You are on page 1of 10

6/11/2017 KartaPostaciEreltana

FORUM WITRYNA PROFIL WIADOMOCI UYTKOWNICY WYLOGUJSI

WitajEreltana WybierzKonto
Pokawiadomociodostatniejwizyty.
Pokanoweodpowiedzinatwojewtki.
Czerwiec11,2017,02:14:41pm
SZUKAJ

Forum
KartyPostaci
Gwnepostacie
KartaPostaciEreltana

Strony:[1] ODPOWIEDZ DODAJANKIET POWIADAMIAJ ZAZNACZJAKONIEPRZECZYTANE DRUKUJ

Ereltanai0Gociprzegldatenwtek.

Ereltana KartaPostaciEreltana Cytuj Modyfikuj


dnia:Wrzesie17,2016,11:10:12pm
Sylviaoflight.6231

Wiadomoci:243
Pe:

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 1/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana

ImiiNazwisko
Ereltana,coprawdanadanojejimiErel,alenapamitkswojejzmarejbliniaczkiTanydodaadrugi
czon.PoojcunosinazwiskoMalone,leczgonieuywa.

RasaiPochodzenie
Czowiek,pochodzizEbonhawke.Matamdom,wktrymmieszkajejbabciaimama.Wmiecietymmate
wieluznajomychidalszrodzin.
OstatniepilatspdziapodrujcpoQueensdale.

WiekiWygld
23lata,
Wzrostniski,
Budowaciaadrobna,chuda,wrczkocista,kobieta,rasyludzkiej,
Skraciemna,mocnoopalona,sugerujepoudniowepochodzenie,
Wosydugie,kruczoczarne,nosiupite,tylkoniesfornekosmykiopadajjejnatwarz,
Znakiszczeglnenatwarzydominujedua,poduna,jasna,blizna,odskronidoskroni,onieregularnych
ksztatach,
Oczymajnienaturalny,biaykolor,jakbycakowiciepokrytebielmem,
Twarzmaregularnerysy,zgrabnynos,peneusta,kompletnezby,
Poruszasipewnymzdecydowanymkrokiem,
Pachniealkoholem,zioami,kaw,terpentyn,moesikojarzyzkostniclubszpitalem,
Gosmazachrypnity,
Niestronioduywek,trunkworazjedzenia,zwaszczajeliniemusizaniepaci.Wwolnymczasiemona
jspotkazeskrtem,czytozaoonymzaucho,czytewustachlubzkieliszkiem.

(Jejoczyiichoprawamogsprawiadoniepokojcewraenie,przypominajcomagii,oktrejchciaobysi
zapomnie.Uwikszocipowodujmimowolneodwracaniewzroku,anawetmogwzbudzastrachuosb
przesadnieprzesdnych.)

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 2/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana

WykonywanyzawdiStanmajtkowy
Przezostatnie5latoficjalniejestmedykiem,podrujepookolicachQueensdaleorazbardziejnapoudnie
pomagajcludziomwpotrzebie,
Nieoczekujezapatywzocie,czasemwystarczyposiek,czynocleg.Nigdyjednakniechodzigodnai
zawszemadachnadgow,monajjednakzaliczydoosbbiednych,lecztojejwniczymnieprzeszkadza.

Rolawbractwie
WlecznicygildyjnejpenifunkcjMedyka,rwniewykorzystujeswojeumiejtnociwczasiedziaaw
terenie.

Charakter/Osobowo
Cyniczna,bezporednia,wykorzystujeswojepustespojrzeniebywprowadzainnychwzakopotanie.
Niemalzawszesiumiecha.
Sprowokowananiezawahasiuyprzemocy,przyczymskorzystazdostpnychsprztw,jakiswojej
magii.
Nikomunasiniebdzienarzucaaswojejpomocy,aletejejnieodmwi.
Dzieliciaozduchemsiostry,gdymaponiejoczy.CzasemTanaprzejmujenadnikontrol,przezcomoe
wydawasiszalona.
Zotoniemadlaniejznaczenia,wychowanawskromnychwarunkachnietsknizaluksusem.
Nielubijaksprawytoczsiniepojejmyli,zatemstarasije"naprostowa",oilemoe.
Niemaduychwymagajelichodziowarunkizyciowe,
Wiedziesamotne,niezaleneyciewczgi,
Jestpragmatyczna,
Lubizjawiasinasutozastawionychimprezach,jakweselaczystypy,osbjejnieznanych,najczciej
niezapraszana.

Umiejtnoci

UmiejtnociNiemagiczne

ZielarstwoZnaorazpotrafiwykorzystawaciwocileczniczeitrujcerolin.Niepotrafiichpielgnowa,
czynawetrozpoznawrodowiskunaturalnym.

LeczenieMedykrodzinny,pomocdorana,prostezabiegichirurgiczne,odbieranieporodw,korzystaze
swoichmocymagicznychwpowanychprzypadkach.

GorzelnictwoPotrafizrobialkoholniemalzniczegoichtniezniegokorzysta.

UmiejtnociMagiczne

Brouywajejdokumulowaniamocy,

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 3/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana
kosturirdkadokreleniakrgwikumulacjienergii,
wachlarzwlewejdoni,gwniecelachleczniczych,
sztyletwprawejdoni,wgwniecelachleczniczych.
mieczdwurcznyzblizejnieznanychprzyczynnadalszewyprawytargagozesob,toprostedugieostrze,
lekkozakrzywione.Przezostatniemiesicetrenujewalknim.

Umiejtnocilecznicze"Niemaniczniczegoiwszystkomaswcen"

PrzepywSiyyciowej:Posiadajcwsobieduszsiostry,jestszczeglniewraliwanaprzepywsi
yciowychwotoczeniu.Jakomedykjestwstaniewyczuwniejnieprawidowociiwtensposbokrelistan
zdrowiapacjenta.Matozwizekzjejoczami,ktrewczeniejmiaajejzmarasiostra.

Krewjestmoc:Wykorzystujeswoj,czytecudzkrewbywzbudzaenergiwsobieiswoich
towarzyszach.Dzikitemujestwstaniewyczuenergikrwiorazjejswieo.

StudniaKrwi:Wykorzystujcwasnkrewjakoznacznikkumulujcymagi,ktrarozpraszasi
wok.Powodujetoregeneracjeranosoby/osbwpobliu,efekttrwa,amagiaskonsumujekrew,ktrazostaa
zuyta,alejednoczeniezasklepiajejran.

Destruktywnamanipulacjasiyciowyciezaycie

"Cierp"wycigajcenergiyciowzjednegocelu,przekazujejdrugiemu,jakrwniestan
negatywnyzjednegonadrugi,uktregopowodujeotwieraniesiran,krwotok,anawetmier,wprzypadku
niewielkichzwierzt.Tamanipulacjaenergipowodujenagyspadektemperaturywotoczeniu.

"Powsta"Nosizesob,wsakwieprzypasie,doomiuzatrudychszczurw.Specjalniejewczeniej
preparuje,nasczajcichciaamiertelntrucizn,ktranajpierwpowodujeparali,anastpniezgon
przeciwnika.Rwniedobrzemoewykorzystywacinnemartweistoty,odpolegychwrogw,potowarzyszy.
Wielkoichzaleyodjejwewntrznychpokadwenergii.Potrafirwniestworzyoywiecazkocijaki
zwierztrzuconychnaziemi,pobudzajctymmagi,ktrawycigaenergiyciowzotoczenia.Niemanad
nimizaduejkontrolipozatym,epdzoneatakowacel,ktrymiaanamyligdyjetworzya.Istnienieich
jestkrtkie,borozpadajsigdyskonsumujenergiyciow,zktrejzostaystworzone.Oileanimowanieju
istniejcychzwokniejestdlaniejtakbardzomczce,totworzenieczego,majctylkoczbudulcajest,
zatemzawszekorzystazciadostpnychwotoczeniu.

"Przemarznitydoszpikukoci"Obszarowewyssanieenergiiyciowejzotoczenia,ktrawnikaw
ciaoErel,leczcjiwzmacniajc,osobybdcenaobszarzezostajzmroone,apkajcenaczyniakrwionone
powodujrozlegekrwawienie.

CaunniwiarzaJesttostan,wktrywpadaspontanicznie,podwpywememocji,czyteobrae.
Takjakbyprzekraczaapewngranictracckontrolnadswoimciaem,ktrprzejmujeduchjejzmarejsiostry
bliniaczkiTany.CiaoKobietyokrywaupiornaenergia,ktruwizionaduszagromadziazcierpienia
napotkanychistotywych,dugoprzemianyzaleyodilocijejnagromadzenia.Moetenstanprzeduy
zadajccierpienieprzeciwnikowi.Jednakjesttosia,ktra"spuszczonazacucha"moespowodowawicej
kopotwnikorzyci.

UWAGA:Zawszenosizesobdueilocijedzenia,ktreregenerujejejenergi.Niemawygrowanychwymaga
kulinarnych,jebardzoszybkoiduo.Nosizesobtezestawmedyczny,wskadktregowchodzprzenone
narzdziachirurgiczne,opatrunkiimaci.

Inne

Historia:

NimprzybyadoAiwe:

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 4/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana


Erel!Tana!Wracajciedodomu,czasnaobiad!Dwie,maeciemnowosedziewczynkiodwrciygowyi
pomachaydonawoujcejmodejkobiety.Siedziaynamurkuobudowanego,miejskiegostrumyczka,ktry
zapachemprzypominaciek.
Erelprzezmomentjeszczewpatrywaasiwwod,poktrejpywayzrobionezpatykwdeczki.Podniosasi,
zapaaswbliniaczkzarkirazempobiegywkierunkudomu,ktrystaprzyklejonydomurwEbonhawke.Przy
wejciuminymatk,ktrazajtabyarozmowzssiadk.Dziewczynkiumyywcebrzykudonieizasiadydo
stou,wkrtcedoczyadonichichrodzicielka.Nalaaimzupzkociokadotrzechmiseczek.Tegodniabya
grzybowa,ichulubiona.

Wesorozmowprzystoleiprzekomarzania,ktozjewicej,przerwanagyhuk.

Czasjakbyzwolni.Naglenastaanienaturalnaciszaizrobiosiciemno.Erelzaczakrzyczeprzeraona,alesama
siebieniesyszaa.Pochwili,ktrazdawaasiwiecznoci,izbzaczyrozjaniapomienie,ktreprzedzieraysi
przeztumanydymuikurzu.Erelwcisiedziaanakrzele,dachwydawasibardzonisko,przedninamiejscu
Tanysiedziaabelkastropowa,zktrwalczyaichmama.Dziewczynkakrzyczaa,leczniemoganabratchuibyo
jejbardzogorco.Dymgryzjwoczy,smrdbyniedozniesienia.Mamawylaananizup,ktrawydawaasi
chodna,drugdoniprzytrzymywaaTan,potymzaczacignjwjakimkierunku.Nastaaciemno.

Kobietasiadanaku,cikodyszc,pocielbyaprzepocona.Tobysen,tylkosen.Tenkoszmarwracadoniej
kiedytylkochcia.Wstaa,obmyasobietwarz,spojrzaawlustro,mimociemnocinocy,doskonalewidziaaswoje
odbicie,zwaszczaduanieregularnbliznodskronidoskroniioczy,nienaturalniebiae.Powoliwrcianaposanie,
gdyjejuwagprzykuobrazzawieszonynacianietuobok.PrzedstawiascenwalkimidzyCharrema
Czowiekiem.


Awicdlatego,stdtewspomnienia.Przezchwilwpatrywaasiwobraz.Czytakwaniezginichojciec?
Miaydwalata,gdynigdyniewrcizwyprawyzamiejskiemury.Niepamitaago.Buty,nosidugieskrzane
butyTak,dwiemaedziewczynkisiedziaynajegostopach,obejmujcjegoydki.Niechciaybyjezostawia,
mylay,ewemiejezesobjakoczswoichbutw.

Uoyasinakuiwspomnieniamiwrciadotamtegodnia,gdyjejdomlegwgruzach,trafionyjednymz
pociskw,wystrzelonymprzezoblegajcychmiastoCharrw.Miaywtedyzaledwiepilat.

Olepionaogniem,oguszonahukiemwybuchubiegawciemnociiciszycignitaprzezmatk,potykaasi,lecz
tamtapomagaajejwsta,bymogybiecdalej.Popewnymczasiezaczywracachaotyczneodgosyikrzyki,lecz
ciemnonieznikna.MatkakurczowotrzymaaciaoTany,ktrabyanieruchoma,cichaizimna.Woknichtrwa
chaos.Erelnierozumiaacosistao,wtedypoprostupozwalaasiebieprowadzi.Ostatniecopamitaztych
wydarze,topiewbabci,doktregodoczyyinnegosyistrasznyblgowy,potymobudziasiwinnymwiecie.

Otwaraoczyiwidziaa,leczwszystkobyonietakjakpamitaa.Byawdomubabci.Kolorywydawaysibardziej
nasycone,awiatodniazbytmocne,dotegosyszaacichygosTany,wswoichmylach.Nagowiemiaachustk,
jejwosystrawiogie,minokilkamiesicynimodrosy,zdjtojejopatrunekzoczu,leczwoknichpozostaa
szpetnanienaturalnablizna,ktrapodkrelaanowy,dziwnykolorjejgaekocznych.

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 5/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana


Zamieszkayzbabci,wjejniewielkimdomku,wcinitymwjednzbocznychuliczek,bliejcentrumtego
niespokojnegomiasta.PochowayciaoTanynaokolicznymcmentarzu,wkadrocznicjejmiercinosiywiee
kwiatynajejgrb,lecznierozmawiayjunajejtemat.Erelniewspominaanikomuocichychpodszeptach,a
przyapananarozmowiesamejzesob,szukaabahychwymwek.Jejbliznabyazauwaanaprzezinnedzieci,
ktrejwymieway,dlategostaasisamotnaizamknitawsobie.

Babciazajmowaasiznachorstwemizielarstwem,wiedzswojprzekazaacrce,apniejwnuczce.Mama
wkrtceprzejawikszojejpracy,zajmujcsiakuszerkiodwiedzajcoboniechorych.Czasemniebyojejcay
dziewdomu.OpieknadErelprzejababcia.Pewnegodniazaprowadziadziewczynkdosierocica,wktrym
mieszkayocalaezwojnydzieci.ZapoznaajtamzFinemiCloe.Finbyradosnymchopcem,zdrewnianym
kikutemzamiaststopy,Cloebyazamknitwsobiedziewczynk,ktraukrywaapodwosamispaloneuchoi
poparzonypoliczek.Powoliichznajomoprzerodziasiwsprzyja,ktrpodsycaawesoochopca.Dzieciczy
lkprzedwojn.

Przezlatatatrjkapozostawaanierozczna,znajdujcwsobieoparciewdeniudorealizacjimarze.

Kobietaumiechnasinatowspomnienie,zmieniajcpozycjnaku.Kadeznichposzowswojstron,tam
gdziechciaopj.cisnawdonibroszk,zktrnierozstawaasinawetnachwil.Przedstawiaagazk
bluszczu,poegnalnyprezentodjejprzyjaci.Cloezawszepotrafiadostrzecpikno,nawetwnajbardziej
trywialnychrzeczach.Finnajlepiejzichtrojgapotrafisiwspina,mimobrakustopy.Bluszcz,wspinalisiponimby
ogldazmurwmiastawschodysoca.


BabciauczyaErelnekromancji,ktraprzychodziadzieckuwyjtkowonaturalnie.JejsekretembyaTana,ktra
podszeptywaajejodpowiedniesowaigesty.Zczasemstaruszkaodsaniaacorazmroczniejszestronytejsztuki,
widzcwdziewczynceswojnastpczyni.Jednakzawszeostrzegaajprzednaduywaniemswojejmocysnujc
opowiecioduchachAscalonuizniszczeniuOrr.Erelniechciaatworzydystansumidzysobaprzyjacimi,wicte
naukitrzymaawtajemnicy.

Zwiekiembabciajuprawienieopuszczaaichdomu,pracakuszerkiiznachorkipozostawiacrce,ktrej
pomagaadorastajcawnuczka.Okolicznimieszkacyczstokorzystalizichusugimimoicieszyysiszacunkiem,
byypostrzeganejakowiedmy,zktryminienaleaozadziera.Kobietytylkowkrytycznychprzypadkach,
korzystayzeswychzdolnocimagicznych,mimotoichumiejtnociwzbudzaybardziejstrachnipodziw.Ich
pacjencibylizazwyczajniezamoni,znizinspoecznych,aoneniepobierayodnichwysokichopat.Ichdomby
niewielkiiskromny,lecznigdyniebrakowaoimjedzenianastole.Nekromancjepraktykowaywpiwnicy,zdalaod
ciekawskichoczu.

TakotodorastaaErel,babcinatomiastpowolidopadaastaroistaosijasne,ejejlataspoliczonePewnego
dnia,gdydziewczynaskoczya18lat,wyjawiasekretjejcudownegowyleczenia.Opowiedziaajejotajemnym
rytuale,ktryprzeprowadziawrazzczonkamisekretnegoBractwa.ZwizaliwtensposbduszeywejErelizmarej
Tany,bytapierwszamogaodzyskawzrok.Wwynikutegopoczeniaujawnisitejejtalentdonekromancji.
Bractwo,doktregonaleaababcia,byostare,korzeniamisigajceczaswsprzedKataklizmu.Zrzeszaomedykw
inekromantw,kierujcsiideByzmarlipomagaliywym.Kobietawsekrecienaleaadoniegoodlat,jednak
niespotykalisiczsto,zazwyczajodprawialiwsplniebardziejskomplikowanerytuay,ktrychszczegwnie
chciaazdradziwnuczce.Erelniespodziewaasitakiejhistorii,jednakufaababciimimosprzecznychemocji,
pozwoliajejkontynuowa,nieprzerywajc.

Koczcswojopowiebabciapooyanastolekluczyk,poczymdodaa.
Chciaabym,bykiedyzajatammojemiejsce.Kiedy,zapdekady,zadekad,aleniewczeniej.
Terazjednakniemogcijunicwicejnauczy,resztdrogimusiszprzebysama.Potymwskazaana

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 6/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana
kuferwroguizby.Musiszsamawybra,czychceszotworzydrzwiiwyruszywpodr,bypoznawai
dowiadcza?Czyzostaniesztutaj,pozostajcprzytymcojuwiesz?Erelbiasizmylami,Tanaszeptaa
Wego,we...,wicwzia.Podeszadokufra,otwaragokluczykiemizebraarzeczyzerodka.Babcia
umiechnasiipokiwaagow,jednakwjejoczachwidziaasmutek,ktrypniejwidziaatewoczachmatki,
gdysiegnay.Wyruszyawdrog,onaiduchjejsiostry.WschodzcesocepowolirozwietlaopokjwkarczmieDivinity'sReach.ErelTanaleaanaku,copewienczas
zmieniajcpozycj.PilatminoodkiedyprzeszaprzezBramAsurw,ktraprzeniosajzEbonhawkedotego
innegowiata.PrzemierzaaokoliceQueensdalezapuszczajcsicorazbardziejnapoudnie.Zasmucaaja
wszechobecnawojna,spdzaakolejnetygodniepomagajcwszpitalachpolowych,czytewokolicznychwioskach.
Czua,emusizmienicowswoimyciu,gdytojejniewystarcza.


EdukacjaiPraktykaMedyczna:

Urodzona15dniaSezonuLatoroli1305rokuwEbonhawke.Gdymiaa2latazmarjejojciec,agdymiaa5
latzginajejsiostra.Przeprowadzonowtedynaniejrytuanekromancki,ktryspowodowa,poczeniezdusz
siostry.Pozostaocitegorytuausjejnieludzkieoczy.

Do12rokuzyciabyanauczanawdomu,zewzgldunaswjwygldireakcjejakiepowodowa,mimotozdaa
wszystkieegzaminypastwowe,ktrepozwoliyjejkontynuowaedukacjwGimnazjumwEbonhawke.

Wwieku18latukoczyaje,byrozpoczstudiawieczorowenaUniwersyteciewDivinity'sReach.Dzikipraktyce
jaknabyaasystujcbabciimamieprzypracywichniewielkiejlecznicywEbonhawke,niemiaaproblemwz
przyjciemnauczelni.

NapocztkuSezonuLatoroli1328rokuzdaaegzaminpastwowyupowaniajcydowykonywaniazawodu,
zoyatezwtedyPrzysigMedyka.PrzezkilkawczeniejszychlatpraktykowaawkilnikachwQueensdale.Wczasie
sezonwwakacyjnychpodrowaatakejakowdrownymedyk,dziekitemumaznajomociwrdlokalnych
farmerw,ktrzysprzedajjejdrbpozanionychcenach.GdyQueensdalenapadyCentauryzajmowaasi
rannymi.Przezkilkatygodnibylateprzetrzymywanaprzezbandytw,alejakimcudem,udaojejsisamej
uwolni.

Niewielemwinatemattego,skdjejrodzinamiaapienidzenajejwyedukowanie,alekrplotki,ejejbabcia
wswejmodociduopodrowaaiwtedyniezlesi"obowia",aleniesaonepoparteadnymidowodami,gdy
staruszkazawszewiodaskromneycie.


CzasyAiwe13291330:

DoaczyadoAiwewpierwszychdniachSezonuKolosa1329roku.Napocztkupeniafunkcjasystentki
medykawlecznicygildyjnej,leczdoszybkopoznanojejumiejtnoiiawansowaanaMedyka.Wtymczasiete
zainteresowaasipewnorganizacj,dziajcnaszkodGildiiipostanowiaprzeniknwjejszeregi.

26dniaSezonuKolosa1329zostaazaatakowanasiedzibaAiwewLwichWrotach,aEreluznanozazaginion.
NieliczniwiedzieliiudaasidojednejzplacwekorganizacjizwanejBiaOpocz,ktrwczeniejobserwowaa.
Dom,wktrymprzebywaa,bymiejscemgdziebyyprzetrzymywaneiwykorzystywane,porwaneprzeznich
kobiety.Erelspdziatamkilkamiesicyopiekujcsinimi,by90dniaSezonuKolosa1329,zostauratowanw
czasiespektakularnegoatakunatplacwkOpoczy,ktryprzeprowadziaAiwe.

Szczegowahistoriajejdziaalnoci:DninieznaneWylgarniaTamizpowrotem.

Potychwydarzeniachwrciadoswoichobowizkwmedykagildyjnego,jednakmiaotowpywnajejcharakter,
leczzmiantmoglizaobserwowatylkonieliczni,ktrzyjpoznali.

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 7/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana


Ekwipunek:

Ekwipuneknaniebezpiecznewyprawy:


Ubraniezalenieodregionu,wktrysiwybiera,odfutrazlisw,pozwiewnszat.
Plecakniewielki,alepakowny,wnimznajdujesi:
apteczkazpodrcznyminarzdziamichirurgicznymi,bandaami,miksturami,maciami,nimi,
manierkazwod,
butelkaspirytusu,
wawka2kanapki,jakiowoc,ciastko,(zalenieodtegocotamjejwrcedanegodniawpadnie),
owek
notes
sznurek(okoo10m),
pelerynanaduszewyprawysuyjakpiwrinamiot.
woreczekzkociami(zazwyczajdrobiu)
woreczekzmonetami(czasemmyliztympowyszymwprowadzajcwzakopotaniehandlarzy,ktrym
paci)
drewnianykubek,
miseczka,
ykowidelec,
wachlarz
Sakwaprzypasie,wktrejchowado6zatrutychszczurw(specjalniejepreparuje,bytruciznabyamocnai
miertelna)
Brozalenieodtegogdziesiwybiera
kostur(prostabrozakoczonabkitnymkamieniem)
sztyletprzypasku(lubwcholewcebuta)
mieczdwurczny(nosigozesobnadalekiepodre,traktujcbardziejjakomaskotknibro)
Biuteriajestniobwieszonaniegustowniejakchoinkawwita,
peryodSubortisa(trujcetabletkiwksztaciepere,ktresymulujmieriantidotumdonich)
drewnianaszpilkadowoswodRavaela(majcanacelupomcmujzlokalizowawraziekopotw)
Licznekieszonkinapeniazawszejakimjedzeniem,


PosiadanaBro:


Kostur:


Erelotrzymaagoodbabciwdniu,wktrympostanowiaopucidom.Niewidziaawczeniej,bybywposiadaniu
staruszki,zatemzapytaajopochodzeniebroni.Usyszaawtedyopowieojejprzyjacielu,ktrywielelat
wczeniej,wczasachjejmodoci,wyruszyzwyprawnaOrr.Natrafiliwtedynazapomnianekatakumbyiudaoim
siznichwyniekilkaartefaktw,nimmusielipospieszniesiwycofa,byratowaycie.Gdypowrci,wci
opowiadaoskarbach,ktremusielipozostawiiwkrtcezorganizowakolejnawyprawnaOrr.Nimjednakwyruszy
podarowababcikostur,atakecznotatekzpoprzedniejwyprawy,ktrekobietadobrzeukrya.Minotakniemal
pidekadimczyznanieupomniasioswojeskarby,gdyladponimzagin.Kosturleazapomnianyw
skrzyni,zatembabciapodarowaagoErel.

Mieczdwurczny:


GdybyadzieckiemwrazzeswoimprzyjacielemFinemudawali,esonierzamibronicymimiasta,czsto
pojedynkowalisiuywajcdrewnianychmieczytreningowych.Finzostakowalem,aErelmedykiemiopucia

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 8/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana
miasto.PrzedudaniemsidoplacwkiBiaejOpoczypoegnaasiznim,bomylaa,ejunigdysiniespotkaj.
Wtymczasiemczyznazaczkudlaniejmiecz,nadktrympracowaprzezkilkamiesicyiwoywniegoduo
uczucia.Brotamiaabyzgrabna,lekkaiostra,waciwadladrobnejbudowynekromantki.Powicajctemu
zajciuwolnechwile,oddalaswojemyliodobawjakieczu,gdyErelprzebywaawrdwrogw.Gdykobieta
powrcia,mieczniebyjeszczegotwidokoczygomiesicpniej,bdcwzupenieinnymnastroju.Gdyjejgo
wrcza,opowiedziajejoswoichobawachorazradocijakczu,gdyokazaysionebezpodstawne.Liczy,egdy
mieczbdziewjejposiadaniu,bdziemgspaspokojniej,wiedzceuczyniwszystkocowjegomocy,byzapewni
jejbezpieczestwo.Brookazaasidoskonalewywaony,waciwydojejstyluwalki.


SezonFenixa1330Obecnie:

Duopodruje,podobnonapnoc,dalekodokrainyNornw.Gdywracaczstoodzianawfutra,
strzepujcresztkiniegu.Nieliczniwiedz,eponomatamswojpieczar,wktrejgromadzimroonki.
DwadniwtygodniupracujejakomedykwsierocicuwDivinitis,tamspotykasizLuc'embyymczonkiem
Bractwa,zktrymczyjawsplnahistoria.
MieszkazSubortisemwjegodomuwDivinity's.Zapomocpoczeniaznekromant,ktryjestw
posiadaniuczaszkiTany,moelokalizowajegopooenie,niktjednakotymniewie,pozanisam.
Wlecznicygildyjnejpojawiasikiedyjestpotrzebna,starajcsiniezaniedbywaswoichobowizkw.

Ostatniazmiana:Czerwiec08,2017,02:31:51amwysanaprzezEreltana Zgodomoderatora 79.66.61.15

Narrator Odp:KartaPostaciEreltana Cytuj


Odpowied#1dnia:Wrzesie19,2016,06:36:10pm

Wiadomoci:1909
Twrcawydarze

Pomocworganizacji

Udziawzdarzeniach

Inne

Ostatniazmiana:Czerwiec10,2017,11:54:13pmwysanaprzezInfernoLevittoux Zgodomoderatora Zapisane

Strony:[1] ODPOWIEDZ DODAJANKIET POWIADAMIAJ ZAZNACZJAKONIEPRZECZYTANE DRUKUJ

Forum
KartyPostaci
Gwnepostacie
KartaPostaciEreltana

Skoczdo: ===>Gwnepostacie Id

LethmoriAiwe2011| DesignedbyXar andAkyhne


SMF2.0.11|SMF2015,SimpleMachines
XHTML RSS WAP2

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 9/10
6/11/2017 KartaPostaciEreltana

http://forum.aiwe.eu/index.php?topic=8106.msg76180#msg76180 10/10