You are on page 1of 36
Весник на локалната самоуправа декември 2012 • бр. 23 • година 4
Весник на локалната самоуправа декември 2012 • бр. 23 • година 4
Весник на локалната самоуправа декември 2012 • бр. 23 • година 4

Весник на локалната самоуправа декември 2012 бр. 23 година 4

СРЕЌНА НОВА 2013
СРЕЌНА НОВА 2013
самоуправа декември 2012 • бр. 23 • година 4 СРЕЌНА НОВА 2013
самоуправа декември 2012 • бр. 23 • година 4 СРЕЌНА НОВА 2013

2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

ОД МОЈ АГОЛ Стевчо Јакимовски окус ВИ ПОСАКУВАМ ГОДИНА НА

ОД МОЈ АГОЛ

ОД МОЈ АГОЛ Стевчо Јакимовски окус ВИ ПОСАКУВАМ ГОДИНА НА

Стевчо Јакимовски

окус

ВИ ПОСАКУВАМ ГОДИНА НА ПРОСПЕРИТЕТ

плоштади, места за зближување, за дружење и за ра- зонода на нашите сограѓани. Ќе из- градиме уште тол-

Почитувани сограѓани, Зад нас ја оставивме старата, веќе измината 2012 година и влеговме во Новата 2013 година. Ако на- правиме мала рестроспектива, еден поглед наназад, ќе се согласите дека имавме во голема мерка и во секој поглед турболентна, работна година со стоти- ци активности. Не ни беше ни малку лесно, но не беше ни толку тешко. Напротив, ни беше задовол- ство да работиме за вас! Имавме многу проблеми, многу барања од Вас граѓаните на Карпош, но се обидовме, како Ваша општина, Ваш сервис, ако не за сите, барем за најголем дел од нив, да најдеме ре- шение. Всушност, нашата максима уште од самиот почеток беше „Проблемите ги знаеме-решение имаме“. Вие предлагавте-ние работевме. Или „Вете- но-Сторено“! Сега веќе старата 2012 година, можеме да ја одбележиме како градителска, но и хумана, одго- ворна, визионерска. На самиот старт си поставивме цел. Во преден план да ни биде изградбата, урбани- зацијата, осовременување на нашата Општина Кар- пош. Во тоа успеавме, дури и ја надминавме поста- вената „норма“. Вложивме во реконструкција на сите основни училишта во Карпош, така што на на- шата територија нема училиште кое не е со европ- ски лик, енергетски ефикасно и современо. По по- веќе од четири децении, нашите деца заслужија да имаат современи и пристојни услови за школување. Затоа што децата се нашата иднина. Се обидовме да им го збогатиме и социјалниот и културниот живот на карпошани, од најмала до најзрела возраст. Притоа се потрудивме да не забо- равиме и да не запоставиме никого. За децата од најмала возраст изградивме бројни детски игра- лишта со најсовремена и еколошка и заштитна ур- бана опрема и реквизити. За пензионерите, неумор- ните шетачи по прекрасните патеки ставивме нови клупи за починка. Изградивме и два најсовремени

Изградивме и два најсовремени ку. Збогатувањето на

ку. Збогатувањето на културно-забавниот живот и јакнењето на спортскиот дух кај младата попула- ција преку традиционалните училишни лиги, тур- нири и манифестации беше проткаено во целата измината 2012 година. На тој план имаме и многу повеќе амбиции и цели за оваа година која почнува да тече. Но, неј- се, да оставиме да видиме што сé по- дготвуваме да сториме на тој план. Она што е важно за сите нас, и што во ниту еден момент не смееме да заборавиме, е да го зачуваме човечкото чувство, хуманоста и солидарноста во нас, зашто Карпош е општина на меѓународна и екс-југословенска солидарност. Од љубовта и под- дршката на пријателските народи по земјотресот во Карпош изникнаа цели населби. Ние, тоа, никогаш не го заборавивме! Денес, кога Карпош цврсто стои на нозе, ред е да возврати со филантропија и љубов кон оние кои се во тешка материјална состојба и кои времено се на социјалните маргини. За нив во- диме грижа постојано. Осумпати во текот на годи- ната ние, Општина Карпош, здружени, заедно со граѓаните на Карпош, организиравме хуманитарни акции, по повод поголемите празници Велигден, Нова Година и Божиќ, како и по повод роденденот на Општината 3-ноември. Но, финансиски, со леко- ви, помагала и на секој друг начин ги поддржував- ме во текот на целата година. Ќе бидеме со нив и во оваа 2013-та, со искрена желба дека тоа е само времено, додека не зајакнат и самите не помогаат на другите на кои таква помош им треба. Во Карпош е најмала стапката на невработеност од сите општини. Со создавање на поволна бизнис клима и услови за нови инвестиции и отворање на нови работни места, се трудиме, невработеноста видно да ја смалиме. За секој граѓанин на Карпош сакаме да придонесеме во подигнување на неговиот животен стандард, до благосостојба и достоинствен начин на живеење. Нам, како локална власт избра- на токму од граѓаните, тоа ни е основната визија. Токму со овие последни желби, за лично здравје, многу љубов, семеен мир и благосостојба, толеран- ција и успех во животот и во работата, Ви ја чести- там Новата 2013 година и претстојните Божиќни празници на граѓаните од православна вероиспо- вед.

Вашиот градоначалник, Стевчо Јакимовски

Стевчо Јакимовски КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

3

Весник на локалната самоуправа декември 2012 • бр. 23 • година 4
Весник на локалната самоуправа
декември 2012 • бр. 23 • година 4
СРЕЌНА НОВА 2013

Издава Општина Карпош ул.„Демир Трајко“ бр.43 1000 Скопје, Р. Македонија тел.: 02 / 30-61-353 факс: 02 / 30-71-040 kontakt@karpos.gov.mk www.karpos.gov.mk

Издавачки совет

Стевчо Јакимовски

Даница Мартиновска

Димче Мешковски

Главен и одговорен уредник Виолета Цветковска

vikipr@karpos.gov.mk

Уредник

Миле Раденковиќ

mile.radenkovic@karpos.gov.mk

Редакција

Живко Трајановски

Елена Кузмановска

Ива Манова

Игор Ѓуровски

Технички уредник Зоран М. Гулевски

Лектура

Живко Трајановски

Ангелина Николовска

Фотографија

Ива Манова

М. Раденковиќ

ВО ОВОЈ БРОЈ

Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО ГОДИНА НА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО ГОДИНА НА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО ГОДИНА НА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО ГОДИНА НА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО ГОДИНА НА

ВЕТЕНО СТОРЕНО

ГОДИНА НА ОСТВАРЕНИ ВЕТУВАЊА

6

СОРАБОТКА

ОФИЦИЈАЛИЗИРАНА СОРАБОТКАТА МЕЃУ ОПШТИНА КАРПОШ И FLEURY-SUR-ORNE

ПОТФАТИ

РАЗУБАВЕНО УЧИЛИШТЕ - СРЕЌНИ УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ

16

23

ЕСЕЈ

ЅВЕЗДА КОЈА СЈАЕ

СПОРТОРАМА

НА ПРАГОТ НА ПРВАТА КОШАРКАРСКА ЛИГА

24

31

КОЛУМНА

ХЕРОЈ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

ЦРНО

ХЕРОЈ НА НАШЕТО ВРЕМЕ ЦРНО Пишува: проф. д-р Зоран Т.

Пишува: проф. д-р Зоран Т. Поповски

Карпош е општина која отсекогаш зраче- ла со соживот и заед- ништво. За жал, во Карпош загина и хе- ројот на нашето време – Мухамед Али Јаша- ри. Херојот на овој цр- но-бел свет во кој жи- вееме во последните дваесетина години

Изгледа Македонија повторно ја зафаќа националистичко лудило. Инфантил- ните властодршци (од македонскиот и албанскиот блок) си играат пак со фи- тиљот кој еднаш ќе ја изгореше земјата. Примери колку сакаш. И едните и други- те ја „подмочуваат“ територијата со свои ѓоа белези кои по правило предизвику- ваат реакција кај другите. Ја наполнија државата со многу железо и бетон, притоа не градејќи ниту еден мост на заедништво. Од нафталин вадат крвници и насил- ници на граѓаните на Македонија или анонимуси, па по нив именуваат улици и училишта, а на некои од нив им градат и монументални споменици. Без претход- но подадена рака на помирување се поклонуваат секој на своите, а потоа глумат лутина надевајќи се на евтини политички поени кај својот електорат. Следниот момент за инает и за додворување кон своето стадо предлагаат акт во Собрание- то кој ја носи земјата во парламентарна криза. Во сред Македонија на универзитет кој се финансира од средствата на македонските граѓани се интонира химна на соседна држава, а притоа се „заборава“ да се стане и да се поздрави химната на Република Македонија. Или, да не сум премногу наивен? Да не е ова само игра на владејачкото мно- зинство во која како победници, макар и привремено, треба да излезат и едните

и другите пред своите гласачи. Велам привремено, оти на долг рок сите сме гу- битници, а најмногу Македонија.

БЕЛО

Има ли излез од овој рубикон? Има ли надеж за нас? Па надежта е тука, околу нас само ако имаме малку толеранција едни кон други, како жителите на Карпош кои со децении се обидуваат да одржуваат меѓуетничка хармонија помеѓу граѓа- ните од различна националност. Намерно не велам идила, затоа што е многу ли- цемерно да се каже дека тука немало понекогаш искри и недоразбирања. Имало, ама никогаш не ескалирале до таа мера за да го загрозат заедничкото живеење на граѓаните на Карпош. Таа толеранција не е преку ноќ создадена, туку е градена со децении. Поттикнувана на игралиштата низ спортските надигрувања, градена преку заедничко образование на деца од различна националност, негувана преку

заеднички културно-забавни манифестации. Не велам дека тече мед и млеко и од оваа перспектива мислам дека треба уште многу, многу да се работи на тој план. Во годината што туку измина, на територијата на Општина Карпош се случи своевидна револуција во об- разованието. Во потфатот за изградба и реконструкција на училиштата, најмногу се инвестираше во симбо- лот на соживотот, училиштето „Братство“ во Тафталиџе. Тоа воопшто не беше случајно. Луѓето знаат дека таа инвестиција е вложување во темелот на иднината на новите генерации кои ќе треба и понатаму да живе- ат заедно на овие простори. Се сретнав со соученици со кои сум одел во училиште пред 40-ина години и си се потсетивме на тие убави моменти од нашето детство. Тоа што сме од различна националност и зборуваме различни јазици, воопшто не ни попречи. Како што никогаш и не ни пречело. Следејќи ја културно-забавна- та програма што ни ја приредија учениците од ова училиште, уживав во настапите на сите деца независно од нивниот јазик. Сите беа убави, разиграни. Иако некои од песните и рециталите не ги разбирав и тие ми зву- чеа убаво. И во нив имаше душа и убавина. Музичкиот состав кој делови од исти популарни песни пееше и на едниот и на другиот јазик, баш ми изгледаше симпатично, како што гламурозно ми изгледаше и водителка- та на програмата која на двата јазика им се обраќаше на присутните. Вистински празник за душата и за очи- те. Е, кога ќе почнеме да се навикнуваме на овие работи, едни на други и во државата, тогаш ќе речам дека Македонија има шанса. Низ општествената сцена продефилираа многу луѓе кои, помалку или повеќе, се обидуваа да дадат нека- ков придонес во развојот на Македонија. Но, за мене херојот на нашето време се вика МУХАМЕД АЛИ ЈА- ШАРИ. Момчето кое не водејќи сметка кој е и од каде е неговиот соученик, истрча да го брани од разјарени

хулигани, од чија рака за жал и загина. Да не зборувам за судскиот епилог кон убијците кои се сè уште на сло- бода, која е веројатно некаде и некако наплатена. Жал ми е што тој настан полека но сигурно паѓа во заборав

и се прекрива со правот на национализмот кој секојдневно се сее од оние што ја водат државата. А напротив,

тоа треба да се негува, луѓето да се потсетуваат на тоа, оти тоа треба да е магичната формула за соживот. Тоа херојство се случи на територијата на Општина Карпош и предлагам покрај толкуте прекрстувања на улици

и градби на безобразно скапи споменици во градот, барем на овој наш херој да му оддадеме должна почит

како граѓани на Општина Карпош со изградба на обележје кое секогаш ќе не потсетува на неговото јунаштво

и ќе биде патоказ за идните генерации.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

5

ВЕТЕНО СТОРЕНО

ГОДИНА НА ОСТВАРЕНИ ВЕТУВАЊА

ГОДИНА НА ОСТВАРЕНИ ВЕТУВАЊА Зад нас ја оставаме 2012 година.

Зад нас ја оставаме 2012 година. Година на остварени 200 ветувања. Нашето мото „ВЕТЕНО- СТОРЕНО“ го испочитувавме во целост. Ветивме дека ќе реализираме 200 проекти и тоа нави- стина го сторивме. Во текот на 2012 година асфалтиравме вкупно 54 улици во должина од 22.000 метри или 22 километри со површина од 110.000 квадратни метри. И не запревме тука. Изгра- дивме и над 2,6 километри фекална канализација, 1,8 километри атмосферска канализација, 38,4 километри тротоари, 5,7 километри пешачки патеки, 8,4 километри паркиралишта или 670 нови паркинзи. Поставувавме урбана опрема, градевме пристапни рампи, го решивме и целосно го обновивме уличното осветлување. Ги реконструиравме сите десет училишта, по ч нав ме и со гра- динките, градевме и водоводна мрежа, градиме плоштади. И не само што ветивме и сторивме. Дури и надминавме. Изградивме, во тек на реализација или во подготовка, на територијата на Општина Карпош се вкупно 204 проекти во вредност од 580 милиони денари Средената инфра- структура, хортикултурното уредување и урбанизираната Општина се нашата визија, нашето ветување и нашиот новогодишен подарок за сите жители на Карпош. Честити Новогодишни и Божиќни празници и ветуваме дека остануваме на истиот пат-на патот на напредокот.

 

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

1*

Реконструкција на фекална канализација по ул. Руѓер Бошковиќ

2*

Реконструкција на фекална канализација по ул. Веселин Маслеша

3*

Реконструкција на фекална канализација по ул. Бранислав Нушиќ

4*

Реконструкција на фекална канализација по ул. Демир Трајко (позади слаткарница Рафаело)

5*

Изградба на фекална канализација по ул. Пијанец

6*

Изградба на фекална канализација по ул. Милан Марковиќ

7*

Реконструкција на фекална канализација по ул. 2 во с. Бардовци

8*

Изградба на фекална канализација по ул. Ловќенска

9*

Изградба на фекална канализација по ул. Братфордска

10*

Изградба на фекална канализација по ул. 6 во с. Бардовци

11*

Изградба на фекална канализација по по Новопроектирана улица 1 и ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори)

12*

Изградба на фекална канализација по непробиен дел од ул. Борка Талевски

13*

Изградба на фекална канализација по дел од ул. Скупи

 

Вкупно фекална канализација 2.648м 1 , сума 15.500.000,00 денари

2.648м 1 , сума 15.500.000,00 денари Изградба на фекална

Изградба на фекална канализација по ул. Пијанец

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ Изградба на фекална

Изградба на фекална канализација по ул. Милан Марковиќ

Изградба на атмосферска каанлизација по ул. Будимпештанска

Изградба на атмосферска каанлизација по ул. Будимпештанска

по ул. Будимпештанска Изградба на атмосферска

Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Леринска

ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

14*

Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Леринска

15*

Изградба на атмосферска каанлизација по ул. Будимпештанска

16*

Изградна на атмосферска канализација по ул.Московска

17*

Изградба на атмосферска канализација по ул. Кораб

18*

Изградба на атмосферска канализација по Новопроектирана улица 1 и ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори)

19*

Изградба на атмосферска канализација по непробиен дел од ул. Борка Талевски

20*

Изградба на атмосферска канализација на паркинг и пристапна улица од ул. Љубљанска

21*

Изградба на атмосферска канализација по крак од ул. Адолф Циборовски (Порта Козле)

Вкупно атмосферска канализација 1.786м 1 , сума 12.000.000,00 денари

1.786м 1 , сума 12.000.000,00 денари Изградба на водоводна мрежа по

Изградба на водоводна мрежа по дел од ул. 6 во с. Бардовци

по дел од ул. 6 во с. Бардовци Изградба на водоводна мрежа по

Изградба на водоводна мрежа по ул. Адолф Циборовски

ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА

22*

Изградба на водоводна мрежа по дел од ул. 6 во с. Бардовци

23*

Изградба на водоводна мрежа по ул. Адолф Циборовски

24*

Изградба на водовод по Новопроектирана улица 1 и ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори)

25*

Изградба на водоводна мрежа по непробиен дел од ул. Борка Талевски

26*

Ископ на ров за поставување на водоводни цевки во населба Средно Нерези

Вкупно водоводна мрежа 3.100м 1 , сума 21.000.000,00 денари

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

7

 

ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ

27*

Реконструкција на тротоари на ул. Стрезово

28*

Реконструкција на тротоари на ул. Братфордска

29*

Реконструкција на тротоари на ул. Пијанец и Крчин

30*

Реконструкција на тротоари на ул. Милан Марковиќ

31*

Реконструкција на тротоари на ул. Миле Поп Јорданов

32*

Реконструкција со проширување на тротоари и пешачки патеки на ул. Невеска и ул. Воденска

33*

Реконструкција на тротоари на ул. Хашка

34*

Реконструкција на тротоари по ул. Струшка

35*

Реконструкција на тротоари на ул. Никола Парапунов

36*

Реконструкција на тротоари на ул. Бранислав Нушиќ

37*

Реконструкција на тротоари на ул. Гаврил Лесновски

38*

Реконструкција на тротоари на ул. Његошева крак 2 и крак 3

39*

Реконструкција на тротоари на ул. Осло

40*

Реконструкција на тротоари на ул. Бриселска со краци

41*

Реконструкција на тротоари на ул.Извор

42*

Реконструкција на тротоари на ул. Сливовска

43*

Реконструкција на тротоари на ул. Кленоец

44*

Реконструкција на тротоари на ул. Бабуна

на тротоари на ул. Бабуна Реконструкција на тротоари на
на тротоари на ул. Бабуна Реконструкција на тротоари на

Реконструкција на тротоари на ул. Ј. Гагарин

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ Реконструкција на тротоари на

Реконструкција на тротоари на дел од ул. Ловќенска

45*

Реконструкција на тротоари на ул. Владимир Каваев

46*

Реконструкција на тротоари на ул. Пресека со краци

47*

Реконструкција на тротоари на дел од ул. Ловќенска

48*

Реконструкција на тротоари на ул. Ловќенска 2

49*

Реконструкција на тротоари на ул. Скупи 3

50*

Реконструкција на тротоари на ул. Скупи 22

51*

Реконструкција на тротоари и патеки во Карпош 2

52*

Реконструкција на тротоари на ул. Ј. Гагарин од ул. Козле до бул. Т. Гологанов

53*

Реконструкција на тротоари на ул. Мраморец

54*

Реконструкција на тротоари на ул. Мокра

55*

Реконструкција на тротоари на ул. Беришка

56*

Реконструкција на тротоари на ул. Братфордска, дел 2

57*

Реконструкција на тротоари на ул. Копачка

58*

Реконструкција на тротоари на ул. 10, 12 и 14 во УЗ Бардовци

59*

Реконструкција на тротоари на ул. Кнез Хацон

60*

Реконструкција на тротоари на ул.Лесновска

61*

Реконструкција на тротоари на ул. Константин Презвитер

62*

Реконструкција на тротоари на ул. Трнодол

63*

Реконструкција на тротоари на ул. Поп Богомил

Вкупно тротоари 38.400м 2 односно должина од 26 км и сума 67.200.000,00 денари

 

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИ

64*

Асфалтирање на ул. Веселин Маслеша

65*

Асфалтирање на ул. Бранислав Нушиќ

66*

Асфалтирање на ул. Руѓер Бошковиќ

67*

Реконструкција на постоечка ул. Козле 2

68*

Асфалтирање на ул. Копачка

69*

Асфалтирање на ул. Будимпештанска

70*

Асфалтирање на ул. Разловечко востание

71*

Асфалтирање на ул. Осло

72*

Асфалтирање на ул. Каирска

72* Асфалтирање на ул. Каирска Асфлатирање на ул. Стрезово

Асфлатирање на ул. Стрезово

Асфлатирање на ул. Стрезово Асфлатирање на ул. Козле 2

Асфлатирање на ул. Козле 2

Асфлатирање на ул. Козле 2 Асфалтирање на ул. Разловечко

Асфалтирање на ул. Разловечко востание

73*

Асфалтирање на пристапна улица (мавровска населба) Влае 1

74*

Асфалтирање на ул. Козле 9

75*

Асфалтирање на ул. Козле 11

76*

Реконструкција на крак од ул. Ванчо Мицков

77*

Асфалтирање на ул. Бриселска

78*

Асфалтирање на ул. Г. Лесновски

79*

Асфалтирање на ул. Крчин

80*

Асфалтирање на ул. Пијанец

81*

Асфалтирање на ул. Леринска

82*

Асфалтирање на ул. Ловќенска

83*

Асфалтирање на ул. Стрезово

84*

Асфалтирање на ул. Брафтордска

85*

Асфалтирање на ул. Милан Марковиќ

86*

Асфалтирање на ул. Јуриј Гагарин од ул. Козле до бул. Теодосиј Гологанов

87*

Асфалтирање на Његошева крак 2 и крак 3

88*

Изградба на Новопроектирана ул. 1 и ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори)

89*

Асфлатирање на ул. Козле 2

90*

Асфалтирање на ул. Козле 3

91*

Асфалтирање на ул. Невеска со краци

92*

Асфалтирање на ул. Воденска со краци

93*

Асфалтирање на ул. Извор

94*

Асфалтирање на ул. Кленоец

95*

Асфалтирање на ул. Бабуна

96*

Асфалтирање на ул. В. Каваев

97*

Асфалтирање на ул. Пресека со краци

98*

Асфалтирање на ул. Ловќенска 9

99*

Асфалтирање на ул. Ловќенска 11

100*

Асфалтирање на ул. Ловќенска 13

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

9

Асфалтирање на ул. Будимпештанска 101* Асфалтирање на ул.

Асфалтирање на ул. Будимпештанска

101*

Асфалтирање на ул. Ловќенска 15

102*

Асфалтирање на крак од ул. Ловќенска

103*

Асфалтирање на дел од ул. Ловќенска 9

104*

Асфалтирање на ул. Скупи 6

105*

Асфалтирање на ул. Радика со краци

106*

Асфалтирање на ул. Огражден со краци

107*

Асфалтирање на ул. Пелистерска со краци

108*

Асфалтирање на ул. Струма со краци

109*

Асфалтирање на ул. 2 Бардовци

110*

Асфалтирање на ул. 10 Бардовци

111*

Асфалтирање на ул. 18, Бардовци

112*

Асфалтирање на пристапен пат до пречистителна станица во Г. Нерези

113*

Асфалтирање на ул. 8 во УЗ Бардовци

114*

Асфалтирање на ул. 14 во УЗ Бардовци

115*

Асфалтирање на ул. Миле Поп Јорданов на потег од ул. Братфордска до ул. Козле

116*

Асфалтирање на ул. Миле Поп Јорданов на потег од ул. Козле до паркинг на кула бр. 40

117*

Асфалтирање на ул. Рампо Левката

118*

Изградба на крак од ул. Адолф Циворовски (Порта Козле)

119*

Изградба на новопроектирана улица со пешачка патека од ул. Петар Чаулев до ул. Ацо Шопов

Вкупно асфалтирање на улици 17.900м 1 , сума 113.000.000,00 денари

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ПАТЕКИ

120*

Реконструкција на патека кај ОУ Јан Амос Коменски

121*

Реконструкција на патеки на ул. Јуриј Гагарин спротивно од студентскиот дом Гоце Делчев

122*

Поплочување на крак од ул. Фјодор Достоевски

123*

Поплочување на пристапна патека на ул. Ацо Шопов

124*

Поплочување на крак од ул. Козле 1

125*

Реконструкција на крак од ул. Козле (десно од црквата)

126*

Реконструкција на патеки во Влае 1

127*

Реконструкција на патеки во Карпош 4

128*

Реконструкција на патека на ул. Козле 5

129*

Изградба на пешачка патека од Гер- манска амбасада до ул. Ловќенска 4

130*

Реконструкција на крак од ул. Козле (после мостот лево пред црквата

131*

Реконструкција на пешачка патека во УЗ ПБ Кочо

132*

Реконструкција на патека на Скупи 4

Вкупно реконструкција на патеки 5.750 м 2 односно должина од 4 км сума 9.500.000,00 денари

од 4 км сума 9.500.000,00 денари Реконструкција на патеки во

Реконструкција на патеки во Карпош 4

на патеки во Карпош 4 Реконструкција на патека на ул.

Реконструкција на патека на ул. Козле

Изградба на паркинг простор на ул. Разловечко востание Изградба на

Изградба на паркинг простор на ул. Разловечко востание

на ул. Разловечко востание Изградба на паркинг простор кај

Изградба на паркинг простор кај амбулантата и асфалтирање на ул. Козле 2

 

ИЗГРАДБА НА ПАРКИНГ ПРОСТОР

133*

Изградба на паркинг простор на ул. Вич дел 2

134*

Изградба на паркинг простор кај амбуланта на ул. Козле 2

135*

Реконструкција со проширување на паркинг простор и скали со рампа на ул. Јуриј Гагарин бр. 45

136*

Изградба на паркинг на ул. Воденска

137*

Изградба на паркинг простор и бетонска ограда пред дворот на ОУ Петар Поп Арсов на ул. Разловечко востание

138*

Реконструкција на тротоари на паркинг на ул. Миле Поп Јорданов

139*

Реконструкција на паркинг на ул. Никола Парапунов бр. 31

140*

Реконструкција на паркинг со пристапна улица од ул. Љубљанска

141*

Реконструкција- асфалтирање на паркинг простор пред кула бр. 40 на ул. Миле Поп Јорданов

142*

Изградба на паркинг простор на крак од ул. Адолф Циборовки (Порта Козле)

Вкупно реконструкција на патеки 5.750 м 2 односно должина од 4 км сума 9.500.000,00 денари

 

УЧИЛИШТА И ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

143*

Реконструкција на ОУ Братство, УЗ Тафталиџе 2

144*

Изградба на котларница во ОУ Братство

145*

Реконструкција на ОУ ХТ Карпош

146*

Реконструкција и санација на фасада на ОУ ХТ Карпош

147*

Реконструкција на јакострујна електрична инсталација во ОУ ХТКарпош

148*

Поставување на видео надзор, дојава за пожар и безжична компјутерска мрежа во ОУ ХТКарпош

149*

Реконструкција на громобранско заземјување во ОУ ХТ Карпош

150*

Замена на покрив на ОУ Аврам Писевски

151*

Изработка на фасада на ОУ Аврам Писевски

152*

Замена на покрив во ОУ Владо Тасевски

153*

Замена на столарија во ОУ Владо Тасевски

154*

Изведба на фасада на ОУ Владо Тасевски

155*

Градежно занатски работи во ОУ Вера Циривири Трена

156*

Замена на покрив во ОУ Вера Циривири Трена

Целосна реконструкција на ОУ Аврам Писевскисевски
Целосна реконструкција на ОУ Аврам Писевскисевски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

11

Темелно реконструирано ОУ Братство 157* Реконструкција на фасада

Темелно реконструирано ОУ Братство

157*

Реконструкција на фасада на ОУ Вера Циривири Трена

158*

Замена на светилки во ОУ Вера Циривири Трена

159*

Замена на покрив на ДГ Пролет - Козле

160*

Замена на покрив на ГД Пролет - Влае 1

161*

Замена на покрив на детска градинка Орце Николов во Kарпош III

162*

Целосна реконструкција на градинката Орце Николов во Kарпош II (проект со УНДП)

163*

Реконструкција на ОУ Војдан Чернодрински

164*

Реконструкција на громобранско заземјување во ОУ Војдан Чернодрински

Вкупно реконструкција на училишта 137.500.000.00 денари

ОСТАНАТИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

ОСТАНАТИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

165*

166*

167*

Изградба на пристапна рампа со скали на ул. Милан Марковиќ

Реконструкција на фасада на станбена зграда на ул. Никола Тесла бр. 2

Изградба на плоштад Млечен ресторан- градежен дел

Млечен ресторан- градежен дел Нов плоштад и фонтана во Карпош 3

Нов плоштад и фонтана во Карпош 3

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

168*

Дислокација и изградба на дворна ограда на улица Козле 2

169*

Итни интервенции на фекална и атмосферска канлизација

170*

Покривање на отворен атмосферски канал на локалитет Куршумлица

171*

Покривање на отворен атмосферски канал на ул. Козле 3

172*

Реконструкција на плато кај Педагошка Академија

173*

Демонтажа, дислокација и изведна на четврта и петта барака

174*

Изградба на спортско игралиште во населба Средно Нерези

175*

Одржување на сообраќајници во зимски услови

176*

Изградба на плоштад Влае градежен дел

177*

Изработка на округли бетонски елементи околу дрва на тротоари на територија на Општина Карпош

178*

Изградба на Администртивен објект на Општина Карпош - градежен дел

179*

Соларни светилки за подземните гаражи на улица Јуриј Гагарин

Вкупно останати инфраструктурни проекти сума 146.330.000.00 денари

проекти сума 146.330.000.00 денари Нов плоштад - Млечен ресторан  

Нов плоштад - Млечен ресторан

 

УРБАНА ОПРЕМА

180*

Изградба на нови детски игралишта и поставување на реквизити

181*

Изградба на ограда на ул„Ванчо Мицков“

182*

Постаувување на парковски клупи за седење - ТИП БВ

183*

Постаувување на корпи за отпадоци - ТИП БВ

184*

Изградба на ограда на спортско игралиште во уз. Нерези

185*

Реконструкција на урбаната опрема на плато Карпош 3

186*

Урбана опрема за плато Педагошка

187*

Изградба на тенда-натстрешница на дел од терасите и влезовите во станбена зграда за колективно домување на ул.„Никола Тесла“ бр.2

Вкупно урбана опрема сума 19.100.000,00 денари

опрема сума 19.100.000,00 денари Изградба на нови детски

Изградба на нови детски игралишта и поставување на реквизити

 

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

188*

Реконструкција на улично осветлување на ул. Крчин

189*

Изведба на нова електрична инсталација на воздушна мрежа на ул.Теодосиј Синаитски-продолжеток

190*

Изведба на нова електрична инсталација на паркинг простори и пешачки патеки во УЗ Карпош 2

191*

Паркинг простор на улица “Варшавска” 17

192*

Паркинг простор позади згради на булевар “Теодосиј Гологанов” бр.90 и 92

“Теодосиј Гологанов” бр.90 и 92 Целосна реконструкција на

Целосна реконструкција на електрична инсталација на ул. Бриселска

193*

Простор помеѓу зградите на улица Никола Русински и улица Карпошево востание

194*

Изведба на нова електрична инсталација на плато Карпош 3

195*

Изведба на нова електрична инсталација позади зградите на ул.Никола Русински 3, 3А и 3Б

196*

Реконструкција на улично осветлување

197*

Целосна реконструкција на електрична инсталација на ул. Бриселска

198*

Целосна реконструкција на електрична инсталација на ул. Копачка

199*

Поставување на ново осветлување на новопроектирана улица помеѓу ул. Ацо Шопов и ул. Петар Чаулев

200*

Изведба на нова електрична инсталација на ул.Манапо

201*

Осветлување на фасада на станбена зграда за колективно домување на ул.„Никола Тесла“ бр.2

 

Вкупно јавно осветлување сума 16.000.000,00 денари

 

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ

202*

Хортикултурно уредување и автоматски систем за полевање на јавно зеленило на плато Карпош 3

203*

Хортикултурно уредување на жардињерите на двете страни од бул. Партизански Одреди на потег од мост Обединети нации до ул. Рузвелтова

204*

Систем за наводнување на жардињерите на двете страни од бул. Партизански Одреди

205*

Хортикултурно уредување на површина и поставување на систем за автоматско наводнување - полштад Влае

 

Вкупно проекти 205 сума

581.936.603,00денари

 
205 сума 581.936.603,00денари   реди Хортикултурно уредување на

реди

Хортикултурно уредување на бул. Партизански Одреди

* - Реализирано

* - Во тек на реализација

* - Во подготовка

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

13

ПРИЗНАНИЈА

ПРИЗНАНИЈА ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ЗА ЈАКИМОВСКИ ВО НИШ Градоначалникот на

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ЗА ЈАКИМОВСКИ ВО НИШ

Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски е добитник на „Златна плакета за под- дршка на претприемништвото“ во регионални рам- ки. Ова високо признание, во Стопанската комора на Ниш му ја врачи претседателот на Унијата на претприемачи и занаетчии од Регионот на Јужна Србија. Организаторите на оваа манифестација, Унијата на претприемачи и занаетчии на Ниш која брои над 6.000 членови и Стопанската комора на Ниш која бележи „100 години посветени на стопан- ството“ се членки на повеќе регионални и европски асоцијации и граѓански иницијативи. Освен со пот- тикнување на претприемништвото, тие се ангажи- раат и на полето на намалување на сиромаштијата и помош на маргинализираните групи и на лицата со посебни потреби. Во 2012 година, „Златна плакета“, освен градона- чалникот на Општина Карпош, доби и министерот за финансии и економија на Србија Млаѓан Дин- киќ, за успех во намалување на давaчките и таксите за малите бизниси, како и претседателот на Собра- нието на Ниш, проф. д-р Миле Илиќ. Наградите на останатите 60-тина добитници, им ги врачи претсе- дателот на Унијата на претприемачи и занаетчии од регионот на Јужна Србија, Среќко Докиќ. Заблаго- дарувајќи се на честа и признанието, градоначални- кот Јакимовски рече: „Посебно ми е драго што на- шите напори, и залагањата на Општина Карпош за поддршка на претприемништвото и воопшто за ре- гионалната соработка и развој, се видливи и надвор од нашата општина, нашата држава, и пошироко во регионот на Југоисточна Европа. Карпош е најус- пешна општина во Македонија, со најниска стапка на невработеност, општина со најмногу инвести- ции, а во тоа несомнена улога имаат и малите биз- ниси и претприемачите кои, ние, како локална вла- ст, сесрдно ги поддржуваме“.

В. Цветковска

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

НАГРАДА ЗА ХУМАНИСТОТ

Во организација на невладината „ Детла Ексклу- зив“ и под спонзорство на Општина Карпош, во До- мот на Армијата на Република Македонија, на крајот на 2012 година, шестипат по ред се одржа манифес- тацијата “Различни, а еднакви”. Овој настан се сов- падна со Меѓународниот ден на човекови права, на кој присуствуваа политичари, спортисти, уметници, хумани луѓе, и се разбира, лицата со посебни потре- би, за кои оваа манифестација и беше наменета. Настанот беше збогатен со културно-уметничка програма, што ја приредија естрадните уметници; Александар Митевски, Ребека, Зоран Џорлев ,Сара Марковска и други, осведочени хуманисти. Во про- грамата настапија и лицата со посебни потреби, кои преку музички, драмски и поетски перформанси покажаа дека не се разликуваат од останатите со- граѓани. Во духот на манифестацијата, во повеќе катего- рии, беа доделени награди “Различни а еднакви”. Меѓу наградените, се најде и градоначалникот на

се најде и градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо

Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој за својот ангажман во социјалната сфера и за активното вк- лучување на инвалидните лица во општеството два- пати беше прогласен за најхумaн градоначалник. - Она што е најважно е, дали го имаш срцето, дали сакаш со срце. Оној што нема срце, тој е хенди- кепиран. Тоа што човекот го прави човек, без разли- ка дали е тој создаден таков или, пак, ќе ги промени своите навики, е способноста да сака додека е жив. Јас одбрав да сакам, и моето најголемо задоволство е да им помагам на луѓето додека сум жив рече гра- доначалникот Јакимовски, заблагодарувајќи им се за наградата. Инаку, пред две години, Институтот “Евро Бал- кан” ја прогласи Општина Карпош за општина со најголема социјална инклузија.

И. Ѓ.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛО

Карпош се грижи за своите граѓани

ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

По повод меѓународниот ден на лицата со посеб- ни потреби, во просториите на Општина Карпош градоначалникот Стевчо Јакимовски на 30 лица со посебни потреби коишто живеат на територија на Општина Карпош им додели еднократна парична помош во износ од 10.000 денари, За да ја почув- ствуваат топлата пријателска атмосфера на добре- дојде, се погрижија и дечињата од градинката “Про- лет” од Козле, кои преку изведба на песнички, им пратија порака на своите сограѓани дека и тие ми- слат на нив. Притоа, на своите гости им врачија по- дароци што ги изработиле со помош на своите ро- дители. - Ова е наша традиционална манифестација, и овој ден ние го одбележуваме на ваков начин, со, би рекол, симболична поддршка на овие граѓани од Општина Карпош. Во изминатиот период, Општина Карпош водеше интензивна грижа за лицата со по- себни потреби, а оние што имаат хронични болести во континуитет им доделуваме парични средства. Едновремено, онаму каде што имало потреба напра- вени се пристапни рампи, а во основните училишта, локалната самоуправа плаќа стручни тимови, соста- вени од социјален работник, психолог и педадог, со цел на овие ученици да им се посвети поголемо вни- мание .Она што е исто така битно, е дека даваме поддршка на лица со посебни потреби коишто спор- туваат и учествуваат на меѓународни натпревару- вања, и со гордост ја претставуваат Општина Кар- пош и Република Македонија – изјави градоначал- никот Стевчо Јакимовски.

Иако, согласно со законските прописи, ние се- уште немаме надлежност во делот на социјалната заштита, сепак, одиме чекор предвреме, сметајќи дека државната грижа за одредена категорија на граѓани не е доволна. Дали се работи за лица со по- себни потреби или за граѓани кои се нашле во по- тешка материјална состојба, сепак државната грижа не е доволна. Затоа сметаме дека со средствата кои се издвоени од нашиот буџет, за вакви намени се и тоа како целисходни, и сметаме дека на ваков начин придонесуваме да се олесни секојдневниот живот. Средствата кои ги донираме, сметаме дека вие ќе знаете да ги искористите најцелисходно, така што сами ќе одлучите дали треба да се набави некое по- магало, дали треба нешто за лекување, за физикална терапија и слично. Општина Карпош и понатаму ќе продолжи со поддршка, на вас и на вашите семејства, рече градоначалникот Јакимовски, обраќајки им се на присутните. Тој ја искористи оваа пригода за да им ги честита претстојните новогодишни празници и им посака добро расположение. На присутните им се обрати и Викторија Ивано- ва, една од примателите на финансиската поддршка – истакнувајќи дека, за разлика од државните ин- ституции, кои останале глуви за нејзините потреби, единствен кој го слушнал нејзиниот глас е токму, градоначалникот Јакимовски. Инаку, оваа хумана манифестација за Денот на лицата со посебни потреби, се одржува по вторпат и се надеваме ќе стане традиционална. Игор Ѓуровски

традиционална. Игор Ѓуровски КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

15

СОРАБОТКА

ОФИЦИЈАЛИЗИРАНА СОРАБОТКАТА МЕЃУ ОПШТИНА КАРПОШ И FLEURY-SUR-ORNE

Во периодот од 16-ти до 22-ри Декември, делега- ција на Општина Карпош составена од Роберт Јан- ковски, Член на Советот на Општината, Петар Теов, раководител на Сектор за заштита на животната средина и природата, Мирјана Ѓоргиевска, раково- дител на Секторот за финансиски прашања, Гордана Стојчевска – Зафировска, раководител на Одделени- ето за детска, социјална и здравствена заштита, Ева- нтија Стојановска, раководител на секторот за развој и Александра Теова, раководител на одделение за локален економски развој, беше во возвратна, ра- ботна посета на Општината Fleury-sur-Orne. При посетата, македонската делегацијата имаше можност одблиску да се запознае со работата на ло- калната самоуправа во Франција преку работните средби со општинската администрација. Свое прет-

зира нашата Општина. Спортот беше посебно инте- ресна тема за соработка, пред сè поради фактот дека двете Општини имаат свои лиги во фудбал и кошар- ка. Беа договорени пријателски натпревари во мла- дински категории во фудбал и во кошарка. Посебено мора да се издвои сесијата на која се дискутираше за заедничкото аплицирање со кон- кретни проекти во фондовите на Европската Унија, пред се поради фактот што ЕУ издвојува големи сред- ства кога станува збор за соработка помеѓу општина од Европската Унија и општина која не е нејзина членка. Во таа пригода беше нагласено дека Карпош е единствената Општина во градот Скопје која има двајца сертифицирани експерти од областа на при- стапните европски фондови, г-динот Петар Теов и г-ѓата Александра Теова.

Теов и г-ѓата Александра Теова. ставување Општината Карпош

ставување Општината Карпош имаше пред Советот на Општината Fleury-sur-Orne, при што, детално бе- ше презентирана работата на градоначалникот, Со- ветот и општинската администрација. Работните состаноци резултираа со конкретни проекти од областа на економскиот развој, соција- лата, образованието, младите, културата и животна- та средина. Веќе за во април е договорена посета на ученици од основното образование од оваа фран- суска општина, кои ќе имаат можност да се запозна- ат со културниот и спортскиот живот во Општина Карпош. Исто така, договорена е соработка од обла- ста на културата, поточно, неколку еминентни фран- цуски сликари изразија интерес да учествуваат на ликовната колонија која традиционално ја органи-

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

Нашите француски пријатели беа пријатно изне- надени од грижата која Општина Карпош ја посве- тува на социјално загрозените семејства како и на лицата со хендикеп. Целокупната соработка беше официјализирана преку меморандум за соработка кој во името на Оп- штина Карпош го потпиша советникот Роберт Јан- ковски и градоначалникот на Fleury-sur-Orne, гос- подиниот Marc Lecerf. Како круна на посетата беше приемот од страна на претседателот на Советот на Долна Нормандија задолжен за соработка со Југоисточна Европа, каде беше презентирана идната соработка помеѓу двете општини.

Р. Ј.

“ Транспарентна и ефикасна децентрализација” KАРПОШАНИ СО

“ Транспарентна и ефикасна децентрализација”

KАРПОШАНИ СО НАЈВИСОКА ДОВЕРБА ВО ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ

При крајот на декември, во ОУ “Димо Хаџи Ди- мов”, Фондацијата Отворено Општество – Македо- нија (ФООМ) и Центарот за развој на локалната де- мократија (ЦРЛД), во рамките на проектот “ Транс- парентна и ефикасна децентрализација” го презен- тираа годинешниот извештај за децентрализација. Станува збор за трет последователен извештај, во 12 општини-партнери, кој се базира на теренско истра- жување за мерење на задоволството на граѓаните, од услугите што ги добиваат од локалните власти во периодот 2011-2012 година. Во извештајот беа опфатени општините Бого- виње, Велес, Гостивар, Дебар, Илинден, Карпош, Ку- маново, Неготино, Охрид, Старо Нагоричане, Стру- мица и Тетово. Според овоj извештај, Општина Кар- пош има највисока оценка во однос на останатите општини-партнери. Во трите анализирани години, највисоки оценки имаат добиено услугите од обла- стa на образованиетo, спортoт и културатa, а се за- бележува и континуирано подобрување на оценката за локалниот економски развој. Според структурата, извештајот се состои од три главни дела. Во првиот дел се изложува задоволство- то на граѓаните од услугите поделени по области на надлежности на ниво на Република Македонија. Во вториот дел се прикажани резултатите од генерал- ните прашања со кои се мери општата перцепција на граѓаните за резултатите од процесот на децентра- лизација. Во третиот дел се презентирани генерал- ните резултати за секоја општина-партнер, додека

ПРОЕКТИ

поединечните детални анализи им се достапни само на општините-партнери, со цел, секоја сама за себе да си изврши споредба на резултатите и да ги споре- ди сопствените постигнувања со просекот на ниво на држава. Целта на овој проект е да се стимулира ефикасен, транспарентен и отворен процес на спроведување на децентрализацијата, преку следење, известување и јавно информирање, за пренесувањето и за извр- шувањето на надлежностите од страна на општини- те во областите: финансии, образование, урбанизам

и урбанистичко планирање, локален и регионален развој и комунални дејности. И. Ѓ.

и комунални дејности. И. Ѓ. Во ОУ “Братство” ОДБЕЛЕЖАН

Во ОУ “Братство”

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА УНИЦЕФ

Во просториите на ОУ “Братство”- Карпош, по повод денот на формирањето на УНИЦЕФ (11. де- кември 1946. г .), се одржа ликовна работилница со познатиот сликар и хуманист Живко Поповски- Цветин. На работилницата присуствуваа педесети- на ученици од I до V одделение, кои ја следат наста- вата на двата наставни јазика, (македонски и албан- ски). Авторот на присутните ученици и наставници им подари по една од своите слики, а на училиште- то му врачи благодарница за соработка, учество и придонес во реализација на караванот – “Цвеќе на мирот”. Децата со голем интерес го следеа Поповски, до- дека ги сликаше своите цветови, а потоа одговара- ше и на нивните љубопитни прашања. Децата го- стинот го почестија со рачно изработени подароци

и пригодна програма,изведувајќи ја монодрамата “Детските права”.

И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

17

ОБРАЗОВАНИЕ

ОУ„Лазо Трповски“ во меѓународен проект

ПОЛИТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕДМООДЕЛЕНЦИ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕДМООДЕЛЕНЦИ Зададените четири теми

Зададените четири теми учениците ќе ги реализираат, во рамки на воннаставните активности, како интердисциплинарен научно-истражувачки проект, (групна работа), во соработка со соодветни институции, здруженија на граѓани, установи и експерти

Сојузната централа за политичко образование од Бон, Германија, третпат едноподруго го избра ОУ „Лазо Трповски” од Скопје, за проектно училиште, во реализацијата на задачи, од областа на поли- тичкото образование. Во овој проект ќе учествуваат 140 основни и средни училишта од Европа. Органи- заторот од Бон, на ОУ „Лазо Трповски”, му додели четири проектни задачи кои учениците од седмо од- деление треба да ги реализираат најдоцна до среди- ната на март 2013 година. Темите, кои оваа реноми- рана германска образовна институција му ги додели на ова скопско училиште се: „Опасност од злоупо- треба на личните податоци на социјалните мрежи“, „Потребата од прогласување на светски денови од

страна на Обединетите нации и УНЕСКО, како на пример: Светски ден на детето и сл.“, „Целта на учи- лишните приредби и манифестации“ и „Бразил,

. Оваа меѓународна ак-

земја на фудбалот или

?!“.

тивност, претставува неофицијално европско учи- лишно првенство за политичко образование, во кое секоја година активно учествуваат околу 60. 000 уче- ници од 29 европски земји.

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

Зададените четири теми учениците ќе ги реали- зираат, во рамки на воннаставните активности, како интердисциплинарен научно-истражувачки проект, (групна работа), во соработка со соодветни инсти- туции, здруженија на граѓани, установи и експерти. Конечната верзија на целосно завршените проекти што ќе бидат испратени во Бон, мора да биде доста- вена на германски јазик. ОУ „Лазо Трповски” од Скопје, проектот го реализира со финансиска под- дршка од страна на фондацијата „Фридрих Еберт“, а покровител на овој глобален проект е претседателот на Германија, Јоахим Гаук Во рамките на проектот што претставува дел од тест фазата за следниот 43. Меѓународен училиштен натпревар за политичко образование, пријави под- несоа повеќе од илјада основни и средни училишта од Европа. Изборот на ОУ „Лазо Трповски“ се дол- жи, меѓу другото, и на воспоставената меѓусебна со- работка со Сојузната централа за политичко обра- зование што трае континуирано изминативе седум години (од 2006 година).

Стефан Симовски

И градинката„Орце Николов“ - Карпош II

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА

ПАРТНЕРСТВО

Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, раководителот на Секторот за енергет- ска ефикасност - Љупчо Димов, како и програмски- от раководител на регионалниот центар на УНДП, Стефан Лилер и заменикот постојан претставник на УНДП во Македонија, Алесандро Фракасети, ја по- сетија градинката “Орце Николов” во Карпош која е идентификувана како една од најдобрите активнос- ти спроведени оваа година на полето на енергетска ефикасност. По целосната обиколка на обновениот објект тие можеа да се уверат во придобивките на својот заед- нички проект - потполна реконструкција на градин- ката “Орце Николов”, според стандардите за енер- гетска ефикасност. На состанокот, кој се одржа по- доцна, беа разменети искуства од спроведувањето на заедничкиот проект “Енергетска ефикасност во градежниот сектор”, како и идната соработка во рамките на проектот “Создавање на одржлива сре- дина за развој на енергетскиот менаџмент во Оп- штина Карпош”, кој партнерски ќе се спроведува следната година. Вредноста на проектот е 300.000 $, од кои, учест- во на Општина Карпош е 150.000 $. Со овој проект ќе бидеме прва општина во Македонија која вове- дува комплетен енергетски менаџмент на управу- вање со енергијата во сите објекти во надлежност на општината и јавното осветлување. Исто така, во два објекти ќе биде реализиран автономен систем на греење со обновливи извори на енергија. -Ова е еден извонреден пример, каде што ние ќе можеме да видиме, како со добра изолација, штед-

ливи потрошувачи на електрична енергија, со нови прозорци и нов изолиран покрив, ќе можеме да заштедиме дури 70% од потрошувачката на елек- трична енергија. Притоа, тие средства можеме да ги пренамениме за други потреби коишто ги имаат де- цата во оваа градинка, изјави градоначалникот Сте- вчо Јакимовски. Тој додаде, дека, Општина Карпош соработува со УНДП на три нови проекти, кои се однесуваат на уличното осветлување, на подобру- вање на енергетската ефикасност на другите градин- ки и училишта, со надеж дека по новогодишните празници ќе дојде до имплементација на овие три проекти.

-УНДП соработува со многу општини во Маке- донија, посебно на проекти за енергетска ефикас- ност. Сакавме да започнеме со општини, кои се до- бро подготвени за имплементација на вакви проек- ти. Токму Општина Карпош е една од тие за кои сметавме дека е добро подготвена за ваква соработ- ка– изјави, заменикот постојан претставник на УН- ДП во Македонија – Алесандро Фракасети. Тој пот- сети дека, до реализација на вториот меѓусебен про- ект, ќе дојде по новогодишните празници. И покрај тоа што, сите 10 училишта кои се наоѓа- ат на територијата на Општина Карпош, се “енергет- ски ефикасни”, исто така, вредно е да се напомене дека, Општина Карпош е единствената општина во Македонија, која има и Сектор за енергетска ефи- касност.

Игор Ѓуровски

ефи- касност. Игор Ѓуровски КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

19

ВРАБОТУВАЊЕ

Доделени сертификати за учесниците во проектот

за учесниците во проектот “САМ СВОЈ ГАЗДА” Кон средината

“САМ СВОЈ ГАЗДА”

Кон средината на минатиот месец, во простори- ите на Општина Карпош, градоначалникот Стевчо Јакимовски свечено им ги врачи сертификатите на околу 60 лица кои успешно ја минаа обуката “Сам свој газда”. Проектот се реализираше во соработка помеѓу Општина Карпош и консултантската куќа “Вижн Консалтинг”. Обуката се одвиваше во две фа- зи, од кои во првата беа вклучени млади невработе- ни лица, додека во втората беа опфатени мали и средни претпријатија. Со неа треба да се создаде но- ва генерација на претприемачи, кои понатаму би биле идни работодавачи и би креирале работни ме- ста во заедницата. Конкретен резултат на оваа соработка е појаву- вањето на две нови фирми на македонскиот пазар кои целосно самостојно работат. Проектот “Сам свој газда” се одвива во континуитет, и има за цел да им овозможи соодветни ресурси на младите кои ве- ќе работат одредена форма на услужен бизнис, но сеуште немаат регистрирано своја компанија. Веднаш по овој свечен чин, Општина Карпош и Фондацијата „ПСМ – инкубатор“ потпишаа Мемо-

рандум за соработка со кој 20 млади луѓе од Oпшти- на Карпош (преку отворен конкурс), ќе поминат три месеци во Yes Акцелераторот, каде ќе добијат бесплатен простор за работа од областа на ИТ секторот, како и совети од ментори, можност за вмрежување со потенцијални инвеститори и средби со успешни претприемачи кои ќе им помогнат да се соочат со предизвиците во текот на престојот. -И покрај тоа што Општина Карпош е општина со најмал процент на невработеност во Република Македонија, кој се движи околу 16 %, сепак ние како локална самоуправа, во наредниот период, многу повеќе ќе посветиме внимание на поддршката и от- ворање на нови работни места. Овие бенефиции ги нудиме за сите оние коишто сакаат да се надграду- ваат и да се подготвуваат за сферата на бизнисот, но исто така и за локалните фирми кои работат на те- риторијата на Карпош, со цел отворање на нови ра- ботни места – изјави градоначалникот Јакимовски.

И. Ѓ.

ЛЕГАЛИЗАЦИЈАTA- СО НЕСМАЛЕНО ТЕМПО

Општина Карпош продолжува со процесот на легализација со несмалено темпо. Во текот на ме- сец декември беа издадени 19 предмети за утврду- вање на статусот на бесправно изградените објек- ти. Од нив, 15 се урбанистички согласности со пресметки и четири решенија за легализација на објектите. Исто така беа донесени 30 заклучоци за

прекинување на постапката, до утврдување на пра- вниот статус на објектите, поврзани со предмети за легализација. Во истиот период, до архивата на Општина Карпош беа доставени уште 43 предме- ти и поднесоци од страна на граѓаните, во кои глав- но доминаираат барањата по оваа основа.

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23• ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

СОЛИДАРНОСТ

70 хуманитарни пакети

ЗА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Ден пред Новата година, по повод претстојните празници, во просториите на општинската зграда (во населбата Нерези), градоначалникот на Општи- на Карпош Стевчо Јакимовски, врачи 70 хумани- тарни пакети на своите сограѓани кои се наоѓаат во потешка материјална состојба. Пакетите се состојат од прехранбени производи, пијалоци и средства за хигиена. Општина Карпош, во рамките на хуманитарна- та акција “Да бидеме хумани за нашите соседи“, која ја спроведе минатиот викенд (сабота и недела 22-23 декември), со несебичната помош на своите согра- ѓани кои пазареа во поголемите маркети во 14-те урбани и месни заедници во Општина Карпош, ус- пеа да собере значителна количина на разновидни производи, со намера, тие да се најдат во домовите на нивните сограѓани кои се наоѓаат на социјалните маргини. Во оваа пригода, градоначалникот им ги честита Новогодишните и Божиќните празници, истакнувајќи: - Како Општина, досега водиме гри- жа за сите наши граѓани, без разлика дали се рабо- ти за медицинска заштита, за финансиски средства, или, пак, се работи за помош, за нашите сограѓани да можат подостоинсвено и повесело да ги одбеле- жат Новогодишните и Божиќните празници. Со

Во УЗ Нерези

ВРАЧЕНА ПОМОШ

По повод претстојните Новогодишни и Божиќ- ни празници, во просториите на УЗ Нерези, претсе-

просториите на УЗ Нерези, претсе- овој чин, карпошани, уште еднаш,
просториите на УЗ Нерези, претсе- овој чин, карпошани, уште еднаш,

овој чин, карпошани, уште еднаш, по осми пат, го покажаа својот хуман карактер и чувство за соли- дарност. Од друга, страна пак, локалната самоупра- ва се погрижи за своите сограѓани кои не се во можност, да им овозможи, и тие посреќни и повесе- ли да ги дочекаат претстојните празници, во топла, семејна атмосфера, и трпеза како што доликува за секое семејство.

дателот на Советот на Општина Карпош, Трифун Три- фуновски, и претседателот на УЗ Нерези, Стојан Димовски, врачија 30 социјални пакети на семеј- ствата кои се наоѓаат во потешка материјална со- стојба. Во акцијата „Сите заедно да бидеме среќни”, која на три пункта ја спроведоа вработените од УЗ Не- рези, солидарните граѓани, за своите соседи дони- раа облека и играчки. Заблагодарувајќи им на сите хумани граѓани од Карпош, г. Трифуновски најави дека во иднина општината ќе продолжи со реализација на проекти од ваков карактер: - И овојпат локалната самоупра- ва заедно со Градоначалникот Стевчо Јакимовски, вработените лица, Советот, урбаните заедници и пред се со граѓаните на оваа Општина, го покажаа својот хуман лик, а така ќе биде и во иднина, рече претседателот на Советот на Општина Карпош.

И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23• ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

21

22 22

ЕКОЛОГИЈА

ОУ„Јан Амос Коменски“ победник во натпреварот

„МОЈА ЕКО КУЌА“

Во просториите на Општина Карпош, во при- суство на претставници од локалната самоуправа, градоначалникот Стевчо Јакимовски, стручниот тим на тренинг центарот ЦеПроСард, и училишни- те тимови составени од ученици (од шесто до осмо одделение) и наставници-ментори, од девет основ- ни училишта на Општина Карпош, се одржа заврш- ната манифестација на натпреварот „Моја еко- куќа“. Во рамките на оваа манифестација, ученици- те ги изложија своите трудови, макети на еко куќи, по што одржаа и куса презентација од областа на енергетската ефикасност на објектите и користење на енергијата од обновливи извори. Комисијата имаше тешка задача, но сепак на крајот одлучи про- ектот на ОУ "Јан Амос Коменски" да го прогласи за најдобар.

да го прогласи за најдобар. Победниците во оваа полезна

Победниците во оваа полезна активност во на- шите основни училишта, локалната самоуправа и ЦеПроСард ги награди со печатар во боја. Градона- чалникот Стевчо Јакимовски, им подели сертифи- кати на сите учесници во овој проект кој беше реа- лизиран во соработка на Општина Карпош и невла- дината организација ЦеПроСард. Во таа пригода градоначалникот ja потенцираше важноста на овој проект, и позитивните придобивки од него. Според него, вакви проекти се полезни бидејќи ги потти- кнуваат најмладите жители во Општина Карпош, да ја развиваат свеста за заштеда на енергијата, како и за енергетската ефикасност. - Добро е што оваа свест ја развиваме кај нашите сограѓани уште од најмала возраст. Општината дава свој придонес на тој начин што сите училишта на нејзина територија, постепено ги претвора во енер- гетски ефикасни, со правење нови фасади и вграду- вање нови прозорци, санирање на покривните кон- струкции и подовите. Сметаме дека реализацијата на ваквите проекти треба да продолжи понатаму, заклучи градоначалникот Јакимовски. К.Б.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

Во Карпош

2012 • ОПШТИНА КАРПОШ Во Карпош МЕЃУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН

МЕЃУНАРОДЕН

ДЕТСКИ

ФОЛКЛОРЕН

ФЕСТИВАЛ

Во средината на декември, во спортската сала „Форца“ и во трговскиот центар „Скопје Сити Мол“, а во рамките на Вториот меѓународен детски фол- клорен фестивал „Разиграни новогодишни фолкло- ристи“ при ОУ „Вера Циривири Трена“. се одржаа два концерта. Фестивалот е организиран од ансам- блот за народни песни и ора – „Фолклорна Фанта- зија“ од Скопје и е под покровителство на Општина Карпош. Фестивалот за отворен го прогласи Мира Попоска, советник во Општина Карпош, која при тоа рече: Овој фестивал за прв пат се одржува во нашата Општина. Трудот и ентузијазмот на органи- заторите ги препознаваме и сме подготвени да ги поддржиме и во иднина. Општината ќе продолжи да ги поддржува воннаставните активности и да вложува во младите генерации“, заклучи Попоска. На фестивалот настапија ансамбли од повеќе градови од државата: КУД „Фолклористи“ од Крива Паланка, фолклорниот ансамбл„Бучим“ од Радо- виш, КУД „Братство-Рос“ од Росоман, КУД „Кар- пош“ од Куманово, ансамблот „Ќерамичар“ од Ве- лес, ансамблот „Билјана“ од Струга, ансамблот „Тиквеш“ од Кавадарци и други. На крајот на оваа убава културна манифестација, Сашко Јовановски, претседателот на ансамблот „Фолклорна фанта- зија“ им додели признанија за учество на сите ан- самбли. Наша цел е овој фестивал да стане тради- ционален, рече притоа Јовановски.

Свеченост во ОУ„Владо Тасевски“

ПОТФАТИ

во ОУ„Владо Тасевски“ ПОТФАТИ РАЗУБАВЕНО УЧИЛИШТЕ - СРЕЌНИ

РАЗУБАВЕНО УЧИЛИШТЕ - СРЕЌНИ УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, свечено го пушти во употреба целосно реконструираното основно училиште “Владо Тасев- ски. Учениците и наставниот кадар од ова основно училиште, со топло добредојде го пречекаа Градона- чалникот, притоа не криејќи ги своите емоции и чувства на возбуда, бидејќи токму тие сега го имаат едно од најубавите училишта во нашата држава. На радоначалникот Јакимовски добродојде му посака и директорката на ОУ “Владо Тасевски” - Елка Даска- лова, упатувајќи му пофални зборови за поддршка на образовните институции на територија на Општи- ната Карпош. -Менувајќи го ликот на училиштето, добивме оптимални услови за исполнување на етички и дру- ги стандарди во училиштето. Задоволни се ученици- те и наставниците што имаат светли и топли каби- нети, задоволни се нивните родители, бидејќи нив- ните деца учат во вакво училиште, рече меѓу друго- то директорката Даскалова. Искрени зборови на благодарност искажаа и учениците од Владо Тасевски, кои се гордеат со но- виот изглед на своето училиште, задоволни што тоа сега зрачи со чистина и топлина. Отсега тие ќе мо- жат непречено да ги извршуваат своите училишни

обврски во топла и пријатна атмосфера, за како што велат тие: топлината во ова училиште ќе ни помогне да зрачиме со топлина и позитивна енергија и над- вор од него. Затоа „ДА за Карпош, ДА за образова- нието “– порачаа учениците. Обраќајќи им се, со воодушевување говореше и градоначалникот Стевчо Јакимовски,. Тој откри де- ка ваквите зафати ја чинат општината над 300.000 евра, земајќи ја предвид целокупната реконструкци- ја и санација на ова училиште. -Тоа не се многу пари, имајќи во предвид дека тука се воспитуваат нашите најмлади ученици. Но ние нема да застанеме тука. Образованието во Општина Карпош ќе биде во це- лост бесплатно, што значи дека ужинките и трошо- ците за останатите потреби ќе бидат на товар на ло- калната самоуправа – рече Градоначалникот. Тој им вети дека наредната година Општина Карпош ќе влезе во реализација на еден мега-проект, а тоа е га- сификација на целокупната територија на општина- та. Овој проект ќе започне токму оттука, каде први- те објекти кој ќе се гасифицира, се основното учи- лиште “Владо Тасевски” и градинката “Пролет” која се наоѓа во непосредна близина на ова училиште.

И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

23

ЕСЕЈ

ЅВЕЗДА КОЈА СЈАЕ

Авторот на најдобриот есеј во проектот„Десетка за Карпош“ е професорката по француски јазик Силвана Јорданова од ОУ„Вера Циривири-Трена“. Во наредните броеви на Урбан Карпош ќе бидат објавени второ и третонаградените есеи на наставничките од ОУ„Владо Тасевски“, Слободанка Бадаровска и Јованка Трпкова, и Соња Казанкова од ОУ„Јан Амос Коменски“. Есеите се своевиден, субјективен поглед на авторките за едно од соседните училишта на Општина Карпош

Нарамени со низата изгреви и заоди, некогаш весели, некогаш сневеселени, некогаш победници, а некогаш победени, чекориме по своите патеки секо- гаш свесни дека животот е еден, наш и само наш без разлика колку се лесни нештата кои можеме да ги отфрлиме или тешки ониe кои мора да ги прифати- ме.

Животот познава многу победници. Победници

имало секогаш, но најлесно е да се говори и да се пи- шува за нив. Во училиште им ракоплескаме на уче- ниците-победници на разни натпревари, коишто, покрај талентот, имаат поддршка од семејството, со-

учениците, роднините, пријателите

бедници само добитниците на злато, сребро, бронза.

Не се победници само добитниците на сертификати

Но, не се по-

Победници се оние коишто успеваат да се испра- ват покрај проблемите надвиснати над нив. По- бедници ќе најдеме и во една друга категорија уче- ници, друга група родители, меѓу посебните деца, во посебниот свет. Победник најдов во холот на училиштето ,,Лазо Трповски“, во еден обичен ден, пред еден обичен со- станок. Плач, река солзи, детско лице од кое не мо- жам да го иставам погледот. Детето плаче силно по- викувајќи ја својата мајка. Тука се наставничката, педагогот и директорката, го смируваа, но плачот не запира, плачот се крева високо, највисоко, излегува низ подотворената училишна врата низ која еве, влегува таа, неговата мајка, мајката-победник. *** Секојдневно, по завршувањето на часовите, го земам од училиште мојот најмал син. И денес го че- кам додека окото ми пребарува по игралиштето. Таму се собрани куп деца, едни играат кошарка, дру-

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ ги навиваат, а трети седат

ги навиваат, а трети седат раскажувајќи приказни за штотуку завршениот училиштен ден. Бам,бам, бам-бам-бам! Кошаркарската топка ме враќа неколку години назад. Моите две деца, момче и девојче, се подготвуваа да одат на одмор организиран од училиштето ,,Лазо Трповски“ – Општина Карпош. Имавме доверба во наставничките што го организираа одморот и затоа решивме да одат додека јас и сопругот имавме други обврски. Ги наполнивме куферите, а син ми отиде да се види и да поигра кошарка со другарите на игра- лиштето во училишниот двор. Беше средина на ме- сец јуни и јунското сонце легнато високо на небото ги испразни улиците. И дрвјата,и луѓето во нивната сенка, се гушеа. Лисјата дишеа со последен здив, гранките се веднеа небаре подгрбавени баби. Трева-

та беше изгорена од сонцето и овде – онде имаше по некоја зелена трага. Ветер речиси и немаше, а дожд не се ни очекуваше. Ги затворивме куферите и јас отидов да го повикам син ми. Со лесен чекор се дви- жев кон училишното игралиште. Ова жешко се- којдневие воопшто не ми пречеше. Бев преокупира- на со чекање радост. Ја чекав мојата трета рожба да излезе од мојата утроба и конечно да ја здогледа светлината на денот. Трето! Зошто да не ! Со мојот сопруг се смеевме и се радувавме. Исто семе посеа- но на исто место, во истата градина. Се беше исто! Трето! Зошто да не?! Во еден момент погледнав на- горе и видов ѕвезда на небото. Од жешкото, си реков и продолжив понатаму. Во учiлишниот двор и други родители чекаат ѕвончето да ја прекине наставата, детскиот џагор да го поплави училишниот двор. Син ми долета и ме прегрна, а заедно со него во мојата прегратка се втурна и гласот на едно девојче од неговото одделе- ние: „Да побрзаме, му рече на својот татко, овој е лош другар, не разговара со мене!“

– Болен е! Не му се лути! – се втурна во мојата прегратка и гласот на таткото, а јас, вртејќи му грб на училиштето не успеав од него да ги истресам по- гледите и зборовите што сум ги слушнала многу пати По пат за дома се договарав со син ми што ќе ја- деме, каде и како ќе го поминеме попладнето. Не сака да има изненадувања. Како се договораме, така правиме. Зошто? Мојот син не е болен, има состојба. Има аутизам – Аспергеров синдром. Има проблем со воспоставу- вањето комуникација и социјализација со други личности. Има натпросечна интелигенција , памети

Ако се запознаеме со некој кој

безброј работи но

не ни се допаѓа ние се воздржуваме, но тој, мојот најмал син, во лице ќе каже не. Тој живее во еден по-

инаков свет, недопирлив за нас. Живее во свет без лаги, без лицемерие, без злоба. Во свет каде владее искреното, доброто. Може со часови да игра со една играчка без да трепне. Исто така, може со часови да гледа една работа. Нема потреба од друштво и сам себе си си е доволен. Не е досаден. Не може да му наштети никому. Ја обожува музиката, особено ги- тарата, свирењето на гитара. Злото не владее во не- говиот свет. Ние не можеме да влеземе во тој свет, но мораме да му овозможиме да го допре и да го до живее нашиот затоа што нашиот е и негов свет. Ние родителите, ние сме наставници, педагози, психија- тари

*** Наставниците во училиште имаат некои предз- наења за инклузија, меѓутоа каде да се фокусираат побрзо, на наставниот материјал, на обичните уче- ници, на оние со помалку развиена моторика, на оние со послаб коефициент на интелигенција или на

талентираните. Тоа е час, а часот е еден, ученици се многу. Има многу луѓе, родители, кои не се сретнале со ваква состојба. Убаво е да се едуцираат, да прочита- ат, да се распрашаат, за да знаат да им објаснат на своите деца како би добиле јасна слика за посебниот свет на нивните посебни другарчиња. Би требало институциите на системот да се заан- гажираат за овие деца и по обичната настава да ор- ганизираат вежби со логопеди, дефектолози, кои си- гурно повеќе имаат искуство и се далеку пооспосо- бени за оваа состојба. Со вежби сигурно ќе биде сè поинаку, побрзо би се извршила социјализацијата, децата со таков синдром полесно би комуницирале а моториката би им се развила повеќе. *** Додека беше во утробата го чекавме со љубов, радост и нетрпение, ги броевме деновите, часовите и секундите. Бевме пресреќни кога дојде на овој свет. Никој не претпоставуваше оти токму таа љу- бов ќе донесе несекојдневна поврзаност. По негово- то раѓање се беше нормално, а откако потпорасна и се појавија првите симптоми, со месеци и месеци се поставуваше дијагноза, а ние сè повеќе се организи- равме за да продолжи нормално животот на цело семејство. Тоа и го направивме, се организиравме и сè уште се организираме како и колку да го сфатиме неговиот свет, а во исто време ги отвораме полека вратите на нашиот. Освен за музиката, син ми почна да се интереси- ра за готвење. Толку е мал, а како вистински кувар ги знае сите состојки за еден рецепт. Денес бевме во најблиската продавница и купувавме што треба за ручек. Јас заборавив да земам компири и син ми ме потсети, а касиерката, која со години ме знае, ми рече: „Ели, да знаеш, ова не е дете туку ѕвезда која сјае на небото“. Горда сум на своето семејство посеб- но на ова дете, на овие невини очи, на ова чисто срце што ми дава сила да продолжам да го живеам животот и да се борам со сите предизвици и сите проблеми на кои ќе наидам. *** Овој новинарски текст под мотото ,,Десетка за Карпош“ го напишав за мајката-победник. За една храбра жена-мајка на аутистично дете, која многу добро го сфатила животот, оној живот во кој по- бедниците не добиваат злато, сребро, бронза, не до- биваат сертификати. Оваа мајка на три деца, со едното од нив влезена во посебен свет, е посебна мајка. Животот не познава победници и победени. Животот познава само луѓе и нелуѓе.

Силвана Јорданова – проф. по француски јазик OУ „Вера Циривири-Трена“

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

25

КУЛТУРНИ ВИБРАЦИИ

Во Карпош сите имаа талент

Во Карпош сите имаа талент ДЕСЕТКИ ЗА ПРОЕКТИ, ЕСЕИ, ПЕСНИ,

ДЕСЕТКИ ЗА ПРОЕКТИ, ЕСЕИ, ПЕСНИ, УБАВИ ДВОРОВИ И УЧИЛНИЦИ

Наставниците од сите десет основни училишта во Општина Карпош имаат чиста „10“-ка за своите таленти кои, во очи на новогодишните празници, на задоволство на стотина присутни, перфектно ги де- монстрираа. Домаќин на завршната манифестација “Десетка за Карпош”, која се реализираше во сора- ботка со локалната самоуправа, беше ОУ “Димо Хаџи Димов”. Автор на овој проект е педагогот од ОУ “Лазо Трповски”, Рената Поповска, а на мани- фестацијата беа доделени дипломи (во пет катего- рии) и пофалници (во две категории), за најуспеш- ните наставници, кои во текот на оваа година, со по- мош на своите ученици и нивните родители, напор- но работеа и дадоа голем удел во ефектниот епилог на овој оригинален проект. Во холот на ОУ “Димо Хаџи Димов” , наставни- ците и учениците со својот раскошен талент ги дигнаа на нозе присутните гости. Наставниците пред стручните комисии ги покажаа своите музич- ки и пејачки таленти, но и дарба за пишувањето на убави стории за екологијата, хуманоста, и најубаво уреден училишен простор. Се доби впечаток дека доделувањето на дипломите е во втор план, откако наставниците и учениците со своите уметнички пер- форманси, успеаја да ги наполнат срцата на присут- ните, со што самата манифестација прерасна во прекрасна дружба на сите 10 основни училишта од Општина Карпош.

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

Во првата категорија „Десетка за најдобра сто- рија„ во која наставниците пишуваа по еден есеј за своето соседно училиште, победи Силвана Јордано- ва од ОУ „Вера Циривири-Трена“ за сторијата „Ѕвез- дата која сјае„, второто место им припадна на нас- тавничките од ОУ „Владо Тасевски“ Слободанка Ба- даровска и Јованка Трпкова за сторијата „Зоки стот- ка“ за хаусмајсторот од Вера Циривири –Трена“, а третата, за Соња Казанкова од ОУ „Јан Амос Комен- ски, за сторијата „Кога сјаат камчињата“. Во катего- ријата најуспешно уреден училишен простор, прво- то место го освои Јане Ангеловски за уредувањето на Кабинетот по техничко образование во ОУ „Ди- мо Хаџи Димов“, второто место и припадна на Ире- на Лозановска за уредувањето на училница во ОУ „Петар Поп Арсов“, а третото на наставничките Ма- рија Јошеска и Ирена Пантова за уредената училни- ца во ОУ „Јан Амос Коменски“. Во оваа категорија беа пофалени и училишниот хол на ОУ „Владо Та- севски„ , училиницата за работа со децата со посеб- ни потреби во ОУ „Јан Амос Коменски“ и училница уредена во ОУ „Лазо Трповски“. Во категоријата „Десетка за најуспешен проект“ победија Алексан- дра Блажевска и Емилија Чоловиќ од ОУ „Петар Поп Арсов“ за проектот „Зелени стапалчиња“, вто- рото место и припадна на Радмила Петровиќ Јорда- новска од ОУ „Вера Циривири-Трена“ за проектот „Заеднички спортски игри“, а третото место на Дра-

гана Ѓорѓевиќ и Нада Блажевска од ОУ„Аврам Пи- севски“ за проектот „Од отпад до нов производ“. „Десетка за хуманост“ добија првонаградените Не- вена, Катица, Анета, Милка и Виолета од ОУ „Димо Хаџи Димов“ за пректот „Инклузија-секој може да учи“, второто место и припадна на Александра Бла- жевска од ОУ „Јан Амос Коменски“ за проектот „Ај- варче за тебе, ајварче за мене“, додека третото место го освои ОУ „Војдан Чернодрински“ за проектот „Едно сонце за сите светови“. На крајот „блеснаа“ пејачките ѕвезди во категоријата „Наставниците пе- јат“ каде првото место суверено го добија Алексан- дар Панајотов,, Татјана Трпезановска и Весна Стоја-

новска, кои со своите ученици, музички таленти го отпеаја хитот „Луди летњи плес“ од „Фламингоси“. Фасцинираше и „ македонската Адел“, наставничка- та Симона Марочковска од ОУ „Димо Хаџи Димов“ со “Rolling in the deep“, а третото место го поделија музичкиот бенд „Џипси денс“ и „Есамс бенд“ со наставничката Мирјана Кочковска со Лина Вучидо- лова од ОУ„Јан Амос Коменски“ која со сопствен текст и музиката од песната на Калиопи ја испеа пе- сната „Дали ме сакаш“, поветена на детскиот свет во Карпош.

В. Цветковска

Во ОУ„Владо Тасевски“

НАСТАВНИЦИ ГЛУМЕА

Тасевски“ НАСТАВНИЦИ ГЛУМЕА Пред новогодишните празници, во

Пред новогодишните празници, во просториите на ОУ „Владо Тасевски“, наставничкиот кадар орга- низираше хуманитарна приредба - „Наставниците глумат “. Претставата беше реализирана во хумани- тарни цели, а средствата собрани од неа, ќе бидат на- менети за ученик од ова училиште кому навистина му е потребна помош. Наставниците имаа драмска изведба на театарска претстава, која самите ја режираа. Нивните ученици имаа можност да ги проследат своите наставници, кои во прекрасно изработените сцен- ски костуми, успеаја да пренесат автентична драмска атмосфера. Тие беа толку креативни што и поканата за овој хуман настан ја направија во стихови: „Оваа претстава наша, на почеток ни беше каша. Од директорката во разговор идеја добивме- до 25. не ја пробивме. Со ху- мано срце сме сите, а со децата најслатко ни минуваат дните. Уште и на CD може да не погледнете ! Нас вра-

ботените од „Владо Тасевски“ и на улица да не сретнете, но и слатко да ни се насмевнете. И вака да продол- жиме да говориме, нов весел јазик да измислиме и со него ќе твориме, животот бајка ќе ни биде во Новата

година што иде.“

И.Ѓ.

Во ОУ„Димо Хаџи Димов“

ПРОМОВИРАН ПРВИОТ ДЕТСКИ ЕКО ВЕСНИК

ПРВИОТ ДЕТСКИ ЕКО ВЕСНИК Во просториите на ОУ „Димо Хаџи

Во просториите на ОУ „Димо Хаџи Димов“ во населбата Влае, во присуство на наставниците, уче- ниците, родителите како и преставници од Одделе- нието за заштита на животната средина при Општи- на Карпош, беше промовиран првиот детски еко ве- сник „ОКО“. „Весникот понатаму ќе добие друга ди- мензија во смисла на широчина на опфатот, всуш- ност еко весникот ќе биде весник на сите училишта

во Карпош. Оваа идеја ќе ја прошириме преку сора- ботка со сите училишта во нашата општина, истак- на Зорка Ристова директорката на ОУ „Димо Хаџи Димов“. Главниот уредник Марјан Костовски, про- фесор по македонски јазик ги престави содржините на весникот и рече дека тој е наменет за секој љуби-

тел на природата, без оглед каде живее, на која рели- гија и припаѓа, и без оглед каков став има спрема животот. Во создавањето на „ОКО“ учествуваа и ќе учест- вуваат ученици од ОУ „Димо Хаџи Димов“, и од дру- гите училишта од нашата Општина и од цела Маке- донија. На промоцијата, директорката Ристова и професорот Костовски изразија голема благодар- ност до градоначалникот Јакимовски, за неговата поддршка при издавањето на првиот детски еко вес-

И.М.

ник во Македонија.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

27

ГОСТУВАЊА

„Friends Fest 2012“-Врњачка Бања

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАРИ ЗА КАРПОШ

Со три пехари, од кои два за освоено прво место во шах, прво место во пинг понг- жени, и едно вто- ро место во пинг понг- мажи, Општина Карпош во победнички стил се врати од X-те, јубилејни работ- нички зимски спортски средби на општини, стопан- ството, јавни претпријатија и установи, „Friends Fest 2012“во Врњачка Бања. На оваа голема спортска ма- нифестација учествуваа 20 екипи со над 450 спорти- сти аматери од екс југословенските простори од:

Србија, Црна Гора, Словенија и Македонија. Спорт- ските игри се одржаа во периодот од 13 до 16 декем- ври, а беа во организација на „Гранада“ ДОО Бео- град. На овие спортски средби, Република Македонија ја претставуваа спортистите од администрацијата на Општина Карпош. Тие настапија во четири дис- циплини: фудбал, шах, пинг понг-жени и мажи, и притоа освоија три високи награди. На оваа прес- тижна, спортско пријателска манифестација до из- раз дојде искреното другарување и толеранцијата, зачинети со пораките за добри односи со соседите, без оглед на поводот за средбите.

Македонска посна храна

средбите. Македонска посна храна „Во време на Олимпијадите дури и

„Во време на Олимпијадите дури и војните за- пирале“, беше една од пораките кои можеа да се слушнат во Врњачка Бања, а нашите вработени имаа прилика да ги разменат и деловните искуства и да остварат многу нови контакти со учесниците од си- те држави. Збогувајќи се победнички со Врњачка Ба- ња, тие закажаа нова средба во Бања Лука, следниот домаќин на оваа прекрасна и традиционална мани- фестација.

Е. Кузмановска

НА ПОБЕДНИЧКИ ТРОН ВО СРБИЈА

Во периодот од 7-9 декември Здруже-

Ангелчиња“, потпомо-

hrane“.

„Srpski

Во

конку-

декември Здруже- ња“, потпомо- пош успеа одната i sto sto ку- у- н б
декември Здруже-
ња“, потпомо-
пош успеа
одната
i
sto
sto
ку-
у-
н
б
о-
ма-
ува-

варо варот.

македонско македонско посно посно г грне, гурабии и посна

успеаја

да да ги ги осво освојат срцата на најпре-

нието „ХОА

гнато од Општина Карпош успеа

торта, торта, нашите нашите „Ангелчиња“

да победи на меѓународната

манифестација

posne

ренција на познати ку-

бирливи бирливите кулинари од сите

држав држави, учесници на натпре-

куриози-

тет тет беше посната салата

Посебен

из изработена според кули-

нарскиот рецепт на Би- л лјана Смилевска наре- ч чена – вардарска сала-

т та, изработена во фор- ма на картата на Репу-

блика Македонија и ло- го гото на Општина Карпош. Со освоената награда која која ја доделува Здруже-

линари од Босна и Хер- - цеговина (Република Српска), Црна Гора, Хр- ватска и Србија, наши- те претставници кои прв пат - во 14 годиш- ната традиција на оваа

манифестација, учеству- -

ваа и победија во катего-

ријата „Традиционална ма-

са“ која овојпат се одржува-

нието нието за развој на туризмот и и угост угостителството во Србија,

нашите нашите „А „Ангелчиња“ се пласираа

за за финалниот финалниот натпревар во кулинар-

И.Ѓ.

ше во местото Перуќац на на Та- Та- ра.

Со тавче гравче, посна а сарма сарма од од зе- зе-

лка и лозов лист, макало, о, пинџур, пинџур, зелник, зелник,

ство, ство, кој кој ќе ќе се се одржи одржи во Ниш.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА – ХРОНОЛОГИЈА

По повеќегодишна ра- бота, годинава што изми- нува, во издание на изда- вачката куќа ,,МЕНОРА“ од Скопје, излезе од пе- чат, обемниот труд под наслов ,,МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА-ХРОНОЛОГИЈА“ – 1939-1945, книга 1. Ав- тори на ова дело се поз- натите македонски исто- ричари: проф. д-р Владо Иваноски и проф. д-р

д-р Владо Иваноски и проф. д-р Проф. д-р Владо Иваноски Седница

Проф. д-р Владо Иваноски

Седница на Собранието на ЗП„Карпош“

ИСТОРИОГРАФИЈА

Вера Весковиќ-Вангели. Меѓутоа, поради специфич- ностите на борбата на Македонцие во Егејска и во Пиринска Макдонија, во кн. 2, во хронологијата што следи, единиците за Егејска Македонија го опфаќаат периодот на граганската војна, заклучно со 1949 год., а за Принска Македонија заклучно со 1948 година, односно до донесувањето на Резолуцијата на Ин- формативното биро (ИБ). Книгата изнесува повеќе од петстотини страни- ци, енциклопедиски формат, во две колони. Како вовед, забележани се и најзначајните настани за пе- риодот од 1920 г . до 1 септември 1939, почетокот на Втората светска војна, заклучно со формирањето на првата Народна влада на Федерална Македонија на 16 април 1945 година. Трудот е збогатен со фотографии, карти, скици, факсимили на документи. Неоспорно е дека за да се подготови вакво дело, авторите морале да вложат ог- ромен труд и време, кое е за секоја пофалба и поздра- вување. Рецензенти се универзитетската професорка Славка Фиданова и проф. д-р Ораде Иваноски. Ре- дактор е проф. д-р Владо Иваноски. Изданието е финансирано од Министерството за култура на Република Македонија.

В.И.

ДОСТОИНСТВЕН ЖИВОТ ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

На 28-ми декември се одржа седница на Собра- нието на Здружението на пензионерите „Карпош“ со која раководеше претседателот Јован Гиновски. Во фокусот на вниманието на овој работен договор беа повеќе актуелни прашања, меѓу кои, акцентот беше врз Програмата за работа во 2013 година. Во оваа програма планирани се поголем број актив- ности и конкретни задачи од областа на социјална- та заштита и пензиското и инвалидското осигуру- вање во функција на обезбедување достоинствен живот и повисок општествен стандард каков што заслужува најстарата популација на граѓани. „Изградбата на пензионерски дом, поголем број клубови, домови за дневен престој, продлабочу- вање на соработката со Советот и со градоначални- кот на Општина Карпош, координирање на актив- ностите на 7-те ограноци на ЗП, соработка со други здруженија и невладини организации, се само дел од планираните приоритетни задачи на раковод- ствата и на членството на ЗП „Карпош“ во 2013 го- дина. Покрај ова, Здружението ќе продолжи со ор- ганизирањето на еднодневни излети низ Р. Македо- нија, организирање на спортски натпревари помеѓу

ограноците, на регионално и на републичко ниво како и организирање на трибини на актуелни теми“, ни изјави, меѓу другото, претседателот Јован Гинов- ски.

По повод 35-годишнината од основањето на Здружението, на 11 јануари 2013 година во Киноте- ката на Република Македонија ќе се одржи свечена седница посветена на овој значаен јубилеј. Ж. Трајановски

значаен јубилеј. Ж. Трајановски КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

29

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

К К „Карпош-Соколи 2000.“

НА ПРАГОТ НА ПРВАТА КОШАРКАРСКА ЛИГА

Без оглед на сите субјективни и објективни пречки и проблеми, К. К.„Карпош- Соколи 2000.“, незапирливо ита кон враќање во првата лига, вели Огњен Дедиќ, првиот човек во еден од најуспешните спортски колективи во Карпош

Карпош во спортот многу вложува и јас, еве мо-

жам да ветам дека К. К. „Карпош Соколи 2000“ веќе во 2013 година ќе стане прволигаш, изјави во една пригода првиот човек на Општина Карпош Стевчо Јакимовски. Година дена потоа, спомнатиот спорт- ски колектив е сосема блиску да го оствари про- рочкото ветување на градоначалникот. Тоа е и по- вод за разговорот со Огњен Дедиќ, првиот човек на К. К. „Карпош Соколи 2000.“

- Господинот Јакимовски своето „пророштво“ го

базирал врз своите сознанија за нашиот клуб, а тоа значи дека веќе подолго време е во тек со се она што се случува во него и во таа смисла и јас го делам не- говото мислење; ние сме на чекор до враќањето во првата кошаркарска лига на Македонија, вели Де- диќ и додава: Би ја искористил оваа пригода да ка- жам дека нас, клубот, од најквалитетната лига не ис- фрлија со сила, со кршењето на правилникот на Ко-

шаркарската федерација. К. К. „Карпош“, со години наназад е водечки спортски колектив во Општината, а вистинска тран- сформација доживува во 2000 година, кога во нази- вот му се придодава и името на кошаркарската школа „Соколи“. Во тоа време, група кошаркарски фанатици на чело со г. Огњен Дедиќ, сите Карпо- шовци, прават целосна реорганизација на клубот,

кој потоа влегува во првата лига и таму останува се до 2008. година. По спомнатото недоразбирање со челниците на тогашната Кошаркарска организација, клубот започнува нова битка за враќање во елитна- та лига. Со финансиска помош на Општина Кар- пош, стотина талентирани момчиња во сите катего- рии, вредно тренираат, а управата е фокусирана на остварување на примарната цел- сениорската екипа да се врати во првата кошаркарска лига.

- Без оглед на сите објективни пречки, ние не от-

стапуваме од зацртаната цел, вели Дедиќ и додава

СПОРТОРАМА

вели Дедиќ и додава СПОРТОРАМА дека главниот проблем на клубот

дека главниот проблем на клубот е немање сопстве- на сала. Ние со години наназад сите натпревари ги играме во салата на „Работнички“, но од пред извес- но време таму не сме добродојдени. За среќа, ја има- ме спортската сала во училиштето „Војдан Чернод- рински„ и по нејзиното реновирање, имаме оптимал- ни услови за тренирање. Инаку, сите во клубот се надеваме дека ќе се реализира ветувањето на градо- началникот дека во Карпош наскоро ќе почне из- градба на модерна и функционална спортска сала. Дедиќ вели дека, без оглед на сите субјективни и објективни пречки и проблеми, К. К. „Карпош- Со- коли 2000.“, незапирливо ита кон враќање во првата лига. - Без оглед колку да звучи препотентно, ние во втората лига немаме сериозна конкуренција. Не ги потценуваме противниците, но играме добро што покажуваат резултатите, односно разликата со која ги победуваме конкурентите. Во вториот дел од пр- венството, сите осум натпревари ги играме дома (во спортската арена „Борис Трајковски“), што ни ја

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

31

олеснува работата во остварувањето на зацртаната цел

Нашиот соговорник посебно го потенцира ква- литетот на играчите од сениорската екипа и нивно- то максимално залагање на секој натпревар, без ог- лед на квалитетот на противничката екипа. - Ние секогаш ја играме нашата игра, а тоа значи дека имаме тим кој лесно се справува и со најсилни- те екипи. Во тимот имаме неколку вонсериски игра- чи. Иако немам обичај посебно да ги истакнувам поединците, ќе кажам дека столбот на тимот е на-

“КФЦ“ - ШАМПИОН ВО ДЕТСКИ ФУДБАЛ

шиот центар Тмушиќ, еден од најдобрите скокачи на овие простори. Значајно е да се нагласи дека во ре- довите на „Карпош- Соколи 2000.“ играат и играле играчи од сите националности. Кај нас е добредој- ден секој кој знае да игра кошарка и ја почитува на- шата стратегија. Она што посебно сакам да го истак- нам е дека во нашиот колектив речиси 80 проценти од играчите (во сите категории) потекнуваат од те- риторијата на Општина Карпош

Миле Раденковиќ

Карпош-Фудбалски Клуб е новиот шампион во фудбал на Македонија во Детската лига (генерација 2003год.), во организација на Фудбалската федера- ција на Македонија (ФФМ) и Детскиот фудбалски сојуз. На финалниот натпревар учествуваа најдобрите осум екипи во лигата, а КФЦ, во четвртфиналето ја победи екипата „Албарса“ со 3:2, потоа во полуфи- налето ја „бомбардираше“ екипата на „Скупи“ со резултат 7:0 и конечно, во големото финале, ја совлада екипата на „Нови лисици“ со 2:1.Освен пе-

харот кој го додели директорот на Македонската фудбалска репрезентација Петар Милошевски, “КФЦ“ освои и пехар за најдобар стрелец, кој му припадна на Никола Придаенковски. Овој млад фудбалски клуб, кој своите тренинзи ги одржува во новата сала на ОУ„Христијан Тодоровски Карпош“, со тренерите Лазар Куновски и Димитар Бадев, зад себе ги остави реномираните фудбалски школи на Работнички, Металург и Форца, со што пријатно ги изненади сите искрени љубители на фудбалот во нашата држава.

МЛАДИТЕ ШАХИСТИ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Младите шахисти од Општина Карпош, заедно со своите родители и нивниот тренер, интернационал- ниот мајстор Марјан Митков, деновиве беа гости кај градоначалникот Јакимовски. Тие дојдоа да му ја ис- кажат својата неизмерна благодарност за поддршка- та, што тој континуирано им ја дава. Благодарение на сопствениот труд, знаење и заложби, но и на несе- бичната помош од страна на Општината, тие постиг- наа извонредни резултати на Европското првенство во шах кое летово се одржа во Прага

Општина Карпош целосно ги покри трошоците за настапот на младите шахисти, а тие за возврат достоинствено ја претставија не само својата Оп- штина, туку и Република Македонија. Во категорија- та од 10-12 години, од вкупно девет, освоија дваипол поени. Како и секогаш до сега, градоначалникот Ја- кимовски на младите шахисти им вети целосна фи- нансиска поддршка секогаш кога ќе учествуваат на значајни домашни и меѓународни натпревари во И.Ѓ.

древната игра.

натпревари во И.Ѓ. древната игра. 32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 •

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

Нинослав Тмушиќ, асот на КК„Карпош- Соколи 2000.“

НЕБЕСКИ СКОКАЧ ПОД КОШЕВИТЕ

По настапот за десетина кошаркарски екипи во сите балкански земји,„небескиот скокач“ од Пријепоље стаса во„Карпош- Соколи“ и вели дека сака во Скопје да ја заврши кариерата

Нинослав Тмушиќ е вистински кошаркарски гло- бтротер. По десетгодишни патешествија низ бал- канските земји, минатата година стаса во Карпош, повикан да помогне во враќањето на К. К. „Карпош – Соколи 2000“ во наjелитната кошаркарска лига. Овој џин од Пријепоље, висок 205 см. во Карпош

пристигна со епитетот „небески скокач “ и истиот го потврди на првите натпревари во составот на наши- те „Соколи“. „Царот под обрачите“, како што му скандираат навивачите, за не цела година стана ми- леник на љубителите на кошарката и е алфа и омега во победничката концепција на „Карпош – Соколи

2000“.

- Нино е фантастично подвижен за својата висо-

чина, има неверојатен одраз, прецизен шут и може и игра на повеќе позиции во тимот, вели неговиот тренер Огњен Дедиќ и додава: Јас едно време му бев тренер во Струмица и кога се зафативме со мисијата „Соколи“ да го вратиме во првата кошаркарска лига, посакував во тимот да имаме токму таков играч. За среќа, од наш заеднички пријател дознав дека е сло-

боден и сторивме се да го доведам во клубот. А дека постигнавме полн погодок покажуваат неговите и резултатите на клубот, заклучува Дедиќ. Во едночасовното „чепкање“ по животната и спортската биографија на Тмушиќ, дознавме многу неверојатни детали, помеѓу останатото дека наста- пувал за кошаркарските тимови во Будва, Бјело Поље, Подгорица, Бањалука, Лазаревац, Ниш, Стру-

Во Будва (Црна Гора)

мица, Русе, Јалибол, Јагодина

бил прогласуван за спортист на годината, во Русе за најдобар странски играч, а во сите останати градови и тимови е запаметен како најдобар скокач и најко- рисен играч.

- Навистина, јас никогаш не водев лична статис-

тика и не ги паметам сите рекорди, освен оние кои се сврзани со признанијата што ми се доделувани, главно за најдобар скокач. Се сеќавам дека во Буга-

рија на еден натпревар постигнав 42 поена и забеле- жав 25 скока, инаку просекот на успешни скокови е над дваесет.

- Ако ме прашувате за тренер кој влијаел врз мо-

ето оформување како играч, тоа е секако Рајко То- роман, а како играчи идоли ми биле Милета Лисица, Крешимир Ќосиќ, и разбирливо мојот сонародник Владе Дивац. Во текот на кариерата, како што веќе реков, сум играл за многу клубови но најубави спо-

за многу клубови но најубави спо- мени носам од Русе и од Струмица.

мени носам од Русе и од Струмица. Се разбира, ако мерам според досегашниот престој во Скопје, се на- девам дека на таа листа ќе биде впишан и Карпош. Овде навистина се чуствувам како дома, имам одлична соработка со тренерот и со соиграчите, за- доволен сум од сите услови кои ми се дадени и се на- девам дека ќе ми се оствари сонот со „Соколи“ да настапуваме во Балканска лига и, ако даде господ, и во некое европско натпреварување. Нинослав е оженет со Тамара и имаат две ќерки, Јулија и Софија, кои сега живеат во Крагуевац, гра- дот во кој ја запознал својата сопруга и каде што постојано живеат. - Ми недостасуваат моите три дами, но за среќа, Крагуевац не е далеку и ја користам секоја можност да скокнам дома. Инаку, кога немам ообврски во клубот шетам низ градот и можам да речам дека Скопје е убав и модерен град, има што да се види. М. Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

33

Подготвил: М. Раденковиќ

МЕЃУВРЕМЕ

Доктор за добиток

На некој прием, сакајќи да го понижи прочуе-

ниот лекар и бактериолог Роберт Кох, некој не- ранимајко го запрашал:

-Дали сте вие лекар за добиток?

- О, да, а што ве боли, му возвратил научникот.

Што прави Чак Норис на отворен прозорец?

- И удира ќотек на промајата.

- И удира ќотек на промајата. Секогаш гласајте за оној кој

Секогаш гласајте за оној кој последен ви ветува, бидејќи тој последен и ќе ве разочара. Бернард цБарух

Ако твојата среќа зависи од постапките на другите, никогаш не можеш да бидеш среќен човек. Ричард Бач

Од расфрланите ка- мења по патот секо- гаш можат да се на- прават скалила. М.Таскин

Не грижете се дека денес ќе се случи про- паста на светот. Во Ав- стралија инаку веќе е утре.

Чарлс Шулц

Губат само оние што не се натпреваруваат. Д.Р. Жилбер

Во животот мо- жеме да оствари- ме се што сакаме доколку на дово- лен број луѓе им помогнеме да го остварат тоа што го сакаат. Р. Гаридо

КАРПОШ ГО РАЗУБАВИ СКОПЈЕ СИТИ МОЛ Од вкупно пријавените 200
КАРПОШ ГО РАЗУБАВИ СКОПЈЕ СИТИ МОЛ
Од вкупно пријавените 200 фотографии на конкурсот
‘‘Скопје од мој агол‘‘за избор на најдобра фотографија
од урбано Скопје, организиран од страна на Скопје Сити
Мол и градот Скопје, во потесен избор влегоа 26 фотогра-
фии. Меѓу нив е и фотографијата „Поглед кон „Сити Мол“
на Ива Манова вработена во локалната самоуправа во
Општина Карпош. Како најдобра, првото место го освои
Ерина Богоева, со фотографијата “Jump for Skopje” .
место го освои Ерина Богоева, со фотографијата “Jump for Skopje” .
ДЕДОДЕДОДЕДОДЕДОДЕДОДЕДО МРАЗМРАЗМРАЗМРАЗМРАЗМРАЗ ИИИИИИ
ДЕДОДЕДОДЕДОДЕДОДЕДОДЕДО МРАЗМРАЗМРАЗМРАЗМРАЗМРАЗ ИИИИИИ ВОВОВОВОВОВО ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА КАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШ
КАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШ
КАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШ
КАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШКАРПОШ