You are on page 1of 15

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ДЕПАРТМАН ЗА САОБРАЋАЈ

ПРЕДМЕТ: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ВЕЖБЕ

ПРЕДМЕТНИ АСИСТЕНТИ:

MSc Бошко Матовић, email: boskom@uns.ac.rs
Др Светлана Бачкалић, email: basic@uns.ac.rs
МЕРЕЊЕ СТАЊА БС
НА ЛИЦУ МЕСТА

У ТОКУ
ПРЕВОЗА
ПОГИНУЛИ

ДО 30 ДАНА
НАСТРАДАЛИ
ПОСЛЕДИЦЕ ПОВРЕЂЕНИ
СН ТЕШКО

ЛАКО
МАТЕРИЈАЛНА
ШТЕТА
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БС

P 105
Погинулих
ЈАВНИ
РИЗИК
JR  [ ]
S 100.000 становника

P 10 4 Погинулих
САОБР.
РИЗИК
SR  [ ]
RMV 10.000 Рег. МВ

P 109 Погинулих
ДИНАМ.
РИЗИК
DR  [ ]
L 1 милијарду воз. км
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕР 1. Извршити компарацију: (1) јавног ризика
погинулих и (2) саобраћајног ризика погинулих на
подручјима А, Б и Ц.

Табела 1.: Преглед основних показатеља

Подручје
А Б Ц
Број становника 5.349.000 2.031.992 195.496
Број рег. МВ 2.391.188 505.437 37.699
Повређено 9.092 6.473 748
Настрадало 10.135 6.944 815
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕР 2. На основу датих података израчунати јавни
ризик погинулих.

 Број становника: 2.000.000
 Број регистрованих МВ: 350.000
 Саобраћајни ризик повређених: 25 повређених
/10.000 МВ
 Број настрадалих у саобраћајним незгодама: 1.100
ТЕНДЕНЦИЈЕ – ИНДЕКСИ КРЕТАЊА

Индекси су релативни бројеви уз помоћ којих
се упоређују нивои две или више истородних појава.

Временски индекси изражавају релативни однос
између нивоа две или више истородних појава у
различитим временским периодима.
ТЕНДЕНЦИЈЕ – ИНДЕКСИ КРЕТАЊА

БАЗНИ ЛАНЧАНИ

Базни индекси изражавају Ланчани индекси
релативни однос између изражавају релативни
нивоа једне појаве у више однос између нивоа
временских периода у појаве у текућем
односу на ниво те исте временском периоду у
појаве у једном (базном) односу на претходни
периоду. временски период.
ТЕНДЕНЦИЈЕ – ИНДЕКСИ КРЕТАЊА

БАЗНИ ЛАНЧАНИ

Ниво серије из текуће године
Ниво серије из текуће године
Xt у односу на ниво серије
Xt у односу на ниво серије
из базне године X0
из претходне године Xt-1

Xt Xt
IB  100 IL  100
X0 X t 1
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕР 3. На основу расположивих података о
саобраћајним незгодама и њиховим последицама на
подручју Војводине потребно је израчунати базни
индекс кретања незгода и њихових последица и
извршити процену њиховог броја у 2005-ој години.
Узети као базну годину 1980.

Година 1980 1985 1990 1995 2000 2005

СН 4106 4278 5548 3026 4340 ?
Погинули 439 466 527 296 315 ?
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕР 4. На основу података у табели 1. извршити
анализу ланчаног индекса дате појаве.

Табела 1. Број саобраћајних незгода са настрадалим
лицима

Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима
Подручје
1980 1985 1990 1995 2000
А 12.334 11.502 9.155 8.373 7.346
Б 4.107 4.278 5.548 3.026 3.676
ФАКТОР РИЗИКА

% У СТРУКТУРИ НАСТРАДАЛИХ
FR 
% У СТРУКТУРИ СТАНОВНИШТВА

FR > 1 FR < 1
ПОВЕЋАНА УМАЊЕНА
УГРОЖЕНОСТ УГРОЖЕНОСТ
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕР 5. Број припадника старосне групе од
20 до 30 година на једном подручју је 400. Број
настрадалих ове старосне групе у СН је 100. На
овом подручју имамо 12.000 становника, а
укупно је настрадало 2.000 лица. Колика је
вредност фактора ризика за ову старосну
групу?
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕР 6. Израчунари фактор ризика за
популацију од 10-20 година према следећим
подацима:

• Број
- становника: 24.000
• Број
- настрадалих: 3.200
• Број
- настрадалих (10-20 година): 634
• Број
- становника (10-20 година): 3.160
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕР 7. На основу података у табели 1. и табели 2.
утврдити фактор ризика за укупно настрадале старосне
групе од 15-24 године.
Табела 1.: Преглед настрадалих у саобраћајним незгодама
Године Категорија учесника у саобраћају
Укупно
старости Возач Пешак Путник Бициклиста
0-9 0 44 31 2 77
10-14 0 21 22 12 55
15-19 30 24 68 13 135
20-24 123 23 131 8 285
25-34 169 25 110 8 312
35-44 117 33 63 13 226
45-64 103 83 81 40 307
65 и више 13 58 16 20 107
Укупно 555 311 522 116 1504

Табела 2. Број становника по старосним групама
0-9 10-14 15-24 25-44 45-64 65 и више
27.005 15.264 30.724 63.013 46.183 13.307
СТРУКТУРА СЕМИНАРСКОГ РАДА

 УВОД
 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
 МЕТОДОЛОГИЈА
 РЕЗУЛТАТИ
 ЗАКЉУЧАК
 ЛИТЕРАТУРА