Информатор на Општина Карпош

,
јануари - февруари 2011 година / број 7 / година 2

КАРПОШ БЛЕСНА НА
САРАЕВО „НЕКСПО 2011“
ЉУБОВ: ПОЈАДОК СО ОСАМЕНИТЕ,
ПОМОШ ЗА ОПОЖАРЕНИТЕ

ИНТЕРВЈУ: НИКОЛА РИСТАНОВСКИ
КАРПОШ ПОДГОТВЕН – ГРАЃАНИТЕ СО
МАЛ ИНТЕРЕС ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈАТА
По стапувањето на сила на Законот за третман Од особена важност е, кога станува збор за
на бесправно изградените градби, Општина оваа проблематика, да се истакне сериозноста
Карпош целосно се подготви за спроведување на општината во третирањето на суштината на
на новите постапки. Формирана е Комисија материјата со правење на една опсежна анали-
за утврдување на состојбата на само место, за на фактичката состојба на изграденост на це-
која како фаза е предвидена да се одвива по лата територија на општина Карпош. Всушност,
поднесувањето на барањата од страна на заин- станува збор за ажурирање на изградениот
тересираните лица. фонд или детаљна инвентаризација на градби-
Иако до сега не е пројавен голем интерес кај те. Целта на овој комплексен процес е создавање
граѓаните за легализацијата, Секторот за урба- база на податоци и согледувањето на состојбата
низам подготви дополнителни информации и и можностите за постапките за легализација,
упатства за полесно снаоѓање во материјата и односно идно вградување на објектите во урба-
тие ги објави на интернет-страницата на наша- нистичка планска документација.
та општина, а испечати и брошури за граѓаните Инвентаризацијата ќе биде платформата за
кои ќе дојдат во просториите на општинската понатамошно спроведување на постапките за
администрација. легализација.

ИЗВЕС Т УВАЊЕ
Се известуваат граѓаните и правните лица, дека во врска со Законот за третман на бесправно
изградените градби („Службен весник на РМ“ бр. 23/2011) Општина Карпош започна да врши
инвентаризација на изградените објекти на своето подрачје.
Во таа смисла Ве молиме, на претставниците на Општина Карпош да им овозможите непречен
пристап до објектите заради нивно уредно евидентирање.
Ве молиме за максимална кооперативност со претставниците на локалната самоуправа за поб-
рзо и поефикасно вршење на инвентаризацијата, со што ќе се олесни процесот на легализација
на објектите кој е во Ваш интерес.
ОПШТИНА КАРПОШ
Во овој број

МЕЃУНАРОДЕН САЕМ
НА ЛОКАЛНИ ВЛАСТИ
„НЕКСПО 2011“

6-8

РЕКОНСТРУКЦИИ ВО
ИЗДАВА
ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-
ОПШТИНА КАРПОШ
ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА
ул. Демир Трајко ББ
1000 Скопје, Република Македонија
тел. 02/ 3061-353
факс 02/ 3071-040 10-11
kontakt@karpos.gov.mk
www.karpos.gov.mk

ВО ЌОР-СОКАК СО
ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ:
ДИСКРИМИНАЦИЈАТА
СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ,

ДАНИЦА МАРТИНОВСКА,
ДИМЧЕ МЕШКОВСКИ,
16
ЖИВКО ТРАЈАНОВСКИ

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН
УРЕДНИК:
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВСКА СЕМЕЈСТВОТО,
ЗАСОЛНИШТЕ И
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: ИНСПИРАЦИЈА
АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВСКИ 20-21
ФОТОГРАФИЈА:
АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВСКИ И
МИЛЕ РАДЕНКОВИЌ
ВТОР ДЕЛ ОД
УРЕДНИК НА КУЛТУРА: УЧИЛИШНИТЕ
ДИМЧЕ МЕШКОВСКИ
СПОРТСКИ ЛИГИ

РЕДАКЦИЈА:
ЕЛЕНА КУЗМАНОВСКА,
31
СНЕЖАНА РАДУЛОВСКА И
МИЛЕ РАДЕНКОВИЌ
Хуманоста на дело

Семејството Ѓорѓиевски повторно
има покрив над главата
ДОДЕКА ГЛЕДАВМЕ КАКО ПОКРИВОТ НА НАШИОТ ДОМ ГО ГОЛТНУВА
ПЛАМЕНОТ, СЕ ПОЈАВИ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ, А ПОТОА
И МНОГУ ДРУГИ ХУМАНИ ЛУЃЕ...

ПРЕД... ...ПОТОА

Паниката на трите семејства од Влае, чија куќа те и хуманите луѓе јавно да ја искаже: „Што да ви
минатиот месец беше опожарена траеше крат- кажам, во најголемиот шок, додека гледавме како
ко, бидејќи десетина минути по избувнувањето покривот на нашиот дом го голтнува пламенот,
на пожарот на помош им пристигнаа соседите и се појави градоначалникот Стевчо Јакимовски,
пожарникарите. По кратката битка со огнената а потоа и многу други хумани луѓе, и тоа ни по-
стихија беше јасно дека 11 членото семејството могна полесно да се справиме со несреќата што
Ѓорѓиевски, практично остана без покрив над ни се случи“, во еден здив вели госпоѓата Иванка
главата. Но, како и секогаш во слични ситуации, Ѓорѓиоска, и додава: „Навистина нема зборови
на местото на настанот пристигна и градоначал- со кои може да сè искаже нашата благодарност,
никот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, и пред се кон градоначалникот Стевчо Јакимовски
приказната доби поинаков тек. Откако се увери и кон сите оние добри луѓе што така несебично ни
во причинетата штета, првиот човек на општина- притекнаа напомош.
та, на семејствата Ѓорѓиевски им вети итна и се- -Како и секогаш до сега, Општината Карпош,
страна помош и ветувањето го исполни, лично покрај редовната помош на социјално загрозени-
ангажирајќи се при обезбедувањето на парична те, болните и старите, ќе им излегува во пресрет
помош и неопходен градежен материјал за цело- на сите граѓани на општината при разрешувањето
сна санација на опожарената куќа. на сите нивни проблеми, вклучително и во вакви
Првичната безнадежна ситуација во која се најде инцидентни ситуации. Како што гледате, тука сме
многубројното семејство Ѓорѓиевски ја сне- заедно со донаторите и за неколку дена трите
ма како со рака однесена. Од туѓи искуства до- семејства Ѓорѓиевски ќе добијат покрив над гла-
знале дека она што ќе го вети градоначални- вата, рече градоначалникот Јакимовски, пред но-
кот Јакимовски го исполнува, без вообичаени- винарите насобрани пред опожарената куќа.
те бирократски одолговлекувања. Речиси вед- Репортерите на „Карпош урбан“ деновиве ги
наш по гаснењето на пожарот, во дворот на посетија семејството Ѓеорѓиевски и имаа мож-
семејството Ѓорѓиевски почна да пристига граде- ност да се уверат во новиот лик на нивниот дом.
жен материјал, а мајсторите на приватната гра- Таму каде што пред дваесетина дена затекнавме
дежна фирма „Југотехника“ веднаш ги засукаа семејна градба со пепелосан покрив, денес стои
ракавите. убава куќа, а новите ќерамиди на покривот све-
Разбирливо, настанот во Влае доби адекватен дочат за хуманоста на Општината Карпош, на чие
медиумски одглас, а семејството Ѓорѓиевски доби чело стои, како што рече госпоѓата.... „Човек со го-
можност својата голема благодарност кон добри- лемо срце и широка душа“. М.Р.

4 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Почитувани сограѓани,

Со подеднакво голем ентузијазам и амбиции навлеговме во оваа де-
ловна 2011 година. Си поставивме многу високи цели, големи предизви-
ци, но се надевам дека сите заедно, ние општинската администрација,
вешиот сервис, јас како градоначалник, и вие како граѓани, наши
најголеми поддржувачи и инспиратори за сите активности, ќе успее-
ме да ги реализираме. И досега, еден по еден, успеавме да ги решиме
сите проблеми и цели кои си ги поставуваме, краткорочно или долгороч-
но. Зимските услови во јануари и во февруари нè не спречија да рабо-
тиме на реконструкција на инфраструктурата во oпштината, нешто што
најмогу не засега сите нас. Колку што ни дозволуваа временските усло-
ви успеваме да направиме реконструкција – изградба на паркинг на ули-
цата Женевска, да изградиме водоводна мрежа на ул. Козле 9, да го ре-
конструираме дворот во Основното училиште „Аврам Писевски“, во
Бардовци, со павер-елементи, да направиме приклучоци на фекална
канализација до станбените објекти на улицата Џумајска.
Изградивме и колско пешачка патека на крак од улицата 11, населба Нерези, и секундарен врело-
вод од топлификациски систем за станбени објекти на Новопроектирана улица 1, 2, 3, 4 и 5 и низа дру-
ги, а ги реновиравме и тоалетите во ОУ „Владо Тасевски“.
Ние грабиме напред. Продолжуваме со своите проекти, вториот дел од училишната лига, ги вклу-
чивме експертите по спорт во најниските одделенија од основното образование, почнавме и со голе-
мите реконструкции на основните училишта во ОУ „Петар Поп Арсов“и ОУ „Лазо Трповски“, и подгот-
вуваме проекти за реконструкција на ОУ „Братство“ и ОУ „Димо Хаџи Димов“, што како обврска си ги
презедовме уште лани.
Не ги заборавивме и другите сектори за работа. Продолживме со донесувањето на Деталниот ур-
банистички план за касарната „Илинден“, ја почнавме изградбата на франкофонската градинка која
е заеднички проект со Амбасадата на Франција во Р. Македонија, нешто што го ветивме уште мината-
та година.Но бевме и хумани и први на рака на насоте сограѓани кога им беше најпотребно. На денот
на љубовта 14 февруари, ние споделивме љубов и внимание со осамените, старите, социјално загро-
зените лица од Општина Карпош. На заеднички појадок во Општината се дружевме , се ислушавме за
маките и минавме убави два часа.Тој ден не сакавме никој да е сам и тажен. Тука бевме и кога се слу-
чи големата несреќа за семејството Георгиевски на кои им се опожари куќата во Влае.Им доделив-
ме парична помош и им помогнавме околу обновата на домот.Ние секогаш сме со граѓаните и во теш-
ки моменти и во убаво.
Достојно ја претставивме општината на неколку значајни меѓународни манифестации, како што
беше Саемот за инвестиции и градежништво во Скопје „Реал ЕКСПО“ и првиот Саем на локалните
самоуправи од Југоисточна Европа, каде што добивме признанија за најдобар штанд. На првиот ги
искажавме сите наши конструктивни ставови околу пакетот на владини закони кои се донесоа или
ќе се донесат во сферата на урбанизмот и градежништвото, при што јасно го дистанциравме наши-
от став во одбрана на индивидуалното домување, наспроти градежната експанзија во колективното
домување и високоградбите, кои според нашето видување не се иманентни за општина Карпош.
Во Сараево започнавме постапка за збратимување со две општини: на наша иницијатива со
Општина Стар град од Сараево, како и со градот на Иво Андриќ, Травник, со кој потпишавме Повелба
за соработка. Со тоа го покажавме нашиот европски дух и подготвеност за регионална соработка, но и
општината ја претставивме како атрактивно место за инвестиции, пред сè во сферата на урбанизмот.
Ние сме европска општина и по високиот степен на енергетска ефикасност и квалитетната социјална
инклузија на маргинализираните социјални групи, кои не по своја вина и заслуга останале на марги-
ните на нашето општество. Сето тоа предизвика широк одиум и отворени признанија кои ги добивме
во Сараево и каде што самиот организатор изрази желба следната ваква регионална манифестација
да биде организирана токму во Карпош како една успешна приказна.
И тука не запираме. Имаме да сториме уште многу, планираме уште многу големи проекти. Карпош
од ден на ден видливо го менува својот лик и станува од убав поубав. Целта ни е, на крајот од овој наш
мандат кој ни го доверивте, зад себе да оставиме една убава и урбана општина од која ќе се гордеете
токму вие, почитувани карпошани.

Вашиот градоначалник,
Стевчо Јакимовски

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 5
Сараево - „НЕКСПО 2011

МЕЃУНАРОДЕН САЕМ НА ЛОКАЛНИ ВЛАСТИ „НЕКСПО 2011“

КАРПОШ ГИ ОТВОРИ ВРАТИТЕ ЗА
СОРАБОТКА СО ОПШТИНИТЕ
ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Латински мост (порано мостот на Гаврило Принцип)

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ ЈА ПОТПИША КОНВЕНЦИЈАТА НА
ГРАДОНАЧАЛНИЦИ СО КОЈА СЕ ПРИКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ГРАДОВИ КОИ ЈА
ПРИФАТИЈА АГЕНДАТА НА ЕУ Т.Н. 20.20.20.
Општина Карпош се наоѓа на европскиот пат. Стевчо Јакимовски пред експертскиот аудитори-
Овојпат тој водеше до Сарево каде што на 10 и ум ги претстави нашите ангажирања на овој план.
11 март се собраа стотина градоначалници, оп- Општина Карпош, прва во Република Македонија,
штински авторитети и меѓународни експерти, на донесе Програма за енергетска ефикасност
првиот од ваков вид Саем на локални власти од 2008-2012 со проекти за заштеда на електрична
Југоисточна Европа. Тие беа дојдени тука за да и топлинска енергија во три сектори, кај улично-
разменат искуства за своите активности, идеи, то осветлување, заштедата на енергија во згра-
проекти, но и добри практики. Сите тие се дел дите и објектите кои се во надлежност на општи-
од големата мрежа на општини и градови, одно- ната и изработка на енергетска лична карта на
сно на локални власти – НАЛАС, асоцијација која објектите. Тоа што предизвика особено внимание
го организираше овој саем „НЕКСПО 2011“ и која е претставување на проектот „Технолошки парк“
опфаќа околу 4.000 локални власти со над 80 кој не е само образовен и иновативен центар туку
милиони жители. На него достојно се претстави и енергетски целосно самостоен објект кој сите
и нашата општина. потреби за топлинска и електрична енергија ќе
На површина од 54 квадратни метри, на три пул- ги задоволува од сопствени, обновливи усови.
та, во двата саемски дена, десетина вработени Во врска со ова, градоначалникот на Општина
од Општина Карпош ги опслужуваа со инфор- Карпош свечено ја потпиша и Конвенцијата на
мации илјадниците гости кои поминуваа покрај градоначалници 20.20.20, со која се обврзав-
нашиот штанд. Беше претставена туристичка- ме до 2020 година да ја намалиме емисијата на
та мапа на Општина Карпош со сите локалите- штетни гасови за 20% и да реализираме програ-
ти и дестинации кои се примамливи за домаш- ма за 20% обновливи извори на енергија, со што
ните и за странските посетители, новиот профил ќе го дадеме нашиот скромен придонес во бор-
на Општината. Имаше 3Д-презентација и на ур- бата против глобалното затоплување и ефек-
банистичките потенцијали во општината, а како тот стаклена градина и зачувување на планета-
највпечатливи останаа двата крупни проекта на та Земја.
Општината кои беа претставени во две одделни Вториот ден од меѓународната саемска
сесии. Една од нив беше работилницата за енер- манифестација помина во знакот на една од
гетска ефикасност во коорганизација со „Енерџи најжешките теми во моментот во регионот, но и
ситис“ (Energy cities), каде што градоначалнкот во светот воопшто, прашањето на социјалната

6 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
инклузија, како можност или како обврска на
градоначалниците.
„За нас во Општина Карпош нема сомневање
околу тоа дали социјалната инклузија е морална
дилема или економска потреба. Таа во една мо-
дерна, урбана, европска општина, каква што пре-
тендира да е, и каква што е Карпош е нужност!“
Во оваа насока почна дискусијата на првиот чо-
век на нашата општина, која натаму беше една од
најцитираните дискусии на тема на социјалната
инклузија кај сите панелисти на оваа сесија.
Нашите секојдневни напори, рече тој, одат во Повелба за соработка:
насока да се оспособиме како локална власт да Јакимовски и Лендо
обезбедиме благосостојба или барем пристоен

Потписниците на Конвенцијата на градоначалниците од ЈИЕ

живот за сите свои граѓани. Нееднаквостите и по-
делбите да ги сведеме на минимум, а социјалните
исклучивости врз основа на сиромаштијата, по-
ловата, родовата, верската дискриминација, хен-
дикепираноста, да станат реткост а не правило.
Претставувајќи ја т.н. „бела книга“ на социјална
инклузија во општината, тој ги спомена мож-
носта сите децата во Карпош да ги посетуваат
предучилишните установи, при што социјалните
семејства се ослободени од плаќање на надоме-
стокот за престој во градинките, а во две градин-
ки функционираат и стоматолошки ординации.
За старите лица е обезбедена психосоцијална
поддршка и се отворени три пензионерски клу-
ба, со цел третото доба да се претвори во еден
активен и друштвен период од животот. За лица-
Социјалната инклузија е посилната та со хендикеп Општината изгради пристапните
страна на Карпош рампи на улиците, како и пред индивидуалните и

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 7
Сараево - „НЕКСПО 2011“

административните објекти. Грижата за лицата
кои поради тешките економски можности оста-
наа на маргините на општеството Општината ја
дисперзираше кај сите граѓани на Карпош преку
двете акции „Да бидеме хумани за нашите сосе-
ди“ каде што сите жители донираа храна и сред-
ства за хигиена за своите сиромашни соседи,
вклучувајќи го и бизнис-секторот кој сам доде-
ли 203 пакети социјална помош, од вкупно 453.
Сè уште се финансираат и новороденчињата, но
и оние лица на кои им е потребна финансиска по-
мош за лекување, а во делот на инклузијата на
Ромите, што беше една од централните дебати на
панелот, нашето искуство беше претставено со
вработувања на 43 лица од ромската популација.
Сепак, она што беше главната мисија на „НЕКСПО
2011“ во Сарево, зближување меѓу општи-
ните и локалните власти, се оствари во це-
лост. Општина Карпош поведе иницијатива за
збратимување на нашата Општина со Општина
Стар град од Сараево, што беше сесрдно прифа-
тено од градоначалникот на Стар град, Ибрахим
Хаџибајриќ, кој изјави дека веќе во наредните
денови оваа иницијатива ќе се стави пред нив-
ниот Совет на одобрување, со што и формал-
но почна процедурата на збратимување на две-
те општини. На саемот градоначалниците на
Општина Травник, градот во кој е роден нобело-
вецот Иво Андриќ, Тахир Лендо и градоначал-
никот на нашата општина потпишаа Повелба за
намери за воспоставување на соработка меѓу
двете општини, со цел да се зајакне регионал-
ната соработка, пријателството и заедничките
интереси на двете општини.
Инаку, духот на соработката меѓу сите локал-
ни власти од Југоисточна Европа и поширо-
ко се чувствуваше во текот на двата дена на
манифестацијата, а поздравни и охрабрувач-
ки зборови за „НЕКСПО 2011“ даде Кит Вримор,
претседателот на Конгересот на локални и ре-
гионални власти на Советот на Европа. Тој из-
рази гордост што пред пет години Конгресот
даде придонес во создавање на мрежата со
потпишување на Стаутот на НАЛАС во Стразбур,
а веќе денес гледаме како мрежата самостојно
дава придонес во зајакнување на позицијата на
локалните власти.
Претседателот на НАЛАС г. Москов истак-
на дека овој собир е идеална можност за прет-
ставниците на градовите од регионот да да-
дат силна порака до Европската Унија и посеб-
но до Европската комисија дека за развојот на
демократијата и eвропските интеграции и, пред
сè, во стабилизацијата на регионот, улогата на
локалните власти треба да има клучна улога.
Виолета Цветковска
Работно - свечено
8 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
32. Седница на Советот

Образованието и касарната „Илинден“,
жешки костени во рацете на власта
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ДА ГИ
ПРЕИСПИТА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА – ВЛАДАТА ПРОЕКТОТ
ДУП ЗА КАСАРНАТА „ИЛИНДЕН“
ЦЕЛИ СЕДУМ МЕСЕЦИ ГО ЧУВАЛА
ВО „ФИОКА“ – ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА
СЕМЕЈСТВОТО ЃОРЃИЕВСКИ

На 32-та седница на Советот на Општина
Карпош, што се одржа на 24 февруари, централ-
но место имаа: Информацијата за финансиската
состојба во основните училишта на територијата
на Општината Карпош и Информацијата за
Деталниот урбанистички план за касарна-
та „Илинден“. По долгата и на моменти жол-
чна расправа, во која беа изнесени аргумен-
ти за неиздржаноста на пропишаните критери- ри на 12 јануари 2011 година, за добивање пода-
уми од страна на Министерството за образова- тоци за сопствениците на парцелите на овој дел,
ние и наука, за финансирање на основните учи- истите ги немаше доставено речиси два месеца.
лишта, Советот усвои заклучок со кој се препо- На оваа седница беа донесени и следните одлу-
рачува Министерството за образование и наука ки: Одлука за расходување на средствата, опре-
да ги преиспита критериумите за финансирање мата и ситниот инвентар по извршениот попис
по дадената формула со цел да се зголемат блок- за 2010 година, Одлука за отпис на ненаплатли-
дотациите за основните училишта. Треба да се ви и застарени побарувања по извршениот по-
нагласи дека за овој Заклучок дванаесет совет- пис за 2010 година, Годишна сметка на Буџетот
ници гласаа „за“, три беа „воздржани“, а четри со- на Општината Карпош за 2010 година, Одлука за
ветници, сите од Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ, беа утврдување на Нацрт-ДУП за дел од МЗ „Владо
„против“ Заклучокот. Тасевски“ 26 дел В, населба Тафталиџе, Одлука
Сепак, најголемо интересирање и полеми- за воспоставување соработка меѓу Општина
ка предизвика Информацијата за Деталниот Карпош и Град Скопје, во врска со изградба на то-
урбанистички план за касарната „Илинден“. пловод на ул. Прашка, Одлука за проширување
Градоначалникот Јакимовски, како и повеќе на средствата во Буџетот на Општина Карпош,
пати порано, од говорницата даде ретро- Одлука за поддршка на проектот Меѓународен
спектива на сите случувања околу процеду- шаховски турнир „ОПЕН КАРПОШ 2011“, Одлука
рата за донесувањето на овој ДУП. Притоа, за прифаќање на проектот „Шаховска шко-
Градоначалникот, посебено акцентираше дека ла Карпош“, Одлука за продажба на стари кри-
Владата до скоро го премолчувала фактот дека ла од прозорци. Исто така беше прифатена и
Проектот ДУП за касарната „Илинден“ цели се- Програмата за спроведување на социјалната
дум месеци го чувала во „фиока“, иако бил на заштита и заштита на децата и на граѓаните на
нејзината приоритетна листа. Со тоа, таа го ис- Општина Карпош.
пуштила терминот на важење на Законот со кој По Предлог-одлуката за доделување на едно-
до 20 јануари 2010 година ДУП „Илинден» можел кратна парична помош за настаната штета од по-
да помине по брза постапка, а не во бавна про- жар, сите членови на Советот дадоа согласност
цедура како сега. Освен тоа, Агенцијата за ката- на семејството Ѓорѓиевски од населбата Влае,
стар на недвижности на Република Македонија, чија семејна куќа изгоре во пожар, да им се доде-
иако има примено уплатница од 3.500,00 дена- ли помош во износ до 300.000,00 денари. К.У.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 9
Реконструкции 2011

Изведени објекти во период
јануари-февруари 2011 година
Изведба на колско пешачка патека на
крак од ул. 11, населба Нерези
Изведувач: „ДА-БО Компани“

Секундарен вреловод од топлифика-
циски систем за станбени објекти на
Новопроектирана улица 1, 2, 3, 4 и 5
Изведувач: „Енергомонтажа“
Сума на договор: 4.287.322,00 денари

Реконструкција на дворно место во ОУ
„Аврам Писевски“, с. Бардовци со павер-
елементи, површина 800 м2
Изведувач: „Транс Мет“
Сума на договор: 847.830,00 денари

Изградба на водоводна мрежа на ул.
Козле 9, Л=280 м
Изведувач: АД „Енергомонт“
Сума на договор: 1.147.948,00 денари

Изведба на паркинг на ул. Демир Трајко во
продолжение на веќе изведените паркинзи
Изведувач: „Анизор“

Изградба на котлара за греење и резервоар
за гориво во ОУ „Лазо Трповски“
Изведувач: „Макотерм“
Сума на договор: 5.940.882,00 денари

Изградба на котлара за греење и резервоар
за гориво во ОУ „Петар Поп Арсов“
Изведувач: „Макотерм“
Сума на договор: 5.724.034,00 денари

10 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Изведба на приклучоци на фекална
канализација до станбени објекти на
ул. Џумајска
Реконструкција на санитарните јазли во Изведувач: „Агроселца“
ОУ „Владо Тасевски“
Изведувач: „Југотехника“ дооел Скопје

Градежно занатски работи на објект: сала на ОУ
„Братство“ – Нерези
Изведувач: „Југотехника“
Сума на договор: 2.165.117,00 денари

Реконструкција – изградба на паркинг на ул.
Женевска, пред оградата на ОУ „Братство“,
површина 750 м2
Изведувач: „Анизор“ – Скопје

Реконструкција – изградба на паркинг на ул.
Женевска, пред оградата на ОУ „Братство“,
површина 500 м2
Изведувач: „Анизор“ – Скопје

Наведените објекти беа изведени, односно се градени во текот на јануари и февруари 2011 година, со
динамика и реализација во согласност со временските услови и температурите на воздухот. Бидејќи,
сепак, се работи за зимски период Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални рабо-
ти при изведба на овие објекти водеше сметка да не влијаат ваквите услови на квалитетот на изведе-
ните работи, па од тие причини се одеше селективно во изборот за градба на објекти во овој период.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 11
Панел дискусија

КАРПОШ ЌЕ ГО БРАНИ
ИНДИВИДУАЛНОТО ДОМУВАЊЕ
ПОСОЧУВАЈЌИ ЈА ЕФИКАСНОСТА
ВО ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА
ГРАДБА ВО OПШТИНА КАРПОШ (КОИ
ВО ПРОСЕК СЕ ДОБИВААТ ЗА 48 ДЕНА,
ОД КОИ 28 ДЕНА ИСТИТЕ ЧЕКААТ
НА ПРОЦЕДУРА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ),
ЈАКИМОВСКИ СЕ ЗАЛОЖИ ЗА УШТЕ
ПОКРАТКИ РОКОВИ

вото, што создава несигурност кај инвеститори-
те. Посочувајќи ја ефикасноста во издавање на
одобренија за градба во Општина Карпош (кои
во просек се добиваат за 48 дена, од кои 28 дена
– Бизнисот со недвижнини и градежништвото ко- истите чекаат на процедура во Градот Скопје),
ешто во овој период доживува ренесанса е заме- Јакимовски се заложи за уште пократки роко-
на за фабричките оџаци. Но, тој е и голем при- ви. За тоа се потребни неколку предуслови, пред
тисок врз урбаниот дел од градовите, општини- сè одделенијата за имотно-правни односи што
те, а обврска на локалната самоуправа е да од- поскоро да прејдат во локалната самоуправа.
говори на сите тие притисоци. Оттаму, потребно Проблем се и помалите акционери кои честопати
е што побрзо зголемување на ингеренциите на се пречка на сопствениците на поголемите повр-
локалната сампоуправа – изјави градоначални- шини градежно земјиште и во тој поглед ако е по-
кот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, на требно, треба да се интервенира и во Уставот на
панел-дискусијата на осмиот меѓународен Саем Република Македонија.
за градежништво, градежни материјали и гра- Според него, и Министерството за транспорт и
дежна механизација кој деновиве се одржува на врски „треба да ги тргне рацете од ДУП-овите“
Скопскиот саем. од кои треба да се исклучи и нацрт-фазата во
Во својата дискусија градоначалникот донесувањето, наспроти институтот јавна анкета
Јакимовски посебно ја потенцираше општестве- и контролната функција на министерството кои
ната обврска кон индивидуалната станбена из- се задолжителни.
градба. „Честопати се случува да се судрат ин- На прашањето на присутните инвеститори зошто
тересите на инвеститорите со интересите на само во општините Карпош и Центар целосно се
граѓаните, а меѓу борбата за профит и квалитетот, применува одлуката на Уставен суд за укинување
балансот треба да го изнајдеме токму ние, локал- на примената на ЛУПД и замрзнување на инве-
ната самоуправа. Во моментот, според искуства- стициите почнати врз таа основа во која било
та на Општина Карпош, најголем интерес владее фаза (додека тоа не е случај со општините Чаир
за инвестирање во колективното домување, до- и Гази Баба), Јакимовски одговори дека одлука-
дека сервисните и деловните инвестиции се во та на Уставен суд е јасна и мора да се примену-
втор-трет план, ако воопшто ги има. - Токму по- ва. Според него, ставот на ЗЕЛС кој оди повеќе
ради тоа, Општина Карпош - изјави Јакимовски, во полза на инвеститорите, не е толку меродавен
ќе го брани индивидуалното домување од сè по- (ЗЕЛС е само советодавно тело) за судбината на
големиот притисок на колективното“. проектите почнати со ЛУПД, колку што е ставот
Осврнувајќи се на легализацијата на бесправнo на Министерството за транспорт и врски. „Тоа,
изградените градби, тој го изрази својот став треба да прати инструкции до локалните вла-
дека е против екстремни решенија од типот оп- сти за постапување во врска со овој проблем, по
шта амнестија или уривање на дивоградбите, а Одлуката на Уставниот суд“ - рече градоначални-
ја критикуваше и честата промена на легислати- кот на Општина Карпош.
вата во сферата на урбанизмот и градежништ- В. Цветковска

12 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Денот на жената

КАРПОШ ЈА СЛАВЕШЕ ЖЕНАТА
Општината Карпош организи- „Нормална ли си ти?“ во изведба
раше заедничко прославување на театарот ,,Арт вени види‘‘ со
и чествување на Денот на жен- актерките Душица Стојановска-
ските права. Празникот се од- Настовска, Викторија Анѓушева
бележа во недела, 6 март, со и Боркица Станковиќ, по текст
пригодна неколкучасовна про- на Викторија Анѓушева и во
грама во ТЦ „Карпош 3“ (ТЦ режија на Милица Стојанова.
„Лептокарија“) која опфати Прославата заврши со мини
сликање на платно од академ- концерт на Дарио, и промоција и
ски сликарки, како и отворање коктел со вината од винаријата
Фотографија: Ани Костова

на изложбата ,,Во чест на жена- „Сковин“.
та‘‘ на сликарот Никола Иванов-
Балтон (техника масло на плат-
но). Потоа на платото пред ТЦ
„Лептокарија“ беше прочитана
песната „За мојата мајка“, а беа
подарени ружи на секоја жена
што беше присутна на просла-
вата.
Комисијата за еднакви мож- Истиот ден, во текот на
ности на жените и мажите при чествувањето, беше организи-
Советот на Општина Карпош, рано и бесплатно шминкање
по повод Меѓународниот ден од парфимеријата ,,Плаза‘‘, а
на жената – 8 Март, заедно со беше и прикажана претставата

« ХУМАНОТО СРЦЕ » Во исто време, нешто подоцна, во просто-
риите на ОУ „Владо Тасевски“, се одржа зав-
ЗА ДЕЦАТА СО СПЕЦИФИЧНИ БОЛЕСТИ ршната манифестација на хуманитарна-
та недела на основните училишта во Карпош,
при што, претставниците на Здружението за
остварување на правата од областа на здрав-
ственото, социјалното и пензиско и инвалидско
осигурување „Хумано срце за сите“, на основните
училишта и на Општина Карпош, им врачија при-
годни благодарници. Инаку, ова беше проект кој
се однесуваше на децата до 15-годишна возраст,
кои боледуваат од ретки и специфични болести.
Финалните манифестации на подрачјето на на-
шата општина почнаа во почетокот на март, во ОУ
Во рамките на хуманата недела на училиштата «Димо Хаџи Димов“, а потоа се проширија во сите
од Општина Карпош, минатиот месец, во просто- основни училишта на територијата на Општина
риите на ОУ „Јан Амос Коменски“, беше организи- Карпош.
рана хуманитарна манифестација. Покрај мали-
от хуманитарен концерт, се одржа и базар на ра-
котворби од учениците, при што на свечен начин
беа врачени хуманитарни срца-бразлетни.
Манифестацијата се совпадна со прославата
на патрониот прзник на училиштето. Двете ма-
нифестации ги посети и ги поздрави присутни-
те градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо
Јакимовски. „Општината секогаш ќе има подаде-
на рака кон децата со специфични болести и ќе
им дава помош во секоја смисла“, рече меѓу дру-
гото градоначалникот Јакимовски.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 13
Трибина

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК

Мајчиниот јазик
– наша врска со светот
ДЕНЕСКА ВО СВЕТОТ СЕ ЗБОРУВААТ ОКОЛУ
6.500 ЈАЗИЦИ, А НА ОКОЛУ ПОЛОВИНА ИМ
СЕ ЗАКАНУВА ИСЧЕЗНУВАЊЕ ВО МНОГУ
ДЕЛОВИ ОД СВЕТОТ
Пишува:
д-р Елена Јованова - Грујовска

Под покровителство на Општина Kарпош, во на разновидност и повеќејазичност. Република
Кинотеката на Македонија, д-р Елена Јованова- Македонија со задоволство ја прифати идејата
Грујовска одржа предавање на тема „Мајчиниот за одбележување на Ден на лингвистичка и кул-
јазик – културен белег на општеството“. турна разновидност (познат и како Меѓународен
Присуствуваа 160 ученици со предметните на- ден на мајчиниот јазик).
ставници по мајчин јазик од сите основни и средни Зборувајќи за значењето на употребата на
училишта во Општина Карпош. мајчиниот јазик, госпоѓа Јованова-Грујовска,
Ова беше најмасовната манифестација во држава- меѓу другото, нагласи дака: „Во македонскиот
та по повод 21 февруари – Меѓународниот ден на колоквијален јазик среќаваме србизми, турциз-
мајчиниот јазик, што секоја година се одбележува ми, зборови од други географски блиски јазици и
под покровителство на УНЕСКО и со поддршка од англизми. Србизмите претставуваат значаен еле-
Комисијата за образование и наука при ЕУ. мент во разговорната разновидност. Во Скопје
Општина Карпош уште еднаш излезе во пресрет и во дел од северните градски средини има-
на граѓанските иницијативи (оваа е по предлог ат поддршка од дијалектот (на пр. РУКА, ЖУТО).
на Сојузот на борци на Македонија – Општински Во последно време постои тенденција на нив-
одбор од Карпош и Одборот на МЗ „Влае 2“) и ја но намалување во секојдневната комуникација.
покажа својата заложба за негување на маке- Турцизмите, иако се ограничени во употребата,
донскиот јазик и за зачувување на јазиците на сепак се најшироко застапени (во старите град-
сите националности, со што ја реализира идејата ски средини) и се незаменливи во неформален
за толеранција и соживот на сите граѓани на контакт. На младите им овозможуваат да пока-
Карпош. жат дека имаат позитивен став кон јазичниот из-
Во своето мошне инспиративно предавање раз на своите предци (на пр. ТАМАН/ТАМАМ и
д-р Елена Јованова-Грујовска најпрвин нагла- КОМШИЈА). Минимален број примери отпаѓа на
си дека Генералната конференција на УНЕСКО географски блиските јазици: албански (веќе да-
на своето триесетто заседание во 1999 годи- довме еден пример), бугарски (во Стумица ќе
на на предлог на Бангладеш го прогласува 21 слушнете – ДИСТАНЦИОНО), ромски. Со нивната
февруари за Ден на лингвистичка и културна употреба се постигнува специфичен или шего-
разновидност и мултилингвизам. Промоцијата вит тон на исказот. Англизмите се примаат преку
на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик и литературниот англиски јазик, преку американ-
усвојувањето на Декларацијата за културна раз- скиот сленг и преку американската култура во-
личност се случува во 2000-та година, на поче- општо. Меѓу помладите генерации од градските
токот на новиот милениум со единствена пора- центри (особено Скопје), англискиот е подигнат
ка „Јазиците се важни!“. Датумот 21 февруари е на ниво на престижен јазик за комуникација.
сврзана со еден немил настан на Универзитетот Д-р Јованова-Грујовска потсети дека
во Даку кога студентите бараа право да студи- „Способноста за учење јазици треба да се раз-
раат на мајчиниот, бенгалски јазик. Во судирот со вие до четвртата година од животот преку
војската и полицијата на тој ден, во 1952 година, усвојување на еден јазик, најчесто – мајчиниот.
загинале десетици студенти. Зошто е важно значењето на мајчиниот јазик? Тој
Инаку, Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е нашата врска со светот. Преку него човек го осо-
редовно се одбележува од земјите-членки на знава светот околу себе, се вклучува во заедни-
УНЕСКО со цел промовирање јазична и култур- цата и се обединува во даден колектив (македон-

14 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Живот

ски јазик – Македонец, влашки јазик
– Влав, турски јазик – Турчин). На тој Катја Лашева
начин ги остварува своите граѓански
права, може да создава литературни
дела и да го прифати културното на-
подаруваше мартинки
следство на својот народ: песни, при-
казни, поговорки...
Во Република Македонија може-
ме да зборуваме за негување на
мајчиниот јазик преку: Македонскиот
народен театар, Албанската драма,
Турската драма, радио и ТВ-емисиите
на јазиците на етничките заедници,
друштвата за културна соработка
како Хрватското друштво за соработ-
ка, Македонско-украинското култур-
но друштво, здруженијата на Србите
и Црногорците итн.
Говорејќи за билингвизмот, д-р
Јованова-Грујовска истакна „Во поно-
во време до ран билингвизам доаѓа
и поради желба на родителите де-
тето да учи странски јазик (најчесто
светски) од најмала возраст. Така се
отворија градинки на англиски и на
француски јазик. Дел од ученици-
те и основното и средното образова-
ние го добиваат на англиски, фран- Со пригодна свеченост, во Интернационалниот клуб на
цуски, германски јазик. Слични мож- Општина Карпош, во присуство на сопругите на амбасадо-
ности се нудат и во Карпош во повеќе рите, акредитирани во Република Македонија, беше одбе-
училишта: „Орце Николов“, „Георги лежан 1 март, денот на првиот пролетен месец. Домаќинка
Димитров“, американските гимназии. на овој настан беше г-ѓа Катја Лашева, сопруга на бугарски-
Преку билингвизмот човекот станува от амбасадор. Таа, присутните многубројни гости, дипло-
свесен за својата национална разно- мати и странци кои живеат во Македонија, како и гости од
видност од една страна, но и за кул- Општината Карпош, ги запозна со значењето и традицијата
турните и цивилизациските слично- на изработка на мартинките.
сти проткаени во сличноста на моти- Тоа се, рече г-ѓа Лашева, прекрасни белези за среќа и тра-
вите во народните песни и приказни диционално се изработуваат од бел и црвен конец во фор-
и истите поучни пораки во народните ма на белегзии, синџирчиња и брошеви. Госпоѓа Катја на
поговорки кај различни народи. На тој свеченоста, во Интернационалниот клуб, во Општината
начин се зацврстуваат разбирањето, Карпош, подари стотина мартинки, при што објасни дека
толеранцијата и дијалогот. мартинките имаат голема традиција во Бугарија. Во наро-
Денеска во светот се зборуваат око- дот живее верување дека мартинките штитат од зли духо-
лу 6.500 јазици, а на околу половина ви, но, се носат за среќа, здравје, љубов и за бериќет.
им се заканува исчезнување во многу Први март е симбол на новите почетоци и на пролетта. Се
делови од светот. Во околу 200 земји верува дека мартинките им носат многу среќа на оние што
се зборуваат т.н. „мали јазици“ што ги имаат на себе, без разлика дали е тоа на раката, вратот
треба да се зачуваат и да се негуваат. или, пак, на некој дел од облеката. Црвениот конец е сим-
Опасноста за опстанокот на малите бол на женскиот принцип, додека белиот е симбол на маш-
јазици не е од соседните, исто така киот.
„мали јазици“. Проблем е доминацијата – Обичај е вакви мартинки да им се подаруваат на
на англискиот и другите „големи“ пријателите – истакна Лашева. Поздравувајќи ја ваква-
(светски) јазици. Толеранцијата, сора- та манифестација и убава традиција, градоначалникот
ботката и разбирањето се гаранција Стевчо Јакимовски се присети на детството кога и кај нас
за зачувување на „малите јазици“ на се правеле мартинки, обичај што се практикува главно во
Балканот. источниот дел од земјава.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 15
Толеранција

„ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ“

Во ќор-сокак
со дискриминацијата
ЗА ОПШТИНА БЕЗ
ДИСКРИМИНАЦИЈА, ЗА OПШТИНА
И ДРЖАВА СО ГРАЃАНИ БЕЗ
ДИСКРИМИНАЦИЈА И ПРЕДРАСУДИ,
ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА КОН РАЗЛИЧНИТЕ
ОД СЕБЕ...
Под ова мото, на 24.2.2011 година, во СУГС „Отворете ги прозорците“ (Магдалена Димкова)
гимназија „Никола Карев“ беше одржана пригод- и Општина Карпош.
на манифестација посветена на спречување на Како и секогаш, кога се во прашање права-
секаков вид дискриминација во семејството и во та и слободите на граѓаните, вклучително и на
општеството. Во прилог на таквите настојувања оние во Општината Карпош, на споменатиот на-
беше изведена претставата „Отворени прозор- стан присуствуваше и градоначалникот Стевчо
ци“, по текст на ученичката Благица Бајиќ и под Јакимовски. Во пригодно обраќање пред при-
менторство на професорката Билјана Костова, сутните, градоначалникот Јакимовски рече:
која е наедно и претседател на Комисијата за ед- „Со дискриминацијата од каков било вид, и
накви можности на жените и мажите. кон кого било (без разлика дали се однесува за
Свој удел во запознавањето на граѓаните на лица со оштетен вид, на лица со друга попрече-
Општина Карпош со начините на спречување на ност во развојот или од кој било друг вид на ин-
половата и секаков друг вид на дискриминација, валидитет) секојдневно се соочени илјадници
имаа и Републичкиот центар за поддршка на наши сограѓани, без разлика дали се тоа инци-
лица со интелектуална попреченост „Порака“ денти испади или нетолеранција во контину-
(Маја Гацовска), Здружението на граѓани итет. Тоа е можеби рецидив на лоша практи-
ка, на лична култура, но ние како најодговорни
и најповикани, тука сме тоа да го спречиме, тоа
да го смениме и да испратиме една гласна по-
рака за недискриминација. Со ова наедно, и са-
мите ученици ќе добијат шанса да научат нешто
повеќе за недискриминацијата уште од рана воз-
раст, време кога тие се формираат како личности
и кога се гради односот кон другите, поинакви од
себе. Општина Карпош е прогласена за општина
со најмалку дискриминација и ние од наша стра-
на ветуваме дека ќе опстоиме на тој пат и во ид-
нина, и ќе го шириме духот на разбирање, еднак-
вост и толеранција“, заклучи градоначалникот
Јакимовски.
Настанот беше збогатен со прикажување на до-
кументарен филм, при што Јована Тренчевска,
советник во Одделението за родова рамноправ-
ност при Министерството за труд и социјална по-
литика, презентираше извадоци од одредбите
од новиот Закон за заштита од дискриминација.
На крајот, свои гледања кон овој Закон иска-
жаа и Василка Димовска од Републичкиот цен-
тар за поддршка на лица со интелектуална по-
преченост „Порака“ и Владимир Лазовски од
Здружението „Отворете ги прозорците“.

16 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Истражување
ОБРАЗОВАНИЕ
те во градот Скопје и поширо-
Училиштата и родителите ко во Р. Македонија. Релативно
висок е процентот на родите-
– за подобро образование ли (73%) кои се изјасниле дека
и друго свое дете би запишале
во истото училиште, што укажу-
ВРЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИ ДОБИЕНИ ОД ва на висок степен на лојалност
НЕОДАМНЕШНАТА АНКЕТА МОЖЕ ДА СЕ КОНСТАТИРА кон соодветните училишта.
ДЕКА 67 ОТСТО ОД РОДИТЕЛИТЕ ИЗРАЗИЛЕ Анкетата покажала дека 68%
ЗАДОВОЛСТВО ОД НАЧИНОТ НА КОЈ НИВНИТЕ ДЕЦА од испитаниците искажале на-
СЕ ОБРАЗУВААТ И ВОСПИТУВААТ ВО ОСНОВНИТЕ И мера за ширење на позитив-
ни усни препораки на училиш-
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА КАРПОШ тето во кое учат нивните деца,
Меѓу фундаменталните про- на одговорени прашалници кај но, сепак, не е за занемарување
екти на локалната самоупра- некои од основните училишта и процентот на родители (19%)
ва на Општината Карпош е е помал, тој е значаен во однос кои се изјасниле негативно по
и Стратегијата за развој на на вкупниот број на ученици во ова прашање.
основното образование во оп- соодветните училишта. Тимот Покрај другото, констатирано е
штината, за периодот 2011- што го вршеше истражувањето следното: нема екстремни не-
2016 година. Со цел истиот да смета дека станува збор за ре- гативни и позитивни оцени од
биде во функција на целосно- презентативен примерок (500) страна на испитаниците, од-
то подобрување на образов- и дека анкетата може да се сме-
ниот систем, преземени се не- та валидна за крајната цел на
опходни активност, пред сè, истражувањето.
согледување на актуелната Интересно е дека 2/3 од анке-
состојба во сферата на образо- тираните родители се мајките,
ванието и утврдување на сег- 98 проценти од родителите
менти чија промена е нужна. За (учениците) живеат во град, 95
добивање на поверодостојни проценти се Македонци по на-
информации беше спроведе- ционалност, најмногу од нив
но истражување со цел да се на возраст од 31 до 40 годи-
добие реална слика за тоа во ни. Исто така, 60% од анкети-
која мера основните училишта раните се со високо образова-
во Општината ги задоволува- ние, односно 79% од испитани-
ат стандардите за квалитетно ците имаат повисоко образова-
образование на учениците од ние од средното, меѓу нив 91%
прво до осмо одделение. По пат се вработени, а 90% имаат над
на анкета реализирана преку 20.000 денари.
родителите на учениците доби- Врз основа на добиените ре- носно од ниту една категорија,
ени се одговори врз кои се изве- зултати може да се констати- тие не се ниту целосно незадо-
дени оптималните заклучоци. ра дека индексот на задовол- волни, ниту целосно задоволни.
Од 1860 прашалници кои беа ство на родителите од начинот Поедноставно кажано, по-
испратени до нив, пополнети се на кој нивните деца се образу- веќето од родителите изрази-
само 557. Како што е нагласено ваат и се воспитуваат во основ- ле задоволство од образовни-
во извештајот на истражувач- ните и во средните училишта от процес на своите деца, но
киот тим, „дистрибуцијата на во општината Карпош, изнесу- има и такви кои сметаат дека,
прашалниците беше изврше- ва 67%, што претставува ре- во тој процес има недостато-
на согласно со расположливата лативно висок индекс на задо- ци, пред сè, отсуство на пого-
база на и-мејл адреси“. волство. лема соработка на релација ро-
Најголем процент на одгово- Пресметката на индексот на дител – управа на училиштето.
рени прашалници се доби- задоволството би имала мно- Спомнатото истражување по-
ени од страна на испитани- гу поголемо значење доколку кажа дека локалната самоупра-
ците од три училишта и тоа: има можност за негова според- ва на нашата општина продол-
„Петар Поп Арсов“ (32%), „Јан ба со индексот на задоволство- жува со конкретна реализација
Амос Коменски“ (25%) и „Вера то на главните конкуренти, или на ветените промени и
Циривири-Трена“ (15%). Но, и во конретниов случај, основ- подобрувања во сите сфери на
покрај фактот што процентот ните училишта во општини- општествено живеење. М.Р.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 17
Занаети

НА ЧАШКА МУАБЕТ СО
ЗЛАТЕ ЗАФИРОВСКИ

Доктор за часовници
Постои вистина во старата народна поговор- Пане Станинов, прочуениот Џек. Кај него ме ис-
ка дека „лекот е пред куќниот праг“, а тоа го прати татко ми, знаејќи дека само кај некој по-
потврдува и забелешката на еден наш угле- строг негов колега можам да научам повеќе. И
ден сограѓанин кој живее во Холандија. Имено како што велат другите, изгледа дека и сум под-
тој, Таки Димитровски, при една наша неодам- научил нешто.
нешна средба, бликаше од среќа велејќи ми Целата филозофија во овој занает е на часовни-
дека не може да поверува во она што му се слу- кот да му ја вратиш душата, да му го покренеш
чило. „Замисли, ти се молам, јас ја свртев цела срцето. Јас се фатив на таа мамка и не ми треба-
Холандија и половина Белгија барајќи мајстор ше строг мајстор, бидејќи од прв момент ме ин-
што може да ми го поправи часовников – инаку тригираше како таа комплицирана машинерија
од ситни шрафчиња, пружини и
НАЈДОБРИОТ ЧАСОВНИЧАР НА ОВИЕ тркалца, функционира, поточно
ПРОСТОРИ ИМА „ОРДИНАЦИЈА“ НА ПАЗАРЧЕТО како се попрва кога ќе се закочи.
„ТАФТАЛИЏЕ“ И Е СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ПОПРАВКА За скоро една година влегов во
„штосот“, што ќе рече ги научив
НА АНТИКВИТЕТНИ И ГОЛЕМИ ЧАСОВНИЦИ основните работи, но главното го
КОИ ГИ КРАСАТ СААТ-КУЛИТЕ И КАТЕДРАЛИТЕ учев без помош на моите учите-
ли. Ги земав часовниците што беа
НИЗ БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ. во кутијата „отпишани“ и од таму
драг спомен во семејството, и не го најдов, а го вадев еден по еден и ги поправав. Делови за тие
најдов овде на пазарчево“. часовници или немаше на лагер, или немаше од
Тоа беше конкретен повод за разговор со мајстор каде да се нарачаат и решив сам да ги правам.
Злате Зафировски, часовничар кој го познавам Тоа толку ме окупираше што едно делче го изра-
како многу успешен фоторепортер, поточно како ботував и по неколку денови. Тоа ми стана нави-
пионер на папарацо-фотографијата во македон- ка и си се убедив себеси дека нема часовник кој
ските печатени медиуми. не може да се поправи, само треба да има мајстор
Му ја раскажувам случката со господин Таки, а кој сака да му ја врати „душата“.
тој, шеретски смеејќи се, ми вели дека „овде има Таа моја филозофија дека нема непоправливи
приказна, но нема кој да ја слушне“. „Има“, му часовници се расчу низ чаршијата – ние имавме
возвраќам, го потпрашувам и истовремено беле- дуќан во Старата чаршија, па низ Македонија и
жам елементи за приказнава што следи. балканските земји, се разбира.
– Јас занаетот го учев од татко ми Душан, кој беше Додека муабетиме, мајстор Злате ја склопува
прочуен часовничар, ама чесно е да кажем дека комплицираната машинерија на еден доста стар
го научив како чирак во дуќанот на мајсторот ѕиден часовник и во тоа е толку задлабочен што

18 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Информации

независно од нашето присуство си прави муабет ОБУКА
со неа. „Чекај, не мрдај, само уште малце, па ќе ЗА ПРВА ПОМОШ И СПАСУВАЊЕ
те скротам“, и се обраќа на свитканата пружина...
Малото дуќанче е исполнето со рустикални
ѕидни часовници, што ми дава повод да го запра-
шам мајстор Злате, дали му се специјалност ток-
му ѕидните покажувачи на времето. Таман рабо-
та да е така. Вистинскиот часовничар не смее да
има специјалност, бидејќи ако отвори дуќан не
би смеел да врати ниту еден муштерија, што ќе
рече дека треба да знае да ги поправа сите видо-
ви часовници, од најмалите до најголемите, ста-
ри и од најновата генерација.
– Вистина е – вели како за себе – дека изумреа
вистинските часовничари, а и оние што работат Во Едукативниот тренинг центар при Црвениот
немаат сметка да ги попрваат овие антички ек- крст на Република Македонија, на 21.2.2011 го-
спонати. Да разберете што сакам да кажам, ќе ви дина стартуваше обука на просторната едини-
го кажам следното: „Јас овој преубав ,дедо’ го по- ца за заштита и спасување.
правам цели три дена и ниту во сон од негови- Припадниците на Единицата посетуваат курс
от сопственик не можам да побарам пари колку за укажување на прва помош, на вода, при по-
што чинат моите дневници, а да не зборувам за жари и од урнатини, со што се здобиваат со не-
мајсторлакот...“ опходните знаења и стекнуваат искуство за
– Ме прашувате за поправка на часовник со која дејствување во вонредни околности.
посебно можам да се пофалам. Е, такви има мно-
гу, но попрваката на часовниците на катедрала-
та во Чаковец и оние во музејот во Вараждин, во
Хрватска, ги сметам за круна на мојата досегаш-
на работа. А дека не се фалам и не зборувам од
ракав, еве погледнете ги овие „пусулчиња“ – вели
нашиот соговорник и ни ги покажува потврди-
те и пофалниците од кои се чита и се гледа дека
поправката на вредните часовници е дело на
мајстор Злате Зафировски од Македонија.
– Таквите, крупни и комплицирани зафати надвор
од земјава, ги правам во летниот период. Преку ЉУБОВ – ЗА ОСАМЕНИТЕ,
зима примам порачки, се договарам, а летно вре- СТАРИТЕ, СОЦИЈАЛЦИТЕ
ме одам, се одморам и ги поправам навистина
старите и вредни часовници – вели мајстор Злате На 14 февруари, на католичкиот Свети
и додава дека и овде има работа. – Ме радува што Валентин и православниот Свети Трифун,
нашиве луѓе баталија да носат бижутерија од ча- Општина Карпош на оригинален начин ја сла-
совници што на кило се донесуваат од Далечниот веше љубовта. Љубовта има илјада лица, а
Исток и што ги поправаат своите заборавени и за- Карпош денес ја искажа кон оние на кои им
поставени, но квалитетни „чекиќари“. е најпотребна: старите и осамените лица,
Зборуваме со мајстор Злате за колекционери на социјално загрозените семејства, како и лица-
часовници, за вредни примероци кои тешко се та без семејство кои живеат на територијата на
попраават и кои му се предизвик, но и за тоа дека општината. Со голем пиетет и внимание, градо-
одамна својата мајсторија и трудот ги наплатува началникот Стевчо Јакимовски помина во едно-
според личната проценка на муштеријата. часовно дружење со околу сто свои сограѓани
При крајот на разговорот, на вратата на дуќанот од оваа социјална категорија на кои им органи-
буквално затропа една убава жолта мачка. Злате зираше пригоден појадок.
станува, и ја отвора вратата и вели: „Еве ја ‚шмиз- Во своето обраќање до нив, градоначални-
лата‘, огладнела и дојде да се ‚огребе‘. Што да кот Јакимовски посака ваквата средба да ста-
правам, се сакаме главно на моја штета, згора на не традиционална, токму на овој ден, и на свои-
тоа соседите ми љубоморат што таа мене ме из- те сограѓани им посака нивните социјални гри-
брала за пријател“, вели „доктор“ Злате, гласно жи да се само привремени и што побрзо да ги
смеејќи се. М.Раденковиќ надминат.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 19
Интервју

НИКОЛА РИСТАНОВСКИ, АКТЕР

Семејството,

Фотографија: Петар Петренко
засолниште и инспирација
МОЈОТ ДОМ Е НЕЗАМЕНЛИВА
ДЕСТИНАЦИЈА ВО КОЈА ИМАМ СЕ
ШТО МУ Е ПОТРЕБНО НА ЕДЕН
УМЕТНИК ЛЕСНО ДА СЕ СПРАВИ СО
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОБВРСКИ НО И
СО СВЕТОВ НА КОЈ МУ СЕ ПОТРЕБНИ бота е, лидер, капитен, водач...
Урбан: Кога сме на оваа релација Белград-
МОРАЛНИ КОРЕКЦИИ Скопје, има ли разлика во театарскиот живот-
Сè е просто кога ќе го допре раката на генијот, не мислам овде на самата игра, туку на сè што
запишал мојот пријател Фјодор Михајлович театарот го чини тоа што е, искрено?
Достоевски. Такви се глумата и ликовите Ристановски: Па, има разлика, пред сè во големи-
кои на театарските сцени ги толкува Никола ната на средината, горе има повеќе театри, а со
Ристановски. Без претерување, аурата на гениј тоа и простор за повеќе ангажмани, поголем про-
лебди околу Ристановски и кога е надвор од стор за себе, за самоискажување. Сè друго е, ре-
сцената, неговото неприкосновено царство. чиси исто. Има играчи што се добри таму, а има
Разговорот за „Урбан“ го прифати без колебање, играчи што се добри и овде, но таму има еден по-
карактеристично за вистинските или за самона- инаков однос кон актерот, кон култот на акте-
речените ѕвезди. Во паузата меѓу едно студиско рот. Тој таму е централна фигура и му преостану-
снимање и вечерната претстава во МНТ, а пред ва да се занимава само со својата основна рабо-
заминување за Белград, со нашиот сограѓанин та, ако тоа го прави добро, или подобро од други-
и лауератот на двете најголеми театарски на- те, има и соодветен третман. Јас сум во театарот
гради на овие простори, разговаравме еден час. од 1992-1993 година и никогаш не сум имал чув-
За тоа време не можев да се ослободам од за- ство дека немам третман, ниту сум имал потре-
клучокот дека Никола е чиста реинкарнација ба со тоа да се занимавам, освен на моменти кога
на Ахмет Нурудин, јунакот на големиот роман чувстуваш дека би можело повеќе да се даде, а
„Дервишот и смртта“ на исто така генијалниот и повеќе да се земе. Ако има разлика, а има, то-
Меша Селимовиќ. гаш тоа е во квалитетот на поединецот кој некој
Урбан: Во Скопје се враќаш како актер кој ми- знае да го ангажира, да го постави на вистинско
натата година ги освои двете најголеми те- место.
атарски актерски награди на овие просто- Урбан: Со години го следам културниот живот
ри („Добричин прстен” и наградата „Зоран во градов и имам впечаток дека ти за разлика
Радмиловиќ”) и гледано од таа позиција, каков од другите твои колеги, не беше дел од кафе-
е овде одгласот кај публиката и посебено меѓу анските ролји, карактеристични по претстави-
твоите колеги? те кои беа гледани?
Ристановски: Што се однесува до публиката, мис- Ристановски: Токму така. Точно. Но бидејќи по-
лам дека ништо не се сменило, јас работата си ја следните години толку време поминувам во те-
работам како пред петнаесет години. Деновиве атрите, на проби, во разговори со колегите, па и
некој истото ме праша и јас одговорив, па еве, по- во бифеата и чувствував потреба да стасам и за
вторувам, дека никогаш не калкулирам со рабо- некои други работи, да бидам таму каде што на-
тата и не ми е битно каде работам, но важно ми вистина сакам да бидам... Ако си нонстоп во те-
е како и со кого работам. Или, фудбалски да се атарот, стануваш бајат, луѓето ти стануваат так-
изразам, не ми е битно дали играм на „Вембли“ ви, а јас сакам некоја рамнотежа и тоа не онака
или на некоја ледина бидејќи девизата ми е се- од мода, туку интуитивно и никогаш никаде не се
когаш, ако нешто работиш, работи го, или вооп- задржувам повеќе отколку што е навистина по-
што не го започнувај. Спортот ми е некој параме- требно, со мерка.
тар во однесувањето кон работата и кон животот. Урбан: На оваа релација, каква е дружбата
Секаде има поединци, секаде има стратегија, пу- по претставите во белградското културно-
блика, но оној што најдобро си ја врши својата ра- колегијално ниво?

20 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Ристановски: Во принцип прекрасна. Навистина е привилегија да се толкуваат Нурудин и Леоне
уживам во дружењата со колегите од Белград, и сите други ликови во овие грандиозни лите-
можеби и затоа што некој од нив ми беа и ми се ратурни дела. Режисерите (Егон Савин и Јагош
идоли... Во последно време често го спомнувам Марковиќ) изгледа во мене, како што кажавте, и
Ѓуза Стоиљковиќ кој ми беше идол, а еве сега физички виделе актер кој може да ги толкува на
играм со него, се дружиме и разговараме за мно- сцената и се случи тоа што се случи. Ако гледам
гу нешта и надвор од театарот. Инаку, забележав според искуството, по претставите на пример,
дека секаде онаму каде што има работа, креа- имам впечаток дека секој што доаѓа да ја гледа,
тивна работа, онаму каде што театрите се полни, себеси се гледа како Ахмет Нурудин, ако не цело-
каде што театарскиот живот дише со полни дро- сно, тогаш во некои сегменти и тука лежи универ-
бови, атмосферата е прекрасна и дружењето е залноста на тој лик, односно роман. Всушност,
такво. Онаму, пак, каде што тоа недостасува или сите се наоѓаме во некој пасус од некоја стра-
отсуствува, има незадоволство, недоразбирања, ница, мисла, монолог, тага, желба, мечтаења,
па и кавги. љубови, така што јас мислам дека секој мислеч-
Урбан: Како ти се случи наеднаш да влеташ во ки, чувствителен човек може да биде Нурудин.
двата главни лика во двете најголеми литера- Урбан: Сигурно веќе те прашувале за „пречка-
турни и драмски дела Нурудин („Дервишот и та“ наречена јазик, но јас не би те прашал за
смртта”) и Леон Глембај („Господа Глембаеви”)? толкувањето на Нурудин, но те прашувам за
Ристановски: Тоа е од Бога. Се случи без пре- Леон, бидејќи се работи за хрватски јазик, по-
мисла и без моја желба, бидејќи да е така тоа би точно за „крлежијански“ јазик?
Ристановски: Мислам, нескромно кажано, многу
добро се справив, дури, во тој однос имав пред-
ност бидејќи имав дистанца во однос на сите дру-
ги и тоа ми дава способност во ликот да влезам
без остаток. Тоа е како да читате книга одблизу,
па буквите ви се развлечени, нејасни, но кога ќе
се одалечите, сè е во ред. Освен тоа, тие се пре-
красни мелодични јазици, театарски јазици, до-
волно е да ги отворите ушите и да слушате. Јас
ги решавав музички тие, условно кажано, јазични
пречки и изгледа излезе добро.
Урбан: Какви се одгласите на твоите успеси
горе меѓу твоите колеги овде, ако се има пред-
вид присутната балканска завист, без и со при-
чина?
Ристановски: Зависта е човечка особина и ние
не сме имуни на неа, а мислим дека таа е при-
роден придружник на секого, па и мој. Инаку, јас
пријатно се чувствувам. Генерално, во однос на
публиката и на колегите, имам чувство дека сум
дел од нив, и не сум забележал некое излегување
од таа релација. Се друго е помалку важно, а за-
виста е нашиот природен придружник. Така било
и така ќе биде.
Урбан: Ти си роден во Чешка, таму си поминал
добар дел од детството и што останало од тоа
твое родно место, гледано од сите страни на
твоето битие?
Ристановски: Убаво прашање, убава тема за раз-
говор. Па станува збор за исконската судбина на
Балканецот, на Македонецот кој е секогаш но-
мад. Моите родители таму стасале по прогонот
од Грција, по граѓанската војна и јас во Чешка,
во Острава живеев десет години, токму тогаш
кога човек го осознава светот и се околу себе,
било нереално, барем јас така мислам. Станува кога многу нешта во животот му се случуваат
збор за еден од најголемите романи воопшто, првпат. Од таму носам убави спомени. Детството
односно за најголем драмски текст и навистина ми беше навистина шарено, организирано и ба-

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 21
Интервју

гажот што го понесов од там и луѓето имаат проекции кон моите ликови,
таму ми беше и ми е мно- имаат идентификации со моите ликови и јас со
гу значаен во животот. тоа не калкулирам и се звршува само на тоа. Или
Од Острава дојдовме во најпрецизно – луѓето ме знаат.
Тетово, оттаму јас дојдов Урбан: На иста релација е и ова, можеби инди-
во Скопје, за да се обра- скретно прашање, а гласи: колку е адекватен
зувам и мислев дека сум материјалниот одглас на твоите големи улоги и
се вкотвил, но не било распродадени театарски претстави?
така. Изгледа ми било Ристановски: Некој да ми кажеше дека во животот
судено да се селам. Кога ќе работам работа која ја сакам, а притоа и дека од
сме кај детството, би ре- неа ќе живеам, ќе сметав дека е нереален, но ете,
кол дека јас го поминав јас ја работам работата што ја сакам вистински, а
во една урбана среди- уште од тоа и преживувам, е тоа го сметам за го-
на, а дојдов во една по- лем успех.
малку урбана среди- Урбан: Имаш ли вистински пријател и како би го
на, во еден друг сензи- дефинирал вистинското пријателство?
билитет и тоа за мене Ристановски: Една од убавите работи што ми се
беше мошне возбудли- случува во професијата, во Македонија и надвор
во. Доволно е ако кажам од неа, се пријателите. Ги имам и тоа е моја огром-
дека во Тетово, во својата десетта година првпат на радост, пред сè, бидејќи јас умеам работите да
видов некои домашни животни. Во детството се ги канализирам и да ги разликувам нештата, па и
стекнав со систематизираност која многу ми по- тоа што е, а и што не е пријател. Впрочем, лажните
мага во сегашното живеење. пријателства демнеат и во супермаркет, а не пак
Урбан: Забележав дека во јавни настапи, на во мојата професија, но вистинските пријателства
телевизиите често и нè прашан ја спомнуваш се видливи. Без глорификација на тој поим –
ќеркичката Мила. Секогаш кога сакаш да сооп- пријателството и семејството се две работи за кои
штиш нешто важно, да пратиш некоја порака, вреди да се живее, што е и темата на „Дервишот“.
ја спомнуваш Мила? Урбан: Кога се ќе ти „збоктиса“, каде наоѓаш
Ристановски: Интересно, но сосем точен заклу- прибежиште, имаш ли катче во кое бегаш?
чок. Тоа не е ниту смислено, ниту тенденциозно. Ристановски: Со еден збор, како и да звучи, одго-
Таа едноставно извира, се појавува секогаш кога ворот е: ДОМА.
зборуваме за кариерите, за тоа што е и што поми- Урбан: Мислам дека не e излитена фразата дека
нало, за општеството, за некои паметни работи... зад успешен маж (не мислам тука на совреме-
Едноставно Мила искрснува и сè останато е по- ни бизнисмени и политичари) стои силна жена.
малку важно. Таа наеднаш влегува во кадарот и Тебе никогаш не сум те слушнал да зборуваш за
тогаш, колку и да е важен, муабетот завршува. твојата жена, или накратко, со каква жена жи-
Урбан: Кога човек како ти, наеднаш станува вееш?
енормно популаран и славен, заслужено, дали Ристановски: Токму со онаква со каква што плани-
помислуваш на родителите? рав да живеам. Да беше поинакво сè за што збо-
Ристановски: Апсолутно да. Тие се дома, добро се, рувавме, би било депласирано. Ако сакаш верувај,
дел се од мене, во тек се со сè, можеби не така на- ако не, добро. Но, ако е поинаку, животот не би бил
падно, со се што ми се случува. На нив помислувам тоа што е, и каков што јас го сакам.
секогаш кога немам време да ги посетам и мис- Урбан: Можеби по Нурудин, излишно е
лам дека е тоа чиста антропологија. Постојат ро- прашањето кој лик би сакал да го толкуваш во
дители, постојат нивните деца и децата на нивни- иднина?
те деца. Не сум ги прашал, но верувам дека се за- Ристановски: Навистина, по сè она што сум го
доволни од она што го работам и како го работам. играл немам некоја желба или перцепција, но по
Урбан: Никола, како се справуваш, или подобро се ми фали една добра комедија, ми треба една
речено, како се браниш од љубомората на со- оддишка од оние психолошки и патолошки лико-
пругата, која е извесна, ако се има на ум дека ва- ви. Инаку, би сакал ако е можно да го играм Одисеј.
жиш за убав маж и голем актер, па уште „заски- Во него се содржани сите нешта по кои копнееме
тан“ во Белград? сите ние.
Ристановски: Би сакал да имам очи и однадвор Урбан: И најпосле, во какви релации си со
да видам дали сум толку убав. А што се однесува Господ, твојот господ?
на љубомората, таа не постои. Навистина. Скоро Ристановски: Во одлични, на директна телефон-
некој ми го постави истото прашање и јас исто ска врска сме.
ќе одговорам. Јас сум јавна личност, јавно рабо- Миле Раденковиќ

22 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Портрет

Добриот човек
и одач Трифе
РАЗБИРАЊЕТО НА РАБОТИТЕ
И ПОЧИТУВАЊЕ НА ОНИЕ ШТО
ТЕ ОПКРУЖУВААТ, НА РАБОТА И
СЕКАДЕ, Е УСЛОВ ЗА ДА НИ БИДЕ
ДОБРО И ДА ОДИМЕ НАПРЕД ВО
СЕКОЈА СМИСЛА НА ЗБОРОТ презентативец во одбојка, формирал семејство и
бил успешен државен службеник.
Има ли поголема сатисфакција за човек кој успе- - Сега се други времиња и други правила на игра-
ал на работното место, вработените, надредени та и јас ги разбирам актерите на политичката сце-
и подредени да го ословуваат како што го осло- на, само често се прашувам како е можно еден
вуваат неговите блиски и пријателите. Ако так- млад човек да потпадне под нечие влијание тол-
во нешто му се случи на некој кој цел работен век ку што без основа ги навредува колегите од спро-
го поминал во општествената организација или тивниот политички табор.
институција, тој со право може да се нарече човек. Разбирањето на работите и почитување на оние
Со таква привилегија може да се пофали господи- што те опкружуваат, на работа и секаде, е услов
нот Тифун Трифуновски, долгогодишен раководи- за да ни биде добро и да одиме напред во секоја
тел во Општината Карпош, сега на функција прет- смисла на зборот. Јас од тој принцип не отстапу-
седавач на Советот на Општината. Фактот дека вав и цели четириесет години ги поминав, речиси
така го ословуваат и советниците од опозицијата, на истото работно место. Можеби и затоа кариера-
политичкото или кое било друго немаат никакво та ми бе беше „рамна“, во неа немаше позначајни
значење во однесувањето на оној што е човек во скокови ниту падови. Навистина сум задоволен со
духот на познатата максима на Горки (Човек, кол- себе и мислам дека исто би се однесувал кога по-
ку гордо звучи тоа). вторно би почнувал општествено одење низ жи-
Ако господинот Трифуновски би го портретира- вотот.
ле потпирајќи се на приказни и анегдоти на оп- Сега кога сум веќе пензионер немам никаква при-
штинарите, портретот би личел на панегирик за чина да зборувам поинаку од она што е, и во таа
некој благородник, бидејќи секој обид да „исчеп- смисла можам да потенцирам дека и пред гло-
каме“ нешто што не е пофалба, остана неуспешен. балните општествени промени и по тоа имав
Таа, однапред формирана перцепција за него до- разбирање и одлична соработка со претпоставе-
бива потврда во канцеларијата на претседавачот ните, со градоначалниците. Лично сум горд што
на Советот на Општината. ниту во една ситуација не сум се изневерил сами-
Повод да се сретнеме со господинот Трифуновски е от себе, па ни во ситуациите кога другите сметаа
Благодарницата на Црвениот крст на Македонија, дека поради политичиот миг трба да се воздржам
која токму нему му беше врачена како на прет- од јавно истапување. Ова ви го велам бидејќи
ставник на општина која е рекордер во крводари- сум дел од најуспешната партиска организација
телство. на СДСМ од нејзиното формирање. И порано, а и
- Да, го соборивме рекордот во дарување на сега, сметам дека рак-рана на нашето партиско-
крв. Собравме 567 единици крв, повеќе од која политичко битисување се кадрите. Од квалитетот
било институција или организација во држава- на поединецот зависи и квалитет на партијата, по-
та. Морам да истакнам дека голема заслуга за литиката, односно на државата во целина...
тоа, покрај благородните луѓе, и припаѓа ѝ на Да имам хоби. Рибар сум бидејќи уште како млад
госпоѓата Евантија - вели нашиот домаќин, вед- открив дека фокусирањето на тапата значи ви-
наш потврдувајќи ја причинаата поради која ужи- стинско опуштање и одморање. Сакам, исто така,
ва сеопшт углед во локалната самоуправа на на- да потенцирам дека сум страствен одач. Еве, теш-
шата Општина. ко дека ќе поверувате дека од јануари до 20 де-
Признава дека чувствува носталгија за „старите кември оваа година имам препешачено точно 4.
добри времиња“, можеби и поради фактот дека во 200 километри. Имено, кога пешачам изодениот
тие времиња ги остварил сите свои соништа: стек- пат прецизно го мерам и ако даде Господ ќе про-
нал факултетско образование, бил државен ре- должам со одењето. М.Р.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 23
АКТУЕЛНО
ГЛАСОТ НА АКАДЕМСКАТА ЈАВНОСТ

Загрозен суверенитетот
на Универзитетот
но само протрчале низ образованието. На соби-
Пишува: рот пред споменикот на патроните „Св. Кирил и
проф. д-р Зоран Т. Поповски Методиј“ излегоа над 300 професори и соработ-
ници од УКИМ кои рекоа „Доста е“. Иако власта го
Можеби на некои од читателите на „Карпош ур- игнорираше овој настан и ги донесе измените на
бан“ ќе им биде невообичаено што во овој број на Законот за високото образование, тркалото поч-
нашиот општински гласник ќе се слушне и гласот на да се движи и нема враќање назад.
на академската јавност (Vox аcademica). Па ток- Како што е познато, и во овој случај власта се
му во тоа е и разликата меѓу Општина Карпош обиде да направи контрапротест и тоа со никој
и другите општини, која е своевидно гнездо и друг, туку со „студентите“. Претпоставувам дека
на граѓани од академската провиниенција, за- наводниците доволно ви кажуваат какви сту-
ради што нивните проблеми и императиви тре- денти учествувале на овој карикатурен собир.
ба да бидат споделени и со другите граѓани на Луѓето беа толку многу изненадени од собирот
Општината. што „сами“ го организираа, така што пред каме-
Се разбира, нашата општина нема намера да на- рите не знаеја да кажат зошто се дојдени. Тие 50-
влегува во решавање на проблемите од академ- ина присутни „студенти“ воопшто не беа свесни
ската сфера бидејќи тоа не е во наша надлежност, дека направија преседан во светската академ-
како што нема намера ниту да го следи трен- ска историја во кој студентите рака под рака со
дот на отворање „селски“ факултетчиња со кои власта протестираат против своите професори.
се провинцијализира Никогаш и никаде не
и се вулгаризира ви- КРЕВАЈЌИ ГО СВОЈОТ ГЛАС ПОРАДИ се случила таква чудна
сокото образование во НЕКОНТРОЛИРАНОТО МЕШАЊЕ НА симбиоза. Обично сту-
Македонија како ника- дентите се авангар-
де во светот. ДРЖАВАТА ВО АВТОНОМИЈАТА НА да во изразувањето
Но, ајде да го „слуш- УНИВЕРЗИТЕТОТ, СЕ ОГЛАСИЈА НАД на незадоволство од
неме“ гласот на ака- состојбите во високо-
демската јавност (Vox 300 ПРОФЕСОРИ И СОРАБОТНИЦИ то образование и тие
academica)! Откако ак- ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И ги повикуваат свои-
туелната власт успеа те професори да им се
во јавноста да соз- МЕТОДИЈ“ ПОРАЧУВАЈЌИ: „ДОСТА Е“ придружат. Среќа што
даде впечаток дека универзитетите се дув- ова или не се студенти или не се вистински ре-
ла за корупција и недисциплини, а универзи- презенти на студентите од УКИМ.
тетските наставници се криминалци и нера- Веројатно се прашувате, почитувани читатели,
ботници, во Скопје се случи протест на врабо- каква врска има Општина Карпош со овие наста-
тените на најголемиот и најстариот универзи- ни. Голема. Имено, во иницијативниот одбор се
тет во Македонија, Универзитетот „Св. Кирил обрати до претседателот на државата, од кого,
и Методиј“ (УКИМ). Протестот беше просле- пред сè, како универзитетски наставник, побара
ден со прашањето: „Каде беа до сега?“ Но, и со да не го потпише указот за фантомскиот закон и
констатацијата „Па и досега ве газеа каде и како ја информираше Европската асоцијација на уни-
ќе стигнеа“. верзитети за случувањата во нашето високо об-
И тоа не е далеку од вистината ако се знае разование. Иницијативниот одбор во меѓувреме
дека државата толку се навикна да се меша се претвори во Уредувачки одбор на независното
во автономијата на Универзитетот, што беше списание „Вокс академика“ (Vox academica) чија
прашање само на време кога чашата ќе се пре- промоција се случи во февруари.
лее. И додека другите три државни универзи- И во овој случај, ние, неколкумина жители на
тети – исплашени од ова брутално однесување Општина Карпош, членови на „Вокс академика“,
на државата која отвори факултети скоро во покажавме дека сме имуни на притисоци и како
сите гратчиња во Македонија и која ги секна из- слободоумни луѓе сме подготвени да повлечеме
ворите за финансирање на науката наспроти значаен број колеги од нашата фела и да даде-
антиквизацијата – молчеа, УКИМ се дигна. ме до знаење дека нема да може веќе да се гази
Без поддршка на легалните органи, професорите по автономијата на универзитетите. Оти ако таа
се самоорганизираа и на 27.1.2011 покажаа дека валкана мисија на државата успее во сферата на
веќе нема да молчат пред налетите на протагони- високото образование, во другите области тоа ќе
стите на оваа владејачка структура, кои очиглед- биде многу полесно.

24 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
ФРАНКОФОНСКА
ВО ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
УЧИМЕ ГЕРМАНСКИ КАКО
ОБВРСКА И КАКО ЗАБАВА ГРАДИНКА ВО КАРПОШ
Основното училиште „Владо Тасевски“ на ниво на
Република Македонија е едно од трите партнер-
училишта со Владата на Сојузна Република
Германија. Исто така, во ОУ „Владо Тасевски“ веќе
четврта година по ред функционира проектот
„Германски од прво одделение“. Овие две титули
- проект и партнер-училиште, вработените од ОУ
„Владо Тасевски“ со гордост ги кажуваат, и пора-
чуваат дека учењето на германскиот јазик може
и треба да биде инспирација за генерациите кои
штотуку почнуваат да го изучуваат јазикот.
За таа цел, во соработка со Гете институтот, ка-
бинетот по германски јазик беше опремен со по-
требните апарати за полесно и поинтересно
изучување на јазикот: видеобим, бела магнет-
на табла, шкафчиња, аудио и видеоматеријали.
Плутаните табли, боичките, како и можноста уче-
ниците да си го остават сиот потребен материјал
за работа во кабинетот предизвикува дополни-
телна сатисфакција и предизвик за учење.

Деновиве, во дворот на градинката „Орце Николов“ во
Карпош 3, беше поставен камен-темелник на новиот
објект - франкофонска градинка. На свеченоста по тој
повод присуствуваа многубројни родители, членови на
Советот и претставници од Француската aмбасада, гра-
доначалникот на Општина Карпош , Стевчо Јакимовски и
Н.Е. aмбасадорот на Франција во Република Македонија,
Жан-Клод Шлумберже.
Обраќајќи им се на присутните, градоначалникот на
Општина Карпош рече дека станува збор за заеднички
проект на Општината Карпош и Амбасадата на Франција
во Македонија, при што Општината презеде обврска да
Како инспирација за најмалите изучувачи на го изгради објектот за новата градинка (околу 400 ква-
овој јазик, секцијата по германски јазик ја под- дратни метри), а француската амбасада целосно ќе ја
готви претставата „Снежана и седумте џуџиња“, опреми.
која беше целосно изведена на германски јазик - Ова е - рече Јакимовски - уште еден придонес за наша-
и приспособена на возраста за најмалите учени- та најмлада популација, децата од предучилишна воз-
ци. Со ова на најмалите им беше покажано дека раст да стекнат знаење на еден од светските странски
изучувањето на германскиот јазик може да биде јазици, како и од културата и традицијата на еден друг
прекрасно искуство а и добра забава. народ. Се надевам дека со тоа ќе им се отворат вратите
Но, се разбира, не запираме тука... и за натамошно надградување и студирање во една од
Пред нас следи натпреварот „Киндерстар“ кој ќе земјите на франкофонијата.
се одржи на 2.4.2011, а во тек е натпреварот за Истакнувајќи го значењето на идната градинка, амбаса-
креативно пишување на ниво на нашето училиш- дорот на Франција во Република Македонија, Жан Клод
те, а по повод патронатот кој следи. Шлумберже, рече дека е среќен што поставувањето
И оваа учебна година исто како и изминатата, на камен-темелникот се совпаѓа со деновите на
дванаесет ученици добија стипендии - бесплатен франкофонијата, кои се одбележуваат во целиот свет.
курс по германски јазик, а сето тоа во соработка со Присутните ги поздрави и директорката на предучи-
Гете институтот како партнер-училиште. Тројцата лишната установа „Орце Николов“, г-ѓа Родна Кондеска,
најдобри ќе имаат можност да одат во Германија а децата од двете градинки испеаја неколку песнички на
на тринеделен бесплатен курс по германски јазик. македонски и на француски јазик. С.Р.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 25
Тортијада
ВО КАРПОШ - „СЛАТКА МИСТЕРИЈА 2011“

Најубавите торти за Јоце
ОД ПРОДАЖБАТА НА ТОРТИТЕ И
ДОБРОВОЛНИТЕ ПРИЛОЗИ СЕ СОБРАНИ
163.000,00 ДЕНАРИ И ЦЕЛАТА СУМА ЌЕ
БИДЕ ПОТРОШЕНА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ЈОВИЦА БЛАЖЕВСКИ-ЈОЦЕ

По големи помпи и најави, во Карпош, поточно во која беше збогатена и со ревијален дел со моде-
ресторанот „Ден и ноќ“ на 9-ти февруари се слу- лите на невестински фустани од модниот креатор
чи една голема „Слатка мистерија 2011“. Оваа го- Јасмина Дракул. Посетителите уживаа, а организа-
дина , јубилејно, петти пат по ред, честа и слатко- торите и домаќините наградауваа. Еве како гласаа
то задоволство да ја открие мистеријата на вешти- комисијата и граѓаните:
те „слаткари“ и припадна на нашата Општина. Во Во категоријата аматери за најубава беше прогласе-
организација на хуманитарната организација „ХОА на тортата на Снежана Ангеловска, второто место и
– Ангелчиња“, поддржана од Град Скопје, годинеш- припадна на тортата на Катерина Алексовска, а тре-
ната тортијада ја задржа својата хумана мисија, тото место го освои тортата на Билјана Вучковска.
со обезбедување на парични средства, помош за Во категоријата професионалци победници
Јовица Блажевски-Јоце, кој боледува од церебрал- беа хотел „Карпош“ - прво место, слаткарницата
на парализа и кому му беа потребни средства за „Рафаело“ го освои второто место и хотел „Наис“
операција во Русија. беше трет.
На манифестацијата учествуваа 25 аматери и де- Манифестацијата која е традиционално хумани-
вет професионалци, а присуствуваа и голем број тарна овојпат успеа да собере од продажбата на
граѓани, така што слатката мистерија се претво- тортите 83.000,00 денари, а со доброволните при-
ри во една голема забава. Четриесетте торти на лози, вкупно 163.000 денари, што е највисоко со-
овие мајстори беа вистински гастрономски преди- брана сума досега. Целата сума беше дадена како
звик за посетителите на годинешната тортијада, помош за Јовица Блажевски-Јоце.

26 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
РАЗГОВОР СО ОРГАНИЗАТОРОТ НА ТОРТИЈАДАТА - ХОА „АНГЕЛЧИЊА“

Храна, уметност, хуманост
Урбан: Претставете ни ја Вашата хуманитарна Мики Ангеловски
организација со преубаво име „Ангелчиња“?
– „Ангелчиња – ХОА“ е формирана 2007 годи-
на, а регистрирана е следната 2008 година, „ТОРТИЈАДАТА“ Е НАША
пред сè благодарејќи и на познатата хуманист- ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА
ка Снежана Ангеловска, инаку медицинска се-
стра, од неодамна пензионерка. Главна цел на
ОД ХУМАНИТАРЕН КАРАКТЕР,
„Ангелчињата“ е да организира разни манифе- КОЈА ВЕЌЕ ТРИ ГОДИНИ ПО РЕД СЕ
стации и акции од хуманитарен карактер за да се ОДРЖУВА ВО НАШИОТ ГРАД
помогне таму каде што е најпотребно.
Со проектите е опфатена грижата за стари и из- штините, лицитацијата на тортите, свечена вече-
немоштени лица, деца без родители, деца со ра и голема хуманитарна забава.
посебни потреби, бездомници и други катего- Урбан: Кажете ни нешто повеќе за пропозици-
рии. Членовите на „Ангелчиња – ХОА“ активно и ите, кој може да учествува со креација на своја
успешно земаат учество и во хуманитарни акции торта?
кои се организирани од други институции и орга- – Учество во манифестацијата земаат кандида-
низации како кај нас, така и надвор од границите ти кои се натпреваруваат во две категории: ама-
на Македонија. терска (учесници кои не се занимаваат професи-
Урбан: „Тортијада“ ви е знак за распознавање, онално со слаткарство), и професионална (хоте-
но имате ли уште некоја манифестација ли, ресторани, слаткарници, т.е. сите кои се реги-
којашто го заслужува вниманието на поширо- стрирани за оваа дејност). Сите заинтересирани
ката јавност? се пријавуваат во своите општини, кои потоа по
– Поттикнати од манифестацијата „Бабина ве- пат на селекција избираат по два кандидата во
чер“ кај подмладокот на „Ангелчиња – ХОА“, се двете категории.
роди идејата за посета на старите лица во по- Урбан: На кој начин се избира најубава торта?
пладневните часови во нивните домови или во – Покрај хуманитарниот, манифестацијата има
домовите за згрижување на стари лица. Имено, и натпреварувачки карактер. Креациите ги оце-
младите членови по неколку часови во текот на нува стручно жири составено од четири члена
неделата ги посетуваат старите лица, разгова- (професионалци во оваа област), но во еден дел
раат со нив, доколку има потреба им помагаат и посетителите, кои при влез добиваат гласачко
во домашните обврски, им набавуваат лекови, ги ливче и со заокружување на бројот кој се наоѓа
придружуваат при посета на лекар... Овие посети покрај секоја торта, и на тој начин учествуваат во
подмладокот на ХОА ги користи и за едукација, изборот за најубава торта.
т.е. за примање на совети од постарите лица од Урбан: Која е наголемата сума која е излицити-
нивното богато животно искуство, кои би им ко- рана на претходните три „Тортијади“?
ристеле во понатамошниот живот. – Ако не се лажам, мислам дека минатата годи-
Урбан: Да и се вратиме на „Тортијадата“ на од лицитацијата беа собрани 82.000 денари.
– Како што реков, „Ангелчиња – ХОА“ со помош Во таа можност за една преубава торта беа пла-
на одредена општина организираат изложба и тени 100 евра. Лично мислам дека сумата и не е
лицитација на торти, а собраните средства одат најбитна, туку битно е дека собраните средства
како помош таму каде што таа е најнеопходна. секогаш одат таму каде што се најпотребни.
Треба да се истакне дека општината-домаќин од- Урбан: Колку што ни е познато, „Тортијада“
лучува на која институција ќе и бидат наменети е веќе манифестација од меѓународен ка-
тие средства. рактер?
Самата манифестацијата е поделена во два дела, – Да, минатата година во Скопје, во хотел
ревијален и официјален. „Континентал“ и во клубот „Хард рок“ ја орга-
Ревијалниот дел е оној со кој манифестацијата низиравме првата меѓународна „Тортијада“ на
започнува и на кој влезот е слободен за сите за- која учествуваа седум земји од соседството, но
интересирани. Официјалниот дел започнува се натпреваруваа и претставници на Русија. Во
еден час по ревијалниот и на него може да прису- годината што е пред нас, ќе биде организира-
ствуваат само оние што имаат купено билет. Во на уште една меѓународна манифестација, но сè
овој дел е преставувањето на учесниците од оп- уште не е познато каде ќе биде одржана. М.Р.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 27
Спорт

Преку забава до врвни спортисти
Во еден од претходните броеви ОД АПРИЛ 2010 ГОДИНА ВО СИТЕ ДЕСЕТ ОСНОВНИ
на нашиот весник го отворив- УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ СЕ
ме прашањето за неорганизи- ОРГАНИЗИРААТ ЧАСОВИ ПО ЗАБАВЕН УЧИЛИШТЕН СПОРТ,
рана и маргинализирана наста-
ва по физичко воспитување во А ПРВИТЕ ЕФЕКТИ ОД ОВОЈ ПРОЕКТ ЌЕ СЕ ВИДАТ ВО
одделенската настава. Притоа, МАЈСКИТЕ УЧИЛИШНИ „ОЛИМПИСКИ ИГРИ“
укажавме дека последиците се но е мерење на некои морфо-
катастрофални и се гледаат во метриски и биометриски пара-
аномалии во физичкиот развој, метри кај децата од што се соз-
аверзија кон спорт, некоорди- дава соодветна база на пода-
нираност на движења, несоо- тоци неопходна за систематско
дветна моторика, малодушност следење на развојот на децата.
и отсуство на натпреварувачки За таа цел, беа набавени и соо-
дух кај децата на возраст од 6 дветни мерни инструменти во
до 10 години. Тогаш најавивме сите училишта на територија на
и активности со кои требаше Општина Карпош.
да се соочиме со овој проблем Кои се ефектите од оваа ак-
и истиот конечно да го решиме. тивност во Општина Карпош?
Барем во Општина Карпош. Сето ова треба да резултира
По една година, денес, може- со деца кои знаат да трчаат, да
ме со задоволство и гордост да скокаат, деца вешти со спорт-
кажеме дека проблемот е над- ските реквизити, деца кои са-
минат. Од 1 април 2010 година каат спорт, кои се радуваат на
во сите десет основни училиш- победа, признаваат пораз и го
та на територијата на почитуваат противни-
Општина Карпош се ор- кот. Едноставно, деца
ганизираат часови по за- кои стануваат здра-
бавен училиштен спорт. ви и среќни млади луѓе.
Имено, во сите 140 пара- Освен тоа, преку проек-
лелки од одделенска на- тот, барем делумно, се
става со над 3300 уче- решава егзистенцијата
ници, еден од предви- на 12 млади професио-
дените три часа недел- налци кои своето знаење
но се реализира од стра- и вештини ги ставаат на
на на наставник по фи- располагање за да се
зичко воспитување (ин- надмине овој со деце-
структор) во соработка нии присутен проблем
со одделенскиот наставник. За следниот час. Покрај придобив- во образованието во Република
таа цел, хонорарно се ангажи- ките за децата, не помалку пол- Македонија. Не е нескромно ако
рани 12 инструктори кои имаат за од овој проект ќе имаат и од- кажеме дека овој пример тре-
неверојатно благородна мисија деленските наставници кои ис- ба да го следат, без исклучок,
да ги научат децата од Карпош куствата стекнати на овие часо- сите општини на територија на
да трчаат, да користат спортски ви треба да ги искористат при нашата држава. А државата ќе
реквизити, да се натпреварува- реализирзње на преостанатите може да го стори тоа ако из-
ат, да победуваат, но и да знаат два часа во текот на неделата. двои средства колку за еден од
да губат. Но, Општина Карпош не за- бројните споменици кои „ник-
Еуфоријата и радоста која по- стана тука. Освен ангажма- наа“ низ градот. Благодатите од
стои меѓу децата додека трае нот на инструкторите беа на- тоа ќе ги уживаат над 100.000
часот по забавен училиштен бавени и спортски реквизити ученици!
спорт се евидентни што пот- за сите 10 училишта исклучиво Инаку, за жал, и оваа приказ-
врдува и посетеноста на ис- за оваа намена и тоа: топки, об- на има своја темна страна и
тите. По завршување на ча- рачи, јажиња, конуси, маркери. не остана имуна на полити-
сот, учениците прашуват кога е Покрај наставата, организира- ката. Имено, и покрај закон-

28 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Спорт

ската можност на локал-
ната самоуправа да уче-
Пречекани
ствува и во унапредување
на наставниот процес во јунаците од Розарио
училиштата чиј основач
е Просветниот инспекто-
рат, во мај минатата годи-
на привремено го забра-
ни одвивањето на проек-
тот поради немање соглас-
ност од Бирото за развој на
образованието. Но, во јуни,
министерот Тодоров заед-
но со Агенцијата за мла-
ди и спорт и Федерацијата
за училиштен спорт на
Македонија, упатува до-
пис до сите директори на Маратонски пливачи, Игор вачи во трки кои се вбројуваат во
училишта и до сите градо- Димовски и Томи Стефановски, олимписки дисциплини.
началници со препорака по едномесечен престој во Инаку, Томи Стефановски уче-
да го започнат истиот овој Аргентина и со освоени бодови ствуваше на 15 километарската
проект!!! на Светскиот куп во маратонско трка на Виедма, на 88 киломе-
Покрај тековната реали- пливање, се вратија во Скопје. По тарската во Хернандаријас, каде
зација на проектот, на тој повод во Општината беше ор- што по 3 часа и 30 минути мора-
4.2.2011 год., во преполна- ганизирана конференција за но- ше да се откаже поради болка во
та спортска сала „Форца“ винарите, на која маратонски- рамото.
пред родители, наставни- те асови раскажаа за аванту- Игор Димовски учествуваше
ци и граѓани на Општина ри во големите води на реките на трките на реките Розарио на
Карпош направивме промо- Розарио и Парана. И Димовски делница од 15 километри, Санта
тивен час. Задоволството и Стефановски, со нескриени Фе – Коронда – 57 километри и
беше целосно и неподеле- емоции зборуваа за единстве- на Хернандаријас – Парана – 88
но, што е потврда повеќе ната поддршка што им беше да- километри.
за домаќинско трошење дена од Општината Карпош, без – И мојата благодарност на
на дел од буџетот на која немаше да има ништо од Општина Карпош и на градона-
Општината. одењето во Аргентина. чалникот Јакимовски кои не ја
Тука не завршуваме. – Им се заблагодарувам на изгубија довербата во мене –
Напротив, проектот стану- Општина Карпош и на градона- изјави на прес-конференцијата
ва дел од Програмата за чалникот Стевчо Јакимовски кој Димовски, исто така ги истакна
спорт на Општина Карпош, единствен од сите институции извонредно тешките услови за
кој ќе се реализира кон- во државата не поддржаа во на- тренирање во Македонија, каде
тинуирано и во наредни- шите напори за постигнување што и на ваквите пливачи од
от период. Секоја учеб- на резултати и афирмирање на светски калибар им се наплатува
на година се планираат маратонското пливање – изјави по 1.100 денари неделно .
Општински олимписки игри Томи Стефановски. Морам да – Општина Карпош никогаш
за најмладите кои оваа го- кажам дека нашите базени не нема да се откаже од поддршка-
дина ќе се организира- функционираат веќе 21 месец, а та на маратонското пливање
ат на крајот на мај. На овие јас се враќам по година и пол во – изјави градоначалникот
игри, најмалите жители на пливањето и навистина сакам Јакимовски, кој упати отворен
Општина Карпош ќе треба да постигнам врвни резултати. повик до Агенцијата за млади и
да ги покажат благодетите Морав да тренирам на базени спорт и Пливачката федерација
од овој Проект. во соседните држави Бугарија и на Македонија што побрзо да
Грција со извесни прекини, и ток- вложат напори и да се пуштат
проф. д-р Зоран Т. Поповски му поради тоа сум задоволен од во функција двата базена со што
претседател на Сојузот постигнатите резултати во изво- ќе им се овозможат услови за
за училиштен спорт на нредна силна конкуренција од тренирање на нашите маратон-
Општина Карпош светски познати маратонски пли- ски пливачи .

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 29
Спорт
ШАХОВСКИ КЛУБ „ГАМБИТ-АСЕКО“

Дрeвната игра и во училиштата
СОРАБОТКАТА МЕЃУ ШАХОВСКИОТ КЛУБ „ГАМБИТ-
АСЕКО“ И ОПШТИНА КАРПОШ Е КРУНИСАНА СО
БЕСПЛАТНО УЧЕЊЕ НА ШАХОВСКАТА ИГРА НА
ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО СИТЕ ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНАТА Марјан Митков

Интернационалните шаховски мајстори Орце не надминат во древната игра – шахот“, потенци-
Дамчевски и Марјан Митков се клучните „вино- ра нашиот соговорник.
вници“ што на територијата на нашата Општина, „Гамбит-Асеко“ е истовремено постојано
веќ пет години успешно работи шаховскиот клуб сврталиште на двајца велемајстори: Борис
„Гамбит-Асеко“. Од неодамна клубот е сместен во Чаталабашев и Никола Митков, на троjца ин-
нови супермодерни простории, зад Машинскиот тернационални мајстори, веќе спомнати-
факултет, и како што вели г. Митков, неговиот ге- те Дамчевски и Митков и Атанас Кизов, троjца
нерален секретар, благодарејќи му на спонзорот фиде-мајстори, Љубиша Андоновски, Љубомир
„Асеко“, клубот е опремен со сите елементи што Илиќ и Зоран Стојчевски. Во витрините на клубот
се неопходни за играње шах, но и за современа се трофеите за освоените прво, второ и трето ме-
едукација по шаховската игра. сто на државните првенства. Потврда на рено-
Веднаш сакам да напоменам дека нашата „на- мето на клубот е и учеството во натпреварите на
менска“ соработка со Општината Карпош, за- Купот на европските шаховски шампиони.

почна минатата година, кога по повод Денот на
Општината, организиравме мал шаховски тур- Меѓународен шаховски
нир. Имено, ни раскажува Марјан Митков, на-
шата намера во клубот и во основните училиш- турнир „Опен Карпош 2011“
та да организираме шаховска едукација наиде Шаховскиот клуб „Гамбит-Асеко“ од 2 до 9
на добар прием и поддршка од градоначалникот април, во соработка со Општина Карпош го
Јакимовски и сега веќе можеме да се пофалиме организира Меѓународниот турнир „Опен
дека во сите основни училишта на територијата Карпош 2011“. На турнирот ќе учевствуваат
на нашата општина, еднаш неделно одржуваме 80 странски и домашни шахисти. Меѓу учес-
шаховски час. ниците кои доаѓаат од 11 земји, од соседство-
„Нашиот проект наиде на добар прием во учи- то, Франција и САД, меѓу натпреварувачите
лиштата, но и на добар одѕив од учениците- со висок рејтинг се 19 шахисти, 11 интернаци-
основци. Со задоволство можам да истакнам онални Мајстори и 10 Фиде-мајстори.
дека со основна шаховска едукација се опфатени Главен судија на турнирот ќе биде Иван
130 ученици, би рекол дечиња, бидејќи наши чле- Коцовски од Република Македонија.
нови се и две дечиња, едното е на четрииполго- Турнирот ќе се одржи во просториите на
дишна возраст, а другото има пет години. И две- Општина Карпош.
те се талентирани и се надеваме дека еден ден ќе

30 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Училишен спорт

Стартуваше вториот дел
од лигата во кошарка
Во спортскиот центар „Борис Трајковски“, преварите ги следеше и градоначалникот на
во март, во спортска, фер и навивачка ат- Општината Карпош, Стевчо Јакимовски.
мосфера, започнаа натпреварите од втори- Инаку, беа одиграни четири натпревари и тоа
от дел од лигата во кошарка од Училишните помеѓу екипите од ОУ „Јан Амос Коменски“ и
спортски игри на Општина Карпош. „Вера Циривири-Трена“, „Димо Хаџи Димов“
Покрај многубројните навивачи од основни- и „Христијан Тодоровски-Карпош“, „Владо
те училишта во Карпош кои дополнително го Тасевски“ и „Аврам Писевски“ и „Лазо
подигаа адреналинот на спортистите, нат- Трповски“ и „Петар Поп Арсов“.

Табела - лига кошарка 2010/2011

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 31
Екокатче
ЕКОРАБОТИЛНИЦИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ

„ЗЕЛЕН СВЕТ – СЛАДОК КАКО МЕД“
Во изминатиoт месец во рамките на проектот од територијата на Општината.
„Јас во контакт со природата“ се одржаа че- Преку овој проект, чиј им-
тири екоработилници во четири основни учи- плементатор е Агенцијата
лишта на територијата на Oпштината Карпош, за едукација, истражување
во „Димо Хаџи Димов“, „Братство“ „Вера и психосоцијална работа
Циривири-Трена“ и „Аврам Писевски“. Во нив „Сончоглед“, а со финанси-
по дваесетина ученици од секое училиште соз- ска поддршка на Општината
даваа предмети со природни материјали, при Карпош, на децата ќе им
што покажаа голема креативност. Освен тоа, овозможиме да се доедуци-
во рамките на тој проект се одржаа три еду- раат во областа на екоети-
кативни сесии од страна на едукаторот Јован ката.
Мазгански на темите „Водата, воздухот, почва- Последната екоработилница која се одржа во
та во околината“, „Екоетика“ и „Економијата гле- рамките на проектот „Заедно за природата“ во
дана од еколошки аспект“ и затоа овој мислиме просториите на ОУ „Димо Хаџи Димов“, се од-
да го прошириме и во сите останати училишта ржа под мотото „Зелен свет – сладок како мед“.

ВО ШКОЛИТЕ ВО ОПШТИНА КАРПОШ ва, и тоа во вторник и петок.
Часовите се бесплатни и цело-
СТАРТУВААТ КРЕАТИВНИТЕ УЧИЛНИЦИ купниот материјал е финан-
Општина Карпош и Друштвото ка на фотографии, фотосту- сиран од страна на Општина
за изработка на креативни и дио и сл. Часовите се одржува- Карпош. Учениците кои ги посе-
уметнички предмети и твор- ат во ОУ ,,Христијан Тодоровски туваат овие часови се на возраст
би, „БОТИЧЕЛИ АРТ“ - СКОПЈЕ Карпош“, по редовната наста- од петто до осмо одделение.
стартуваат со упис на таленти-
рани ученици во креативните
работилници за компјутерски
дизајн, фотошоп, фотографија
и сл.
Врз основа на прифатената про-
грама од страна на Комисијата
за култура при Советот на
Општина Карпош, од 1 март
започна со одржување на часо-
ви по компјутерска графика со
графички дизајн, компјутерско
цртање, изработка на летоци,
плакати, компјутерски црте-
жи, слики, фотошоп, преработ-

32 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ

Прашувате - одговараме
Општина Карпош веќе две години, со целосна конкретна помош даваат надлежните служби од
поддршка на УСАИД, во практиката ја реализи- Општината Карпош. Речиси шест месеци по на-
ра услугата „ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ“. Станува збор шата Општина, а по препорака на ЗЕЛС, истата
за посредна комуникација на граѓаните со локал- активност ја реализираат и другите општини во
ната самоуправа, преку која тие добиваат мож- државата.
ност за брзо и ефикасно справување со сите про- Во овој број ги издвојуваме најинтересните
блеми. Комуникацијата се реализира по пат на прашања на граѓаните, пристигнати непосредно
прашања на граѓаните на кој одговор, поука и пред излегувањето на весникот.

ГРАЃАНИН
Почитувани! Јас живеам на бул. Партизански
одреди бр.153 (Порта Влае). Би сакал да пријавам
и да замолам да ни излезете во пресрет за след-
ново. На северната страна, односно на стра-
ната која излегува на Партизанска, веднаш по
слегување од скалите од шеталиштето, тротоа-
рот е многу понизок и во време кога е врнежли-
во се собира вода и не може да се помине до ав-
тобуската станица. Се работи за простор од мо-
жеби 10 м2 кој би требало да се поплочи или из-
бетонира.
Доколку одлучите да ни излезете во пресрет, јас
Ви стојам на располагање на самото место да Ви
покажам за што точно се работи, а вашите струч-
ни екипи ќе одлучат дали е навистина потребна
интервенција.
Би Ви биле многу благодарни доколку ни излезе-
те во пресрет и го решите овој мал проблем но од
огромно значење за нас. Бобан ГРАЃАНИН
Живеам во Карпош 4 во белите кули на крајот на
ОПШТИНА КАРПОШ Илинденска. Градежната база на „Гранит“ која не
Во врска со Вашата пријава доставена по задушуваше од прашина веќе е иселена што по-
Е-Општина Карпош пријави проблем, Ве известу- себно ме израдува. Ме интересира дали знаете
ваме за следното: во согласност со Програмата што понатаму ќе биде со овој простор за кој нема
за уредување на градежно земјиште за 2011 го- урбанистички план. Штета за тој дел од спорт-
дина, ќе бидат преземени соодветни активности скиот центар „Борис Трајковски“, па се до крајот
за да се изврши уредување на оваа јавна повр- на Илинденска да стои запуштен. Кажете ми
шина со цел граѓаните да можат непречено да ја дали имате некакви планови барем за рамнење
користат истата. и зазеленување?

ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАЃАНИН Ве информираме дека во Програмата за работа
На паркингот пред зградата на ул. Струма 1 има на Советот на Општина Карпош предвидена е из-
паркирано возило кое не е во возна состојба и работка и донесување на ДУП за локалитетот за
истото стои тука повеќе од 5 години без да се кој сте заинтересирани. Со ДУП-от би се испла-
помрдне. нирал развој на урбаниот опфат со почитување
на насоките на Генералниот урбанистички план
ОПШТИНА КАРПОШ на Град Скопје.
Во врска со Вашата пријава, Ве известуваме за Во врска со рамнењето и сеењето на трева мора
следното: во тек е постапка за преземање на со- да потенцираме дека во најголем дел се рабо-
одветни мерки за отстранување на хаварисани ти за земјиште со право на сопственост, при што
возила паркирани на јавна површина. Во јавните за каква било интервенција, истата мора да биде
гласила наскоро ќе биде објавен повик со рок на од страна на носителот на право за градба на
отстранување на истите. земјиштето.

КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ 33
Со опасноста се зголемува и можноста за спасување

Разговараат двајца ле-
кари:
- Јас можам - вели едни-
от - на човекот да му ги пре-
садам очите со кои може
сосема нормално да гледа.
- Не е тоа ништо - вели вто-
риот.
- Јас на човек можам на-
Анегдоти место прсти да му закрпам
виме и тој секој ден може да
Аристотел молзе по пет литри млеко.
Некој познаник на Аристотел му - Колега, зборуваш глупо-
рекол дека некој негов пријател сти! Кој такво нешто досе-
сешто зборува за него. га видел?
„Ако ме кодошат во мое отсу- - Оној, колега, на кој ти му
ство, не ми е гајле. Кога не сум ги пресади очите.
присутен можат и да ме нате-
паат“, му возвратил филозофот.
Малку која жена знае брзо
Аристип да собира, но скоро секоја
знае брзо да одзема.
Во една пригода познатиот фи-
лозоф Аристип го преколну- Верна е само онаа жена која
вал тиранинот на Сиракуса, се настрвила на еден маж!
Дионис да го помилува него-
виот пријател. Тиранинот не са- Жената останува без
кал ниту да слушне. Дури кога зборови само кога љуби.
филозофот клекнал на коле-
ници пред Дионис, овој му из- Жената никогаш не го остава
легол во пресрет. Подоцна, за утре она што може да го
пријателите му забележиле за носи денес.
понижувањето пред тиранинот,
а тој им возвратил: - Што мо- РАБОТИ САМО КОГА
жам јас кога Дионис има уши на
нозете. ЌЕ СЕ ВКЛУЧИ.
- Марфи

На некој земјоделец магаре-
то му ја клоцнало тештата и
ја усмртило. На погребот на
несреќната се собрал многу
народ и еден му се обраќа на
зетот:
- Извинете, но по се изгледа
дека тештата ви била некоја
фина дама.
- Ма не, тие се заинтересирани
за магарето.

Потешко е да се одржи збор отколку говор.

34 КАРПОШ УРБАН БРОЈ 7 ЈА Н УА Р И - Ф ЕВР УА Р И 2 0 1 1 34 ГОДИНИ ОПШТИНА КАРПОШ
Чернодрински -единствено македонско
училиште на Струмичкиот карневал

ОУ „Војдан Чернодрински“ од Oпштина Карпош - Скопје, по покана од Општина Струмица,
учествуваше на годинeшниот „Струмички карневал“, како единствено македонско училиш-
те, присутно на овој настан.
- Ни причини големо задоволство и чест што бевме прво основно училиште кое учествуваше
на оваа манифестација на главната вечер - изјави директорката на ова училиште Елеонора
Стрезовска, при што настапивме со маска „Да ја спасиме планетата земја“. Триесет наши уче-
ници од предметна настава за трите прекрасни, незаборавни дена беа гости на учениците
од ОУ „Маршал Тито“ од Струмица. За да се оствари оваа прекрасна идеја голем придонес да-
доа родителите на учениците со директно учество во изработката и реализацијата на маски-
те. Општината даде финансиска поддршка со обезбедување на превоз, а градоначалникот
Јакимовски нѐ посети уште при подготовката на маските, а присуствуваше и на Карневалот.
- Им благодариме на сите инволвирани фактори кои ни помогнаа да бидеме дел од овој пре-
красен настан кој на нашите ученици ќе остават траен спомен - изјави Стрезовска.