HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

Isi Kandungan

Perkara Isi kandungan Penghargaan Pengenalan Pendekatan dalam proses mengaktifkan pembelajaran dan pemindahan pembelajaran. Tajuk-tajuk tema dan soalan-soalan yang boleh menjadi panduan bagi anda memilih tema. Pandangan anda mengenai jumlah mata pelajaran yang boleh dilibatkan berdasarkan tema yang anda pilih. Bibiliografi

Muka surat 1 2 3 - 6

6 - 9

9 - 16

17 - 18 19

1

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

Assalamualaikum wbr. Pertama sekali saya bersyukur atas kurniaan dan limpah rezeki daripada ALLAH SWT yang telah mengizinkan saya menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan . Kerja kursus HBEF 1403 Seni Dalam Pendidikan ini banyak memberi pendedahan kepada saya untuk mengaplikasikan Pendekatan Bertema dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan cara yang berkesan. Mudah-mudahan kerja yang sedikit ini akan dapat memberikan manfaat yang besar dan berguna kepada masyarakat keseluruhannya. Kupasan pendapat tentang tema pengajaran dalam bilik darjah adalah diharap dapat digunakan bagi memastikan pelajar berasa seronok dan tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Saiful ‘Adli b. Harun, tutor saya yang banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar. Beliau sangat bertolak ansur dan memahami situasi pelajar program jarak jauh seperti saya. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan setiap perkataan di dalam tugasan ini sehingga ianya sempurna dan dapat dihantar tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih. Karim b. Ishak. (650912086439)

2

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

1.1 PENDAHULUAN Pendekatan bertema seringkali digunakan untuk memenuhi keperluan

pendidikan asas dalam perkembangan kanak-kanak. Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran, mencerminkan budaya dan minat pelajar dan guru. Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran, bukan sahaja sebagai tajuk atau subjek tetapi tema juga meneroka pengalaman manusia dari segi pandangan atau perspektif dan seringkali boleh menimbulkan isu. Tema merupakan kandungan maklumat dan memberi peluang kepada pelajar untuk memindahkan maklumat kepada ilmu melalui proses individu.

1.2

PENDEKATAN BERTEMA

Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun di sekitar konsep atau tema. Ia merupakan alat pengelolaan yang memberi peluang kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. Ini akan menghindari program yang tidak tersusun berpunca dari pelajaran harian yang tidak berkaitan. Unit pengajaran bertema juga membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman, sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum. Dalam mengorganisasikan sesuatu pelajaran menggunakan Pendekatan Bertema, pelajar diberi peluang untuk meneroka, mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang diterimapakai.

1.2.1
Justeru

Pemilihan dan Penentuan Tema
itu, memilih tema merupakan langkah yang penting untuk

memperkembangkan unit pembelajaran. Ini adalah kerana banyak masa dan usaha yang perlu diberikan untuk meningkatkannya. Terdapat banyak tema dan cara untuk mengkategorikan pendekatan itu. Di sini, disenaraikan panduan untuk memilih tema yang boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pelajar:

3

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

(a) Pemilihan tema yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut:

(i) Berasaskan konsep; (ii) Berasaskan kemahiran; (iii) Berasaskan kandungan dan kemahiran; (iv) Berfokus kepada isu; (v) Berfokus kepada projek; dan (vi) Berorientasikan kajian kes. (b) Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut: (i) Boleh merentas semua matapelajaran Tema yang dipilih hendaklah yang boleh digunakan kepada semua mata pelajaran. Contoh: tema pokok. Oleh yang demikian, semua mata pelajaran akan menggunakan tema ini. Dalam mata pelajaran matematik misalnya, pelajar boleh menggunakan aktiviti mengira beberapa batang pokok di sesuatu tempat. Manakala dalam mata pelajaran muzik, pelajar akan menyanyikan lagu berkaitan pokok dan membuat pergerakan seperti pokok bergoyang, pokok tumbang dan sebagainya. (ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan pelajar Pastikan tema yang dipilih ada kaitannya dengan pengalaman kehidupan diri pelajar. Ini akan memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti Seni dalam Pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan.

4

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN (iii) Bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa Tema yang dipilih ini perlulah bersesuaian dengan keadaan situasi, masa dan peristiwa yang berlaku pada masa kini. Secara tidak langsung ianya dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan keadaan situasi yang sebenar. (iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Beberapa justifikasi perlu ada dalam membuat pemilihan tema, terutamanya dari segi penyediaan kemudahan untuk memperoleh bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya guru dapat mengajar dengan menunjukkan contohcontoh yang sebenar dan “hands on”. Tidak wajar sekiranya guru cuma bercerita tanpa memberi pengalaman langsung kepada pelajar. (v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih Guru hendaklah berminat dengan tema yang dipilih dan ini akan dapat memotivasikan dan mempertingkatan lagi penglibatan pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. (vi) Pemeringkatan tema daripada yang mudah kepada yang lebih mencabar Pastikan tema yang dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-langkah pengajaran daripada yang mudah kepada yang lebih mencabar. 1.2.2 Kelebihan, Kekuatan dan Isu / Cabaran

(a) Kelebihan pendekatan bertema kepada pelajar adalah seperti berikut;

5

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN (i) Untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran; (ii) Untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan; (iii) Membolehkan pelajar meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu; (iv) Dapat menghadapi cabaran; (v) Dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan; (vi) Untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal; (vii) Menyemai nilai empati, harmoni dan pemahaman sesama insan yang pelbagai budaya; dan (viii) Untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan dengan kemahiran. (b) Kekuatan (i) Pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal, sama ada dalam bentuk pergerakan, imej visual, prop, bunyi dan muzik berasaskan tema yang diberi. (ii) Persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi. (iii) Pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan; (iv) Berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru. (v) Dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (vi) Dapat menghubungkait pengetahuan dengan kemahiran. (c) Isu/Cabaran (i) Kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran; (ii) Untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan;

6

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN (iii) Hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang berbeza-beza; (iv) Sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas; dan
(v) Kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza.

(a) Berdasarkan lawatan tersebut, jelaskan cara menjalankan pendekatan bertema yang dapat digunakan dalam proses mengaktifkan pembelajaran dan pemindahan pembelajaran. Pemilihan sesuatu tema merupakan satu langkah yang penting dalam perkembangan sesuatu unit. Prinsip asas bagi penciptaan tema untuk improvisasi ialah mudah dan berfungsi. Tema wujud dalam kehidupan seharian. Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan cuba terokainya. Berikut adalah beberapa soalan yang boleh membantu guru untuk memilih tema: 0 1 2 3 4 *.Apakah konsep atau isu utama yang penting pada tema yang dipilih? *.Apakah hasil pembelajaran yang sering ada pada setiap sukatan? *Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan? *.Bagaimanakah aktiviti-aktiviti ini dapat membantu pelajar berfikir?. *Mampukah pelajar membuat perkaitan yang signifikan di antara disiplin-

disiplin yang lain? *Adakah tema yang dipilih itu menarik dan sesuai kepada pelajar? *Adakah bahan-bahan sumber mencukupi untuk mengajar unit ini? 1.2 CARA MENJALANKAN PENDEKATAN BERTEMA Saya telah membawa murid-murid mengadakan lawatan ke kawasan sebenar sawah padi yang berhampiran kawasan sekolah. Berdasarkan lawatan ringkas tersebut, saya telah memilih tema Persekitaran Alam Semula Jadi bertajuk :

7

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN sawah padi untuk menjadi isu utama pengajaran dan pembelajaran. Cara menjalankan pendekatan bertema yang dapat digunakan dalam proses mengaktifkan pembelajaran dan pemindahan pembelajaran tersebut adalah seperti berikut: (i) Aktiviti K-W-L adalah satu teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk memperkenalkan pendekatan bertema. - K (know) --- Apa yang saya tahu tentang tajuk ini? Tahu tentang sawah padi kerana murid berada dikawasan sawah padi. - W (want) --- Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini? Cuba memahami perkara yang berkaitan dengan sawah padi dan manfaatnya kepada diri, keluarga dan masyarakat. - L (learn) --- Apa yang saya belajar daripada tajuk ini? Mengetahui dengan lebih mendalam tentang sawah padi dan kaitan dengan pengidupan manusia dan unsur alam sekitar. .1 (ii) Dapatkan seorang pembentang untuk bercakap mengenai sesuatu tajuk seperti bahasa, sains, agama, moral dan kemahiran hidup. (iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan membacakan sebuah cerita kepada kelas, (iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unit. Sebagai contoh, jika tajuk itu tentang pemandangan kawasan penanaman padi diwaktu musim menuai seperti yang pernah dilihat oleh murid. (v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset. (vi) Dedahkan pelajar kepada puisi, contohnya bahasa dan muzik. (vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian, contohnya lawatan. (viii) Bawa bahan bantu mengajar, contohnya benih padi dan beras.

8

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

Tema daripada mata pelajaran sains, matematik, kajian tempatan dan bahasa boleh diajar dengan menggabungjalinkan muzik seni visual dan pergerakan bagi membolehkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran menjadi satu proses yang bermakna.

9

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

b-Bincang tentang tajuk-tajuk tema dan soalan-soalan yang boleh menjadi panduan bagi anda memilih tema tersebut

2.1

JENIS TEMA Tema terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Tema Persekitaran, Tema Masyarakat dan Tema Komunikasi.

Rajah: Jenis-jenis tema

2.2 TEMA PERSEKITARAN Persekitaran merangkumi elemen fizikal dan sosial. Persekitaran fizikal iaitu pelbagai bahan, ruang untuk bermain dan cukup masa mampu memberi kesan 10

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN ke atas perkembangan kanak-kanak bermain. Persekitaran sosial pula dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa, interaksi dengan rakan sebaya serta sokongan. Elemen-elemen fizikal dan sosial ini berinteraksi dengan tahap perkembangan kanak-kanak, pengalaman lalu, masa dan ruang perlindungan. 2.2.1 PERSEKITARAN ALAM SEMULA JADI

Melalui persekitaran alam semula jadi adalah diharapkan murid-murid akan dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang peranan dan kefahaman tentang persekitaran alam semula jadi. Alam ini meliputi segala aspek yang berada di persekitarannya, tempat dan habitat semua hidupan dan berinteraksi antara satu sama lain dalam ekosistem yang seimbang. Pelajaran tentang alam juga, mendidik masyarakat agar lebih peka dan bertanggungjawab dalam menangani isu-isu alam sekitar dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar kepada murid serta akan dapat membantu mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran. Bersesuaian dengan tajuk Tanaman Padi yang mempunyai kaitan rapat dengan tema alam semula jadi. Proses penanaman padi yang memerlukan air dan berkaitan kepentingan hujan dan cuaca bagi memberikan penghasilan tanaman yang terbaik kepentingan menjaga kebersihan air supaya tidak tercemar. Proses penghasilan padi kepada beras yang menjadi sumber makanan asasi kepada penduduk Malaysia. Kesimpulan dari perbincangan itu secara tidak langsung akan dapat membantu, (i) Untuk mengesan bahagian-bahagian pokok padi (Sains) (ii) Membuat seruling dari batang pokok padi. (Muzik) (iii) Melakar kawasan penanaman padi secara bentuk lukisan lakaran. (Seni Visual) (iv) Proses mengerjakan sawah padi seperti menabur baja. (Pendidikan Jasmani)

11

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

2.2.2

PERSEKITARAN ALAM BUATAN MANUSIA

Di samping alam semula jadi, persekitaran buatan manusia juga memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Persekitaran buatan manusia ini termasuklah rumah pesawah, pembinaan bangunan penyimpanan padi dan jentera pembajak dan mesin tuai padi. Untuk itu pelajar akan dapat mengenal pasti : (i) Kaitan penggunaan jentera dan penggunaan di sawah padi. (Sains) (ii) Penghasilan bunyi mesin yang pelbagai boleh menumbulkan pelbagai irama. (Muzik) (iii) Menceritakan tentang konsep warna yang terdapat pada pemandangan sawah padi. (Seni Visual) (iv) Mendemonstrasikan pergerakan manipulatif menggunakan bahanbahan kitar semula iaitu penggunaan jerami untuk tujuan bahan bakar (Pendidkan Jasmani) 2.2.3 PERSEKITARAN TEKNOLOGI Tema yang terkandung dalam persekitaran teknologi adalah bercorak globalisasi, dunia tanpa sempadan, komunikasi melalui internet, pelbagai jenis pengangkutan dan lain-lain. Tema ini boleh digunakan dalam mengajar topiktopik daripada mata pelajaran lain seperti bahasa, sains, kajian tempatan dan lain-lain lagi. (i) (ii) (iii) Teknologi moden yang digunakan dalam penghasilan racun perosak (Sains) Penganugerahan ALLAH kepada kepandaian mencipta peralatan moden untuk mengerjakan sawah padi ( Agama Islam) Membina ayat berdasarkan suasana semasa musim menuai. (bahasa Melayu)

12

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

2.3 Tema Masyarakat. Masyarakat dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan besar iaitu; (a) Masyarakat zaman purba; (b) Zaman batu; dan (c) Masa kini. Manusia telah wujud sejak zaman berzaman lagi. Kita semua adalah makhluk sosial dan berkongsi keperluan asas yang sama. Oleh itu kita perlu untuk dimiliki, rasa selamat, dikasihi, merasai kejayaan dan memperolehi pengiktirafan. Dalam masyarakat manusia, aspek-aspek sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan. Kita perlu bekerjasama untuk kepentingan masyarakat. Perhubungan sosial ini memberi ruang kepada mereka mencipta aktiviti-aktiviti untuk memenuhi masa lapang. Aktiviti-aktiviti ini diwarisi sejak turun temurun dan menjadi sebati dalam masyarakat sehingga menjadi budaya dalam masyarakat. Kanak-kanak memulakan penghidupannya dengan dirinya sendiri kemudian berkembang kepada hubungan keluarganya lalu bergerak kepada kumpulan yang lebih besar dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, kita perlu fleksibel dengan memberi pertimbangan tertentu kepada ciri-ciri kematangan sosial dan memikirkan bagaimana fenomena tersebut wajar ditangani dengan sebaik mungkin di semua peringkat perkembangannya. Mari kita lihat situasi masyarakat yang memberi penekanan terhadap manusia, sosial dan budaya. Kanak-kanak tidak dapat hidup secara bersendirian. Mereka perlu bergantung kepada masyarakat. Banyak pihak perlu memberi sokongan sebagai contoh, pihak polis, pemandu bas, pegawai bank. Kanak-kanak mempelajari pelbagai peranan yang dimainkan oleh manusia dan mereka lakonkan peranan-peranan ini dalam kehidupan seharian mereka.

13

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN Setiap insan adalah penting dalam kehidupan dan persekitaran kanak-kanak. Setiap insan juga memainkan peranan untuk mewujudkan pelbagai lapisan masyarakat seperti pemungut sampah berperanan untuk memungut sampah, tukang kebun menjaga taman bunga, tukang masak memasak makanan dikantin, pemandu bas membawa kanak-kanak ke sekolah. Selain interaksi sosial dalam masyarakat, budaya dan isu perkauman dapat mempengaruhi dalam pergaulan kanak-kanak. Kebudayaan adalah cara kehidupan yang merangkumi pelbagai perbezaan mengikut latar belakang, keluarga dan individu. Kepelbagaian dan perbezaan menjadikan individu itu unik. Elemen-elemen kepelbagaian termasuklah umur, jantina, kebolehan, bangsa, status sosial, agama, saiz dan perwatakan. Kepelbagaian dan perbezaan ini boleh menyeronokkan dan mengecewakan dalam usaha kita mencari kehendak individu, minat dan kebolehan. Guru perlu memastikan bahan-bahan budaya yang pelbagai boleh diperolehi untuk permainan kanak-kanak. (a) Apakah Tujuan Pendekatan Bertema Masyarakat? Pengajaran dan pembelajaran muzik, seni visual dan pergerakan akan memberi 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 peluang kepada murid untuk mengembangkan daya kognitif, efektif dan psikomotor Pendekatan bertemakan masyarakat akan membantu murid memilih dan memindahkan idea, mengolah, sintesis dan penghargaan. Murid mengaplikasikan kemahiran seperti memilih dan memindahkan idea, mengolah, sintesis dan penghargaan untuk mengembangkan pengetahuan muzik, seni dan pergerakan dan penghasilan karya kreatif. Murid memahami bahawa penghasilan dan tindak balas membuat karya muzik, seni dan pergerakan adalah terjalin di antara persepsi analisis dan kritikan.

14

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN 8 9 0 1 2 3 4 5 10 Pendekatan bertemakan masyarakat juga memberi peluang secara mendalam untuk memahami peranan yang dimainkan oleh muzik, seni dan pergerakan dalam kejayaan insan. Murid memperolehi pendekatan yang mendalam terhadap nilai-nilai murni diri mereka dan nilai-nilai murni orang lain. Mereka juga dapat menghubungkaitkan muzik, seni dan pergerakan dengan nilai,kepercayaan dan kehendak manusia sejagat. Mereka akhirnya dapat memahami bahawa kesenian setiap budaya adalah dipengaruhi oleh idea-idea estetik dan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

(b) Menggabungkan Tema Masyarakat dengan Mata Pelajaran Lain

Terdapat beberapa langkah penting dalam menggabungkan tema masyarakat dengan pelbagai mata pelajaran yang lain. 1 Menghayati tema masyarakat dengan beberapa cara untuk mencapai 2 3 4 5 tujuan utama. Pelajaran perlu dibuat secara bersepadu supaya pelajar dapat menguasai pelbagai konsep dan kemahiran. Menggunakan tema masyarakat untuk menggabungkan pembelajaran merentasi disiplin dan tindak balas pengalaman melalui Seni dalam Pendidikan.

6 Penghubungkaitan kurikulum adalah aktiviti yang terdapat dalam bidang 7 kurikulum lain yang boleh berlaku secara serentak. 8

Tema masyarakat menekankan tentang manusia, masyarakat dan budaya. Pembelajaran sosial yang bertepatan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dapat membantu seseorang itu untuk meningkatkan tahap kesedaran dan untuk lebih mendalami tentang masyarakat bersama dan juga pengalaman di samping menghargai pelbagai budaya yang wujud di dalam masyarakat kita. Dengan itu pengalaman pelajar berdasarkan aktiviti sekitar Tema Masyarakat dapat

15

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN membantu untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi muzik, pergerakan dan seni visual. 2.4 TEMA KOMUNIKASI

Komunikasi merujuk kepada perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan menerima berita yang berlaku dalam konteks mempunyai kesan dan memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Semua komunikasi berlaku dalam konteks yang mengandungi sekurang-kurangnya empat dimensi iaitu fizikal, budaya, psikologikal sosial dan temporal. Konteks fizikal adalah persekitaran yang nyata di mana komunikasi berlaku seperti di dalam bilik atau ruang legar atau di taman. Konteks budaya pula merujuk kepada peraturan dan norma komunikasi, kepercayaan dan sikap yang dipindah dari satu generasi ke satu generasi yang seterusnya. Konteks sosiopsikologikal pula merangkumi seperti contoh hubungan status di kalangan peserta, peranan yang dimainkan oleh manusia dan peraturan budaya sesuatu masyarakat di mana komunikasi berlaku. Manakala dalam konteks temporal ianya merangkumi masa dan tarikh serta silam semasa kemunikasi telah berlaku. Mesej komunikasi terdapat dalam pelbagai bentuk. Anda boleh menghantar dan menerima mesej melalui sesiapa atau mana-mana kombinasi organ-organ deria. Walau pun anda biasanya menganggap mesej sebagai verbal, anda juga boleh berkomunikasi secara bukan verbal. Contohnya pakaian yang anda pakai, cara anda berjalan, berjabat tangan, mengangguk kepala, menyisir rambut, duduk dan senyum. Kesemuanya mengenai anda adalah satu bentuk komunikasi. Komunikasi sering mendatangkan sedikit kesan ke atas seseorang atau beberapa orang yang terlibat semasa berkomunikasi. Sebagai contoh, anda boleh mendapat pengetahuan atau mempelajari bagaimana untuk

16

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN meninggkatkan hasil tanaman padi. Semua ini merupakan kesan intelektual atau kognitif. Anda mungkin boleh mendapat atau mengubah sikap, kepercayaan, emosi dan perasaan anda. Semua ini adalah kesan afektif. Anda mungkin akan belajar pergerakan badan yang baru seperti melakukan kerja di sawah atau mengecat lukisan serta perlakuan verbal dan bukan verbal yang sesuai. Ini merupakan kesan-kesan psikomotor. Sistem mesej yang digunakan untuk berkomunikasi yang bermakna dengan orang lain. Sistem ini mengandungi aspek verbal dan bukan verbal. Bahagian verbal adalah bahasa- perkataan, frasa dan ayat-ayat yang hendak digunakan. Manakala bentuk bukan verbal merangkumi pelbagai elemen hubungan ruang, orientasi masa, bahasa isyarat, ekspresi muka, gerakan mata, sentuhan dan variasi dalam kadar kelajuan dan nada pertuturan. (a) Komunikasi Verbal Komunikasi verbal merupakan satu sistem penyampaian mesej yang dilakukan dalam bentuk bahasa-perkataan, frasa dan ayat-ayat. (b) Komunikasi Bukan Verbal Bentuk bukan verbal mengandungi pelbagai elemen: hubungan ruang, orientasi masa, bahasa isyarat, ekspresi muka, gerakan mata, sentuhan dan variasi dalam kadar kelajuan dan nada pertuturan.

c- Berikan pandangan anda mengenai jumlah mata pelajaran yang boleh dilibatkan berdasarkan tema yang anda pilih. Huraikan perlaksanaan tema yang dipilih bagi setiap mata pelajaran tersebut dalam bentuk PowerPoint bagi menunjukkan penggabungjalinan tersebut.

3.1 PANDANGAN SAYA

17

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

Saya telah memilih Tema Persekitaran Alam Semula Jadi, dengan Tajuk : Sawah padi berikutan lawatan saya dan murid-murid kelas ke kawasan sawah padi yang berhampiran dengan sekolah. Tema ini sangat bersesuaian untuk mengajar murid-murid terutamanya matapelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan Seni, Pengetahuan Agama Islam, Sains, Pendidikan Seni, Matematik, dan Muzik. Penggabungjalinan kemahiran dan matapelajaran seperti lampiran power point yang disertakan. (lampiran)

3.2

RUMUSAN PENDEKATAN BERTEMA merupakan program yang mantap dan efektif

kerana ia menggabungjalinkan pelbagai perspektif budaya, pengalaman dan kepakaran artistik. Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran, mencerminkan budaya dan minat murid dan guru. Tema bukan sahaja sebagai tajuk atau subjek tetapi tema meneroka pengalaman manusia dari segi pandangan atau perspektif dan seringkali boleh menimbulkan isu. Ia merupakan kandungan maklumat dan memberi peluang kepada pelajar untuk memindahkan maklumat kepada ilmu melalui proses individu dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran.

18

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN

Bibliografi http://impreschoolteacha.blogspot.com/2008/12/pendekatan-bertema.html http://www.scribd.com/doc/13950813/Modul-Pendekatan-Dan-Pedagogi http://www.docstoc.com/docs/20611501/Seni-Dlm-Pendidikan http://www.allfreeessays.com/essays/Pendekatan-Bertema/104844.html http://ads.masbuchin.com/search/pendekatan+bertema http://eforum1.cari.com.my/archiver/?tid-277790-page-2.html http://www.ieyd.edu.my/v2/bm09_kursuskemahiran4.php http://onlinebookbank.com/pdf/co/contoh-pendekatan-bertema/ http://www.kemas.gov.my/97 http://www.iaiamedia.com/?s=contoh+lukisan+bertema+anak+anak

19

HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN http://parapemikir.com/search/pengertian-pendekatan-bertema http://episentrum.com/search/pendekatan%20bertema%20dalam %20perkembangan%20kanak-kanak http://gpb-impul3363.blogspot.com/2009/12/pendekatan-bertema.html

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful