Весник на локалната самоуправа

март-април 2013 • бр. 26-27 • година 5

ЈАКИМОВСКИ
ПОВТОРНО ТАТКО
НА ОПШТИНАТА
2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВО ОВОЈ БРОЈ
Весник на локалната самоуправа
март-април 2013 • бр. 26-27 • година 5

ИНТЕРВЈУ
ИМ СЛУЖАМ САМО ЈАКИМОВСКИ
ПОВТОРНО ТАТКО
НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ НА ОПШТИНАТА
.................................................. 4 Издава Општина Карпош
ул. „Демир Трајко“ бр.43
1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02 / 30-61-353
ВЕТЕНО СТОРЕНО факс: 02 / 30-71-040
kontakt@karpos.gov.mk
www.karpos.gov.mk
СТАРТ
НА ГРАДЕЖНАТА
СЕЗОНА 2013 Издавачки совет
................................................ 13 Стевчо Јакимовски
Димче Мешковски
РАЗГОВОР
Главен и одговорен уредник
Кристијан Хартвиг Виолета Цветковска
vikipr@karpos.gov.mk

КАРПОШ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН
ПРЕДИЗВИК ЗАШТО ЧЕКОРИ Уредник
НАПРЕД
............................................... 20 Миле Раденковиќ
mile.radenkovic@karpos.gov.mk

Редакција
Игор Ѓуровски
Мила Глигорова
СОРАБОТКА Ива Манова
Елена Кузмановска
НА ГОСТИ ЗА ЈУБИЛЕ ЈОТ Живко Трајановски
НА НОВ БЕЛГРАД
................................................ 22
Технички уредник
Зоран М. Гулевски

Лектура
СПОРТОРАМА Лилјана Петрушевска-Кочовска
Ангелина Николовска
ПОБЕДНИК ХРВАТОТ
ЗДЕНКО КОЖУЛ
................................................ 28 Фотографија
Ива Манова

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 3
ИНТЕРВЈУ
Стевчо Јакимовски повторно општински татко

ИМ СЛУЖАМ САМО
НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ
По дваесет годишно владеење во Општина Карпош СДСМ придонесува за инсталирање на партијата ВМРО
ДПМНЕ во институциите на Општината. Нам не ни преостанува ништо друго освен да се обидеме да најдеме
решение за функционирање на Советот на општина Карпош, и нормално дека ќе направиме разговори за
соработка со другата пратеничка група

 По трет последователен пат добивате довер- За да ја стекнете довербата од граѓаните не ви е
ба за мандат од жителите на Карпош. Очекувано? потребна енергија, туку напротив, работата треба да
Да, очекувано. Со оглед на сработеното, од резул- ви претставува задоволство. Мене, функцијата гра-
татите од досегашната работа, задоволството на доначалник ми претставува задоволство, како и ли-
граѓаните, како и проектите коишто беа реализира- чна сатисфакција да им помагам на моите сограѓа-
ни, граѓаните сега можат непосредно да плодоужи- ни. Едноставно да ги решаваме нивните проблеми
ваат во сето тоа. Имајќи предвид дека комуникаци- коишто се во наша надлежност. Сметам дека граѓа-
јата со граѓаните беше непосредна и секојдневна, и ните ми ја дадоа својата доверба и за тоа што е сра-
дека во изминатиот временски период се потрудив- ботено во минатото, но и она што се наоѓа во рамки-
ме на сите граѓани коишто имаа потреба од помош, те на мојата програма, за иднината на Карпош. Она
да им излеземе во пресрет, значи дека постоеше што беше најповолно оценето во оваа изборна кам-
едно заедничко почитување помеѓу мене, како гра- пања, е токму тоа, што за нејзиното времетраење не
доначалник и граѓаните на Општина Карпош. Затоа, се посветив на критикување на моите политички
резултатот од оваа соработка се преточи во огромен противкандидати. Напротив, јас ја обелоденив моја-
број на гласови и поддршка, како во првиот, така и та визија за развој на нашата Општина и настапував
во вториот круг. со проекти, а не со омаловажување на моите поли-
 Колку време и енергија треба да се инвести- тички ривали.
ра во граѓаните, за приближно да очекувате во-  Несомнено, настапивте со една од поамби-
зврат преку нивните гласови. Всушност, што е по- циозните програми. Како градоначалник, како
големиот влог, минатото или иднината? Сработе- менаџер, колку сте навистина кондиционирани да
ното или ветените програми? го остварите сето тоа, финансиски, кадровски?

4 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Да бидам искрен, и она што го ветувавме во 2009 СДСМ. И покрај двата обида да оствариме контакт,
година, веројатно многумина не веруваа дека ќе го со цел да реализираме понатамошна соработка во
оствариме, но очигледно дека ние ги постигнавме Советот на општината, а сето тоа во интерес на
тие резултати. Таа година, во нашите ветувања не граѓаните на Карпош, тие очигледно дека не ја сака-
стоеше дека ќе ги реновираме сите основни учи- ат соработката што им ја понудивме, по што следу-
лишта, но го сторивме тоа. Не ветивме дека ќе ре- ваше одбивање од нивна страна. Тоа е навистина
конструираме 135 улици, но сепак ги реновиравме смешен и зачудувачки потег од раководството и на
истите, асфалтиравме улици со вкупна должина над Општинската организација на СДСМ, и од раковод-
60 километри, направивме фекални, атмосферски ството на истата партија. Практично, тие самите, по
канализации и водоводи во должина од над 15 кило- дваесет годишно владеење во Општина Карпош,
метри. Потоа, тротоари во должина од 45 киломе- придонесуваат за инсталирање на партијата ВМРО
три, над 25 километри пешачки патеки, што само го- ДПМНЕ во институциите на нашата Општина. Нам,
вори дека, доколку постои желба, доколку се осмис- не ни преостанува ништо друго, освен да се обидеме
лат вистинските проекти и сето тоа чесно се срабо- да најдеме решение за функционирање на Советот
ти, во тој случај она што е ветено, може и да се реа- на општината и нормално дека ќе направиме разго-
лизира. вори за соработка со другата советничка група, ВМ-
 Според вас, кои се приоритетите кои ги РО ДПМНЕ. Секако дека нема да дозволиме Сове-
очекуваат граѓаните во следниот четиригодишен тот да биде блокиран, туку напротив, мораме да
мандат, а кои се вашите фаворити во програмата? функционираме во интерес на нашите жители. Тоа и
Дефинитивно, најголем приоритет е гасификаци- ќе го сториме.
јата, промената на азбесните покриви, фасадите, бе-  Дали значи дека во Карпош победи всуш-
сплатните ужинки, екскурзии и бесплатниот прес- ност граѓанскиот пристап, определбата на граѓа-
тој во градинките. ните да гласаат за личност која првенствено, слу-
 Очекувате ли некои “тесни грла”, какви што жи на граѓаните, а не на партијата?
се во делот на образованието, на пример токму И 2000-та година граѓаните препознаа во мене
ужинките? силна личност, којашто ќе покаже вистински резул-
Не очекувам никакви тесни грла. Впрочем, затоа тати на градоначалничката функција. Затоа, тогаш
граѓаните ни ја изразија својата доверба, да ги реша- победив со 20.700 гласови и уште во првиот круг ја
ваме нивните проблеми и потреби. Нашите проекти осигурав победата. Јас, како кандидат за градоначал-
се претходно обмислени целосно, со целосна финан- ник, вложив огромен труд и придонес за да биде по-
сиска конструкција и се придружно, така што ни- стигнат тој голем успех. Во 2009 година, граѓаните ги
вната реализација не е спорна. препознаа истите вредности, затоа што јас, и покрај
 Програмата врз основа на која ја добивте тоа што бев член на одредена политичка партија, не
довербата на граѓаните е всушност четиригодиш- се однесував како строго партиски војник, туку
на. Кои се плановите за првата година? функцијата градоначалник ја сфаќам како функција
За првата година, во план е да ги подмириме на- којашто треба да им служи на сите граѓани на Оп-
шите обврски коишто ги имаме од досега сработе- штина Карпош. Тој момент граѓаните веднаш го
ното. Понатаму, да ги решаваме основните инфра- перцепираа како одлика која треба да биде вткаена
структурни проблеми, како што можете и сами да се во карактерот на секое лице, што е носител на јавна
уверите според активностите на локалната самоу- функција. Сметам, дека вистинскиот лик на мојот
права кои се одвиваат во моментов. Веќе започнав- коректен однос кон сите граѓани на оваа Општина,
ме со изградба на паркинзи, канализации, асфалти- кон сите припадници на различните политички оп-
рање на улици итн. И потоа, полека да се подготву- ции, како и граѓаните од различна вероисповед и
ваме за проектите коишто ги ветувавме од минати- нација, дојде до полн израз, токму во оваа кампања.
от септември, да стартуваме со проектите кои ги ве- Сето тоа резултираше со огромна поддршка, која
тивме за време на изборната кампања. граѓаните во вид на доверба ја изразија кон мене. За
 Освен убедливата победа за општински волја на вистината, Карпош испрати силен сигнал
татко, Карпош е во состојба на „пата-пата“ со со- во една политичка ситуација во којашто имаме то-
ветничките мандати. Каква соработка очекувате и тално изгубена опозиција, која не функционира,
дали ќе има пречки? каде што нејзиното раководство буквално се зани-
Ќе ве корегирам. Состојбата за нас не е „пата-па- мава самото со себе. Во ваква ситуација, повеќе од
та“. Владејачката и опозициската партија се во таква јасно е дека граѓаните се желни и очекуваат нова по-
позиција. Ние освоивме пет советнички места, за литичка опција, којашто ќе ја преземе опозициската
жал, за 37 гласови не успеа да влезе и нашиот шести палка која во овој миг се наоѓа во рацете на неспо-
советник. Очигледно е дека треба да направиме коа- собната коалиција на опозицијата на чело со СДСМ.
лиција. Најпрво, се обидовме да стапиме во контакт
со раководството на Општинската организација на Виолета Цветковска

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 5
ВЕРИФИКАЦИЈА
ВРАЧЕНО УВЕРЕНИЕТО ЗА
ГРАДОНАЧАЛНИК НА СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ
Претседателката на Општинската изборна ко- ко и на сите присутни членови на Општинската из-
мисија, Јулијана Тасиќ, на 19 април официјално му борна комисија и им посака и натаму да имаат ва-
го врачи уверението за избран градоначалник на кви избори како во Општина Карпош, кои поминаа
Општина Карпош на Стевчо Јакимовски. Со ова во мирна, фер и демократска атмосфера. Тој им се
уверение се верификува новиот четиригодишен заблагодари на граѓаните на Карпош за искажаната
мандат на староновиот градоначалник Јакимовски доверба и изрази надеж дека изборната програма
за периодот 2013-2017 година. Честитајќи му го но- ќе ја реализира во ветените рокови, но посочи и де-
виот мандат, претседателката Јулијана Тасиќ изрази ка претстои уште многу работа за воздигнување на
надеж дека граѓаните на Карпош и натаму ќе бидат Општина Карпош во една вистинска урбана европ-
задоволни од неговото раководење на општината ски модерна општина.
како што тоа беше досега. Градоначалникот Стевчо В. Ц.
Јакимовски ѝ се заблагодари на претседателката, ка-

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
СОВЕТ
Конституиран новиот Совет на Општина Карпош

ПОДНОВЕНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
По завршувањето на вториот круг од локалните кои девет се од коалицијата „За подобра Македо-
избори, на 12 април се одржа првата конститутив- нија“ од ВМРО-ДПМНЕ, девет од коалицијата
ната седница на Советот на Општина Карпош. На „Сојуз за иднината“ предводена од СДСМ и петми-
седницата се изврши верификацијата на мандатите на од Српската напредна странка во Македонија,
на новите членови на општинскиот совет, на која чиј кандидат беше и победникот на овие локални
новите советници потпишаа свечени изјави. Сове- избори, новоизбраниот градоначалник Стевчо Ја-
тот на Општина Карпош е составен од 23 члена, од кимовски.

СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА СНС
Прим. д-р Добрила Андоновска е родена на 28 април 1958 година во Те-
тово. Мажена е и има две деца. Средно гимназиско образование завршила
во Скопје, а дипломирала на Медицинскиот факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1983 година. Во 1992 година положи-
ла специјалистички испит по пластична, реконструктивна и естетска хи-
рургија. Извесно време работела како професор во Средно медицинско
училиште „Д-р Панче Караѓозов“, а почнувајќи од јули 1985 година до
денес работи во ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.
Наум Охридски“, Скопје.
Повеќепати била на раководни функции, а посетувала и бројни едукатив-
ни програми и студиски претстои: здобивајќи се со сертификат за менаџ-
мент во здравство според програмата на Тертиа.
Активно била вклучена во сите изборни циклуси. На вонредните парла-
ментарни избори во 2011 била раководител на Центар за комуникации
при изборниот штаб на СДСМ, Карпош. На истата позиција била назна-
чена и за претстојните локални избори во 2013 год.
Во 2013 година таа е носител на кандидатската листа на градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо
Јакимовски.

Роберт Живадиновиќ е роден на 15 мај 1967 годи- Горан Михајлов е роден1963 година во Скопје. Ос-
на. По професија е дипломиран градежен инженер новно училиште завршил во „Петар Поп-Арсов“
(Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје). (Иван Горан Ковачиќ), гимназија во „Никола Ка-
Вработен е во ГИ „Македонија“ АД- Скопје, каде рев“, а Правен факултет на „Св.Кирил и Методиј“
бил соработник, самостоен инженер, раководител - Скопје.
на сектор и коорди- Член на советот на
натор на повеќе Општина Карпош
проекти од областа од 2000 година.
на геомеханиката и Претседател е на
на геотехниката. комисија за култу-
Учествувал на мно- ра на Совет на Оп-
губројни симпозиу- штина Карпош од
ми, семинари и 2005 година.
конференции. Член Од 2001 до 2005 го-
е на Друштвото за дина бил секретар
геотехника на Ма- на советот на Град
кедонија. Скопје.
Оженет е и е татко Оженет е.
на две деца. Збору- Зборува англиски
ва англиски јазик. јазик.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 7
СОВЕТ
Проф. д-р Зоран Т. СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА СДСМ
Поповски е роден
во 1962 година во Примариус д-р
Скопје. По профе- Иван Спировски е
сија е биолог, со роден 1954 година
завршени студии во Скопје. Основно
на Природно-мате- училиште, гимна-
матичкиот факул- зија, медицински
тет во Скопје. факултет, како и
Магистрирал на специјализација по
Природно-матема- општа хирургија
тичкиот факултет, завршил во Скопје,
а докторирал на а субспецијализа-
Земјоделскиот фа- ција по абдоминал-
култет во Скопје, на хирургија, во
каде што е редовен Скопје, Љубљана и
професор. Софија. Примариус
Дел од својата специјализација реализирал на Уни- е и магистер на ме-
верзитетот во Осака (Јапонија), а подолги студиски дицински науки. Вработен е на Клиниката по хи-
престои остварил во Франција, Италија и во Инди- руршки болести „Свети Наум Охридски“ во Скоп-
ја. Досега има објавено повеќе од 100 научни и је. Последните 30 години живее во Карпош, во мес-
стручни трудови. ната заедница Владо Тасевски.
Во периодот од 2002 до 2006 година бил државен Според неговото мислење, кампањата за локалните
секретар во Министерството за образование и нау- избори 2013 година во Општина Карпош СДСМ,
ка, бил член на Научниот комитет на НАТО и на односно Сојузот за иднината, ја завршил успешно,
Советодавниот одбор на Европската фондација за иако истата се водеше во кратко време и со многу
обука. Од УНЕСКО двапати е ангажиран во изго- притисоци и непринципиелности. Сепак, бројот на
твување на стратегиски документи за образование- освоените места во новиот Совет на Општина Кар-
то во Југоисточна Европа. Исто така учествувал во пош, според Спировски, е гарант за успешна рабо-
подготовка на документи за потребите на меѓуна- та во интерес на граѓаните на Општина Карпош.
родните организации „Спасете ги децата“ и „Фонд Во текот на својот мандат, како советничка група
за едукација на Ромите“. Спировски вели дека ќе се залагаат за постојано
подобрување на квалитетот на живот на граѓаните
на Општина Карпош, водејќи сметка за модерните
стандарди на урбаното живеење. Свесни дека, оп-
штината, како жив организам, постојано ќе се ме-
нува, особено ќе се залагаат за зачувување на жи-
вотната средина.
Дејан Димковски е роден на 5 септември 1971 го-
дина во Скопје. Според образованието е дипломи-
ран економист, а досегашниот работен век го поми-
нува во малото Гоце Гавриловски е
стопанство, во роден на 24 февруа-
сопствена фирма. ри 1983 година во
Политички беше Скопје.
ангажиран во Дипломирал на
СДСМ сè до 16 Градежниот
февруари, кога факултет при
еднострано и без Универзитетот
образложување „Кирил и Методиј“
беше исклучен од во Скопје. Профе-
партијата. сионално работи во
Се служи со анг- областа на градеж-
лиски јазик. Оже- ништвото, а има
нет е и има две активно познавање
деца. на англиски јазик.

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Владимир Киро- Марин Алексов е
ски е роден на 17 роден на 2 август
март 1974 година во 1986 година. Aп-
Гостивар. Дипломи- солвент е на Пра-
ран инженер архи- вен факултет, Уни-
тект и дипломиран верзитет „Св. Ки-
специјалист за од- рил и Методиј“ –
носи со јавноста Скопје.
(Лондонска школа Има завршено по-
за односи со јавно- веќе обуки од об-
ста – ЛСПР). Маги- ласта на полити-
странт на Економ- ката, учествувал на
скиот институт. семинари и на кон-
Работно е ангажи- ференции поврза-
ран во здружението ни со проблемати-
„Знак за квалитет“, ката на младите во
каде е извршен директор. Претходно работел во нашето општество.
менаџмент-агенциите „Индиго“ и „Идеја плус“, а Особено активен член е на СДСМ, а во
бил и еден од основачите на Берзата за вработува- подмладокот на својата матична партија е и
ње. претседател на општинскиот разгранок на
Од 2002 до 2006 година бил претседател на одборот Социјалдемократската младина.
за контрола на финансиско и материјално работе- Го зборува англискиот јазик.
ње во Јавното претпријатие за стопанисување со
станбен и деловен простор на РМ. Активно е вклу-
чен во изработка на повеќе проекти.
Член е на централниот одбор на Либерално–демо-
кратска партија и претседател на одборот за меѓу-
народна соработка на истата.
Оженет е и татко е на две деца.
Одлично зборува англиски и француски јазик. Љиљана Симоновска е родена на 1 јуни 1950 годи-
на во Охрид. На Филозофскиот факултет при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирала на
Институ тот за педагогија.
Вработена е во Здравствениот дом на Скопје, (педа-
гог и терапевт лиценциран од „ Монтесори“). Држе-
ла практична настава за студенти по педагогија,
психологија и по дефектологија. Учествувала во
Магдалена Несторовска е родена на 5 април 1961 повеќе проекти, (УНИЦЕФ и ФИООМ). Претседа-
година во Штип. Таа е магистер по правно-поли- телка е на педагошкото здружение „Медико“, гене-
тички науки, а образованието го има оформено на рален секретар на Македонското здружение „Мон-
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. тесори“ и член на
Вработена е во Ми- Асоцијацијата за
нистерството за здравствена едука-
одбрана, како рако- ција и истражување
водителка на одде- ХЕРА.
лението за одбран- Особен придонес
бено планирање. дава во целосната
Како член на едукација на
СДСМ активно младите во поглед
учествува во сите на проблемите што
партиски се наметнуваат со
активности и дава современиот тек на
особен придонес во живеењето,
Клубот на жени на односно во поглед
СДСМ. на модерните
Активно зборува зависности и
англиски јазик. пороци.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 9
Даница Мартинов- Филип Даскаловски
ска е родена на 31 е роден на 28 февру-
јануари 1941 година ари 1988 година во
во Долнодупени, Скопје. Гимназијата
Ресенско. Целиот „Георги Димитров“
работен век го по- ја завршил во 2006
минала во админи- година, а сега е ап-
страцијата на Оп- солвент на државни-
штина Карпош, из- от универзитет на
вршувајќи повеќе студии по новинарс-
одговорни работни тво. Учествувал на
задачи, главно во повеќе семинари и
кабинетите на оп- конференции, а ак-
штинските функ- тивно се занимава
ционери. со кошарка. Поседу-
Почнувајќи од ва сертификат во об-
осамостојувањето на Република Македонија е во ласта на осигурувањето.
СДСМ и е еден од најистакнатите и најактивни Зборува англиски јазик.
членови, организатор на многу значајни
манифестации во локалната самоуправа на
Општина Карпош и во матичната партија. За
својата предана работа во сите институции била СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА ВМРО-ДПМНЕ
пофалувана и наградувана. И КОАЛИЦИЈАТА
Од 2013 година е пензионер.
Сашо Лазаровски
е роден на 4 мај
1978 година во Ск-
опје. На Економ-
скиот факултет во
Скопје дипломирал
меѓународни еко-
Марјан Огњановски е роден на 8 март 1956 година номски односи, а
во Скопје. Тој е дипломиран економист и сопстве- потоа образование-
ник на приватна фирма МГН – ТИМ – Скопје, во то го проширувал
чиј состав е и детската марка „Магнолија“, кој ус- на Универзитетот
пешно егзистира 21 година. за национално и
Како поранешен ракометар и репрезентативец на светско стопанство
Македонија, љубовта кон спортот ја продолжува во Софија и на „Ко-
како функционер во Ракометната федерација, каде нрад Аденауер
извршува функција генерален секретар. Во меѓу- Штифтунг акаде-
време членува во мија“, каде стекнал сертификат од политичка акаде-
повеќе комисии во мија, меѓународни односи и дипломатија.
Европската ракоме- Сега е заменик-министер за локална самоуправа, а
тна федерација, а во периодот од 2003 до 2011 година работел како:
меѓународен деле- управител на компанија ДГПТУУ „Диабло ком“
гат е на повеќе ев- ДООЕЛ, бил помошник директор во секторот за
ропски натпревару- меѓународни гранични премини и во Јавно прет-
вања. пријатие за стопанисување со станбен и деловен
Од 1990 година е простор. Извесно време работел и како самостоен
член на ВМРО-ДП- референт за план и за анализа. Од 2008 до 2010 го-
МНЕ, а од 2010 го- дина, во Агенција за инвестиции на РМ бил промо-
дина станува член тор во Р. Бугарија. Во периодот од јуни до август
на Обединети за Ма- 2010 година бил директор на ЈП „Водовод и кана-
кедонија. Сега е пре- лизација“ – Скопје. Одлично зборува англиски и
тседател на претсе- бугарски јазик, а се служи и со францускиот јазик.
дателството на ОМ. Оженет е и живее во Карпош.

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Д-р Цве танка Ба- Благоја Драган Не-
јрактарова-Ми- делковски е роден
шевска е родена во на 18 мај 1988 годи-
Скопје на 28 ју- на во Скопје. Завр-
ли1971 година. шил Економски фа-
На Стоматолошки- култет, насока над-
от факултет во ворешна трговија,
Скопје дипломира- на Универзитетот
ла во 1994 година. „Св. Кирил и Мето-
Истата година се диј во Скопје“. Од
вработила во Уни- 2010 до 2012 година
верзитетскиот сто- работно бил анга-
матолошки кли- жиран во сенатот
нички центар „Св. на Универзитет
Пантелејмон“- „Св. Кирил и Мето-
Скопје. диј“, а член е и на
Специјалистичкиот испит по ортодонција го поло- управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“
жила во 2000 година, а магистрирала во 2004 годи- во Скопје.
на. Од 2009 година е раководител на Клиниката за Со успех има завршено: обука за демократија при
ортодонција при ЈЗУ УСКЦ „Св. Пантелејмон“. Институ тот за демократија во школата „Да учиме
Автор е и коавтор е на повеќе стручно-научни тру- заедно“, обука за политиките на ЕУ и учество во
дови објавени во земјата и во странство и добит- работилницата од проектот „Младите, дел од
ник е на повеќе благодарници. Европска Македонија“ организирана од ИРЛЕИ,
Член е на централната здравствена комисија на обука по европско граѓанство во периодот ноември
ВМРО-ДПМНЕ и член на Советот на Општина 2006 – мај 2007. Учествувал на семинар на тема –
Карпош во претходниот мандат. „Градење порака и комуникации на политичко и
Мажена е и мајка е на две деца. владино ниво“ организиран од ИРИ, семинар за
Активно го владее англискиот јазик. „Менаџмент на настани“ во организација на „Мо-
тива кампањ менаџмент“ од „Конрад Аденауер“ и
неколку политички академии во организација на
„Конрад Аденауер“. Завршил и обуки за водење
кампања од „Мотива“.
Зборува англиски јазик.
Емил Угриновски е роден 1972 година во Скопје.
Дипломирал стоматологија на Медицински факул-
тет, а специјализирал орална хирургија. Сопстве-
ник е и директор на медицинската установа „Неу- Тања Ристевска е родена на 9 мај 1973 година во
ромедика“. Скопје, каде во 1991 година го завршила УСО „Зеф
Се занимава со спорт, а активен е и во работата на Љуш Марку“ - просветна насока, а потоа во 1996
Ракометната федерација на Македонија. Покрај тоа, година и Земјоделски факултет на Универзитетот
со години наназад „Св. Кирил и Методиј“, стекнувајќи звање дипло-
спонзорира повеќе миран земјоделски
спортски колекти- инженер - општа
ви во државата, насока. Особено е
особено во областа активна во
на ракометот. органите и телата
Политички е акти- на матичната
вен, а како член на партија, посебно во
ВМРО-ДПМНЕ, Општина Карпош.
трет мандат е член Зборува англиски
на Советот на ло- јазик, но има и
калната самоуправа основни познавања
на Општина Кар- од германскиот ја-
пош. зик. Мажена е и
Женет е и татко е живее во Карпош,
на две деца. Збору- на Јуриј Гагарин
ва англиски јазик. бр. 51/11.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 11
Панче Стојанов- Давор Грче е роден
ски е роден на 29 на 4 февруари 1969
јануари 1954 година година во Скопје.
во Скопје. Еконо- ЖУЦ „Владо Тасев-
мист е и работел ски“ го завршил во
како комерцијалист 1987 година, а ВШС
во „Интер промет“ во 1990 година.
– Скопје. Во тек се неговите
По осамостоју- студии на Факулте-
вањето на Ре- тот за менаџмент.
публика Маке- Досегашниот рабо-
донија целосно му тен век (29 години)
се посветува на го поминал во МЖ
малостопанстве- „Транспорт“, рабо-
ниот бизнис, тејќи како помош-
занимавајќи се со ник, машиновозач,
трговија на дефицитарни продукти на просторите надзорник и главен диспечер.
на поранешна Југославија и надвор од нејзините Последните 13 години е главен контролор - инстру-
граници. ктор.
До активно вклучување во политиката, односно во Како претставник на ДПСМ, од 2009 до 2013 годи-
Демократски сојуз на Македонија (2001 година), на е советник во локалната самоуправа на Општи-
бил сопственик на фирмите „Веком“ и „Панекс“, а на Карпош, каде бил претседател на Комисијата за
извесен период бил и косопственик на рудник за спорт и млади.
јаглен. Зборува српски и англиски јазик.
Сега е на должност заменик-директор на ЈП „Град-
ски паркинзи“, каде извесно време бил и главен ди-
ректор.
Советник во локалната самоуправа на Општина Даниела Штерјова, наставничка по англиски јазик
Карпош бил и во претходниот мандат. Оженет е и во основно училиште „Петар Поп-Арсов“, е родена
има три сина и два внука. Се служи со англиски на 28 јуни 1966 година во Прилеп. Средното обра-
јазик. зование го оформила во гимназијата „Орце Нико-
лов“ (1982-1985) во Скопје. На Филолошки факул-
тет, на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, дипло-
Игорче Кузманоски е роден на 20 март 1978 годи- мирала англиски јазик со македонски јазик и кни-
на во Скопје. Живее на улица Бриселска 9-2/7. Во жевност. По дипломирањето работела како настав-
1996 година завршил ЕТУЦ „Михајло Пупин“ - ник по англиски јазик на Работничкиот универзи-
Скопје (електротехничар енергетичар), а во 2000 тет „Кочо Рацин“ во Скопје, а била и хонорарен
година и Виша тренерска школа, отсек - тренер по предавач во МРТВ.
атлетика и Факултет за физичка култура, отсек - Во периодот од 1999 до 2012 година учествувала на
професор по физичка култура. повеќе обуки, семинари и конференции:
Работел како атлет- На ЈИЕ Универзитет со успех го положила испитот
ски тренер (АК - за директор на ос-
Скопје) и во Сојуз новно училиште и од
за слепи лица во обуките „Мотивирај
Скопје (атлетика и за да едуцираш“, ре-
голбал) а бил и ме- форма во образова-
наџер во кафе-бар нието, „Пеарсон
„8“. Лонгман“ и МОН. Во
Покрај македон- 2012 година во Бер-
скиот, одлично лин, учествувала на
зборува, англиски, меѓународната „Лет-
бугарски и српски на академија на Цен-
јазик. Дружељубив трална Европа“
е, со одлични кому- Покрај англискиот,
никациски и орга- зборува италијански
низаторски способ- и делумно германски
ности. јазик.

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВЕТЕНО СТОРЕНО
СТАРТ НА ГРАДЕЖНАТА СЕЗОНА 2013
Благата зима и топлите денови ни овозможија структурни објекти. Се реконструираа, односно ас-
годинава порано да ја отвориме градежната сезона фалтираа или се во фаза на асфалтирање пет улици
за тековната 2013 година. Тоа, практично, значеше (претежно во населбата Влае), почна покривањето
дека во изминатите два месеци, март и април, и по- на каналот кај месноста Куршумлица во Козле, се
крај другите обврски и законскиот „мораториум“, направи плоштадот кај споменикот на народниот
секторот за градежни работи и комунални дејности херој Кузман Јосифовски Питу и уште дузина други
сепак успеа да ги заврши веќе преземените обврски проекти. Почнавме храбро...
од минатата година и работеше на речиси 30 инфра-

Новопроектирана улица во населба Влае 1 од ул. Петар Чаулев до Ацо Шопов

Реконструкција на сливници на ул. Букурешка на ул. Бр. 8 и бр. 12 Реконструкција на сливник пред зграда на ул. Јуриј Гагарин бр. 45

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 13
Нова делница од ул. Борка Талевски

Покривање на на отворен атмосферски канал Реконструкција на оштетена патека на ул. Јуриј Гагарин бр. 19
во месноста Куршумлица

Ново паркиралиште на ул. Братфордска бр. 1

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Поплочување околу настрешница позади кула бр. 12 на ул. Никола Тесла

Реконструкција на патеки на десна страна од ул. Иван Цанкар

Место за одмор и дружење во Тафталиџе 1 ул.Варшавска

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 15
Ново детско игралиште на ул. Стрезова

Реконструкција на шахти на паркинг на ул. Московска кај Скопски пазар Реконструкција на сливници и цевовод на крак од ул. Варшавска
према паркингот

Реконструкција на сливници на ул. Дамаска Поставување на сливници на ул. Титовоужичка и ул. 507

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВЕСТИ
Хуман почеток на новиот мандат

ВЕЛИГДЕНСКА АКЦИЈА ВО КАРПОШ
По повод претстојните Велигденски празници, бени производи кои ќе бидат добредојдени во некои
во изминатиот викен(д 27-28 април), се одржа де- од материјално загрозените семејства за време на
ветти пат по ред, традиционалната хуманитарна ак- големиот христијански празник – Велигден.
ција “Да бидеме хумани за нашите соседи”. Пред по- -Ние континуирано ја спроведуваме оваа хума-
големите маркети во 14-те урбани и месни заедници нитарна акција, трипати во годината. Пред Вели-
во Општина Карпош, локалната самоуправа поста- гден, пред Божиќ како и пред Денот на Општината.
ви свои штандови, на кои жителите на Општина Ги повикавме сите граѓани на општина Карпош да
Карпош, како и другите купувачи, можеа да ја де- учествуваат во оваа акција, со што ќе ја покажат ху-
монстрираат својата хуманост на дело, при своето маноста кон своите сограѓани кои се наоѓаат во по-
редовно пазарење во маркетите, донирајќи, по соп- тешка материјална состојба. На ваков начин, сакаме
ствен избор, најразлични производи, наменети за да ја ублажиме нивната социјална положба за која се
своите сограѓани кои се наоѓаат во потешка мате- надеваме дека е од времен карактер – изјави оп-
ријална состојба. штинскиот татко.
Од насобраните производи, ќе бидат формирани -Со овој хуман гест, сакаме да покажеме дека
т.н „хуманитарни пакети“ и истите ќе им бидат вра- Карпош, како општина на солидарноста и натаму ќе
чени на социјално загрозените семејства. Кон оваа ги помага сите оние коишто се наоѓаат во зоната на
хумана акција се приклучи и првиот човек на Оп- социјалниот ризик – додаде Јакимовски.
штината, Стевчо Јакимовски кој донираше прехран- И.Г.

СО „ЗДРАВ ЖИВОТ“ ПРОТИВ АЛКОХОЛИЗМОТ
Минатиот месец во просториите на Клубот на дите кои може да се сретнат со деликатни ситуации
пензионери во Карпош 3, се одржа Меѓународна во секојдневието и со луѓе од оваа категорија на за-
конференција за борба против алкохолизмот и висници. Претседателот на здружението на апсти-
против други видови зависности, како и за работа- ненти „Здрав живот“, Владимир Панзов, истакна
та на клубовите на лекувани алкохоличари. Здру- дека граѓаните не треба веднаш да судат, туку да го
жението на апстиненти „Здрав живот“, предводено сослушаат проблемот и доколку се во можност, да
од претседателот Владимир Панзов, Општината помогнат. Членовите на здружението на апстинен-
Карпош и Општина Велес втор пат се организатори ти од алкохолизам ги објаснија своите лоши иску-
на ваква трибина, на која се дебатираше за последи- ства од животот и нагласија дека младите не треба
ците од лошите навики на луѓето. во лошите навики да бараат решенија за проблеми-
Трибината беше од отворен карактер и имаше те. Работата на клубовите на лекувани алкохолича-
едукативно значење за учениците од ООУ „Лазо Тр- ри е од огромна помош за луѓето од оваа категорија.
повски“ кои беа гости на оваа конференцијата. Ин-
теракциската дискусија е од големо значење за мла- М.Г.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 17
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
ВО КАРПОШ СЕ ЧЕСТВУВАШЕ СВЕТСКОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
што се вложува за зачувување на културното на-
следство ќе биде награден и од Амбасадата на Репу-
блика Словачка, која на тројца најдобри им додели
награда – викенд за двајца во „Св. Наум“.
Со особено внимание од гостите беше проследе-
но и обраќањето на градоначалникот на општина
Карпош, Стевчо Јакимовски, кој му се заблагодари
на Здружението „Заеднички визии“ за тоа што овој
проект го работи токму на територијата на општи-
на Карпош.
- Нашата општина е мултикултурна и особено
задоволство за нас е што тука граѓаните од различ-
на вероисповед и од различна нација можат да го
Општина Карпош беше домаќин на централната искажат своето културно наследство. Токму дено-
манифестација за одбележување на Меѓународниот вите што се зад нас покажаа дека во Карпош тие
ден на светското културно наследство. На настанот вредности се почитуваат и дека тие вредности има-
организиран од Здружението за мултикултура „За- ат особени резултати, а ние и понатаму ќе продол-
еднички визии“ од Скопје, под покровителство на жиме во заедништво да ја развиваме нашата општи-
Град Скопје, а во соработка со Амбасада на Репу-
блика Словачка во Скопје и Општина Карпош, ос-
новните училишта „Војдан Чернодрински“ и „Брат-
ство“ пригодно го одбележаа Меѓународниот ден на
светското културно наследство, 18 април, со марш
од ООУ „Војдан Чернодрински“ до ООУ „Братство“,
на кој учениците манифестираа фолклорно дефиле
долж булеварот Партизански одреди.
Централната свеченост по овој повод се одржа
во ООУ „Братство“, а свое обраќање на истата има-
ше и Соња Ризова-Стојановска, претседателка на
Здружението за мултикултура „Заеднички визии“,
која ѝзаблагодари на Општина Карпош за поддрш-
ката во организацијата на манифестацијата, како и
на другите поддржувачи. на. Особено ни е драго што се потрудивме да го
На гостите им се обрати и амбасадорот на Сло- одбележиме овој Светски ден на културното на-
вачка, д-р Роберт Кирнанг, кој истакна дека трудот следство затоа што културното наследство не при-
паѓа само на една нација. Културното наследство,
иако потекнува од една нација, претставува задо-
волство за целиот свет – рече општинскиот татко
во своето обраќање кон присутните.
Во својот поздрав до присутните, благодарност
до Општината Карпош изрази и Бехиџудин Шеха-
пи, директор на Национален конзерваторски цен-
тар, кој истакна дека во Македонија, како мулти-
културна и мултиконфесионална, особено е важно
да се одбележува овој ден во интерес на зајакнување
на свеста за заедничко културно минато и за заед-
нички културни вредности.
Настанот беше збогатен со мултикултурна фол-
клорно-музичка програма.
Лилјана Петрушевска-Кочовска

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ПРИЗНАНИЈА ЗА НАШИТЕ ВРВНИ АКВАРЕ ЛИСТИ
На 12 март годинава, градоначалникот Стевчо поголема афирмација и популарност. При врачува-
Јакимовски им врачи признанија на уметниците - њето на благодарниците за учество на овој конкурс,
добитници на наградите на годинашниот Меѓуна- градоначалник на Карпош, Стевчо Јакимовски, ве-
роден ликовен конкурс кој традиционално го орга- ти дека и понатаму ќе се поддржува културата и
низира Општина Карпош. Станува збор за избор на уметноста во општината бидејќи тие се значаен сег-
најуспешно дело во ликовната техника акварел, ма- мент од живеењето и од ду ховната надградба на
нифестација која од година во година стекнува сè граѓаните од Карпош. И.Ѓ.

ЛЕО КРАЛЕВСКИ ОД ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“,
НАЈДОБАР ЕКО-СКУЛПТОР
На конкурсот „Рециклирање на отпад од паку- рија Миличевиќ, Марија Ѓорѓиевска, Мила Тана-
вање“, кој се одржа на 15март во Кинотека на Маке- сковска, Игор Трајков и Софија Илиевска добија
донија, во организација на „Еуро-Екопак“ и Дет- дипломи за учество на овој конкурс. Учениците на-
скиот ликовен центар - Скопје, ученикот од ООУ стапија под менторство на ликовниот педагог Ли-
„Вера Циривири-Трена“ Лео Кралевски ја освои пр- лјана Ружиновска.
вата награда во поединечни награди со скулптура- И.М.
та „Робот“. Неговите соученици Дарко Чинго, Ма-

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 19
РАЗГОВОР
Кристијан Хартвиг ЦИМ-експерт за енергетска ефикасност во тимот на Општина Карпош

КАРПОШ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН
ПРЕДИЗВИК ЗАШТО ЧЕКОРИ НАПРЕД
Прв, од трите приоритети ни е гасификацијата, потоа градење технолошки паркови,енергетски ефикасни
фасади на институциите, користење на обновливи извори на енергија и конечно локалниот економски
развој на Општината
 Господине Хартвиг, добредојдовте во оп- општината Карпош Ви беше професионален пре-
штина Карпош. Како се чувствувате во оваа ра- дизвик?
ботна средина? - Секако, тоа е професионален предизвик. Про-
- Досега добро се чувствувам тука. Општина ектот во кој јас учествувам има интересна содржина
Карпош ме прими со задоволство и оваа општина е бидејќи моето претходно професионално искуство
одлично организирана во оваа област. Има модерна во кариерата се фокусирав на енергетската ефикас-
инфраструктура, луѓето со кои работам се многу ност. Исто така Македонија е интересна земја за со-
пријателски настроени и кооперативни, но, исто работка за секој ЦИМ-експерт. Некои од моите ко-
така, се и многу професионални и ориентирани кон леги претпочитаат да одат во Африка или во азиски-
една цел- да успеат во работата. Можеби придобив- те земји, но за мене Македонија е многу поатрактив-
ка од мојата работа е да си ги подобрам моите веш- на поради врските со Европа и, нормално, со Гер-
тини со македонскиот јазик. манија, мојот дом.
 Што беше одлучувачко за да конкурирате  Со какви претходни искуства доаѓате во
за работа како ЦИМ-експерт токму кај нас? Дали оваа работа?

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
- Според образованието, јас сум економист и мо-  Како го оценувате нивото на постигнување
ето прво работно искуство ми беше позицијата фи- на планот на енергетска ефикасност во Карпош?
нансиски консултант во општински инфраструк- - Пред да почнам да работам овде, знаев дека ова
турен проект за компанија од Германија. Потоа од- е една од енергетски најефикасните општини во Ма-
лучив да работам како ЦИМ-експерт во интерна- кедонија, но, се разбира, сакам да постигнеме уште
ционален проект, па искуството го градев во земји- повеќе, а тоа е поврзано со акцискиот план за енер-
те од Југоисточна Европа, како Романија, Бугарија, гетска ефикасност. Треба да работиме на постигну-
Црна Гора и сега во Македонија. Тоа искуство, нор- вање што повеќе цели.
мално, направи полесно да се адаптирам на работа-  Гасификацијата на општина Карпош е клу-
та и на животот во Карпош. чниот проект на кој ќе се фокусираме следниот пе-
 Во Карпош, според Вашиот план, остану- риод. За него веќе има низа создадени предуслови,
вате две години. Што сè опфаќа и кои се целите и како степенот на изграденост на цевководот, при-
задачите на Вашиот план за тој период? клучните станици, формиран е КАРГАС, но по-
- Со првичните разговори, се согласивме околу требно е заокружување на финансиската констру-
тоа кои се целите и до каде е Општината во своите кција, неопходни се средства од фондови, надво-
достигнувања, па се фокусираме на три врвни прио- решни инвеститори. Дали Вие можете да помо-
ритети. Прв приоритет е планираната гасификација гнете на тој план со привлекување странски ин-
на општината Карпош и на тој план веќе разговарав веститори кои би нашле економски интерес во
со некои од жителите на оваа општина. Многумина овој проект?
од нив веќе се информирани за проектот и имаат - Никогаш не можете да гарантирате дека некој
високи очекувања од него. Сепак, треба да имаат инвеститор ќе го поддржи или ќе остане долгороч-
предвид дека тоа се долгорочни планови за кои е по- но на еден проект, но јас веќе имав некои почетни
требно многу планирање. Исто така, имавме средби разговори во таа насока со некои компании што
и со можни инвеститори во оваа област за да фор- работат во оваа област. За почеток разговаравме со
мираме јавно-приватно партнерство. Секако, прио- една австриско-германска компанија пред која јас го
ритет на мојата работа ќе биде имплементацијата на претставив проектот, по што го добив првиот пози-
акцискиот план за енергетска ефикасност. Вториот тивен одговор. Сепак мора да обезбедиме уште мно-
акциски план се однесува на периодот 2014-2016. гу детали. Треба да ги презентирам достигнувањата
Успеавме да реализираме некои цели од планот за на Општината на ова поле, па сето ова што го наве-
енергетска ефикасност, односно да ги аплицираме довте како создадени предуслови ќе го претставам
мерките за енергетска ефикасност на јавните објек- на инвеститорите, а откако ќе го придобијам нивни-
ти како основните училишта, градинките, болници- от првичен интерес , мора да пронајдеме и фонд кој
те. Но, исто така, важно е да имплементираме и ал- би ги поддржал овие цели. Гасификацијата е многу
тернативни извори на енергија во јавните објекти. атрактивна инвестиција за странските компании,
но, од друга страна, искуствата на други фирми што
се занимаваат со вакви и слични дејности од јавен
интерес, како дистрибуција на струја и слично, се
негативни во смисла на наплатата на услугите. Сето
тоа, се разбира, мора да се има предвид. Сепак, јас
морам да се обидам да ги убедам да дојдат овде.
 На што друго ќе работите во наредниот две-
годишен период според акцискиот план за Општи-
на Карпош?
- Досега не спомнавме, но еве ќе споменам дека
работиме и на локалниот развој на општина Кар-
пош. Во овој сегмент ќе соработуваме со германски
компании и институции, со меѓународни организа-
ции како УНДП или Светска банка, со Германската
агенција за интернационална соработка, Регио-
налниот отворен фонд за енергетска ефикасност,
но, исто така, соработуваме и со германските и ма-
кедонските стопански комори и со економските од-
дели од повеќе амбасади, како оние на Германија и
на Австрија.
ЦИМ-експертот Кристијан Хартвиг во работна атмосфера
во просториите на Општина Карпош со Љупчо Димов од одделението
за енергетска ефикасност В. Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 21
СОРАБОТКА
на изолацијата и со тоа овој објект ќе стане енергет-
НА ГОСТИ ЗА ЈУБИЛЕ ЈОТ ски ефикасен. Реконструкцијата на овој објект ќе

НА НОВ БЕЛГРАД почне веднаш по префрлање на грантот.
И.М.

ПРИЗНАНИЕ
ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА
СОРАБОТКА
По повод 15-годишното постоење и работа на
Здружението за културна соработка „Интеркулту-
ра“, на 28 март во Музејот на град Скопје, беше ор-
ганизирана свечена манифестација на која при-
суствуваа претставници на организации од влади-
ниот и невладиниот сектор, како и градоначални-
кот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Нему
Делегација на Општина Карпош, предводена од во оваа пригода му беше врачена благодарница за
градоначалникот Стевчо Јакимовски, присуствува- особен придонес и поддршка во процесот на им-
ше на одбележување на јубилејот на збратимената плементација на интеркултурните проекти, на ниво
општина Нов Белград, 65 години од нејзиното по- на локалната самоуправа.
стоење, односно 11 април 1948 година. „Интеркултура“ е организација која успешно
На свечената академија, која по тој повод се одр- работи на решавање на потребите и приоритетите
жа во општинската зграда на оваа збратимена оп- на младите, промовира интеркултурен дијалог, деј-
штина, пригодно обраќање со честитки за јубилејот ствува на локално, национално и меѓународно ни-
имаше градоначалникот на Нов Белград, Алексан-
дар Шапиќ. На свечената академија, освен прет-
ставници од Општина Карпош, присуствуваа и де-
легации од другите пријателски општини, Балфор и
Бања Лука, како и градоначалникот на Белград,
Драган Ѓилас, и претседателот на Собранието на
градот Белград и некогашен градител на Нов Бел-
град, Зоран Алимпиќ.
И.М.

ЈАПОНСКИ ГРАНТ
ЗА ГРАДИНКАТА „ПРОЛЕТ“
Јапонската канцеларија за врски на Општина
Карпош ѝ додели грант во износ од 57.203,00 евра
(67.000 евра со ДДВ) од Владата на Јапонија, а дого- во. Опсегот на нивната работа опфаќа креирање и
ворот го потпиша градоначалникот на општина поддршка на младински проекти и асистирање при
Карпош, Стевчо Јакимовски. Овие средства ќе би- развивање идеја од страна на младите. Општина
дат наменети за целосна реконструкција на градин- Карпош соработуваше со нив на повеќе различни
ката „Пролет“, која се наоѓа во населбата Козле. проекти, давајќи свој придонес преку поддршка
Градинката е изградена во 1977 година и отто- при имплементација на проекти добиени од разли-
гаш не се преземени никакви посериозни зафати за чни донатори. Меѓутоа, исто така, беше донатор на
подобрување на условите за децата што ја посетува- креирање на младинската стратегија на локално
ат оваа градинка. Затоа средствата ќе бидат намене- ниво, што воедно Општина Карпош ја прави една
ти за промена на сите дрвени прозорци и врати со од ретките општини во Македонија која има импле-
ПВЦ, како и за тоалети, сè со цел децата да учат во ментирано своја програма за локална стратегија за
услови какви што заслужуваат. Општина Карпош развој на младите.
ќе одвои средства од својот буџет за подобрување И.Ѓ.

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ОБРАЗОВАНИЕ
Училишни прослави се одржаа литературен и ликовен конкурс, на
кој учествуваа ученици од девет основни училишта
од Општината. Автори на најдобри литературни
остварувања се Мартин Каранфиловски од VII од-
деление и Ивана Ристевска од III одделение ,од ма-
тичното училиште, под менторство на професорки-
те Олгица Мешкова и Бојана Кузмановска, како и и
Андреј Илиевски од ОУ „Петар Поп-Арсов“, под
менторство на професорката Марија Петкова и
Фросина Мицевска од ООУ „Братство“, под мен-
торство на професорката, педагогот Марина Хаџи-
панзова.
Во категоријата за најдобро ликовно оствару-
вање, доминираа творбите на Вања Илиевска и Ева
Ристеска од ООУ „Владо Тасевски“, под ментор-

ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ство на Марија Бакоч. Со својот ликовно-уметнич-
ки израз, особено внимание привлекоа и учениците
ОДБЕЛЕЖА 56 ГОДИНИ од ООУ „Димо Хаџи-Димов“, Драгана Гавриловска-
Димитровска и Софија Симовска, под менторство
ПОСТОЕЊЕ на професорката Соња Поповска-Трајковска, како
и Борјан Деспотовски кој доаѓа од ООУ „Лазо Трпо-
Учениците и наставниците од ООУ „Владо Та- вски“.
севски“ минатиот месец на специфичен начин го Особена чест претставуваше гостувањето на
одбележаа својот патронат. Во автентичен стил, во учениците и на наставниците од збратименото ос-
работна атмосфера, учениците ги пречекаа своите новно училиште „Караѓорѓе“ од градот Рача, Ср-
гости, пред кои се претставија со пишување кратки бија, а меѓу многубројните гости беа и претставни-
креативни пораки, преку уметнички израз на ко- ците од Бирото за развој на образованието на Репу-
лаж од цртежи и музичка изведба на познати нуме- блика Македонија, професори од Филозофскиот и
ри. Во кабинетите по хемија, физика, биологија, ма- од Педагошкиот факултет во Скопје, претставници
тематика, македонски, германски и англиски јазик, од советот на родители и од училишниот одбор и
како и во училниците по ликовно и по музичко во- претставниците од Одделението за образование на
спитување, основците го презентираа својот креа- Општина Карпош.
тивен израз преку пишување мисли под мотото Игор Ѓуровски
„Како да бидам подобар“. На истата тема

ПАТРОНАТ ВО „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“

Основното училиштето „Јан Амос Коменски“ на 29 март на свечен начин го одбележа своето 49-годиш-
но постоење. На оваа манифестација учениците низ богатата културно-уметничка програма, сочинета од
музички точки, разиграна кореографија и театарски остварувања, го одбележаа својот училишен патро-
нат. Во рамките на оваа свеченост, настапија и децата со посебни потреби, кои со својата изведба ги отво-
рија срцата на присутните родители кои, пак, со бурни овации го наградија нивниот труд. На покана од
директорката на ООУ „Јан Амос Коменски“, Емилија Арсовска, на манифестацијата присуствуваше и гра-
доначалникот на Општина Кар- пош, Стевчо Јакимовски, кој им се придружи во про- славувањето на овој
голем училишен празник.
М.Г.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 23
Меѓународен политички натпревар за политичко образование
УЧЕНИЦИТЕ ОД „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ
Два проекти изготвени од учениците од ООУ во Бон, што овој месец ја организира Сојузната цен-
„Лазо Трповски“ - Карпош се пласираа меѓу финали- трала за политичко образование во текот на овој
стите на 42. Меѓународен училиштен натпревар за месец. Покровител на овој реномиран меѓународен
политичко образование во организација на Сојуз- натпревар е претседателот на Германија, Јоахим
ната централа за политичко образование, кој се одр- Гаук. На 42. Меѓународен училиштен натпревар за
жа во Бон, Германија. Тимот од ООУ „Лазо Трпов- политичко образование, учествуваа повеќе од 50.000
ски“, составен од 50 ученици од седмо одделение и ученици од 29 земји со вкупно 2.599 проекти. Досега
од двајца наставници ментори, проф. Стефан Си- ООУ „Лазо Трповски“ седум пати едноподруго
мовски - предметен наставник по германски јазик и (2006-2012) успешно ја претставува нашата земја на
проф. Даниела Радевска - предметен наставник по овој реномиран меѓународен натпревар. Во седумте
хемија, ја претстави нашата земја со два проекти на досегашни учества училиштето има освоено седум
актуелни политички теми - „Чоколадата и глобали- награди. Учеството на овој реномиран натпревар
зацијата“ (изготвен од учениците од 7б одделение), ООУ „Лазо Трповски“ го реализира како воннас-
и „Спомениците во нашиот град“ (изготвен од 7б тавна активност со финансиска поддршка од Фон-
одделение под менторство на проф. Стефан Симов- дацијата „Фридрих Еберт“.
ски - предметен наставник по германски јазик). Игор Ѓуровски
Нивните проекти ќе бидат истакнати на изложбата

На меѓународната смотра „Интер данс фест - Сараево 2013“

ЗЛАТО ЗА ТАНЧЕРКИТЕ НА ТАМАРА

Во Сараево, несомнено градот на европска про- смотра настапија 38 балетски клубови, 1.440 танче-
моција на дострелите на Општината Карпош - по ри од шест држави. Токму заради тоа нашиот успех
минатогодишното прогласување на нашиот градо- не може да се опише со зборови. Освен што во из-
началник Стевчо Јакимовски за најуспешен во Југо- ведбата на точката по класичен балет „Батерфлај“
источна Европа - во средината на минатиот месец моите ученички беа брилијантни, тие имаа најуба-
со иста почест беа наградени и младите танчери од ви костими и шминка и ги маѓепсаа и многубројна-
балетското студио „Арт балет“ на Тамара Ѓурчи- та публика и меѓународното жири. Нашиот труд и
новска. повеќемесечната напорна подготовка дадоа плод и
На Интернационалниот танцов фестивал (Ин- од Сараево се вративме со златен медал - вели Тама-
тер данс фест - Сараево 2013), танчери од Карпош ра Ѓурчиновска, кореографка, педагог и сопстве-
беа прогласени за најдобри во категоријата класи- ничка на балетското студио „Арт балет“. Таа ветува
чен балет. Во категорија модерен балет освоија вто- и нови триумфи на претстојните меѓународни пре-
ро место, со што ја потврдија досегашната домина- зентации на македонскиот балет и општината Кар-
ција на меѓународните балетски натпреварувања. пош.
- Конкуренцијата беше навистина силна, за што М. Р.
зборува и податокот дека на оваа интернационална

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВЕСТИ
ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА КАРПОШ
ПРВА МЕЃУ ДЕСЕТТЕ ГОДИНАВА
Интернет-страницата на Општина Карпош прв- сов“. Основната цел на истражувањето е да се добие
пат е меѓу првите десет за 2013 година по информи- реална слика за степенот на задоволството на роди-
раност на родителите на учениците за содржините телите. Каков е квалитетот на образовните услуги
што ги нуди локалната самоуправа. Кај месечното покажуваат резултатите од анкетите спроведени од
издание на општинското гласило „Урбан Карпош“ 11 јануари до 5 февруари 2013 година.
родителите на учениците забележуваат подобру- Индексот на задоволство на родителите во те-
вање на информативноста и на содржините. кот на оваа година е 72,5 проценти и е поголем во
Ваквиот заклучок произлезе од истражувањето однос на претходната година. Родителите на учени-
на задоволството на родителите од квалитетот на ците од прво до четврто одделение се за четири
услугите во основното образование во училиштата проценти позадоволни од родителите на учениците
што се наоѓаат на територија на Општина Карпош, од петто до осмо одделение.
а чија презентација се одржа кон средината на март М.Г.
годинава во основното училиште „Петар Поп-Ар-

ОТВОРЕНО МЕЃУНАРОДНОТО УЧИЛИШТЕ QSI ВО КАРПОШ
На свеченото отворање на елитното QSI - Meѓу- - Отсега натаму училиштето ќе ја извршува сво-
народно училиште во Скопје, на 15 април, во про- јата дејност во далеку подобри просторни услови.
сториите во кои до неодамна беше сместена адми- Јас сум длабоко убеден дека со подобрување на мож-
нистрацијата на Општина Карпош, присуствуваа ностите за работа, ќе се подобри и квалитетот на
видни личности од културниот и од политичкиот училишната настава и, со самото тоа, децата ќе до-
врв, како што е амбасадорот на САД во Македонија, бијат едно елитно меѓународно образование. Оп-
Пол Волерс, амбасадорката на Кралството Холанди- штина Карпош помогна овој проект, кој досега се
ја во РМ, Мариет Шурман, и градоначалникот на покажа како мошне успешен, да се реализира и по-
општина Карпош, Стевчо Јакимовски. натаму да ја збогати понудата во образовниот про-
Директорот на училиштето, Роберт Тауер, им цес – изјави општинскиот татко.
посака добредојде на своите гости и воедно ги за- Во рамките на оваа свеченост, посебен впечаток
позна присутните со историјатот на оваа образовна остави младинско културното друштво „Цветан
институција која ги бележи своите почетоци од да- Димов“, кое со својот фолклорен перформанс збога-
лечната 1996 година. QSI нуди висококвалитетно тен со етноелементи, низ традиционалните маке-
образование за децата од три до 18 години, а наста- донски танци и песни ги воодушеви присутните
вата целосно се одвива на англиски јазик. гости. За крај, следуваше и кратка обиколка низ но-
Во оваа пригода се обрати првиот човек на оп- вите простории на ова меѓународно училиште,
штината, Стевчо Јакимовски, кој со нескриено задо- приспособени според најсовремените светски стан-
волство напомена дека е особено горд што ова учи- дарди за одвивање на образовната настава.
лиште досега функционираше на територијата на
Карпош. Игор Ѓуровски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 25
ХОРТИКУЛТУРНИ
АКТИВНОСТИ ВО КАРПОШ
Пред повеќе од две недели, службите на Општи-
на Карпош почнаа со пролетното косење на тревни-
ците во рамките на нејзината територија. Оваа ак-
тивност ќе се одвива во континуитет, сè додека по-
стои потреба за неа. Локалната самоуправа ја анга-
жираше својата служба, составена од 18 косачи на
трева, кои поделени во две групи ги одржуваат
тревниците и тоа, едната група презема комунални
активности од левата, а другата, од десната страна
на булеварот Партизански одреди. Косењето на тре-
вата се одвива редоследно, почнувајќи од населбата
Влае, Карпош 4, Карпош 3, Карпош 2, Карпош 1 и
повторно по истиот редослед. Во тек се и хорти-
културни потфати, така што се доработува зелената
површина околу платото со фонтана во Карпош 3, а Во следните два месеци Општината ќе продол-
хортикултурно се уредува и просторот зад кулата жи со активностите од оваа сфера според нејзиниот
на ул. Никола Тесла 18 во Карпош 1. план за хортикултурно уредување.

ИМУНИЗАЦИЈА НА РОМЧИЊАТА ВО ЗЛОКУЌАНИ
Во соработка со Општина Карпош и на иниција- деца од претшколска возраст на територија на оп-
тива на Ромската невладина организација за зашти- штината Карпош, поточно во Злокуќани.
та на правата на жените и децата ЛИЛ, Здравстве- Во просториите на месната заедница во Злоку-
ниот дом – Скопје, односно поликлиника „Ѓорче ќани, тимот за спроведување на имунизацијата, во
Петров“, по повод Европската недела на имуниза- присуство на претставници од невладината орга-
ција, деновиве спроведе акција за имунизација на низација, ги вакцинираше децата од ромска нацио-
налност кои претходно во соработка со Месната за-
едница биле лоцирани како лица кои нередовно ја
спроведуваат имунизацијата.
Истовремено, претставници на ЛИЛ вршеа и
едукација на населението за важноста на имуниза-
цијата, делејќи им информативни летоци на лицата
кои дојдоа да ги донесат своите дечиња на вакцина-
ција.Секторот за труд и социјална политика при
Општина Карпош, пак, која активно соработува на
овој план и се грижи за здравјето на своите помла-
ди поколенија, го искористи овој повод и во текот
на акцијата за имунизација на повеќе лица од соци-
јално загрозени семејства од Злокуќани им додели
хуманитарна помош во облик на пакети со облека.
М.Г.

ПОЧНА ПРОЛЕТНАТА
ДЕРАТИЗАЦИЈА
Општина Карпош од 1 април 2013 година почна
со редовна пролетна дератизација за уништување
на штетни глодари. Со дератизацијата ќе бидат оп-
фатени околу 3.600 шахти и сите основни училишта
и детски градинки што се на подрачјето на Карпош.

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАЃАНСКИ ПРОЕКТ
ПОГОЛЕМО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ
„Токму во општината лежи силата на слободните народи“
Алексис де Токвил
Разгледувајќи го прогресот на Република Маке- Консултирање – опфаќа различни облици на
донија во процесот на децентрализација и на уна- учество на граѓаните во утврдување на приоритети-
предување на локалната демократија, Конгресот на те на локалната заедница како: јавни расправи, фору-
локални и регионални власти при Советот на Евро- ми, панел-дискусии, анкети, советодавни тела и др.;
па во својот последен извештај за Македонија, усво- Предлагање – вклучува различни облици на
ен кон крајот на октомври минатата година, посочу- учество на граѓаните во давањето предлози и крити-
ва дека во нашата земја постои „низок степен на уче- ки на работата на општината, како: петиции, инди-
ство на граѓаните во локалните прашања“, со кон- видуални претставки и предлози, собири, протести
кретна забелешка дека „инструментите за директно и др.;
учество на граѓаните на локално ниво не се употре- Одлучување – во овој домен спаѓаат формите
буваат често во практиката“. При тоа Конгресот дава кои се дефинирани со Законот за локална самоупра-
конкретна препорака дека треба да се обрне поголе- ва (Сл.весник 5/2002), како: граѓанска иницијатива;
мо внимание на активностите за „зголемување на собир на граѓани и референдум, кои овозможуваат
свесноста на јавноста за учеството на граѓаните и на директно учество на граѓаните во донесување на од-
организациите од граѓанскиот сектор во локалниот луките и практикување на непосредната демокра-
политички живот“. тија.
Ваквите препораки јасно упатуваат на неопход- Механизмите наведени во Законот за локална са-
носта од преземање конкретни активности за зголе- моуправа се најпотребниот минимум за земање
мување на учество на граѓаните во донесувањето на предвид на мислењата на граѓаните. На располагање
одлуки во единиците на локалната самоуправа, а во на општините се низа други средства и начини кои
тие рамки и на Општина Карпош, како една од нај- тие можат да ги користат во нивните напори за да ја
развиените општини во Република Македонија. развијат заедницата, да обезбедат благосостојба на
Граѓанско учество: Што е тоа? граѓаните и да практикуваат добро управување.
Децентрализацијата е процес на пренесување на Во досегашното дејствување во овој домен оп-
надлежности и средства од повисоките кон пониски- штината Карпош има позитивно искуство во дизај-
те нивоа на власт. Нејзината цел е за животните и ра- нирање на облици преку кои ќе ги мотивира и вклу-
ботните проблеми на граѓаните да се одлучува онаму чи граѓаните во процесот на консултирање, предла-
каде што тие живеат и работат – во нивните локални гање и одлучување, како што е проектот „Форуми на
заедници. Оваа цел не може да се оствари доколку не заедниците“.
се обезбеди граѓаните активно да учествуваат во це- Зошто е потребно вклучување на граѓаните?
локупниот процес на креирање и на имплементација За оние кои ги донесуваат одлуките (градоначал-
на политиките. Тоа ја нагласува потребата од редов- никот и Советот) вклучувањето на граѓаните овоз-
на консултација и комуникација со граѓаните на можува градење, односно обезбедување на широка
теми и прашања од различен опфат. поддршка за идеите и решенијата кои ги предлагаат.
Граѓанско учество претставува вклучување на За граѓаните, пак, учеството подразбира можност да
граѓаните, жители на една заедница, во процесот на се влијае врз одлуките. На тој начин се градат мосто-
донесување одлуки кои директно или индиректно ви на соработка меѓу локалната самоуправа и граѓа-
влијаат на нивниот живот во заедницата. Притоа се ните и се зголемува транспарентноста. Тоа што е
користат механизми за согледување на мислењата и најважно е дека учеството на граѓаните помага во
на потребите на граѓаните, кои се применуваат во за- подобрувањето на општинските услуги кои тие ги
висност од утврдените конкретни цели што треба да добиваат.
се постигнат. Процесот на заедничко одлучување ја споделува
Литературата и практиката познаваат четири ос- одговорноста за одлуките, при што локалните вла-
новни вида на граѓанска партиципација: сти не се единствени носители на „товарот“, а граѓа-
Информирање – кое се однесува на обврската на ните стануваат свесни за реалните можности на
локалната власт да ги информира граѓаните за тоа општинската администрација кога решава проблеми
што го работи, како и за плановите и намерите за ид- или презема иницијативи.
ниот развој на општината;

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 27
СПОРТОРАМА
На шаховскиот турнир „Опен Карпош - 2013“

ПОБЕДНИК ХРВАТОТ ЗДЕНКО КОЖУЛ
ЌЕ ДОЈДАМ ПОВТОРНО
Натоварен со победничкиот пехар, не криејќи
ја радоста, хрватскиот велемајстор Зденко Кожул,
веднаш по прогласувањето на победниците, љу-
безно и од нога, одговори на неколку наши пра-
шања.
Како го коментирате тоа што на вака силен
турнир победивте речиси во „фотофиниш“?
- Навистина така се случи и токму заради тоа
оваа победа ми е особено драга, како и ова награ-
да. Конкуренцијата беше навистина силна и чес-
титки заслужуваат и колегите што зад мене зао-
станаа „половина чекор“.
Како, како крунисан шампион, го оценувате
„Опен Карпош“?
- Без и ронка куртоазија - бидејќи сум учест-
вувал на стотина меѓународни шаховски турнири
- со полна уста можам да речам дека ова е еден од
најдобро организираните турнири; почнувајќи од
прекрасниот амбиент, беспрекорната организа-
ција, квалитетот и бројот на учесници, љубезни
домаќини и одлични награди. Сè на сè, ќе бидам
среќен ако и идната година бидам дел од ваков
Со прогласувањето на најдобрите и со доделува- неповторлив шаховски самит.
њето на наградите, градоначалникот на Општина Какви импресии ќе понесете од Македонија,
Карпош, Стевчо Јакимовски, го прогласи за затворен Скопје и од нашиот Карпош?
третиот по ред Меѓународен шаховски турнир - Нема да претерам ако ви кажам дека Македо-
„Опен Карпош – 2013“ што се одржа од 9 до 16 март нија ја сметам за втора татковина. Имено, уште во
во хотелот „Александар палас“. Во оваа пригода тој 1959 година, јас на еден пионерски турнир, одр-
истакна дека Општината Карпош уште еднаш се по- жан во Маврово, првпат ја почувствував сласта
кажала како добар домаќин и изрази надеж дека на победник. Оттогаш до денес во Македонија
сите учесници без оглед на пласманот се задоволни сум престојувал неброено пати, сум настапувал
од учеството на ова интернационално натпревару- за повеќе македонски шаховски клубови и овде
вање. секогаш се чувствувам како дома...
- Ве очекуваме наредната година повторно на М. Раденковиќ
исто место и во уште поголем број, со уште повеќе
велемајстори и со уште поголем награден фонд – Идните велемајсторски имиња се Двирни Даниел од
подвлече градоначалникот Јакимовски во своето Италија, Арнаудов Петар од Бугарија, Кохлвејер Бе-
обраќање до гостите и до учесниците на затворање- рнд од Германија и Хамитевичи Владимир од Мол-
то на шаховскиот турнир. давија. Останатите четворица се интернационални
На годинешниот „Опен Карпош – 2013“ апсолу- мајстори во новите норми, а тоа се Јоланта Заватцка
тен победник е Зденко Кожул од Хрватска со освое- од Полска, Дасатн Мухамет Батухан од Турција, Гор-
ни 7 поени и со награда од 3.112 евра. Втората награ- јачкин Јури од Русија и Стругнел Карл од Франција.
да ја Максим Родштаин од Израел со 7 поени и на- Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јаки-
града од 2.362 евра и третото место го освои Кон- мовски, покрај специјалните ги додели и 16 редовни
стантин Лупулеско од Романија со освоени 7 поени награди. На големите велемајстори слики на тема
и награда од 1.862 евра. На овој меѓународен турнир шах и цвеќе им подари Живко Поповски – Цветин.
се остварија осум нови норми од кои четири се веле- Мила Глигорова
мајсторски и четири интернационални мајсторски.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Спортска манифестација на кејот на Вардар

АТЛЕТСКИ КРОС НА ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ

Минатата сабота (27.04.2013), на кејот на реката Ивана Чивлачки од ОУ „Ј.А. Коменски“ второто ме-
Вардар, се одржа четвртиот по ред атлетскиот крос, сто го освои Марија Бузевска од ОУ „Д.Х. Димов“, а
во кој учествуваа учениците од сите десет основни веднаш по неа целната линија ја помина Наталија
училишта што се наоѓаат на територијата на оп- Калајџиевска од ОУ „П.П. Арсов“ освојувајќи го
штина Карпош. На овој спортски настан, кој поми- третото место. Темпото на трчање се забрза во кате-
на во добра организација од страна на локалната горијата на 250 метри, VII одделение деветтолетка
самоуправа, се натпреваруваа вкупно 500 ученици, (момчиња) каде првото место го освои Мирон Или-
кои беа поделени во десет категории. Градоначал- евски од ОУ „Ј.А. Коменски“, зад него следуваше
никот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, им Бесар Мемети од ОУ „Братство“ кој стигна до вто-
ги врачи пехарите на најуспешните млади атлетича- рата позиција во оваа категорија, додека за третата
ри кои остварија најповолен успех. позиција се избори Иван Стрезоски од ОУ „П.П.
Во категоријата крос-трчање на 100 метри, V од- Арсов“. Одлични резултати прикажаа и седмоодде-
деление деветтолетка (девојчиња), првото место го ленките во категоријата на 250 метри, каде првото
освои Мила Саздова од ОУ „Х.Т. Карпош“, второто место го освои Матеја Јосифовска од ОУ „В. Тасев-
место ѝ припадна на Марија Поповска од ОУ „П.П. ски“, до втората позиција пристигна Халиде Мусли
Арсов“, додека за третото место се избори Ајризи од ОУ „Братство“, а третото место и припадна на
Фетија од ОУ „А. Писевски“. Во категоријата крос- Ана Ковачева од ОУ „Ј.А. Коменски“. Во категорија-
трчање на 150 метри, V одделение деветтолетка та крос-трчање на 300 метри, VIII одделение (мом-
(момчиња), првото место го освои Давид Наумов- чиња) најбрз на целта пристигна Му хамед Алитов
ски од ОУ „В. Чернодрински“, второто место го од ОУ „А. Писевски“, за второто место се избори
обезбеди Мартин Николовски од ОУ „П.П. Арсов“, Стефан Лазовски од ОУ „Д.Х. Димов“, а до третата
а третото место му припадна на Стојан Поповски позиција стигна Стефан Милосавлевиќ од ОУ „Д.Х.
од ОУ „В.Ц. Трена“. Возбудлив беше финишот на Димов“. Крајна неизвесност до самиот финиш, при-
трката во категоријата на 150 метри, VI одделение кажаа ученичките од VIII одделение во категорија-
деветтолетка (девојчиња), каде првото место го та на 300 метри, каде Ана Михајловска од ОУ „В.Ц.
освои Елена Атанасоска од ОУ„П.П. Арсов“, второ- Трена“ оствари најдобар резултат, веднаш по неа со
то место ѝ припадна на Ана Јовановска од ОУ „Ј.А. минимална разлика целната линија ја помина Деа-
Коменски“, додека за третото место се избори Ма- на Блажевска од ОУ „В. Тасевски“ освојувајќи го
рија Спасова од ОУ „В.Ц. Трена“. Во голема неиз- второто место, додека третата позиција ја обезбеди
весност заврши трката во категоријата на 200 ме- Мила Антевска од ОУ „Д.Х. Димов“. Вистински ат-
три, VI одделение деветтолетка (момчиња) во која летски перформанси демонстрираа осмоодделен-
до првото место дојде Алиту Вали од ОУ „А. Писев- ците во категоријата на 350 метри, каде првото ме-
ски“, второто место го обезбеди Стефан Николов- сто го обезбеди Павел Јанкоски од ОУ „В. Тасев-
ски од ОУ „П.П. Арсов“, а третото место му припад- ски“, второто место му припадна на Борис В’чков од
на на Хамза Јашари од ОУ „Братство“. Во категори- ОУ „Л. Трповски“, додека третопласиран беше Кри-
јата крос-трчање на 200 метри, VII одделение девет- стијан Перовски од ОУ „А.Писевски“.
толетка (девојчиња), најбрзо до целта пристигна И. Ѓуровски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 29
ЗЛАТО И БРОНЗА ЗА ЏУДИСТИТЕ ОД ОУ „БРАТСТВО“
Минатиот месец во спортската сала на ООУ тото место. Во вкупниот пласман на Државното пр-
„Гоце Делчев“ во Прилеп, се одржа Државниот нат- венство во џудо за основни училишта, во учебната
превар во џудо за основни училишта. Во силна кон- 2012/2013 година, ООУ „Братство“ се наоѓа на пе-
куренција од многу учесници, основците од ООУ ттото место со освоени 18 бодови. На ова елитно др-
„Братство“ - Скопје (Карпош) успеаја да изборат од- жавно натпреварување учествуваа 95 ученици, од
личен пласман, закитувајќи се со два златни и со два кои 27 во женска и 68 во машка конкуренција од 16
бронзени медали. Хамза Јашари, во машка катего- основни училишта, или од повеќе општински сојузи
рија до 38 килограми, и Амра Фејзула, во женска ка- на училишен спорт од Битола, Прилеп, Скопје, Ра-
тегорија до 57 килограми, го освоија првото место, довиш, Ресен и од Долнени.
додека Резарт Хусеини и Ерион Мехмети, во машка И.Ѓ.
категорија до 31 и до 34 килограми, го освоија тре-

Нов успех на стипендистите на Карпош
САНДРА И АНДРЕЈ СЕ ЗАКИТИЈА СО ЗЛАТНИ МЕДАЛИ
Стипендистите на нашата Општина, Андреј Со- на турнирот што се одржа во Јагодина (Република
коловски и Сандра Иванова од пливачкиот клуб Србија), освои три златни и еден сребрен медал.
„Акватик“, спонзониран од Општината, деновиве На истиот турнир, пливачката Сандра Иванова,
на два меѓународни пливачки турнири постигнаа во конкуренција на 335 учесници од Бугарија, Ма-
блескави резултати. На турнирот во Минхен, Ан- кедонија и од Србија, во категоријата 50 метри дел-
дреј освои златен и сребрен медал и е прогласен за фин и слободно пливање, освои златен медал.
најдобар пливач во категоријата до 15 година. Тој и И.М.

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Училишна лига во одбојка

ТРОНОТ ЗА ДЕВОЈКИТЕ ОД „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
Одбојкарките на ООУ „Владо Тасевски“ се но- турнир ќе остане запаметен по прекрасните поени
вите шампионки во одбојка во рамки на училишна- реализирани од младите надежи на женската одбојка.
та лига 2012/2013 година. На 18 април, во малата На овој спортски настан присуствуваше и први-
сала на СЦ „Борис Трајковски“ се одиграа финал- от човек на општина Карпош, Стевчо Јакимовски,
ните натпревари од женското училишно одбојкар- кој им ги врачи пехарите и медалите на трите нај-
ско првенство за основните училишта од Карпош. добро пласирани екипи. Општинскиот татко ги до-
Во организација на локалната самоуправа, овој дели трофеите на трите најдобри одбојкарки, кои во
спортски настан го одбележа многубројната публи- текот на целата сезона успеаја да доминираат во сво-
ка и френетичната атмосфера, во чиј ритам од- јата категорија, нескромно демонстрирајќи го својот
бојкарките на ООУ „Владо Тасевски“ славеа убедли- раскошен талент.
ва победа над своите спортски противнички од Најдобар играч во текот на целото првенство е
ООУ „Димо Хаџи-Димов“ со два спрема нула (2:0) ученичката Теа Терзиевска од ООУ „Владо Тасев-
во сетови, (25:15); (25:15) и со тоа се промовираа во ски“, за најдобар смечер е прогласена Вања Младено-
нови победници на ова првенство. Сигурни во ва од ООУ „Димо Хаџи-Димов“, додека за најтален-
својата игра, одбојкарките од ООУ „Владо Тасевски“ тиран играч е избрана ученичката Љиљана Коваче-
наметнаа силно темпо на игра, што на крајот ги до- виќ од ООУ „Братство“. Локалната самоуправа за
веде до посакуваната шампионска титула. трите најдобри одбојкарки обезбеди еднократни па-
Со еднаква возбуда течеше и вториот натпревар, рични награди од 20.000 денари, како и 10 месечни
во кој одбојкарките на ООУ „Петар Поп-Арсов“ се спортски стипендии во вредност од 4.000 денари.
покажаа како незапирлив ривал, совладувајќи ги Со овој гест Општина Карпош покажува дека во
своите сопернички од ООУ „Лазо Трповски“ со два континуитет се грижи за развојот на спортот и пот-
спрема нула (2:0) во сетови, (25:19); (25:19) со што го тикнува воспоставување здрави навики кај својата
обезбедија третото место на ова првенство. Љубите- млада популација.
лите на овој спорт уживаа во одличната игра што М.Г.
им ја прикажаа најдобрите четири екипи, а целиот

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 31
Училишна лига во кошарка

ПРВАЦИТЕ ОД „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“
Кошаркарите на ООУ „Војдан Чернодрински“ се Пехарите и медалите на трите најдобро пласира-
новите шампиони во училишната лига на Карпош ни кошаркарски екипи, во рамките на годинешната
за 2012/2013 година, чии финални натпревари се училишна лига им ги врачи советникот на Општина
одиграа минатиот четврток. Во френетична атмос- Карпош од СНСМ, Дејан Димовски. Тој ги додели и
фера, во крајно неизвесен меч, полн со резултатски трофеите на тројцата најдобри кошаркари, кои со
пресврти, тие успеаја да ги совладаат своите спорт- прикажаната игра заслужено обезбедија најдобар
ски ривали, кошаркарите на ООУ „Петар Поп-Ар- пласман во својата категорија за оваа сезона.
сов“ со резултат 52:44 и со тоа да дојдат до посакува- Најдобар играч во лигата е Слободан Митревски
ното прво место во лигата. (ООУ „Војдан Чернодрински“), за најталентиран иг-
Финалето кое се одржа под покровителство на рач е прогласен Дамјан Милошевски (ООУ „Војдан
Општина Карпош во СЦ „Борис Трајковски“, поми- Чернодрински“), додека епитетот најдобар стрелец

на во знакот на коректна игра, со атрактивни поени во лигата заслужено го обезбеди Кристијан Перов-
и со крајно возбудливи пресврти. ски (ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“).
Далеку поизвесен беше триумфот на кошаркари- Локалната самоуправа за тројцата најдобри ко-
те од ООУ „Владо Тасевски“ за кошаркарската брон- шаркари обезбеди еднократни парични награди од
за, кои успеаја убедливо да слават над своите спорт- 20.000 денари, како и 10 месечни спортски стипен-
ски соперници од ООУ „Димо Хаџи-Димов“ со дии во вредност од 4.000 денари. Применувајќи ја
37:13, со што го освоија третото место во кошаркар- својата стратегија за развој на спортот и младите,
ската училишна лига. Општина Карпош воспоставува здрави спортски
Љубителите на овој спорт уживаа во маестрал- навики кај својата млада популација, притоа негу-
ната игра на младите надежи на кошарката од Кар- вајќи ги позитивните вредности кај нив.
пош, кои успеаја да ги наполнат трибините до по- И.Ѓ.
следно место.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 33
34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
„Уметност на живеење Македонија“ Ви предлага
работилници:

Запознај го здивот – научи да управуваш
со стресот

Теодора Костовска: тел. 075 40 50 60
или theodoraаol@yahoo.com

Елементи кои ја сочинуваат работилницата:

 Практично знаење за да се справи
со секојдневните предизвици на животот
 Интерактивна вежби
 Yoga вежби, истегнување за релаксација
 Mедитација и моќни техники на дишење
 Ujjayi, Pranayama, Bhastrika,
 Sudarshan Kriya, уникатна техника
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
Со своите креации
на џиновски велигденски
јајца, учениците од
„Јан Амос Коменски“,
„Димо Хаџи-Димов“,
„Владо Тасевски“, „Вера
Циривири
-Трена“ и
„Петар Поп-Арсов“
ја разубавеа
празничната
атмосфера
во „Сити мол“.

СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

Related Interests