Весник на локалната самоуправа

октомври 2012 • бр. 21 • година 4

ЗАСЛУЖЕН
ГРАЃАНИН
ИЛИЈА
НАЈДОСКИ

КАРПОШ Е МОЕ
ЗАДОВОЛСТВО
2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
окус ПОСТИГНУВАЊА
Ваква самопрегорна, ЗАПОЧНА
одговорна, ИЗГРАДБАТА
дисциплинирана и стручна НА НОВАТА
администрација, но пред ЗГРАДА
се граѓаните на Карпош,
заслужуваат и нова
НА ОПШТИНА
современа зграда КАРПОШ
според европски терк Во пресрет на големиот празник 11­ти Октомври, Денот на во­
станието на македонскиот народ во свечена и празнична атмосфе­
ра, на местото на старата општина, беше ставен камен темелникот
на новата административна зграда на Општина Карпош. На овој
свечен чин присуствуваа граѓани и претставници од општинската
администрација на чело со градоначалникот Стевчо Јакимовски,
поранешни градоначалници, советниците, како и поранешниот прет­
седател на Р. Македонија Бранко Црвенковски и поранешниот прет­
седател на Собранието Стојан Андов.
Во пригодниот говор по овој повод, градоначалникот Стевчо
Јакимовски им се заблагодари на оние кои пред 36 години, на ова
место, ги поставија сега веќе легендарните дрвени бараки, во кои
се смести првата администрација на Општина Карпош. Тој, притоа,
се осврна на сегашниот миг во Општината и истакна: „Граѓаните
на Карпош возат по нови улици, пешачат по нови патеки и тротоа­
ри. Во Карпош нема зонско паркирање, но има место за сите вози­
ла, зашто секоја година градиме по 1.000 нови паркинзи. Во оваа
општина речиси сите светилки се нови, нема куќа која нема фекал­
на канализација, и општината е целосно покриена со мрежа на ат­
мосферска канализација. Откако ги реновиравме сите 10 основни
училишта и создадовме европски услови за образование на нашите
ученици, ние одиме напред. Во тек е реконструкција на четири гра­
динки. Изградивме и нова градинка со која управува приватен опе­
ратор. Овде странските инвестиции се бројат во милиони евра.
Ваква самопрегорна, одговорна, дисциплинирана и стручна ад­
министрација, но пред се граѓаните на Карпош заслужуваат и нова
современа зграда според европски терк. Оваа зграда ќе биде готова
за 8 месеци, ќе чини помалку од 3 милиони евра, и убеден сум дека
вработените во локалната самоуправа ќе имаат уште поголем пот­
тик да бидат секојдневен високо квалитативен сервис на граѓани­
те“­ заклучи Јакимовски.

ФАКТИ
Новата општинска зграда ќе биде на пет нивоа (приземје, 3
ката и поткровје). Ќе има околу 1000м2 паркинг, работен простор
за 200 вработени и вкупна површина од 4500м2 . Објектот ќе би­
де целосно енергетски ефикасен. Фасадните ѕидови во приземје
ќе бидат од контактна фасада со дебелина од 10см, од експан­
диран полистирен. Ќе има стаклена фасада­термопан стакла ис­
полнета со аргон. Објектот ќе биде термички изолиран во подо­
вите, ѕидовите и таваницата. Предвидени се два лифта на хи­
драуличен погон. Објектот е функционално организиран преку
посебни сектори распоредени по катовите според програмските
барања, додека приземјето е проектирано за прием на странки и
архива.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 3
ВО ОВОЈ БРОЈ
Весник на локалната самоуправа
октомври 2012 • бр. 21 • година 4

ИНТЕРВЈУ
Стевчо Јакимовски
градоначалник
на Општина Карпош
ЗАСЛУЖЕН
ГРАЃАНИН
ИЛИЈА
НАЈДОВСКИ

КАРПОШ Е МОЕ
ЗАДОВОЛСТВО КАРПОШ Е МОЕ
ЗАДОВОЛСТВО

Издава Општина Карпош
....................................................... 6
ул. „Демир Трајко“ бр.43
1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02 / 30-61-353
факс: 02 / 30-71-040 ВЕТЕНО СТОРЕНО
kontakt@karpos.gov.mk
НЕИМАРИТЕ
www.karpos.gov.mk НА НАШИТЕ УЛИЦИ,
ПАРКИРАЛИШТА, ПАТЕКИ
....................................................... 8
Издавачки совет
Стевчо Јакимовски
Даница Мартиновска
НАШ ГОСТИН
Димче Мешковски
Хуб Леливелд претседателот
Главен и одговорен уредник
на EHEDG International
Виолета Цветковска
КАРПОШ НАПРАВИ ИСЧЕКОР
КОН ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
Уредник ..................................................... 13
Миле Раденковиќ

Редакција
Живко Трајановски СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
Елена Кузмановска Елизабета Чолаковска
Ива Манова Шпољариќ
Технички уредник СО ИНАЕТ И КУГЛА ДО
СВЕТСКИОТ ТРОН
Зоран М. Гулевски ..................................................... 28
Лектура
Живко Трајановски
Ангелина Николовска
СТИПЕНДИИ
Фотографија СТИПЕНДИСТИ
Ива Манова НА ОПШТИНА КАРПОШ
ЗА 2012/2013 ГОДИНА
М. Раденковиќ ...................................................... 32

4
КОЛУМНА
СО УШТЕ ПОСИЛЕН ЧЕКОР
Карпош постојано оди напред! Ова можеби е најкратката, но и најважната по­
рака што може да се соопшти и денес, на одбележувањето на 36­тиот по ред неј­
зин роденден.
Во Општина Карпош, од самите нејзини почетоци во 1976­тата година па
до денес, поминаа бројни генерации. Сите тие, на еден или на друг начин, оста­
вија неизбришливи траги во нејзинот развој и просперитет. Токму затоа, на си­
те нив и во оваа пригода, треба да им се искаже особена почит и благодарност.
Тој континуиран развој, на што сме особено горди, со несмален интензитет,
продолжува и денес. Со сето она што тука се прави, Карпош, со право, се вбро­
јува меѓу најдобрите општини во нашата држава. Во последните неколку годи­
ни, со сите зафати и реализирани проекти во сите сфери, Општина Карпош ре­ Пишува: Владо Поповски
чиси од корен го промени својот лик. Тоа е и основната причина што Кар­
пош е и најпосакуваното место за живеење. Стотиците реализирани
Во годината што изминува, на наше огромно задоволство, за нашите ус­ проекти, кои со
песи со нескриен пиетет се говореше и надвор од нашите граници.
Како резултат на тоа, во месец јули, во Сараево, нашиот градоначалник задоволство се прифатени
го доби високото признание – Најградоначалник на Југоисточна и Цен­ и високо оценети и од
трална Европа за 2012 година.
Поубава потврда, за сето она што Стевчо го прави за својата општина и граѓаните на Општина
своите граѓани, ќе се сложите, и неможеше да има. Карпош, но и од
Наградата, убеден сум, дојде во вистинско време и во вистински раце.
Во нашиот градоначалник луѓето препознаа човек, максимално посве­
пошироката јавност, онаа
тен на својата работа, на својата општина, на граѓаните, неуморен човек полн домашната и од
со визии и со планови, човек кој цврсто чекори напред и што во секој мо­ странство, на најдобар
мент е подготвен да истрае пред тешкотиите.
Ова големо признание, што со гордост го дочекавме и ние, но и граѓани­ можен начин
те на Општина Карпош, ќе претставува уште поголем мотив, но и обврска го потврдуваат
и одговорност да се истрае на патот по кој чекори Општина Карпош.
Знам, Стевчо е подготвен на тоа. Тој никогаш не се задоволува со пости­
незапирливиот ôд на
гнатото. И во иднина ќе го потврди тоа. Ќе се уверите. Карпош. Доволна причина
Пред Градоначалникот, Советот и администрацијата на Општина Кар­ за огромно задоволство,
пош претстојат многу задачи. До крајот на годината треба да завршиме уште
неколку важни проекти. Целата енергија е насочена таму. Есенските дождо­ но и обврска повеќе да се
ви не дозволуваат некоја поголема комоција и опуштање. Но, ние сме веќе истрае на патот по кој
навикнати на тоа. По цена на се, планираното мора да биде реализирано.
Ветеното мора да биде сторено. Впрочем, по тоа е и познат Карпош, по тоа чекори Општина Карпош
се одликува и се препознава. За многу скоро време, така како што секогаш
правиме и работиме овде, на граѓаните на Карпош и на пошироката јавност ќе им ги презентираме и наши­
те програми и планови за наредната година. Во нив, и овојпат, ќе бидат содржани бројни проекти што ќе
значат само уште една потврда на визиите на актуелното водство на Општина Карпош. Свој активен при­
донес во сето тоа, се разбира, имаат и граѓаните на Општина Карпош. И нивните предлози, сугестии и ви­
дувања ќе бидат составен дел на идните проекти. Тоа, пак, само уште еднаш, ја зацврстува нераскинливата
врска со граѓаните, којашто за нас, овде во Карпош, е најважна од се. Впрочем, без тоа и не ќе можеше Кар­
пош да се вбројува меѓу најдобрите општини кај нас. Така ќе биде и во периодот кој е пред нас. Наша об­
врска и должност е постојано да ја оправдуваме безрезервната поддршка на граѓаните со нови дела. Затоа,
Ви ветуваме и во иднина нови капитални објекти, уште многу нови улици, булевари, плоштади, пешачки
патеки, детски игралишта, реновирани детски градинки и училишта, цветни алеи....

Нека е честит роденденот!

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 5
ИНТЕРВЈУ
Стевчо Јакимовски: градоначалник на Општина Карпош

КАРПОШ Е МОЕ ЗАДОВОЛСТВО
Колку и да е чудно, вистина е дека овој разговор  Веќе е познато дека сте еден од кандидатите
со градоначалникот Јакимовски е направен, речиси за истата функција и на наредните локални избо-
во ôд. За нас, неговите соработници тоа е и разбир­ ри, и доколку бидете избран, на што ќе се фокуси-
ливо, бидејќи динамиката на неговата ангажираност рате во новиот мандат?
во Општината Карпош не е омеѓена со формал­ ­ Главната причина зошто побарав и натаму да
ности, својствени на повеќето општински челници останам во Општина Карпош е мојата цврста реше­
во државата. Сепак, „го начекавме“ помеѓу многуте ност да ги заокружиме започнатите и сите други
настани кои не можат да се замислат или да поми­ планирани проекти. Мислам дека, горе долу, сите
нат без неговото присуство, и му поставивме некол­ инфраструктурни проекти ни се завршени, а сега ни
ку прашања, примерени на поводот ­ Денот на Оп­ преостанува разубавувањето на Карпош. Одговор­
штината. но тврдам дека улиците „Теодосија Гологанов“ и „Илин­
 Општа е оценката дека ова е најуспешна го- денска“ ќе бидат како што е сега „Партизанска“. Тие
дина од Вашиот мандат на местото прв човек на ќе бидат вистинска цветна градина, украс на Општи­
Општина Карпош. Дали го делите тоа мислење и ната каков што е сега булеварот Партизански одре­
зошто? ди. Следна, многу битна работа, секако е реконстру­
­ Мислам дека секоја година работиме со исто кцијата на фасадите долж улиците „Теодосија Голо­
темпо и успешно, а впечатокот дека оваа година е нај­ ганов“, „Партизанска“, „Илинденска“, руските згра­
успешна во мојот седумгодишен градоначалнички ди. Со еден збор, Карпош ќе добие ново руво. Се
мандат се должи на навистина голем број успешно разбира, ќе се посветиме на најзначајниот проект­
реализирани проекти. Се разибира, со тек на годи­ гасификацијата на Општината, а следната година
ните имаме поголемо искуство што позитивно се од­ продолжуваме и со реконструкцијата на градинки­
разува врз работата на локалната самоуправа во це­ те, изградбата на базените во училиштата, ќе гради­
лина и на јавниот одглас. ме културен дом. Сакам да нагласам дека и наредна­

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
та година уште повеќе ќе им се посветиме на обра­ есет часа дневно. Чувството на задоволството од сра­
зованието, културата и спортот... ботеното, кое го делат и граѓаните, ми дава поттик
 Јавноста очекуваше дека ќе бидете кандидат за уште поголемо ангажирање. Позитивните реак­
за градоначалник на Скопје, а вие сепак се опреде- ции на граѓаните и на јавноста се сатисфакција и
ливте за уште еден мандат во Општина Карпош. дополнителен извор на мојата работна енергија.
Страв ли е во прашање или нешто друго?  Како го пречекуваме празникот-Денот на на-
­ Не, страв, скраја да е. Карпош е мое задовол­ шата Општина?
ство. А тоа задоволство, го гледам од средбите со нив ­ Празникот го пречекуваме работно и со многу
во изминатите триипол години, се чувствува и кај ангажмани и активности: со изградба на инфрастру­
граѓаните и мислам дека целиот сјај ќе го пости­ ктурни објекти, со многу хумани акции, Денови на
гнеме во следните четири години. Потребни ни се енергетската ефикасност, промоција на Катастарот
уште четири години да го сработиме започнатото и на загадувачи, промоција на книги, доделување на
да ги реализираме плановите, за Карпош да биде уште стипендии за талентирани ученици и спортисти, со
поубава и помодерна општина. средношколски спортски манифестации.
А што се однесува до стравот, јас мислам дека Навистина, станува збор за двонеделни интези­
најмногу страв имаше градоначалникот Коце Траја­ вни актвности низ кои ги промовираме и ги заокру­
новски. Тој се исплаши од тоа ако јас му бидам про­ жуваме успешно сработените проекти. Во моментот
тивкандидат, доколку биде повторно кандидиран кога го правиме овој разговор, во Кинотеката на Ма­
од својата партија. Лично мислам дака господинот кедонија започна тридневната манифестација Де­
Јани Макрадули е одличен избор, дека е изграден нови на енергетска ефикасност. Еминентни струч­
политичар и дека неговите способности ќе дојдат њаци од земјава и од странство беа импресионирани
до полн израз во раководењето со градот Скопје. од она што денес претпладне, за постигнатото во
 Дали, со оглед на очигледното зголемување
на обврските на локалната самоуправа, во наредни-
от период треба да очекуваме кадровско „освежу- Главната причина зошто
вање“ во Вашиот кабинет?
­ Мојот кабинет е и досега доволно стручен. Оп­ побарав и натаму да останам
штина Карпош има најдобро организирана и нај­
компетентна администрација во цела Република Ма­ во општина Карпош е мојата
кедонија. Она што сметам е дека треба да го допол­
ниме креативниот тим, за подготовката на новите цврста решеност да ги
проекти. Повеќе во Карпош нема да започнеме ни
една работа без консултација на стручњаци од кон­ заокружиме започнатите и
кретната област.
 Годинава бевте избран за најуспешен градо- сите други планирани проекти
началник во земјите од Југоисточна и Средна Ев-
ропа. Какви се личните и општествените полез-
ности од таа голема почест? енергетската ефикасност во Општината, им го пре­
­ Лична полза немам, освен душевна сатисфакци­ зентираше нашиот стручен тим. Задоволството е уште
ја дека сум работел, односно сме работеле исправно поголемо, а сознанието дека во таа област сме лиде­
и сме биле на вистинскиот пат. Задоволство ми е што ри во Република Македонија, сосема е примерено на
мојата работа, освен во Општината, градот Скопје и нашето празнување.
Републиката, доби верификација и надвор од земја­  Кој настан во изминатава година со задовол-
та, во меѓународни рамки. Да бидам искрен, веста ство го прераскажувате, а кој би сакале трајно да
дека тоа признание ми е доделено, за мене беше „гром го заборавите?
од ведро небо“. Но исто така, можам да кажам дека ­ Немало настан кој би сакал да го заборавам.
признанието Најуспешен градоначалник во Југоис­ Ако алудирате на „сопките“ што ни ги правеше цен­
точна и Средна Европа е најубавото нешто што ми се тралната власт, јас тие ги сметам за нешто што не тре­
случило во оваа 2012 година. ба да се заборави. Напротив, совладувањето на тие
 Познато е дека сте градоначалник без работно пречки не прави горди и на тоа треба да се сеќаваме.
време, човек кој стасува секаде и присуствува и на А она што беше убаво и што е за паметење, да повто­
настаните кои немаат епитет- „првостепен“. Како рам, е признанието Најуспешен градоначалник во Ју­
ја обновувате работната енергија? гоисточна и Средна Европа.
­ За жал, малку време имам за обнова на работна­ В. Цветковска
та енергија, но навикнат сум на такво темпо бидеј­ М. Раденковиќ
ќи, во животот секогаш сум работел по дватрина­

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 7
ВЕТЕНО СТОРЕНО
НЕИМАРИТЕ НА НАШИТЕ УЛИЦИ,
ПАРКИРАЛИШТА, ПАТЕКИ...
Ги трошиме последните месеци од градежната Паркиралиштата во Карпош се најмала главобол­
сезона. Токму затоа работиме со засилено темпо, со ка за жителите на оваа општина. Освен што се бес­
цел што побрзо да го разубавиме Карпош, и што платни, ги има секој ден се повеќе и повеќе. Само
помалку да оставиме за следната сезона, за напро­ во овој месец ги реконструиравме паркин просто­
лет. Само во изминатиот месец работевме на 23 ин­ рите на улицата Разловечко востание, потоа на ули­
фраструктурни проекти, во кои асфалтиравме де­ цата Огражден и пред повеќе станбени објекти на
сет улици, Бриселска, Гаврил Лесновски,улица 8, 10 улицата Миле Поп Јорданов. На улицата 1010 во на­
и 18 во Бардовци и Ванчо Мицков во Нерези... селбата Козле направивме и потпорен ѕид, а во Бар­
Не заборавивме ниту на пешаците и на прија­ довци, долж улицата 2, изградивме и фекална кана­
тните есенски прошетки. За нив ги изградивме тро­ лизација. Продолжувaме со изградба на инфрастру­
тоарите долж улицата Скупи 3, 4, 20, 22 во Злокуќа­ ктурата со несмалено темпо, под командната палка
ни, а нови тротоари добија и жителите од улиците на нашите неимари од Секторот за уредување на гра­
Пресека, Кленоец, Владимир Каваев и Извор. дежно земјиште и комунални работи..

Реконструкција - асфалтирање на ул. Осло Реконструкција - асфалтирање на ул. Бриселска“со краци

Реконструкција - асфалтирање на ул. Гаврил Лесновски

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Реконструкција - асфалтирање на ул. Стрезово

Реконструкција - асфалтирање на ул. Ловќенска 9 Реконструкција - асфалтирање на ул. Крчин

Реконструкција - асфалтирање на ул. Ванчо Мицков Реконструкција - асфалтирање на ул. Пијанец

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 9
Реконструкција - асфалтирање на ул. 8 Реконструкција - асфалтирање на ул. Огражден со краци
и крак од ул. 18 во с. Бардовци

Реконструкција на атмосферска кај Германска амбасада

Изградба на потпорен ѕид од АБ колови за санација на локално свлечилиште Реконструкција на тротоари
од ул. 1010 (Л=35м) населба Козле, Општина Карпош на ул. Владимир Каваев

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Изведба на тротари на ул „Извор“

Реконструкција на тротоари
на ул. Пресека со краци пред асфалтирање

Изведба на 3 краци на ул. Скупи 20 према болница Бардовци

Реконструкција на тротоари на ул. Бабуна Реконструкција на паркинг - 1 на ул. Његошева

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 11
Kај Педагошка Академија-

НОВ ПЛОШТАД
Во рамките на проектот за реконструкција на но­
ви плоштади, заврши реконструкцијата на платото
кај Педагошката академија. Проектот опфати осве­
жување на бетонското плато со нова колоритна по­
длога во три нијанси на површина од 1300 м2 , заме­
на на реквизитите во детското игралиште со нови, збо­
гатување на просторот со нови клупи меѓу кои и
две релаксирачки, корпи за отпадоци, локери за ве­
лосипеди. Извршена е комплетна санација на оште­
тените скалила на четирите пристапи на платото со БЛИКНА
ФОНТАНА
гранитни плочки и изградба на четири пристапни
рампи, санација и молерисување на парапетни
ѕидови со еколошка боја и декоративен мермерен
ВО КАРПОШ 3
На барање на граѓаните, Општина Карпош за­
врши реконструкцијата на постојниот парк – пло­
штад во УЗ Карпош 3, со цел збогатување на ур­
баните простори во општината и враќање на вре­
дностите на урбаното живеење. Притоа, замислата
ни беше да се создаде, пријатен простор за дружење
и релаксација на сите грaѓани, како постарите жи­
тели, така и децата и нивните родители.
Постојната урбана опрема е заменета со нови и
побогати содржини, поставени се повеќе клупи,
акрилен малтер исто така отпорни на атмосферски корпи за отпадоци како и локери за велосипеди. Во
влијанија, 155 м2 зелена тревна површина со систем состав на плоштадот поставено е и ново детско игра­
за наводнување капка по капка, 2000 цветни садници лиште со модерни реквизити покриено со покривна
и обновени жардињери, 200 м2 платформа со по­ хиперболична платнена тенда која ќе овозможи при­
кривна тенда која ќе создаде пријатна сенка во ле­ јатна сенка на која најмладите ќе може да играат и во
тните денови. потоплите, но и во дождливите денови.
Инвестицијата за реконструкција на платото изне­ Инвестицијата за реконструкција на платото из­
сува околу 5 000 000 денари. Градежните работи ги несува 8.398.640 милиони денари. Градежните рабо­
изведуваше „СМ Компани“, а урбаната опрема ја ти ги изведуваше „Сандра Инженеринг“, урбаната
постави „Лапласт – М“ дооел, а на неговата непре­ опрема ја постави „Лапласт – М“, а хортикултурното
чена изградба „бдееја“ општинските инспектори. уредување го изведуваше „Флора стат“.
Проектот за реконструкција на платото го изготви Проектот за реконструкција на платото го из­
Креативниот тим на Општина Карпош. готви Креативниот тим на Општина Карпош.

УШТЕ ШТО СРАБОТИВМЕ ВО ОКТОМВРИ:
 Изградба на фекална канализација по ул. „2“ во с. Бардовци
 Реконструкција на паркинг на ул. „Разловечко востание“ бр. 2а
 Реконструкција на паркинг на ул. „Огражден“
 Реконструкција на дел од паркинг на ул. „Миле Поп Јорданов“ кај кула бр. 40
 Реконструкција ­ асфалтирање на паркинг простор пред кула бр. 40
и пред станбени објекти бр. 3, 5 и 7 на ул. „Миле Поп Јорданов“
 Реконструкција на тротоари на ул. „Скупи 3“
 Реконструкција на патека на ул. „Скупи 4“
 Реконструкција на ул. „14“, с. Бардовци

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
НАШ ГОСТИН
Хуб Леливелд претседателот на EHEDG International

КАРПОШ
НАПРАВИ ИСЧЕКОР
КОН ЕВРОПСКИТЕ
СТАНДАРДИ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА ХРАНА
Во средината на минатиот месец, во просториите
на АД „Реплек“ во Карпош, прва општина во светот
која стана членка на EHEDG International, европ­
ската асоцијација на хигиенско инженерство и ди­
зајн беше одржана конференција. Го искористивме
настанот и разговаравме со г. Хуб Леливелд пре­
тседателот на оваа организација.
 Господин Лилевелд,  добродојдовте во Ма-
кедонија, во Карпош и кои се вашите очекувања ­  Ние сме многу вклучени и имаме големо вли­
од првата посета кај нас? јание врз европската легислатива затоа што всуш­
­   Ви благодарам, јас не сум прв пат во Македо­ ност ние сме тие кои ги правиме стандардите кои се
нија, сум бил неколку пати и секогаш ми е пријатно применуваат во ЕУ. Значи, законодавците пропишу­
тука. Целта на моето присуство е да ги зголемиме ваат што треба да се примени но не кажуваат како.
или да ги подобриме нивоата на хигиенското инже­ Ние ги правиме тие прирачници со коишто  на
нерство и дизајн. Среќен сум што денес има многу производителите на храна им укажуваме на кој на­
луѓе коишто се заинтересирани за нашата активно­ чин треба да ги применат директивите кои важат
ст, но не знам на кое ниво се во хигиенскиот инже­ во ЕУ.
неринг и дизајн во Македонија, но се надевам дека  Нашата општина е членка во ова глобално
ќе постигнеме некој напредок. семејство. Кои ќе бидат придобивките од тоа?
 Вие сте претседател на една светска орга- ­ Многу ми е мило што го слушам ова и сега на­
низација. Како дојде до формирањето на една ва- шата цел е всушност да ја пренесеме пораката, која
ква групација? вие ќе ја проследите до производителите на храна
­ Се плашам дека ова прашање не можам да ви да не прават грешки, затоа што воопшто не знаат за
го одговорам многу кратко, меѓутоа можам да ви постоењето на регулативи, правилници и слично.
кажам дека во 80­те години во индустријата не  На градоначалникот Јакимовски му ја вра-
постоеше поимот хигиенски инженеринг и дизајн. чивте плакетата за членство. Каков прием имавте
Во тоа време машините беа произведувани да му во Општина Карпош?
служат на производителот, да ја завршат онаа рабо­ ­ Мислам дека најголемата придобивка од наша­
та која што му е потребна без притоа да се земе та средба со градоначалникот е публицитетот кој ќе
предвид хигиенскиот аспект. Во тие години прехра­ има адекватно влијание на разгорувањето на свеста
нбената индустрија своите производи ги одржува­ на луѓето за постоењето  на Oрганизацијата.
ше со стерилизација, пастеризација или со користе­ Ви благодарам уште еднаш, јас се чувствувам
ње на различни хемиски елементи. Од тогаш започ­ одлично, тука луѓето се многу пријателски настрое­
на да се размислува во овој правец, да се конструи­ ни, се надевам дека наредниот пат кога ќе дојдам во
раат машини коишто ќе бидат лесни за чистење, хи­ Македонија ќе забележам некој поголем напредок
гиенски дизајнирани. во однос на хигиенското инженерство и дизајн, ре­
 Колкаво е влијанието на вашата организа- че на крајот господинот Лилевелд.
ција врз европската легислатива во оваа област? Виолета Цветковска

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 13
ДЕНОВИ НА ОПШТИНАТА
Свечена академина

ТРИЕСЕТ И ШЕСТ ГОДИНИ КАРПОШ
Во друштво на многу пријатели, гости и вработе- мрежа, над еден километар топловод до домовите.
ни, во Хотелот „Александар Палас“ во неделата ве- Повеќе од 85% од општината е покриена со оптички
чер се одржа централната славеничка прослава на кабли и подземни интернет врски. Кај нас иноваци-
Општина Карпош по повод Денот на општината јата и современата технологија влегува на голема вра-
3-ти Ноември. Со свечена академија, промоција на та. Но, ние не сакаме да живееме само со ловориките
спотот за Карпош од учениците од основните учи- од минатото. нашиот поглед е визионерски, ние гле-
лишта, прогласувањето на заслужен граѓанин на Кар- даме напред. Булеварите Илинденска и Теодосиј Го-
пош за 2012 година и пригодна програма, првиот логанов ќе бидат цветни градини како Партизанска.
човек на Општината, градоначалникот Јакимовски Нашата општина ќе стане лулка на културата и обра-
се обрати со говор посветен на четирите години на зованието, дом на демократијата, толернацијата и
растеж на Карпош при што рече: „Секоја година се високите човечки вредности. Ние нив ги негуваме
издигавме повисоко и повисоко. станавме општина и ги величаме, а не говорот на омраза и поделбите.
за пример и по терк на најстрогите критичари и оние Во секое време имаме слух и разбирање за човеко-
со најистенчен вкус. Кога ја зедовме управувачката вите права и слободи. Слобода е да се има право на
палка диригирана од доверениот мандат на нашите сопствена верска и конфесионална опредлеба, за таа
жители, појдовме од еден слоган: „Проблемите ги цел ќе помогнеме во изградбата на нови верски објек-
знаеме, решенија имаме“! Во овие неполни четири ти. Карпош, има иднина, заклучи на крајот, Јакимов-
години изградивме над 40 километри нови улици, ски, а иднината е во сите нас, зашто ние имаме хра-
60 километри тротоари и 25 километри нови пеша- брост, решителност и визија. Имаме и добра волја и
чки патеки. Успеавме да изградиме над 15 километ- чесни намери, нескриен ентузијазам и решеност да
ри атмосферска и фекална канализација и над 2.600 се истрае на еден пат кој сите ќе не однесе во еден по-
нови паркинг простори. Бесплатни, се разбира. Иа- убав живот, кој најискрено-го заслужуваме!
ко не беше наша обврска, за доброто на граѓаните В. Ц.
изградивме близу три километри нова водоводна

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
СОСЕДСКА ХУМАНОСТ
При крајот на изминатиот месец, пред 14 поголе­
ми маркети во Општина Карпош беше реализирана
седмата по ред, хуманитарна акција под мото „Да
бидеме хумани за нашите соседи“. Оваа акција е дел
од активностите по повод Денот на Општината ­3
ноември, и за цел имаше поттикнување на нашите
сограѓани на хуманост која никогаш не недостасува,
па и во Општината Карпош. Како досега и овојпат, при
пазарувањето за време на викендот, нашите својата
хуманост ја покажаа на дело така што купувајќи за
себе, по еден или повеќе прехранбени и хигиенски про­
дукти одвоија за семејствата кои се социјално загро­
зени.
Акцијата беше мошне успешна а во неа, како и секогаш досега, својот придонес даде и градоначалникот
Стевчо Јакимовски. Првиот човек на локалната самоуправа на нашата Општина, пазаруваше во супермар­
кетот на „Веро“ во Тафталиџе и по донирањето на голем број прехранбени и други продукти, на новинарите
им изјави: ­ Се надевам дека ќе се соберат доволен број продукти за нашите „хуманитарни пакети“ и за за­
доволување на двомесечните потреби на 150­те материјално загрозени семејства. Како и претходните го­
дини, за Божиќните празници ќе следи нова хуманитарна акција, рече Јакимовски.
В. Ц.

ДРЖАВНИ РЕКОРДЕРИ ВО ДАРУВАЊЕ КРВ
сители на поретките крвни групи, кои се и најбара­
ни и најпотребни. Верувајте дека по дарувањето, ни­
когаш не ми се влошила здраствената состојба, на­
против, изјави Јакимовски.
Инаку, по повод континуираната соработка со
Црвениот крст и традиционалното организирање на
крводарителни акции во Карпош, на градоначални­
кот Јакимовски како и на мотиваторот и организа­
торот на крводарителските акции во нашата Опш­
тина, Евантија Стојановска, им беа врачени плаке­
ти. Во име на општинскиот Црвен крст плакетите ги
врачи претседателот Душко Стојановски, кој притоа
нагласи дека Карпош со 700 крвни единици дарувани
Неодамна, во зградата на Општина Карпош, ка­ во текот на годината, веќе подолго време го држи ре­
ко плод на традиционална соработка на Црвениот кордот во крвадарувањето во Република Македонија.
крст на Македонија и Општинската организација E. K.
на Црвениот крст беше организирана акција на
дарување крв на вработените во општинската адми­
нистрација. Како и секогаш досега, одзивот беше над
очекувањата, а меѓу доброволните дарители на крв
беше и првиот човек на Општината, г. Стевчо Јаки­
мовски.
­Ова ми е 12­то дарување крв, и навистина сум
среќен што сум дел од ваквите хуманитарни акции.
Ја користам оваа прилика и ги повикувам сите гра­
ѓани од Карпош, од Скопје и пошироко, доколку се
здрави да се вклучат во крводарителската акција
бидејќи со тоа навистина можат да спасат нечиј
живот. Ова посебно се однесува за оние кои се но­

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 15
ЈУБИЛЕЈ НА „ЕМ УМЕАМ, ЕМ МОЖАМ“

На паркингот пред „Лептокарија“ се одржа десе­
ттата, јубилејна, традиционално – продажна мани­
фестација во организација на Општина Карпош „Ем
умеам ем можам“. Оваа манифестација е од големо
значење како за жителите на општината така и за
сите промотори на бизнис секторот кои сакаат да ја ис­
такнат важноста на македонските брендови и во­
општо на условите за производство во нашата оп­
штина. Во чест на роденденот на Општината оваа го­
дина на „Ем умеам, ем можам“ учествуваа македон­
ски производители од прехранбената, текстилната ин­
дустрија, туризмот, здравстрвото, занаетчиството
и земјоделството.
И покрај врнежливото време, манифестацијата
предизвика огромен интерес кај карпошани кои ос­
вен посетата на продажните штандови, ја следеа и
богатата културно ументичка програма. Сепак, ѕве­
здата на вечерта беше познатиот хрватски поп пејач
Борис Новковиќ, чии „Тамара“, „Вукови умиру са­
ми“ и многу нови хитови, им ги згреаја срцата на
посетителите на овој убав настан.
В. Ц.

„ВЕШТА РАКА“
- ПО ТРЕТ ПАТ
Во рамките на активностите по повод Денот на
Општина Карпош ­ 3. Ноември, во ресторанот „Кри­
стијан“ се одржа манифестацијата „Вешта рака“. Ста­
нува збор за собир на изработувачи на уникатни
рачни творби кој Општина Карпош го организира по
третпат, а на кој, годинава, учествуваа 25 наши со­
граѓани. Како и досега, манифетацијата беше ма­
совно посетена, при што, граѓаните имаа можност
да купат некоја од изложените ракотворби.

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Деновите за енергетска ефикасност на Општина Карпош

ЕВРОПСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Ова е најчестата оценка што за оваа наша мани­ Единствената наша грешка е што сакавме со по­
фестација ја добивме од луѓето што ја следеа со ин­ каната предност да имаат оние што предлагаат и одлу­
терес панелната дебата и темите од оваа област. чуваат за општинските буџети: советниците од Гра­
Презентираните 23 теми од областа на проекти­ дот и општините во Градот Скопје за сметка на инте­
рањето, изолациските материјали, софтверските алат­ ресот кај стручната јавност и проектантите. Тие за
ки и обновливите извори на енергии од еминентни жал, не дојдоа, а во салата останаа непополнети ме­
излагачи, професори и експерти од земјата и Републи­ стата на оние кои очекуваа дека ќе ги поканиме.
ка Србија, со право можат да се споредат со нивото Сите презентации за оние кои немаа можност
на многу вакви европски конгресни форуми. да ги видат, ќе бидат поставени на web страната на
Во изложбената поставка беа претставени 10 Општина Карпош, а наредната година на Неделата
фирми со опрема за енергетски аудити, билдинг ме­ за енергетска ефикасност ќе се видиме во просторот
наџмент системи за управување на енергетската по­ на „Технолошкиот парк“ кој ќе го изградиме во 2013
трошувачка, изолациски материјали и соларни систе­ година.
ми за санитарна топла вода. Љупчо Димов

Карпош

ПРВА ОПШТИНА СО КАТАСТАР НА ЗАГАДУВАЧИ
Општина Карпош е првата општина во државата на Општина Карпош го изработи заедно со Дру­
која изработи Катастар на загадувачи на својата те­ штвото за технички и консултантски услуги „ЕкоМо­
риторија. Катастарот на загадувачи содржи инфор­ заик“ дооел Скопје.
мации за вкупно 242 деловни субјекти кои се наоѓа­ В.Ц.
ат на територија на Карпош, групирани во пет кате­
гории: индустриски капацитети, бензиски станици,
автоперални, угостителски објекти и здравствени
установи. Тој во иднина ќе биде алатка за планирања
во областа на животната средина при анализи на ква­
литетот на медиумите: вода, воздух и селектирање
на отпадот, но и други кои дополнително ќе се вме­
тнат, при урбанистичкото планирање, контролата и
инспекцискиот надзор. Тој ќе биде поставен и на
веб страницата на Општина Карпош, со мапирани
субјекти, а граѓаните ќе може да дојавуваат за сите
потенцијални загадувачи. Катастарот на загадувачи

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 17
Свеченост во градинката „Орце Николов“

ЕКОЛОШКИ ДОМ
ЗА НАЈМЛАДИТЕ
Во рамките на манифестацијата „Денови на Оп­
штина Карпош“, во населбата Карпош 2, неодамна
свечено беше пуштена во употреба гра­ дин­ ката
„Орце Николов“, целосно енергетски ефи­касна. Тој
настан по многу нешта беше олицетворние на
генералната заложба на локалната самоуправа во
достигањето европски стандарди во сферата на об­
разованието, пред се децата да учат во модерни, енер­-
гетски и еколошки ефикасни објекти.
По групното сечење на лентата, во кое учес­
твуваа главните актери во реализацијата на овој
про­ект: градоначалникот на Општината, Стевчо Ја­ На присутните гости, родители, раководители
кимовски, заменик министерот за животна средина на другите воспитно образовните установи во Кар­
и просторно планирање, Стево Темелковски, дире­ пош и претставниците на локалната самоуправа, со
кторот на Агенцијата за енергетика, Лазар Гечевски, пригодни зборови им се обратија и господата: Те­
постојаниот претставник на Програмата за развој мел­ковски, Гечевски, Фракасети и градоначалникот
на Обединетите нации (УНДП), Алесандро Фрака­ Ја­кимовски. Освен што го нагласија значењето на гра-
се­ти и госпоѓата Родна Кондова, директор на Гра­ дење енергетски ефикасни објекти, тие, во името на
динката, во просториите на истата беше одржана своите институции ветија дека и во иднина сестра­
пригодна свеченост. но ќе ги поддржат сите вакви проекти во Општината
Обраќајќи им се на присутните, домаќинката, Карпош.
госпоѓа Кондова со бирани зборови им се заблаго­ Градоначалникот Јакимовски присутините ги по­т-
дари на погоре спомнатите гости, а потоа потсети сети дека реконструкцијата на градинката чинела
на малку познати факти. Најпрвин, дека градинката 70 илјади евра и дека една половина од тие средства
„Орце Николов“ е најстарата установа за грижа и се издвоени од буџетот на Општината, а другата по­
воспитување на децата во Република Македонија и ловина е од фондовите на Програмата за развој на
дека е дело на група германски ентузијасти, пред­ Обе­динетите нации (УНДП). Токму на претставни­
водени од г. Гинтер Кубе, долгогодишниот сцено­ ците на овие две институции, на градоначалникот
граф на Македонскиот народен театар. Јакимовски и г. Фракасети, директорката Кондова
Овој убав ден е прекрасна симболика на значе­ им врачи благодарници.
ње­то на овој свечн миг и ние, дечињата за кои се гри- Круна на оваа впечатлива свеченост беше пре­
жиме и целиот персонал, сме среќни и горди што красната приредба што на присутните им ја по­да­
се­га имаме енергетски ефикасна градинка и што рија дечињата и воспитувачките од градинката
жи­вееме во најубавата општина во Републиката, за­ „Орце Николов“.
клучи директорката Кондова. М.Р.

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
КУЛТУРНИ ВИБРАЦИИ
ЏЕЗ НИЗ ФОТОГРАФИИ
Деновиве во просториите на Кинотека на Маке­
донија во рамките на Програмата за култура на Оп­
штина Карпош за поддршка и организирање на ли­
ковни изложби, се одржа изложбата „JAZZ“, ин­
спирирана од светските великани на џезот. При­
сутните ги поздрави советникот за култура во Оп­
штина Карпош, Горан Михајлов, истакнувајќи дека
Општина Карпош секогаш ги подржува ликовните
уметници и им дава простор тие да го изразат сво­
јот талент.
Автори на цртежите се Гоце и Владимир Илиев­
ски, млади и надежни таленти кои учествувале на
ликовните хепенинзи во рамките на Карпошово
културно лето. Беа изложени 40 дела во техника
масло на платно на кои се претставени портрети од
џез легендите. Изложбата беше збогатена со настап
на Симон Киселички.
И.М.

„АЈВАРЧЕ ЗА МЕНЕ,
АЈВАРЧЕ ЗА ТЕБЕ“
Хуманитарната собирна акција под симпатично
мото „Ајварче за мене, ајварче за тебе “, како симбол
за зимницата во македонските домови, ја организи­
раа учениците, членови на организацијата на под­

ИЗЛОЖБА младокот на црвениот крст при ОУ „Јан Амос Ко­
менски“ под раководство на наставничките Алексан­
дра Блажевска и Сузана Цветанова.
НА РАКОТВОРБИ Акцијата имаше за цел, ајварот даруван од уче­
ници и родители, да им се подари на посиромашните
Во организација на Општина Карпош и Здру­ ученици и граѓани на Општината Карпош.На задо­
жението на пензионери „Тафталиџе ДДД“, деновиве, волство на организаторите на оваа хумана акција,
во салата на Општина Карпош беше отворена из­ собрани се преку 300 тегли од разновидна зимница.
ложба на ракотворби од Секцијата за култура и уме­ Од нив, 150 тегли зимница се подарени на Општи­
тност на ова здружение. Овој културен настан имаше ната која истите ќе ги подари на социјално загрозе­
ните семејства по повод Денот на општината, а ос­
цел да ја промовира етно културата и традицијата
татокот на ученици кои потекнуваат од социјално
на нашиот народ. Тоа е уметност која се пренесува
загрoзени семејства.
од рака на рака, од колено на колено, од постари на
помлади. Изложбата за отворена ја прогласи секре­
тарот на Општина Карпош, Владо Поповски, кој меѓу
другото, нагласи дека Општина Карпош во континуи­
тет ги поддржува сите активности на здруженијата
и таа соработка ќе продолжи и понатаму.
Покрај секретарот на Општината, на овој настан
говореа и Убавка Николиќ, претседател на Секција­
та за култура и уметност при здружението и Дими­
трије Димовски, претседател на Здружението на пен­
зионери „Тафталиџе ДДД“.
В.Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 19
ЗАСЛУЖНИ ГРАЃАНИ
Илија Најдоски, фудбалер

ГРАНИТЕН
ФУДБАЛСКИ
СТОПЕР
И ЧОВЕК
Никогаш нема да ги заборавам миговите кога стоилјадната публика го скандираше моето име, кога со мене
на теренот беа Пикси, Дејо, Даре, Просинечки...
Во сјајното соѕвездие на заслужни граѓани на фудбал, а тој, како да се срамува од пофалбите на
Општината Карпош, деновиве е придодадена уште Џаја, Ѓора и Милојко, возвраќа: Во таа генерација
една ѕвезда или посоодветно кажано, спортската, на шампионска Звезда играв со вистински фудбал­
фудбалска легенда, Илија Најдовски. Највпечатли­ ски и човечки величини. Еве и сега, од оваа дистанца,
вото, веројатно и најточното образложение за таа по­ се повеќе сум уверен дека шампионскиот тим на Зве­
чест што му е укажана на уште еден од плејадата го­ зда е плод на некоја виша сила. Таква екипа нико­
леми Карпошовци, содржана е во една изјава на про­ гаш повеќе нема да се појави, не само на овие про­
славениот фудбалски маг Драган Џајиќ. Имено, во стори туку и во Европа.
една пригода, упатувајќи им поздрави на Дарко Пан­ Правејќи бегла ретроспектива на спортската и на
чев и на Илија Најдоски, легендарниот Џаја рече: животната биографија на носителот на признание­
„Навистина ви велам, во редовите на ФК „Црвена то заслужен граѓанин на Карпош, зборт почест и при­
звезда“ поминале спортски и човечки величини, но знание искрснува како природен украс на ликот и
така скромен, чесен и ненаметлив ас како Најдоски, делото на Илија Најдоски. Впрочем, да се биде капи­
немало„. Во истата пригода, прочуениот одбранбен тен на тимот составен од фудбалските величини: Са­
играч и тогашен селектор на младинската репрезен­ виќевиќ. Просинечки, Панчев, Југовиќ, Белодедиќ...
тација на СР Југославија, Милован Ѓориќ и спорт­ и во тоа својство да се крене пехарот на светски клуп­
скиот коментатор Милојко Пантиќ, се натпревару­ ски шампион во фудбал, е нешто повеќе од почест.
ваа во делењето комплименти на „гранитниот бе­ ­ Патот до таму навистина беше трнлив. Јас од ро­
дем во шампионската одбрана на Звезда“. Не е ни­ дното Крушево излегов со четиринаесет години и
какво претерување ако Ико (Најдовски) го спореди­ одејќи, фигуративно кажано, до Бари и Токио, морав
ме со бескомпромисниот господин Бранко Станко­ да поминам низ милион непознаници, но горд сум
виќ“, заклучи тогаш Милојко Пантиќ. на себе што, никогаш, навистина никогаш, пред ни­
Со задоцнување од две децении, му го пренесу­ кого не се умилкував и не ја наведнував главата. Во
вам поздравот на големиот стопер на „Црвена зве­ родниот дом ме учеа дека секого треба да почиту­
зда“, некогашниот европски и светски шампион во вам и за место под сонцето чесно да се изборам.

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21• ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Фудбалот почнав да го играм во родното Кру­ рија му става точка на одлагањето на хируршкиот за-
шево во ФК „Питу Гули“, а со 16 години веќе бев фат, а потоа и точка на својата фудбалска кариера.
првотимец на прилепска „Победа“. Повикот од Ско­ Човекот треба да си ја знае сопствената мерка,
пје, од управата на ФК „Вардар“ за мене беше најва­ до каде и до кога може. Кога почувствував дека на
жното скалило во мојата кариера, бидејки до таму теренот не сум оној што треба да бидам, се збогував
се стасуваше по просејување низ густо сито. Во тоа со фудбалот. Токму на време, целосно да му се по­
време во „Вардар“ играа најдобрите од македонско­ све­там на семејството. Знаете, семејството за мене е
то поднебје и веројатно најдобрите единаесетмина светост и тоа е една од причините што целосно се
во неговата фудбалска историја. повлеков од фудбалот, вели Најдовски и онака за
Поканата од легендарниот Џаја беше остварува­ себе додава: мене инаку и никогаш не ме бидувало
ње на моите, би рекол нереални фудбалски соништа, за никакви играрии, а тие се сега нашата фудбалска
но кога, заедно со Дарко Панчев, заиграв на преуба­ стварност.
вата „Маракана“, сфатив дека оние реки пот не беа Почесниот граѓанин на Карпош потоа, со видли­
залудни. Се потоа е след на логични нешта, разбир­ ва гордост, зборува за своето семејство, за сопруга­
ливи за оној што цврсто стои на земја. та Калина, ќерката Фани и синот Дино, кој тргнал по
Во тој „след на логични нешта„ е настапот за стапките на својот татко. „Човекот може да биде бо­
фудбалската реперезентација на онаа убава земја гат и славен но ништо не направил во животот ако
Југославија, и повторно со неповторливите фудбал­ нема вистинско семејство. Фала му на Господ, јас
ски асови, подоцнежните перјаници на фудбалски­ тоа го имам и навистина сум горд .
те гиганти: Милан, Интер, Реал, Барцелона, Бајерн... На крајот од, навистина пријатниот разговор,
- Јас заминав во шпанскиот „Ваљадолид“ бидеј­ зачинет со боза и кафе, големиот фудбалски стопер
ќи понудата беше мошне примамлива, а и искрено, го прашувам; што, од толку убавите нешта што му
сакав да играм во Шпанија и не згрешв. Тоа е убава се случувале во брилијантната фудбалска кариера,
зем­ја и од двегодишниот престој таму носам убави ќе го памети вечно.
спомени. Впрочем и таму бев избран за најдобар стран- - Никогаш нема да ги заборавам миговите кога
ски играч и стекнав многу пријатели. стоилјадната публика го скандираше моето име, ко­
Во потрага по убави земји и градови, нашиот ла­ га со мене на теренот беа Пикси, Дејо, Даре, Проси­
уреат заминува во Турција, во „Дезинлиспорт“, а нечки...
оттаму во швајцарскиот „Сион“. Токму во Швајца­ Миле Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 21
ОБРАЗОВАНИЕ

Во Карпош се отвора школата „Бреинобреин јуниорс“

ГЕНИЈАЛЦИТЕ
НЕ СЕ РАЃААТ- СЕ СОЗДАВААТ!
 Го отворате првиот клон на „Бреинобреин“ со цел да станеме подостапни за децата и родители­
во Општина Карпош. Што, всушност, претставува те од овој дел на градот и веќе голем број деца од
Вашата академија? нашата општина се приклучија во нашето големо
– „Бреинобреин“ е една од детските лидерски Бреинобреин­семеjство.
институции која веќе 10 години успешно ги транс­  Вие имате 10-годишно искуство во работа-
формира животите на повеќе од 100.000 деца низ та. Каков е приемот кај родителите, децата. Всуш-
целиот свет. Постојат 600 успешни франшизни цен­ ност која е Вашата целна група?
три во повеќе од 15 држави во светот: Индија, Ан­ Бреинобреин­програмата е Абакус едукација ко­
глија, Америка, Австралија, Кувајт, Полска... Во све­ ја е позната како ментална аритметика. Таа се бази­
тот Бреинобреин­програмата (БОБ­програмата) ја ра на активност која во исто време ги активира ле­
имаат завршено над 20.000 деца, кои денес се вклу­ вата и десната хемисфера на мозокот, поттикнувајќи
чени во разни сфери од општествениот живот и се целосен мозочен развој и животни способности кај
наоѓаат на значајни позиции. децата.
Во Македонија веќе три години функционира Методологијата се базира на:
мастер франшизниот центар „Бреинобреин интер­ – Абакус едукација, т.е. менталната аритметика
нешенел“, постојано отворајќи нови франшизни цен­ која е најголема вежба за ментален развој, поврзана
три низ Република Македонија. со ВАК­теоријата на учење (визуелниот, аудитивен
„Бреинобреин јуниорс“ е франшизен центар кој и кинестетички момент) и
се отвори на 10.9.2012 година во Општина Карпош, – НЛП – невролингвистичко програмирање.

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
 Кои се придобивките за посетителите на Ва- Теодор Илиевски
шата академија и со кои методи го постигнувате?
Дали во основа е математиката?
– Искуството покажува дека голем број родите­
АБАКУС И БРОДЧИЊАTA
ли со огромно задоволство ја прифаќаат програма­ НА ТЕО
та, поради широкиот спектар на придобивки:
Деновиве во Редакци­
– зголемување на концентрацијата, фотографска­
јата на „Урбан“ имавме
та меморија, визуализацијата, брзината на пресме­
еден необичен гостин,
тување и читање и имагинацијата;
петипол годишниот Тео­
– развивање на креативноста, нумеричките и вер­ дор Илиевски, иден ма­
балните способности и способностите за учење и тематички гениј. Такви
– подигнување на самодовербата на децата, ли­ се прогнозите на негова­
дерските способности и тимското работење. та учителка Анета Лен­
Најкратко речено, се постигнува целосен развој чиовска од Едукативни­
на личноста кај едно дете. Способноста и вештини­ от центар „Светилник“.
те што се постигнуваат со БОБ­програмата, кога ед­ Впрочем, на првиот тест
наш ќе се совладаат, кај децата остануваат засеко­ на таканаречениот Аба­
гаш. кус концепт, Теодор по­
На одреден начин БОБ­програмата е поврзана со кажал дека во светот на
математиката, но ние не ги учиме децата математи­ математиката влегува низ
ка. Во нашата програма само го искористуваме аба­ широки порти.
кусот поврзан со математика, како алатка за поди­ Придружуван од мајка му, „натоварен“ со абакус
гнување на менталниот развој, а не за калкулирање (сметалка,) првоосвоениот пехар и диплома, Тео ни
во практичниот живот. демонстрираше како со помош на абакусот најле­
 Дали може да кажеме дека генијалците не се сно се пресметуваат основните математички опера­
раѓаат туку се создаваат? ции. Сепак, главниот штос ни го приреди со празно
– Целна група на БОБ­програмата се сите мен­ картонче на кое пресметуваше без да пишува­ви­
тално и физички здрави деца на возраст од пет до 14 зуелно.
години, како круцијален период на возраст во кој се Теодор е едно од талентираните деца кои ја по­
формира менталниот развој на детето. сетуваат наставата во Едукативниот центар „Све­
Програмата трае 10 нивоа, едно ниво трае 3­4 тилник“ невладина организација која, покрај оста­
месеци. натото, се занимава со психичкиот развој и креати­
Децата го посетуваат нашиот центар еднаш во не­ вниот потенцијал на децата. Мајката на Тео ни обја­
делата по два часа, а имаат обврска дома да вежбаат сни дека станува збор програмата BRAINOBRAIN
секој ден максимум 15 минути. создадена врз база на децениски истражувањa од
БОБ­програмата не е поврзана со почетокот и кра­ врвни академици со интернационално искуство во
јот на училишната година, кај нас постојано се фор­ детското образование и тренинг.
мираат групи. Родителите аплицираат во нашиот Во таквата едукација Абакус концептот има ва­
центар и со формирање на групите според одредена жна улога бидејќи овозможува голем тренинг на
возраст, децата почнуваат со програмата. мозокот кај децата. Со кинеската сметачка алатка ­
На крајот од секое завршено ниво децата доби­ Абакус симултано се комбинирани три начини на
ваат интернационални сертификати кои можат да учење: визуелно, аудитивно и кинестетички. По три
месеци децата одлично можат да калкулираат брое­
им послужат при упис во светски признати учи­
ви со абакусот, а подоцна абакусот се заменува со
лишта, како на пример „Оксфорд“ или при конку­
ментална слика (визуелен абакус) и калкулираат со
рирање во познати фирми и агенции. Една од таков
движење на прстите на замислените топчиња од ви­
тип каде што се бара сертификатот е на пример
зуелниот абакус.
НАСА.
Малиот Теодор потоа ни демонстрираше и една
Слободно може да кажеме дека Бреинобреин­
друга вештина, правење бродчиња и авиончиња од
програмата во изминатите 10 години создаде многу хартија, така што средбата заврши како што и тре­
генијалци. ба, со детска игра, која е суштина на секое одрасту­
БОБ­програмата придонесува од секое просечно вање.
дете да се извлече максимумот од менталниот равој, На заминување, нашите гости ни препорачаа да
со што од малите дечиња создава ГОЛЕМИ ЛИ­ ја нагостиме и другарката на Тео, Ања Дуковска, ко­
ЧНОСТИ. ја во истото училиште го освоила златениот медал,
Виолета Цветковска а живее во Карпош.
М.Р.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 23
НАША ИДНИНА
„Карпош има талент“

ГРСТ НАГРАДИ
Во присуство на 200 деца од основните училиш­
та во Карпош, во Кинотеката на Македонија дено­
виве се одржа манифестацијатаа „Карпош има та­
лент“. Стручна комисија составена од експерти во сфе­
рата на актерството, музиката и танцот, меѓу фина­
листите ги избра и ги награди најдобрите. Првото
место му припадна на Ма­
рко Србиновски од ОУ
„Христијан Тодоровски
Карпош“ за интерпрета­
ција на песната „Имеџн“
Сестрите Екатерина и Белисима Лукарови од Џон Ленон. Второто
место рамноправно го
ТАНДЕМ поделија Стефан Алексов­
ски од ОУ “Владо Тасев­
ЗА СПЕКТАКУЛАРНИ НАСТАПИ ски“ и Матеј Божиновски
од ОУ “Војдан Чернодрин­
Без сестрите Екатерина и Белисима Лукарови не ски“ за клавирска извед­
може да се замисли ниту една свеченост или при­ ба, а третото им припад­
редба, не само во нивното матично училиште „Лазо на на Ања Давитковска
Трповски“ туку и во Општината Карпош. Нивниот и Матеј Лозановски од
последен настап, при доделувањето на дипломите ОУ„ Јан Амос Коменски“
по повод еден меѓународен литературен конкурс, за прекрасната изведба на латино танци.
беше проследен со воодушевување. Екатерина­Ена На оваа манифестација беа избрани и лого и
свиреше на флејта, а Белисима на пијанино, и тоа беше слоган со кои во иднина ќе се брендира образова­
повод за нивното претставување и во нашиот весник. нието во Општина Карпош. За најдобро лого беше
Екатерина е ученичка во шесто, а Белисима во че­ избран предлогот на Дамјан Велков од ОУ „Јан Амос
тврто одделение. И двете се одлични и омилени дру­ Коменски“, второто место и припадна на Галина
гарки, а како и не би биле кога знакот на нивното пре­ Лукин од ОУ„ Петар Поп Арсов“, а третото место на
познавање се песната и играта. Сара Петрушевска
Ена ни раскажува дека музикалноста ја наследи­ од ОУ„ Војдан Чер­
ле од таткото Кристијан, академски музичар, хорист нодрински“. За нај­
и композитор, а од мајката Оле, дарбата за уметни­ добар слоган беше
чко играње. ­И сестра ми и јас сме ученички во прогласен предло­
МБУЦ „ Илија Николовски Луј“, учиме балет и сви­ гот на Ива Мирчев­
рење флејта и пијано. Токму заради тоа, често на­ ска Стојмилова од
стапуваат во тандем и кога се свири и кога се игра. ОУ „Петар Поп Ар­
Помалата од сестрите Лукарови, Белисима, по­ сов“, втор најдобар
следните две години редовно учествува на натпре­ слоган беше на Са­
варите за млади музичари, каде има освојувано на­ ра Поповска од ОУ
гради и дипломи. Таа на Вториот меѓународен нат­ „Петар Поп Ар­
превар на млади пијанисти, одржан во Врање (Р. Ср­ сов“, додека тре­
бија), освои второ место. тото место го освои
Екатерина ни се пофали за настапот на детскиот предлогот на Сте­
фестивал „Супер sвезда“, каде, по повод десетгоди­ фан Стојковиќ од
шнината од постоењето со сестра и настапиле со ОУ „Братство“.
песната „Журка“, кога добиле најсилен аплауз. И таа Наградите на
и другите песни, со кои настапуваат на разните победниците им ги
приредби и натпревари, им ги компонира таткото врачи градоначалникот на Општина Карпош Стев­
Кристијан така што играјќи се дома вежбаат за чо Јакимовски.
јавни настапи. В.Ц.
М.Р.

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
НАГРАДИ
Учениците од ОУ „Лазо Трповски“ наградени во Берлин

ПОФАЛНИЦИ ЗА НАШИ ЛИТЕРАТИ И ИЛУСТРАТОРИ
На 5. Меѓународен училиштен литературен на­ Бисера Атанасова, Емилија Митовска, Алексан-
тпревар на тема „Кога би бил крал...“ што го органи­ дра Петковска-Банак, Елена Ордевска, Мартина
зира германското здружение „Мерхенланд“ од Бер­ Тасева, Огнен Бошњаковски, Тимотеј Бојаровски,
лин, Германија,15 ученици од ОУ „Лазо Трповски“ Матеа Крстаноска, Јана Климоска, Сара Петру-
се наградени со пофалници. Тие се пласираа меѓу шевска, Ања Тодоровска, Ева Лазовска, Оља То-
150 најдобри во конкуренција на лични творби и доровска и Марија Павловска.
помеѓу 100 најдобри во конкуренција на илустра­ Со соодветни пофалници за пласманот во фи­
ции. налето, стручното жири во категорија на илустра­
Учесниците на натпреварот во својата стихувана ции награди и четири ученички од ОУ „Лазо Трпов­
лична творба мораа да употребат најмалку десет од ски“: Мартина Караскаковска, Огнена Додевска,
дадените клучни зборови од страна на организато­ Бојана Маројевиќ и Јована Маројевиќ.
рот, а на секое одделение му беше дозволено да уче­ Во своето обраќање до финалистите координа­
ствува најмногу со три лични творби и една илу­ торката на проектот, Биргит Маршал, во име на ор­
страција. ганизаторот на натпреварот, меѓу другото, истакна:
Натпреварот годинава се одржа во Берлин во „Ви благодариме за испратените лични творби и
рамките на манифестацијата „23. Берлински денови илустрации полни со прекрасни креативни идеи и
на сказните“, а по повод 200 години од излегувањето се надеваме дека имавте можност да уживате додека
од печат на книгата „Детски и куќни сказни“ од ги пишувавте и ги читавте стихуваните лични твор­
браќата Грим. би и ги цртавте илустрациите.
Со свои лични творби и илустрации годинава Наставници ­ ментори на овој проект се: Розита
учествуваа околу 2 500 ученици од 12 земји од све­ Костова, Дијана Петроска, Дивна Наумовска и Сте-
тот. фан Симовски.
Со вкупно 11 стихувани лични творби напиша­ Стефан Симовски,
ни во форма на сказновидни балади, пофалени се координатор на проектот
учениците: Кирил Соколов, Илина Милошеска,

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 25
НАШИ АСОВИ
Стојан Поповски, триатлонец

ДЕСЕТ ГОДИНИ НА ДРЖАВНИОТ ТРОН
Поентата на бестселерот „Алхемичарот„ на Пао­
ло Куељо е дека камчето на среќата треба да се бара
под куќниот праг, а не преку девет планини и мо­
риња, прилега на приказната за ликот и делото на
мојот соговорник Стојан Поповски. Имено, тука, на
чекор од нас, скромен, симпатичен и елоквентен,
живее десеткратниот шампион во триатлон, неко­
гашниот репрезентативец и рекордер во пливање
на долги патеки, професорот по германски јазик и
магистер по спортски туризам. Деновиве, Попов­
ски замина на светското првенство во Окланд (Нов
Зеланд), потврдувајќи ми ја вистината за нашето
старо проклетство ­ не само дека не водиме грижа
за талентите туку дека не си ги познаваме и оние со
меѓународно реноме.
За среќа, како што вели самиот Поповски, Опш­
тината Карпош, таквите „камчиња“ ги пронаоѓа и
материјално им помага во нивниот спортски стре­
меж, во случајов натпреварување со светски триат­
лонци. Се разбира, нужно е да спомнеме дека три­
атлонот е спорт, синтеза на три дисциплини: пли­
вање, велосипедизам и трчање. Освен што е спорт
на одбраните, скап е и кај нас, речиси анонимен ка­
ко што се и оние кои се занимаваат со него.
... Како го открив триатлонот? Бев многу мале­
чок кога прв пат, на телевизија гледав еден натпре­
вар, но пред да се впуштам во триатлонските води,
активно се занимавав со пливање, каде бев држа­
вен младински првак. Со оглед дека еден дел од тој
спорт е пливањето, дека е во него вклучен и вело­ сто, велат, „а, сигурно е некое „шљ“ натпреварува­
сипедизмот, решив и таму да се пробам. Навистина, ње“. Кога на светското првенство се пласирам на 31 ме­
тогаш и не помислував дека тој спорт ќе ми стане сто, меѓу 107 натпреварувачи, велат, „подобро и да
пасија... На првиот официјален натпревар, далечна­ не се натпреварувал“. На таквите не им е познато, а
та 2003 година, бев трет, а од тогаш, десет пати по ни важно дека зад себе сте ги оставиле натпревару­
ред сум државен првак во триатлон... вачите од земјите кои се велесили во триатлонот.
Не потценувајќи ја домашната конкуренција, Триатлонот е скап спорт. Најнеопходната и скром­
триатлонот сериозно го сфатив по настапите во ме­ на опрема чини околу 15 илјади евра, велосипедот
ѓународната конкуренција. Поточно, сфатив дека 6000 евра, а неговото сервисирање чини 500 евра.
без одрекување и пеколни тренинзи нема успех. Во, Да не беа одрекнувањата на моите родители, јас не­
овој спорт успех е да бидеш меѓу првите пет во бал­ маше да бидам тоа што сум денес, десеткратен др­
кански рамки и, да речеме во друштво на првите жавен првак и учесник на пет светски првенства...
триесет, во светски рамки... Сакам да кажам дека, кај нас, за таканаречените ма­
Токму на меѓународните натпревари се запознав ли спортови (и не само за нив), никогаш немало до­
со селекторот на бугарската триатлон репрезента­ волно пари. Ние имаме Триатлонска федерација чиј
ција, Емил Стојанов, со репрезентативците на Ср­ годишен буџет изнесува 3000 евра, па сега вие виде­
бија и добив можност со нив да тренирам и да уче­ те колку таа може да ни помогне на нас што сериоз­
ствувам на четири европски и светски првенства... но се занимаваме со овој спорт.
Кога сме кај меѓународните натпревари, сакам да ви Благодарејќи и на стипендијата од МОК, јас до­
кажам дека има недоразбирање кај нашата публика. бив можност два месеци да престојувам во Колора­
Ако на некој од тие натпревари освоиш трето ме­ до Спрингс, во олимписката база на американските

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
триатлонци каде ме тренираше Карл Трикен. Се­
пак, не ми се оствари желбата да учествувам на две­
те последни олимпијади иако бев сериозен канди­
дат. До Олимпијадата не стасав бидејќи немав дово­
лен број настапи на меѓународни натпревари каде
се добива виза за најголемиот светски спортски на­
стан. Едноставно, немаше средства дури ни за пат
до местата каде се одржуваа тие натпревари....
Еве, и сега, неколку денови пред заминување за
Нов Зеланд, јас се соочувам со недостиг на пари за
основните потреби, а да не ви зборувам за тоа дека
таму патувам сам, без придружба и веројатно дека,
како и досега, ќе бидам, единствениот соло натпре­
варувач. Сепак, тоа ме прави посилен бидејќи се
потпирам самиот на себе и очекувам добар пла­
сман, кој тогаш е посладок и повреден.
Како и да е, благодарејќи му на Поповски, маке­ ксимумот, и без оглед на финансиските тешкотии,
донското знаме се веело на четири светски и на пет ќе настапувам на сите натпревари дома, а и надвор
европски првенства во триатлон и на уште педесе­ со намера да влезам во првите пет. Се разбира, така
тина големи меѓународни натпревари. Токму со по­ ќе се подготвам за наредната Олимпијада, бидејќи
стигнатите резултати на тие натпревари, Поповски верувам дека ќе ја исполнам потребната норма и де­
е влезен во топ­ 10 во балкански рамки. финитивно ќе учествувам на најголемиот светски
­ Сега сум во најубави години, значи и психички собир на спортисти.
и физички подготвен во триатлонот да го дадам ма­ М. Раденковиќ

КАРПОШ ДОБИ WWW.SEZARODENDEN.MK
На платото пред бистрото „Пиколо“, (ТЦ.Кар­ ски брендови„Ла Коста“, „Би­ воч“, „Калцедониа“, „Ин­
пош 3­т.н. Лептокарија), свечено беше промовиран тимисими“, „Или“, „Бистро Пиколо“, кафе­ книжар­
стартот на единствениот интернет портал во Маке­ ница „Три“.... На отворањето присуствуваа многу прет­
донија „СеЗаРоденден.Мк“ преку кој,на едно место, ставници од бизнис секторот, македонски естрадни
ќе може со само еден „клик“, да се купат за подарок ѕвезди, стилисти, модни критичари и многу нови­
производи од неколку десетици домашни и стран­ нари, кои уживаа во прекрасната роденденска тор­
та подготвена специјално за овој настан од „Кане­
ла“, вкусните вина на „Тиквеш“, музиката на DJ
ONE, а тоа задоволство беше проследено од будно­
то „око“ на нашите фоторепортери.
­Бројните анкети кои ги направивме посочија
дека луѓето во Скопје имаат се помалку време за да
го одберат вистинскиот роденденски подарок за
нивните најблиски. Луѓето ретко добиваат подаро­
ци кои навистина ги израдувале, иако биле потро­
шени многу пари тие да бидат купени. Поттикната
од ова, одлучив да основам компанија која ќе пону­
ди буквално сé за најзначајниот ден во годината на
секој човек. Едноставно сé за роденден! ­вели соп­
ственичката на „СеЗаРоденден.Мк“, Ивана Колева.
„СеЗаРоденден.Мк“ е местото каде освен вооби­
чаени подароци, луѓето ќе можат да пронајдат и
малку поуникатни роденденски подароци, како ја­
вање коњи, масажи, тренинзи по зумба, аеробик,
фитнес и многу други.
(И.M.)

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 27
СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
Елизабета Чолаковска Шпољариќ

СО ИНАЕТ И КУГЛА ДО СВЕТСКИОТ ТРОН

Имам и сила и желба да помогнам во Карпош да се формира кугларски клуб, пред се бидејќи има
талентирани девојчиња способни да му го вратат некогашниот сјај на македонското женско куглање, вели
нашата соговорничка, заслужен спортист на Македонија
Општина Карпош е постојано живеалиште на Ги бележам поважните датуми, клубови, држав­
заслужни граѓани, писатели, уметници, спортисти.. ни, евроски и светски првенства, меѓународни тур­
Меѓу нив ги има и оние кои од медиумски аспект се то­ нири, на кои учествувла мојата соговорничка. Уче­
тални анономци, пред се поради својата вродена ствувала и ги освојувала најсјајните признанија.
скромност. Дали на пример некогаш сте слушнале Кога почнав да го срочувам текстов, сфатив дека и
за Елизабета Чолаковска Шпољариќ. Претпоставу­ 36 страници на „Урбан“ би биле малку за да ги на­
вам не, а убеден сум дека не можете ни да претпоста­ редиме спортските резултати и постигања на ова
вите зошто таа заслужува и внимание и почит. симпатична и елоквентна спортистка, тренер и пе­
­ Ја сум заслужен спортист на Република Маке­ дагог, во спортот во кој Македонија, со години на­
донија и уживател на Националната пензија што се назад, високо котира во светските рамки.
доделува на спортистите кои во текот на кариерата ­ Знаете, куглањето е спорт со најмалку публи­
оствариле врвни, односно светски резултати. Треба цитет и јас со тоа се помирив уште на своите поче­
да ви кажам уште дека мојот спорт е куглање, а вр­ тоци, 1974 година. Тогаш за прв пат се сретнав со
вот на кариерата ми е титулата на светска шампи­ куглана и куглање и ме привлече бидејќи видов де­
онка во куглање. .. Така ја започнува својата спортс­ ка таму само од натпреварувачот зависи какви ре­
ка биографија нашата соговорничка, денес единст­ зултати ќе постигне. А со тој мој почеток сврзана е
вена жена тренер и судија во кугларскиот спорт во вистината анегдота. Имено, тогашниот тренер на
Македонија. кугларскиот клуб, „22 Декември“, Драган Коваче­

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
виќ, кога ме виде ме праша што бараш тука. Кога му венство во Будимпешта станува светска првенка во
кажав дека сакам да тренирам, се насмеа и рече: Де­ поединечна конкуренција и вицешампионка во двој­
војче, барај си некој друг спорт, ти си слабичка за ки. Во наредните шест години Бети е републички
куглање“. Јас тогаш се заинатив и си реков, ќе ги ба­ шампион, стандардна репрезентативка, и освојувач
талам шахот, пинпонгот, стрелаштвото и кошарка­ на златни и сребрени медали на сите меѓународни
та и ќе тренирам куглање. Човекот виде не виде, ме натпревари на кои учествувала. Сепак, круна на
запиша во клубот и подоцна, кога станав светска блескавите резултати на „малечката од Македони­
првенка, си ја раскажувавме нашата прва средба, а ја“ е златниот медал на Светското првенство во Брно,
тој признаваше дека е добро да се биде упорен без 1982 година. Истата година, во Македонија е прогла­
оглед за која работа станува збор. сена за спортист на година во женска конкуренција,
­ Веќе наредната, 1975 година, на првенство во веднаш зад борачот Трстена кој беше апсолутен спор­
Нови Сад, јас станав државен првак и веднаш ста­ тист на годината.
нав и државна репрезентативка, и во наредните де­ Во следните десет години, Чолаковска –Шпоља­
сет години настапував на сите поважни домашни и риќ е преокупирана со формирањето на кугларски­
меѓународни натпревари. от клуб „Работнички“, со кој постигнува врвни ре­
Во домот на нашата заслужна спортистка, едно зултати, а потоа, истото го повторува во КК „Вар­
ќоше во дневната соба е украсено со дел од пехари­ дар“ каде станува тренер и селектор на македонската
те и признанијата што Бети ги освојувала во својата женска репрезентација. Приказната за настаните во
богата спортска кариера. Повеќето од нив се „спа­ последнава деценија не е „светла“ и мојата соговор­
стрени“ во картонски кутии, а дипломите, фотогра­ ничка не го крие разочарувањето од „ политички ама­
фиите и исечоците од весниците хронолошки се под­ тери во спортот“, од немање услови за тренирање на
редени во големи албуми. Во разговорот се фокуси­ своите ученички и наследнички...
равме на датуми и натпревари во кои е исткаена една На крајот од разговорот рече дека има и сила и
блескава и неповторлива кариера. Првото искуство желба, во Општината Карпош да формира кулглар­
е сврзано за државното првенство во Крањ, 1974 ски клуб, бидејќи, како што вели, има талентирани
година, каде Чолаковска­Шпољариќ одлучува на девојки, способни да го повратат сјајот на македон­
куглањето целосно да му се посвети. Веќе наредна­ ското женско куглање од времињата кога девојките
та година, на првенството во Нови Сад станува др­ од Скопје на чело со неа, Живиќ и Маџаровска, беа
жавен првак и нова, најмлада репрезентативка на перјаниците на југословенското женско куглање.
Југославија. Истата, 1975 година, на Светското пр­ М. Раденковиќ

ОПШТИНА КАРПОШ
ДОНИРАШЕ СПОРТСКА
ОПРЕМА ЗА СИТЕ
ДЕСЕТ УЧИЛИШТА
Минатата недела, во ООУ „Владо Тасевски“ Гра­
доначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јаки­
мовски, донираше спортска опрема за сите десет
училишта кои егзистираат на територијата на оп­
штината. Станува збор за донација од 10 маси за
пинг­понг, илјада пинг­понг топчиња и 40 рекети,
како и по 100 топки за кошарка, ракомет и одбојка. и љубовта кон спортските вештини, рече Градона­
„Ние, изјави градоначалникот Јакимовски, при­ чалникот, обраќајќи им се на учениците и на персо­
вршуваме со реконструкција на вашето училиште. налот на училиштето.
Тоа е само едно од десетте целосно реконструирани Првиот човек на Карпош уште рече: Ќе приста­
основни училишта на наша територија и сега е на пиме кон обнова и опремување на кабинетите по
ред да ги обновиме училишните помагала. Во обла­ физика, хемија, информатика и се надевам дека од
ста на спортот тоа се овие реквизити кои рамномер­ овие училишта ќе излезат идни академци и успешни
но ќе бидат распределени во сите училишта, со што граѓани на општина Карпош“.
сакаме да го поттикнеме спортскиот дух кај децата (В.Ц.)

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 29
30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ДРУГИТЕ ЗА НАС
Андреја Бочанин, заменик претседател на Врњачка Бања

„МАКЕДОНСКА
КУЌА“ НА ГОЧ
Во рамките на одбележувањето на Денот на на­
шата Општина, на гости ни беа и драгите пријатели,
делегацијата на збратимената општина Врњачка Ба­
ња, од Република Србија. Тоа беше повод за кратки­
от разговор со г. Андрија Бочанин, вториот човек на
локалната самоуправа во Врњачка Бања.
 Господин Гочанин, свечерскиот дел од ваша-
та посета се подразбира но дали, при средбата со
нашиот Градоначалник и неговите соработници,
стана збор за конкретни проекти?
- Се согласувам со вас, во Карпош сме пречекани
како вистински пријатели и убаво си поминавме.
Со оглед дека нашата соработка е воспоставена ре­
лативно скоро, во октомври минатата година, немав­
ме време за некои конкретни активности, но овој пре­
стој го искористивме токму, разговарајќи за актив­
ностите кои ќе ги реализираме во иднина и во нај­
скоро време. За почеток, ние на нашите домаќини
им понудивме два проекта, едниот се однесува на
изградбата на мовче на реката во Врњачка Бања, ре­
плика на некој од мостовите на Вардар. Симболика­
та се подразбира.
Исто така, со оглед дека на десетина километри
од Бањата се наоѓа планината Гоч, убав зимско ­ ре­
креативен туристички центар, ние дојдовме на
идеја на нашите пријатели од збратимените градо­
ви да им подариме плацеви на кои тие ке можат да
си изградат објект со претпознатлива национална
архитектура. Со други зборови, Општина Карпош
да има една мала своја територија во Србија на која
ќе може да изгради типска куќа, пригоден угости­
телски објект, музеј за презентација на сопствената
култура.
Имаме во план, наскоро да организираме еден
вид берза со учество на стопанственици од нашите градоначалник, од неговиот елан, харизматичност и
збратимени општини. Верувам, ќе се согласите со ме­ присноста при средбата со граѓаните. А да не збо­
не дека секоја соработка на збратимените градови има рувам за неговите соработници кои беа во нашата
смисла ако во себе содржи соработка на стопански придружба, и својски се потрудија да ни угодат и да
план. Таквото мислење го делат сите наши колеги не нагостат, така што си заминуваме навистина пре­
од збратимените градови. задоволни. ..
 Какви се Вашите впечатоци од овој краток Како што е и редот, ние, г. Јакимовски и нашите
престој во Карпош? нови пријатели ги поканивме во најскоро време да
­ Импресионирани сме од она што го видовме ни бидат гости, но се сомневам дека можеме да ги над­
овде. Карпош е навистина модерна, Општина со ши­ минеме во гостопримството што ни го го приредија
роки и цветни булевари, со многу зеленило и нови овде, без оглед на фактот што Врњачка Бања веќе 145
градби кои се во убав склад со објектите кои се гра­ години практикува туризам.
дени порано. Јас, лично сум воодушевен од вашиот М.Р.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 31
СТИПЕНДИИ
СТИПЕНДИСТИ НА ОПШТИНА КАРПОШ
ЗА 2012/2013 ГОДИНА
Веќе петта година по ред, а на иницијатива на градоначалникот Јакимовски, локал­
ната самоуправа на Општината Карпош, на талентираните ученици и спортисти им до­
дели стипендии. Со цел паричната помош да стаса во рацете на навистина талентира­
ни спортисти, Одделенијата за образование и спорт при Општината Карпош, утврдија
критериуми и распишаа јавен конкурс. На конкурсот за талентирани ученици година­
ва се пријавија 52 кандидати, а на конкурсот за надежни спортисти, 108 кандидати.
Двете Комисии внимателно ги разгледаа сите пријави и направија ранг листи со по че­
тири категории. Според истите, во учебната 2012/2013 година (10 месеци), паричен надо­
мест во износ од 1.500, 2.500 и 3.500 денари ќе добиваат 52 талентирани ученици и 54 млади
спортисти. Наградата за вториве (во зависност од категоријата), ќе изнесува: 2000, 2.500,
3.000 и 4.000 денари. Нашиот весник со посебно задоволство ги објавува списоците на
талентираните уче­ ници и млади спортисти, стипендисти на Општината Карпош за
учебната 1012­ 1013 година.
Список на талентирани ученици од општинските
основни училишта на територија на Општина
Карпош за учебната 2012/2013 година

I категорија
Милан Самарџиски – ОУ „Владо Тасевски“ – 7 одд
Леон Шулајковски – ОУ „Петар Поп Арсов“ – 8 одд
Кристијан Мирковски – ОУ „Ј. А. Коменски“ ­ 7 одд
Катерина Бујароска – ОУ „П. П. Арсов“ – 8 одд
Даниел Србиноски – ОУ „Владо Тасевски“ – 7 одд
Стефан Алексовски – ОУ „Владо Тасевски“ – 8 одд
Андреј Весиќ – ОУ „Петар Поп Арсов“ – 7 одд
Ивана Чивлачки­ ОУ „Јан Амос Коменски“ – 7 одд
Наталија Калајџиеска – ОУ „П. П. Арсов“ – 7 одд
Габриела Ивановиќ – ОУ „Ј. А. Коменски“ – 7 одд
Мила Гавриловска – ОУ „Ј. А. Коменски“ – 7 одд
Тијана Абазовска – ОУ „Братство“ – 8 одд
Тијана Додов – ОУ „Јан Амос Коменски“ – 7 одд
Андреј Божиновски – ОУ „Аврам Писевски“
Стефан Божиновски – ОУ „Аврам Писевски“
Јоаким Јаковлески – ОУ „П. П. Арсов“ – 7 одд
Леонита Поповска – ОУ „Владо Тасевски“ – 8 одд
II Категорија Берта Милевска – ОУ „В. Ц. Трена“ – 7 одд
Ѓорѓи Јовановски – ОУ „Владо Тасевски“ – 8 одд Константин Георгиевски – ОУ „П. П. Арсов“ – 8 одд
Давид Христов – ОУ „Јан Амос Коменски“ – 7 одд Ангела Мојсовска – ОУ „Д. Х. Димов“ – 7 одд
Ангела Стојчевска – ОУ „Владо Тасевски“ – 8 одд Кирил Ѓеоргиевски – ОУ „Д. Х. Димов“ – 7 одд
Тиана Лазаревска – ОУ „Аврам Писевски“ – 8 одд Владимир Тасевски – ОУ „Д. Х. Димов“ – 8 одд
Леонид Танасковиќ – ОУ „Братство“ – 8 одд Нора Николоска – ОУ „Ј. А. Коменски“ – 8 одд
Игор Трајков – ОУ „В. Ц. Трена“ – 7 одд Марко Зајков – ОУ „Димо Хаџи Димов“ – 7 одд
Дарко Тушев – ОУ „Јан Амос Коменски“ – 7 одд Стефан Димковски – ОУ „Д. Х. Димов“ – 8 одд.
Александар Чавлески – ОУ „Братство“ – 7 одд. Дамјан Димовски – ОУ „П. П. Арсов“ – 7 одд
Михаил Кржаловски – ОУ „Х. Т. Карпош“ – 7 одд Олга Дамовска – ОУ „Димо Хаџи Димов“ – 8 одд
Сара Грезу – ОУ „Димо Хаџи Димов“ – 7 одд Мартина Петровска – ОУ „Д. Х. Димов“ – 8 одд

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
III категорија III категорија
Ален Бајро – ОУ „Јан Амос Коменски“ – 7 одд Садик Касамовски, Драгана Волкановска, Бојана
Ина Кроневска – ОУ „Владо Тасевски“ – 7 одд Бејатовиќ, Иван Михајловски, Стефан Стојановски,
Тамара Тодорова – ОУ „Д. Х. Димов“ – 7 одд Емануел Ристевски, Ведран Здравковски, Деа Здрав­
Сара Поповска – ОУ „Петар Поп Арсов“ – 8 одд ковска, Кристина Крстевска.
Борјан Темелкоски – ОУ „П. П. Арсов“ – 7 одд
Анѓела Стојковска – ОУ „Ј. А. Коменски“ – 8 одд. IV категорија
Лео Кралевски – ОУ „В. Ц. Трена“ – 7 одд Виктор Аспровски, Сара Гичевска, Давид Илиев­
Мони Михајловски – ОУ „В. Ц. Трена“ – 7 одд. ски, Калина Трајаноска, Стефан Стојановски, Ма­
Теа Тодорова – ОУ „Владо Тасевски“ – 7 одд рија Стојчевска, Кристијан Андреев, Марко Накиќ,
Ана Мазнева – ОУ „Петар Поп Арсов“ – 8 одд Иван Манасов, Никола Максимовски.
Ѓорѓи Станојески – ОУ „Владо Тасевски“ – 7 одд
Росица Турмакоска – ОУ „Лазо Трповски“ – 8 одд Материјална помош за спортски клубови
Дана Ќосева – ОУ „Димо Хаџи Димов“ – 8 одд
Кирил Петков – ОУ „Петар Поп Арсов“ – 8 одд Епитетот на најспортска општина во Република
Македонија, нашата Општина постојано го потврду­
Материјална помош за надежни спортисти ва и со материјално помагање на спортските друштва
и клубовите кои егзистираат на нејзината територи­
I категорија ја. Како и во изминатите години, и во оваа, Локалната
Дино Вучидолов, Амра Фејзула, Магдалена Таш­ самоуправа за таа намена од општинскиот буџет из­
ковска, Симона Заборска, Стојан Поповски, Дарко двои 1.745.000 денари. Се разбира, паричните сред­
Ангелковски, Тамара Илиќ, Ивона Пејковска, Дамјан ства се даваат по пат на јавен оглас и според пости­
Петровски, Петар Огњеновиќ, Никола Стојков, Алек­ гнатите резултати. Годинава, на конкурсот се јавија
сандар Стојковски, Сара Радичевска, Ангела Ни­ 23 спортски друштва и клубови, а Комисијата при
ниќ, Сандра Иванова, Давид Пецалевски, Ирина Одделението за спорт донесе одлука материјално да
Јанкуловска, Антонио Зврцинов, Давид Мицевски, помогне 18 спортски колектив, во десет категории и
Антонио Ристевски, Душица Јанковиќ, Xристијан тоа: ОК „Вардар“, КК Карпош соколи 2000.“, ПК „Кар­
Тодороски, Васил Пујовски, Илија Циривири, Ми­ пош“, ФК „Лепенец­ Гост“, КК „Водњански лисици“,
лан Ристовски, Бисера Ристовска, Моника Стефа­ Џудо клубот „Ипон“, КФЦ, ФК „Алумина“, Шахов­
новска, Горазд Анастасов. ски клуб „Карпош“, Пинг понг клубот „Спи­Стига“,
Пливачки клуб „Акватик“,ШК „Гамбит“, Спорт клуб
II категорија „Херкулес“, ОК „Фит фан волеј“, Полициски боречки
Ѓорги Поповски, Константин Битраков, Андреј Со­ клуб „7. мај­Тигар“, РК „Велкова 5“, БК „Универ­
коловски, Никола Димитријевиќ, Александар Сто­ залци“ и Мото клуб „СК­ Мото“.
јановски, Марко Секуловски, Јаков Јованов.

СЈАЕН СТАРТ НА КОШАРКАРСКАТА ЛИГА
Во рамките на програмата за одбележување на
Денот на Општина Карпош – 3 Ноември, деновиве,
во спортската сала на ОУ „Владо Тасевски“ се одржа
кошаркарски турнир за учениците од средните учи­
лишта од територијата на Општина Карпош. Ста­
нува збор за првото коло од Кошаркарската лига за
учениците од нашата Општина.
На стартот од натпреварувањето се одиграа два
натпревари. Во првиот, кошаркарите на „Георги
Димитров“ ги победија врсниците од „Орце Нико­
лов“ (54:40), во вториот натпревар, момчињата од
гимназијата „Кочо Рацин“ беа подобри од кошар­
карите на „Нова“ (67:64)
Вкупниот награден фонд за годинешната Ко­
шаркарска лига на средношколци изнесува осум­
стотини илјади денари.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 33
ФОРУМ НА ЗАЕДНИЦАТА

ГРАЃАНИТЕ ИЗБРАА:
ОБНОВА НА ГРАДИНКАТА „ПРОЛЕТ“
Деновиве, во просториите на ООУ „Лазо Трпов­ нари и 2.400.000 денари од локалната самоуправа, а
ски“ се одржа петтата, претпоследна форумска сеси­ е имплементиран од фондацијата Отворено опште­
ја од проектот „Форум на заедницата“. Со десет до­ ство – Македонија. На сесијата учествуваа градона­
биени петки за проектот ­ Подобрување на условите чалникот Стевчо Јакимовски и секретарот на Оп­
за реализација на воспитно образовната работа и штина Карпош, Владо Поповски, и зборуваа за тоа
намалување на оперативните трошоци, преку зго­ што до сега е преземено и што се планира во иднина
лемување на енергетската ефикасност на објектот, за целосна реализација на избраниот проект.
победи проектот на ЈУОДГ „Пролет“ – Карпош. Градоначалникот Јакимовски им се заблагодари
Имено, Општина Карпош, во периодот од јуни на присутните за нивното учество во форумите и го­
до октомври годинава, во серија од пет сесии го лемиот интерес за ваквиот вид на распределување
реализираше проектот „Форум на заедницата“. на средствата, и при тоа нагласи: ­Овие форуми не
Проектот има за цел да го зајакне граѓанското уче­ поттикнаа и од следната година, при правење на бу­
ство во процесот на одлучување на локално ниво, џетот ќе определиме средства за секоја урбана заед­
да се подобрат партнерствата помеѓу локалните су­ ница, а самите граѓани ќе одлучат за што ќе бидат
бјекти и да се изнајдат поефикасни решенија за наменети тие средствата “. 
проблемите од интерес на целата заедница. E. K.
Да потсетиме, проектот е поддржан од Швајцар­
ската агенција за соработка и развој со 2.400.000 де­

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 21 • ОКТОМВРИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
АКЦЕЛЕРАТОР УСЛУГА
- ПСМ СТАРТАП ПРЕДИЗВИК
ПСМ Фондација (www.yes.org.mk) и Општи- успешни учесници ќе бидат наградени со на-
на Карпош ви го најавуваат почетокот на про- граден фонд во износ од 120 000 денари.
ектот “Акцелератор услуга-ПСМ стартап Проектот има за цел да овозможи соодвет-
предизвик”. Проектот вклучува селекција на ни ресурси на младите кои веќе работат одре-
20 млади луѓе од Општина Карпош (преку дена форма на услужен бизнис, но сеуште не-
отворен конкурс), кои ќе поминат 3 месеци маат регистрирано своја компанија. Со ова би
во ПСМ Акцелераторот каде ќе добијат бес- се создала нова генерација на претприемачи,
платен простор за работа, совети од ментори, кои понатаму би биле идни работодавачи и
можност за вмрежување со потенцијални ин- би креирале работни места во заедницата.
веститори и средби со успешни претприема- Сите заинтересирани за учество треба да
чи кои ќе им помогнат да се соочат со предиз- се пријават на trainings@yes.org.mk со пополне-
виците во текот на престојот. Понатаму, по та апликација најдоцна до 20 декември 2012
изминување на периодот од 3 месеци, врз ос- година.
нова на различни параметри за развој (гене- *Апликацијата можете да ја најдете на веб
рирани приходи, склучени договори, квали- страната на ПСМ Фондација www.yes.org.mk
тет на понудените услуги итн.), тројцата нај-
ИЛЈАДА „ЦВЕТЧИЊА“ ЗА СРЕЌЕН РОДЕНДЕН