You are on page 1of 2

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
4 august 2016

Probă scrisă
Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 3

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. Redactarea unui eseu prin care se motivează apartenenţa la un curent cultural/literar a oricărui
text poetic aparţinând lui Tudor Arghezi, valorificând două referinţe critice sau de istorie literară
12 puncte
– precizarea curentului cultural/literar în care se încadrează textul poetic ales 2 puncte
– câte 4 puncte pentru enunţarea şi dezvoltarea fiecăruia dintre cele două argumente, valorificând
textul poetic ales 2 x 4 p. = 8 puncte
• enunţare corespunzătoare a argumentului – 1 p.
• dezvoltare clară, nuanţată, valorificând textul poetic ales – 3 p.; dezvoltare ezitantă,
valorificând textul poetic ales – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.
– câte 1 punct pentru valorificarea fiecărei referinţe critice sau de istorie literară
2 x 1 p. = 2 puncte

B. Prezentarea interjecţiei 12 puncte
– câte 1 punct pentru menționarea oricăror două aspecte definitorii ale clasei interjecţiei
2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru numirea oricăror două criterii de clasificare 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două tipuri de interjecţie 4 puncte
• câte 1 punct pentru numirea fiecărui tip de interjecţie – 2 x 1 p. = 2 p.
• câte 1 punct pentru exemplificarea corectă a fiecărui tip de interjecţie numit – 2 x 1 p. = 2 p.
– câte 2 puncte pentru exemplificarea, prin câte un enunţ, a oricăror două funcţii sintactice ale
interjecţiei 2 x 2 p. = 4 puncte

Redactare – 6 puncte
– utilizarea limbajului de specialitate (limbaj clar, coerent, care dovedeşte stăpânirea noţiunilor de
specialitate – 2 p.; folosire ezitantă a limbajului de specialitate – 1 p.) 2 puncte
– utilizarea limbii literare: stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 1 p. 1 punct
– organizarea ideilor în scris: text clar, organizat, coerent, în care construcţia paragrafelor
subliniază ideile în succesiune logică – 1 p. 1 punct
– ortografia (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct
– punctuaţia (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct

Probă scrisă la limba şi literatura română Varianta 3
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2

ezitantă – 3 p. nuanţată – 6 p.. – explicarea relației dintre elementul de conținut ales și competența specifică dată: explicaţie clară. = 6 puncte • proiectarea corectă a itemului – 3 p. câte 3 puncte pentru explicarea fiecăruia dintre cele două concepte date 2 x 3 p. prezentare schematică sau activitate parţial adecvată competenţei date – 3 p. explicaţie parţial adecvată. = 6 puncte 5. prezentare parţial adecvată – 3 p. 2 x 3 p. încercare de explicare – 1 p. prezentare superficială – 1p. = 6 puncte Probă scrisă la limba şi literatura română Varianta 3 Barem de evaluare şi de notare Pagina 2 din 2 .. încercare de descriere – 1 p. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) – prezentarea unui element de conținut asociat competenței specifice date 6 puncte • prezentarea adecvată şi nuanţată. = 6 puncte 4. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror trei tipuri de curriculum 3 x 2 p. încercare de prezentare – 1 p. – câte 3 puncte pentru elaborarea fiecărui item de tip diferit pentru evaluarea modului în care s-a format/dezvoltat competența specifică dată. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două funcții ale evaluării școlare 2 x 3 p. = 2 puncte – câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui avantaj și dezavantaj precizat: prezentare adecvată – 3p..... 2 x 3 p.) Notă! Se punctează corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor folosite şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. a elementului de conţinut ales – 6 p. • descriere adecvată – 5 p... (formularea cerinţei – 2 p. câte 2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia dintre cele două forme de educație 2 x 2 p. – câte 1 punct pentru precizarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj ale utilizării formei de organizare date 2 x 1 p.. din perspectiva competenţei vizate. formularea corectă a răspunsului aşteptat – 1 p. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. 6 puncte – detalierea activității de învățare relevantă pentru formarea/dezvoltarea competenței date 6 puncte • detalierea activității de învățare relevante pentru formarea/dezvoltarea competenței date – 6 p. descriere parţial adecvată – 3 p. încercare de prezentare – 1 p. = 4 puncte 3. – descrierea unei forme de management al clasei adecvate modului în care s-a format/dezvoltat competența specifică dată 6 puncte • numirea formei de management alese – 1 p. = 6 puncte 2..