CONSTITUCIÓ D'UNA MÀQUINA

Les màquines poden ser:
• Simples, formades per una sola peça, per exemple barra utilitzada com a palanca,
• Complexes i sofisticades formades per centenars o milers de peces com rellotges,
cotxes, avions, etc.
En general les màquines complexes tenen dos parts:
• L'Estructura (carcassa) és part rígida que serveix de suport dels mecanismes i de les
forces que actuen a la màquina.
• Els mecanismes són les parts mòbils que transmeten moviments o forces que actuen
sobre la màquina.
MAQUINES SIMPLES
Les màquines simples són les constituïdes bàsicament per un sol element, s'apliquen per
ampliar l'efecte d'una força i són la base per la construcció de d'altres màquines.
Les màquines simples ens faciliten la realització d'un treball.
Les màquines simples fonamentals són:
• El pla inclinat
• La palanca
• El cargol
• La roda
PLA INCLINAT
El pla inclinat és una simple rampa que serveix per desplaçar objectes des d'un nivell a un
altre més elevat.
La força necessària per elevar un objecte des d'un punt a un altre superior ve donat per la
següent expressió:
F=P·h/L

LA PALANCA
La palanca és una barra rígida i que gira sobre un punt de suport anomenat fulcre, si en un
dels extrems de la palanca s'aplica una força relativament petita es possible vèncer una
resistència més gran situada a l'altre extrem.
En una palanca a la distància entre el punt d'aplicació de la força o la resistència i el fulcre
s'anomena braç.
La palanca té dos braços:
el braç de força és distància entre el punt d'aplicació de la força i el fulcre
el braç de resistència és la distància entre el punt d'aplicació de la resistència i el fulcre.
La formula general de la palanca diu:
F · BF = R · BR

En una corriola la força que cal aplicar per elevar el pes és igual a aquest.TIPUS DE PALANCA Segons la situació del fulcre respecte el punt d'aplicació de la força i la resistència tenim tres tipus de palanca: PRIMER GENERE SEGON GENERE TERCER GENERE LA POLITJA La politja és una roda amb un canal en la seva paret circular. . F=R/2 Si el sistema té més una politja mòbil la força és igual a la resistència entre el doble del nombre de politges mòbils . POLITJA MÒBIL La politja mòbil és un sistema format per dues politges una fixa i un altre mòbil unides per mitja d'una corda. F = R / 2n LA CORRIOLA La corriola o politja fixa és una màquina simple que permet elevar pesos amb comoditat. canvia la direcció en la aplicació de la força. aquest canal permet el pas d'una corda o corretja per tal de transmetre força i moviment. La força que cal fer per elevar o moure un objecte és igual a la meitat de la resistència.