Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

Edisyon
Mayo-Hunyo 2017 Para kay:
anakbayan.org Balangay:
anakbayan phils
Address:
@anakbayan_ph

N G K A B ATA A N G M A K A B AYA N Tomo VII, Blg. 4

Padagundungin ang mga
protesta para sa edukasyon
at karapatan!
Sa harap ng nagpapatuloy na mga atake
at patakarang neoliberal sa edukasyon
sa ilalim ng rehimeng Duterte, dapat mas
malawak na ilunsad ng mga kabataan, mga
magulang, guro at kawani sa buong bansa
ang malalaking protesta para sa edukasyong
makabayan, siyentipiko at pangmasa.
>> Ituloy sa p.4

EditorYal
100,000 kumilos sa
Labanan ang Martial Law Mayo Uno 2017
Sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno, aabot
sa 100,000 manggagawa at maralitang lunsod

ng rehimeng Duterte! ang tinatayang lumahok sa mga kilos-protesta
sa iba’t ibang lunsod at bayan sa Pandaigdigang
Araw ng Paggawa noong Mayo Uno.
Dapat puspusang labanan ang pagpapataw ng Martial Law at pagtatanggal ng writ of
ng rehimeng Duterte ng Batas Militar habeas corpus, kasabay ng paglulunsad >> Ituloy sa p.3
sa Mindanao at banta pang palawakin ng todo-largang operasyong militar, mga
ito sa buong bansa. Ang Martial Law ay pambobomba, pandarakip at pamamaslang
panibagong atake sa demokratikong hindi lang sa Marawi kundi sa iba’t ibang Infographic: Mga atrosidad sa
karapatan, kalayaang sibil at pakikibaka ng
mamamayan. Ginamit ng rehimeng Duterte
bahagi ng Mindanao. Martial Law sa Mindanao
ang pag-atake ng grupong Maute sa >> Ituloy sa p.8
Marawi bilang dahilan para sa deklarasyon >> Ituloy sa p.2

Pagbawi ng lupa ng Marbai Wala nang Panitikan at Kampuhan-protesta sa Bakit kontra-mahirap ang tax Subukan ang natatanging
mula sa Lapanday p.7 Pilipino sa Kolehiyo? p. 6 DepEd at Ched p. 5 reform ni Duterte? p. 3 M-L-M Crossword! p. 6
2 EDITORYAL
>> Mula sa p.1

Itinalaga ni Duterte na “tagapag-
patupad” ng Batas Militar ang mga
maka-kanan at pasista sa gubyerno
gaya nina AFP chief General Eduar-
do Año, Department of National
Defense chief Delfin Lorenzana at
General Hermogenes Esperon.

Bago ang deklarasyon, ilang ulit
nang nagbabanta at naghahanda
si Duterte na ipapatupad ang Ba-
tas Militar. Tinambak nito ang ba-
ta-batalyong militar sa Mindanao,
itinalaga ang mga maka-kanan sa
gubyerno at nagbabala hinggil
sa banta hinggil sa terorismo at
kriminalidad.

Mas malawak sa Marawi ang
target ng Martial Law. Sinabi
mismo ni Lorenzana na saklaw
ang NPA, BIFF at iba pang mga
“rebelde” sa Mindanao at buong
bansa sa mga tinatarget ng mga
operasyon.

Sa sumunod na mga araw,
biglaang bumaklas ang gubyerno
sa usapang pangkapayapaan sa
pagitan ng gubyernong Duterte Itinaon ang pag-atake sa pagbisita ni ida ang kapangyarihan sa harap dakip, tortyur at pambobomba.
at National Democratic Front of Pangulong Duterte sa Rusya at Tsina ng tumitinding tunggalian ng mga Matapos ang ilang araw, serye na
the Philippines (NDFP) at nagbanta na kapwa mga kalaban ng US. Nasa paksyon ng naghaharing uri. Nais ni ng pambobomba, pamamaslang
si Duterte na aarestuhin ang mga interes din ng US ang pananabota- Duterte na makuha ang suporta ng at pandarakip ang naiuulat.
negosyador at konsultant ng NDFP he sa usapang pangkapayapaan mga militarista at pasistang hener-
kung uuwi sa bansa. na nakatakda sa sumunod na mga al sa gubyerno para payapain ang Matapos ang deklarasyon ng
araw. Ang mga kilalang ahente ng mga banta ng ng kudeta ng ilang martial law, agad na nagpadala
Papel ng imperyalismong US US sa gabinete sa pangunguna nina opisyal ng militar. ng militar at pulis sa isang welga
May mga indikasyon ng papel ng Lorenzana at Esperon ang mga una ng manggagawa sa Compostela
US sa pag-atake sa Marawi para ding nagtulak ng martial law. Ang Nais ding konsolidahin ni Duterte Valley sa Mindanao, dinahas ang
itulak ang interes nito sa bansa, paksyon din ng naghaharing uri na ang poder at makuha ang suporta piketlayn at inaresto ang mga
ipitin ang rehimeng Duterte at sagad-sagaring maka-US sa pangu- ng naghaharing-uri sa pamamagitan lider. Inaresto ang ilang mga lider-
palakasin ang pwesto ng mga nguna ng Liberal Party ay sumupor- ng pamumudmod ng bilyon- magsasaka at pinaslang ang mga
tuta nito sa estado. Hindi na bago ta sa martial law sa Mindanao. bilyong pisong pondo para sa lider-lumad. Pinagbawal na din ang
ang pagpapakana ng US ng mga imprastraktura na mas mabilis mga rali at protesta.
operasyong “terorista” para ilagay Makikita rin na sadyang lumilikha nitong maitutulak nang walang ligal
sa krisis ang mga gubyerno para ng senaryo ng malawak na takot na balakid gamit ang batas militar. Sa Marawi, hindi bababa sa daan-daan
umayon sa mga kagustuhan nito, sa buong bansa. Nagpakalat ang Hindi malayo na itulak ni Duterte ang sibilyang pinangangambahang
bigyang katwiran ang mga giyera militar ng mga balita hinggil sa mga ang pagpapatupad ng martial law patay sa mga aerial bombings at
at itulak ang interes nito. pag-atake sa Marawi na marami ay sa buong bansa, lalo na’t walang pag-atake ng militar. Sampu mula sa
lumalabas na hindi totoo gaya ng inaasahang pagtutol mula sa mismong sundalo ng pamahalaan
Sa katunayan, si Duterte mismo pagtake-over sa ospital, panununog Kongreso na kontrolado din niya. ang napatay dahil sa pambobomba.
ang naglahad kung paano nab- ng eskwelahan, pamumugot sa Pinagtatakpan ng militar ang aktwal
uking ang isang ahente ng US na hepe ng pulis, at iba pa. Kasabay ng Pinapakita ng deklarasyon ng martial na bilang ng mga sibilyan na
aksidenteng nasabugan habang pag-atake sa Marawi, nagpasabog law ang higit na tumitinding krisis ng namamatay sa opensibang militar at
gumagawa ng bomba sa isang ang mga pulis ng bag na naiwan naghaharing sistemang pampuliti- paglapastangan sa karapatan.
hotel sa Davao City na sinagip at umano sa Quiapo. Agad-agad ding ka, mas matinding kontradiksyon ng
pinagtakpan ng US. Nailantad na pinalabas ng US na gawa ng ISIS ang naghaharing paksyon at despera- Dapat labanan ng kabataan at
rin na ang Abu Sayaff, na pinag- pag-atake sa isang casino sa Maynila syon sa harap ng lumalakas na pagla- mamamayan ang martial law ng
mulan ngayon ng Maute ay may ilang araw matapos para ikawing ito ban ng mamamayan. rehimeng Duterte sa Mindanao at
koneksyon sa militar at sa US. Ang sa nagaganap sa Marawi. pagtatangka nitong palawakin pa ito
ISIS din ay pinondohan at sinanay Atake sa mamamayan sa buong bansa. Dapat ipanawagan
ng Central Intelligence Agency. Sa pagdedeklara ng martial law, Sa deklarasyon ng martial law, lalong na agad na bawiin na ang martial
umaasa si Duterte na makokonsol- papasahulin ng mga reaksyunaryo law, itigil ang mga pambobomba
ang pag-atake sa mga karapatan at at paglabag sa karapatan sa Marawi
PATNUGUTAN pakikibaka ng mamamayan. Tiyak at Mindanao. Dapat ilunsad ang
Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan na gagamitin ang pwersa ng militar malalaking mga protesta at rali sa
Punong Patnugot: Karlo Mongaya
at pulisya laban sa paglaban ng buong bansa.
Mga Kawani: Alexia Fuentes, mamamayan para sa mas mataas na
Angelo Suarez, Donna Miranda, sahod, tunay na reporma sa lupa at Sa harap ng mga pandarahas at
John Levi Masuli, Reeza Rosalada para sa karapatan. pananakot, dapat higit na palakasin
Gena Terre, Vencer Crisostomo ang mga pakikibaka para sa sahod,
Wala pa mang martial law, tu- trabaho, lupa at karapatan. Dapat
Paglalapat at Disenyo: Paula Sabrine, palawakin ang pakikibakang masa
Cristian Henry Diche, Nona Al-Raschid,
loy-tuloy na ang pag-atake sa
mamamayan at paglabag ng kara- at mas mabilis na isulong sa paniba-
Clara Herrera, Alden Santiago,
patan sa ilalim ng Oplan Kapayap- go at mas mataas na antas ang pam-
aan. Tiyak na lalo pang titindi ang bansa-demokratikong pakikibaka
Para sa mga suhestyon, komento at kontribusyon, mag-email sa
kampanya ng pamamaslang, pag- ng mamamayan.
anakbayan.media@gmail.com.
BALITA 3
100,000 kumilos sa Mayo Uno 2017
Sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno, aabot sa
100,000 manggagawa at maralitang tagalungsod ang
tinatayang lumahok sa mga kilos-protesta sa iba’t ibang
lunsod at bayan sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa
noong Mayo Uno.

Iginiit ng malaking protesta ang Sa Kamaynilaan, umabot sa
panawagan para sa pagba- 50,000 ang nagmartsa sa mga
basura ng kontraktwalisasyon, lansangan mula sa Welcome Ro-
pagpapatupad ng pambansang tonda ng Quezon City patungo
minimum na sahod at pagkukun- sa Liwasang Bonifacio kung saan
dena sa mga patakarang neolib- naglunsad ng isang programa
eral ng rehimeng Duterte. bago dumiretso sa Mendiola.

Malakas na itinambol ng mga Sa Davao City, 10,000 mang-
manggagawa ang kampanya gagawa ang nagmartsa patun-
para sa pambansang minimum na go sa People’s Park upang ihain
sahod na P750 kada araw para sa ang mga panawagan ng mama-
mga manggagawa sa pribadong mayang Pilipino kay Pangulong
sektor at P16,000 kada buwan Duterte.
para sa pampublikong sektor.
Sa iba’t ibang sentrong bayan ng
Naging matunog din ang panawa- Bicol sa Albay, Camarines Norte,
gan ng mga maralitang lungsod Camarines Sur, Catanduanes, Mas-
sa pangunguna ng Kalipunan ng bate, at Sorsogon, aabot sa 15,000
Damayang Mahihirap o Kadamay ang lumahok sa mga pagkilos.
para sa libreng pabahay.
Sa Calamba, Laguna, umabot
Ginunita rin noong Mayo Uno naman sa 10,000 manggagawa
ang sentenaryo ng Rebolusy- ang kumilos. Nagkaroon din ng
ong Oktubre ng Rusya, ang mga protesta sa Aklan, Bacolod,
pinakaunang pagkakataon na Baguio, Butuan, Cagayan de Oro,
naitayo ang isang sosyalistang Cebu, General Santos City, Iloilo,
estado sa pamumuno ng dik- Surigao, at Tacloban.
tadurya ng proletaryado.

Tax reform ng rehimeng
Duterte, kontra-mahirap
Mabilis na iniratsada sa Kongreso Papatawan din ng P10 excise tax ang
ang pagpasa ng Tax Reform for mga sugar-sweetened beverages
Acceleration and Inclusion (TRAIN) kabilang na ang mga juice drinks,
o House Bill 5636 na ipinasa sa tea and coffee, carbonated
ikatlo at huling pagbasa nitong beverages, flavored water, energy
Mayo 31, 2017. drinks, sports drink, powdered
drinks, cereal beverages, atbp.
Sa kabila ng pagpapakete nito Maging ang mga pabahay na
bilang isang populistang hakbang may renta na mahigit P10,000 kada
na magpapababa ng income tax, buwan ay tinanggalan na rin ng
ang panukala ay isang kontra- exemption sa value-added tax.
mahirap na iskemang lalong
pipiga sa mamamayan. Ang mga malalaking korporasyon
at mayayamang indibidwal lamang
Itataas sa mula P7 sa 2018, P9 sa ang makikinabang sa paglawak
2019 hanggang P10 sa 2020 ang sa mga “tax exemption schemes” neoliberal na teknokrata sa loob sa kabila ng dati nang pagkasad-
buwis sa leaded at unleaded upang diumano magengganyo ng ng gabinete ni Duterte. lak ng mamamayan sa mataas na
premium gasoline. Magiging P3 dagdag na pamumuhunan. buwis, mababang sahod, kontrak-
sa 2018, P5 sa 2019, hanggang Ayon sa grupo, magreresulta la- twalisasyon, at kawalan ng abot-
P6 sa 2020 naman ang buwis sa Mariing tinututulan ng Anakbayan mang ito ng pagtaas sa halaga kayang serbisyong pampubliko.
kerosene, diesel fuel oil, LPG, at ang pagtataas ng buwis sa mga ng transportasyon, pamasahe,
kada kilogram ng aspalto, atbp. kalakal at serbisyo na tulak ng mga presyo ng mga bilihin, at kuryente
4 LATHALAIN

Padagundungin ang mga protesta para sa
edukasyon at karapatan!
Ipaglaban ang libreng pampublikong edukasyon para sa lahat!
Labanan ang pagtaas ng matrikula! Ibasura ang K-12!
Ibasura ang ROTC!
Sa harap ng nagpapatuloy na mga atake at patakarang neoliberal sa
edukasyon sa ilalim ng rehimeng Duterte, dapat mas malawak na ilunsad ng
mga kabataan, mga magulang, guro at kawani sa buong bansa ang malalaking
protesta para sa edukasyong makabayan, siyentipiko at pangmasa.

‘Libreng matrikula’ para sa tuition sa Unibersidad ng Pilipinas
SUCs (UP) na ginagamit para lalo pang
Ang tuloy-tuloy na paglaban kumamal ng tubo.
at panawagan para sa
karapatan sa edukasyon sa mga Sa mga pamantasan, may mga
nagdaang taon ay nagtulak sari-sarili pang mga patakarang
sa gubyerno na maglaan ng lalo pang maglilimita sa mga
P8 bilyong pondo para sa makakatamasa ng libreng
“libreng matrikula” sa lahat ng matrikula gaya ng grade
State Universities and Colleges requirements o academic
(SUCs). Pag-amin ito na mali ang standing, year level, at iba pa.
patakaran ng taas-matrikula at Sa UP, patuloy na ipapatupad
panghuhuthot ng mga SUCs. ang socialized tuition scheme sa
Patunay din ito na dapat libre balangkas pa rin ng paniningil ng
ang pampublikong edukasyon mas malaki at pagkamal ng tubo.
sa lahat ng antas — kabaliktaran


ng komersyalisasyong tulak ng Subsidyo para sa tubo ng
neoliberal na mga patakaran. kapitalista-edukador
Samantala, nagpasa rin ang
Sa kabila nito, patuloy ang kongreso at senado ng Dapat ikawing ang paglaban para
pagpapatupad ng patakaran panukalang batas na Universal
ng paniningil at panghuhuthot Access to Tertiary Education sa karapatan sa edukasyon sa mga
sa mga pamantasan. Ginawang para sa libreng pampublikong
“kondisyunal” ng rehimeng edukasyon sa kolehiyo. Sa pakikibaka ng batayang masa at pag-
Duterte ang libreng matrikula. panukala, ang tuition at ilang
Sa inilabas na implementing itinakdang other school fees sa ambagin sa pangkalahatang paglakas ng
rules ng Commission on Higher mga SUCs, Local Universities
and Colleges at technical
pambansa-demokratikong pakikibaka ng
Education (CHED), hindi nito
pinagbawal ang paniningil ng and vocational intitutions ay mamamayan.
matrikula at iba pang bayarin. Sa popondohan ng gubyerno.
halip, nagtakda pa ito ng hanay kontribusyon sa SSS o GSIS. noong 2016. Dumoble rin ang
ng mga “prayoridad” at iba’t Gayunpaman, nananatili ang Sa ganitong balangkas, at lalo pagtaas sa Other School Fees
ibang mga rekisito para maging mga probisyong kagaya ng na’t tuloy-tuloy ang pagtataas (OSFs) sa P243.00 mula P115.58
kwalipikado ang mag-aaral ng mga proseso ng kwalipikasyon, ng matrikula at mga bayarin, noong nakaraang taon.
libreng matrikula. eksempsyon at “pagpraprayori- gagamitin pa ring gatasan ang
dad” na maaaring samantalahin edukasyon para pagtubuan Dumoble rin ng P30,000-50,000
Samakatuwid, itinutulak pa rin para ikutan ang probisyon ng li- ng mga pribadong paaralan, ang itinaas ng matrikula at iba
na patuloy na huthutan ang mga breng matrikula at mga bayarin. institusyon at korporasyon ng pang mga bayarin sa nakaraang
mag-aaral, taliwas sa sinasabing gubyerno. 5 taon. Aabot na sa P60,000-
patakaran ng “libreng matrikula.” Gayundin, sa parehong 100,000 ang karaniwang
Masahol pa, maaaring gamitin panukala, popondohan ang Tuition hikes binabayaran sa matrikula ng
ang patakaran para magtaas pa pinalawak na scholarship Samantala, pinayagan muli ng mga mag-aaral bawat taon.
ng matrikula at iba pang mga program para sa mga pribadong CHED ang taas-matrikula sa aabot Dahil dito, umaabot sa 80% ng
bayarin nang sa gayon ay lumaki pamantasan na sa makatuwid ay sa 268 mga pribadong kolehiyo mga pumapasok sa kolehiyo
pa lalo ang kikitain ng mga subsidyo para sa tubo ng mga at nasa 1,013 na mga elementarya ang humihinto sa pag-aaral
paaralan. Ang mga ipinataw na kapitalista-edukador na kumikita at hayskul. Pinagtatakpan ng taon-taon. Samantala, bilyon-
mga rekisito at pagkakahanay na nang limpak-limpak mula sa CHED ang laki ng pagtataas. Sa bilyon ang kinakamal na tubo ng
ng “prayoridad” ayon sa kinikita panghuhuthot sa taas-matrikula. katunayan, dumoble ang itinaas malalaking mga paaralan. Aabot
ng mga magulang ay maaaring Palalawakin din ang sistema ng matrikula patungong P86.68 sa P3,066,344,176 ang tubo sa
gamitin para magpatupad ng ng pautang sa mga mag-aaral karaniwang dagdag kada yunit nakaraang taon ng Far Eastern
patakarang tulad ng socialized na kalauna’y ikakaltas sa mga ngayong taon mula P43.39 University (FEU).
5
Kampuhan sa DepEd at Ched
laban sa K-12 at patuloy na
paniningil sa edukasyon
Sinalubong ng kabataan at mag-aaral ang 7 kung saan nanawagan ang protesta na
pagbubukas ng klase ngayong Hunyo sa itigil ang paniningil sa mga state universities
pamamagitan ng paglulunsad ng isang and colleges (SUCs), itigil ang pagtaas
kampuhan sa Department of Education ng matrikula at iba pang bayarin sa 268
(DepEd) at Commission on Higher Education pribadong pamantasan, at ipatupad ang
(Ched) upang iprotesta ang K-12 at patuloy libreng edukasyon para sa lahat.
na paniningil ng mga bayarin sa mga
paaralan at pamantasan. Maglulunsad ng mga protesta ang iba’t
ibang grupo ng kabataan at mag-aaral sa
Bitbit ang panawagan laban sa pahirap na pangunguna ng Anakbayan na dudulo sa
programang K-12, nilusob ng mga hayskul malaking walkout sa Hunyo 30 at sa Hulyo
na mag-aaral at mga grupo ng kabataan sa 24, sa araw ng State of the Nation Address ni
pangunguna ng Anakbayan ang punong Pangulong Duterte.
tanggapan ng DepEd sa Pasig City simula sa
hapon ng Hunyo 5 kung saan sila nagkampuhan Nananawagan ang grupo para sa mas
hanggang sa sumunod na araw. malalaking protesta laban sa tumitinding
neoliberal na atake sa edukasyon at para
Nagpatuloy ang kampuhan sa opisina ng sa isang tunay na makabayan, siyentipiko at
Ched sa Quezon City sa hapon ng Hunyo pangmasang sistema ng edukasyon.

Pinakamalalaking kinita mula rito ang pagbabasura ng mga
Sandumakal na kita mula sa K-12 voucher system: ang STI Computer College na iskema ng komersyalisasyon at
aabot sa P825,550,000. pribatisasyon gaya ng socialized
MVP Group at Gokongwei Group:
Ateneo de Manila University P137,170,000 tuition, other school fees at iba
San Beda College P42,152,000 Matapos ang unang taon ng pa. Dapat hamunin ang rehimeng
De La Salle University P200,662,000 pagpapatupad nito, lalong lu- Duterte na ipatupad ang
Tanco Group: milinaw ang oryentasyong mak- patakaran libreng edukasyon sa
STI Computer College P825,550,000 adayuhan at pabor sa malaking lahat ng antas sa buong bansa at
Amable Aguiluz: negosyo ng K-12. Dapat kumilos talikuran ang komersyalisasyon
AMA Computer University P417,868,000 ang mga mag-aaral, magulang at ng mga pampublikong mga
Lucio Tan: mga guro laban sa bulok, pahi- pamantasan.
University of the East P93,104,000 rap at makadayuhang K-12.
Ayala Group:
Apec schools P50,097,600 Dapat malakas na labanan
Henry Sy: Samantala, itinutulak ng ang pagtataas ng matrikula
Far Eastern University P59,664,000 rehimeng Duterte, kasabay at mga bayarin at itulak
National University P11,054,000 ng mga pasistang hakbangin ang pagbabasura ng mga
Ramon Del Rosario, Jr.: nito laban sa mamamayan ang patarakan ng deregulasyon at
Phinma schools P177,562,000 mandatory Reserve Officers komersyalisasyon ng edukasyon.
University of Santo Tomas P98,296,000 Training Corps (ROTC) program Dapat ilunsad ang malalaking
sa senior high school at mga protesta lalo na sa mga high
Tinitiyak ng mga patakaran high school. kolehiyo. Ito, kasabay ng schools para sa kagyat na
kagaya ng Education Act of Nangangahulugan ito ng mas militarisasyon ng mga kampus pagtigil ng programang K-12.
1982 at mga kaukulang CHED malaking reserba ng sobrang at iba pang mga patakarang Dapat harangin ang planong
memo hinggil sa matrikula ang lakas paggawa na lalo pang mapanupil sa paaralan. mandatory ROTC at sa halip,
deregulasyon sa matrikula at mababarat ng mga kapitalista sa igiit ang tuluyang pagbasura ng
mga bayarin sa mga pribadong pamamagitan ng mas mababang Padagundungin ang programa.
pamantasan na nagtutulak ng sahod at malawakang kontrak- paglaban
taon-taong pagtataas ng mga twalisasyon. Lalo pa itong lalaki Sa harap ng mga hakbang na Dapat labanan ang mga neo-
matrikula at mga bayarin. kung magtutuloy pa ang susu- ito, dapat higit na palakasin at liberal na atake sa kurikulum,
nod na taon ng K-12, kung saan palawakin ang nagkakaisang programa at kabuuang sistema
Makadayuhan, pahirap na tiyak, mas marami ang hindi na paglaban ng mga mag-aaral, ng edukasyon at ibasura ang
K-12 makakapagpatuloy ng kolehiyo. magulang, guro at kawani sa kolonyal, komersyalisado at pa-
Samantala, lumalabas na buong bansa. sistang edukasyon at ipaglaban
umaabot sa 2.49 milyon ang Habang pabigat at pahirap ang edukasyong makabayan,
high school drop-out sa mga sa mamamayan, ang pinaka- Dapat ilunsad ang mga siyentipiko at pangmasa. Dapat
paaralan dahil sa programang malalaking kapitalista-edukador malalaking demonstrasyon sa ikawing ang paglaban na ito sa
K-12 na sinimulang ipatupad sa naman ang nakinabang sa pro- loob at labas ng mga SUCs at LUCs mga pakikibaka ng batayang
nakaraang taon. Sa nagtapos grama. Ang pondo na inilaan ng para igiit ang libreng edukasyon masa at pag-ambagin sa pang-
ng junior high school na aabot gubyerno sa K-12 sa pamamag- at laban sa anumang porma ng kalahatang paglakas ng pam-
sa 3.9 milyon, nasa 1.41 milyon itan ng vouchers ay ibinuhos sa paniningil at panghuhuthot sa bansa-demokratikong pakikiba-
lamang ang tumuloy sa senior mga pribadong pamantasan. mga pamantasan. Dapat itulak ka ng mamamayan.
6 KULTURA

Panibagong tangka ng Ched AWIT

para sa pagtanggal sa Pilipino at Muog na Buo
Lyrics ni Silvia Madiaga
Panitikan sa kolehiyo Intro: C-Em-C-Em
Nitong Hunyo 3, sama-samang nagpahayag ng pagtutol ang mga guro at estudyante I
matapos ilabas ng Commission on Higher Education (Ched) ang mga Ched C Em Am
Memorandum Order No. 13-48, Series ng 2017 na lumalabag sa temporary restraining Bakit ako naririto, tila dulo ng mundo
order (TRO) laban sa pagtanggal sa mga subjek na Filipino at panitikan sa kolehiyo. D7 G
na ng bayan kong pulu-pulo
Ayon sa nilabas na pahayag ng alyansang Tang- pampublikong serbisyo tulad ng edukasyon na FE
gol Wika, ang nasabing mga memo ay lumala- tumugon sa interes ng dayuhan at iilan. parang sumabog na bato
bag sa napagkasunduang TRO.
Dagdag pa ng grupo, sa halip na pagyamanin II
Higit pa, nanawagan ang alyansa na respetuhin ang sariling mga wika, kultura at makabansang C Em Am
ang pambansang wika at ang pakikibaka ng edukasyon, mas mahalaga sa kasalukuyang Bakit ba ako naglakbay, dala itong mga aral
mamamayan para sa makabansang edukasyon pamahalaan na lumikha ng mga murang lakas- D7 G
na tumutugon sa mga pangangailan ng bansa. paggawa na madaling ilako sa ibang bansa. Puno’t mga teoryang gumagabay
dulo ng isyung ito ang patuloy na pagkagapos F E
Ayon naman sa Anakbayan, ang panibagong ng bansa sa kolonyal na pambubusabos. karanasang binabaybay
tangka ng Ched na tanggalin ang pagtuturo
ng Pilipino at Panitikan sa kolehiyo ay Nakatakda ang iba’t ibang grupo na
patunay lamang ng patuloy na pagkiling ng magsagawa ng kilos protesta kaagapay ng
kasalukuang pamahalaan sa mga neoliberal na pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema laban Koro 1
patakaran na siyang nagtutulak sa lahat ng mga sa nasabing hakbang ng Ched. C Em
Narito ako para sa pagkakaisa, pagsulong
1
Am D7 G
2

3
M-L-M Narito ako para sa pagwawasto, pagdaluyong
C Em
Narito ako para ang kalat-kalat na pulo
4

5
CROSSWORD Am 7G
Maging muog na buo
6

Interlude: C- Em –C-Em
7

III (same chords with Ist verse)
Bakit ating hinahanap, ang wastong paglalapat
ng pamumuno at pagtupad
8 9 Sa masang bumabalikwas
10

11 12 Koro 2 (same with Koro 1)
13
Narito tayo para sa pagkakaisa, pagsulong
Narito tayo para sa pagwawasto pagdaluyong
Narito tayo para ang kalat-kalat na pulo
Magiging muog na buo

Bridge:
14 15
F G
Pagkakaisa, paglaban
16 Em Am
Tagumpay ng ating bayan
F G
Ay ambag sa daigdigan
DOWN 12. Instrumento ng naghaharing uri na pinagtitibay Em A
1. Sistema ng produksyong nakasandig sa ang paghahari nito sa isang lipunan; malulusaw sa paglaya ng sangkatauhan
pagsasamantala ng magsasaka at lupang panahon ng komunismo
kanyang binubungkal na pag-aari ng iilang 14. Sagot sa kahirapan
panginoong maylupa
(Ulitin koro 2x)
2. Katangian ng lipunang Pilipino ACROSS
3. Ipinataw sa buong Mindanao kamakailan 7. Pinangunahan ni Mao Zedong upang labanan D F#m
lang at siyang naging batayan ng diktaduryang ang pagpanumbalik ng kapitalismo sa Tsina Narito tayo para sa pagkakaisa, pagsulong
Marcos 8. Lider ng mga Bolshevik at nanguna sa Bm E7 A
4. Mga awtor ng Manipesto ng Partido Rebolusyong Oktubre ng 1917 Narito tayo para sa masang aping Pilipino
Komunista 11. Marahas na pagpapabagsak ng paghahari ng D F#m
5. Hukbong mapagpalaya isang uri ng ibang uri Narito tayo para ang kalat-kalat na pulo
6. Supremo ng KKK 13. Patakaran na maling naglalarawan sa
9. Ang pinakamataas na yugto ng kapitalismo na monopolyong kapitalismo bilang “malayang Bm A
nangangahulugan ng pang-aapi ng mga atrasadong pamilihang” kapitalismo Magiging muog na buo
bayan ng mga abanteng kapitalistang bansa 15. Panginoong may-lupa, petiburgesya, burgesya
10. Dakilang akda ni Karl Marx na naglalahad ng kumprador, atbp.. Em A Bm Bm-A (2x)
batayang kritika sa ekonomyang pampulitika ng 16. Ang pagpapatakbo ng gubyerno na negosyo Ito ang dakilang misyon ng Pilipino proletaryo
lipunang kapitalista para sa pamumuhunan ng dayuhan at iilan
BALITA 7
Matagumpay na pagbawi ng Marbai sa
lupang inangkin ng Lapanday
Matagumpay na binawi ng mga manggagawang bukid na kasapi ng Madaum
Agrarian Reform Beneficiaries Inc. (Marbai) ang kanilang lupang inangkin ng
Lapanday Foods Corporation sa Madaum, Tagum City noong Mayo 18.
Hindi natinag ang mahigit 5,000 magsasaka Agrarian Reform (DAR) na ipamahagi na ang
mula sa mga karatigbaryo at tagasuporta lupa sa kanila.
sa harap ng mga bitag na inilatag sa lugar
at mahigit 800 gwardya na nagtangkang Ito ang rason upang tumungo ang 200
pigilian ang pagbawi ng lupa. Winasak ng kasapi ng samahan sa Maynila noong Abril
mga magsasaka ang mga nakaharang na 29. Nagtayo ng kampuhan ang Marbai sa
bakod upang mapasok ang plantasyon. Mendiola, sa mismong harap ng Malacañang,
mula Mayo 2 hanggang Mayo 13. Binisita sila
Ito ang pinakahuling pagsisikap ng mga dito at pinangakuan ng suporta ni Presidente
magsasaka na mabawi ang kanilang lupa Duterte noong Mayo 9.
matapos sapilitang dahasin at pagbantaan
ng mga armadong gwardya ng Lapanday Hinirang ng Anakbayan ang tagumpay
ang kanilang nakaraang mga pagtangkang ng Marbai na isang inspirasyon sa marami
bawiin ito mula sa kumpanya. pang magsasaka at manggagawang bukid
na inagawan ng lupa ng mga panginoong
Ilang beses nang pinalayas ang mga kasapi maylupa upang higit na isulong ang mga
ng Marbai mula sa kanilang sariling lupa at sa laban para bawiin ang kanilang lupa at
huli ay binalewala pa ng Lapanday at lokal isulong ang tunay na repormang agraryo.
na pulis ang kautusan ng Departmeng of Larawan mula sa Kilab Multimedia.

Marahas na pagbuwag ng welga ng mga
manggagawa ng Shin Sun
Marahas na binuwag ang piketlayn at inaresto
ang 14 na kasapi at tagasuporta ng mga
nagwewelgang manggagawa sa Shin Sun
Tropical Fruits Corporation, isang plantasyon
ng saging na pag-aari ng Koreanong
kumpanya, noong Hunyo 2, 2017.

Mahigit 30 upisyal ng pulis, 100 tropang militar,
at ilang bayarang eskirol ang bumuwag sa piket-
layn. Kabilang sa inaresto ang dating Kilusang
Mayo Uno Southern Mindanao regional chairper-
son at Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm
Union President na si Vicente Barrios.

Inaresto din si Pio Salar, pangulo ng Fresmax
Workers Union, Eric Noble, ikalawang tagapangulo
ng Shin Sun Workers Union, at Lanie Rose Millalos, Larawan mula sa KMU-SMR.
15, isang menor-de-edad. Kinaladkad naman ng
mga pulis si Carmelita Atamosa, 67, kamag-anak Ayon sa Anakbayan, ang pandarahas sa mga Mahigit 3 buwan nang nakawelga ang mga
ng isa sa mga manggagawa. manggagawa ng Shin Sun, 380 kilometro ang manggagawa ng Shin Sun bilang tugon sa iligal na
layo sa Marawi, ay nagpapakita na ginagamit pagsibak sa 53 manggagawa at sa non-remittance
Kasalukuyan silang nakakulong sa Compostela ang Martial Law upang supilin ang lehitimong la- ng mga batayang benepisyo sa kabila ng pagtala
Police Station kahit pa man walang naisasam- ban ng mga manggagawa, magsasaka, Lumad, ng mga deduksyon sa kanilang mga sahod.
pang kaso laban sa kanila. at iba pang mga sektor.

Isla ng Panay at Guimaras naparalisa sa matagumpay
na welga laban sa jeepney phaseout Umaayon ito sa pagsulong ng rehi-
Matagumpay na naparalisa ang Umabot sa 97 porsyento ng mga Pinangunahan ng Pinagkaisang meng Duterte ng neoliberal na pro-
transportasyon sa buong isla ng jeepney, bus, at iba pang public util- Samahan ng mga Tsuper at Operators gramang nagpapaubaya sa sektor
Panay at Guimaras sa inilunsad na ity vehicles ang lumahok sa welga: Nationwide (PISTON) ang kilos protesta ng transportasyon sa mga priba-
2 araw na welga laban sa planong 100 porsyento na pagkaparalisa sa laban sa phaseout na makakaapekto dong korporasyon na siyang man-
jeepney phaseout na sinusulong ng probinsya ang nakamit sa probinsya sa mahigit 24,000 jeepney driver sa gangasiwa sa ipaipatupad na fleet
Department of Transportation (DOTr). ng Iloilo, Guimaras, at Antique. kanlurang kabisayaan. management system.
8 INFOGRAPHIC