You are on page 1of 7

Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn

Ch−¬ng 6 §iÒu hµnh khai th¸c vµ b¶o d−ìng .
I. Tæng quan : MÆt dï ë tæng ®µi ®iÖn tö sè SPC, c¸c chøc n¨ng chuyÓn m¹ch lµ tù ®éng nh−ng sù can thiÖp nh©n c«ng vÉn cÇn thiÕt ®Ó duy tr× ho¹t ®éng chuÈn x¸c cho tæng ®µi. C¸c c«ng viÖc ®iÒu hµnh nµy bao gåm qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng.

C«ng viÖc qu¶n lý :
ChuyÓn ®æi c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c m¹ch thuª bao.

C«ng viÖc gi¸m s¸t :
Bao gåm kiÓm tra c¸c dÞch vô cung cÊp nhê c¸c phÐp thö kh¸c nhau trªn ®−êng d©y, ®o thö l−u l−îng vµ t¶i.

C«ng viÖc b¶o d−ìng :
Gåm c¸c c«ng viÖc cßn l¹i nh− ph¸t hiÖn, ®Þnh vÞ sù cè ë phÇn cøng vµ phÇn mÒm, duy tr× hÖ thèng lµm viÖc mét c¸ch b×nh th−êng. Thùc tÕ, chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý ®−îc ghÐp vµo 1 nhãm chung gäi lµ c«ng viÖc ®iÒu hµnh. Nh− vËy, c¸c chøc n¨ng trªn gäi lµ chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM). II. ®iÒu hµnh vµ khai th¸c trong tæng ®µi spc: Bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ gi¸m s¸t tæng ®µi, nã gåm 5 nhãm sau: II.1. §iÒu hµnh trang thiÕt bÞ tæng ®µi : Phô thuéc c¸c yÕu tè sau: - Sè liÖu ghi trong tæng ®µi . - Ch−¬ng tr×nh ghi trong bé xö lý. - Tr¹ng th¸i lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng (lµm viÖc, kh«nglµm viÖc, ®o thö...). Qu¶n lý trang thiÕt bÞ tæng ®µi cã nghÜa lµ chuyÓn ®æi, thiÕt lËp hay xo¸ ®i c¸c sè liÖu tæng ®µi. II.2. Qu¶n lý m¹ng thuª bao :

II.2.1. T¹o lËp thuª bao míi :
§−a vµo hÖ thèng tæng ®µi lÖnh thao t¸c thiÕt lËp quan hÖ cña c¸c ®Þa chØ danh b¹ rçi (DN) vµ 1 ®Þa chØ thiÕt bÞ (EN) ch−a ®−îc ph©n phèi sö dông, ®¸p øng cho thuª bao dÞch vô thÝch øng m· nghiÖp vô (COS) vµ kiÓu sè liÖu thuª bao (TOL) ; ph©n phèi bé tÝnh c−íc cho thuª bao.

II.2.2. ChuyÓn ®æi thuª bao :

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.1

Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Thay ®æi ®Þa chØ thiÕt bÞ EN nh−ng vÉn l−u tr÷ DN, COS, TOL, sè liÖu bé c−íc. Ngoµi ra, tiÕn hµnh c«ng viÖc c©n b»ng l−u l−îng cña nhãm m¹ch ®−êng d©y vµ bé phËn liªn quan cña m¹ng chuyÓn m¹ch.

II.2.3. Thay ®æi dÞch vô thuª bao :
Thay ®æi m· dÞch vô, sè liÖu, kiÓu ®−êng d©y thuª bao cÇn ®−a vµo hÖ thèng c¸c lÖnh thÝch hîp cïng víi DN, EN cña bã.

II.2.4. §×nh chØ thuª bao khai th¸c :
C«ng viÖc ®×nh chØ bao gåm c¾t mèi quan hÖ DN vµ EN. Tuy nhiªn, ®Þa chØ danh b¹ DN cò vÉn gi÷ cho thuª bao nµy. C¸c cuéc gäi tíi thuª bao nµy chuyÓn cho ®iÖn tho¹i viªn hay th«ng b¸o tù ®éng. M· dÞch vô COS vµ sè liÖu TOL ghi ë hå s¬ thuª bao bÞ xãa ®i. Tr−êng hîp b·i bá quyÒn khai th¸c cña 1 ®−êng d©y th× DN vµ EN cã thÓ tù do sö dông. II.3. Qu¶n lý sè liÖu, phiªn dÞch vµ t¹o tuyÕn : Hå s¬ phiªn dÞch ®Þnh ra mèi quan hÖ gi÷a ®Þa chØ vµ nhãm m¹ch kÕt cuèi ®Ó lËp tuyÕn cho cuéc gäi. Hå s¬ gåm: Ch÷ sè ®Þa chØ thu tõ thuª bao néi h¹t hay trung kÕ, th«ng tin liªn quan ®Õn thuª bao chñ gäi, kiÓu t¹o tuyÕn vµ tÝnh c−íc. II.4. Qu¶n lý sè liÖu c−íc : - Sè liÖu tÝnh c−íc : X¸c ®Þnh gÝa c−íc cña cuéc gäi. - N«Þ dung bé tÝnh c−íc : Riªng tõng thuª bao ghi l¹i sè l−îng ®¬n vÞ thuª bao ®· thùc hiÖn. Néi dung c¸c bé tÝnh c−íc ®−îc tù ®éng in ra mçi khi c¸n bé ®iÒu hµnh t¹o lËp 1 ®−êng d©y thuª bao, thay ®æi ®Þa chØ, danh b¹, phÕ bá hay t¹m ®×nh chØ khai th¸c cho 1 ®−êng d©y thuª bao. II.5. Gi¸m s¸t, ®o thö t¶i vµ l−u l−îng : Chøc n¨ng gi¸m s¸t gäi, ®o l−u l−îng hoµn toµn n»m hÖ thèng chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi . C«ng viÖc ®o thö th−êng xuyªn h¬n, ph¹m vi gi¸m s¸t ho¹t ®éng réng h¬n, kÕt qu¶ cËp nhËt tin cËy h¬n.

II.5.1. C¸c ph−¬ng thøc gi¸m s¸t :
Gi¸m s¸t th−êng xuyªn : Theo dâi chÊt l−îng th−êng xuyªn cña c¸c dÞch vô vµ t¶i liªn l¹c cña c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu. §o thö l−u l−îng trung kÕ: ra/ vµo, hiÓn thÞ tham sè c¬ b¶n. T¹o c¶nh b¸o khi v−ît gi¸ trÞ cho phÐp cña tham sè. Gi¸m s¸t tøc thêi : Liªn quan tíi 1 sè bé phËn phÇn cøng cña hÖ thãng tæng ®µi nh− ®−êng d©y thuª bao, trung kÕ, bé phËn chuyÓn m¹ch... C«ng viÖc thao t¸c nµy cã thÓ do thao t¸c viªn khëi x−íng vµ ®Þnh ra c¸c tham sè cÇn gi¸m s¸t. Khi tæng ®µi cã t¶i cao, c«ng viÖc gi¸m s¸t tøc thêi bÞ dõng l¹i nh−ng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸m s¸t th−êng xuyªn.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.2

Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn
II.5.2. C¸c c¬ chÕ ®o thö :
C¬ chÕ ®Õm: Bé ®Õm ®−îc t¹o nªn d−íi d¹ng bé nhí vµ ®−îc ®iÒu khiÓn bëi ch−¬ng tr×nh xö lý gäi. Cã 2 lo¹i bé ®Õm: ®Õm tiÕn dïng ®Ó ghi l¹i sè l−îng biÕn cè vµ ®Õm t¶i : ghi l¹i sè l−îng trung kÕ bÞ chiÕm (tiÕn) vµ xo¸ khi trung kÕ bÞ gi¶i to¶ (lïi). Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t l−u l−îng cã thÓ dïng ®äc néi dung bé ®Õm nh−ng kh«ng thÓ thay ®æi néi dung nµy. C¬ chÕ lÊy mÉu : §o thö t¶i cho c¸c bé phËn tæng ®µi b»ng c¸ch lÊy mÉu. §é chÝnh x¸c phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn lÊy mÉu. C¬ chÕ ghi chÐp liªn tôc : Mét sè thiÕt bÞ ®−îc chän ra ®Ó ®o thö l−u l−îng vµ t¶i, chóng ®−îc khai b¸o cho phÇn mÒm xö lý cuéc gäi b»ng c¸c dÊu hiÖu ®Æc biÖt. Tæng ®µi sÏ ghi l¹i c¸c th«ng tin cho c¸c cuéc gäi ®i qua bé phËn ®¸nh dÊu nµy. III. b¶o d−ìng tæng ®µi : III.1 B¶o d−ìng ®−êng d©y thuª bao : §o thö 1 hay 1 nhãm ®−êng d©y thuª bao vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan th«ng qua giao tiÕp ng−êi m¸y. B¶o d−ìng ®−êng d©y thuª bao vµ m¸y ®iÖn tho¹i: - Gi¸m s¸t ®−êng d©y thuª bao : Khi ®−êng d©y thuª bao x¶y ra sù cè t−¬ng ®èi l©u th× ch−¬ng tr×nh xö lý gäi sÏ ph¸t hiÖn ( trõ tr¹ng th¸i ®øt). Ch−¬ng tr×nh nµy t¸ch ®−êng d©y Êy ra khái tæng ®µi. Sù kiÓm tra lµ theo ®Þnh kú. Khi sè l−îng ®−êng d©y bÞ kho¸ v−ît qu¸ ng−ìng th× c¶nh b¸o ®−îc t¹o. Ng−ìng cã thÓ thay ®æi nhê giao tiÕp ng−êi m¸y. Khi tiÕn hµnh kiÓm tra cã thÓ nhËn ®−îc c¸c th«ng b¸o chØ thÞ nguyªn nh©n vµ vÞ trÝ x¶y ra sù cè. §o thö h»ng ngµy : C«ng viÖc ®o thö lµ do c¸n bé qu¶n lý quyÕt ®Þnh, kÕt qu¶ cã thÓ nhËn ®−îc ë thêi gian x¸c ®Þnh tr−íc ®Ó nhËn d¹ng háng hãc ®−êng d©y. §o thö cã sù trî gióp cña ng−êi qu¶n lý : X¸c ®Þnh nguån gèc vµ nguyªn nh©n cña sù háng hãc. Tõng phÐp ®o riªng cho tõng tham sè, lÖnh ®Ó thùc hiÖn phÐp ®o lÆp l¹i cho 1 tham sè vµo tõng kho¶ng thêi gian ®Òu ®Æn. §o thö tõ m¸y ®iÖn tho¹i thuª bao : CÇn thiÕt khi ®Êu nèi hay kiÓm tra kü thuËt vÒ hiÖu qu¶ c«ng viÖc söa ch÷a. Gåm 1 ®iÖn trë c¸ch ®iÖn ®−êng d©y, dßng m¹ch vßng, ph¸t chu«ng, ®iÒu chØnh chu«ng khi nhËn chu«ng ph¸t tõ tæng ®µi. III.2. B¶o d−ìng ®−êng trung kÕ : §o kiÓm trung kÕ cã thÓ thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc tù ®éng vµ kÕt qu¶ ®o thö ®−îc lÊy ra ë b¶n in. Tuy nhiªn, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸n ®o¸n ®Ó kh«i phôc tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th−êng cho c¸c ®−êng trung kÕ cã sù cè.
Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.3

Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn
III.3. B¶o d−ìng tr−êng chuyÓn m¹ch : Bao gåm viÖc thö gäi, theo dâi c¸c cuéc gäi, ®o thö c¸c bé chuyÓn m¹ch, ®Þnh vÞ sù cè ë tr−êng chuyÓn m¹ch t¹o tuyÕn tho¹i. III.4. B¶o d−ìng dïng hÖ thèng ®iÒu khiÓn : B¶o d−ìng phÇn cøng : PhÇn cøng cña tæng ®µi SPC chñ yÕu lµ c¸c tÊm m¹ch in, c¸c bé kÕt nèi. Tiªu chuÈn cña sù cè phiÕn m¹ch in lµ sè l−îng sù cè phiÕn ,m¹ch in trong 1 th¸ng nhá h¬n 1 cho 1000 thuª bao. §é tin cËy cña hÖ thèng : C¸c thiÕt bÞ quan tränng th−êng cã cÊu tróc kÐp n©ng cao ®é tin cËy. Tuy nhiªn, 1 phÇn lín kh«ng cã cÊu tróc kÐp. Do ®ã cÇn ph¶i ph¸t hiÖn nhanh lçi vµ lo¹i trõ nhanh ®Ó tr¸nh x¶y ra hiÖn t−îng lçi lan truyÒn. III.5. C¸c ph−¬ng s¸ch b¶o d−ìng :

III.5.1. PhÇn cøng :
C¸c bé ph¸t hiÖn sù cè : C¸c m¹ch ®iÖn ®Æc biÖt ®−îc hîp nhÊt vµo trang bÞ ®Ó gi¸m s¸t, chóng bao gåm : - C¸c m¹ch ®iÖn ë ngo¹i vi ®iÒu khiÓn ®Ó gi¸m s¸t tin tøc ®Ó trao ®æi víi c¸c bé xö lý trung t©m vµ ph¸t quay vÒ 1 b¶n tin x¸c nhËn ®èi víi mçi b¶n tin thu ®−îc. - C¸c m¹ch ®iÖn kiÓm tra ®ång ®¼ng ®Ó kiÓm tra sù lçi trong lóc truyÒn trong tæng ®µi. - C¸c m¹ch ®iÖn ë thiÕt bÞ ngo¹i vi ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t qóa tr×nh gi¶i m· ®Þa chØ, ®¶m b¶o chØ 1 trong sè n ®Þa chØ ®−îc gi¶i m·. - C¸c bé t¹o nhÞp ®Ó khëi x−íng c¶nh b¸o nÕu kh«ng phôc hèi ®Þnh kú. §Ò phßng lçi vßng ch−¬ng tr×nh vµ lçi quy ®Þnh. - C¸c m¹ch ®iÖn ph¸t hiÖn dßng ®iÖn qu¸ lín hay qu¸ nhá ë bé ®iÒu khiÓn ®Êu nèi vµ bé ph©n phèi b¸o hiÖu trong c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch kh«ng gian. - C¸c m¹ch ®iÖn chØ thÞ mÊt ®ång bé ë thiÕt bÞ giao tiÕp víi m¹ng ngoµi trong tr−êng hîp m¹ng sè. - C¸c m¹ch x¸c ®Þnh bé xö lý cã sù cè trong tr−êng hîp lµm viÖc ë chÕ ®é cÆp ®ång bé hay dù phßng nãng. ThiÕt bÞ ®o kiÓm tù ®éng : ThiÕt bÞ nµy ®−îc bé ®iÒu khiÓn trung t©m ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu khÓn ®Êu nèi tøc thêi vµo c¸c thiÕt bÞ kh¸c cña tæng ®µi ®Ó ®o kiÓm sù lµm viÖc cña chóng theo ph−¬ng thøc pháng t¹o. ThiÕt bÞ ®o thö gi¸m s¸t ®éc lËp : Th«ng tin lÊy tõ c¸c thiÕt bÞ lçi ®−îc ph©n tÝch bëi phÇn mÒm ®iÒu khiÓn trung t©m. Tuy nhiªn, 1 sè sù cè cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù lµm viÖc cña bé ®iÒu khiÓn trung t©m. Do ®ã

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.4

Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn
mµ ph¶i cã thiÕt bÞ theo dâi vµ ®o kiÓm ®éc lËp, nã t¹o ra c¶nh b¸o ®Ìn vµ ©m. Môc ®Ých ph¸t hiÖn sù cè nghiªm träng. ThiÕt bÞ nµy gåm c¸c m¹ch ®iÖn sau: - Ph¸t hiÖn mÊt nguån hay nguån bÊt th−êng. - Ph¸t hiÖn mÊt tÝn hiÖu b¸o hiÖu nh− mêi quay sè, håi ©m chu«ng, dßng chu«ng... - ThiÕt bÞ pháng t¹o cuéc gäi ®Ó gi¸m s¸t tæng thÓ qu¸ tr×nh xö lý gäi. - Ph¸t hiÖn sù cè vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ, ho¶ ho¹n. Ngoµi ra, cßn cã 1 bé xö lý riªng dïng hiÓn thÞ c¶nh b¸o.

III.5.2. PhÇn mÒm:
Ch−¬ng tr×nh xö lý gäi : Ph¸t lÖnh tíi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi vµ thu vÒ nh÷ng th«ng tin vÒ cuéc gäi. Do ®ã, c¸c sù cè cã thÓ ph¸t hiÖn sím. Th«ng tin vÒ sù cè bÊt th−êng ®−îc l−u tr÷ nhê qu¸ tr×nh ®Õm c¸c biÕn cè nghi vÊn hoÆc ghi c¸c ng÷ c¶nh vÒ chóng. C¸c sè liÖu ®−îc ch−¬ng tr×nh b¶o d−ìng sö dông, nã x¸c nhËn theo dâi sù cè. Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t : Ch−¬ng tr×nh xö lý gäi bÞ rµng buét vÒ thêi gian chÆt chÏ, nªn c«ng viÖc ph¸t hiÖn lçi kh«ng thÓ thùc hiÖn hoµn toµn. V× vËy, nã ®ßi hái ph¶i cã ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t, ch−¬ng tr×nh nµy xóc tiÕn qu¸ tr×nh ®Æc biÖt nh»m ph¸t hiÖn lçi mµ ch−¬ng tr×nh xö lý gäi khã ph¸t hiÖn t¹o ra ®iÒu kiÖn ng−ìng cho c¸c bé ®Õm biÕn cè bÊt th−êng, cê chØ thÞ lçi... Ch−¬ng tr×nh nµy thùc thi nhanh vµ −u tiªn cao. Chóng kiÓm tra sù lµm viÖc cña c¸c thiªt bÞ vµ c¬ cÊu qu¸ tr×nh, c¬ cÊu vµo ra, c¶nh b¸o. Khi ph¸t hiÖn lçi, nã gäi ra ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm víi thÓ thøc dù phßng thÝch hîp. Ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm : §o kiÓm thiÕt bÞ vµ xóc tiÕn cã hiÖu qu¶ 1 sè chøc n¨ng cña nã ®Ó kiÓm tra thao t¸c thiÕt bÞ nµy. Chñ yÕu ®Ó kiÓm tra sù ®äc ghi ®èi víi c¶ sè liÖu vµ ®Þa chØ, kiÓm tra c«ng viÖc gi¶i m· ®Þa chØ vµ c«ng viÖc nhËn ®Þa chØ, ph¸t hiÖn lçi ®ång ®¼ng. §−îc thùc hiÖn d−íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n bé ®iÒu hµnh ë møc −u tiªn thÊp nhÊt. Nã th−êng ®−îc ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t xö lý gäi gäi ®Õn. Ch−¬ng tr×nh t×m lçi : NhËn d¹ng phiÕn m¹ch bÞ lçi ®−îc ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t vµ ch−¬ng tr×nh ®o thö chØ thÞ. Gåm c¸c ch−¬ng tr×nh con ph©n tÝch th«ng tin dù ®o¸n lçi vµ kiÓm tra phô trî ®Ó ®Þnh lçi chÝnh x¸c h¬n. Khi ph¸t hiÖn lçi, thiÕt bÞ cã lçi sÏ tù ®éng t¸ch ra khái c«ng viÖc cña nã. Ch−¬ng tr×nh dù ®o¸n lçi cÇn thêi gian ph©n tÝch sè liÖu, ®o kiÓm nhiÒu lÇn hoÆc ch¹y c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c h¬n vÒ phiÕn m¹ch bÞ lçi. IV. Nguyªn t¾c xö lý ch−íng ng¹i: Khi ph¸t hiÖn lçi, ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm ®· kh¼ng ®Þnh th× c¸c thiÕt bÞ liªn quan cÇn t¸ch ra khái c«ng viÖc vµ kh«ng ®−îc sö dông cho c«ng viÖc xö lý liªn l¹c. Sau ®ã, ch−¬ng tr×nh t×m lçi tiÕn hµnh c¸c phÐp ®o ®Ó ®Þnh vÞ module cã lçi. Sau ®ã ®−a ra th«ng tin cho nh©n viªn ®iÒu hµnh. IV.1. T×m lçi b»ng ph−¬ng thøc nh©n c«ng :

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.5

Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn
Trong thùc tÕ, cã 1 sè khuyÕt tËt kh«ng thÓ ®−îc ch−¬ng tr×nh xö lý xö lý nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh− sau: -Lçi n»m ngoµi ph¹m vi c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý lçi. -Lçi xuÊt hiÖn ë d¹ng kh¸c víi c¸ch x¸c ®Þnh khi viÕt ch−¬ng tr×nh. -Xö lý lçi thiÕu chuÈn x¸c. §Ó lo¹i trõ c¸c sù cè nµy, yªu cÇu c¸n bé ®iÒu hµnh cã ®ñ kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt vÒ cÊu tróc phÇn cøng cña nã. IV.2. B¶o d−ìng phßng ngõa : Ph¹m vi b¶o d−ìng phßng ngõa kh¸ h¹n chÕ ë tæng ®µi ®iÖn tö. Sù gi¸m s¸t lµ liªn tôc. Mét sè thiÕt bÞ ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú ®Ó ®Ò phßng hiÖn t−îng tr«i. B¶o d−ìng phßng ngõa cÇn tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch vµ quy m« hÖ thèng hµng tuÇn, hµng th¸ng ... Chñ yÕu lµ : - KiÓm tra ®iÖn ¸p ra, tÇn sè cña c¸c bé dao ®éng. - Ch¨m sãc th−êng xuyªn thiÕt bÞ c¬ khÝ. ... V. B¶o d−ìng phÇn mÒm: MÆc dï phÇn mÒm ®−îc kiÓm tra cÈn thËn nh−ng vÉn cã thÓ x¶y ra lçi do ®iÒu kiÖn lµm viÖc mµ hä kh«ng xem xÐt khi so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh gµi bÉy thùc hiÖn sai chøc n¨ng, khi ch¹y ch−¬ng tr×nh sÏ bÞ dõng vµ 1 lÖnh ph©n nh¸nh cã ®iÒu khiÓn sÏ ®−îc thùc hiÖn ®Ó t¸i khëi ®éng 1 lÖnh nµo ®ã. NÕu lçi vÉn tån t¹i th× nã tiÕp tôc r¬i vµo bÉy. Sau vµi lÇn cã thÓ bÞ treo th× ph¶i khëi ®éng b»ng ph−¬ng thøc nh©n c«ng. Nãi chung, b¶o d−ìng phÇn mÒm bao gåm c«ng viÖc qu¶n lý tæng ®µi, trung t©m ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng OMC vµ trung t©m phÇn mÒm ph¶i thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng ®· ®Þnh b»ng thao t¸c cña ch−¬ng tr×nh vµ sè liÖu. V.1. CÊu t¹o vµ nhiÖm vô : Trung t©m phÇn mÒm trang bÞ cïng víi c¬ cÊu phÇn cøng hoµn chØnh. PhÇn cøng phô trî, phÇn mÒm bæ trî ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh vµ ®o kiÓm cïng víi c¸c chuyªn gia phÇn mÒm. - Ph¸t triÓn, thay ®æi vµ cËp nhËt sè liÖu phÇn mÒm còng nh− c¸c ch−¬ng tr×nh. - H×nh thµnh c¸c ®Æc tr−ng cña hÖ thèng nh− sè liÖu l−u l−îng, c¸c yªu cÇu dÞch vô. - T¹o lËp c¬ cÊu phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®Ó ph¸t triÓndung l−îng. - Duy tr× th− viÖn phÇn mÒm víi t− liÖu thÝch hîp. V.2. B¸o c¸o vµ lçi : Khi x¶y ra 1 lçi vÒ phÇn mÒm, c¸n bé b¶o d−ìng tæng ®µi cÇn b¸o c¸o cho trung t©m xö lý phÇn mÒm víi c¸c sè liÖu sau:
Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.6

Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn
- M« t¶ ho¹t ®éng hÖ thèng lóc lçi nh−ng ®ang ch¹y ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm, thao t¸c vµo ra. - Tr¹ng th¸i trang bÞ liªn quan. - Néi dung ghi ph¸t, c¸c bé ®Öm quan träng. - Sù viÖc liªn quan ®Õn viÖc lÊy hay sao trung kÕ. Nhê vËy biÕt ®−îc th«ng tin ë vïng nhí liªn quan. V.3. LÜnh vùc ho¹t ®éng trung t©m phÇn mÒm : Ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o ®· nªu tõ trung t©m chuyÓn m¹ch. Tuú theo nh÷ng rµng buét cô thÓ m· ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch øng . Gi¶i ph¸p th«ng th−êng lµ ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh con. Ch−¬ng tr×nh con nµy ®−îc kiÓm ®Þnh ë trung t©m phÇn mÒm vµ b¶n sao ®−îc gëi tíi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng ®Ó thùc hiÖn. §iÒu nµy ®¶m b¶o chÊt l−îng phÇn mÒm thèng nhÊt cho toµn bé tæng ®µi. §Ó gi¶m thiÓu hiÖn t−îng gi¸n ®o¹n khai th¸c th× c¸c ch−¬ng tr×nh hiÖu chØnh hoÆc kiÓu ch−¬ng tr×nh míi cÇn n¹p vµo thêi gian Ýt t¶i vµ chØ ë 1 bé xö lý, cßn bé kh¸c vÉn gi÷ ch−¬ng tr×nh cò ë tr¹ng th¸i dù phßng. Nh− vËy, nÕu cã lçi cËp nhËt th× ch−¬ng tr×nh cò vÉn duy tr× lµm viÖc. V.4. Th− viÖn phÇn mÒm : Trung t©m phÇn mÒm cÇn l−u tr÷ hå s¬ nhËt ký vµ th− viÖn l−u tr÷ toµn bé phÇn mÒm ®· sö dông cho hÖ thèng chuyÓn m¹ch. Nhê vËy, c¸n bé qu¶n ký cã thÓ qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña viÖc ®−a phÇn mÒm vµo tõng thêi kú. Nã cÇn ph¶i cã 1 b¶n sao cña c¸c lo¹i ch−¬ng tr×nh tr−íc ®©y vµ míi nhÊt cña ®¬n vÞ phÇn mÒm vµo cïng ®−îc l−u tr÷ l¹i mçi lÇn thay ®æi.

Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.7

Related Interests