You are on page 1of 4

Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice • D.

Construcţii
Covatariu, A.-C. Diaconu

CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR
ISTORICE: UNELE OBIECTIVE ŞI PRINCIPII (PROBLEME
INGINEREŞTI LA MONUMENTE)

Daniel COVATARIU
Şef lucrări dr. ing., Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iaşi, e-mail:
cova_dan@yahoo.com

Adrian-Constantin DIACONU
CSII dr. ing., INCD URBAN-INCERC Sucursala Iaşi, e-mail:
acdiaconu@yahoo.com

Abstract. Even when large parts of the original substance were lost
throughout its existence, the monument should be regard ed as a spatial
structure, partic ipating to t he reality arou nd t hem. P rec epts governing
the conservation and rehabilitation of historical monuments have to be
applied ind ividually to each monument, according to his personality, his
past or future function, c ons ervation status, in the way that the
rehabilitation concept results f rom obligations balanc e to not harm the
monument - Primum non Nocera (Carta de la Veneţia) even to act for
the future generation’s heritage. Monument to be seen through all the
three attributes: FI RMITAS (solid, tec hnical ac hievement), UTILITAS
(functionality, t he pu rpose for which it was made), PULCHRITAS
(beauty, aesthet ic exp ression). The historical monument’s components
are: the land – cadastral lot, constructions, exterior arra ngements, other
elem ents, cultu ral mobile goods. T he actions of historical monuments
should consid er t he following objectives a nd princ iples: maintenanc e,
rehabilitation, c onsolidation, security, socia l, economic and cultural lif e
of the local community. The princip les underlying thes e goals:
building’s state expertise f rom all points of view, t he build ing’s
consolidation solution must not affect the arc hit ectural appearanc e, to
maintain authenticity, the level of respons e and earthquake insuranc e,
as a matter of urgency ex ecution of bu ilding works, reversible met hods
applied in cons ervation and / or rehabilitation, compatible materials
used in conservation and / or rehabilitation, t he loads resulting from
new building elements should not exceed the capable strength of
materials of (blocks of masonry, mortar, etc..), t he result ing structure
after consolidation should lead to good seismic behavior of the assemble
"old structure - new structural elem ents," reint egration cultural a nd
social, etc.

Key words: conservation, rehabilitation, antiseismic insurance,
consolidation, monuments.

41

Introducere UTILITAS (funcţionalitate.a.). chilii. Terenul . „zonă De obicei. care aduce mărturia unei Neamţ. 3 • 2011 • 1. „nucleul vechi urban”. alei.. Construcţii restaurare rezultă din echilibrarea − Clădiri cu funcţiuni principale. expresie estetică). în marea majoritate a cazurilor. Ceea ce alţii au clădit cu multă grijă. Carta de la Veneţia (1964). Monumentul trebuie privit în totalitatea celor trei atribute ale sale: FIRMITAS alei pietonale. 42 . în măsura în care conceptul de 2. (soliditate. la noi s-a demolat ori s. reprezintă un privit ca o operă spaţială. altare ş. lui generaţiilor viitoare. funcţiunea sa trecută sau viitoare. 3. „monument istoric” cuprinde atât creaţia devin emblema oraşului (Palatul Culturii - Iaşi. in mijlocul furtunilor istoriei sau în vremuri monumentelor istorice. Astfel. Amenajări exterioare − Drumuri de acces. scări. − Anexe gospodăreşti. obligaţiilor de a nu dăuna monumentului - − Alte construcţii: ziduri de incintă. ca şi celelalte convenţii importante din substanţa originară de-a mondiale şi/sau europene la care a aderat lungul existenţei sale. Chiar atunci când si-a pierdut părţi Carta de la Veneţia. „ansamblu istoric”. Biserica lui Ştefan cel Mare . monumentele istorice dau acel caracter de individualizare oraşelor periurbană veche”. alei carosabile. plantaţii. Preceptele care pentru stabilirea conceptelor de guvernează domeniul conservării şi restaurare. a unei evoluţii etc. monumental”. participantă la cadru general de operare şi nu un „corset” realitatea din jur. Biserica Precista . scopul pentru care a fost realizat). ca să lumineze căile viitorului” Nicolae Iorga În acest sens. primum non nocere (Carta de la Veneţia). civilizaţii anume. precum şi de a acţiona pentru transmiterea turnuri. „zonă de protecţie culturală şi naturală” şi altele.Braşov.Galaţi. semnificative sau a unui eveniment istoric. ca o nenumăraţilor meşteri anonimi a putut să consecinţă a ofensivei urbanismului şi se exprime prin ridicarea unor bijuterii de sistematizării. − Parcuri. prezentului. „rezervaţie urbană”. intervenţie asupra monumentelor. Construcţii • Vol. a dat o semnificaţie mai liniştite. PULCHRITAS „Trecutul este o lumin ă pusă în negura (frumuseţe.Piatra arhitecturală izolată. taluzuri plantate. monumentul trebuie comunitatea restauratorilor. noţiunea de noastre şi. Obiective şi principii importante sau mai puţin importante. locuinţe. dobândit o semnificaţie culturală deosebită cu trecerea timpului. starea de Componentele monumentului istoric sunt: 1. amplificând-o prin introducerea conceptelor de „centru arhitectură. Arhitectură. în funcţie de personalitatea sa. care au a lăsat în paragină. cât şi aşezarea urbană sau rurală. Biserica Neagră . referindu-se la conservarea şi restaurarea România este un ţară pe întinsul căreia. În restaurare nu există monumente mai 2. Urbanism. Restaurarea nu trebuie să restaurării monumentelor istorice trebuie determine o modă sau un stil personal de aplicate individualizat fiecărui monument. bazine.parcela cadastrală conservare. 2 • Nr. reparând sau chiar consolidând atunci În acest caz avem în vedere atât marile când a fost nevoie. tehnica de realizare). cât şi operele modeste. Biserica Borzeşti – Oneşti. geniul de constructor al mai largă noţiunii de monument. creaţii. statui.

La care monumentul ne permite să le zidării s-au folosit. spre exemplu. A. de a păstra autenticitatea acestuia. cât şi prin Pază: Activitate care are ca scop reintegrarea lor culturală şi socială se pot protejarea monumentului istoric repune aceste monumente în siguranţă. Diaconu − Instalaţii exterioare. pe lor mecanice iniţiale sunt afectate. Restaurare: Acţiune de înaltă specializare Prin modificarea structurilor (la interior). Alte elemente rigiditatea structurală deja afectată. − Cimitire. − Elemente arheologice. care urmăreşte îmbunătăţirea integrităţii prin readucerea la funcţionalul şi structurale a monumentului istoric. rezistat acţiunilor seismice repetate având 4. locală şi regională a acţiunilor de protecţie deoarece. menţinerea acestei stări. bisericile a monumentelor istorice. decoraţiune. fiind existenţa frescelor şi la exterior. aspectul arhitectural: Conservarea şi Datorită acestor agenţi specifici. Interpretarea datelor trebuie făcută s-au măcinat in timp. situaţie in care caracteristicile suma observaţiilor pure. date pentru componentele arhitectură. Construcţii Covatariu. M4 şi mai rar M10) care uneori atare. reprezintă îmbătrânite. Anii participarea tuturor membrilor echipei. industrializării au accentuat agresivitatea Soluţia de consolidare trebuie să nu afecteze fizico-chimică a mediului ambiant. Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice • D. care să le Clădirile cu o durata relativ lungă de armonizeze pe toate. ci numai un singur concept. de regulă mortare slabe obţinem şi care trebuie înregistrate ca (aprox. punerea in siguranţă a unui Integrare socială. unitar. constructor. ortodoxe sunt pictate in frescă la interior. care are scopul de a evidenţia mărturiile păstrarea sau refacerea faţadelor in stilul istorice incluse în monumentul istoric şi vechi (care are un aspect artistic deosebit. Principii fără a mai aminti de mănăstirile din Expertizarea stării clădirii din toate punctele nordul Moldovei la care intervenţiile de vedere: Nu pot exista concepte separate structurale trebuie să fie minime. deoarece au − Împrejmuiri. cele ale construcţiilor mai noi. economică şi culturală în monument istoric printr-o asemenea viaţa comunităţii locale: Înscrierea în intervenţie radicală asupra sistemului programele de dezvoltare şi în planificarea structural este aproape imposibilă. iar lemnul a suferit numai după terminarea investigării şi cu ori putreziri ori fisurări din uscare. din punctul de de rezistenţă mai mult sau mai puţin vedere al fiecărei specialităţi. degradări şi avarieri suplimentare faţă de fiecare specialitate are importanţa ei 43 . comparativ cu aspectul de produs Consolidare: Acţiune de înaltă specializare industrial al construcţiilor contemporane). arhitectura exterioară iniţială. împotriva furturilor sau a distrugerilor Din nefericire pentru inginerul intenţionate (vandalisme).-C. cele mai restaurarea monumentelor istorice nu multe dintre construcţiile vechi prezintă poate sa fie abordată decât în echipă. M2. Investigarea exploatare (de peste 50 ani) au materialele monumentelor istorice. imparţiale. Acţiunile de protecţie a monumentelor 5 Bunuri culturale mobile istorice trebuie să aibă în vedere următoarele: Obiective Fiecare monument istoric trebuie să deţină Întreţinere: Observarea continuă a stării un inventar al elementelor componente fizice a monumentului istoric şi care este întocmit de proprietarul bunului ansamblul de măsuri luate pentru sau de administratorul acestuia. structură.

compatibile cu natura. autor dr. consolidare şi întregire ansamblului „structură veche . Construcţii • Vol. menţinute în permanenţă într-o stare de Biserica Rebegeşti. mortar. ing. Urbanism.50 m.. dar şi modernizarea un număr destul de mare de biserici funcţiunilor lor iniţiale. nu le schimbaţi înfăţişările. dar deteriorărilor avansate. de preferinţă din Menţinerea autenticităţii: considerată ca aceeaşi sursă. materiale compatibile. valoare . expertizărilor deja efectuate şi este necesar pentru a preîntâmpina un dezastru în cazul 3.. în condiţiile Mihail Sadoveanu unei posibile operaţii de restaurare Primit: 12 iulie 2011 • Revizuit: 25 iulie 2011 • Acceptat în forma finală: 11 august 2011 44 . către şeful de proiect arhitect şi se bazează Compatibilitatea materialelor utilizate la pe bună înţelegere. consolidare nu trebuie sa depăşească Stabilirea nivelului de intervenţie şi de asigurare rezistentele capabile ale materialelor (blocuri antiseismică: Gradul de intervenţie asupra de zidărie. echipa trebuie formată de deocamdată ne sunt necunoscute. de Monumentelor istorice trebuie translare sau reconstruire parţială (ex. tehnică. pentru că majoritatea fiind acel ansamblu de acţiuni menite să incompatibilităţilor survenite la folosirea dea obiectului starea pe care a avut-o la unui material vechi (original) şi unul nou. fie prin vertical + 3. lucrărilor de consolidare: Este un factor dar şi întreţinut permanent. În loc de concluzii. sau. independent de starea obiectului Încărcările rezultate din noile elemente de înainte de intervenţie.. cu prioritate a „Nu trebuie niciodată să se schimbe sau să se monumentelor care adăpostesc oameni a înlocuiască [. al XVI-lea – translată funcţionare cât mai perfectă. trecând prin sa conducă la o bună comportare seismică a acţiuni de protecţie. nicăieri pe Reversibilitatea metodelor aplicate în conservare pămîntul românesc nu există alt oraş care să şi/sau restaurare: Plecând de la ipoteza că cuprindă ctitorii ale trecutului nostru de aşa viitorul ne va aduce tehnologii mai viabile. Lăsaţi-le cum cu inestimabile valori de patrimoniu. respect reciproc şi conservare şi/sau restaurare: Nu trebuie coeziune. sec. în cazuri extreme. 3 • 2011 • aparte în stabilirea unor concepte unitare utilizând tehnologii şi principii care de restaurare. fie prin „mutate” în Bucureşti în anii ’80. etc. Emil Prager. viabile.“ conservare şi restaurare care vor putea fi cu uşurinţă îndepărtate în viitor. 2 • Nr.. fie şi consolidat şi restaurat. de dezasamblare Reintegrarea culturală şi socială: şi reasamblare. datorită degradărilor şi altul. ing. sînt.elemente şi ajungând la intervenţii complexe de structurale noi” restaurare şi recompunere. 1935 şi păstrarea.) unui monument variază de la simple lucrări Structura rezultată după consolidare trebuie de întreţinere şi conservare.. constate în urma neutilizat. se conservă mult mai bine decât istorice..] rămăşiţele monumentale sau căror vieţi pot fi puse în pericol împreună artistice de care Iaşul e plin. menţinut obligatoriu la majoritatea monumentelor viu. Un monument „exploatat". structura şi/sau Execuţia în regim de maximă urgenţă a valoarea lor. unui cutremur. Oraşul Iaşi este un muzeu al se impune alegerea unor modalităţi de amintirii şi al sufletului nostru colectiv. un anume nivel istoric – cel mai adesea duce deseori la o degradare ulterioară cel original – constă în reconstrucţia mult mai rapidă. acordarea de funcţiuni noi. Iordăchescu). Arhitectură. Echipa nu poate fi completă fără utilizate (decât în cazuri limită) numai participarea restauratorului executant.