1

®µi truyÒn h×nh ViÖt Nam

Phim tÕt:

§Ò c¬ng dù th¶o. Xu©n vÒ víi ngêi cao tuæi

T*R

Thêi lîng

H×nh ¶nh

Néi dung
Hµng n¨m cø mçi ®é c©y ®µo tríc cöa ®¬m nô, në hoa, c©y quÊt ngoµi vên ng¶ mµu tr¸i chÝn, còng lµ lóc ngêi ViÖt h©n hoan ®ãn TÕt, ®Õn xu©n vÒ. Trong kho¶nh kh¾c giao thõa, tiÔn n¨m cò ®i, ®ãn xu©n míi ®Õn, còng lµ thêi ®iÓm h¬n 7.4 triÖu ngêi cao tuæi (tõ 60 tuæi trë lªn) cã thªm mét tuæi. Nhng“ tuæi cao, chÝ cµng cao, tinh thÇn c¸ch m¹ng cßn cao h¬n nhiÒu” nhiÒu ngêi cao tuæi vÉn tiÕp tôc hiÕn kÕ, hiÕn c«ng, ®ãng gãp trÝ tuÖ, ®em ®Õn cho mïa xu©n míi nh÷ng hoa th¬m, qu¶ ngät vµ nhiÒu s¶n phÈm nghÖ thuËt quý trong ngµy xu©n cña d©n téc. Sèng mÉu mùc, lu«n lÊy c©u Nh©nNghÜa lµm ®Çu. Tªn phim:

Xu©n vÒ víi ngêi cao tuæi

Bíc vµo thiªn niªn kû míi, mÆc dï cßn nhiÒu c«ng viÖc bén bÒ, khã kh¨n thiÕu thèn, nhng tõ th¸ng 5/2000 ph¸p lÖnh vÒ ngêi cao tuæi ®· ®îc Chñ tÞch níc ký quyÕt ®Þnh ban hµnh, nh»m gióp cho ngêi cao tuæi ®îc c¶i thiÖn ®êi sèng c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. §¶m b¶o cho ngêi cao tuæi nghÌo ®îc kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ, kh«ng ph¶i sèng trong c¸c c¨n nhµ t¹m. ngêi cao tuæi c« ®¬n, ngêi tõ 90 tuæi trë lªn kh«ng cã l¬ng hu, ®îc hëng trî cÊp x· héi hµng th¸ng t¹i céng ®ång, ®îc cÊp thÎ b¶o hiÓm y tÕ vµ ®îc hëng quü ch¨m sãc ngêi cao tuæi . 1/ Mét sè h×nh ¶nh t¹i x· Trùc TuÊn, huyÖn Trùc Ninh - Ngêi cao tuæi cã c«ng víi c¸ch m¹ng nhËn tiÒn trî cÊp ngêi cã c«ng,

2

T*R

Thêi lîng

H×nh ¶nh

Néi dung
nhËn quµ tÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc t¹i ng«i nhµ t×nh nghÜa - Ngêi cao tuæi c« ®¬n, (hoÆc tõ 90 tuæi trë lªn) nhËn tiÒn trî cÊp x· héi vµ quµ tÕt cña ñy ban nh©n x· t¹i ng«i nhµ ®¹i ®oµn kÕt( nhµ t×nh th¬ng) - H×nh ¶nh x· tæ chøc mõng thä cho ngêi cao tuæi nh©n dÞp xu©n míi - H×nh ¶nh ngêi cao tuæi sinh ho¹t c©u l¹c bé tù ch¨m sãc søc kháe vµo dÞp tÕt P/V BÝ th §¶ng ñy x·( vÒ sù quan t©m cña §¶ng, chÝnh quyÒn ®èi víi ngêi cao tuæi trong dÞp ®ãn xu©n §inh hîi) Trong ngµy xu©n sum häp, ngêi ta thêng chóc cho nhau sèng l©u tr¨m tuæi, lµm ¨n ph¸t léc, ph¸t tµi. Riªng ngêi cao tuæi mong sao sèng vÉn cßn cã Ých cho ®êi, mÉu mùc cho líp con ch¸u noi theo. 2/ Mét sè h×nh ¶nh t¹i x· Trùc §¹o, huyÖn Trùc Ninh - Giíi thiÖu g¬ng mét gia ®×nh mÉu mùc, nu«i d¹y con ch¸u trëng thµnh, gia ®×nh cã nhiÒu ®ãng gãp cho x· héi…c¶nh ®oµn viªn vui vÎ trong ngµy xu©n sum häp. P/v: con, ch¸u ngêi cao tuæi (vÒ tÊm g¬ng trong viÖc lµm, c¸ch sèng cña cha mÑ). - Trong cuéc chiÕn tranh vÖ quèc, cã biÕt bao gia ®×nh trong ngµy xu©n sum häp (ë tuæi 60 hoÆc 70 tuæi), h¬n 30 n¨m qua, Cô vÉn mét m×nh nu«i con (thay chång) §ãn xu©n nµy …… Giíi thiÖu g¬ng mét gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, tõng gÆp khã kh¨n, nhng vÉn v¬n lªn trong cuéc sèng, chiÕn th¾ng tuæi giµ. Cô nhËn ®îc sù

3

T*R

Thêi lîng

H×nh ¶nh
phóc bªn ®µn con ch¸u.

Néi dung
gióp ®ì cña ®ång ®éi, cña bµ con c« b¸c…§ãn mét mïa xu©n Êm no h¹nh

P/v: chÝnh quyÒn x· Trùc §¹o(vÒ sù quan t©m ®Õn ngêi cao tuæi, ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong dÞp tÕt). P/v: Gi¸m ®èc së L§-TB vµ XH tØnh Nam §Þnh( vÒ chÝnh s¸ch cña tØnh ®èi víi ngêi cao tuæi ®ãn xu©n ®inh hîi) 3/ H×nh ¶nh t¹i x· Nam §iÒn, Nam Trùc: - Trong cuéc sèng s«i ®éng cña nÒn kinh tÕ më, nhiÒu ngêi cao tuæi vÉn mang hÕt t©m trÝ, søc lùc, hiÕn kÕ, hiÕn c«ng, cïng líp con ch¸u lµm giµu cho gia ®×nh, quª h¬ng vµ ®Êt níc, lµm cho mïa xu©n t¬i ®Ñp h¬n. Giíi thiÖu g¬ng mét ngêi cao tuæi cã thµnh tÝch trong viÖc trång hoa, c©y c¶nh. Tuæi cao vÉn lµm kinh tÕ giái, ®em l¹i cho nh÷ng mïa xu©n nhiÒu hoa th¬m, qu¶ ngät, s¶n vËt quý. P/v: t©m sù cña ngêi cao tuæi trong ngµy xu©n. 4/ H×nh ¶nh mét x· cña huyÖn ý Yªn Kh«ng tù ty, û l¹i vµo tuæi giµ, nhiÒu ngêi cao tuæi ®É ®em kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp truyÒn thèng, truyÒn l¹i cho thÕ hÖ trÎ. Hµng ho¸ cã mÆt trong c¸c phiªm chî ngµy xu©n, trong triÓn l·m, héi chî trong níc vµ quèc tÕ, Giíi thiÖu mét g¬ng ngêi cao tuæi trong lµng nghÒ truyÒn thèng ( méc

hoÆc s¬n, vÏ). P/v: ®¹i diÖn UBQG ngêi cao tuæi ( vÒ nh÷ng ®ãng gãp cña ngêi cao tuæi vµ sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ níc ®èi víi ngêi cao tuæi

4

T*R

Thêi lîng

H×nh ¶nh

Néi dung
nh©n dÞp TÕt ®Õn, xu©n sang). Vît qua tuæi t¸c, 9,8% d©n sè lµ ngêi cao tuæi trong c¶ níc ®ang cïng líp con ch¸u phÊn ®Êu lµm gi¶m 34% sè gia ®×nh cã ngêi cao tuæi hÕt c¶nh nghÌo ®ãi. TiÕn tíi x©y dùng mét x· héi ë ®ã ngêi cao tuæi ®îc t«n vinh, ®îc ch¨m sãc vµ phông dìng. Nh cµnh ®µo ngµy xu©n bªn m©m cç tÕt to¶ h¬ng th¬m xung quanh lµ líp ch¸u con, ®oµn tô vui vÇy chµo ®ãn xu©n sang .\.