You are on page 1of 4

3. Kompetensi kepimpinan sekolah adalah merupakan asset penting kepada pengurus pendidikan.

beri penilaian anda kepada 5 kemahiran utama yang perlu dimiliki oleh pengurus pendidikan beserta
bukti-bukti amalan terbaik dalam konteks PPPM.

1. Mahir dalam mengurus
Kebolehan mengurus dan mentadbir dengan bijak sangat penting bagi pemimpin dalam menangani
sesuatu perubahan. Keupayaan mengurus bagi seorang PENGURUS PENDIDIKAN sebagai ejen
perubahan juga diperlukan bagi membina satu unit organisasi pendidikan yang mampu bekerja
secara kolaboratif dan mempunyai falsafah perjuangan untuk kemajuan organisasi. Pendekatan
pengurusan yang sesuai diambil, diamalkan seterusnya dilaksanakan oleh seorang PENGURUS
PENDIDIKAN adalah pendekatan pengurusan strategik. Pengurusan yang strategik memerlukan
matlamat tetap yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan dan kemudiannya melaksanakan
strategi tersebut (Juhary, 2001). Dalam konteks PPPM dalam intipati keberhasilan kelima ada
menyatakan bahawa pemimpin yang bijak mengurus perlu dalam usaha memperkukuh kecekapan
sama ada dalam pengurusan murid dan pentadbiran.
2. Mampu Memberi Motivasi Dan Menggerakan Orang Lain
Kemahiran memberi motivasi kepada orang-orang di bawah kawalannyamerupakan satu sifat
kepimpinan yang utama (Thomas, 2005). Guru pemimpinmampu melakarkan visi yang jelas untuk
masa hadapan organisasinya danseterusnya mengajak rakan-rakan sejawat mengikutnya ke arah
pencapaian visitersebut. Guru pemimpin tidak bertindak bersendirian. Mereka akan melibatkanguru-
guru lain atau pihak lain, contohnya pentadbir dan ibu bapa, bagi mengatasisesuatu masalah,
membaiki sesuatu situasi atau meningkatkan prestasi pelajar.

3. Membuat Keputusan Dan Menyelesaikan Masalah
Kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah perlu terdapatpada seseorang guru
pemimpin. Dalam perkara ini, guru pemimpin akanmenggunakan resos-resos seperti kewangan,
bahan-bahan rujukan, peralatan sertaresos manusia untuk membantunya mencari penyelesaian yang
terbaik. Gurupemimpin membuat keputusan bukan berdasarkan anggapan-anggapan sahajatetapi
berdasarkan evidens dan data. Evidens tersebut tidak semestinya data yangdiskret tetapi boleh juga
merupakan pengamatan atau pemerhatian tak formal.Apa yang penting ialah bukti itu
didokumentasikan.
4. Kemahiran Mempengaruhi Orang Bawahan
Untuk membolehkan seorang pemimpin menjalankan tugas serta mengendalikan isu-isu pada masa
yang sama, beliau juga perlu mempunyai kebolehan untuk mempengaruhi orang bawahannya.
Pelbagai cara untuk mempengaruhi orang bawahan boleh digunakan, terpulang kepada jenis individu
yang perlu dihadapi pada sesuatu masa (Sajoli MD, 2007). Hazman Bin Dolah (2008) , Bashid
(2008) dan Ahmad Safwan Mohamad, 2007 mengemukakan beberapa taktik yang boleh digunakan
untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi oleh pemimpin, iaitu:

Pengurusan adalah salah satu cabang disiplin ilmu yang sangat penting dalam institusi pendidikan. dan juga untuk meningkatkan mutu kerja (Conley & Goldman.Akhirnya. boleh memberi dan mengajar organisasinya untuk belajar dan mengambil ikhtibar melalui pengalaman yang telah dilalui bersama (Schwartz. 5. fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah. guru pemimpin memerlukan kemahiran-kemahiranseperti kemahiran mendengar. PENGURUS PENDIDIKAN sebagai fasilitator akan menggunakan segala pengetahuan dan kemahiran daripada setiap ahli kumpulan dalam usaha untuk mencapai hasil keputusan yang terbaik dan akan menunjukkan hasil titik peluh setiap individu yang terlibat. 6. Kebolehan Mengekalkan Komitmen Diri Dan Rakan Sejawat Tidak boleh dinafikan bahawa para guru memerlukan komitmen bagimerealisasikan sesuatu hala tuju dan misi secara berterusan dan konsisten.  Taktik pujukan rasional penggunaan hujah yang logik dan mempunyai bukti-bukti nyata semasa memujuk orang bawahan digunakan dalam melaksanakan sesuatu. dan mengekalkan fokus kumpulan. komited pada tugas.menghormati idea orang. sanggup berkorban masa dan tenaga dan mempunyai sikap membantu dan menyampaikan seberapa banyak ilmu kepada murid-muridnya. Penekanan di . kemahiran fasilitatif. PENGURUS PENDIDIKAN sebagai fasilitator boleh menjadikan seseorang itu untuk lebih bertanggungjawab dan berhak ke atas segala perkara dan perbuatan yang dia telah lakukan. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah. Gurupemimpin khususnya PENGURUS PENDIDIKAN atau guru besar bukan hanya komited kepada tugas dan tanggung jawabnya tetapiberjaya menarik penglibatan rakan-rakan sejawat dalam sesuatu program danmengekalkan komitmen mereka supaya terus memberi sokongan. Untukmengekalkan komitmen guru lain. Merekamampu memberi peringatan kepada orang lain terhadap tujuan dan matlamat inidan tidak terpengaruh oleh orang-orang yang negatif atau percubaan-percubaanmenghalangkan program. Guru pemimpinadalah jelas tentang tujuan serta matlamat organisasi dan program. . dedikasi. Oleh sebab itu. Bertindak sebagai fasilitator Gaya kepimpinan fasilitatif banyak diamalkan dalam pelbagai organisasi dan salah satu organisasi yang harus mengamalkannya adalah organisasi sekolah. Kepimpinan fasilitatif merupakan satu tingkahlaku yang boleh meningkatkan keupayaan seseorang untuk mengadaptasi. berkomunikasi. 1994). ikhlas. a) Jelaskan 3 peranan pengurus pendidikan dalam merealisasikan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. menyelesaikan sebarang masalah. (15) Bertindak sebagai penyebar ilmu Menurut Ragbir Kaur (2007). 1994). Akan tetapi taktik ini hanya berkesan jika pemimpin mempunyai sifat yang jujur dan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi. PENGURUS PENDIDIKAN sebagai fasilitator yang akan mengaplikasikannya dalam membimbing warga pendidik dan pelajar di sekolah. pegangan kuasa antara ahli-ahli dan juga pegangan hak masing-masing. 1.

sini ialah mengenai sikap dan penampilan guru itu sendiri terhadap konsep ilmu. dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Guru harus mendalami ilmu sebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi melahirkan insan dan warganegara yang berilmu.4 Pembimbing: selaku pembimbing pemimpin turut mendidik. Rohani. dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru (Ragbir Kour (2007)). Bertindak sebagai Pembentukan Nilai / Role Model Nilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu benda. berkarya. 4. tingkah laku dan kebolehan yang boleh diteladani. guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.1 Sumber rujukan: pemimpin berperanan sebagai pemberi maklumat dan idea kepada ahli-ahli apabila diperlukan. memerhati. serta memberi petunjuk ke arah kebenaran sebagai seorang pengamal ilmu. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada para pelajarnya. segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Dalam p&p. Emosi. serta . Hal ini menunjukkan ilmu merangkumi semua aspek kehidupan luaran dan dalam jiwa manusia. meningkatkan komitmen dan terus gigih memberikan khidmat serta subangan untuk kebaikan bersama. bersumbangsaran. budaya ilmu harus menjadi kriteria utama dan harus dipupuk dalam diri supaya menjadi teladan bagi para pelajar mencontohinya. meninggikan adab murid. Sebagai seorang guru. Sebagai ibu bapa kedua kepada murid-murid. Profesor Syed Muhammad al-Altas menyatakan ilmu merupakan sesuatu yang bermakna dan membawa penyuburan serta semangat kepada jiwa manusia. Budaya ilmu di kalangan guru dan pelajar adalah sejajar dengan salah satu matlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dan tunjang dalam amalan pendidikan seumur hidup. sentiasa mengikuti perkembangan. Belajar memahami potensi dan bakat. banyak pengalaman dan rajin belajar 4. guru akan memindahkan ilmu yang baik. profesional. guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi. 4. Menurut Ragbir Kour (2007) guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. mempunyai hubungan yang luas. Bertindak Sebagai Pengamal Budaya Ilmu Menurut Mok Soon Sang 2007. Dalam era transformasi pendidikan guru hendaklah menghasilkan pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis serta memperkembangkan potensi pelajar dalam semua aspek JERIS (Jasmani. Intelek dan Sosial) bagi mencapai pendidikan bertaraf antarabangsa. pemimpin memperlihatkan sifat-sifat. minat dan kecenderungan. berfikir. Guru sebagai pengamal ilmu perlu mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. Oleh itu pemimpin harus luas pembacaannya. terminal dan instrumental.2 Model: sebagai model atau contoh. 4. Secara tidak langsung. agama. menyokong dan membolehkan ahli berperanan dengan aktif. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral.3 Pendorong: pemimpin juga harus sentiasa meransang dan mendorong ahli-ahli dan rakan-rakan sepimpinannya untuk membangun diri. Jadi.

fokus. Ragbir Kaur. b) Bagaimanakah seorang pengurus pendidikan dapat membawa organisasinya mencapai matlamat jangka pendek berdasarkan prinsip amalan terbaik dalam PPPM.6 Orang tengah: jika berlaku perbezaan pendapat. kekuatan dan kelemahan ahli dan membantu mereka untuk menjadi ahli yang aktif dan menyumbang 4. Semua pihak perlu berurusan secara muafakat. Perubahan dalam sesebuah organisasi amat perlu agar organisai lebih dinamik dan berdaya saing. konflik antara ahli-ahli pemimpin berperanan sebagai orang tengah bagi mencari pendamaian. Penjawat awam harus bersungguh dan sentiasa serius dalam pekerjaan. Pemuafakatan Kerja – Penjawat awam harus meninggalkan amalan bekerja secara solo. Antaranya aplikasi word processing. 2007). persediaan dan komitmen meyeluruh dari pihak pengurusan adalah amat kritikal. Budaya Amalan Kerja Terbaik – amalan kerja terbaik adalah cerminan kewibawaan bagi penjawat awam. Bersikap adil dan tidak condong(bias) kepada mana-mana pihak. peka dengan segala perkembangan pendidikan Craft (2002) seorang guru perlu peka terhadap inisiatif pendidikan yang terkini. progresif dan berupaya mendepani keluk Peranan ini penting bagi membawa pendidikan negara Malaysia ke arah pendidikan yang bertaraf dunia (Dr. . database. Selain itu guru perlu mengaplikasikan teknologi maklumat (ICT) di dalam bilik darjah melalui program SLE (Smart Learning Environment) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan ICT. dan graphing (Dr Ranbir Kaur a/p Joginder Sigh. desktop publishing. (10) Mengamalkan kemahiran profesional Menyatakan visi dan misi yang perlu dicapai Tempoh masa sesuatu matlamat itu perlu dicpai. Tadbir urus yang cekap dan berkesan (terbaik) adalah bagaimana pengurusan mengurus dan menangani perubahan (change management). saling bahu membahu dan bukannya bekerja dalam solo atau lohong masing-masing. disiplin.5 Jurucakap/jurubicara: peranan ini menyerupai peranan “pegawai perhubungan awam”. 4. Guru yang profesional juga sentiasa mengikuti perkembangan terhadap kajian-kajian lampau dan terkini bagi mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran. spreadsheet. Dalam hal ini. tepati masa dan mempunyai kemahiran serta kompetensi tinggi supaya dilihat sebagai suatu kumpulan yang dinamik. Iaitu berperanan sebagai jurucakap atau wakil organisasi dalam perhubungan dengan pihak-pihak luar. Organisasi yang dinamik akan sentiasa bersedia menerima perubahan dengan membuat penyesuaian mengikut perubahan dan kehendak semasa. 2007).