You are on page 1of 38

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn

Ch−¬ng 4

Kü thuËt b¸o hiÖu
I. I.1. Tæng quan : Kh¸i niÖm :

Mét m¹ng viÔn th«ng cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ thiÕt lËp, gi¶i táa vµ duy tr× kªnh gi÷a thuª bao víi node chuyÓn m¹ch hay gi÷a c¸c node chuyÓn m¹ch víi nhau. §Ó thùc hiÖn ®−îc ®iÒu nµy, cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng th«ng tin hæ trî ®−îc trao ®æi gi÷a hÖ thèng chuyÓn m¹ch víi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ gi÷a c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch víi nhau, hÖ thèng th«ng tin nµy gäi lµ hÖ thèng b¸o hiÖu. Th«ng tin b¸o hiÖu cã thÓ cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu khiÓn c¸c thao t¸c chuyÓn m¹ch, xö lý gäi... Thùc chÊt, mét sù trao ®æi tin gi÷a ng−êi sö dông vµ c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng cÇn ph¶i cã mét sù tæ chøc ®Ó chóng cã thÓ liªn l¹c víi nhau mét c¸ch an tßan. Cho nªn, th«ng tin b¸o hiÖu cã tr−íc, trong vµ sau mét cuéc gäi. §Ó t¨ng hiÖu suÊt lµm viÖc, thêi gian lµm viÖc cña hÖ thèng b¸o hiÖu cµng nhá cµng tèt, nã phô thuéc vµo c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong m¹ng.

I.2.

C¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu :
Ta cã thÓ nªu c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu tæng qu¸t nh− sau :

I.2.1.

Chøc n¨ng gi¸m s¸t :

Chøc n¨ng gi¸m s¸t ®−îc sö dông ®Ó nhËn biÕt vµ ph¶n ¶nh sù thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i hoÆc vÒ ®iÒu kiÖn cña mét sè phÇn tö (®−êng d©y thuª bao, trung kÕ…).

I.2.2.

Chøc n¨ng t×m chän :

Chøc n¨ng nµy liªn quan ®Õn viÖc thiÕt lËp cuéc gäi vµ ®−îc khëi ®Çu b¨ng thuª bao chñ gäi gëi th«ng tin ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi. C¸c th«ng tin ®Þa chØ nµy cïng víi c¸c th«ng tin cña chøc n¨ng t×m chän ®−îc truyÒn gi÷a c¸c tæng ®µi ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh chuyÓn m¹ch. Chøc n¨ng nµy ph¶i cã tÝnh hiÖu qu¶, ®é tin cËy cao ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c chøc n¨ng chuyÓn m¹ch.

I.2.3.

Chøc n¨ng vËn hµnh :

NhËn biÕt vµ chuyÓn th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i t¾c nnghÏn trong m¹ng, th«ng th−êng lµ tr¹ng th¸i ®−êng cho thuª bao chñ gäi. Th«ng b¸o vÒ c¸c thiÕt bÞ, c¸c trung kÕ kh«ng b×nh th−êng hoÆc ®ang ë tr¹ng th¸i b¶o d−ìng. Cung cÊp c¸c th«ng tin tÝnh c−íc.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.1

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¸nh gi¸, ®ång chØnh, c¶nh b¸o tõ tæng ®µi kh¸c.

I.3.

§Æc ®iÓm c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu :
Mét hÖ thèng b¸o hiÖu cã ®Æc ®iÓm chung nh− sau : - Cã tÝnh quèc tÕ. - Phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ mµ nã phôc vô. - Kh¶ n¨ng phèi hîp víi c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu kh¸c.

I.4.

HÖ thèng th«ng tin b¸o hiÖu :
HÖ thèng th«ng tin b¸o hiÖu còng lµ mét hÖ thèng th«ng tin ®iÖn, nã còng gåm :

- Nguån tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu cÇn thiÕt cho viÖc thiÕt lËp cuéc gäi vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c. - C«ng viÖc truyÒn dÉn ®Ó chuyÓn tÝn hiÖu tõ nguån tíi ®Ých. PT Néi dung TÝn hiÖu
Xö lý Kªnh dÉn Xö lý

NT

Ph−¬ng ph¸p b¸o TÝn hiÖuthu
H×nh 4-1 : HÖ thèng b¸o hiÖu.

Néi dung

I.5.

Kü thuËt b¸o hiÖu :
Nh− vËy, kü thuËt b¸o hiÖu nghiªn cøu vÒ : - Néi dung b¸o hiÖu. - Ph−¬ng ph¸p truyÒn b¸o hiÖu. - Kü thuËt xö lý b¸o hiÖu.

II. II.1.

Néi dung cña b¸o hiÖu : Ph©n tÝch cuéc gäi :

Trong m¹ng ®iÖn ®iÖn tho¹i, khi mét thuª bao muèn nèi víi mét thuª bao kh¸c bÊt kú trong m¹ng th× b¸o hiÖu sÏ th«ng b¸o cho m¹ng chuyÓn m¹ch biÕt r»ng thuª bao ®ã yªu cÇu phôc vô, vµ sau ®ã trao cho chuyÓn m¹ch néi h¹t c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó nhËn biÕt thuª bao ë xa cÇn ®Õn vµ tõ ®ã ®Þnh tuyÕn cuéc gäi mét c¸ch chÝnh x¸c. B¸o hiÖu cßn gi¸m s¸t cuéc gäi vµ trao cho thuª bao c¸c th«ng tin tr¹ng th¸i nh− mêi quay sè, ©m b¸o bËn, håi ©m chu«ng…

Ph©n lo¹i :
Cã thÓ ph©n lo¹i b¸o hiÖu theo c¸c c¸ch nh− sau :

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.2

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn

!
Hook off Dialling ‘0’ for external

A

PABX

PABX

EX

!

B

seizure Seizure acknowledgement Dialling

Address info. Address info. seizure Seizure acknowledgement Address info. Ring b.tone B answer Conversation Hook on PABX disconnection Clear forward Clear back Hook on H×nh 4-2 : Ph©n tÝch mét cuéc gäi thµnh c«ng th«ng th−êng. Ring signal B answer

• Ph©n theo chøc n¨ng : - B¸o hiÖu nghe - nh×n (th«ng b¸o). - B¸o hiÖu tr¹ng th¸i (gi¸m s¸t). - B¸o hiÖu ®Þa chØ (chän sè). • Ph©n theo tæng quan : - B¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi thuª bao. - B¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi tæng ®µi.

II.2.

Ph©n theo chøc n¨ng :

II.2.1.

B¸o hiÖu nghe - nh×n :

Lµ lo¹i b¸o hiÖu nghe thÊy ®−îc ®èi víi thuª bao trong tiÕn tr×nh cuéc gäi. §ã lµ c¸c lo¹i th«ng tin nh− sau chñ yÕu tõ tæng ®µi ®Õn thuª bao nh− sau :

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.3

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
• ¢m mêi quay sè :

Khi thuª bao nhÊc tæ hîp, trë kh¸ng ®−êng d©y gi¶m xuèng ®ét ngét. DÉn ®Õn dßng ®iÖn trªn d©y t¨ng lªn. §iÒu nµy ®−îc tæng ®µi nhËn biÕt thuª bao yªu cÇu thiÕt lËp cuéc gäi vµ nã ph¸t cho thuª bao ©m mêi quay sè víi tÇn sè kho¶ng 425Hz liªn tôc.

¢m b¸o bËn hoÆc th«ng b¸o :

Tr−êng hîp 1 thuª bao bËn, hay sau khi kÕt thóc cuéc gäi, thuª bao nµy ®· ®Æt m¸y, tæng ®µi ph¸t ©m b¸o bËn cho thuª bao kia víi tÇn sè 425 HZ, tû lÖ 1:1. ¢m b¸o bËn cßn ®−îc gëi cho thuª bao chñ gäi khi thuª bao nµy sau 1 kho¶ng thêi gian sau khi ®· nhËn ®−îc ©m mêi quay sè mµ vÉn ch−a quay sè Tr−êng hîp thuª bao bÞ gäi ®i v¾ng hoÆc cã c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cña nã th× tæng ®µi th«ng b¸o cho thuª bao chñ gäi c¸c b¶n tin t−¬ng øng.

Dßng chu«ng :

Dßng chu«ng ®−îc ph¸t cho thuª bao bÞ gäi khi thuª bao nµy rçi víi tÝn hiÖu xoay chiÒu kho¶ng 75VAC, 25Hz.

Håi ©m chu«ng :

Håi ©m chu«ng ®−îc ph¸t cho thuª bao chñ gäi qua tuyÕn tho¹i tõ tæng ®µi khi ®ang ®æ chu«ng cho thuª bao bÞ gäi. TÝn hiÖu håi ©m chu«ng cã tÇn sè 425Hz, tû lÖ 1:3.

C¸c b¶n tin th«ng b¸o kh¸c :

NÕu trong tæng ®µi cã c¸c b¶n tin ®Æc biÖt ®−îc ghi s½n vÒ c¸c lý do cuéc gäi kh«ng thµnh nh− t×nh tr¹ng ø tuyÕn, háng hãc… th× tæng ®µi ph¸t cho thuª bao chñ gäi c¸c b¶n tin t−¬ng øng. Tr−êng hîp nµy lµ do cuéc gäi kh«ng thµnh kh«ng ph¶i bëi c¸c lý do cña thuª bao bÞ gäi.

TÝn hiÖu gi÷ phôc håi vµ gi÷ m¸y qu¸ l©u :

TÝn hiÖu nµy truyÒn tíi thuª bao chñ gäi khi thuª bao bÞ gäi ®· ®Æt m¸y vµ tæng ®µi ®· gëi tÝn ©m b¸o bËn mµ thuª bao chñ gäi kh«ng nghÜ ®Õn viÖc gi¶i táa tuyÕn gäi. Sau ®ã mét kho¶ng thêi gian trÔ th× tuyÕn míi ®−îc thùc sù gi¶i táa. TÝn hiÖu nµy còng ®−îc ph¸t khi thuª bao duy tr× tr¹ng th¸i chän sè qu¸ l©u. TÝn hiÖu nµy th−êng lµ sau ©m b¸o bËn.

II.2.2.

B¸o hiÖu tr¹ng th¸i (b¸o hiÖu gi¸m s¸t) :
X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ®−êng d©y cña thuª bao vµ cuéc gäi.

Tr¹ng th¸i nhÊc tæ hîp :

XuÊt hiÖn khi thuª bao nhÊc tæ hîp hoÆc tÝn hiÖu chiÕm dïng tõ mét ®−êng trung kÕ gäi vµo; nã biÓu thÞ yªu cÇu thiÕt lËp cuéc gäi míi. Sau khi thu ®−îc tÝn hiÖu nµy, tæng ®µi sÏ

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.4

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
®Êu nèi víi mét thiÕt bÞ thÝch hîp ®Ó thu th«ng tin ®Þa chØ tõ thuª bao chñ gäi hoÆc tõ ®−êng trung kÕ.

Tr¹ng th¸i ®Æt tæ hîp :

XuÊt hiÖn khi thuª bao ®Æt tæ hîp hoÆc tÝn hiÖu yªu cÇu gi¶i táa tõ ®−êng trung kÕ ®−a tíi. Th«ng tin nµy chØ r»ng cuéc gäi ®· kÕt thóc, yªu cÇu gi¶i táa tuyÕn gäi. Khi nhËn ®−îc th«ng tin nµy, tæng ®µi gi¶i phãng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ®Êu nèi cuéc gäi nµy vµ xãa c¸c th«ng tin dïng ®Ó thiÕt lËp vµ duy tr× cuéc gäi, ®ång thêi thiÕt lËp th«ng tin tÝnh c−íc.

Tr¹ng th¸i rçi - bËn :

Dùa vµo t×nh tr¹ng tæ hîp cóa thuª bao bÞ gäi hoÆc ®−êng trung kÕ lµ rçi hay bËn hoÆc ø tuyÕn ®Ó tæng ®µi ph¸t th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i cña thuª bao bÞ gäi hoÆc ®−êng truyÒn cho thuª bao chñ gäi.

T×nh tr¹ng háng hãc :

B»ng c¸c phÐp thö tæng ®µi x¸c ®Þnh tr×nh tr¹ng cña ®−êng d©y ®Ó cã thÓ th«ng b¸o cho thuª bao hoÆc cho bé phËn ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng.

TÝn hiÖu tr¶ lêi vÒ :

Khi ®æ chu«ng, ngay sau khi thuª bao bÞ gãi nhÊc m¸y, mét tÝn hiÖu ë d¹ng ®¶o nguån ®−îc truyÒn theo ®−êng d©y tíi thuª bao chñ gäi. TÝn hiÖu nµy dïng ®Ó thao t¸c mét thiÕt bÞ ®Æt ë thuª bao chñ gäi nh− bé tÝnh c−íc hoÆc ®èi víi thuª bao dïng thÎ.

II.2.3.

B¸o hiÖu ®Þa chØ :

Th«ng tin ®Þa chØ gåm mét phÇn hoÆc toµn bé ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi, ®«i khi cßn kÌm theo c¸c sè liÖu kh¸c. Sau khi nhËn ®−îc ©m mêi quay sè, thuª bao tiÕn hµnh ph¸t c¸c ch÷ sè ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi. C¸c ch÷ sè nµy cã thÓ ®−îc ph¸t d−íi d¹ng thËp ph©n hay ë d¹ng m· ®a tÇn.

TÝn hiÖu xung thËp ph©n :

C¸c ch÷ sè ®Þa chØ ®−îc ph¸t d−íi d¹ng chuçi cña sù gi¸n ®o¹n m¹ch vßng mét chiÒu (DC) nhê ®Üa quay sè hoÆc hÖ thèng phÝm thËp ph©n.
mA 40mA 66,6ms 33,3ms

Hook off

Quay sè

ms

H×nh 4-3 : Quay sè b»ng xung thËp ph©n (Sè 42…).

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.5

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Sè l−îng c¸c lÇn gi¸n ®o¹n chØ thÞ ch÷ sè ®Þa chØ trõ sè ‘0’ øng víi 10 lÇn gi¸n ®o¹n. Tèc ®é gi¸n ®o¹n lµ 10 lÇn mçi gi©y vµ tû sè xung lµ 1:2. Cã mét kháang thêi gian gi÷a c¸c sè liªn tiÕp kho¶ng vµi tr¨m ms tr−íc ch÷ sè kÕ tiÕp ®Ó tæng ®µi ph©n biÖt c¸c ch÷ sè víi nhau. Chó ý : Ph−¬ng ph¸p ph¸t c¸c ch÷ sè thËp ph©n nµy kh«ng thÓ ph¸t khi ®ang héi tho¹i.

TÝn hiÖu m∙ ®a tÇn ghÐp cÆp (DTMF) :
679Hz 1 2 3 A

770Hz

4

5

6

B

852Hz

7 "
1029Hz

8

9

C

941Hz

0
1336Hz

#
1477Hz

D
1633Hz

H×nh 4-4 : Quay sè b»ng m∙ ®a tÇn.

Ph−¬ng ph¸p nµy kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p trªn. Nã sö dông 2 trong 6 tÇn sè ©m tÇn ®Ó chuyÓn c¸c ch÷ sè ®Þa chØ. Khi Ên mét phÝm, ta nhËn ®−îc mét tÝn hiÖu bao gåm sù kÕt hîp cña hai tÇn sè : mét ë nhãm nµy vµ mét ë nhãm kia gäi lµ ®a tÇn ghÐp cÆp (Dual Tone Multifrequency :DTMF). C¸c tÇn sè ®−îc chän sao cho sù pháng t¹o tÝn hiÖu lµ bÐ nhÊt. TÝn hiÖu truyÒn ®i dµi hay ng¾n phô thuéc vµ thêi gian Ên phÝm. Thêi gian nµy chÝnh lµ thêi gian kÐo dµi cña tÝn hiÖu. • Ph−¬ng ph¸p nµy cã −u ®iÓm lµ : Thêi gian quay sè nhanh h¬n. Cã thÓ quay sè trong khi ®µm tho¹i (sö dung cho ®iÖn tho¹i héi nghÞ).

II.3.

Ph©n theo tæng quan :

II.3.1.

B¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi thuª bao :
TÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao chñ gäi :
- TÝn hiÖu yªu cÇu gäi. - TÝn hiÖu yªu cÇu gi¶i táa tuyÕn gäi.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.6

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
- TÝn hiÖu ®Þa chØ. - TÝn hiÖu b¸o bËn. - TÝn hiÖu b¸o rçi. - Håi ©m chu«ng. - TÝn hiÖu tr¶ lêi vÒ. - TÝn hiÖu gi÷ m¸y qu¸ l©u.

TÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao bÞ gäi :
- TÝn hiÖu chu«ng. - TÝn hiÖu tr¶ lêi. - TÝn hiÖu phôc håi :

TÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao thø 3 :

Gièng nh− tÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao bÞ gäi. §−îc sö dông cho ®iÖn tho¹i héi nghÞ. Nã lµm gi¸n ®o¹n thuª bao chñ gäi trong mét kho¶ng thêi gian nhá h¬n tÝn hiÖu gi¶i táa gäi kho¶ng 200ms ®Õn 320ms.

II.3.2.

B¸o hiÖu liªn tæng ®µi :

Cã thÓ ®−îc truyÒn dÉn tÝn hiÖu b¸o hiÖu theo ®−êng d©y b¸o hiÖu riªng hoÆc ®i chung víi ®−êng d©y thäai. Chóng sö dông tÇn sè trong b¨ng tÇn tiÕng nãi (trong b¨ng) hoÆc ë ngoµi d¶i tÇn tiÕng nãi (ngoµi b¨ng). Th−êng sö dông 2 kü thuËt truyÒn sau : - B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS). - B¸o hÖu kªnh chung (CCS). • D¹ng cña tÝn hiÖu : D¹ng xung : TÝn hiÖu ®−îc truyÒn ®i d−íi d¹ng xung, vÝ dô nh− tÝn hiÖu ®Þa chØ. D¹ng liªn tôc : TruyÒn liªn tôc vÒ mÆt thêi gian nh−ng thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i ®Æc tr−ng nh− tÇn sè … D¹ng ¸p chÕ : T−¬ng tù nh− truyÒn xung nh−ng kho¶ng truyÒn dÉn kh«ng Ên ®Þnh tr−íc mµ kÐo dµi cho ®Õn khi cã sù x¸c nhËn cña phÝa thu qua mét thiÕt bÞ x¸c nhËn truyÒn vÒ.

III.

Ph−¬ng ph¸p truyÒn dÉn b¸o hiÖu :

Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i ph−¬ng ph¸p truyÒn b¸o hiÖu, nh−ng ë ®©y, ta ph©n thµnh hai lo¹i sau : - B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS : Chanel Associated Signalling). - B¸o hiÖu kªnh chung (CCS : Common Chanel Signalling).

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.7

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn

B¸o hiÖu B¸o hiÖu tæng ®µi – thuª bao B¸o hiÖu liªn tæng ®µi CAS
H×nh 4-5 : Ph−¬ng ph¸p truyÒn b¸o hiÖu.

CCS

III.1.

B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS : Chanel Associated Signalling) :
SIG
Tæng ®µi A

TuyÕn trung kÕ

SIG SIG SIG SIG :ThiÕt bÞ b¸o hiÖu
Tæng ®µi B

SIG SIG

H×nh 4-6 : B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp.

B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp lµ lo¹i b¸o hiÖu mµ trong ®ã, c¸c ®−êng b¸o hiÖu ®· ®−îc Ên ®Þnh trªn mçi kªnh th«ng tin vµ c¸c tÝn hiªu nµy cã thÓ ®−îc truyÒn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau.

III.1.1.

Ph©n lo¹i :
Cã hai lo¹i th«ng tin b¸o hiÖu trong b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp lµ : - B¸o hiÖu ®−êng d©y. - B¸o hiÖu thanh ghi (®Þa chØ).

B¸o hiÖu ®−êng d©y :

B¸o hiÖu ®−êng d©y lµ ph−¬ng ph¸p b¸o hiÖu ®−îc truyÒn dÉn gi÷a c¸c thiÕt bÞ kÕt cuèi vµ th−êng xuyªn kiÓm tra ®−êng truyÒn hoÆc tÊt c¶ c¸c m¹ch kÕt cuèi, vÝ dô c¸c tr¹ng th¸i bËn, rçi…

B¸o hiÖu thanh ghi :

B¸o hiÖu thanh ghi lµ sù truyÒn tÊt c¶ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn tuyÕn nèi cuéc gäi bao gåm c¸c con sè thuª bao bÞ gäi, nh÷ng ®Æc tÝnh cña thuª bao ®ã.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.8

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
III.1.2.

Ph−¬ng ph¸p truyÒn :
§iÓm nèi ®iÓm (end-to-end) :

Theo ph−¬ng ph¸p b¸o hiÖu nµy, th«ng tin lu«n ®−îc truyÒn ®i gi÷a c¸c ®Çu cuèi cña tuyÕn nèi theo tiÕn triÓn cña nã. VÝ dô khi thiÕt lËp tuyÕn nèi qua 3 tæng ®µi A-B-C, th«ng tin b¸o hiÖu ®Çu tiªn ®−îc truyÒn tõ A tíi B vµ sau khi qu¶ng nèi B-C ®−îc thiÕt lËp th× b¸o hiÖu l¹i ®−îc truyÒn tõ A tíi C.

§−êng tiÕp ®−êng (link-to-link) :

TÝn hiÖu lu«n ®−îc truyÒn ®i vµ t¹m l−u tõng qu¶ng cña tuyÕn nèi. §Çu tiªn th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i tõ A ®Õn B vµ sau khi qu¶ng nèi tõ B ®Õn C ®−îc thiÕt lËp th× th«ng tin b¸o hiÖu tiÕp tôc truyÒn ®i tõ B ®Õn C. Nãi chung, th«ng tin b¸o hiÖu gi¸m s¸t vµ c¸c kiÓu thuª bao ®−îc truyÒn dÉn theo ph−¬ng thøc ®−êng tiÕp ®−êng cßn th«ng tin ®Þa chØ th× ®−îc truyÒn ®i theo ph−¬ng ph¸p ®iÓm nèi ®iÓm hoÆc ®−êng tiÕp ®−êng tïy thuéc vµ cÊu tróc m¹ng.

III.1.3.

C¸c kü thuËt truyÒn c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu trong CAS :

Mét c¸ch chÝnh x¸c, b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ph¶i lµ mét sù kÕt hîp vÜnh viÔn víi kªnh mang cuéc gäi thËt sù. Tõ ®ã, ta cã c¸c d¹ng kh¸c nhau cña tÝn hiÖu b¸o hiÖu : TÝn hiÖu b¸o hiÖu n»m trong kªnh tho¹i (DC, trong b¨ng). TÝn hiÖu b¸o hiÖu n»m trong kªnh tho¹i nh−ng ph¹m vi tÇn sè kh¸c (ngoµi b¨ng). TÝn hiÖu b¸o hiÖu ë trong 1 khe thêi gian, mµ trong ®ã, c¸c kªnh tho¹i ®−îc ph©n chia mét c¸ch cè ®Þnh theo chu kú (b¸o hiÖu PCM trong TS16).

B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp cã thÓ sö dông gi÷a c¸c lo¹i tæng ®µi kh¸c nhau. Nh− vËy, kü thuËt truyÒn b¸o hiÖu nµy gåm c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu : - B¸o hiÖu DC. - B¸o hiÖu AC. - B¸o hiÖu PCM.

C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu c¬ b¶n :

C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi tæng ®µi bao gåm mét sè tÝn hiÖu c¬ b¶n sau cho mét cuéc gäi hoµn thµnh : TÝn hiÖu chiÕm dông (Seizure) : Yªu cÇu chiÕm dông mét ®−êng vµo tæng ®µi B (1 kªnh thäai) vµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó nhËn th«ng tin ®Þa chØ. TÝn hiÖu x¸c nhËn chiÕm dông (Seizure aknowledgement): Th«ng b¸o cho tæng ®µi A biÕt r»ng tæng ®µi B ®· nhËn ®−îc tÝn hiÖu chiÕm dông tõ A. Th«ng tin ®Þa chØ (Address Information): Sè ®Þa chØ cña thuª bao B.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.9

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
TÝn hiÖu tr¶ lêi (B answer): Tæng ®µi B b¸o cho tæng ®µi A biÕt thuª bao B nhÊc m¸y. Xãa vÒ (Clear back): Tæng ®µi B b¸o cho tæng ®µi A biÕt B ®· g¸c m¸y. Xãa ®i (Clear forward): Tæng ®µi B nhËn th«ng b¸o cuéc gäi ®· kÕt thóc, gi¶i táa thiÕt bÞ vµ ®−êng d©y.
Ex A Ex B

!
Seizure Seizure acknowledgement

!

Address Information B answer

Conversation Clear back

Clear forward
H×nh 4-7 : C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu c¬ b¶n cña mét cuéc gäi thµnh c«ng.

B¸o hiÖu DC :

TÝn hiÖu nµy ®−îc truyÒn ë d¹ng xung nhê thay ®æi cùc tÝnh hoÆc trë kh¸ng cña d©y dÉn. Th«ng th−êng, hÖ thèng lµm viÖc víi 3 tr¹ng th¸i h−íng tíi vµ víi 2 tr¹ng th¸i ë h−íng vÒ. • C¸c tr¹ng th¸i ®−îc sö dông ë h−íng tíi lµ : - Trë kh¸ng ®−êng d©y thÊp. - Trë kh¸ng ®−êng d©y cao. - Cùc tÝnh tÝch cùc. • C¸c tr¹ng th¸i ®−îc sö dông ë h−íng vÒ lµ : - Cùc tÝnh b×nh th−êng. - Cùc tÝnh ®¶o. B¸o hiÖu DC cã thÓ ®−îc dïng trªn ®«i d©y vËt lý. Do thiÕt bÞ DC rÎ tiÒn, nªn hÖ thèng nµy ®−îc sö dông réng r·i.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.10

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn

Sending Exchange

Line

Receiving Exchange

Sending of : Seizure Digits Clear forward

Reception of : Seizure acknowledgement B answer Meter pulses Clear back

Reception of : Seizure Digits Clear forward

Sending of : Seizure acknowledgement B answer Meter pulses Clear back

H×nh 4-8 : B¸o hiÖu DC.
Seizure Low res (+a,-b) B Seizure ack. Digit pulsing aswer Low res (+a,-b) 60ms 40ms Meter Clear back Clear forward pulses Idle (+a,-b) (-a,+b) Low res (-a,+b)
200-300ms

Low res High res 0 High res Low res

160ms

B replaces handset first Clear Clear forward back

A replaces handset first

H×nh 4-9 : B¸o hiÖu DC : vÝ dô vÒ c¸c tÝn hiÖu.

B¸o hiÖu AC :

Víi chiÒu dµi ®−êng trung kÕ lµ lín th× tÝn hiÖu DC lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng truyÒn ®i ®Ó cã mét ®é tin cËy cao ®−îc, ®Ó cã thÓ truyÒn tÝn hiÖu b¸o hiÖu ®i víi hai tæng ®µi ë c¸ch xa nhau, ng−êi ta dïng tÝn hiÖu AC víi tÇn sè tÝn hiÖu n»m trong b¨ng tÇn tiÕng nãi hoÆc ngoµi b¨ng tÇn tiÕng nãi. C¸c th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc m· hãa theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau. Ph¹m vi cho phÐp cña tÇn sè lµ 4KHz. • B¸o hiÖu trong b¨ng :

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.11

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
§èi víi tÝn hiÖu trong b¨ng, tÇn sè th−êng ®−îc chän lµ 2400Hz, ®©y lµ tÇn sè cã x¸c suÊt pháng t¹o bÐ nhÊt. Víi lo¹i b¸o hiÖu nµy, cã thÓ cã c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt sau ®Ó ph©n biÖt víi th«ng tin tho¹i : - Thùc hiÖn b¸o hiÖu víi tÇn sè 0,3-3,4KHz nh−ng thêi gian tån t¹i l©u h¬n. - Ph©n biÖt b¸o hiÖu vµ ©m tho¹i vÒ møc ®iÖn. Ph−¬ng ph¸p nµy Ýt ®−îc dïng v× dÔ g©y qu¸ t¶i ®−êng d©y. - Dïng n¨ng l−îng phæ cña tÝn hiÖu. - Chän tæ hîp 2 tÇn sè. • B¸o hiÖu ngoµi b¨ng : B¸o hiÖu ngoµi b¨ng sö dông tÇn sè th−êng lµ 3825Hz. C¸c bé läc dÔ dµng läc c¸c b¨ng tÇn tho¹i vµ ph¸t hiÖn tÝn hiÖu b¸o hiÖu chÝnh x¸c. V× vËy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn kªnh thäai. Nh−ng tr−êng hîp nµy cã thÓ lµm t¨ng chi phÝ cña thiÕt bÞ.
Idle A-B Seizure Seizure ackn Digit pulses Register ready signal B answer Clear back Clear forward Idle

Tone
B-A

Tone

~250ms

~250ms

H×nh 4-10 : VÝ dô vÒ hÖ thèng tÝn hiÖu AC.

B¸o hiÖu PCM :

Ph−¬ng thøc b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ë c¸c hÖ thèng PCM cÇn ph¶i tiÕp cËn tõng kªnh trong trung kÕ vµ tõng tuyÕn trung kÕ. Nh− vËy, thiÕt bÞ b¸o hiÖu ph¶i cã cÊu tróc ph©n bè. Tr−êng hîp nµy, th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc chuyÓn ®i trªn mét kªnh riªng biÖt vµ nã liªn kÕt víi kªnh truyÒn tiÕng nãi. Tèc ®é lÊy mÉu tiÕng nãi lµ 8Khz nh−ng th«ng tin b¸o hiÖu kh«ng biÕn thiªn nhanh b»ng tiÕng nãi nªn chØ cÇn lÊy mÉu ë tèc ®é 500Hz lµ ®ñ ®Ó sè hãa tÝn hiÖu b¸o hiÖu. Tõ quan ®iÓm ®ã, ng−êi ta sö dông khe thêi gian sè 16 TS16 trong mçi khung tÝn hiÖu 125µs ®Ó t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho 2 kªnh tiÕng nãi, mçi kªnh sö dông 4 bits. TS0 TS1 … TS16 … TS31 F0 FAW Ch1 … MFAW … Ch31 F2 FAW Ch1 … 1/17 … Ch31 … … … … … … … F15 FAW Ch1 … 15/31 … Ch31
FAW : Tõ ®ång bé khung ®¬n. MFAW :Tõ ®ång bé ®a khung. H×nh 4-11 : TÝn hiÖu PCM 32.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.12

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
§èi víi hÖ thèng PCM 32 cø 15 khung th× t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho 30 kªnh. Ngoµi ra cÇn mét thêi gian ®Ó t¶i th«ng tin ®ång bé ®a khung 2ms. Nh− vËy, c¸c khung tõ F0 tíi F15 t¹o thµnh mét ®a khung. Trong ®ã, TS16 cña khung F0 dµnh cho tÝn hiÖu ®ång bé ®a khung, TS16 cña F1 t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho khe TS1 vµ TS17, TS16 cña F2 t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho khe TS2 vµ TS18, tíi TS16 cña F15 t¶i b¸o hiÖu cho khe TS15 vµ TS31. Cßn TS0 dïng cho tÝn hiÖu ®ång bé khung ®¬n vµ c¶nh b¸o. MÆc dï cã thÓ sö dông 4 bits cho b¸o hiÖu m· kªnh, nh−ng ng−êi ta chØ sö dông 2 bits. V× th«ng tin b¸o hiÖu chia thµnh b¸o hiÖu h−íng ®i vµ h−íng vÒ t¸ch biÖt nªn c¸c bits b¸o hiÖu h−íng ®i gäi lµ af vµ bf, cßn b¸o hiÖu h−íng vÒ gäi lµ ab vµ bb. Gi¸ trÞ c¸c bits nµy nh− sau : C¸c bits bf ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng duy tr× tr¹ng th¸i 0, gi¸ trÞ 1 chØ thÞ lçi. Theo ph−¬ng thøc b¸o b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp nh− trªn th× mçi kªnh tiÕng nãi cÇn mét kªnh b¸o hiÖu chuyªn dông, v× vËy hiÖu suÊt kªnh b¸o hiÖu kh«ng cao v× chóng kh«ng ®−îc dïng trong giai ®o¹n héi tho¹i. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶, ta sö dông ph−¬ng thøc b¸o hiÖu kªnh chung.

III.2.

B¸o hiÖu kªnh chung (CCS) :
Tæng ®µi C Tæng ®µi D

Bé xö lý

Bé xö lý

CCIS CCIS SIG SIG CCIS SIG :ThiÕt bÞ b¸o hiÖu kªnh chung
H×nh 4-12 :B¸o hiÖu kªnh chung.

III.2.1.

Kh¸i niÖm chung :

B¸o hiÖu kªnh chung (Common Channel Signalling) kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm cña b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp vÒ mÆt hiÖu suÊt sö dông kªnh b¸o hiÖu. §èi víi b¸o hiÖu kªnh chung, kªnh b¸o hiÖu ®−îc ph©n ph¸t cho kªnh tiÕng nãi chØ trong mét kho¶ng thêi gian b¸o hiÖu. Ng−êi ta sö dông mét tuyÕn riªng biÖt cho kªnh b¸o hiÖu. Nãi c¸ch kh¸c, hÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung cã mét chïm kªnh b¸o hiÖu. Chïm kªnh nµy chØ ®−îc cÊp cho kªnh tiÕng nãi khi cã nhu cÇu b¸o hiÖu tr−íc nhÊt. V× vËy, kªnh tiÕng nãi cÇn xÕp hµng chê kªnh b¸o hiÖu rçi. Do ®ã, dung l−îng chïm kªnh b¸o hiÖu phô thuéc vµo cÊp phôc vô cã thÓ chÊp nhËn ®−îc, néi dung b¸o hiÖu, tÇn suÊt sö dông mçi kªnh tiÕng nãi. Nhê sö dông kü thuËt nµy, thiÕt bÞ cã thÓ tËp trung hãa vµ chÕ t¹o gän gµng h¬n. §iÒu nµy t¹o ra −u ®iÓm vÒ mÆt kinh tÕ vµ tiÕt kiÖm ®−îc kh«ng gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.13

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Tuy nhiªn, ph−¬ng thøc nµy chØ cã thÓ sö dông cho c¸c tæng ®µi SPC ®Ó trao ®æi b¸o hiÖu liªn tæng ®µi gi÷a c¸c bé xö lý. Trong hÖ thèng PCM, kªnh b¸o hiÖu cã thÓ sö dông bÊt kú khe thêi gian nµo mµ kh«ng nhÊt thiÕtph¶i lµ khe thêi gian TS16. C¸c b¶n tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i d−íi d¹ng c¸c gãi, tèc ®é kªnh truyÒn lµ 64Kbps.

III.2.2.

CÊu tróc b¶n tin CCS :
§Þa chØ nguån Sè gãi Tr−êng sè liÖu Tr−êng kiÓm tra

Mét b¶n tin b¸o hiÖu CCS bao gåm :
§Þa chØ ®Ých

H×nh 4-13 : CÊu tróc b¶n tin CCS.

§Þa chØ ®Ých :

§Þa chØ nµy ®−îc ph©n tÝch t¹i bÊt kú m¸y thu nµo vµ ®−îc so s¸nh víi ®Þa chØ cña nã. NÕu kh«ng trïng th× b¶n tin ®ã ®−îc truyÒn ®Õn ®iÓm kh¸c cho ®Õn khi ®Õn ®Ých thùc cña nã.

§Þa chØ nguån :

§Þa chØ nµy gióp cho m¸y tÝnh biÕt ®−îc ®Ó khi cã nhu cÇu cÊp ph¸t l¹i b¶n tin th× cã ®Þa chØ ®Ó yªu cÇu ph¸t l¹i.

Sè gãi :

Sè gãi chØ ra tÊt c¶ c¸c sè liÖu cña b¶n tin ®−îc s¾p xÕp lÇn l−ît mét c¸ch chÝnh x¸c. Sè liÖu nµy ®−îc kiÓm tra liªn tôc vµ chØ ®−îc lÊy ra khi cã chØ dÉn.

• •

Tr−êng sè liÖu :
Chøa nh÷ng th«ng tin cña b¸o hiÖu.

Tr−êng kiÓm tra lçi :
Cho phÐp sè liÖu ®−îc kiÓm tra tr−íc khi truyÒn ®Õn ®Ých.

§Æc ®iÓm næi bËt cña b¸o hiÖu kªnh chung lµ c¸c ®Çu cuèi kh«ng chØ dµnh riªng cho mét cuéc nèi mµ mét b¶n tin tuÇn tù cã thÓ ®−îc trang bÞ bÊt cø ®Çu cuèi nµo víi nh÷ng cuéc gäi kh¸c nhau vµ ®Ých kh¸c nhau. TÊt c¶ c¸c b¶n tin cña cuéc gäi kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cïng h−íng. C¸c b¶n tin tiªu biÓu ®−îc truyÒn ®i mét c¸ch phï hîp víi nh÷ng tuyÕn ®−îc ®Þnh ra b»ng thuËt to¸n dùa trªn c¬ së ®Ých, tÝnh s½n sµng vµ t¶i cña m¹ch. Khi b¶n tin ®−îc thu thËp, nã ®−îc truyÒn ®Õn nh÷ng ®iÓm ®· chän trªn m¹ng. Khi tíi ®Ých, nã ®−îc tiÕn hµnh, so s¸nh vµ ®iÒu chØnh, kiÓm tra lçi. NÕu cã lçi, nã yªu cÇu ph¸t l¹i b¶n tin. V× CCS kh«ng chuyÓn b¸o hiÖu trªn c¸c trung kÕ ®µm tho¹i ®· thiÕt lËp vµ gi¸m s¸t, nªn tuyÕn gäi ph¶i ®−îc kiÓm tra liªn tôc mçi khi cuéc gäi ®ang thiÕt lËp. §iÒu nµy ®−îc thùc

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.14

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
hiÖn nhê bé thu ph¸t ©m thanh ®−îc nèi t¹i thêi ®iÓm thiÕt lËp nh»m ®¶m b¶o sù liªn tôc cña tuyÕn.

III.2.3.
-

¦u ®iÓm :
Kinh tÕ. Nhanh. Tin cËy. Dung l−îng cao. Linh häat.

III.3. HÖ thèng b¸o hiÖu R2 (MFC) :

III.3.1.

Kh¸i niÖm chung :

HÖ thèng b¸o hiÖu R2 lµ hÖ thèng b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ®−îc CCITT tiªu chuÈn hãa ®Ó liªn l¹c c¸c tuyÕn quèc gia vµ quèc tÕ. Th«ng tin b¸o hiÖu gåm : B¸o hiÖu ®−êng d©y : Gåm c¸c tÝn hiÖu vÒ t¹ng th¸i ®−êng d©y nh− tÝn hiÖu chiÕm dông, gi¸m s¸t, gi¶i táa… B¸o hiÖu thanh ghi : Gåm c¸c tÝn hiÖu cã liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng t×m chän, khai th¸c…

III.3.2.

B¸o hiÖu ®−êng d©y :

C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu ®−êng d©y ®−îc ph©n theo h−íng ®i vµ h−íng vÒ. • H−íng ®i gåm c¸c tÝn hiÖu : TÝn hiÖu chiÕm dông (seizure). TÝn hiÖu gi¶i phãng h−íng ®i (clear forward). TÝn hiÖu x¸c nhËn chiÕm dông (seizure acknowlegement). TÝn hiÖu gi¶i phãng h−íng vÒ (clear back). TÝn hiÖu tr¶ lêi (B answer). TÝn hiÖu khãa (blocked). TÝn hiÖu gi¶i phãng / rçi (canh phßng nh¶) (disconnect/idle). Ph−¬ng ph¸p Analog dïng cho hÖ thèng truyÒn dÉn t−¬ng tù. Ph−¬ng ph¸p Digital dïng cho hÖ thèng truyÒn dÉn sè.

• H−íng vÒ gåm c¸c tÝn hiÖu :

• Ph−¬ng ph¸p sö dông trong b¸o hiÖu ®−êng d©y :

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.15

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
• Ph−¬ng ph¸p Analog :

Sö dông tÇn sè ngoµi b¨ng (3825Hz) ®Ó tr¸nh sù pháng t¹o tÝn hiÖu tho¹i vµ truyÒn ®i theo kiÓu cã tone khi rçi vµ kh«ng cã tone khi bËn liªn tôc theo c¶ hai h−íng. §iÒu kiÖn b¸o hiÖu cña ®−êng d©y Tr¹ng th¸i cña m¹ch H−íng H−íng ®i H−íng vÒ Rçi H−íng ®i/vÒ Cã tone Cã tone ChiÕm dông H−íng ®i Kh«ng cã tone Cã tone X¸c nhËn chiÕm dông H−íng vÒ Kh«ng cã tone Kh«ng cã tone Tr¶ lêi H−íng vÒ Kh«ng cã tone Kh«ng cã tone Gi¶i phãng h−íng ®i H−íng ®i Cã tone Cã tone hoÆc kh«ng Gi¶i phãng h−íng vÒ H−íng vÒ Kh«ng cã tone Cã tone Canh phßng nh¶ H−íng vÒ Cã tone Kh«ng cã tone Khãa H−íng vÒ Cã tone Kh«ng cã tone Kh«ng khãa H−íng vÒ Cã tone Cã tone
H×nh 4-14 : C¸c tÝn hiÖu trong ph−¬ng ph¸p Analog.

• Chó ý : Thêi gian nhËn biÕt sù thay ®æi tr¹ng th¸i cã tone sang kh«ng cã tone lµ 40±7ms. Thêi gian nhá nhÊt ®Ó nhËn biÕt cã tÇn sè cña tone h−íng ®i vµ kh«ng cã tone ë h−íng vÒ lµ T1=250±50ms. Thêi gian ®Ó gi¶i phãng m¹ch ®iÖn lµ T2=450±90ms. Gi¸ trÞ T1, T2 sö dông tèt cho tuyÕn mÆt ®Êt còng nh− c¸p biÓn víi thêi gian trÔ truyÒn dÉn mét chiÒu cùc ®¹i lµ 30ms. Cßn ®èi víi kªnh truyÒn vÖ tinh T1=1000±200ms vµ T2 =1600±320ms øng víi thêi gian trÔ truyÒn dÉn cùc ®¹i lµ 270±20ms.

Ph−¬ng ph¸p Digital :

Trong hÖ thèng PCM 30/32 kªnh, hÖ thèng b¸o hiÖu ®−êng d©y cho phÐp sö dông 4 bits b¸o hiÖu cho mét kªnh tho¹i. Trong hÖ thèng b¸o hiÖu R2, ng−êi ta sö dông 2 trong 4 bits ®Ó b¸o hiÖu cho 1 h−íng : 2 bits b¸o hiÖu cho h−íng tíi (h−íng ®i) af, bf vµ 2 bits b¸o hiÖu cho h−íng vÒ ab, bb. C¸c bits nµy t¹o thµnh kªnh b¸o hiÖu, trong ®ã : Kªnh af : X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ra cña ®−êng d©y vµ m¸y thuª bao chñ gäi, tr¹ng th¸i thiÕt bÞ b¸o hiÖu gäi ra. Kªnh bf : Cung cÊp c¸c th«ng tin c¶nh b¸o trong tuyÕn h−íng ®i. Kªnh ab : X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ®−êng d©y vµ m¸y thuª bao bÞ gäi. Kªnh bb : X¸c ®Þnh b¸o hiÖu lµ rçi hay bËn. Thêi gian cÊn thiÕt cho viÖc chuyÓn tr¹ng th¸i tõ 0#1 vµ ng−îc l¹i lµ 20±10ms. Sai sè thêi gian khi truyÒn ®ång thêi c¸c m· b¸o hiÖu trong mét h−íng kh«ng v−ît qu¸ 2ms.

• Chó ý :

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.16

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn

Tr¹ng th¸i cña m¹ch Rçi ChiÕm dông X¸c nhËn chiÕm dông Tr¶ lêi Gi¶i phãng h−íng ®i Gi¶i phãng h−íng vÒ Canh phßng nh¶ Khãa

H−íng H−íng ®i/vÒ H−íng ®i H−íng vÒ H−íng vÒ H−íng ®i H−íng vÒ H−íng vÒ H−íng vÒ

§iÒu kiÖn b¸o hiÖu cña ®−êng d©y H−íng ®i H−íng vÒ bf ab bb af 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

H×nh 4-15 : C¸c tÝn hiÖu trong ph−¬ng ph¸p Digital.

III.3.3.

B¸o hiÖu thanh ghi :
Kh¸i niÖm chung :

Khi thùc hiÖn chuyÓn m¹ch cã liªn quan ®Õn nhiÒu tæng ®µi, cÇn ph¶i chuyÓn th«ng tin vÒ nh÷ng con sè gi÷a c¸c tæng ®µi ®ã ®Ó kÕt nèi cuéc gäi chÝnh x¸c ®Õn thuª bao mong muèn. Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc chuyÓn theo h−íng ®i, nh−ng ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh thiÕt lËp cuéc gäi cÇn ph¶i cã mét sè tÝn hiÖu b¸o hiÖu theo h−íng ng−îc l¹i. • C¸c tÝn hiÖu theo h−íng ®i : §Þa chØ thuª bao bÞ gäi. Thuéc tÝnh thuª bao chñ gäi. Th«ng b¸o kÕt thóc gëi ®Þa chØ bÞ gäi. Th«ng tin vÒ con sè cña thuª bao chñ gäi cho tÝnh c−íc chi tiÕt. TÝn hiÖu th«ng b¸o tæng ®µi bÞ gäi s½n sµng nhËn c¸c con sè ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi. C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn : X¸c nhËn kiÓu cña th«ng tin. Th«ng tin kÕt thóc qu¸ tr×nh t×m chän : Th«ng tin nµy dïng ®Ó gi¶i phãng thanh ghi vµ thiÕt lËp tuyÕn thäai, ®ång thêi nã cßn ®−a ra c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i tæ hîp cña thuª bao bÞ gäi. Th«ng tin tÝnh c−íc : ChuyÓn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ph©n tÝch tÝnh c−íc (cho c¸c cuéc gäi quèc tÕ nhÊt ®Þnh).

• C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ gåm :

-

Träng sè m∙ :

B¸o hiÖu thanh ghi R2 MFC ë ViÖt Nam lµ kiÓu b¸o hiÖu bÞ ¸p chÕ (khèng chÕ). Ng−êi ta chia c¸c tÇn sè b¸o hiÖu thµnh 2 nhãm, mét nhãm 6 tÇn sè cao cho c¸c tÝn hiÖu

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.17

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
b¸o hiÖu h−íng tíi (h−íng ®i) vµ mét nhãm 6 tÇn sè thÊp cho c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu h−íng vÒ. Mçi tÝn hiÖu trong thanh ghi lµ tæng hîp cña 2 trong sè 6 tÇn sè nµy.
C¸c tæ hîp ChØ sè tÝn hiÖu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gi¸ trÞ träng sè 0+1 0+2 1+2 0+4 1+4 2+4 0+7 1+7 2+7 4+7 0+11 1+11 2+11 4+11 7+11 H−íng ®i H−íng vÒ TÇn sè (x) Träng sè (y) F0+F1 F0+F2 F1+F2 F0+F3 F1+F3 F2+F3 F0+F4 F1+F4 F2+F4 F3+F4 F0+F5 F1+F5 F2+F5 F3+F5 F4+F5 1380 1140 F0 0 x x x x x x x x x x x x x x H×nh 4-16 : Träng sè m∙. TÇn sè 1500 1620 1020 900 F1 F2 1 2 x x x x 1740 780 F3 4 1860 660 F4 7 1980 540 F5 11

x x x X x x x X X X X X

C¸c tæ hîptõ 1 #10 th−êng ®−îc sö dông cho c¸c th«ng tin b¸o hiÖu quèc gia. C¸c tæ hîp tõ 11#15 th−êng ®−îc dïng cho c¸c th«ng tin b¸o hiÖu quèc tÕ.


-

ý nghÜa c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu :
• C¸c tÝn hiÖu h−íng ®i ph©n thµnh hai nhãm : Nhãm I : Chñ yÕu mang th«ng tin vÒ ®Þa chØ thuª bao bÞ gäi, tøc lµ sö dông c¸c con sè tõ 1#9. Nhãm II : Mang th«ng tin vÒ thuéc tÝnh cña thuª bao chñ gäi. Nhãm A : Mang c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. Nhãm B : Mang th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i ®−êng d©y cña thuª bao bÞ gäi.

• C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ ®−îc ph©n thµnh hai nhãm :

C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ nhãm A ®−îc sö dông ®Ó c«ng nhËn tÝn hiÖu nhãm I vµ c¸c tÝn hiÖu nhãm B ®−îc sö dông ®Ó c«ng nhËn tÝn hiÖu nhãm II vµ chuyÓn th«ng tin vÒ thuª bao bÞ gäi. • Chó ý : $ §èi víi c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu h−íng ®i : Víi c¸c cuéc gäi tõ thuª bao ngoµi vµ tõ ®iÖn tho¹i viªn tÝn hiÖu II-2 vµ II5 ®−îc gëi m¹ng quèc gia.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.18

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
§èi víi c¸c cuéc gäi quèc tÕ, tæng ®µi Gate Way sÏ thùc hiÖn biÕn ®æi sau : Tæ hîp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TÝn hiÖu II-1#II-4 chuyÓn thµnh tÝn hiÖu II-7. TÝn hiÖu II-5 chuyÓn thµnh tÝn hiÖu II-10. TÝn hiÖu II-6 chuyÓn thµnh tÝn hiÖu II-8.
H−íng ®i Nhãm I Nhãm II TÝn hiÖu
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9 II-10 II-11 II-12 II-13 II-14 II-15

TÝn hiÖu
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15

ý nghÜa cña tÝn hiÖu
Ch÷ sè 1 Ch÷ sè 2 Ch÷ sè 3 Ch÷ sè 4 Ch÷ sè 5 Ch÷ sè 6 Ch÷ sè 7 Ch÷ sè 8 Ch÷ sè 9 Ch÷ sè 0 Truy cËp ®Õn trung t©m chÆn (®iÖn tho¹i viªn phôc vô ®iÖn b¸o) Truy cËp ®Õn c¸c phôc vô ®iÖn b¸o (yªu cÇu kh«ng ®−îc chÊp nhËn) Truy cËp ®Õn c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra (b¶o d−ìng) Ch−a sö dông KÕt thóc

ý nghÜa cña tÝn hiÖu
Thuª bao kh«ng cã −u tiªn Thuª bao cã −u tiªn Cuéc gäi tõ trung t©m b¶o d−ìng Cuéc gäi tõ trung t©m chÆn (interception) Cuéc gäi tõ ®iÖn tho¹i viªn TruyÒn sè liÖu trong n−íc Thuª bao quèc tÕ TruyÒn sè liÖu quèc tÕ Thuª bao −u tiªn ®i quèc tÕ §iÖn tho¹i viªn phôc vô c¸c cuéc gäi ®i quèc tÕ Cuéc gäi tõ m¸y ®iÖn tho¹i c«ng céng Läai chñ gäi kh«ng ®−îc dïng Dù phßng liªn l¹c quèc gia

Tæ hîp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TÝn hiÖu
A-1 A –2 A –3 A –4 A –5 A –6 A –7 A –8 A –9 A –10 A –11 A –12 A –13 A –14 A –15

H×nh 4-17 : C¸c tÝn hiÖu h−íng ®i. H−íng vÒ Nhãm A TÝn ý nghÜa cña tÝn hiÖu hiÖu
Gëi ch÷ sè tiÕp theo Gëi ch÷ sè (n-1) tr−íc ch÷ sè cuèi NhËn xung ®Þa chØ, chuyÓn sang thu tÝn hiÖu nhãm B T¾c nghÏn trong m¹ng quèc gia Gëi thuéc tÝnh vµ sè thuª bao chñ gäi Thuª bao bÞ gäi rçi, thiÕt lËp tÝnh c−íc Gëi ch÷ sè (n-2) tr−íc 2 ch÷ sè cuèi Gëi ch÷ sè (n-3) tr−íc 3 ch÷ sè cuèi Gëi sè thuª bao bÞ gäi Gëi sè bÞ gäi ë d¹ng thËp ph©n B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15

Nhãm B ý nghÜa cña tÝn hiÖu
§−êng d©y thuª bao bÞ gäi rçi Sè m¸y ®æi, gëi tone ®Æc biÖt §−êng d©y thuª bao bÞ gäi bËn T¾c nghÏn Sè thuª bao kh«ng cã ë danh b¹ Thuª bao bÞ gäi rçi# tÝnh c−íc Thuª bao bÞ gäi rçi kh«ng tÝnh c−íc §−êng d©y thuª bao bÞ gäi cã sù cè §−êng d©y thuª bao bÞ chÆn §−êng d©y thuª bao bÞ gäi rçi#tÝnh c−íc

Dù phßng ch−a sö dông T¾c nghÏn trong m¹ng quèc tÕ

Dù phßng ch−a sö dông

H×nh 4-18 : C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.19

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
$ §èi víi c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu h−íng vÒ : TÝn hiÖu B-4 ®−îc gëi ®i nÕu x¶y ra t¾c nghÏn trong m¹ng sau khi ®· gëi ®i tÝn hiÖu A-3. TÝn hiÖu B-1 ®−îc gëi ®i nÕu thuª bao bÞ gäi cã cµi ®Æt dÞch vô b¾t gi÷ cuéc gäi mµ tæng ®µi bªn gäi kh«ng thÓ cung cÊp sè m¸y thuª bao chñ gäi, nÕu sè m¸y thuª bao chñ gäi biÕt ®−îc th× cã thÓ gëi B-6 hoÆc B-7.

III.4. B¸o hiÖu sè 7 (CCITT No 7) :

III.4.1.

Kh¸i niÖm chung :

B¸o hiÖu sè 7 ®−îc quèc tÕ c«ng nhËn lµ hÖ thèng CCS gi÷a c¸c tæng ®µi ®Ó sö dông trong m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ. Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i trªn mét khe thêi gian ®−îc ph©n ph¸t trªn 1 trong c¸c tuyÕn PCM mang c¸c kªnh tho¹i. Tæng ®µi A TCM S/R CCS
Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn lçi Ph©n hÖ ®Çu cuèi b¸o hiÖu
30 kªnh thäai 30 kªnh thäai + kªnh b¸o hiÖu trong TS16 TruyÒn c¸c ®¬n vÞ b¸o hiÖu

Tæng ®µi B TCM S/R CCS
Ph©n hÖ ®Çu cuèi b¸o hiÖu Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn lçi

Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu

TruyÒn c¸c b¶n tin b¸o hiÖu

Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu

HÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi

HÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi

H×nh 4-19 : S¬ ®å tiªu biÓu hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7.

VÝ dô : Hai tæng ®µi trao ®æi víi nhau b»ng 2 luång 2 Mbps, nh− vËy, kh¶ n¨ng dung l−îng kªnh th«ng tin gi÷a 2 tæng ®µi nµy lµ 60 kªnh, trong ®ã, 1 luång 2 Mbps mang b¸o hiÖu sè 7 trong TS16 cña nã. Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc t¸ch, ghÐp qua tr−êng chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi hoÆc ë DLTU (Digital Line Terminal Unit). Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc gëi tõ tæng ®µi nµy sang tæng ®µi kh¸c ®−îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thèng ®iÒu khiÓn qua S/R CCS cho b¸o hiÖu sè 7. S/R CCS bao gåm 3 ph©n hÖ trªn c¬ së cña c¸c bé xö lý. Th«ng tin tõ hÖ thèng ®iÒu hiÓn tæng ®µi nhËn tõ ph©n hÖ ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu d−íi d¹n thøc thÝch hîp. C¸c b¶n tin ®−îc xÕp hµng ë ®©y, cho ®Õn khi cã thÓ ®−îc truyÒn ®i. Khi kh«ng cã c¸c b¶n tin ®Ó truyÒn ®i th× ph©n hÖ ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu ph¸t c¸c b¶n tin chän läc ®Ó gi÷ tuyÕn lu«n ë tr¹ng th¸i tÝch cùc.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.20

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
C¸c b¶n tin ®−îc gëi qua ph©n hÖ ®Çu cuèi b¸o hiÖu, ë ®ã sö dông c¸c bits kiÓm tra ®−îc ph¸t ®i tõ ph©n hÖ ®iÒu khiÓn lçi ®Ó t¹o thµnh c¸c ®¬n vÞ b¸o hiÖu sè 7 hoµn chØnh. T¹i tæng ®µi thu, qu¸ tr×nh ng−îc l¹i ®−îc thùc hiÖn.

III.4.2.

C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n :
§iÓm b¸o hiÖu (SP : Signal Point) :

§iÓm b¸o hiÖu lµ mét node chuyÓn m¹ch hoÆc mét node xö lý trong m¹ng b¸o hiÖu, cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu. §iÓm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu (STP : Signal Transport Point) : Lµ ®iÓm b¸o hiÖu mµ th«ng tin b¸o hiÖu thu ®−îc trªn mét kªnh b¸o hiÖu vµ sau ®ã chuyÓn giao cho kªnh kh¸cmµ nã kh«ng xö lý ®−îc néi dung cña tin b¸o.

Kªnh b¸o hiÖu :

B¸o hiÖu sè 7 sö dông c¸c kªnh b¸o hiÖu ®Ó chuyÓn t¶i th«ng tin b¸o hiÖu gi÷a hai ®iÓm b¸o hiÖu. VÒ mÆt vËt lý, kªnh b¸o hiÖu bao gåm kÕt cuèi b¸o hiÖu ë mçi ®Çu kªnh vµ vµi lo¹i m«i tr−êng truyÒn dÉn (th−êng lµ c¸c khe thêi gian ë ®−êng truyÒn PCM). Mét sè c¸c kªnh b¸o hiÖu ®Êu song song trùc tiÕp gi÷a 2 ®iÓm b¸o hiÖu t¹o thµnh chïm kªnh b¸o hiÖu.

C¸c ph−¬ng thøc b¸o hiÖu :
• KiÓu kÕt hîp (Associated):

C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÕu liªn quan ®Õn sù kÕt nèi c¸c kªnh giao th«ng gi÷a hai tæng ®µi A, B ®−îc truyÒn trªn c¸c tuyÕn b¸o hiÖu trùc tiÕp gi÷a chóng. §−êng b¸o hiÖu §−êng tho¹i A B
H×nh 4-20 : KiÓu kÕt hîp.

• KiÓu kh«ng kÕt hîp (Non-Associated) : C D C D

A

B

A

B

E

F

E

F

H×nh 4-21 : KiÓu kh«ng kÕt hîp.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.21

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu liªn quan ®Õn sù kÕt nèi c¸c kªnh giao th«ng gi÷a hai tæng ®µi A, B ®−îc ®Þnh tuyÕn qua mét vµi tuyÕn trung kÕ tïy thuéc vµo m¹ng ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau, trong khi kªnh giao th«ng ®−îc nèi trùc tiÕp gi÷a A vµ B. C¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau th× sù ®Þnh tuyÕn cña c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu cã thÓ theo c¸c ®−êng dÉn kh¸c nhau. Ph−¬ng ph¸p nµy Ýt ®−îc sö dông v× nã khã x¸c ®Þnh ®−îc sù ®Þnh tuyÕn mét c¸ch chÝnh x¸c cña c¸c b¶n tin b¸o hiÖu ë mäi thêi ®iÓm. • KiÓu tùa kÕt hîp (Quasi-Associated) : KiÓu nµy lµ tr−êng hîp giíi h¹n bëi kiÓu kh«ng kÕt hîp, th«ng tin b¸o hiÖu gi÷a hai node A vµ B ®−îc ®Þnh tuyÕn x¸c ®Þnh tr−íc qua 1 tuyÕn b¸o hiÖu node trung chuyÓn (tandem) trong khi c¸c kªnh giao th«ng ®−îc ®Þnh tuyÕn trùc tiÕp gi÷a A vµ B. §iÓm quan träng næi bËc nhÊt cña kiÓu tùa kÕt hîp lµ tÝnh sao l−u dù phßng. A B

C
H×nh 4-22 : KiÓu tùa kÕt hîp.

III.4.3.

Ph©n møc trong b¸o hiÖu sè 7 :
B¶n tin ng−êi sö dông B¶n tin ng−êi sö dông B¶n tin ng−êi sö dông M¹ng b¸o hiÖu TuyÕn d÷ liÖu TuyÕn vËt lý
H×nh 4-23 : CÊu tróc 4 møc cña b¸o hiÖu sè 7.

B¶n tin ng−êi sö dông B¶n tin ng−êi sö dông B¶n tin ng−êi sö dông M¹ng b¸o hiÖu TuyÕn d÷ liÖu

UP

MTP

UP (User Part) : PhÇn ng−êi sö dông. MTP ( Message Transfer Part) : PhÇn truyÒn b¶n tin b¸o hiÖu.

Møc 1 : Møc tuyÕn vËt lý :

Møc 1 lµ møc ®¸y cña chång ph−¬ng thøc. Tæng quan, nã lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó gëi dßng c¸c bits cña th«ng tin tõ ®iÓm nµy ®Õn ®iÓm kh¸c trªn mét nèi kÕt vËt lý. Møc nµy ®Þnh nghÜa c¸c ®Æc tÝnh vËt lý, ®iÖn vµ c¸c chøc n¨ng cña tuyÕn sè liÖu b¸o hiÖu vµ ph−¬ng tiÖn

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.22

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
®Ó truy cËp nã hoÆc yªu cÇu 1 cÊu tróc th«ng tin mµ nã ®−îc cung cÊp bëi thiÕt bÞ truyÒn dÉn hoÆc t×m lçi c¬ khÝ. Trong m«i tr−êng m¹ng sè liÖu, CCS7 th−êng ®−îc sö dông khe thêi gian b¸o hiÖu TS16/PCM32 hoÆc TS24/PCM24 víi tèc ®é kªnh b¸o hiÖu 64Kbps. Trong m«i tr−êng t−¬ng tù, CCS7 cã thÓ truyÒn trªn c¸c ®−êng modem víi tèc ®é thÊp kho¶ng 4,8Kbps.

Møc 2 : Møc tuyÕn d÷ liÖu :

Cung cÊp c¸c chøc n¨ng vµ c¸c thñ tôc cho viÖc truyÒn th«ng tin b¸o hiÖu. Mét b¶n tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn trªn tuyÕn theo c¸c ®¬n vÞ b¸o hiÖu víi chiÒu dµi thay ®æi. Mét ®¬n vÞ b¸o hiÖu bao gåm th«ng tin ®iÒu khiÓn truyÒn tin thªm vµo trong néi dung cña b¶n tin b¸o hiÖu. • Chøc n¨ng bao gåm : Giíi h¹n néi dung ®¬n vÞ b¸o hiÖu b»ng c¸c cê. ChÌn thªm bits ®Ó chèng nhÇm lÉn víi cê. Sö dông c¸c bits kiÓm tra. Chèng lçi bëi ph−¬ng thøc tù ®éng hái l¹i. Dß t×m ®−êng b¸o hiÖu sai b»ng c¸ch gi¸m s¸t tèc ®é lçi trªn c¸c ®−êng b¸o hiÖu.

Møc 3 : Møc m¹ng b¸o hiÖu :

§Þnh nghÜa c¸c chøc n¨ng vµ thñ tôc truyÒn chung vµ ®éc lËp c¸c tuyÕn b¸o hiÖu riªng lÎ. C¸c chøc n¨ng chÝnh sau : Xö lý b¶n tin b¸o hiÖu. Trong khi truyÒn b¶n tin b¸o hiÖu, nh÷ng chøc n¨ng nµy h−íng tíi tuyÕn b¸o hiÖu hoÆc phÇn ng−êi sö dông t−¬ng øng. Qu¸n lý m¹ng b¸o hiÖu : §iÒu khiÓn x¸c ®Þnh h−íng theo thêi gian thùc, ®iÒu khiÓn vµ t¸i t¹o l¹i cÊu h×nh m¹ng khi cÇn thiÕt.

Møc 4 : Møc ng−êi sö dông :

Mçi phÇn cho ng−êi sö dông x¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng vµ c¸c thñ tôc ®Æc tr−ng cho tõng ng−êi sö dông riªng biÖt.

III.4.4.

§¬n vÞ b¸o hiÖu :

Trong hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7, c¸c b¶n tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i d−íi d¹ng c¸c ®¬n vÞ b¸o hiÖu. C¸c ®¬n vÞ b¸o hiÖu ®−îc h×nh thµnh ë møc 2 vµ mang th«ng ®iÖp cña ng−êi sö dông tõ møc 4 vµ th«ng ®iÖp tõ phÇn qu¶n lý m¹ng ë møc 3.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.23

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
• MSU (Messaghe Signal Unit : §¬n vÞ b¸o hiÖu b¶n tin) :

Lµ ®¬n vÞ b¸o hiÖu cã chøa c¸c th«ng ®iÖp ®−îc chuyÓn ®æi gi÷a phÇn ng−êi sö dông hay gi÷a c¸c khèi chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng cña tæng ®µi. MSU cã 1 octet th«ng tin dÞch vô SIO vµ d¶i th«ng tin b¸o hiÖu SIF. MSU lµ rÊt qquan träng, nªn ®−îc truyÒn l¹i khi cã lçi x¶y ra do nã mang th«ng tin cña ng−êi sö dông muèn truyÒn ®i.
F 8 Møc 2 CK 16 SIF 8n,n≥2 Møc 4 SIO 8 Møc 3 2 LI 6 FIB 1 FSN 7 BIB 1 BSN 7 F 8

H×nh 4-24 : CÊu tróc b¶n tin MSU.

LSSU (Link Status Signal Unit : §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng th¸i tuyÕn) :

Chøa c¸c th«ng tin ®¸nh gi¸ sù ho¹t ®éng cña tuyÕn b¸o hiÖu (vÝ dô nh− ®ång bé). LSSU îc truyÒn qua l¹i ë líp 2 g÷a 2 MTP kÕ cËn vµ nã chØ ®−îc truyÒn khi tuyÕn b¸o hiÖu cã lçihay kh«ng cßn ®−îc dïng ®Ó truyÒn MSU. F CK SF LI FIB FSN BIB BSN F 8 16 8,16 2 6 1 7 1 7 8 Møc 2 Møc 3 Møc 2
H×nh 4-25 : CÊu tróc b¶ntin LSSU.


F 8

FISU (Fill in Signal Unit : §¬n vÞ b¸o hiÖu chÌn thªm) :
CK 16 Møc 2 2 LI 6 FIB 1 FSN 7 Møc 2 BIB 1 BSN 7 F 8

H×nh 4-26 : CÊu tróc b¶ntinFISU.

Chøa th«ng tin ®iÒu khiÓn sai vµ ®inh h¹n. Nã chØ ®−îc truyÒn khi kh«ng cã MSU vµ LSSU ®−îc truyÒn. FISU ®−îc truyÒn t¹i líp 2 gi÷a 2 MTP kÕ cËn. • C¸c tr−êng : F (Flag : Tr−êng cê) : Lµ ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña 1 ®¬n vÞ b¸o hiÖu. BSN (Backward Sequence Number : D·y sè lïi) : ThÓ hiÖn d·y sè cña ®¬n vÞ cuèi cïng ®· thu nhËn ®−îc mét c¸ch chÝnh x¸c. BIB (Backward Indicator Bit : Bit chØ thÞ lïi) : Dïng ®Ó yªu cÇu ph¸t l¹i c¸c ®¬n vÞ cã lçi. FSN (Forward Sequence Number : D·y sè tiÕn) : ThÓ hiÖn d·y sè cña d¬n vÞ b¸o hiÖu sÏ ®−îc ph¸t. FIB (Forward Indicator Bit : Bit chØ thÞ tiÕn) : ChØ thÞ viÖc ph¸t l¹i cña ®¬n vÞ b¸o hiÖu b»ng BIB. LI (Length Indicator : ChØ thÞ ®é dµi) : ChØ ra sè octet cña tr−êng LI vµ CK. HÖ thèng ®Çu cuèi bÞ gäi thùc hiÖn CRC ®Ó so s¸nh tr×nh tr¹ng bÞ lçi cña ®¬n vÞ b¸o hiÖu ®Ó ®¸nh gi¸ nhê tr−êng nµy.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.24

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
SF (Status Field : Tr−êng tr¹ng th¸i) : ThÓ hiÖn tr¹ng th¸i cña tuyÕn b¸o hiÖu. SIO ( Service Information Octet : tÐt th«ng tin dÞch vô) : X¸c ®Þnh phÇn ng−êi sö dông mµ trong ®ã bao gåm th«ng tin ®−îc ph¸t ®i. SIF (Signalling Information Field : Tr−êng th«ng tin b¸o hiÖu) : M· ®iÓm ®Ých, m· ®iÓm nguån, m· tuyÕn b¸o hiÖu vµ bé 8 bits tõ 2#272 cã thÓ thay ®æi.

IV. IV.1.

xö lý b¸o hiÖu trong tæng ®µi: Tæng quan :

HÖ thèng b¸o hiÖu ®−îc sö dông nh− mét ng«n ng÷ cho 2 thiÕt bÞ trong hÖ thèng chuyªn m¹ch trao ®æi víi nhau ®Ó thÕt lËp tuyÕn nèi cho cuéc gäi. Gièng nh− bÊt kú ng«n ng÷ nµo, chóng còng cã tõ vùng víi nh÷ng chiÒu dµi kh¸c nhau vµ ®é chÝnh x¸c kh¸c nhau. Tøc lµ c¸c b¸o hiÖu còng cã thÓ thay ®æi vÒ kÝch th−íc vµ d¹ng có ph¸p cña nã theo c¸c quy luËt ®Ó ghÐp nèi vµ t¹o th«ng tin b¸o hiÖu. Xö lý b¸o hiÖu trong tæng ®µi lµ sù xö lý c¸c d¹ng tÝn hiÖu b¸o hiÖu thuª bao vµ tæng ®µi trªn c¸c ®−êng d©y thuª bao vµ trung kÕ trong tæng ®µi. B¸o hiÖu trong tæng ®µi ®iÖn tho¹i bao gåm kh«ng chØ lµ b¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi thuª bao vµ b¸o hiÖu liªn ®µi mµ cßn mang c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i cuéc gäi b»ng c¸c tones vµ c¸c b¶n tin th«ng b¸o kh¸c.

! ! % ! ! %

D©y thuª bao t−¬ng tù

SLTU D/SLTU
Tone vµ th«ng b¸o

N D©y thuª T bao sè U s¬ cÊp

I D©y thuª S bao sè P thø cÊp B

DLTU

§Þnh tuyÕn tÝn hiÖu
Thu ph¸t b¸o hiÖu

D©y trung Tæng ®µi kh¸c kÕ sè

DLTU ALTU
§iÒu khiÓn tæng ®µi

Tæng ®µi kh¸c D©y trung
kÕ t−¬ng tù

DLTU (Digital Line Termination Unit) SLTU (Subcriblel Line Termination Unit ) NTU (Network Termination Unit ) ISPBX (Intergrated services PBX)

: §¬n vÞ ®−êng d©y ®Çu cuèi sè. : §¬n vÞ ®−êng d©y ®Çu cuèi thuª bao . : §¬n vÞ m¹ng ®Çu cuèi. : C¸c dÞch vô tÝch hîp tæng ®µi c¬ quan.

H×nh 4-27 : Tæng quan xö lý b¸o hiÖu trong tæng ®µi.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.25

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Nh− vËy, ta thÊy r»ng : qu¸ tr×nh xö lý b¸o hiÖu bao gåm c¸c phÇn chÝnh sau : - §Þnh tuyÕn trong tæng ®µi. - C¸c bé thu ph¸t b¸o hiÖu. - T¹o tones vµ c¸c b¶n tin th«ng b¸o.

IV.2.

Sù ®Þnh tuyÕn trong tæng ®µi :

IV.2.1.

B¸o hiÖu tæng ®µi - thuª bao :

Trong tæng ®µi SPC cã kh¶ n¨ng cho phÐp hai lo¹i thuª bao : t−¬ng tù vµ thuª bao sè. øng víi mçi läai, ta cã c¸c tÝn hiÖu, ph−¬ng ph¸t ®Þnh tuyÕn kh¸c nhau.

Thuª bao t−¬ng tù :

Trªn m¹ng ®iÖn tho¹i hiÖn nay, v× lý do kinh tÕ th−êng sö dông thuª bao t−¬ng tù. Sù ®Þnh tuyÕn thuª bao t−¬ng tù nh− h×nh sau :

!
LD

SLTU
SLTU controller

!

MF

SLTU

TÝn hiÖu chän sè

TÝn hiÖu ®−êng d©y vµ chän sè

Khèi chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao

Khèi chuyÓn m¹ch nhãm

SLTU controller TÝn hiÖu ®−êng d©y

Bé thu tÝn hiÖu MF
TÝn hiÖu ®Þa chØ

HÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi
H×nh 4-28 : §Þnh tuyÕn b¸o hiÖu cña thuª bao t−¬ng tù ®Õn thiÕt bÞ thu t−¬ng øng.

• Sù ®Þnh tuyÕn gåm hai thµnh phÇn b¸o hiÖu : - TÝn hiÖu b¸o hiÖu ®−êng d©y (gi¸m s¸t) : mang tr¹ng th¸i cña m¹ch ®iÖn. - TÝn hiÖu b¸o hiÖu ®Þa chØ (chän sè) : chØ thÞ sè thuª bao bÞ gäi. TÝn hiÖu b¸o hiÖu ®−êng d©y cã nhiÖm vô gi¸m s¸t m¹ch ®iÖn ®−êng d©y thuª bao. Víi c¸c thuª bao t−¬ng tù, d¹ng tÝn hiÖu nµy ë d¹ng LD (c¾t m¹ch vßng). TÝn hiÖu b¸o hiÖu chän sè (®Þa chØ) cã thÓ ®−îc thuª bao ph¸t b»ng 2 c¸ch : LD hoÆc MF (m· ®a tÇn). §èi víi ®iÖn tho¹i dïng ®Üa quay sè, c¶ b¸o hiÖu ®−êng d©y vµ chän sè ®Òu ®−îc thùc hiÖn theo kiÓu c¾t m¹ch vßng (Loop – disconnection). C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu nµy ®−îc t¸ch ra tõ ®−êng d©y thuª bao bëi SLTU. Sau ®ã, chóng ®−îc thu thËp t¹i khèi ®iÒu khiÓn SLTU ®Ó biÕn ®æi tõ tr¹ng th¸i LD sang c¸c tÝn hiÖu tr¹ng th¸i vµ ch÷ sè ®Þa chØ råi gëi ®Õn hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi ®Ó xö lý vµ tõ ®ã ®−a ra nh÷ng thao t¸c thÝch hîp.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.26

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
§èi víi ®iÖn tho¹i Ên phÝm, tÝn hiÖu ®−êng d©y ®−îc tiÕn hµnh theo kiÓu LD cßn tÝn hiÖu chän sè theo kiÓu MF. Nh− vËy, tÝn hiÖu ®−êng d©y ®−îc t¸ch ra khái SLTU vµ qua bé SLTU ®Õn hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi nh− ®iÖn tho¹i ®Üa quay sè. Sù truy cËp ®Õn bé thu MF th«ng th−êng qua khèi chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao. Bé thu MF cã thÓ dïng chung cho 1 sè lín ®−êng d©y thuª bao víi môc ®Ých gi¶m chi phÝ thiÕt bÞ.

Thuª bao sè :

§©y lµ sù ®Þnh tuyÕn b¸o hiÖu ®Õn 2 “kiÓu” thuª bao sè ISDN vµ ISPBX trªn sù truy cËp ®−êng d©y s¬ cÊp vµ thø cÊp. Trong sù truy cËp s¬ cÊp, 1 kªnh b¸o hiÖu 16Kbps kÕt hîp víi 2 kªnh giao th«ng 64Kbps t¹o thµnh tèc ®é 144kbps d¹ng (2B+D) cho mçi h−íng. Kªnh b¸o hiÖu mang th«ng tin b¸o hiÖu ®−êng d©y vµ chän sè cho c¶ 2 kªnh giao th«ng nh− th«ng tin xö lý cuéc gäi vµ c¸c th«ng tin b¶o d−ìng. Trong sù truy cËp thø cÊp bao gåm 1 ®−êng dÉn 2Mbps tõ 1 ISPBX, 1 kªnh b¸o hiÖu kªnh chung tèc ®é 64kbps cho 30 kªnh giao th«ng 64Kbps ®−îc mang trong TS16.
64Kbps TS1 D©y sè s¬ cÊp 144Kbps

N T U

D/SLTU No1
16Kbps

I S P B X

1……………..15 Bé tËo trung b¸o hiÖu thuª bao
D©y sè thø c©p 2Mbps

TS2 . . . . . TS30 . . TS16

M U X

D L T U
2Mbps

SCSB

64Kbps

D L T U
Thu nhËn b¸o hiÖu kªnh chung thuª bao 2Mbps

HÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi

SCSB (Subscriber Concentrator Switching Block) : Khèi chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao. D/SLTU (Digital / Subscriber Line Terminal Unit) : §¬n vÞ kÕt cuèi ®−êng d©y thuª bao sè

H×nh 4-29 : §Þnh tuyÕn thuª bao sè.

• XÐt sù truy cËp thø cÊp : Kªnh b¸o hiÖu 16Kbps ®−îc t¸ch ra bëi D/SLTU. C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu cã thÓ nèi trùc tiÕp ®Õn bé thu ph¸t CCS thuª bao, tuy nhiªn, lóc nµy yªu cÇu sè l−îng ®−êng nèi kh¸ lín tõ S/R CCS ®Õn thuª bao g©y ra sù kh«ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt sö dông vµ kinh tÕ. Do ®ã, ®Ó ®¹t mét hiÖu qu¶ cao, ng−êi ta ghÐp c¸c kªnh b¸o hiÖu tõ 1 sè c¸c D/SLTU. Sù ghÐp kªnh ®−îc thùc hiÖn qua 2 tÇng. §Çu tiªn, sö dông bé tËp trung b¸o hiÖu thuª bao kÕt hîp víi mét nhãm D/SLTU. Sö dông mét kiÓu ghÐp kªnh cã hiÖu qu¶ rÊt cao,

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.27

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
®ã lµ ghÐp kªnh thèng kª. VÝ dô, trong h×nh, viÖc ghÐp kªnh thèng kª thùc hiÖn ®−îc tû sè 15:1 (mµ ®èi víi ghÐp kªnh ph©n chia thêi gian th× chØ ®¹t ®−îc tû sè ®Õn 4:1). Trong ghÐp kªnh thèng kª, mét sè nh¸nh ®−îc kÕt hîp bëi sù ph©n chia ®éng phô thuéc vµo néi dung cña nã. Qu¸ tr×nh ghÐp kªnh thèng kª kh«ng theo quy luËt nµo c¶ mµ nã tïy thuéc vµo néi dung cña nh¸nh ë mäi thêi ®iÓm. Tuy nhiªn, nÕu nh− mçi nh¸nh cã thêi gian chiÕm gi÷ cao th× ghÐp kªnh thèng kª kh«ng c¶i thiÖn tye lÖ ghÐp so víi ghÐp kªnh ph©n chia theo thêi gian. Nh−ng do sù l−u th«ng cña c¸c kªnh b¸o hiÖu lµ thÊp, ®ñ ®Ó kh«ng bÞ trµn hay mÊt néi dung tr−íc khi ®Õn bé thu ph¸t b¸o hiÖu nªn ghÐp kªnh thèng kª ®−îc sö dông ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó hiÖu qña cña nã. Tøc lµ ®Ó t¹o mét kªnh b¸o hiÖu 64Kbps ph¶i ghÐp 4 kªnh b¸o hiÖu t¹i ®Çu vµo vµ nh− vËy, b¶n tin tõ 4 kªnh nµy ®−îc xen kÎ 2 bits mét lÇn trong tõ m· 8 bit. Do ®ã, nÕu cã mét b¶n tin b¸o hiÖu gåm 368 bits th× yªu cÇu 184 khung. Nh− vËy mÊt 23ms(184x125µs) ®Ó truyÒn nã. Trong suèt thêi gian ®ã, nÕu cã b¶n tin kh¸c xuÊt hiÖn th× nã cã thÓ bÞ trµn hay mÊt, do ®ã, cÇn tû sè tËp trung cao h¬n. §iÒu nµy ®¹t ®−îc ë bé ghÐp thø 2. Bé ghÐp thø 2 thùc hiÖn ghÐp c¸c khe b¸o hiÖu 64Kbps víi c¸c kªnh tho¹i tõ 15 D/SLTU theo cÊu tróc khung 32 khe thêi gian víi TS16 hoÆc mét TS n÷a dïng ®Ó truyÒn dÉn th«ng tin b¸o hiÖu.
TS16

PCM1
TS16

SCSB …
2Mbps
TS16

PCM2
64Kbps

PCM31
H×nh 4-30 : GhÐp kªnh t¹i SCSB.

Subscriber CCS S/R

C¸c luång 2Mbps ®−a tíi bé chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao tõ c¸c bé MUX, mçi bé MUX phôc vô 15 D/SLTU hay 30 SLTU. Khèi chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao cã thÓ tiÕn hµnh viÖc ghÐp kªnh lÇn thø 2 ®Ó ghÐp c¸c TS16 tõ tèi ®a 31 bé MUX thµnh 1 bus b¸o hiÖu 2Mbps ®Ó truy nhËp ®Õn bé thu ph¸t b¸o hiÖu kªnh chung thuª bao.

IV.2.2.

B¸o hiÖu liªn tæng ®µi :

C¸c hÖ thèng b¸o hiÖu kh¸c nhau trªn c¸c ®−êng trung kÕ ®−îc ®Þnh tuyÕn ®Õn c¸c bé thu ph¸t b¸o hiÖu t−¬ng øng ®−îc thùc hiÖn nhê bé chuyÓn ®æi tÝn hiÖu hoÆc kÕt hîp trong ATTU (Analogue Trunk Terminalting Unit) cho c¸c kiÓu b¸o hiÖu LD, DC vµ 1VF. HÖ thèng b¸o hiÖu 1VF lµ hÖ thèng b¸o hiÖu ®¬n tÇn trong b¨ng, nã cã thÓ lµ b¸o hiÖu ®−êng d©y hoÆc b¸o hiÖu ®Þa chØ (nh−ng chñ yÕu lµ ®−êng d©y). Sù chuyÓn ®æi b¸o hiÖu trong b¨ng sang d¹ng thÝch hîp ®Ó ®−a ®Õn c¸c bé thu ph¸t b¸o hiÖu (th−êng lµ CAS) cã thÓ ®−îc thùc hiÖn bëi mét thiÕt bÞ kÕt hîp ë mçi ngâ vµo t−¬ng tù ®Õn 1 ATTU hoÆc sö

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.28

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
dông mét ®¬n vÞ ®¬n gi¶n mµ nã t¸ch c¸c tones tõ dßng sè 2Mbps. Ph−¬ng thøc thø 2 th−êng ®−îc sö dông nhiÒu h¬n v× tÝnh kinh tÕ cña nã. Bé chuyÓn ®æi thùc hiÖn chia mét ngâ vµo 2Mbps ch−a 30 kªnh víi ©m b¸o hiÖu ®¬n tÇn 1VF thµnh ngâ ra 2Mbps víi b¸o hiÖu mang trong TS16. ThiÕt bÞ do ®ã ph¶i cã kh¶ n¨ng t×m kiÕm sù xuÊt hiÖn cña c¸c tones ®−îc m· hãa sè (vÝ dô 2280). §iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn bëi kü thuËt läc sè. §èi víi h−íng ng−îc l¹i, thiÕt bÞ chuyÓn ®æi c¸c bits CAS trong TS16 thµnh c¸c tones t−¬ng øng chÌn vµo luång 2Mbps. B¸o hiÖu MF ®−îc ®Þnh tuyÕn trªn c¬ së call-by-call qua khèi chuyÓn m¹ch nhãm tõ ®−êng d©y ®ang gäi ®Õn bé thu ph¸t MF b»ng nèi kÕt thêi gian gi÷ ng¾n (short-holding-time). Nèi kÕt thêi gian gi÷ ng¾n lµ mét nèi kÕt trong thêi gian rÊt ng¾n th−êng víi môc ®Ých thu nhËn c¸c ch÷ sè ®Þa chØ, nèi kÕt nµy ®−îc gi¶i phãng ngay sau khi tÝn hiÖu ®Þa chØ ®· kÕt thóc. Lóc nµy mét ®−êng dÉn tho¹i ®−îc thiÕt lËp qua tr−êng chuyÓn m¹ch ®Õn ngâ ra yªu cÇu.
LC,DC line and selection 1VF line and selection DC line and MF selection 1VF line and MF selection TS16 line and selection TS16 line and 1VF selection TS16 line and MF selection CCS line and selection
ATTU DC-TS16 ATTU 1VF ATTU DC-TS16 ATTU 1VF DLTU TS16 1VF-CAS Convertor 1VF-TS16 DLTU TS16 DLTU CCS DLTU TS16 1VF-CAS Convertor 1VF-TS16 1VF-CAS Convertor 1VF-TS16

TS16 line and selection TS16 line and selection TS16 line and MF selection TS16 line and MF selection TS16 line and selection TS16 line and selection TS16 line and MF selection CCS line and (in TS16) selection : §−êng nèi b¸n vÜnh viÔn : §−êng nèi vÜnh viÔn

Thu ph¸t CAS

Thu ph¸t MF

Thu ph¸t CCS

H×nh 4-31 : §Þnh tuyÕn b¸o hiÖu víi c¸c ®−êng trung kÕ.

Tïy theo ph−¬ng thøc truyÒn th«ng tin b¸o hiÖu mµ cã ph−¬ng ph¸p biÕn ®æi kh¸c nhau. §Ó truy nhËp tãi bé thu ph¸t b¸o hiÖu CAS lµ c¸c ®−êng nèi b¸n cè ®Þnh. Cßn c¸c ®−êng nèi tíi c¸c bé thu ph¸t MF lµ c¸c tuyÕn cè ®Þnh thùc hiÖn nguyªn t¾c trao ®æi gi÷a c¸c khe thêi gian TS16 víi nhau vµ néi dung c¸c TS nµy cã chøa th«ng tin b¸o hiÖu. §èi víi b¸o hiÖu kªnh chung, th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc chøa trong c¸c TS16 cña c¸c luång 2Mbps ®Ó truy nhËp ®Õn bé thu ph¸t CCS qua ®−êng nèi b¸n vÜnh viÔn (semipermanent) qua tr−êng chuyÓn m¹ch. Nèi kÕt nµy cho phÐp c¸c khe thêi gian tõ luång 2Mbps truy cËp ®Õn CCS S/R qua 1 cæng 2Mbps.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.29

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Nèi kÕt nµy lµ b¸n vÜnh viÔn v× nã duy tr× trong mét thêi gian dµi (cã thÓ lµ vµi n¨m) cho ®Õn khi cã sù cè hoÆc cã sù thay ®æi lín trong tæng ®µi th× hÖ thèng ®iÒu khiÓn sÏ thiÕt lËp trë l¹i.

IV.3.

C¸c bé thu ph¸t b¸o hiÖu :

IV.3.1.

Thu ph¸t MF :

§Ó ®Þnh tuyÕn b¸o hiÖu MF tõ thuª bao hoÆc c¸c ®−êng trung kÕ tíi bé thu ph¸t MF, yªu cÇu ë mçi bé thu ph¸t cÇn ph¶i giao tiÕp víi 30 kªnh tho¹i vµ sè bé thu ph¸t yªu cÇu phô thuéc vµo tèc ®é sö dông vµ thêi gian chiÕm dïng cña mçi cuéc gäi. §èi víi b¸o hiÖu thuª bao, mét ®−êng dÉn ®¬n h−íng ®−îc thiÕt lËp qua bé tËp trung thuª bao gi÷a SLTU ®ang gäi vµ 1 khe thêi gian rçi trong ®−êng cao tèc tíi bé thu ph¸t MF, trong khi tone mêi quay sè ®−îc ®−a ®Õn thuª bao qua 1 ®−êng tho¹i ®¬n h−íng kh¸c qua bé tËp trung. §¬n vÞ MF ph¶i cã kh¶ n¨ng x¸c nhËn ®−îc ch÷ sè ®Çu trong tone mêi quay sè. Khi c¸c sè quay lµ ®Çy ®ñ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi sÏ gi¶i phãng ®−êng dÉn qua bé tËp trung thuª bao nµy. Khe thêi gian trong ®−êng cao tèc lóc nµy lµ rçi vµ cã thÓ ®−îc sö dông cho c¸c cuéc gäi kh¸c. Qu¸ tr×nh b¸o hiÖu liªn ®µi còng diÔn ra t−¬ng tù. Bé thu ph¸t MF cã thÓ sö dông kü thuËt t−¬ng tù hoÆc kü thuËt sè.

Bé thu ph¸t MF ë d¹ng t−¬ng tù :
ChuyÓn m¹ch

PMUX
1………………..30

MF S/R

MF S/R

H×nh 4-32 : C¸c bé thu ph¸t MF t−¬ng tù.

Ph−¬ng ph¸p nµy sö dông nhiÒu trong c¸c tæng ®µi thÕ hÖ ®Çu v× tÝnh kinh tÕ cao. 30 bé thu ph¸t MF ®−îc nèi vµ biÕn ®æi t¹i PMUX (MUX thø cÊp) ®Ó t¹o ra luång sè 2,048Mbps theo cÊu tróc khung. Trong ®ã, TS0 chøc tÝn hiÖu ®ång bé khung vµ TS16 b¸o hiÖu cho c¸c kªnh cßn l¹i.

Bé thu ph¸t b¸o hiÖu MF ë d¹ng sè :

Bé thu lµm viÖc theo nguyªn t¾c ph©n chia theo thêi gian cho mét sè kªnh (ë ®©y lµ 4). C¸c sè thu ®−îc tõ mçi kªnh qua bé thu ®Õn ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn, ë ®ã, chóng ®−îc ®Þnh d¹ng vµo trong mét b¶n tin råi gëi ®Õn hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi. Bé ph¸t MF th× lµm viÖc mét c¸ch ®¬n gi¶n h¬n, m×nh nã ®−îc sö dông cho tÊt c¶ c¸c kªnh tho¹i vµ trong TS16 cña luång 2Mbps. Víi kiÓu thu ph¸t MF sè, chØ cÇn 8 bé thu MF cho 30 kªnh ®Çu vµo vµ mét bé ph¸t cho tÊt c¶ c¸c kªnh. Bé thu MF sè dùa trªn c¬ së bé läc sè. Yªu cÇu kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.30

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
ph©n tÝch 2 tone tõ mét tæ hîp ®a tÇn (2 tÇn sè), bá qua c¸c tÝn hiÖu ngoµi b¨ng tÇn 4Khz ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu kh¸c nhau ®Ó suy ra ý nghÜa cña nã. Sau ®ã, bé thu sÏ t×m ra tÝn hiÖu cã tæ hîp tÇn sè t−¬ng øng gëi ®Õn bé ®iÒu khiÓn thu ph¸t MF ®Ó ®−a ®Õn hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi cã nh÷ng xö lý thÝch hîp. PMUX
1 2 3 4 27 28 29 30

Thu (Ch 1-4)

Thu (Ch 27-30)

Ph¸t (All Chs)

§¬n vÞ ®iÒu khiÓn thu ph¸t MF HÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi
H×nh 4-33 : C¸c bé thu ph¸t MF sè.

Bé ph¸t MF cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c tæ hîp tÇn sè ®−îc m· hãa vµ l−u tr÷ trong ROM vµ ®−îc ®äc ra ë c¸c ®−êng vµo thêi ®iÓm thÝch hîp.

IV.3.2.

Thu ph¸t b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp :

PCM1 PCM2

TS161 TS162

ChuyÓn m¹ch tËp trung
TS0 TS161 TS162 … TS1630

PCM30

TS1630

H×nh 4-34 : GhÐp kªnh tÝn hiÖu b¸o hiÖu t¹i chuyÓn m¹ch tËp trung .

HÖ thèng PCM 32 cã tèc ®é 2Mbps sö dông TS16 ®Ó mang th«ng tin b¸o hiÖu cho 30 kªnh thäai. Tèc ®é mçi kªnh b¸o hiÖu lµ 2Kbps. ViÖc s¾p xÕp c¸c kªnh b¸o hiÖu theo cÊu tróc khung vµ ®a khung. Tr−êng chuyÓn m¹ch nèi kÕt tèi ®a 31 TS16 qua c¸c nèi kÕt b¸n vÜnh viÔn trong bus ngâ ra 2Mbps nèi víi bé thu ph¸t PCM/CAS.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.31

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
B¸o hiÖu PCM/CAS trong c¸c TS16 cña c¸c luång 2Mbps tõ c¸c ®−êng kÕt cuèi ®−îc lÊy ra t¹i c¸c bé chuyÓn m¹ch tËp trung, sau ®ã, thùc hiÖn tËp hîp c¸c kªnh b¸o hiÖu TS16 tõ c¸c luång 2Mbps thµnh 1 luång 2Mbps víi 31 khe thêi gian cã néi dung lµ c¸c TS16 cña 31 luång 2Mbps ®Çu vµo ®−a tíi bé ph¸t CAS. Qu¸ tr×nh xÕp c¸c TS16 thµnh cÊu tróc ®a khung nh− sau :
Frame 0 Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 … Frame 15 TS0 §ång bé ®a khung FAW FAW TS1 §ång bé ®a khung ABCD1ABCD17 ABCD2ABCD18 ABCD3ABCD19 ABCD4ABCD20 … ABCD15ABCD31 TS16 tõ luång 2Mbps thø nhÊt TS2 §ång bé ®a khung ABCD1ABCD17 ABCD2ABCD18 ABCD3ABCD19 ABCD4ABCD20 … ABCD15ABCD31 TS16 tõ luång 2Mbps thø 2 … … … … … … … … TS31 §ång bé ®a khung ABCD1ABCD17 ABCD2BCD18 ABCD3ABCD19 ABCD4BCD20 … ABCD15ABCD31 TS16 tõ luång 2Mbps thø 31

H×nh 4-35 : CÊu tróc ®a khung trong luång b¸o hiÖu CAS 2Mbps ®Õn S/R CAS.
1 . . . . . . 31

D E tõ khèi chuyÓn M m¹ch 2Mb/s U (930 ch cho 2ms) X

§ång bé ®a d÷ liÖu CAS store 1 khung (30cell) d÷ liÖu
reset

§Õm chu kú

®/c ghi

W

R
®/c ®äc

§ång bé ®a d÷ liÖu CAS store d÷ liÖu 30 khung
reset

THU CAS

®Õn hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi

(30cell)

§Õm chu kú

®/c ghi

W

R
®/c ®äc

a. Thu tÝn hiÖu.
vµo TS16

§Õn khèi chuyÓn m¹ch 2Mb/s M

Ph¸t ®ång bé ®a khung

L−u tr÷ CAS (930 cell)

data Ph¸t ®iÒu khiÓn CAS tæng ®µi

HÖ thèng

U X

vµo TS0

Ph¸t ®ång bé ®
reset

R

W

Clock tæng ®µi

§Õm chu kú

®/c

b. Ph¸t tÝn hiÖu
H×nh 4-37 Bé thu ph¸t PCM /CAS .

Bao gåm 31 nhãm TS16 (tõ TS1-TS31). Trong mét nhãm TS16 th× 1 kªnh cã chøa néi dung lµ néi dung cña TS16 ®−îc ph©n bè theo nguyªn t¾c b¸o hiÖu (CAS-TS16). Do vËy, 1 tuyÕn PCM 2Mbps cã kh¶ n¨ng t¶i tèi ®a 930 kªnh tíi bé thu ph¸t CAS.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.32

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
ë ®©y, ta chØ xÐt b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp mang trong TS16. Bé thu ph¸t PCM/CAS tiÕn

hµnh 3 chøc n¨ng sau: a. T¸ch / ghÐp kªnh cho 31 nhãm TS16. b. T¸ch / ghÐp cÊu tróc ®a khung trong víi mçi nhãm TS16 thµnh 15 nhãm víi 2 cÆp kªnh. c. X¸c nhËn, gi¶i nghÜa vµ truyÒn ®¹t b¸o hiÖu. H−íng tõ a ®Õn c cho bé ph¸t vµ ng−îc l¹i cho bé thu. Nh− vËy, mét nhãm cã kh¶ n¨ng cho 30 kªnh b¸o hiÖu vµ lín nhÊt lµ 31(nhãm)x30(kªnh)=930 kªnh b¸o hiÖu. NÕu sö dông mét TS16 ®Ó chøa th«ng tin kiÓm tra thiÕt bÞ th× tuyÕn PCM cã kh¶ n¨ng b¸o hiÖu cho 900 kªnh tho¹i. B¸o hiÖu theo h−íng thu: Trªn h−íng thu, 1 trong 32 dßng PCM cã nguån gèc kh¸c nhau vµ cã ®ång bé ®a khung trong TS16 cña nã.Mçi TS16 trong 1 bus cã thÓ mang tÝn hiÖu ®ång bé ®a khung cña tæng ®µi. Chøc n¨ng nµy nhê bé thu ph¸t CAS b»ng c¸ch t¸ch dßng 2Mb/s thu ®−îc tõ bus vµo khe thêi gian 64kb/s vµ ®−a vµo bé ®Öm ®Ó ®ãng khung l¹i. Dßng 2Mb/s ( TS16 mang th«ng tin ) ®−îc l−u tr÷ trong bé ®Öm, b¾t ®Çu chu kú ghi t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu mÉu ®ång bé ®a khung cña riªng TS16. Néi dung nµy ®−îc ®äc ra t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu cña ®a khung. Nh− vËy, nã ¶nh h−ëng ®Õn sù trÔ TS16 trong bé ®Öm b»ng sè lçi cña thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®a khung cña riªng nã vµ tæng ®µi. TrÔ lín nhÊt lµ 128 bits (16*8 bits = 128 bits). 10 67ms 120ms thêi 33 67ms 200ms ms gian ms 0011 0011 0011 1111 1111 0011 rçi1111 1111 tÝn hiÖu b¾t ®Çu m¹ch rçi

m¹ch bÞ

sè 2

a. tÝn hiÖu theo h−íng thu. m¹ch bËn m∙ ABCD trong TS16 tr¶ lêi bËn trë l¹i m¹ch tù do

0111 free

1011 busy

0011 answered

1111 guard

0111 free

b. tÝn hiÖu theo h−íng ph¸t. H×nh 4-38 TÝn hiÖu theo h−íng thu vµ ph¸t

Trong h×nh m« t¶ chuÈn m· 4 bits trong mçi ®a khung (16*125ms =2ms) mang theo b¸o hiÖu 1 kªnh giao th«ng. Khi t×nh tr¹ng ®−êng d©y lµ rçi, m· 1111 tån t¹i trong TS16 ë phÇn t−¬ng øng cña ®a khung. M· nµy tiÕp tôc lÆp l¹i trong TS16 nÕu ®−êng d©y vÉn rçi.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.33

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Tæng ®µi cã thÓ x¸c nhËn r»ng m¹ch ®−îc chiÕm b»ng sù xuÊt hiÖn cña m· míi 0011 víi thêi gian kho¶ng 10ms (cã nghÜa lµ 5 lÇn lÆp l¹i tèi thiÓu cña m·, mçi lÇn 2ms). Sù kiÓm tra trong kho¶ng thêi gian tèi thiÓu ®Ó thiÕt lËp sù ®iÒu khiÓn tÝch cùc trong ph¸t m· lçi b»ng sù pháng t¹o cña t×nh tr¹ng ®−êng d©y. Dùa vµo kiÓm tra nµy, hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi b¾t ®Çu chê nhËn sè thø nhÊt. Sè ®−îc chØ thÞ b»ng 67ms cña m· 1111 vµ 32ms cña m· 0011 t−¬ng øng víi t×nh tr¹ng ®−êng d©y g·y vµ b×nh th−êng. H×nh 4-18 m« t¶ nhËn sè 2 vµ sè cuèi trong m· 0011 trong 120ms. Cßn l¹i cña vÝ dô m« t¶ tÝn hiÖu xo¸ h−íng ®i vµ rçi t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc cuéc gäi. B¸o hiÖu theo h−íng ph¸t: T−¬ng tù nh− theo h−íng thu.

IV.3.3.

ChuyÓn ®æi 1VF sang CAS :

ph¸t mÉu ®ång bé ®a khung S¾p xÕp khung

D E M U X

X¸c nhËn tone 1VF sè 1 X¸c nhËn tone 1VF sè 4

. .

TS16

1

.
8 . 27 30 .

M U X

khèi chuyÓn m¹ch

TS0

TS16

TS0

TS0 +1÷30 kªnh tho¹i
a. theo h−íng thu.

TS0 + 30 kªnh tho¹i
L−u tr÷ CAS (32 cell 2 rçng)

+
b¸o hiÖu

ph¸t tone 1VF sè

D E M U X

tõ khèi §ång bé chuyÓn m¹ch ®a khung reset

R
MÉu 8 bits trong TS1Ts15 vµ Ts17-Ts31

W

§Õm vßng
®chØ ®äc ®chØ ghi
1-32 mçi 125µs

reset tõ ®ång hå tæng ®µi

§Õm vßng
b. theo h−íng ph¸t. H×nh 4-39 : ChuyÓn ®æi 1VF sang CAS.

Hai ®èi t−îng cña chuyÓn ®æi 1VF sang CAS sè kÕt hîp víi d©y ®Çu cuèi t−¬ng tù vµ sè trong tæng ®µi. Chøc n¨ng chuyÓn ®æi 1VF-CAS ®−îc t¸ch ra tõ bé m· ho¸ tÝn hiÖu tone ®¬n ( th«ng th−êng 2280Hz) tõ mçi kªnh vµ cÊy vµo trong 4 bÝt t−¬ng øng m· ho¸ trong TS16 theo h−íng thu. Sù tiÕn hµnh lµ ng−îc l¹i theo h−íng ph¸t. B¸o hiÖu theo h−íng thu:

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.34

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Bé biÕn ®æi tr−íc tiªn s¾p xÕp khung ®Ó dßng 2Mb/s nhËn ®−îc, cho phÐp mçi kªnh ®−îc ®ång bé. Bé nhËn tone sè t−¬ng tù nh− ®· m« t¶ trong phÇn MF vµ tone 2280Hz cho mçi kªnh. Bé nhËn biÕt tone hoµn tÊt thiÕt bÞ. HÖ thèng kinh tÕ h¬n cã thÓ lîi dông b»ng ®Þnh thêi gi÷a sè kªnh (mÉu lµ 8) ; 4 lµ ®−îc yªu cÇu chuyÓn ®æi . Ngâ ra tõ bé nhËn tone lµ tÝn hiÖu ®ãng më ®¬n theo sù cã mÆt hay v¾ng mÆt cña tone. X¸c nhËn nµy chuyÓn ®æi m· tõ 0011 sang 1111 cho b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp. M· nµy chÌn vµo 4 bits t−¬ng øng cña TS16 thÝch øng cña kªnh. Néi dung TS16 ®−îc ®Æt vµo 30 kªnh tho¹i vµo trong dßng 2Mb/s b»ng bé ghÐp kªnh. B¸o hiÖu theo h−íng ph¸t : 4bits ®−îc m· ho¸ ®−îc ®Æt trong TS16 tõ dßng 2Mb/s ®−îc ghi liªn tôc vµo bé l−u tr÷ CAS mçi mét ®a khung . Mçi bé l−u tr÷ tÝn hiÖu ®−îc ®äc trong khe th¬Ìi gian t−¬ng øng trong mçi khung. Tone ®−îc lËp lµ on hay off trùc tiÕp b»ng 0011 hay 1111 cña mÉu 4 bits ®äc tõ mçi tÕ bµo kªnh b¸o hiÖu. Tone sè lµ ®−îc chÌn vµo khe thêi gian thÝch hîp ®Ó chuyÓn ®æi tÝn hiÖu 1VF cho mçi kªnh. Nã mang ra ngoµi tÊt c¶ c¸c khe thêi gian trong khung trë l¹i ®Ó cung cÊp cho c¶ 30 kªnh.

IV.4.

C¸c bé t¹o tone vµ b¶n tin th«ng b¸o :
Khèi chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao Khèi chuyÓn m¹ch nhãm Tone Tone B¶n tin th«ng b¸o

!

H×nh 4-40 : Sù ®Þnh tuyÕn cho tone vµ b¶n tin th«ng b¸o.

IV.4.1.

Sù ®Þnh tuyÕn tones vµ c¸c b¶n tin th«ng b¸o :

Tæng ®µi cÇn ph¶i b¸o cho thuª bao vÒ tr¹ng th¸i cuéc gäi còng nh− c¸c tiÕn tr×nh cña nã tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc. Tøc lµ mét thuª bao b×nh th−êng muèn trao ®æi th«ng tin th× ph¶i ®−îc ®¸p øng ©m x¸c nhËn yªu cÇu hoÆc yªu cÇu kh«ng ®−îc chÊp thuËn vµ nhiÒu ©m kh¸c nhau trong tiÕn tr×nh xö lý cuéc gäi nh− th«ng b¸o, trî gióp... Th«ng th−êng, th«ng tin tr¹ng th¸i cã thÓ nghe thÊy ®−îc ë d¹ng tones hoÆc lêi tho¹i th«ng b¸o. Do ®ã, mäi thuª bao còng nh− c¸c ®−êng trung kÕ vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc tæng ®µi ph¶i ®−îc truy nhËp ®Õn c¸c bé t¹o tone vµ th«ng b¸o. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kü thuËt cho viÖc ph©n phèi c¸c ©m b¸o ®Õn tõng thuª bao, cÇn ph¶i ph©n lo¹i theo chøc n¨ng cña tõng d¹ng ©m mµ ph©n bè vÞ trÝ cña c¸c bé t¹o ©m. VÝ dô : c¸c t×nh tr¹ng th«ng th−êng ®−îc b¸o hiÖu b»ng c¸c tones, cßn c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt th× b»ng c¸c b¶n tin. Trong tæng ®µi SPC, c¸c bé ©m b¸o th−êng ®−îc ph©n bè t¹i c¸c bé tËp trung thuª bao theo ph−¬ng ph¸p 1 ®−êng ph©n bè tíi nhiÒu ®−êng. Cßn bé l−u tr÷ b¶n tin th«ng b¸o ®−îc ph©n bé t¹i khèi chuyÓn m¹ch chÝnh, v× c¸c b¶n tin nµy mang tÝnh chÊt dÞch vô, Ýt liªn quan ®Õn tiÕn tr×nh xö lý cuéc gäi. ViÖc ®Þnh tuyÕn cho c¸c ©m b¸o tíi c¸c thuª bao ®−îc thùc hiÖn b»ng luång sè PCM. Nh− vËy, t¹i ®Çu ra cña thiÕt bÞ t¹o ©m lµ c¸c tÝn hiÖu sè, mçi 1 ©m b¸o kh¸c nhau

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.35

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
®−îc chøa trong mét TS riªng vµ nã ®−îc qua khèi chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao hay khèi chuyÓn m¹ch nhãm nh− qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tÝn hiÖu thäai. Sù kh¸c biÖt ë ®©y lµ tÝn hiÖu tõ bé t¹o ©m ph¶i ®¶m b¶o vÒ ®é lín ®Ó nã thùc hiÖn chuyÓn m¹ch tíi nhiÒu ®Çu ra cã yªu cÇu cïng lóc. Víi c¸c b¶n tin th«ng b¸o, th«ng th−êng nã ®−îc truy cËp tíi khe thêi gian trung gian cña khèi chuyÓn m¹ch chÝnh vµ ®−îc thùc hiÖn chuyÓn m¹ch nh− tÝn hiÖu thäai.

IV.4.2.
®ã lµ :

C¸c tones xö lý cuéc gäi :
Trong tæng ®µi sè, cã hai c¸ch t¹o tones xö lý cuéc gäi ®Ó ®−a vµo ®−êng dÉn thäai, Ph¸t liªn tôc c¸c tones ë d¹ng t−¬ng tù, råi sau ®ã ®−a qua bé chuyÓn ®æi A/D. Ph¸t liªn lôc c¸c tÝn hiÖu sè t−¬ng øng víi c¸c tones b¸o hiÖu kh¸c nhau.

Ph−¬ng thøc ®Çu tiªn ®−îc sö dông cho c¸c hÖ tæng ®µi tr−íc ®©y v× nã khai th¸c thiÕt bÞ t¹o tones trong tæng ®µi t−¬ng tù mµ ch−a thay b»ng kü thuËt sè ®−îc. Sù lai t¹p gi÷a c¸c bé ph¸t tones c¬-®iÖn tö trong tæng ®µi ®iÖn tö sè g©y nªn sù cång kÒnh vÒ kÝch th−íc vµ kÐm hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ. Khi kü thuËt sè lµ ph¸t triÓn th× ph−¬ng thøc thø 2 ®−îc sö dông nhiÒu h¬n víi c¸c tÝnh n¨ng cao h¬n. C¸c bé t¹o tones phôc vô cho chuyÓn m¹ch tËp trung thuª bao ®−îc yªu cÇu trong thêi gian ®Çu tr−íc thiÕt lËp cuéc gäi, cßn bé t¹o tone phôc vô chuyÓn m¹ch nhãm dïng ®Ó mang ®¸p øng cña thuª bao trong thêi gian thiÕt lËp cuéc gäi.

IV.4.3.

OSC

Bé t¹o tone vµ c¸c b¶n tin th«ng b¸o :
Dïng kü thuËt t−¬ng tù :
425Hz
B¸o rçi B¸o bËn

Coder Coder ®Õn TCM

1:1 1:3
T¹o b¶n tin th«ng b¸o

Håi ©m chu«ng

+
Coder Coder
§¬n vÞ ®iÒu khiÓn

H×nh 4-41 : Sö dông kü thuËt t−¬ng tù.

Cã nhiÒu lo¹i cÊu tróc bé t¹o tone. Víi c¸c tæng ®µi analog th× ta cã c¸c bé t¹o tone analog víi cÊu tróc ®¬n gi¶n lµ c¸c bé t¹o dao ®éng víi c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn ng¾t nhÞp kh¸c nhau nh− r¬le hoÆc c¸c cæng ®iÖn tö. C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu nµy ph¶i ®−îc chuyÓn ®æi sang

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.36

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
d¹ng sè ®Ó chÌn vµo c¸c khe thêi gian trong c¸c tuyÕn PCM ®®−a ®Õn c¸c ®Çu cuèi qua tr−êng chuyÓn m¹ch. Nh−îc ®iÓm : KÝch th−íc lín, cång kÒnh. Kh«ng kinh tÕ. Kh«ng cã ®é tin cËy cao.

Dïng kü thuËt sè :
• T¹o tones :

§èi víi tæng ®µi SPC hiÖn nay th× c¸c bé t¹o ©m th−êng lµ bé t¹o tone sè. C¸c bé t¹o tone nµy cã kh¶ n¨ng cho ra nhiÒu lo¹i tone kh¸c nhau. ViÖc ph©n biÖt cho c¸c lo¹i tone nµy cho tiÕn tr×nh xö lý cuéc gäi ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch thiÕt lËp c¸c ®é dµi ng¾t nhÞp kh¸c nhau cho c¸c tone. CÊu tróc nµy phô thuéc vµo c¸ch qu¶n lý kh¸c nhau. C¸c phÇn tö bé t¹o tone sè bao gåm : C¸c bé nhí ROM dïng ®Ó l−u tr÷ c¸c lo¹i tone t−¬ng øng b»ng c¸c tÝn hiÖu sè, m¹ch ®iÒu khiÓn tone theo chu kú, bé ®iÒu khiÓn ®äc ROM vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c. C¸c bé nhí ROM l−u c¸c lo¹i tones t−¬ng øng ®· m· hãa vµ ®äc ra víi ®Þa chØ do bªm chu kú x¸c ®Þnh. Thêi ®iÓm ph¸t tones qua tr−êng chuyÓn m¹ch do ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn ®iÒu khiÓn bé SELECTOR. Bé SELECTOR bao gåm c¸c bé ghÐp kªnh logic sè mµ chuyÓn m¹ch gi÷a ngâ vµo vµ ngâ ra phô thuéc vµo ®Þa chØ ®−îc cung cÊp bëi ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn. Nh− vËy, c¸c tones kh¸c nhau ®−îc sè hãa (víi tÇn sè lÊy mÉu lµ 8Khz) vµ n¹p vµo ROM, sau ®ã ®−îc ®äc ra ë thêi ®iÓm thÝch hîp theo yªu cÇu cña thuª bao. §èi víi tÝn hiÖu cã chu kú th× chØ cÇn n¹p vµo chu kú lµ ®ñ. §èi víi tÝn hiÖu kh«ng cã chu kú th× ph¶i n¹p tÊt c¶ tÝn hiÖu ®ã. §iÒu nµy lµm gi¶m dung l−îng cña ROM, do ®ã, tÝnh kinh tÕ ph−¬ng ph¸t nµy rÊt cao. ROM 1
§Õm vßng

ROM 2
§Õm vßng

ROM 3
§Õm vßng

. . .

S E L E C T O R

Tíi khèi chuyÓn m¹ch 2Mbps

§¬n vÞ ®iÒu khiÓn

H×nh 4-42 : S¬ ®å bé t¹o ©m b¸o sè.

• T¹o c¸c b¶n tin th«ng b¸o : Mét trong kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña tæng ®µi SPC lµ viÖc cung cÊp c¸c b¶n tin th«ng b¸o víi nh÷ng néi dung mang tÝnh chÊt th«ng b¸o chØ dÉn… C¸c b¶n tin th«ng b¸o

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.37

Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn
®−îc l−u tr÷ trong c¸c thiÕt bÞ b¨ng tõ, ®Üa tõ, bé nhí…sao cho kh¶ n¨ng truy cËp ®−îc dÔ dµng. Trªn thùc tÕ cã hai ph−¬ng ph¸p l−u tr÷ sau : - Ph−¬ng ph¸p 1 : TÊt c¶ c¸c b¶n tin ®−îc sè hãa víi tõng bit nhÞ ph©n vµ ghi vµo thiÕt bÞ l−u tr÷. - Ph−¬ng ph¸p 2 : KiÓu cña b¶n tin th«ng b¸o cã d¹ng c¸c c©u, c¸c tæ hîp ch÷ c¸i cã chung nhÊt mét ©m tiÕt, c¸c tõ vùng chung ®−îc ghi vµo vØ m¹ch ROM, RAM ®Ó truy xuÊt theo mét ®Þa chØ thÝch hîp. Ph−¬ng ph¸p 1 ®¬n gi¶n nh−ng tèn kÐm vÒ kh«ng gian bé nhí, ph−¬ng ph¸p 2 kinh tÕ h¬n, nh−ng vÊn ®Ò ®iÒu khiÓn l¹i phøc t¹p h¬n rÊt nhiÒu. C¸c b¶n tin cè ®Þnh th× cã thÓ l−u vµo trong ROM, cßn c¸c b¶n tin cã thÓ thay ®æi hoÆc c¸c dÞch vô míi th× th−êng ®−îc l−u vµo RAM ®Ó t¨ng tÝnh linh häat, thuËn tiÖn trong viÖc söa ®æi bæ sung.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö
Trang 4.38