Весник на локалната самоуправа

јануари 2013 • бр. 24 • година 5

НАЈВИСОКА
ОЦЕНКА ЗА КАРПОШ
2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВО ОВОЈ БРОЈ
Весник на локалната самоуправа
јануари 2013 • бр. 24 • година 5

ВЕТЕНО СТОРЕНО
ПРОДОЛЖУВА
ПОСТАВУВАЊЕТО
НА НОВА УРБАНА ОПРЕМА НАЈВИСОКА
ОЦЕНКА ЗА КАРПОШ
ВО ОПШТИНАТА КАРПОШ
.................................................. 6 Издава Општина Карпош
ул. „Демир Трајко“ бр.43
ИНТЕРВЈУ 1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02 / 30-61-353
Андријана Цветковиќ, факс: 02 / 30-71-040
филмски режисер kontakt@karpos.gov.mk
www.karpos.gov.mk
МАКЕДОНКА
ВО РАБОТИЛНИЦАТА
НА КУРОСАВА Издавачки совет
................................................ 12 Стевчо Јакимовски
Даница Мартиновска
НА КАФЕ КАЈ... Димче Мешковски

Ивко Панговски, легендарен Главен и одговорен уредник
радио репортер и стенограф Виолета Цветковска
vikipr@karpos.gov.mk

ГОЛ, ГОЛ, НЕ, НЕ Е ГОЛ,
ДРАГИ СЛУШАТЕЛИ Уредник
............................................... 20 Миле Раденковиќ
mile.radenkovic@karpos.gov.mk

ОБРАЗОВАНИЕ Редакција
Живко Трајановски
Сертификати за младите Елена Кузмановска
актери од Карпош Ива Манова
Игор Ѓуровски
„НАШИ ГОДИНИ“
СО ЦЕПЕНКОВ
................................................ 24 Технички уредник
Зоран М. Гулевски

Лектура
Живко Трајановски
СПОРТОРАМА Ангелина Николовска

ЛИКОТ И НАЛИЧЈЕТО Фотографија
НА СП ВО РАКОМЕТ
................................................ 30 Ива Манова
М. Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 3
ГЛАСОТ НА ГРАЃАНИТЕ
НАЈВИСОКА ОЦЕНКА ЗА КАРПОШ
Почитувани граѓани,
Досега, преку Вашето информативно гласило Карпош Урбан, ги прене-
сувавме активностите на локалната власт, трудејќи се да бидеме што по-
транспарентни. На неговите страници беа поместувани сите наши плано-
ви, видувања, остварувања на вашите желби и потреби. Се обидувавме да
бидеме максимално усогласени со нив, но да одиме и чекор понатаму, да би-
деме интерактивни, креативни, да ги слушаме вашите идеи, да ги следиме
вашите успеси и да ги задоволиме вашите потреби. Во врска со сето тоа,
ние градевме и изнесувавме наши ставови и гледишта, но ги регистриравме
и вашите животни постигнувања, како и очекувањата што ги имате од нас.
Пишува: Владо Поповски Овојпат, решивме да видиме што од сето тоа сме сработиле и колку добро.
Затоа решивме да го слушнеме „Гласот на граѓаните“. За да не биде су-
Во последната 2012-та, бјективна проценката, Општина Карпош, како и уште единаесет општини
од државата, веќе трета година е вклучена во проектот “Транспарентна и
Карпош, според пер- ефикасна децентрализација”, а неодамна го добивме и последното истражу-
цепцијата на своите вање за задоволството на граѓаните од општинските услуги во Република
Македонија, кое, како документ го изготви Фондацијата Отворено Опште-
жители, доби највисо- ство – Македонија (ФООМ) и Центарот за развој на локалната демократија
ки оценки за услугите (ЦРЛД). Станува збор за трет последователен извештај, во 12 општини-пар-
тнери, кој се базира на теренско истражување за мерење на задоволството
во областите на обра- на граѓаните, од услугите што ги добиваат од локалните власти во пери-
зованието, спортот и одот 2011-2012 година. Во извештајот беа опфатени општините: Боговиње,
културата, а се забеле- Велес, Гостивар, Дебар, Илинден, Карпош, Куманово, Неготино, Охрид,
Старо Нагоричане, Струмица и Тетово. Во него учествуваа 1.761 граѓани,
жува и континуирано како репрезентативен примерок, меѓу кои и граѓаните на Карпош избрани
подобрување на оцен- по случаен избор од страна на професионалната агенција GFK Skopje, која
на терен, „од лице, в лице“ го сублимираше мислењето на граѓаните.
ката за локалниот еко- Според овој последен извештај, Општина Карпош има највисока оцен-
номски развој ка во однос на останатите општини-партнери. Вие како граѓани (оние што

Вкупно
Образование
задоволство Соц. Комун. Демократија, Средна
култура Урбанизам ЛЕР Заштита...
по заштита деј. отчетност вредност
спорт
надлежност

Куманово 3,24 2,96 2,53 2,72 2,94 2,97 2,76 2,89
Тетово 2,56 2,42 2,03 1,81 2,18 2,24 2,07 2,22
Гостивар 3,02 3,32 2,26 2,37 3,13 2,85 2,78 2,89
Карпош 3,90 3,67 3,24 3,14 3,68 3,81 3,61 3,60
Струмица 3,73 3,52 3,29 2,96 3,60 3,62 3,55 3,50
Велес 3,38 2,82 2,17 2,54 2,91 2,92 2,98 2,90
Охрид 3,37 2,60 2,15 2,35 2,96 2,89 2,50 2,75
Боговиње 2,99 3,42 2,91 1,53 3,24 3,05 2,69 2,89
Дебар 2,98 2,86 2,21 2,20 2,35 2,71 2,46 2,53
Неготино 3,73 3,32 2,49 2,91 3,08 3,03 2,62 3,08
Илинден 3,11 2,91 2,70 1,36 2,67 1,87 2,43 2,59
Ст. Нагоричане 2,89 2,34 1,71 1,39 2,24 2,72 1,83 2,16
Р. М. 2012 3,23 3,02 2,95 2,93 2,75 2,47 2,39 2,84

4 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24• ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
го искажаа своето мислење) имав-
те шанса со оценка од 1 до 5, во за-
висност колку сте задоволни од ус-
лугите што ви ги дава локалната
власт, да не оцените. Токму тука е
лоцирана и нашата гордост. Општи-
на Карпош со оценката 3,60 има
највисока оценка на задоволство во
однос на останатите општини.
Во сите досега анализирани го-
дини, посебно во последната 2012-
та, Карпош, според перцепцијата
на своите жители, доби највисоки
оценки за услугите во областите на
образованието, спортот и култура-
та, а се забележува и континуирано
подобрување на оценката за локал-
ниот економски развој. Тоа, преве-
дено со јазикот на практиката, зна-
чи дека несомнено вродија со плод
нашите вложувања во реконструк-
цијата на сите основни училишта и градинки, инвестирањето во квалитетен едукативен кадар, во проши-
рувањето на знаењата и вештините во наставниот процес, во формирањето на европско образование за
нашите деца, во секој поглед. Инвестирањето во инфраструктурата, во изградба на патишта, петеки, тро-
тоари, фекална и атмосферска канализација, во енергетско ефикасни фасади и објекти, во плоштади, во
зелени површини, паркови, во натамошната урбанизација на општината, се токму оние моменти кои го но-
сат позитивниот и нагорен тренд во локалниот економски развој. Значи, напредуваме. Тоа е вашата пер-
цепција и ние за тоа сме ви благодарни.
Идејата да се вклучиме во еден ваков проект, кој, по извесен период на практикување на власта, ќе ни
даде колку што е можно пообјективна слика за нашата мисија и визија, беше директно поврзана со целта
на овој проект. Таа е да се стимулира ефикасен, транспарентен и отворен процес на спроведување на де-
централизацијата, преку следење, известување и јавно информирање, за пренесувањето и за извршување-
то на надлежностите од страна на општините во областите: финансии, образование, урбанизам и урба-
нистичко планирање, локален и регионален развој и комунални дејности.
Но, сите овие постигнувања не смеат да не фрлат во летаргија.Имаме уште многу полиња на кои треба
да вложиме дополнителни напори. Социјалната грижа и благосостојба на карпошани ни се во преден план.
Живееме во извонредно турболентни времиња, во економска криза и невработеност и се соочуваме со ни-
за други предизвици. Од нив, заеднички треба да излеземе поцврсти, позадоволни, побогати и посреќни.
Ова исклучително студиозно истражување, исто така, покажа дека според мислењето на граѓаните, најго-
лемиот дел од нив, дури 70% би ја препорачале својата општина како добро место на живеење. Ние во сиот
изминат период, многу сериозно работевме на тоа и мислам дека успеавме. Искрено се надеваме дека тој
процент на задоволни граѓани од својата Општина, кај нас, во Карпош, како најубаво катче за живеење, е
многу поголем.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 5
ВЕТЕНО СТОРЕНО
ПРОДОЛЖУВА ПОСТАВУВАЊЕТО НА НОВА
УРБАНА ОПРЕМА ВО ОПШТИНАТА КАРПОШ
Во текот на месец јануари 2013 година, беа по- Поставувањето чинеше 252.000 денари за клупи-
ставени нови 24 парковски клупи за седење и 13 ко- те и 47.400 денари за корпите, средства од буџетот
рпи за отпадоци. на Општина Карпош.
Клупите и корпите (тип БВ) беа поставени на Беа поставени и 17 метални ракохвати на скали-
следниве локации: лата на Порта Влае (кон бул. Партизански одреди),
Парк на ул. „Иван Аговски“, УЗ Карпош 1 (7 клу- како и 48 заштитни метални огради во УЗ Карпош 3
пи и 2 корпи) (45 на ул. „Бледски договор“ и 3 на ул. „Пелистер-
Парк помеѓу ул. „Соле Стојчев“ и ул. „Никола ска“). Оваа инвестиција изнесуваше 120.000 денари.
Парапунов“, УЗ Карпош 4 (7 клупи и 5 корпи) Изведувач на овие активности беше фирмата
На детското игралиште во УЗ Влае 1 (10 клупи и Мастеф од Скопје.
6 корпи)

Урбана опрема во УЗ Карпош 1

Детско игралиште во Бардовци

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДЕВМЕ НОВИ ПАТЕКИ,
ТРОТОАРИ И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Зимските денови ни одат на рака. Повеќе сонце, денари. На улица Иван Цанкар се градат четири но-
помалку студ. Затоа продолживме со градење. Се ви пешачки патеки во должина од 455 метри. Изве-
работеше на изградба на нови тротоари и патеки во дувач беше „Еуроинвест инг“. Вредност на работите
Влае 1 и Влае 2, како и на фекална канализација во -1.793.777 денари. На „Бранислав Нушиќ“ во Кар-
Карпош 2. Улицата Љубица Георгиева во Тафралиџе пош 2 се работеше на реконструкција на фекална
2 ќе ја красат нови тротоари во должина од 100 ме- канализација во должина од 20 метри. Изведувач
три и широчина од 6 местри. Изведувач „Изградба беше „Да-Бо компани“. Работите чинеа 650.000 де-
Комерц“ од Скопје. Вредноста на зделката е 512.000 нари.

Реконструкција на фекална канализација на ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 11

Урбана опрема во Влае 1 Реконструкција на тротоари на ул. „Љубица Георгиевска“

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 7
НОВИ УЛИЦИ ЗА БАРДОВЧАНИ
Старите колски и пешачки патеки за Бардовча- ција Општина Карпош ја чинеше 3,5 милиони дена-
ни се минато. На улицата број 20 целосно се напра- ри, а зиведувач на работите беше фирмата „СМ
венни трите краци кои водат кон болницата. По- компани“.
точно изградени со бекатон плочки се три краци во Сега жителите на ова населено место слободно
должина по 250 метри и широчина од по 3 метри, може да возат и да шетаат по нови, современи коло-
или вкупно 2.400 квадратни метри. Оваа инвести- вози и да заборават на старите истрошени патишта.

Трите крака на ул. „Скупи“ 20 во Бардовци

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
КАКО СЕ „РАЃАШЕ“ ПЛАТОТО
КАЈ МЛЕЧЕН РЕСТОРАН?
Граѓаните на Карпош добија уште едно прекрас-
но место за дружење. Тоа е платото кај т.н. Млечен
ресторан, сосема нов урбан простор, кој го посаку-
ваа со години,ако не и со децении. Конечно, во ни-
зата плоштади кои ги изгради (платото кај Педа-
гошка академија, плоштадот во Карпош3) и ги гра-
ди ( Влае 2), актуелната локална власт влезе и во
овој прекрасен урбанистички проект, во кој е вне-
сен многу ентузијазам,креативност, но и упорност,
пред сé од нашиот Креативен тим.
Реконструкцијата ја направивме на барање на Што се однесува до безбедноста, од крајот на мај
граѓаните од Млечен ресторан.На почетокот беше до крајот на септември, ќе има и физичко обезбеду-
планирано само да се премачкаат постојните плоч- вање, по 24 часот на полноќ, за да не се нарушува
ки на плоштадот со изолација и врз нив да се поста- мирот на граѓаните.
ват нови плочки и урбана опрема.Но, потоа, граѓа- Сепак, тука мораме да го споменеме и „пате-
ните кои имаат гаражи, инсистираа да се направи шествието“ што го минавме во неговата изградба.
добра изолација бидејќи им протекувала вода во га- Затоа, и им се извинуваме на граѓаните кои цело
ражите. Токму инженери од жителите кај Млечен лето беа во прав и кал, поради одолговлекувањето
ресторан инсистираа да се извадат старите плочки, на работите и пробивањето на роковите за градба
да се искрши кошулката и да се постави двојна изо- од страна на фирмата изведувач „Урбан инвест“ со
лација, како и нова кошулка. Ова бараше дополни- која моравме да го раскинеме договорот.Со новиот
телно време, а за таа цел фирмата „Адинг“ направи изведувач „Аполоинженеринг“ се обидовме, и ми-
стручен проект за изолација и одводнување на ви- слиме дека успеавме, тој испуштен временски прос-
сински коти, по што, отпочнавме со работа.  Само тор, да го надоместиме. Се работеше неуморно, ду-
да напоменеме дека овие зафати ја поскапеа инвес- ри и по ниски температури, за што моравме да по-
тицијата за 40%.Во меѓувреме, на барање на граѓа- ставиме тенди и шатори, да донесеме конвентори за
ните, а по претходно спроведена анкета, го тргнав- загревање, со цел квалитетно да се изведат работи-
ме кошот,зашто се правело бука. На инсистирање те на поставување плочки.Ќе останеме запаметени
на граѓаните од овој дел на Карпош, зголемени се како единствена општина која на теператури под
тревните површини при што се поставени пет жар- 00C степени изведувавме градежни работи. Сепак,
диниери, а исто така на нивно барање беше покри- мислиме дека вложениот труд конечно се исплатиа.
ен влезот во гаражите.Таму се постави скапа урба- И за нас и за граѓаните. Задоволството е двострано,
на опрема и осветлување. Во меѓувреме, е ренови- а ние сме среќни што уште една желба на граѓаните
рано и детското игралиште, а се планира и изградба од овој дел на Карпош е исполнета.
на фонтана. Креативен тим на Општина Карпош

Реконструкција на плоштадот кја Млечен ресторан

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 9
ПРИЗНАНИЈА
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ - МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ
Деновиве, во хотелот „Континентал“, на свеченa
церемонија беа прогласени тројцата најдобри скоп-
ски градоначалници, избрани во анкетата што ја
спроведе интернет порталот Skopjeinfo.mk. Граѓани-
те кои учествуваа во анкетата (по електронски пат),
најмногу гласови им дадоа на градоначалникот на
Општина Аеродром, Ивица Коневски, и на градона-
чалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски,
додека, третото место го зазеде градоначалникот на
Општина Центар, Владимир Тодоровиќ.
Во спомнатата анкета, од 22 декември 2012 годи-
на до 15 јануари 2013 година, учествуваа повеќе од
20 илјади граѓани.  До последен момент се воодеше
„мртва трка“ во која Јакимовски водеше речиси до
крајот, а Коневски победи во второто пролонгирање
на анкетата.
Е. К.

Во градинките во Карпош

ОБУКИ ЗА ЕВРОПСКИ КУЈНИ
Деновиве, во просториите на КТЦ „КЛУЧ“, дина при што напомена дека Општината и во идни-
Општина Карпош, во соработка со Консалтинг и на ќе продолжи со отворената поддршка во рамки-
тренинг центарот „КЛУЧ“, се реализараше заеднич- те на овие активности како и со грижата за здравје-
киот проект - Обуки за изработка на анализа на не- то на децата на сите нивоа. Општина Карпош е
опходни предуслови на кујните во секоја детска единствена општина во Македонија која презема
градинка на територија на општината. Раководите- вакви активности а воедно е членка на EHEDG (Ев-
лот на Секторот за социјална, детска, и здравствена ропското тело за хигиенски инженеринг и дизајн).
заштита, Гордана Зафировска им се обрати на при- Согласно со нивните нормативи, во Карпош има
сутните образложувајќи ја Програмата за 2013 го- овластено лице (м-р Ирена Милевска) која се гри-
жи за контролата и безбедноста на храната во гра-
динките на територијата на целата локална самоу-
права. Спроведувањето на овие обуки е од особено
значење за техничкиот и стручниот персонал од
овие институции со цел да се подигне нивото на
знаење и практична примена на HACCP системот,
во функција на контрола и безбедност на храната.
Обуките беа организирани за две групи посетители
и се спроведоа во две етапи од по три дена. Преда-
вањата ги одржа проф. д-р Владимир Какуринов –
акредитиран тренер од HACCP - Alliance USA и ре-
довен професор по микробиологија и имунологија
на Ветеринарниот факултет при Универзитетот
“Св. Климент Охридски“ во Битола. По завршу-
вањето на обуките присутните полагаа тест преку
кој се здобија со меѓународно признат сертификат
за имплементација на HACCP – системот во
прехранбената индустрија.
И. Ѓ.

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
НАШИ ГОСТИ
Средношколци - членови на МОФ

ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ
При крајот на минатиот месец, 40 средношкол- актуелни теми, од областа на социјалните медиуми
ци - членови на Младинскиот образовен форум и методи на комуникација. На презентацијата при-
(МОФ) беа во посета на локалната самоуправа во суствуваше и градоначалникот на Општина Кар-
Општина Карпош каде практично се запознаа со пош Стевчо Јакимовски кој говореше за надлеж-
динамиката на секојдневните работи кои се одвива- ностите и обврските кои се дел од неговото се-
ат во Општината. Претседателот на Советот на којдневие, како и за обемот на работа на локалната
Општина Карпош Трифун Трифуновски, ги запозна самоуправа. Во текот на оваа посета средношкол-
со програмските работи кои се во надлежност на ците поставуваа прашања на теми кои се однесува-
Општината, по што се обрати и раководителот на ат на работата, обврските и идните програмски
Одделението за урбанистичко и просторно плани- цели и определби на Општина Карпош. На крај,
рање Благица Блажевска, која презентираше некол- градоначалникот Јакимовски ја поведе групата
ку капитални проекти кои се од витално значење за средношколци во куса обиколка на Креативниот
граѓаните на оваа локална самоуправа. тим на Општината, каде тие и практично се запоз-
Куса презентација одржа и раководителот на наа со процесот на изработка на идејни решенија
Одделението за односи со јавноста Виолета Цве- кои подоцна локалната самоуправа ќе ги спроведе
тковска, која успеа да го привлече вниманието на на дело.
присутните средношколци со своето излагање на И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 11
ИНТЕРВЈУ
Андријана Цветковиќ, филмски режисер

МАКЕДОНКА впрочем снимале најголемите филмски имиња како
што се Куросава, Озу и Мизогичи.

ВО РАБОТИЛНИЦАТА
“Пурпур и Злато” ја имаше својата премиера на
големиот Интернационален филмски фестивал “Хи-
сторика”, а наградата на IAFOR FILMAsia2012 е
НА КУРОСАВА прва, а се надевам нема да биде и последна за мојот
филмски првенец. Наградата мене лично многу ми
значи од две причини: прво затоа што на фестива-
Самурајскиот филм „Пурпур и злато“ (Purple and лот се доделува само една награда во оваа категори-
Gold) чиј автор е македонската режисерка, Андри- ја и е избран меѓу многу други успешни остварува-
јана Цветковиќ. минатата година, на фестивалот„ ња, а второ, затоа што во жирито беа филмски ра-
IAFOR-FilmAsia 2012.“, во Јапонија ја освои првата ботници и научници, од Азија но и од Америка
награда во категоријата краткометражен филм. Ан- Дали приказната на “Пурпур и Злато” е ин-
дријана е родена во Карпош, а факултет за филмска спирирана од Македонија?
режија има завршено во соседна Бугарија, по што Да, филмот е инспириран од македонските пре-
станува стипендист на јапонската влада, а потоа и данија, поточно од легендата за жалната врба за
прва македонка, доктор по филмската уметност Уба- која во нашиот фолклор постои предание дека била
ви поводи за разговор со нашата “јапонка“ за Ур- убава девојка, која чекајќи го својот сакан се пре-
бан. твора во жална врба. Интересно е што во Јапонија
 Вашиот филм „Пурпур и злато“ минатата има иста таква легенда, и песна која ја опејува су-
година во Јапонија беше прогласен за најдобар во дбината на девојката што чека и се претворила во
категоријата краткометражен игран филм. За што жална врба или во јапонски “јанаги”. Како личност
се зборува во филмот и како го реализиравте? која веќе долго време живее во Јапонија, можам да
-“Пурпур и Злато” има многу интересна приказ- констатирам дека Јапонците и Македонците не се
на. Моето сценарио победи на интернационален толку различни кога е во прашање емоционалноста
анонимен конкурс за краткометражен игран филм и сензибилитетот, би рекла дури дека се многу бли-
кое го организираа студијата во Јапонија, а на кој ски.
учествуваа уште 180 лица. Јас тогаш живеев во То-  Во 2009 одбранивте и докторат во областа
кио, и веднаш добив повик од две големи телевизии на филмската уметност на Универзитетот “Ни-
коишто побараа да снимаат репортажи со мене. хон” во Токио со што сте првата Македонка со до-
Филмот се снимаше во Шочику студиото, каде што кторат во областа на филмот?

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
-Никогаш не замислував дека ќе се насочам кон  Дали вашиот втор дом, Јапонија ќе остане ва-
науката, мислејќи дека ќе работам исклучиво како ша база за истражување и филмска дејност и во
режисер. Се запишав на докторски студии во Токио иднина?
затоа што сакав да ја потврдам мојата теза за архе- -Јапонија е дел од мојот живот и се разбира дека
типовите во филмот, и успеав во тоа. По завршу- планирам во неа да ги продолжам моите нови похо-
вањето на докторатот бев поканета да бидам научен ди кон науката и филмот, но јас дефинитивно сум
соработник на научниот центар во рамките на Ни- дел од онаа млада интелектуална сила која не се ог-
хон Универзитетот, и така започна мојата научна раничува со работењето на една географска должи-
кариера. Минатата година добив покана да работам на. Мојот дом ќе биде секаде каде можам да го рабо-
во Центарот за интернационални јапонски студии там она што го сакам.
во Кјото, каде работев на дополнителни истражу-  Омилени дестинации во кои уживате и ги
вања за мојата книга и одржав многу предавања ка- полните батериите кога сте дома во Македонија?
ко во Центарот така и на други универзитети. -Многу ја сакам Македонија, мојот Карпош осо-
бено. Но, секогаш кога сум тука, најубаво се одма-
 Вашите почетоци се токму во оваа општина рам во Охрид. Сум патувала многу низ светот, и
во Драмскиот театар каде што како дете глумевте
во претставата „Училиште за кловнови“?
-Како дете бев член на детското драмско студио
во Првата детска амбасада која ја водеа нашите ак-
тери Драган Спасов Дац и Роберт Вељановски. Од
тука почна и мојата љубов кон театарот. Подоцна,
со друга театарска работилница го поставив, на
сцената на Драмски, мојот текст „Циркус“. Додека
го режирав текстот се фатив себе си како користам
многу филмски елементи во мизансценот и како са-
кам да постигнам ефект на филмска монтажа. От-
тогаш решив да се посветам на филмот и да станам
филмски режисер. Навистина сум среќна што из-
брав правилно, и иако оваа професија е многу теш-
ка и бара многу жртвувања, сепак не би ја менувала
за ништо.
 Искуството кое го имате стекнато како ис- Во поглавјето петнаесет од учебни-
тражувач, следниот месец ќе го споделите со сту-
дентите од Универзитетот ЕСРА?
кот по англиски јазик на американ-
-На универзитетот ЕСРА би требало да одржам ската авторка Joanie Mcconnele за
серија предавања со кои подобро ќе ги запознаам средно образование, младите Ја-
студентите со азискиот и поконкретно со јапонски- понци можат да се запознаат со
от филм. Јапонските методи на предавање се повр-
зани со користење на визуелен материјал како крат-
Андријана преку краткиот текст од
ки видеа, инсерти од филмови, интервјуа со режи- кој се изведени и прашања. Погла-
серите, и она што е клучно во наставата е вклучу- вјето ја опфаќа нејзината биогра-
вање на студентите во часот преку дискусии, нивни фијата во која се потенцира дека е
презентации и слично.
 Како живеете во Јапонија?
филмски работник, по потекло од
- Јас веќе речиси три години сум чест гостин на Македонија
многу од јапонските телевизии, а сé започна со мое-
то гостување во култната емисија COOL JAPAN на сум видела многу убави места но Охрид има нешто
националната телевизија NHK. По првото гостува- магично за мене, кое ми ја одмара и ми ја полни ду-
ње, тие ме поканија и во следната емисија, и веднаш шата.
по неа, побараа да склучат договор со мене. Се со-  Кога да очекуваме и македонски филм?
гласив и нашата соработка оттогаш е прекрасна. Во -Македонски филм може да се очекува во блиска
Кјото, пак, луѓето ме препознаваат како режисерот иднина. Во моментов работам на сценарио, на тема
на ТЕД (TEDxKyoto.com), настан кој предизвика го- која мене многу ме интригира, но не би ја открива-
леми и позитивни реакции низ јапонските медиуми ла прерано. Мислам дека во себе ја имам приказна-
и јавност. та што сакам да ја раскажам
Дарко Андоновски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 13
СТИПЕНДИСТИ
Кристијан Мирковски,стипендист на Општина Карпош

ТРИУМФ ВО МОСКВА
Стипендистот на Општина Карпош, Кристијан лентиран пијанист, Кристијан ученик во ОУ „Јан
Мирковски е апсолутен победник на фестивалот Амос Коменски во Тафталиџе 1 и петооделенец во
„Децата на Русија на 21 век“ кој се одржа во Мос- Државното музичко-балетско училиште „Илија Ни-
ква, на 12-ти минатиот месец. Тој се натпреварува- коловски Луј“ во класата на професорката Станис-
ше во категоријата на пијанисти, на возраст од 10- лава Поцевска.
12 години, каде што триумфираше, а потоа беше И.Ѓ.
прогласен за апсолутен победник на фестивалот.
Жири комисијата беше составена од видните руски
уметници: Вера Б. Носина професор на Руската ака-
демија за музика, „Гнесин“, Александар Евгеневич
Майкапар и Галина С. Журавлева, заслужни арти-
сти на Руската Федерација.
Овој шести фестивал - конкурс за млади пија-
нисти и органисти „Децата на Русија на 21. век“, се
одржа во државната образовна институција за до-
полнително образование на децата на градот Мос-
ква. Станува збор за Детското музичко училиште „
Самуил Мојсеевич Майкапар“, кое е под управа на
Северозападната административна област на гра-
дот Москва. Во рамките на фестивалот, кој се реа-
лизираше во Музејот Островски во Москва, се одр-
жа концерт “Топло срце” на кој учествуваа деца со
посебни потреби, каде настапи и нашиот Кристијан
Мирковски со композицијата „Скерцино“ од Саму-
ил М.Майкапар.
По завршувањето на натпреварот беше органи-
зиран концерт на победниците а во центарот на
вниманието беше нашиот стипендист и супер та-

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ТАЛЕНТИ

МИХАИЛ, ПАГАНИНИ НА ПИЈАНО
Во училиштата во Карпош врие од талентирани вари на кој наученото го проценуваат и го оценува-
девојчиња и момчиња, но само некои од нив имаат ат квалификувани музичари.
можност, да не речеме среќа, својата дарба јавно да Со идниот пијано мајстор Михаило разговарав-
ја верифицираат, во сферите во кои пројавуиваат ме во миговите кога неговиот врсник Кристијан
особен интерес. Еден од таквите е и Михаил Димов- Мирковски од ОУ „ Јан Амос Коменски“, во Москва
ски, ученик во четвртото одделение во ОУ „Лазо освои прво место за пијано, изведба на престижен
Трповски“, супер талентиран пијанист. Впрочем, меѓународен натпревар.
неговото дружење со пијано, како такво го оценува - Да, и јас имам настапувано на повеќе натпрева-
неговата учителка, Јасна Кастратова Аврамов. ри и можам да се пофалам дека сум освојувал и на-
- Јас музиката ја засакав уште од малечок би- гради. На два натпревари одржани во Скопје, два-
дејќи мојата баба Нада е наставничка по музичко и пати освоив второ место, а второ место имам осво-
покрај неа почнав да учам да свирим на пијано. Ос- ено и на републичкиот натпревар во Гевгелија.
вен што вежбам дома, одам и во нижото музичко Миахило вели дека сака да вежба и тоа го прави
училиште каде наставничка ми е Јасна Кастратова, секој ден и со своето „Јамаха “ пијанино дневно се
со која се подготвувам за музички натпревари. Тат- дружи најмалку по два часа, а кога се подготвува за
ко му на Михаило, Спасе Димовски вели дека тој натпревар тогаш времето за вежбање го удвојува.
самиот си пројавил интерес кон музиката, односно И додека Михаило објаснува дека му се омилени
дека тоа нема врска со фактот дека во емејството композициите на Бетовен, Моцарт и варијациите
имаат врвни музичари. Е, токму тоа, неговиот инте- (за виолина) на Паганини, неговиот татко вели дека
рес, за нас, родитетлите е мотив повеќе целосно да сака да ја искористи оваа можност и да ги пофали
му давам поддршка на Михаило. градоначалникот Јакимовски и локалната самупра-
Спасе, како и секој родител на талентирано дете, ва на Карпош, за нивната поддршка на талентирани
има забелешки за, како што вели, негрижата на оп- ученици, додавајќи; „Се надевам дека таква под-
штеството за талентирани деца. - Ние, например дршка ќе има и Михаило, бидејќи освен што е та-
мораме сами да ги сносиме сите трошоци за одење лентиран, музиката искрено ја сака и како што из-
на натпревари, како во Републиката, така и надвор гледа сега, таа ќе му биде животна преокупација.
од неа, бидејќи единствен начин да знаете каде ви е
детето во однос на врсниците, е настап на натпре- М.Р.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 15
КУЛТУРНИ ВИБРАЦИИ
На меѓународен ликовен конкурс

ГРАН ПРИ
ЗА СИМОНИДА
ФИЛИПОВА КИТАНОВСКА

Жирито кое ги оценуваше творбите пристигна- дов, Бехард Холеман (Австрија), Илчо Симовски,
ти на Меѓународниот конкурс за избор на најуспеш- Доне Милјановски, Илија Спасовски-Чендо, Томе
но дело во ликовната техника акварел, што го распи- Мишев и Росица Лазевска. Тричленото жири, едно-
ша Општина Карпош, во состав проф. д-р Данчо Ор- гласно одлучи на доајените на македонската умет-
дев, проф. д-р Решат Амети и м-р Тони Шулајковски ност Владо Аврамчев и Александар Цане Јанкулов-
едногласно одлучи Гран при наградата „Теофил Тофе ски, кои живеат и творат на територија на Општина
Шулајковски“, да и ја додели на Симонида Филипо- Карпош, како учесници на годинешниов конкурс, да
ва Китановска. им додели специјални награди за посебен придонес
Освен оваа награда, која изнесува 30.000 денари, во развојот на уметноста во Карпош и во Република
Општината додели и десет откупни награди со пое- Македонија. По промоцијата на наградените ќе се
динечен износ од по 10.000 денари. Меѓу наградени- изработи каталог, а по едно дело од секој автор, ќе
те автори се: Анета Ивановска Симјановска, Ки- рил биде прикажано на посебна изложба.
Бошков (Бугарија), Илија Кафкалески, Милан Ан- В.Ц.

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
Музичка работилница во ООУ„Ј.А.Коменски“

СЕ РАЃА НОВ ХОР
Во кабинетот за музичка настава во ОУ „Ј. А. Ко- инакво е огромен а јас лично се гордеам бидејќи
менски“, секој вторник и четврток, во попладневни- мојата намера да создадам нешто поинакво, успеа
те часови ечи од убавата хорска музика. Во тој амби- бидејќи интересот за членување во хорот е голем,
ент, почнувајќи од 16. октомври минатата година, додава нашата соговорничка, потенцирајќи дека е
вежбаат младите хористки, ученички од петто до изненадена од барањето на девојчињата повеќе пати
oсмо одделение. Станува збор за хорот „Карпош го- да имаат проби.
спел хор“кој го води нашиот реномиран музички Професорката Турунџиева вели дека има уште
педагог Сузана Турунџиева и во кој членувањето е еден сон, хорчето да прерасне во вистински хор, во
врз доброволна основа. кој ќе стане традиција да се членува и по завршу-
- Ние не сме класичен хор кој негува класична вањето на основното образование. Целта ми е овие
музика, ами пееме популарна литература сочинета девојчиња да продолжат да пеат и тогаш кога ќе ста-
од евергрини, негро спиритуали, латино теми, сон- нат сопруги и мајки, заклучува Турунџиева, повику-
гови од познатите мјузикли, или попрецизно музи- вајќи ги заинтересираните девојчиња да дојдат на
ка која ги привлекува и ги мотивира прекрасните де- проба во училиштето „Коменски“, секој вторник и
војчиња, сегашни членови на хорот, вели госпоѓа Ту- четврток во 14.30 часот.
рунџиева. Предизвикот да се биде дел од нешто по- М.Р.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 17
ЈУБИЛЕЈИ
35-години на Здружението на пензионери “Карпош”

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО ФОКУСОТ
НА ВНИМАНИЕТО НА ОПШТИНАТА
На 11-ти јануари во салата на Кинотеката на те активности на Здружението и дава целосна под-
Македонија, се одбележа 35-годишнината од посто- дршка во решавањето на потребите на пензионери-
ењето на Здружението на пензионери “Карпош”, те.
едно од најстарите здруженија во Р.Македонија. Потоа, на присутните им се обрати покровите-
На свечената седница, покрај членовите на Со- лот на Јубилејот, градоначалникот Стевчо Јакимов-
бранието, Извршниот одбор, другите органи и тела, ски, кој, притоа, оцени дека меѓу ЗП “Карпош” и
како и раководствата на 7-те ограноци, присуству- Општината, во континуитет се остварува одлична
ваа и поголем број гости, меѓу кои: градоначални- соработка која, на обострано задоволство, ќе про-
кот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, должи и во идниот период. “Пензионерите, како
претседателот на Советот на општината Трифун наши постари сограѓани, активно се вклучени во
Трифуновски, претседателот на СЗПМ Драги Арги- активностите и во манифестациите што ги органи-
ровски, претседателот на Извршниот одбор на зира Општината. Јас, со посебно задоволство се
СЗПМ Методија Тошевски, претседателот на СЗП дружам со поензионерите кои, како популација ги
на Град Скопје д-р Крсте Ангеловски, како и претсе- уживаат сите права како и другите граѓани”. Тој
дателите на ЗП на Тетово, Кичево, Прилеп, Неготи- исто така, нагласи дека и во годините што доаѓаат
но и Велес. ќе го поддржува Здружението и финансиски ќе ги
помага неговите програмски активности со желба
во наредните јубилејни годишнини, двете здруже-
нија на територијата на Општината да функциони-
раат како едно.
Поздравно обраќање до присутните на свечена-
та седница имаше и претседателот на СЗПМ Драги
Аргировски, кој, накусо потсети на активностите
на Сојузот, на добрата соработка на ЗП “Карпош”
со локалната самоуправа, потенцирајќи ја потреба-
та од обединување на сите пензионери од Општина
Карпош во едно здружение, со што ќе бидат посил-
ни и ќе оставаруваат уште подобри резултати.
Членот на Извршниот одбор на ЗП “Карпош”
Лидија Јеремиќ ја промовира монографијата “Да не
се заборави”, чии автори се Калина Сливовска-Ан-
донова и Мендо Димовски. Таа оцени дека моногра-
Свеченото одбележување на оваа значајна го- фијата претставува трајно сведоштво за функцио-
дишнина започна со химната на Р. Македонија во нирањето на Здружението во минатото, но, исто-
изведба на пензионерскиот хор на Здружението времено е и патоказ за тоа како треба да работат
“Серенада”, а потоа, пригодно обраќање имаше ваквите здруженија во иднина.
претседателот на Собранието на ЗП “Карпош” Јо- За успешна соработка и придонес во оствару-
ван Гиновски. Во оваа пригода тој ги акцентираше вањето на целите и задачите на Здружението, на по-
најзначајните активности и карактеристики во раз- веќе институции, задруженија и поединци им беа
војниот пат на Здужението, при што оцени дека во врачени благодарници. Меѓу другите, благодарни-
последните години во фокусот на вниманието се ци добија: Општина Карпош, градоначалникот
прашањата поврзани со создавањето услови и ре- Стевчо Јакимовски, СЗПМ, Драги Аргировски, Ме-
шавањето на проблемите за достоинствен живот на тодија Тошевски, д-р Крсте Ангеловски, општин-
пензионерите. Во своето обраќање, тој, посебно ја ската организација на Црвениот крст во Карпош, ка-
нагласи мошне добрата соработка со Општина Кар- ко и ЗП од: Тетово, Кичево, Прилеп, Неготино, Би-
пош и градоначалникот Стевчо Јакимовски кој, ка- тола и Велес.
ко што истакна, е секогаш присутен на позначајни- Живко Трајановски

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ДАНОЦИ
Интересен е податокот дека најголема наплата
на данокот е во текот на пролетните месеци, март,
април и мај, поточно, кулминацијата е во месец ап-
рил.
Она, на што сме посебно горди во Општината е,
што според официјалните, компаративни анализи
Карпош е лидер во успешната наплата во споредба
со сите 10 општини на Скопје. Иако, како сума, Оп-
штина Центар има поголем прилив на средства,
тие имаат и поголемо задолжување (поширок
опфат на даночни обврзници) кои успеваат сепак
да ги наплатат со многу понизок процент од Кар-
пош, додека споредбата со другите општини говори
дека далеку предничиме во успешноста на наплатата
на даноци. Според графичкиот приказ, заклучмо со

КАРПОШ
18.12.2012, тоа изгледа вака:

РЕКОРДЕР
ВО НАПЛАТА
НА ДАНОК
Општина Карпош во изминатата 2012 година
успеа да го зачува приматот на Општина во Градот
Скопје која е најуспешна во наплатата на данокот
на имот.
Според сумарните податоци во Одделението за
данок, од вкупното задолжување врз основа на да- Навремено Аеродром е трета според наплатата
нок на имот за 2012 година кое изнесуваше на данок со 82, 57 отсто од даночното задолжување
34.513.407,00 денари, заклучно со 31.12.2012 година, на своето население, Центар со 82,73 на второ место,
се наплатени е 33.158.414,00 * денари што изнесува а Карпош е апсолутен рекордер со наплата од 90,68%.
96,07% успешност во наплатата. Сепак, локалната власт презема активности за
Ваквите показатели, освен што говорат за ста- натамошно подобрување на наплатата на даноци,
билност во приходите на Општината врз оваа осно- меѓу кои се: навремено доставување на даночните
ва и цврста финансиска подлога, како и професио- решенија до физичките и правни лица, изготвува-
налност на администрацијата во прибирањето на ње на извештај за наплатата на данок на имот за пр-
изворните приходи, говорат, пред се, за високата вото полугодие за 2013 година, сè со цел, да се утвр-
лојалност на граѓаните на Карпош, изразена токму ди динамиката на наплата на данокот на имот и
преку исполнувањето на нивните обврски и довер- преземање соодветни мерки во зависност од резул-
бата што ја имаат во локалната власт.Според пока- татите ,ангажирање на даночниот испектор во Оп-
зателите, од 24.411 издадени даночни решенија до штина Карпош, со цел за да се изврши проверка на
граѓаните, навремено се доставени 22.165 решенија состојбата и вредноста на недвижниот имот кој е
или 90.80%, што исто така придонесе за рекордната предмет на оданочување, детален увид врз дневна
наплата на данокот на имот. Во текот на минатата основа во отворените стечајни постапки за правни-
година приходот од данок на имот по глава на жи- те лица, доколку поседуваат имот на територија на
тел изнесуваше 555,73 денари,додека приходот од Општина Карпош, обврската врз основа на данок
данок на имот по даночен обврзник е 1.397,73 дена- на имот да се пријави и да влезе во стечајно побару-
ри.Данокот на имот (физички и правни лица, кама- вање, како и изготвување на опомени и решенија за
та за задоцнето плаќање на даноци од имот) учест- присилна наплата за 2013 година.
вува со 31,28% во вкупните даноци од имот за 2012 Никола Николовски,
година. раководител на Одделението за даноци

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 19
НА КАФЕ КАЈ...
Ивко Панговски, легендарен радио репортер и стенограф

ГОЛ, ГОЛ, НЕ, НЕ Е ГОЛ, ДРАГИ СЛУШАТЕЛИ
Кога името ќе ви го поистоветат со професијата наликува на спортски музеј, од влезот до под- кро-
или обратно, можете да се сметате за успешен смр- вјето. На ѕидовите и во витрините во сите просто-
тник. Со такво нешто може да се пофали човекот кај рии во него, педантно се поместени фотографии,
кој една врнежлива јануарска приквечерина се упа- признанија, документи и сувенири кои се најречита
тив на кафе. Поточно, кафето е убав изговор за илустрација за комплексноста на животот и делото
средба и за разговор со Ивко Панговски, уште еден на нашиот домаќин. Тука е и топката, подарок од
легендарен Карпошовец, славен радио репортер и последниот натпревар што го коментирал на брано-
еден од најпознатите стенографи на балканските вите на Радио Скопје.
простори. Додека го чекаме кафето од госпоѓата Во пошироката јавност малку е познато дека ма-
Панговска, мојот домаќин вели дека за почетокот на естро Панговски бил еден од најуспешните стено-
нашиот мубает би било убаво да ми прочита нешто. графи во поранешната Југославија, еден од ретките
Се согласувам и неколку минути потоа останувам кој бил присутен на историските настани, отворени
без збор. Колегата Панговски, веројатно од некое и затворени партиски и државни седници, изворно
претходно искуство, решил да ми ја олесни работата бележејќи ги исказите на водечките југословенски и
и подготвил автобиографски текст, оставајќи ми македонски политичари.
можност да го препишам и да се потпишам. - Долга е приказната околу тој дел од мојот про-
Го уважувам неговиот труд и од него препишу- фесионален ангажман, кој одеше напоредно со но-
вам само една реченица. Ивко Панговски е роден винарството, односно радио репортерството. По
1931 година во Галичник и на неполни две години со сплет на околности, како мошне млад бев ангажи-
семејството се преселил во Скопје. Во неговото пи- ран да го стенографирам Другарот Тито и потоа и
сание има „голи“ факти но ниту трошка од она по- буквално ми беа отворени сите врати, секаде каде
ради што тој е една од живите новинарски легенди, што требаше да се бележат изворни искази на поли-
веројатно ненадминат опишувач на спортските на- тичари, револуционери, првоборци... Зад себе оста-
стани преку брановите на Радио Скопје. вив илјадници дешифрирани страници од дебатите
Кафето пристигна и ние го отворивме муабетот, на државниот врв на Југославија и на Македонија, на
целосно игнорирајќи го подготвениот концепт, ос- МПЦ, од тајните и затворените заседанија, судски
вен неговата речиси вродена навика да, и кога рас- претреси и процеси... На тој начин имав можност да
кажува за обземеноста со внучињата, како пред себе се сретнам со највлијателните личности во двете др-
да има микрофон и спортска арена. Се разбира, претт- жави, од сферата на политиката, спортот, уметнос-
ставувањето на Ивко Панговски би било штуро ако тите... Со многу од нив, трајно се спријателив, раска-
не се потенцира дека неговиот дом во Тафталиџе 1 жува Панговски, а секоја приказна ја илустрира со

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24• ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
автентична фотографија на која е со Тито, Колишев- шав како го коментира она што се случува пред на-
ски, Ранковиќ, Темпо, Крсте Црвенковски, Чемер- шите очи. Во еден момент, тој рече; „Почитувани
ски, Кардељ... слушатели, сега микрофонот му го препуштам на
Го потпрашувам, а тој ги евоцира спомените, младиот колега Ивко Панговски“. Јас немав можност
разните згоди и незгоди како оние сврзани со су- за никаква реакција, освен да продолжам со прено-
дењето на Венко Марковски и реконструкцијата на сот и така, од тој ден, речиси до вчера, јас на гледа-
загинувањето на Кочо Рацин, затворените ноќни се- чите им ги доближував настаните од илјадници
дници на ЦК и на Собранието на кои се носени суд- спортски натпревари.
боносни одлуки за државите но и за судбината на Од неброените анегдотски настани, згоди и нез-
поединци. На мојата забелешка дека тежината на годи, ќе ја спомнам случката сврзана со преносот на
таа работа веројатно не била во фаќање белешки натпреварот помеѓу Вардар и Сараево. Имено, коле-
туку во обврската за тоа, потоа, никому и никаде да гата од Радио Сараево, Мирко Камењашевиќ ми се
не се раскажува. јави и ме замоли за нив да ја пренесувам таа утакми-
- Да. Таа лекција ја научив од еден постар колега ца. Од колегијални причини јас прифатив, натпре-
кога пред половина век, на тогашниот дописник на варот почна а почнав и јас но едно време ми се здо-
белградска „Политика“, Јован Поповски му го изди- сади да го кршам јазикот и продолжив да коменти-
ктирав дневниот ред на една седница која беше за- рам на македонски јазик. Се разбира, на гледачите
творена за јавност. Спомнатиот колега ми удри шла- им објаснив дека така ми е полесно и верувам дека
каница велејќи ми; „Во ова работа правило број еден ќе ме разберат. По натпреварот ми се јавува Мирко
е; ништо не слушнав и ништо не видов“, и тоа ми ос- и ми вели: „Колега Ивко, браво, направио си прави
тана вржано како заклетва која никогаш не ја прекр- шоу, пренос је био спектакуларан...“
шив. Слушнав сешто, видов сешто но тоа остана Потврда на успешноста во некоја работа се и оп-
длабоко во мене. штествените признанија, а тие во професионалната
Драги слушатели, гол не е гол, е новата тема од кариера на Панговски имаат вистинска тежина. Да
нашиот разговор и однапред жалам почитувани чи- ги спомнеме најзначајните: Златно новинарско перо,
татели што не сум во можност со вас да ги споделам Златен микрофон, Државната награда 25 Мај...
сите нешта сврзани со полувековното радио репор- - Горд сум заради сопствениот однос кон работа-
терство на колегата Панговски. Всушност, тој исказ та и луѓето со кои работев. Другите велат дека во но-
на нашиот соговорник, изречен пред микрофонот винарството сум имал мерка и одговорност, дека сум
на Радио Скопје е траен белег на легендата на маке- бил Радио репортер со срце, препознатлив, стил и
донското радио репортерство. глас, и ненадминат дебатен стенограф. Дел од лична-
- Јас имав обичај да одам на утакмица, да заста- та енергија, искуство и знаење го оставив и во сфе-
нам некаде зад голот и да си пренесувам само за се- рата на публицистиката, каде би го истакнал исто-
бе. Се разбира, сето тоа го снимав на магнетофон и рискиот труд, монографијата „Скопски фудбалски
подоцна правев корекции. Еден ден, колегата Радуле незаборави 1903-1990“. Деновиве ги вршам послед-
Костовски ме викна да одам со него на првенствен ните корекции на новиот труд. Станува збор за вис-
натпревар на Вардар. Отидов, седнав до него и слу- тинити анегдоти сврзани со мојот професионален
ангажман и се надевам дека наскоро и тој ракопис
ќе се појави пред читателската публика.
Горд сум и заради фактот дека сум жител на нају-
бавата и најурбанизираната општина во државата,
во која е градоначалник г. Стевчо Јакимовски, човек
кој во јавниот живот стартуваше токму во спорт-
ската редакција на Радио Скопје.
На крајот од средбата, откако ги разгледавме сто-
тиците фотографии и документи, трајни сведоштва
за големината на неповторливиот радио репортер и
стенограф, го прашувам колегата Панговски, што би
променил во својот живот кога одново би се нашол-
на таа долга и возбудлива патека.
- Ништо, ниту еден чекор и постапка не би про-
менил. Откако знам за себе, се што сум работел, сум
работел со чувство на мерка и одговорност и од тоа
сум имал полза и на приватен и на професионален
план.
Миле Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24• ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 21
ЕКОЛОГИЈА
Во „Скопје Сити мол“

НАГРАДИ ЗА НАЈУСПЕШНИТЕ ЕКОЛОГИСТИ
Деновиве, во трговскиот центар „Skopje City Mall“ Како најуспешни собирачи на пластична амба-
се одржа завршната манифестација од проектот „Со- лажа беа прогласени училиштата од трите скопски
бери ПЕТ за да добиеш (5)“ - за намалување на ста- општини: ОУ “Петар Поп Арсов” – Карпош, ОУ
“Лирија” – Чаир и ОУ “Кочо Рацин” – Центар, за
што добија и соодветни награди во зависност од
нивните потреби. И за другите училишта, учесници
во овој проект, здружението ОРТ обезбеди награ-
ди: училишен прибор, спортски топки и реквизити,
пластични корпи за отпадоци, маици и ЦД – плее-
ри. Оваа “еко-дружба”, со пригодни музички точки
ја збогатија талентирани ученици, а на истата при-
суствуваа претставници на Одделението за зашти-
та на животната средина и природа од Општина
Карпош како и првиот човек на општината, Стевчо
Јакимовски.
- Ова е значаен проект за најмалите жители од
сите општини, кои уште од најмлада возраст се еду-
цираат и се ориентираат кон зачувување на живот-
кленичките и токсични гасови (POPS). Проектот во ната средина, но во исто време сознаваат дека амба-
соработка, со здружението ОРТ и партнерите - оп- лажата што ја фрламе може да биде корисна и да
штините Карпош, Центар, Чаир и Аеродром, ЈП Ко- овозможи заштеда. Мене ми претставува особено
мунална хигиена Скопје, беше спроведен во 30 задоволство што овој проект е мошне успешен во
скопски основни училишта, преку собирање и ре- Општина Карпош, како и во другите општини. Ка-
циклирање на пластика и други видови на пластич- ко локална самоуправа, ние сме подготвени и пона-
на амбалажа. Овој проект беше помогнат од Гло- таму да го подржуваме овој и слични проекти, со цел
балниот еколошки фонд - Програма за мали, гран- најмладите, во иднина да развијат свест кон еколо-
тови во Македонија. гијата - изјави Јакимовски. И. Ѓ.

Заштеда на енергија

СОЛАРНИ БОЈЛЕРИ ВО ДВЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
Општина Карпош ја продолжува реализацијата ќе се заменат сите електрични бојлери во овие обје-
на проектот за заменување на електричните бојле- кти кои се во надлежност на Општината. Оваа наша
ри со соларни вакуум системи за топла вода, во инвестиција за енергетска ефикасност, која се спро-
сите училишта и градинки на својата територија. ведува со средства на локалната самоуправа, не
Новите системи во двете училишта ОУ „Војдан подлежи на субвенции од страна на Министерство-
Чернодрински“ и ОУ „Владо Тасевски“ ќе овозмо- то за економија, кои беа декларирани за физичките
жат користење на санитарна топла вода во текот на лица кои вградуваат соларни системи во сопстве-
365 дена во годината, за во туш кабините во спорт- ните објекти до симболичната квота од 300 кори-
ските сали и за потребите на учениците во редовна- сници.
та настава, како и за спортските екипи кои ги ко- Општина Карпош, пак,со примената на “Пра-
ристат салите за тренинзи. вилникот за мерките за енергетска ефикасност“,
Користењето на сончевата енергијата овозмо- кои треба да ги исполнат проектите планирани за
жува за повеќе од 80% да се намали потрошувачка- изградба и на оние кои ќе бидат реконструирани,
та на електрична енергија од постојните шест елек- услов за добивање на одобрение за градење од Оп-
трични бојлери за топла вода. Според програмата штина Карпош. Да потсетиме, на инвеститорите на
за 2013 година, Општина Карпош гради уште 43 со- таквите објекти ќе им биде дадена повластена ко-
ларни системи во училиштата и во градинките, та- мунална такса.
ка што, со веќе инсталираните 23 системи, целосно И.М.

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВЕСТИ
Ново урбано катче во Влае

НОВ ПЛОШТАД СО ФОНТАНА ВО ВЛАЕ
Приказната за современата урбанизација на Оп- хортикултурното уредување ќе се искористат 4. 098.
штина Карпош продолжува и во годината која што- 730 денари. За урбана опрема Општината ќе одвои
туку започна. Минатата недела, градоначалникот 4.360.548 денари, а за осветлување 3.013.614 денари.
на Општината Стевчо Јакимовски, на пригодна све- Архитектонското решение предвидува две партер-
ченост го постави камен - темелникот на новиот ни кружници, сплотени една во друга, поплочени
плоштад во населбата Влае. Со тој чин, официјално со павер елементи како и изведба на кружна фонта-
започна изградбата на овој урбан проект за релак- на за поубав, урбан амбиент. Зелените површини ќе
сација и за социјализација на граѓаните од населба- бидат хортикултурно уредени, со ниско и високо
та Влае и околината. Новиот плоштад ќе се протега зеленило на површина од 3.192 м², збогатени со
на површина од 6.500 м², и според плановите, во 10.000 цветни садници.
употреба ќе биде предаден околу 15-ти март годи- Одржувањето на зеленилото ќе биде со систем
нава. „капка по капка“ и автоматско полевање. Просто-
- Сметам дека е добро овој простор да го зафа- рот се предвидува да биде осветлен со 50 нови кан-
тиме со едно вакво извонредно решение, каде што делабри со современ дизајн и содржини од урбана
граѓаните од овие две населби ќе можат да се релак- опрема како што се: 60 нови клупи, 20 корпи за от-
сираат и да се дружат во текот на целата година и падоци, три фонтани за пиење вода, 15 држачи за
посебно во летниот период. Во наредниот период велосипеди, информациона табла, и штитници за
тука е предвидена изградба и на црква, како и по- дрва. Овој простор ќе биде погоден за одржување
плочување на платото во комплексот Порта Влае, на културно-забавни манифестации, музички кон-
рече, покрај другото, градоначалникот Јакимовски. церти, театарски претстави и сл. Плоштадот ќе се
За реализацијата на овој проект, локалната само- гради во две фази, при што, сега, се работи на прва-
управа ќе одвои 31.575.714 денари, од кои за гра- та фаза, а во рамките на втората фаза, планирана е
дежниот дел се предвидени 11.799.999 денари, из- изградба на црква со вкупна површина од 130 м².
градбата на фонтаната ќе чини 8.302.823 денари, за В. Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 23
ОБРАЗОАНИЕ
Сертификати за младите актери од Карпош

„НАШИ ГОДИНИ“ СО ЦЕПЕНКОВ

Четириесет млади актери, ученици од основни- Пред многубројната публика во холот на ОУ „Ди-
те училишта на Општина Карпош, се стекнаа со мо Хаџи Димов“, учениците на актерската школа на
сертификати за успешно завршена школа за актер- Карпош ги преточија записите на Цепенков во непов-
ска игра која ја основаше Општина Карпош. Под торливо доживување, за тоа, како народните муд-
раководство на доајенот на македонското глумиште рости се родија од секојдневното живеење, обичаи-
Димче Мешковски, генерацијата млади актери во те и традицијата во македонското семејство. Како
2012 година успешно ги совладаа вештините на ак- момчето да избере невеста, каков е редот во семеј-
терската игра, а својот труд го крунисаа со прекрас- ството, како жената го надмудрува мажот и свекр-
ната претстава „Наши години“ за која текстот го вата, како да се превоспита мрзливата невеста и ду-
напиша познатата актерка Снежана Конеска, врз зина други итроштини, предизвикаа бура од смеа и
основа на кажувањата на Марко Цепенков, најголе- задоволство пред воодушевената публика. Претста-
миот собирач на македонски народни умотворби. вата, која беше целосно во етно стил, зачинета со
најубавите изворни македонски песни: „Се посвр-
ши сербес Донка“,„На срце ми лежи...“ Две невесте
тикве брале“... заврши со прекрасна порака, молит-
ва за Цепенков, неговите мудрости да останат ве-
чен спомен за македонскиот народ.
На 24-те учесници во претставата и на сите уче-
ници од училиштата во Карпош кои успешно ја за-
вршија оваа школа, сертификатите им ги врачи пр-
виот човек на Општината Стевчо Јакимовски, кој
рече дека ова е обид да се надополни празнината на
средно училиште за актерство кај нас, на што Оп-
штина Карпош и натаму ќе работи и ќе вложува.
-Се надевам, рече на крајот градоначалникот Ја-
кимовски, дека овие млади ентузијасти и таленти
ќе израснат во вистински актери од светска класа,
кои успешно ќе не презентираат ширум светот.
В.Ц.

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ТРАДИЦИЈА
Во Карпош

ПРОСЛАВЕН СВ. АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ
Традиционално, граѓаните на Општина Кар- лица одржаа куса литургија, и низ црковна церемо-
пош, на свечен начин го одбележаа верскиот праз- нија ги благословија присутните верници. Според
ник „Св. Атанасиј Велики“. По тој повод, на три ло- народните обичаи, се служеше пригодна посна хра-
кации во Општината: на спортското игралиште во на, се делеше погача, а не изостанаа ниту топлите
населбата Влае, во Месната заедница Злокуќани и пијалоци и звуците на старите македонски песни.
во црквата “Св. Троица” во Бардовци, се славеше во Овогодинешниот кум на верскиот празник „Св.
духот на вековната традиција. Атанасиј“, Димитрија Цветковски од Злокуќани,
Меѓу граѓаните, на народните прослави, при- упати покана до првиот човек на Општина Карпош
суствуваше и градоначалникот на Општина Кар- Стевчо Јакимовски да го преземе кумството дого-
пош, Стевчо Јакимовски кој им се придружи во чес- дина, што, општинскиот татко го прифати со задо-
твувањето на овој верски празник. Свештените волство. Е.К.

НОВО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ЗЛОКУЌАНИ
При крајот на минатиот месец, во населбата Зло- Општина Карпош, Стевчо Јакимовски го предаде
куќани, на пригодна свеченост, градоначалникот на во употреба новото детско игралиште. За изградба-
та на ова “среќно детско катче”, Општината издвои
479.982 денари, а проектот го изведе скопската фир-
ма “Ла Пласт”. Во таа пригода, пред насобраните
граѓани, градоначалникот Јакимовски посочи дека
ова е првото игралиште на оваа територија, од вку-
пно три, кои се предвидени за реализација. Меѓу дру-
гото, ова ќе биде и мал комплекс кој во себе ќе содр-
жи спортски терени и мини - парк.
- Во исто време локалната самоуправа ќе гради
уште спортски терени кои ќе бидат лоцирани во
близина на мостот Газела, а жителите од населбата
Злокуќани, но и останатите граѓани од територија-
та на Општина Карпош, во вечерните часови ќе мо-
жат да се среќаваат, да се дружат и да спортуваат -
рече градоначалникот Јакимовски. И.Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 25
ЕСЕЈ
ХАУСМАЈСТОРОТ
ОД ОУ ВЕРА
ЦИРИВИРИ – ТРЕНА
Авторот на најдобриот есеј во проектот „Десетка
за Карпош“ е професорката по француски јазик
Силвана Јорданова од ОУ „Вера Циривири-Трена“.
Во наредните броеви на Урбан Карпош ќе бидат
објавени второ и третонаградените есеи на
наставничките од ОУ „Владо Тасевски“, Слободанка
Бадаровска и Јованка Трпкова, и Соња Казанкова
од ОУ „Јан Амос Коменски“. Есеите се своевиден,
субјективен поглед на авторките за едно од
соседните училишта на Општина Карпош

Пред неколку седмици, со мојата колешка, го по-
сетивме ОУ „Вера Циривири – Трена“. Наша цел
беше да оствариме средба со хаусмајсторот во учи-
лиштето, Зоран, познат како Зоки Стотка, и со него
да споделиме неколку работи од неговиот живот
кои многу говорат за неговата личност!
Зошто токму Зоран!?
Првиот интересен податок за него е тој, што Зо-
ран Ѓоргиевски,е роден на 26 Јули 1963 година во
Скопје, во 5 часот и 2 минути, само 15 минути пред
страотниот земјотрес. Неговата мајка Стојанка, го
раѓа на главната улица во Ѓорче Петров, како четвр-
то дете, во џипот на чичко Зилче, татко на пратени-
кот Имер Селмани. Дали од тогаш, како што вели
нашиот народ, ,, маја,, го фатила или пак има голема те манастири, се наоѓа и манастирот „Св. Никола
харизма или пак е нешто друго, Зоран е постојано Шишевски“, кој постои од 26 Јуни 1336 г.Таа година,
во друштво и во близина на видни домашни и стран- 20-тината млади луѓе, решиле да ги обноват мана-
ски политичари, лекари, спортисти, познати луѓе ка- стирските конаци, па на 3 Мај 1989 година, Зорано-
ко советничката на Блер, хрватскиот, германскиот, вото друштво, прераснато како здружение, оди кај
словенечкиот, бугарскиот и рускиот амбасадор во тогашниот Поглавар на македонската православна
Македонија, како и групи од Полска, Романија и Бу- црква, г-дин г-дин Гаврил, од кого добива дозвола за
гарија... реновирање на манастирските конаци. Во 1990 го-
Како? дина, од 3 Мај, Зоран со документ- тапија е назначен
Е, тоа е вториот интересен податок за него. Име- за домаќин на манастирот. Од 1997 година, семеј-
но, на 5 Октомври 1985 година, Зоран стапува во ството на Зоран Ѓорѓиевски, продолжува самостој-
брак со Виолета Донова од село Стојаково, Гевгелис- но да се грижи за манастирот и конаците. Така, Зо-
ко, а нивната прва средба била на Зелен пазар, во ран, останува единствен домаќин на манастирот
Скопје, каде си размениле гајба јагоди за гајба дома- „Св. Никола Шишевски“, кој секојдневно е посетен
ти, па така јагодите и доматите биле една од причи- од многу видни гости, лекари, амбасадори на стран-
ните тој и Виолета да се заедно до ден денес. На 1 ски земји кај нас, спортисти, актери и сл. Во мана-
Мај 1989 година, Зоран со сопругата и со своето дру- стирот, Зоран и неговата сопруга, за гостите и за по-
штво, отишле на излет на Матка, каде меѓу неколку- сетителите прават разни јадења и никогаш не оста-

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
ваат некој гладен и жеден да си отиде од кругот на Трповски“-Скопје, каде за еден ден има направено
манастирот. Често пати, некои од посетителите, рекордни 70 столчиња и ги воодушевува сите. Една
меѓу кои и деца на амбасадори, шетајќи се по пате- цела година работел по 2 дена во ОУ „Христијан
ките низ Матка, се изгубиле, па за нивно прона- Тодоровски“-Карпош и 3 дена во ОУ „Вера Цириви-
оѓање припадниците на Министерството за внатре- ри-Трена“. За себе вели дека не трпи тензија на рабо-
шни работи и Црвениот крст го ангажирале Зоран, та и не сака работа во и со стрес, а дека може да
кој патеките на Матка може да ги помине и со врза- поднесе поголем број работни обврски во исто вре-
ни очи. Понов случај, каде Зоран се докажал како ме и при тоа сите со конкретен рок за извршување.
хуман и несебичен човек, е случајот на спасување на За колегите вели дека со сите си има добар збор и со
унгарската амбасадорка. Хуманоста ја докажал и сите соработува и дека за сестри во својот колектив
кога двајца посетители паднале од карпа, па ги спа- ги смета психологот на училиштето Јадранка и учи-
сил и двајцата. Не помалку вредно е да се спомне и телката Маја Чинго, па и двете ги вика ДАДЕ. Зоки
случајот кога на еден посетител му прснал чирот, па има завршено обуки за противпожарна заштита
Зоран, го носел човекот на грб до местото каде е евакуација и спасување и Прва помош на работно
преземен од медицинска екипа. На грб и со сопстве- место , обука за Интеграција на еколошка едукација
ните раце, Зоран носел и пренесувал материјали за во македонскиот образовен систем за проектот ,,Еко
градба на манастирските конаци, а тоа и ден денес училиште“. Не за бадијала носи во својот џеб и пен-
го прави, и не само за манастирот во кој е домаќин, кало, освен фазомер и шрафцигер. Има добра сора-
туку помага секогаш кога може и за реновирање на ботка и со родителите, особено со оние кои на кра-
околните цркви и манастири и сето тоа го прави до- јот од учебната година доаѓаат кај него во манасти-
броволно, со силна верба во Бога и со дух на голем рот со своите деца, ученици на одделенскиот рако-
хуман човек. При едно такво носење на материјал за водител Маја Чинго. Со тие родители, Зоран го по-
реновирање на црквата „Свети Архангел Михаил“, дига шаторскиот камп во дворот на манастирот, ка-
паѓа од висока карпа, но за среќа поминува со пома- де учениците и учителката Маја логоруваат по 2-3
ли повреди. Со свој пријател, доброволно работеле деноноќија и тука учат, другаруваат и ја подготвува-
на изградба на голема работилница кај црквата „Све- ат завршната приредба. Зоран и неговата сопруга
та Богородица“, во која ќе се шие подоцна попската Вики, се цело време со нив и се грижат за нивната
облека за свештените лица низ цела Македонија. исхрана, подготвувајќи ги оброците за учениците.
Зоран е добар сопруг, татко и дедо. Има две вну- Во јануари 2003 година, Зоран добива мозочен
чиња од двете ќерки, од кои на едната и го дава име- удар додека е на работа во манастирот, но брзо се
то на неговата сестра, која починува млада и сакајќи опоравува и се враќа на работа. Во 2011 година, но-
да го зачува споменот на неа, покажува колкава е сејќи училишни документи во Општина Карпош, во
братската љубов. Зоран и неговата сопруга живеат него и неговиот велосипед удира автомобил но за
во село Шишево од 1985 година, а и двајцата рабо- среќа поминува со помали повреди. На 3 Септем-
тат во ОУ „Вера Циривири Трена“ во Скопје и тоа ври, 2012 година во училиштето, при извршување
Вики, неговата сопруга, работи како технички пер- на своите работни обврски, добива срцев удар и со
сонал од 1994 година, а Зоран во ова училиште е од 1 помош на своите колеги од училиштето „Трена“, ста-
Февруари 1984 година како чувар градинар, а од сува до кардиологија во Клинички центар – Скопје ,
1994 година е хаусмајстор и честопати работел од каде сè завршува во најдобар ред.
5-6 часот наутро до 20 часот навечер. Сегашното ра- За Зоран, Зоки Стотка, прекрасниот, сопруг, та-
ботно време му е од 5.00 до 15 часот, но честопати, тко и дедо, одличниот работник хаусмајстор - про-
останува подоцна. На работа доаѓа со автобус, но фесионалец и чесен работник, хуман човек и дома-
кога временските прилики се добри, тој на работа ќин на манастир, може да се зборува и да се пишува
доаѓа со велосипед. Во училиштето соработува со уште многу, но ќе оставиме нешто и за некоја друга
сите, коректен е, трпелив, добродушен, истраен во прилика. Полни со импресии за овој сенароден чо-
работата и исполнителен. Нема работна обврска век, го напуштивме ОУ „Вера Циривири –Трена“, со
која ќе му се даде, а истата да не ја изврши. Во 2010 и заклучок: Да, се уште постојат ВИСТИНСКИ ЛУЃЕ.
2011 година, во интерес на училиштето, не зема го- Зоран не увери во тоа! Зоран е пример за ВИСТИН-
дишен одмор и цело лето по цели денови е на работа СКИ ЧОВЕК, човек со високи морални и етички
и сам го кречи целото училиште. Летото 2012 годи- вредности, работник кој секој би го посакал во свое-
на зема само половина одмор и помага при изработ- то училиште, во својата работна организација, чо-
ка на фасадата на училиштето. Во еден период од век кој секој би го посакал за пријател!
својот работен век, Зоки Стотка, како што го викаат
на надимок заради својата брзина со која ги извр- Јованка Трпкова
шува работните обврски, работи како испомош во м-р Слободанка Бадаровска
ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ и во ОУ „Лазо

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 27
СПОРТОРАМА
Наши спортски супер таленти: Филип Бакоч, кошаркар на „Карпош Соколи 2000“

СЕ РАЃА НОВ ВЛАДЕ ДИВАЦ
штината но и во Републиката. Тренерот на „Карпош
Соколи 2000“, Дениќ, не го крие задоволството што
токму неговите играчи, во буквална смисла на збо-
рот, предизвикуваа внимание. – Како човек да не
биде горд кога не направил утка при изборот на иг-
рачи, а што се потврдува на теренот, преку нивната
игра, вели Дедиќ, а потоа реди суперлативи за него-
виот пулен Бакоч. „Тој има се што е потребно да се
стане врвен кошаркар и ако продолжи да работи
како сега, ние ќе добиеме вонсериски играч. Филип
и сега ги обара сите рекорди, освен што е државен
репрезентативец во категоријата до 16 години, во
нашиот тим е незаменлив и со најдобра статистика.
Јас како тренер, се радувам што во мојата работа со
Филип, имам целосна поддршка на неговите роди-
тели и тоа е вистинскиот пат, тој, наскоро, за некоја
година да ги оправда и да ги потврди сите сегашни
прогнози и моите искрени очекувања„.
Со Филип Бакоч се сретнав пред еден вечерен
тренинг и кога го здогледав, сфатив дека тоа е исто-
то она момче за кое, минатата есен, на еден натпре-
вар ми расправаше Дане Стојковски, гуру на спорт-
ските случувања во Општина Карпош. При оваа,
Филип Бакоч со тренерот Дедиќ прва средба, заклучив дека, гледано однадвор и ла-
ички, момчето ги покрива спомнатите епитети. Ос-
Освен што вонредно се посетени, во Скопје и вен што е висок и симпатичен, Филип на секое пра-
надвор од него, натпреварите на кошаркарскиот шање одговара, без вообичаена трема, со избрани
клуб “Карпош Соколи 2000„, се карактеризираат и зборови, како некој кој е свесен за себе и за своите
според редовниот коментар на спортските лаици но вредности во спортот на кој целосно му се посве-
и на осведочени стручњаци. Забелешката гласи; тил.
„Запомнете го малион, четворката, тој ќе биде ид- - Да, на кошарката целосно сум и посветен и
ната кошаркарска ѕвезда...“. А таа, „четворката“ на- мојот пристап кон таа игра видно се промени отка-
вистина е младо, шеснаесетгодишно момче, но, ко сум дел од тимот на „Соколи“ и тоа пред се бла-
веќе сега, е висок 203 сантиметри, и се вика Филип годарејќи му на Господ. Од каде сега господ си по-
Бакоч. А приказната за Филип, како што вели него- мислив, а Филип веднаш го разбра моето чудење,
виот тренер Огњен Дедиќ, не избрусениот дијамант па се поправа, велејќи дека тренерот Огњен Дедиќ
на македонската кошарка“, може да има и поинаков го викаат Господ, а тој мислел токму на тренерот.
почеток. Имено, во два наврати,градоначалникот Го прашувам Филип од каде потекнува неговото
Јакимовски, го спомнува „тоа талентирано момче“, невообичаено презиме Бакоч, а тој ми објаснува
велејќи; „Тоа момче заслужува да се напише нешто дека татко му е родум од Херцег Нови (Црна Гора),
за него, а јас еве ќе ви помогнам околу насловот. Тој а мајка му е Македонка и дека е единец, роден на 2.
може да гласи „Се раѓа нов Владе Дивац“. Градона- мај 1996. год. во Скопје. Заради височината, според
чалникот по пат раскажа дека како мал, во весни- која секогаш се издвојувал во својата генерација,
кот за деца „Наш свет“ прочитал текст за тогаш на- логично било што за свој спорт ја избрал кошарка-
дежниот боксер Аце Русевски. Насловот, вели гра- та. Со посериозно занимавање со кошарката поч-
доначалникот, гласеше; „Се раѓа нов Мате Парлов“, нал во „Квиско басект“, а потоа преминал во „Во-
и навистина, набргу потоа, Русевски го потврди дно Санс“, а оттаму, по барање на тренерот Дедиќ,
пророштвото од статијата во „Наш свет“... се стационирал во КК „ Карпош Соколи 2000“, каде,
Со надеж дека сторијата за Аце Русевски нема како што се надева, ќе остане долго.
да биде исклучок, одам по трага на момчето за кое - Ние, сега сме многу блиску до влегување во
се зборува меѓу љубителите на кошарката во Оп- Првата кошаркарска лига, а тоа значи дека пред ме-

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
не и пред целиот тим се отвораат нови можности за Лав од „Минесота“. Би кажал уште дека за се ова
напредување. Филип вели дека нема многу слобод- што сега ми се случува се заслужни и моите родите-
но време, но дека тоа не му пречи да биде добар уче- ли од кои имам целосна поддршка.
ник во гимназијата „Корчагин„ и редовен на тре- Кога на Филип му кажав дека за нашиот разго-
нинзите на својот тим. вор е „виновен“ и градоначалникот Јакимовски, кој
- И покрај сите обврски околу спортот, сепак се ми сугерираше и наслов на текстот, тој искрено се
наоѓа време за излегување и дружење со врсниците. израдува, велејќи дека е среќен што е дел од тимот
Јас, покрај кошарката, ги сакам тенисот и ватерпо- зад кој стојат локалнта самоуправа и градоначални-
лото и секогаш кога ќе ми се даде можност, се фа- кот на Општина Карпош.
ќам за тенискиот рекет... Инаку, во клубот владее - Му благодарам на градоначалникот Јакимов-
убава, другарска атмосфера и тоа позитивно се ски, и ќе се потрудам да ја оправдам прогнозата од
одразува врз нашата игра и пласманот на табелата. неговиот убав наслов, рече талентираниот кошар-
Јас не водам некоја посебна статистика околу моите кар на „Соколи„.
настапи, но она што знам, е дека по натпревар имам Во текот на разговорот, го прашав Филип дали
19 коша и 14 скока, што ме рангира за најдобар во има девојка. Тој, смеејќи се, потврдно кимна со гла-
нашата лига. Се разбира, таа статистика се должи и вата, но на крајот, кога се поздравувавме, рече: А
на несебичноста на моите соиграчи и на тренерот она за девојката, ако може да не се спомне во весни-
кој ми укажува доверба, односно поголема минута- кот. Му ветив дека девојката нема да ја спомнам и
жа на секој натпревар. ветувањето го одржав.
- Мојот пример во кошарката е Тодор Гечевски, а М. Раденковиќ
ги сакам и НБА играчите Хауард и посебно Кевин

Во „Форца„

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР ВО ЧЕСТ НА ТОШЕ ПРОЕСКИ
На 26 јануари, во спортската сала “Форца” во ор- Лилицеа ароши и Лилицеа Ароши ветерани - Велес,
ганизација на Здружението на Власи стопанствени- Крушува – Крушево и екипата на Општина Карпош
ци од Македонија (ЗВСМ) “Мандра”, по четврти пат од Скопје. На оваа свеченост присуствуваше и гра-
се одржа турнирот во мал фудбал по повод одбеле- доначалникот на Карпош, Стевчо Јакимовски кој во
жувањето на 32 годишнината од раѓањето на наша- оваа пригода изјави;
та незаборавна поп ѕвезда Тоше Проески. Оваа годи- - Јас особено го почитувам Тоше, затоа што тој
на ЗВСМ “Мандра” во соработка со Општина Кар- не напушти без ниту еден порок, и беше вистински
пош, како покровител на оваа манифестација заедно пример за младите. Јас можам да ви ветам дека од
се погрижија сеќавањето за Тоше да остане вечно. наредната година, оваа манифестација ќе биде мно-
  Манифестацијата ја облагородија песните на гу побогата, покрај Вас и локалната самоуправа ќе
македонски ангел – Тоше Проески, како и изведба учествува со цел да го подигнеме нивото на оваа
та на традиционалните влашки песни. На спорт- манифестација, во чест на нашиот великан Тоше
скиот терен, силите во мал фудбал ги одмерија еки- Проески.
пите на „Мандра“ и „Мандра ветерани“ - Скопје, И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 29
Писмо од Шпанија: Светско првенство во ракомет

ЛИКОТ И НАЛИЧЈЕТО НА СП ВО РАКОМЕТ
Екипата на „Карпошвизија“, имаше привилие- плус рачна торба 10кг), и затоа не им беше дозволе-
гија да биде дел од македонската спортска експеди- но да се чекираат, па чекаа 45 мин, како“банда“за нај-
ција на Светското првенство во ракомет, во Шпа- после да влезат во авион!
нија. Во двонеделната авантура, во една од најуба- А тој полета кон Рим во 9 часот, но наместо во
вите земји во светот, нашиот репортерски тим, екс- престолнината на Италија слета во Тревизо!?
клузивно, со камера и перо забележа настани и слу- По едночасовно „дремење“ во авионот, без ни-
чки, кои предизвикаа многу контроверзи во Маке- кој да ни објасни што се случува, летнавме назад за
донија од еден ваков светски спортски настан. Па- Рим каде што не пречека ново „киснење“. Повторно
тешествието може да се подели во неколку епизоди, проблем со тежината на багажот, па префрлање на
од кои едната, импресиите од преубавата Шпанија, друг аеродром каде повторно следеше циркус без
донекаде го ублажува непријатното чувство дека со пари. Нашите репрезентативци мораа „како швер-
децении доцниме зад светот во подготвеноста за цери“ да ги мерат торбите клекнати на коленици
настап на вакви врвни спортски случувања. вадеа алишта и ги претураа во ранци или кеси за
„Најдолгиот Пат“од Дарко Дамевски, забележа рачен багаж. Капак на се беше кога пакетот од 75 кг,
нашиот известувач, е песна во споредба со нашето со витамините и медикаментите (кои се неопходни
патешествие од Скопје до Севиља. Автобусот (оп- за психофизичката подготовка на играчите) беше
ремен со специјални душеци и ќебиња), во кој беа вратен од чекирање заради што докторите (Панчев-
играчите и стручниот штаб од хотел Скала, во три ски и Настов), со рента кар возило патуваа 2.600 км
часот сабајле се упати кон Софија. На аеродромот до Севиља! За тој подвиг им упатуваме јавна чес-
во Софија стигнавме во седум ипол и тогаш започ- титка.. По слетувањето во Севиља, нови тормозења
наа нашите маки. Ниеден репрезентативец немаше и понижувања. Чекајќи автобус што ќе ги однесе до
комплетна бординг карта(со платен багаж до 20 кг, хотелот, играчите во очај, си направија вистинска

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
журка под отворено небо. По натпреварот со Чиле,
нов шок, пак сврзан со префрлање од Севиља до
Барселона.... Автобус, па воз, па автобус и директ-
но, (без тренинг), на важен натпревар. Се разбира,
тв гледачите тоа не го знаат, поточно не им е јасно
зошто нашите момчиња десет минути не можат да
постигнат гол...
Втората фаза од нашето историско патешествие
на СП во ракомет е сврзано со нашата репрезента-
ција и нејзиниот настап и пласман. Вториот про-
блем е сврзан со фамозната реченица што со годи-
ни се повторува, а гласи: „Ако не игра брат ми...“. На
наша заедничка несреќа (резултати), истата ја упо-
требуваат повеќето наши ракометари. Како што ни
изјави Кире Лазаров, треба здрава рака, селектор
кој цврсто ќе ги стегне работите и кој ќе ги искоре-
ни горенаведените маани. Се разбира, сето тоа се
одрази со навистина слаби игри на нашата селек-
ција, која на себе личеше само на средбата со Ру-
сија.
Лошиот настап на македонскиот тим не смее да
биде припишан само на играчите. Тука мора да се
биде реален и сиве овие работи што ги посочуваме
треба да се имаат предвид, при поголема, детална
или стручна анализа, ако таква воопшто се случи.
Факт е дека е неопходен чекор напред на орга-
низациски план при што, пред се, треба да се анга-
жира човек што ги познава играчите одблизу, кој
може во секое време да ги решава нивните пробле-
ми, во играта и надвор од неа. Третата пизода од нашето патешествиое се одне-
сува на земјата Шпанија. Убава држава, чиста, опре-
мена со убави и широки сообраќајни решенија,
преполна со ротонди, во чија средина висат големи
палми, убави големи мостови што сјаат навечер,
гордо поврзувајќи ги бреговите,топли луѓе-домаќи-
ни кои уживаат да раскажуваат за нивната култура
и нивните историски знаменитости. Пријателски
настроени туристи со кои можеш да размениш им-
пресии (на англиски јазик), за тоа што треба да се
посети. А тоа се, пред се, огромни цркви и катедра-
ли кои безвремено бдеат и те восхитуваат...
Во Барселона, во трговскиот центар “РИЛЛА“,
имавме чест да се дружиме со нашето златно мом-
че, член на ФК Барцелона, 18-годишниот Давид Ба-
бунски, Македонец, главен играч за врска во мла-
динскиот тим на „Барселона“ . Користам можност и
на овој начин да им се заблагодарам за гостоприм-
ството на Софи и Кеке во Барселона, кои домаќин-
ски не пречекаа и убаво не нагостија.
П.С. Искрено посакуваме ова да биде послед-
но светско првенство или голем спортски настан,
на кој државата ќе се однесува како што тоа беше
случајот со нашите ракометари на СП во ракомет
во Шпанија.
Димитар Бадев,
Одделение за спорт

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 31
„КА-РИНГ“- СПОРТСКИ БРЕНД НА КАРПОШ
зона остваривме 86 победи, вели младиот тренер и
поранешен шампион во кик боксот, Алек Стојков-
ски.
„Ка-ринг“, постои три години, што е уште една
илустрација за сериозноста со која приоѓаме во сите
работи во клубот. Во нашиот клуб се застапени
шесте дисциплини од кик боксот и во сите нив има-
ме активни борачи но и многу рекреативци. Нашата
база е ОУ „Петар Поп Арсов“ и се надеваме дека и
во иднина ќе бидеме еден од најуспешните спортски
колективи во Општина Карпош.
Нашиот клуб во своите редови ги има четирите
репрезентативци; Димче Станковски, Дени Таировски,
Јовица Ивановски и Цветан Трајанов, вели Стојков-
ски и додава дека благодарејќи им на нив и уште де-
сетина млади борци од други клубови, Македонија
се наоѓа меѓу земјите во кои кик боксот е во голем
подем.
Имаме желба оваа година да организираме ме-
моријален турнир, во чест на Љупчо Неделковски,
таткото на кик боксот во Македонија. Токму преку
Несомнен придонес во актуелниот епитет-Кар- една таква спортска манифестација би го популари-
пош-најспортска општина во државата, го дава и зирале кик боксот, за кој меѓу младите има се пого-
спортскиот колектив „Карпошовиот ринг“ (Ка-ри- лем интерес. Бидејќи сме во постојана врска и во
нг). Годинава тие се шампиони на Македонија во бо- пријателски односи со познатите шампиони Иван
речките вештини, во се попопуларниот кик бокс. Стругар и Сталко Зилкиќ, тие би биле наши гости и
- Навистина имаме убав повод и причина да се промотори на тој турнир, вели Стојковски и додава
пофалиме, државни прваци сме во спортот во кој се дека се надева дека за таква манифестација ќе доби-
натпреваруваат 35 клубови од речиси сите поголеми јат поддршка од локалната самоуправа и од градона-
градови во Македонија. Успехот е дотолку поголем чалникот Јакимовски.
ако се знае дека во изминатата натпреварувачка се- М. Р.

Божиќниот турнир во шах-КАРПОШ 2013

ПОБЕДНИК КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ОД БУГАРИЈА
Кирил Георгиев од соседна Бугарија, е овогоди-
шен победник на Меѓународниот Божиќен шахов-
ски тунир, кој традиционално го организира Оп-
штина Карпош. Интернационалниот мајстор Геор-
гиев е и минатогодишниот победник на “Опен Кар-
пош” – кој овојпат си замина дома со 21.000 денари,
колку што изнесуваше првата награда на годинеш-
ниот Божиќен турнир. Второто и третото место им
припадна на шахистите од Србија, Горан M. Тодо-
ровиќ и Борољуб Златановиќ кои освоија по 15.000
односно 13.000 денари. По целодневното шаховско
„војување“, кое се случуваше во сабота (05.01.2013),
на кои фигурите „ги вкрстија“ 107 натпреварувачи задоволство да ги прогласи најуспешните натпрева-
од Македонија и странство, во вечерните часови рувачи во оваа древна игра, при што, лично им ги
градоначалникот Стевчо Јакимовски имаше чест и врачи наградите.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ 33
МЕЃУВРЕМЕ
Секој ручек некој мо-
ра да го плати.

Б.Таска

Живеј со луѓето како
Господ да те гледа, а
зборувај со Господ
како луѓето да те слу-
шаат.
Сенека

Кој ве лаже, ќе лаже
и против вас.

(Хрватска поговорка)

Ако сакаш нешто да
кажеш, провери кој те
слуша.

(Грузиска поговорка)

Со пари можеш да ку-
пиш функција ама не
и почитување.

Љубовта што се храни Бернард Шо, кој инаку бил слаб често се дружел
со подароци, вечно е со колегата по перо Гилберт Честертон кој бил
гладна. дебел и крупен. Еден ден, додека шетале, Честер-
тон се пошегувал на сметка на изгледот на сво-
(Еврејска поговорка) јот пријател, велејќи му; Кога човек ќе те види
ќе помисли дека на светов владее апсолутна
Колата почнува да сиромаштија.
чкрипи четириесет На тоа Шо му возвратил;
дена пред да се - Драг Гилберте, кога некој ќе погледа во тебе
Подготвил: М. Раденковиќ

скрши. веднаш помислува дека за тоа се виновни такви-
те како тебе.

Малиот Трпе се вратил од училиште и и вели на мјака си.
- Мамо за малку ќе добиев петка по математика.
- Како тоа, за малку?
- Па ја доби Кире, а тој седи до мене.

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 24 • ЈАНУАРИ 2013 • ОПШТИНА КАРПОШ
„Уметност на живеење Македонија“ Ви предлага
работилници:

Запознај го здивот – научи да управуваш
со стресот

Теодора Костовска: тел. 075 40 50 60
или theodoraаol@yahoo.com

Елементи кои ја сочинуваат работилницата:

 Практично знаење за да се справи
со секојдневните предизвици на животот
 Интерактивна вежби
 Yoga вежби, истегнување за релаксација
 Mедитација и моќни техники на дишење
 Ujjayi, Pranayama, Bhastrika,
 Sudarshan Kriya, уникатна техника
БАДНИК ВО КАРПОШ

Related Interests