You are on page 1of 5

Stagiair Promotor Coach Datum

Van Eester Pieter Vertonghen Ward Beirinckx Lieve 10/03/2017

Reflectie 02
OLR/LR Omschrijving Uitvoering Niveau van de taak Feedback (promotor)
←begeleid/tekortkomingen ←eenvoudig
zelfstandig/foutloos→ complex→

OLR2 PRODUCTIE- OF UITVOERINGSPLANNEN TEKENEN
LR 2.1 Je zet aanbestedingsplannen om naar x x Uitwerken aanbestedingplannen. Zelfde punt
productie- of uitvoeringsplannen. als in reflectie 1. Als je in werkelijkheid een
bekisting zou zien , is het makkelijker om
LR 2.2 Je tekent plannen voor de productie en/of x x nadien bekistingsplannen op te maken.
plaatsing van constructie-of
interieurelementen.
OLR 5 DE PRODUCTIE- OF UITVOERING VOORBEREIDEN
LR 5.1 Je zoekt zelfstandig geschikte materialen of
uitvoeringsmethodes rekening houdend met
economische haalbaarheid, technische
uitvoerbaarheid, geldende regelgeving,
duurzaamheid, innovatie en met respect
voor de architecturale en
stabiliteitstechnische vereisten van het
ontwerp.
LR 5.2 Je formuleert alternatieve materialen of
uitvoeringsmethoden binnen de
uitvoeringsplanning, het budget en de
toepasbaarheid.
LR 5.3 Je plaatst bestellingen bij leveranciers of
onderaannemers.
OLR6 EEN PLANNING OPSTELLEN
LR 6.1 Je stelt een efficiënte uitvoeringsplanning x Goede kennis van MS Project.
op met een softwarepakket.
LR 6.2 Je maakt een onderbouwde verantwoording x
van de gemaakte keuzes van de
uitvoeringsplanning.
OLR 7 EEN BOUWPLAATS INRICHTEN

Reflectie 02 - Van Eester Pieter Pagina 1 van 5
Stagiair Promotor Coach Datum
Van Eester Pieter Vertonghen Ward Beirinckx Lieve 10/03/2017

LR 7.1 Je maakt een gedetailleerd inrichtingsplan
van de bouwplaats, rekening houdend met
de specifieke randvoorwaarden van het
terrein of het gebouw.
LR 7.2 * Je realiseert de correcte inplanting van het
bouwwerk of interieurproject en haar
referentiepunten (assen, nulpas..) .
LR 7.3 Je organiseert de inrichting van de x x
bouwplaats, met aandacht voor
toegankelijkheid, plaatsing kranen en
materiaal, nutsvoorzieningen, afwatering,
impact op milieu en omwonenden.
LR 7.4 Op de bouwplaats organiseer je de
scheiding van bouw- en sloopafval met
maximale aandacht voor afvalbeperking en
recyclage.
OLR 8 EEN WERF LEIDEN
LR 8.1 Je houdt toezicht op de correcte uitvoering x x Als je arbeiders zonder helm ziet , zeker niet
van de werken en op de plaatsing van twijfelen om hen hierover aan te spreken.
materialen en elementen conform de code
Een arbeider heeft het soms moeilijk als een
van goede praktijk, de normen en het
jonger persoon hem op zijn fouten / gebreken
bouwdossier.
wijst. Probeer dit was subtieler aan te
LR 8.2 Je instrueert arbeiders en onderaannemers x x pakken.
over de correcte uitvoering van
bouwdetails.
LR 8.3 Je schetst uitvoeringsdetails met de hand .
LR 8.4 Je past de kwaliteitsnormen en -afspraken
van het bedrijf toe op de bouwplaats en
organiseert de uitvoering van
controleproeven op uitgevoerde werken.
LR 8.5 Je kent de veiligheidsrisico’s op de X x
bouwplaats en neemt voorzorgen om de
veiligheidsrisico's in uitvoering te
verminderen.

Reflectie 02 - Van Eester Pieter Pagina 2 van 5
Stagiair Promotor Coach Datum
Van Eester Pieter Vertonghen Ward Beirinckx Lieve 10/03/2017

LR 8.6 Je instrueert milieu- en
veiligheidsmaatregelen via een
toolboxmeeting.
LR 8.7 Je coördineert de uitvoering rekening x x
houdend met de planning, de technische
uitvoerbaarheid en de brandveiligheid.
OLR 9 DE WERKEN ADMINISTRATIEF OPVOLGEN
LR 9.1 Je registreert tijdens het verloop van de
werken de administratieve gegevens.
LR 9.2 Je volgt de voortgang der werken kritisch
op in het kader van de uitvoeringsplanning
en stuurt bij in functie van de
omstandigheden.
LR 9.3 Je maakt op basis van de opgemeten x x
hoeveelheden van de uitgevoerde werken
een vorderingsstaat op.
LR 9.4 Je maakt, bij afwijking van de
vooropgestelde hoeveelheden of
specificaties, een gedetailleerde
verrekening op.
LR 9.5 * Je organiseert de oplevering der werken,
rekening houdend met de procedures en de
juridische consequenties.
LR 9.6 Je maakt een postinterventiedossier op.
LR 9.7 Je maakt een nacalculatie op.

Reflectie 02 - Van Eester Pieter Pagina 3 van 5
Stagiair Promotor Coach Datum
Van Eester Pieter Vertonghen Ward Beirinckx Lieve 10/03/2017

OLR/LR Omschrijving Uitvoering Feedback (promotor)
←zwaar onvoldoende
expert→

OLR 10 INFORMATION & COMMUNICATION SKILLS
- Wetenschappelijke en vaktechnische x Opzoeken bekistingsvormen : loopt beter maar zoals reeds
informatie m.b.t. bouwkunde gericht aangegeven zou ontbreekt hier de praktijk kennis.
opzoeken, analyseren en beoordelen op
toepasbaarheid en op duurzaamheid.
Hierover schriftelijk en mondeling
communiceren met alle betrokkenen, zowel
vakgenoten als leken; ook in een vreemde
taal.
• infomatie opzoeken en evalueren
• helder communiceren
OLR 11 LEARNING & INNOVATION SKILLS
- Een creatieve en innovatieve ingesteldheid x Je neemt graag beslissingen en lost problemen op. Beter je
tonen binnen een bedrijfscontext. momenten kiezen hiervoor, soms is het niet slecht om wat op de
Wereldwijd oog hebben voor nieuwe achtergrond te blijven.
bouwtrends. Kritisch denken en effectief
redeneren, beslissingen nemen en
problemen oplossen.
• creatief en innovatief denken
• kritisch reflecteren
• redeneren en problemen oplossen
OLR 12 LIFE & CAREER SKILLS
- Constructief samenwerken in een X Je initiatieven zijn goed bedoeld, je moet wel wat rekening houden
multidisciplinair en multicultureel met de manier dat je ze over brengt. Niet elke arbeider /
bouwteam. Onderhandelen met alle onderaannemer neemt dit op zoals jij het bedoelt.
betrokkenen. Bij alle taken blijk geven van
initiatief, verantwoordelijkheid en
ondernemerszin. Bewust zijn van eigen
interesses en talenten en initiatief nemen
om zich hierin te ontwikkelen. Resultaten
realiseren en verantwoordelijkheid nemen.

Reflectie 02 - Van Eester Pieter Pagina 4 van 5
Stagiair Promotor Coach Datum
Van Eester Pieter Vertonghen Ward Beirinckx Lieve 10/03/2017

• samenwerken en sociale
vaardigheden
• onderhandelen
• initiatief nemen en flexibel zijn
• zelfsturing
• resultaten realiseren
• leiderschap
• global awareness

* Deze LR mag weggelaten worden, enkel als er geen mogelijkheid is om deze (deels) uit te voeren tijdens de stage.

Reflectie 02 - Van Eester Pieter Pagina 5 van 5