You are on page 1of 2

ANĐELI MALI Mario Nardelli

Lento libero
j
SOLO
2
& 4 œj œr œr œ œj j r r œj j j r r œj j j r r
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
mf An - đe - li ma - li, što ste tu sta - li? Dra - gi vas I - sus zo - ve sad sve,

j r r œ j r U j r r œj j j r r œj j
œ œ #œj œ
ZBOR

& œ œ œ J œ R œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ
J R R J J J R R J J
f f
le - ti - te k nje - mu, le - ti - te! An - đe - li ma - li, što ste tu sta - li?

j j U
rit.
j r r r r j
œ
& œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
J R R J J R J œ ˙
R
Le - ti - te k nje - mu, le - ti - te, le - ti - te!

j j r r œj j
& œj œr œr œ œj j r r œj j
SOLO
j r r œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f An - đe - li bije - li, sve se ve - se - li, bit će vam sr - ce I - su - sov stan,

j r r œ j j r rU j r r œj j j r r œj j
ZBOR

& œ œ œ J œ #œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ
J R R J J J R R J J
f
za vas je o - vo ve - li - ki dan! An - đe - li bije - li, sve se ve - se - li,

j r r j j U
rit.

& œœ œœ œœ œœ œœ j r r œ œ j j
œœ œœ œœ œ œœ œ œœ ˙
J R R J J J R R œ œJ J
za vas je o - vo ve - li - ki dan, ve - li - ki dan!

j j j œj j j j r r j j
& œj œr œr œ œj
SOLO
j r r
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
mf An - đe - li cvjet - ni vi ste pre - sre - tni, tu vam je sre - ća, ra - dost i sjaj,

j r r œ j j j U j r r œj j
ZBOR
j j
& œ œ œ J œ #œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ
J R R J J J J
f f Tu vam je
tu vam je I - sus, slat - ki raj! I - sus, slat - ki raj,
2

j j U
rit.
j r r œ
& œœ œœ œœ œ œœ j j
œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ ˙
J R R J J J J œ
tu vam je I - sus, slat - ki raj, slat - ki raj!