You are on page 1of 6

1. NABI ADAM A.S.

Perkiraan Masa Hidup:

Adam hidup selama 930 tahun setelah penciptaan dan merupakan manusia pertama yang
diciptakan Allah SWT, sedangkan Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun.

Obyek dan Wilayah Dakwah:

Kaum Zuriat Adam Pertama (keturunan Adam Pertama) di wilayah India, pendapat lain
mengatakan di Mekkah.

Kisah Kenabian:

Sosok Adam digambarkan sangat beradab, berpengetahuan banyak, berbahasa fasih dengan
jutaan kosa kata, dan bukan makhluk purba. Ia pernah menghuni surga.

Al-Quran memuat kisah Adam dalam beberapa surat, di antaranya QS. al-Baqarah [2]:30-38
dan QS. al-Araaf [7]:11-25.

Anak-anak Adam as:

Anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Setiap bayi lelaki dilahirkan bersamaan
dengan bayi perempuan (kembar). Adam menikahkan anak lelakinya dengan anak gadisnya yang
tidak sekembar. Seluruh anak Adam berjumlah 40 anak kembar. Mereka adalah: Cayn, Abel dan
Labuda, Ashut dan saudara perempuan, Seth dan Hazura, Ayad dan saudara perempuan, Balagh
dan saudara perempuan, Athati dan saudara perempuan, Tawbah dan saudara perempuan, Darabi
dan saudara perempuan, Hadaz dan saudara perempuan, Yahus dan saudara perempuan, Sandal
dan saudara perempuan, Baraq dan saudara perempuan.
2. NABI IDRIS A.S.

Nama dan Nasab:

Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qianan bin Anus bin Syits bin Adam. Ia adalah keturunan
keenam dari Adam.

Perkiraan Masa Hidup:

4533-4188 SM

Menurut kitab tafsir, Idris hidup 1.000 tahun setelah Adam wafat.

Perkiraan Tahun Kenabian:

4350 SM

Obyek dan Wilayah Dakwah:

Zuriat Qabil (Kaum Qabil); Irak Kuno

Kisah Kenabian:

Allah SWT menurunkan 30 mushaf kepada Nabi Idris as. Ia dianugerahi kepandaian dalam
berbagai disiplin ilmu, kemahiran, dan kemampuan menciptakan alat-alat untuk mempermudah
pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dsb.

Menurut buku The Prophet of God Enoch: Nabiyullah Idris, Idris adalah sebutan atau nama Arab
bagi Enoch, nenek moyang Nabi Nuh. Ia disebutkan di dalam al-Quran sebagai manusia pilihan
Allah.

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam al-
Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan
kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

(QS. Maryam [19]:56-57)

Hadis riwayat Anas bin Malik, dari Abu Dzar, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw.,
ketika Miraj, berjumpa dengan Nabi Idris as di langit keempat. Idris as berkata kepada Nabi
saw, Selamat datang nabi yang salih dan saudara yang salih. Nabi saw bertanya, Siapakah
dia, wahai Jibril? Jibril menjawab, Idris.
3. NABI NUH A.S.

Nama dan Nasab:

Nuh bin Lamik (Lamaka) bin Metusyalih (Metu Salij) bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qianan
bin Anus bin Sit bin Adam. Antara Adam dan Nuh terdapat rentang 10 generasi dan selama
periode kurang lebih 1642 tahun. Ia hidup selama 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama
Wafilah. Beberapa sumber mengatakan istri Nuh adalah Namaha binti Tzila atau Amzurah binti
Barakil. Ia memiliki empat orang putra, yaitu Kanan, Yafith, Syam, dan Ham.

Perkiraan Masa Hidup:

3993-3043 SM

Nuh lahir 126 tahun sepeninggal Nabi Adam as. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh as
diutus sebagai nabi dan rasul ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya selama 120 tahun
dan berdakwah selama 5 abad. Nuh mengarungi banjir ketika berumur 600 tahun. Setelah banjir
ia hidup selama 350 tahun.

Perkiraan Tahun Kenabian:

3560 SM

Obyek dan Wilayah Dakwah:

Kaum Nuh di bagian selatan Irak

Kisah Kenabian:

Nuh as adalah rasul pertama yang Allah utus kepada kaum Rasib. Seruan dakwahnya adalah
ajaran tauhid, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-
Nya. Beratus-ratus tahun ia berdakwah, namun hanya beberapa orang saja yang mempercayai
dan menjadi pengikutnya. Lalu Allah memerintahkan Nuh as untuk membuat perahu agar ia dan
pengikutnya selamat dari banjir besar yang akan menghancurkan orang-orang kafir.

Namanya disebutkan sebanyak 58 kali dalam 48 ayat dari 9 buku Alkitab Terjemahan Baru[5]
dan 43 kali dalam al-Quran.
4. NABI HUD A.S.

Nama dan Nasab:

Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khulud bin Ad bin Ush bin Iram bin Syam bin Nuh. Ia
menikahi seorang wanita bernama Melka binti Madai bin Japeth (Yafas). Namanya disebutkan
sebanyak 7 kali dalam al-Quran.

Perkiraan Masa Hidup:

2450-2320 SM

Nabi Hud hidup sekitar 150 tahun dan wafat di Timur Hadhramaut, Yaman.

Perkiraan Tahun Kenabian:

2400 SM

Obyek dan Wilayah Dakwah:

Kaum Ad di Al-Ahqaf, Rubu al-Khali Yaman

Kisah Kenabian:

Hud as dikenal sebagai nabi yang banyak mensyukuri nikmat Allah SWT. Ia merupakan
keturunan dari suku Aad, suku yang hidup di jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf,
terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman. Mereka adalah kaum penyembah berhala
bernama Shamud, Shada, dan al-Haba. Mereka termasuk suku tertua sesudah kaum Nuh.

Sebagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Aad juga tidak mengenal Allah sebagai Tuhan mereka.
Lalu Allah mengirim Nabi Hud untuk berseru agar kembali menyembah Allah dan
menghancurkan berhala-berhala, namun mereka menghinakan dan merendahkan Nabi Hud as.
Allah menyelamatkannya dari bencana besar yang menimpa kaumnya.
5. NABI SHALEH A.S.

Nama dan Nasab:

Shaleh bin Ubad bin Asif bin Masih bin Ubaid bin Hadzir bin Tsamud bin Amir bin Iram bin
Sam bin Nuh

Perkiraan Masa Hidup:

2150-2080 SM

Perkiraan Tahun Kenabian:

2100 SM

Obyek dan Wilayah Dakwah:

Kaum Tsamud di kawasan Al-Hijr

Kisah Kenabian:

Nabi Shaleh adalah salah seorang nabi dan rasul yang diutus kepada kaum Tsamud. Ia diberikan
mukjizat berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah, untuk
menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Tsamud. Namun kaum Tsamud masih mengingkari
ajaran Shaleh. Mereka membunuh unta betina tersebut. Akhirnya Allah mendatangkan azab bagi
kaum Tsamud berupa badai halilintar yang menyebabkan tubuh mereka hancur. Al-Quran
menyebutkan kisah Nabi Shaleh dalam 72 ayat dan 11 surat, di antaranya surat Al-Araaf 73-79,
surat Hud 61-68 dan surat al-Qamar 23-32.

Maka tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Shaleh beserta orang-orang yang beriman
bersama Dia dengan rahmat dari Kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu,
Dia-lah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa
orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka
belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan
mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud.

(QS. Huud [11]:66-68


TUGAS KLIPPING AKIDAH AKHLAK
BIOGRAFI 25 NABI
KELAS VIII B

NAMA NABI :

1. NABI ADAM A.S.


2. NABI IDRIS A.S.
3. NABI NUH A.S.
4. NABI HUD A.S.
5. NABI SHOLEH A.S.

KELOMPOK I : 1. ABDUN NAFI


2. AHMAD MUIZ
3. ALISA PUTRI OKTAVIA
4. AMBAR SARI
5. ATITA SARI

MTs IANAH FUTUHIYAH


Desa Karangbrai Bodeh - Pemalang