Весник на локалната самоуправа

август 2012 • бр. 19 • година 4

ЖЕШКО
КУЛТУРНО
ЛЕТО
2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
окус
Стевчо Јакимовски
ОД МОЈ АГОЛ
Ние сакаме да им
помогнеме на семејствата Бесплатни
со низок стандард и ужинки
едновремено, и екскурзии
сиромашните ученици да за сите ученици
ги ослободиме од
можните објективни
понижувања  Школската година е на прагот. Дали на време ќе бидат
завршени реконструциите на училиштата?
Да, нема да има никакви проблеми, но она што сакам повторно
да го истакнам, дека ние немаме никаква законска обврска за ни-
вното одржување. Но како што е познато сите училиштата на тери-
торијата на Општина Карпош се градени пред или по земјотресот,
дотраени се и не ги исполнуваат потребните стандарди, неопходни
за изведување квалитетна настава. Токму од тие причини, локал-
ната самоуправа приоритет даде на реконструкцијата на училишта-
та. За таа цел, од буџетот издвоивме два милиони евра и се надева-
ме дека наскоро сите училишта ќе бидат стокмени според европски
стандарди. Впрочем, во нашата општина веќе постојат три приват-
ни странски училишта, а има интерес и за отворање нови.

 Лично сте посебно фокусирани во подигањето на стандар-
дите во сферата на образованието. Ако реконструкциите се прио-
ритет, што е следното?
Да, лично сум заинтересиран во училиштата во нашата општи-
на да се создадат, час поскоро, сите услови според европските стан-
дарди, пред се да имаме паралелки со 25 ученици, да имаме опрема
и учебни помагала за реализирање на новиот концепт на образо-
ванието што го воведуваме.

 Освен со подновени училишта, со какви други новини ќе
ги пречекате учениците во новата учебна година?
Со посебно задоволство сакам да истакнам дека од оваа учебна
година Општина Карпош целосно ќе ги финансира ужинките и
екскурзиите за сите ученици од сите училишта на територијата на
нашата Општина. Средства за таа намена ќе бидат издвоени од бу-
џетот и на тој начин, така да се изразам, ќе го санираме буџетот на
родителите на нашите ученици.

 Што Ве поттикна на ваков убав, би рекол благороден гест?
Знаејќи во какви времиња живееме, а живееме во длабока сиро-
маштија, повеќето од родителите не се во состојба да се справат со
издатоците за школување на своите деца. Замислете родители кои
имаат ниски примања или немаат редовни примања, а школуваат
ученици. Токму заради тоа, ние сакаме да им помогнеме на семеј-
ствата со низок стандард и едновремено, сиромашните ученици да
ги ослободиме од можните објективни понижувања. Таквите пове-
ќе нема да бидат понижувани, кога се во прашање ужинките и екс-
курзиите.
М.Р.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 3
ВО ОВОЈ БРОЈ
Весник на локалната самоуправа
август 2012 • бр. 19 • година 4

ЖЕШКО ВЕТЕНО СТОРЕНО
КУЛТУРНО
ЛЕТО НОВ ВОДОВОД
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ВЛАЕ

Издава Општина Карпош
...................................................... 9
ул. „Демир Трајко“ бр.43
1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02 / 30-61-353 СОРАБОТКА
факс: 02 / 30-71-040 ОПШТИНА КАРПОШ И
kontakt@karpos.gov.mk ХАБИТАТ МАКЕДОНИЈА
- ЗА ЕНЕРГЕТСКИ
www.karpos.gov.mk ПОЕФИКАСНИ ДОМОВИ
..................................................... 17
Издавачки совет
Стевчо Јакимовски
Даница Мартиновска
Димче Мешковски ИНТЕРВЈУ
Главен и одговорен уредник Владимир Богоевски,
Виолета Цветковска
спортски директор на МОК
КРИК
НА „НЕБЕСКИОТ СМЕЧЕР„
Уредник
Миле Раденковиќ
..................................................... 18
НАЈ ВО КАРПОШ...
Редакција
Живко Трајановски
Елена Кузмановска
Средба со Тамара
Ѓурчиновска, сопственичка
Ива Манова
на Студиото „Арт Балет„
Технички уредник ДА ТАНЦУВАМЕ
И ДА СЕ РАДУВАМЕ
Зоран М. Гулевски
......................................................2 0
Лектура
Живко Трајановски
Ангелина Николовска
КОНКУРСИ
Фотографија СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ
Ива Манова УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ

М. Раденковиќ ...................................................... 33

4
ВЕТЕНО СТОРЕНО
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
- ВО НОВИ РЕНОВИРАНИ УЧИЛИШТА
Учениците од шест основни училишта од Оп-
штина Карпош „Братство„, „Владо Тасевски„, „Хри-
стијан Тодоровски Карпош“,„Вера Циривири-
Трена“, „Аврам Писевски“и „Војдан Чернодрински“
новата учебна година ќе ја почнат во комплетно ре-
новирани објекти. Општина Карпош, со парите од
продажбата на општинската зграда, ги привршува
темелните реконструкции на училишните згради,
така што, децата од Карпош ќе влезат во нови, со-
времени простории, чисти тоалети, еколошки и тер-
мички изолирани фасади и покриви, во училишта спо-
ред европски терк.
-Во „Братство“, како што вели Живко Груевски,
советник во Секторот за уредување на градежно зе-
мјиште и комунални работи, од темел се изврши ури-
вање на стариот објект, се изѕида нов и се пристапи
кон изградба на нови внатрешни и надворешни ѕи- OУ „Братство“

OУ „Аврам Писевски“
дови, подови и поставување нова покривна кон-
струкција. За покривот и фасадата се поставени си-
те потребни термички изолации, согласно Правил-
никот за енергетска ефикасност. Изведувач на ра-
ботите на ова училиште е „Аполо-инженеринг“.
-Во ООУ „Вера Циривири Трена“ се работи на
изградба на фасадата со употреба на термоизолаци-
ски материјали, се врши замена на покривот со пла-
стифицирана ламарина, а внатрешната реконструк-
ција се однесува на промена на вратите, електри-
чната и компјутерската изолација, обнова на подо-
вите и ѕидовите. Изведувач на работите се фирмите
„Југотехника“, фасадата е на „Конструктор“, а
внатрешноста ја прави „АЛКОН проект“. OУ „Христијан Тодоровски Карпош“

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 5
-Во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ се
врши целосна реконструкција на ентериерот и на
фасадата со термоизолациски материјали. И таму
се менува електричната и компјутерската изолација,
се врши замена на подовите, вратите, се постави
видео надзор и хидрантска мрежа за противпожар-
на заштита. Изведувач на работите е „АЛКОН Про-
ект“.
-Во ООУ „Владо Тасевски“ се работи на замена
на покривната конструкција и реконструкција на фа-
садата со вградување на термоизолациски материја-
ли. Во внатрешната санација се опфатени замена на
вентилите на грејните тела-радијаторите, се поста-
вуваат преградни ѕидови и се чистат инсталациите.
OУ „Вера Циривири Трена“

OУ „Владо Тасевски“
Изведувач на работите е „Форма“ од Струмица.
-Покривот и фасадата се менуваат и во ООУ
„Војдан Чернодрински“ со термоизолација, се гра-
дат преградни ѕидови, а се изведува и нова елек-
трична и компјутерска инсталација. Изведувач на
работите е „Изградбакомерц“.
-Во ООУ „Аврам Писевски„ од Бардовци се ме-
нува покривот со нов од ПВЦ ламарина, како и фа-
садата со вградување на термоизолациски материја-
ли. Покривот го изведуваше фирмата „Југотехника„
а фасадата –„Конструктор“.

В. Ц.
OУ „Војдан Чернодрински“

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
НОВИ УЛИЦИ, ПАРКИРАЛИШТА,
РАБНИЦИ, ТРОТОАРИ...
Во изминатиот месец на територијата на Општи-
на Карпош се работеше на триесеттина инфраструк-
турни објекти, при што, се асфалтираа улици, се
градеа нови паркиралишта, нови тротоари, се по-
ставуваа рабници...

Реконструкција на тротоари на ул. „Кленоец“ со краци Реконструкција на тротоари на ул. „Бранислав Нушиќ“
Изведувач: Форма Струмица Изведувач: Еуроинвест инженеринг

Реконструкција на тротоари на ул. „Његошева“ крак 2 и крак 3 - Изведувач: ИГМ Вратница

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 7
Реконструкција на тротоари на ул. „Осло“ - Изведувач: ИГМ Вратница

Асфалтирање на ул. „Пелистерска“ - Изведувач: Да - бо

Изградба на паркинг со 40 паркинг места
на ул. „Разловечко востание“
- Изведувач: Еуроинвест инженеринг Асфалтирање на ул. „Разловечко востание“ - Изведувач: Пелагонија инженеринг

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
НОВ ВОДОВОД
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ВЛАЕ
Општина Карпош стартува со уште еден капи-
талeн проект на својата територија- изградба на во-
довод за поквалитетно снабдување на вода на над
4.000 жителите од индивидуални и колективни згра-
ди во населбите Влае 2 и Порта Влае.
Kако што изјави градоначалникот на Карпош Сте-
вчо Јакимовски, станува збор за изградба на нова во-
доводна траса во должина од 1.500 метри со пречник
на водоводните цевки од фи-250мм, кои ќе бидат по-
ставени на потегот од мостот Обединети нации, по
Кејот на Вардар, преку Влае 2 до улицата Адолф Цибо-
ровски, и во продолжение, со цевки фи-200 мм каде
што трасата ќе оди паралелно со улицата Адолф Цибо-
ровски, до станбено деловниот комплекс Порта Влае.
Во овој дел, рече Јакимовски пред 35 години беа
изградени мали бараки со по 35 квадратни метри, а
денес се големи семејни објекти со над 300 квадрати
површина. Згора на тоа има изградени и згради за
колективно домување, така што на жителите од овој
дел на Карпош, значително им е отежнато водоснаб-
дувањето, посебно во летните месеци. Со овој кру-
пен инфраструктурен зафат, кој вреди околу 17 ми-
лиони денари, конечно ќе им се реши проблемот на
граѓаните од Влае 2 и Порта Влае, изјави градона-
чалникот на Карпош.
Претходно, Општина Карпош им го подобри водо-
снабдувањето и на дел од жителите во Нерези.
В.Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 9
ПЛАТОТО ПРЕД ПЕДАГОШКА-СО НОВ, ОСВЕЖЕН ЛИК
Во рамки на проектот за реконструкција и из- рисување на парапетните ѕидови со еколошка боја
градба на нови плоштади, Општина Карпош почна и декоративен мермерен акрилен малтер, исто така
со реконструкција и на постојното плато кај Педа- отпорни на атмосферски влијанија. Околу 155 м2
гошки факултет. зелена тревна површина, ќе биде „покриена“ со си-
Поради добрата состојба на постојната бетонска стеми за наводнување капка по капка, ќе има и
подлога, при реконструкцијата на овој плоштад 2.000 цветни садници и обновени жардиниери, а ќе
пристапот во неговото уредување е поинаков. Се се постави и 200м2 покривна тенда која ќе создаде
предвидува освежување на една запоставена урба- пријатна сенка во летните денови. Ќе се изврши и
на целина и ново архитектонско решение кое ќе прет- реконструкција на детско игралиште на површина
ставува нов креативен визуелен концепт. Се предви- од 200м2, и ќе бидат поставени 35 клупи од кои две
дува нова колоритна подлога во декоративна боја т.н релаксирачки клупи, 20 кошници за отпадоци и
за бетон отпорна на атмосферски влијанија во три 20 локери за велосипеди како дел од урбаната опре-
нијанси на површина од 1300 м2, санација на оште- ма.
тените скалила на четирите пристапи на платото со Креативен тим
гранитни плочки и изградба на четири пристапни на Општина Карпош
рампи. Освен тоа, ќе се изврши и санација и моле-

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВРАЌАЊЕ ВО ЖИВОТ
НА ПЛАТОТО ВО КАРПОШ 3
Општината Карпош, по барање на граѓаните за-
почна со реконструкција и на веќе постојниот парк
– плоштад во УЗ Карпош 3, со цел да се збогатат ур-
баните простори во градот и да се вратат вредно-
стите на урбаното живеење.,Платото се простира
помеѓу две фрекфентни улици и тоа помеѓу ул. “Ни-
кола Русински” и ул. “Карпошево Востание”, спроти
маркетот “Тинекс” и претставува мало интимно
катче кое е во функција на граѓаните од околните
згради и како такво треба да ја зачува својата инти-
мност. Просторот со својот хортикултурен капаци- Дизните се специјално наменети за бетонски
тет има свои квалитети кој константно се користи и фонтани и се едноставни за одржување, се состојат
дење и ноќе. од статична прскалка и еден пар на светла на приго-
Реконструкцијата се однесува на реоформување, ден модул, комплетот обезбедува различни опции
со проширување и уредување на сегашното оштете- на распрскување. На партерната плоча ќе има 16
но поплочување од павер елементи. Партерот кој е слотови со украсни решетки кои овозможуваат дре-
формиран во различни годишни периоди и е во ру- нажа и безбедност, a истo така обезбедуваат верти-
инирана состојба, ќе добие нов едноставен совре- кален млаз на вода. Млазниците ќе бидат проследе-
мен минималистички дизајн со вградување на нови ни со игра на светло во 2-3 нијасни.
павер елементи во комбинација на две пастелни ни- Архитектонското решение во кое имплементи-
јанси. Главната пристапна патека која поминува низ раме 30-тина нови клупи, нов безжичен интернет и
плоштадот и ги обединува двете улици е со непра- ново детско игралиште ќе овозможи пријатен про-
вилна форма и по нејзината должина од двете стра- стор за социјализација и релаксација на грaѓаните
ни е облагородена со бела декоративна ризла. Посто- од сите старосни структури.
јната урбана опрема ја менуваме со нови и побогати
содржини, ќе се постават повеќе клупи, кошници за Креативен тим
отпадоци како и локери за велосипеди. Според на- на Општина Карпош
шите анализи, на плоштадот треба да се постави и
ново детско игралиште со модерни реквизити кое
ќе биде покриено со покривна хиперболична пла-
тнена тенда што ќе овозможи пријатна сенка на по-
вршината на која ќе се анимираат најмладите. По-
ставуваме и комплетно нова електрична мрежа во
која ќе бидат инсталирани нови елекетрични стол-
бови со префинет дизајн и одличен квалитет кои,
покрај партерот, ќе ги осветлуваат и тревните површи-
ни кои комплетно ќе бидат обновени и на кои ќе
бидат вградени системи за автоматско полевање.
Во паркот има фонтана која со години наназад
не е во функција и е неупотреблива, поради што е
потребно нејзино заживување. За таа цел ќе се из-
врши нејзино проширување за 3.5м што значи дека
нејзината новопроектирана димензија ќе биде 10.60/8м
(85м2). Коритото е со длабочина од 80см и истото
ќе се затвори со партерна армирано бетонска плоча
поплочена со гранитни плочки, со што, новопроек-
тираната фонтана ќе биде на ниво на теренот збога-
тена со партерни распрскувачи - дизни. Фонтаната,
покрај длабоките сенки од дрвјата, ќе овозможи ра-
зладување во летните денови и ќе го освежува про-
сторот.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 11
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
КОИ СЕ ГРАДЕА ВО ТЕКОТ НА АВГУСТ
Р. број Назив Фирма
1 Реконструкција на тротоари на дел од ул. Бранислав Нушиќ Еуроинвест инг
2 Реконструкција на тротоари на ул. Осло ф. Карпош
3 Реконструкција на тротоари на ул. Његошева крак 2 и крак 3 ИГМ Вратница
4 Изградба на пешачка патека од Германска амбасада до ул. 4 ДА БО
5 Реконструкција на крак од ул. Козле десно од црквата Планум
6 Реконструкција на крак од ул. Козле (после мостот лево пред црквата) Планум
7 Реконструкција - изградба на пешачка патека во УЗ Пецо Божиновски Кочо Планум
8 Реконструкција - асфалтирање на ул. Ловќенска 13 Пелагонија
инженеринг
9 Реконструкција - асфалтирање на ул. Ловќенска 15 Пелагонија
инженеринг
10 Реконструкција - асфалтирање на крак од ул. Ловќенска 9 Пелагонија
инженеринг
11 Реконструкција - асфалтирање на ул. Ловќенска 11 Пелагонија
инженеринг
12 Реконструкција - асфалтирање на ул. Крчин Гранит
13 Реконструкција - асфалтирање на ул. Пијанец Гранит
14 Реконструкција - асфалтирање на ул. Стрезово Гранит
15 Реконструкција - асфалтирање на ул. Милан Марковиќ Бетон АД
Скопје
16 Реконструкција на тротоари на ул. Кленоец со краци Форма
Струмица
17 Реконструкција на тротоари на ул. Пресека со краци Форма
Струмица
18 Изградба на дел од ул. Ловќенска 9 Бауер БГ
19 Реконструкција на плато Карпош 3 Сандра
инженеринг
20 Изградба на водоводна мрежа по ул. Адолф Циборовски Енергомонт
21 Реконструкција на улица Разловечко востание-Карпош 4 Пелагонија
инжинеринг
22 Реконструкција на улица Невеска-Карпош 4 Пелагонија
инжинеринг
23 Реконструкција на улица Воденска-Карпош 4 Пелагонија
инжинеринг
24 Реконструкција на тротоари на улица Воденска Анизор
25 Изградба на паркинг простор на улица Воденска Чингар
Инжинеринг
26 Изградба на две паркиралишта на улица Козле 2 (кај Амбулантата) Да-бо
27 Асфалтирање на улица Пелистерска Да-бо
28 Асфалтирање на улица Огражден Да-бо
29 Асфалтирање на улиза Kозле 2 (изградба на потпорни ѕуидови, Да-бо
тротоари и осветлување)

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
НОВА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАРПОШ
По извршените анализи и истражувања, Kреа- раноста, содржи и современ архитектонски израз
тивниот тим на Општина Карпош донесе одлука за во формата и обликувањето на овие елемнти од ур-
промена и збогатување на количеството на урбана- баната опрема.
та опрема со која треба да се задоволат потребите Дел од нив се веќе реализирани, а дел се во изра-
на граѓаните од оваа општина. ботка и ќе бидат поставени оваа сезона на плошта-
Дизајнирани се клупи, локери за велосипеди, дите кои годинава се реконструираат и се градат кај
пепелници за надворешна употреба и жардиниери Млечен ресторан, платото кај Педагошка, Карпош 3
за цветни насади. и Влае.
Покрај примарната цел која се однесува на по- Автори на овие проекти се архитектите Игор
требите и функционалноста, особено внимание е Василевски и Вангел Караиванов.
посветено на естетскиот аспект, кој покрај рафини-

Пепелник за надворешна употреба Кошници за отпадоци

Нови естетски клупи во Карпош

Држачи за велосипеди Жардиниери кај Млечен ресторан

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 13
ВЕСТИ
Фолклорното студио „Етнос„

НАГРАДА ЗА НОВОСОЗДАДЕНА НАРОДНА НОСИЈА
Vo ramkite na festivalot „Ilindenski de-
novi“ koj se odr`a vo Bitola, настапија и члено-
вите на Folklornoтос сtudio „Etnos“. Тie учеству-
ваа i na seminarot za tradicionalno peeњe i
igraњe, на кој predavaa profesori po etnokore-
ologija i narodno peeње, и добија сертификат, не-
опходeн за непречено работење на „Етнос“.
Информирајќи не за тоа, госпоѓата Тодорка На-
кова се пофали со добиеното признание..
- Vo ramkite na Festivalot uчestvuvavme и
vo veчerta na gradski igri kade se pretstaviv-
me so tetovski igri i pesni, vo nosija «ala tur-
ka~, za koja dobivme nagrada za najdobra novoso-
zdadena narodna nosija.

дев, Симонида Филипова Китановска, Решат Ахме-
СВЕТСКИ АКВАРЕЛИСТИ ти, Атанас Атанасовски, Анета Ивановска Симја-
новска, Пандора Апостолска Саздовска, Милан Ан-
ВО КАРПОШ дов, Гоце Илиевски и Таки Павловски, а од стран-
ство Клеменс Беунгкун Соу од Кореа, Клавдија Ма-
Општина Карпош е организатор на Третиот ме- рушиќ од Словенија, Франческо Матера од Италија,
ѓународен симпозиум на сликари акварелисти и по Елиза Корсини од Италија, Зоран Круљ од Србија,
тој повод, за учесниците, во просториите на Општи- Андреа Верделаго од Италија. На симпозиумот е
на Карпош градоначалникот Јакимовски приреди предвидено да се слика исклучиво во акварел техни-
пригоден прием. Симпозиумот ќе трае од 20 до 30 ка, да се дебатира за акварелот и да се разменат ис-
август а на него ќе учествуваат 20-тина светски позна- куства меѓу ликовните уметници од разни краишта
ти ликовни уметници кои сликаат во акварел те- на светот. Тие на 28 август ќе бидат учесници и на
хника. Интересно е дека делата што ќе бидат созда- целодневен ликовен хепенинг на платото во ТЦ
дени, на крајот од симпозиумот ќе бидат презенти- Карпош 3 (Лептокарија), каде на 29 август, среда, во
рани на посебна изложба во рамките на Карпошо- рамките на Карпошовото културно лето ќе бидат
вото културно лето 2012. изложени нивните дела на посебна изложба созда-
Од нашата земја ќе творат: Глигор Чемерски, дени во рамките на овој Симпозиум.
Илија Кавкалески, Павле Кузмановски, Данчо Ор- В.Ц.

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
КУЛТУРНО ЛЕТО
ЕТНОСТАРТ НА „КУЛТУРНО ЛЕТО КАРПОШ 2012 “
Амфитеатарот на кејот на Вардар во населбата Карпош 4, беше претесен за да ја собере двеилјадната
публика на концертот на популарната српска пејачка Биља Крстиќ со кој официјално беше отворено јуби-
лејното „Културно лето Карпош 2012“.
Со етнозвуците на „Бистрик бенд“ и прекрасната интерпретација на Биља Крстиќ, жителите на Карпош
и сите вљубеници во народната музика, имаа можност да ужуваат во нејзиниот богат репертоар и автентична
изведба на македонски, бугарски, српски, романски песни, како и песни од другите балкански народи.
Двочасовниот концерт помина во неповторлив летен музички амбиент, а на крајот од овој музички на-
стан, градоначалникот Стевчо Јакимовски ги повика сите присутни и почитувачи на културата да се дру-
жат во наредните 20 дена со уметниците, гости на петтото по ред „Културно лето Карпош“.

Биља Крстиќ и „Бистрик бенд„

Група „Памперс„

Бумбарот Брмко и пчеличките

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 15
ПРОЕКТИ
ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАРПОШ ЌЕ
ПОВРШИНИ И ДЕПОНИИ МОЖАТ ДА СЕ ГРЕАТ НА ГАС
И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ
Јавното претпријатие КАРГАС во Општина Кар-
ПОВРШИНИ пош ја започна анкетата на жителите и стопанските
субјекти од територијата на Општината за заинтере-
Со учеството на Општина Карпош во Програма- сираноста за користење на можностите на алтерна-
та која ја спроведува Агенцијата за вработување на тивни системи за греење кои ќе ги нуди ова јавно
Република Македонија, општината ангажираше претпријатие.
вкупно 28 работници, Анкетата ќе се спроведува на 22000 испитаници
финансиски поддржани во периодот од 20-ти август до 30-ти септември
од Агенцијата за врабо- 2012 год.
тување и пет работници Од обработените податоци ќе се постави планот
финансирани од Буџетот и динамиката на работа на јавното претпријатие, ќе
на Општина Карпош. се изработат проектите за изведба на секундарна
Во секоја месна заед- мрежа и редоследот на поставување до целосно по-
ница распоредени се по кривање на територијата на општината.
двајца работници, кои Анкетата треба да даде одговор и за тоа во која фор-
заедно со предходните ма на користење на гасот постои поголем интерес.
лица кои Општина Кар- Директно користење на гас со гасна мрежа во
пош веќе ги има објектот, грејни тела и бојлери на гас. Ова е посебно
ангажирано, ќе бидат интересно за индустриските капацитети и новите
одговорни за одржување на хигиената пред станбе- објекти за колективно и индивидуално домување и
ните улици и паркови. Останатите пет лица се ра- би била прва реална практика во Република Маке-
споредни за наводнување на тревните површини во донија.
парковите во сите месни заедници. Изградба на котелски постројки на гас, кои на
А.Т. излезот би давале топла вода која ќе ги користи ве-

НОВИ ОБУКИ
ЗА “САМ СВОЈ ГАЗДА”
Во септември, Општина Карпош продолжува
со реализација на обуките наменети за млади лица
за отпочнување на сопствен бизнис. Овие обуки
траат 2 дена (викенди) на кои се обработуваат теми
како:
- Генерирање, разработка и опис на бизнис идеjа;
- Подготовка на детален бизнис план и негово
комуницирање со потенцијалните инвеститори;
ќе инсталираните радијаторски системи во објек-
- Успешно спроведување на бизнис планот пре-
тите.
ку изучување на посебни модули за најважните
Јавното претпријатие ќе ја понуди можноста и
работи за водење на бизнис, како што се: прет-
за испорака на топла вода преку сопствени когене-
приемништво, менаџмент, маркетинг, финан-
ративни постројки кои исто така произведуваат еле-
сии, човечки ресурси и др.
ктрична енергија што би се користела во објектите во
Досега, над 40 лица успешно ги поминаа обуките
надлежност на општината (основни училишта, гра-
и се здобија со сертификат за подготовка на бизнис
динки и сл.)
план.
Очекуваме граѓаните најсериозно да ги разгледа-
За следниот циклус обуки, којшто ќе се одржи во
ат опциите дадени во анкетата и со тоа да ја потвр-
септември и октомври, сите заинтересирани лица
дат заложбата за поекономично, еколошки почисто
можат да пополнат апликација за учество во обука-
и економски поисплатливо греење на животниот и
та во Општина Карпош во барака 3, соба 5.
работниот простор.
А.Т. Љупчо Димов

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
СОРАБОТКА
ОПШТИНА КАРПОШ И ХАБИТАТ МАКЕДОНИЈА
- ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ПОЕФИКАСНИ ДОМОВИ
Градоначалникот Стевчо Јакимовски и изврш- Вклучувањето во овој проект, за нас е еден квали-
ниот директор на здружението за хумано домување тет повеќе, и наша обврска е освен издавањето на
Хабитат Македонија, потпишаа Меморандум за про- документацијата, да ја поврземе Хабитат Македо-
длабочување на меѓусебната соработка. Нашата Оп- нија со сите институции, училишта, универзитети,
штина заедно со општините Куманово, Тетово, Ве- центрите за вработувања во општината, месните за-
лес, Прилеп, Струга и Струмица, влегува во проек- едници, да им безбедиме услови за спроведување
тот на УСАИД и Хабитат Македонија за енергетска обуки како и простор за други активности поврзани
ефикасност за секторот домување во Македонија. за Проектот.
Ние, и досега соработувавме со Општина Кар- Проектот претставува тригодишна иницијатива
пош на зголемување на енергетската ефикасност за подобрување на резиденцијалната енергетска
преку обновата на фасадите на колективните стан- ефикасност во седум општини во Македонија и по-
бени згради и други проекти, но сега ја збогатуваме дигнување на јавната свест за значењето на енергет-
соработката со нов проект, рече Костов. Тој во Оп- ската ефикасност како и за потенцијалот што го има
штината ќе трае година и пол, односно до април за создавање на нови работни места и бизнис мо-
2014 година и треба да го подигне капацитетот на жности. 

станбените заедници, како и да ја подигне јавната Проектните активности се групирани во четири
свест за енергетска ефикасност, преку имплемента- компоненти преку кои ќе се работи на подобрување
ција на четири компоненти од заедничкиот проект на енергетската ефикасност на колективните стан-
што го имаме со УСАИД. бени објекти, зголемување на капацитетите на ста-
-Општина Карпош, нагласи градоначалникот Ја- нарите и заедниците на сопственици за управување
кимовски, во 2010 беше прогласена за енергетски и одржување на станбените објекти, поттикнување
најефикасна општина во државата, донесе и Правил- на инвестиции, претприемништво и создавање на
ник за енергетска ефикасност, што значи дека ниту нови работни места и подигнување на јавната свест
еден објект не може да се изгради доколку не се по- за резиденцијалната енергетска ефикасност.
читуваат пропишаните мерките, за кои ние даваме
одобренија и севкупните потребни документи. В.Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 17
ИНТЕРВЈУ
Владимир Богоевски, спортски директор на МОК

КРИК НА „НЕБЕСКИОТ СМЕЧЕР„

Нигде не сум ангажиран. Никој не ме вика ниту е заинтересиран за моите услуги во одбојката. Но, да не
бидам разбран погрешно. Јас своевремено на спортските институции им понудив детална програма за
работа во одбојката но, за тоа немаше никаков интерес
Кога ги напуштивме просториите на Македон-  Господин Богоевски, какви се импресиите од
скиот олимписки комитет, по едночасовниот разго Олимпијадата во Лондон, од која туку што се вра-
вор со неговиот спортски директор Владимир Бо- тивте?
гоевски, имав чувство дека се враќам од товарење - Импресивни. Можеби, претходните во Пекинг
чакал. На разговорот заминав со намера  на нашите беа поспектакуларни, заради церемониите на отво-
помлади читатели одново да им претставам еден рањето и затворањето на игрите, но овие во Лондон
Карпошовец кој некогаш беше најдобар светски  беа беспрекорни во секој поглед. Впрочем, круната на
одбојкар и долгогодишен капитен на југословенска- овој најголем спортски собир во светот се постигна-
та репрезентација, сега втор човек на МОК. Наме- тите олимписки и светски рекорди.
сто тоа, муабетот со спортската легенда забега во  Околу настапот на македонските спорти-
насока во која „небескиот смечер„ редеше аргумен- сти, речиси се е познато, но дали вие направивте
ти за своето разочарување од спортското сивило во анализа за тоа, што е, вообичаена практика?
неговата Македонија. - Ние не направивме никаква анализа, за такво
Подоцна сфатив дека првите две прашања  „но- нешто и нема потреба бидејќи, како што реков во очи
сат„ вина за текот и „бојата„  на нашиот разговор. Ка- на Олимпијадата, ние анализа можеме да направи-
ко и да е, одговорите на г. Богоевски беа искрени и ме пред заминување на игрите и при тоа ништо да
сигурно се опомена и апел до повиканите на спор- не згрешиме и да не загубиме...
тот да му обрнат должно внимание.

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
 Не ли е апсурден ваков одговор на спортски- Тупурковски, преку Самаранч обезбеди, не еден
от директор на Македонскиот олимписки коми- милион евра, колку што бараше, туку два милиони
тет, ако се има предвид дека токму МОК има одго- евра за изградба на олимписки центар во Сарај и дека
ворност за  вакво или такво претставување на  на- од тоа не се случи ништо, бидејќи државата не го даде
шата држава на најзначајниот светски спортски земјиштето на кое требаше да се гради тој центар...
настан?  Со што, сте преокупирани освен обврските
- Не е апсурден, бидејќи поинаков не може да во МОК?
биде со оглед на нашето учество на Олимпијадите - Со спортот. Тој е мојот живот и така ќе биде
во последниве дваесет години. Освен тоа, само оние додека сум жив.
кои не се упатени  во обврските на МОК можат да  Дали некаде конкретно сте ангажирани во
кажат дека за катастрофалниот настап на македон- вашиот спорт, во одбојката?
ските спортисти на ОИ одговорноста е токму на МОК. - Никаде не сум ангажиран. Никој не ме вика ниту
Значи, треба да ви објаснам како стојат работите. е заинтересиран за моите услуги во одбојката. Но, да
МОК нема никакви ингеренции околу селекцијата не бидам разбран погрешно. Јас, своевремено на спорт-
и подготовките на спортисти кои ќе учествуваат на ските институции им понудив детална програма за
ОИ, освен кога Спортските федерации и сојузи тие не работа во одбојката но, за тоа немаше никаков ин-
ги одредат со име и презиме. Ние избраните пое- терес. Јас навистина ги следам сите спортови, ако ме
динци спортисти и спортски екипи финансиски ги повикаат помагам колку што знам и можам, но не
помагаме, се разбира според програмата која ќе ни ја можам некому со сила да му се наметнувам.
достават. За ваша информација, пред овие ЛОИ беа  На позиција сте која подразбира дека сте ком-
избрани десет спортисти и ние парично ги помо- петентен да дадете одговор на прашањето; што
гнавме, со по 500 и 120 долари, со цел подобро да се треба да се стори и чија е обврската за состојбите во
подготват. Во момент кога ракометарите, кошарка- спортот да не бидат на вака ниски гранки?
рите и ватерполистите влегоа во квалификациски - Што и да кажам ќе биде излишно, бидејќи и до-
натпревари за обезбедување виза за ОИ, ние напра- сега сум кажувал и не само јас туку и другите врвни
вивме додатни напори и за нив обезбедивме сред- спортисти и спортски работници но цели дваесет
ства... Но, како што знаете, тие не успеаја и ние на години ние тапкаме во место. Поединци и спортски
Олимпијадата заминавме со четири спортисти кои не федерации не можат ништо без државата.
обезбедија олимписка норма туку таму заминаа со  Имате ли хоби, и со што сте зафатени кога не
покана, односно добија вајлд карта. Двајца од нив сте „спортски„ ангажирани?
беа стипендисти на МОК. - Хоби ми е  спортот, а сега сум во дилема што со
 Сепак, не е можно МОК да нема ингеренции син ми кој дипломира на престижен Универзитет
и влијание на составот на тимот кој Македонија ја
преставува на Олимписките игри?
- Можно е и така е. МОК има четири вработени
и од државата не добива ниту денар и нема ингерен-
ции да се меша во работата на спортските федерации.
За да ви биде појасно за што зборувам ќе ви кажам
дека наспроти нас, Олимпискиот комитет на Хрватска
има годишен буџет од  27 милиони евра. А да не збо-
рувам за објектите на олимписките комитети на Ср-
бија, Франција или Бразил, кои се сместени на екс-
клузивни локации и во чија работа се ангажирани
некогашните врвни спортисти...
 Г. Богоевски, колкав удел во таквиот игно-
рaнтски однос на државата кон МОК има тоа што
неговиот претседател е Васил Тупурковски?
- Не ми се верува дека игнорирањето на МОК има
врска со Тупурковски. Тој е насекаде познат и вли- Учесници на ЛОИ во Лондон: Христина Ристеска, Кристиан Ефремов,
јателен, во што лично можев да се уверам како негов Марко Блажевски и Симона Маринова
придружник. На г. Тупурковски му се отворени сите во Чикаго (финансиски менаџмент), зборува шест
врати. Тој на пример со еден телефонски повик обез- јазика и без работа е. Еве, ве прашувам Вас, што да
беди бесплатен престој и тренинзи на нашиот пли- правам јас кој со години вложував  во  неговото шко-
вач во Париз. На ист начин, ние нашиот кајакар, олим- лување, а тој сега треба да седи дома....
пиец го пративме во Австарлија, потоа во Литва-
нија и во Словенија. Треба ли да ве потсетам дека токму Миле Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 19
НАЈ ВО КАРПОШ...

Средба со Тамара Ѓурчиновска, сопственичка на Студиото „Арт Балет„,

ДА ТАНЦУВАМЕ вање, бидејќи, и покрај се, нејзиното балетско учи-
лиште го нема одгласот што го заслужува во Кар-

И ДА СЕ РАДУВАМЕ
пош и пошироко. Самата таа вели дека е презадо-
волна бидејќи за нејзиното студио и малите балери-
ни знаат оние што го следат и уживаат во уметнич-
кото танцување.
Среќна сум што работам со девојчиња, ученици од - По завршувањето на средното балетско учи-
лиште во Скопје, животните околности ме одведоа
основните училишта во Карпош и што со нив , на во Заечар (Србија), и јас таму го започнав она што
нивните врсници им приредуваме убави мигови и сега, овде во Скопје е мојата животна преокупација.
Искуството од Србија ми помогна, токму овде во
ги поттикнуваме да ни се придружат, да играат и да родниот град, во Карпош да започнам да го оствару-
му се радуваат на детството и на животот... вам својот сон, вели Тамара на почетокот од наши-
от разговор.
Нејзиниот сон сега е јаве на стотина девојчиња
… Имав само четири години кога за првпат се на возраст од четири до шеснаесет години кои, во
сретнав со нешто толку прекрасно и возвишено, Студиото „Арт Балетот„ ги прават првите балетски
волшебен спој на човек, движење и музика. Седна- чекори движејќи се кон балетските сцени, трајно вре-
та во удобното столче, изненадена од големината на жани во нивната детска меморија.
сцената уредена како замок од бајките, потонав во - Навистина е така, бидејќи ако она што ќе не
звуците на прекрасната  музика …  и тогаш се појави фасцинира како деца, со време стане и наша живот-
ТАА, бев засенета од нејзината убавина, толку на- на преокупација, ни гарантира задоволство бидејќи
ликуваше на принцеза. целосно и со љубов му се посветуваме цел живот.
Токму оваа импресија, поместена во службената Јас ова го зборувам од лично искуство и среќна сум
биографија на Тамара Ѓурчиновска е потка на која што пет од моите ученички трајно се определија за
веќе шест години се потпира Студиото „Арт Ба- балет, а убедена сум дека по толку од секоја генера-
лет„, културно уметничка и образовна институција ција ќе станат врвни балерини...
за почит. Тамара е студент на првата генерација, на балет-
Средбата со Тамара, сега веќе мајка на Калин, за ската танц-академија, при универзитетот ЕСРА во
долу потпишаниот беше доживување и изненаду- Скопје, во класата на професор Рисима Рисимкин и

20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
вели дека е привилегирана бидејќи има можност да
го усовршувам танцот, учејќи од најдобрите светс-
ки професори од Ротердам...
- Навистина сакам комплетно да бидам едуци-
рана како би можела најмалите и младите во моето
училиште да ги учам и научам да бидат врвни тан-
цувачи. Мојата љубов кон децата е неизмерна и се-
когаш дозволувам и тие мене по нешто да ме нау-
чат. Најпрво сакам тие мене да ме прифатат како дру-
гар, а потоа како балетски педагог. Се трудам преку
игра да ги упатувам во тајните на балетот.
Нашето Студио се наоѓа во Карпош 4 на ули­цата
„Никола Парапунов„ број 3 и целосно е опремено
за учење балетска игра. Моментално во него члену-
ваат 75 девојчиња а се надевам дека, за неколку де­
на, од септември тој број ќе се зголеми, бидејќи по - Навистина, зборот среќна често го употребу­
нашата претстава „Лебедово езеро„ во МКЦ, двојно вам, но преку него можам најлесно да го изразам соп-
се зголеми интересот за нашето училиште. ственото чувство кога е во прашање танцувањето.
Зборувајќи за своето училиште, Тамара нагласу- Среќна сум што работам со девојчиња, ученици на
ва дека за неговиот несомнен имиџ се заслужни и сите основни училишта во Карпош и што со нив, со
нејзините соработнички; Даниела Спасовска, задол- нивната игра и настапи, на нивните врсници им при-
жена за шиење костими и асистентките Бојана Бо- редуваме убави мигови и ги поттикнуваме да ни се
гиќевиќ и Кети Матеничарска, наша позната гимна- при­дружат, да играат и да му се радуваат на детство-
стичарка. ­то и на животот...
- Посебно сум горда на постигнатите резултати Без оглед на тешките времиња, на беспарицата
бидејќи Студиото егзистира со самофинансирање, во сферата на културата, посебно во приватните
што подразбира многу напор и одрекнувања, вели проекти, нашата млада соговорничка целосно е сврте-
Тамара и додава: Во изминатите пет години имаме на кон поубавото утре.
реализирано повеќе успешни проекти, балетски прет- - Бидејќи работам како балетски педагог, моја
стави за деца и преку нив јавно го демонстрираме амбиција секогаш ќе биде градењето на една висо-
она што го учиме и напорно го подготвуваме. Веднаш коквалитетна и призната балетска институција, од
по првите настапи, најпрвин на приредбите во сите која ќе произлезат образовани и талентирани мали
основни училишта во Карпош, на други јавни ма- балерини. Секогаш ќе се стремам тие еден ден да
нифестации и интересот за нашето училиште се зго- заста­- нат на големата балетска сцена. Се разбира,
леми, а и поканите за настапи сега се дел од нашите се надевам дека еден ден кон нас ќе се свртат и оние
активности. кои можат да помогнат таа амбиција да се оствари
Танчерките од „Арт Балет„ беа  редовни гости полесно и поуспешно.
во телевизиските емисии. До неодамна имавме по М. Раденковиќ
еден настап месечно со сите групи каде што играв-
ме класичен и модерен балет. Најзначајна за мене
беше поканата што ја добивме да гостуваме и да на-
ста­пиме на еден од најреномираните балетски кон­
цер­ти во Бугарија во Софија, на концертот “GRISH­
KO”. Нашето балетско студио е единственото од
Македонија што досега било покането и настапило
на оваа реномирана балетска манифестација. Тој
настап беше доволна причина за да бидеме повтор-
но поканети и да земеме учество на истиот концерт,
но овојпат во “Музикалниот Театар”, втор по големи-
на во Бугарија. Исто така, минатата година во гра-
дот Љасковец близу Велико Трново, бевме учесни-
ци на “Меѓународниот ден  на танцот”...
Во секој исказ на Тамара блика искрена радост,
посебно кога зборува за своите „танцувачки„ поче-
тоци во ОУ „Лазо Трповски„ и за поддршката што
ја имала од своите наставници.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 21
НАШИ ГОСТИ
Биљана Крстиќ и „Бистрик бенд„ на Карпошeво културно лето

ИЗРАСНАВ
СО МАКЕДОНСКИ
НАРОДНИ ПЕСНИ
Бев пријатно изненадена од поканата да гостуваме
во Карпош и да настапиме на вашето Културно лето
и без двоумење покaната ја прифативме, бидејќи
јас ја сакам Македонија и уживам пеејќи ги маке-
донските песни

Биља Крстиќ и нејзиниот Бистрик бенд, на три-
илјадната публика и приредија вечер за паметење.
Карпошово културно лето не можеше да има поуба-
во отворање и организаторот на истото, Општината
Карпош, направи полн погодок ангажирајќи ги срп-
ските уметници, интерпретатори на етно музиката
на балканските народи. Разговорот со нашата гостин-
ка го водевме однога, непосредно пред концертот,
кој треба да биде урнек за старт на секое идно кул-
турно лето во нашата Општина.
 Се чини дека Македонија е незаобиколна де-
стинација во вашето уметничко творење? тот на Кирил Манчевски. Инаку, за време на посто-
- Не само неодминлива туку и дестинација која ењето на онаа убава Југославија, и во нашиот дом и
со искрена радост ја посетуваме секогаш кога за тоа воопшто, посебно се издвојуваше македонскиот ме-
ќе ни се даде можност. Верувам дека ви е познато лос. Не можеше ни да се замисли репертоар на не-
дека ние на нашиот репертоар имаме голем број ма- кој сериозен пејач без преубавите македонски песни.
кедонски песни. Згора на тоа, доколку се искрени,  На сите ваши албуми па и на последниот кој
Македонците секогаш не фалат велејќи дека убаво се вика Тарпош - а нашата општина се вика Кар-
пееме македонски песни, што целосно се поклопува пош -  застапени се песни на речиси сите балкански
со нашата желба овде да доаѓаме почесто. Јас, инаку земји?
сум родена во Ниш, а тој мелос е близок на врањски- - Не знам дали знаете дека Тарпош се викала ка-
от, кој пак наликува на македонскиот, така што мно- пата што ја носеле девојките и жените од богати те
гу ми ја олеснува работата при пеењето на македон- семејства, се до почетокот на 19-от век, дека таа
ски песни. Да Ви кажам уште дека мојот вујко жи- била од двете страни издолжена и украсена со бисе-
вееше во Куманово и тоа е уше еден елемент повеќе ри, седефи и златници. Наликувала на пеперутка и
за спојот за кој зборуваме. Знаејќи има некоја генет- девојките, доколку од која било причина брзале, ги
ска врска во тоа што јас ја сакам македонската му- придржувале тие крилца за да не им летне капата.
зика и ги пејам македонските песни. Токму под една таква капа ние ги сместивме бисе-
 Кога за прв пат се сретнавте со македонска- рите на преубавиот балкански мелос, сакајќи на светот
та музика, или попрецизно, од кога ја носите во да му го покажеме музичкото наследство на балкан-
вашата меморија? ските народи.
- Уште од раното детство бидејќи во нашата ку-  Кој ви помага во изборот на песните од бал-
ќа се пееја македонски песни. Татко ми ги сакаше канските земји кои, се навистина изворни, преу-
Александар Сариевски и посебно Васка Илиева и бави и би рекол бесмртни?
онака, за своја душа, често ги потпевнуваше нивни- - Знаете, јас студирав на Музичката академија
те песни. Во нашиот дом и подоцна се негуваше кул- во Белград и фолклор ни предаваше еден исклучи-

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
телен човек, етномузикологот професор, Драгослав вашето Културно лето и без двоумење поканата ја
Девиќ и јас тогаш посериозно се задлабочив во из- прифативме, бидејќи, да повторам, јас ја сакам Ма-
ворниот мелос. Со оглед дека и од дома носев ронка кедонија и уживам пеејќи ги македонските песни.
познавање не ми беше тешко целосно да му се по- Соработката ја остваривме преку „Баги комуникеј-
светам токму на тој изворен фолклор. Треба да го шен„ која инаку ги организира нашите концерти во
спомнам и професорот Миодраг Васиљевиќ, „Вук Македонија. Вчера, при средбата со вашиот градо-
Караџиќ„ на  балканската етномузикологија чие де- началник, господинот Јакимовски дознавме дека тоа
ло пресудно влијаеше на мојата определба со ова му- била и негова желба и навистина се радувам што
зика професионално да се занимавам. Имам прија- вечерва ќе настапам пред граѓаните на вашата Оп-
тели и соработници кои ми сугерираат некоја од пе- штина, пред  моите драги Скопјани.
сните од седумте балкански земји.
 Прилика е да ве запрашам за Вашето искуство
во соработката со легендарниот Тоше Проевски?
- Тоа е едно навистина неповторливо, прекрасно
искуство и можам да кажам дека имав среќа да за-
познам еден исклучителен, млад и чувствителен чо-
век, до Бога надарен и благороден во секој поглед..
Ни пред, ни потоа, немам сретнато почовечно суш-
тество од него и, колку и да е субјективно, сметам
дека тој беше неприкосновен во интерпретацијата на
секој музички жанр. Јас имав привилегија да бидам
блиску до него и да се огреам на неговата топла ду-
ша. Се разбира, со радост и често се сеќавам на него
но тогаш сум навистина тажна и си го повторувам
прашањето, до каде ќе стасаше да беше жив...
 Дали и приватно, без „пејачки„ повод доаѓа-
те во Македонија, во Охрид на пример?  На крај, и едно излитено прашање. Што ново
- За жал, приватно не сум била во Македонија, ни подготвувате на нас љубителите на изворната
но овде имам многу пријатели и роднини, па и во народна музика?
Охрид. Со нив се среќавам кога одржуваме концер- -  Да ви кажам дека „Бистрик„ влезе во јубилejна
ти, но тоа не е како кога без обврски ќе дојдат во не- година, дека имаме одржано и закажано многу кон-
кое убаво место, какви што има во Македонија. Јас, церти, дома и во странство и дека во октомври тре-
поради презафатеност само протрчувам низ тие ба да промовираме два нови албуми. Тоа ќе се случи
убави места. А навистина сум презафатена, живеам по нашето гостување во Индонезија каде ќе наста-
360 на час; работам со „Бистрик„, музички уредник пиме на светскиот џез фестивал. Ќе свириме во Џа-
сум во Радио Белград а водам и три работилници за карта и на Бали. По тие убави дестинации, без оглед
етно музика на Коларчевиот универзитет... што е  на беспарицата, ќе направиме голема промоција на
оптоварување за вака слабичка и нежна жена... два големи албуми; „Акапела„, музички буквар за ге-
 Кажете ми како дојде до соработка со Оп- нерациите што доаѓаат, а на другиот албум ќе биде
штината Карпош, ова ваше гостување во нашата застапена музика слична на онаа со која ќе се прет-
општина? ставиме пред вашата публика.
- Јас навистина бев пријатно изненадена од по-
каната да гостуваме во Карпош и да настапиме на Миле Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 23
ЧЕСТВУВАЊА
Слободарски традиции

ВО ОДБРАНА НА СЛОБОДАРСКИОТ ДУХ
Горд сум што во овој миг стојам пред првобор-
ците од Народноослободителната војна, другарите
Перо Ивановски Тиквар, д-р Трајче Грујовски и ге-
нералот Тодор Атанасовски, на место на кое пред 71
година беше формиран Првиот скопски партизан-
ски одред, кој беше никулецот во формирањето на
другите партизански одреди,рече пртседателот на
Општинскиот одбор на СЗБ Карпош, Наум Буре-
ски, на свеченоста што по тој повод се одржа на 22
август.
Одкако присутните борци, граѓани и млади на
Општина Карпош ги запозна со борбениот пат на
Одредот, спомнувајќи ги херојските акции на него-
вите припадници, другарот Бурески се осврна на
актуелните негирања на придобивките од НОВ, по-
тенцирајќи дека слободарскиот Карпош и целиот
македонски народ нема да дозволат, да се валкаат вре-
дностите што ги создаоа илјадници борци, во чети- ли. И денес ние сме соочени со многу предизвици
ригодишната борба. кои ја ставаат на проба нашата лојалност, нашиот
На присутните им се обрати и градоначалникот историски континуитет, нашата чест и совест. Со-
на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, кој на по- очени сме со предизвици и искушенија како одвнатре,
четокт рече: Денес славиме уште еден 22 август, го- така и однадвор. некои сакаат да ја минимизираат
лем историски ден за Карпош, за Скопје, за Македо- нивната заслуга и улога во НОВ. Но, затоа сме денес,
нија. Денот кога е формиран Првиот скопски парти- тука собрани сите ние со јасна мисла и недвосмисле-
зански одред. На ова место, пред седумдесет и една на порака: Нема да дозволиме никој да си поигрува
година, група одважни млади луѓе, револуционери со нашето минато, со нашиот слободарски дух, со на-
со напредна мисла и идеја, со пушка во рака го ка- шето историско паметење.
жаа историското „нé“ на најголемата закана на 20- Чествувањето беше збогатено со културно-уме-
тиот век растечкиот и агресивен фашизам, кој до- тничка програма, во која со пригоден поетски ре-
несе големо зло, несреќа и милиони загубени живо- цитал и сплет од македонски ора настапија учени-
ти ширум светот. ците од ОУ „Владо Тасевски„ и членовите на КУД
Бескрајно сме им благодарни за тоа, продолжи „Етнос„
Јакимовски, и можеме да им порачаме дека и денес Живко Трајановски
во мир, подеднакво предано ги браниме нивните идеа-

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ПРОЕКТИ
ОПШТИНА КАРПОШ ЧЛЕНКА НА EHEDG
Општина Kарпош е прва општина од Република Македонија што стана членка на Eвропската групација за
хигиенско инженерство и дизајн – EHEDG (European Hygienic and Design Group).

ложби). На овој начин, Општината може да
ги промовира своите активности од оваа
област.
Најважно е тоа што, Општината ќе им
овозможи на своите компании директен кон-
такт со многу важни личности од светски
познати брендови од прехранбената инду-
стрија со кои ќе можат да воспостават делов-
на соработка. Исто така Општината ќe има
можност да привлече директни странски
инвестиции, односно тие компании на сво-
јата територија. И на крајот, но не и помал-
ку важно, ќе биде постојано во тек со најно-
вите достигнувања во оваа област и ќе може
да ги примени најновите стандарди за хиги-
енско инженерство и дизајн, како и за безбед-
ност на храната не само во објектите каде што
растат и се воспитуваат децата (градинките
и училиштата), туку и во сите објекти од пре-
хранбената индустрија. На тој начин ќе им
обезбеди на своите граѓани снабдување со нај-
Тоа е најголемата и најмоќната светска групација квалитетна и безбедна храна.
и мрежа во областа на прехранбената индустрија.
Со други зборови, Општината Карпош денес е во дру- Ирена Милевска
штво и е партнер не само со компаниите членки како:
„Унилевер“, „Алфа Лавал“, „Крафт фудс“, „Сторк“,
„Нестле“, „Кока Кола“, „Диверсеј“, „Тетрапак“ и дру-
КАРПОШ ДОМАЌИН НА ПРВАТА
ги, туку и со претставници на Европскиот парла- КОНФЕРЕНЦИЈА НА EHEDG
мент и Европската комисија, како и со владини ор-
ганизации за контрола на безбедноста и квалитетот Општината Карпош ќе биде домаќин на прва-
на храната во ЕУ. та конференција за хигиенско инженерство и ди-
Претседателот на Македонската регионална секци- зајн во Република Македонија, во организација на
ја на EHEDG проф. д-р Владимир Какуринов оства- Македонската регионална секција на EHEDG.
ри средба со градоначалникот Стевчо Јакимовски, на Конференцијата ќе се одржи на 9-ти октомври 2012
која присуствуваше и м-р Ирена Милевска, одго- година во просториите на Општина Карпош. Спе-
цијален гостин и говорник на конференцијата ќе
ворно лице за контрола и безбедност на храната во
биде г. Хубертус Лелиевелд кој е и еден од основа-
предучилишните и училишните установи на тери- чите на EHEDG, како и основач и претседател на
торијата на општината. GHI (Global Harmonization Initiative) и поранешен
Во текот на разговорот, професорот Какуринов претседател на Европската федерација за храна,
на градоначалникот Јакимовски му ги пренесе пре- наука и технологија – EFFoST (European Federation
дностите и придобивките од членството во оваа свет- of Food Science and Technology). Тој лично ќе му ја
ска организација. На средбата стана збор за активно- врачи плакетата за членство на Општината Кар-
стите и придобивките кои може да ги има Општи- пош во EHEDG на г. Стевчо Јакимовски. На сред-
ната, пред се, преку своите претставници да учест- бата ќе присуствуваат многу компании за произ-
вува во изработката на разни документи на EHEDG, водство на храна, опрема за прехранбена инду-
да има пристап до сите публикации на EHEDG и стрија, Агенцијата за храна и ветеринарство, ин-
спекциски органи од Република Македонија и ре-
можност за присуство на сите настани што ги орга-
гионот итн.
низира EHEDG (конгреси, конференции, саеми, из-

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 25
26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ТАЛЕНТИ
МЕЃУ МАТЕМАТИКАТА И ПИЈАНОТО

Во Карпош има многу приказни за талентирани дина, пак, на истиот натпревар ги освојува сите мо-
ученици, музичари, спортисти… Една од нив e за жни 100 бодови.
младиот Милан Самарџиски, дванаесетгодишно мо- Благодарение на професорката по математика
мче, ученик во седмо одделение во ООУ „Владо Та- Силва Атанасова, но и со вродениот талент, Милан
севски“. Тој е подеднакво успешен и виртуоз како во подеднакво успешно настапува и на натпревари во
математиката така и со пијаното. математика. Математиката го носи на регионални и
Ученик по пијано во класата на професор Емил републички натпревари уште од четврто одделение.
Рибарски при ДМБУЦ “Илија Николовски - Луј”, по Годинава на 5 мај го освои високото второ место на
сосема краток период на вежбање почнува, како републичкиот натпревар за млади математичари, а
талентиран музичар да учествува на домашни и има и 3 награди од регионалните натпревари.
меѓународни натпревари. Минатата година, во јуни Вели дека вежба најмалку еден час дневно на пи-
го освојува првото место на натпреварот во Гевге- јаното, но пред натпревари поинтензивно. За најго-
лија, а по три дена заминува на меѓународен нат- лем конкурент во пијаното го смета својот постар
превар на млади и талентирани музичари во При- братучед.
штина, кој вклучува натпревари во девет различни И кој вели дека музиката и математиката не одат
инструменти, каде што се натпреварува со деца од рака под рака, заедно. Милан од „Владо Tасевски„
соседните држави и освојува второ место. Оваа го- ни го потврди тоа. В.Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 27
СПОРТОРАМА

Младите шахисти од Карпош

ВО ПРАГА ПО МЕДАЛИ
Општина Карпош го финансираше настапот на одржа од 16 до 26 август во Прага. Овие млади ша-
четири деца, млади шахисти од подрачјето на Оп- хисти, се членови на шаховската школа на Карпош
штина Карпош на Европско првенство во шах кое се која се организира заедно со клубот “Гамбит Асеко-
СЕЕ. Децата кои ја претставуваа Република Македо-
нија на Европското првенство во Прага, се: Ирена
Чешмаџиевска (10 год.) од ООУ „Лазо Трповски“,
Ивана Манова (12 години) од ООУ „Војадан Черно-
дрински“, Миле Костовски (10 години) од ООУ
„Владо Тасевски“, Калина Трајановска (16 години)
поранешен ученик во ООУ „Лазо Трповски“, како и
Андреј Вељановски (8 години) и Никола Нико-
ловски (10 години) и двајцата од ООУ „Стив На-
умов.
Овие шахисти, како што изјави нивниот тренер,
интернационалниот мајстор Марјан Митков, сите
се прваци на Македонија во своите категории и си
Специјализирана компанија за поморски ги одмерија силите во 12-те категории на елитно
транспорт на стока. Работиме на сите првенство во Прага, на кое беа пријавени 1.185 мла-
пристаништа: Солун, Пиреја, Бар, Дурес, Копер, ди шахисти од 6 до 18 годишна возраст од сите зе-
Риека, Плоче, Вама и други, а исто така сме мји во Европа.
поврзани и со сите пристаништа во светот. В.Ц.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ЛИГАТА
ВО ФУДБАЛ КРУНИСАНА
СО ALL STAR МЕЧ
На спортското игралиште „Сокол“ (ООУ „Хри-
стијан Тодоровски-Карпош“) се одржа спортска
пресметка на „најдобрите против најдобрите“ во
годинашната лига во фудбал меѓу десетте основни
училишта од територијата на Општина Карпош. По-
беда, со резултат од 4:1 остварија „сините“, пред-
водена од наставникот Зоран Петровски.
По завршувањето на натпреварите, претседате-
лот на Комисијата за спорт на Општина Карпош,
Давор Грче, им додели медали и пехари на најдобри-
те екипи. дрински“; најдобар голман е Петар Папунчевски од
Првото место оваа година и припадна на еки- ООУ „Димо Хаџи Димов“. Освен пехарите и меда-
пата од ООУ „Војдан Чернодрински“, со второ ме- лите, најдобрите поединци од Општина Карпош
сто се закити екипата на ООУ „Димо Хаџи Димов“, добиваат и парична награда од по 20.000 денари, ка-
а трети беа фудбалерите од ООУ „Аврам Писевски“. ко и по десет месечни стипендии по 4000 денари. Гра-
Покрај екипните награди, беа доделени и награди доначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимов-
на најдобрите фудбалери. За најдобар играч беше ски, заедно со Одделението за спорт во состав Дими-
прогласен Милан Ристевски – ООУ „Војдан Чер- тар Бадев, Патрик Поповски, Дане Стојковски им
нодрински“, најталентиран млад играч е Дарко ги честитаа заслужените награди на фудбалерите и
Чурлинов – ООУ „Јан Амос Коменски“; најдобар им посакаа уште многу други во иднина.
стрелец е Никола Стојков – ООУ „Водан Черно- Д.Б

ЈУБИЛЕЕН МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР- СОКОЛ
На 1 септември стартува петнаесетиот, јубилеен кува во секој смисол да ги надмине досегашните при-
меморијален турнир во мал фудбал „Сокол 2012„. редби.
Традиционално, еден од најпопуларните спортски Да потсетиме, овој меморијален турнир се орга-
настани во Општината Карпош, ќе се одигра на низира во чест на Оливер Соколов – Сокол, еден од
игралиштето во ОУ „Христијан Тодоровски – Кар- основачите и првите водачи на навивачката група
пош“, и според најавите на организаторот, се оче- „Комити“. Годинава, вкупниот награден фонд за нај-
добрите три екипи, за најфер-плеј екипа, за
најдобриот играч, најдобриот голман, најдобри-
от стрелец и за најталентираниот млад играч
на трунирот „Сокол 2010“ е 1.000.000 денари.
Како и досега, турнирот ќе се одвива во
три категории: сениори и деца до 12 односно
16 години. Секоја екипа, за учество на турни-
рот плаќа котизација, за сениори 6.600, а за
помладите категории надоместот изнесува
1.500 денари.
Користиме можност и на овој начин да ги
поканиме сите фудбалски ентузијасти, фу-
дбалери, „соколи”, активни учесници и нави-
вачи, љубители на спортот, да го проследат
ова едномесечно спортско дружење во Оп-
штина Карпош.
М.Р.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 29
Разговор со Александар Стојковски,тренер и селектор на македонска кик бокс репрезентација

ДИЈАМАНТИТЕ НА БОРЕЧКИТЕ ВЕШТИНИ
мален „цивилен“ живот, иако истиот го помина во
ринговите ширум светот, притоа поразувајќи многу
спортски имиња во овој спорт, со што стана еден од
најтрофејните кик боксери во историјата на маке-
донскиот кик бокс.
 Што претставува за Вас Кик-боксот: спорт,
страст, начин на живот или помодарство?
Како мал бев каратист, но традиционалното „се-
дење на линија“ и константно удирање „во празно“
не можеше да се идентификува. Потребата за адре-
налин целосно ја пронајдов во кик боксот. Во овој
спорт, телото ти се претвора во оружје и претставу-
ва најсупериорна боречка вештина во светот, така
што секако дека претставува страст, во рингот спорт,
во секојдневието начин на живот,а помодарство е
само за „сезонските“ кик боксери.
 Дали сега кај нас е спорт број 1?
-Според медалите и бројните успеси на македон-
ската кик бокс репрезентација, апсолутно може да
се каже дека сме една од најуспешните федерации.
Во Скопје егзистираат пет клуба,а на територијата
на цела дражава повеќе од 25. КАРИНГ е првиот
официјален клуб создаден во Карпош. Идејата ми
беше да оставм некој личен белег на нешто што сум
посветен цел живот но и да ја проширам љубовта
кон овој спорт кај младите од Карпош.КАРИНГ по-
стои три години и од него се веќе излезени тројца стан-
дардни репрезентативци во сениорска конкуренци-
ја, исто така жители на Карпош, Димче Станковски
и Дени Таировски, како и Јовица Ивановски во ју-
Еден од најпознатите светски борци Штефан Блиц Леко ниорска.
и Александар Стојковски
 Ова е рејтингот на домашен план. Како се ко-
тираме на меѓународен план?
Карпош го има еден од најсилните спортски -КАРИНГ е членка на Македонската кик бокс
клубови во Кик-бокс, КАРИНГ чиј основач е еден федерација, а таа, пак, е членка на Светската ВАКО
млад жител на Карпош, Александар Стојковски-Алек, федерација која што е дел од големото семејство на
кик боксот и има преку 150 земји членки кои се дел
тренер на македонската кик бокс репрезентација од системот на натпреварување и сите придружни
и селектор за борби турнири кои се одржуваат во текот на годината. На
сите нив котираме доста јако, со оглед на тоа колку
Карпош не случајно е прогласена за најспортска луѓе на нив настапуваат, колку медали се освојуваат.
општина во градот. Освен традиционалните спорто- Освен тоа на секои две години имаме по едно ев-
ви, младите вљубеници во спортот ги следат и свет- ропско и едно светско првенство, во три тешки и
ските трендови, во моментот најатрактивните бо- во три лесни дисциплини. Во едниот дел на свет-
речки вештини. Пример за тоа е што Карпош го ското првенство се ставени тешките, а во другиот
има еден од најсилните спортски клубови во Кик- дел лесните дисциплини, за да не се натрупуваат нат-
бокс, КАРИНГ чиј основач е еден млад жител на Кар- преварувачите од сите дисциплини. Така, лани, кај
пош Александар Стојковски-Алек, тренер на маке- нас беше светското првенство во лоу кик К1 и кик
донската кик бокс репрезентација и селектор за лајт дисциплина, а во Ирска беше во кик лајт, семи
борби. Воедно Алек е момче кој има сосема нор- контакт и фул контакт.

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
 Дали кик боксот стана и Олимписка дисци-  Каде тренирате и што му недостасува на Ка-
плина? ринг да биде уште подобар?
-Не, сеуште не е олимписки спорт., мислам дека Иако е реалтивно нов клуб во Каринг е инвести-
опструкциите доаѓаат од Светската боксерска феде- рано навистина многу. Тренираме во ООУ „Петар
рација, најверојатно од страв да не го засени боксот. Поп Арсов“ во Карпош 4 и со знаење, посветеност и
Тврдат дека е пребрутален спорт иако има заштитна желба за успех, навистина постигнуваме многу. Ова
опрема, протектори за глава-кацига, ракавици, кос- е спорт кој не бара премногу и со минимум услови
тобрани, штитници и нема никаков простор за ни- може да се постигнат завидни резултат Но, сепак,
какви потешки потреси.. На пример, на претходните ние сме задоволни со условите со кои располага на-
олимписки игри, во теквондо боречката вештина шиот клуб. Поседуваме се што е потребно да се со-
имаше и смртен случај, што не се случило кај нас. здаде еден добар рекреативец, но и одличен профе-
 Кои се соседни спортски сили во кик бок- сионалец. Тоа што нас ни треба, е собирање искус-
сот со кои се споредуваме во регионот? тво со учество на што поголем број меѓународни
-Нашата школа е под влијание на српската, бу- турнири, што е реален финансиски проблем, бидеј-
гарската школа. Лидери во нашиот спорт се Русија, ќи не можеме постојано да бидеме на товар на феде-
Белорусија, Украина..., само нивната химна се слу- рацијата. Оттаму, спонзорствата се навистина до-
ша на пиедестал. Ние не заостануваме многу, но ние бредојдени.
со Хрватите, Бугарите Србите, сме тука некаде со ос-  Дали КАРИНГ е местото каде што кик боксе-
воени медали. рите од Карпош го живеат својот сон?
 Колку медали имаме освоено досега? Да се биде кик боксер пред се е голема одговорност.
-Според последната статистика имаме преку Не можеш да се разбудиш еден ден и да кажеш-по-
350 официјални медали од последните турнири на веќе не сум кик боксер. Овој спорт остава неизбри-
ниво на Федерацијата. Ако ме прашувате за КАРИНГ, шлива трага во начинот на животот, во размислува-
последните успеси на двајцата репрезентативци, њето, однесувањето, зборувањето. Секако, повторно
Димче Станковски сега во сред Италија на Светски- зборувам за вистинските кик боксери, како што би
от куп на „бестфајтер римини“ победи Италијанец рекол мојот прв тренер „ретки како дијаманти“. За
и Словенец и освои бронзен медал. Дени Таировски таквите, КАРИНГ секако дека е место каде што им
беше победник на Светскиот куп во Босна во Тешањ, се исполнува сонот на младите спортисти и нави-
кога победи еден Турчин, Словенец и Босанец и стина се добредојдени во клубот, во секое време.
освои златен медал, а тие двајцата, чинам во секое
време се подготвени за големи подвизи. В. Цветковска

31
АНИЦИНОВ
ТРИУМФИРАШЕ
ВО ТЕПЛИЦЕ
Веќе стана правило, поединците што парично и
на секој друг начин ги помага и ги поддржува Оп­
шти­ната Карпош, да постигнуваат врвни резултати
во областите кои им се животна преокупација. Тоа
го покажува и примерот со тенисерот Владимир Ани-
­цинов, пензиониран правник, спортски новинар и
вљубеник во белиот спорт.
Гсподинот Аницинов можевте да го зпознаете
преку приказната објавна во еден од претходните
броеви на нашиот весник, а сега, овие неколку реда
ги посветуваме на неговиот нов меѓународен успех.
На турнирот во Теплице, Словачка, пред дваесети­
на дена, учествувајќи на меѓународниот турнир за
тенисери ветерани, Аницинов се закити со три при­
знанија. Победи во сингл, во дубл и беше прогла­сен
за најдобар сервер на туринирот.
Сите три признанија што ги освоив во силна меѓу­-
народна конкуренција, ги посветувам на Општина­

ПРЕД ПОРТИТЕ
НА MATTERHORN
Доказ дека на 40-годишна возраст може да се по-
чне со нов правец во животот е нашиот сограѓанин,
карпошовецот Васил Трендафилов.
Отко го открил планинарот во себе, тој е вљубен
во своето ново хоби. Во почетокот ги запознава, ре­
чиси сите македонски планини, а потоа, својата пла-
нинарска патека ја насочува кон врвовите на европ-
ските планински убавици.
Минатата година, заедно со своите пријатели од
планинарскиот клуб Бистра се искачи на Монт Блан,
највисокиот врв на Алпите, а летово негова дести-
нација беа највисоките врвови во Австрија. Со при-
јателот Горан Стрезовски го совладаа Глосглочер, а
веднаш потоа и Монте Роса, односно врвот Dufour­
spitze (4634m).
На патот до моќниот Матерхорн, пред нашите
авантуристи се испречила вистинска луња и по кон-
султацијата со колегите од Словачка, кој биле нај­
упорни, одлучиле да не ризикуваат и се вратиле, ос­
тавајќи го Матерхорн обвиткан во снежна виулица.
По враќањето Трендафилов и изјави дека кога
тогаш, ќе падне и моќнот Матерхорн, можеби веќе
следното лето, кога и започнува алпското ходоча- та Карпош и на градоначалникот Јакимовски, без
стие на Алпите. чија помош немаше да стасам до Теплице до трите
пахари, ни рече нашиот шампион Аницинов.
М.Р. М.Р.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
КОНКУРСИ
СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ
УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ
Градоначалникот Рокот за поднесување на документите е заклуч-
на Општина Карпош објавува но со 10.9.2012 година. Некомплетните и ненавреме-
но доставените документи нема да бидат разгледу-
ОГЛАС вани.

за доделување стипендии на талентирани ученици Градоначалникот
од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош објавува
на општина Карпош за учебната 2012/2013 година
Општина Карпош за учебната 2012/2013 година ОГЛАС
ќе додели 50 (педесет) стипендии за талентираните
ученици од VII и VIII одделение од општинските за материјална поддршка на спортските клубови од
основни училишта. подрачјето на општина Карпош за 2012/2013 година
Право на учество на Огласот имаат кандидатите Право на учество имаат сите заинтересирани
кои учат во општинските основни училишта на спортски клубови регистрирани со седиште на подра-
подрачјето на општина Карпош, а ги исполнуваат чјето на oпштина Карпош најмалку 3 (три) години,
следните услови: a кои со своите програми и активности придонесу-
1. Да се редовни ученици од V одделение; ваат за развој на масовниот спорт и физичката кул-
2. Во текот на основното образование да уче- тура кај децата и младите.
ствувале и освоиле награди за поединечно освоено Учесниците на Oгласот треба да ги исполнат
I, II или III место на општински, градски, региона- следните услови:
лен, државен или меѓународен натпревар во обла- 1. Да поседуваат Решение од матичните нацио-
ста на науката, техниката, културата и уметноста; нални федерации дека клубот е нивен член,
3. Да оствариле континуиран успех во текот на 2. Да имат изработено годишна програма за ра-
школувањето од V одделение од најмалку 4,00; бота на клубот и
4. Да не се корисници на стипендија или кредит 3. Да имаат организирано младинска спортска
од други институции или фирми. школа.

1. Потврда дека е редовен ученик од V одделение; Со барањето, учесниците на Огласот треба да
2. Фотокопија од дипломи од учество на натпре- достават:
вари од областа на науката, техниката, културата и 1. Решение за регистрација на спортскиот клуб,
уметноста; 2. Решение за членство од матичните национал-
3. Фотокопија од свидетелствата, почнувајќи од ни федерации,
V одделение; 3. Годишна програма за работа на клубот,
4. Препорака од класниот раководител или пре- 4. Доказ за ранг на натпреварување,
дметниот наставник; 5. Доказ за функционирање на младинска спорт-
5. Изјава потпишана од родител/старател дека ска школа и
доставените документи се вистинити и дека учени- 6. Доказ за успеси на клубот во последните 5
кот не е корисник на друга стипендија или кредит (пет) години.
од друга институција или фирма.
Документите можат да се достават по пошта или
Документите можат да се достават по пошта или во Архивата на Општина Карпош, ул. Демир Трајко
во Архивата на Општина Карпош, ул. Демир Трајко бр. 43 – Скопје, со назнака „За оглас за материјална
бр. 43 – Скопје, со назнака „За оглас за доделување поддршка на спортските клубови од подрачјето на
стипендии на талентирани ученици од општин- општина Карпош“.
ските основни училишта на подрачјето на општина Рокот за поднесување на документите е заклуч-
Карпош“. но со 10.9.2012 година.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 33
МЕЃУВРЕМЕ

Погрижете се да го добиете она што навистина го сакате, бидејќи ќе се
најде некој кој ќе ве присили да го сакате тоа што ќе ви се даде.

Трпение, со време Што ќе се случи ако по некоја случајност
од трева станува владата се најде во Сахара?
млеко. - Првиот ден ќе се чудат, вториот ден ќе одржат
Џ.Б. Шо седница, а третиот ден би поскапел песокот

Калта може да го
извалка дијамантот, Слушатели
но не може да го
престори во кал Кога еднаш го запрашале големиот филозоф
Тагоре Кант, кои се најбројните посетители на неговите
предавања, тој одговорил:
Доколку ти е умот - Моите слушатели се најчесто студенти, млади
слаб, мора да девојки и офицери. Студентите доаѓаат бидејќи
Подготвил: М. Раденковиќ

имаш силен грб знаат дека сум член на испитна комисија,
девојките доаѓаат поради студентите, а
Бугарска
офицерите поради девојките.
поговорка

Кинески мудрости
Кога богатиот ќе стане сиромав, тој станува учител.
Чиста совест не се плаши од тропање ноќе.

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

Related Interests