You are on page 1of 36
Весник на локалната самоуправа август 2012 • бр. 19 • година 4 ЖЕШКО
Весник на локалната самоуправа август 2012 • бр. 19 • година 4 ЖЕШКО

Весник на локалната самоуправа август 2012 бр. 19 година 4

ЖЕШКО КУЛТУРНО ЛЕТО
ЖЕШКО
КУЛТУРНО
ЛЕТО
самоуправа август 2012 • бр. 19 • година 4 ЖЕШКО КУЛТУРНО ЛЕТО

2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

ОД МОЈ АГОЛ

ОД МОЈ АГОЛ Стевчо Јакимовски окус Ние сакаме да им помогнеме на

Стевчо Јакимовски

окус

Ние сакаме да им помогнеме на семејствата со низок стандард и едновремено, сиромашните ученици да ги ослободиме од можните објективни

понижувања Школската година е на прагот. Дали на време ќе бидат завршени реконструциите на училиштата? Да, нема да има никакви проблеми, но она што сакам повторно да го истакнам, дека ние немаме никаква законска обврска за ни- вното одржување. Но како што е познато сите училиштата на тери- торијата на Општина Карпош се градени пред или по земјотресот, дотраени се и не ги исполнуваат потребните стандарди, неопходни за изведување квалитетна настава. Токму од тие причини, локал- ната самоуправа приоритет даде на реконструкцијата на училишта- та. За таа цел, од буџетот издвоивме два милиони евра и се надева- ме дека наскоро сите училишта ќе бидат стокмени според европски стандарди. Впрочем, во нашата општина веќе постојат три приват- ни странски училишта, а има интерес и за отворање нови.

Бесплатни ужинки и екскурзии за сите ученици

и екскурзии за сите ученици  Лично сте посебно фокусирани
и екскурзии за сите ученици  Лично сте посебно фокусирани

Лично сте посебно фокусирани во подигањето на стандар-

дите во сферата на образованието. Ако реконструкциите се прио- ритет, што е следното? Да, лично сум заинтересиран во училиштата во нашата општи- на да се создадат, час поскоро, сите услови според европските стан- дарди, пред се да имаме паралелки со 25 ученици, да имаме опрема и учебни помагала за реализирање на новиот концепт на образо- ванието што го воведуваме.

ванието што го воведуваме.  Освен со подновени училишта,

Освен со подновени училишта, со какви други новини ќе

ги пречекате учениците во новата учебна година? Со посебно задоволство сакам да истакнам дека од оваа учебна година Општина Карпош целосно ќе ги финансира ужинките и екскурзиите за сите ученици од сите училишта на територијата на нашата Општина. Средства за таа намена ќе бидат издвоени од бу- џетот и на тој начин, така да се изразам, ќе го санираме буџетот на родителите на нашите ученици.

на родителите на нашите ученици.  Што Ве поттикна на ваков убав,

Што Ве поттикна на ваков убав, би рекол благороден гест?

Знаејќи во какви времиња живееме, а живееме во длабока сиро- маштија, повеќето од родителите не се во состојба да се справат со издатоците за школување на своите деца. Замислете родители кои имаат ниски примања или немаат редовни примања, а школуваат ученици. Токму заради тоа, ние сакаме да им помогнеме на семеј- ствата со низок стандард и едновремено, сиромашните ученици да ги ослободиме од можните објективни понижувања. Таквите пове- ќе нема да бидат понижувани, кога се во прашање ужинките и екс- курзиите.

М.Р.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

3

Весник на локалната самоуправа август 2012 • бр. 19 • година 4 ЖЕШКО
Весник на локалната самоуправа
август 2012 • бр. 19 • година 4
ЖЕШКО
КУЛТУРНО
ЛЕТО

Издава Општина Карпош

ул.„Демир Трајко“ бр.43

1000 Скопје, Р. Македонија

тел.: 02 / 30-61-353

факс: 02 / 30-71-040

kontakt@karpos.gov.mk

www.karpos.gov.mk

Издавачки совет

Стевчо Јакимовски

Даница Мартиновска

Димче Мешковски

Главен и одговорен уредник

Виолета Цветковска

Уредник

Миле Раденковиќ

Редакција

Живко Трајановски

Елена Кузмановска

Ива Манова

Технички уредник

Зоран М. Гулевски

Лектура

Живко Трајановски

Ангелина Николовска

Фотографија

Ива Манова

М. Раденковиќ

ВО ОВОЈ БРОЈ

Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО НОВ ВОДОВОД ЗА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО НОВ ВОДОВОД ЗА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО НОВ ВОДОВОД ЗА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО НОВ ВОДОВОД ЗА
Манова М. Раденковиќ ВО ОВОЈ БРОЈ ВЕТЕНО СТОРЕНО НОВ ВОДОВОД ЗА

ВЕТЕНО СТОРЕНО

НОВ ВОДОВОД ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ВЛАЕ

 

9

СОРАБОТКА

ОПШТИНА КАРПОШ И ХАБИТАТ МАКЕДОНИЈА - ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ПОЕФИКАСНИ ДОМОВИ

 

17

ИНТЕРВЈУ

Владимир Богоевски, спортски директор на МОК

КРИК НА „НЕБЕСКИОТ СМЕЧЕР„

 

18

НАЈ ВО КАРПОШ

Средба со Тамара Ѓурчиновска, сопственичка на Студиото„Арт Балет„

ДА ТАНЦУВАМЕ И ДА СЕ РАДУВАМЕ

 

2 0

КОНКУРСИ

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ

 

33

ВЕТЕНО СТОРЕНО

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - ВО НОВИ РЕНОВИРАНИ УЧИЛИШТА

Учениците од шест основни училишта од Оп- штина Карпош „Братство„, „Владо Тасевски„, „Хри- стијан Тодоровски Карпош“,„Вера Циривири- Трена“, „Аврам Писевски“и „Војдан Чернодрински“ новата учебна година ќе ја почнат во комплетно ре- новирани објекти. Општина Карпош, со парите од продажбата на општинската зграда, ги привршува темелните реконструкции на училишните згради, така што, децата од Карпош ќе влезат во нови, со- времени простории, чисти тоалети, еколошки и тер- мички изолирани фасади и покриви, во училишта спо- ред европски терк. -Во „Братство“, како што вели Живко Груевски, советник во Секторот за уредување на градежно зе- мјиште и комунални работи, од темел се изврши ури- вање на стариот објект, се изѕида нов и се пристапи кон изградба на нови внатрешни и надворешни ѕи-

нови внатрешни и надворешни ѕи- OУ„Братство“ OУ„Аврам

OУ„Братство“

и надворешни ѕи- OУ„Братство“ OУ„Аврам Писевски“ дови, подови

OУ„Аврам Писевски“

дови, подови и поставување нова покривна кон- струкција. За покривот и фасадата се поставени си- те потребни термички изолации, согласно Правил- никот за енергетска ефикасност. Изведувач на ра- ботите на ова училиште е „Аполо-инженеринг“. -Во ООУ „Вера Циривири Трена“ се работи на изградба на фасадата со употреба на термоизолаци- ски материјали, се врши замена на покривот со пла- стифицирана ламарина, а внатрешната реконструк- ција се однесува на промена на вратите, електри- чната и компјутерската изолација, обнова на подо- вите и ѕидовите. Изведувач на работите се фирмите „Југотехника“, фасадата е на „Конструктор“, а внатрешноста ја прави „АЛКОН проект“.

ја прави „АЛКОН проект“. OУ„Христијан Тодоровски

OУ„Христијан Тодоровски Карпош“

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

5

OУ„Вера Циривири Трена“ -Во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ се

OУ„Вера Циривири Трена“

-Во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ се врши целосна реконструкција на ентериерот и на фасадата со термоизолациски материјали. И таму се менува електричната и компјутерската изолација, се врши замена на подовите, вратите, се постави видео надзор и хидрантска мрежа за противпожар- на заштита. Изведувач на работите е „АЛКОН Про- ект“. -Во ООУ „Владо Тасевски“ се работи на замена на покривната конструкција и реконструкција на фа- садата со вградување на термоизолациски материја- ли. Во внатрешната санација се опфатени замена на вентилите на грејните тела-радијаторите, се поста- вуваат преградни ѕидови и се чистат инсталациите.

ѕидови и се чистат инсталациите. OУ„Војдан Чернодрински“ 6
ѕидови и се чистат инсталациите. OУ„Војдан Чернодрински“ 6

OУ„Војдан Чернодрински“

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

OУ„Владо Тасевски“

Изведувач на работите е „Форма“ од Струмица. -Покривот и фасадата се менуваат и во ООУ „Војдан Чернодрински“ со термоизолација, се гра- дат преградни ѕидови, а се изведува и нова елек- трична и компјутерска инсталација. Изведувач на работите е „Изградбакомерц“. -Во ООУ „Аврам Писевски„ од Бардовци се ме- нува покривот со нов од ПВЦ ламарина, како и фа- садата со вградување на термоизолациски материја- ли. Покривот го изведуваше фирмата „Југотехника„ а фасадата –„Конструктор“.

В. Ц.

НОВИ УЛИЦИ, ПАРКИРАЛИШТА, РАБНИЦИ, ТРОТОАРИ Во изминатиот месец на

НОВИ УЛИЦИ, ПАРКИРАЛИШТА, РАБНИЦИ, ТРОТОАРИ

Во изминатиот месец на територијата на Општи- на Карпош се работеше на триесеттина инфраструк- турни објекти, при што, се асфалтираа улици, се градеа нови паркиралишта, нови тротоари, се по- ставуваа рабници

тротоари, се по- ставуваа рабници Реконструкција на тротоари на

Реконструкција на тротоари на ул.„Кленоец“ со краци Изведувач: Форма Струмица

краци Изведувач: Форма Струмица Реконструкција на тротоари на

Реконструкција на тротоари на ул.„Бранислав Нушиќ“ Изведувач: Еуроинвест инженеринг

Еуроинвест инженеринг Реконструкција на тротоари на

Реконструкција на тротоари на ул.„Његошева“ крак 2 и крак 3 - Изведувач: ИГМ Вратница

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

7

Реконструкција на тротоари на ул.„Осло“ - Изведувач: ИГМ Вратница
Реконструкција на тротоари на ул.„Осло“ - Изведувач: ИГМ Вратница

Реконструкција на тротоари на ул.„Осло“ - Изведувач: ИГМ Вратница

- Изведувач: ИГМ Вратница Изградба на паркинг со 40 паркинг
- Изведувач: ИГМ Вратница Изградба на паркинг со 40 паркинг

Изградба на паркинг со 40 паркинг места на ул.„Разловечко востание“ - Изведувач: Еуроинвест инженеринг

Асфалтирање на ул.„Пелистерска“ - Изведувач: Да - бо

- Изведувач: Да - бо Асфалтирање на ул.„Разловечко

Асфалтирање на ул.„Разловечко востание“ - Изведувач: Пелагонија инженеринг

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

НОВ ВОДОВОД ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ВЛАЕ

Општина Карпош стартува со уште еден капи- талeн проект на својата територија- изградба на во- довод за поквалитетно снабдување на вода на над 4.000 жителите од индивидуални и колективни згра- ди во населбите Влае 2 и Порта Влае. Kако што изјави градоначалникот на Карпош Сте- вчо Јакимовски, станува збор за изградба на нова во- доводна траса во должина од 1.500 метри со пречник на водоводните цевки од фи-250мм, кои ќе бидат по- ставени на потегот од мостот Обединети нации, по Кејот на Вардар, преку Влае 2 до улицата Адолф Цибо- ровски, и во продолжение, со цевки фи-200 мм каде што трасата ќе оди паралелно со улицата Адолф Цибо- ровски, до станбено деловниот комплекс Порта Влае. Во овој дел, рече Јакимовски пред 35 години беа изградени мали бараки со по 35 квадратни метри, а денес се големи семејни објекти со над 300 квадрати површина. Згора на тоа има изградени и згради за колективно домување, така што на жителите од овој дел на Карпош, значително им е отежнато водоснаб- дувањето, посебно во летните месеци. Со овој кру- пен инфраструктурен зафат, кој вреди околу 17 ми- лиони денари, конечно ќе им се реши проблемот на граѓаните од Влае 2 и Порта Влае, изјави градона- чалникот на Карпош. Претходно, Општина Карпош им го подобри водо- снабдувањето и на дел од жителите во Нерези.

В.Ц.

на дел од жителите во Нерези. В.Ц. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ
на дел од жителите во Нерези. В.Ц. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ
на дел од жителите во Нерези. В.Ц. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ
на дел од жителите во Нерези. В.Ц. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

9

ПЛАТОТО ПРЕД ПЕДАГОШКА-СО НОВ, ОСВЕЖЕН ЛИК Во рамки на проектот за

ПЛАТОТО ПРЕД ПЕДАГОШКА-СО НОВ, ОСВЕЖЕН ЛИК

Во рамки на проектот за реконструкција и из- градба на нови плоштади, Општина Карпош почна со реконструкција и на постојното плато кај Педа- гошки факултет. Поради добрата состојба на постојната бетонска подлога, при реконструкцијата на овој плоштад пристапот во неговото уредување е поинаков. Се предвидува освежување на една запоставена урба- на целина и ново архитектонско решение кое ќе прет- ставува нов креативен визуелен концепт. Се предви- дува нова колоритна подлога во декоративна боја за бетон отпорна на атмосферски влијанија во три нијанси на површина од 1300 м2, санација на оште- тените скалила на четирите пристапи на платото со гранитни плочки и изградба на четири пристапни рампи. Освен тоа, ќе се изврши и санација и моле-

рисување на парапетните ѕидови со еколошка боја и декоративен мермерен акрилен малтер, исто така отпорни на атмосферски влијанија. Околу 155 м2 зелена тревна површина, ќе биде „покриена“ со си- стеми за наводнување капка по капка, ќе има и 2.000 цветни садници и обновени жардиниери, а ќе се постави и 200м2 покривна тенда која ќе создаде пријатна сенка во летните денови. Ќе се изврши и реконструкција на детско игралиште на површина од 200м2, и ќе бидат поставени 35 клупи од кои две т.н релаксирачки клупи, 20 кошници за отпадоци и 20 локери за велосипеди како дел од урбаната опре- ма.

Креативен тим на Општина Карпош

Креативен тим на Општина Карпош 10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

ВРАЌАЊЕ ВО ЖИВОТ НА ПЛАТОТО ВО КАРПОШ 3

Општината Карпош, по барање на граѓаните за- почна со реконструкција и на веќе постојниот парк – плоштад во УЗ Карпош 3, со цел да се збогатат ур- баните простори во градот и да се вратат вредно- стите на урбаното живеење.,Платото се простира помеѓу две фрекфентни улици и тоа помеѓу ул. “Ни- кола Русински” и ул. “Карпошево Востание”, спроти маркетот “Тинекс” и претставува мало интимно катче кое е во функција на граѓаните од околните згради и како такво треба да ја зачува својата инти- мност. Просторот со својот хортикултурен капаци- тет има свои квалитети кој константно се користи и дење и ноќе. Реконструкцијата се однесува на реоформување, со проширување и уредување на сегашното оштете- но поплочување од павер елементи. Партерот кој е формиран во различни годишни периоди и е во ру- инирана состојба, ќе добие нов едноставен совре- мен минималистички дизајн со вградување на нови павер елементи во комбинација на две пастелни ни- јанси. Главната пристапна патека која поминува низ плоштадот и ги обединува двете улици е со непра- вилна форма и по нејзината должина од двете стра- ни е облагородена со бела декоративна ризла. Посто- јната урбана опрема ја менуваме со нови и побогати содржини, ќе се постават повеќе клупи, кошници за отпадоци како и локери за велосипеди. Според на- шите анализи, на плоштадот треба да се постави и ново детско игралиште со модерни реквизити кое ќе биде покриено со покривна хиперболична пла- тнена тенда што ќе овозможи пријатна сенка на по- вршината на која ќе се анимираат најмладите. По- ставуваме и комплетно нова електрична мрежа во која ќе бидат инсталирани нови елекетрични стол- бови со префинет дизајн и одличен квалитет кои, покрај партерот, ќе ги осветлуваат и тревните површи- ни кои комплетно ќе бидат обновени и на кои ќе бидат вградени системи за автоматско полевање. Во паркот има фонтана која со години наназад не е во функција и е неупотреблива, поради што е потребно нејзино заживување. За таа цел ќе се из- врши нејзино проширување за 3.5м што значи дека нејзината новопроектирана димензија ќе биде 10.60/8м (85м2). Коритото е со длабочина од 80см и истото ќе се затвори со партерна армирано бетонска плоча поплочена со гранитни плочки, со што, новопроек- тираната фонтана ќе биде на ниво на теренот збога- тена со партерни распрскувачи - дизни. Фонтаната, покрај длабоките сенки од дрвјата, ќе овозможи ра- зладување во летните денови и ќе го освежува про- сторот.

и ќе го освежува про- сторот. Дизните се специјално наменети

Дизните се специјално наменети за бетонски фонтани и се едноставни за одржување, се состојат од статична прскалка и еден пар на светла на приго- ден модул, комплетот обезбедува различни опции на распрскување. На партерната плоча ќе има 16 слотови со украсни решетки кои овозможуваат дре- нажа и безбедност, a истo така обезбедуваат верти- кален млаз на вода. Млазниците ќе бидат проследе- ни со игра на светло во 2-3 нијасни. Архитектонското решение во кое имплементи- раме 30-тина нови клупи, нов безжичен интернет и ново детско игралиште ќе овозможи пријатен про- стор за социјализација и релаксација на грaѓаните од сите старосни структури.

Креативен тим на Општина Карпош

Креативен тим на Општина Карпош КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ
Креативен тим на Општина Карпош КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

11

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ГРАДЕА ВО ТЕКОТ НА АВГУСТ

Р. број Р. број Назив Фирма Реконструкција Рек на тротоари на дел
Р. број
Р. број
Назив
Фирма
Реконструкција Рек на тротоари на дел од ул. Бранислав Нушиќ
Еуроинвест инг
Реконструкција на тротоари на ул. Осло
ф. Карпош
Реконструкција на тротоари на ул. Његошева крак 2 и крак 3
ИГМ Вратница
Изградба на пешачка патека од Германска амбасада до ул. 4
ДА БО
Реконструкција на крак од ул. Козле десно од црквата
Планум
Реконструкција на крак од ул. Козле (после мостот лево пред црквата)
Планум
Реконструкција - изградба на пешачка патека во УЗ Пецо Божиновски Кочо
Планум
Реконструкција - асфалтирање на ул. Ловќенска 13
Пелагонија
инженеринг
Реконструкција - асфалтирање на ул. Ловќенска 15
Пелагонија
инженеринг
Реконструкција - асфалтирање на крак од ул. Ловќенска 9
Пелагонија
инженеринг
Реконструкција - асфалтирање на ул. Ловќенска 11
Пелагонија
инженеринг
Реконструкција - асфалтирање на ул. Крчин
Гранит
Реконструкција - асфалтирање на ул. Пијанец
Гранит
Реконструкција - асфалтирање на ул. Стрезово
Гранит
Реконструкција - асфалтирање на ул. Милан Марковиќ
Бетон АД
Скопје
Реконструкција на тротоари на ул. Кленоец со краци
Форма
Струмица
Реконструкција на тротоари на ул. Пресека со краци
Форма
Струмица
Изградба на дел од ул. Ловќенска 9
Бауер БГ
Реконструкција на плато Карпош 3
Сандра
инженеринг
Изградба на водоводна мрежа по ул. Адолф Циборовски
Енергомонт
Реконструкција на улица Разловечко востание-Карпош 4
Пелагонија
инжинеринг
Реконструкција на улица Невеска-Карпош 4
Пелагонија
инжинеринг
Реконструкција на улица Воденска-Карпош 4
Пелагонија
инжинеринг
Реконструкција на тротоари на улица Воденска
Анизор
Изградба на паркинг простор на улица Воденска
Чингар
Инжинеринг
Изградба на две паркиралишта на улица Козле 2 (кај Амбулантата)
Да-бо
Асфалтирање на улица Пелистерска
Да-бо
Асфалтирање на улица Огражден
Да-бо
Асфалтирање на улиза Kозле 2 (изградба на потпорни ѕуидови,
тротоари и осветлување)
Да-бо

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

НОВА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАРПОШ

По извршените анализи и истражувања, Kреа- тивниот тим на Општина Карпош донесе одлука за промена и збогатување на количеството на урбана- та опрема со која треба да се задоволат потребите на граѓаните од оваа општина. Дизајнирани се клупи, локери за велосипеди, пепелници за надворешна употреба и жардиниери за цветни насади. Покрај примарната цел која се однесува на по- требите и функционалноста, особено внимание е посветено на естетскиот аспект, кој покрај рафини-

раноста, содржи и современ архитектонски израз во формата и обликувањето на овие елемнти од ур- баната опрема. Дел од нив се веќе реализирани, а дел се во изра- ботка и ќе бидат поставени оваа сезона на плошта- дите кои годинава се реконструираат и се градат кај Млечен ресторан, платото кај Педагошка, Карпош 3 и Влае. Автори на овие проекти се архитектите Игор Василевски и Вангел Караиванов.

Василевски и Вангел Караиванов. Пепелник за надворешна употреба

Пепелник за надворешна употреба

Пепелник за надворешна употреба Кошници за отпадоци Нови

Кошници за отпадоци

употреба Кошници за отпадоци Нови естетски клупи во Карпош

Нови естетски клупи во Карпош

Држачи за велосипеди
Држачи за велосипеди
во Карпош Држачи за велосипеди Жардиниери кај Млечен ресторан
во Карпош Држачи за велосипеди Жардиниери кај Млечен ресторан

Жардиниери кај Млечен ресторан

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

13

ВЕСТИ

Фолклорното студио„Етнос„

НАГРАДА ЗА НОВОСОЗДАДЕНА НАРОДНА НОСИЈА

Vo ramkite na festivalot Ilindenski de- novikoj se odr`a vo Bitola, настапија и члено- вите на Folklornoтос сtudio Etnos. Тie учеству- ваа i na seminarot za tradicionalno peeњe i igraњe, на кој predavaa profesori po etnokore- ologija i narodno peeње, и добија сертификат, не- опходeн за непречено работење на Етнос. Информирајќи не за тоа, госпоѓата Тодорка На- кова се пофали со добиеното признание - Vo ramkite na Festivalot uчestvuvavme и vo veчerta na gradski igri kade se pretstaviv- me so tetovski igri i pesni, vo nosija «ala tur- ka~, za koja dobivme nagrada za najdobra novoso- zdadena narodna nosija.

СВЕТСКИ АКВАРЕЛИСТИ ВО КАРПОШ

Општина Карпош е организатор на Третиот ме- ѓународен симпозиум на сликари акварелисти и по тој повод, за учесниците, во просториите на Општи- на Карпош градоначалникот Јакимовски приреди пригоден прием. Симпозиумот ќе трае од 20 до 30 август а на него ќе учествуваат 20-тина светски позна- ти ликовни уметници кои сликаат во акварел те- хника. Интересно е дека делата што ќе бидат созда- дени, на крајот од симпозиумот ќе бидат презенти- рани на посебна изложба во рамките на Карпошо- вото културно лето 2012. Од нашата земја ќе творат: Глигор Чемерски, Илија Кавкалески, Павле Кузмановски, Данчо Ор-

Павле Кузмановски, Данчо Ор- 14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ дев, Симонида Филипова

дев, Симонида Филипова Китановска, Решат Ахме- ти, Атанас Атанасовски, Анета Ивановска Симја- новска, Пандора Апостолска Саздовска, Милан Ан- дов, Гоце Илиевски и Таки Павловски, а од стран- ство Клеменс Беунгкун Соу од Кореа, Клавдија Ма- рушиќ од Словенија, Франческо Матера од Италија, Елиза Корсини од Италија, Зоран Круљ од Србија, Андреа Верделаго од Италија. На симпозиумот е предвидено да се слика исклучиво во акварел техни- ка, да се дебатира за акварелот и да се разменат ис- куства меѓу ликовните уметници од разни краишта на светот. Тие на 28 август ќе бидат учесници и на целодневен ликовен хепенинг на платото во ТЦ Карпош 3 (Лептокарија), каде на 29 август, среда, во рамките на Карпошовото културно лето ќе бидат изложени нивните дела на посебна изложба созда- дени во рамките на овој Симпозиум.

В.Ц.

на посебна изложба созда- дени во рамките на овој Симпозиум. В.Ц.

КУЛТУРНО ЛЕТО

ЕТНОСТАРТ НА „КУЛТУРНО ЛЕТО КАРПОШ 2012 “

Амфитеатарот на кејот на Вардар во населбата Карпош 4, беше претесен за да ја собере двеилјадната публика на концертот на популарната српска пејачка Биља Крстиќ со кој официјално беше отворено јуби- лејното „Културно лето Карпош 2012“. Со етнозвуците на „Бистрик бенд“ и прекрасната интерпретација на Биља Крстиќ, жителите на Карпош и сите вљубеници во народната музика, имаа можност да ужуваат во нејзиниот богат репертоар и автентична изведба на македонски, бугарски, српски, романски песни, како и песни од другите балкански народи. Двочасовниот концерт помина во неповторлив летен музички амбиент, а на крајот од овој музички на- стан, градоначалникот Стевчо Јакимовски ги повика сите присутни и почитувачи на културата да се дру- жат во наредните 20 дена со уметниците, гости на петтото по ред „Културно лето Карпош“.

Биља Крстиќ и„Бистрик бенд„
Биља Крстиќ и„Бистрик бенд„
Група„Памперс„
Група„Памперс„
Бумбарот Брмко и пчеличките
Бумбарот Брмко и пчеличките

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

15

ПРОЕКТИ

ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ И ДЕПОНИИ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ

Со учеството на Општина Карпош во Програма- та која ја спроведува Агенцијата за вработување на Република Македонија, општината ангажираше вкупно 28 работници, финансиски поддржани од Агенцијата за врабо- тување и пет работници финансирани од Буџетот на Општина Карпош. Во секоја месна заед- ница распоредени се по двајца работници, кои заедно со предходните лица кои Општина Кар- пош веќе ги има ангажирано, ќе бидат одговорни за одржување на хигиената пред станбе- ните улици и паркови. Останатите пет лица се ра- споредни за наводнување на тревните површини во парковите во сите месни заедници.

А.Т.

НОВИ ОБУКИ ЗА “САМ СВОЈ ГАЗДА”

НОВИ ОБУКИ ЗА “САМ СВОЈ ГАЗДА” Во септември, Општина Карпош

Во септември, Општина Карпош продолжува со реализација на обуките наменети за млади лица за отпочнување на сопствен бизнис. Овие обуки

траат 2 дена (викенди) на кои се обработуваат теми како:

- Генерирање, разработка и опис на бизнис идеjа;

- Подготовка на детален бизнис план и негово комуницирање со потенцијалните инвеститори;

- Успешно спроведување на бизнис планот пре-

ку изучување на посебни модули за најважните работи за водење на бизнис, како што се: прет- приемништво, менаџмент, маркетинг, финан- сии, човечки ресурси и др. Досега, над 40 лица успешно ги поминаа обуките и се здобија со сертификат за подготовка на бизнис план. За следниот циклус обуки, којшто ќе се одржи во септември и октомври, сите заинтересирани лица можат да пополнат апликација за учество во обука- та во Општина Карпош во барака 3, соба 5.

А.Т.

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

ЖИТЕЛИТЕ НА КАРПОШ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ ГРЕАТ НА ГАС

Јавното претпријатие КАРГАС во Општина Кар- пош ја започна анкетата на жителите и стопанските субјекти од територијата на Општината за заинтере- сираноста за користење на можностите на алтерна- тивни системи за греење кои ќе ги нуди ова јавно претпријатие. Анкетата ќе се спроведува на 22000 испитаници во периодот од 20-ти август до 30-ти септември 2012 год. Од обработените податоци ќе се постави планот

и динамиката на работа на јавното претпријатие, ќе

се изработат проектите за изведба на секундарна мрежа и редоследот на поставување до целосно по- кривање на територијата на општината. Анкетата треба да даде одговор и за тоа во која фор- ма на користење на гасот постои поголем интерес. Директно користење на гас со гасна мрежа во објектот, грејни тела и бојлери на гас. Ова е посебно

интересно за индустриските капацитети и новите објекти за колективно и индивидуално домување и би била прва реална практика во Република Маке- донија. Изградба на котелски постројки на гас, кои на излезот би давале топла вода која ќе ги користи ве-

топла вода која ќе ги користи ве- ќе инсталираните радијаторски

ќе инсталираните радијаторски системи во објек- тите. Јавното претпријатие ќе ја понуди можноста и за испорака на топла вода преку сопствени когене-

ративни постројки кои исто така произведуваат еле- ктрична енергија што би се користела во објектите во надлежност на општината (основни училишта, гра- динки и сл.) Очекуваме граѓаните најсериозно да ги разгледа- ат опциите дадени во анкетата и со тоа да ја потвр- дат заложбата за поекономично, еколошки почисто

и економски поисплатливо греење на животниот и работниот простор.

Љупчо Димов

СОРАБОТКА

ОПШТИНА КАРПОШ И ХАБИТАТ МАКЕДОНИЈА - ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ПОЕФИКАСНИ ДОМОВИ

Градоначалникот Стевчо Јакимовски и изврш- ниот директор на здружението за хумано домување Хабитат Македонија, потпишаа Меморандум за про- длабочување на меѓусебната соработка. Нашата Оп- штина заедно со општините Куманово, Тетово, Ве- лес, Прилеп, Струга и Струмица, влегува во проек- тот на УСАИД и Хабитат Македонија за енергетска ефикасност за секторот домување во Македонија. Ние, и досега соработувавме со Општина Кар- пош на зголемување на енергетската ефикасност преку обновата на фасадите на колективните стан- бени згради и други проекти, но сега ја збогатуваме соработката со нов проект, рече Костов. Тој во Оп- штината ќе трае година и пол, односно до април 2014 година и треба да го подигне капацитетот на

Вклучувањето во овој проект, за нас е еден квали- тет повеќе, и наша обврска е освен издавањето на документацијата, да ја поврземе Хабитат Македо- нија со сите институции, училишта, универзитети, центрите за вработувања во општината, месните за- едници, да им безбедиме услови за спроведување обуки како и простор за други активности поврзани за Проектот. Проектот претставува тригодишна иницијатива за подобрување на резиденцијалната енергетска ефикасност во седум општини во Македонија и по- дигнување на јавната свест за значењето на енергет- ската ефикасност како и за потенцијалот што го има за создавање на нови работни места и бизнис мо- жности.

места и бизнис мо- жности. станбените заедници, како и да ја

станбените заедници, како и да ја подигне јавната свест за енергетска ефикасност, преку имплемента- ција на четири компоненти од заедничкиот проект што го имаме со УСАИД. -Општина Карпош, нагласи градоначалникот Ја- кимовски, во 2010 беше прогласена за енергетски најефикасна општина во државата, донесе и Правил- ник за енергетска ефикасност, што значи дека ниту еден објект не може да се изгради доколку не се по- читуваат пропишаните мерките, за кои ние даваме одобренија и севкупните потребни документи.

Проектните активности се групирани во четири компоненти преку кои ќе се работи на подобрување на енергетската ефикасност на колективните стан- бени објекти, зголемување на капацитетите на ста- нарите и заедниците на сопственици за управување и одржување на станбените објекти, поттикнување на инвестиции, претприемништво и создавање на нови работни места и подигнување на јавната свест за резиденцијалната енергетска ефикасност.

В.Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

17

ИНТЕРВЈУ

Владимир Богоевски, спортски директор на МОК

КРИК НА „НЕБЕСКИОТ СМЕЧЕР„

МОК КРИК НА „НЕБЕСКИОТ СМЕЧЕР„ Нигде не сум ангажиран. Никој не

Нигде не сум ангажиран. Никој не ме вика ниту е заинтересиран за моите услуги во одбојката. Но, да не бидам разбран погрешно. Јас своевремено на спортските институции им понудив детална програма за работа во одбојката но, за тоа немаше никаков интерес

Кога ги напуштивме просториите на Македон- скиот олимписки комитет, по едночасовниот разго вор со неговиот спортски директор Владимир Бо- гоевски, имав чувство дека се враќам од товарење чакал. На разговорот заминав со намера на нашите помлади читатели одново да им претставам еден Карпошовец кој некогаш беше најдобар светски одбојкар и долгогодишен капитен на југословенска- та репрезентација, сега втор човек на МОК. Наме- сто тоа, муабетот со спортската легенда забега во насока во која „небескиот смечер„ редеше аргумен- ти за своето разочарување од спортското сивило во неговата Македонија. Подоцна сфатив дека првите две прашања „но- сат„ вина за текот и „бојата„ на нашиот разговор. Ка- ко и да е, одговорите на г. Богоевски беа искрени и сигурно се опомена и апел до повиканите на спор- тот да му обрнат должно внимание.

Господин Богоевски, какви се импресиите од

Олимпијадата во Лондон, од која туку што се вра- тивте?

- Импресивни. Можеби, претходните во Пекинг

беа поспектакуларни, заради церемониите на отво- рањето и затворањето на игрите, но овие во Лондон

беа беспрекорни во секој поглед. Впрочем, круната на овој најголем спортски собир во светот се постигна- тите олимписки и светски рекорди.

Околу настапот на македонските спорти-

сти, речиси се е познато, но дали вие направивте

анализа за тоа, што е, вообичаена практика?

- Ние не направивме никаква анализа, за такво

нешто и нема потреба бидејќи, како што реков во очи

на Олимпијадата, ние анализа можеме да направи- ме пред заминување на игрите и при тоа ништо да не згрешиме и да не загубиме

18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

Не ли е апсурден ваков одговор на спортски-

от директор на Македонскиот олимписки коми-

тет, ако се има предвид дека токму МОК има одго- ворност за вакво или такво претставување на на- шата држава на најзначајниот светски спортски настан?

- Не е апсурден, бидејќи поинаков не може да

биде со оглед на нашето учество на Олимпијадите во последниве дваесет години. Освен тоа, само оние кои не се упатени во обврските на МОК можат да кажат дека за катастрофалниот настап на македон-

ските спортисти на ОИ одговорноста е токму на МОК. Значи, треба да ви објаснам како стојат работите. МОК нема никакви ингеренции околу селекцијата

и подготовките на спортисти кои ќе учествуваат на

ОИ, освен кога Спортските федерации и сојузи тие не ги одредат со име и презиме. Ние избраните пое- динци спортисти и спортски екипи финансиски ги помагаме, се разбира според програмата која ќе ни ја

достават. За ваша информација, пред овие ЛОИ беа избрани десет спортисти и ние парично ги помо-

гнавме, со по 500 и 120 долари, со цел подобро да се подготват. Во момент кога ракометарите, кошарка- рите и ватерполистите влегоа во квалификациски натпревари за обезбедување виза за ОИ, ние напра- вивме додатни напори и за нив обезбедивме сред-

Но, како што знаете, тие не успеаја и ние на

Олимпијадата заминавме со четири спортисти кои не обезбедија олимписка норма туку таму заминаа со

покана, односно добија вајлд карта. Двајца од нив беа стипендисти на МОК.

Сепак, не е можно МОК да нема ингеренции

и влијание на составот на тимот кој Македонија ја преставува на Олимписките игри?

- Можно е и така е. МОК има четири вработени

и од државата не добива ниту денар и нема ингерен-

ции да се меша во работата на спортските федерации.

За да ви биде појасно за што зборувам ќе ви кажам дека наспроти нас, Олимпискиот комитет на Хрватска има годишен буџет од 27 милиони евра. А да не збо- рувам за објектите на олимписките комитети на Ср- бија, Франција или Бразил, кои се сместени на екс- клузивни локации и во чија работа се ангажирани некогашните врвни спортисти

Г. Богоевски, колкав удел во таквиот игно-

рaнтски однос на државата кон МОК има тоа што неговиот претседател е Васил Тупурковски?

- Не ми се верува дека игнорирањето на МОК има

врска со Тупурковски. Тој е насекаде познат и вли- јателен, во што лично можев да се уверам како негов придружник. На г. Тупурковски му се отворени сите врати. Тој на пример со еден телефонски повик обез- беди бесплатен престој и тренинзи на нашиот пли- вач во Париз. На ист начин, ние нашиот кајакар, олим- пиец го пративме во Австарлија, потоа во Литва- нија и во Словенија. Треба ли да ве потсетам дека токму

ства

Тупурковски, преку Самаранч обезбеди, не еден милион евра, колку што бараше, туку два милиони евра за изградба на олимписки центар во Сарај и дека

од тоа не се случи ништо, бидејќи државата не го даде земјиштето на кое требаше да се гради тој центар

Со што, сте преокупирани освен обврските

во МОК?

- Со спортот. Тој е мојот живот и така ќе биде додека сум жив.

Дали некаде конкретно сте ангажирани во

вашиот спорт, во одбојката?

- Никаде не сум ангажиран. Никој не ме вика ниту

е заинтересиран за моите услуги во одбојката. Но, да

не бидам разбран погрешно. Јас, своевремено на спорт- ските институции им понудив детална програма за работа во одбојката но, за тоа немаше никаков ин- терес. Јас навистина ги следам сите спортови, ако ме повикаат помагам колку што знам и можам, но не можам некому со сила да му се наметнувам.

На позиција сте која подразбира дека сте ком-

петентен да дадете одговор на прашањето; што треба да се стори и чија е обврската за состојбите во спортот да не бидат на вака ниски гранки?

- Што и да кажам ќе биде излишно, бидејќи и до-

сега сум кажувал и не само јас туку и другите врвни спортисти и спортски работници но цели дваесет години ние тапкаме во место. Поединци и спортски федерации не можат ништо без државата.

Имате ли хоби, и со што сте зафатени кога не

сте „спортски„ ангажирани?

- Хоби ми е спортот, а сега сум во дилема што со

син ми кој дипломира на престижен Универзитет

на престижен Универзитет Учесници на ЛОИ во Лондон:

Учесници на ЛОИ во Лондон: Христина Ристеска, Кристиан Ефремов, Марко Блажевски и Симона Маринова во Чикаго (финансиски менаџмент), зборува шест јазика и без работа е. Еве, ве прашувам Вас, што да правам јас кој со години вложував во неговото шко- лување, а тој сега треба да седи дома

Миле Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

19

НАЈ ВО КАРПОШ

НАЈ ВО КАРПОШ Средба со Тамара Ѓурчиновска, сопственичка на

Средба со Тамара Ѓурчиновска, сопственичка на Студиото„Арт Балет„,

ДА ТАНЦУВАМЕ И ДА СЕ РАДУВАМЕ

Среќна сум што работам со девојчиња, ученици од основните училишта во Карпош и што со нив , на нивните врсници им приредуваме убави мигови и ги поттикнуваме да ни се придружат, да играат и да му се радуваат на детството и на животот

… Имав само четири години кога за првпат се сретнав со нешто толку прекрасно и возвишено, волшебен спој на човек, движење и музика. Седна- та во удобното столче, изненадена од големината на сцената уредена како замок од бајките, потонав во звуците на прекрасната музика … и тогаш се појави ТАА, бев засенета од нејзината убавина, толку на- ликуваше на принцеза. Токму оваа импресија, поместена во службената биографија на Тамара Ѓурчиновска е потка на која веќе шест години се потпира Студиото „Арт Ба- лет„, културно уметничка и образовна институција за почит. Средбата со Тамара, сега веќе мајка на Калин, за долу потпишаниот беше доживување и изненаду-

20 20

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

вање, бидејќи, и покрај се, нејзиното балетско учи- лиште го нема одгласот што го заслужува во Кар- пош и пошироко. Самата таа вели дека е презадо- волна бидејќи за нејзиното студио и малите балери- ни знаат оние што го следат и уживаат во уметнич- кото танцување.

- По завршувањето на средното балетско учи-

лиште во Скопје, животните околности ме одведоа во Заечар (Србија), и јас таму го започнав она што сега, овде во Скопје е мојата животна преокупација. Искуството од Србија ми помогна, токму овде во родниот град, во Карпош да започнам да го оствару- вам својот сон, вели Тамара на почетокот од наши- от разговор. Нејзиниот сон сега е јаве на стотина девојчиња на возраст од четири до шеснаесет години кои, во Студиото „Арт Балетот„ ги прават првите балетски

чекори движејќи се кон балетските сцени, трајно вре- жани во нивната детска меморија.

- Навистина е така, бидејќи ако она што ќе не

фасцинира како деца, со време стане и наша живот- на преокупација, ни гарантира задоволство бидејќи целосно и со љубов му се посветуваме цел живот. Јас ова го зборувам од лично искуство и среќна сум што пет од моите ученички трајно се определија за балет, а убедена сум дека по толку од секоја генера- ција ќе станат врвни балерини Тамара е студент на првата генерација, на балет- ската танц-академија, при универзитетот ЕСРА во Скопје, во класата на професор Рисима Рисимкин и

вели дека е привилегирана бидејќи има можност да

го усовршувам танцот, учејќи од најдобрите светс- ки професори од Ротердам

- Навистина сакам комплетно да бидам едуци-

рана како би можела најмалите и младите во моето училиште да ги учам и научам да бидат врвни тан- цувачи. Мојата љубов кон децата е неизмерна и се- когаш дозволувам и тие мене по нешто да ме нау- чат. Најпрво сакам тие мене да ме прифатат како дру- гар, а потоа како балетски педагог. Се трудам преку игра да ги упатувам во тајните на балетот. Нашето Студио се наоѓа во Карпош 4 на улицата „Никола Парапунов„ број 3 и целосно е опремено за учење балетска игра. Моментално во него члену- ваат 75 девојчиња а се надевам дека, за неколку де- на, од септември тој број ќе се зголеми, бидејќи по нашата претстава „Лебедово езеро„ во МКЦ, двојно се зголеми интересот за нашето училиште. Зборувајќи за своето училиште, Тамара нагласу-

ва дека за неговиот несомнен имиџ се заслужни и

нејзините соработнички; Даниела Спасовска, задол- жена за шиење костими и асистентките Бојана Бо- гиќевиќ и Кети Матеничарска, наша позната гимна- стичарка.

- Посебно сум горда на постигнатите резултати

бидејќи Студиото егзистира со самофинансирање, што подразбира многу напор и одрекнувања, вели Тамара и додава: Во изминатите пет години имаме реализирано повеќе успешни проекти, балетски прет- стави за деца и преку нив јавно го демонстрираме она што го учиме и напорно го подготвуваме. Веднаш по првите настапи, најпрвин на приредбите во сите основни училишта во Карпош, на други јавни ма- нифестации и интересот за нашето училиште се зго- леми, а и поканите за настапи сега се дел од нашите активности. Танчерките од „Арт Балет„ беа редовни гости во телевизиските емисии. До неодамна имавме по еден настап месечно со сите групи каде што играв- ме класичен и модерен балет. Најзначајна за мене беше поканата што ја добивме да гостуваме и да на- стапиме на еден од најреномираните балетски кон- церти во Бугарија во Софија, на концертот “GRISH- KO”. Нашето балетско студио е единственото од Македонија што досега било покането и настапило на оваа реномирана балетска манифестација. Тој настап беше доволна причина за да бидеме повтор- но поканети и да земеме учество на истиот концерт, но овојпат во “Музикалниот Театар”, втор по големи- на во Бугарија. Исто така, минатата година во гра- дот Љасковец близу Велико Трново, бевме учесни-

ци на “Меѓународниот ден на танцот” Во секој исказ на Тамара блика искрена радост, посебно кога зборува за своите „танцувачки„ поче- тоци во ОУ „Лазо Трповски„ и за поддршката што ја имала од своите наставници.

ја имала од своите наставници. - Навистина, зборот среќна често

- Навистина, зборот среќна често го употребу-

вам, но преку него можам најлесно да го изразам соп- ственото чувство кога е во прашање танцувањето. Среќна сум што работам со девојчиња, ученици на

сите основни училишта во Карпош и што со нив, со нивната игра и настапи, на нивните врсници им при- редуваме убави мигови и ги поттикнуваме да ни се

придружат, да играат и да му се радуваат на детство- то и на животот Без оглед на тешките времиња, на беспарицата во сферата на културата, посебно во приватните проекти, нашата млада соговорничка целосно е сврте- на кон поубавото утре.

- Бидејќи работам како балетски педагог, моја

амбиција секогаш ќе биде градењето на една висо- коквалитетна и призната балетска институција, од која ќе произлезат образовани и талентирани мали балерини. Секогаш ќе се стремам тие еден ден да заста- нат на големата балетска сцена. Се разбира, се надевам дека еден ден кон нас ќе се свртат и оние кои можат да помогнат таа амбиција да се оствари полесно и поуспешно.

М. Раденковиќ

и поуспешно. М. Раденковиќ КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ
и поуспешно. М. Раденковиќ КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

21

НАШИ ГОСТИ

Биљана Крстиќ и„Бистрик бенд„ на Карпошeво културно лето

ИЗРАСНАВ СО МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

Бев пријатно изненадена од поканата да гостуваме во Карпош и да настапиме на вашето Културно лето и без двоумење покaната ја прифативме, бидејќи јас ја сакам Македонија и уживам пеејќи ги маке- донските песни

Биља Крстиќ и нејзиниот Бистрик бенд, на три- илјадната публика и приредија вечер за паметење. Карпошово културно лето не можеше да има поуба- во отворање и организаторот на истото, Општината Карпош, направи полн погодок ангажирајќи ги срп- ските уметници, интерпретатори на етно музиката

на балканските народи. Разговорот со нашата гостин- ка го водевме однога, непосредно пред концертот, кој треба да биде урнек за старт на секое идно кул- турно лето во нашата Општина.

Се чини дека Македонија е незаобиколна де-

стинација во вашето уметничко творење?

- Не само неодминлива туку и дестинација која

со искрена радост ја посетуваме секогаш кога за тоа

ќе ни се даде можност. Верувам дека ви е познато дека ние на нашиот репертоар имаме голем број ма- кедонски песни. Згора на тоа, доколку се искрени,

Македонците секогаш не фалат велејќи дека убаво пееме македонски песни, што целосно се поклопува со нашата желба овде да доаѓаме почесто. Јас, инаку сум родена во Ниш, а тој мелос е близок на врањски- от, кој пак наликува на македонскиот, така што мно- гу ми ја олеснува работата при пеењето на македон- ски песни. Да Ви кажам уште дека мојот вујко жи- вееше во Куманово и тоа е уше еден елемент повеќе за спојот за кој зборуваме. Знаејќи има некоја генет- ска врска во тоа што јас ја сакам македонската му- зика и ги пејам македонските песни.

Кога за прв пат се сретнавте со македонска-

та музика, или попрецизно, од кога ја носите во вашата меморија?

- Уште од раното детство бидејќи во нашата ку-

ќа се пееја македонски песни. Татко ми ги сакаше Александар Сариевски и посебно Васка Илиева и онака, за своја душа, често ги потпевнуваше нивни- те песни. Во нашиот дом и подоцна се негуваше кул-

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ тот на Кирил Манчевски. Инаку, за

тот на Кирил Манчевски. Инаку, за време на посто- ењето на онаа убава Југославија, и во нашиот дом и воопшто, посебно се издвојуваше македонскиот ме- лос. Не можеше ни да се замисли репертоар на не- кој сериозен пејач без преубавите македонски песни.

На сите ваши албуми па и на последниот кој

се вика Тарпош - а нашата општина се вика Кар-

пош - застапени се песни на речиси сите балкански земји?

- Не знам дали знаете дека Тарпош се викала ка-

пата што ја носеле девојките и жените од богати те семејства, се до почетокот на 19-от век, дека таа

била од двете страни издолжена и украсена со бисе- ри, седефи и златници. Наликувала на пеперутка и девојките, доколку од која било причина брзале, ги придржувале тие крилца за да не им летне капата. Токму под една таква капа ние ги сместивме бисе- рите на преубавиот балкански мелос, сакајќи на светот да му го покажеме музичкото наследство на балкан- ските народи.

Кој ви помага во изборот на песните од бал-

канските земји кои, се навистина изворни, преу-

бави и би рекол бесмртни?

- Знаете, јас студирав на Музичката академија

во Белград и фолклор ни предаваше еден исклучи-

телен човек, етномузикологот професор, Драгослав Девиќ и јас тогаш посериозно се задлабочив во из- ворниот мелос. Со оглед дека и од дома носев ронка познавање не ми беше тешко целосно да му се по- светам токму на тој изворен фолклор. Треба да го спомнам и професорот Миодраг Васиљевиќ, „Вук Караџиќ„ на балканската етномузикологија чие де-

ло пресудно влијаеше на мојата определба со ова му- зика професионално да се занимавам. Имам прија- тели и соработници кои ми сугерираат некоја од пе- сните од седумте балкански земји.

Прилика е да ве запрашам за Вашето искуство

во соработката со легендарниот Тоше Проевски?

- Тоа е едно навистина неповторливо, прекрасно

искуство и можам да кажам дека имав среќа да за- познам еден исклучителен, млад и чувствителен чо- век, до Бога надарен и благороден во секој поглед Ни пред, ни потоа, немам сретнато почовечно суш- тество од него и, колку и да е субјективно, сметам дека тој беше неприкосновен во интерпретацијата на секој музички жанр. Јас имав привилегија да бидам блиску до него и да се огреам на неговата топла ду-

ша. Се разбира, со радост и често се сеќавам на него но тогаш сум навистина тажна и си го повторувам прашањето, до каде ќе стасаше да беше жив

Дали и приватно, без „пејачки„ повод доаѓа-

те во Македонија, во Охрид на пример?

- За жал, приватно не сум била во Македонија,

но овде имам многу пријатели и роднини, па и во

Охрид. Со нив се среќавам кога одржуваме концер- ти, но тоа не е како кога без обврски ќе дојдат во не- кое убаво место, какви што има во Македонија. Јас, поради презафатеност само протрчувам низ тие убави места. А навистина сум презафатена, живеам 360 на час; работам со „Бистрик„, музички уредник сум во Радио Белград а водам и три работилници за

што е

етно музика на Коларчевиот универзитет

оптоварување за вака слабичка и нежна жена

Кажете ми како дојде до соработка со Оп-

штината Карпош, ова ваше гостување во нашата општина?

- Јас навистина бев пријатно изненадена од по-

каната да гостуваме во Карпош и да настапиме на

вашето Културно лето и без двоумење поканата ја прифативме, бидејќи, да повторам, јас ја сакам Ма- кедонија и уживам пеејќи ги македонските песни. Соработката ја остваривме преку „Баги комуникеј- шен„ која инаку ги организира нашите концерти во Македонија. Вчера, при средбата со вашиот градо- началник, господинот Јакимовски дознавме дека тоа била и негова желба и навистина се радувам што вечерва ќе настапам пред граѓаните на вашата Оп- штина, пред моите драги Скопјани.

штина, пред моите драги Скопјани.  На крај, и едно излитено

На крај, и едно излитено прашање. Што ново

ни подготвувате на нас љубителите на изворната народна музика?

- Да ви кажам дека „Бистрик„ влезе во јубилejна

година, дека имаме одржано и закажано многу кон- церти, дома и во странство и дека во октомври тре- ба да промовираме два нови албуми. Тоа ќе се случи по нашето гостување во Индонезија каде ќе наста- пиме на светскиот џез фестивал. Ќе свириме во Џа- карта и на Бали. По тие убави дестинации, без оглед на беспарицата, ќе направиме голема промоција на два големи албуми; „Акапела„, музички буквар за ге- нерациите што доаѓаат, а на другиот албум ќе биде застапена музика слична на онаа со која ќе се прет- ставиме пред вашата публика.

Миле Раденковиќ

вашата публика. Миле Раденковиќ КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

23

ЧЕСТВУВАЊА

Слободарски традиции

ВО ОДБРАНА НА СЛОБОДАРСКИОТ ДУХ

Горд сум што во овој миг стојам пред првобор- ците од Народноослободителната војна, другарите Перо Ивановски Тиквар, д-р Трајче Грујовски и ге- нералот Тодор Атанасовски, на место на кое пред 71 година беше формиран Првиот скопски партизан- ски одред, кој беше никулецот во формирањето на другите партизански одреди,рече пртседателот на Општинскиот одбор на СЗБ Карпош, Наум Буре- ски, на свеченоста што по тој повод се одржа на 22 август. Одкако присутните борци, граѓани и млади на Општина Карпош ги запозна со борбениот пат на Одредот, спомнувајќи ги херојските акции на него- вите припадници, другарот Бурески се осврна на актуелните негирања на придобивките од НОВ, по- тенцирајќи дека слободарскиот Карпош и целиот македонски народ нема да дозволат, да се валкаат вре- дностите што ги создаоа илјадници борци, во чети- ригодишната борба. На присутните им се обрати и градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, кој на по- четокт рече: Денес славиме уште еден 22 август, го- лем историски ден за Карпош, за Скопје, за Македо- нија. Денот кога е формиран Првиот скопски парти- зански одред. На ова место, пред седумдесет и една година, група одважни млади луѓе, револуционери со напредна мисла и идеја, со пушка во рака го ка- жаа историското „нé“ на најголемата закана на 20- тиот век растечкиот и агресивен фашизам, кој до- несе големо зло, несреќа и милиони загубени живо- ти ширум светот. Бескрајно сме им благодарни за тоа, продолжи Јакимовски, и можеме да им порачаме дека и денес во мир, подеднакво предано ги браниме нивните идеа-

предано ги браниме нивните идеа- ли. И денес ние сме соочени со

ли. И денес ние сме соочени со многу предизвици кои ја ставаат на проба нашата лојалност, нашиот историски континуитет, нашата чест и совест. Со- очени сме со предизвици и искушенија како одвнатре, така и однадвор. некои сакаат да ја минимизираат нивната заслуга и улога во НОВ. Но, затоа сме денес, тука собрани сите ние со јасна мисла и недвосмисле- на порака: Нема да дозволиме никој да си поигрува со нашето минато, со нашиот слободарски дух, со на- шето историско паметење. Чествувањето беше збогатено со културно-уме- тничка програма, во која со пригоден поетски ре- цитал и сплет од македонски ора настапија учени- ците од ОУ „Владо Тасевски„ и членовите на КУД „Етнос„

Живко Трајановски

КУД „Етнос„ Живко Трајановски 24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

ПРОЕКТИ

ОПШТИНА КАРПОШ ЧЛЕНКА НА EHEDG

Општина Kарпош е прва општина од Република Македонија што стана членка на Eвропската групација за хигиенско инженерство и дизајн – EHEDG (European Hygienic and Design Group).

дизајн – EHEDG (European Hygienic and Design Group). Тоа е најголемата и најмоќната

Тоа е најголемата и најмоќната светска групација и мрежа во областа на прехранбената индустрија. Со други зборови, Општината Карпош денес е во дру- штво и е партнер не само со компаниите членки како:

„Унилевер“, „Алфа Лавал“, „Крафт фудс“, „Сторк“, „Нестле“, „Кока Кола“, „Диверсеј“, „Тетрапак“ и дру- ги, туку и со претставници на Европскиот парла- мент и Европската комисија, како и со владини ор- ганизации за контрола на безбедноста и квалитетот на храната во ЕУ. Претседателот на Македонската регионална секци- ја на EHEDG проф. д-р Владимир Какуринов оства- ри средба со градоначалникот Стевчо Јакимовски, на која присуствуваше и м-р Ирена Милевска, одго- ворно лице за контрола и безбедност на храната во предучилишните и училишните установи на тери- торијата на општината. Во текот на разговорот, професорот Какуринов на градоначалникот Јакимовски му ги пренесе пре- дностите и придобивките од членството во оваа свет- ска организација. На средбата стана збор за активно- стите и придобивките кои може да ги има Општи- ната, пред се, преку своите претставници да учест- вува во изработката на разни документи на EHEDG, да има пристап до сите публикации на EHEDG и можност за присуство на сите настани што ги орга- низира EHEDG (конгреси, конференции, саеми, из-

ложби). На овој начин, Општината може да ги промовира своите активности од оваа област. Најважно е тоа што, Општината ќе им овозможи на своите компании директен кон- такт со многу важни личности од светски познати брендови од прехранбената инду- стрија со кои ќе можат да воспостават делов- на соработка. Исто така Општината ќe има можност да привлече директни странски инвестиции, односно тие компании на сво- јата територија. И на крајот, но не и помал- ку важно, ќе биде постојано во тек со најно- вите достигнувања во оваа област и ќе може да ги примени најновите стандарди за хиги- енско инженерство и дизајн, како и за безбед- ност на храната не само во објектите каде што растат и се воспитуваат децата (градинките и училиштата), туку и во сите објекти од пре- хранбената индустрија. На тој начин ќе им обезбеди на своите граѓани снабдување со нај- квалитетна и безбедна храна.

Ирена Милевска

КАРПОШ ДОМАЌИН НА ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА EHEDG

Општината Карпош ќе биде домаќин на прва- та конференција за хигиенско инженерство и ди- зајн во Република Македонија, во организација на Македонската регионална секција на EHEDG. Конференцијата ќе се одржи на 9-ти октомври 2012 година во просториите на Општина Карпош. Спе- цијален гостин и говорник на конференцијата ќе биде г. Хубертус Лелиевелд кој е и еден од основа- чите на EHEDG, како и основач и претседател на GHI (Global Harmonization Initiative) и поранешен претседател на Европската федерација за храна, наука и технологија – EFFoST (European Federation of Food Science and Technology). Тој лично ќе му ја врачи плакетата за членство на Општината Кар- пош во EHEDG на г. Стевчо Јакимовски. На сред- бата ќе присуствуваат многу компании за произ- водство на храна, опрема за прехранбена инду- стрија, Агенцијата за храна и ветеринарство, ин- спекциски органи од Република Македонија и ре- гионот итн.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

25

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

ТАЛЕНТИ

МЕЃУ МАТЕМАТИКАТА И ПИЈАНОТО

МЕЃУ МАТЕМАТИКАТА И ПИЈАНОТО Во Карпош има многу приказни за

Во Карпош има многу приказни за талентирани ученици, музичари, спортисти… Една од нив e за младиот Милан Самарџиски, дванаесетгодишно мо- мче, ученик во седмо одделение во ООУ „Владо Та- севски“. Тој е подеднакво успешен и виртуоз како во математиката така и со пијаното. Ученик по пијано во класата на професор Емил Рибарски при ДМБУЦ “Илија Николовски - Луј”, по сосема краток период на вежбање почнува, како талентиран музичар да учествува на домашни и меѓународни натпревари. Минатата година, во јуни го освојува првото место на натпреварот во Гевге- лија, а по три дена заминува на меѓународен нат- превар на млади и талентирани музичари во При- штина, кој вклучува натпревари во девет различни инструменти, каде што се натпреварува со деца од соседните држави и освојува второ место. Оваа го-

дина, пак, на истиот натпревар ги освојува сите мо- жни 100 бодови. Благодарение на професорката по математика Силва Атанасова, но и со вродениот талент, Милан подеднакво успешно настапува и на натпревари во математика. Математиката го носи на регионални и републички натпревари уште од четврто одделение. Годинава на 5 мај го освои високото второ место на републичкиот натпревар за млади математичари, а има и 3 награди од регионалните натпревари. Вели дека вежба најмалку еден час дневно на пи- јаното, но пред натпревари поинтензивно. За најго- лем конкурент во пијаното го смета својот постар братучед. И кој вели дека музиката и математиката не одат рака под рака, заедно. Милан од „Владо Tасевски„

ни го потврди тоа.

В.Ц.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

27

СПОРТОРАМА

СПОРТОРАМА Младите шахисти од Карпош ВО ПРАГА ПО МЕДАЛИ Општина

Младите шахисти од Карпош

ВО ПРАГА ПО МЕДАЛИ

Општина Карпош го финансираше настапот на четири деца, млади шахисти од подрачјето на Оп- штина Карпош на Европско првенство во шах кое се

Специјализирана компанија за поморски транспорт на стока.
Специјализирана компанија за поморски
транспорт на стока. Работиме на сите
пристаништа: Солун, Пиреја, Бар, Дурес, Копер,
Риека, Плоче, Вама и други, а исто така сме
поврзани и со сите пристаништа во светот.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

одржа од 16 до 26 август во Прага. Овие млади ша- хисти, се членови на шаховската школа на Карпош која се организира заедно со клубот “Гамбит Асеко- СЕЕ. Децата кои ја претставуваа Република Македо- нија на Европското првенство во Прага, се: Ирена Чешмаџиевска (10 год.) од ООУ „Лазо Трповски“, Ивана Манова (12 години) од ООУ „Војадан Черно- дрински“, Миле Костовски (10 години) од ООУ „Владо Тасевски“, Калина Трајановска (16 години) поранешен ученик во ООУ „Лазо Трповски“, како и Андреј Вељановски (8 години) и Никола Нико- ловски (10 години) и двајцата од ООУ „Стив На- умов. Овие шахисти, како што изјави нивниот тренер, интернационалниот мајстор Марјан Митков, сите се прваци на Македонија во своите категории и си ги одмерија силите во 12-те категории на елитно првенство во Прага, на кое беа пријавени 1.185 мла- ди шахисти од 6 до 18 годишна возраст од сите зе- мји во Европа.

В.Ц.

ЛИГАТА ВО ФУДБАЛ КРУНИСАНА СО ALL STAR МЕЧ

На спортското игралиште „Сокол“ (ООУ „Хри- стијан Тодоровски-Карпош“) се одржа спортска пресметка на „најдобрите против најдобрите“ во годинашната лига во фудбал меѓу десетте основни училишта од територијата на Општина Карпош. По- беда, со резултат од 4:1 остварија „сините“, пред- водена од наставникот Зоран Петровски. По завршувањето на натпреварите, претседате- лот на Комисијата за спорт на Општина Карпош, Давор Грче, им додели медали и пехари на најдобри- те екипи. Првото место оваа година и припадна на еки- пата од ООУ „Војдан Чернодрински“, со второ ме- сто се закити екипата на ООУ „Димо Хаџи Димов“, а трети беа фудбалерите од ООУ „Аврам Писевски“. Покрај екипните награди, беа доделени и награди на најдобрите фудбалери. За најдобар играч беше прогласен Милан Ристевски – ООУ „Војдан Чер- нодрински“, најталентиран млад играч е Дарко Чурлинов – ООУ „Јан Амос Коменски“; најдобар стрелец е Никола Стојков – ООУ „Водан Черно-

Стојков – ООУ „Водан Черно- дрински“; најдобар голман е

дрински“; најдобар голман е Петар Папунчевски од ООУ „Димо Хаџи Димов“. Освен пехарите и меда- лите, најдобрите поединци од Општина Карпош добиваат и парична награда од по 20.000 денари, ка- ко и по десет месечни стипендии по 4000 денари. Гра- доначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимов- ски, заедно со Одделението за спорт во состав Дими- тар Бадев, Патрик Поповски, Дане Стојковски им ги честитаа заслужените награди на фудбалерите и им посакаа уште многу други во иднина.

Д.Б

ЈУБИЛЕЕН МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР- СОКОЛ

На 1 септември стартува петнаесетиот, јубилеен меморијален турнир во мал фудбал „Сокол 2012„. Традиционално, еден од најпопуларните спортски настани во Општината Карпош, ќе се одигра на игралиштето во ОУ „Христијан Тодоровски – Кар- пош“, и според најавите на организаторот, се оче-

кува во секој смисол да ги надмине досегашните при- редби. Да потсетиме, овој меморијален турнир се орга- низира во чест на Оливер Соколов – Сокол, еден од основачите и првите водачи на навивачката група „Комити“. Годинава, вкупниот награден фонд за нај- добрите три екипи, за најфер-плеј екипа, за најдобриот играч, најдобриот голман, најдобри- от стрелец и за најталентираниот млад играч на трунирот „Сокол 2010“ е 1.000.000 денари. Како и досега, турнирот ќе се одвива во три категории: сениори и деца до 12 односно 16 години. Секоја екипа, за учество на турни- рот плаќа котизација, за сениори 6.600, а за помладите категории надоместот изнесува 1.500 денари. Користиме можност и на овој начин да ги поканиме сите фудбалски ентузијасти, фу- дбалери, „соколи”, активни учесници и нави- вачи, љубители на спортот, да го проследат ова едномесечно спортско дружење во Оп- штина Карпош.

М.Р.

дружење во Оп- штина Карпош. М.Р. КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

29

Разговор со Александар Стојковски,тренер и селектор на македонска кик бокс репрезентација

ДИЈАМАНТИТЕ НА БОРЕЧКИТЕ ВЕШТИНИ

НА БОРЕЧКИТЕ ВЕШТИНИ Еден од најпознатите светски

Еден од најпознатите светски борци Штефан Блиц Леко и Александар Стојковски

Карпош го има еден од најсилните спортски клубови во Кик-бокс, КАРИНГ чиј основач е еден млад жител на Карпош, Александар Стојковски-Алек, тренер на македонската кик бокс репрезентација и селектор за борби

Карпош не случајно е прогласена за најспортска општина во градот. Освен традиционалните спорто- ви, младите вљубеници во спортот ги следат и свет- ските трендови, во моментот најатрактивните бо- речки вештини. Пример за тоа е што Карпош го има еден од најсилните спортски клубови во Кик- бокс, КАРИНГ чиј основач е еден млад жител на Кар- пош Александар Стојковски-Алек, тренер на маке- донската кик бокс репрезентација и селектор за борби. Воедно Алек е момче кој има сосема нор-

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

мален „цивилен“ живот, иако истиот го помина во ринговите ширум светот, притоа поразувајќи многу спортски имиња во овој спорт, со што стана еден од најтрофејните кик боксери во историјата на маке- донскиот кик бокс.

Што претставува за Вас Кик-боксот: спорт,

страст, начин на живот или помодарство? Како мал бев каратист, но традиционалното „се- дење на линија“ и константно удирање „во празно“ не можеше да се идентификува. Потребата за адре- налин целосно ја пронајдов во кик боксот. Во овој спорт, телото ти се претвора во оружје и претставу- ва најсупериорна боречка вештина во светот, така

што секако дека претставува страст, во рингот спорт, во секојдневието начин на живот,а помодарство е само за „сезонските“ кик боксери.

Дали сега кај нас е спорт број 1?

-Според медалите и бројните успеси на македон- ската кик бокс репрезентација, апсолутно може да се каже дека сме една од најуспешните федерации. Во Скопје егзистираат пет клуба,а на територијата на цела дражава повеќе од 25. КАРИНГ е првиот официјален клуб создаден во Карпош. Идејата ми беше да оставм некој личен белег на нешто што сум посветен цел живот но и да ја проширам љубовта кон овој спорт кај младите од Карпош.КАРИНГ по-

стои три години и од него се веќе излезени тројца стан- дардни репрезентативци во сениорска конкуренци- ја, исто така жители на Карпош, Димче Станковски и Дени Таировски, како и Јовица Ивановски во ју- ниорска.

Ова е рејтингот на домашен план. Како се ко-

тираме на меѓународен план? -КАРИНГ е членка на Македонската кик бокс федерација, а таа, пак, е членка на Светската ВАКО федерација која што е дел од големото семејство на кик боксот и има преку 150 земји членки кои се дел од системот на натпреварување и сите придружни турнири кои се одржуваат во текот на годината. На сите нив котираме доста јако, со оглед на тоа колку луѓе на нив настапуваат, колку медали се освојуваат. Освен тоа на секои две години имаме по едно ев- ропско и едно светско првенство, во три тешки и во три лесни дисциплини. Во едниот дел на свет- ското првенство се ставени тешките, а во другиот дел лесните дисциплини, за да не се натрупуваат нат- преварувачите од сите дисциплини. Така, лани, кај нас беше светското првенство во лоу кик К1 и кик лајт дисциплина, а во Ирска беше во кик лајт, семи контакт и фул контакт.

 Дали кик боксот стана и Олимписка дисци- плина? -Не, сеуште не е

Дали кик боксот стана и Олимписка дисци-

плина? -Не, сеуште не е олимписки спорт., мислам дека опструкциите доаѓаат од Светската боксерска феде-

рација, најверојатно од страв да не го засени боксот. Тврдат дека е пребрутален спорт иако има заштитна опрема, протектори за глава-кацига, ракавици, кос- тобрани, штитници и нема никаков простор за ни-

какви потешки потреси

На пример, на претходните

олимписки игри, во теквондо боречката вештина

имаше и смртен случај, што не се случило кај нас.

Кои се соседни спортски сили во кик бок-

сот со кои се споредуваме во регионот? -Нашата школа е под влијание на српската, бу-

гарската школа. Лидери во нашиот спорт се Русија,

Белорусија, Украина

само нивната химна се слу-

, ша на пиедестал. Ние не заостануваме многу, но ние

со Хрватите, Бугарите Србите, сме тука некаде со ос- воени медали.

Колку медали имаме освоено досега?

-Според последната статистика имаме преку 350 официјални медали од последните турнири на ниво на Федерацијата. Ако ме прашувате за КАРИНГ, последните успеси на двајцата репрезентативци, Димче Станковски сега во сред Италија на Светски- от куп на „бестфајтер римини“ победи Италијанец и Словенец и освои бронзен медал. Дени Таировски беше победник на Светскиот куп во Босна во Тешањ, кога победи еден Турчин, Словенец и Босанец и освои златен медал, а тие двајцата, чинам во секое време се подготвени за големи подвизи.

Каде тренирате и што му недостасува на Ка-

ринг да биде уште подобар? Иако е реалтивно нов клуб во Каринг е инвести- рано навистина многу. Тренираме во ООУ „Петар Поп Арсов“ во Карпош 4 и со знаење, посветеност и желба за успех, навистина постигнуваме многу. Ова е спорт кој не бара премногу и со минимум услови може да се постигнат завидни резултат Но, сепак, ние сме задоволни со условите со кои располага на- шиот клуб. Поседуваме се што е потребно да се со- здаде еден добар рекреативец, но и одличен профе- сионалец. Тоа што нас ни треба, е собирање искус- тво со учество на што поголем број меѓународни турнири, што е реален финансиски проблем, бидеј- ќи не можеме постојано да бидеме на товар на феде-

рацијата. Оттаму, спонзорствата се навистина до- бредојдени.

Дали КАРИНГ е местото каде што кик боксе-

рите од Карпош го живеат својот сон? Да се биде кик боксер пред се е голема одговорност. Не можеш да се разбудиш еден ден и да кажеш-по- веќе не сум кик боксер. Овој спорт остава неизбри-

шлива трага во начинот на животот, во размислува- њето, однесувањето, зборувањето. Секако, повторно зборувам за вистинските кик боксери, како што би рекол мојот прв тренер „ретки како дијаманти“. За таквите, КАРИНГ секако дека е место каде што им се исполнува сонот на младите спортисти и нави- стина се добредојдени во клубот, во секое време.

В. Цветковска

ПРЕД ПОРТИТЕ НА MATTERHORN Доказ дека на 40-годишна возраст може да се по-

ПРЕД ПОРТИТЕ НА MATTERHORN

Доказ дека на 40-годишна возраст може да се по- чне со нов правец во животот е нашиот сограѓанин, карпошовецот Васил Трендафилов. Отко го открил планинарот во себе, тој е вљубен во своето ново хоби. Во почетокот ги запознава, ре- чиси сите македонски планини, а потоа, својата пла- нинарска патека ја насочува кон врвовите на европ- ските планински убавици. Минатата година, заедно со своите пријатели од планинарскиот клуб Бистра се искачи на Монт Блан, највисокиот врв на Алпите, а летово негова дести- нација беа највисоките врвови во Австрија. Со при- јателот Горан Стрезовски го совладаа Глосглочер, а веднаш потоа и Монте Роса, односно врвот Dufour- spitze (4634m). На патот до моќниот Матерхорн, пред нашите авантуристи се испречила вистинска луња и по кон- султацијата со колегите од Словачка, кој биле нај- упорни, одлучиле да не ризикуваат и се вратиле, ос- тавајќи го Матерхорн обвиткан во снежна виулица. По враќањето Трендафилов и изјави дека кога тогаш, ќе падне и моќнот Матерхорн, можеби веќе следното лето, кога и започнува алпското ходоча- стие на Алпите.

М.Р.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

АНИЦИНОВ ТРИУМФИРАШЕ ВО ТЕПЛИЦЕ

Веќе стана правило, поединците што парично и на секој друг начин ги помага и ги поддржува Оп- штината Карпош, да постигнуваат врвни резултати во областите кои им се животна преокупација. Тоа го покажува и примерот со тенисерот Владимир Ани- цинов, пензиониран правник, спортски новинар и вљубеник во белиот спорт. Гсподинот Аницинов можевте да го зпознаете преку приказната објавна во еден од претходните броеви на нашиот весник, а сега, овие неколку реда ги посветуваме на неговиот нов меѓународен успех. На турнирот во Теплице, Словачка, пред дваесети- на дена, учествувајќи на меѓународниот турнир за тенисери ветерани, Аницинов се закити со три при- знанија. Победи во сингл, во дубл и беше прогласен за најдобар сервер на туринирот. Сите три признанија што ги освоив во силна меѓу- народна конкуренција, ги посветувам на Општина-

ги посветувам на Општина- та Карпош и на градоначалникот

та Карпош и на градоначалникот Јакимовски, без чија помош немаше да стасам до Теплице до трите пахари, ни рече нашиот шампион Аницинов.

М.Р.

КОНКУРСИ

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ Градоначалникот на
СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ
УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ
Градоначалникот
на Општина Карпош објавува
О Г Л А С
Рокот за поднесување на документите е заклуч-
но со 10.9.2012 година. Некомплетните и ненавреме-
но доставените документи нема да бидат разгледу-
вани.
за доделување стипендии на талентирани ученици
од општинските основни училишта на подрачјето
на општина Карпош за учебната 2012/2013 година
Општина Карпош за учебната 2012/2013 година
Градоначалникот
на Општина Карпош објавува
О Г Л А С
ќе додели 50 (педесет) стипендии за талентираните
ученици од VII и VIII одделение од општинските
основни училишта.
Право на учество на Огласот имаат кандидатите
кои учат во општинските основни училишта на
подрачјето на општина Карпош, а ги исполнуваат
следните услови:
1. Да се редовни ученици од V одделение;
2. Во текот на основното образование да уче-
ствувале и освоиле награди за поединечно освоено
I, II или III место на општински, градски, региона-
лен, државен или меѓународен натпревар во обла-
за материјална поддршка на спортските клубови од
подрачјето на општина Карпош за 2012/2013 година
Право на учество имаат сите заинтересирани
спортски клубови регистрирани со седиште на подра-
чјето на oпштина Карпош најмалку 3 (три) години,
a кои со своите програми и активности придонесу-
ваат за развој на масовниот спорт и физичката кул-
тура кај децата и младите.
Учесниците на Oгласот треба да ги исполнат
следните услови:
1. Да поседуваат Решение од матичните нацио-
ста на науката, техниката, културата и уметноста;
нални федерации дека клубот е нивен член,
3. Да оствариле континуиран успех во текот на
2. Да имат изработено годишна програма за ра-
школувањето од V одделение од најмалку 4,00;
бота на клубот и
4. Да не се корисници на стипендија или кредит
3. Да имаат организирано младинска спортска
од други институции или фирми.
школа.
1. Потврда дека е редовен ученик од V одделение;
2. Фотокопија од дипломи од учество на натпре-
Со барањето, учесниците на Огласот треба да
достават:
вари од областа на науката, техниката, културата и
уметноста;
1. Решение за регистрација на спортскиот клуб,
2. Решение за членство од матичните национал-
3. Фотокопија од свидетелствата, почнувајќи од
ни федерации,
V одделение;
3. Годишна програма за работа на клубот,
4. Препорака од класниот раководител или пре-
4. Доказ за ранг на натпреварување,
дметниот наставник;
5. Доказ за функционирање на младинска спорт-
5. Изјава потпишана од родител/старател дека
ска школа и
доставените документи се вистинити и дека учени-
кот не е корисник на друга стипендија или кредит
од друга институција или фирма.
6. Доказ за успеси на клубот во последните 5
(пет) години.
Документите можат да се достават по пошта или
во Архивата на Општина Карпош, ул. Демир Трајко
бр. 43 – Скопје, со назнака „За оглас за доделување
стипендии на талентирани ученици од општин-
ските основни училишта на подрачјето на општина
Карпош“.
Документите можат да се достават по пошта или
во Архивата на Општина Карпош, ул. Демир Трајко
бр. 43 – Скопје, со назнака „За оглас за материјална
поддршка на спортските клубови од подрачјето на
општина Карпош“.
Рокот за поднесување на документите е заклуч-
но со 10.9.2012 година.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ

33

Подготвил: М. Раденковиќ

МЕЃУВРЕМЕ

М. Раденковиќ МЕЃУВРЕМЕ Погрижете се да го добиете она

Погрижете се да го добиете она што навистина го сакате, бидејќи ќе се најде некој кој ќе ве присили да го сакате тоа што ќе ви се даде.

Трпение, со време од трева станува млеко.

Џ.Б. Шо

Калта може да го извалка дијамантот, но не може да го престори во кал Тагоре

Доколку ти е умот слаб, мора да имаш силен грб Бугарска поговорка

Што ќе се случи ако по некоја случајност владата се најде во Сахара?

- Првиот ден ќе се чудат, вториот ден ќе одржат седница, а третиот ден би поскапел песокот

Слушатели

Кога еднаш го запрашале големиот филозоф Кант, кои се најбројните посетители на неговите предавања, тој одговорил:

- Моите слушатели се најчесто студенти, млади

девојки и офицери. Студентите доаѓаат бидејќи знаат дека сум член на испитна комисија, девојките доаѓаат поради студентите, а офицерите поради девојките.

Кинески мудрости Кога богатиот ќе стане сиромав, тој станува учител. Чиста совест не се плаши од тропање ноќе.

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 19 • АВГУСТ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ