You are on page 1of 7

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 1618 /2009
privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din
bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

Hotărâre privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din
bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea Prin politicile sale educaţionale promovate şi prin alocarea resurselor
situaţiei financiare necesare, Guvernul României şi-a propus să asigure, dezvoltarea
actuale capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi
continuă, pentru o piaţă a muncii flexibilă şi globalizată, reprezintă
obiectivele majore ale programului de guvernare.
Astfel, în Programul de Guvernare 2009 – 2012 în Capitolul 5 –
Educaţie, oferta politică a Guvernului este construită în jurul următoarelor
obiective majore:
 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea
autonomiei şcolilor;
 promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă,
concordant cu statutul cadrelor didactice în societate;
 accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii
învăţământului;
 descentralizarea administrativă coerentă, prin stabilirea clară a
obiectivelor, responsabilităţilor şi resurselor;
 promovarea pachetului legislativ pentru învăţământul preuniversitar.

2. Schimbări Prezentul act normativ urmăreşte stabilirea standardelor de cost
preconizate necesare determinării fondurilor alocate de la bugetul de stat pe anul 2010
pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte
drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile
aferente acestora, din învăţământul preuniversitar de stat.
3. Alte Standardele de cost pe elev/preşcolar/an se determină, pentru fiecare
informaţii nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de
numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de
învăţământ şi de mediul urban/rural.
1

Impact macro.mii lei - Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe cinci ani 1 2009 2010 2011 2012 2013 7 1.Impact asupra Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de mediului de afaceri afaceri. din care: a) buget de stat. sporurile. plus/minus. impozit pe venit b) bugete locale i. din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 4. din acesta: i. atât pe termen scurt. economic 2. Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani. din învăţământul preuniversitar de stat. stabilite prin lege. pentru anul curent. precum şi contribuţiile aferente acestora. Impact social Prezentul act normativ are impact asupra fondurilor alocate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la bugetul de stat pe anul 2010 pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile. Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ 1. 5. Alte informaţii Nu este cazul. Impact asupra Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului mediului înconjurător. Modificări ale - veniturilor bugetare. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) . impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuţii de asigurări 2 . 3. Finanţarea cheltuielilor se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ. impozit pe profit ii. Prezentul act normativ nu are impact macroeconomic.

plus. Modificări ale cheltuielilor bugetare. alte transferuri ii. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6. Impact financiar. din care: a) buget de stat b) bugete locale 4. stabilind numai modalitatea de alocare pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an. bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor - sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. Alte informaţii Prezentul act normativ nu presupune creşterea fondurilor alocate de la bugetul de stat. din acesta: i. plus. bunuri şi servicii b) bugete locale: - i. bunuri şi servicii 3. 3 . Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 7.2. din care: a)buget de stat. din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. cheltuieli de personal ii.

Informaţii privind procesul de Prezentul proiect a fost analizat în cadrul consultare cu organizaţiile Comisiei de Dialog Social la nivelul neguvernamentale. în condiţiile Finantelor Publice. institute de cercetare şi Ministrului Educaţiei.Evaluarea conformităţii: Nu este cazul 5. Alte acte normative şi sau documente Prezentul act normativ nu face referire la internaţionale din care decurg angajamente nici un document internaţional din care să decurgă angajamente. Compatibilitatea proiectului de act Nu este cazul. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 1. Consultările organizate cu autorităţile Prezentul proiect a fost discutat cu administraţiei publice locale. procedura de consultare a structurilor Cercetării şi Inovării. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi Nu este cazul. Cercetării şi alte organisme implicate Inovării 2. Secţiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. alte documente 4.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. care proiectul de act normativ are ca obiect Consultarile au avut loc la Ministerul activităţi ale acestor autorităţi. interministeriale permanente 4 . 6. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Comisia pentru Dialog Social a avizat care a avut loc consultarea forma finală a acestui proiect rezultată în baza propunerilor si observaţiilor transmise de sindicatele reprezentative la nivel de ramură – învăţământ 3. cu participarea Hotărârii Guvernului nr. Consultările desfăşurate în cadrul Prevederile proiectului de act normativ consiliilor interministeriale în conformitate nu se referă la domeniile de activitate cu prevederile Hotărârii Guvernului aflate în coordonarea consiliilor nr. normativ cu legislaţia comunitară în materie 3. în situaţia în autoritatile administratiei publice locale. Alte informaţii Nu este cazul.521/2005 privind reprezentantilor Ministrului Educaţiei. asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este necesară elaborarea unor proiecte de acte normative suplimentare. 2.

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 1. la nivelul Guvernului. cu modificările şi completările ulterioare. la finalizarea procedurii de avizare. republicată. Alte informaţii Nu este cazul. 6. pentru elaborarea. avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare. Cercetării Tineretului şi Sportului. c) Consiliul Economic şi Social republicată si ale Hotărârii de Guvern nr. 24/2000 a) Consiliul Legislativ privind normele de tehnică legislativă b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru elaborarea actelor normative. Ministrul Finanţelor Publice. proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către: Consiliul Legislativ. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Ministrul Administraţiei şi Internelor.Alte informaţii Nu este cazul. 5 . d) Consiliul Concurenţei 50/2005 pentru aprobarea e) Curtea de Conturi Regulamentului privind procedurile. Informaţii privind avizarea de către: Conform dispoziţiilor Legii nr. Consiliul Economic şi Social. Ministrul Educaţiei. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2.5. Informarea societăţii civile cu privire Actul normativ nu are impact asupra la eventualul impact asupra mediului în mediului înconjurător urma implementării proiectului de act normativ.

nefiind necesară o perioadă suplimentară şi/ sau o perioadă de tranziţie pentru punerea în aplicare. Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. sunt exceptate de la elaborarea de politici publice actele normative care au impact financiar-economic prin care se aprobă norme metodologice prevăzute prin lege. art. 6 alin. Conf. Alte informaţii Punerea în aplicare a proiectului de act normativ va avea loc imediat după adoptare. 6 . 2 lit. Măsurile de punere în aplicare a Nu este necesară înfiinţarea unor noi proiectului de act normativ de către organisme sau extinderea competenţelor autorităţile administraţiei publice instituţiilor existente pentru punerea în centrale şi/sau locale aplicare a proiectului de act normativ. 2. f din HG 561/2009.

tineretului şi sportului Daniel Petru Funeriu 7 . a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Ministrul educaţiei. Faţă de cele prezentate. pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010. finanţate din bugetele locale. cercetării.