You are on page 1of 40

82. füzet, 1916. április 30.

Ara 30 ftffér

A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei.
T. előfizetőiifli és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsopörtbol csupán a'fel­
tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván i n g y e n kapják meg a nekik tetsző
műveket, a kövelkező módozatok mellett:
Aki negyedéire 3. - koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik
csoportból egy kötelet választhat.
Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból félévenkint
egy-egy kötetet választhat.
Aki háromnegyedévrt 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból
negyedévenkint egy egy kötetet választhat.
Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben,
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha
a krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvenyekböl négy egymás után
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt.
A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó­
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban.
Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja.
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint
72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA.
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK D Í S Z K Ö T É S B E N .

1-2. Stanley M. H.: A legsötétebb Afriká­ Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál­
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli
ban. Emin pasának, Equátoria kor­ czél elérésében való rendületlen hit, melyet ez a
mányzójának felkeresése, megszabadí­ mondatsymbolizál, áthatolta Stanleyt. Munkájában,
tása és visszavonulása^ — Egyetlen melv nagyszerűségében eposzi magaslason mozog,
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és
jogosított, az eredeti után fordított, eredményeit ismerteti.
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép­
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 3—4. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia
fül. bolti ár helyett kötetenkint rá­ tavakhoz, Teleky Sámuel gróf felfe­
fizetés 4 kor. 20 fill. dező útja Keletafrikában. Két kötet,
179 képpel és színnyomatú térképpel
aMegyek m i n d i g előre, mig el n e m j u t o k azon helyre, 29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá­
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is
utuznom.n A K o r á n n a k ezt a m o n d a t á t választotta fizetés 3 kor.

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK.
LÉGRÁDY-rÉLE KIADÁSOK D Í S Z K Ö T É S B E N .
Besztercze ostroma. Illusztrált dísz­ 7. A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás,
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize­ Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár
tés 3 kor. 20 fill. helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill.
Kisértet Lublőn és egyéb elbeszélé­ 8. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz­
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. trált.) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 1 kor. 50 fill.

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK.
9. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet
Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény­ gazdagon illusztrálva, 12 kór. bolti ár
képnyomatú műmelléklettel és sok il­ helyeit ráfizetés kötetenkint 2 korona.
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar­
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyett rá­ 12. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3
fizetés 4 korona. kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill.
10. Báró Eötvös József költeményei.
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber­ 13. Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 kötetbén, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolti
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér.

BEKÖTÉSI TÁBLA
a Krónika I.—VI. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla
ára 1 kor. 20 fill., melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó.

82. füzet

Ha füzetenkint veszi a Világ­
háború Képes Krónikáját és
négy ilyen szelvényt beküld,
kiválaszthat egyet kedvezmé­
nyeink közül, melyeket a
borítékon hirdetünk és az ott
feltüntetett módozatok mellett
szállítunk. ftgóniftófo.
SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTHL HETENKINT EGY FÜZET SZERKESZTŐSÉG ÉS K1HDÓ
RÉVfll-KIHDHS TELEFON 56-27 ELŐFIZETÉSI AR »/# ÉVRE 350 K, «/s ÉVRE 7 K BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÜT 1B.

HOLLANDIAI KEPÉK.

Vilma királynő egy szikratávirásszal beszélget.

A háború kezdete óta állandóan rossz szemmel néz az antant a gazdag és boldog béké­
ben élő Hollandia felé. Nem tudja megbocsátani neki, hogy békességben él Német­
országgal, sőt élénk kereskedelmet folytat a gyűlölt ellenfél szövetségeseivel is. A sötét
angol politikusok már az erőszakra gondoltak, hogy kimozdítsák a kis országot szikla­
szilárd és bölcs semlegességéből. A párisi tanácskozások után megfenyegették Hollandiát,
de haragos szavuk nem ijesztette meg sem az országot, sem Vilma királynőt. Német­
alföld hadserege készen áll, talpon van és szembe fog szállani minden erőszakkal.

A világháború képes krónikája. VII. 97
4S3|J

A holland királynő kutyafogatu gépfegyvereket szemlél meg«

... ,,.,.:. ..... .

Jk * A

Holland kerékpáros katonák gyakorlata.

— 9 8 -r- •;

Holland gyalogság gyakorlatozása a lövészárokban. . Holland gyalogság gyakorlaton a dünákban.

Holland-indiai katonák marson. : ' . . . . * ' ' : I • • " •• • ' • ' • • ' • ' : . . í .100 - . ' • • • • • : • __. . • ' • ' • • • .ÍÜL iBC 1^Ü^^^^^^^^^™^^"^^^^B^^^^ Holland-indiai csapatok gyakorlatozása.f • . • • • • • • : •:• ' • • • * • .

fényes sikerrel mutatván meg hasznavehetőségüket azzal a fölfogással szemben. A CARTORYSZKI CSATA. Ivanov tábornok seregei minden áron és a legrettenetesebb áldozatot sem kiméivé. amelyen az oroszok szá­ mos részlettámadást kíséreltek meg. másrészt pedig az összefüggő óriási front északi részeit is megingathassák. Négy­ heti küzdelem közben az oroszok több ízben megkísérelték ismét áttörni frontvonalainkat folytonosan fölfrissített tartalékaikkal. Ezenkívül az oroszok elsősorban Romániát szerették volna beavatko­ zásra kényszeríteni. Délen viszont a Sztrypa folyó mentén igyekeztek rést ütni a maguk számára. a lengyel légiókból és a 10. Alighogy véget ért az oroszok szeptemberi ellentámadása. különösen a székelyek tüntették ki magukat haláltmegvető bátor­ ságukkal és csodálatos hősiességükkel. hogy egész haderejükkel és minden erőfeszí' sükkel semmit sem tudtak elérni ugyanakkor. teljes rendetlenségben volt kénytelen menekülni úgy. A magyar huszárok e harcok során nagyszerű szol­ gálatokat tettek. Egyér ként pedig bebizonyosodott. azután megkezdtük lassanként az elvesztett területek visszahódítását. A nagy­ arányú áttörési kísérletet részben saját akaratukból. Az oroszok vesztesége kétségbeejtő volt. át akarták törni a szövetségesek frontját. hogy a lovasságnak nincs többé jelentős sze­ repe a modern háborúban. osztrák-magyar lovasdivizióból állott. de hiába. október első napjaiban nagyjelentőségű harcok kezdődtek Volhyniában és a délebbre eső fronton is. kétszázötven kilométer hosszú. 101 - . valamint számos más helyen is hanyatt-homlok. részben pedig a szövetségesek ösztökélésére és a semleges államok maguk mellé hódítására indították még az oroszok. hiszen négy hatalmas hadttestel és két lovasdivizióval szemben Linsingen hadserege két német divízióból. Támadásaik gyújtópontjában a Sztyr folyó melletti Car- toryszk állott. és pedig a honvédek. néhány osztrák-magyar divízióból. A védők általában ragyogó példáját mutatták a katonai erényeknek. hogy mindezen küzdelmek során épen a magyarok. Néhány hetes harc után véglegesen megállítottuk előrenyomulásukat. Az egész front. hogy az orosz katonák százai vesztek bele a mocsarakba. Nem hall­ gathatjuk el. Ekkor folyt nyugaton a nagy offenzíva második szakasza és ekkor vált nyilvánvalóvá. November'első napjaitól kezdve már mindenütt visszaadta az ellenfél a hódított területeket és Cartoryszknál. hogy ilyenformán visszavonulásra kényszerítsék Bukoviná­ ban és Galíciában álló erőinket. Sikereik csak átmenetiek voltak. hogy a szerbek végzete is betelj esülőben van. amikor a középponti h? .

A kővetkező napo­ kon egyre folyt a küzdelem. száz meg száz ágyút. Ugyanezen a napon Dubnónál-is megkísérelték csapataink visszaszorítását.iö2 - . A mocsaras és erdős. az az ágyuk tömegét belövette a legpontosabban a legjelentéktelenebb állá­ sainkra is.állíttatott fel és. a középső a kiev-koveli vasúti vonal vidékén. A besszarábiai határon a Dnyeszter- től északra és a Sztrypa folyó mentén összeomlottak az orosz támadások. bár az október betediki harcok elkeseredett jellegét ezek már néni-haladhatták túl. mint a tüzéreknél mondani szokás. Táma­ dásait azonban ezúttal is visszavertük. Az egyik pont Car- toryszktól délre két kilométernyire a Sztyr déli hajlatában. Október tizedikén azonban Ivanov . hogy a nagy gonddal előkészített áttörést kivívja. azután pedig Gróf Bothmer Félix tábornok. A frontunk ellen meg­ indított ostrom október hetedikén még hatalmasabbá vált. Az ellentámadás során sike­ rült azután az oroszoktól elhódítani Kulikovce falut. Pár órával később előresiető tarta­ lékaink mégis visszaszerezték az elveszett védővonalat. Teljes titokban a csapatok és friss seregek óriási tömegét vonta itt össze. A véde­ lem azonban mindenütt csodálatos dolgokat művelt. Az irtózatos tüzérségi tűz és a hatalmas orosz túlerő visszanyomta biztosító vonalainkat és kény­ telenek voltunk egyes helyeken a folyók innenső oldalára húzódni. Néhánynapos szünet után Cartoryszk- nál október hatodikán rendkívül heves roha­ mokat intézett az orosz túlerő a szövet­ ségesek állásai ellen. A tüzérség hatal­ mas zárótüzelése mellett azután három ponton indított meg egy időben rendkívül heves támadást a délnyugati seregek fővezére. részben pedig még soha nem ismert erejű támadásokat vertek vissza. nehezen áttekinthető terepen ugyanekkor az átkeléshez szükséges hídépítési anyagokat is felhalmozták. még mielőtt akadályainkat elérhették volna. Ivanov tábornok határo­ zottan jó tervet dolgozott ki és úgy látszik. magyar és osztrák hadsereg példátlan sikerű duna- jeci áttörését akarta most ellenünk fordítani. Ivanov tábornok nem ijedt meg áz előző napok sikertelenségétől és óriási tüzérségi előkészí­ tés után a friss csapatok százezreit küldte cartoryszki állásaink ellen. mak egyéb frontjaikon részben nagy vál­ lalkozásokhoz kezdtek. A Sztyr vidé­ kén október hatodikán és hetedikén érték el legnagyobb hevességüket a harcok Carto- ryszk ellenében. de a Putilovka folyó mellett heves közelharcokban visszaűztük őket. Tarnopoltól északnyugatra azonban sikerült állásainkba bejutniok. hogy minden tekintetben a német. a harmadik pedig a Sztyr északi hajlatában a szobienszciki hídtól pár kilométernyire húzódott.

így támadt rést és üldözőbe veheti a menekülő. Különösen heves támadásokat kellett kivédenie Bothmer tábornok délen álló hadseregének. Kuhockavola vidékén jelentékeny lovas tömegek ütköztek össze és eme támadások során különösen kitüntették ma­ gukat a magyar huszárok. majd pedig szakadatlan rohamokat indítottak. Az a körülménjy hogy hatalmas lovastömegek bukkantak fel és indultak támadásra. szétszórt csapatokat. Azt hitték nyilván.tábornok újabb hatalmas rohamot parancsolt Linsingen hadseregcsoportja ellen. Jezierzinél szintén: hatal­ mas hullámzást mutattak a harcok. hogy visszaverték az ellenséges erőfeszítéseket. hogy az oroszok komolyan bíztak sikerükben. Az újabb áttörési kísérlet azonban siralma­ san omlott össze. A német csa­ patok azonban nemcsak. magyarok és osztrákok előrenyomulása a következő napokon át is tartott. i A hatalmas áttörési kísérlet első rohamainak sikertelensége után Zalesz- cykinél és Onuthnál mutattak nagyobb hevességet és emelkedést a harcok október közepén két napon át. arra enged következtetni. azután pedig a lovasság óriási tömege kiszélesítheti az. E szakaszon a németek. hogy áttörhetik tüzérségük ostromával és gyalogságuk rohamával állásainkat. Állásainkat és a németek vonalait kegyetlen ágyútűz alá vették. mert a támadó oszlopok az osztrák-magyar és német nehéz tüzérség működése következtében elindulásuk előtt kénytelenek voltak letnon- Hitlverés a Sátrypán. hanem kényszerítették az oroszokat. — 103 — . hogy Tarnopoltól északnyugatra tizenöt kilométernyire gyors ütemben kiürítsék állásaikat.

részben pedig közelharcok folyamán visszaverte az oroszokat. A Deraz- nótól északnyugatra fekvő Bogulaska falut példátlan elkeseredéssel ostro­ molták és három ízben is megismételték az ellenállhatatlannak tetsző roha­ mok sorozatát. Burkanovtól délre véres veszteségek árán átléphették végre az oroszok a Sztrypát. de ez a dicsőség "rövid ideig tartott. A frontvonalnak ezt az átmeneti benyomását csapataink hatalmas ellenállása és ellentámadása hamarosan kiegyenlítette és Linsingen néhány nap múlva sértetlen régi frontja fölött rendelkezhetett. erdős vidékén bámulatos szívóssággal folytatták az oroszok erőfeszítéseiket. nemsokára azonban kénytelenek voltak visszahúzódni. Az ott álló és vitézségéről híres magyar honvéd-divizió azonban részben már a rohamok. Október tizenhetedikén a Sztyr mocsaras. ellentámadásunk azonban visszafoglalta Kuli- kovcét és az ellenséget ismét a Sztyr keleti partjára vetette. A küzdelem itt természetesen Megerősített állás a Sztrypa-fronton. A támadás pokoli tüzelésünkben meghiúsult és csupán Cerkovitztól észak-kelet felé az egyik előállásunk drótakadályai előtt három­ száz halottat számoltunk össze. Cartoryszknál az áttörési kísérletek eredeti színhelyén ugyancsak sikerült az orosz túlerőnek egyes helyeken a Sztyr nyugati partját elérni. dani a rohamról. Kulikovce vidékén egy orosz divízió jelentékeny előrehaladást tett nyugat felé. . A Linsingen-hadsereg északi balszárnya és a Sztyrnél küzdő csapataink közé ismételten nagyobb tömegű orosz lovasság nyomult be. Az oroszok helyenként tizenöt-húsz kilométernyire is eljutottak nyugat felé a folyón túl.104 - .

— 105 — . Sokszoros túlerejükkel az egyetlen jelentékeny sikert Cartoryszknál érhették el. Az üldözést a hát- A kelet-galiciai harctérről. majd pedig előretolható hatalmas védőpajzsaikat pró­ bálták rohamaik alkalmával kihasználni ellenünk. tizenkilenc tisztet fog­ tunk el. hogy nagyobb jelentőségű a siker és azt hitték. hogy sikerükkel maguk mellé állíthatják Romániát és talán megmenthetik a végveszélyben lévő Szerbiát. — Tüzérségünk készülődése. Az oroszok támadásaik során felhasználtak minden új vívmányt. Háromezerhatszáz katonát. A következő napon megkapta Ivanov tábornok a megfelelő választ. hogy áz áttörés máris megtörtént. Az oroszok még korán reménykedtek. fölötte elkeseredett volt. Eközben Rovnón át azonban újabb és újabb erősítéseket vontak össze és küldöttek a volhyniai és kelet-galiciai frontra. Október huszonegyedikén Cartoryszknál hatalmas arányú ellen­ támadást hajtottak végre a szövetséges csapatok és ez a nap dicsőségesen végződött reánk nézve. egy ágyút és nyolc gépfegyvert zsákmányoltunk. október tizen­ kilencedikén pedig Kolky vidékén folyt a leghevesebb csata. Egyelőre azonban nem tudtuk visszaszorítani az ellenséges osztagokat. amely azonban átmeneti jellegű maradt. Páncélvonatokkal rohantak előre. ahol áttörték egy kis frontszakaszon állásainkat és a német tüzérek háta mögé kerültek. Október huszadikán folyt le ez a veszteségteljes harc. Ez alkalommal hat ágyú is elveszett. Az oroszok azt hitték. Mindezen segédeszközök dacára sem érhettek el sikert. amelyeket ismételten hatalmas tüzérség támogatott Rafalovkánál is keményen küzdöttünk ezekben a napokban.

birtokunkba kerül­ nek.is. Az új csapatok ismételt kísérletet tettek a Sztyr alsó folyása mentén Cartoryszk és Kolky között a Sztyr mocsaras vidékei és a Sze- reth.:. hogy milyen nagy súlyt vetett Ivanov a legkisebb eredmény elérésére is. Most már nyilvánvaló volt. Ez az erőfeszítés is elárulja. hogy jelenté­ keny területet szerezhettünk vissza. A következő napon azutÉjn vissza is fpglal- /> •'*. Néhány átmeneti siker után azonban csak a kudarcot nevezhették magukénak.--jJI. hanem a komoly áttörési szándékhoz hiven igazi pazarló tüzelést indított a legjelentékenyebb állásunk ellen is. A szövetséges csapatok egyre közeledtek a városhoz. Közben termé­ szetesen az oroszok sem maradtak tétlenül és nagy tartalékokat vetettek az egész vólhyniai frontra.al i fitazás .iV. tehát Volhynia déli részében is az áttörésre. Az orosz hadvezetőség nem kímélte embereit és irtózatos áldozatokat. mert okta­ lanság lett volna e kis terület további védelmezése az ellenséges tüzérség rettenetes tüzelésével szemben. valamint az Ikva folyó szögletében lévő területen. Október huszonkettedikén elhódítottuk Kolkyt és ismét hatalmas számú foglyot ejtettünk. hozóit. sőt a borzalmas emberáldozat dacára is kényte­ lenek voltak kiüríteni egyes állásaikat. hogy cartorysz ki állásaink.ráló ellenség nyomában a legnagyobb eréllyel folytattuk úgy.-' —m — . Ezúttal már a tüzérség sem takarékoskodott. amelyeket elveszítettünk. Átmenetileg adtuk fel csupán október huszonharmadikán Novo Alexi- niecnél egy öt kilométer széles és 1000 lépés mély állásunkat.:'r. mert területet nem nyerhettek.a-ftisfnlr-a/esgj? ijiőbje?1.

.

November elején Sziemikovcenél folyt többnapos. — 108 — . valóban irtózatos küzdelem. Ezekben a félig-meddig állóharc jellegű küzdelmekben az egész keleti fronton szövet­ ségeseinkkel együtt 55. Gartoryszknál nem következett Ütközet után. Október végén. Számításában azonban csalódott. a nagy orosz Őszi offenzíva legkeményebb támadásait kivédte már. Október huszonkilencedikén ismételten sikeresen haladtunk előre Cartoryszk ellen és elfoglaltuk a koma- rovi állásokat is. Most már mindenki érezhette. mert ezen a fronton székely katonák állottak őrt és többnapos élet-halál harc után sikerölt visszautasítaniok az orosz támadásokat. Cartoryszktől nyugatra a szövetségesek újból előrenyomultak. de az ellentámadás után kénytelen volt futva menekülni. Ugyanekkor Cartoryszknál is példátlan dühvel támadott az ellenfél. Amig ugyanezen napokban a keleti front egyéb részein nyugalmasabb volt a helyzet. de itt vesztesége ellenére sem tudott semmit elérni. de nemsokára meg kellett állani csapatainknak. hogy itt állásaink gyöngébbek és hama­ rosan áttörheti azokat. Az ellenfél úgy gondolta. mert Ivanov hatalmas tömegeket vetett eléjük. Előbb ugyan átmenetileg sikerült bizonyos területnyereséget elérni az ellenfélnek. habár az osztrák-magyar front és a néme­ tek vonala nem nyomulhatott előre Oroszország felé jelentékenyebben. hogy tüzérségünk és gyalogságunk napról-napra nagyobb fölényt szerez a támadókkal szemben. — A kassai honvédek fegyverüket tisztítják.tuk ezt az átengedett területet.000 embert és 326 tisztet fogtunk el és 108 gépfegy­ vert zsákmányoltunk.

a 03 -a I a •a eS Cl N 109 .

Az a nagy siker. fényesen bizonyítja. Bieniava. A Sztrypa mentén novemberben lefolyt harcokról egy hivatalosan ki­ adott összefoglaló jelentés a következőkben számolt be: November elején heves harcok színhelye volt a középső Sztrypa völgye Ehelyütt északról dél felé egymás mellé sorakozik Benatkovce. A szakértők számítása szerint foglyokban 15. A cár az áttörési ponthoz közelfekvő Sarnyba utazott és azt hitte. Az oroszok futva menekültek és maguk is megerősítették vereségüket azzal a beismeréssel. hogy fölgyújtották maguk mögött a falvakat. Sziemikovce. Nemsokára azonban kénytelen volt szégyenletesen hazautazni. Október 31-én délután Szosznov melletti állásaink és a németeknek sziemikovcei és attól északra a tavak mellett levő állásai ellen heves tüzér­ ségi harc indult.000 embert veszítettek az oroszok. hogy jól számítottunk. két hadosztályból álló orosz erő támadást intézett szűk területen Sziemikovce ellen. Benatkovce és Bieniava a széles mocsa­ ras Sztrypa-mélyedéstől keletre. A Sztrypa és a Sztyr mentén. amelyet egy honvédgyalogezred — 110 — . amelyet most már a keleti parton nyug­ talanítottunk. A siker most már határozottan a szövetséges csapatok oldalára állott és hiába igyekezett az ellenfél népjogellenesen osztrák-magyar és német egyenruhába öltözött előőrsöket. mert az Ivanov-féle áttörés részleges sikereit vezető körökben már teljes sikernek hitték. Az ellenféltől ezenkívül negyvennyolc gépfegyvert ragadtunk el.el egyetlen nyugodt nap sem. Ez a szándékuk egy bátor oldaltámadás következtében meghiúsult. November tizenhar­ madikától kezdve önálló támadásokat indítottunk az oroszok ellen és sike­ rült is Cartoryszktól északnyugatra betörni állásaikba. A következő nap reggelén az oroszok a benyomott frontot ki akarták szélesíteni. halottakban 13. Az esti órákban legalább. A csalódás annál rettenetesebb volt az oroszokra nézve. a sebesültek és betegek száma pedig ötvenezerre volt tehető. az oly nagy reményekkel megindított áttörési kiséi'let szomorúan végződött Ivanov tábornok seregére nézve. Ivanov tábornok hadseregének példátlan veszteségeibe kerül­ tek e harcok. A Sztrypa és Sztyr nyugati oldaláról min­ denünnen elűztük az ellenséget. A védőcsapatok a nyugatra fekvő magaslatokra vonultak vissza. valamint tiszte­ ket kiküldeni állásainK és mozdulataink kikémlelésére. Rakoviec és Szosznov falva. A falut és a két oldalt levő állásokat elkeseredett harc után ki kellett üríteni. Egészen más és elképzelhetően nagyszerű érzésekkel végezhette látogatását Vilmos német császár.000. mint annak idején a nagy visszavonulás alkalmával. amely november tizennegyedikén koronázta ezeket a támadásokat. a többi attól nyugatra fekszik. aki a nagy harcok után ugyancsak szemlét tartott a szövetséges csapatok fölött. Ezzel véget is értek a rettenetesen nehéz és elkeseredett harcok. hogy tanuja lehet a nagy diadalnak. A Sztyr hajlatában a szövetséges csapatok mindenütt visszavetették az ellenséget a folyó nyugati partjáról a keletire.

harc legforróbb pontja. . estére az északnyugatról kirendelt honvédhadosztály érkezett a csatatérre. amelyek osztrák-magyar és német zászlóaljakból állottak. amelynek fő hadereje szibériai lövészzászlóaljakból állott. Egyidejűleg a szövetségesek nekiláttak a régi állások visszaszer­ zésének. A nap folyamán a szomszédos csapatok tartalékjait. az ellenség a Sztrypa-állásunk ellen figyelemreméltó vállalkozást kez­ dett. És valóban. hogy az orosz támadásnak nagyobb céljai vannak. Az ellenség 50 tisztet és több mint 600 főnyi legénységet hagyott a szövetségesek kezén. mint a szövetséges csapatok. A . amelyért heves harcok folytak és amelynek minden egyes majorja november elseje és ötödike között oly gyakran cserélt gazdát. valamint az egyheti harcok arra a világos következ­ tetésekre vezettek. De az ellenség is. amíg végre november 5-én reggel az oroszokat az utolsó házakból is kiűztük. A tábori pópák a támadás előtt való napon ünnepi ornátusban.Rakoviec felől az oroszoknak Sziemikovce mellett harcoló déli szárnya ellen végrehajtott. Sziemikovce falva volt. úgy hogy az oroszok legalább is mégegyszer annyian voltak. küldték harcba. mint egy átmenetileg elveszett árokrész visszanyerését. lövész- Oroszoktól felgyújtott falu. amint az orosz okiratokból és a foglyok előadásából utóbb kitűnt. Ezek a számok. mint hogy sikereket érjen el és hogy ennélfogva csapataink győzelme is többet jelent. óráról­ órára új erősítéseket vont harci sorba. Halottakban és sebesültekben sokkal nagyobb volt a veszteség. 111 - .

Az egyes hadtestek parancsaiban is hasonló tartalmú lelkesítő felhí ást intéztek.árokról-lövészárokra mentek. hogy köszönetet mondjon nekünk az érte és a hazáért teljesített Összteák-Jtaagyar lovasság magszáll egy orosz falut . volt az elővéd. A dísz­ őrséghez három vagy négy György-kereszttel kitüntetett katonát rendeltek ki. amely különös vitézség és kitartás híré­ ben áll. hogy bejelentsék a tervezett támadást és áldá­ sukat adják a véres műhöz. aki október 13— 26-án a carevics-trónőrős kíséretében személyesen jött el ide. hogy néhány nappal azelőtt a cár a trónörökös kíséretében meg­ látogatta a Tarnopol környékén lévő 11. a cár őfelsége is. A dünaburgi 61. az ellenséget lövészárkaiból a folyó nyugati partján kivessük. hogy a Sztrypán való átkelést mindenáron kierősza­ koljuk. bátor csapatai! A hadsereg főparancsnokság nekünk juttatta azt a bizalomteljes. mi magunk ott gyökeret verjünk és azután további elönyomulással az ellenség oldalába és hátába kerülve. a 22. A Pecsorszki-ezred állott sorfalat. súlyos feladatot. különösen jellemző az orosz hadvezetőség szándékára nézve és szószerint így hangzik: «22-ik hadtest vitéz. már hetek óta előkészítették «magas személyiségek)) fogadására. A plotici "kastélyt. Különös jelleget adott az orosz akciónak az a körül­ mény.112 - . hanem istenített legfőbb Hadurunk. gyalogezred. hadsereget. Jusson esze­ tekbe vitéz harcosok. hogy nemcsak a hadsereg főparancsnoka. A cár több csapattestnél beszédet mondott és hangsúlyozta a küszöbön álló támadás jelentőségét. őt döntő lökéssel sztrypamenti állásainak kiürítésére kényszerítsük. E parancsok egyike. hadtest parancsa. amelyben a minden oroszok cárja lakott.

. . ..' • • • .. . . • • • ..

Riadó a Szafv .

.-huszároknál.

.

hogy támadásunk erejét gyöngítse. és még ha elöljáró­ tok kiválnék is a sorból. amelyek utólag alárendelt jelentőségű akciónak akarták feltüntetni a sziemikovcei harcokat. hanem vissza kell vonnia a szomszédos hadseregekkel szemben lévő frontját is. valamint egész Oroszország várja tőlünk a teljes győzelmet. elfogatja magát. vitéz harcosok. Minden késedelem. Kérem az összes elöljárókat. Isten veletek. összes állásaink visszahódításában legkiválóbb része volt az erdélyrészi hon­ védhadosztálynak. — a cár is. teljesíteni fogjátok feladatokat. A sztrypamenti novemberi harcok az oroszok részéről nagyszabású haditerv kísérleteit mutatták. hatásos tüzérséget bocsátott rendelkezésünkre. nem képes ellenállani zárt szuronytámadásunknak. Mindenáron ki kell vetnünk állásaiból az alattomos ellenséget. amikor vitéz tüzérségünk is szabályszerűen közreműködik. üteggel. vitéz harcosok. Régebbi harcok meg­ tanítottak bennünket arra. tüzérek. VII. teljes sikert fogtok aratni és az ellenséget legyűritek. vagy vad futásban keres menekvést. mert nincs olyan ellenséges állás. amely négy nap és négy éjjel szakadatlanul harcban állott. amely egész frontunk általános offenzivájának kezdete lesz. testvéreim. a legelső tábornoktól a legfiatalabb zászlósig és kérlek benneteket.» A világháború képes krónikája. hogy elpusztítsuk itt kiépített megerősítéseit és akadályait és hogy nektek. feladja állásait. gyalogsági tábornok s. amelyek e terv meghiúsításában közreműködtek — első­ sorban az erdélyi hadosztály derék honvédjei — olyan győzelmet vivtak ki. vitéz harcosok. Újabb kétezer orosz esett fogságunkba. hogy milyen feladat vár rá a küszöbön álló harcban. k. A hős erdélyi hadosztály győzelmes harcairól a következőket jelentette vezérkarunk november ötödikén: «A Sziemikovce körüli harcok tegnap is egész nap tartottak és azzal végződtek. hősi szolgálatért. és azok a csapatok. Minden katonának pontosan tudnia kell. kozákok és dragonyosok! Szerezzen újabb győzelmünk legfőbb Hadurunknak. A küzdelem céljának ismeretében rejlik a siker titka.» E parancs szövege elég világosan mutatja. — 113 — 8 . Brinken báró. hogy elsöpörjük az ellenséget erről a partról. hogy az ellen­ séget hazánk határaiból kiűzzük. az imperá­ tor cárnak. az ellenség állásainak elfoglalását a lehető legcsekélyebb veszteség mellett megkönnyítse. hogy a támadó annál kevesebb veszteséget szenved. ti. árkászok. sziklaszilárd bizalommal vagyok a küszöbön álló harc sikere iránt. és a mi édes hazánknak. vitéz. kénytelen lesz az" ellenség nemcsak az egész hadseregünkkel szemben levő állásait kiüríteni. Oroszország anyánknak nagy őrömet. mennél bátrabb és hevesebb a támadása. minden időveszteség időt ad az ellenségnek. mert az ellenség a tüzérségi előkészítés által össze­ zavarodik. hogy az oroszokat a községből és a Sztrypa nyugati partjáról teljesen elűztük. mert ha e ponton győzünk. hadtestparancsnok. Meggondoltam a tervbe vett vállalkozás minden eshetőségét. A főparancsnok nagyszámú. gondoljatok arra. Szerencse fel! Előre! Isten velünk! E parancs minden tagpárral. mely vitéz harcosaink ellenállhatatlan rohamával dacolni tudna. és miután bátorság- tokát és vitézségteket ismerem. szotnyával és parancsnoksággal október 17/30-án hajnalhasadtakor a harc előtt közlendő. sőt veszedelmes ellentámadásba menjen át. Várják tőlünk e győzelmet. hogy tartalékjait közelebbhozza és hogy támadásunkat megállítsa. hogy mennyire valótlanok azok az orosz jelentések. amelynek az északkeleti általános helyzetre való jelentősége igen nagy volt. hogy e támadás teljes sikere az alapos tüzér­ ségi előkészítés után lényegileg támadásotok hevességétől függ.

honvéd hadosztály az orosz cár jelenlétében támadó tizenhat orosz ezre- . mi az a tizenhat orosz ezred'? Az ötvenezer a legszerényebb számítással is. az alábbiakat írta a har­ cokról : — Nagy csatát éltünk át. . Majd később. Ügy látszik. minden érzékemet és egész lényemet lenyűgöző kezdetben volt részem De nem panaszkodhatom. Hogy mit vitt véghez hadosztályunk s abban a főszerepet játszó ezredünk. Höfer beszélt xóla a Sziemikovce körüli harcokról kiadott jelentésében. Lát­ tátok volna a vérbeborult csatateret. Most pillanatra csend van. fogott el. Egy derék székely hadnagy. milyen csodákat mivel. ami ennél is fontosabb. El tudjátok képzelni. köztük egy tisztet is. állásainkat — a nagy orosz áttörési kísérlet után is — szilárdan tartjuk.mi résen leszünk. aki végigküzdötte a nagy harcokat. Az első csata volt. Zászlóaljam ebben a harcokban 136 láda töltényt lőtt el. a parancs szerint végső erőfeszítésig s még is feleltünk annak becsületesen. Azt mondja a parancs egyik mondata: «A 38. így ír a székelyek dicsőségéről Gyergyószeatmiklósra küldött levelében: Remélem. elmondták. Hangulatunk lelkes e győzelemjután. amely két helyen próbálta meg a harcvonalunkon való áttörést: Sziemikov- cenél Bothrner hadserege ellen és Cartoryszknál Lirtsingen hadseregcsoport­ jának ész!aki hadállása ellen. tudjátok. Mindegy.. Oly sok küzdelem és hősi tett után újból bizonyságot tettek a székely katonák. 1800 oroszt fogott el és öt géppuskát zsákmányolt. mert jelenleg idegeim nem bírják ki. egy kissé talán túlságosan is nagyszerű. Négy nap és négy éjjel állott tehát szakadatlanul harcban az erdélyiek hadosztálya. hat rohamot hajtott végre és három orosz rohamot vert vissza s 21 tisztet. aki résztvett a nagyszerű küzdelemben. de egészen bizonyos hogy nem fog. hogy «nem fajult még el a székely vér és minden cseppje drága gyöngyöt ér». meghiúsult. De van is ám becsülete a székely katonának Az őszi orosz támadás napjaiban a Berliner Tugeblatt haditudósítója a Sztyr körül lefolyt harcokról az alábbi tudósítást írta: A Polezia. A foglyok. hogy á frontunkat áttörjék. s det megsemmisítőleg megverte*. melyben résztvettem s elmondhatom hatalmas.soká tartani a nyugalom.. s ezzel szemben mi kilencezren voltunk. hogy a cár a Sztrypától huszonöt kilométernyire fekvő Trembovla városkában személyesen ellenőrizte és irányította az arcvonalunk áttörésére kidolgozott hadművele­ teket és csapatmozdulatokat s ez alkalommal több lelkesítő beszédet intézett katonáihoz. A Sztrypa mellett való áttörési kísérlet Sziemi- kovcenél november 4-ikén az ellenségnek a folyó túlsó partjára való vissza- . hogy e harcok oroszlánjai mi voltunk: székely honvédek. Négy nap és négy éjjel szakadatlanul támadó ágyútűzben voltam miközben roham rohamot követett az orosz gyalogság részéről. Egy szakaszparancs­ nok.és Kelet-Galícia között áll Ivanov orosz hadseregcsoportja. Az erdélyrészi hadosztály úgyszólván kizárólag székelyékből áll. amely csodával határos dolgokat művelt. akikkel tót nyelven beszélő katonáink egészen kényelmesen csevegnek. Mintegy kétszáz orosz hullát olvastak meg a szakasz előtt s csak a mi kis csapatunk egymagában ötvenhárom oroszt. Épen kerültem ki a nagy harcokból és. azt csak most tudjuk meg a hadseregparancsnok parancsából. ismét az erdélyi magyar> November havának elejétől ötödikéig minden eddigit felülmúló kemény harcunk volt.. Egy támpontot kellett szakaszomnak tartania. Mégsem kísérlem leírni a harcot. mit a másnap megjelent hadseregparancs is dicsérőleg elismert. tervük azonban a honvédek ellenállásán. hogy az oroszok mindent elkövettek és minden erejüket megfeszítették.

Ivanov tábornok. amikor itt a főparancsnokságot átvette. de azért az ellenség a vasúti vonaltól délre mégis kiterjeszkedhetett 15 kilométeres vonalon és megszánhatta a dombvidék falvait. A Sztyr-szalag legdélibb szélén mégis napokig tartották németek Komaróv községét.. Carto­ ryszknál a nagy túlerő vissza is nyomta a német védőcsapatok vékonyka láncát. a folyó tulső partjáról meg szembe bombázott. hogy ezektől a frontja mögött ide-odaszáguldő kozák-hadaktól a terepet megtisztítsa. Alig készült el ezzel. mind a három helyen az oroszok. Az orosz haderő ezúttal itt három-négy hadtest és két lovashadosztály lehetett. a mi dunajeci áttörésünk mintájára. Hat ágyunk élveszett és Komarovot föl kellett adnunk. röppentyűk világánál. Ivanov tábornok áttörést kisérelt meg a kiev-koveli vasútvonal ellen.verésével végződött. amelyet pedig az ellenség Novoszielki felől oldalba. Fedezék mögött. a tüzérséget kivilá­ gított célokra belövette és rengeteg átkelési járművet meg hídépítő anyagot halmozott föl a túlsó parton. A Sztyr melletti próbálkozásnak Cartoryszknál szintén ez lett a sorsa. Bár szeptemberben sikerült egyes kozákbandáknak Köveiig visszaáramlaniok. Rendkívült erős orosz hadoszlopokriak végre is sikerült Rudkán át komarovi védelmi állásaink hátába kerülni és ütegállásainkba hatolni. A tüzérség zárótüzének fedezete alatt éjszaka keltek át. A Sztyren itt három átjáró út van. Wien XIX..) — 115 — 8* . a lehető legnagyobb titokban csapatokat vont ide össze. miközben 700 foglyot ejtett. Novoszielkinél két német század vakmerő ellentámadása ötszörös orosz túlerőt vert vissza. Linsingen tábornoknak az volt az első dolga.(Kilophot.

meg járványos betegekben. amikre nagy szükség lesz. melyekhez a cár hangos szóval intézett lelkesítő beszédet: megköszönte a csapatoknak és vezéreiknek vitézi viselkedését és Isten áldá­ sáért fohászkodott. amelybe 1812. régi fémfeszületre is bukkantak. Ez a kudarc annál kínosabban eshetett Ivanovnak. A cár meglepően jó színben volt és gyöngéd gondossággal foglala­ toskodott mindig a fiával." halovány. Ellenkezőleg: a német csapatokat Pinszkbe való bevonulásukkor fehérruhás lányok fogadták és virággal szórták tele. mert már előzőleg kézhez vette legfelsőbb hadurának korai elismerő dicséretét. közöttük 80 tisztet veszített halottakban. beteges kis gyerek. Pinszk az egyetlen nagyobb város a Sztyr és Pripjet frontján. Vele volt a kis trónörökös. hogy tulajdonosa 103 évvel ezelőtt a napóleoni seregek közeledtének hírére ásta el. hogy egy kis otthoniasságot varázsoljon a rideg idegenbe. Pihenők szüneteiben tisztjeink vizi vadat kergettek. de a sziemi- kovicei orosz áttörési kísérlet meghiúsulása óta különösen Kelet-Galiciában nem szüneteltek azért a tüzérségi és légi harcok. A hadizsákmány rengeteg tömegében 48- gépfegyver is van. amelynek során Ivanov tábornok 13. Ezeknek a munkálatoknak a során katonáink egy nemes faragású.000 embert. Valószínű. Mindketten végiglépdeltek a díszbe öltözött tartalék-csa­ patok sorai előtt. Épp így naponta és éjje­ lente kisebb gyalogsági harcok is voltak^ A Sztrypától keletre lévő orosz — 116 — . a legénység meg azzal vesződött. A sajtóhadiszállásról pedig az alábbiakat jelentették december első napjaiban a Sztrypa vidékéről: Az orosz frontról már napok óta nem jelentettek semmit. Ezzel elveszett a Sztyrrel való köz­ vetlen kapcsolat. A cár udvari különvonaton érkezett Sarnyba és onnan autón ment a front látogatására. hogy csak némileg is katonás képet és tartást mutasson. éppenséggel nem viselkedik vele szemben ellen­ ségesen. néhány fanatikus paraszt kivételével. Számszerű gyöngeségünket azonban némiképp csakhamar pótoltuk és ellentámadásba mehettünk át. Ez az ellenség közben azonban átgázol a Sztyr és a Pripjet mocsarain és otthonosan rendezkedik be a kitelelésre és a benszülött lakosság. Villamos világítása is van.000 embert. akinek segedelmével az arcátlan és szívás ellenséget végre is sikerülni fog a földre gázolni. Gya­ logság ugyan nem juthatott át nagyobb tömegben a mocsarakon. de Rafa- lofka alatt tíz kilométerre mégis sikerült a kozákoknak a lengyel légiónak Zaladin melletti oldalállásait átkarolnia. meg Cyrill Vladimirovics nagy­ herceg. A vissza­ maradt lakosság jóérzésű lengyel vagy zsidó. Munkásosztagaink meglehetős nyugalomban építhetik meg most a telelő­ szállásokat és erődítéseket. Ma már más világ van. mint akkor volt: ma nem rettentenek bennünket vissza a veszetthírű mocsarak és Oroszország dermesztően jeges hidege. mikorra a most még járhatatlan mocsarak. akinek szemmel- láthatólag nagyon nehezére esett. év van vésve. Közben északon is kedvezőtlenre alakult számunkra a helyzet. hozzávetőleges számítás szerint 50. foglyokban szintén legalább ennyit és sebesültekben. patakok és csatornák befagynak.

A veszteségek. így egyedül a Bucactól északkeletre fekvő Dobropole faluban 800 orosz fagyott meg és az elhagyott orosz állá­ sokban még háromszáz orosz hulláját találtuk eltemetetlenül. valamint az osztrák és magyar csapatok tüzében nem volt kielégítő. hogy állásaikat előretolják s a közben télire berendezett s megerő­ sített Sztypa-vonalon új állásokat szálljanak meg és építsenek ki. amelyekhez Bothmer gróf hadseregének német csapatai is csatla­ koztak. — 117 - . amely a legutóbbi időben láthatóan megélénkült. A tiszta derűs időjárás kedvez a tüzérség és a repülők műkö­ désének. lehetővé tette a Pflanzer-Baltin-hadsereg balszárnyát alkotó osztrák és magyar csa­ patoknak. igen nagyok voltak. éppen úgy az is. hogy az oroszok új állásai előtt előretolt egyes támaszpontokat elra­ gadjuk tőlük. az elülső orosz vona­ lak legénysége tucatszámra fagyott meg. hogy i elgyülemlett hóval megtelt lövészárkokból a fel­ olvadt hólé kifolyt. nyilván azért. mert a fűtetlen és nedves fedezé­ kekben nem találtak védelemre. mert az orosz állások téli berendezése a német. Az orosz Sztrypa-vonal elrendelt vissza­ vonulása a Szerethig. Az utolsó napokban fújó meleg szél által okozott olvadás kedvezett a munkálatoknak. ahol időközben téli állásokat készítettek.állásokat a rettentő hideg és a súlyos időjárási viszontagságok következ­ tében a Szereth folyóig vonták vissza. Felderítés közben megtámadott ulánus-osztag rohamra indul. A harcok területén hóviharok dúltak s amikor a der­ mesztő hideg még nappal is 20—30 fokra emelkedett. Sikerült most az is. amelyet az oroszoknak a rettenetes hideg okozott.

hogy kereszttűzbe foghassák a támadót. A gyalogsági vonal mögött pompásan belőtt ütegek lesik. tehát csak éjjel folyhatik a munka. az előtelep aknákkal teleszórva. A falu piszkos kis kunyhói között egy új város nőtt ki a földből. A deszkákat meg a gerendákat a futóárkok kilo­ méteres labirintusán át cipelik le a rajvonalba. amely épp úgy magában hordja a harc viharát. egy új. A szabadkai honvédek tartalékai a front mögött látványosság számba mehetnek. a hadosztály ebédlőjének deszkafalán pedig ott van még a zöld fenyőfaágakból kirakott magyar címer. ahol mozgást tót. a pihenés és berendez­ kedés ideje. A mi hadosztályunk most frontján és frontja mögött valóságos kis magyar világot teremtett a volhyhiai róna közepén.'. Csend van. Az útkeresztezéseknél magyar feliratú táblák jelzik az utat. Építőanyagot ad eleget a sok erdő és az állások ehhez képest nemcsak az ellenség számára bevehetetlenek. . magyar szót hall az ember min­ denütt. De az orosz hallgat '. az állóharc jellemző csendje. A földbe sülyesztett épületek pompásan kideszkázva. Az elhagyott kis i faluban. Rajvonalban nehezebb az építkezés. ablakok és lejárók fehér gyertyánfából kifaragva.118 - . magyar város. mint a vizek szélcsendje a dühöngő'orkánt. magyaros ornamentikával. kedves. még áll a feny&fagallyakból épített diadalkapú. mert a muszka [azonnal oda lő. gyeptéglával akkurátusan befedve. beásott tiszti kunyhók épülnek az éjben. |Shrapnellernyők.. tiszta. ahol uniformisos emberek járnak. másnapra már vigan füstöl bennük a kis rajkályha. ahol a hadosztály­ parancsnokság székel. de a "mieink­ nek is még elviselhetőbbéj teszi a téli háborút. Sűrű drótsövények védik állásainkat. amellyel magyar katonák a magyar trónörököst ünnepelték.. A későbbi állóharcokról és csapataink téli szállásáról a harcok egyik résztvevője ugyané napokban ezt írta: Csend van. minden századnak külön^háza.. magyar bakák állanak őrt a| hidaknál. amely alatt a minap a trónörökőst fogadta a hadosztályparancsnok és törzskara.

A békés megértés és test- vériesség kiváló harcosának egyébként számos híve volt az angolbarát és hamisan informált Amerikában is. A diplomáciai tárgyalások az egész nyáron át tar­ tottak és végül Németország igazságos álláspontjával szemben Amerika iskény-s telén volt engedni. hogy amíg ezek a tárgya­ lások folytak. Utóda Lansing államtitkár lett. Wilson. Már-már komoly veszedelemtől lehetett tartani. inkább lemondott. amelyet a kis tengeralattjárok maguk elé tűztek. Vál­ tozatlan éberséggel őrködtek az Északi. amely töméntelen muníciót szállított Angliának. Bryan államtitkár ugyanis 1915 júniusában erélyes hangon tiltako­ zott Wilson elnök németellenes politikája ellen és mikor az elnök mégis ragaszkodott álláspontjához. az Unió külügyi állam­ titkárának. a helyzet a későbbi inci­ densek folytán sem lett válságos. talán még inkább kiszélese­ dett az a nagy feladat.: > ö-í^tóöstogi Róbert. Nem kell azonban azt hinni. amerikai. de Amerika még idejében meggondolta a dolgot és megenyhítette hangját. A Luzitania elsülyesztése rendkívül érdekes diplomáciai bonyodalmat vont maga után és bizonyos tekintetben új fordulatot adott a tengeralatt­ járók háborújának. Bár hivatalos meg­ egyezés nem jött létre a két állam között] a buvárhajóharcra vonat­ kozólag. — 119 — . az Egyesült Államok elnöke rendkívül szigorú hangú jegyzéket óhajtott Németországhoz intézni. Természetes. állampolgárok is voltak.államtitkár. hogy ezzel meg szűnt a buvárhajók küzdelme. á német buvárhajóraj nem fejthetett ki oly nagyarányú és minden tekintet nélküli működést az Északi-tengeren. Nagy része volt ebben egy bátor és derék amerikai államférfinak. TENGERALATTJÁRÓK A FÖLDKÖZI-TENGEREN. akivel együtt azután némileg enyhébb hangú jegyzé­ ket dolgozott ki Wilson. mint azelőtt. mert az óriáshajón. Sőt ellen­ kezőleg.

A statisztika. hogy Balfour. Utóbb. a távoli Földközi-tengeren működtek. mikor a szalonikii akció megkezdődött. De szükséges is volt a német tengeralattjáróknak ez a fokozott tevékenysége. amelyek nemcsak közgazdasági életét veszélyeztették. Úgyszólván egyetlen nap sem múlott el. amelyet a német tengeralattjárók pusztításáról össze­ állítottak. hogy milyen bajba került Anglia és mennyire tehetetlen a tengeralattjárókkal szemben. a német kikötőkből. nagy messzeségben eredeti fészküktől. másrészt pedig újabb területen.és lőszerszállító hajók folytonos pusztí­ tásával. amelyeknek sikeréről nap-nap után érkeztek hirek. — 120 — . Ez a körülmény legjobban jellemzi. Csodá­ latos munkát végeztek itt a fürge buvárhajók. ellenséges cirkálót. a Dardanellák sikeres ostromát is. a német buvárhajók még határozottabb tevékenységet fejtettek ki. Német tengeralattjáró visszaérkezése az Északi-tengerről. A dardanellai akciót mivel sem védhette ki jobban Németország.tengeren. az angol admiralitás első lordja szeptember harmincadikán a hozzája intézett kérdésre megtagadta a felvilágosítást a veszteségekről. mert segítségére kellett sietni a szorongatott törököknek. elrettentő volt annyira. felfegyverezett gőzőst vagy csapatszállító hajót. mint a tengerszoros felé igyekező csapat. Különösen á csa­ patszállító hajók és muníciót vivő gőzösök forogtak állandóan nagy vesze­ delemben. úgy hogy az angolok e*s franciák eme újabb kalandja is komoly veszedelembe jutott. hogy a németek el ne sülyesztettek volna egy-egy kereskedelmi hajót. hanem lehe­ tetlenné tették legnagyobb akcióját.

Az angol partok mentén és a calaisi csatornában már túlságosan éberen őrködtek az ellenfél hajói és a tengeralattjárók munkája fölötte megnehezült. amelynek hatalmas méretei több lehetőséget biztosítottak a támadók számára. így folyt ez októberben és az elkövetkező novemberben is. mint amilyen az Északi-tengeren teljesített szol­ gálatot. amely hadiszerekkel megrakva igyekezett Máltából Port Szaidba. egy hatezerötszáz tonnás angol csapatszállító hajót Lemnosz mellett. egész sereg angol és francia gőzösön kívül elsülyesztettek a német tengeralattjárók egy indiai csapatokkal zsú­ folásig megrakott szállítógőzöst Kréta szigetétől negyven tengeri mérföld­ nyire. . A Földközi-tengeren távolról sem volt ilyen súlyos a helyzet. ismételt meglepetésekben részesítsék az antant hajó­ raját. A buvarhajóktol való félelem szinte megbénította az akciót. A kővetkező napokon érkezett jelentések újabb angol és francia gőzösök pusztulásáról számoltak be. Még kellemetlenebb volt a tengeralattjárók folytonos támadása és jelenléte a szalonikii expedíció ide­ jén. Mintha csak egyenesen a buvárhajók vadászterületé­ nek szánták volna ezt az óriási vízsivatagot. nagyon is lassan folyt a csa­ patszállítás. hogy majd itt majd amott merülvén fel. mert minden egyes szállítógőzöst a torpedózúzók egész rajának kellett kisérni. így például október tizennegyedikén. A Gibraltári-szoros­ nál német tengeralattjáró pusztított el egy hatalmas angol csapatszállító Egy megtorpedózott oceángőzös a torpedó robbanásának pillanatában. számos szénszállító gőzöst és az Apolló nevű hajót. Athénből érkezett jelentés szerint. egyébként pedig itt lehetetlenség is az óriási távolság miatt olyan sűrű őrködő láncolatot fölállítani. A német tengeralattjárók működése számára pompás területet nyúj­ tott a Földközi-tenger. Éppen ezért az angolok és franciák Dardanella-akcióját rendkívül súlyosan érintette a német buvárhajók működése. Ennek dacára azonban változatlan eréllyel folyt a küzdelem és a pusztítás meglepő arányokat öltött. 121 - . mikor pedig a szükséges óvóintézkedéseket megtették.

Sikerült elsülyeszteni a Ramaran nevű. Az egyik ilyen csapatszállító hajó elpusztításá­ nál megrázó megfigyeléseket tett egy német búvárhajó kapitánya arról. Az angol hajóról.hajót. Német buvárhajótól pusztult el a Transsylvania angol gőzös (négyezer tonnás. a hajó sülyedt. sietve menekült az angol legénység a kapitánynyal együtt. lövöldözni kezdte az elhagyott gőzöst. amelyet föltartóztatott a német búvárhajó. hadianyag [és ezer katona). . A hajó fedélzetén közel ezer katona is volt.122 — . de már későn volt. A sülyedő hajóról azonban egyszere csak irtózatos halál- ordítás kórusa hallatszott. mikor kitörték az ajtókat. hogy milyen csekély gondot okoz a szívtelen angoloknak a színes segély­ csapatok tömeges halála. az angol csapatok pedig messze vitorláztak . hatodikán pedig ugyanez a sors érte a solumi öbölben a Prince Abbas és Abdul Ménem angol páncélos naszádot is. Föl­ rohantak a szerencsétlenek a fedélzetre. huszonhat municiószállító hajót és egyéb szállítógőzöst sülyesztettek el. A szalonikii expedíció megkezdése óta egészen november végéig nyolc segédcirkálót és felfegyverzett csapatszállító gőzöst. amely a sza­ lonikii expedíció támogatására csapatokat. fegyvert vagy élelmiszert szál­ lított. hogy milyen tökéletes munkát végeztek a buvárhajók. rakománya múnició. akik már nem menekülhettek. A búvár­ hajó. A búvárhajó nem menthette meg őket. A német buvárhajók földközi-tengeri pusztításáról összeállított hiteles statisztika megdöbbentően hűséges képet nyújt arról. . . háromezernégyszáz tonnás angol hajót nagy mennyiségű hadiszerrel. Az angol kapitány a nagy sietségben otthagyta a fedélközben elzárt indiai katonákat. November ötödikén elsülyesztették a hatezerhárómszáz tonnás Pára nevfi angol ségédcirkálót az észak-afrikai partok közelében. Ezenkívül az osztrák-magyar és német tengeralattjárók október és novem­ ber havában huszonnégy olyan nagyobb hajót pusztítottak el. az Ami- ' Egy megtorpedózott oceángőzös sülyedőben. mikor már mindenki a mentőcsónakokban volt.

de biz­ tosan ássák alá Anglia gazdasági életét. hiszen ezek a gőzösök azelőtt a kereskedelmi flottához tartoztak és az új szállítóhajókat ugyancsak az angol kereske­ delmi társaságtól rekvirálta a kormány. rakománya: ezer angol katona. Hiába tagadta meg azonban Balfour a felvilágosítást és hiába kapott az angol nép hamis adatokat. hogy a tengerek rémei £ g y m e g t W p e d ó z d t t oCeá„g6Zös a telj pusztulóban van abuvar. a Yasukuni Maru petróleumot. ral Hamélieu francia segédcirkáló (ötezer tonnás. ötszáz őszvér és óriási mennyiségű municó). kettő angol. mely hatezer tonnás volt és csapatokat szállított. hogy milyen nagyok a kereskedelmi flotta újabb vesz­ teségei. Eme nézetnek. háborús követel­ ményeknek. Természetes. hogy a Földközi-tengeren csak csapatszállító hajók pusztultak el. hogy Angliában és az antant országaiban gondosan eltitkolták.048 tonnára tehető. itt- ott kifejezést adtak egyes bátor politikusok a sajtóban is. szomorú jelenségek­ ről számoltak be. 1915 őszétől kezdve már érezni le­ hetett. dacára annak. Az elsülyesztett ötvennyolc hajó közül harminchat angol. Azok a statisztikák amelyeket a ten­ gerészeti hivatal és a kereskedelmi államtitkár kiadott. Egyéb­ ként azonban az angol újságok szinte egyértelműen igyekeztek a tengeralattjárók. Bármily nagy is az angol kereskedelmi flotta. rakománya : franeia tüzér­ ség. rakománya nyolcszáz gyarmati katona) és végül az ötezer tonnás angol Moorina. A japáni hajó. A hajóforgalom csökkenése. tizennégy francia. a Margueüe angol fegyverzett gőzös (hétezerötven tonnás. valamint a Californian angol gőzös. — 123 . ötezer­ száz tonna hadianyagot és vasúti síneket szállított Szaloniki felé. > elmerülés pillanatában. háromszázhatvan ló és municiós szekerek). pusztításai­ nak igazi veszedelmét elhomá­ lyosítani és napról-napra azt írták. egy japáni. a drágaság emelkedése és az elviselhetetlenül magas szállítási díjak mind azt hirdették^ hogy a német buvárhajók nem pihennek egy percre sem és lassan. a Calvados francia hajó (hatezer tonnás. A Föld­ közi-tengeren két hónap alatt elsülyesztett. hogy ez a hatalmas veszteség rendkívül érzékenyen érin­ tette az angol tengeri kereskedelmet is. Hiába hirdették az újságok. nagyrészt angol hajók tonna­ tartalma 217. néhány pedig vásárolt görög és norvég volt. hogy a buvárhajók pusz­ tításai következtében nem tud megfelelni minden tekintetben a fokozott.

hogy megakasszák a Németország és Svédország között folyó kereskedel­ met és ezáltal még szigorúbbá tegyék a blokádot. Az angolok E. November kilencedikén Dünkirchentől északra egy francia torpedózúzót sülyesztettek el a németek és ugyanezen a napon megtorpedózták az Irene nevű angol jachtot is. A cirkáló. mert a legénységnek csak egy kis részét lehetett megmenteni. hogy hány tengeralattjáró pusztult el az ő véleményük szerint. nevű tengeralattjárója október tizenegyedikén meg­ torpedózta a Lulea gőzöst és ugyanezen a napon megtámadta egy angol 124 — . annál is inkább. amelynek komoly­ ságát még a tárgyilagosabb ellenséges magatartású lapjok is elismerték. Egyébként. Libau előtt október huszonharmadikán sülyedt el két torpedólövés következtében. mert 1915 őszén a buvárhajók jóval nagyobb száma állott a németek rendelkezésére. amikor Libau kikötőjében elsülyesztettek a Prinz Adalbert nevű cirkálót. hogy megcáfolhatta ezt az állítást: kimutatta a legnagyobb pontossággal. a követ­ kező hetekben pedig még egy pár kis szén. Angliában bizonnyal nem keltett volna ilyen nagy szomorúságot a gyászos hír. A német tengeralattjárók az angol vizeken vakmerő támadásokkal fizették vissza a kölcsönt busásan. Az eredmény azonban sehogysem felelt meg az óriási angol flotta erejének. hogy a tengeralattjárók vesze­ delme csökkeni fog. Egész Németország fájdalmasan fogadta ezt a szokatlan gyászhírt. Amíg ugyanis a németek az osztrák-magyar tengeralattjárókkal együtt kegyetlen pusztítást vittek véghez a Földközi­ tengeren. napról-napra. Nem kevesebbre.és ércszállító gőzös esett áldo­ zatul. addig az Északi-tengeren és a remegve őrizett calaisi csatornában. A semleges országok elfogu­ latlan sajtója egészen más képet festett a veszedelemről. hát a választ elég sűrűn és elég hatásosan adták meg a buvárhajók. Október tizenegyedikén elsülyesztettek egy német szénszállító hajót a Kalmar-Sundban. a Wight-szige- teknél egy hatalmas angol szállítógőzöst is megtorpedózták. Mindössze egy súlyosabb csapást mértek a német flottára. amely több eredményes küzde­ lemben vett részt. mint a háború megkezdése előtt. Céljuk az volt. sőt a távoli angol partok közelében sem szünetelt a veszedelem. — hiábavaló a reménykedés és a várakozás. Hivatalos helyről is azt kürtölték világgá.hajók közül egyre többet pusztítanak el az angolok. mert ott mindennapos dolog a hajók pusztu­ lása. — mondta a német jelentés. apró hajóival szemben teljesen tehetetlen volt az egész óriási angol flotta. Ekkor aztán az angolok hivatalos lisztát adtak ki arról. mint hatvanra be­ csülték az elveszett buvárhajók számát. Nos. 19. hogy az említett szám alig egynegyed­ része felel meg a valóságnak és mindössze tizennégy német búvárhajó lett a hősies küzdelem áldozata.hogy az c<U-hajók pestise» szünőfélben van és az egész tenger­ alattjáró-háború elhibázott akciója Németországnak. A német kormány október nyolca­ dikán már abban a helyzetben volt. hogy a németek ördöngös. Távolabb. Az angol kormányt és közvéleményt méltán bosszanthatta és keserít­ hette. Az angolok tehetetlen dühükben a Keleti-tengeren mertek csak kalózkodni páncélosaik­ kal és jelentékenyebb akcióra képtelen tengeralattjáróikkal. a Dardanelláknál és Szaloniki előtt.

November havában egyébként megindult a hajsza a német tengeralattjárók ellen a Földközi-tengeren is. Jelentékenyebb sikert azonban nem érhettek el. sőt az ango­ lok vesztesége gyarapodott ezzel is. tehát az alatt az idő alatt. Az eredmény azonban elmaradt. A Louis nevű angol torpedózúzó.búvárhajó a Germaniát is a svéd vizeken. a Földközi-tenger keleti részében buvárhajók utáni kutatás közben zátonyra futott és legénysége is csak nehezen menekülhetett meg.125 - . ilyen volt angolok védekezése a németek csodás sikereivel szemben. . November elsejétől egészen húszadikáig. Anglia csupán az ezer tonnás Saumi hajót pusztította el. Tengeralattjáró a víz felszínén holdvilágos éjjel. amikor a németek legalább is két tucat nagy ellenséges hajót sülyesztettek el.

. Charles D. A tengeralattjáró-háborúnak. James G. — 126 - . 1915 augusztusában történt. Edvard Clark detroiti. Orvtáma­ dással elsülyesztette a búvárhajót. de talán az egész világháborúnak leg­ sötétebb epizódja az a tömeges gyilkosság. csak hónapok múlva derült ki ez az angol gazság. Higtower és R. Curran csikágói. hogy egy angol hadihajó gálád csellel megközelített egy német tengeralatt­ járót. fegyvertelen legénysége ellen pedig való­ ságos embervadászatot indítottak az angol matrózok. H. amelyet a büszke angol flotta egy kapitánya és az angol király tengerészkatonái követtek el és amely általánosságban Baralong-eset néven ismeretes. Crosby Német torpedónaszádon torpedót tesznek a lanszirozó-csöbe. mikor a borzalmak amerikai szemtanúi hazaérkeztek az Unió területére és nem kellett tartaniok az üldöztetéstől. Az eset német szereplőit egyenként gyilkolták le és miután az angol hadihajó kapitánya nem dicse­ kedhetett el a szándékos tömeggyilkossággal. mely éppen egy dugárút szállító hajót akart elsülyeszteni. A BARALONG-ESET.

amerikai hajó közeledik feléjük. Az első németre a hajóács bukkant. Bride nyugodtan adta ki a parancsot: ! .» j A parancsot irtózatos pontossággal hajtották végre az elvetemült angolok. eltávolították az ágyúkat eltakaró leplet és megindult az ágyútűz a szerencsétlen német tengerészek ellen. A hajót. amelyről később kiderült. Az első gépész nevetve mondta: «Gyertek csak. Mc. Az idegen hajó. az ács közvetlen közelből lelőtte a szerencsétlent és ujjongva kiabálta Manning hajóstiszt felé: «Az egyikkel már végeztem!» Ezalatt | az első gépész is lelőtt egy ífegyvertelen németet.crystal-cityi polgárok.a.. 350 darab öszvért szállított. amely tiltott rakományt. Amikor több ágyúlövés következtében sülyedni kezdett a búvárhajó. . aztán sorba állította matrózait és megparancsolta nekik. a dugárút szállító hajó utasai végignézték az ember­ vadászatot és közjegyzők előtt egybehangzó vallomást tettek az angolok vérontásáról.néhány bajtársukkal elveszett. augusztus tizenkilencedikén az Írországi Queenstowntól hetven ten­ geri mérföldnyire feltartóztatta egy német tengeralattjáró. hogy egy semleges. az amerikai hajó mögéje került. öten elérték a Nicosián lépcsőit és fölmásztak agfedélzetre. akik a hajóács és az első gépész vezetésével két csoportba oszolva rontot­ tak a gépházba és fűtőhelyiségbe a német menekülők után. utóbb pedig megesküdtek minden szavukra. aztán bevonták az amerikai zászlókat. Amíg a tenger­ alattjáró az üresen maradt Nicosián bombázásával foglalkozott. . amelynek ajtaját reájuk zárták az üldözők. A Baralong kapitánya Mc. •' . t ? . Tizenegyen úsztak a Nicosián felé.1 2 7 . -. Megparancsolta [neki. hatalmas amerikai lobogókkal és oldalcímerekkel volt fölszerelve és külseje nem árult el semmi harciasát. . hogy tartsa föl mind a két kariát és: jöjjön közelebb. hogy halálra keresse a búvárhajó négy legényét és kapitányát. Elbeszélésük nyomán a kővetkezőkben állapítható meg a vérlázító és minden emberi kegyetlen­ séget felülmúló gazság tényállása: «1915 augusztusában elindult a Nicosián nevű angol gőzös New-Orleans- ból Avohmouth felé. A Baralong odafarolt a Nicosián mellé és a hadihajóról elindult egy kis csapat. Bride boldogan dör­ zsölte kezeit. ha már haj ójuk. A kétségbeesetten küzdő menekülőket a legnagyobb hidegvérrel lövöldözték le az angol matrózok Ezzel azonban még nem ért véget az embervadászat. Miközben a a Nicosián malrózai és utasai a fönt említett tanukkal együtt csónakokba szállottak. hogy a Bara- long nevű angol hadihajó. úgyhogy egészen közelről foghatta oldaltüzelésbe a búvár­ hajót.. örömmel állapították meg. a németek ledobálták fölösleges ruházatukat és a tengerbe ugrottak parancsnokukkal együtt. a többiek pedig a mentőcsónakok számára leeresz­ tett kötelekbe kapaszkodtak. «Végezzetek mindnyájukkal! Ne hozzatok foglyokat. hogy intézzenek sortüzet a köteleken függő németekre. Két­ ségbeesetten futottak a búvárhajó matrózai egy fülkébe. Mikor ez megtörtént. két szerencsétlent pedig a gépház folyosóján vett üldözőbe embereivel. Előbb kézifegyverekkel lőttek a német hajóra.. hogy legalább életüket menthessék meg.

ahol viskit bontottak számukra. . amely után a matrózok diadalittasan visszatértek hajóikra. Az ajtó kinyitása után az egyik németet a gépész. mire a kapitány föltartotta karjait. hogy megadja magát. Látván a történteket.» Az eset októberben jutott nyilvánosságra és valósággal megdermesztette az egész világ közvéleményét fantasztikus vadságával és könyörtelenségével.kettőt megint elcsíptem*. November huszonnyolcadikán azután az összes bizonyító adatokkal fölsze­ relt emlékiratot nyújtott át a német kormány a berlini amerikai nagykövet­ nek az angol kormánnyal való közlés végett. Budapest. így végződött az irtózatos tragédia. A jegyzéket Angliának december hatodikán továbbította az amerikai kormány. a német parancsnok a vízbe ugrott és a Baralong felé úszott. nemsokára pedig egy másik a nyakába fúródott és kioltotta életét. a másikat pedig a matrózok sortüze végezte ki. A Nicosianról ellene is tüzelést kezdtek az angolok. tizennegyedikén pedig megérkezett a válasz. Ugyanekkor egy golyó eltalálta az állát. terjesszék az ügyet amerikai tengerésztisztekből alakított bíróság elé. könyörtelen gazságukhoz: a Baralong gyilkosait nem büntet­ ték meg sőt egyes angol lapok nyíltan követendő példának mondták a Baralong kapitányának eljárását. Az angolok hűségesek maradtak aljas lelkükhöz. Német m ^ ^ ^ D ^ s i k német hajóval jelzést vált. — 128 — Pallas nyomda. A brit kormány elutasította a Baralong gyilkos kapitányának megbüntetését és azt ajánlotta. A németek azonban 1916 január tizedikén adott válaszukban megtagadták beleegyezésüket az ügy ilyen elintézéséhez.

hát nem tudja. drága szivart. Egy idősebb magyarra is kimondták az alkalmatlant. úgy vizsgáljanak meg harmadszor is.. cég A legutóbbi népfölkelői szemlén tör­ alkalmazottja vagyok. tént. vizsgáljanak meg nek paprikás csirkét adnak.. — És miért'? Csirkepaprikást rendelt neki az orvos. . De ti csak sírjatok. Jó éte­ lekre. aki­ nak talállak az urak. bátor tekintetű. ha jól nak-rínak. a jólelkű orvos min­ — Egy kis kérésem lenne.. — és jófajta tokaji bort. nagy baja lehet. hogyha a szegény beteg katona álla­ tőle. bátorságukkal véd­ katonának. A fiúk jókedvűen dalol­ akkor az a sok katona'? gatnak. vesz el senki. — felelte. hogy ha már alkalmatlan­ Ezért hát mindig kétségbeesik az. zekkel könyörgött: — És elfoglaljuk Szerbiát. az isten. — én be vagyok avatva a hadi­ Ha más nem. -*• feleli a fiú. Valamin összekapnak. Sőt egyenesen Menetszázari indul a harctérre. mint a záporeső. A magyar azonban tovább is A csirkepaprikás. fiam. gyanús. könyörüljön rajtam. ja­ maskodó kávéházi Konrád. Az én vállalatom rutákat. zottja vagyok. az egyik. hogy itt kell hagynod bennünket. sír­ akkor szaporítják a személyzetet.' borral. nagyon elgyöngült. — Hej Jancsi. ségen esett át. Jaj — És megállítjuk az olaszokat. benn maradt a sorozási teremben. Persze akadt olyan is. visszanyerje régi erejét. — Hogy ne kelljen pótszemlére és azután Egy jóképű huszárgyerek nehéz beteg­ még egyszer pótszemlére jönnöm. mentsen meg. énekelnek. ez nem indok. Ki a legnagyobb hadseregszállító. — mon­ — Győzünk. — Ugyan kérem. hogy Asszonyok. aki nem mégis a legnagyobb hadseregszállító. Budapest. szállító. és a többi még egyszer. — Csak az.az aggodal­ könnyei gördülnek alá húsos arcán. megy a bolt! Az egyik szépséges tanyai angyal kövér Erre nem tudott mit felelni. — Jaj. Mert engem elvesz valaki. A háború humora. dent enged neki enni-inni: csirkepaprikást. hogy Személyzetszaporítás. Y. mint az ö n é ! — Ez nem igaz. — nekem nincs — Nekem ne mondjon ilyet. — kiabálja okom a rivásra. s ha alkalmatlan leszek akkor bajtárs szomorúan mondja: is. — Szegény. mert én az X. finom borokra volt szüksége. mert volt alkalmas arra. Egymásután vették be az ősz reg­ — Mi az1? Semmi. — És elfoglaljuk Albániát. folyton győzünk. Folyton győzünk. legalább rínál. Két kávéházi Konrád beszélget•: — Paprikás csirkét kapsz. titeket ugyan nem nagyobb magyar hadseregszállító. folyton győzünk. mégis új és új emberéket visznek el nek el. Ne lenne olyan Nagyhangú társaság vitázik egy sörcsar­ jókedved. titkokba. izmos magyar fiukat visz­ és. Ki veszi el őket? — Hogyne lenne különös. — No és mi lenne az'? jófajta hegyaljai bort. pota nagyon súlyos. Az én vállalatom különben is nagyobb hadsereg­ Mindent egy szuszra. Az egyik hadikórházunkban az a szo­ — Miért nem megy el? — kérdezték kás. szegény. — Maga szamár. Jóképű. hogy erejükkel. ne engedjen elpusztulni. A fiú elkezdett zokogni s összetett ke­ — Visszaverjük az orosz offenzívát. hogy katonai szolgála­ én meg a magyar államvasutak alkalma­ tot teljesítsen. mert az én vállalatom a leg­ rnert ha mi elmegyünk. — Hála az istennek. dotta neki az orvos. — Nono. Pallas nyomda. lányok jöttek búcsúzni. ne rendeljen nekem csirkepaprikást tokaji — No és mi ebben a különös1. nokban. . doktor úr. Ha oly negyon győzünk. jongva búcsúzik a szive Jancsijától. minek jék meg a hazát.

Pall»s részvénytársaság .FeletCt u c r k e s z M : Sülé Antal.