Penambahan NaOH 0,1 M terhadap H3PO4 0,1 M

14
12
11.78
11.45
12 10.73

10
8.28.55
7.71
7.41
8 6.827
6.54
6.22
6.01
pH

5.78
6 5.12
4.61
3.84
3.75 pH
4 2.97
2.08
2.05
1.51.51.85
2

0
0 5 10 15 20 25
Volume ( mL )

Penambahan NaOH 0,1 M terhadap buffer asetat
pH 5 β 0,05
9.51
10
8
6.15
5.3 5.52
6
pH

4
pH
2
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Volume ( mL)

Penambahan NaOH 0,1 M terhadap
buffer asetat pH 5 β 0,1
9.45
10

8 6.25
5.3 5.49 5.68
5.01 5.18
6
pH

4
pH
2

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
Volume ( mL)