You are on page 1of 4

Stage-evaluatie 2 - Nick - Van Eester Pieter Pagina 1 van

4

stage-evaluatie
stagiair Van Eester Pieter evaluatie eindevaluatie (definitief)
promotor Vertonghen Ward academiejaar 2016-2017
stagebedrijf Artes Roegiers semester semester 2
coach Beirinckx Lieve evaluatiedatum 13/06/2017

vastgelegd OLR/LR omschrijving ←begeleid of veel fouten ← eenvoudig ← toelichting
zelfstandig en weinig fouten → complex → → (verplicht indien OLR niet behaald werd)

- OLR 1
LR 1.1
LR 1.2
LR 1.3
LR 1.4
X OLR 2 PRODUCTIE- OF UITVOERINGSPLANNEN TEKENEN 1 1 1 1
LR 2.1 Je zet aanbestedingsplannen om naar productie- of
1 1
uitvoeringsplannen.
LR 2.2 Je tekent plannen voor de productie en/of plaatsing van constructie-of
1 1
interieurelementen.
- OLR 3
LR 3.1
LR 3.2
LR 3.3
LR 3.4
LR 3.5
LR 3.6
LR 3.7
Stage-evaluatie 2 - Nick - Van Eester Pieter Pagina 2 van 4

- OLR 4
LR 4.1
LR 4.2
LR 4.3
LR 4.4
LR 4.5
LR 4.6
X OLR 5 DE PRODUCTIE- OF UITVOERING VOORBEREIDEN 1 1 1 1 1
LR 5.1 Je zoekt zelfstandig geschikte materialen of uitvoeringsmethodes
rekening houdend met economische haalbaarheid, technische
uitvoerbaarheid, geldende regelgeving, duurzaamheid, innovatie en 1 1
met respect voor de architecturale en stabiliteitstechnische vereisten
van het ontwerp.
LR 5.2 Je formuleert alternatieve materialen of uitvoeringsmethoden binnen
1 1
de uitvoeringsplanning, het budget en de toepasbaarheid.
LR 5.3 Je plaatst bestellingen bij leveranciers of onderaannemers. 1 1
X OLR 6 EEN PLANNING OPSTELLEN 1 1 1 1 1
LR 6.1
1 1
Je stelt een efficiënte uitvoeringsplanning op met een softwarepakket.
LR 6.2 Je maakt een onderbouwde verantwoording van de gemaakte keuzes
1 1
van de uitvoeringsplanning.
Stage-evaluatie 2 - Nick - Van Eester Pieter Pagina 3 van 4

X OLR 7 EEN BOUWPLAATS INRICHTEN 1 1 1 1 1
LR 7.1 Je maakt een gedetailleerd inrichtingsplan van de bouwplaats,
rekening houdend met de specifieke randvoorwaarden van het terrein 1 1
of het gebouw.
LR 7.2 Je realiseert de correcte inplanting van het bouwwerk of
(*) 1 1
interieurproject en haar referentiepunten (assen, nulpas..) .
LR 7.3 Je organiseert de inrichting van de bouwplaats, met aandacht voor
toegankelijkheid, plaatsing kranen en materiaal, nutsvoorzieningen, 1 1
afwatering, impact op milieu en omwonenden.
LR 7.4
Op de bouwplaats organiseer je de scheiding van bouw- en sloopafval 1 1
met maximale aandacht voor afvalbeperking en recyclage.
X OLR 8 EEN WERF LEIDEN 1 1 1 1 1
LR 8.1 Je houdt toezicht op de correcte uitvoering van de werken en op de
plaatsing van materialen en elementen conform de code van goede 1 1
praktijk, de normen en het bouwdossier.
LR 8.2 Je instrueert arbeiders en onderaannemers over de correcte
1 1
uitvoering van bouwdetails.
LR 8.3 Je schetst uitvoeringsdetails met de hand . 1 1
LR 8.4 Je past de kwaliteitsnormen en -afspraken van het bedrijf toe op de
bouwplaats en organiseert de uitvoering van controleproeven op 1 1
uitgevoerde werken.
LR 8.5 Je kent de veiligheidsrisico’s op de bouwplaats en neemt voorzorgen
1 1
om de veiligheidsrisico's in uitvoering te verminderen.
LR 8.6 Je instrueert milieu- en veiligheidsmaatregelen via een
1 1
toolboxmeeting.
LR 8.7 Je coördineert de uitvoering rekening houdend met de planning, de
1 1
technische uitvoerbaarheid en de brandveiligheid.
X OLR 9 DE WERKEN ADMINISTRATIEF OPVOLGEN 1 1 1 1
LR 9.1 Je registreert tijdens het verloop van de werken de administratieve
1 1
gegevens.
LR 9.2 Je volgt de voortgang der werken kritisch op in het kader van de
1 1
uitvoeringsplanning en stuurt bij in functie van de omstandigheden.
LR 9.3 Je maakt op basis van de opgemeten hoeveelheden van de
1 1
uitgevoerde werken een vorderingsstaat op.
LR 9.4 Je maakt, bij afwijking van de vooropgestelde hoeveelheden of
1 1
specificaties, een gedetailleerde verrekening op.
LR 9.5 Je organiseert de oplevering der werken, rekening houdend met de
(*)
procedures en de juridische consequenties.
LR 9.6 Je maakt een postinterventiedossier op. 1 1
LR 9.7 Je maakt een nacalculatie op. 1 1
Stage-evaluatie 2 - Nick - Van Eester Pieter Pagina 4 van 4

← zwaar onvoldoende
expert →

X OLR 10 INFORMATION & COMMUNICATION SKILLS 1 1 1 1 1
- Wetenschappelijke en vaktechnische informatie m.b.t. bouwkunde
gericht opzoeken, analyseren en beoordelen op toepasbaarheid en op
duurzaamheid. Hierover schriftelijk en mondeling communiceren met 1
alle betrokkenen, zowel vakgenoten als leken; ook in een vreemde
taal.
← zwaar onvoldoende
excellent→

X OLR 11 LEARNING & INNOVATION SKILLS 1 1 1 1 1
- Een creatieve en innovatieve ingesteldheid tonen binnen een
bedrijfscontext. Wereldwijd oog hebben voor nieuwe bouwtrends.
Kritisch denken en effectief redeneren, beslissingen nemen en 1
problemen oplossen.
← zwaar onvoldoende
excellent →

X OLR 12 LIFE & CAREER SKILLS 1 1 1 1 1
-
Constructief samenwerken in een multidisciplinair en multicultureel
bouwteam. Onderhandelen met alle betrokkenen. Bij alle taken blijk
geven van initiatief, verantwoordelijkheid en ondernemerszin. Bewust 1
zijn van eigen interesses en talenten en initiatief nemen om zich hierin
te ontwikkelen. Resultaten realiseren en verantwoordelijkheid nemen.

OVERZICHT algemene toelichting
minimum vastgelegd behaald
OLR 1 - 9 5 6 6 VOORWAARDE VOLDAAN
OLR 10 - 12 2 3 3 VOORWAARDE VOLDAAN

totaal 1 1 1 1 1

beoordeling ZEER GOED

code WOOW

te ondertekenen bij handtekening promotor
eindevaluatie

promotor Vertonghen Ward
datum 13/06/2017