Στατιστική επεξεργασία Θεμάτων Φυσικής στις

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017

Κατανομή των μονάδων ανά κεφάλαιο (Θεωρία –Ασκήσεις)
Πίνακας 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 20 0 20
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΥΜΑΤΑ 1 25 26
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΣΤΕΡΕΟ 2 25 27
4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΡΕΥΣΤΑ 14 0 14
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΡΟΥΣΕΙΣ,DOPPLER 13 0 13

Σχεδιάγραμμα 1α

Στατιστική μελέτη Θεμάτων 2017

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ-
ΚΡΟΥΣΕΙΣ,DOPPL…

4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ -
ΡΕΥΣΤΑ

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ-
ΣΤΕΡΕΟ

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΘΕΩΡΙΑ
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ-
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

0 10 20 30
Σχεδιάγραμμα 1 β- Θεωρία

ΘΕΩΡΙΑ

20

13
14
2 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΥΜΑΤΑ
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΣΤΕΡΕΟ
4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΡΕΥΣΤΑ
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΡΟΥΣΕΙΣ,DOPPLER

Σχεδιάγραμμα 1 γ- Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

0
0 0

25 25

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΥΜΑΤΑ

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΣΤΕΡΕΟ

4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΡΕΥΣΤΑ

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΡΟΥΣΕΙΣ,DOPPLER

Σχεδιάγραμμα 1 δ - Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ

13 20
14

27 26

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΥΜΑΤΑ
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΣΤΕΡΕΟ
4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΡΕΥΣΤΑ
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΡΟΥΣΕΙΣ,DOPPLER

Κατανομή μονάδων στο κεφάλαιο των ταλαντώσεων ανά παράγραφο
Πίνακας 2
Ταλαντώσεις 20
Μηχανικές 9
Φθίνουσες 1
Εξαναγκασμένες 5
Σύνθεση - Διακρότημα 5

Σχεδιάγραμμα 2α

Ταλαντώσεις 20 μόρια)
5; 25%
9; 45%
Μηχανικές
Φθίνουσες
5; 25%
1; 5% Εξαναγκασμένες
Σύνθεση - Διακρότημα
Κατανομή μονάδων στο κεφάλαιο των κυμάτων ανά παράγραφο

Πίνακας 3

Κύματα 26
Μηχανικό 25
Συμβολή 0
Στάσιμο 1

Σχεδιάγραμμα 3 α

Κύματα (26 μόρια)
01

25

Μηχανικό Συμβολή Στάσιμο

Κατανομή μονάδων στο κεφάλαιο του στερεού ανά παράγραφο
Πίνακας 4

Στερεό 26
κινήσεις στερεών σωμάτων 0
ροπή δύναμης 1
ισορροπία στερεού σώματος 6
ροπή αδράνειας 0
θεμελιώδης νόμος στροφικής 6
Στροφορμή -Διατήρηση 6
Κινητική ενέργεια - έργο -ισχύς 7
Σχεδιάγραμμα 4α

ΣΤΕΡΕΟ (26 μόρια)

0 1
7 6
0
6 6

κινήσεις στερεών σωμάτων
ροπή δύναμης
ισορροπία στερεού σώματος
ροπή αδράνειας
θεμελιώδης νόμος στροφικής
Στροφορμή -Διατήρηση
Κινητική ενέργεια - έργο -ισχύς

Κατανομή μονάδων στο κεφάλαιο των κρούσεων ανά παράγραφο
Πίνακας 5

Κρούσεις - Doppler 13
ΑΔΜΕ- ΘΜΚΕ 0
Ελαστική 0
Ανελαστική 5
Πλάγια 0
Doppler 8

Σχεδιάγραμμα 5α
ΑΔΜΕ- ΘΜΚΕ
κρούσεις 0%
Ελαστική
0% Ανελαστική
38%
ΑΔΜΕ- ΘΜΚΕ
Ελαστική
Doppler
Ανελαστική
62%
Πλάγια Πλάγια
0%
Doppler
Κατανομή μονάδων στο κεφάλαιο των ρευστών ανά παράγραφο
Πίνακας 6

Ρευστά 14
ισορροπία 0
Εξίσωση συνέχειας 1
Εξίσωση Bernoulli 13
τριβή 0

Σχεδιάγραμμα 6α

Ρευστά (14 μόρια)

0% 7%

0% ισορροπία
Εξίσωση συνέχειας
Εξίσωση Bernoulli

93% τριβή