You are on page 1of 36
Весник на локалната самоуправа март-април 2013 • бр. 26-27 • година 5
Весник на локалната самоуправа март-април 2013 • бр. 26-27 • година 5

Весник на локалната самоуправа март-април 2013 • бр. 26-27 • година 5

ЈАКИМОВСКИ ПОВТОРНО ТАТКО НА ОПШТИНАТА
ЈАКИМОВСКИ
ПОВТОРНО
ТАТКО
НА ОПШТИНАТА
2013 • бр. 26-27 • година 5 ЈАКИМОВСКИ ПОВТОРНО ТАТКО НА ОПШТИНАТА

2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

ВО ОВОЈ БРОЈ ИНТЕРВЈУ ИМ СЛУЖАМ САМО НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ 4
ВО ОВОЈ БРОЈ ИНТЕРВЈУ ИМ СЛУЖАМ САМО НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ 4
ВО ОВОЈ БРОЈ ИНТЕРВЈУ ИМ СЛУЖАМ САМО НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ 4
ВО ОВОЈ БРОЈ ИНТЕРВЈУ ИМ СЛУЖАМ САМО НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ 4
ВО ОВОЈ БРОЈ ИНТЕРВЈУ ИМ СЛУЖАМ САМО НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ 4

ВО ОВОЈ БРОЈ

ИНТЕРВЈУ

ИМ СЛУЖАМ САМО НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ

4

ВЕТЕНО СТОРЕНО

СТАРТ НА ГРАДЕЖНАТА СЕЗОНА 2013

13

РАЗГОВОР

Кристијан Хартвиг

КАРПОШ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕДИЗВИК ЗАШТО ЧЕКОРИ НАПРЕД

20

Весник на локалната самоуправа март-април 2013 • бр. 26-27 • година 5
Весник на локалната самоуправа
март-април 2013 • бр. 26-27 • година 5
ЈАКИМОВСКИ
ПОВТОРНО ТАТКО
НА ОПШТИНАТА

Издава Општина Карпош

ул.„Демир Трајко“ бр.43

1000 Скопје, Р. Македонија

тел.: 02 / 30-61-353

факс: 02 / 30-71-040

kontakt@karpos.gov.mk

www.karpos.gov.mk

Издавачки совет

Стевчо Јакимовски

Димче Мешковски

Главен и одговорен уредник

Виолета Цветковска

vikipr@karpos.gov.mk

Уредник

Миле Раденковиќ

mile.radenkovic@karpos.gov.mk

СОРАБОТКА

НА ГОСТИ ЗА ЈУБИЛЕЈОТ НА НОВ БЕЛГРАД

СПОРТОРАМА

ПОБЕДНИК ХРВАТОТ ЗДЕНКО КОЖУЛ

22

28

Редакција

Игор Ѓуровски

Мила Глигорова

Ива Манова

Елена Кузмановска

Живко Трајановски

Технички уредник

Зоран М. Гулевски

Лектура

Лилјана Петрушевска-Кочовска

Ангелина Николовска

Фотографија

Ива Манова

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

3

ИНТЕРВЈУ

Стевчо Јакимовски повторно општински татко

ИМ СЛУЖАМ САМО НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ

По дваесет годишно владеење во Општина Карпош СДСМ придонесува за инсталирање на партијата ВМРО ДПМНЕ во институциите на Општината. Нам не ни преостанува ништо друго освен да се обидеме да најдеме решение за функционирање на Советот на општина Карпош, и нормално дека ќе направиме разговори за соработка со другата пратеничка група

со другата пратеничка група  По трет последователен пат

По трет последователен пат добивате довер-

ба за мандат од жителите на Карпош. Очекувано? Да, очекувано. Со оглед на сработеното, од резул- татите од досегашната работа, задоволството на граѓаните, како и проектите коишто беа реализира- ни, граѓаните сега можат непосредно да плодоужи- ваат во сето тоа. Имајќи предвид дека комуникаци- јата со граѓаните беше непосредна и секојдневна, и дека во изминатиот временски период се потрудив- ме на сите граѓани коишто имаа потреба од помош, да им излеземе во пресрет, значи дека постоеше едно заедничко почитување помеѓу мене, како гра- доначалник и граѓаните на Општина Карпош. Затоа, резултатот од оваа соработка се преточи во огромен

број на гласови и поддршка, како во првиот, така и во вториот круг.

Колку време и енергија треба да се инвести-

ра во граѓаните, за приближно да очекувате во- зврат преку нивните гласови. Всушност, што е по- големиот влог, минатото или иднината? Сработе- ното или ветените програми?

4 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

За да ја стекнете довербата од граѓаните не ви е потребна енергија, туку напротив, работата треба да ви претставува задоволство. Мене, функцијата гра- доначалник ми претставува задоволство, како и ли- чна сатисфакција да им помагам на моите сограѓа- ни. Едноставно да ги решаваме нивните проблеми коишто се во наша надлежност. Сметам дека граѓа- ните ми ја дадоа својата доверба и за тоа што е сра- ботено во минатото, но и она што се наоѓа во рамки- те на мојата програма, за иднината на Карпош. Она што беше најповолно оценето во оваа изборна кам- пања, е токму тоа, што за нејзиното времетраење не се посветив на критикување на моите политички противкандидати. Напротив, јас ја обелоденив моја- та визија за развој на нашата Општина и настапував со проекти, а не со омаловажување на моите поли- тички ривали.

Несомнено, настапивте со една од поамби-

циозните програми. Како градоначалник, како менаџер, колку сте навистина кондиционирани да го остварите сето тоа, финансиски, кадровски?

Да бидам искрен, и она што го ветувавме во 2009 година, веројатно многумина не веруваа дека ќе го оствариме, но очигледно дека ние ги постигнавме тие резултати. Таа година, во нашите ветувања не стоеше дека ќе ги реновираме сите основни учи- лишта, но го сторивме тоа. Не ветивме дека ќе ре- конструираме 135 улици, но сепак ги реновиравме истите, асфалтиравме улици со вкупна должина над 60 километри, направивме фекални, атмосферски канализации и водоводи во должина од над 15 кило- метри. Потоа, тротоари во должина од 45 киломе- три, над 25 километри пешачки патеки, што само го- вори дека, доколку постои желба, доколку се осмис- лат вистинските проекти и сето тоа чесно се срабо-

ти, во тој случај она што е ветено, може и да се реа- лизира.

Според вас, кои се приоритетите кои ги

очекуваат граѓаните во следниот четиригодишен

мандат, а кои се вашите фаворити во програмата? Дефинитивно, најголем приоритет е гасификаци- јата, промената на азбесните покриви, фасадите, бе- сплатните ужинки, екскурзии и бесплатниот прес- тој во градинките.

Очекувате ли некои “тесни грла”, какви што

се во делот на образованието, на пример токму ужинките?

Не очекувам никакви тесни грла. Впрочем, затоа граѓаните ни ја изразија својата доверба, да ги реша- ваме нивните проблеми и потреби. Нашите проекти се претходно обмислени целосно, со целосна финан- сиска конструкција и се придружно, така што ни- вната реализација не е спорна.

Програмата врз основа на која ја добивте

довербата на граѓаните е всушност четиригодиш- на. Кои се плановите за првата година? За првата година, во план е да ги подмириме на- шите обврски коишто ги имаме од досега сработе- ното. Понатаму, да ги решаваме основните инфра- структурни проблеми, како што можете и сами да се уверите според активностите на локалната самоу- права кои се одвиваат во моментов. Веќе започнав- ме со изградба на паркинзи, канализации, асфалти- рање на улици итн. И потоа, полека да се подготву- ваме за проектите коишто ги ветувавме од минати-

от септември, да стартуваме со проектите кои ги ве- тивме за време на изборната кампања.

Освен убедливата победа за општински

татко, Карпош е во состојба на „пата-пата“ со со- ветничките мандати. Каква соработка очекувате и дали ќе има пречки? Ќе ве корегирам. Состојбата за нас не е „пата-па- та“. Владејачката и опозициската партија се во таква

позиција. Ние освоивме пет советнички места, за жал, за 37 гласови не успеа да влезе и нашиот шести советник. Очигледно е дека треба да направиме коа- лиција. Најпрво, се обидовме да стапиме во контакт со раководството на Општинската организација на

СДСМ. И покрај двата обида да оствариме контакт, со цел да реализираме понатамошна соработка во Советот на општината, а сето тоа во интерес на граѓаните на Карпош, тие очигледно дека не ја сака- ат соработката што им ја понудивме, по што следу- ваше одбивање од нивна страна. Тоа е навистина смешен и зачудувачки потег од раководството и на Општинската организација на СДСМ, и од раковод- ството на истата партија. Практично, тие самите, по дваесет годишно владеење во Општина Карпош, придонесуваат за инсталирање на партијата ВМРО ДПМНЕ во институциите на нашата Општина. Нам, не ни преостанува ништо друго, освен да се обидеме да најдеме решение за функционирање на Советот на општината и нормално дека ќе направиме разго- вори за соработка со другата советничка група, ВМ- РО ДПМНЕ. Секако дека нема да дозволиме Сове- тот да биде блокиран, туку напротив, мораме да функционираме во интерес на нашите жители. Тоа и ќе го сториме.

Дали значи дека во Карпош победи всуш-

ност граѓанскиот пристап, определбата на граѓа- ните да гласаат за личност која првенствено, слу- жи на граѓаните, а не на партијата? И 2000-та година граѓаните препознаа во мене силна личност, којашто ќе покаже вистински резул- тати на градоначалничката функција. Затоа, тогаш победив со 20.700 гласови и уште во првиот круг ја осигурав победата. Јас, како кандидат за градоначал- ник, вложив огромен труд и придонес за да биде по- стигнат тој голем успех. Во 2009 година, граѓаните ги препознаа истите вредности, затоа што јас, и покрај тоа што бев член на одредена политичка партија, не се однесував како строго партиски војник, туку функцијата градоначалник ја сфаќам како функција којашто треба да им служи на сите граѓани на Оп- штина Карпош. Тој момент граѓаните веднаш го перцепираа како одлика која треба да биде вткаена во карактерот на секое лице, што е носител на јавна функција. Сметам, дека вистинскиот лик на мојот коректен однос кон сите граѓани на оваа Општина, кон сите припадници на различните политички оп- ции, како и граѓаните од различна вероисповед и нација, дојде до полн израз, токму во оваа кампања. Сето тоа резултираше со огромна поддршка, која

граѓаните во вид на доверба ја изразија кон мене. За волја на вистината, Карпош испрати силен сигнал во една политичка ситуација во којашто имаме то- тално изгубена опозиција, која не функционира, каде што нејзиното раководство буквално се зани- мава самото со себе. Во ваква ситуација, повеќе од јасно е дека граѓаните се желни и очекуваат нова по- литичка опција, којашто ќе ја преземе опозициската палка која во овој миг се наоѓа во рацете на неспо- собната коалиција на опозицијата на чело со СДСМ.

Виолета Цветковска

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

5

ВЕРИФИКАЦИЈА

ВРАЧЕНО УВЕРЕНИЕТО ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ

Претседателката на Општинската изборна ко- мисија, Јулијана Тасиќ, на 19 април официјално му го врачи уверението за избран градоначалник на Општина Карпош на Стевчо Јакимовски. Со ова уверение се верификува новиот четиригодишен мандат на староновиот градоначалник Јакимовски за периодот 2013-2017 година. Честитајќи му го но- виот мандат, претседателката Јулијана Тасиќ изрази надеж дека граѓаните на Карпош и натаму ќе бидат задоволни од неговото раководење на општината како што тоа беше досега. Градоначалникот Стевчо Јакимовски и` се заблагодари на претседателката, ка-

ко и на сите присутни членови на Општинската из- борна комисија и им посака и натаму да имаат ва- кви избори како во Општина Карпош, кои поминаа во мирна, фер и демократска атмосфера. Тој им се заблагодари на граѓаните на Карпош за искажаната доверба и изрази надеж дека изборната програма ќе ја реализира во ветените рокови, но посочи и де- ка претстои уште многу работа за воздигнување на Општина Карпош во една вистинска урбана европ- ски модерна општина.

В. Ц.

европ- ски модерна општина. В. Ц. 6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

Конституиран новиот Совет на Општина Карпош

СОВЕТ

ПОДНОВЕНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

По завршувањето на вториот круг од локалните избори, на 12 април се одржа првата конститутив- ната седница на Советот на Општина Карпош. На седницата се изврши верификацијата на мандатите на новите членови на општинскиот совет, на која новите советници потпишаа свечени изјави. Сове- тот на Општина Карпош е составен од 23 члена, од

кои девет се од коалицијата „За подобра Македо- нија“ од ВМРО-ДПМНЕ, девет од коалицијата „Сојуз за иднината“ предводена од СДСМ и петми- на од Српската напредна странка во Македонија, чиј кандидат беше и победникот на овие локални избори, новоизбраниот градоначалник Стевчо Ја- кимовски.

СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА СНС

СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА СНС Прим. д-р Добрила Андоновска е

Прим. д-р Добрила Андоновска е родена на 28 април 1958 година во Те- тово. Мажена е и има две деца. Средно гимназиско образование завршила во Скопје, а дипломирала на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1983 година. Во 1992 година положи- ла специјалистички испит по пластична, реконструктивна и естетска хи- рургија. Извесно време работела како професор во Средно медицинско училиште „Д-р Панче Караѓозов“, а почнувајќи од јули 1985 година до денес работи во ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“, Скопје. Повеќепати била на раководни функции, а посетувала и бројни едукатив- ни програми и студиски претстои: здобивајќи се со сертификат за менаџ- мент во здравство според програмата на Тертиа. Активно била вклучена во сите изборни циклуси. На вонредните парла- ментарни избори во 2011 била раководител на Центар за комуникации при изборниот штаб на СДСМ, Карпош. На истата позиција била назна-

чена и за претстојните локални избори во 2013 год. Во 2013 година таа е носител на кандидатската листа на градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски.

Роберт Живадиновиќ е роден на 15 мај 1967 годи- на. По професија е дипломиран градежен инженер (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје). Вработен е во ГИ „Македонија“ АД- Скопје, каде бил соработник, самостоен инженер, раководител на сектор и коорди- натор на повеќе проекти од областа на геомеханиката и на геотехниката. Учествувал на мно- губројни симпозиу- ми, семинари и конференции. Член е на Друштвото за геотехника на Ма- кедонија. Оженет е и е татко на две деца. Збору- ва англиски јазик.

деца. Збору- ва англиски јазик. Горан Михајлов е роден1963 година

Горан Михајлов е роден1963 година во Скопје. Ос- новно училиште завршил во „Петар Поп-Арсов“ (Иван Горан Ковачиќ), гимназија во „Никола Ка- рев“, а Правен факултет на „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје. Член на советот на Општина Карпош од 2000 година. Претседател е на комисија за култу- ра на Совет на Оп- штина Карпош од 2005 година. Од 2001 до 2005 го- дина бил секретар на советот на Град Скопје. Оженет е. Зборува англиски јазик.

Оженет е. Зборува англиски јазик. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 •

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

7

СОВЕТ

СОВЕТ Проф. д-р Зоран Т. Поповски е роден во 1962 година во Скопје. По

Проф. д-р Зоран Т. Поповски е роден во 1962 година во Скопје. По профе- сија е биолог, со завршени студии на Природно-мате- матичкиот факул- тет во Скопје. Магистрирал на

Природно-матема-

тичкиот факултет, а докторирал на Земјоделскиот фа- култет во Скопје, каде што е редовен професор. Дел од својата специјализација реализирал на Уни- верзитетот во Осака (Јапонија), а подолги студиски престои остварил во Франција, Италија и во Инди- ја. Досега има објавено повеќе од 100 научни и стручни трудови. Во периодот од 2002 до 2006 година бил државен секретар во Министерството за образование и нау- ка, бил член на Научниот комитет на НАТО и на Советодавниот одбор на Европската фондација за обука. Од УНЕСКО двапати е ангажиран во изго- твување на стратегиски документи за образование- то во Југоисточна Европа. Исто така учествувал во подготовка на документи за потребите на меѓуна- родните организации „Спасете ги децата“ и „Фонд за едукација на Ромите“.

Дејан Димковски е роден на 5 септември 1971 го- дина во Скопје. Според образованието е дипломи- ран економист, а досегашниот работен век го поми- ну ва во ма ло то стопанство, во сопствена фирма. Политички беше ангажиран во СДСМ сè до 16 февруари, кога еднострано и без образложување беше исклучен од партијата. Се служи со анг- лиски јазик. Оже- нет е и има две деца.

јазик. Оже- нет е и има две деца. 8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА СДСМ

КАРПОШ СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА СДСМ Примариус д-р Иван Спировски е

Примариус д-р Иван Спировски е роден 1954 година во Скопје. Основно училиште, гимна- зија, медицински факултет, како и специјализација по општа хирургија завршил во Скопје, а субспецијализа- ција по абдоминал- на хирургија, во Скопје, Љубљана и Софија. Примариус е и магистер на ме- дицински науки. Вработен е на Клиниката по хи- руршки болести „Свети Наум Охридски“ во Скоп- је. Последните 30 години живее во Карпош, во мес- ната заедница Вла до Тасев ски. Според неговото мислење, кампањата за локалните избори 2013 година во Општина Карпош СДСМ, односно Сојузот за иднината, ја завршил успешно, иако истата се водеше во кратко време и со многу притисоци и непринципиелности. Сепак, бројот на освоените места во новиот Совет на Општина Кар- пош, според Спировски, е гарант за успешна рабо- та во интерес на граѓаните на Општина Карпош. Во текот на својот мандат, како советничка група Спировски вели дека ќе се залагаат за постојано подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на Општина Карпош, водејќи сметка за модерните стандарди на урбаното живеење. Свесни дека, оп- штината, како жив организам, постојано ќе се ме- нува, особено ќе се залагаат за зачувување на жи- вотната средина.

Гоце Гавриловски е роден на 24 февруа- ри 1983 го ди на во Скопје. Дипломирал на Градежниот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. Профе- сионално работи во об ла ста на гра деж- ништвото, а има активно познавање на англиски јазик.

ста на гра деж- ништвото, а има активно познавање на англиски јазик.
Владимир Киро- ски е роден на 17 март 1974 година во Гостивар. Дипломи-

Владимир Киро- ски е роден на 17 март 1974 година во Гостивар. Дипломи- ран инженер архи- тект и дипломиран специјалист за од- носи со јавноста (Лондонска школа за односи со јавно- ста – ЛСПР). Маги- странт на Економ- скиот институт. Работно е ангажи- ран во здружението „Знак за квалитет“, каде е извршен директор. Претходно работел во менаџмент-агенциите „Индиго“ и „Идеја плус“, а бил и еден од основачите на Берзата за вработува- ње. Од 2002 до 2006 година бил претседател на одборот за контрола на финансиско и материјално работе- ње во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ. Активно е вклу- чен во изработка на повеќе проекти. Член е на централниот одбор на Либерално–демо- кратска партија и претседател на одборот за меѓу- народна соработка на истата. Оженет е и татко е на две деца. Одлично зборува англиски и француски јазик.

Магдалена Несторовска е родена на 5 април 1961 година во Штип. Таа е магистер по правно-поли- тички науки, а образованието го има оформено на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вработена е во Ми- нистерството за одбрана, како рако- водителка на одде- лението за одбран- бено планирање. Како член на СДСМ активно учествува во сите партиски активности и дава особен придонес во Клубот на жени на СДСМ. Активно зборува англиски јазик.

Активно зборува англиски јазик. Марин Алексов е роден на 2 август
Активно зборува англиски јазик. Марин Алексов е роден на 2 август

Марин Алексов е роден на 2 август 1986 година. Aп- солвент е на Пра- вен факултет, Уни- верзитет „Св. Ки- рил и Методиј“ – Скопје. Има завршено по- ве ќе обу ки од об- ласта на полити- ката, учествувал на семинари и на кон- ференции поврза- ни со проблемати- ката на младите во

нашето општество. Особено активен член е на СДСМ, а во подмладокот на својата матична партија е и претседател на општинскиот разгранок на Социјалдемократската младина. Го зборува англискиот јазик.

Љиљана Симоновска е родена на 1 јуни 1950 годи- на во Охрид. На Филозофскиот факултет при Уни- верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирала на Институтот за педагогија. Вработена е во Здравствениот дом на Скопје, (педа- гог и терапевт лиценциран од „ Монтесори“). Држе- ла практична настава за студенти по педагогија, психологија и по дефектологија. Учествувала во повеќе проекти, (УНИЦЕФ и ФИООМ). Претседа- телка е на педагошкото здружение „Медико“, гене- рален секретар на Македонското здружение „Мон- тесори“ и член на Асоцијацијата за здравствена едука- ција и истражување ХЕРА. Особен придонес дава во целосната едукација на младите во поглед на проблемите што се наметнуваат со современиот тек на живеењето, односно во поглед на модерните зависности и пороци.

модерните зависности и пороци. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 •

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

9

Даница Мартинов- ска е родена на 31 јануари 1941 година во

Даница Мартинов- ска е родена на 31 јануари 1941 година во Долнодупени, Ресенско. Целиот работен век го по- минала во админи- страцијата на Оп- штина Карпош, из- вршувајќи повеќе одговорни работни задачи, главно во кабинетите на оп- штинските функ- ционери. Почнувајќи од осамостојувањето на Република Македонија е во СДСМ и е еден од најистакнатите и најактивни членови, организатор на многу значајни манифестации во локалната самоуправа на Општина Карпош и во матичната партија. За својата предана работа во сите институции била пофалувана и наградувана. Од 2013 година е пензионер.

Марјан Огњановски е роден на 8 март 1956 година во Скопје. Тој е дипломиран економист и сопстве- ник на приватна фирма МГН – ТИМ – Скопје, во чиј состав е и детската марка „Магнолија“, кој ус- пешно егзистира 21 година. Како поранешен ракометар и репрезентативец на Македонија, љубовта кон спортот ја продолжува како функционер во Ракометната федерација, каде извршува функција генерален секретар. Во меѓу- време членува во повеќе комисии во Европската ракоме- тна федерација, а меѓународен деле- гат е на повеќе ев- ропски натпревару- вања. Од 1990 година е член на ВМРО-ДП- МНЕ, а од 2010 го- дина станува член на Обединети за Ма- кедонија. Сега е пре- тседател на претсе- дателството на ОМ.

на претсе- дателството на ОМ. 10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

Филип Даскаловски

е роден на 28 февру-

ари 1988 година во Скопје. Гимназијата „Георги Димитров“ ја завршил во 2006 година, а сега е ап- солвент на државни- от универзитет на студии по новинарс- тво. Учествувал на по ве ќе се ми на ри и конференции, а ак- тивно се занимава со кошарка. Поседу- ва сертификат во об- ласта на осигурувањето. Зборува англиски јазик.

Зборува англиски јазик. СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА ВМРО-ДПМНЕ И

СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈАТА

Сашо Лазаровски

е роден на 4 мај

1978 година во Ск-

опје. На Економ- скиот факултет во Скопје дипломирал меѓународни еко- номски односи, а по тоа обра зо ва ни е- то го проширувал на Универзитетот за национално и светско стопанство во Софија и на „Ко-

нрад Аденауер Штифтунг акаде- мија“, каде стекнал сертификат од политичка акаде- мија, меѓународни односи и дипломатија. Сега е заменик-министер за локална самоуправа, а во периодот од 2003 до 2011 година работел како:

управител на компанија ДГПТУУ „Диабло ком“ ДООЕЛ, бил помошник директор во секторот за меѓународни гранични премини и во Јавно прет- пријатие за стопанисување со станбен и деловен простор. Извесно време работел и како самостоен референт за план и за анализа. Од 2008 до 2010 го- дина, во Агенција за инвестиции на РМ бил промо- тор во Р. Бугарија. Во периодот од јуни до август

2010 година бил директор на ЈП „Водовод и кана-

лизација“ – Скопје. Одлично зборува англиски и бугарски јазик, а се служи и со францускиот јазик. Оженет е и живее во Карпош.

јазик, а се служи и со францускиот јазик. Оженет е и живее во Карпош.
Д-р Цветанка Ба- јрактарова-Ми- шевска е родена во Скопје на 28 ју-

Д-р Цветанка Ба-

јрактарова-Ми-

шевска е родена во Скопје на 28 ју- ли1971 година. На Стоматолошки- от факултет во Скопје дипломира- ла во 1994 година. Истата година се вработила во Уни-

верзитетскиот сто- матолошки кли- нички центар „Св.

Пантелејмон“-

Скопје. Специјалистичкиот испит по ортодонција го поло- жила во 2000 година, а магистрирала во 2004 годи-

на. Од 2009 година е раководител на Клиниката за ортодонција при ЈЗУ УСКЦ „Св. Пантелејмон“. Автор е и коавтор е на повеќе стручно-научни тру- дови објавени во земјата и во странство и добит- ник е на повеќе благодарници. Член е на централната здравствена комисија на ВМРО-ДПМНЕ и член на Советот на Општина Карпош во претходниот мандат. Мажена е и мајка е на две деца. Активно го владее англискиот јазик.

Емил Угриновски е роден 1972 година во Скопје. Дипломирал стоматологија на Медицински факул- тет, а специјализирал орална хирургија. Сопстве- ник е и директор на медицинската установа „Неу- ромедика“. Се занимава со спорт, а активен е и во работата на Ра ко мет на та фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја. Покрај тоа, со години наназад спонзорира повеќе спортски колекти- ви во државата, особено во областа на ракометот. Политички е акти- вен, а како член на ВМРО-ДПМНЕ, трет мандат е член на Советот на ло- калната самоуправа на Општина Кар- пош. Женет е и татко е на две деца. Збору- ва англиски јазик.

деца. Збору- ва англиски јазик. Благоја Драган Не- делковски е

Благоја Драган Не- делковски е роден

на 18 мај 1988 годи- на во Скопје. Завр- шил Економски фа- култет, насока над- ворешна трговија, на Универзитетот „Св. Кирил и Мето- диј во Скопје“. Од

2010 до 2012 година

работно бил анга- жиран во сенатот на Универзитет „Св. Кирил и Мето- диј“, а член е и на управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“ во Скопје. Со успех има завршено: обука за демократија при Институтот за демократија во школата „Да учиме заедно“, обука за политиките на ЕУ и учество во работилницата од проектот „Младите, дел од Европска Македонија“ организирана од ИРЛЕИ,

обука по европско граѓанство во периодот ноември

2006 – мај 2007. Учествувал на семинар на тема –

„Градење порака и комуникации на политичко и владино ниво“ организиран од ИРИ, семинар за „Менаџмент на настани“ во организација на „Мо- тива кампањ менаџмент“ од „Конрад Аденауер“ и неколку политички академии во организација на „Конрад Аденауер“. Завршил и обуки за водење кампања од „Мотива“. Зборува англиски јазик.

Зборува англиски јазик. Тања Ристевска е родена на 9 мај

Тања Ристевска е родена на 9 мај 1973 година во Скопје, каде во 1991 година го завршила УСО „Зеф Љуш Марку“ - просветна насока, а потоа во 1996 го ди на и Зем јо дел ски фа кул тет на Уни вер зи те тот „Св. Кирил и Методиј“, стекнувајќи звање дипло- миран земјоделски инженер - општа насока. Особено е активна во органите и телата на матичната партија, посебно во Општина Карпош. Зборува англиски јазик, но има и основни познавања од германскиот ја- зик. Мажена е и живее во Карпош, на Јуриј Гагарин бр. 51/11.

Карпош, на Јуриј Гагарин бр. 51/11. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 •

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

11

Панче Стојанов- ски е роден на 29 јануари 1954 година во Скопје. Еконо-

Панче Стојанов- ски е роден на 29

јануари 1954 година во Скопје. Еконо- мист е и работел како комерцијалист во „Интер промет“ – Скопје. По осамостоју- вањето на Ре- публика Маке- донија целосно му се посветува на

малостопанстве-

ниот бизнис, занимавајќи се со трговија на дефицитарни продукти на просторите на поранешна Југославија и надвор од нејзините граници. До активно вклучување во политиката, односно во Демократски сојуз на Македонија (2001 година), бил сопственик на фирмите „Веком“ и „Панекс“, а извесен период бил и косопственик на рудник за јаглен. Сега е на должност заменик-директор на ЈП „Град- ски паркинзи“, каде извесно време бил и главен ди- ректор. Советник во локалната самоуправа на Општина Карпош бил и во претходниот мандат. Оженет е и има три сина и два внука. Се служи со англиски јазик.

Игорче Кузманоски е роден на 20 март 1978 годи- на во Скопје. Живее на улица Бриселска 9-2/7. Во 1996 година завршил ЕТУЦ „Михајло Пупин“ - Скопје (електротехничар енергетичар), а во 2000 го ди на и Ви ша тре нер ска шко ла, отсек - тре нер по атлетика и Факултет за физичка култура, отсек - професор по физичка култура.

- професор по физичка култура. Работел како атлет- ски тренер

Работел како атлет- ски тренер (АК - Скопје) и во Сојуз за слепи лица во Скопје (атлетика и голбал) а бил и ме- наџер во кафе-бар

„8“.

Покрај македон- скиот, одлично зборува, англиски, бу гар ски и срп ски јазик. Дружељубив е, со одлични кому- никациски и орга- низаторски способ- ности.

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

Давор Грче е роден на 4 февруари 1969 година во Скопје. ЖУЦ „Вла до Тасев-

ски“ го завршил во

1987 година, а ВШС

во 1990 година. Во тек се не го ви те студии на Факулте- тот за менаџмент. Досегашниот рабо- тен век (29 години) го поминал во МЖ „Транспорт“, рабо- тејќи како помош- ник, машиновозач, надзорник и главен диспечер. Последните 13 години е главен контролор - инстру-

ктор. Како претставник на ДПСМ, од 2009 до 2013 годи- на е советник во локалната самоуправа на Општи- на Карпош, каде бил претседател на Комисијата за спорт и млади. Зборува српски и англиски јазик.

Зборува српски и англиски јазик. Даниела Штерјова , наставничка

Даниела Штерјова, наставничка по англиски јазик во основно училиште „Петар Поп-Арсов“, е родена на 28 јуни 1966 година во Прилеп. Средното обра- зование го оформила во гимназијата „Орце Нико- лов“ (1982-1985) во Скопје. На Филолошки факул- тет, на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, дипло- мирала англиски јазик со македонски јазик и кни- жевност. По дипломирањето работела како настав- ник по англиски јазик на Работничкиот универзи- тет „Кочо Рацин“ во Скопје, а била и хонорарен предавач во МРТВ. Во периодот од 1999 до 2012 година учествувала на повеќе обуки, семинари и конференции:

На ЈИЕ Универзитет со успех го положила испитот за директор на ос- новно училиште и од обуките „Мотивирај за да едуцираш“, ре- форма во образова- нието, „Пеарсон Лонгман“ и МОН. Во

2012 година во Бер-

лин, учествувала на меѓународната „Лет- на академија на Цен- трална Европа“

Покрај англискиот, зборува италијански и делумно германски јазик.

Покрај англискиот, зборува италијански и делумно германски јазик.

ВЕТЕНО СТОРЕНО

СТАРТ НА ГРАДЕЖНАТА СЕЗОНА 2013

Благата зима и топлите денови ни овозможија годинава порано да ја отвориме градежната сезона за тековната 2013 година. Тоа, практично, значеше дека во изминатите два месеци, март и април, и по- крај другите обврски и законскиот „мораториум“, секторот за градежни работи и комунални дејности сепак успеа да ги заврши веќе преземените обврски од минатата година и работеше на речиси 30 инфра-

структурни објекти. Се реконструираа, односно ас- фалтираа или се во фаза на асфалтирање пет улици (претежно во населбата Влае), почна покривањето на каналот кај месноста Куршумлица во Козле, се направи плоштадот кај споменикот на народниот херој Кузман Јосифовски Питу и уште дузина други проекти. Почнавме храбро

други проекти. Почнавме храбро Реконструкција на сливници на
други проекти. Почнавме храбро Реконструкција на сливници на

Реконструкција на сливници на ул. Букурешка на ул. Бр. 8 и бр. 12

Новопроектирана улица во населба Влае 1 од ул. Петар Чаулев до Ацо Шопов

1 од ул. Петар Чаулев до Ацо Шопов Реконструкција на сливник пред

Реконструкција на сливник пред зграда на ул. Јуриј Гагарин бр. 45

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

13

Нова делница од ул. Борка Талевски Покривање на на отворен

Нова делница од ул. Борка Талевски

делница од ул. Борка Талевски Покривање на на отворен

Покривање на на отворен атмосферски канал во месноста Куршумлица

канал во месноста Куршумлица Реконструкција на оштетена

Реконструкција на оштетена патека на ул. Јуриј Гагарин бр. 19

Ново паркиралиште на ул. Братфордска бр. 1
Ново паркиралиште на ул. Братфордска бр. 1

14

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

Поплочување околу настрешница позади кула бр. 12 на ул. Никола Тесла

Поплочување околу настрешница позади кула бр. 12 на ул. Никола Тесла

кула бр. 12 на ул. Никола Тесла Реконструкција на патеки на

Реконструкција на патеки на десна страна од ул. Иван Цанкар

десна страна од ул. Иван Цанкар Место за одмор и дружење во

Место за одмор и дружење во Тафталиџе 1 ул.Варшавска

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

15

Реконструкција на шахти на паркинг на ул. Московска кај Скопски
Реконструкција на шахти на паркинг на ул. Московска кај Скопски

Реконструкција на шахти на паркинг на ул. Московска кај Скопски пазар

Реконструкција на сливници на ул. Дамаска
Реконструкција на сливници на ул. Дамаска

16

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

Ново детско игралиште на ул. Стрезова

детско игралиште на ул. Стрезова Реконструкција на сливници и

Реконструкција на сливници и цевовод на крак од ул. Варшавска према паркингот

од ул. Варшавска према паркингот Поставување на сливници на ул.

Поставување на сливници на ул. Титовоужичка и ул. 507

Хуман почеток на новиот мандат

ВЕСТИ

ВЕЛИГДЕНСКА АКЦИЈА ВО КАРПОШ

По повод претстојните Велигденски празници, во изминатиот викен(д 27-28 април), се одржа де- ветти пат по ред, традиционалната хуманитарна ак- ција “Да бидеме хумани за нашите соседи”. Пред по- големите маркети во 14-те урбани и месни заедници во Општина Карпош, локалната самоуправа поста- ви свои штандови, на кои жителите на Општина Карпош, како и другите купувачи, можеа да ја де- монстрираат својата хуманост на дело, при своето редовно пазарење во маркетите, донирајќи, по соп- ствен избор, најразлични производи, наменети за своите сограѓани кои се наоѓаат во потешка мате- ријална состојба. Од насобраните производи, ќе бидат формирани т.н „хуманитарни пакети“ и истите ќе им бидат вра- чени на социјално загрозените семејства. Кон оваа хумана акција се приклучи и првиот човек на Оп- штината, Стевчо Јакимовски кој донираше прехран-

бени производи кои ќе бидат добредојдени во некои од материјално загрозените семејства за време на големиот христијански празник – Велигден. -Ние континуирано ја спроведуваме оваа хума- нитарна акција, трипати во годината. Пред Вели- гден, пред Божиќ како и пред Денот на Општината. Ги повикавме сите граѓани на општина Карпош да учествуваат во оваа акција, со што ќе ја покажат ху- маноста кон своите сограѓани кои се наоѓаат во по- тешка материјална состојба. На ваков начин, сакаме да ја ублажиме нивната социјална положба за која се надеваме дека е од времен карактер – изјави оп- штинскиот татко. -Со овој хуман гест, сакаме да покажеме дека Карпош, како општина на солидарноста и натаму ќе ги помага сите оние коишто се наоѓаат во зоната на социјалниот ризик – додаде Јакимовски.

И.Г.

ризик – додаде Јакимовски. И.Г. СО „ЗДРАВ ЖИВОТ“ ПРОТИВ

СО „ЗДРАВ ЖИВОТ“ ПРОТИВ АЛКОХОЛИЗМОТ

Минатиот месец во просториите на Клубот на пензионери во Карпош 3, се одржа Меѓународна конференција за борба против алкохолизмот и против други видови зависности, како и за работа- та на клубовите на лекувани алкохоличари. Здру- жението на апстиненти „Здрав живот“, предводено од претседателот Владимир Панзов, Општината Карпош и Општина Велес втор пат се организатори на ваква трибина, на која се дебатираше за последи- ците од лошите навики на луѓето. Трибината беше од отворен карактер и имаше едукативно значење за учениците од ООУ „Лазо Тр- повски“ кои беа гости на оваа конференцијата. Ин- теракциската дискусија е од големо значење за мла-

дите кои може да се сретнат со деликатни ситуации во секојдневието и со луѓе од оваа категорија на за- висници. Претседателот на здружението на апсти- ненти „Здрав живот“, Владимир Панзов, истакна дека граѓаните не треба веднаш да судат, туку да го сослушаат проблемот и доколку се во можност, да помогнат. Членовите на здружението на апстинен- ти од алкохолизам ги објаснија своите лоши иску- ства од животот и нагласија дека младите не треба во лошите навики да бараат решенија за проблеми- те. Работата на клубовите на лекувани алкохолича- ри е од огромна помош за луѓето од оваа категорија.

М.Г.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

17

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

ВО КАРПОШ СЕ ЧЕСТВУВАШЕ СВЕТСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

СВЕТСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Општина Карпош беше домаќин на

Општина Карпош беше домаќин на централната манифестација за одбележување на Меѓународниот ден на светското културно наследство. На настанот организиран од Здружението за мултикултура „За- еднички визии“ од Скопје, под покровителство на Град Скопје, а во соработка со Амбасада на Репу- блика Словачка во Скопје и Општина Карпош, ос- новните училишта „Војдан Чернодрински“ и „Брат- ство“ пригодно го одбележаа Меѓународниот ден на светското културно наследство, 18 април, со марш од ООУ „Војдан Чернодрински“ до ООУ „Братство“, на кој учениците манифестираа фолклорно дефиле долж булеварот Партизански одреди. Централната свеченост по овој повод се одржа во ООУ „Братство“, а свое обраќање на истата има- ше и Соња Ризова-Стојановска, претседателка на Здружението за мултикултура „Заеднички визии“, која и`заблагодари на Општина Карпош за поддрш- ката во организацијата на манифестацијата, како и на другите поддржувачи. На гостите им се обрати и амбасадорот на Сло- вачка, д-р Роберт Кирнанг, кој истакна дека трудот

Кирнанг, кој истакна дека трудот 18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

што се вложува за зачувување на културното на- следство ќе биде награден и од Амбасадата на Репу- блика Словачка, која на тројца најдобри им додели награда – викенд за двајца во „Св. Наум“. Со особено внимание од гостите беше проследе- но и обраќањето на градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој му се заблагодари на Здружението „Заеднички визии“ за тоа што овој проект го работи токму на територијата на општи- на Карпош. - Нашата општина е мултикултурна и особено задоволство за нас е што тука граѓаните од различ- на вероисповед и од различна нација можат да го искажат своето културно наследство. Токму дено- вите што се зад нас покажаа дека во Карпош тие вредности се почитуваат и дека тие вредности има- ат особени резултати, а ние и понатаму ќе продол- жиме во заедништво да ја развиваме нашата општи-

да ја развиваме нашата општи- на. Особено ни е драго што се

на. Особено ни е драго што се потрудивме да го одбележиме овој Светски ден на културното на- следство затоа што културното наследство не при- паѓа само на една нација. Културното наследство, иако потекнува од една нација, претставува задо- волство за целиот свет – рече општинскиот татко во своето обраќање кон присутните. Во својот поздрав до присутните, благодарност до Општината Карпош изрази и Бехиџудин Шеха- пи, директор на Национален конзерваторски цен- тар, кој истакна дека во Македонија, како мулти- културна и мултиконфесионална, особено е важно да се одбележува овој ден во интерес на зајакнување на свеста за заедничко културно минато и за заед- нички културни вредности. Настанот беше збогатен со мултикултурна фол- клорно-музичка програма. Лилјана Петрушевска-Кочовска

ПРИЗ НА НИ ЈА ЗА НАШИТЕ ВРВ НИ АКВА РЕ ЛИ СТИ На 12 март

ПРИЗ НА НИ ЈА

ЗА НАШИТЕ ВРВ НИ

АКВА РЕ ЛИ СТИ

На 12 март годинава, градоначалникот Стевчо Јакимовски им врачи признанија на уметниците - добитници на наградите на годинашниот Меѓуна- роден ликовен конкурс кој традиционално го орга- низира Општина Карпош. Станува збор за избор на најуспешно дело во ликовната техника акварел, ма- нифестација која од година во година стекнува сè

поголема афирмација и популарност. При врачува-

њето на благодарниците за учество на овој конкурс, градоначалник на Карпош, Стевчо Јакимовски, ве- ти дека и понатаму ќе се поддржува културата и уметноста во општината бидејќи тие се значаен сег- мент од живеењето и од духовната надградба на

граѓаните од Карпош.

И.Ѓ.

ЛЕО КРАЛЕВСКИ ОД ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“, НАЈДОБАР ЕКО-СКУЛПТОР

На конкурсот „Рециклирање на отпад од паку- вање“, кој се одржа на 15март во Кинотека на Маке- донија, во организација на „Еуро-Екопак“ и Дет- скиот ликовен центар - Скопје, ученикот од ООУ „Вера Циривири-Трена“ Лео Кралевски ја освои пр- вата награда во поединечни награди со скулптура- та „Робот“. Неговите соученици Дарко Чинго, Ма-

рија Миличевиќ, Марија Ѓорѓиевска, Мила Тана- сковска, Игор Трајков и Софија Илиевска добија дипломи за учество на овој конкурс. Учениците на- стапија под менторство на ликовниот педагог Ли- лјана Ружиновска.

И.М.

педагог Ли- лјана Ружиновска. И.М. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 •

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

19

РАЗГОВОР

Кристијан Хартвиг ЦИМ-експерт за енергетска ефикасност во тимот на Општина Карпош

во тимот на Општина Карпош КАРПОШ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН

КАРПОШ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕДИЗВИК ЗАШТО ЧЕКОРИ НАПРЕД

Прв, од трите приоритети ни е гасификацијата, потоа градење технолошки паркови,енергетски ефикасни фасади на институциите, користење на обновливи извори на енергија и конечно локалниот економски развој на Општината

Господине Хартвиг, добредојдовте во оп-

штина Карпош. Како се чувствувате во оваа ра- ботна средина? - Досега добро се чувствувам тука. Општина Карпош ме прими со задоволство и оваа општина е одлично организирана во оваа област. Има модерна инфраструктура, луѓето со кои работам се многу пријателски настроени и кооперативни, но, исто така, се и многу професионални и ориентирани кон една цел- да успеат во работата. Можеби придобив-

ка од мојата работа е да си ги подобрам моите веш- тини со македонскиот јазик.

Што беше одлучувачко за да конкурирате

за работа како ЦИМ-експерт токму кај нас? Дали

општината Карпош Ви беше професионален пре- дизвик? - Секако, тоа е професионален предизвик. Про- ектот во кој јас учествувам има интересна содржина бидејќи моето претходно професионално искуство во кариерата се фокусирав на енергетската ефикас-

ност. Исто така Македонија е интересна земја за со- работка за секој ЦИМ-експерт. Некои од моите ко- леги претпочитаат да одат во Африка или во азиски- те земји, но за мене Македонија е многу поатрактив- на поради врските со Европа и, нормално, со Гер- манија, мојот дом.

Со какви претходни искуства доаѓате во

оваа работа?

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

- Според образованието, јас сум економист и мо-

ето прво работно искуство ми беше позицијата фи- нансиски консултант во општински инфраструк- турен проект за компанија од Германија. Потоа од- лучив да работам како ЦИМ-експерт во интерна-

ционален проект, па искуството го градев во земји- те од Југоисточна Европа, како Романија, Бугарија, Црна Гора и сега во Македонија. Тоа искуство, нор- мално, направи полесно да се адаптирам на работа- та и на животот во Карпош.

Во Карпош, според Вашиот план, остану-

вате две години. Што сè опфаќа и кои се целите и задачите на Вашиот план за тој период?

- Со првичните разговори, се согласивме околу

тоа кои се целите и до каде е Општината во своите достигнувања, па се фокусираме на три врвни прио- ритети. Прв приоритет е планираната гасификација на општината Карпош и на тој план веќе разговарав со некои од жителите на оваа општина. Многумина од нив веќе се информирани за проектот и имаат високи очекувања од него. Сепак, треба да имаат предвид дека тоа се долгорочни планови за кои е по- требно многу планирање. Исто така, имавме средби и со можни инвеститори во оваа област за да фор- мираме јавно-приватно партнерство. Секако, прио- ритет на мојата работа ќе биде имплементацијата на акцискиот план за енергетска ефикасност. Вториот акциски план се однесува на периодот 2014-2016. Успеавме да реализираме некои цели од планот за енергетска ефикасност, односно да ги аплицираме мерките за енергетска ефикасност на јавните објек- ти како основните училишта, градинките, болници- те. Но, исто така, важно е да имплементираме и ал- тернативни извори на енергија во јавните објекти.

на енергија во јавните објекти. ЦИМ-експертот Кристијан Хартвиг

ЦИМ-експертот Кристијан Хартвиг во работна атмосфера во просториите на Општина Карпош со Љупчо Димов од одделението за енергетска ефикасност

Како го оценувате нивото на постигнување

на планот на енергетска ефикасност во Карпош?

- Пред да почнам да работам овде, знаев дека ова

е една од енергетски најефикасните општини во Ма- кедонија, но, се разбира, сакам да постигнеме уште

повеќе, а тоа е поврзано со акцискиот план за енер- гетска ефикасност. Треба да работиме на постигну- вање што повеќе цели.

Гасификацијата на општина Карпош е клу-

чниот проект на кој ќе се фокусираме следниот пе- риод. За него веќе има низа создадени предуслови, како степенот на изграденост на цевководот, при- клучните станици, формиран е КАРГАС, но по- требно е заокружување на финансиската констру- кција, неопходни се средства од фондови, надво- решни инвеститори. Дали Вие можете да помо- гнете на тој план со привлекување странски ин-

веститори кои би нашле економски интерес во овој проект?

- Никогаш не можете да гарантирате дека некој

инвеститор ќе го поддржи или ќе остане долгороч- но на еден проект, но јас веќе имав некои почетни

разговори во таа насока со некои компании што работат во оваа област. За почеток разговаравме со една австриско-германска компанија пред која јас го претставив проектот, по што го добив првиот пози- тивен одговор. Сепак мора да обезбедиме уште мно- гу детали. Треба да ги презентирам достигнувањата на Општината на ова поле, па сето ова што го наве- довте како создадени предуслови ќе го претставам на инвеститорите, а откако ќе го придобијам нивни- от првичен интерес , мора да пронајдеме и фонд кој би ги поддржал овие цели. Гасификацијата е многу атрактивна инвестиција за странските компании, но, од друга страна, искуствата на други фирми што се занимаваат со вакви и слични дејности од јавен интерес, како дистрибуција на струја и слично, се негативни во смисла на наплатата на услугите. Сето тоа, се разбира, мора да се има предвид. Сепак, јас морам да се обидам да ги убедам да дојдат овде.

На што друго ќе работите во наредниот две-

годишен период според акцискиот план за Општи- на Карпош?

- Досега не спомнавме, но еве ќе споменам дека

работиме и на локалниот развој на општина Кар- пош. Во овој сегмент ќе соработуваме со германски компании и институции, со меѓународни организа- ции како УНДП или Светска банка, со Германската агенција за интернационална соработка, Регио- налниот отворен фонд за енергетска ефикасност, но, исто така, соработуваме и со германските и ма- кедонските стопански комори и со економските од- дели од повеќе амбасади, како оние на Германија и на Австрија.

В. Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

21

22 22

СОРАБОТКА

НА ГОСТИ ЗА ЈУБИЛЕЈОТ НА НОВ БЕЛГРАД

ЗА ЈУБИЛЕЈОТ НА НОВ БЕЛГРАД Де ле га ци ја на Оп шти на Кар

Де ле га ци ја на Оп шти на Кар пош, пред во де на од градоначалникот Стевчо Јакимовски, присуствува- ше на одбележување на јубилејот на збратимената општина Нов Белград, 65 години од нејзиното по- стоење, односно 11 април 1948 година. На свечената академија, која по тој повод се одр- жа во општинската зграда на оваа збратимена оп- штина, пригодно обраќање со честитки за јубилејот имаше градоначалникот на Нов Белград, Алексан- дар Шапиќ. На свечената академија, освен прет- ставници од Општина Карпош, присуствуваа и де- легации од другите пријателски општини, Балфор и Бања Лука, како и градоначалникот на Белград, Дра ган Ѓи лас, и пре тседателот на Со бра ни е то на градот Белград и некогашен градител на Нов Бел- град, Зоран Алимпиќ.

И.М.

ЈАПОНСКИ ГРАНТ ЗА ГРАДИНКАТА „ПРОЛЕТ“

Јапонската канцеларија за врски на Општина Карпош и` додели грант во износ од 57.203,00 евра (67.000 евра со ДДВ) од Владата на Јапонија, а дого- ворот го потпиша градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Овие средства ќе би- дат наменети за целосна реконструкција на градин- ката „Пролет“, која се наоѓа во населбата Козле. Градинката е изградена во 1977 година и отто- гаш не се преземени никакви посериозни зафати за подобрување на условите за децата што ја посетува- ат оваа градинка. Затоа средствата ќе бидат намене- ти за промена на сите дрвени прозорци и врати со ПВЦ, како и за тоалети, сè со цел децата да учат во услови какви што заслужуваат. Општина Карпош ќе одвои средства од својот буџет за подобрување

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

на изолацијата и со тоа овој објект ќе стане енергет- ски ефикасен. Реконструкцијата на овој објект ќе почне веднаш по префрлање на грантот.

И.М.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА СОРАБОТКА

По повод 15-годишното постоење и работа на Здружението за културна соработка „Интеркулту- ра“, на 28 март во Музејот на град Скопје, беше ор- ганизирана свечена манифестација на која при- суствуваа претставници на организации од влади- ниот и невладиниот сектор, како и градоначални- кот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Нему во оваа пригода му беше врачена благодарница за особен придонес и поддршка во процесот на им- плементација на интеркултурните проекти, на ниво на локалната самоуправа. „Интеркултура“ е организација која успешно работи на решавање на потребите и приоритетите на младите, промовира интеркултурен дијалог, деј- ствува на локално, национално и меѓународно ни-

национално и меѓународно ни- во. Опсегот на нивната работа

во. Опсегот на нивната работа опфаќа креирање и поддршка на младински проекти и асистирање при развивање идеја од страна на младите. Општина Карпош соработуваше со нив на повеќе различни проекти, давајќи свој придонес преку поддршка при имплементација на проекти добиени од разли- чни донатори. Меѓутоа, исто така, беше донатор на креирање на младинската стратегија на локално ниво, што воедно Општина Карпош ја прави една од ретките општини во Македонија која има импле- ментирано своја програма за локална стратегија за развој на младите.

И.Ѓ.

Училишни прослави

Училишни прослави ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ОДБЕЛЕЖА 56 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ОДБЕЛЕЖА 56 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

Учениците и наставниците од ООУ „Владо Та- севски“ минатиот месец на специфичен начин го одбележаа својот патронат. Во автентичен стил, во работна атмосфера, учениците ги пречекаа своите гости, пред кои се претставија со пишување кратки креативни пораки, преку уметнички израз на ко- лаж од цртежи и музичка изведба на познати нуме- ри. Во кабинетите по хемија, физика, биологија, ма- тематика, македонски, германски и англиски јазик, како и во училниците по ликовно и по музичко во- спитување, основците го презентираа својот креа- тивен израз преку пишување мисли под мотото „Како да бидам подобар“. На истата тема

ОБРАЗОВАНИЕ

се одржаа литературен и ликовен конкурс, на кој учествуваа ученици од девет основни училишта од Општината. Автори на најдобри литературни остварувања се Мартин Каранфиловски од VII од- деление и Ивана Ристевска од III одделение ,од ма- тичното училиште, под менторство на професорки- те Олгица Мешкова и Бојана Кузмановска, како и и Андреј Илиевски од ОУ „Петар Поп-Арсов“, под менторство на професорката Марија Петкова и Фросина Мицевска од ООУ „Братство“, под мен- торство на професорката, педагогот Марина Хаџи- панзова. Во категоријата за најдобро ликовно оствару- вање, доминираа творбите на Вања Илиевска и Ева Ристеска од ООУ „Владо Тасевски“, под ментор- ство на Марија Бакоч. Со својот ликовно-уметнич- ки израз, особено внимание привлекоа и учениците од ООУ „Димо Хаџи-Димов“, Драгана Гавриловска- Димитровска и Софија Симовска, под менторство на професорката Соња Поповска-Трајковска, како и Борјан Деспотовски кој доаѓа од ООУ „Лазо Трпо- вски“. Особена чест претставуваше гостувањето на учениците и на наставниците од збратименото ос- новно училиште „Караѓорѓе“ од градот Рача, Ср- бија, а меѓу многубројните гости беа и претставни- ците од Бирото за развој на образованието на Репу- блика Македонија, професори од Филозофскиот и од Педагошкиот факултет во Скопје, претставници од советот на родители и од училишниот одбор и претставниците од Одделението за образование на Општина Карпош. Игор Ѓуровски

ПАТРОНАТ ВО „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“

ПАТРОНАТ ВО „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ Основното училиштето „Јан Амос
ПАТРОНАТ ВО „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ Основното училиштето „Јан Амос

Основното училиштето „Јан Амос Коменски“ на 29 март на свечен начин го одбележа своето 49-годиш- но постоење. На оваа манифестација учениците низ богатата културно-уметничка програма, сочинета од музички точки, разиграна кореографија и театарски остварувања, го одбележаа својот училишен патро- нат. Во рамките на оваа свеченост, настапија и децата со посебни потреби, кои со својата изведба ги отво- рија срцата на присутните родители кои, пак, со бурни овации го наградија нивниот труд. На покана од директорката на ООУ „Јан Амос Коменски“, Емилија Арсовска, на манифестацијата присуствуваше и гра- доначалникот на Општина Кар- пош, Стевчо Јакимовски, кој им се придружи во про- славувањето на овој голем училишен празник.

М.Г.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

23

Меѓународен политички натпревар за политичко образование

УЧЕНИЦИТЕ ОД „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ

Два проекти изготвени од учениците од ООУ „Лазо Трповски“ - Карпош се пласираа меѓу финали- стите на 42. Меѓународен училиштен натпревар за политичко образование во организација на Сојуз- ната централа за политичко образование, кој се одр- жа во Бон, Германија. Тимот од ООУ „Лазо Трпов- ски“, составен од 50 ученици од седмо одделение и од двајца наставници ментори, проф. Стефан Си- мовски - предметен наставник по германски јазик и проф. Даниела Радевска - предметен наставник по хемија, ја претстави нашата земја со два проекти на актуелни политички теми - „Чоколадата и глобали- зацијата“ (изготвен од учениците од 7б одделение), и „Спомениците во нашиот град“ (изготвен од 7б одделение под менторство на проф. Стефан Симов- ски - предметен наставник по германски јазик). Нивните проекти ќе бидат истакнати на изложбата

На меѓународната смотра„Интер данс фест - Сараево 2013“

во Бон, што овој месец ја организира Сојузната цен- трала за политичко образование во текот на овој месец. Покровител на овој реномиран меѓународен натпревар е претседателот на Германија, Јоахим Гаук. На 42. Меѓународен училиштен натпревар за политичко образование, учествуваа повеќе од 50.000 ученици од 29 земји со вкупно 2.599 проекти. Досега ООУ „Лазо Трповски“ седум пати едноподруго (2006-2012) успешно ја претставува нашата земја на овој реномиран меѓународен натпревар. Во седумте досегашни учества училиштето има освоено седум награди. Учеството на овој реномиран натпревар ООУ „Лазо Трповски“ го реализира како воннас- тавна активност со финансиска поддршка од Фон- дацијата „Фридрих Еберт“. Игор Ѓуровски

ЗЛАТО ЗА ТАНЧЕРКИТЕ НА ТАМАРА

ЗЛАТО ЗА ТАНЧЕРКИТЕ НА ТАМАРА Во Сараево, несомнено градот на

Во Сараево, несомнено градот на европска про- моција на дострелите на Општината Карпош - по минатогодишното прогласување на нашиот градо- началник Стевчо Јакимовски за најуспешен во Југо- источна Европа - во средината на минатиот месец со иста почест беа наградени и младите танчери од ба летското студио „Арт ба лет“ на Тамара Ѓурчи- новска. На Интернационалниот танцов фестивал (Ин- тер данс фест - Сараево 2013), танчери од Карпош беа прогласени за најдобри во категоријата класи- чен балет. Во категорија модерен балет освоија вто- ро место, со што ја потврдија досегашната домина- ција на меѓународните балетски натпреварувања. - Конкуренцијата беше навистина силна, за што зборува и податокот дека на оваа интернационална

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

смотра настапија 38 балетски клубови, 1.440 танче- ри од шест држави. Токму заради тоа нашиот успех не може да се опише со зборови. Освен што во из- ведбата на точката по класичен балет „Батерфлај“ моите ученички беа брилијантни, тие имаа најуба- ви костими и шминка и ги маѓепсаа и многубројна- та публика и меѓународното жири. Нашиот труд и повеќемесечната напорна подготовка дадоа плод и од Сараево се вративме со златен медал - вели Тама- ра Ѓурчиновска, кореографка, педагог и сопстве- ничка на балетското студио „Арт балет“. Таа ветува и нови триумфи на претстојните меѓународни пре- зентации на македонскиот балет и општината Кар- пош.

М. Р.

ВЕСТИ

ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА КАРПОШ ПРВА МЕЃУ ДЕСЕТТЕ ГОДИНАВА

ПРВА МЕЃУ ДЕСЕТТЕ ГОДИНАВА Интернет-страницата на Општина

Интернет-страницата на Општина Карпош прв- пат е меѓу првите десет за 2013 година по информи- раност на родителите на учениците за содржините што ги нуди локалната самоуправа. Кај месечното издание на општинското гласило „Урбан Карпош“ родителите на учениците забележуваат подобру- вање на информативноста и на содржините. Ваквиот заклучок произлезе од истражувањето на задоволството на родителите од квалитетот на услугите во основното образование во училиштата што се наоѓаат на територија на Општина Карпош, а чија презентација се одржа кон средината на март годинава во основното училиште „Петар Поп-Ар-

сов“. Основната цел на истражувањето е да се добие реална слика за степенот на задоволството на роди- телите. Каков е квалитетот на образовните услуги покажуваат резултатите од анкетите спроведени од 11 јануари до 5 февруари 2013 година. Индексот на задоволство на родителите во те- кот на оваа година е 72,5 проценти и е поголем во однос на претходната година. Родителите на учени- ците од прво до четврто одделение се за четири проценти позадоволни од родителите на учениците од петто до осмо одделение.

М.Г.

од петто до осмо одделение. М.Г. ОТВОРЕНО МЕЃУНАРОДНОТО УЧИЛИШТЕ

ОТВОРЕНО МЕЃУНАРОДНОТО УЧИЛИШТЕ QSI ВО КАРПОШ

На свеченото отворање на елитното QSI - Meѓу- народно училиште во Скопје, на 15 април, во про- сториите во кои до неодамна беше сместена адми- нистрацијата на Општина Карпош, присуствуваа видни личности од културниот и од политичкиот врв, како што е амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс, амбасадорката на Кралството Холанди- ја во РМ, Мариет Шурман, и градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Директорот на училиштето, Роберт Тауер, им посака добредојде на своите гости и воедно ги за- позна присутните со историјатот на оваа образовна институција која ги бележи своите почетоци од да- лечната 1996 година. QSI нуди висококвалитетно образование за децата од три до 18 години, а наста- вата целосно се одвива на англиски јазик. Во оваа пригода се обрати првиот човек на оп- штината, Стевчо Јакимовски, кој со нескриено задо- волство напомена дека е особено горд што ова учи- лиште досега функционираше на територијата на Карпош.

- Отсега натаму училиштето ќе ја извршува сво- јата дејност во далеку подобри просторни услови. Јас сум длабоко убеден дека со подобрување на мож- ностите за работа, ќе се подобри и квалитетот на училишната настава и, со самото тоа, децата ќе до- бијат едно елитно меѓународно образование. Оп- штина Карпош помогна овој проект, кој досега се покажа како мошне успешен, да се реализира и по- натаму да ја збогати понудата во образовниот про- цес – изјави општинскиот татко. Во рамките на оваа свеченост, посебен впечаток остави младинско културното друштво „Цветан Димов“, кое со својот фолклорен перформанс збога- тен со етноелементи, низ традиционалните маке- донски танци и песни ги воодушеви присутните гости. За крај, следуваше и кратка обиколка низ но- вите простории на ова меѓународно училиште, приспособени според најсовремените светски стан- дарди за одвивање на образовната настава.

Игор Ѓуровски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

25

ХОРТИКУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ ВО КАРПОШ

Пред повеќе од две недели, службите на Општи- на Карпош почнаа со пролетното косење на тревни- ците во рамките на нејзината територија. Оваа ак- тивност ќе се одвива во континуитет, сè додека по- стои потреба за неа. Локалната самоуправа ја анга- жираше својата служба, составена од 18 косачи на трева, кои поделени во две групи ги одржуваат тревниците и тоа, едната група презема комунални активности од левата, а другата, од десната страна на булеварот Партизански одреди. Косењето на тре- вата се одвива редоследно, почнувајќи од населбата Влае, Карпош 4, Карпош 3, Карпош 2, Карпош 1 и повторно по истиот редослед. Во тек се и хорти- културни потфати, така што се доработува зелената површина околу платото со фонтана во Карпош 3, а хортикултурно се уредува и просторот зад кулата на ул. Никола Тесла 18 во Карпош 1.

на ул. Никола Тесла 18 во Карпош 1. Во следните два месеци Општината

Во следните два месеци Општината ќе продол- жи со активностите од оваа сфера според нејзиниот план за хортикултурно уредување.

ИМУНИЗАЦИЈА НА РОМЧИЊАТА ВО ЗЛОКУЌАНИ

Во соработка со Општина Карпош и на иниција- тива на Ромската невладина организација за зашти- та на правата на жените и децата ЛИЛ, Здравстве- ниот дом – Скопје, односно поликлиника „Ѓорче Петров“, по повод Европската недела на имуниза- ција, деновиве спроведе акција за имунизација на

акција за имунизација на 26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

деца од претшколска возраст на територија на оп- штината Карпош, поточно во Злокуќани. Во просториите на месната заедница во Злоку- ќани, тимот за спроведување на имунизацијата, во присуство на претставници од невладината орга- низација, ги вакцинираше децата од ромска нацио- налност кои претходно во соработка со Месната за- едница биле лоцирани како лица кои нередовно ја спроведуваат имунизацијата. Истовремено, претставници на ЛИЛ вршеа и едукација на населението за важноста на имуниза- цијата, делејќи им информативни летоци на лицата кои дојдоа да ги донесат своите дечиња на вакцина- ција.Секторот за труд и социјална политика при Општина Карпош, пак, која активно соработува на овој план и се грижи за здравјето на своите помла- ди поколенија, го искористи овој повод и во текот на акцијата за имунизација на повеќе лица од соци- јално загрозени семејства од Злокуќани им додели хуманитарна помош во облик на пакети со облека. М.Г.

ПОЧНА ПРОЛЕТНАТА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Општина Карпош од 1 април 2013 година почна со редовна пролетна дератизација за уништување на штетни глодари. Со дератизацијата ќе бидат оп- фатени околу 3.600 шахти и сите основни училишта и детски градинки што се на подрачјето на Карпош.

ГРАЃАНСКИ ПРОЕКТ

ПОГОЛЕМО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ

„Токму во општината лежи силата на слободните народи“

Разгледувајќи го прогресот на Република Маке- донија во процесот на децентрализација и на уна- предување на локалната демократија, Конгресот на локални и регионални власти при Советот на Евро- па во својот последен извештај за Македонија, усво- ен кон крајот на октомври минатата година, посочу- ва дека во нашата земја постои „низок степен на уче- ство на граѓаните во локалните прашања“, со кон- кретна забелешка дека „инструментите за директно учество на граѓаните на локално ниво не се употре- буваат често во практиката“. При тоа Конгресот дава конкретна препорака дека треба да се обрне поголе- мо внимание на активностите за „зголемување на свесноста на јавноста за учеството на граѓаните и на организациите од граѓанскиот сектор во локалниот политички живот“. Ваквите препораки јасно упатуваат на неопход- носта од преземање конкретни активности за зголе- мување на учество на граѓаните во донесувањето на одлуки во единиците на локалната самоуправа, а во тие рамки и на Општина Карпош, како една од нај- развиените општини во Република Македонија. Граѓанско учество: Што е тоа? Децентрализацијата е процес на пренесување на надлежности и средства од повисоките кон пониски- те нивоа на власт. Нејзината цел е за животните и ра- ботните проблеми на граѓаните да се одлучува онаму каде што тие живеат и работат – во нивните локални заедници. Оваа цел не може да се оствари доколку не се обезбеди граѓаните активно да учествуваат во це- локупниот процес на креирање и на имплементација на политиките. Тоа ја нагласува потребата од редов- на консултација и комуникација со граѓаните на теми и прашања од различен опфат. Граѓанско учество претставува вклучување на граѓаните, жители на една заедница, во процесот на донесување одлуки кои директно или индиректно влијаат на нивниот живот во заедницата. Притоа се користат механизми за согледување на мислењата и на потребите на граѓаните, кои се применуваат во за- висност од утврдените конкретни цели што треба да се постигнат. Литературата и практиката познаваат четири ос- новни вида на граѓанска партиципација:

Информирање – кое се однесува на обврската на локалната власт да ги информира граѓаните за тоа што го работи, како и за плановите и намерите за ид- ниот развој на општината;

Алексис де Токвил

Консултирање – опфаќа различни облици на учество на граѓаните во утврдување на приоритети- те на локалната заедница како: јавни расправи, фору- ми, панел-дискусии, анкети, советодавни тела и др.; Предлагање – вклучува различни облици на учество на граѓаните во давањето предлози и крити- ки на работата на општината, како: петиции, инди- видуални претставки и предлози, собири, протести и др.; Одлучување – во овој домен спаѓаат формите кои се дефинирани со Законот за локална самоупра- ва (Сл.весник 5/2002), како: граѓанска иницијатива; собир на граѓани и референдум, кои овозможуваат директно учество на граѓаните во донесување на од- луките и практикување на непосредната демокра- тија. Механизмите наведени во Законот за локална са- моуправа се најпотребниот минимум за земање предвид на мислењата на граѓаните. На располагање на општините се низа други средства и начини кои тие можат да ги користат во нивните напори за да ја развијат заедницата, да обезбедат благосостојба на граѓаните и да практикуваат добро управување. Во досегашното дејствување во овој домен оп- штината Карпош има позитивно искуство во дизај- нирање на облици преку кои ќе ги мотивира и вклу- чи граѓаните во процесот на консултирање, предла- гање и одлучување, како што е проектот „Форуми на заедниците“. Зошто е потребно вклучување на граѓаните? За оние кои ги донесуваат одлуките (градоначал- никот и Советот) вклучувањето на граѓаните овоз- можува градење, односно обезбедување на широка поддршка за идеите и решенијата кои ги предлагаат. За граѓаните, пак, учеството подразбира можност да се влијае врз одлуките. На тој начин се градат мосто- ви на соработка меѓу локалната самоуправа и граѓа- ните и се зголемува транспарентноста. Тоа што е најважно е дека учеството на граѓаните помага во подобрувањето на општинските услуги кои тие ги добиваат. Процесот на заедничко одлучување ја споделува одговорноста за одлуките, при што локалните вла- сти не се единствени носители на „товарот“, а граѓа- ните стануваат свесни за реалните можности на општинската администрација кога решава проблеми или презема иницијативи.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

27

СПОРТОРАМА

На шаховскиот турнир„Опен Карпош - 2013“

ПОБЕДНИК ХРВАТОТ ЗДЕНКО КОЖУЛ

ПОБЕДНИК ХРВАТОТ ЗДЕНКО КОЖУЛ Со прогласувањето на најдобрите

Со прогласувањето на најдобрите и со доделува- њето на наградите, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, го прогласи за затворен третиот по ред Меѓународен шаховски турнир „Опен Карпош – 2013“ што се одржа од 9 до 16 март во хотелот „Александар палас“. Во оваа пригода тој истакна дека Општината Карпош уште еднаш се по- кажала како добар домаќин и изрази надеж дека сите учесници без оглед на пласманот се задоволни од учеството на ова интернационално натпревару- вање. - Ве очекуваме наредната година повторно на исто место и во уште поголем број, со уште повеќе велемајстори и со уште поголем награден фонд – подвлече градоначалникот Јакимовски во своето обраќање до гостите и до учесниците на затворање- то на шаховскиот турнир. На годинешниот „Опен Карпош – 2013“ апсолу- тен победник е Зденко Кожул од Хрватска со освое- ни 7 поени и со награда од 3.112 евра. Втората награ- да ја Максим Родштаин од Израел со 7 поени и на- града од 2.362 евра и третото место го освои Кон- стантин Лупулеско од Романија со освоени 7 поени и награда од 1.862 евра. На овој меѓународен турнир се остварија осум нови норми од кои четири се веле- мајсторски и четири интернационални мајсторски.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

ЌЕ ДОЈДАМ ПОВТОРНО

Натоварен со победничкиот пехар, не криејќи

ја радоста, хрватскиот велемајстор Зденко Кожул, веднаш по прогласувањето на победниците, љу- безно и од нога, одговори на неколку наши пра- шања. Како го коментирате тоа што на вака силен турнир победивте речиси во „фотофиниш“?

- Навистина така се случи и токму заради тоа

оваа победа ми е особено драга, како и ова награ- да. Конкуренцијата беше навистина силна и чес- титки заслужуваат и колегите што зад мене зао- станаа „половина чекор“. Како, како крунисан шампион, го оценувате „Опен Карпош“?

- Без и ронка куртоазија - бидејќи сум учест-

вувал на стотина меѓународни шаховски турнири - со полна уста можам да речам дека ова е еден од најдобро организираните турнири; почнувајќи од

прекрасниот амбиент, беспрекорната организа- ција, квалитетот и бројот на учесници, љубезни домаќини и одлични награди. Сè на сè, ќе бидам среќен ако и идната година бидам дел од ваков неповторлив шаховски самит. Какви импресии ќе понесете од Македонија, Скопје и од нашиот Карпош?

- Нема да претерам ако ви кажам дека Македо-

нија ја сметам за втора татковина. Имено, уште во 1959 година, јас на еден пионерски турнир, одр- жан во Маврово, првпат ја почувствував сласта на победник. Оттогаш до денес во Македонија сум престојувал неброено пати, сум настапувал за повеќе македонски шаховски клубови и овде секогаш се чувствувам како дома

М. Раденковиќ

Идните велемајсторски имиња се Двирни Даниел од Италија, Арнаудов Петар од Бугарија, Кохлвејер Бе- рнд од Германија и Хамитевичи Владимир од Мол- давија. Останатите четворица се интернационални мајстори во новите норми, а тоа се Јоланта Заватцка од Полска, Дасатн Мухамет Батухан од Турција, Гор- јачкин Јури од Русија и Стругнел Карл од Франција. Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јаки- мовски, покрај специјалните ги додели и 16 редовни награди. На големите велемајстори слики на тема шах и цвеќе им подари Живко Поповски – Цветин. Мила Глигорова

Спортска манифестација на кејот на Вардар

АТЛЕТСКИ КРОС НА ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ

КРОС НА ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ Минатата сабота (27.04.2013), на кејот

Минатата сабота (27.04.2013), на кејот на реката Вардар, се одржа четвртиот по ред атлетскиот крос, во кој учествуваа учениците од сите десет основни училишта што се наоѓаат на територијата на оп- штина Карпош. На овој спортски настан, кој поми- на во добра организација од страна на локалната самоуправа, се натпреваруваа вкупно 500 ученици, кои беа поделени во десет категории. Градоначал- никот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, им ги врачи пехарите на најуспешните млади атлетича- ри кои остварија најповолен успех. Во категоријата крос-трчање на 100 метри, V од- деление деветтолетка (девојчиња), првото место го освои Мила Саздова од ОУ „Х.Т. Карпош“, второто место и` припадна на Марија Поповска од ОУ „П.П. Арсов“, додека за третото место се избори Ајризи Фетија од ОУ „А. Писевски“. Во категоријата крос- трчање на 150 метри, V одделение деветтолетка (момчиња), првото место го освои Давид Наумов- ски од ОУ „В. Чернодрински“, второто место го обезбеди Мартин Николовски од ОУ „П.П. Арсов“, а третото место му припадна на Стојан Поповски од ОУ „В.Ц. Трена“. Возбудлив беше финишот на трката во категоријата на 150 метри, VI одделение деветтолетка (девојчиња), каде првото место го освои Елена Атанасоска од ОУ„П.П. Арсов“, второ- то место и` припадна на Ана Јовановска од ОУ „Ј.А. Коменски“, додека за третото место се избори Ма- рија Спасова од ОУ „В.Ц. Трена“. Во голема неиз- весност заврши трката во категоријата на 200 ме- три, VI одделение деветтолетка (момчиња) во која до првото место дојде Алиту Вали од ОУ „А. Писев- ски“, второто место го обезбеди Стефан Николов- ски од ОУ „П.П. Арсов“, а третото место му припад- на на Хамза Јашари од ОУ „Братство“. Во категори- јата крос-трчање на 200 метри, VII одделение девет- толетка (девојчиња), најбрзо до целта пристигна

Ивана Чивлачки од ОУ „Ј.А. Коменски“ второто ме- сто го освои Марија Бузевска од ОУ „Д.Х. Димов“, а веднаш по неа целната линија ја помина Наталија Калајџиевска од ОУ „П.П. Арсов“ освојувајќи го третото место. Темпото на трчање се забрза во кате- горијата на 250 метри, VII одделение деветтолетка (момчиња) каде првото место го освои Мирон Или- евски од ОУ „Ј.А. Коменски“, зад него следуваше Бесар Мемети од ОУ „Братство“ кој стигна до вто- рата позиција во оваа категорија, додека за третата позиција се избори Иван Стрезоски од ОУ „П.П. Арсов“. Одлични резултати прикажаа и седмоодде- ленките во категоријата на 250 метри, каде првото ме сто го освои Матеја Јо сифов ска од ОУ „В. Тасев- ски“, до втората позиција пристигна Халиде Мусли од ОУ „Братство“, а третото место и припадна на Ана Ковачева од ОУ „Ј.А. Коменски“. Во категорија- та крос-трчање на 300 метри, VIII одделение (мом- чиња) најбрз на целта пристигна Мухамед Алитов од ОУ „А. Писевски“, за второто место се избори Стефан Лазовски од ОУ „Д.Х. Димов“, а до третата позиција стигна Стефан Милосавлевиќ од ОУ „Д.Х. Димов“. Крајна неизвесност до самиот финиш, при- кажаа ученичките од VIII одделение во категорија- та на 300 метри, каде Ана Михајловска од ОУ „В.Ц. Трена“ оствари најдобар резултат, веднаш по неа со минимална разлика целната линија ја помина Деа- на Блажев ска од ОУ „В. Тасев ски“ освоју вајќи го второто место, додека третата позиција ја обезбеди Мила Антевска од ОУ „Д.Х. Димов“. Вистински ат- летски перформанси демонстрираа осмоодделен- ците во категоријата на 350 метри, каде првото ме- сто го обез беди Па вел Јанко ски од ОУ „В. Тасев- ски“, второто место му припадна на Борис В’чков од ОУ „Л. Трповски“, додека тре топласиран беше Кри- стијан Перовски од ОУ „А.Писевски“.

И. Ѓуровски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

29

ЗЛАТО И БРОНЗА ЗА ЏУДИСТИТЕ ОД ОУ „БРАТСТВО“ Минатиот месец во

ЗЛАТО И БРОНЗА ЗА ЏУДИСТИТЕ ОД ОУ „БРАТСТВО“

Минатиот месец во спортската сала на ООУ „Гоце Делчев“ во Прилеп, се одржа Државниот нат- превар во џудо за основни училишта. Во силна кон- куренција од многу учесници, основците од ООУ „Братство“ - Скопје (Карпош) успеаја да изборат од- личен пласман, закитувајќи се со два златни и со два бронзени медали. Хамза Јашари, во машка катего- рија до 38 килограми, и Амра Фејзула, во женска ка- тегорија до 57 килограми, го освоија првото место, додека Резарт Хусеини и Ерион Мехмети, во машка категорија до 31 и до 34 килограми, го освоија тре-

тото место. Во вкупниот пласман на Државното пр- венство во џудо за основни училишта, во учебната 2012/2013 година, ООУ „Братство“ се наоѓа на пе- ттото место со освоени 18 бодови. На ова елитно др- жавно натпреварување учествуваа 95 ученици, од кои 27 во женска и 68 во машка конкуренција од 16 основни училишта, или од повеќе општински сојузи на училишен спорт од Битола, Прилеп, Скопје, Ра- довиш, Ресен и од Долнени. И.Ѓ.

Нов успех на стипендистите на Карпош

САНДРА И АНДРЕЈ СЕ ЗАКИТИЈА СО ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Стипендистите на нашата Општина, Андреј Со- коловски и Сандра Иванова од пливачкиот клуб „Акватик“, спонзониран од Општината, деновиве на два меѓународни пливачки турнири постигнаа блескави резултати. На турнирот во Минхен, Ан- дреј освои златен и сребрен медал и е прогласен за најдобар пливач во категоријата до 15 година. Тој и

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

на турнирот што се одржа во Јагодина (Република Србија), освои три златни и еден сребрен медал. На истиот турнир, пливачката Сандра Иванова, во конкуренција на 335 учесници од Бугарија, Ма- кедонија и од Србија, во категоријата 50 метри дел- фин и слободно пливање, освои златен медал.

И.М.

Училишна лига во одбојка

ТРОНОТ ЗА ДЕВОЈКИТЕ ОД „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“

Одбојкарките на ООУ „Владо Тасевски“ се но- вите шампионки во одбојка во рамки на училишна- та лига 2012/2013 година. На 18 април, во малата сала на СЦ „Борис Трајковски“ се одиграа финал- ните натпревари од женското училишно одбојкар- ско првенство за основните училишта од Карпош. Во организација на локалната самоуправа, овој спортски настан го одбележа многубројната публи- ка и френетичната атмосфера, во чиј ритам од- бојкарките на ООУ „Владо Тасевски“ славеа убедли- ва победа над своите спортски противнички од ООУ „Димо Хаџи-Димов“ со два спрема нула (2:0) во сетови, (25:15); (25:15) и со тоа се промовираа во нови победници на ова првенство. Сигурни во својата игра, одбојкарките од ООУ „Владо Тасевски“ наметнаа силно темпо на игра, што на крајот ги до- веде до посакуваната шампионска титула. Со еднаква возбуда течеше и вториот натпревар, во кој одбојкарките на ООУ „Петар Поп-Арсов“ се покажаа како незапирлив ривал, совладувајќи ги своите сопернички од ООУ „Лазо Трповски“ со два спрема нула (2:0) во сетови, (25:19); (25:19) со што го обезбедија третото место на ова првенство. Љубите- лите на овој спорт уживаа во одличната игра што им ја прикажаа најдобрите четири екипи, а целиот

турнир ќе остане запаметен по прекрасните поени реализирани од младите надежи на женската одбојка. На овој спортски настан присуствуваше и први- от човек на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој им ги врачи пехарите и медалите на трите нај- добро пласирани екипи. Општинскиот татко ги до- дели трофеите на трите најдобри одбојкарки, кои во текот на целата сезона успеаја да доминираат во сво- јата категорија, нескромно демонстрирајќи го својот раскошен талент. Најдобар играч во текот на целото првенство е ученичката Теа Терзиевска од ООУ „Владо Тасев- ски“, за најдобар смечер е прогласена Вања Младено- ва од ООУ „Димо Хаџи-Димов“, додека за најтален- тиран играч е избрана ученичката Љиљана Коваче- виќ од ООУ „Братство“. Локалната самоуправа за трите најдобри одбојкарки обезбеди еднократни па- рични награди од 20.000 денари, како и 10 месечни спортски стипендии во вредност од 4.000 денари. Со овој гест Општина Карпош покажува дека во континуитет се грижи за развојот на спортот и пот- тикнува воспоставување здрави навики кај својата млада популација.

М.Г.

својата млада популација. М.Г. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 •

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

31

Училишна лига во кошарка

ПРВАЦИТЕ ОД „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“

Кошаркарите на ООУ „Војдан Чернодрински“ се новите шампиони во училишната лига на Карпош за 2012/2013 година, чии финални натпревари се одиграа минатиот четврток. Во френетична атмос- фера, во крајно неизвесен меч, полн со резултатски пресврти, тие успеаја да ги совладаат своите спорт- ски ривали, кошаркарите на ООУ „Петар Поп-Ар- сов“ со резултат 52:44 и со тоа да дојдат до посакува- ното прво место во лигата. Финалето кое се одржа под покровителство на Општина Карпош во СЦ „Борис Трајковски“, поми-

Пехарите и медалите на трите најдобро пласира- ни кошаркарски екипи, во рамките на годинешната училишна лига им ги врачи советникот на Општина Карпош од СНСМ, Дејан Димовски. Тој ги додели и трофеите на тројцата најдобри кошаркари, кои со прикажаната игра заслужено обезбедија најдобар пласман во својата категорија за оваа сезона. Најдобар играч во лигата е Слободан Митревски (ООУ „Војдан Чернодрински“), за најталентиран иг- рач е прогласен Дамјан Милошевски (ООУ „Војдан Чернодрински“), додека епитетот најдобар стрелец

епитетот најдобар стрелец на во знакот на коректна игра, со

на во знакот на коректна игра, со атрактивни поени и со крајно возбудливи пресврти. Далеку поизвесен беше триумфот на кошаркари- те од ООУ „Владо Тасевски“ за кошаркарската брон- за, кои успеаја убедливо да слават над своите спорт- ски соперници од ООУ „Димо Хаџи-Димов“ со 37:13, со што го освоија третото место во кошаркар- ската училишна лига. Љубителите на овој спорт уживаа во маестрал- ната игра на младите надежи на кошарката од Кар- пош, кои успеаја да ги наполнат трибините до по- следно место.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

во лигата заслужено го обезбеди Кристијан Перов- ски (ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“). Локалната самоуправа за тројцата најдобри ко- шаркари обезбеди еднократни парични награди од 20.000 денари, како и 10 месечни спортски стипен- дии во вредност од 4.000 денари. Применувајќи ја својата стратегија за развој на спортот и младите, Општина Карпош воспоставува здрави спортски навики кај својата млада популација, притоа негу- вајќи ги позитивните вредности кај нив.

И.Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 33

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ-АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ

33

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 26-27 • МАРТ -АПРИЛ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
„Уметност на живеење Македонија“ Ви предлага работилници:
„Уметност на живеење Македонија“ Ви предлага
работилници:
Запознај го здивот – научи да управуваш
со стресот
Теодора Костовска: тел. 075 40 50 60
или theodoraаol@yahoo.com
Елементи кои ја сочинуваат работилницата:
 Практично знаење за да се справи
со секојдневните предизвици на животот
 Интерактивна вежби
 Yoga вежби, истегнување за релаксација
 Mедитација и моќни техники на дишење
 Ujjayi, Pranayama, Bhastrika,
 Sudarshan Kriya, уникатна техника
ХРИСТОСХРИСТОСХРИСТОС ВОСКРЕСЕВОСКРЕСЕВОСКРЕСЕ Со своите
ХРИСТОСХРИСТОСХРИСТОС ВОСКРЕСЕВОСКРЕСЕВОСКРЕСЕ Со своите
ХРИСТОСХРИСТОСХРИСТОС ВОСКРЕСЕВОСКРЕСЕВОСКРЕСЕ
Со своите креации
креации
на џиновски велигденски гденски
јајца, учениците ите од од
„Јан Амос Коменски“,
нски“,
„Димо Хаџи-Димов“,
мов“,
„Владо Тасевски“,„Вера
ера
Циривири ири
-Трена“ “ и и
„Петар Поп-Арсов“ ов“
ја разубавеа
веа
празничната
ата
атмосфера ера
во„Сити мол“. ол“.
СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ