Весник на локалната самоуправа

јули 2012 • бр. 18 • година 4

ЛАУРЕАТ
НОВИ 200
ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЕКТИ ВО КАРПОШ
2 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
окус
Стевчо Јакимовски
ОД МОЈ АГОЛ
Училиштата ни се приоритет
l Власта Ве обвини дека ги копирате во проектите за
обнова на фасадите, во изградба на споменици. Кој прв
почна?
– Убаво е за граѓаните да има таков натпреварувачки
карактер, да учиме добри работи едни од други. Груевски
во својата програма не ветуваше дека ќе прави фасади, ту­
ку ќе отвора нови работни места, ќе има подобар живот за граѓаните. Јас бев тој којшто ве­
тував нови фасади и ние први почнавме да ги правиме фасадите. Јас прв почнав да садам цве­
ќиња долж булеварите, сега и Коце Трајановски го прави тоа. Јас прв почнав со реконструкција
на училиштата и многу скоро сите училишта ќе ми бидат целосно реконструирани. Сега пре­
миерот објавува дека ќе реконструира 130 училишта, ама од наредната година. Тоа значи де­
ка тие ги копираат проектите на Општина Карпош. Што се однесува до споменикот на Кузман
Јосифовски­Питу, за Груевски градењето споменици е опсесија и можност да испере некоја
паричка. За нас изградбата на споменик на Кузман Јосифовски­Питу е потреба, затоа што Ју­
жниот булевар, односно булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов, минува токму врз спо­
меникот и кога веќе го дислоцираме можеме да направиме споменик во природна големина.
Конечно, и од кај Груевски сами се јавуваа да им утврдиме локација за споменик на Питу, но
не гледам во што е проблемот ако ние сами си го изградиме. Веројатно проблемот е што ние
ќе го направиме за 50.000­60.000 евра, тие планираат најмалку 20­ина пати поскапо да го гра­
дат.
l Втора година по ред Ви се актуелизира прашањето со запишување првачиња од дру­
ги општини. Опстојувате ли на реонизацијата?
– Тоа е одлука што ја донесе Советот на Општина Карпош и што ја поддржаа сите совет­
ници од ВМРО­ДПМНЕ, СДСМ, ЛДП, ВМРО­НП и двајцата независни советници, јас само
ја спроведувам ревносно. Проблемите на граѓаните на Ѓорче Петров сосема ги разбирам, но
јас не можам да сносам одговорност за потезите што ги прави градоначалникот на Ѓорче Пе­
тров, зашто јас пред 1,5 година навреме го информирав дека учениците од Хром не ќе може
да се запишат во ООУ „Димо Хаџи Димов“. Тој рече дека за него тоа е добра вест зашто ќе ги
транспортира до нивното училиште „Димитар Беровски“ зашто тоа му е аргумент повеќе
таму да му се зголеми бројот на ученици. Истиот разговор го имавме и во Берово, при но­
сењето на ГУП, каде што тој побара просторот за училиште да се пренамени за изградба на
станбени згради. И на тоа реагирав дека му треба училиште, а не згради, но го добив истиот
одговор. Сега проблемот излезе на виделина и одговорноста ја носи г. Сокол Митровски. Во
Влае од 1.250 ученици, 700 се од Ѓорче Петров. За тоа училиште ние од парите на граѓаните на
Карпош вложивме над 600 илјади евра за да обезбедиме пристојни услови за живот. Годинава
вложуваме уште 900 илјади евра и за изградба на ООУ „Братство“, односно севкупно 4,5
милиони евра. Нам децата ни се приоритет, а во Ѓорче Петров избраа да градат нов споменик,
на само 300 метри од стариот, наместо училиште, но тоа е нивна одлука. Тие имаа простор и
време да изградат училиште во Хром, но ги избраа спомениците. Јас ги сакам и ги почитувам
децата од Ѓорче Петров, но на нив треба да мисли нивниот градоначалник.
Во близината на ООУ „Димо Хаџи Димов“ нема никакви услови за живот, зашто секое
утро и попладне, кога од други општини со автомобили родителите си ги земаат децата од учи­
лиштето, е огромна турканица и врева.
l Што уште ќе вложите во училиштата освен реконструкцијата на објектите?
– Ние планираме да се создадат паралелки со по 25 ученици, а не по 35 како што е сега, а
со тоа и наставата ќе биде поквалитетна, ќе има поголема дисциплина и концентрација. Ние
правиме нов образовен концепт, ќе вложиме во нови учебни помагала, внимателно го изби­
раме наставниот кадар, и целта ни е да создадеме навистина квалитетни и образовани гене­
рации со кои ќе се гордееме.
l Започнавте офанзива на изградба на нови инфраструктурни проекти. Дали на пови­
док е предизборие?
– Не е предизборие, туку ние секоја година имаме околу 200 проекти кои ги реализира
Општина Карпош. Така и оваа година, ќе оствариме околу 200 проекти, така што во секоја
населба во Карпош нема да има ниту една улица која нема да биде реконструирана.

В. Цветковска

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 3
ВО ОВОЈ БРОЈ
Весник на локалната самоуправа
јули 2012 • бр. 18 • година 4

ЛАУРЕАТ
ВЕТЕНО СТОРЕНО
НОВИ 200
ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЕКТИ ВО КАРПОШ ЛЕТНА ГРАДЕЖНА
ОФАНЗИВА

Издава Општина Карпош
...................................................... 6
ул. „Демир Трајко“ бр.43
1000 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02 / 30-61-353
факс: 02 / 30-71-040 ПРИЗНАНИЈА
kontakt@karpos.gov.mk
ГОСТИ НА ФИЛМСКИОТ
www.karpos.gov.mk ФЕСТИВАЛ ВО САРАЕВО
..................................................... 14
Издавачки совет
Стевчо Јакимовски
Даница Мартиновска
Димче Мешковски

Главен и одговорен уредник
Виолета Цветковска 200 ПРОЕКТИ
ВАКА РАБОТИ КАРПОШ
Уредник
Миле Раденковиќ
..................................................... 17

Редакција
Живко Трајановски
НАЈ ВО КАРПОШ...
Елена Кузмановска
Ива Манова
Миливој Јанковски, човек
кој 162 пати дарувал крв
Технички уредник НА ХУМАНИТЕ
ИЧ НЕ СЕ ВНИМАВА
Зоран М. Гулевски
...................................................... 30
Лектура
Живко Трајановски
Ангелина Николовска
ТАЛЕНТИ
Фотографија ПАТРИОТИЗМОТ
Ива Манова СЕ УЧИ ДОМА

М. Раденковиќ ...................................................... 32

4
ВЕТЕНО СТОРЕНО
ООУ „БРАТСТВО“ СО НОВ ЛИК
Општина Карпош почна со реконструкцијата на
пет основни училишта на своја територија. Од те­
мел се гради ООУ „Братство“, ООУ „Владо Тасев­
ски„, ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, ООУ
„Аврам Писевски“ и ООУ „Вера Циривири­Трена“,
„Војдан Чернодрински„ каде ќе се реконструира пo­
кривот, прозорците, вратите и дел од тоалетите.
Неговата реконструкцијата ќе чини над 55 ми­
лиони денари (или над 900 илјади евра). Деновиве
завршија и тендерите за реконструкција на најголе­
миот број училишта кои не се сеуште реконструира­
ни. Заврши електронската аукција за основното
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, чија
реконструкција ќе чини над 20 милиони денари, ка­
де ќе се смени покривот, плафоните, нови прозорци,
се менува фасадата, ентериерот, електриката,таму
каде има потреба ќе се сменат и тоалетите. Се ра­
спишува тендер и за промена на комплетната инста­
лација за загревање, радијаторите, цевките, а ќе би­
де заменет и подот.
Исто толку ќе чини и реконструкцијата на ООУ
„Владо Тасевски“ каде ќе се заменат покривот, про­
зорците и фасадата и вкупното внатрешно уредува­
ње, како и начинот на затоплување. Договорено е со
ГАМА да се остави еден извод и ова училиште да се
грее на гас, што ќе биде прв таков пример во Скопје,
со алтернатива за греење и на нафта.
Заврши и аукцијата за промена на покривот и на
фасадата на ОООУ „Аврам Писевски“. Во ова учи­
лиште веќе се сменети прозорците, има нова ограда
на дворот и и поплочено е платото. Заврши и над­
давањето за ООУ „Вера Циривири Трена“, како и за
четирите градинки на територија на Општина Кар­
пош каде што ќе се заменат покривите и делумно „Пролет“ во Козле и „Расепана Младост“ во Карпош
прозорците. Станува збор за градинките „Орце Ни­ 1. Овие реконструкции треба да завршат до 1 ви сеп­
колов“ во Карпош 3, потоа „Пролет“ во Влае 1. тември.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 5
ЛЕТНА ГРАДЕЖНА ОФАНЗИВА
Вообичаено летните месеци се најпогодни за
„ударниот бран“ на ивестиции на Општина Карпош
во сферата на инфраструктурата. Во текот на јули
се отворија десет нови градилишта на територија на
сите урбани и месни заедници, односно почна из­
ведбата на десет инфраструктурни објекти и тоа:
•­Изградба­на­атмосферска­канализација­
по ул. Будимпештанска
•­Поплочување­на­крак­од­ул.­Ацо­Шопов
•­Изградба­на­патека­на­ул.­Фјодор­Достоевски
•­Реконструкција­со­проширување­на­тротоари­
и пешачки патеки ул. Воденска
•­Реконструкција­­­асфалтирање­на­ул.­Копачка
•­Изградба­на­паркинг­простор­и­бетонска­огра­
да пред дворот на ОУ Петар Поп Арсов
на ул. Разловечко востание
•­Реконструкција­­­изградба­на­паркинг­
на ул. Воденска
•­Реконструкција­со­проширување­на­паркинг­про­­­
стор, АБ скали со рампа на ул. Јуриј Гагарин бр. 45
•­Изведба­на­водоводна­мрежа­по­дел­
од ул. 6 во село Бардовци
•­ Реконструкција­ ­­ изградба­ на­ паркинг­ простор­
Бардовци- изведба на водоводна мрежа по крак од ул. 6,
кај амбулантата кај Козле 2
изведувач „Енергомонт„

ул. „Копачка“- асфалтирање, изведувач „Кодинг“

6 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ул. Будимпештанска - Изградба на атмосферска канализација, изведувач „Еуроинвест ИНГ„

Изградба на паркинг простор кај амбулантата кај Козле 2, ул. Ацо Шопов - Поплочување на крак,
изведувач „ДА-БО компани„ изведувач ИГМ „Вратница„

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 7
ул. Фјодор Достоевски - Изградба на патека, ул. Воденска - Реконструкција со проширување на тротоари
изведувач„ДА-БО компани„ и пешачки патеки, изведувач „Чингар Инженеринг„

Реконструкција со проширување на паркинг простор, АБ скали со рампа на ул. Јуриј Гагарин бр. 45, изведувач„Чингар Инженеринг„

ТЕТОВСКАТА „АК-ИНВЕСТ“ ЌЕ ЈА ГРАДИ
НОВАТА ЗГРАДА НА ОПШТИНА КАРПОШ
Градежното претпријатие „АК­Инвест“ од Тетово е фирмата која треба
да ја гради новата општинска зграда во Карпош. Имено, на 16 јули беше из­
вршена аукција на понудите за најповолен изведувач на новиот „општински
дом“ кој треба да се гради на местото на старите службени бараки на бу­
левар Партизански одреди во Карпош 3. На тендерот кој го објави Општина
Карпош беа доставени три понуди на изведувачи заинтересирани за градба
на општинската зграда, и тоа на: „АК­Инвест“, „Гранит“ АД – Скопје и „Бе­
тон“АД – Скопје.
За најповолна беше оценета понудата на тетовската фирма која за своите работи понуди сума од
72.963.702 денари со вклучен ДДВ, а зад неа останаа „Гранит“ АД – Скопје со понудени 93.864.291 денар
и „Бетон“ АД – Скопје со понудена сума за градба од 95.906.919 денари. Според плановите на Општина
Карпош по завршувањето на сите подготовки, новата општинска зграда би требало да почне да се гради
од средината на август.

8 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
РЕКОНСТРУКЦИЈА
И НОВО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО КАРПОШ
Општината Карпош во претходните 6 месеци бе­
ше исклучително активна во поставувањето на но­
ви електрични инсталации во разни делови на те­
риторијата на Карпош. Беше постапувано по добие­
ни барања од граѓаните и по претходно излегување
на терен од страна на стручните служби од Општи­
ната Карпош.
Изведбата беше извршена на следните локации:
•­ Пристапна улица на зграда на булевар “Пар­
тизански одреди” 113, УЗ Тафталиџе 1
Изведувач: Магнус Инженеринг
•­ Паркинг простор на улица “Варшавска” 17,
УЗ Тафталиџе 1
Изведувач: Елтра
•­Новопроектирана улица помеѓу улиците “Ацо
Шопов” и “Петар Чаулев”, УЗ Влае 1
Изведувач: Елтра
•­ Паркинг простор позади згради на булевар
“Теодосиј Гологанов” бр.90 и 92, УЗ Тафталиџе 2
Изведувач: Магнус Инженеринг
•­ Комплетна реконструкција на осветлувањето
на улица “Крчин”, УЗ Кузман Јосифовски – Питу
Изведувач: Магнус Инженеринг
•­Простор помеѓу зградите на улица Никола Ру­
сински и улица Карпошево востание, УЗ Карпош 3
Изведувач: Код инженеринг
•­Нова воздушна мрежа на улица Теодосиј Си­
наитски (продолжеток), УЗ Пецо Божиновски
– Кочо
Изведувач: Магнус инженеринг
•­ Паркинг простори и пешачки патеки во УЗ
Карпош 2 •­Партерно осветлување на дел од улици во УЗ
Изведувач: Елтра Влае 2 (дел 2)
Изведувач: Свем инженеринг
Во тек се следните активности: •­ Осветлување на плато “Млечен”, УЗ Владо
•­ Осветлување на фасада на станбена зграда за Тасевски
колективно домување на улица Никола Тесла бр. Изведувач: Елтра
2, УЗ Карпош 1
Изведувач: Дигитал Струмица Во крајна фаза на подготовка се следните изведби:
•­Простор помеѓу зградите на улица Никола Ру­ •­Ново осветлување на улицата Манапо, УЗ Кар
сински 3, 3А и 3Б, УЗ Карпош 3 ­ пош 3
Изведувач: Магнус инженеринг Изведувач: Елтра
•­Целосна реконструкција на електрична инста­ •­Нова електрична инсталација на плато Карпош
лација на ул. Бриселска, УЗ Тафталиџе 2 3, УЗ Карпош 3
Изведувач: Свем инженеринг Изведувач: Магнус инженеринг
•­Целосна реконструкција на електрична инста­
лација на ул. Копачка, УЗ Кузман Јосифовски Со изведбата нема да се застане тука, таа ќе про­
– Питу должи и понатаму, а граѓаните на Карпош ќе имаат
Изведувач: Елтра можност да живеат во “најосветлената општина” во
•­Засилување на осветлувањето на плато “Педа­ Скопје.
гошка академија”, УЗ Владо Тасевски П. Теов
Изведувач: Елтра Д. Јонузоски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 9
ПРОЕКТИ
Карпош дел од голем меѓународен урбанистички проект

ДА ГИ ОЖИВЕЕМЕ
ПЛОШТАДИТЕ НА БАЛКАНОТ
Општина Карпош, преку својот креативен тим донесе заклучок – локалните власти, односно при­
во сферата на урбанизмот, беше активен учесник на сутните на трибината, за следната работилница да
проектот „Оживување на градските плоштади во предложат локации на коишто ќе може да се проба
балканските градови“. Во рамките на проектот, во овој проект – а да се работи на релација: потреба,
старото седиште на општината Карпош, беше одржа­ концепт, инсталација. Претседателката на
на и работилница наречена „Уредување на просто­ „Коалицијата за одржлив развој“ (КОР), Соња Дам­
рот“ на која за домаќин беше избрана токму нашата чевска, ги праша претставниците на единиците за
општина. локална самоуправа дали некогаш ги примениле
На трибината во рамките на проектот „Оживу­ принципите на „Плејсмејкинг“ и на „Моќта на 10­
вање на градските плоштади во балканските градо­ ката“ во практика, дали работат по овие принципи.
ви“ присуствуваа претставници на секторите за ур­ На ова прашање, Игор Василевски, архитект во кре­
банизам, животна средина и за локален економски ативниот тим за планирање и уредување на просто­
развој – ЛЕР од општините Карпош, Чаир, Бутел, рот од Општина Карпош, одговори дека плоштадот
Аеродром, Кисела Вода и еден претставник од Се­ што оваа единица за локална самоуправа ќе го пра­
кторот за планирање на просторот при Град Скопје. ви на платото кај Млечниот ресторан, е работен
На трибината се дискутираше за проблемите, како токму по овој принцип. Просторот кај Млечен ре­
и за позитивните страни во самите општини, за сторан е атрактивна локација, на којашто веќе по­
начинот на урбанистичкото планирање, соработка­ стои одреден социјален живот, жителите го препо­
та со граѓаните. Претставниците на локалните вла­ знаваат како свое сврталиште, не само заради окол­
сти беа објективни и критички настроени кон не­ ните кафулиња, туку и заради детското игралиште.
кои од евидентните проблеми и аномалии, особено Проблем на платото е тоа што под него се подземни
на полето на планирањето на просторот и честото гаражи, за комплексот станбени згради, а тој дел,
менување на деталните урбанистички планови. Се поради дотраеност прокиснува. Оттаму, кон рекон­

10 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
струкција и изградба на платото Општината Кар­ Во рамките, пак, на работилницата, на која бевме
пош пристапи на барање на станарите од околните домаќини, а која се одржа на две различни локации
згради. По снимање на теренот, креативниот тим (дел се одржа во салата за состаноци, а дел на пло­
утврди дека пристапот до платото од сите страни штадот во населбата Карпош 3 (наспроти „Тинекс“),
не е подеднаков. Утврден е недостиг во пристапно­ беа претставени „11­те принципи на уредување на
ста од северната страна, како и од страната на кафу­ просторот“. Присутни беа претставници на секто­
лето „Ли“. Затоа во проектот е предвидена уште рите за урбанизам и планирање на просторот од
една пристапна патека, којашто ќе соодветствува на општините: Карпош, Центар, Кисела Вода, Бутел,
потребите на сите жители, односно ќе се пробива Град Скопје и студенти на Архитектонскиот факул­
кај постојното детско игралиште. Бетонската под­ тет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“.
лога над подземните гаражи ќе се менува со нови Љубица Петревска, архитект во Секторот за
материјали, светилниците се предвидени за клупи, планирање на просторот при Град Скопје, нагласи
ќе се постави нова урбана опрема, ново осветлу­ дека Општината Центар треба да земе пример од
вање, а просторот целосно хортикултурно ќе се единицата за локална самоуправа Карпош и да фор­
уреди со нови тревни и цветни површини. Најбит­ мира ваков креативен тим за планирање и проекти­
но во овој случај е решавањето на основен проблем рање, односно им препорача на сите општини да го
– прокиснувањето на подземната гаража, а потоа и следат примерот на Карпош. Проектот „Оживува­
на естетскиот и секако социјалниот. ње на градските плоштади во балканските градо­
По овој принцип се пристапува кон реализа­ ви“, поддржан преку Швајцарската програма за
цијата на сите проекти во општината Карпош. Про­ култура за Западен Балкан, се реализира во пар­
блемите се решаваат во директен контакт со граѓа­ тнерска соработка помеѓу „Коалицијата за одржлив
ните, преку анкети, средби. Конкретно за платото развој“ – КОР (Македонија), „Ко­план“, Институтот
кај Млечен ресторан е направено и мерење на зву­ за развој, невладината организација „Хабитат“,
кот, степенот на бучавата од стариот кош, па откако Универзитетот „Полис“ (Албанија) и Центарот за
се заклучило дека акустиката е проблем, решиле бе­ одржлив просторен развој „Експедитио“ (Црна Го­
тонот да го заменат со други помалку акустични ма­ ра). Со него се опфатени четири градови од регио­
теријали, а кошот е договорено да се премести во нот: Скопје, Тирана, Драч и Котор.
блиското ООУ „Војдан Чернодрински“, каде што А.С.
Општината ќе изгради кошаркарско игралиште.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 11
ПРИЗНАНИЈА

Градоначалникот на Сараево Алија Бехмен на нашиот градоначалник Стевчо Јакимовски
му го врачува признанието „Најградоначалник 2012„ за Југоисточна и Централна Европа

КРУНА ЗА УСПЕХОТ
Овој јули за нас беше месец на успеси, призна­ градоначалникот на Љубљана Зоран Јанковиќ, на
нија и сатисфакција. На 5 јули во Сараево, во при­ Загреб, Милан Бандиќ, на Подгорица Миодраг Му­
суство на над стотина бизнисмени, политичари, ди­ гоша и други. По тоја повод Јакимовски истакна:
пломати и експерти во разни научни дејности, на „Се разбира дека ова што денес е Карпош, како
градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јаки­ најдобра и најпосакувана општина за живеење, не
мовски, му беше врачено признанието „Најградо­ се постигнува преку ноќ, ниту во текот на еден ман­
началник 2012“ година за Југоисточна и Централна дат. Тоа е резултат на ангажманот и на моите прет­
Европа.Наградата му ја врачи градоначалнникот на ходници­градоначалници, од кои некои се денес ту­
Сараево Алија Бехмен, а му ја додели познатата асо­ ка со мене. Постигнувањето зависи и од поддршка­
цијација од Зеница сопственик на брендот „Еуроме­ та и ангажманот на Советот и советниците, и коне­
наџер“ една од седумте најпознати награди од овој чно од самите граѓани кои секогаш знаат да го пре­
вид во светот. Во конкуренција на 2000 кандидати познаат доброто и тоа што им треба, а ние тоа и да
за 21 награда, нашиот градоначалник се најде во го оствариме. Наградата ја сфаќам, освен како при­
друштвото­ на­ Филип­ Вујановиќ,­ претседателот­ на­ знание за сработеното, и како еден силен поттик да
Црна Гора и личност на годината, Шарик Тара нај­ опстоиме на вистинскиот пат и да продолжиме со
меаџер и сопственикот на ЕНКА, на Јелко Кацин и унапредувањето на општината во секоја смисла“.
дузина други лауреати. Досегашни добитници на ЧЕСТИТО И НЕКА СЕ МНОЖАТ!
оваа престижна награда „Најградоначалник“ се

12 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
БИЗНИС-ФОРУМ ВО ПРЕДВОРЈЕТО НА ПРОГЛАСУВАЊЕТО „НАЈГРАДОНАЧАЛНИК“

ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ИМА ОБВРСКА ДА КРЕИРА
ПОЗИТИВЕН БИЗНИС-АМБИЕНТ
„Политичарите се тие кои можат да ги подобрат
или влошат перформансите на бизнисот. Сосема е
погрешно кога политичарите ветуваат нови работ­
ни места, а тие не можат да го сторат тоа. Тоа го
пра­ви бизнисот кој креира производ, наоѓа пазар и
пласман за него, се бори со конкуренцијата, се бори
за тоа како да обезбеди средства за да ги платат да­
ноците. Ако тоа го прават политичарите наместо
нив, ако вработуваат, во тој случај тие отвораат но­
ви работни места на трошок на буџетот и на дано­
чните обврзници. Она што политичарите можат да
го сторат за бизнис-секторот е да креираат поволна
биз­нис-клима и стабилно законодавство кое нема
да се менува секој месец. Тоа што е должна да го
стори политиката и политичарите е да водат сметка нерален директор на „Мегле“ од Германија, Исток
дали има физичка сигурност за бизнисмените, дали Сел­јак, претседател на конзорциумот „Феникс“ и
суд­ството е независно, дали има ефикасна админи­ прв човек на компанијата која произведува клима­
страција. Улогата на локалната само­ управа е да тизери „Хидрија“ од Словенија и многу други. Са­
обезбеди стручна и ефикасна админи­страција, која мата бизнис-конференција која се одржа во пред­
знае да го препознае успешниот биз­нис, да обезбеди ворјето на големата награда, беше посветена на
соодветна инфраструктура за не­го, максимално да енергетската сигурност како основа за соработка и
ги скрати процедурите за изда­вање дозволи, сè во развој на земјите од Југоисточна Европа, поврзува­
насока на олеснување на при­стапот на инвестици­ ње на градежните компании во регионот и размена­
ите на својата територија“. та на искуствата на најуспешните менаџери.
Ова беше дел од излагањето на градоначалникот Иднината на регионот е во добрата економска
на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, на Меѓу­ соработка, тоа беше заедничкиот став на учесни­ци­
народната деловна конференција „Регионална сто­ те на оваа деловна конференција. Притоа моделот
панска соработка и развој“ која се одржа во Са­рае­ на обединување во еден конзорциум, каков што е
во, на 6 јули, во предворјето на големата манифеста­ „Фе­­никс“ (во кои се интегрирани сите градежни
ција за избор на „Најградоначалник за 2012“ во ре­ ком­пании од регионот од БиХ, Словенија и Србија)
гионот на Југоисточна и Средна Европа. На конфе­ а кој е еден од самитот на 100 најголеми компании
ренцијата говореа и Тихмор Имиќ, претседател на во регионот, треба да се примени и во другите сто­
Меѓународниот форум за обновливи извори на пански и нестопански гранки, во финансиите, бан­
енергија и генерален директор на „Електровојводи­ карството, енергетикатa. Градежниот конзорциум
на“ од Нови Сад, Тони Мегле, сопственик и ге­ „Феникс“ која ја доби најградата за најуспешен кон­
зорциум, во себе има преку 40 фирми со 35.000 вра­
ботени и остварува годишен промет од 4,5 милијар­
ди евра. Инаку, во „Феникс“ наскоро ќе се придру­
жат и црногорските градежни компании, а во сеп­
тември ќе дојдат и на преговори за обединување со
македонските градежни компании, за што како што
из­јави Исток Селјак, веќе добиле потврда од маке­
донскиот претседател.
Годинашен лауреат во сферата на бизни­сот е и
познатиот турски бизнисмен со македонско потекло
Шарик Тара, сопственик на „ЕНКА“, 10-та­та гра­
дежна компанија во Европа и 37 во светот ко­ја е еден
Градоначалникот Јакимовски со амбасадорот на РМ во БИХ Н.Е. Рами од најактивните градители на Балканот и поши­
Реџепи и градоначалникот на Стари Град Ибрахим Хаџибајриќ роко.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 13
Филмскиот фестивал го разубавија ѕвездите од „Изборот на Лара„: Дорис Пинчиќ, Орнела Виштица и Јагода Кумриќ

ГОСТИ НА ФИЛМСКИОТ ФЕСТИВАЛ ВО САРАЕВО
Благодарение на нашите домаќини, збратимена­ тво на премиерот во филмскиот центар со филмска­
та општина Стари Град од Сараево, ја имавме рет­ та елита од регионот и пошироко. Не придружуваа
ката и убава можност да бидеме гости на отвора­ градоначалникот на Стари Град, Ибрахим Хаџибај­
њето на 18­тиот Саревски филмски фестивал. Тоа е риќ, музичката легенда Дино Мерлин и многу зна­
најеминентното филмско случување во регионот чајни луѓе од политиката и уметноста...
кое го посетуваат по 100.000 посетители во текот на Нашата делегација на отворањето на фестивалот
деветте дена од неговото траење, врвни балкански имаше можност да присуствува и на премиерата на
и светски актери, режисери, филмски работници и босанскиот филм „Деца“ или „Децата на Сараево“
вљубеници во филмската уметност. на младата режисерка Аида Бегиќ, кој е добитник и на
Домаќините ни обезбедија простор и на „црве­ специјална­награда­од­жирито­на­последниот­Фил­
ниот тепих“, а за нашиот градоначалник и присус­ мски фестивал во Кан.

14 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ВЕСТА ЗА НАГРАДАТА
ДОЈДЕ ПРЕКУ АЛ ЏЕЗАИРА БАЛКАН
Веста за врачувањето на наградата „Најградона­
чалник“ на нашиот „општински татко“ пролета низ
етерот на моментално најпознатата медиумска куќа
во светот Ал Џезаира Балкан.
Брендот познат во светот по нивното лого „Ние
сме гласот на безгласните“ или како што некои са­
каат да го наречат Си-Ен-Ен од арапските просто­
ри, својот имиџ го стекна пред сè, поради високиот
про­фесионализам, врвното новинарство, ексклу­зи­
витетот, објективноста во информирањето и ви­со­
ките етички стандарди во работењето. Токму та­кви
беа и кон нас. На молбата да ни помогнат околу те­
левизиската монтажа и да ни позајмат дел од ни­
вниот сајбер-простор за да го ставиме новинарски­
от извештај и линкот за случувањата во Сараево од
бизнис-конференцијата и од свечената академија,
кои се однесуваа на Општина Карпош, веднаш се
согласија. Нивниот главен уредник, познатиот но­
винарски бард на ексјугословенските простори и
по­широко Горан Милиќ, сесрдно ни излезе во пре­
срет. Човекот кој е жива новинарска легенда, кој се
памети по 1.000-тите извештаи од Њујорк, по 1.000-
тите јавувања во вести и по 10.000 новинарски ТВ- Градоначалникот Јакимовски беше на насловната страница
часови, без размислување ни ги понуди своите со­ на годинашната едиција на Еуроменаџер
работници и дигиталната опрема и студија, со цел Целта беше да се фа­тат централните тер­мини на ве­
час поскоро да ја завршиме нашата новинарска за­ стите на најгледаните македонски телевизии за да ја
дача. Познат како човекот кој ги воздигна најпозна­ пренесат сликата од Сараево. Кога ве­ста беше ставена
тите телевизиски куќи и проекти, како Јутел, обно­ во етерот преку нивни­от протокол, со пре­познатли­
вата на ХРТ, сега и Ал Џезаира, за себе сака да каже виот амблем на Ал Џезаира, со еден клик таа стаса до
„Ги сакам почетоците...“ За него нема мали и големи сите наши национални телевизии. Се по­тоа беше по-
но­винари, има новинарска задача која мора да се из­ лесно. Ја прифатија сите медиуми и на­шата голема
врши на­време. ра­дост ја споделија со уште два ми­ли­они жители на
Дежураа со нас, работеа со нас, ни помогнаа во Ма­ке­донија. Им благодариме на Милиќ, на Мелина и
двоча­со­вна­та монтажа на видеозаписот, се тркавме по­себно на Амар.
со времето со ча­совите и минутите и на крај успеав­ме. В.Цветковска

Сараевско „Ослобоѓење„ ги препозна
„филмските фаци„ од нашата делегација:
Бона Пауновска и Слободанка
Караиванова Миткова Ал Џезаира беа добри домаќини на новинарите од Урбан Карпош

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 15
БОНА ПАУНОВСКА (АЛФА ТВ) ДЕСПИНА ТРАЈКОВСКА (УТРИНСКИ ВЕСНИК)

ЕДНО СЕКОЕ ПАТУВАЊЕ
ПРЕКРАСНО ИСКУСТВО – НОВО ДОЖИВУВАЊЕ
Сараево беше ед­ Секое патување е
но прекрасно искус­ ново доживување! A
тво за мене, како од кога е со Општина
професионална, така Карпош, е тогаш со га-
и од лична гледна ранција е за памете­
точка. Првенствено, ње. Уште ако е, како
ми беше чест што во случајов, со посе­
бев дел од тимот на бен повод, сеќавања­
Карпош бидејќи се та тешко ќе избледe­
уве­рив дека тие се ат. Да се биде дел од
од­
лични во својата де­легацијата беше на-
работа. вистина чест и задо­
Манифестацијата волство. Духот и до­
„Најменаџер 2012“ е маќинлакот на оп­
ма­нифестација со ви- штинарите предво­
соко реноме и долго­ дени од градоначал­
годишна традиција, никот Стевчо Јаки­
организацијата беше мов­ски за миг пома­
на највисоко ниво, а гаат да заборавите на
чувството да ја сле­ стотиците километ­
дите директно оваа ри што треба да се
манифестација е не­ из­минат за да се стиг­-
описливо. не до Сараево.
Кулминацијата се случи кога градоначалникот Преку Крагуевац, Чачак, Мокра Гора, Вишеград и
на Општина Карпош. Стевчо Јакимовски, ја доби не­избежниот мост на Дрина, крајната цел и не беше
наградата за „Најградоначалник на Југоисточна и така далеку. А, таму, воскреснува уште една приказ­
Средна Европа“. Верувам дека во тој момент , никој на за Сараево. Нова средба со него, нова приказна
од нашиот тим, не остана рамнодушен на таа гледка, за себе. Само, ќебапите во „Жељо“, локумот од бу­
на тој момент. Забавата продолжи на гала-балот, а тик „Бадем“, слатките од „Египет“, панорамата на
оттаму во фантастичниот ресторан „Кибе“ каде Миљацка, шмекот на Баш-чаршија, гостопримство­
што, покрај тоа што уживавме во прекрасната хра­ то на сарајлии... никогаш не ги менуваат улогите.
на, уживавме и во панорамскиот поглед на цело Са­ Во оваа епизода, „ред карпетот“ не беше само
раево. фраза. Тој се распосла за време на официјалното
Благодарение на г. Стево Јакимовски, бевме и при­мопредавање на наградата, а неописливо беше
дел од 18-тиот Филмски фестивал во Сараево, а тој чув­ството да се чекори по него и за време на филм­
лично ни обезбеди покани за отворањето и нам нови­- скиот фестивал. Да се биде горд што тие неколку
нарите. Секако, имавме време и за прошетка низ дена сте член на делегацијата на Општина Карпош,
Сараево со туристички водич она што мене лично веќе, проверено и прочуена надвор од границите на
ме воодушеви е тоа дека и самиот градоначалник нашата држава. Во тие денови неочекувано ве обзе­
има­ше одлични познавања за градот и за неговата ма чувство да посакате да бидете карпошовец, ни­
ис­торија, па целата прошетка наликуваше на инте­ вен пријател, соработник, воопшто, член на делега­
ресен и живописен час по историја. Ги пробавме и цијата што го живееше Сараево 24 часа.
специјалитетите на Сараево, јадевме сараевски ќе­ Па сосема разбирливо, ненаметливо, полни со
бапи, пушевме наргиле, ја почувствуваме магијата впе­чатоци на пат кон Скопје повремено си ја потпе­
на Баш – чаршија.... Многу убави случки од ова па­ внувате „Миљацка“ и „Сарајево, Сарајево“ (н.з.
тување ќе останат врежани во моето сеќавање како кол­ку и да звучи претенциозно) оти времето мина­
пре­красни спомени. то со нив и духот на градот се посилни од вас.

16 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
200 ПРОЕКТИ
ВАКА РАБОТИ КАРПОШ
Веќе станува традиција за Карпош годината да ја заврши со по 200­тина инфраструктурни проекти.
Четврта година по ред Карпош е вистинско градилиште, каде улиците, фекалната и атмосферската кана­
лизација се менуваат од корен, каде нoвите училишта се дигаат од темел. Ветувањето на градоначалникот
во договор со граѓаните, дека Карпош ќе биде најсовремена и најурбана општина во Скопје, ако не и во
државата, полека но сигурно се остварува. Нема да има ниту квадрат неасфалтирана улица, необновено
училиште или градинка незазеленета површина. Само оваа година завршени, во фаза на изведба или во
најблиска иднина ќе бидат завршени над 200. Што сработивме и на што работиме во моментот и што ќе
сработиме во наредниот период доколку ни се наклонети временските прилики и доколку изведувачите
имаат капацитет може да се види во следните табели:

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 19¯ Изградба на атмосферска канализација
по непробиен дел од ул. Борка Талевски
1 ¯ Реконструкција на фекална
канализација по ул. Руѓер Бошковиќ 20¯ Изградба на атмосферска канализа-
ција на паркинг и пристапна улица од
2 ¯ Реконструкција на фекална ул. Љубљанска
канализација по ул. Веселин Маслеша
21¯ Изградба на фекална канализација по
3¯ Реконструкција на фекална крак од ул. Адолф Циборовски (Порта
канализација по ул. Бранислав Нушиќ Козле)
Реконструкција на фекална Вкупно атмосферска канализација 1.786м1,
4¯ канализација по ул. Демир Трајко сума 12.000.000,00 денари
(позади слаткарница Рафаело)
ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА
5¯ Изградба на фекална канализација по
ул. Пијанец 22 ¯ Изградба на водоводна мрежа по дел
од ул. 6 во с. Бардовци
6 ¯ Изградба на фекална канализација по
ул. Милан Марковиќ 23¯ Изградба на водоводна мрежа по ул.
Адолф Циборовски
7¯ Реконструкција на фекална
канализација по ул. 2 во с. Бардовци 24¯ Изградба на водовод по
Новопроектирана улица 1 и ул. 2 во
8¯ Изградба на фекална канализација по УЗ Карпош 3 (Филип Втори)
ул. Ловќенска
25¯ Изградба на водоводна мрежа по
9¯ Изградба на фекална канализација по непробиен дел од ул. Борка Талевски
ул. Братфордска
26¯ Ископ на ров за поставување на водо-
10¯ Изградба на фекална канализација по водни цевки во насеба Средно Нерези
ул. 6 во с. Бардовци
Вкупно водоводна мрежа 3.100м1,
11¯ Изградба на фекална канализација по сума 21.000.000,00 денари
по Новопроектирана улица 1 и ул. 2
во УЗ Карпош 3 (Филип Втори) ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ
12¯ Изградба на фекална канализација по 27¯ Реконструкција на тротоари на ул.
непробиен дел од ул. Борка Талевски Стрезово
13¯ Изградба на фекална канализација по 28¯ Реконструкција на тротоари на ул.
дел од ул. Скупи Братфордска
Вкупно фекална канализација 2.648м1, 29¯ Реконструкција на тротоари на ул.
сума 15.500.000,00 денари Пијанец и Крчин
ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА
КАНАЛИЗАЦИЈА 30¯ Реконструкција на тротоари на ул.
Милан Марковиќ
14¯ Изградба на атмосферска
канализација на дел од ул. Леринска 31¯ Реконструкција на тротоари на ул.
15 ¯ Изградба на атмосферска Миле Поп Јорданов
канализација по ул. Будимпештанска 32¯ Реконструкција со проширување на
16¯ Изградна на атмосферска тротоари и пешачки патеки на ул.
канализација по ул.Московска Невеска и ул. Воденска
33¯ Реконструкција на тротоари на ул. Хашка
17¯ Изградба на атмосферска
канализација по ул. Кораб 34¯ Реконструкција на тротоари по ул.
Струшка
18¯ Изградба на атмосферска канализа-
ција по Новопроектирана улица 1 и 35¯ Реконструкција на тротоари на ул.
ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори) Никола Парапунов
¯
Изведени објекти ¯ Во тек на изведба ¯ Претстојни проекти

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 17
36¯ Реконструкција на тротоари на ул. 64¯ Реконструкција на постоечка ул. Козле 2
Бранислав Нушиќ
65 ¯ Асфалтирање на ул. Копачка
37¯ Реконструкција на тротоари на ул.
Гаврил Лесновски 66 ¯ Асфалтирање на ул. Хашка
38¯ Реконструкција на тротоари на ул. 67 ¯ Асфалтирање на ул. Разловечко востание
Његошева крак 2 и крак 3 68 ¯ Асфалтирање на ул. Осло
39¯ Реконструкција на тротоари на ул. Осло 69 ¯ Асфалтирање на ул. Каирска
40¯ Реконструкција на тротоари на ул. 70 ¯ Асфалтирање на пристапна улица
Бриселска со краци (мавровска населба) Влае 1
41¯ Реконструкција на тротоари на ул. Извор 71¯ Аасфалтирање на ул. Козле 9
42 ¯ Реконструкција на тротоари на ул. 72 ¯ Асфалтирање на ул. Козле 11
Сливовска
43¯ Реконструкција на тротоари на ул. 73¯ Реконструкција на крак од ул. В. Мицков
Кленоец
74¯ Асфалтирање на ул. Бриселска
44¯ Реконструкција на тротоари на ул. Бабуна
75 ¯ Асфалтирање на ул. Гаврил Лесновски
45¯ Реконструкција на тротоари на ул.
Владимир Каваев 76 ¯ Асфалтирање на ул. Крчин
46¯ Реконструкција на тротоари на ул. 77 ¯ Асфалтирање на ул. Пијанец
Пресека со краци 78¯ Асфалтирање на ул. Леринска
47 ¯ Реконструкција на тротоари на дел од 79¯ Асфалтирање на ул. Ловќенска
ул. Ловќенска
80¯ Асфалтирање на ул. Стрезово
48¯ Реконструкција на тротоари на
ул. Ловќенска 2 81 ¯ Асфалтирање на ул. Брафтордска
49¯ Реконструкција на тротоари на ул. 82¯ Асфалтирање на ул. Милан Марковиќ
Скупи 3
83¯ Асфалтирање на ул. Јуриј Гагарин од
50¯ Реконструкција на тротоари на ул. ул. Козле до бул. Теодосиј Гологанов
Скупи 22
51¯ Реконструкција на тротоари и патеки 84¯ Асфалтирање на Његошева крак 2 и
во Карпош 2 крак 3
52¯ Реконструкција на тротоари на ул. 85¯ Изградба на Новопроектирана ул. 1 и
Јуриј Гагарин од ул. Козле до бул. Т. ул. 2 во УЗ Карпош 3 (Филип Втори)
Гологанов 86¯ Асфлатирање на ул. Козле 2
53 ¯ Реконструкција на тротоари на ул. 87 ¯ Асфалтирање на ул. Козле 3
Братфордска, дел 2
88 ¯ Асфалтирање на ул. Невеска со краци
54¯ Реконструкција на тротоари на ул. Копачка
89 ¯ Асфалтирање на ул. Воденска со краци
55¯ Реконструкција на тротоари на ул. 10,
12 и 14 во УЗ Бардовци 90¯ Асфалтирање на ул. Извор
56¯ Реконструкција на тротоари на 91¯ Асфалтирање на ул. Кленоец
ул. Кнез Хацон 92 ¯ Асфалтирање на ул. Бабуна
57¯ Реконструкција на тротоари на ул. Асфалтирање на ул. Владимир
Лесновска 93 ¯

Каваев
58¯ Реконструкција на тротоари на Асфалтирање на ул. Пресека со краци
ул. Константин Презвитер 94¯
Реконструкција на тротоари на ул. 95¯ Асфалтирање на ул. Ловќенска 9
59¯
Трнодол 96¯ Асфалтирање на ул. Ловќенска 11
60 ¯ Реконструкција на тротоари на ул. 97 ¯ Асфалтирање на ул. Ловќенска 13
Поп Богомил
98 ¯ Асфалтирање на ул. Ловќенска 15
Вкупно тротоари 36.060м2 односно должина
од 24 км и сума 61.000.000,00 денари 99 ¯ Асфалтирање на крак од ул. Ловќенска
 АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИ 100 ¯ Асфалтирање на дел од ул. Ловќенска 9
61¯ Асфалтирање на ул. Веселин Маслеша 101 ¯ Асфалтирање на ул. Скупи 6
62 ¯ Асфалтирање на ул. Бранислав Нушиќ 102 ¯ Асфалтирање на ул. Радика со краци
63 ¯ Асфалтирање на ул. Руѓер Бошковиќ 103 ¯ Асфалтирање на ул. Огражден со краци
¯
Изведени објекти ¯ Во тек на изведба ¯ Претстојни проекти
18 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
104¯ Асфалтирање на ул. Пелистерска со ИЗГРАДБА НА ПАРКИНГ ПРОСТОР
краци
130 ¯ Изградба на паркинг простор на
105¯ Асфалтирање на ул. Струма со краци ул. Вич дел 2
106¯ Асфалтирање на ул. 2 Бардовци 131¯ Изградба на паркинг простор кај
107 ¯ Асфалтирање на ул. 10 Бардовци амбуланта на ул. Козле 2
132¯ Реконструкција со проширување на
108¯ Асфалтирање на ул. 18, Бардовци паркинг простор и скали со рампа на
ул. Јуриј Гагарин бр. 45
109¯ Асфалтирање на пристапен пат до
пречистителна станица во Г. Нерези 133¯ Изградба на паркинг на ул. Воденска
110 ¯ Асфалтирање на ул. 8 во УЗ Бардовци Изградба на паркинг простор и бетонска
111¯ Асфалтирање на ул. 14 во УЗ Бардовци 134¯ ограда пред дворот на ОУ Петар Поп
Арсов на ул. Разловечко востание
112¯ Асфалтирање на ул. Миле Поп Јорданов
на потег од ул. Братфордска до ул. Козле 135¯ Реконструкција на тротоари на
паркинг на ул. Миле Поп Јорданов
113¯ Асфалтирање на ул. Миле Поп
Јорданов на потег од ул. Козле до 136¯ Реконструкција на паркинг на ул.
паркинг на кула бр. 40 Никола Парапунов бр. 31
137¯ Реконструкција на паркинг со
114¯ Асфалтирање на ул. Рампо Левката пристапна улица од ул. Љубљанска
115¯ Изградба на крак од ул. Адолф 138¯ Реконструкција- асфалтирање на
Циворовски (Порта Козле) паркинг простор пред кула бр. 40 на
ул. Миле Поп Јорданов
116¯ Изградба на новопроектирана улица
со пешачка патека од ул. Петар 139¯ Изградба на паркинг простор на крак
Чаулев до ул. Ацо Шопов од ул. Адолф Циборовки (Порта Козле)
Вкупно паркин простор 8.405 м2,
Вкупно асфалтирање на улици 17.900м1, нови 670 паркинг места,
сума 113.000.000,00 денари сума 12.400.000,00 денари
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ПАТЕКИ  УЧИЛИШТА И ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
117¯ Реконструкција на патека кај ООУ Јан
Амос Коменски 140¯ Реконструкција на ООУ Братство,
УЗ Тафталиџе 2
118¯ Реконструкција на патеки на ул. Јуриј
Гагарин спротивно од студентскиот 141¯ Изградба на котларница во ООУ Братство
дом Гоце Делчев 142 ¯ Реконструкција на ООУ ХТ Карпош
119¯ Поплочување на крак од ул. Фјодор 143 ¯ Реконструкција и санација на фасада
Достоевски на ООУ ХТ Карпош
120¯ Поплочување на пристрапна патека 144¯ Реконструкција на јакострујна електри-
на ул. Ацо Шопов ­чна инсталација во ООУ ХТКарпош
121¯ Поплочување на крак од ул. Козле 1 Поставување на видео надзор, дојава
145¯ за пожар и безжична компјутерска
122 ¯ Реконструкција на крак од ул. Козле мрежа во ООУ ХТКарпош
(десно од црквата)
146¯ Реконструкција на громобранско
123¯ Реконструкција на патеки во Влае 1 заземјување во ООУ ХТ Карпош
124¯ Реконструкција на патеки во Карпош 4 147¯ Замена на кров на ООУ Аврам Писевски
125 ¯ Реконструкција на патека на ул. Козле 5 148 ¯ Изработка на фасада на ООУ А. Писевски
126¯ Изградба на пешачка патека 149¯ Замена на кров во ООУ Владо Тасевски
од Германска амбасада до
ул. Ловќенска 4 150¯ Замена на столарија во ООУ В. Тасевски

127¯ Реконструкција на крак од ул. Козле 151¯ Изведба на фасада на ООУ В. Тасевски
(после мостот лево пред црквата 152 ¯ Градежно занатски работи во ООУ В. Ц. Т.
128 ¯ Реконструкција на пешачка патека во 153 ¯ Замена на кров во ООУ В. Ц. Трена
УЗ ПБ Кочо
154 ¯ Реконструкција на фасада на ООУ
129¯ Реконструкција на патека на Скупи 4 Вера Циривири Трена
Вкупно реконструкција на патеки 155¯ Замена на светилки во ООУ В. Ц. Т.
5.750 м2 односно должина од 4 км
сума 9.500.000,00 денари 156¯ Замена на кров на ДГ Пролет - Козле

¯
Изведени објекти ¯ Во тек на изведба ¯ Претстојни проекти

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 19
157¯ Замена на кров на ГД Пролет - Влае 1 Изградба на тенда-натстрешница
на дел од терасите и влезовите
158 ¯ Замена на кров на детска градинка 182¯ во станбена зграда за колективно
Орце Николов домување на ул.„Никола Тесла“ бр.2
159¯ Реконструкција на ООУ Војдан Вкупно урбана опрема
Чернодрински сума 19.100.000,00 денари
160¯ Реконструкција на громобранско ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
заземјување во ООУ В. Чернодрински
183 ¯ Реконструкција на улично осветлување
Вкупно реконструкција на училишта на ул. Крчин
136.000.000.00 денари
Поставување на ново осветлување
ОСТАНАТИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ на новопроектирана улица помеѓу ул.
184¯ Ацо Шопов и ул. Петар Чаулев
161¯ Изградба на пристапна рампа со
скали на ул. Милан Марковиќ 185¯ Изведба на нова електрична
инсталација на ул.Манапо
162¯ Реконструкција на фасада на станбена Изведба на нова електрична
зграда на ул. Никола тесла бр. 2
инсталација на воздушна мрежа на
163¯ Изградба на плоштад Млечен 186¯ ул.Теодосиј Синаитски-продолжеток
ресторан- градежен дел
187¯ Изведба на нова електрична
164 ¯ Дислокација и изградба на дворна инсталација на плато Карпош 3
ограда на улица Козле 2
188¯ Изведба на нова електрична
165¯ Итни интервенции на фекална и инсталација позади зградите на
атмосферска канлизација ул.Никола Русински 3, 3А и 3Б
166¯ Покривање на отворен атмосферски 189¯ Изведба на нова електрична
канал на локалитет Куршумлица инсталација на паркинг простори и
167¯ Покривање на отворен атмосферски пешачки патеки во УЗ Карпош 2
канал на ул. Карпош 3 190¯ Осветлување на фасада на станбена
168¯ Реконструкција на плато кај П. Академија зграда за колективно домување на
ул.„Никола Тесла“ бр.2
169¯ Демонтажа, дислокација и изведна на 191¯ Реконструкција на улично осветлување
четврта и петта барака
192 ¯ Паркинг простор на улица “Варшавска” 17
170¯ Изградба на спортско игралиште во
населба Средно Нерези 193
¯ Паркинг простор позади згради на
булевар “Теодосиј Гологанов” бр.90 и 92
171¯ Одржување на сообраќајници во
зимски услови 194¯ Простор помеѓу зградите на улица Никола
Русински и улица Карпошево востание
172¯ Изградба на плоштад Влае градежен дел
195¯ Целосна реконструкција на електрична
173 ¯ Изработка на округли бетонски инсталација на ул. Бриселска
елементи околу дрва на тротоари на
територија на Општина Карпош 196¯ Целосна реконструкција на електрична
инсталација на ул. Копачка
174¯ Изградба на Администртивен објект
на Општина Карпош - градежен дел Вкупно јавно осветлување
сума 16.000.000,00 денари
Вкупно останати инфраструктурни
проекти, сума 146.000.000.00 денари ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ

УРБАНА ОПРЕМА 197¯ Хортикултурно уредување на површи­
на и поставување на систем за авто­
175¯ Изградба на нови детски игралишта и матско наводнување - плоштад Влае
поставување на реквизити
198¯ Хортикултурно уредување и
176 ¯ Изградба на ограда на ул„Ванчо автоматски систем за полевање на
Мицков“ јавно зеленило на плато Карпош 3
177¯ Постаувување на парковски клупи за 199¯ Хортикултурно уредување на
седење - ТИП БВ жардињерите на двете страни од бул.
Партизански Одреди на потег од мост
178¯ Постаувување на корпи за отпадоци - Обединети нации до ул. Рузвелтова
ТИП БВ
200¯ Систем за наводнување на
179¯ Изградба на ограда на спортско жардињерите на двете страни од бул.
игралиште во уз. Нерези Партизански Одреди
180¯ Урбана опрема за плато Педагошка Вкупно хортикултурно уредување
181¯ Урбана опрема за плато Педагошка сума 14.100.000,00 денари
¯
Изведени објекти ¯ Во тек на изведба ¯ Претстојни проекти
20 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
УРБАНИЗАМ
НОВИ УРБАНИСТИЧКИ 1
УСВОЕНИ ПЛАНОВИ до јуни 2012
Населба Влае 1 дел Б
ПЛАНОВИ, ЗАСИЛЕНА 2 У.Б Карпош 3, Трговско спортски центар дел

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 3
од УБ 1 и УБ 3
Владо Тасевски дел Г
И покрај летните месеци и високите температу­ 4 Тафталиџе 1 север југ
ри кои не зафатија, урбанизацијата на Општина Кар­ 5 Карпош 4
пош не запре ниту еден момент. Напротив, не само
што не го намалуваме темпото на работа, туку и го
во Град на согласност
засилуваме, пред се, поради зголемените потреби на
граѓаните. 1 Долно Нерези
Што се однесува на урбанистичките планови
кои ги носиме со цел да се подобри инвестицискиот поминати НАЦРТ ПЛАНОВИ
амбиент, на барање на граѓаните и на инвеститори­ од 2011 и порано во постапка
те, во изминатиот период од годината донесовме пет
детални урбанистички планови, но изработени се и 1 Влае 1 УМ 5.2
планови кои чекаат на согласност во Министерство­
то за транспорт и врски. во Министерство за транспорт на согласност
Она што е од посебно значење за граѓаните на
Карпош, е што на нивно барање, Општината успеа 1 Козле 34 и 35
да издејствува во Градот Скопје, во Генералниот ур­ 2 Влае 1 локалитет 2
банистички план, кој што ја помина Нацрт фазата,
3 локалитет Момин Поток
да се изземе булеварот „Димитар Митрев“, каде што
има бесправно изградени објекти со нерешен ста­ 4 Георги Димитров
тус. Поместена е трасата и на Јужната обиколница, 5 Братство
каде исто така има бесправно изградени објекти ,
така што и овие наши сограѓани ќе можат наскоро 6 Градски парк блок 1
да си го решат статусот на своите живеалишта.Има 7 Младинско спортски центар
и други промени на профилите на неколку сообра­ дел од блок 1 и блок 2
ќајници и булевари кои дополнително ќе се иденти­ 8 П.Б. Кочо дел А
фикуваат, но и за нив важи дека во следната фаза,
со донесувањето на Предлог ГУП­от и тамошните 9 Карпош 3 УБ 1­ Лептокарија
жители ќе можат да ги легализираат своите објекти.
Урбанизацијата на општината тече и преку про­ Планови во постапка пред нацрт
цесот на легализација, што е законска обврска за 1 Жданец Нерези дел А дел Б
сите општини во државата.
Тоа е дополнителен и извонредно сериозен ангаж­ 2 Зајчев Рид 3 и 4
ман за нас бидејќи не само што ангажира многу 3 Влае 2 дел 2
кадри од администрацијата, туку со себе носи и огром­
4 Злокуќани
на одговорност. А за колку импозантен обем на рабо­
та станува збор, говори фактот што до 3 септември, 5 Ски центар Водно
последниот рок според Законот за легализација на 6 КЈП над населба Козле
бесправно изградените објекти, кај нас доспеаја над
10.000 барања за легализација. Од нив една третина 7 КЈП дел В
веќе се во процедура за работа. Досега имаме изда­ 8 П.Б. Кочо дел Б
дено над 900 позитивно решени предмети. Во про­
цедура со заклучок за прекин се приближно 800 пред­ НАЦРТ ПЛАНОВИ
мети, поради нерешени имотно правни односи и ба­ поминати на Совет (2012) и јавна анкета
рање на стручно мислење од надлежните институ­
ции, а уште 400 предмети се до фаза на урбанистич­
1 Горно Нерези опфат А
ка согласност. 2 Карпош 1 модул 3
3 локалитет Алумина 36 и 37
Благица Блажевска
Антица Сашек 4 ГУЦ Здравко Цветковски

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 21
ВЕСТИ
ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ДОЛНА НОРМАНДИЈА НА СРЕДБА
СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАКИМОВСКИ
Петочлена делегација
од­Долна­Нормандија,­Фран­­­
ција, предводена од градо­
началникот на Општината
Фло­ри­ на­ Орн,­ Марк­ Ле­
сер, беше официјално при­
мена од градоначалникот
на Општина Карпош Стев­
чо Јакимовски. Во подолги­
от разговор двајцата гра­
доначалници изразија ис­
крена желба за соработка
на повеќе полиња, при што
од страна на гостите од
Фран­ција­беа­нагласени­жел­­
бите за соработка во сфе­
рата на економијата и локалниот економски развој, уметноста, а беше отворена и можноста за збрати­
т.н. социјалната економија, соработка на младите, мување на двете општини. Првите средби кои се
потоа во областа на културата, одржливиот развој остварија во Општина Карпош, беа само почетно
(транспорт, инфраструктура и екологија), како и во ниво на запознавање на двете администрации, но
две области на демократијата. втората фаза е реализација на конкретни проекти,
Тоа се развојот на локалната демократија, по­ беше истакнато во разговорите. Во текот на чети­
дигање на демократијата во сферата на половата ед­ ридневната посета на гостите од Долна Нормандија
наквост и застапеност на жените во јавната адми­ во јули, тие се запознаа со сите сектори на работа
нистрација. Запознавајќи ги со сите перформанси во локалната самоуправа, ги посетија и имаа рабо­
на општината, градоначалникот на Карпош Јаки­ тен состанок со урбаните заедници, градинките и
мовски на гостите им понуди конкретни проекти за училиштата на Карпош, а имаа и еднодневна посета
соработка, пред сè кај помладата популација, од на Охрид.
училишна возраст, потоа во спортот, културата и

МКУД „ЦВЕТАН ДИМОВ“ ГО ОСВОИ СЕГЕДИН
Меѓународниот фестивал „На мостови“ кој се
одржа во Сегедин, Унгарија, е уште еден голем до­
каз за успехот на младите игроорци од Карпош, кои
со своите прекрасни изведби ја воодушевија унгар­
ската публика. Одекнуваше „Македонија, Македо­
нија, браво, браво...“ и имаше многу бисови. Тоа беа
впечатоците со кои младите игроорци од детскиот
ансамбл „Цветан Димов“ се вратија од успешната
турнеја од Сегедин.
Иако премлади, тие го претставија македонски­ организација на својот 16. по ред Меѓународен фол­
от фолклор на највисоко ниво и добија многубројни клорен фестивал „Од цвет на цвет со оро и песна“
пофалби за нивната презентација. Одиграни беа кој ќе се одржи од 27 септември до 1 октомври во
девет концерти, на кои повеќеилјадната публика Скопје. Пред многубројната публика во Сегедин се
уживаше во традиционалните ора и во изворната претстави­ и­ проектот­ „Фолклорна­ школа“­ под­ ор­
македонска музика која нашиот ансамбл „Цветан ганизација на Општина Карпош – за кој исто така
Димов“ ја има на својот репертоар. Презадоволни беа добиени големи пофалби.
од приемот на публиката, ансамблот се врати во (А.С.)
Македонија пред уште еден свој силен предизвик,

22 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ОПШТИНАРИТЕ
СПРЕЧИЈА ПОЖАР
При враќање од службен терен, пред зградата на
бул. Партизански одреди бр. 111 во населбата Кар­
пош 3, минатата недела нашите вработени забеле­
жале чад и пламен кој се ширел од првиот кат на
една преградена тераса. Во станот се наоѓала баба
Цве­та којашто и покрај опасноста од избивање на
по­жар, одбивала да излезе од станот. Во тој момент
ко­
легата Јован Цветановски, соработник во
Општи­на Карпош, се качил во станот и веднаш го Со ова треба да се обезбеди поголема заштита и
исклучил плинскиот шпорет од кујната и си­гурност на објектот и на децата во случај на не­
електричниот шпо-рет на терасата, а потоа со вре­ме проследено со електрични празнења што е
помош на кофа со вода успеал да го стави под карак­теристично особено за летниот период.
контрола пожарот.
Опожарени биле и висечките елементи и пожа­
рот се заканувал да ја опфати целата дислоцирана АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
кујна и плинскиот шпорет, што би предизвикало
ТАКСИ – СО ПЛАТЕЖНИ
КАРТИЧКИ
Општина Карпош и натаму продолжува со осо­
временување на своето работење со цел да им се
приближи на граѓаните и да им го олесни пристапот
до локалната власт. Имено, од неодамна стартуваше
елек­тронското плаќање на административните такси
и другите да­вачки, со што на граѓаните им се скра­
тува вре­ме­то и им се осовременува начинот на пла­
ќање на да­вачките кон локалната власт, за услугите
ог­ромна штета и несакани последици. Во гаснењето кои им ги овозможува таа.
на пожарот му помогнал и еден млад минувач доде­ Според секретарот на Општината Карпош, Вла­
ка да дојде противпожарната единица. до Поповски, од неодамна почна да функционира
За среќа, освен мало труење со чад, не предизви­ посттерминалот за прифаќање на платежните кар­
ка посериозни последици врз здравјето на станари­ тички за надоме­стување на администра­тивните так­
те и спасувачите. си кон Општина Карпош и според нашите со­зна­нија,
Оп­штина Карпош е един­ствената општи­на во Репу­
блика Македони­
РЕКОНСТРУКЦИЈА ја каде што со пла-
тежни кар­­ти­чки
НА ГРОМОБРАНСКАТА може да се платат

ИНСТАЛАЦИЈА НА ва­квиот тип на ус­
луги. Ина­­ку, об­

ООУ „ХРИСТИЈАН вр­ската за плаќа­
ње на банкарска­
ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ“ та про­ви­зија при
уплатата на пост­терминалот што на го­ди­шно ниво
изнесува околу 150 илјади денари, ќе се ис­платува
Одделението за заштита и спасување при Оп­
од буџетот на Општина Карпош, вели се­кретарот
штина Карпош деновиве врши интензивна контро­
на Општината Поповски.
ла врз громобранската инсталација. Поради дотрае­
Граѓаните со задоволство го прифатија овој на­
ност и неисправност, деновиве започна со целосна
чин на плаќање на услугите кон Општината бидејќи
реконструкција на громобранската инсталација на
дра­стично им се олеснува и забрзува процедурата
ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“.
за добивање на некои документи.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 23
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
КАРПОШ ЈА ПОДДРЖА
ИНИЦИЈАТИВАТА НА
БРАЌАТА СТЕФАНОВСКИ
ЗА НЕПРОМЕНА НА ИМЕТО
НА УЛИЦАТА МЕКСИЧКА
На 54. седница на Советот на Општина Карпош,
независните советници и советниците од СДСМ
до­несоа Одлука за поддржување на иницијативата
КАРПОШ ИМ ОДДАДЕ од Влатко и Горан Стефановски за запирање на про­
це­дурата за преименување на улицата Мексичка.
ПОЧИТ НА ЗАГИНАТИТЕ Ста­нува збор за иницијатива доставена до Општи­
на Карпош, до Советот на Општина Карпош, како и
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ до Советот на Град Скопје во која се бара да не се
ре­ализира намерата на Град Скопје за преименување
Делегација на Општина Карпош, предводена од на улицата Мексичка.
градоначалникот Стевчо Јакимовски, секретарот „Името на улицата Мексичка е врзано со земјо­
Вла­до Поповски и Роберт Јанковски, член на Сове­ тре­сот во 1963 година, еден од најголемите понови
тот на Општина Карпош, на 26-ти јули, положи све­ трау­ми на Скопје. Населбата Тафталиџе е формира­
жо цвеќе пред споменикот на загинатите во земјо­ на од донациите на повеќе држави кои тогаш ис­
тресот. пратија помош за нашите жители, а меѓу нив беше и
Поводот за положувањето на цвеќе на спомени­ вла­дата на Мексико. Оттогаш поминаа речиси 50
кот е 49-годишнината од катастрофалниот земјо­ го­дини. На оваа улица живееја големата актерка
трес во Скопје во кој животот го загубија 1.070 лу­ Нада Гешовска и сликарот Спасе Куновски. Тука се
ѓе, а 3.000 беа повредени.

НОВИ 33 ЛИЦА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЗЕЛЕНИЛОТО
Од август Општина Карпош ќе започне со реа­
лизација на проектот „Чистење и одржување на зе­
лени површини во Општина Карпош“. Станува збор
за проект во кој ќе бидат ангажирани 33 лица од
стра­на на Агенцијата за вработување и Општина
Карпош, а нивна задача ќе биде да се грижат за одр­
жување на хигиената во општината. Пријавените
ли­ца ќе бидат привремено ангажирани шест месе­ Мексичка - Симбол на солидарноста
ци, распоредени во сите 14 урбани заедници во оп­
штината. Освен за чистење на станбените улици, уште живее политичарот Стојан Андов, а на оваа
дво­ровите во училиштата и во градинките, кејот на ули­ца се роди и групата ,Леб и сол“. Да не ги споме­
ре­ката Вардар, дел од ангажираните лица ќе се гри­ ну­­
ваме нашите родители и себеси и животните
жат и за наводнување на тревните површини, поди­ при­­казни, кои се битно врзани за оваа улица“, пи­
гнување на дивите депонии, како и косење на тре­ шува во писмото на браќата Влатко и Горан Сте­фа­
вните површини. новски, едни од најеминентните имиња во поно­ва­
А.Т. та македонска култура и уметност.

24 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
ХУМАНИ ПРОЕКТИ
„Стоп за семејното насилство“

АЛКОХОЛОТ НЕМА ДА МИ ГО ОДЗЕМЕ УМОТ
Во животот нема ништо поважно од здравјето и Не ми беше јасно ниту, пак, зошто мајка ми го
среќата. Здравјето и среќата не се купуваат со пари, трпи, зошто не го пријави, зошто се плаши од него.
иако оние што имаат пари мислат дека имаат сè – Зарем уште сака да биде повредувана?
грешат! Се чувствувам здраво, а среќен сум секогаш Или, пак, и недостасуваше поддршка и храброст?
кога сум со семејството и со неа. Многу ги сакам. Легнав на креветот во мојата соба и размислував.
Но секогаш постои некој или нешто што ќе ти ја Се прашував дали и јас кога ќе пораснам, ќе бидам
уништи среќата. Зборувам од лично искуство. вакво „чудовиште“ како него или, пак, ќе ја чувам и
Петочната забава заврши. Се враќавме прегрна­ ќе ја заштитувам својата сопруга како капка на дланка?
ти, држејќи се за рака. На улицата се разделивме, Искрено се надевав на ова второво, се надевав
таа десно, а јас право. Ја бакнав и ги изговорив тие дека алкохолот нема да ми го одземе умот...
два збора, со едно големо значење кои секојпат кога Во мене гореше желбата да извикам на сиот глас:
ќе ги слушнев или изговорев ми ги будеа пеперутки­ „ЗАПАЛИ ЦРВЕНО СВЕТЛО ПРОТИВ СЕМЕЈ­
те во стомакот. Многу бев среќен... Но, за жал, сре­ НОТО НАСИЛСТВО, ТИ БИДИ ТОЈ ШТО ЌЕ ГО
ќата кратко траеше. Насмеан влегов дома, а кога вле­ СКИНЕ ОВОЈ СИНЏИР НА НАСИЛСТВО“.
гов што да видам... шифра: 7544911
Мајка ми седната на земја плаче. Една огромна
модринка го прекриваше нејзиниот прекрасен лик.
Очите и беа црвени од плачење. А, пак, од соседната
соба помалото братче силно плачеше исплашено од
прегласната караница и од плачот на мама. Очите ми
„ЗДРАВ ЖИВОТ“
светнаа, крвта ми зовре… Бев подготвен да се тепам
со очувот... Бесно го извадив мобилниот од џебот и
СО НОВИ ПРИЗНАНИЈА
брзо го завртев неговиот број. Морав итно да го
пронајдам. Мајка ми ме молеше да не се мешам, ме
И ИСКУСТВА ОД ЛИЊАНО
убедуваше дека таа била виновна, го изнервирала и
заслужено ја добила шлаканицата. Не, не, не можев Здружението на апстиненти “Здрав живот“ ­
да сфатам и покрај тоа што и го направил таа сè Скопје, по четврти пат учествуваше на Курсот за
уште го сака! Си помислив – каков ли е тој маж сензибилизација на волонтери, кои ќе работат во
штом крева рака на жена? Ајде нека крене рака на клубовите на лекувани алкохоличари. Курсот се
мене, на некој друг маж, но на жена? одржа во Лињано,Италија. Како и претходните го­
дини, од 2008 година наваму, волонтерите од ова
здружение го свртиа вниманието на експертите од
Европа и светот. Годинава, на тројца членови од ти­
мот Ана Бојчевска од Виница, Живко Тасев од Ва­
ландово и Ивана Пејовска од Скопје, нивните есеи
беа јавно прогласени за најдобри во групите во кои
работеа заедно со претставници од Европа и од све­
тот. Ова е големо признание не само за волонтерите
туку и за Република Македонија.
На овој Курс последниве четири години Здру­
жението направи и многу успешни презентации на
Општина Карпош и на други општини како Кочани,
Велес, Валандово и Виница. Овие млади луѓе сега
очекуваат институциите на системот, посебно Ми­
нистерството за труд и социјална политика да им
овозможи да покажат се што научија во Лињано.
Дел од своите знаење и искуство тие веќе го импле­
ментираат на работилниците што ова здружение,
ги прави секој месец на тема „ Проблемите преди­
звикани од штетното користење на алкохолот“.

И.М.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 25
26 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
СРЕДБИ
Дурак Сулејманов - студент

УБАВО Е ЧУСТВОТО КОГА
СИТЕ ТЕ УВАЖУВААТ
Без оглед што се обидувам со ниедена постап­
ка да не се издвојувам од средината во која жи­
веaм, луѓето, соседите, другарите... поинаку се
однесуват кон мене откако се запишав на факул­
тет, вели на почетокот од нашиот разговор, Дурак
Сулејманов. Станува збор за респект кон поединец
кој од се уште нееманципираната средина, насел­
бата Злокуќани, тргна академски да се образува,
што инаку е карактеристика за балканското поимање одеме еден кај друг нагости. Тоа целосно ме испол­
на позитивно издвојување од вообичаената животна нува и ме потсетува на мојата класна која велеше
колотечина. дека учењето и работата човекот можат да го напра­
Дурак е Ром, па неговата забелешка за „поинакво ват среќен и задоволен.
однесување„ има конкретна тежина бидејќи, освен Сега за сега, факултетот добро ми оди и се наде­
што индексот на Правниот факултет во Скопје му вам дека така ќе биде и во иднина. Сакам да го завр­
го зголемил угледот, преставува насока по која ќе шам и еден ден да станам новинар. Се разбира, тоа ми
тргнат многуте негови сонародници, посакувајќи е желба, но ќе работам и што било друго што има врс­
еден ден да ја почуствуваат позицијата на Дурак. ка со моето образование. Еве и сега можам да кажам
­ Секако дека ми годи вниманието, но сметам дека многу саав да работам како конфекциски техни­
дека ништо суштински не се промени во моето од­ чар, за што инаку учев во средното училиште.
несување кај моето опкружување, дури сега имам Живеам во средено семејсто, дедо ми и татко ми
обврска, со своето поведение да не ги разочарам работат како косачи во Општината и од нив секо­
оние што веќе ме прогласија за „адвокат„... гаш имам целосна поддршка. Примам и стипендија
Во двочасовната исповед на овој млад Ром, кој и задоволен сум. Инаку имам желба да работам во
прави исчекор во ромската популација во општина некоја невладина организација, која се занимава со
Карпош, нема општи фрази; секако, супер, да и не, помош на сиромашните и на оние што од разни при­
така присатни во комуникацијата со младите од не­ чини немале можност да се школуват и да изучат
говата генерација. некој занает...
­ Овој наш муабет никако немаше да се случи, да Се разбира, што и да работам во животот, ќе се
не беше една дбора жена и, мојата класна Ивана, трудам тоа да биде во полза на сите луѓе на кои им
професорка во „Кочо Рцин„. Во времето кога јас че­ треба помош, посебно на моите Роми, бидејќи, како
сто бегав од часовите, таа ме викна и, онака мајчин­ што знаете, тие се во посебно тешка положба. Лично
ски ме советуваше. Велеше „Дурак, ти си добро мом­ сум задоволен од однесувањето на локалната само­
че, интелегентен си, градивото го сфаќаш прбргу од управа кон Ромите, но сметам дека во Злокуќани
другите и штета би било тоа да не го искористиш и недостасува некое место кад младите би се собирале
еден ден да станеш човек„. Начинот на кој таа ми и корисно би се дружеле, траба и игралиште и се
пријде и воопшто, поради нејзиното однесување и надевам дека наскоро ќе ги добиеме и тие работи...
кон другите ученици, јас се „зедов во умот„. Да, имам пријатели, тоа се оние исти со кои из­
Вистина е, не се фалам, бев најдобар ученик за раснав и во тој поглед, барем што се однесува до
што бев јавно пофалуван и од директорот на учили­ мене, ништо не се променило. Имам и добра прија­
штето, и така тргнав по вистинскиот пат кој еве ме телка, да не речам девојка но таа живее во стран­
доведе на факултет. И веднаш да кажам, сум имал ство. Сеуште сум млад и сметам дека е добро ако
среќа и на факултет да се сретнам со добри профе­ работите во животот одат по некој природен редо­
сори, кои ми помагаат во секоја смисла. Тука, пред след...
се мислам на професорите Томе Груевски, кој ми Ова лето ќе одам на одмор како воспитувач. Ме
пре­ дава неколко предмети по новинарство и на одредија со другарка ми Мерита Бектеши да се гри­
професорот Људмил Спасов. жиме за група дечиња кои ќе одат на бесплатен од­
Воодушевен сум од однесувањето на моите ко­ мор...
леги на факултет. Се дружиме, заедно учиме и си М. Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 27
ИНТЕРВЈУ
Разговор со проф. д-р Владимир Какуринов, сопственик на консалтинг и тренинг центар -Клуч

СИСТЕМСКИ ДО КВАЛИТЕТНА
И БЕЗБЕДНА ХРАНА
Прехранбените фирми мора да го имплементираат системот HACCP, ако сакаат да останат на пазарот и ако
сакаат да извезуваат во ЕУ, потенцира нашиот соговорник, експерт за квалитет и безбедност на храната

Благодарејќи и на м­р Ирена Милевска советник
во Општина Карпош задолжена за контрола на
квалитетот и безбедноста на храна во установите
за предшколска и школска возраст и нашата општи­
на се вклучи во светскиот тренд на здрава и безбед­
на исхрана. Токму со посредство на госпоѓицата
Милевска, деновиве остваривме средба со сопстве­
ниците на Консалтинг и трениг цнтар Клуч. Бра­
чната двојка, проф. д­р Владимир Какуринов и не­
говата сопруга, м­р Снежана Какуринова се пионе­
ри во воведување меѓународни стандарди и систе­
ми, пред се во областа на квалиетот и безбедноста
на храната, во нашата држава.
Нивната компанија постои четири години и зад
себе има реализирано низа проекти од споменатата
но и ругите области, сврзани со едукацијата и при­
мената на меѓународните стандарди во хигиенско
инжинерство. Тие организираат, обуки, работил­
ници и семинари за сите кои се зантересирани, со
сопствени знаења и средства да се занимаваат со се
што е поврзано со квалитетот и безбедноста на хра­
ната, но и во други области.
Професорот Какуринов вели дека, поучени од
светските искуства и домашните потреби, во 2008
година, со својата животна сопатничка, одлучиле
да формираат сопствена Консалтинг фирма и во
истата да ги применат своите знаења од областа на
микробиологија и имонологијата односно, финан­
сии и менаџмент. Тој како редовен професор по
микробиологијата и имунологија на Ветеринарниот
факултет при Универзитетот „Св. Климент Охрид­
ски„ во Битола а таа како дипломиран економист,
насока финансиско­сметководствено­банкарска.
Стартувале со визија да станат центар за орга­
низациски, личен и професионален развој на луѓе­
то, со највисоки стандарди во областа со која се за­
нимаваат. Денес, после четри години велат дека ни­ ­ Може да се рече да но опсегот на нашата работа
вната мисија да креираат претприемничко опкру­ е повеќеслоен и главно е концентриран на едукација
жување заживува побргу отколку што очекувале. на поединци и фирми во примена на меѓународни
l Велите дека квалитетот и безбедноста на стандарди во повеќе области, или пољпрецизно ка­
храната се приоритет во вашиот семеен бизнис? жано, во сферите кои се интерес на нашите клиенти,
без оглед дали се работи за поединци или компании.

28 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Со оглед дека мојата струка- миклробиологија и дека им е мака од разно-разни инспекции и кон­
имунологија имаат тесна врска со храната, јас ста­ троли, а токму АОККТ е одговор на тие контроли.
нав меѓународен експерт токму во областа на ква­ Значи, прехранбените фирми мора да го импле­
литетот и безбедноста на храната. Како таков, ре­ ментираат системот HACCP, ако сакаат да останат
довно учествувам на светските конгреси и семинари на пазарот и ако сакаат да извезуваат во ЕУ. За не­
кои за тема ја имаат токму храната и се разбира, тие кое време, македонскиот пазар ќе биде преплавен
ис­куства ги пренесувам и се трудам што пошироко од производи на странски фирми, на кои македон­
да бидат применети и во нашата земја. ските нема да можат да им конкурираат. Затоа пре­
l Колкава е Вашата заслуга што првиот Свет­ хранбените фирми треба на секој начин да се трудат
ски конгрес на хигиенско инженерство и дизајн да го имплементираат овој систем
минатата година беше одржан во нашата земја, во l Во нашата но и во европската јавност имаше
Охрид? голем одглас промоцијата на вашиот, но и првиот
- Без лажна скромност, нашата куќа е „виновна„ ре­чник на поими и изрази за квалитет и безбед­
за тој настан кој е од огромно значење не само за ност на храна, на македонски и на англиски јазик?
Македонија, туку и со целиот свет. Тоа беше самит  - „Квалитет и безбедност на храна - Речник на
на светската прехранбена индустрија. На конгресот поими и изрази„ е комплетниот наслов на речникот,
присуствуваа сопственици на најголемите и најваж­ во кој на едно место се собрани сите поими, дефи­
ни компании, извршни директори, менаџери за про- ниции, стандарди и системи од областа на квалите­
­дажба, но и технолози и технички лица, претставни­ тот и безбедност на храната. Речникот е всушност
ци на многу истражувачки институции и универзи­ стру­чен превод на англиските поими кои се однесу­
тети од целиот свет, како и претставници на влади­ ваат на сите аспекти и фази во производството на
ни органи и тела за контрола на квалитетот и без­ пре­хранбени производи на македонски јазик и е
бедноста на храната един­ствен од ваков вид во Европа. Во неговото со­
l  Дали вашата фирма може да се смета за кон­ ставување работеше мултидисциплинарен тим со­
курент на државните институции задолжени за ста­вен од осумина македонски сручњаци, и за две и
контрола на квалитетот на храната? пол години успеавме да создадеме труд, за кој и Ев­
-Во никој случај бидејки, со двете такви инсти­ роската комисија пројави интерес и сугерира да се
туции- Ветеринарната управа - за храна од живо­ преведе и на други јазици.
тинско потекло и Дирекцијата за безбедност на Речникот е наменет за сите учесници во синџи­
храна - на производи од растителен состав, имаме рот на прехранбени производи, значи и за произво­
од­лична соработка. Веднаш да кажам дека Мини­ дителите на примарни производи, преработувачите,
стерството за здравство и соодветни државни орга­ пакувачите, транспортерите, продажбата, организа­
ни се задолжени само за обука за хигиена на хра­ ци­ите на потрошувачите, консултантите, индустри­
ната и за заштита на животната средина, но тоа е ски­те и трговски организации, научната заедница,
са­мо еден сегмент од неопходните предуслови за за министерствата, дирекциите, агенциите, инспек­
примена на HACCP. Ни сме тука да посочиме што ци­ските и царинските служби, лабораториите и по­
се треба да се стори за примена на системот за без­ трошувачите.
бедоност на храната. Имено, секоја фирма што се l Професоре Какуринов, кажетени нешто по­-
за­нимава со производство на храна, треба да ги за­ веќе за Вашата соработка со Општината Карпош?
до­воли соодветните квалитети на внатрешното и - Благодарејќи и на нашата надворешна соработ­
на­дво­решното уредување, односно соодветен ди­ ничка Ирена Милевска, нашата фирма оствари
зајн, осветлување, вентилација, отстранување на от- кон­кретна соработка со Општината Карпош. Име­
пад, санитарни јазли, снабдување со вода. но она што таа го научи работејќи со нас, сега ус­
lПојаснете ги кратенките HACCP или АОККТ? пешно го применува во Карпош. Таа е задолжена за
 - АОККТ значи производство на безбедна хра­ контрола на квалитетот и безбедноста на храна во
на. Поимот безбедност е различен од поимот квали­ установите за предшколска и школска возраст во
тет. Ако зборуваме за квалитет, секоја храна може ва­шата општина и тоа го спроведува според меѓуна­
да биде квалитетна, но небезбедна или обратно, без- родните стандарди. Освен тоа, таа, со наша помош
бедна, но неквалитетна. Најдобро е да биде и квали­ работи на едукација на лица вклучени во исхраната
тетна и безбедна, но сепак треба да се разликуваат во детските градинки. Инаку, Карпош е првата оп­
овие термини. Значи, безбедноста е дел од општиот штина во републиката која во една важна сфера
квалитет - не може да се тврди дека некоја храна е при­менува HACCP систем, што е за секаква пофал­
ква­литетна, а да не е безбедна. АОККТ не е апстра­ ба.
ктна именка, туку е систем за безбедност на храна и Миле Раденковиќ
претставува заштита на потрошувачите. Тоа е си­
стем за самоконтрола. Сите производители велат

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 29
НАЈ ВО КАРПОШ...
Миливој Јанковски, човек кој 162 пати дарувал крв

НА ХУМАНИТЕ ИЧ НЕ СЕ ВНИМАВА

Јас познавам многу
хумани луѓе кои над
стопати дарувале крв а
за нив никој не прашува
ниту му текнува и
таквите да ги награди со
таа национална пензија,
што е неправда и пред
луѓето и пред Господ

Во Карпош живее човек чие име, без претерува­ Инаку, не можам точно да ви го објаснам чуство­
ње, може да да се официјализира како нов синоним то кога ќе даруваш крв, а притоа тоа го правиш да
за универзалниот збор хуманост. Епитетите што спасиш нечии живот, меѓутоа тоа кај мене стана на­
нужно ќе следат во ова кусо писаније ќе бидат ра­ вика без која навистина не би можел да функцио­
збирливи и за последниот лаик кога ќе се напише нирам. Еве, ќе ви раскажам за една случка која мо­
дека Миливој Јанковски, архитект и дизајнер во же да ви го појасни она што пред малку го кажав.
пензија,162 пати има дарувано крв. Еден ден ја слушав популарната емисија што ја во­
Секој, кој макар еднаш дарувал „течноста што деше познатиот актер Иван Бекјарев и тој, во еден
живот значи„ ќе разбере за каков подвиг станува момент, со сериозен глас соопшти дека е неопходна
збор, особено ако се знае дека зад секое од тие 162 крв за спасување на некое лице повредено во сообра­
пати легнување на трансфузиолошкиот кревет, сто­ ќајка. Запомнив само дека сите кои сакаат да дару­
ји стотина драматични приказни во битката за спа­ ваат крв треба да се јават во трансфузиолошката
сување на нечии живот. Нашиот соговорник има амбуланта на Палилула во Белград. Јас веста и ја со­
евиденција и приказна за секое крводарување но, општив на мојата покојна сопруга и дека веднаш за­
како што вели, првото го памети поради драмати­ минувам за Белград. Нејзе не требаше многу да и обја­
чноста на настанот. снувам но таа ми рече дека не умно сам да одам на
­ Тогаш бев ученик во Уметничкото училиште толкав пат, па така најдов еден другар и заминавме.
во Скопје и еден ден ни јавија дека во саобраќајка Случката е интересна уште по еден детал. Кога
бил повреден другар на брат ми и дека итно требало стасавме во Белград, дежурните во амбулантата беа
да се даде крв за неопходната лекарска интервен­ изненадени бидејќи освен што не слушнале за апе­
ција. Се разбира, се јавив и јас, дадов крв, момчето лот на Бејќарев, беа вчудоневидени од сознанието
беше спасен, а јас влегов во една благородна мисија дека некој си Македонец тргнал дури од Скопје ка­
која, еве, трае и ден денес. Беше то на 16 април 1967 ко би дарувал крв. Се разбира, откако сфатија за
година. што се работи, ми приредија незаборавен престој.

30 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
Веднаш повикаа новинарски екипи, ми организираа земјава. Е тој „Црвенко„ стаса и во Бугарија. Од бу­
го­стување на Телевизија Белград, ме прими градо­ гарскиот Црвен крст ме побараа и ме прашаа дали
на­чалникот на тогашната југословенска престолни­ и тие можат да го користат за иста намена. Се раз­
на Настанот имаше одглас во целата држава и јас бира јас се согласив и тие коректно ми платија ав­
бев горд бидејќи сите зборуваа за Македонецот кој торски надомест, но јас тие пари не ги примив туку
допатувал од Скопје во Белград за да дарува крв. ги замолив целата сума да ја уплатат на семтката на
Токму тоа и беше повод истата година, 1990. редак­ некоја детска установа. Конкретно, парите отидоа
цијата на весникот „Нада„ да ме ме предложи за во еден Дом за деца без родители.
наградата „Велико срце„ а потаоа бев избаран меѓу Инаку, токму во времето кога бев рекордер спо­
де­сете најхумани Југословени. ред бројот на дарување крв и организатор на забе­
Во тоа време Миливој, популарниот Миле бил лежителни хуманитарни манифестации, со сопру­
вра­ботен во „Треска„ и благодарејќи му нему, на­ гата и двете ќерки живеевме во 28 квадрати. Знаете,
шата, тогаш позната фабрика за мебел, била шампи­
он по бројот на крводарители. Истовремено, тој бил
иницијатор и организатор на многубројни хумани
ма­нифестации во Скопјер но и надвор, во градови­
те низ Републиката.
- Знаете, една ластовичка не ја прави пролета, и
јас мошне рано, на млади години сватив дека крво­
дарителството ке биде успешно само доколку ре­
довно дарување на крвта стане масовно. Токму и за­
ради тоа, сето свое слободно време го посветував
на таа цел, и можам да кажам тоа ме правеше среќен
и задоволен.
Во сите тие манифестации имав голема поддрша
и помоќ од д-р Грубовиќ, долгодишниот директор
на Клиниката за трансфузиологија и еден неповтор­
лив хуманист. Во тоа време размислував како кон
да­рување крв да се привлечат и оние кои не се за­
ин­тересирани крвта да ја даруваат кога нема кон­
кретен повод. Тогаш дојдов на идеја да организирам
големи музички и спортски приредби, на кој, без
збор редовно се одзиваа нашите еминентни естрад­
ни уметници и познати спортисти. Средствата со­ јас тогаш не размислува за својата положба, а на
брани на таквите манифестации редовно ги подару­ оние околу мене не им текнуваше да ме прашаат да­
вавме на институции и установи кои се занимаават ли нешто ми треба. Ете заради тоа јавно поставив
со социјално загрозени и хендикепирани лица. прашање и сега го повторувам, зошто национална
А кога ме прашувате за манифестација која трај­ пензија сега им се доделува само на заслужни умет­
но ќе ми остане во сеќавање, и не само мене туку и ници и спортисти. Јас познавам многу хумани луѓе
на сите кои учествуваа или присуствуваа на неа, се­ кои повеќе од стопати дарувале крв, а за нив никој
како е хуманитарниот фудбалски натпревар помеѓу не прашува ниту му текнува и таквите да ги награди
Скопје и Белград што се одржа на Градскиот ста­ со таа национална државна пензија.
дион во Скопје. Тоа навистина бше спектакл. Во Се разбира, лично сум задоволен бидејки ми беа
еки­пите кои го одиграа тој натпревар беа сите то­ доделени многу признанија, помеѓу останатото, 13
гаш популарни фудбалери; Џајиќ, Вукотиќ, Богиќе­ Ноемвриска награда на Скопје, југословенски Орден
виќ, Спасовски, Сребров, Мојсов, Рингов... и да не заслуги за хуманост што ја доделуваше Претседа­
ги набројувам. Јас дојдов на идеја топката на цента­ телството на тогашната СФРЈ, претседателот Бран­
рот да ја донесат тогашните градоначалници на ко Црвенковски ме одликуваше со Медал за заслуги
Скоп­је и Белград, другарите Југослав Тодоровски и за Македонија...
Александар Бакочевиќ и тоа со хеликоптер кој ни го Крв ќе дарувам додека сум жив и притоа не ми е
отстапија од Министерството за внатрешни рабо­ важен рекордот за што инаку се зборува секогаш
ти. Вакви и слични приредби, во хуманитарни цели кога ќе се спомне моето име, и надвор од државата.
организиравме низ 11 градови во Македонија... Двете ќерки ми се омажени, вработени се, имам три
Прилика е да се пофалам дека сум автор на санда- внучиња и навистина сум среќен човек.
че за собирање доброволен прилог. Го крстивме
„Црвенко„ и се наоѓаше на сите јавни места во М. Раденковиќ

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ 31
ТАЛЕНТИ
Блерина Сефери- Балканска шампионка во џудо

ПАТРИОТИЗМОТ СЕ УЧИ ДОМА

Се чувствував многу среќна што го освоив првото место во Бугарија и ќе продолжам многу да работам за
да носам медали за Македонија и за мојата родна Шипковица, вели младата шампионка
Во минатиот број на „Урбан„ објавивме инфор­ ­Се чувствував многу среќна што го освоив
мација за спортскиот успех на пионерките од џудо првото место во Бугарија и ќе продолжам многу да
клубот „Ипон„ на турнирот во Хамабург, нагласувај­ работам за да носам медали за Македонија и за мо­
ќи дека од трите медали најсјајниот го освоила Бле­ јата родна Шипковица, изјави Блерина Сефери.
рина Сефери. Податокот дека тоа го постигнала во Тринаесетгодишната Блерина на новинарите им
најсилна европска конкуренција на свиоте врснич­ открила дека џудото го засакал поради таткото Не­
ки, зборува дека во џудо клубот „Ипон„ и во Кар­ џад, кој во младоста бил пеливан, и дека токму тој
пош се раѓаат идните шампиони и шампионки. има големи заслуги за врвните резултати на почето­
Нашата прогноза Блерина ја потврди неполн ме­ кот на нејзината спортска кариера. Но токму тој изја­
сец потоа, станувајќи балканска шампионка. На вил дека е вчудоневиден од фактот што никој од Џу­
шампионатот во Сливен (Бугарија), настапувајќи до сојузот на Македонија не дошол во Шипковица
за македонската репрезентација, таа, без изгубен да и честита на неговата ќерка.
поен ги совлада сите свои противнички, повторно Таквите таленити и во Германија не остануваат
се закити со златен медал и беше прогласена за нај­ незабележани па Џудо сојузот на Германија, на семеј­
успешна на целиот шампионат. ството Сефери им понудил посебни услови за тре­
Со информацијата за големиот успех на Балка­ нинзи на Блерина, доколку таа одлучи да настапува
нијадата на нашата џудистка, стаса и податокот де­ за германската репрезентација. Меѓутоа, таквата
ка Блерина е родена и живее во Hamburg, Германија, понуда Блерина и нејзините родители глатко ја од­
а дека семејството Сефери потекнува од Шипкови­ биле, одговорајќи дека таа сака и ќе настапува за Ма­
ца, каде таа доаѓа секое лето. кедонија.
Разбирливо, македонските пишани и електрон­ Гестот на Блерина и на семејството Сефери по­
ски медиуми на новата балканска шампионка во кажува дека спортските таленти се раѓаат, но дека
џудо и посветија доста внимание и речиси и не са­ за патриотизмот се учи во семејството.
кајќи, открија дека надежната спортистка е и голе­ М. Р.
ма патриотка.

32 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
СТИПЕНДИИ
КАРПОШ ПРОДОЛЖУВА СО СТИПЕНДИРАЊЕ
НА ТАЛЕНИТИРАНИ УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ
Веќе пет години откако локалната самоуправа Предраг: Достојно ќе ја
на Општина Карпош ги стимулира талентираните презентирам општината
ученици и млади спортисти, доделувајќи им едно­ и државата
годишни стипендии. Оваа полезна активност се реа­ На натпревари во кошар­
лизира по предлог на градоначалникот Јакимовски, карската лига на основните
преку јавен конкурс достапен на сите кои имаат училишта, едно високо момче
егзатни показатели дека се талентирани во некоја од екипата од ОУ „Петар Поп
од областите на нивниот личен интерес, вклучител­ Арсов„ ги воодушеви прису­
но и спортот. тните гледачи. Неговата бле­
Станува збор за планска поддршка и поттик на скава игра, речиси виртуоз­
учениците од завршните одделенија на основните ност под обрачите, резултира­
училишта што покажуваат натпросечни резултати ше со титула најдобар млад кошаркар во нашата
во учењето и во воншколските активности. општина.Токму по тој натпревар дознавме дека се
Годинашниов конкурс за нови стипендии ќе би­ вика Предраг Огњеновиќ, со кошарката е опседнат
де објавен во печатените мидиуми Утрински весник, од осмата година и сега веќе е репрезентативец на
Дневник и Вест и ќе трае од 20 август до 10 септем­ Македонија, во генерацијата кошаркари родени
ври. На конкурсот можат да се пријават сите што ги 1997//8 година.
исполнуват бараните услови. Стипендијата што ми ја додели Општина Карпош
Досегашната практика на ваква финансикска под­ навистина многу ми значи бидејќи моето семејство
дршка, резултира со евидентен напредок на таленти­ сега многу полесно се справува со финансиските
раните ученици, а за тоа зборуваат и нашите стипен­ издатоци, сврзани со моето тренирање на кошарка­
дисти и соговорници, Михаела Стојановска и Предраг та. Сега и самиот сфатив дека само со напорна ра­
Огњеновиќ. бота може да се постигнат врвни резултати и при
тоа, од тоа да се има и финансискас полза.
Михаела: Обоа Не би сакал ова да звучи како фраза но сигурен
е мојата љубов сум дека на Општината Карпош ќе и возвратам за
­ Убаво е чуството кога не­ паричната помош и достојно ќе ја презентирам на­
кој ќе забележи дека во некоја стапувајќи за кошаркарските селекции на Македо­
област отскокнувате од оста­ нија, вели Предраг, од есенва ученик во гимназијата
натите и кога токму поради Георги Димитров.
тоа парично ќе ви помогне и М.Р.
ќе ве поттикне да бидете уште
подобри. Токму заради тоа, јас
сум сереќна и задоволна бидеј­
ќи сум еден од многуте стипен­
дисти на Општината Карпош, вели во еден здив Ми­
хаела Стојановска, ученичка од ОУ „Петар Поп Арсов„.
Таа две години, во седмо и осмо одделение доби­
вала стипендија од Општината а истата ја заслужи­
ла со врвни резултати во областа на музиката. Ос­
вен што го завршила нижото музичко училиште (кла­
вир), пеела во школскиот хор, во хорот „Златно Сла­
вејче„, во детскиот хор на Запро Запров, настапува­
ла на детската евровизија, била солист во хорот на „Св.
Злата Мегленска„ а пеела во операта Кармина Бурана.
Благодарејќи и на стипендијата јас решив и про­
фесионално да се занимавам со музика. Се запишав
во средното музичко училиште, одсек обоа и се на­
девам дека еден ден Карпош ќе се гордее со мене ка­
ко што сум јас горда што бев негова стипендистка.

КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ
33
МЕЃУВРЕМЕ
Полицаец сопира пијан господин и го прашува: Среќа е кога она што
- Каде сте тргнале во ова глуво доба? мислите, ана што
- На предавање, одговара пијаницата зборувате и она што
- Не зборувајте глупости - па кој среде ноќ држи го работите живеат
предавање? во хармонија
- Жена ми, другар полицај. Махатма Ганди

Нема пократок пат за Тркало на жица
да се стаса на место Една вечер генијалниот италијански виолинист
на кое вреди да се Николо Паганини (1782-1840) доцнел на својот
стаса концерт и сопрел непознат пајтонџија.
Б. Силс - Колку ќе ми наплатиш да ме префрлиш до кон-
цертната сала?- го зпарашал Паганини.
Пајтонџијата го препознал големиот виолинист
Ако одиме по прав и решил дебело да му ја наплати бараната услуга.
пат, се што треба да - Па тоа е чист грабеж!- протестирал Паганини.
сториме е да про- - Знам дека свирите на една жица и за тоа до-
должиме да се дви- бивате големи пари, одговорил тој.
жиме. - Ако тоа е така лесно, тогаш терај го пајтонот на
Л.Ранпас едно тркало, му возвратил Паганини.
Подготвил: М. Раденковиќ

Тајната на среќниот живот не лежи во тоа да работиме она што сакаме,
туку да го сакаме она што мораме да го сработиме

34 КАРПОШ УРБАН • БРОЈ 18 • ЈУЛИ 2012 • ОПШТИНА КАРПОШ