You are on page 1of 36

Весник на локалната самоуправа

октомври 2013 • бр. 33 • година 5

37 ГОДИНИ
ОПШТИНА КАРПОШ
2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВО ОВОЈ БРОЈ
Весник на локалната самоуправа
октомври 2013 • бр. 33 • година 5

ВО ФОКУСОТ
ЈУБИЛЕЈ НА ХУМАНОСТА
НА КАРПОШАНИ
................................................. 6
37 ГОДИНИ
ОПШТИНА КАРПОШ

Издава Општина Карпош
Бул. „Партизански одреди“ бр.68
1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02 / 30-61-353
ВЕСТИ факс: 02 / 30-71-040
kontakt@karpos.gov.mk
www.karpos.gov.mk
БИЗНИС, ЗАБАВА
И ПЕТАР ГРАШО Издавачки совет
НА „ЕМ УМЕАМ, ЕМ МОЖАМ“
Стевчо Јакимовски
............................................... 12 Димче Мешковски
Томе Груевски
Владо Поповски

Главен и одговорен уредник
Виолета Цветковска
ВЕСТИ vikipr@karpos.gov.mk

Уредници
„СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“ Миле Раденковиќ
КУЛТУРЕН БРЕНД mile.radenkovic@karpos.gov.mk
НА КАРПОШ
............................................... 13 Редакција
Игор Ѓуровски
Мила Глигорова
Ива Манова
Анета Манчевска
Живко Трајановски
ТАЛЕНТИРАНИ Јоана Станиќ
И УСПЕШНИ Лилјана Петрушевска-Кочовска

Технички уредник
САКАМ ДА ПОСТИГНАМ ГОЛ Зоран М. Гулевски
НА „ОЛД ТРАФОРД“
............................................... 28 Лектура
Лилјана Петрушевска-Кочовска

Фотографија
Ива Манова
Амел Амед
Игор Ѓуровски
СПОРТОРАМА Маркетинг
Александар Бошковски
ОПШТИНСКИ ТИМ Горан Димовски
ВО ФУДБАЛСКАТА БИЗНИС-ЛИГА Ивана Пендовска
............................................... 30 marketing@karpos.gov.mk

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 3
ВО ФОКУСОТ
Општината слави 37 години од своето постоење

ДЕСЕТКА ЗА КАРПОШ
На 3 ноември годинава, нашата Општина слави километри нови патишта, нема дом каде нема спро­
37 години од своето постоење.Честит роденден! А ведено фекална и атмосферска канализација, ник­
што може да се посака за Денот на една општина? наа нови плоштади, детски и спортски игралишта,
Не која било, туку на еден голем и урбан Карпош. речиси да нема парче земја за кое нема урбанистич­
Карпош кој расте повеќе од три и пол децении, кој ка визија, нови планови, нови можности, нови ви­
дочека 37 лета на воздигнување и, како што еден дици.
нејзин креативен жител кажа пола на шега, пола ви­ Општината расте и се развива.Токму онака како
стинито, заслужи десетка. Зошто? Дали е тоа само што посакуваат граѓаните. Сега е општина за при­
едноставна математичка операција: 3 плус 7 е една­ мер. Ја избраа за најтранспарентна општина, енер­
кво на 10? Не! Карпош заслужи чиста десетка за гетски најефикасна, општина со најголема социјал­
своите минато и сегашност. За тоа како од една на инклузија и последното, конечно, за општина
обична скопска населба (порано постоеше само најпосакувана за живеење. И не само во Скопје, ту­
Карпош 1) и бескрајни ливади зад неа, од едно ста­ ку во цела Македонија! А за локалните власти, сер­
ро, но легендарно Нерези кое датира од времето на висот за граѓаните, има ли поголем комплимент,
Сулејман Величествениот, од едно село Влае кое има ли повисока оцена ако нејзините жители ѝ до­
копнееше да стане град, прерасна во една голема делат чиста десетка. Е затоа е десетката за Карпош,
урбана и, нескромно тврдиме, најурбана општина која ја заслужи сиве овие 37 години на подем и бор­
во Скопје. ба со секојдневието на своите граѓани. Поголема че­
Карпош беше мал, но горд. Горд и упорен. Токму ститка од оваа не може ниту да се посака. Да е че­
како неговите жители, карпошани. Тие кои од пред стит Денот на Општината и да се нижат уште многу
децении дојдоа во него да го свијат своето гнездо, успеси. В. Цве тковска
да ги изградат своите домови, куќи, па згради. Тие
кои во него минаа и добро и лошо. Го видоа и болно
го почувствуваа големиот земјотрес, кој наместо да
ги урниса во ду хот, само ги подигна, како феникс.
Да зачекорат похрабро и поуспешно. Од онаа една
мала населба, со помош на југословенската и свет­
ската солидарност, се изградија стотици згради
уште толку и повеќе бараки, никнаа нови населби,
се родија нови карпошани. Карпош во себе прегрна
и прифати илјадници нови жители, за денес, 37 го­
дини потоа, да брои повеќе од 60.000 илјади. И за ПОВИК
сите нив е дом. Но, 37­те години опстојување не се
белег за жителите. Некои од нив се подолго тука,
ЗА КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА
некои пократко. 3 Ноември е само Денот на Општи­
По повод 37­годишнината од постоењето на
ната. Кога локалната власт профункционира како
Општина Карпош, општинскиот Црвен крст, За­
самостојна институција. Тоа е денот на сервисот на
водот за трансфузиологија на Македонија и Оп­
граѓаните, на нивната локална самоуправа, местото
штина Карпош, традиционално организираат
каде што граѓаните сами одлучија да ги насочат си­
крводарителска акција, која годинава се одржува
те свои егзистенцијални, секојдневни проблеми.
под мотото „Денови на крводарителство во Кар­
Кому треба улица, кому водовод, кому дозвола за
пош“.
градење, кому училиште, градинка. За сиот тој пер­
Крводарителската акција ќе се одржи на 4 и 5
иод, за сите овие 37 години, на сите свои жители,
ноември (понеделник и вторник) во времетрае­
Општината им беше и татко и мајка, и родител и
ње од 9 до 17 часот и тоа на три пункта: во ООУ
старател... Едноставно, таа се основа и постои за
„Лазо Трповски“ – ул. Радика бр. 9, во ТЦ „Скоп­
нив, и само за нив. Општината и нејзините жители
је сити мол“, до „Керфур“ и во Урбана заедница
одамна се едно. Тие си веруваат и си помагаат еден
Карпош 1, зад полициската станица
со друг. Граѓаните лојално ја алиментираат со ниви­
Бидете хумани и со Вашата капка крв спасете
те пари, а таа уште поодговорно и поревносно им
еден човечки живот.
враќа. Никнаа нови современи улици, изградени се

4 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ОД МОЈ АГОЛ
Почитувани сограѓани,
Измина уште една „Карпошова година“.На 3 Ноември го славиме ро­
денденот на Општината, односно денот кога, пред 37 години, беше консти­
туирана Општина Карпош, покрај веќе постојните, како уште една нова
локална територијата самоуправа во состав на градот Скопје. Оттогаш до
денес, Карпош израсна во вистинска европска општина која постојано че­
кори напред. Расте, се развива, се урбанизира. Секој ден, секој месец, секо­
ја година, нам, на општинската администрација, и мене, како нејзин прв
човек, како најодговорен, ваш градоначалник, ни е посветен на зголемува­
ње на благосостојбата и на општината. На задоволување на Вашите секојд­
невни потреби, на потребите на сите жители и граѓани на Карпош, чиј сер­
вис и најдобар пријател сме токму ние. Целта ни е за нашите граѓани да
придонесеме за квалитетни и современи услови за живеење, европско
образование, да овозможиме солидна инфраструктура, да привлечеме што
поголем број инвеститори и да се отворат што поголем број работни места.
Во услови на подолгорочна економска криза, како општинска власт, имавме обврска да се грижиме и за
нашите сограѓани кои се во потешка материјална состојба и колку што можеме да им го олесниме живее­
њето. Токму за таа цел изминатиот октомври, по десетти јубилеен пат, ја организиравме хуманитарната ак­
ција „Да бидеме хумани за нашите соседи“, на која пред најголемите маркети сите граѓани солидарно дару­
ваа продукти за 160 сиромашни семејства кои, се надевам привремено, се наоѓаат на социјалните маргини.
Оваа хумана мисија е една од основните што ги има Општината и грижата за старите, немоќните, социјал­
но загрозените, постојано е во фокусот на нашето работење.
Во октомври не ги заборавивме и другите наши традиционални манифестации. Во „Скопје сити мол“,
капитална инвестиција и најголем трговски центар во земјава, кој се наоѓа токму на наша територија, ја ор­
ганизиравме традиционалната манифестација посветена на малите и средни бизниси „Ем умеам, ем мо­
жам“, која има повеќенаменски карактер: изложбен, продажен, забавен. Карпошани се забавуваа и уживаа,
а со нив и ние.
Не ги запоставивме ниту другите сегменти на живеење. Многу работевме на екологијата, на намалување
на бучавата во општината, на што често ни се жалеа повеќе сограѓани. Нашите инспектори спроведоа една
интензивна и плодна акција на контрола на бучавата, која доаѓа од угостителските објекти и онаму каде
констатиравме прекршоци, реагиравме во согласност со законските прописи. Така ќе биде и во иднина, за­
што целта ни е за секого да создадеме простор за работа и забава, но не на штета на другите сограѓани, на
кои им се нарушува комодитетот и спокојниот живот.
Овој месец продолживме и со инфраструктурните зафати, при што централни ни беа интервенциите во
основните училишта во општината за младите поколенија да учат и да работат во што поквалитетни усло­
ви . Работевме и на неколку санации и реконструкции на улици, продолжуваме со реконструкцијата и на
фасадите и со тоа ќе продолжиме сè додека ни дозволуваат временските услови кои досега навистина ни
одеа на рака.
Традиционалните манифестации, како Седмата ликовна колонија „Свети Пантелејмон“, почетокот на
Училишната фудбалска лига, пензионерските спортски игри, се постојано поттикнувани и поддржувани од
нашата Општина.
Ние во Карпош, како ваша локална власт, извонредно многу полагаме на мултиетничноста, на мулти­
културата, толеранцијата и заедничкото живеење. Токму затоа, ваквиот пристап го воведовме како едука­
ција и практика и во основните училишта за децата од мали нозе да се учат на овие традиционални, но и
европски вредности. Заеднички ги чествуваме и христијанските и муслиманските празници, стимулираме
заеднички проекти, за што посебен интерес пројавија дури и од светската организација за грижа за децата
УНИЦЕФ, кои беа гости во нашето училиште „Димо Хаџи­Димов“, како еден од најуспешните примери за
социјална инклузија на деца со посебни потреби во образованието.
Карпош беше домаќин и на Државното првенство во кик­бокс, што ни беше и чест и задоволство, како
најспортска општина. Сепак, и покрај сите постигнувања со кои можеме да се пофалиме на Денот на оп­
штината, пред нас претстојат уште многу предизвици и многу работа. Ваше е да барате, да доаѓате во Оп­
штината, а наше е да Ви излеземе во пресрет колку што е можно повеќе. Само со заеднички напори Карпош
и натаму ќе оди по патот на прогресот и просперитетот. Граѓаните се во центар на нашето внимание и по­
светеност.
Вашиот градоначалник Стевчо Јакимовски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 5
Поддршка за материјално загрозените семејс тва

ЈУБИЛЕЈ НА ХУМАНОСТА НА КАРПОШАНИ
Локалната самоуправа, по повод Денот на Општината, 3 Ноември, 10. јубилеен пат ја спроведе традицио-
налната хуманитарна акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“

Претпоследниот викенд од октомври се одржа да донираат најразлични производи според сопс­
дводневната хуманитарна акција ,,Да бидеме хума­ твен избор, наменети за своите сограѓани кои се на­
ни за нашите соседи“, која Општина Карпош ја оѓаат во потешка материјална состојба. Во наредни­
спроведе по десетти јубилеен пат. Пред поголемите те денови, од насобраните производи ќе бидат фор­
маркети, општинарите поставија 12 штандови на мирани т.н. хуманитарни пакети што ќе им бидат
кои собираа донации од хуманите граѓани. Карпо­ врачени на социјално­загрозените семејства.
шани уште еднаш го покажаа својот несебичен ка­ Кон оваа хумана акција се приклучи и градона­
рактер. При своето редовно пазарење, тие одлучија чалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски
кој донираше прехранбени производи за таа цел. Во
оваа пригода тој истакна дека се работи за солидар­
на акција, која се организира по повод Денот на Оп­
штината (3 ноември).
­ Ги повикувам сите наши граѓани кои пазарува­
ат во поголемите маркети да издвојат барем еден
продукт од својата корпа за своите сограѓани на
кои навистина им е потребна ваква помош. Се на­
девам дека ќе бидеме солидарни и овојпат, како што
сме биле и досега за да им помогнеме на нашите со­
граѓани кои се наоѓаат во потешка материјална по­
ложба – посочи општинскиот татко.
Јакимовски потсети дека локалната самоуправа
ја спроведува оваа традиционална хуманитарна ак­

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ција трипати во годината, за Денот на Општината, тешка материјална состојба за нив да биде привре­
по повод божикните и велигденските празници. мена и се надевам дека наскоро ќе дојде ден кога и
­ Во Карпош имаме околу 160 семејства кои се тие ќе можат да помогнат некому – додаде првиот
изложени на социјален ризик и заедно со граѓаните човек на Општината, Стевчо Јакимовски.
успеваме да им обезбедиме основна помош на луѓе­
то од оваа социјална категорија. Посакувам, оваа Игор Ѓуровски

ВЕРНИ НА ТРА ДИЦИЈАTA
Весна Стефановска и Јасмина Ветеровска се оваа акција по десетти пат. Горди сме што сме дел
вработени во општинската администрација на ло­ од најголемата хуманитарна манифестација која
калната самоуправа на Карпош. Освен долгого­ шири порака за љубов и за солидарност за сите
дишното работно искуство и беспрекорниот при­ луѓе кои живеат на територијата на нашата Оп­
стап кон своите обврски, тие се познати и по сво­ штина – додава Јасмина. И.Ѓ
јот хуман карактер. Имено, уште од 2010 година,
кога Општина Карпош почна да ја спроведува ху­
манитарната акција „Да бидеме хумани за нашите
соседи“, тие со нескротлив ентузијазам учеству­
ваат во неа и оттогаш се нераскинлив дел од оваа
општинска активност. Кон крајот на месецов, тие
по десетти, јубилеен пат, застанаа зад општински­
те штандови на хуманоста. Карактеристично за
нив е тоа што секогаш нивната лична донација пр­
ва се наоѓа на тезгето, па потоа следуваат донаци­
ите од хуманите сограѓани. Препознатливи по
својот ведар дух, Весна и Јасмина не ја чувствуваат
оваа хуманитарна акција како работна задача, ту­
ку како морална одговорност и љубов да се помог­
не на своите сограѓани кои се наоѓаат во потешка
материјална состојба.
­ Многупати луѓето покрај тоа што донираат
сакаат и да помуабетат, да прашаат за некој совет
и во тој случај ние ги информираме каде треба да
се обратат, кога имаат некое барање до Општина­
та. Секако, граѓаните се среќни што се дел од оваа
акција која ја прифаќаат со задоволство – вели
Весна.
Карпошани го препознаваат ова хумано дуо по
нивните благи насмевки и по искрениот алтруи­
стички карактер, па токму заради нив интензивно
донираат најразновидни производи.
­ Знаеме колку значи подадената рака и несе­
бичната поддршка, па токму затоа учествуваме во

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 7
ВЕТЕНО СТОРЕНО
РАБОТЕН ОКТОМВРИ, УЧИЛИШТАТА - ПРИОРИТЕТ
Месецот што изминува го одбележаа повеќе проекти, од кои дел беа зафати во училиштата во Општи­
ната, но дел опфатија и подобрување на инфраструктурните услови за граѓаните на Карпош. Еве што ра­
ботевме во октомври...

Санацијата на простории во ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ ја реализира „Мастеф“.

Обновата на спортската сала во „Јан Амос Коменски“ е реализација на „Боки МГ инженеринг“.

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Санацијата и замената на покривот од салонитни табли со пластифициран лим за кујната,
трпезаријата и магацинот во ООУ „Димо Хаџи-Димов“ во Влае 2 ги спроведе „Инком инженеринг“.

Тротоарите со претходна изведба на хидроизолација
на темелни ѕидови во ООУ „Војдан Чернодрински“
ги изработи „Мастеф“.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 9
АНКЕТА
Нашите читатели за „Урбан Карпош“

ДОБАР ВЕСНИК, ПОВЕЌЕ ЗА ОБИЧНИТЕ ЛУЃЕ
Помина нешто повеќе од една година од графичко и содржинско подновување на „Урбан“, весникот на
локалната самоуправа на Општина Карпош. Доволно време за проверка на јавниот одглас, односно за од­
говор на прашањата: како го оценувате нашиот и вашиот весник и што во него треба да се промени за це­
лосно да ги исполни вкусовите на читателите. Одговорите на прашањата ги побаравме меѓу граѓаните, жи­
тели на нашата општина.

Андријана Пејчиновска, ништвото на весникот би му предложила да воведе
социолог магистрант една рубрика или да одвои едно катче во кое би им
Со оглед дека се работи за се давале совети на родителите поврзани со вкуп­
локално гласило, пријатно сум ното воспитување на најмладата генерација, на де­
изненадена од неговиот изглед чињата од предшколска возраст.
и од содржините. Мислам дека Конкретно мислам дека би било убаво стручни­
во „Урбан“ има четиво за сите те лица да им даваат совет на родителите за нивни­
возрасти и од него секој може от однос со децата дома, кој треба да биде во коре­
да се информира за важните лација со воспитувањето во градинките. Имено, во
случувања во општината. тој поглед има драстични разлики и често имаме
Со оглед на системските промени што во пос­ родители кои, токму во ова насока, бараат наша по­
ледниве дваесетина години се случуваат во нашата мош.
земја, сметам дека повеќе простор треба да се даде
на експерти за социјалната проблематика, за при­ Миле Белдедовски, нови­
чините за раслојувањето во општеството, во кое нар и публицист
повеќе не постои среден слој. Треба да има повеќе Весникот редовно го доби­
истражувања и анкети за појавите кои го засегаат вам и внимателно го читам и
најзагрозениот слој од граѓаните. сметам дека е професионално
уреден и редактиран и е ви­
Февзи Љазуми, бербер стинско огледало за сите случу­
Весникот е многу квалите­ вања во нашата општина, која
тен и во него има што да се про­ со право го носи епитетот за ед­
чита. Особено ми се допаѓа што на од најурбаните во земјава. А кога сме кај урба­
пишувате за млади и таленти­ низмот, на мнение сум дека весникот малку повеќе
рани луѓе, ученици, студенти, е оптоварен со фотографии за урбанистичките за­
спортисти, за реновирање на фати, кои инаку се видливи за нас, граѓаните од
улици и на училишта. Сметам Карпош.
дека малку повеќе отколку што Мислам дека содржинското збогатување треба
треба има фотографии од реконструкции на улиците. да оди во насока на воведување рубрика во која, на­
Мислам дека почесто треба да пишувате за лу­ кратко би се објаснувале урбанистичките термини
ѓето од малото стопанство, за оние што многу не се и би се пишувало за современите текови во архите­
занимаваат со политика, туку со вложување со ктурата, во медицината, за животот и работата на
сопствен труд во работата од која живеат. Не се се­ вистинските интелектуалци, колекционери, кои, за
ќавам кога последен пат во „Урбан“ сум прочитал среќа, ги има во Карпош.
за некој занаетчија, а во нашата општина таквите ги
има многу. Сашо Тасевски, актер и пи­
сател
Олга Котевска­Лукарова, Лично сум изненаден од
воспитувачка квалитетот на хартијата на која
Весникот „Урбан“ е луксу­ се печати весникот „Урбан“ и
зен и квалитетен во секој пог­ убаво е што на такво рамниште
лед. Тој е вистински одраз на се и неговите содржини. Тој
реномето што го има Општина има интересни информации и
Карпош и ги отсликува најваж­ статии, но со оглед на тиражот (20.000) и на попула­
ните настани во неа. Со оглед цијата која со него доаѓа во допир, сметам дека му
на мојата професија, на уред­ недостигаат повеќе рубрики од областа на култура­

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
та. Убаво би било во иднина на страниците на „Ур­ сите сфери: од урбанистичките зафати, образова­
бан“ да можат да се прочитаат куси раскази од свет­ нието, културата, спортот, соработката на нашата
ските и од домашните автори. Материјал за таква локална самоуправа со домашни и странски парт­
постојана рубрика би можел да се обезбедува преку нери... Мислам дека многу често, како автори, над­
постојан конкурс за кратка приказна. Недостигаат вор од редакцијата се појавуваат едни исти автори,
и куси разговори со дејци од сите области на култу­ што не е убаво ниту полезно.
рата и уметноста. Би требало да има и постојан Со оглед на големиот број врвни интелектуалци
конкурс за урбана уметничка фотографија. кои живеат во Карпош, би требало да има повеќе
простор за нивниот „глас“, не само од сферата на
Златко Ончевски, дипло­ нивната професија, туку и пошироко. Сметам дека
мат во пензија на „Урбан“ му недостига една рубрика ­ не знам ка­
Општо земено, весникот на ко да ја наречам ­ во која би се објавувале погледи и
нашата општина е квалитетен, мислења или писма со реакции на граѓаните.
но јас имам забелешка на начи­
нот на кој тој се доставува до Цве тан Колчаковски­Целе,
нас, граѓаните. Не е убаво таков туристички работник
весник да се остава пред врата Се разбира дека вашиот и
или воопшто да не се доставува, како што често се нашиот весник „Урбан“ редов­
случува во нашата зграда, во Карпош 1. но го следам и со задоволство
Покрај сегашните содржини, кои ја задоволува­ го читам. Веднаш да ви кажам
ат основната улога на весникот, во него недостигаат дека е преоптоварен со фото­
текстови од областа на медицината, на кулинарс­ графии од градежните зафати.
твото, винската култура, она без што денес не може Тоа е одвишно бидејќи граѓани­
да се замисли ниту еден весник. На „Урбан“ му не­ те тие работи можат да ги забележат. Тој простор во
достига и рубрика во која би се отстапил простор весникот може да се искористи за повеќе текстови
за писма или реакција на граѓаните, за она што е во за другите активности на локалната власт, но и на
сфера на нивен интерес, а се однесува на поквали­ граѓаните, индивидуално.
тетно однесување и живеење во нашата убава и ур­ Да ја искористам оваа можност да кажам дека во
бана општина. општината не постои ниту еден простор во кој гра­
ѓаните би можеле да се среќаваат и да дебатираат на
Коле Ангеловски, актер, ре­ разни теми. Едно катче во кое би се одржувале три­
жисер и писател бини со интересни теми и соговорници. Клубовите
Општина Карпош има нај­ на пензионерите не ги сметам за адекватни за ваква
квалитетно информативно гла­ намена.
сило, кое навистина ги бележи
најважните мигови од нејзини­ Парашкева Пе тровска, но­
те активности. Имам пофални винар во Влашкото радио
зборови за неговиот изглед и за Како ваш колега и редовен
содржините, но мислам дека му читател на „Урбан“, сметам дека
недостигаат приказни од маал­ правите убав и содржаен вес­
скиот живот, од малите нешта што му се случуваат ник, но малку повеќе оптоварен
на секој од нас, без оглед на општествената или со­ со градежните активности. До­
цијална позиција. Секојдневието на „малиот“ човек бар дел од просторот што го за­
заслужува поголемо внимание. Околу нас има фаќаат фотографиите од рекон­
скромни и интересни луѓе кои прават мали, но уба­ струкција на улиците, би треба­
ви работи, а за нив малку се знае. ло да се искористи за животните приказни на обич­
ните луѓе. Знаете ли колку е убаво во овие неубави
Лазо Крстевски, општес­ времиња да се прочита убава приказна за некој че­
твеник и публицист сен човек, за човек кој во животот направил убави
Јас редовно го примам вес­ и несекојдневни нешта, а е анонимен. Свртете се и
никот „Урбан“ и со задоволство секаде околу нас ќе сретнете такви луѓе, само треба
го читам. Тој сосема ја исполну­ некој да им пријде, да ги сослуша и да ја забележи
ва својата функција бидејќи на­ нивната приказна.
вистина перманентно ги следи
активностите на локалната са­ Ж. Трајановски
моуправа. Еднакво се застапени активностите од М. Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 11
ВЕСТИ
БИЗНИС, ЗАБАВА И ПЕТАР ГРАШО
НА КАРПОШОВОТО „ЕМ УМЕАМ, ЕМ МОЖАМ“
Кога на едно место ќе се сретнат добрата волја
за соработка, бизнисот и забавата­доживувањето е
неизбежно. Тоа се случи во Општина Карпош, на
почетокот од октомври, кога, во заедничка органи­
зација, Општина Карпош и „Скопје сити мол“ ги
одбележаа своите годишнини. Локалната самоупра­
ва по 11. пат ја одржа традиционалната манифеста­
ција „Ем умеам, ем можам“, а најголемиот трговски
центар и најголемата инвестиција во земјава го
прослави својот прв роденден.
Во рамките на овој настан, кој првпат се одржу­
ва на просторот околу трговскиот центар, посебно
внимание привлекоа 40 штандови на Општината,
која им ги отстапи на малите занаетчии и големите
и средни претпријатија, за да го промовираат сво­
јот широк производствен асортиман пред граѓани­
те.
­ Се надевам дека овој убав есенски ден им овоз­
можи на голем дел од учесниците во нашата мани­
фестација „Ем умеам,ем можам“ да склучат нови
зделки и, се разбира, да ги презентираат своите во иднина да стане најдобриот трговски центар на
производи пред граѓаните. Исто така, ја користам Балканот ­ рече општинскиот татко на Карпош,
оваа пригода да го честитам првиот роденден на тр­ Стевчо Јакимовски, на најголемата саемско­про­
говскиот центар „Скопје сити мол“ и да му посакам дажна манифестација на Општината која традици­
онално се одржува во Карпош.
За помладата публика, Општина Карпош орга­
низираше богата детската програма, на која можеа
да се слушнат веселите рефрени од повеќе музички
изведувачи и да се забележи препознатливиот
фолклор од македонските етноансамбли.
Посетителите од Карпош, Скопје и од цела Ма­
кедонија, на околу 40 општински штандови со из­
ложувачи од малите и средни претпријатија, се за­
бавуваа со целодневната програма што ја подготви
Општина Карпош. Музички настапи остварија ди­
џеј Васе, Илија Кикиритков и Ане Опашинов, „Са­
ше и пријателите“ и диџеј Дела. Вистинско загрева­
ње за насобраната публика пред концертот на Пе­
тар Грашо беше настапот на нашата поп­ѕвезда
Александар Тарабунов.
Целодневната манифестација ја круниса голе­
миот концерт на хрватската музичка ѕвезда Петар
Грашо, кој со многу љубов и професионалност цели
два часа ја забавуваше илјадната публика на плато­
то пред „Скопје сити мол“ и пред изложбените
штандови на Општина Карпош. Многу светла, поз­
нати рефрени и играње беа обележје на „големата
журка“ на Карпош, која случајот сакаше да биде дел
од големата „Бела ноќ“ на Скопје.
В.Ц.

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Седма Меѓународна детска ликовна колонија

„СВ. ПАНТЕ ЛЕЈМОН“
КУЛТУРЕН БРЕНД НА КАРПОШ
Mладите творци на седмата ликовна колонија
„Св. Пантелејмон 2013“, годинава своите дела ги по­
светија на жртвите од катастрофалниот скопски
земјотрес, кој пред 50 години го разурна нашиот
главен град. За време на седумгодишната континуи­
рана работа на оваа колонија, младите уметници
насликаа 390 индивидуални ликовни творби, а
учествуваа и на ликовни настани­перформанси со
групни творби. Оваа манифестација претставува
силен поттик за квалитативно унапредување на
ученичките воннаставни активности, со посебен
акцент кон идниот развој и унапредувањето на ли­
ковната уметност, особено за идните потенцијални
млади ликовни уметници од Општина Карпош.
Традиционалната Детска ликовна колонија „Св.
Пантелејмон“ е актуелен образовен и културен на­
стан, преку кој Општина Карпош ги поттикнува
младите таленти од сите основни училишта од ло­
калната самоуправа да ги развиваат своите умет­
организациониот одбор на Општина Карпош и
нички амбиции. Уште во 2007 година, Општината
Детскиот ликовен центар. Покрај меѓусебното дру­
го прифати предлогот на Детскиот ликовен центар
жење за време на ликовно­творечката работа, тие
за одржување на овој културен настан и оттогаш,
стекнаа и незаборавни импресии од посетата на
тивко и ненаметливо, почнува растежот на оваа
познати културно­историски споменици. Младите
детска манифестација. Младите творци заедно со
уметници го посетија Мечкин камен, Македониум,
своите ментори, веќе седум години ги изразуваат
Музејот посветен на Тоше Проевски во Крушево и
своите експресии на белото платно, со својата мла­
ликовната галерија на еден од основоположниците
дешка енергија преточена во ерупција на бои, ри­
на македонското современо сликарство, Никола
там на линии и композиција на различни облици.
Мартиновски. Посетата на Охрид, Скопје и на зна­
Во 2008 година, првпат учествуваа и младите тален­
менитостите низ Општина Карпош со незаборав­
ти со нивните ментори од збратимените општини
ното заедничко дружење на младите гради нера­
со Општина Карпош, како што се: Нов Белград (Ср­
скинливи врски меѓу младите надежи на сликарс­
бија), Тиват (Црна Гора), Стари Град ­ Сараево,
твото.
Травник (Босна и Херцеговина) и Тријадица ­ Со­
Игор Ѓуровски
фија (Бугарија). Со тоа, оваа умет­
ничка манифестација доби меѓуна­
родна димензија, на која се размену­
ваат позитивни искуства меѓу учес­
ниците. Целта на традиционалната
ликовна колонија е младите ученици
преку работа, комуникација и меѓу­ HOTEL
MRAMOR
себно дружење, да ја развиваат сво­ ®
јата креативност, притоа испраќајќи
единствена порака за човекољубие, ®
меѓусебна толеранција, мир и благо­ HOME AWAY FROM HOME
состојба за сите жители на светот.
tel./fax : +389 2 2044-528, gsm: +389 70/78 226 663
Како и претходните години, гостите
11, Klenoec – 1000 Skopje, R. Macedonia
од збратимените општини заминаа info@mramor.com.mk
со прекрасни впечатоци од госто­
примството на своите домаќини – PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.HOTELMRAMOR.COM

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 13
ОБРАЗОВАНИЕ
Каде по завршувањето на основното образование?

МЕЃУ ЖЕЛБИТЕ И ПОТРЕБИТЕ
Прашање пред кое годишно се исправени околу 750
семејства во општина Карпош. Како да се изврши
изборот на средното училиште, дали според желби-
те на учениците, дали според потребите на пазарот
на трудот, дали според условите што ги нудат сред-
ните училишта?
Првиот сериозен крстопат во животот на секој
млад човек е изборот на средното образование.
Правилниот избор на средното училиште, всуш­
ност, е нужниот предуслов за создавање млади кре­
ативни кадри, храбри да го прифатат предизвикот
на избраната професија, способни да се соочат со
ограничувањата на сегашноста и подготвени со ли­
чен ангажман да ги надминат тие ограничувања за
да ги остварат своите и целите на заедницата на ко­
ја ѝ припаѓаат. Правилниот, односно вистинскиот
избор на средното образование, всушност, значи
прв чекор кон креирање услови за успешна профе­
сионална кариера и создавање граѓани кои се про­
фесионално реализирани и слободни.
Но, тука се отвораат повеќе прашања: прашање­
то за степенот на грижа на нашата држава за овие
млади 14­годишни момчиња и девојки да го напра­
ват вистинскиот избор на својата идна професија.
телите често немаат доволно аргументи за да се
Дали постои изграден систем за професионална
спротивстават на неоснованите желби на своите
ориентација? На која основа се базира политиката
деца за запишување во посакуваното училиште.
на запишување во средното образование? Дали ко­
Своите конечни одлуки, најчесто не ги базираат на
респондираат потребите на пазарот на трудот со
согледување на иднината и на перспективата што ја
политиката на запишување?
нуди изборот на средното училиште. Не се води
Во услови кога одговорите на овие прашања се
сметка за условите во кои се реализира воспитно­
негативни, завршените ученици од основните учи­
образовниот процес, за квалитетот на наставниот
лиште и нивните родители се исправени пред сери­
кадар.
озен проблем на избор на средно училиште. Роди­
Ова се дел од причините, „Урбан Карпош“ да од­
лучи на оваа страна во следните броеви
сукцесивно да дава податоци за актуелни­
те состојби со работната сила на пазарот
на трудот, анализа на досегашното запи­
шување во средните училиште чиј основач
е Градот Скопје, како и условите за работа
во овие средни училишта.
Нашата цел е учениците и родителите
на идните средношколци од нашата оп­
штина да имаат релевантни податоци што
ќе им помогнат при носењето на одлуката
за запишување во средно образование.

Ефтим Пејовски

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
УНИЦЕФ
ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА ООУ
„ДИМО ХАЏИ-ДИМОВ“
Општинското основно училиште „Димо Хаџи­
Димов“ беше домаќин на работната средба меѓу
членовите на УНИЦЕФ и дел од наставничкиот тим
одговорен за програмата за социјална инклузија на
ова училиште. Од десетте основни училишта, „Ди­
мо Хаџи­Димов“ од Општина Карпош е најдобрата
образовна установа во областа на социјалната
вклученост. Целта на посетата на членовите од
УНИЦЕФ беше согледувањето на работата на ти­
мот и нивниот придонес за децата со посебни по­

НАШИТЕ ВОСПИТУВАЧИ
СЕ НАДГРА ДУВААТ
Деновиве, во просториите на ЈУОДГ „Распеана
младост“ се одржа трибина на тема „Воспитувач и
наставник во современи услови“ во организација
на раководството на градинката, а со поддршка од
Општина Карпош и од Бирото за развој.
Гости на тематската расправа беа градоначални­
кот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, прет­
ставници на Бирото за развој, членови на Управни­
от одбор и на Советот на родители на градинката,
претставници од другите градинки во Општина
Карпош, како и претставници на педагошките фа­
култети од земјава.
Расправата ја отвори директорката на ЈУОДГ
„Распеана младост“, Ели Грибовска, која истакна де­ треби. Искуствата на ова училиште ќе послужат за
ка соработката со Општина Карпош и со другите ширење на добрите практики на инклузивното
градинки на нејзина територија е на завидно ниво, образование во Македонија, но и пошироко. Оваа
како и соработката со родителите и со другите ин­ работна посета е од огромна важност за континуи­
ституции што се инволвирани во процесот на тетот на овој проект и за решавање на проблемите
образованието и воспитувањето на децата. во образовниот процес кај овие деца.
Во тематската расправа се вклучија: проф.д­р Је­ М.Г.
лица Николовска, проф. д­р Лена Димов­
ска, проректор на Филозофскиот факултет,
проф. д­р Атанас Николовски, како и прет­
ставници на градинките од Општина Кар­
пош. Во заклучоците што произлегоа од
расправата беше истакнато и тоа дека када­
рот на градинките во Општина Карпош е
извонредно добро подготвен за секојднев­
ната работа и за предизвиците што ги носи
таа. Сепак, има потреба од надградување на
полето на интеркултурното образование,
инклузивното и интерактивното воспиту­
вање, како и во други области што ги на­
метнува современиот тек на живеењето.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 15
СИТЕ СМЕ ЕДНО
ИГРАМЕ ЗАЕДНО
Училиштето „Јан Амос Коменски“ ги обедини
сите основни училишта од општината во рамките
на проектот Меѓуетничка интеграција во образова­
нието „Сите сме едно­играме заедно“, чии реализа­
тори се УСАИД и МОН во соработка со Бирото за
развој. Заедничкото дружење се спроведе преку
спорт и музика, а учениците беа поделени во посеб­
ни групи според пол и етничка припадност. Целта
на проектот е етникумите во училиштата да бидат
рамноправни, а јазикот да не е бариера во играта.
Во второто полугодие од учебната година, актив­
ностите од овој проект ќе се изведуваат со тетов­
ското партнер­училиште „Сабедин Бајрами“ . Ќе се
презентираат различните култури што во поната­
мошното работење ќе придонесе за поголема повр­

УЧЕНИЦИ ОД „БРАТСТВО“ заност и заемна соработка на двете училишта.
Ова општинско основно училиште потпиша и
ВО ПОСЕТА НА ЏАМИЈАТА Меморандум за соработка во заедничкиот проект
„Меѓуетничка соработка во спортот и образование­
„НЕРЕЗИ“ то меѓу десетте основни општински училишта“ .
Станува збор за заеднички проект на УСАИД и
Ученици од Општинското основно училиште
„Братство“, во пресрет на празникот Курбан­ба­
јрам, присуствуваа на предавање за значењето на
овој исламски празник во џамијата „Нерези“. Под
мотото „Курбан­бајрам иде, со најблиските и со
пријателите убаво е да се биде“, ова основно учили­
ште го продолжува проектот за меѓуетнички и ме­
ѓуконфесионален соживот што почна пролетва со
празнување на православниот Велигден.
Група ученици од прво до петто одделение, со
мешан етнички и верски состав, ја посетија џамија­
та „Нерези“, каде што оџата Џемаљудин ги упати во
значењето на празникот Курбан­бајрам и им го об­
јасни значењето на верските обреди. МОН во соработка со Бирото за развој и со десетте
­ Која е разликата меѓу христијанството и исла­ основни училишта на територија на Карпош. Оваа
мот? И христијаните одат в црква да му се молат на соработка е од огромно значење за потребите на
господа, и муслиманите одат в џамија да ја изразат училиштето бидејќи еднаш годишно се аплицира за
почитта кон бога. Разликата е само во начинот на т.н. „Зелено знаме“, а училиштето треба да поседу­
кој се спроведуваат обичаите, верувањето во бога е ва посебни стандарди за да може да биде конкурент
исто. Затоа, религиите не треба да нè делат, треба да во аплицирањето. „Коменски“ е училиште кое ги
нè обединуваат – им порача оџа Џемаљудин на уче­ исполнува сите услови кога станува збор за еколо­
ниците. гијата во училиштата со тоа што предничи во без­
Општинското основно училиште „Братство“, во број еколошки активности како: еколошки кален­
пресрет на големиот исламски празник Курбан­ба­ дар, брошури за почист воздух и почисто Скопје, за
јрам, презеде низа активности за негување на пове­ штедење на водата, на енергијата, еко­градина, еко­
ќерелигискиот соживот. Во просториите на учили­ училница и мноштво работилници во таа сфера.
штето се одржа и продажна манифестација, на која Општина Карпош особено инвестира во унапреду­
ученици од ова училиште на продажните тезги ги вање на образовниот процес во училиштата и изле­
нудеа своите слатки и солени производи на своите зе во пресрет и му помогна на наставничкиот тим
другарчиња. Средствата, собрани од овој настан им од училиштето да го потпише овој значаен доку­
се наменети на социјално загрозените семејства. мент. М.Г.

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ПАРТНЕРС ТВО АЈВАРЧЕ ЗА МЕНЕ
ЗА МЕЃУЕТНИЧКА АЈВАРЧЕ ЗА ТЕБЕ
ИНТЕГРАЦИЈА Хуманитарната акција „Ајварче за мене, ајварче
за тебе“ вторпат беше организирана во ООУ „Јан
Општинското основно училиште „Братство“, на Амос Коменски“ во Општина Карпош. Вредните
вториот ден од празникот Курбан­бајрам, беше до­
мајки на учениците, помогнаа секое дете да придо­
маќин на претставници од училиштето „Вера Ци­ несе за семејствата што се наоѓаат во потешка мате­
ривири­Трена“ по повод потпишувањето Mемо­ ријална состојба. Полни рачиња теглички со ајвар,
рандум за соработка во рамките на проектот за ме­
кисели краставички, компот, слатко и уште многу
ѓуетничка интеграција. Проектот е поддржан од други вкусни домашни производи, ги преполнија
УСАИД, Македонскиот центар за граѓанско обра­ трите штанда во холот на училиштето. Одделенски­
зование, Министерството за образование и од Би­те наставнички, Александра Блажевска и Сузана
Цветанова, со голема посветеност работеа на оваа
рото за развој, а предвидува сите основни учили­
хуманитарна акција, со што придонесоа да има од­
шта да влезат во соработка со партнер­училиште со
поинакви етнички и јазични карактеристики. лична атмосфера и организација. Околу 30 тегли
Координатори на проектот беа директорките наскромно ќе ја збогатат зимската трпеза на едно се­
училиштата, Соња Силјановска и Снежана Карас, мејство. Дел од донираните производи, учениците
кои го потпишаа Меморандумот за соработка во ќе ги подарат на социјално­загрозените семејства, а
присуство на претставници од училиштата. остатокот ќе биде вклучен во хуманитарната акција
­ Меморандумот го потпишуваме токму на Кур­ „Да бидеме хумани за нашите соседи“ за Денот на
бан­бајрам, зашто од основното училиште „Вера Општина Карпош. М.Г.
Циривири­Трена“ сакаа на нашите
ученици да им го честитаат празни­
кот – рече Соња Силјановска, дире­
кторката на ООУ „Братство“. Дире­
кторката, пак, на партнер­училиште­
то „Вера Циривири­Трена, Снежана
Карас, рече дека со задоволство ѝ
пристапуваат на оваа соработка за­
што таа значи многу дружба и многу
нови знаења на полето на мултикул­
турата.
Дечињата од „Вера Циривири­
Трена“ на своите другари од партнер­
училиштето им го честитаа празни­
кот со специјално изработена чести­
тка, а за возврат беа почестени со тра­ Организира
диционална бајрамска баклава. интензивни и суперинтензивни
М.Г. курсеви за следниве јазици:
ИТАЛИЈАНСКИ, ШПАНСКИ, АНГЛИСКИ, ГЕРМАНСКИ
(Подготовка за полагање на испити за
сертификат “START DEUTSCH”) ТУРСКИ, АЛБАНСКИ
Подготовка за IELTS и ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ.
Организираме курсеви по
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за странци.
СУДСКИ ПРЕВОДИ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 17
МИСЛЕЊЕ

ЗОШТО НАШИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ
СЕ ТОЛКУ ДОЛУ НА СВЕТСКАТА ЛИСТА?
Покрај што е најур­ мер, сте се запрашале ли од каде доаѓаат главните
бана, најпосакувана за финансии за најдобрите десет рангирани универзи­
живеење, со најмалку не­ тети во светот? Веројатно ќе се изненадите ако ви
вработени, општина Кар­ кажам дека главни донатори се некогашните сту­
пош е на свој начин и денти на тие универзитети, кои останале горди што
универзитетска општи­ таму студирале и прават сè нивниот универзитет и
на. На нејзина терито­ натаму да расте. Главно, тоа се и сопствениците на
рија се наоѓаат неколку тие универзитети. Организирани во т.н. алумни
факултети кои се дел од асоцијации, просто се натпреваруваат во тоа кој
најстариот и најреноми­ колку ќе придонесе. Иако, нашите универзитети
Пишува: проф. д-р раниот универзитет во постојат 60­тина години, тие таква поддршка нема­
Зоран Т. Поповски Македонија, „Св. Кирил ат, туку, напротив, нивните некогашни студенти се
и Методиј“ и еден при­ обидуваат од различни позиции да им се одмазду­
ватен универзитет. Поводот за овој текст е една не­ ваат или да си гледаат сеир кога станува збор за
одамнешна интерактивна презентација на тема зо­ судбината на „нивниот“ универзитет. Тоа токму се­
што најдобриот универзитет во Македонија е ран­ га му се случува на УКИМ.
гиран околу 2.000. место, а, на пример, „просечниот Да се разбереме. Немам намера алиби за местата
американски“ Државен универзитет „Охајо“ е во на ранг­листата да барам само во парите, иако тоа е
првите 50. неодминливо. Убеден сум дека недостигаат многу
За жал, спиритус мовенс на развојот на универ­ други работи за кои парите не се баш неопходни.
зитетите, како и многу други работи во овој нов де­ Така, за да биде успешен еден универзитет, важен
мократско­суров поредок, се парите. За споредба, предуслов е неговата препознатливост или модерно
Државниот универзитет „Охајо“ има речиси двојно неговото брендирање. Најуспешните универзитети
поголем буџет од Република Македонија, а УКИМ во светот имаат свои симболи олицетворени во
има буџет двапати помал од Одделот за транспорт спортски екипи и културно­уметнички ансамбли.
и паркирање на споменатиот универзитет. На при­ Освен врвните резултати во едукативната и научна­

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
та дејност, тие покажуваат одлични резултати на стојби на универзитетот. Особено на тапет се рако­
спортски, уметнички и на културен план. Тие успе­ водствата на универзитетот кои стоички ги подне­
си недвосмислено го јакнат чувството на припад­ суваат тие критики и се обидуваат истите да ги пре­
ност на сите студенти за што зборував претходно. точат во решенија на проблемите. Затоа претседате­
А што се случува кај нас? Универзитет со 50.000 лот на Државниот универзитет „Охајо“ има многу
студенти нема свои натпревари, нема културни на­ посилна позиција од гувернерот на државата Охајо.
стани кои секојдневно ќе ги потсетуваат неговите Во моментот тоа во нашата демократска Македони­
студентите дека тие се дел од неговиот бренд. Да не ја не можете да го замислите. Се сеќавам, во време­
зборувам за маици, капи, сувенири и други дребу­ то на веќе омразениот комунизам, на Универзите­
лии, кои и да сакате да ги купите како студенти на тот се издаваа студентски гласила кои беа дисо­
нашите универзитети, тоа нема каде да го направи­ нантни со актуелните раководства и радија, кои го
те. Е, па, без таква работа нема ни чувство за при­ исполнуваа етерот со младешка енергија. „Демокра­
падност, ни бу тур. тијата“ сето тоа го анулираше и денес на нашите
И можеби најважната работа за еден универзи­ универзитети ќе најдете некакви гласници кои по­
тет да биде постојано прису тен во јавноста е него­ веќе личат на семејни фотоалбуми, во кои ќе најде­
вата отвореност. Современ универзитет има своја те слики и написи од поздравни „говори“, полагање
веб­страница која се ажурира на секоја мину та, има цвеќиња и промоции. Оние малку „пролетни“ зву­
свои гласила кои „безмилосно“ се дистрибуираат ци кои ги испуштаат алтернативните студентски
меѓу студентите и наставниот кадар. Тие гласила асоцијации суптилно се анулираат. Нема критика,
зрачат со младешки дух и со критичност што е нема разногласие. Сè е исто.
condition sine qua non за развојот на академската за­ Е, па, затоа, драги мои читатели на „Урбан Кар­
едница. Погледнете ги само изданијата на „Лан­ пош“, универзитетите во Македонија не се моторна
трен“, „Он кампус“ или „Јувикли“ на Државниот сила на нејзиниот развој туку социјални инстру­
универзитет „Охајо“. Покрај бројните написи за менти кои во последно време создаваат квантитет
културни и спортски настани, корисните информа­ на сметка на квалитетот. И сè додека е така, ќе биде­
ции за секојдневнието на студентите и забавните ме таму некаде, меѓу 2.000. и 5.000. место на ранг­
катчиња, тие се полни со написи за негативните со­ листата на најдобри универзитети во светот.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 19
Раз­го­вор со Го­ран Гроз­до­ски

„МО­ТО­ЦЕН­ТАР“ - СИ­НО­НИМ
ЗА КВА­ЛИ­ТЕТ И ЗА ВРВ­НА УС­ЛУ­ГА
Без­бед­но­ста на ва­ше­то во­зи­ло е еден од нај­важ­ ло­то. Штом тем­пе­ра­т у­ри­те ќе
ни­те фа­кто­ри. Удоб­но­ста и ком­фо­рот во ва­ши­от се на­ ма­лат и ќе пад­ нат под
авто­мо­бил ќе би­дат комп­лет­ни ако ги по­се­ти­те осум сте­пе­ни, во зим­ски­те ме­
про­даж­ни­те са­ло­ни на „Мо­то­цен­тар“. На че­ти­ри се­ци се пре­по­ра­чу­ва про­ме­на
ло­ка­ции во глав­ни­от град, про­даж­ни­те са­ло­ни изо­ на лет­ни­те со зим­ски пнев­ма­
би­лу­ва­ат со гу­ми од се­ка­ков тип и бренд и ну­дат ти­ци. Да не за­бо­ра­ви­ме де­ка е
комп­лет­ни сер­вис­ни ус­лу­ги за ва­ши­от авто­мо­бил. за­кон­ска об­вр­ска од 15 но­ем­
l Од ко­га по­стои Мо­то­цен­тар и кои брен­до­ ври до 15 март да се ко­ри­стат зим­ски пнев­ма­ти­ци.
ви ги за­ста­пу­ва­те? Наш со­вет до по­тро­шу­ва­чи­те е да из­бег­ну­ва­ат ку­
- Поч­нав­ме со ра­бо­та во да­леч­на­та 1994 го­ди­на, пу­ва­ње по­лов­ни гу­ми, ка­ко и це­ло­се­зон­ски гу­ми и
нај­пр­вин ка­ко за­стап­ни­ци на брен­дот „Nokian“, а во­ед­но пре­по­ра­чу­ва­ме упо­тре­ба на лет­ни гу­ми во
по­тоа и на си­те оста­на­ти ре­но­ми­ра­ни брен­до­ви: те­кот на лет­на­та и зим­ски гу­ми во те­кот на зим­ска­
„Michelin“, „Bridgestone“, „Firestone“, „Continental“, та се­зо­на за­тоа што по­крај тоа што ќе се во­зат по­
„Nokian“, „General Tires“, „Sportiva“, „Kormoran“, без­бед­но и по­у­доб­но, во­за­чи­те ќе за­ште­дат го­ри­во
„Dayton“, „Semperit Barum“, „Mitas“ . и ќе по­ми­нат мно­гу по­го­ле­ма ки­ло­ме­тра­жа.
l Зо­што да се по­се­ти „Мо­то­цен­тар“ и кои се l Кои брен­до­ви на гу­ми Ви се нај­ба­ра­ни и
Ва­ши­те пред­но­сти во од­нос на кон­ку­рен­ци­ја­та? кои Вие би ги изд­во­и­ле ка­ко нај­по­вол­ни и ед­ни
- „Мо­то­цен­тар“ не са­мо што ну­ди нај­по­вол­ни од по­ква­ли­тет­ни­те?
це­ни на па­за­рот, ту­ку по­се­ду­ва и стру­чен тим кој со - Од лет­ни­те пнев­ма­ти­ци ги пре­по­ра­чу­ва­ме пре­
сво­и­те со­ве­ти и пре­по­ра­ки е под­го­твен да по­мог­не ми­ум брен­до­ви­те „Continental“, „Michelin“,
при из­бо­рот на нај­со­од­ве­тен пнев­ма­тик на се­кое „Bridgestone“, до­де­ка, пак, за зим­ски ус­ло­ви ги пре­
во­зи­ло. Си­те на­ши сер­вис­но-про­даж­ни цен­три се по­ра­чу­ва­ме гу­ми­те на фин­ски­от про­из­во­ди­тел
опре­ме­ни со нај­со­вре­ме­ни ма­ши­ни од ре­но­ми­ра­ни­ „Nokian“. Са­ло­нот изо­би­лу­ва со нај­ква­ли­тет­ни и
нај­по­вол­ни ус­ло­ви на сер­вис­ни па­ке­ти, ка­ко и нај­
ква­ли­тет­ни брен­до­ви. На­ши­от со­вет до по­тро­шу­
ва­чи­те се­ко­гаш го иска­жу­ва­ме се­ко­му по­себ­но, но
на крај сме до­вол­но љу­без­ни и го при­фа­ќа­ме нив­
ни­от из­бор.
l И за крај, што мо­же да оче­ку­ва­ме од „Мо­
то­цен­тар“ во поб­ли­ска ид­ни­на ?
- Ос­нов­на опре­дел­ба, отсе­ко­гаш би­ла и ќе би­де,
пре­ку раз­лич­ни ино­ва­ции, ус­лу­ги и про­из­во­ди да
ста­не­ме ли­де­ри не са­мо на на­ши­от па­зар ту­ку и по­
ши­ро­ко во ре­ги­о­нот.
Са­ка­ме „Мо­то­цен­тар“ да би­де си­но­ним за ква­
ли­тет и врв­ на ус­лу­га. Тоа мо­ же да се по­ стиг­не
единс­тве­но са­мо ако оста­не­ме це­лос­но по­све­те­ни
на на­ши­те ку­пу­ва­чи и на нив­ни­те по­тре­би. За таа
цел од 1но­ем­ври поч­ну­ва­ме со клуб-кар­тич­ки­те
от ита­ли­јан­ски про­из­во­ди­тел „Џу­ли­ја­но“. За да им „Мо­то­цен­тар плус“, со кои на на­ши­те кли­ен­ти ќе
овоз­мо­жи­ме на на­ши­те кли­ен­ти комп­лет­на ус­лу­га, им овоз­мо­жи­ме ни­за по­да­ро­ци, из­не­на­ду­ва­ња и
од не­о­дам­на во на­ши­те цен­три функ­ци­о­ни­ра и т.н. по­вол­но­сти, со што би ја иска­жа­ле на­ша­та бла­го­
„Брз сер­вис“, кој на на­ши­те кли­ен­ти им ну­ди комп­ дар­ност за нив­на­та ло­јал­ност. Ка­ко единс­тве­на
лет­но одр­жу­ва­ње на под­воз­је­то. фир­ма на па­за­рот ко­ја рас­по­ла­га со два про­даж­но-
l Со ог­лед на про­мен­ли­ви­те вре­мен­ски ус­ло­ сер­вис­ни цен­три во оп­шти­на Кар­пош, са­ка­ме да ос­
ви во те­кот на го­ди­на­та, кој е Ва­ши­от со­вет за по­ тва­ри­ме поб­ли­ска со­ра­бо­тка со Оп­шти­на­та, сè со
тро­шу­ва­чи­те, кои гу­ми се нај­со­од­вет­ни за на­ши­ цел да по­мог­не­ме во по­диг­ну­ва­ње на оп­шта­та со­о­
те кли­мат­ски ус­ло­ви, ка­ко и за ус­ло­ви­те на па­тот? бра­ќај­на без­бед­ност, ка­ко и по­диг­ну­ва­ње на ни­во­то
- Со по­че­то­кот на лет­на­та се­зо­на се пре­по­ра­чу­ва на со­о­бра­ќај­на­та кул­т у­ра во иста­та. Ги по­ка­ну­вам
за­ме­на на зим­ски­те со лет­ни пнев­ма­ти­ци би­деј­ќи жи­те­ли­те на оп­шти­на Кар­пош да ги по­се­тат на­ши­те
пер­фор­ман­си­те на зим­ски­те пнев­ма­ти­ци не доз­во­ са­ло­ни, ка­де што ќе мо­же да до­би­јат по­де­тал­ни ин­
лу­ва­ат нив­но ко­ри­сте­ње на тем­пе­ра­т у­ра по­ви­со­ка фор­ма­ции во од­нос на прет­стој­на­та зим­ска се­зо­на,
од осум сте­пе­ни, пред сè, по­ра­ди си­гур­но­ста при ка­ко и по­вол­но­сти­те кои ги ну­ди но­ва­та клуб-кар­
во­зе­ње­то и на­ру­шу­ва­ње­то на ста­бил­но­ста на во­зи­ тич­ка „Мо­то­цен­тар плус“.

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Овозможува пријатни мигови на уживање
во исклучително добра храна, одбрани вина,
врвна услуга, тивка музика, ексклузивен ентериер

Телефон за контакт: 075 727 110

ПРОДАЖБА НА ГОЛЕМО И МАЛО ÄÐÓØÒÂÎ ÇÀ ÓÏÐÀÂÓÂÀŒÅ ÑÎ ÏÀÊÓÂÀŒÅ È ÎÒÏÀÄ ÎÄ ÏÀÊÓÂÀŒÅ

ЛАМИНАТИ
ТРОСЛОЕН ПАРКЕТ
ПВЦ ЛАЈСНИ
ГИПС КАРТОН ÅÓÐÎ - ÅÊÎÏÀÊ ÄÎÎ
ПРОФИЛИ И ПРИБОР ЗА СУВА ГРАДБА
ЛЕКСАН - ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОЧИ Ñèñòåì çà îäðæëèâ ðàçâî¼
СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ
òåë/ôàêñ: 02/6138 - 390
ФАСАДНИ СИСТЕМИ info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

ÅÊÎ - ÎÄÃÎÂÎÐÍÎÑÒ

Ñòåôàíî-97
stefano@mol.com.mk
www.stefano-97.com.mk
Ïàðòèçàíñêè îäðåäè 119 www.feroelektro.mk
1000 Ñêîï¼å Ìàêåäîíè¼à
òåë. 02 3064 558
ôàêñ. 02 3064 574 PRSKALKI ZA TREVA

BAZENI INTEX

SWEDEN

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 21
ТРЕТА ДОБА
Миле Станковиќ, пасиониран велосипедист

ПО ’РБЕТОТ НА ПЛАНИНАТА НА 81 ГОДИНА
Здравјето си го чува со „чудесна салата“, со спортување и со работа
Миле Станковиќ од Влае, пензиониран дире­ нувам, а ручам обилно – ни го кажува Миле својот
ктор на погон за производство на фурнири во по­ волшебен спој. Богдана, пак, од своја страна, дофр­
ранешната фабрика „Треска“, има 81 година, но за ла дека негово мото е руската народна мудрост која
него слободно можете да кажете дека со полн дух ја тврди дека „работата бара будала, а будалата бара
живее третата доба од својот живот. Она по што го работа“.
препознаваат, е велосипедот од кој е неразделен, но ­ Упорен е во сè што ќе почне, а особено кога е
не како превозно средство, туку како хоби и страст. во прашање велосипедот и спортот. И од двете на­
На влезот од деветтата деценија од животот, тој ши ќерки направи спортистки, па додека беа пом­
учествуваше на Планинската велосипедска трка лади, едната се занимаваше со кошарка, а другата
2013 во организација на ЗОСЕР „Изгрејсонце“ и за со одбојка. Јас се лу тев, му велев дека се девојчиња,
тоа доби диплома за посебен придонес за унапреду­ треба да се нежни, дами, ама тој по свое... – се по­
вање на планинскиот велосипедизам. Кога на фото­ тсетува Богдана.
графиите ќе видите со кого сè се натпреварувал, од­ Во семејството, сите се сложуваат дека негов
носно покрај кого ја извозел планинската патека наследник во поглед на пасијата за велосипедизмот
Жеден, јасно ви станува дека неговата пасија за ве­ е еден од неговите тројца внуци, Никола, кој во
лосипедизмот е толку силна што им пркоси дури и
на законите на природата.
­ Патеката беше толку стрмна и на места толку
тесна, што велосипедот морав да го носам и на ра­
мо. Така, некаде пеш, некаде на велосипед, ја изво­
зев целата патека, дојдов до целта. Уште пред да
почнам, помладите ме предупредуваа дека станува
збор за опасен потфат, дури и ме убедуваа да се
откажам. А и самиот помислував на откажување во
текот на возењето зашто, сепак, напорот е голем. Е,
ама ја извозев. И кога дојдов на целта, навистина
сите од сесрце ми честитаа. Знаете, на мои години,
патеката Жеден, која води покрај албанската грани­
ца, по планинските сртови, навистина е предизвик
– полн со ентузијазам раскажува Миле.
Кога за него ви раскажува сопругата Богдана, со
која веќе 55 години ги дели доброто и лошото, по­
мислувате дека зборува за момче на 20 години.
­ Велосипедизмот му е опсесија, а работата го
одржува здрав. Откако се пензионира, постојано е
во потрага по нов ангажман што ќе му го исполну­
ва времето. Во Катланово, каде што имаме викен­ 1996 година, со само 9 години, бил прогласен за
дичка, сам одгледува зеленчук за својата, како што најмлад учесник на велосипедска трка.
ја нарекува, „чудесна салата“. Не еднаш ми се слу­ ­ Мајка му, односно ќерка ми, и не знаеше дека
чило да го викам да се прибере дома, а тој само ќе го пуштил да се натпреварува. Не ѝ кажал за да не
ми викне: „Уште малку и доаѓам“, но потоа ме забо­ се расправа со неа зашто детето возеше велосипед
рава – низ смеа ни кажува Богдана. за возрасни – смеејќи се, раскажува Богдана.
Кога е во прашање виталноста, Миле вели дека Меѓу неговите многубројни награди и дипломи,
не постои рецепт за здравје, но дека тоа што него го оние за учество на велосипедски маратони и трки,
одржува здрав е упорноста, спортот и, се разбира, ќе забележите и неколку благодарници за крвода­
„чудесната салата“. рителство. Вистински спортски дух, ќе си помисли­
­ Доматите, пиперките, краставичките, ги зачи­ те... Миле Станковиќ навистина е тоа.
нувам со кромид, магдонос, глуварче, киселец, рен,
речиси со сè што одгледувам. Појадокот го прескок­ Л. Петрушевска­Кочовска

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Благоја Димитровски, највозрасниот жител на Карпош

НА ШУПЕЛКА СВИРЕВ ВО УБАВИТЕ ВРЕМИЊА...
Се пензионирав како чувар во ФАС „11 Октомври“, но најубавиот дел од животот го поминав како земјоде-
лец во Горно Нерези, вели некогашниот партизан, комунист, најпознатиот свирач на шупелка во скопската
околија
Кога од последната постојка на 57 во Нерези ќе
тргнете кон манастирот „Св. Пантелејмон“, па ќе
скршнете во првата уличка лево, може да се пофа­
лите дека сте поминале покрај семејното огниште
на највозрасниот жител во Општина Карпош. Во
третата куќа од левата страна од уличката, чичко
Благоја Димитровски, исправен како пушка, ги
изодува последните години од првата стотка од жи­
вотот. Дома е сам бидејќи сите други од неговото
големо и сложно семејство се на работа или на учи­
лиште, но тоа не е пречка за домаќински пречек и
за убав муабет со кој било намерник.
­ Фала му на Господ, уште сум на нозе ­ вели на­
шиот домаќин и со благо вртење на главата налево
ни сугерира дека од другата страна поубаво слуша.
Му велиме дека сме дојдени на муабет за општин­
скиот весник, а тој со насмевка, возвраќа: „Прашај­ Вели дека никогаш не пушел ту тун, а потпивну­
те, тоа што знам ќе ви одговорам“. И го прашувавме вал и ракија и вино што сам ги правел, сè додека до­
сè за што треба да се праша некој кој е на чекор до кторот не му рекол да го остави и пиењето кафе.
еден век од животот. На прашањето што е она што во животот му се
Како што вели, роден е на Св. Трипун 1920 годи­ случило, а со радост се сеќава, чичко Благоја, се по­
на, во Горно Нерези, во многудетно семејство, во дисправи, се думаше неколку мига, а потоа, со вид­
кое ги поминал сите фази: од чување овци, преку на тага во гласот и погледот раскажуваше за својот
обработка на големиот имот, до угледен пазарџија и најверен другар, шупелката.
продавач на еколошки зеленчук низ скопските па­ – На шупелка, нели, знаете што е шупелка, сви­
зари. рев од мали нозе и не само што свирев туку, како
­ Домаќинката ми се викаше Спасена, бегалка од што велеа другите, бев најдобриот свирач во скоп­
Горно Нерези, со која изродивме две ќерки и два си­ ската околија. А кај сè не сум свирел, на свадби, кр­
на. Таа почина пред една година, но цели 70 години штевки, на слави на секоја веселба... Беа тоа убави
живеевме домаќински. Една од ќерките ми е почи­ времиња... – се потсетува Благоја.
ната, а јас живеам со синот Панче. Атанас, вториот Кога го чепнавме за политиката, долго молчеше,
син, живее во Канада. Имам петнаесетина внучиња а потоа, како да зборува сам со себе, рече дека бил
и правнучиња и, фала му на Господ, сите се здрави член на Комунистичката партија, но дека повеќе не
и живи – вели Благоја. го интересира политика, не гледа телевизија и не
Во неговата животна биографија се впишани, слуша радио, не оти не сака, туку затоа што видот
како што самиот вели, два важни настани, војува­ му е подослабен.
њето во Втората светска војна на Сремски фронт и ­ Имам малку мака и со забите, џвакам само со
дваесетте години поминати на работа во ФАС „11 левата страна од вилицата... – на смеа вели.
Октомври“. На прашањето да даде суд за живеач­ Пред да се простиме од нашиот домаќин, го пра­
ката некогаш и денес, чичко Благоја вели: „Е, неко­ шуваме дали пензионерската или некоја друга орга­
гаш, порано, убаво се живееше. Работевме многу, низација знае дека е еден од нашите најстари согра­
но имавме време за дружба и за веселби. Денес чо­ ѓани, чичко Благоја одмавнува со главата.
век нема со кој да направи искрен муабет, а за кака­ ­ Ниту некој дошол ниту некој ме прашал...
ва живеачка да се зборува со мојата пензија од 7.000
денари. Да не ми се децата, не знам што би пра­ М. Раденковиќ
вел...“ Ж. Трајановски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 23
СЕКОЈДНЕВНА ДРУЖБА ВО ПЕНЗИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВИ
Четирите пензионерски клубови во општината,
пет дена во неделата се исполнети со смеа и со игра
за долгогодишно пензионерство. Шахот, пикадото
и таблата се дел од активностите кои луѓето од тре­
тата доба ги спроведуваат во пензионерските клу­
бови, а тие се главна причина за секојдневното дру­
жење на овие наши сограѓани. Ова катче за секој
пензионер е од големо значење, особено во зимски­
от период од годината, бидејќи нивното другарува­
ње не останува само во внатрешноста. Самоиници­
јативно, организираат излети, посети на театар, фе­
стивал, како и заедничко прославување на свечени
моменти, што придонесува за долготрајна блискост
и поддршка еден на друг.
Општина Карпош не само што им овозможи ме­
ста каде што пензионерите ќе можат заемно да ги
споделат убавите и помалку убавите моменти туку, Карпош, Стевчо Јакимовски, ги издвојува како мно­
организацијата на Спортско­пензионерските игри гу важни граѓани, велат дека каде и да ги повикаат,
ги прави повитални и им ја поттикнува волјата и тие се присутни и никогаш нема да го изневерат
желбата за понатамошниот живот. Претставниците нивниот, како што истакнаа, најдобар градоначал­
на пензионерските клубови во општината, задовол­ ник во градот.
ни од начинот на кој градоначалникот на Општина М. Г.

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД КАРПОШ СПОРТУВАА И СЕ РЕКРЕИРАА
лината шах, победник беше Предраг Николов, а
второто, односно третото место, им припаднаа на
Миле Дуковски и Ноки Трајановиќ. Во фрлање ѓуле
за дамите, победи Цвета Минеска, второто место го
освои Лепосава Митковска, а трета беше Борка
Стојковска. Кај мажите, ѓулето најдалеку го фрли
Павле Трајковски, втор беше Драги Стевковски, а
третото место му припадна на Саве Величковски.
Пехарот за најбрза во трката на 60 метри го освои
Љубица Петрушевска, второто место ѝ припадна на
Пандора Тодоровска, а третото на Надежда Стоја­
новска. Кај мажите, кои се натпреваруваа на 80 ме­
три, годинава шампион стана Павле Трајановски,
второпласиран беше Драги Стефковски, а третото
Под покровителство на Советот и градоначал­ место го освои Дојчиновски. Во најстарата спорт­
никот на Општина Карпош, а во организација на ска дисциплина, скок од место, победи Мирко Ми­
Одделението за спорт, на игралиштето „Алумина“ хајловски, второто место му припадна на Владимир
на 23 октомври годинава, се одржаа Вторите спорт­ Ангелов, а трет беше Цветан Николовски. Најдобра
ско­рекреативни игри на пензионерите од Карпош. дама во пикадо беше Благица Стојановска, додека
Стотината спортистки и спортисти ­рекреативци второто и третото место им припаднаа на Надежда
од ЗП „Карпош“ и ЗП „Тафталиџе“ ги одмерија си­ Стојановска, односно Божана Божиновска. Вторите
лите во шест спортски дисциплини, покажувајќи спортско­рекреативни игри на пензионерите од
дека годините не се пречка за постигнување солид­ Карпош завршија со традиционалното влечење на
ни резултати и искрена дружба. јаже, а во двете конкуренции победија пензионер­
Посакувајќи им убаво расположение и спортски ките и пензионерите од ЗП „Карпош“. Оваа убава
дух во натпреварувањето, игрите ги отвори Патрик спортско­рекреативна манифестација заврши со
Поповски од Одделението за спорт при локалната ручек и со урнебесна веселба, каде што немаше по­
самоуправа на Општина Карпош, кој на најуспеш­ бедени и поразени. И.Ѓ.
ните им ги врачи победничките пехари. Во дисцип­

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
СЕМЕЈНО КАТЧЕ
УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ,
НАЈДОБАР ПРИЈАТЕЛ
Што е училишна психологија и која е задачата на училишниот психолог? Овие прашања многупати си ги по-
ставуваат и учениците и родителите...
Училишната психологија е дисциплина што соз­
нанијата од психологијата, како поопшта наука, и
од сродните науки ги вметнува во услови на учи­
лишното опкружување. Психологот што работи во
училиште мора да има познавања од областите мо­
тивација, советување, психологија на учењето и по­
учувањето, клиничка психологија и слично.
Во основните училишта психологот е стручен
соработник, а во центарот на неговото внимание се
учениците, иако не е невообичаено да работи, од­
носно да соработува, и со родителите и со настав­
ниците.
Една од работните задачи на училишниот пси­
холог е да ги препознае индивидуалните потреби
на ученикот и во тој поглед да спроведе индивиду­
ално или групно советување. Тој, исто така, врши и
психолошка процена на ученикот, како при запи­
шувањето на детето во училиште, така и во текот

БЕБЕШКИ ПЕЛЕНИ на образовниот процес. Негова задача е и да ги со­
НОВА ГЕНЕРАЦИЈА гледа проблемите што ученикот ги има во процесот
ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА (СЕ ПЕРАТ)
на учењето, како што се: проблем со вниманието и
концентрацијата, неснаодливост во поглед на пла­
АНТИ-БАКТЕРИСКИ нирањето на времето, недостиг од мотивација, ис­
ПРОТИВ ГАБИЧКИ
питна анксиозност итн. Тој треба да им помага на
учениците да постигнат подобри резултати така
што ќе ги препознае талентираните ученици и ќе
развие програма за поттикнување на нивните спо­
собности. Освен тоа, треба да препознае дали уче­
никот има проблеми во односите со врсниците,
емоционални проблеми или проблеми во односите
со родителите и да му помогне да ги надмине.
· ПАМУЧНИ Работата на психологот во училиштето е нави­
· НЕ ПРОТЕКУВААТ
· МОДЕРНИ
сти на обемна и има допирни точки со многу други
· ЗАШТЕДУВАТЕ 60-95%
МЕСЕЧНО
соци јални дисциплини, така што, во оваа пригода и
· ПРОПУШТААТ КИСЛОРОД не можеме да ги објасниме неговите задолженија
· ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА
ДИМЕНЗИИТЕ СПОРЕД
ВОЗРАСТА НА БЕБЕТО МИКРОФИБЕР СО поцелосно. Сепак, она што и родителите и учени­
· ПРОТИВ ПЕЛЕНСКИ ОСИП СРЕБРЕНИ ЈОНИ ците треба да го знаат е дека училишниот психолог
ЗДРАВИ ЕКОЛОШКИ УДОБНИ ЕКОНОМИЧНИ им е пријател на децата зашто за сè, за секој проб­
лем со кој се соочуваат, можат да му се обратат не­
му. Оттаму, родителите треба да ги охрабруваат
своите деца да не се плашат од училишниот психо­
лог, туку, напротив, да го гледаат како човек кој мо­
розеви зелени бели сини виолетови
же да им помогне секогаш кога тоа им е потребно.
BetaMedico Trading, www.betamedico.com.mk, betamed@t-home.mk, тел. 02 3246 698
Аптека Бета Фармација: Иван Милутиновиќ 24; Рузвелтова 28/1, лок.2, 1000 Скопје Aне та Манчевска

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 25
ЕКОЛОГИЈА
МЛА ДИТЕ ЗА ПОЧИСТА
ЖИВОТНА СРЕДИНА
На почетокот на месецов, Општина Карпош се
вклучи во националната акција „Македонија без
отпад 2013“. Акцијата се одвиваше во сите десет ос­
новни училишта на нејзината територија и во која
учествуваа 400 лица (деца и возрасни). Таа беше ко­
ординирана од еко­одборите во училиштата, како и
од Секторот за заштита на животна средина при
Општина Карпош. Активностите кои се одвиваа
беа: чистење на училишните дворови, собирање на
ПЕТ­амбалажа и уредување на еко­градините во
училиштата.

ПРОЕКТ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ
НА ЕКОЛОШКАТА СВЕСТ
Како дел од проектот „Подигнување на еколо­
шката свест на основците во Општина Карпош“, кој
го спроведува НВО „Еко логик“, изминатиов пери­
од беа реализирани серија предавања на тема „Ае­
розагадување и одржлив транспорт“. Високоедуци­
рани обучувачи, кои се дел од тимот на „Еко логик“,
комуницираа со основците од Карпош пренесувај­
ќи им ги своите искуства и познавања од областа на
екологијата.
Особен куриозитет претставува големиот инте­
рес и активното учество на учениците за предложе­
ните теми од глобален и локален карактер, поврза­
ни со загадувањето на возду хот и одржувањето на
здрава животна средина.
Од тимот на „Еко логик“ најавуваат продолжу­
вање на серијата предавања, со дополнително вне­
сување на дидактички материјали специјално креи­
рани за потребите на овој проект.

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
НАМА ЛУВАЊЕ НА Македонија“ и граѓаните, почна процес на рекон­
струкција на фасадите на старите згради со термои­
ЕНЕРГЕТСКАТА СИРОМАШТИЈА золација на фасадите и замена на вратите и прозор­
ците. Со новата програма за енергетска ефикасност
На Македонија ѝ е потребна заедничка платфор­ 2013­2015 предвидено е да се обноват 163 стари
ма за снабдувањето со енергија за чија имплемента­ згради. Во технички мерки спаѓа и изградбата на
ција ќе работат државните институции, општини­ гасификациона мрежа како алтернативен систем за
те, граѓански организации, донатори и фирми. Ток­ обезбедување со топлинска енергија на корисници­
му оваа цел беше централната тема на конференци­ те на територијата на Карпош.
јата „Енергетска сиромаштија во Македонија и ре­ Анкетата спроведена меѓу 22.000 испитаници
гионот“, што се одржа месецов во хотелот „Стоун покажа дека кај повеќето физички и правни лица
бриџ“ во организација на фондацијата „Конрад има огромен интерес за користење на гасот како
Аденауер“ и организацијата „Аналитика“. енергент. Очекуваните ефекти, без дополнителна
Посочувајќи ја нашата успешна приказна, прет­ инвестиција, се намалени трошоци за греење за по­
ставничката од Општина Карпош, Катерина Богда­
новска, говореше на тема „Мерки за справување со
енергетската сиромаштија на локално ниво“. Главен
приоритет во надлежноста на локалната самоупра­
ва е намалување на енергетската сиромаштија која
може да се реализира, меѓу другото, и со финанси­
ски мерки за поддршка и технички и инфрастру­
ктурни мерки. Во финансиски мерки спаѓаат суб­
венционирањето на енергетско ефикасни градби и
примена на обновливи извори на енергија.
­ Во тој поглед, Општина Карпош има импо­ веќе од 40 проценти во однос на централниот топ­
зантно и позитивно искуство за што сведочи фа­ лификациски систем. Другата техничка мерка е из­
ктот што, ние, како Општина, сме издале досега 128 градба на бунарски систем и мрежа за технолошка
дозволи за градба на такви објекти ­ рече Богданов­ вода за користење на термални пумпи според си­
ска. стемот „вода­вода“. Во заклучокот од своето изла­
Друга мерка е финансиска поддршка за енергет­ гање, Богдановска истакна дека Општината има
ска ефикасност во резиденцијалниот сектор, каде широк спектар на мерки со кои може да влијае за
Општина Карпош, заедно со здружението „Хабитат намалување на енергетската сиромаштија. И.Ѓ.

САНКЦИОНИРАНА ПРЕГЛАСНАТА МУ ЗИКА ВО КАРПОШ
На иницијатива на Министерството за животна средина и просторно планирање, Градот Скопје и Се­
кторот за внатрешни работи – Скопје, надлежната инспекција од Општина Карпош спроведе акција на те­
риторија на Општината Карпош за контрола на прегласната музика во угостителските објекти. Иниција­
тива за акцијата беа зголемениот број поплаки од граѓаните за нивото на бучава кај угостителските обје­
кти на територијата на нашата општина.
Овластениот инспектор за животна средина на Општина Карпош, во согласност со законската надлеж­
ност за инспектирање и санкционирање на прекумерната бучава од угостителските објекти, контролира­
ше неколку локации во Општината. Целта на оваа акција е да се преземат мерки за намалување и спречу­
вање на бучавата од угостителските објекти
и ваквите прекршувања да се сведат на ми­
нимум. Акцијата беше спроведена во ноќ­
ните часови и притоа беше констатирано
дека има надминување на дозволеното ни­
во на бучава. Како резултат на тоа, правни­
те субјекти каде што беше констатирано
прекршување, беа санкционирани во сог­
ласност со Законот за бучава во животната
средина.
Ваквите акции ќе продолжат и во на­
редниот период од страна на надлежните
служби на Карпош.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 27
ТАЛЕНТИРАНИ И УСПЕШНИ
Никола Стојков, стипендист на Општина Карпош

САКАМ ДА ПОСТИГНАМ ГОЛ
НА „ОЛД ТРАФОРД“
Петнаесетгодишниот Никола Стојков, и покрај
срамежливоста и скромноста, има со што да се гор­
дее. Тој е фудбалер на првиот тим на клубот „Работ­
нички“ до 16 години и професионално ја сфаќа сво­
јата улога во овој спорт, а, покрај тоа, носител е и на
неколку награди на повеќе фудбалски натпревару­
вања.
Вели дека тренира од своите шест­седум години
и оттогаш сменил три клуба.
­ На почетокот тренирав во клубот „Вардар“, ка­
де што останав околу шест години, а потоа преми­
нав во „Форца“ и таму тренирав околу три години.
Сега сум во „Работнички“ и за мене тоа е професи­
онален ангажман – скромно ни раскажува Никола.
Средношколец е во Спортската гимназија „Ме­
тодија Митевски­Брицо“, но неговите први успеси
во фудбалот се тесно поврзани со неговото основно
училиште, „Војдан Чернодрински“.
­ Првата спортска награда ми беше второто ме­
не се вреднуваат така. За споредба, ни кажува дека
сто на кросот што го организира Општина Карпош
третото место во кошарка што го освоил со тимот
за учесници од сите основни училишта. Тогаш бев
од своето сегашно училиште, не било никаде ни
седмо одделение. Во осмо одделение на тој крос бев
споменато, а уште помалку наградено.
прв – срамежливо, Никола почнува да ги набројува
Спортот за него е избор што мора да се направи.
своите награди. Додава дека со екипата „Млечен
За училиштето не сака да зборува многу, но, се раз­
ресторан“, на Фудбалскиот куп „Сокол“, минатата
бира, фудбалот му е омилена тема. Вели дека идол
година, го освоил првото место и дека бил прогла­
меѓу фудбалерите му е Робин ван Перси, а од клубо­
сен за најталентиран играч. Со тимот, пак, од свое­
вите, обожавател е на „Манчестер јунајтед“.
то матично училиште „Војдан Чернодрински“, ми­
Најголемата поддршка да се занимава со спорт
натата година, исто така, го освоил првото место на
доаѓа од неговите родители. Впрочем, и неговиот
Фудбалската училишна лига на Општина Карпош,
постар брат се занимава со спорт, но тој е кошар­
кога бил прогласен и за најдобар стрелец.
кар.
­ За тој успех, Општина Карпош ме награди со
Сепак, вели дека е задоволен и од поддршката
парична награда од 20.000 денари и со месечна сти­
од Општина Карпош.
пендија од 4.000 денари за таа учебна година – вели
­ Кога сите институции би ги поддржувале
Никола и дополнува дека успесите на други места
спортистите, без оглед на тоа дали се фуд­
балери, кошаркари или ракометари, сигур­
но дека спортот би бил на повисоко ниво –
охрабрено ни вели Никола.
Овој млад, надежен талент, понатаму
своето место под сонцето го гледа во фуд­
балот како професија. Вели дека возбудата
што ја носи играта, дриблинзите, акциите,
слободните удари и головите се нешто што
најмногу го привлекува и токму поради тоа
се надева дека еден ден, своите фудбалски
вештини како извонредно десно крило, ќе
ги покаже на „Олд Трафорд“.
Л.П.К.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Карпош Комуницира ИНТЕРНЕТ

www.karpos.gov.mk
Изработила: И. Манова
КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 29
СПОРТОРАМА
ОПШТИНСКИ ТИМ
ВО ФУДБАЛСКАТА БИЗНИС-ЛИГА

Општина Карпош првпат, со своја 12­члена еки­
па, учествува во Бизнис­лигата во мал фудбал што Другите за нас
ја организира Здружението на граѓани за забава,
спорт и рекреација „Пчела точка ком“. Бизнис­ли­ ОПШТИНА КАРПОШ СО МИНУС ДВА
гата постои од 2010 година, а целта на нејзиното ор­
ганизирање е воспоставување контакт меѓу бизнис­
ИГРАЧИ ДО ПОБЕДА НАД „ОНЕ“
субјектите во Република Македонија преку дружба Екипата на Општина Карпош се прикажа во
и рекреација. Лигата е организирана во 17 кола, од одлично светло против екипата на „Оне“. Можев­
кои, осум се одржуваат во есенскиот дел, кој е во ме да забележиме видлив напредок во нивната
тек, а девет во пролетниот дел, по еднокружен бод­ игра и прилагодување на екипата на начинот на
систем. Во завршницата, во мај 2014 година, ќе се игра во Бизнис­лигата. Екипата на „Оне“ не успеа
пласираат најдобрите осум тима. да постигне гол по дури два исклучени играчи од
Во досегашните натпревари од првото коло од тимот на Општина Карпош. Со ваква пропуште­
лигата, момчињата од Општина Карпош ги измери­ на шанса се чинеше дека и не може да победи на
ја силите со тимот на „Ти­мобајл“ и на „Оне“, при овој натпревар. Мора да забележиме дека на го­
што едниот натпревар го загубија, но на вториот се лот на Општина Карпош со одлични интервен­
покажаа во одлично светло. Нашите бои во Фуд­ ции се истакна голманот Стојан Андонов, а цела­
балската бизнис­лига ги бранат: Стојан Андонов, та екипа беше предводена од Димитар Бадев, кој
Сулејман Сулејманов, Стевче Митревски, Петар Та­ беше вистински лидер на теренот. Натпреварот
сев, Горан Димовски, Александар Бошковски, Амел заврши со резултат 5:3, првото полувреме со 4:2.
Амед, Златко Пановски, Димитар Бадев, Горан Да­
ниловски, Ѓорѓи Бундалевски и Наум Симоновски. biznisliga.org

Тел: +389 2 3093393
www.digit.net.mk

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ – ДОМАЌИН НА ДРЖАВНОТО
ПРВЕНС ТВО ВО КИК-БОКС
Во спортската сала на ООУ „Братство“ ­ Кар­ ова Државно првенство и користејќи ја оваа приго­
пош, на 19 октомври се одржа Државното изборно да ја истакна својата поддршка за овој голем спорт­
првенство во кик­бокс, во дисциплините фул кон­ ски настан.
такт, поинт фајт, лајт контакт, кик лајт и музички ­ Ми претставува особено задовоство фактот,
форми. Во организација на Македонската кикбокс­ што токму ова првенство се одржува во нашата
федерација, под техничка организација на Кикбокс­ спортска општина. Ви посакувам да остварите до­
клубот „Адреналин“ од Карпош и под покровителс­ бри резултати, но пред сè, би напоменал дека нај­
тво на Општина Карпош, љубителите на овој спорт важно е да напредувате во спортот и да се градите
поминаа прекрасни мигови во возбудливата атмо­ себеси како здрави личности – додаде Јакимовски.
сфера што им ја приредија македонските кик­бо­ Општина Карпош е позната по тоа што несебич­
ксери. Натпреварувајќи се во различни категории, но ги поддржува сите спортски манифестации. Во
зависно од телесната тежина и од полот, борбените таа насока говореше и претседателката на Македон­
спортисти демонстрираа неверојати вештини и ската кикбокс­федерација, Александра Неделков­
познавања кои наидоа на позитивни реакции кај ска.
многубројната публика. Најдобрите од нив, во те­ ­ Основното училиште „Братство“ од Карпош
кот на наредниот период ќе поминат низ квалифи­ несебично ни ги отвори своите врати. Ние се одлу­
кациони мечеви, низ кои ќе се детерминираат учес­ чивме токму тука да го организираме овој голем на­
ниците на претстојното Светско првенство во кик­ стан, познавајќи го позитивниот однос на Општина
бокс, кое ќе се одржи од 1 до 8 декември во Анкара, Карпош кон спортот – додаде Неделковска.
Турција. Како почесен гостин, градоначалникот на
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, го отвори И.Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 31
НАШИТЕ ВЕТЕРАНКИ - ТРЕТИ
НА МЕЃУНАРОДЕН ТУРНИР ВО БЕЛГРАД

На Меѓународниот турнир за ветерани и вете­
ранки во Белград, кој се одржа од 4 до 6 октомври
годинава, Општина Карпош уште еднаш потврди
дека поддршката во спортот вреди да се негува.
Тринаесетте поранешни одбојкарки на клубот „Ра­
ботнички“ остварија впечатливи резултати и го
освоија третото место на турнирот, на кој првпат се
натпреваруваа ветеранки од 40­45 години. Финале­
то на ова спортско натпреварување го одигра тимот
„Белград“ со тимот „Каштел“ од Хрватска.
По несреќно изгубениот натпревар со домаќи­
ните од Белград, карпошовите одбојкарки, сепак, по
овој турнир беа поканети на уште неколку натпре­
вари во Ровињ, Марибор, Сплит, Будва и уште мно­
гу други. М.Г.

ПОЧНА УЧИЛИШНАТА ЛИГА
ВО ФУДБАЛ
Со натпреварот меѓу екипите на „Војдан Черно­
ТЦ Лептокарија дрински“ и на „Димо Хаџи­Димов“, на почетокот од
(спроти НЛБ Тутунска Банка) Скопје, 1000 месецов, на игралиштето „Сокол“, почна првото ко­
тел: 02/ 61 49 899; моб: 075/ 35 10 99 ло од есенскиот дел на Фудбалската школска лига на
jk.com.mk Општина Карпош.
e-mail: goran.jk@gmail.com Фудбалската школска лига ги опфаќа тимовите
од сите десет основни училишта во општината, а се
игра според принципот секој со секого. Во пролет­
ниот дел од натпреварувањето ќе се одлучи тимот
на кое основно училиште ќе го понесе епитетот за
најдобра фудбалска екипа.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Средба со Мики Илиевски, државен шампион во спортски риболов

СОНУВАМ ЕЗЕРЦЕ ВО КАРПОШ
Сите обиди да пронајдеме сфера во која Карпош ­ Овој „занает“ треба да се учи од вистински мај­
нема шампион останаа попусти кога дознавме (за стори, а ние таквите ги имаме во Карпош. Да спом­
риболовот не ни текнало) дека имаме државни пр­ нам дека браќата Коки и Никола Ќука, беа светски
ваци и во спортски риболов. Имено, Миле­Мики вицешампиони за 2003 година, но и Ивица и Мики
Илиевски и Перо Стефковски се „виновници“ што се оние од кои доста сме научиле за риболовот и
Карпош има и државни шампиони во најмасовната особено за ловење крапови. Освен тоа, најмалку
спортско­рекреативна активност ­ риболовот. Во двапати во годината одиме на натпревари во странс­
приказната како се доаѓа до шампионската титула тво, а редовните тренинзи на нашите природни и
во спортски риболов, ни трага од романтичните ве­ вештачки езера се подразбираат – објаснува риба­
черинки и гозби покрај река или езеро ниту фалби рот.
со опашки за „сом од седумдесет кила“ или „еден Мики потоа ни раскажуваше за настапите на
тон кленови“ на Шпилје. турнирите во странство, каде спортскиот риболов
Во отсуство на Перо, кој е зафатен со продажба има долга традиција и каде тешко се стасува до ме­
на рибарска опрема, за подвигот на нашите млади стата кои носат трофеи и награди, кои се незамис­
рибарски шампиони од Карпош, разговаравме со ливи за нашите услови. Се пофали дека неговиот ре­
Мики, кој со неполни 30 години може да се вброи во корд на уловена риба изнесува 21 килограм и дека
ветерани во спортскиот риболов. такви крапови може да се ловат во Србија и во Буга­
­ Па, може и така да се каже бидејќи јас со стапот
за риболов се дружам од прво одделение, а од 2000
година активно се занимавам со спортски риболов.
Најпрвин да кажам дека ова лето, во Црничани кај
Дојран, со мојот партнер Перо станавме државни
шампиони во ловење крап со јадица на дно, како
што официјално се нарекува оваа дисциплина, и со
тоа добивме виза за настап на светскиот шампионат
кој годинава, од 24 до 28 септември, се одржа во
Монте Грил во Португалија. Убаво е за спортскиот
риболов да се зборува од позицијата на државен
шампион, но уште поубаво е човек да се пофали со
врвен резултат на еден светски натпревар ­ вели на­
шиот соговорник.
Нашиот рибар­шампион има право да се пофали рија, каде тој и неговиот партнер одат на подготовки
бидејќи пред еден месец, во спомнатиот туристички пред настап на големи натпревари. За светскиот пр­
центар во Португалија, во силна конкуренција, меѓу венство се подготвувале на Треска и вели дека сону­
рибари од 60 земји во светот, во поединечна конку­ ваат еден ден да ловат на езерце во Карпош.
ренција, го освои високото осмо место. Но, дотаму ­ Бидејќи станавме државни шампиони, можеме
да се стаса, како што вели Мики, покрај неопходна­ себеси да си дозволиме да ја обелодениме нашата
та среќа, потребни се и многу други нешта. Пред сè, идеја, со која ќе го запознаеме и градоначалникот Ја­
треба да се има добра опрема, а таа е прилично ска­ кимовски. Имено, во Карпош постојат идеални ло­
па, треба напорно да се работи, да се тренира, како и кации за изградба на едно езерце ­ центар за спорт­
за сите други спортови, бидејќи, на пример, натпре­ ски риболов, каде младите би учеле за риболовната
варот во Дојран траел цели 70 часа. култура и сигурно би биле подалеку од лошите ра­
­ Во Црничани настапија 17 екипи од Македони­ боти. За такво нешто не треба големи средства, а
ја и верувајте ми, конкуренцијата беше навистина придобивките би биле повеќекратни и за Општина­
силна. Признавам дека имавме среќа со позицијата та и за создавање на спортските риболовци и среќни
што при жрепка ја извлече мојот партнер Перо, но личности – тврди Мики.
дека само среќа не помага, зборува и фактот дека На нашите шампиони „Урбан Карпош“ им дава
ние имавме двојно поголем улов од второпласира­ поддршка за остварувањето на нивната идеја во
ната екипа – вели Мики. Карпош да „никне“ езерце и им посакува среќа на
Го прашуваме Мики и за „другите нешта“ неоп­ идните натпревари, дома и надвор од земјава.
ходни да се стаса до шампионската титула. Миле Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 33
ХОРОСКОП
За месец ноември Јоана Станиќ
Овен: Добро расположение во текот на целиот Вага: Возбудувањата во љубовта се враќаат ­ ќе
месец. На работен план ќе имате повеќе обиди за го подарите вашето срце некому. На работен план
остварување на целите, а во љубовта можна е кар­ шансите ќе ги искористите оптимално. Стрелец ќе
мичка средба на 17 ноември. ви биде најдобар партнер во сите области.
Бик: Ќе ви биде потребен одмор. Можно е да Скорпија: Посакувате партнер со убав изглед и
почувствувате пеперу тки во стомакот и страста да со шарм затоа отворете ги ширум очите уште на по­
ви го обележи периодов. На работен план може да четокот на месецот. Ќе имате многу работа, но не
добиете многу поволна понуда. преземајте ништо сами ­ соработувајте.
Близнаци: Од флертот на вашиот партнер мно­ Стрелец: Од 6 ноември ве очекува криза на емо­
гу нешта ќе ви се разјаснат. Обрнете внимание на ционален план, а можен е и прекин на љубовната
работните обврски. Потребна ви е поголема физич­ врска. Во работата не гледајте на нештата само како
ка активност. ру тина за да не пропуштите убава можност.
Рак: Во целост ќе бидете окупирани со понуди Јарец: Не размислувајте дали вашата врска има
за вечерни излегувања. Пред да преземете нешто во иднина. Паричната добивка месецов ви е загаран­
поглед на работата, направете план. До 10 ноември тирана и ќе можете да се подновите. На 17 ноември
одложете ги сите важни одлуки. потрудете се да бидете слободни за некој состанок.
Лав: Одлично ќе ви оди флертот, но за нешто Водолија: Уран ве турка кон минатото, кон раѓа­
посериозно причекајте го декември. Не брзајте на ње на стара љубов? Сè е можно. Ќе добиете мож­
работа. Не бидете скржави, но внимавајте да не би­ ност да поправите одамна завршени нешта. Може
дете искористени. да размислувате за промена на кариерата.
Девица: Месец полн со изненадувања – уживај­ Риби: Од 5 ноември Венера ви носи џек­пот во
те! Работата ќе бара од вас поголема посветеност и љубовта. На работен план, искористете ја интуици­
до 10 ноември барајте алтернативи, а подоцна по­ јата за да ги протолкувате пораките. Скорпијата го
лесно ќе се остваруваат плановите. знае одговорот на тоа што го имате на ум.

Хомеопатија

СЛИЧНОТО СЕ ЛЕКУВА СО СЛИЧНО
Хомеопатијата е ефикасен холистички систем на се повлекол од лекар­
лекување. Зборот хомеопатија потекнува од грчкиот ската практика и се за­
збор „homeo“, што значи сличен, и „pathos“ – патење, нимавал, меѓу другото,
болест. Таа се темели на законот на сличноста кој ве­ и со преведување на меди­
ли дека сличното се лекува со слично. цинска литература. Преведувајќи ја
Сентенцата „Сличното се лекува со слично“ е прочуената Куленова „Материја медика“, сметал де­
позната уште од времето на Хипократ, кој тврдел де­ ка е глупаво објаснувањето дека дејството на кини­
ка болеста може да се излекува на два начини: со нот потекнува од неговиот горчлив вкус и затоа ре­
спротивно или со слично средство во однос на боле­ шил да го проба на себе иако целосно бил здрав. Го
ста. На принципот со спротивност се развила гален­ зел неколку дена во високи дози и развил симптоми
ската фармакологија и класичната медицина, додека слични на маларијата. Така констатирал како дејс­
принципот на сличност се сочувал со векови низ на­ твува законот на сличноста. Заклучил дека кининот
родната медицина и во хомеопатијата. е ефикасен во лечење на маларија бидејќи може да
Германскиот научник, лекар, хемичар и полиглот предизвика слични симптоми кај здрава личност и
Самуел Ханеман (1755­1843), го втемелил законот преку законот на сличност да ги лечи истите симп­
на сличност во целокупната филозофија и принци­ томи кај болна личност. Продолжил со експеримен­
пи на лекување, нарекувајќи го хомеопатија. Ваква­ тите и во 1810 година излегува во јавноста со своето
та Ханеманова хомеопатија денес ја практикуваат најзначајно дело „Органон на медицинска вештина“,
илјадници терапевти во светот под името класична кое набргу е преведено на сите важни европски ја­
хомеопатија. зици, а доживува шест изданија. Во него детално е
На кој начин Ханеман дошол до генијалното изнесена целосната филозофија, законите и прин­
откритие обликувајќи го во наука? ципите на хомеопатијата. Иако од првото издание
Работејќи како лекар, бил незадоволен од резул­ на „Органон“ се поминати околу 200 години, до ден­
татите на медицината во тоа време и не успеал да ја денес тој претставува камен­темелник на хомеопат­
излечи сопствената ќерка од дифтерија. Разочаран, ската едукација.

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
@publishermkd ТВИТЕР ХУМОР
ТВИТЕР ХУМОР
Ко ќе ми дое на памет некоја длабока мисла одма си
ставам гума за пливање. Шо си е сигурно, сигурно си е.

@irenaxxxx
Ајде една хуманитарна акција, да им помогнеме
на луѓево што се занимаваат со туѓи животи да си
пронајдат свој.

@lecaffeine
Јас не сум човек од збор. Јас сум човек од приказна!

@hixionr
Каде се гледате по 6 години ?
-Четврта година на факултет.
#ТретаСум

@chasework
толку мудри мисли од човек што уста не отворил. чарли чаплин. биографија врв.
@batemkd
Направи си твитер и кради статуси за на ФБ. Проект на млади на Република Македонија.

@ivogievski
Онаа точката на таванот што ја нема а ја гледаш цел ден? Е тоа е депресија

@law_d_ohm
Заследи ме, да ти го претворам животот во бајка.

@goran_man
Еден ден ќе си ги соберам парталите и.... ќе си ги здиплам.

@androidmkd
Замислите што ќе беше од вас да бевте посветени на некоја друга
работа како што сте посветени на твитер! Само замислите...

@estavrevska
Извини, се препознав. Мислев дека си човек.

@toVornottoV
Ако има светско првенство у Solitaire, за да се избере
Македонска репрезентација ќе треба да има квалификации у Македонска администрација

@TheTetka
Си легнав со едно ќебе, а се разбудив со 1 ќебе,
3 јоргана, 2 јамболии и една поларна мечка врз мене!
Гарант на мајка ми пак и било ладно!
@JustPurpling
Човек учи додека е крив.
КАРПОШ 35
УРБАН • БРОЈ 33 • OKTOМВРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Изработил: Ива М.