You are on page 1of 2

Ce este IAC-ul?

Metodă didactică sau domeniu al științelor
educației?

Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine o necesitate în condițiile
dezvoltării accelerate a tehnologiei informației. Pentru noile generații de elevi și studenți,
deja obișnuiți cu avalanșa de informații multimedia, conceptul de asistare a procesului de
învățământ cu calculatorul este o cerință intrinsecă.

Instuirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învățare
conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem în termen de politică a
educației. Conținutul conceptului de instruire are o sferă mai restrânsă în raport cu educația-
care se referă la formarea, dezvoltarea permanentă a personalității umane, dar mai
cuprinzătoare decât învățarea deoarece include mai multe forme de muncă intelectuală.

Numită de unii ca “inovația tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne”,
instruirea asistată de calculator (IAC) contribuie la eficiența instruirii, este un rezultat al
introducerii treptate a informatizării în învățământ.

Metoda didactică se referă la drumul sau calea de urmat în activitatea comună a
profesorului şi elevilor, în vederea realizării obiectivelor instruirii.

Consider că instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau
o metodă de învățământ, care valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică a
activității de instruire în contextul noilor tehnologii informatice și de comunicații
caracteristice societății contemporane.

În primul rând, sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii și disponibilitățile
tehnologice ale calculatorului (sistemului de procesare a informației) conferă acestei metode
didactice calități privind informatizarea activității de predare-învățare-evaluare și stimularea
automatizată interactivă a cunoștințelor și a capacităților angajate în procesul de învățământ,
conform documentelor oficiale de planificare a educației.

Metoda IAC valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de
dirijare euristică şi individualizată a activităţilor de predare – învăţare – evaluare:

o organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile
fiecărui
student;
o provocarea cognitivă a studentului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează
depistarea unor lacune, probleme, situaţii problemă;
o rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obţinerea
informaţiilor necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul
calculatorului;
o realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de
studiu;lecţii, grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare;
o asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii studentului.

1

IAC. Particularităţile specifice metodei instruirii asistate de calculator aduc noi dimensiuni în educaţie şi care pot fi complementare sau alternative faţă de metodele tradiţionale din domeniul educaţiei.ee. In al doilea rand integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice. Sistemul de învăţământ din ţara noastră este în mod direct şi determinant implicat în fundamentarea şi construirea societăţii informaţionale. Ing.pdf 2 . Adascalitei. Proiectarea instruirii utiizand Sisteme Informatice Multimedia. În concluzie. ştiinţifice şi culturale – cu constructele subiecţilor. Conf. o compatibilizare a noilor conţinuturi – prin trimiteri la realităţi abstracte. o circumscriere a caracterului operaţional al cunoştinţelor predate. instruirea asistată de calculator este considerată o metodă didactică care valorifică principiile activității de instruire cu ajutorul noilor tehnologii. Procesul de predare-învăţare-evaluare capătă noi dimensiuni şi caracteristici prin utilizarea noilor tehnologii. Bibliografie: . Instruire asistata de calculator. Dr.tuiasi. Învăţarea asistată de calculator încearcă să depăşească modelul linear al comunicării didactice.ro/~aadascal/curs_iac/IAC_manl_idd2k5. Andrian A. realizând o diversitate a modurilor de construcţie a realităţii de către participanţii la actul învăţării. conferă activităţii elevului un caracter recreativ şi proactiv. http://iota. cu timpul real de învăţare. relevanţei personale şi profesionale a situaţiilor de învăţare. Univ. în raport cu informaţia vehiculată. contextualităţii procesului de cunoaştere. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobândite.