You are on page 1of 2

ROMANIA

JUDETUL CLUJ
COMUNA CAPUSU MARE
CONSILIUL LOCAL

HOTRRE
CU PRIVIRE LA INSTRUMENTAREA PROIECTULUI:
REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL DANGAU MARE,
COMUNA CAPUSU MARE, JUDETUL CLUJ

Consiliul local al comunei Capusu Mare, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara
la data de 14 noiembrie 2012;
Avand in vedere necesitatea realizarii proiectului Reabilitare si dotare camin
cultural in satul Dangau Mare, comuna Capusu Mare, judetul Cluj,
Analizand proiectul de hotarare cu privire la instrumentarea proiectului
Reabilitare si dotare camin cultural in satul Dangau Mare, comuna Capusu Mare,
judetul Cluj , initiat de catre primarul comunei Capusu Mare,
Tinand cont de prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. f din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
Luand act de avizul favorabil dat proiectului de hotarare de catre Comisia de
specialitate buget-finante, administrarea domeniului public si privat, gospodaririi comunale,
agriculturii, protectiei mediului, silviculturii si comertului,
Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata,
In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,

HOTARESTE

Art. 1. Se aproba instrumentarea proiectului Reabilitare si dotare camin


cultural in satul Dangau Mare, comuna Capusu Mare, judetul Cluj, initiat de catre primarul
comunei Capusu Mare, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se nsrcineaz primarul
comunei Capusu Mare.
PREEDINTELE DE EDIN,
CONSILIER LOCAL

.
Dinea Nicu Aurel
Contrasemneaz:
SECRETARUL comunei Cpuu Mare
.
Bolchi Gheorghe

Total consilieri 13
Prezenti 13
Pentru 12 Nr. 66 /14.11.2012
Impotriv 0
Abineri 1

Capusu Mare, str Principala, nr 24, tel 0264 350006, fax 0264 3500006 e-mail pcapusu@yahoo.com
www.primaria-capusumare.ro
ROMANIA Anexa la HCL /2012
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAPUSU MARE

INSTRUMENTAREA PROIECTULUI
REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL DANGAU
MARE, COMUNA CAPUSU MARE, JUDETUL CLUJ

Prezentul proiect de investitie urmareste reabilitarea si dotarea caminului cultural, in conformitate


cu standardele actuale si adaptat conditiilor existente in prezent, din satul Dangau Mare, comuna Capusu
Mare, judetul Cluj.
Necesitatea si oportunitatea investitiei rezulta din:
- Existenta unui camin cultural aflat intr-o stare precara, motiv pentru care nu este posibila utilizarea si
valorificarea cladirii la capacitate maxima
- necesitatea reabilitarii infrastructurii caminului cultural ca entitate culturala traditionala si din perspectiva
imaginii socio-culturale a satului Dangau Mare
- necesitatea cresterii nivelului cultural al locuitorilor din comuna Capusu Mare, contribuind la dezvoltarea
infrastructurii sociale , in vederea atingerii unui nivel de dezvoltare necesar integrarii in structurile europene
- necesitatea pastrarii specificului local si a conservarii valorilor din aceasta zona
- existenta fondurilor alocate dezvoltarii rurale prin FEADR, masura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale.
Principalele obiective urmarite prin realizarea investitiei sunt:
o imbunatatirea conditiilor de viata si de munca in comuna Capusu Mare, asigurand cresterea nivelului cultural
si social al populatiei si a gradului de confort al acesteia;
o cresterea nivelului socio-economic al comunei, stimuland mentinerea populatiei in mediul rural, in special a
tinerilor;
o crearea unor conditii adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural si de divertisment pe raza
comunei Capusu Mare;
o stimularea infiintarii de ansambluri folclorice, grupuri de muzica si dans, care sa permita locuitorilor de pe
raza comunei practicarea in cadru organizat a diferitelor discipline sportive si de divertisment;
o stimularea derularii de activitati de divertisment sau activitati cu caracter cultural si social;
o creterea nivelului de educaie, de socializare i de cultura a tuturor cetenilor (copii, tineri, aduli, vrstnici
i persoane cu handicap) comunei Capusu Mare, prin participarea la evenimente de divertisment, festivaluri
folclorice si alte actiuni care se pot derula in cadrul caminului cultural;
o dezvoltarea activitilor culturale si de divertisment n comuna Capusu Mare, n corelaie cu programele
naionale de dezvoltare rural;
o creterea participrii tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activiti cu caracter cultural;
o creterea numrului de copii i tineri din comuna care particip la festivaluri sau competitii de teatru, muzica,
dans, ce se desfoar n spaiul rural.

Numarul de locuitori ai comunei Capusu Mare la ultimul recensamant era de 3250.


Consiliul Local Capusu Mare isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si
gestionare a investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care aceasta va fi data in exploatare.
Consiliul Local Capusu Mare isi ia angajamentul sa prevada lucrarile in Bugetul Local pentru perioada de
realizare a investitiei.
Consiliul Local Capusu Mare isi ia angajamentul sa suporte toate cheltuielile ne-eligibile aferente
investitiei.

Capusu Mare, str Principala, nr 24, tel 0264 350006, fax 0264 3500006 e-mail pcapusu@yahoo.com
www.primaria-capusumare.ro