You are on page 1of 4

тип шифра Листа предмета који припадају

ЕСПБ
студија предмета педагошко- психолошко-методичкој дисциплини
оас 1401028 Језичка култура у наставној пракси 6

оас 1401127 Методика наставе књижевности 6

оас 1401168 Методика наставе практичне комуникације 3

оас 1401128 Методичка пракса 6

оас 1401115 Увод у методику наставе 6

оас 1401116 Методика наставе српског језика 6

оса 1401014 Функционална писменост у наставној пракси 3

мас 1501502 Специјални курс: Методика наставе српског језика 6

мас 1501503 Методика наставе српског језика као страног језика 6

оас 1405015 Увод у Методику 05 6

оас 1405016 Методика наставе књижевности 6

оас 1405057 Методика наставе српског језика 6

оас 1405048 Методичка пракса 05 6

оас 1405522 Интернет и студије књижевности у настави 3

оас 1405525 Изборни курс из Методике наставе књижевности и српског језика 3

оас 1405546 Књижевност и медији у настави 3

оас 1406055 Увод у Методику 06 3

оас 1406036 Методика наставе књижевности и српског језика 6

оас 1406606 Фолклорни елементи у настави српске књижевности 3

оас 1406007 Методичка пракса 06 6

мас 1505503 Методика наставе књижевности 6

оас 1400031 Развојна психологија 3

оас 1400032 Педагошка психологија 3

оас 1400041 Увод у психологију 3

оас 1400042 Психологија читања 3

мас 1500503 Језик и когниција 6

оас 1408212 Књижевни канон у настави 3
оас 1408231 Стих и стил у настави 3
оас 1408233 Роман 18. века у настави 1 3
оас 1408234 Роман 18. века у настави 2 3

оас 1408245 Иго и романтизам у настави 3 Херменеутички приступ у настави: Тумачење Хелдерлинових оас 1408296 христолошких химни 3 мас 1408507 Интерпретативне теорије у настави 6 оас 1409085 Методика наставе руског језика 1 3 оас 1409086 Методика наставе руског језика 2 3 оас 1409087 Методика наставе руског језика 3 3 оас 1409088 Методика наставе руског језика 4 3 мас 1509501 Методичка пракса: хоспитовање (руски језик) 6 мас 1509502 Метотодика наставе књижевности за децу 6 мас 1509504 Методика наставе руске културе 6 мас 1509506 Русистичка лингвокултурологија: теорија и наставна примена 6 мас 1509507 Фолклорни жанрови у наставном процесу 6 мас 1509508 Уџбеник руског језика у наставној примени 6 мас 1509509 Руска књижевност у наставном процесу 6 мас 1509510 Методика наставе руског језика 6 мас 1509511 Општа методика наставе словенских језика 6 оас 1413065 Примењена лингвистика и настава италијанског језика 1 3 оас 1413066 Примењена лингвистика и настава италијанског језика 2 3 оас 1413067 Дидактика италијанског језика 1 3 оас 1413068 Дидактика италијанског језика 2 3 мас 1513501 CLIL и настава италијанског језика 6 мас 1513509 Методичка пракса .хоспитовање 12 Специјалне теме из примењене лингвистике и наставе италијанског мас 1513511 језика 6 мас 1513512 Теме из примењене и образовне лингвистике италијанског језика 6 оас 1414053 Језичке образовне политике у франкофоном свету 1 3 оас 1414054 Језичке образовне политике у франкофоном свету 2 3 оас 1414067 Методика наставе француског језика 1 3 оас 1414068 Методика наставе француског језика 2 3 оас 1414057 Дидактика читања и настава француског језика 1 3 оас 1414058 Дидактика читања и настава француског језика 2 3 оас 1414441 Француска књижевност и филм у настави 1 3 оас 1414442 Француска књижевност и филм у настави 2 3 .

хоспитовање 6 оас 1415097 Примењена лингвистика и настава шпанског језика 1 3 оас 1415097 Примењена лингвистика и настава шпанског језика 2 3 оас 1415068 Савремени шпански роман и књижевно дело у настави 3 мас 1515505 Критичка анализа дискурса 6 мас 1515506 Специјалне курс из прагматике 6 мас 1515510 Специјалне теме из примењене лингвистике 6 мас 1515511 Специјалне теме из социолингвистике 6 оас 1516501 Методика наставе румунског језика 1 3 оас 1516502 Методика наставе румунског језика 1 3 оас 1417085 Примењена лингвистика и глотодидактика 1 3 оас 1417086 Примењена лингвистика и глотодидактика 2 3 оас 1417057 Дидактика и методика наставе немачког језика 1 6 оас 1417058 Дидактика и методика наставе немачког језика 2 6 мас 1517502 Интеркултурна глотодидактика 6 мас 1517505 Контрастивна граматика немачког и српског језика 6 оас 1419065 Примењена лингвистика и настава енглеског језика 6 оас 1419066 Методика наставе енглеског језика 1 6 оас 1419067 Методика наставе енглеског језика 2 6 оас 1419068 Методика наставе енглеског језика 3 .оас 1414445 Тумачење француског књижевног текста 1 3 оас 1414446 Тумачење француског књижевног текста 2 3 оас 1414447 Тумачење француског књижевног текста 3 3 оас 1414448 Тумачење француског књижевног текста 4 3 мас 1514503 Методика наставе француског језика 6 мас 1514508 Методичка пракса .стручна пракса 6 мас 1519509 Контастивна лингвистика 6 мас 1519510 Настава енглеског језика и култура 6 мас 1523509 Методика наставе јапанског језика 6 оас 1426036 Примењена лингвистика 3 оас 1427041 Информатички практикум 1 3 оас 1427042 Информатички практикум 2 3 .

оас 1427111 Информациона писменост 1 3 оас 1427112 Информациона писменост 2 3 оас 1427121 Медијска писменост 1 3 оас 1427122 Медијска писменост 2 3 мас 1527503 Библиотеке у настави 6 мас 1527506 Информациона и медијска писменост у науци 6 мас 1527507 Информациона и медијска писменост у школској библиотеци 6 мас 1527514 Методичка пракса: хоспитовање 6 оас 1428067 Примењена лингвистика и настава грчког језика 1 3 оас 1428068 Примењена лингвистика и настава грчког језика 2 3 мас 1528502 Методика наставе грчког језика 6 мас 1528504 Примена реторике у настави страних језика 6 мас Теорија и методика изучавања књижевности у интеркултуралном КУД30 контексту 6 .