Весник на локалната самоуправа

декември 2012 • бр. 23 • година 4

СРЕЌНА НОВА 2013
2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
окус
Стевчо Јакимовски
ОД МОЈ АГОЛ
ВИ ПОСАКУВАМ
ГОДИНА НА ПРОСПЕРИТЕТ
Почитувани сограѓани, плоштади, места
Зад нас ја оставивме старата, веќе измината 2012 за зближување, за
година и влеговме во Новата 2013 година. Ако на- дружење и за ра-
правиме мала рестроспектива, еден поглед наназад, зонода на нашите
ќе се согласите дека имавме во голема мерка и во сограѓани. Ќе из-
секој поглед турболентна, работна година со стоти- градиме уште тол-
ци активности. Не ни беше ни малку лесно, но не ку.
беше ни толку тешко. Напротив, ни беше задовол- Збогатувањето на културно-забавниот живот и
ство да работиме за вас! Имавме многу проблеми, јакнењето на спортскиот дух кај младата попула-
многу барања од Вас граѓаните на Карпош, но се ција преку традиционалните училишни лиги, тур-
обидовме, како Ваша општина, Ваш сервис, ако не нири и манифестации беше проткаено во целата
за сите, барем за најголем дел од нив, да најдеме ре- измината 2012 година. На тој план имаме и многу
шение. Всушност, нашата максима уште од самиот повеќе амбиции и цели за оваа година која почнува
почеток беше „Проблемите ги знаеме-решение да тече. Но, неј- се, да оставиме да видиме што сé по-
имаме“. Вие предлагавте-ние работевме. Или „Вете- дготвуваме да сториме на тој план.
но-Сторено“! Она што е важно за сите нас, и што во ниту еден
Сега веќе старата 2012 година, можеме да ја момент не смееме да заборавиме, е да го зачуваме
одбележиме како градителска, но и хумана, одго- човечкото чувство, хуманоста и солидарноста во
ворна, визионерска. На самиот старт си поставивме нас, зашто Карпош е општина на меѓународна и
цел. Во преден план да ни биде изградбата, урбани- екс-југословенска солидарност. Од љубовта и под-
зацијата, осовременување на нашата Општина Кар- дршката на пријателските народи по земјотресот во
пош. Во тоа успеавме, дури и ја надминавме поста- Карпош изникнаа цели населби. Ние, тоа, никогаш
вената „норма“. Вложивме во реконструкција на не го заборавивме! Денес, кога Карпош цврсто стои
сите основни училишта во Карпош, така што на на- на нозе, ред е да возврати со филантропија и љубов
шата територија нема училиште кое не е со европ- кон оние кои се во тешка материјална состојба и
ски лик, енергетски ефикасно и современо. По по- кои времено се на социјалните маргини. За нив во-
веќе од четири децении, нашите деца заслужија да диме грижа постојано. Осумпати во текот на годи-
имаат современи и пристојни услови за школување. ната ние, Општина Карпош, здружени, заедно со
Затоа што децата се нашата иднина. граѓаните на Карпош, организиравме хуманитарни
Се обидовме да им го збогатиме и социјалниот и акции, по повод поголемите празници Велигден,
културниот живот на карпошани, од најмала до Нова Година и Божиќ, како и по повод роденденот
најзрела возраст. Притоа се потрудивме да не забо- на Општината 3-ноември. Но, финансиски, со леко-
равиме и да не запоставиме никого. За децата од ви, помагала и на секој друг начин ги поддржував-
најмала возраст изградивме бројни детски игра- ме во текот на целата година. Ќе бидеме со нив и во
лишта со најсовремена и еколошка и заштитна ур- оваа 2013-та, со искрена желба дека тоа е само
бана опрема и реквизити. За пензионерите, неумор- времено, додека не зајакнат и самите не помогаат на
ните шетачи по прекрасните патеки ставивме нови другите на кои таква помош им треба.
клупи за починка. Изградивме и два најсовремени Во Карпош е најмала стапката на невработеност
од сите општини. Со создавање на поволна бизнис
клима и услови за нови инвестиции и отворање на
нови работни места, се трудиме, невработеноста
видно да ја смалиме. За секој граѓанин на Карпош
сакаме да придонесеме во подигнување на неговиот
животен стандард, до благосостојба и достоинствен
начин на живеење. Нам, како локална власт избра-
на токму од граѓаните, тоа ни е основната визија.
Токму со овие последни желби, за лично здравје,
многу љубов, семеен мир и благосостојба, толеран-
ција и успех во животот и во работата, Ви ја чести-
там Новата 2013 година и претстојните Божиќни
празници на граѓаните од православна вероиспо-
вед.
Вашиот градоначалник, Стевчо Јакимовски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 3
ВО ОВОЈ БРОЈ
Весник на локалната самоуправа
декември 2012 • бр. 23 • година 4

ВЕТЕНО СТОРЕНО
СРЕЌНА НОВА 2013
ГОДИНА
Издава Општина Карпош НА ОСТВАРЕНИ ВЕТУВАЊА
ул. „Демир Трајко“ бр.43 ..................................................... 6
1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02 / 30-61-353
факс: 02 / 30-71-040
kontakt@karpos.gov.mk СОРАБОТКА
www.karpos.gov.mk
ОФИЦИЈАЛИЗИРАНА
СОРАБОТКАТА
Издавачки совет МЕЃУ ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски И FLEURY-SUR-ORNE
Даница Мартиновска
....................................................... 16
Димче Мешковски

Главен и одговорен уредник
Виолета Цветковска ПОТФАТИ
vikipr@karpos.gov.mk
РАЗУБАВЕНО
УЧИЛИШТЕ - СРЕЌНИ
Уредник УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ
Миле Раденковиќ И РОДИТЕЛИ
..................................................... 23
mile.radenkovic@karpos.gov.mk

Редакција
Живко Трајановски
Елена Кузмановска
Ива Манова
Игор Ѓуровски ЕСЕЈ
Технички уредник
ЅВЕЗДА КОЈА СЈАЕ
Зоран М. Гулевски ..................................................... 24

Лектура
Живко Трајановски
Ангелина Николовска
СПОРТОРАМА
Фотографија
Ива Манова НА ПРАГОТ НА ПРВАТА
КОШАРКАРСКА ЛИГА
М. Раденковиќ ...................................................... 31

4
КОЛУМНА
ХЕРОЈ НА НАШЕТО ВРЕМЕ
ЦРНО
Изгледа Македонија повторно ја зафаќа националистичко лудило. Инфантил-
ните властодршци (од македонскиот и албанскиот блок) си играат пак со фи-
тиљот кој еднаш ќе ја изгореше земјата. Примери колку сакаш. И едните и други-
те ја „подмочуваат“ територијата со свои ѓоа белези кои по правило предизвику-
ваат реакција кај другите. Ја наполнија државата со многу железо и бетон, притоа
не градејќи ниту еден мост на заедништво. Од нафталин вадат крвници и насил-
ници на граѓаните на Македонија или анонимуси, па по нив именуваат улици и
училишта, а на некои од нив им градат и монументални споменици. Без претход-
но подадена рака на помирување се поклонуваат секој на своите, а потоа глумат
лутина надевајќи се на евтини политички поени кај својот електорат. Следниот
момент за инает и за додворување кон своето стадо предлагаат акт во Собрание- Пишува: проф. д-р
то кој ја носи земјата во парламентарна криза. Во сред Македонија на универзитет Зоран Т. Поповски
кој се финансира од средствата на македонските граѓани се интонира химна на
соседна држава, а притоа се „заборава“ да се стане и да се поздрави химната на Карпош е општина
Република Македонија.
Или, да не сум премногу наивен? Да не е ова само игра на владејачкото мно- која отсекогаш зраче-
зинство во која како победници, макар и привремено, треба да излезат и едните ла со соживот и заед-
и другите пред своите гласачи. Велам привремено, оти на долг рок сите сме гу-
битници, а најмногу Македонија. ништво. За жал, во
БЕЛО Карпош загина и хе-
Има ли излез од овој рубикон? Има ли надеж за нас? Па надежта е тука, околу ројот на нашето време
нас само ако имаме малку толеранција едни кон други, како жителите на Карпош
кои со децении се обидуваат да одржуваат меѓуетничка хармонија помеѓу граѓа- – Мухамед Али Јаша-
ните од различна националност. Намерно не велам идила, затоа што е многу ли- ри. Херојот на овој цр-
цемерно да се каже дека тука немало понекогаш искри и недоразбирања. Имало,
ама никогаш не ескалирале до таа мера за да го загрозат заедничкото живеење на но-бел свет во кој жи-
граѓаните на Карпош. Таа толеранција не е преку ноќ создадена, туку е градена со вееме во последните
децении. Поттикнувана на игралиштата низ спортските надигрувања, градена
преку заедничко образование на деца од различна националност, негувана преку дваесетина години
заеднички културно-забавни манифестации. Не велам дека тече мед и млеко и
од оваа перспектива мислам дека треба уште многу, многу да се работи на тој план.
Во годината што туку измина, на територијата на Општина Карпош се случи своевидна револуција во об-
разованието. Во потфатот за изградба и реконструкција на училиштата, најмногу се инвестираше во симбо-
лот на соживотот, училиштето „Братство“ во Тафталиџе. Тоа воопшто не беше случајно. Луѓето знаат дека
таа инвестиција е вложување во темелот на иднината на новите генерации кои ќе треба и понатаму да живе-
ат заедно на овие простори. Се сретнав со соученици со кои сум одел во училиште пред 40-ина години и си
се потсетивме на тие убави моменти од нашето детство. Тоа што сме од различна националност и зборуваме
различни јазици, воопшто не ни попречи. Како што никогаш и не ни пречело. Следејќи ја културно-забавна-
та програма што ни ја приредија учениците од ова училиште, уживав во настапите на сите деца независно од
нивниот јазик. Сите беа убави, разиграни. Иако некои од песните и рециталите не ги разбирав и тие ми зву-
чеа убаво. И во нив имаше душа и убавина. Музичкиот состав кој делови од исти популарни песни пееше и
на едниот и на другиот јазик, баш ми изгледаше симпатично, како што гламурозно ми изгледаше и водителка-
та на програмата која на двата јазика им се обраќаше на присутните. Вистински празник за душата и за очи-
те. Е, кога ќе почнеме да се навикнуваме на овие работи, едни на други и во државата, тогаш ќе речам дека
Македонија има шанса.
Низ општествената сцена продефилираа многу луѓе кои, помалку или повеќе, се обидуваа да дадат нека-
ков придонес во развојот на Македонија. Но, за мене херојот на нашето време се вика МУХАМЕД АЛИ ЈА-
ШАРИ. Момчето кое не водејќи сметка кој е и од каде е неговиот соученик, истрча да го брани од разјарени
хулигани, од чија рака за жал и загина. Да не зборувам за судскиот епилог кон убијците кои се сè уште на сло-
бода, која е веројатно некаде и некако наплатена. Жал ми е што тој настан полека но сигурно паѓа во заборав
и се прекрива со правот на национализмот кој секојдневно се сее од оние што ја водат државата. А напротив,
тоа треба да се негува, луѓето да се потсетуваат на тоа, оти тоа треба да е магичната формула за соживот. Тоа
херојство се случи на територијата на Општина Карпош и предлагам покрај толкуте прекрстувања на улици
и градби на безобразно скапи споменици во градот, барем на овој наш херој да му оддадеме должна почит
како граѓани на Општина Карпош со изградба на обележје кое секогаш ќе не потсетува на неговото јунаштво
и ќе биде патоказ за идните генерации.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 5
ВЕТЕНО СТОРЕНО
ГОДИНА НА ОСТВАРЕНИ ВЕТУВАЊА
Зад нас ја оставаме 2012 година. Година на остварени 200 ветувања. Нашето мото „ВЕТЕНО-
СТОРЕНО“ го испочитувавме во целост. Ветивме дека ќе реализираме 200 проекти и тоа нави-
стина го сторивме. Во текот на 2012 година асфалтиравме вкупно 54 улици во должина од 22.000
метри или 22 километри со површина од 110.000 квадратни метри. И не запревме тука. Изгра-
дивме и над 2,6 километри фекална канализација, 1,8 километри атмосферска канализација, 38,4
километри тротоари, 5,7 километри пешачки патеки, 8,4 километри паркиралишта или 670 нови
паркинзи. Поставувавме урбана опрема, градевме пристапни рампи, го решивме и целосно го
обновивме уличното осветлување. Ги реконструиравме сите десет училишта, почнавме и со гра-
динките, градевме и водоводна мрежа, градиме плоштади.
И не само што ветивме и сторивме.
Дури и надминавме. Изградивме, во тек на реализација или во подготовка, на територијата на
Општина Карпош се вкупно 204 проекти во вредност од 580 милиони денари Средената инфра-
структура, хортикултурното уредување и урбанизираната Општина се нашата визија, нашето
ветување и нашиот новогодишен подарок за сите жители на Карпош. Честити Новогодишни и
Божиќни празници и ветуваме дека остануваме на истиот пат-на патот на напредокот.

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
1* Реконструкција на фекална канализација по ул. Руѓер Бошковиќ
2* Реконструкција на фекална канализација по ул. Веселин Маслеша
3* Реконструкција на фекална канализација по ул. Бранислав Нушиќ
Реконструкција на фекална канализација по ул. Демир Трајко
4* (позади слаткарница Рафаело)
5* Изградба на фекална канализација по ул. Пијанец
6* Изградба на фекална канализација по ул. Милан Марковиќ
7* Реконструкција на фекална канализација по ул. 2 во с. Бардовци
8* Изградба на фекална канализација по ул. Ловќенска
9* Изградба на фекална канализација по ул. Братфордска
10* Изградба на фекална канализација по ул. 6 во с. Бардовци
Изградба на фекална канализација по по Новопроектирана улица 1 и ул. 2 во УЗ
11* Карпош 3 (Филип Втори)
12* Изградба на фекална канализација по непробиен дел од ул. Борка Талевски
13* Изградба на фекална канализација по дел од ул. Скупи
Вкупно фекална канализација 2.648м1, сума 15.500.000,00 денари

Изградба на фекална канализација по ул. Пијанец Изградба на фекална канализација по ул. Милан Марковиќ

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Изградба на атмосферска каанлизација по ул. Будимпештанска Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Леринска

ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
14* Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Леринска
15* Изградба на атмосферска каанлизација по ул. Будимпештанска
16* Изградна на атмосферска канализација по ул.Московска
17* Изградба на атмосферска канализација по ул. Кораб
Изградба на атмосферска канализација по Новопроектирана улица 1 и ул. 2 во УЗ
18* Карпош 3 (Филип Втори)
19* Изградба на атмосферска канализација по непробиен дел од ул. Борка Талевски
20* Изградба на атмосферска канализација на паркинг и пристапна улица од ул. Љубљанска
21* Изградба на атмосферска канализација по крак од ул. Адолф Циборовски (Порта Козле)
Вкупно атмосферска канализација 1.786м1, сума 12.000.000,00 денари

Изградба на водоводна мрежа по дел од ул. 6 во с. Бардовци Изградба на водоводна мрежа по ул. Адолф Циборовски

ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА
22* Изградба на водоводна мрежа по дел од ул. 6 во с. Бардовци
23* Изградба на водоводна мрежа по ул. Адолф Циборовски
24* Изградба на водовод по Новопроектирана улица 1 и ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори)
25* Изградба на водоводна мрежа по непробиен дел од ул. Борка Талевски
26* Ископ на ров за поставување на водоводни цевки во населба Средно Нерези
Вкупно водоводна мрежа 3.100м1, сума 21.000.000,00 денари

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 7
ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ
27* Реконструкција на тротоари на ул.
Стрезово
28* Реконструкција на тротоари на ул.
Братфордска
29* Реконструкција на тротоари на ул.
Пијанец и Крчин
30* Реконструкција на тротоари на ул.
Милан Марковиќ
31* Реконструкција на тротоари на ул.
Миле Поп Јорданов
32* Реконструкција со проширување на
тротоари и пешачки патеки на ул.
Невеска и ул. Воденска
33* Реконструкција на тротоари на ул.
Хашка
34* Реконструкција на тротоари по ул.
Струшка
35* Реконструкција на тротоари на ул.
Никола Парапунов
36* Реконструкција на тротоари на ул.
Бранислав Нушиќ
37* Реконструкција на тротоари на ул.
Гаврил Лесновски
38* Реконструкција на тротоари на ул. Реконструкција на тротоари на дел од ул. Ловќенска
Његошева крак 2 и крак 3
39* Реконструкција на тротоари на ул. 45* Реконструкција на тротоари на ул.
Осло Владимир Каваев
40* Реконструкција на тротоари на ул. 46* Реконструкција на тротоари на ул.
Бриселска со краци Пресека со краци
41* Реконструкција на тротоари на 47* Реконструкција на тротоари на дел од
ул.Извор ул. Ловќенска
42* Реконструкција на тротоари на ул. 48* Реконструкција на тротоари на
Сливовска ул. Ловќенска 2
43* Реконструкција на тротоари на ул. 49* Реконструкција на тротоари на ул.
Кленоец Скупи 3
44* Реконструкција на тротоари на ул. 50* Реконструкција на тротоари на ул.
Бабуна Скупи 22
51* Реконструкција на тротоари и патеки во
Карпош 2
52* Реконструкција на тротоари на ул. Ј.
Гагарин од ул. Козле до бул. Т. Гологанов
53* Реконструкција на тротоари на ул.
Мраморец
54* Реконструкција на тротоари на ул.
Мокра
55* Реконструкција на тротоари на ул.
Беришка
56* Реконструкција на тротоари на ул.
Братфордска, дел 2
57* Реконструкција на тротоари на ул.
Копачка
58* Реконструкција на тротоари на ул. 10,
Реконструкција на тротоари на ул. Ј. Гагарин 12 и 14 во УЗ Бардовци

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
59* Реконструкција на тротоари на
ул. Кнез Хацон
60* Реконструкција на тротоари на
ул.Лесновска
61* Реконструкција на тротоари на
ул. Константин Презвитер

62* Реконструкција на тротоари на ул.
Трнодол
63* Реконструкција на тротоари на ул. Поп
Богомил
Вкупно тротоари 38.400м2 односно должина
од 26 км и сума 67.200.000,00 денари Асфалтирање на ул. Разловечко востание
73* Асфалтирање на пристапна улица
АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИ (мавровска населба) Влае 1
64* Асфалтирање на ул. Веселин 74* Асфалтирање на ул. Козле 9
Маслеша 75* Асфалтирање на ул. Козле 11
65* Асфалтирање на ул. Бранислав 76* Реконструкција на крак од ул. Ванчо
Нушиќ Мицков
66* Асфалтирање на ул. Руѓер Бошковиќ 77* Асфалтирање на ул. Бриселска
67* Реконструкција на постоечка ул. 78* Асфалтирање на ул. Г. Лесновски
Козле 2
79* Асфалтирање на ул. Крчин
68* Асфалтирање на ул. Копачка
80* Асфалтирање на ул. Пијанец
69* Асфалтирање на ул. Будимпештанска
81* Асфалтирање на ул. Леринска
70* Асфалтирање на ул. Разловечко
востание 82* Асфалтирање на ул. Ловќенска
71* Асфалтирање на ул. Осло 83* Асфалтирање на ул. Стрезово
72* Асфалтирање на ул. Каирска 84* Асфалтирање на ул. Брафтордска
85* Асфалтирање на ул. Милан Марковиќ
86* Асфалтирање на ул. Јуриј Гагарин од
ул. Козле до бул. Теодосиј Гологанов
87* Асфалтирање на Његошева крак 2 и
крак 3
88* Изградба на Новопроектирана ул. 1 и
ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори)
89* Асфлатирање на ул. Козле 2
90* Асфалтирање на ул. Козле 3
91* Асфалтирање на ул. Невеска со
краци
Асфлатирање на ул. Стрезово 92* Асфалтирање на ул. Воденска со
краци
93* Асфалтирање на ул. Извор
94* Асфалтирање на ул. Кленоец
95* Асфалтирање на ул. Бабуна
96* Асфалтирање на ул. В. Каваев
97* Асфалтирање на ул. Пресека со
краци
98* Асфалтирање на ул. Ловќенска 9
99* Асфалтирање на ул. Ловќенска 11
Асфлатирање на ул. Козле 2 100* Асфалтирање на ул. Ловќенска 13

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 9
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ПАТЕКИ
120* Реконструкција на патека кај ОУ Јан
Амос Коменски
121* Реконструкција на патеки на ул. Јуриј
Гагарин спротивно од студентскиот
дом Гоце Делчев
122* Поплочување на крак од ул. Фјодор
Достоевски
123* Поплочување на пристапна патека на
ул. Ацо Шопов
124* Поплочување на крак од ул. Козле 1
125* Реконструкција на крак од ул. Козле
(десно од црквата)
Асфалтирање на ул. Будимпештанска 126* Реконструкција на патеки во Влае 1
127* Реконструкција на патеки во Карпош 4
101* Асфалтирање на ул. Ловќенска 15
128* Реконструкција на патека на ул. Козле 5
102* Асфалтирање на крак од ул.
Ловќенска 129* Изградба на пешачка патека од Гер-
манска амбасада до ул. Ловќенска 4
103* Асфалтирање на дел од ул.
Ловќенска 9 130* Реконструкција на крак од ул. Козле
(после мостот лево пред црквата
104* Асфалтирање на ул. Скупи 6
131* Реконструкција на пешачка патека во
105* Асфалтирање на ул. Радика со краци УЗ ПБ Кочо
106* Асфалтирање на ул. Огражден со 132* Реконструкција на патека на Скупи 4
краци
Вкупно реконструкција на патеки
107* Асфалтирање на ул. Пелистерска со 5.750 м2 односно должина од 4 км
краци сума 9.500.000,00 денари
108* Асфалтирање на ул. Струма со краци
109* Асфалтирање на ул. 2 Бардовци
110* Асфалтирање на ул. 10 Бардовци
111* Асфалтирање на ул. 18, Бардовци
112* Асфалтирање на пристапен пат до
пречистителна станица во Г. Нерези
113* Асфалтирање на ул. 8 во УЗ
Бардовци
114* Асфалтирање на ул. 14 во УЗ
Бардовци
115* Асфалтирање на ул. Миле
Поп Јорданов на потег од ул.
Братфордска до ул. Козле
Реконструкција на патеки во Карпош 4
116* Асфалтирање на ул. Миле Поп
Јорданов на потег од ул. Козле до
паркинг на кула бр. 40
117* Асфалтирање на ул. Рампо
Левката
118* Изградба на крак од ул. Адолф
Циворовски (Порта Козле)
119* Изградба на новопроектирана
улица со пешачка патека од ул.
Петар Чаулев до ул. Ацо Шопов
Вкупно асфалтирање на улици 17.900м1,
сума 113.000.000,00 денари
Реконструкција на патека на ул. Козле

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
УЧИЛИШТА И ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
143* Реконструкција на ОУ Братство, УЗ
Тафталиџе 2
144* Изградба на котларница во ОУ
Братство
145* Реконструкција на ОУ ХТ Карпош
146* Реконструкција и санација на фасада
на ОУ ХТ Карпош
147* Реконструкција на јакострујна
електрична инсталација во ОУ
ХТКарпош
148* Поставување на видео надзор,
Изградба на паркинг простор на ул. Разловечко востание дојава за пожар и безжична
компјутерска мрежа во ОУ ХТКарпош
149* Реконструкција на громобранско
заземјување во ОУ ХТ Карпош
150* Замена на покрив на ОУ Аврам
Писевски
151* Изработка на фасада на ОУ Аврам
Писевски
152* Замена на покрив во ОУ Владо
Тасевски
153* Замена на столарија во ОУ Владо
Тасевски
154* Изведба на фасада на ОУ Владо
Изградба на паркинг простор кај амбулантата и асфалтирање на ул. Козле 2 Тасевски
155* Градежно занатски работи во ОУ
ИЗГРАДБА НА ПАРКИНГ ПРОСТОР Вера Циривири Трена
133* Изградба на паркинг простор на ул. 156* Замена на покрив во ОУ Вера
Вич дел 2 Циривири Трена
134* Изградба на паркинг простор кај
амбуланта на ул. Козле 2
135* Реконструкција со проширување на
паркинг простор и скали со рампа на
ул. Јуриј Гагарин бр. 45
136* Изградба на паркинг на ул. Воденска
137* Изградба на паркинг простор и
бетонска ограда пред дворот на ОУ
Петар Поп Арсов на ул. Разловечко
востание
138* Реконструкција на тротоари на
паркинг на ул. Миле Поп Јорданов
139* Реконструкција на паркинг на ул.
Никола Парапунов бр. 31
140* Реконструкција на паркинг со
пристапна улица од ул. Љубљанска
141* Реконструкција- асфалтирање на
паркинг простор пред кула бр. 40 на
ул. Миле Поп Јорданов
142* Изградба на паркинг простор на крак
од ул. Адолф Циборовки (Порта
Козле)
Вкупно реконструкција на патеки
5.750 м2 односно должина од 4 км
сума 9.500.000,00 денари Целосна реконструкција на ОУ Аврам Писевски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 11
168* Дислокација и изградба на дворна
ограда на улица Козле 2
169* Итни интервенции на фекална и
атмосферска канлизација
170* Покривање на отворен атмосферски
канал на локалитет Куршумлица
171* Покривање на отворен атмосферски
канал на ул. Козле 3
172* Реконструкција на плато кај
Педагошка Академија
173* Демонтажа, дислокација и изведна
Темелно реконструирано ОУ Братство на четврта и петта барака
174* Изградба на спортско игралиште во
157* Реконструкција на фасада на ОУ населба Средно Нерези
Вера Циривири Трена
175* Одржување на сообраќајници во
158* Замена на светилки во ОУ Вера зимски услови
Циривири Трена
176* Изградба на плоштад Влае градежен
159* Замена на покрив на ДГ Пролет - дел
Козле
177* Изработка на округли бетонски
160* Замена на покрив на ГД Пролет - елементи околу дрва на тротоари на
Влае 1 територија на Општина Карпош
161* Замена на покрив на детска градинка 178* Изградба на Администртивен објект
Орце Николов во Kарпош III на Општина Карпош - градежен дел
162* Целосна реконструкција на 179* Соларни светилки за подземните
градинката Орце Николов во Kарпош гаражи на улица Јуриј Гагарин
II (проект со УНДП)
Вкупно останати инфраструктурни
163* Реконструкција на ОУ Војдан проекти сума 146.330.000.00 денари
Чернодрински
164* Реконструкција на громобранско
заземјување во ОУ Војдан
Чернодрински
Вкупно реконструкција на училишта
137.500.000.00 денари

ОСТАНАТИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
165* Изградба на пристапна рампа со
скали на ул. Милан Марковиќ
166* Реконструкција на фасада на
станбена зграда на ул. Никола Тесла
бр. 2 Нов плоштад - Млечен ресторан
167* Изградба на плоштад Млечен
УРБАНА ОПРЕМА
ресторан- градежен дел
180* Изградба на нови детски игралишта и
поставување на реквизити
181* Изградба на ограда на ул„Ванчо
Мицков“
182* Постаувување на парковски клупи за
седење - ТИП БВ
183* Постаувување на корпи за отпадоци
- ТИП БВ
184* Изградба на ограда на спортско
игралиште во уз. Нерези
185* Реконструкција на урбаната опрема
на плато Карпош 3
186* Урбана опрема за плато Педагошка
Нов плоштад и фонтана во Карпош 3

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
187* Изградба на тенда-натстрешница 193* Простор помеѓу зградите на улица
на дел од терасите и влезовите Никола Русински и улица Карпошево
во станбена зграда за колективно востание
домување на ул.„Никола Тесла“ бр.2
194* Изведба на нова електрична
Вкупно урбана опрема инсталација на плато Карпош 3
сума 19.100.000,00 денари
195* Изведба на нова електрична
инсталација позади зградите на
ул.Никола Русински 3, 3А и 3Б
196* Реконструкција на улично
осветлување
197* Целосна реконструкција на
електрична инсталација на ул.
Бриселска
198* Целосна реконструкција на
електрична инсталација на ул.
Копачка
199* Поставување на ново осветлување
на новопроектирана улица помеѓу ул.
Ацо Шопов и ул. Петар Чаулев

Изградба на нови детски игралишта и поставување на реквизити 200* Изведба на нова електрична
инсталација на ул.Манапо
ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 201* Осветлување на фасада на станбена
зграда за колективно домување на
188* Реконструкција на улично ул.„Никола Тесла“ бр.2
осветлување на ул. Крчин
Вкупно јавно осветлување
189* Изведба на нова електрична сума 16.000.000,00 денари
инсталација на воздушна мрежа на
ул.Теодосиј Синаитски-продолжеток
ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ
190* Изведба на нова електрична
инсталација на паркинг простори и 202* Хортикултурно уредување и
пешачки патеки во УЗ Карпош 2 автоматски систем за полевање на
јавно зеленило на плато Карпош 3
191* Паркинг простор на улица
“Варшавска” 17 203* Хортикултурно уредување на
жардињерите на двете страни од бул.
192* Паркинг простор позади згради на Партизански Одреди на потег од мост
булевар “Теодосиј Гологанов” бр.90 Обединети нации до ул. Рузвелтова
и 92
204* Систем за наводнување на
жардињерите на двете страни од бул.
Партизански Одреди
205* Хортикултурно уредување на
површина и поставување на систем
за автоматско наводнување -
полштад Влае
Вкупно проекти 205 сума
581.936.603,00денари

Целосна реконструкција на електрична инсталација на ул. Бриселска Хортикултурно уредување на бул. Партизански Одреди
* - Реализирано * - Во тек на реализација * - Во подготовка

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 13
ПРИЗНАНИЈА
НАГРАДА ЗА ХУМАНИСТОТ
Во организација на невладината „ Детла Ексклу-
зив“ и под спонзорство на Општина Карпош, во До-
мот на Армијата на Република Македонија, на крајот
на 2012 година, шестипат по ред се одржа манифес-
тацијата “Различни, а еднакви”. Овој настан се сов-
падна со Меѓународниот ден на човекови права, на
кој присуствуваа политичари, спортисти, уметници,
хумани луѓе, и се разбира, лицата со посебни потре-
би, за кои оваа манифестација и беше наменета.
Настанот беше збогатен со културно-уметничка
програма, што ја приредија естрадните уметници;
Александар Митевски, Ребека, Зоран Џорлев ,Сара
ЗЛАТНА ПЛАКЕТА Марковска и други, осведочени хуманисти. Во про-
грамата настапија и лицата со посебни потреби, кои

ЗА ЈАКИМОВСКИ ВО НИШ преку музички, драмски и поетски перформанси
покажаа дека не се разликуваат од останатите со-
Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо граѓани.
Јакимовски е добитник на „Златна плакета за под- Во духот на манифестацијата, во повеќе катего-
дршка на претприемништвото“ во регионални рам- рии, беа доделени награди “Различни а еднакви”.
ки. Ова високо признание, во Стопанската комора Меѓу наградените, се најде и градоначалникот на
на Ниш му ја врачи претседателот на Унијата на
претприемачи и занаетчии од Регионот на Јужна
Србија. Организаторите на оваа манифестација,
Унијата на претприемачи и занаетчии на Ниш која
брои над 6.000 членови и Стопанската комора на
Ниш која бележи „100 години посветени на стопан-
ството“ се членки на повеќе регионални и европски
асоцијации и граѓански иницијативи. Освен со пот-
тикнување на претприемништвото, тие се ангажи-
раат и на полето на намалување на сиромаштијата
и помош на маргинализираните групи и на лицата
со посебни потреби.
Во 2012 година, „Златна плакета“, освен градона-
чалникот на Општина Карпош, доби и министерот
за финансии и економија на Србија Млаѓан Дин-
киќ, за успех во намалување на давaчките и таксите Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој за својот
за малите бизниси, како и претседателот на Собра- ангажман во социјалната сфера и за активното вк-
нието на Ниш, проф. д-р Миле Илиќ. Наградите на лучување на инвалидните лица во општеството два-
останатите 60-тина добитници, им ги врачи претсе- пати беше прогласен за најхумaн градоначалник.
дателот на Унијата на претприемачи и занаетчии од - Она што е најважно е, дали го имаш срцето,
регионот на Јужна Србија, Среќко Докиќ. Заблаго- дали сакаш со срце. Оној што нема срце, тој е хенди-
дарувајќи се на честа и признанието, градоначални- кепиран. Тоа што човекот го прави човек, без разли-
кот Јакимовски рече: „Посебно ми е драго што на- ка дали е тој создаден таков или, пак, ќе ги промени
шите напори, и залагањата на Општина Карпош за своите навики, е способноста да сака додека е жив.
поддршка на претприемништвото и воопшто за ре- Јас одбрав да сакам, и моето најголемо задоволство
гионалната соработка и развој, се видливи и надвор е да им помагам на луѓето додека сум жив рече гра-
од нашата општина, нашата држава, и пошироко во доначалникот Јакимовски, заблагодарувајќи им се
регионот на Југоисточна Европа. Карпош е најус- за наградата.
пешна општина во Македонија, со најниска стапка Инаку, пред две години, Институтот “Евро Бал-
на невработеност, општина со најмногу инвести- кан” ја прогласи Општина Карпош за општина со
ции, а во тоа несомнена улога имаат и малите биз- најголема социјална инклузија.
ниси и претприемачите кои, ние, како локална вла-
ст, сесрдно ги поддржуваме“. И. Ѓ.
В. Цветковска

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ХУМАНОСТ НА ДЕЛО
Карпош се грижи за своите граѓани

ПАРИЧНА ПОМОШ
ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
По повод меѓународниот ден на лицата со посеб- Иако, согласно со законските прописи, ние се-
ни потреби, во просториите на Општина Карпош уште немаме надлежност во делот на социјалната
градоначалникот Стевчо Јакимовски на 30 лица со заштита, сепак, одиме чекор предвреме, сметајќи
посебни потреби коишто живеат на територија на дека државната грижа за одредена категорија на
Општина Карпош им додели еднократна парична граѓани не е доволна. Дали се работи за лица со по-
помош во износ од 10.000 денари, За да ја почув- себни потреби или за граѓани кои се нашле во по-
ствуваат топлата пријателска атмосфера на добре- тешка материјална состојба, сепак државната грижа
дојде, се погрижија и дечињата од градинката “Про- не е доволна. Затоа сметаме дека со средствата кои
лет” од Козле, кои преку изведба на песнички, им се издвоени од нашиот буџет, за вакви намени се и
пратија порака на своите сограѓани дека и тие ми- тоа како целисходни, и сметаме дека на ваков начин
слат на нив. Притоа, на своите гости им врачија по- придонесуваме да се олесни секојдневниот живот.
дароци што ги изработиле со помош на своите ро- Средствата кои ги донираме, сметаме дека вие ќе
дители. знаете да ги искористите најцелисходно, така што
- Ова е наша традиционална манифестација, и сами ќе одлучите дали треба да се набави некое по-
овој ден ние го одбележуваме на ваков начин, со, би магало, дали треба нешто за лекување, за физикална
рекол, симболична поддршка на овие граѓани од терапија и слично. Општина Карпош и понатаму ќе
Општина Карпош. Во изминатиот период, Општина продолжи со поддршка, на вас и на вашите семејства,
Карпош водеше интензивна грижа за лицата со по- рече градоначалникот Јакимовски, обраќајки им се
себни потреби, а оние што имаат хронични болести на присутните. Тој ја искористи оваа пригода за да
во континуитет им доделуваме парични средства. им ги честита претстојните новогодишни празници
Едновремено, онаму каде што имало потреба напра- и им посака добро расположение.
вени се пристапни рампи, а во основните училишта, На присутните им се обрати и Викторија Ивано-
локалната самоуправа плаќа стручни тимови, соста- ва, една од примателите на финансиската поддршка
вени од социјален работник, психолог и педадог, со – истакнувајќи дека, за разлика од државните ин-
цел на овие ученици да им се посвети поголемо вни- ституции, кои останале глуви за нејзините потреби,
мание .Она што е исто така битно, е дека даваме единствен кој го слушнал нејзиниот глас е токму,
поддршка на лица со посебни потреби коишто спор- градоначалникот Јакимовски.
туваат и учествуваат на меѓународни натпревару- Инаку, оваа хумана манифестација за Денот на
вања, и со гордост ја претставуваат Општина Кар- лицата со посебни потреби, се одржува по вторпат и
пош и Република Македонија – изјави градоначал- се надеваме ќе стане традиционална.
никот Стевчо Јакимовски. Игор Ѓуровски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 15
СОРАБОТКА
ОФИЦИЈАЛИЗИРАНА СОРАБОТКАТА МЕЃУ
ОПШТИНА КАРПОШ И FLEURY-SUR-ORNE
Во периодот од 16-ти до 22-ри Декември, делега- зира нашата Општина. Спортот беше посебно инте-
ција на Општина Карпош составена од Роберт Јан- ресна тема за соработка, пред сè поради фактот дека
ковски, Член на Советот на Општината, Петар Теов, двете Општини имаат свои лиги во фудбал и кошар-
раководител на Сектор за заштита на животната ка. Беа договорени пријателски натпревари во мла-
средина и природата, Мирјана Ѓоргиевска, раково- дински категории во фудбал и во кошарка.
дител на Секторот за финансиски прашања, Гордана Посебено мора да се издвои сесијата на која се
Стојчевска – Зафировска, раководител на Одделени- дискутираше за заедничкото аплицирање со кон-
ето за детска, социјална и здравствена заштита, Ева- кретни проекти во фондовите на Европската Унија,
нтија Стојановска, раководител на секторот за развој пред се поради фактот што ЕУ издвојува големи сред-
и Александра Теова, раководител на одделение за ства кога станува збор за соработка помеѓу општина
локален економски развој, беше во возвратна, ра- од Европската Унија и општина која не е нејзина
ботна посета на Општината Fleury-sur-Orne. членка. Во таа пригода беше нагласено дека Карпош
При посетата, македонската делегацијата имаше е единствената Општина во градот Скопје која има
можност одблиску да се запознае со работата на ло- двајца сертифицирани експерти од областа на при-
калната самоуправа во Франција преку работните стапните европски фондови, г-динот Петар Теов и
средби со општинската администрација. Свое прет- г-ѓата Александра Теова.

ставување Општината Карпош имаше пред Советот Нашите француски пријатели беа пријатно изне-
на Општината Fleury-sur-Orne, при што, детално бе- надени од грижата која Општина Карпош ја посве-
ше презентирана работата на градоначалникот, Со- тува на социјално загрозените семејства како и на
ветот и општинската администрација. лицата со хендикеп.
Работните состаноци резултираа со конкретни Целокупната соработка беше официјализирана
проекти од областа на економскиот развој, соција- преку меморандум за соработка кој во името на Оп-
лата, образованието, младите, културата и животна- штина Карпош го потпиша советникот Роберт Јан-
та средина. Веќе за во април е договорена посета на ковски и градоначалникот на Fleury-sur-Orne, гос-
ученици од основното образование од оваа фран- подиниот Marc Lecerf.
суска општина, кои ќе имаат можност да се запозна- Како круна на посетата беше приемот од страна
ат со културниот и спортскиот живот во Општина на претседателот на Советот на Долна Нормандија
Карпош. Исто така, договорена е соработка од обла- задолжен за соработка со Југоисточна Европа, каде
ста на културата, поточно, неколку еминентни фран- беше презентирана идната соработка помеѓу двете
цуски сликари изразија интерес да учествуваат на општини.
ликовната колонија која традиционално ја органи- Р. Ј.

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ПРОЕКТИ
поединечните детални анализи им се достапни само
на општините-партнери, со цел, секоја сама за себе
да си изврши споредба на резултатите и да ги споре-
ди сопствените постигнувања со просекот на ниво
на држава.
Целта на овој проект е да се стимулира ефикасен,
транспарентен и отворен процес на спроведување
на децентрализацијата, преку следење, известување
и јавно информирање, за пренесувањето и за извр-
шувањето на надлежностите од страна на општини-
те во областите: финансии, образование, урбанизам
и урбанистичко планирање, локален и регионален
развој и комунални дејности.
“ Транспарентна И. Ѓ.
и ефикасна децентрализација”

KАРПОШАНИ
СО НАЈВИСОКА
ДОВЕРБА ВО
ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ
При крајот на декември, во ОУ “Димо Хаџи Ди-
мов”, Фондацијата Отворено Општество – Македо-
нија (ФООМ) и Центарот за развој на локалната де-
мократија (ЦРЛД), во рамките на проектот “ Транс-
парентна и ефикасна децентрализација” го презен-
Во ОУ “Братство”

ОДБЕЛЕЖАН
тираа годинешниот извештај за децентрализација.
Станува збор за трет последователен извештај, во 12
општини-партнери, кој се базира на теренско истра-
жување за мерење на задоволството на граѓаните, од
услугите што ги добиваат од локалните власти во ДЕНОТ НА УНИЦЕФ
периодот 2011-2012 година.
Во извештајот беа опфатени општините Бого- Во просториите на ОУ “Братство”- Карпош, по
виње, Велес, Гостивар, Дебар, Илинден, Карпош, Ку- повод денот на формирањето на УНИЦЕФ (11. де-
маново, Неготино, Охрид, Старо Нагоричане, Стру- кември 1946. г .), се одржа ликовна работилница со
мица и Тетово. Според овоj извештај, Општина Кар- познатиот сликар и хуманист Живко Поповски-
пош има највисока оценка во однос на останатите Цветин. На работилницата присуствуваа педесети-
општини-партнери. Во трите анализирани години, на ученици од I до V одделение, кои ја следат наста-
највисоки оценки имаат добиено услугите од обла- вата на двата наставни јазика, (македонски и албан-
стa на образованиетo, спортoт и културатa, а се за- ски). Авторот на присутните ученици и наставници
бележува и континуирано подобрување на оценката им подари по една од своите слики, а на училиште-
за локалниот економски развој. то му врачи благодарница за соработка, учество и
Според структурата, извештајот се состои од три придонес во реализација на караванот – “Цвеќе на
главни дела. Во првиот дел се изложува задоволство- мирот”.
то на граѓаните од услугите поделени по области на Децата со голем интерес го следеа Поповски, до-
надлежности на ниво на Република Македонија. Во дека ги сликаше своите цветови, а потоа одговара-
вториот дел се прикажани резултатите од генерал- ше и на нивните љубопитни прашања. Децата го-
ните прашања со кои се мери општата перцепција на стинот го почестија со рачно изработени подароци
граѓаните за резултатите од процесот на децентра- и пригодна програма,изведувајќи ја монодрамата
лизација. Во третиот дел се презентирани генерал- “Детските права”.
ните резултати за секоја општина-партнер, додека И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 17
ОБРАЗОВАНИЕ
ОУ „Лазо Трповски“ во меѓународен проект

ПОЛИТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА СЕДМООДЕЛЕНЦИ

Зададените четири теми учениците ќе ги реализираат, во рамки на воннаставните активности, како
интердисциплинарен научно-истражувачки проект, (групна работа), во соработка со соодветни институции,
здруженија на граѓани, установи и експерти

Сојузната централа за политичко образование Зададените четири теми учениците ќе ги реали-
од Бон, Германија, третпат едноподруго го избра ОУ зираат, во рамки на воннаставните активности, како
„Лазо Трповски” од Скопје, за проектно училиште, интердисциплинарен научно-истражувачки проект,
во реализацијата на задачи, од областа на поли- (групна работа), во соработка со соодветни инсти-
тичкото образование. Во овој проект ќе учествуваат туции, здруженија на граѓани, установи и експерти.
140 основни и средни училишта од Европа. Органи- Конечната верзија на целосно завршените проекти
заторот од Бон, на ОУ „Лазо Трповски”, му додели што ќе бидат испратени во Бон, мора да биде доста-
четири проектни задачи кои учениците од седмо од- вена на германски јазик. ОУ „Лазо Трповски” од
деление треба да ги реализираат најдоцна до среди- Скопје, проектот го реализира со финансиска под-
ната на март 2013 година. Темите, кои оваа реноми- дршка од страна на фондацијата „Фридрих Еберт“, а
рана германска образовна институција му ги додели покровител на овој глобален проект е претседателот
на ова скопско училиште се: „Опасност од злоупо- на Германија, Јоахим Гаук
треба на личните податоци на социјалните мрежи“, Во рамките на проектот што претставува дел од
„Потребата од прогласување на светски денови од тест фазата за следниот 43. Меѓународен училиштен
страна на Обединетите нации и УНЕСКО, како на натпревар за политичко образование, пријави под-
пример: Светски ден на детето и сл.“, „Целта на учи- несоа повеќе од илјада основни и средни училишта
лишните приредби и манифестации“ и „Бразил, од Европа. Изборот на ОУ „Лазо Трповски“ се дол-
земја на фудбалот или...?!“. . Оваа меѓународна ак- жи, меѓу другото, и на воспоставената меѓусебна со-
тивност, претставува неофицијално европско учи- работка со Сојузната централа за политичко обра-
лишно првенство за политичко образование, во кое зование што трае континуирано изминативе седум
секоја година активно учествуваат околу 60. 000 уче- години (од 2006 година).
ници од 29 европски земји. Стефан Симовски

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ПАРТНЕРСТВО
И градинката „Орце Николов“ - Карпош II

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА
ливи потрошувачи на електрична енергија, со нови
Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо прозорци и нов изолиран покрив, ќе можеме да
Јакимовски, раководителот на Секторот за енергет- заштедиме дури 70% од потрошувачката на елек-
ска ефикасност - Љупчо Димов, како и програмски- трична енергија. Притоа, тие средства можеме да ги
от раководител на регионалниот центар на УНДП, пренамениме за други потреби коишто ги имаат де-
Стефан Лилер и заменикот постојан претставник на цата во оваа градинка, изјави градоначалникот Сте-
УНДП во Македонија, Алесандро Фракасети, ја по- вчо Јакимовски. Тој додаде, дека, Општина Карпош
сетија градинката “Орце Николов” во Карпош која е соработува со УНДП на три нови проекти, кои се
идентификувана како една од најдобрите активнос- однесуваат на уличното осветлување, на подобру-
ти спроведени оваа година на полето на енергетска вање на енергетската ефикасност на другите градин-
ефикасност. ки и училишта, со надеж дека по новогодишните
По целосната обиколка на обновениот објект тие празници ќе дојде до имплементација на овие три
можеа да се уверат во придобивките на својот заед- проекти.
нички проект - потполна реконструкција на градин-
ката “Орце Николов”, според стандардите за енер- -УНДП соработува со многу општини во Маке-
гетска ефикасност. На состанокот, кој се одржа по- донија, посебно на проекти за енергетска ефикас-
доцна, беа разменети искуства од спроведувањето ност. Сакавме да започнеме со општини, кои се до-
на заедничкиот проект “Енергетска ефикасност во бро подготвени за имплементација на вакви проек-
градежниот сектор”, како и идната соработка во ти. Токму Општина Карпош е една од тие за кои
рамките на проектот “Создавање на одржлива сре- сметавме дека е добро подготвена за ваква соработ-
дина за развој на енергетскиот менаџмент во Оп- ка– изјави, заменикот постојан претставник на УН-
штина Карпош”, кој партнерски ќе се спроведува ДП во Македонија – Алесандро Фракасети. Тој пот-
следната година. сети дека, до реализација на вториот меѓусебен про-
Вредноста на проектот е 300.000 $, од кои, учест- ект, ќе дојде по новогодишните празници.
во на Општина Карпош е 150.000 $. Со овој проект И покрај тоа што, сите 10 училишта кои се наоѓа-
ќе бидеме прва општина во Македонија која вове- ат на територијата на Општина Карпош, се “енергет-
дува комплетен енергетски менаџмент на управу- ски ефикасни”, исто така, вредно е да се напомене
вање со енергијата во сите објекти во надлежност дека, Општина Карпош е единствената општина во
на општината и јавното осветлување. Исто така, во Македонија, која има и Сектор за енергетска ефи-
два објекти ќе биде реализиран автономен систем касност.
на греење со обновливи извори на енергија. Игор Ѓуровски
-Ова е еден извонреден пример, каде што ние ќе
можеме да видиме, како со добра изолација, штед-

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 19
ВРАБОТУВАЊЕ
Доделени сертификати за учесниците во проектот

“САМ СВОЈ ГАЗДА”
Кон средината на минатиот месец, во простори- рандум за соработка со кој 20 млади луѓе од Oпшти-
ите на Општина Карпош, градоначалникот Стевчо на Карпош (преку отворен конкурс), ќе поминат
Јакимовски свечено им ги врачи сертификатите на три месеци во Yes Акцелераторот, каде ќе добијат
околу 60 лица кои успешно ја минаа обуката “Сам бесплатен простор за работа од областа на ИТ
свој газда”. Проектот се реализираше во соработка секторот, како и совети од ментори, можност за
помеѓу Општина Карпош и консултантската куќа вмрежување со потенцијални инвеститори и средби
“Вижн Консалтинг”. Обуката се одвиваше во две фа- со успешни претприемачи кои ќе им помогнат да се
зи, од кои во првата беа вклучени млади невработе- соочат со предизвиците во текот на престојот.
ни лица, додека во втората беа опфатени мали и -И покрај тоа што Општина Карпош е општина
средни претпријатија. Со неа треба да се создаде но- со најмал процент на невработеност во Република
ва генерација на претприемачи, кои понатаму би Македонија, кој се движи околу 16 %, сепак ние како
биле идни работодавачи и би креирале работни ме- локална самоуправа, во наредниот период, многу
ста во заедницата. повеќе ќе посветиме внимание на поддршката и от-
Конкретен резултат на оваа соработка е појаву- ворање на нови работни места. Овие бенефиции ги
вањето на две нови фирми на македонскиот пазар нудиме за сите оние коишто сакаат да се надграду-
кои целосно самостојно работат. Проектот “Сам ваат и да се подготвуваат за сферата на бизнисот, но
свој газда” се одвива во континуитет, и има за цел да исто така и за локалните фирми кои работат на те-
им овозможи соодветни ресурси на младите кои ве- риторијата на Карпош, со цел отворање на нови ра-
ќе работат одредена форма на услужен бизнис, но ботни места – изјави градоначалникот Јакимовски.
сеуште немаат регистрирано своја компанија.
Веднаш по овој свечен чин, Општина Карпош и И. Ѓ.
Фондацијата „ПСМ – инкубатор“ потпишаа Мемо-

ЛЕГАЛИЗАЦИЈАTA- СО НЕСМАЛЕНО ТЕМПО
Општина Карпош продолжува со процесот на прекинување на постапката, до утврдување на пра-
легализација со несмалено темпо. Во текот на ме- вниот статус на објектите, поврзани со предмети
сец декември беа издадени 19 предмети за утврду- за легализација. Во истиот период, до архивата на
вање на статусот на бесправно изградените објек- Општина Карпош беа доставени уште 43 предме-
ти. Од нив, 15 се урбанистички согласности со ти и поднесоци од страна на граѓаните, во кои глав-
пресметки и четири решенија за легализација на но доминаираат барањата по оваа основа.
објектите. Исто така беа донесени 30 заклучоци за

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23• ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
СОЛИДАРНОСТ
70 хуманитарни пакети

ЗА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ СЕМЕЈСТВА
Ден пред Новата година, по повод претстојните
празници, во просториите на општинската зграда
(во населбата Нерези), градоначалникот на Општи-
на Карпош Стевчо Јакимовски, врачи 70 хумани-
тарни пакети на своите сограѓани кои се наоѓаат во
потешка материјална состојба. Пакетите се состојат
од прехранбени производи, пијалоци и средства за
хигиена.
Општина Карпош, во рамките на хуманитарна-
та акција “Да бидеме хумани за нашите соседи“, која
ја спроведе минатиот викенд (сабота и недела 22-23
декември), со несебичната помош на своите согра-
ѓани кои пазареа во поголемите маркети во 14-те
урбани и месни заедници во Општина Карпош, ус-
пеа да собере значителна количина на разновидни
производи, со намера, тие да се најдат во домовите
на нивните сограѓани кои се наоѓаат на социјалните
маргини. Во оваа пригода, градоначалникот им ги овој чин, карпошани, уште еднаш, по осми пат, го
честита Новогодишните и Божиќните празници, покажаа својот хуман карактер и чувство за соли-
истакнувајќи: - Како Општина, досега водиме гри- дарност. Од друга, страна пак, локалната самоупра-
жа за сите наши граѓани, без разлика дали се рабо- ва се погрижи за своите сограѓани кои не се во
ти за медицинска заштита, за финансиски средства, можност, да им овозможи, и тие посреќни и повесе-
или, пак, се работи за помош, за нашите сограѓани ли да ги дочекаат претстојните празници, во топла,
да можат подостоинсвено и повесело да ги одбеле- семејна атмосфера, и трпеза како што доликува за
жат Новогодишните и Божиќните празници. Со секое семејство.

Во УЗ Нерези

ВРАЧЕНА ПОМОШ
По повод претстојните Новогодишни и Божиќ- дателот на Советот на Општина Карпош, Трифун Три-
ни празници, во просториите на УЗ Нерези, претсе- фуновски, и претседателот на УЗ Нерези, Стојан
Димовски, врачија 30 социјални пакети на семеј-
ствата кои се наоѓаат во потешка материјална со-
стојба.
Во акцијата „Сите заедно да бидеме среќни”, која
на три пункта ја спроведоа вработените од УЗ Не-
рези, солидарните граѓани, за своите соседи дони-
раа облека и играчки.
Заблагодарувајќи им на сите хумани граѓани од
Карпош, г. Трифуновски најави дека во иднина
општината ќе продолжи со реализација на проекти
од ваков карактер: - И овојпат локалната самоупра-
ва заедно со Градоначалникот Стевчо Јакимовски,
вработените лица, Советот, урбаните заедници и
пред се со граѓаните на оваа Општина, го покажаа
својот хуман лик, а така ќе биде и во иднина, рече
претседателот на Советот на Општина Карпош.

И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23• ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 21
ЕКОЛОГИЈА
ОУ „Јан Амос Коменски“ Во Карпош
победник во натпреварот

„МОЈА ЕКО КУЌА“
Во просториите на Општина Карпош, во при-
суство на претставници од локалната самоуправа,
градоначалникот Стевчо Јакимовски, стручниот
тим на тренинг центарот ЦеПроСард, и училишни-
те тимови составени од ученици (од шесто до осмо
одделение) и наставници-ментори, од девет основ-
ни училишта на Општина Карпош, се одржа заврш-
ната манифестација на натпреварот „Моја еко-
куќа“. Во рамките на оваа манифестација, ученици-
те ги изложија своите трудови, макети на еко куќи,
по што одржаа и куса презентација од областа на
енергетската ефикасност на објектите и користење
на енергијата од обновливи извори. Комисијата
имаше тешка задача, но сепак на крајот одлучи про- МЕЃУНАРОДЕН
ДЕТСКИ
ектот на ОУ "Јан Амос Коменски" да го прогласи за
најдобар.

ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ
Во средината на декември, во спортската сала
„Форца“ и во трговскиот центар „Скопје Сити Мол“,
а во рамките на Вториот меѓународен детски фол-
клорен фестивал „Разиграни новогодишни фолкло-
ристи“ при ОУ „Вера Циривири Трена“. се одржаа
два концерта. Фестивалот е организиран од ансам-
Победниците во оваа полезна активност во на- блот за народни песни и ора – „Фолклорна Фанта-
шите основни училишта, локалната самоуправа и зија“ од Скопје и е под покровителство на Општина
ЦеПроСард ги награди со печатар во боја. Градона- Карпош. Фестивалот за отворен го прогласи Мира
чалникот Стевчо Јакимовски, им подели сертифи- Попоска, советник во Општина Карпош, која при
кати на сите учесници во овој проект кој беше реа- тоа рече: Овој фестивал за прв пат се одржува во
лизиран во соработка на Општина Карпош и невла- нашата Општина. Трудот и ентузијазмот на органи-
дината организација ЦеПроСард. Во таа пригода заторите ги препознаваме и сме подготвени да ги
градоначалникот ja потенцираше важноста на овој поддржиме и во иднина. Општината ќе продолжи
проект, и позитивните придобивки од него. Според да ги поддржува воннаставните активности и да
него, вакви проекти се полезни бидејќи ги потти- вложува во младите генерации“, заклучи Попоска.
кнуваат најмладите жители во Општина Карпош, На фестивалот настапија ансамбли од повеќе
да ја развиваат свеста за заштеда на енергијата, како градови од државата: КУД „Фолклористи“ од Крива
и за енергетската ефикасност. Паланка, фолклорниот ансамбл„Бучим“ од Радо-
- Добро е што оваа свест ја развиваме кај нашите виш, КУД „Братство-Рос“ од Росоман, КУД „Кар-
сограѓани уште од најмала возраст. Општината дава пош“ од Куманово, ансамблот „Ќерамичар“ од Ве-
свој придонес на тој начин што сите училишта на лес, ансамблот „Билјана“ од Струга, ансамблот
нејзина територија, постепено ги претвора во енер- „Тиквеш“ од Кавадарци и други. На крајот на оваа
гетски ефикасни, со правење нови фасади и вграду- убава културна манифестација, Сашко Јовановски,
вање нови прозорци, санирање на покривните кон- претседателот на ансамблот „Фолклорна фанта-
струкции и подовите. Сметаме дека реализацијата зија“ им додели признанија за учество на сите ан-
на ваквите проекти треба да продолжи понатаму, самбли. Наша цел е овој фестивал да стане тради-
заклучи градоначалникот Јакимовски. К.Б. ционален, рече притоа Јовановски.

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ПОТФАТИ
Свеченост во ОУ „Владо Тасевски“

РАЗУБАВЕНО УЧИЛИШТЕ - СРЕЌНИ
УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ
Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо обврски во топла и пријатна атмосфера, за како што
Јакимовски, свечено го пушти во употреба целосно велат тие: топлината во ова училиште ќе ни помогне
реконструираното основно училиште “Владо Тасев- да зрачиме со топлина и позитивна енергија и над-
ски. Учениците и наставниот кадар од ова основно вор од него. Затоа „ДА за Карпош, ДА за образова-
училиште, со топло добредојде го пречекаа Градона- нието “– порачаа учениците.
чалникот, притоа не криејќи ги своите емоции и Обраќајќи им се, со воодушевување говореше и
чувства на возбуда, бидејќи токму тие сега го имаат градоначалникот Стевчо Јакимовски,. Тој откри де-
едно од најубавите училишта во нашата држава. На ка ваквите зафати ја чинат општината над 300.000
радоначалникот Јакимовски добродојде му посака и евра, земајќи ја предвид целокупната реконструкци-
директорката на ОУ “Владо Тасевски” - Елка Даска- ја и санација на ова училиште. -Тоа не се многу пари,
лова, упатувајќи му пофални зборови за поддршка имајќи во предвид дека тука се воспитуваат нашите
на образовните институции на територија на Општи- најмлади ученици. Но ние нема да застанеме тука.
ната Карпош. Образованието во Општина Карпош ќе биде во це-
-Менувајќи го ликот на училиштето, добивме лост бесплатно, што значи дека ужинките и трошо-
оптимални услови за исполнување на етички и дру- ците за останатите потреби ќе бидат на товар на ло-
ги стандарди во училиштето. Задоволни се ученици- калната самоуправа – рече Градоначалникот. Тој им
те и наставниците што имаат светли и топли каби- вети дека наредната година Општина Карпош ќе
нети, задоволни се нивните родители, бидејќи нив- влезе во реализација на еден мега-проект, а тоа е га-
ните деца учат во вакво училиште, рече меѓу друго- сификација на целокупната територија на општина-
то директорката Даскалова. та. Овој проект ќе започне токму оттука, каде први-
Искрени зборови на благодарност искажаа и те објекти кој ќе се гасифицира, се основното учи-
учениците од Владо Тасевски, кои се гордеат со но- лиште “Владо Тасевски” и градинката “Пролет” која
виот изглед на своето училиште, задоволни што тоа се наоѓа во непосредна близина на ова училиште.
сега зрачи со чистина и топлина. Отсега тие ќе мо-
жат непречено да ги извршуваат своите училишни И. Ѓ.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 23
ЕСЕЈ
ЅВЕЗДА КОЈА СЈАЕ
Авторот на најдобриот есеј во проектот „Десетка
за Карпош“ е професорката по француски јазик
Силвана Јорданова од ОУ „Вера Циривири-Трена“.
Во наредните броеви на Урбан Карпош ќе бидат
објавени второ и третонаградените есеи на
наставничките од ОУ „Владо Тасевски“, Слободанка
Бадаровска и Јованка Трпкова, и Соња Казанкова
од ОУ „Јан Амос Коменски“. Есеите се своевиден,
субјективен поглед на авторките за едно од
соседните училишта на Општина Карпош

Нарамени со низата изгреви и заоди, некогаш
весели, некогаш сневеселени, некогаш победници, а
некогаш победени, чекориме по своите патеки секо-
гаш свесни дека животот е еден, наш и само наш без
разлика колку се лесни нештата кои можеме да ги
отфрлиме или тешки ониe кои мора да ги прифати-
ме.
Животот познава многу победници. Победници
имало секогаш, но најлесно е да се говори и да се пи-
шува за нив. Во училиште им ракоплескаме на уче-
ниците-победници на разни натпревари, коишто,
покрај талентот, имаат поддршка од семејството, со-
учениците, роднините, пријателите... Но, не се по-
бедници само добитниците на злато, сребро, бронза.
Не се победници само добитниците на сертификати
...
Победници се оние коишто успеваат да се испра-
ват покрај проблемите надвиснати над нив. По-
бедници ќе најдеме и во една друга категорија уче-
ници, друга група родители, меѓу посебните деца, во ги навиваат, а трети седат раскажувајќи приказни за
посебниот свет. штотуку завршениот училиштен ден.
Победник најдов во холот на училиштето ,,Лазо Бам,бам, бам-бам-бам! Кошаркарската топка ме
Трповски“, во еден обичен ден, пред еден обичен со- враќа неколку години назад.
станок. Плач, река солзи, детско лице од кое не мо- Моите две деца, момче и девојче, се подготвуваа
жам да го иставам погледот. Детето плаче силно по- да одат на одмор организиран од училиштето ,,Лазо
викувајќи ја својата мајка. Тука се наставничката, Трповски“ – Општина Карпош. Имавме доверба во
педагогот и директорката, го смируваа, но плачот не наставничките што го организираа одморот и затоа
запира, плачот се крева високо, највисоко, излегува решивме да одат додека јас и сопругот имавме други
низ подотворената училишна врата низ која еве, обврски. Ги наполнивме куферите, а син ми отиде да
влегува таа, неговата мајка, мајката-победник. се види и да поигра кошарка со другарите на игра-
*** лиштето во училишниот двор. Беше средина на ме-
Секојдневно, по завршувањето на часовите, го сец јуни и јунското сонце легнато високо на небото
земам од училиште мојот најмал син. И денес го че- ги испразни улиците. И дрвјата,и луѓето во нивната
кам додека окото ми пребарува по игралиштето. сенка, се гушеа. Лисјата дишеа со последен здив,
Таму се собрани куп деца, едни играат кошарка, дру- гранките се веднеа небаре подгрбавени баби. Трева-

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
та беше изгорена од сонцето и овде – онде имаше по талентираните. Тоа е час, а часот е еден, ученици се
некоја зелена трага. Ветер речиси и немаше, а дожд многу.
не се ни очекуваше. Ги затворивме куферите и јас Има многу луѓе, родители, кои не се сретнале со
отидов да го повикам син ми. Со лесен чекор се дви- ваква состојба. Убаво е да се едуцираат, да прочита-
жев кон училишното игралиште. Ова жешко се- ат, да се распрашаат, за да знаат да им објаснат на
којдневие воопшто не ми пречеше. Бев преокупира- своите деца како би добиле јасна слика за посебниот
на со чекање радост. Ја чекав мојата трета рожба да свет на нивните посебни другарчиња.
излезе од мојата утроба и конечно да ја здогледа Би требало институциите на системот да се заан-
светлината на денот. Трето! Зошто да не ! Со мојот гажираат за овие деца и по обичната настава да ор-
сопруг се смеевме и се радувавме. Исто семе посеа- ганизираат вежби со логопеди, дефектолози, кои си-
но на исто место, во истата градина. Се беше исто! гурно повеќе имаат искуство и се далеку пооспосо-
Трето! Зошто да не?! Во еден момент погледнав на- бени за оваа состојба. Со вежби сигурно ќе биде сè
горе и видов ѕвезда на небото. Од жешкото, си реков поинаку, побрзо би се извршила социјализацијата,
и продолжив понатаму. децата со таков синдром полесно би комуницирале
Во учiлишниот двор и други родители чекаат а моториката би им се развила повеќе.
ѕвончето да ја прекине наставата, детскиот џагор да ***
го поплави училишниот двор. Син ми долета и ме Додека беше во утробата го чекавме со љубов,
прегрна, а заедно со него во мојата прегратка се радост и нетрпение, ги броевме деновите, часовите
втурна и гласот на едно девојче од неговото одделе- и секундите. Бевме пресреќни кога дојде на овој
ние: „Да побрзаме, му рече на својот татко, овој е свет. Никој не претпоставуваше оти токму таа љу-
лош другар, не разговара со мене!“ бов ќе донесе несекојдневна поврзаност. По негово-
– Болен е! Не му се лути! – се втурна во мојата то раѓање се беше нормално, а откако потпорасна и
прегратка и гласот на таткото, а јас, вртејќи му грб се појавија првите симптоми, со месеци и месеци се
на училиштето не успеав од него да ги истресам по- поставуваше дијагноза, а ние сè повеќе се организи-
гледите и зборовите што сум ги слушнала многу равме за да продолжи нормално животот на цело
пати ... семејство. Тоа и го направивме, се организиравме и
По пат за дома се договарав со син ми што ќе ја- сè уште се организираме како и колку да го сфатиме
деме, каде и како ќе го поминеме попладнето. Не неговиот свет, а во исто време ги отвораме полека
сака да има изненадувања. Како се договораме, така вратите на нашиот.
правиме. Зошто? Освен за музиката, син ми почна да се интереси-
Мојот син не е болен, има состојба. Има аутизам ра за готвење. Толку е мал, а како вистински кувар
– Аспергеров синдром. Има проблем со воспоставу- ги знае сите состојки за еден рецепт. Денес бевме во
вањето комуникација и социјализација со други најблиската продавница и купувавме што треба за
личности. Има натпросечна интелигенција , памети ручек. Јас заборавив да земам компири и син ми ме
безброј работи но ... Ако се запознаеме со некој кој потсети, а касиерката, која со години ме знае, ми
не ни се допаѓа ние се воздржуваме, но тој, мојот рече: „Ели, да знаеш, ова не е дете туку ѕвезда која
најмал син, во лице ќе каже не. Тој живее во еден по- сјае на небото“. Горда сум на своето семејство посеб-
инаков свет, недопирлив за нас. Живее во свет без но на ова дете, на овие невини очи, на ова чисто
лаги, без лицемерие, без злоба. Во свет каде владее срце што ми дава сила да продолжам да го живеам
искреното, доброто. Може со часови да игра со една животот и да се борам со сите предизвици и сите
играчка без да трепне. Исто така, може со часови да проблеми на кои ќе наидам.
гледа една работа. Нема потреба од друштво и сам ***
себе си си е доволен. Не е досаден. Не може да му Овој новинарски текст под мотото ,,Десетка за
наштети никому. Ја обожува музиката, особено ги- Карпош“ го напишав за мајката-победник. За една
тарата, свирењето на гитара. Злото не владее во не- храбра жена-мајка на аутистично дете, која многу
говиот свет. Ние не можеме да влеземе во тој свет, добро го сфатила животот, оној живот во кој по-
но мораме да му овозможиме да го допре и да го до бедниците не добиваат злато, сребро, бронза, не до-
живее нашиот затоа што нашиот е и негов свет. Ние биваат сертификати. Оваа мајка на три деца, со
родителите, ние сме наставници, педагози, психија- едното од нив влезена во посебен свет, е посебна
тари ... мајка.
*** Животот не познава победници и победени.
Наставниците во училиште имаат некои предз- Животот познава само луѓе и нелуѓе.
наења за инклузија, меѓутоа каде да се фокусираат
побрзо, на наставниот материјал, на обичните уче- Силвана Јорданова – проф. по француски
ници, на оние со помалку развиена моторика, на јазик OУ „Вера Циривири-Трена“
оние со послаб коефициент на интелигенција или на

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 25
КУЛТУРНИ ВИБРАЦИИ
Во Карпош сите имаа талент

ДЕСЕТКИ ЗА ПРОЕКТИ, ЕСЕИ,
ПЕСНИ, УБАВИ ДВОРОВИ И УЧИЛНИЦИ
Наставниците од сите десет основни училишта Во првата категорија „Десетка за најдобра сто-
во Општина Карпош имаат чиста „10“-ка за своите рија„ во која наставниците пишуваа по еден есеј за
таленти кои, во очи на новогодишните празници, на своето соседно училиште, победи Силвана Јордано-
задоволство на стотина присутни, перфектно ги де- ва од ОУ „Вера Циривири-Трена“ за сторијата „Ѕвез-
монстрираа. Домаќин на завршната манифестација дата која сјае„, второто место им припадна на нас-
“Десетка за Карпош”, која се реализираше во сора- тавничките од ОУ „Владо Тасевски“ Слободанка Ба-
ботка со локалната самоуправа, беше ОУ “Димо даровска и Јованка Трпкова за сторијата „Зоки стот-
Хаџи Димов”. Автор на овој проект е педагогот од ка“ за хаусмајсторот од Вера Циривири –Трена“, а
ОУ “Лазо Трповски”, Рената Поповска, а на мани- третата, за Соња Казанкова од ОУ „Јан Амос Комен-
фестацијата беа доделени дипломи (во пет катего- ски, за сторијата „Кога сјаат камчињата“. Во катего-
рии) и пофалници (во две категории), за најуспеш- ријата најуспешно уреден училишен простор, прво-
ните наставници, кои во текот на оваа година, со по- то место го освои Јане Ангеловски за уредувањето
мош на своите ученици и нивните родители, напор- на Кабинетот по техничко образование во ОУ „Ди-
но работеа и дадоа голем удел во ефектниот епилог мо Хаџи Димов“, второто место и припадна на Ире-
на овој оригинален проект. на Лозановска за уредувањето на училница во ОУ
Во холот на ОУ “Димо Хаџи Димов” , наставни- „Петар Поп Арсов“, а третото на наставничките Ма-
ците и учениците со својот раскошен талент ги рија Јошеска и Ирена Пантова за уредената училни-
дигнаа на нозе присутните гости. Наставниците ца во ОУ „Јан Амос Коменски“. Во оваа категорија
пред стручните комисии ги покажаа своите музич- беа пофалени и училишниот хол на ОУ „Владо Та-
ки и пејачки таленти, но и дарба за пишувањето на севски„ , училиницата за работа со децата со посеб-
убави стории за екологијата, хуманоста, и најубаво ни потреби во ОУ „Јан Амос Коменски“ и училница
уреден училишен простор. Се доби впечаток дека уредена во ОУ „Лазо Трповски“. Во категоријата
доделувањето на дипломите е во втор план, откако „Десетка за најуспешен проект“ победија Алексан-
наставниците и учениците со своите уметнички пер- дра Блажевска и Емилија Чоловиќ од ОУ „Петар
форманси, успеаја да ги наполнат срцата на присут- Поп Арсов“ за проектот „Зелени стапалчиња“, вто-
ните, со што самата манифестација прерасна во рото место и припадна на Радмила Петровиќ Јорда-
прекрасна дружба на сите 10 основни училишта од новска од ОУ „Вера Циривири-Трена“ за проектот
Општина Карпош. „Заеднички спортски игри“, а третото место на Дра-

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
гана Ѓорѓевиќ и Нада Блажевска од ОУ„Аврам Пи- новска, кои со своите ученици, музички таленти го
севски“ за проектот „Од отпад до нов производ“. отпеаја хитот „Луди летњи плес“ од „Фламингоси“.
„Десетка за хуманост“ добија првонаградените Не- Фасцинираше и „ македонската Адел“, наставничка-
вена, Катица, Анета, Милка и Виолета од ОУ „Димо та Симона Марочковска од ОУ „Димо Хаџи Димов“
Хаџи Димов“ за пректот „Инклузија-секој може да со “Rolling in the deep“, а третото место го поделија
учи“, второто место и припадна на Александра Бла- музичкиот бенд „Џипси денс“ и „Есамс бенд“ со
жевска од ОУ „Јан Амос Коменски“ за проектот „Ај- наставничката Мирјана Кочковска со Лина Вучидо-
варче за тебе, ајварче за мене“, додека третото место лова од ОУ„Јан Амос Коменски“ која со сопствен
го освои ОУ „Војдан Чернодрински“ за проектот текст и музиката од песната на Калиопи ја испеа пе-
„Едно сонце за сите светови“. На крајот „блеснаа“ сната „Дали ме сакаш“, поветена на детскиот свет
пејачките ѕвезди во категоријата „Наставниците пе- во Карпош.
јат“ каде првото место суверено го добија Алексан- В. Цветковска
дар Панајотов,, Татјана Трпезановска и Весна Стоја-

Во ОУ „Владо Тасевски“
НАСТАВНИЦИ ГЛУМЕА
Пред новогодишните празници, во просториите
на ОУ „Владо Тасевски“, наставничкиот кадар орга-
низираше хуманитарна приредба - „Наставниците
глумат “. Претставата беше реализирана во хумани-
тарни цели, а средствата собрани од неа, ќе бидат на-
менети за ученик од ова училиште кому навистина
му е потребна помош. Наставниците имаа драмска изведба на театарска претстава, која самите ја режираа.
Нивните ученици имаа можност да ги проследат своите наставници, кои во прекрасно изработените сцен-
ски костуми, успеаја да пренесат автентична драмска атмосфера.
Тие беа толку креативни што и поканата за овој хуман настан ја направија во стихови: „Оваа претстава
наша, на почеток ни беше каша. Од директорката во разговор идеја добивме- до 25. не ја пробивме. Со ху-
мано срце сме сите, а со децата најслатко ни минуваат дните. Уште и на CD може да не погледнете ! Нас вра-
ботените од „Владо Тасевски“ и на улица да не сретнете, но и слатко да ни се насмевнете. И вака да продол-
жиме да говориме, нов весел јазик да измислиме и со него ќе твориме, животот бајка ќе ни биде во Новата
година што иде.“ И.Ѓ.

Во ОУ „Димо Хаџи Димов“

ПРОМОВИРАН ПРВИОТ ДЕТСКИ ЕКО ВЕСНИК
во Карпош. Оваа идеја ќе ја прошириме преку сора-
ботка со сите училишта во нашата општина, истак-
на Зорка Ристова директорката на ОУ „Димо Хаџи
Димов“. Главниот уредник Марјан Костовски, про-
фесор по македонски јазик ги престави содржините
на весникот и рече дека тој е наменет за секој љуби-
тел на природата, без оглед каде живее, на која рели-
гија и припаѓа, и без оглед каков став има спрема
животот.
Во просториите на ОУ „Димо Хаџи Димов“ во Во создавањето на „ОКО“ учествуваа и ќе учест-
населбата Влае, во присуство на наставниците, уче- вуваат ученици од ОУ „Димо Хаџи Димов“, и од дру-
ниците, родителите како и преставници од Одделе- гите училишта од нашата Општина и од цела Маке-
нието за заштита на животната средина при Општи- донија. На промоцијата, директорката Ристова и
на Карпош, беше промовиран првиот детски еко ве- професорот Костовски изразија голема благодар-
сник „ОКО“. „Весникот понатаму ќе добие друга ди- ност до градоначалникот Јакимовски, за неговата
мензија во смисла на широчина на опфатот, всуш- поддршка при издавањето на првиот детски еко вес-
ност еко весникот ќе биде весник на сите училишта ник во Македонија. И.М.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 27
ГОСТУВАЊА
„Friends Fest 2012“-Врњачка Бања

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАРИ ЗА КАРПОШ
Со три пехари, од кои два за освоено прво место
во шах, прво место во пинг понг- жени, и едно вто-
ро место во пинг понг- мажи, Општина Карпош во
победнички стил се врати од X-те, јубилејни работ-
нички зимски спортски средби на општини, стопан-
ството, јавни претпријатија и установи, „Friends Fest
2012“во Врњачка Бања. На оваа голема спортска ма-
нифестација учествуваа 20 екипи со над 450 спорти-
сти аматери од екс југословенските простори од:
Србија, Црна Гора, Словенија и Македонија. Спорт-
ските игри се одржаа во периодот од 13 до 16 декем-
ври, а беа во организација на „Гранада“ ДОО Бео-
град. „Во време на Олимпијадите дури и војните за-
На овие спортски средби, Република Македонија пирале“, беше една од пораките кои можеа да се
ја претставуваа спортистите од администрацијата слушнат во Врњачка Бања, а нашите вработени имаа
на Општина Карпош. Тие настапија во четири дис- прилика да ги разменат и деловните искуства и да
циплини: фудбал, шах, пинг понг-жени и мажи, и остварат многу нови контакти со учесниците од си-
притоа освоија три високи награди. На оваа прес- те држави. Збогувајќи се победнички со Врњачка Ба-
тижна, спортско пријателска манифестација до из- ња, тие закажаа нова средба во Бања Лука, следниот
раз дојде искреното другарување и толеранцијата, домаќин на оваа прекрасна и традиционална мани-
зачинети со пораките за добри односи со соседите, фестација.
без оглед на поводот за средбите. Е. Кузмановска

Македонска посна храна

НА ПОБЕДНИЧКИ ТРОН ВО СРБИЈА
Во периодот од 7-9 декември Здруже- македонско посно грне, гурабии и посна
нието „ХОА Ангелчиња“, потпомо- торта, нашите „Ангелчиња“ успеаја
гнато од Општина Карпош успеа да ги освојат срцата на најпре-
да победи на меѓународната бирливите кулинари од сите
манифестација „Srpski sto држави, учесници на натпре-
posne hrane“. Во конку- варот. Посебен куриози-
ренција на познати ку- тет беше посната салата
линари од Босна и Хер- изработена според кули-
цеговина (Република нарскиот рецепт на Би-
Српска), Црна Гора, Хр- лјана Смилевска наре-
ватска и Србија, наши- чена – вардарска сала-
те претставници кои та, изработена во фор-
прв пат - во 14 годиш- ма на картата на Репу-
ната традиција на оваа блика Македонија и ло-
манифестација, учеству- гото на Општина Карпош.
ваа и победија во катего- Со освоената награда
ријата „Традиционална ма- која ја доделува Здруже-
са“ која овојпат се одржува- нието за развој на туризмот
ше во местото Перуќац на Та- и угостителството во Србија,
ра. нашите „Ангелчиња“ се пласираа
Со тавче гравче, посна сарма од зе- за финалниот натпревар во кулинар-
лка и лозов лист, макало, пинџур, зелник, ство, кој ќе се одржи во Ниш. И.Ѓ.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ИСТОРИОГРАФИЈА
МАКЕДОНИЈА Вера Весковиќ-Вангели. Меѓу тоа, поради специфич-
ностите на борбата на Македонцие во Егејска и во

ВО ВТОРАТА
Пиринска Макдонија, во кн. 2, во хронологијата што
следи, единиците за Егејска Македонија го опфаќаат
периодот на граганската војна, заклучно со 1949 год.,

СВЕТСКА ВОЈНА а за Принска Македонија заклучно со 1948 година,
односно до донесувањето на Резолуцијата на Ин-

– ХРОНОЛОГИЈА формативното биро (ИБ).
Книгата изнесува повеќе од петстотини страни-
ци, енциклопедиски формат, во две колони. Како
вовед, забележани се и најзначајните настани за пе-
По повеќегодишна ра- риодот од 1920 г . до 1 септември 1939, почетокот на
бота, годинава што изми- Втората светска војна, заклучно со формирањето на
нува, во издание на изда- првата Народна влада на Федерална Македонија на
вачката куќа ,,МЕНОРА“ 16 април 1945 година.
од Скопје, излезе од пе- Трудот е збогатен со фотографии, карти, скици,
чат, обемниот труд под факсимили на документи. Неоспорно е дека за да се
наслов ,,МАКЕДОНИЈА подготови вакво дело, авторите морале да вложат ог-
ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ромен труд и време, кое е за секоја пофалба и поздра-
ВОЈНА-ХРОНОЛОГИЈА“ вување. Рецензенти се универзитетската професорка
– 1939-1945, книга 1. Ав- Славка Фиданова и проф. д-р Ораде Иваноски. Ре-
тори на ова дело се поз- дактор е проф. д-р Владо Иваноски.
натите македонски исто- Изданието е финансирано од Министерството за
ричари: проф. д-р Владо култура на Република Македонија.
Иваноски и проф. д-р Проф. д-р Владо Иваноски В.И.

Седница на Собранието на ЗП „Карпош“

ДОСТОИНСТВЕН ЖИВОТ ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ
На 28-ми декември се одржа седница на Собра- ограноците, на регионално и на републичко ниво
нието на Здружението на пензионерите „Карпош“ како и организирање на трибини на актуелни теми“,
со која раководеше претседателот Јован Гиновски. ни изјави, меѓу другото, претседателот Јован Гинов-
Во фокусот на вниманието на овој работен договор ски.
беа повеќе актуелни прашања, меѓу кои, акцентот По повод 35-годишнината од основањето на
беше врз Програмата за работа во 2013 година. Во Здружението, на 11 јануари 2013 година во Киноте-
оваа програма планирани се поголем број актив- ката на Република Македонија ќе се одржи свечена
ности и конкретни задачи од областа на социјална- седница посветена на овој значаен јубилеј.
та заштита и пензиското и инвалидското осигуру- Ж. Трајановски
вање во функција на обезбедување достоинствен
живот и повисок општествен стандард каков што
заслужува најстарата популација на граѓани.
„Изградбата на пензионерски дом, поголем број
клубови, домови за дневен престој, продлабочу-
вање на соработката со Советот и со градоначални-
кот на Општина Карпош, координирање на актив-
ностите на 7-те ограноци на ЗП, соработка со други
здруженија и невладини организации, се само дел
од планираните приоритетни задачи на раковод-
ствата и на членството на ЗП „Карпош“ во 2013 го-
дина. Покрај ова, Здружението ќе продолжи со ор-
ганизирањето на еднодневни излети низ Р. Македо-
нија, организирање на спортски натпревари помеѓу

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 29
30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
СПОРТОРАМА
К К „Карпош-Соколи 2000.“

НА ПРАГОТ
НА ПРВАТА
КОШАРКАРСКА ЛИГА
Без оглед на сите субјективни и објективни
пречки и проблеми, К. К. „Карпош- Соколи 2000.“,
незапирливо ита кон враќање во првата лига, вели
Огњен Дедиќ, првиот човек во еден од најуспешните
спортски колективи во Карпош

Карпош во спортот многу вложува и јас, еве мо-
жам да ветам дека К. К. „Карпош Соколи 2000“ веќе
во 2013 година ќе стане прволигаш, изјави во една
пригода првиот човек на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски. Година дена потоа, спомнатиот спорт-
ски колектив е сосема блиску да го оствари про-
рочкото ветување на градоначалникот. Тоа е и по-
вод за разговорот со Огњен Дедиќ, првиот човек на
К. К. „Карпош Соколи 2000.“
- Господинот Јакимовски своето „пророштво“ го
базирал врз своите сознанија за нашиот клуб, а тоа
значи дека веќе подолго време е во тек со се она што
се случува во него и во таа смисла и јас го делам не-
говото мислење; ние сме на чекор до враќањето во
првата кошаркарска лига на Македонија, вели Де-
диќ и додава: Би ја искористил оваа пригода да ка-
жам дека нас, клубот, од најквалитетната лига не ис- дека главниот проблем на клубот е немање сопстве-
фрлија со сила, со кршењето на правилникот на Ко- на сала. Ние со години наназад сите натпревари ги
шаркарската федерација. играме во салата на „Работнички“, но од пред извес-
К. К. „Карпош“, со години наназад е водечки но време таму не сме добродојдени. За среќа, ја има-
спортски колектив во Општината, а вистинска тран- ме спортската сала во училиштето „Војдан Чернод-
сформација доживува во 2000 година, кога во нази- рински„ и по нејзиното реновирање, имаме оптимал-
вот му се придодава и името на кошаркарската ни услови за тренирање. Инаку, сите во клубот се
школа „Соколи“. Во тоа време, група кошаркарски надеваме дека ќе се реализира ветувањето на градо-
фанатици на чело со г. Огњен Дедиќ, сите Карпо- началникот дека во Карпош наскоро ќе почне из-
шовци, прават целосна реорганизација на клубот, градба на модерна и функционална спортска сала.
кој потоа влегува во првата лига и таму останува се Дедиќ вели дека, без оглед на сите субјективни и
до 2008. година. По спомнатото недоразбирање со објективни пречки и проблеми, К. К. „Карпош- Со-
челниците на тогашната Кошаркарска организација, коли 2000.“, незапирливо ита кон враќање во првата
клубот започнува нова битка за враќање во елитна- лига.
та лига. Со финансиска помош на Општина Кар- - Без оглед колку да звучи препотентно, ние во
пош, стотина талентирани момчиња во сите катего- втората лига немаме сериозна конкуренција. Не ги
рии, вредно тренираат, а управата е фокусирана на потценуваме противниците, но играме добро што
остварување на примарната цел- сениорската екипа покажуваат резултатите, односно разликата со која
да се врати во првата кошаркарска лига. ги победуваме конкурентите. Во вториот дел од пр-
- Без оглед на сите објективни пречки, ние не от- венството, сите осум натпревари ги играме дома (во
стапуваме од зацртаната цел, вели Дедиќ и додава спортската арена „Борис Трајковски“), што ни ја

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 31
олеснува работата во остварувањето на зацртаната шиот центар Тмушиќ, еден од најдобрите скокачи на
цел... овие простори. Значајно е да се нагласи дека во ре-
Нашиот соговорник посебно го потенцира ква- довите на „Карпош- Соколи 2000.“ играат и играле
литетот на играчите од сениорската екипа и нивно- играчи од сите националности. Кај нас е добредој-
то максимално залагање на секој натпревар, без ог- ден секој кој знае да игра кошарка и ја почитува на-
лед на квалитетот на противничката екипа. шата стратегија. Она што посебно сакам да го истак-
- Ние секогаш ја играме нашата игра, а тоа значи нам е дека во нашиот колектив речиси 80 проценти
дека имаме тим кој лесно се справува и со најсилни- од играчите (во сите категории) потекнуваат од те-
те екипи. Во тимот имаме неколку вонсериски игра- риторијата на Општина Карпош...
чи. Иако немам обичај посебно да ги истакнувам Миле Раденковиќ
поединците, ќе кажам дека столбот на тимот е на-

“КФЦ“ - ШАМПИОН ВО ДЕТСКИ ФУДБАЛ
Карпош-Фудбалски Клуб е новиот шампион во харот кој го додели директорот на Македонската
фудбал на Македонија во Детската лига (генерација фудбалска репрезентација Петар Милошевски,
2003год.), во организација на Фудбалската федера- “КФЦ“ освои и пехар за најдобар стрелец, кој му
ција на Македонија (ФФМ) и Детскиот фудбалски припадна на Никола Придаенковски. Овој млад
сојуз. фудбалски клуб, кој своите тренинзи ги одржува во
На финалниот натпревар учествуваа најдобрите новата сала на ОУ„Христијан Тодоровски Карпош“,
осум екипи во лигата, а КФЦ, во четвртфиналето ја со тренерите Лазар Куновски и Димитар Бадев, зад
победи екипата „Албарса“ со 3:2, потоа во полуфи- себе ги остави реномираните фудбалски школи на
налето ја „бомбардираше“ екипата на „Скупи“ со Работнички, Металург и Форца, со што пријатно ги
резултат 7:0 и конечно, во големото финале, ја изненади сите искрени љубители на фудбалот во
совлада екипата на „Нови лисици“ со 2:1.Освен пе- нашата држава.

МЛАДИТЕ ШАХИСТИ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Младите шахисти од Општина Карпош, заедно со Општина Карпош целосно ги покри трошоците
своите родители и нивниот тренер, интернационал- за настапот на младите шахисти, а тие за возврат
ниот мајстор Марјан Митков, деновиве беа гости кај достоинствено ја претставија не само својата Оп-
градоначалникот Јакимовски. Тие дојдоа да му ја ис- штина, туку и Република Македонија. Во категорија-
кажат својата неизмерна благодарност за поддршка- та од 10-12 години, од вкупно девет, освоија дваипол
та, што тој континуирано им ја дава. Благодарение поени. Како и секогаш до сега, градоначалникот Ја-
на сопствениот труд, знаење и заложби, но и на несе- кимовски на младите шахисти им вети целосна фи-
бичната помош од страна на Општината, тие постиг- нансиска поддршка секогаш кога ќе учествуваат на
наа извонредни резултати на Европското првенство значајни домашни и меѓународни натпревари во
во шах кое летово се одржа во Прага.. древната игра. И.Ѓ.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Нинослав Тмушиќ, асот на КК „Карпош- Соколи 2000.“

НЕБЕСКИ СКОКАЧ ПОД КОШЕВИТЕ
По настапот за десетина кошаркарски екипи во сите балкански земји, „небескиот скокач“ од Пријепоље
стаса во „Карпош- Соколи“ и вели дека сака во Скопје да ја заврши кариерата
Нинослав Тмушиќ е вистински кошаркарски гло-
бтротер. По десетгодишни патешествија низ бал-
канските земји, минатата година стаса во Карпош,
повикан да помогне во враќањето на К. К. „Карпош
– Соколи 2000“ во наjелитната кошаркарска лига.
Овој џин од Пријепоље, висок 205 см. во Карпош
пристигна со епитетот „небески скокач “ и истиот го
потврди на првите натпревари во составот на наши-
те „Соколи“. „Царот под обрачите“, како што му
скандираат навивачите, за не цела година стана ми-
леник на љубителите на кошарката и е алфа и омега
во победничката концепција на „Карпош – Соколи
2000“.
- Нино е фантастично подвижен за својата висо-
чина, има неверојатен одраз, прецизен шут и може и
игра на повеќе позиции во тимот, вели неговиот
тренер Огњен Дедиќ и додава: Јас едно време му бев
тренер во Струмица и кога се зафативме со мисијата
„Соколи“ да го вратиме во првата кошаркарска лига,
посакував во тимот да имаме токму таков играч. За
среќа, од наш заеднички пријател дознав дека е сло-
боден и сторивме се да го доведам во клубот. А дека
постигнавме полн погодок покажуваат неговите и
резултатите на клубот, заклучува Дедиќ.
Во едночасовното „чепкање“ по животната и
спортската биографија на Тмушиќ, дознавме многу
неверојатни детали, помеѓу останатото дека наста-
пувал за кошаркарските тимови во Будва, Бјело
Поље, Подгорица, Бањалука, Лазаревац, Ниш, Стру- мени носам од Русе и од Струмица. Се разбира, ако
мица, Русе, Јалибол, Јагодина... Во Будва (Црна Гора) мерам според досегашниот престој во Скопје, се на-
бил прогласуван за спортист на годината, во Русе за девам дека на таа листа ќе биде впишан и Карпош.
најдобар странски играч, а во сите останати градови Овде навистина се чуствувам како дома, имам
и тимови е запаметен како најдобар скокач и најко- одлична соработка со тренерот и со соиграчите, за-
рисен играч. доволен сум од сите услови кои ми се дадени и се на-
- Навистина, јас никогаш не водев лична статис- девам дека ќе ми се оствари сонот со „Соколи“ да
тика и не ги паметам сите рекорди, освен оние кои настапуваме во Балканска лига и, ако даде господ, и
се сврзани со признанијата што ми се доделувани, во некое европско натпреварување.
главно за најдобар скокач. Се сеќавам дека во Буга- Нинослав е оженет со Тамара и имаат две ќерки,
рија на еден натпревар постигнав 42 поена и забеле- Јулија и Софија, кои сега живеат во Крагуевац, гра-
жав 25 скока, инаку просекот на успешни скокови е дот во кој ја запознал својата сопруга и каде што
над дваесет. постојано живеат.
- Ако ме прашувате за тренер кој влијаел врз мо- - Ми недостасуваат моите три дами, но за среќа,
ето оформување како играч, тоа е секако Рајко То- Крагуевац не е далеку и ја користам секоја можност
роман, а како играчи идоли ми биле Милета Лисица, да скокнам дома. Инаку, кога немам ообврски во
Крешимир Ќосиќ, и разбирливо мојот сонародник клубот шетам низ градот и можам да речам дека
Владе Дивац. Во текот на кариерата, како што веќе Скопје е убав и модерен град, има што да се види.
реков, сум играл за многу клубови но најубави спо- М. Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 33
МЕЃУВРЕМЕ
Доктор за добиток Секогаш гласајте
за оној кој последен
На некој прием, сакајќи да го понижи прочуе- ви ветува, бидејќи тој
ниот лекар и бактериолог Роберт Кох, некој не- последен и ќе ве
ранимајко го запрашал: разочара.
-Дали сте вие лекар за добиток? Бернард цБарух
- О, да, а што ве боли, му возвратил научникот.

Ако твојата среќа
Што прави Чак Норис на отворен прозорец?
зависи од постапките
- И удира ќотек на промајата.
на другите, никогаш
не можеш да бидеш
среќен човек.
Ричард Бач

Од расфрланите ка-
мења по патот секо-
гаш можат да се на-
прават скалила.
М.Таскин

Не грижете се дека
денес ќе се случи про-
паста на светот. Во Ав-
стралија инаку веќе
е утре.
Чарлс Шулц

Губат само оние што
не се натпреваруваат.
Д.Р. Жилбер

Во животот мо-
Подготвил: М. Раденковиќ

жеме да оствари-
ме се што сакаме
доколку на дово-
лен број луѓе им
помогнеме да го
остварат тоа што
го сакаат.
Р. Гаридо

Џентлмен е мажот кој жената ја штити - се додека не остане насамо со неа.

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 23 • ДЕКЕМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
КАРПОШ ГО РАЗУБАВИ СКОПЈЕ СИТИ МОЛ

Од вкупно пријавените 200 фотографии на конкурсот фии. Меѓу нив е и фотографијата „Поглед кон „Сити Мол“
‘‘Скопје од мој агол‘‘за избор на најдобра фотографија на Ива Манова вработена во локалната самоуправа во
од урбано Скопје, организиран од страна на Скопје Сити Општина Карпош. Како најдобра, првото место го освои
Мол и градот Скопје, во потесен избор влегоа 26 фотогра- Ерина Богоева, со фотографијата “Jump for Skopje” .
ДЕДО МРАЗ И ВО ОПШТИНА КАРПОШ