SL.

NO.
1

CIRCLE
OFFICE
AGRA

2

AGRA

3

AGRA

4

AGRA

5

AGRA

6

AGRA

7

AGRA

8

AGRA

9

AGRA

10

AGRA

11

AGRA

12

AGRA

13

AGRA

14

AGRA

15

AGRA

16

AGRA

17

AGRA

18

AGRA

19

AGRA

20

AGRA

21

AGRA

22

AGRA

23

AGRA

24

AGRA

25

AGRA

26

AGRA

27

AGRA

28

AGRA

29

AGRA

30

AGRA

31

AGRA

32

AGRA

33

AGRA

34

AGRA

35

AGRA

36

AGRA

37

AGRA

38

AGRA

39

AGRA

40

AGRA

41

AGRA

42

AGRA

43

AGRA

44

AGRA

45

AGRA

BRANCH NAME ADDRESS
AGRA,
BELANGANJ
AGRA, DARESI
NO 2
AGRA, RAJA KI
MANDI,
ETAWAH,
DHOLPUR CITY
FIROZABAD

6/208/13,NALA
17/130
,DARESI
M.G.ROAD
, RAJA
89-A,
KUNCHA
BYE PASS
ROAD,FIR
HATHRAS CITY MADHUGA
RHI
KASGANJ
LAXMI
GAJ,
KOSI KALAN
OLD GT
ROAD,KOS
MATHURA,
KOTWALI
CHHATTA
ROAD,
MAINPURI
CLUB
GHAR,MO
VRINDABAN
MOH.RAD
HA
PHAPHUND
MOHALLA
CHAMANG
AGRA,
4&
SHAHZADI
5,SHAHZA
BARHAN
MAIN
MARKET,
SIKANDRA RAO GT ROAD
SIKANDRA
SHAMSHABAD
RAM
SAHAI
AURAIYA
PARIHAR
TOLA,
AGRA, SURYA
60NAGAR
A,SURYA
AGRA, RAM
10/21,KAT
BAGH
RA WAZIR
AGRA, SHAH
12/85/4,
GANJ
KUNDRA
AGRA, SANJAY 44/2
SANJAY
COMPLEX
AGRA, VIJAY
126,NORT
NAGAR
H VIJAY
CHUNA
HATHRAS,
SADABAD GATE WALA
MATHURA, B B 2193/1,JUN
CHOWK
CTION
RUNKUTTA
AGRA
MATHURA
AGRA, KAMLA
DNAGAR
526,KAMLA
ROHTA
ROHTA
BAGH,
VILL.
BAHADURPUR
MAZRA
UNCHA
AGRA R.C.C.
KALPNIDHI
, SANJAY
PO:MAHO
MAHOW
W DISTT.
(BARWANA)
PILKHATRA
VILL.
PILKHATR
BADHOLA
VILL.
BADHOLA
FIROZABAD,
RATAN
SUHAG NAGAR VIHAR
SHIKOHABAD
22,BARA
BAZAR,SHI
AGRA,
DAYAL
DAYALBAGH
BAGH,
AHARAN
VILL. & PO.
AHARAN ,
AYELA
VILL. & PO.
AYELA,
BHADRAULI
VILLAGE
BHADRAU
FIROZABAD,
254,GANJ,
MOHALA GANJ FIROZABA
MOHAMMADI
VILL. & PO.
MOHAMM
NAGAR CHAND VILLAGE
NAGARCH
NAGLA SINGHI VILL.
NAGLASIN
SURERA
VILL.
OPPOSITE
SURERA
TEHU
VILL.
SURERA
ETAH, G.T.
GT
ROAD
ROAD,ETA

PIN
282004
282004
282002
206001
283203
204101
207123
281403
281001
205001
281121
206247
282001
283201
204215
283125
206122
282005
282006
282002
282002
282004
204101
281001
282007
282004
282003
206129
282001

283203

209625
283002

283203

283202

207001

STATE
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

BR_DIST TEL_O
NO
3 0562-2622623
4 0562-2267113
30 0562-2855567

E-MAIL

FAX

SWIFT
CODE
N.A.

PUNB0000300

N.A.

PUNB0000400

N.A.

PUNB0003000

N.A.

N.A

PUNB0016300

N.A.

N.A.

PUNB0017300

bo003@p 0562-2622627
nb.co.in
N.A.
0562-2263086

IFSCI

0572-230425

N.A.

PUNB0020000

261 05744-244607

bo0030@
pnb.co.in
bo163@p
nb.co.in
bo0173@
pnb.co.in
bo0200@
pnb.co.in
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0026100

270 05662-232237

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0027000

314 0565-2400942

N.A.

0565-2406254

N.A.

PUNB0031400

348 0567-2240261

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0034800

463 0565-2442302

N.A.

0565-2443455

N.A.

PUNB0046300

494 05683-240056

N.A

PUNB0049400

N.A.

PUNB0051400

570 0562-2755424

bo494@p N.A.
nb.co.in
bo0514@ 0562-2226048
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0057000

860 05721-244215

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0086000

861 05612-253577

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0086100

966 05683-245128

bo966@p
nb.co.in
bo0983@
pnb.co.in
bo0984@
pnb.co.in
bo1018@
pnb.co.in
bo1639@
pnb.co.in
bo1656@
pnb.co.in
bo1826@
pnb.co.in
bo1838@
pnb.co.in
bo1841@
pnb.co.in
bo1842@
pnb.co.in
N.A.

163 05688-252249
173 05612-241039
200 05722-232159

514 0562-2225674

983 0562-2520437
984 0562-2344710
1018 0562-2510109
1639 0562-2525181
1656 0562-2521233
1826 05722-233611
1838 0565-2505935
1841 0561-3271233
1842 0562-2880454

0562-2522050

N.A.

N.A

PUNB0096600

0562-2853647

N.A.

PUNB0098300

0562-2345044

N.A.

PUNB0098400

N.A.

N.A.

PUNB0101800

0562-2850130

N.A.

PUNB0163900

0562-2524746

N.A.

PUNB0165600

N.A.

N.A.

PUNB0182600

0565-2505938

N.A.

PUNB0183800

N.A.

N.A.

PUNB0184100

0562-2885512

N.A.

PUNB0184200

N.A.

N.A.

PUNB0202300

bo2058@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
0562-2855831

NA

PUNB0205800

2433 0562-2856771

N.A.

PUNB0243300

2754 05722-288209

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0275400

2797 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0279700

2798 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0279800

2960 05612-231699

bo2960@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0296000

N.A.

PUNB0311100

bo3633pn 0562-2526525
b.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0363300

N.A.

PUNB0363400

2023 0562-2730427
2058 05683-245128

3111 05676-234752
3633 0562-2522338
3634 0562-2755182
3635

N.A.

N.A.

PUNB0363500

3636 05614-254732

9319326450 N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0363600

3637 05612-241777

bo3637@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0363700

3638 05612-226634

N.A.

PUNB0363800

3639 05612-252648

N.A.

N.A.

PUNB0363900

N.A.

3640 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0364000

3641 0562-2390193

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0364100

3642 05612-294085

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0364200

3643 05742-233637

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0364300

46

AGRA

47

AGRA

48

AGRA

49

AGRA

50

AGRA

51

AGRA

52

AGRA

53

AGRA

54

AGRA

55

AGRA

56

AGRA

57

AGRA

58

AGRA

59

AGRA

60

AGRA

61

AGRA

62

AGRA

63

AGRA

64

AGRA

65

AGRA

66

AGRA

67

AGRA

68

AGRA

69

AGRA

70

AGRA

71

AGRA

72

AGRA

73

AGRA

74

AHMEDABAD

75

AHMEDABAD

76

AHMEDABAD

77

AHMEDABAD

78

AHMEDABAD

79

AHMEDABAD

80

AHMEDABAD

81

AHMEDABAD

82

AHMEDABAD

83

AHMEDABAD

84

AHMEDABAD

85

AHMEDABAD

86

AHMEDABAD

87

AHMEDABAD

88

AHMEDABAD

89

AHMEDABAD

90

AHMEDABAD

91

AHMEDABAD

MATHURA,
C-80,
KRISHNA NGR. RADHA
JALESAR ROAD PO:JALES
AR ROAD
MOH.CHA
MAINPURI,
SADAR BAZAR PATTI,MAI
ETAWAH,
CHAUGUR
COURT ROAD
JI, NEW
SADABAD
HATHRASAGRA
AGRA IBB
BLOCK
NO.36/2/4,I
MAINPURI,
GOVERDH
CGMV
AN, DISTT.
SHIKOHABAD,
KESHTRIY
KESHT. SHREE A SHREE
AGRA, KUMS,
KUMS,
FIROZABAD RD. FIROZABA
AGRA,
PARACHU
PARACHUTE
TE
SAFAI
TEHSIL
BHAWAN ,
SASNI
KANYA
INTER
AGRA, KUMS,
KUMS
FRUIT & VEG.
SIKANDAR
TUNDLA
TUNDLA.FI
ROZABAD,
MATHURA,
GOVERDH
GOVERDHAN
AN
DIBIAPUR
DISTT.
AURAIYA
BARSANA
DISTT.
MATHURA,
KHANDOLI,
SHREE
SHREE
JAWAHAR
AGRA, DOLLY'S TAJ VIEW
PUBLIC HIGH
CROSSIN
FIROZABAD,
SMT.
SMT. REOTI
REOTI
FARAH, SETH
SETH
PREMSUKH
PREMSUK
VRINDABAN,
THAKUR
PURANA SAHAR, SHRI
VRINDABAN,
BHARTI
RAMAN RETI
BHAWAN,
MATHURA, FAIZ- FAIZ-EE-AAM MODERN AAM
FIROZABAD,
M.G.
M.G. BALIKA
BALIKA
AGRA, 50, PARA 50, PARA
BRIGADE
BRIGADE,
MATHURA,
JAWAHAR
JAWAHAR
VIDHYALA
KHERIA, AIR
AIR
FORCE SCHOOL FORCE
AHMEDABAD,
MASKATI
MASKATI
MARKET,
AMRELI
TOWER
ROAD,
AHEMDABAD,
SHAIBAUG
SHAHI BAGH
,
BHAVNAGAR
LOKHAND
BAZAR
BAVLA
TALUKA
DHOLKA,
CAMBAY
OPP.
SWAMI
DHANDHUKA
DHANDHU
KA
DABHOI
LAL
BAZAR
GANDHIDHAM
ZANDA
CHAK,
HIMATNAGAR
CINEMA
ROAD
JAMNAGAR
RANJIT
ROAD,
JUNAGADH
DIWAN
COMPLEX,
KAPADWANJ
GANDHI
CHOWK,
KADI
DESAIWA
DA KADI
LIMBDI
GREEN
CHOWK,
MANDVI KUTCH RANDER
ADAJAN,
PETLAD
STATION
ROAD,
RAJKOT
JUBILEE
CHWOK,

281001

380002

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
GUJARAT

364601

GUJARAT

24 02792-223031

380001

GUJARAT

33 079-25626945

364001

GUJARAT

51 0278-2518083

382220

GUJARAT

70 02714-232737

281001

206001
281001
282002
281502

282006
282001
206301
204216
282007
283204
281004
206244
281405
282006
282001
283203
281122
281121
281121
281121
283202
282001
281001
282008

bo3644@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0364400

3645 05661-233545

3644 0565-2423244

N.A.

PUNB0364500

3678 05672-234346

N.A.

N.A.

PUNB0367800

3685 05688-255287

bo3685@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

NA

PUNB0368500

N.A.

PUNB0387400

4965 05672-235005

bo3900@ 0562-2851131
pnb.co.in
N.A.
N.A.

PUNBINB PUNB0390000
BASC
N.A.
PUNB0416900

4170 05676-234589

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0417000

4174 0562-2344451

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0417400

4229 0581-2482931

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0422900

N.A.

NA

PUNB0448600

3874 05661-280004
3900 0562-2851553

4486 05688-276547

N.A.

4597 05722-220774

PUNB0459700

4600 0562-2642094

PUNB0460000

4626 05612-228053

PUNB0462600

4627 0565-2423977

PUNB0462700

4687 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0468700

4738 05662-246530

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0473600

4845 0562-2392717

-

-

-

PUNB0484500

4846 0562-2540645

-

-

-

PUNB0484600

4852 05612-243139

-

-

-

PUNB0485200

4853 0565-2763661

-

-

-

PUNB0485300

4902 0565-456326

-

-

-

PUNBO490200

4903 0565-456054

-

-

-

PUNB0490300

4917 0565-2503052

--

-

-

PUNBO491700

4918 05612-242307

-

-

-

PUNBO91800

4975 0562-2250639

-

-

-

PUNBO497500

4976 0565-2500869

-

-

-

PUNBO497600

4955 0562-2302373

-

-

N.A.

PUNBO495500

5 079-22169192

388620

GUJARAT

102 02698 - 220458

382460

GUJARAT

146 02713-222315

391110

GUJARAT

150 02663-256877

370201

GUJARAT

190 02836-220144

383001

GUJARAT

201 02772-246841

361001

GUJARAT

224 0288-2558451

362001

GUJARAT

238 0285-2620144

387620

GUJARAT

275 02691-252824

382715

GUJARAT

276 02764-262626

363421

GUJARAT

292 02753-260072

370465

GUJARAT

312 02834-223037

388450

GUJARAT

391 02697-222350

360001

GUJARAT

400 0281-2227706

bo0005@
pnb.co.in
bo0024@
pnb.co.in
bo0033@
pnb.co.in
bo0051@
pnb.co.in
bo0070@
pnb.co.in
bo0102@
pnb.co.in
bo0146@
pnb.co.in
bo0150@
pnb.co.in
bo0190@
pnb.co.in
bo0201@
pnb.co.in
bo0224@
pnb.co.in
bo0238@
pnb.co.in
bo0275@
pnb.co.in
bo0276@
pnb.co.in
bo0292@
pnb.co.in
bo0312@
pnb.co.in
bo0391@
pnb.co.in
bo0400@
pnb.co.in

22469192

PUNB0000500

25626945

PUNB0003300

n.a

PUNB0002400

n.a

2420407 PUNBINB PUNB0005100
BABNR
PUNB0007000

n.a

PUNB0010200

n.a

PUNB0014600

n.a

PUNB0015000
238312

PUNB0019000

2558451

PUNB0022400

n.a

PUNB0020100

n.a

PUNB0023800

n.a

PUNB0027500

n.a

PUNB0027600
260673

PUNB0029200

223459

PUNB0031200

2242058

PUNB0040000

n.a

PUNB0039100

92

AHMEDABAD

93

AHMEDABAD

94

AHMEDABAD

95

AHMEDABAD

96

AHMEDABAD

97

AHMEDABAD

98

AHMEDABAD

99

AHMEDABAD

100

AHMEDABAD

101

AHMEDABAD

102

AHMEDABAD

103

AHMEDABAD

104

AHMEDABAD

105

AHMEDABAD

106

AHMEDABAD

107

AHMEDABAD

108

AHMEDABAD

109

AHMEDABAD

110

AHMEDABAD

111

AHMEDABAD

112

AHMEDABAD

113

AHMEDABAD

114

AHMEDABAD

115

AHMEDABAD

116

AHMEDABAD

117

AHMEDABAD

118

AHMEDABAD

119

AHMEDABAD

120

AHMEDABAD

121

AHMEDABAD

122

AHMEDABAD

123

AHMEDABAD

124

AHMEDABAD

125

AHMEDABAD

126

AHMEDABAD

127

AHMEDABAD

128

AHMEDABAD

129

AHMEDABAD

130

AHMEDABAD

131

AHMEDABAD

132

AHMEDABAD

133

AHMEDABAD

134

AHMEDABAD

135

AHMEDABAD

136

AHMEDABAD

137

AHMEDABAD

SURAT MAIN

MEGHANI
TOWERS,
SURENDRANAG MEHTA
AR
MAIN
UNJHA
PATEL
BHAVAN,
C.D.NO.30,
WADHAWAN
PLOT
CITY
AHMEDABAD,
1,
SANJVNI ROAD RANGVAR
BROACH
SONERI
MAHAL,
DHRANGADHRA ZALA
ROAD,
SURAT, MAJURA MAJURA
SURAT
AHMEDABAD,
ODHAV
ODHAV
AHMEDABAD,
POPULER
ASHRAM ROAD HOUSE,
AHMEDABAD,
MANI
MANI NAGAR
NAGAR,
1ST
AHMEDABAD,
NAVRNGPURA FLOOR,
OLD
AHMEDABAD,
AMBAWADI
SHARDA
AHMEDABAD,
VIVEKANA
NEW CLOTH
D
SURENDR
AHMEDABAD,
SASTRI PARK
A M ROAD,
GIDC
AHMEDABAD,
ESTATE
VATVA
ANAND
STATION
ROAD,
BHUJ KUTCH
STATION
ROAD,
BILIMORA
JAWAHAR
CHOWK,
VANOD
BHIMNATH
MAHADEV
DHANDHALPUR
BLOCK
SAYLA,
SANGRAM
SURAT,
SAGRAMPURA PURA,
KANDLA FREE
KFTZ,
TRADE ZONE
KANDLA,
GANDHI NAGAR SECTOR
16,
AHMEDABAD,
ASTODIA,
VANIJYA
AHEMDAB
56/A,
VADODARA
SYNBIOTIC
SHIYAPURA
AHMEDABAD
JALDARSH
R.C.C.
AN BLDG,
CHOKDI
TAL
LIMBDI,
MAHALAX
AHMEDABAD,
MI
BAPUNAGAR
KANDLA PORT KANDLA
TOWN
TOWNSHI
HANUMAN
AHMEDABAD,
MANDIR,
CANTT AREA
MORVI
JANANA
HOSPITAL
NAVSARI M G
M.G.
ROAD
ROAD,
PORBANDAR, K. KEDARES
ROAD
HWAR
SURAT,
RA,
R.A.JUNCTION
JUNCTION
SURAT, TEXTILE TEXTILE
MARKET,
MARKET
VADODARA,
FATEHGA
FATEHGANJ
NJ,
BHAVAN
VADODARA,
RAOPURA,
RAO PURA
VADODARA,
SWASTIK
ATMA JYOTHI
COMPLEX,
VADODARA,
PRODUCTI
MAHAJAN GALI VITY RD.,
NADIAD,
GURKIRPA
GURUKIRPA
ROAD,
NAVSARI,
STATION
SANDKUA GATE ROAD,
SURAT, LAL
LAL GATE
GATE, MG ROAD SURAT
SURAT, RING
RING
ROAD
ROAD,
AHMEDABAD,
AMBIKA
RELIEF ROAD
CENTRE,A
AHMEDABAD,
AASHIRW
PALDI
AD

395003

GUJARAT

439 0261-2541873

363001

GUJARAT

440 02752-221395

384170

GUJARAT

460 02767-247227

363030

GUJARAT

466 02752-241242

380006

GUJARAT

524 079-26612023

392001

GUJARAT

542 02642-243697

363310

GUJARAT

610 02754-262747

395017

GUJARAT

791 0261-2232148

382415

GUJARAT

811 079-22870400

380009

GUJARAT

960 079-26583280

380002

GUJARAT

964 079-22772152

380009

GUJARAT

969 079-26448053

380006

GUJARAT

971 079-26440070

380002

GUJARAT

380015

GUJARAT

1003 079-6309353

985 079-25453626

382445

GUJARAT

1007 079-25833651

380001

GUJARAT

1008 02692-2253825

370001

GUJARAT

1260 02832-221029

396331

GUJARAT

1289 02634-285404

382770

GUJARAT

1377 02757-252216

363430

GUJARAT

1397 02755-234310

395002

GUJARAT

1595 0261-2331433

370230

GUJARAT

1598 02836-252376

382016

GUJARAT

1913 079-23221631

380002

GUJARAT

1960 079-25452445

390001

GUJARAT

1961 0261- 2760883

380009

GUJARAT

1981 079-26583908

363410

GUJARAT

2123 02753-232004

380025

GUJARAT

2138 079-22205766

370230

GUJARAT

2177 02836-270451

380003

GUJARAT

2439 079-22866933

363641

GUJARAT

2532 02822-221072

396445

GUJARAT

2724 02637-257194

360575

GUJARAT

2927 0286-2246229

395008

GUJARAT

3101 0261-2680778

395002

GUJARAT

3102 0261-2320426

390002

GUJARAT

3405 0265-2795578

390001

GUJARAT

3406 0265-2423413

390007

GUJARAT

3408 0265-2396144

390001

GUJARAT

3745 0265-2436921

389001

GUJARAT

3747 0268-2566114

396445

GUJARAT

3748 02637-256059

395002

GUJARAT

3749 0261-2439016

395002

GUJARAT

3750 0261-2338195

380001

GUJARAT

3751 079-25508049

380002

GUJARAT

3753 079-26582968

bo0439@
pnb.co.in
bo0440@
pnb.co.in
bo0460@
pnb.co.in
bo0466@
pnb.co.in
bo0524@
pnb.co.in
bo0542@
pnb.co.in
bo0610@
pnb.co.in
bo0791@
pnb.co.in
bo0811@
pnb.co.in
bo0960@
pnb.co.in
bo0964@
pnb.co.in
bo0969@
pnb.co.in
bo0971@
pnb.co.in
bo0985@
pnb.co.in
bo1003@
pnb.co.in
bo1007@
pnb.co.in
bo1008@
pnb.co.in
bo1260@
pnb.co.in
bo1289@
pnb.co.in
bo1377@
pnb.co.in
bo1397@
pnb.co.in
bo1595@
pnb.co.in
bo1598@
pnb.co.in
bo1913@
pnb.co.in
bo1960@
pnb.co.in
bo1961@
pnb.co.in
bo1981@
pnb.co.in
bo2123@
pnb.co.in
bo2138@
pnb.co.in
bo2177@
pnb.co.in
bo2439@
pnb.co.in
bo2532@
pnb.co.in
bo2724@
pnb.co.in
bo2927@
pnb.co.in
bo3101@
pnb.co.in
bo3102@
pnb.co.in
bo3405@
pnb.co.in
bo3406@
pnb.co.in
bo3408@
pnb.co.in
bo3745@
pnb.co.in
bo3747@
pnb.co.in
bo3748@
pnb.co.in
bo3749@
pnb.co.in
bo3750@
pnb.co.in
bo3751@
pnb.co.in
bo3753@
pnb.co.in

2422112 PUNBINB PUNB0043900
BSRT
232295
PUNB0044000
n.a

PUNB0046000
241220

PUNB0046600

243382

PUNB0054200

n.a

PUNB0052400

n.a

PUNB0061000

n.a

PUNB0079100

n.a

PUNB0081100
26583223 PUNBINB PUNB0096000
BAAR
22772152
PUNB0096400

n.a

PUNB0096900
26445049 PUNBINB PUNB0097100
BAMB
25453626
PUNB0098500
26309353

PUNB0100300

25833651

PUNB0100700

241451

PUNB0100800

255834

PUNB0126000

285477

PUNB0128900

n.a

PUNB0137700

n.a

PUNB0139700

n.a

PUNB0159500
252824 PUNBINB PUNB0159800
BKFZ
PUNB0191300

23221631

n.a

25454726 PUNBINB PUNB0196000
BAVB
PUNB0196100
26583908

n.a

PUNB0198100
PUNB0212300

n.a

PUNB0213800
271051

n.a

PUNB0217700
PUNB0243900

224072

PUNB0253200

248777

PUNB0272400

2247056

PUNB0292700

2680778

PUNB0310100

2320426

PUNB0310200

2795578

PUNB0340500

2432640 PUNBINB PUNB0340600
BVRP
2396144
PUNB0340800
n.a

PUNB0374500

n.a

PUNB0374700

n.a

PUNB0374800

n.a

PUNB0374900

n.a

PUNB0375000
25508049

n.a

PUNB0375100
PUNB0375300

138

AHMEDABAD

139

AHMEDABAD

140

AHMEDABAD

141

AHMEDABAD

142

AHMEDABAD

143

AHMEDABAD

144

AHMEDABAD

145

AHMEDABAD

VALSAD, VB
PATEL ROAD
RAJKOT,
DHEBAR ROAD
PORBANDAR,
MG RD
VERAVAL,
SATTA BAZAR
RAJKOT,
SHIVNAGAR
ANKLESHWAR
VADODRA,
GOTRI ROAD
VAPI

146

AHMEDABAD

147

AHMEDABAD

AHMEDABAD,
SOLA ROAD
KAWAS HAZIRA

148

AHMEDABAD

MEHSANA

149

AHMEDABAD

150

AHMEDABAD

155

AHMEDABAD

156

AHMEDABAD

AHMEDABAD,
SATELLITE
AHMEDABAD,
I.B.B.
BHAVNAGAR,
SANSKAR
JAMNAGAR,
HIRJI MISTRI
AHMEDABAD,
MEM NAGAR
AHMEDABAD,
LCB
AHMEDABAD,
BODAKDEV
CHANDKHEDA

157

AHMEDABAD

SURAT, RCC

158

AHMEDABAD

159

AHMEDABAD

160

AHMEDABAD

161

AHMEDABAD

AHMEDABAD,
ARMB
SURAT, UDHNA
RD.
VADODRA,
WAGHODIA
MADHAPAR

151

AHMEDABAD

152

AHMEDABAD

153

AHMEDABAD

154

AHMEDABAD

162

AHMEDABAD

163

AHMEDABAD

164

AHMEDABAD

165

AHMEDABAD

166

AHMEDABAD

167

AHMEDABAD

168

AHMEDABAD

MUNDRA,
NANAKAPAYA
KATHWADA

169

AHMEDABAD

GHUMA

170

AMRITSAR

AMRITSAR, HALL
BAZAR
AMRITSAR,
KATRA
AMRITSAR,
LAWRENCE
AMRITSAR,
PUTLIGHAR
BATALA, GT
ROAD
DHARIWAL, BTL
RD
DINANAGAR

171

AMRITSAR

172

AMRITSAR

173

AMRITSAR

174

AMRITSAR

175

AMRITSAR

176

AMRITSAR

177

AMRITSAR

178

AMRITSAR

179

AMRITSAR

180

AMRITSAR

181

AMRITSAR

JALSEWA
BHAWAN
RAJKOT, RAM
KRISHNA
SURAT, DUMAS
ROAD
AHMEDABAD,
SG ROAD
PALANPUR

GURDASPUR,
GT ROAD
JANDIALA GURU
NAUSHEHRA
PANNUAN
PATHANKOT,
RAILWAY ROAD
PATTI

182

AMRITSAR

QADIAN

183

AMRITSAR

TARAN TARAN

VP ROAD,
VALSAD
OPP.
PARIMAL
MG ROAD,
BHAVESH
SATTA
BAZAR,
COMPOUN
D
ANKALESH
WAR, DIST
GOTRI
ROAD,
VAPI, DIST
VALSAD
SOLA
ROAD,
NTPC,
KAWAS
VIJAY
SHOPPING
SATELLITE
ROAD,
NEELKAM
AL
SANSKAR
BHAVAN,
UDYOG
NAGAR,
MEM NGR
SUBHASH
PELICAN
BUILDING,
SUPER
PLAZA,
SARJAN-II,
SHOP 7MEGHANI
TOWER,
NEELKAM
AL
JAI LAXMI
BUILDING,
KALPANA
SOCIETY,
BLDG.
NO.5/1/29,
SECTOR
10-A,
MRUNAL,
14 RAM
U 20-23,
CITY
BO: SG
ROAD, GMARUTI
BUSINESS
SAHI
COMPLEX,
BO:
KATHWAD
GF 1,2,3,
SHREE
HALL
BAZAR,
KATRA
AHLUWALI
LAWRENC
E ROAD,
PUTLIGHA
R,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
JANDIALA
GURU,
MAIN
ROAD,
DISTT.GU
RDASPUR,
COURT
ROAD ,
DISTT.GU
RDASPUR,
SARHALI
ROAD ,

395001

GUJARAT

3754 02632 -248915

360005

GUJARAT

3766 0281-2228178

360575

GUJARAT

3767 0286-2246183

362266

GUJARAT

3768 02876-220531

360004

GUJARAT

3870 0281-2360654

393001

GUJARAT

3901 02646-2247414

390021

GUJARAT

3902 0265-2370301

396195

GUJARAT

3903 0260 -2400206

380061

GUJARAT

3937 079-27434806

394516

GUJARAT

3943 0261-2860050

384002

GUJARAT

3944 02762-255920

380015

GUJARAT

3966 079-26766300

380009

GUJARAT

4042 079-27545760

364002

GUJARAT

4050 0278-2564036

361001

GUJARAT

4115 0288-2676751

380002

GUJARAT

4192 079-27498080

380009

GUJARAT

4441 07 - 26586404

380051

GUJARAT

4452 079-26763437

GUJARAT

4488 079-23292865

bo3754@
pnb.co.in
bo3766@
pnb.co.in
bo3767@
pnb.co.in
bo3768@
pnb.co.in
bo3870@
pnb.co.in
bo3901@
pnb.co.in
bo3902@
pnb.co.in
bo3903@
pnb.co.in
bo3937@
pnb.co.in
bo3943@
pnb.co.in
bo3944@
pnb.co.in
bo3966@
pnb.co.in
bo4042@
pnb.co.in
bo4050@
pnb.co.in
bo4115@
pnb.co.in
bo4192@
pnb.co.in
bo4441@
pnb.co.in
bo4452@
pnb.co.in
bo4488@
pnb.co.in
bo4499@
pnb.co.in
bo4517@
pnb.co.in
bo4535@
pnb.co.in

n.a

PUNB0375400

n.a

PUNB0376600

n.a

PUNB0376700
244225 PUNBINB PUNB0376800
BVER
2360564
PUNB0387000

n.a

PUNB0390100

n.a

PUNB0390200
2400206 PUNBINB PUNB0390300
BAVP
27472590
PUNB0393700
2860050

PUNB0394300

n.a

PUNB0394400
26766600

n.a

PUNB0396600

27540004 PUNBINB PUNB0404200
BAIB
PUNB0405000
2567064

PUNB0411500

27498080

PUNB0419200

n.a

26586405 PUNBINB PUNB0444100
BAAMC
PUNB0445200

n.a

PUNB0448800

395002

GUJARAT

4499 0261-2422421

380009

GUJARAT

4517 079-27541479

394210

GUJARAT

4535 0261-2270010

390019

GUJARAT

4543 0265-2515473

370020

GUJARAT

4570 02832 240266

382010

GUJARAT

4601 079 23246672

PUNB0460100

GUJARAT

4637 0281-246528

bo4601@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
0281-2465217

N.A.

360 001

N.A.

PUNB0463700

2451926

PUNB0449900

n.a

PUNB0451700

n.a

PUNB0453500

n.a

PUNB0454300
PUNB0457000

395 007

GUJARAT

4729 0261-2252609

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0472900

380055

GUJARAT

4889 -

bo4889@
pnb.co.in
bo4890@
pnb.co.in
bo4891@
pnb.co.in
bo4948@
pnb.co.in
bo4977@
pnb.co.in
nil

-

-

PUNBO488900

-

-

PUNBO489000

-

-

PUNB0489100

-

-

PUNBO485700

-

N.A.

PUNBO497700

0183-2541825

nil

PUNB0001800

nil

0183-2557423

nil

PUNB0001900

nil

0183-2562038

nil

PUNB0002000

nil

385001

GUJARAT

4890 02742-255253

370421

GUJARAT

4891 02838-224443

382430

GUJARAT

4948 079-22901968
4977 -

380058

GUJARAT

143001

PUNJAB

143001

PUNJAB

143001

PUNJAB

143001

PUNJAB

143505

PUNJAB

143515

PUNJAB

18 01832543825,2546807,
19 01832557423,2556741
20 0183-2562038, 40,
41
26 0183-2223906,
2565126
46 01871243158,243006
137 01874-275141

nil

PUNB0013700

143531

PUNJAB

141 01875-220047

nil

01875-221197

nil

PUNB0014100

143521

PUNJAB

187 01874-221860

nil

01874-221878

nil

PUNB0018700

143115

PUNJAB

nil

nil

PUNB0022600

143409

PUNJAB

226 0183nil
2432185,2432606
372 01852-247247
nil

nil

nil

PUNB0037200

145001

PUNJAB

378 0186-2220061

PUNB0037800

PUNJAB

nil

PUNB0038200

143516

PUNJAB

382 01851244586,245486
396 01872-220043

bo0378@ 0186-2222452
pnb.co.in
nil
nil

nil

143416

nil

nil

nil

PUNB0039600

143401

PUNJAB

nil

01852-222566

nil

PUNB0045400

454 01852222566,222971

nil

nil

PUNB0002600

bo0046@ 01871-243006
pnb.co.in
nil
01874-275141

nil

PUNB0004600

184

AMRITSAR

AJNALA

185

AMRITSAR

186

AMRITSAR

AMRITSAR,
SULTAN WIND
ALGON KOTHI

187

AMRITSAR

ALIWAL

188

AMRITSAR

189

AMRITSAR

190

AMRITSAR

AMRITSAR,
BATALA ROAD
AMRITSAR,
MEWA MANDI
BUTALA

191

AMRITSAR

CHABHAL

192

AMRITSAR

BEHRAMPUR

193

AMRITSAR

194

AMRITSAR

DERA BABA
NANAK
DHIAN PUR

195

AMRITSAR

196

AMRITSAR

FATEHGARH
CHURIAN
FATEHABAD

197

AMRITSAR

GHARYALA

198

AMRITSAR

JAINTIPUR

199

AMRITSAR

KHASA

200

AMRITSAR

KATHU NANGAL

201

AMRITSAR

KHEM KARAN

202

AMRITSAR

203

AMRITSAR

NAROT JAIMAL
SINGH
RAJASANSI

204

AMRITSAR

205

AMRITSAR

SRI
HARGOBINDPUR
TARSIKKA

206

AMRITSAR

SATHIALA

207

AMRITSAR

VACHHOYA
RASULPUR
KALAN
AMRITSAR,
JALLIAN WALA
AMRITSAR,
HANSLI BAZAR
ADDA
DABURJI(THARU
KALEKE

208

AMRITSAR

209

AMRITSAR

210

AMRITSAR

211

AMRITSAR

212

AMRITSAR

213

AMRITSAR

214

AMRITSAR

215

AMRITSAR

216

AMRITSAR

217

AMRITSAR

218

AMRITSAR

RAJATAL( shifted
to ATTARI)
BATALA,
INDUSTRIAL
BAKHRIWAL
BAKSHIWAL
MINHALA JAI
SINGH
AMRITSAR,
KATRA BSS
HARIAL

219

AMRITSAR

DHULKA

220

AMRITSAR

221

AMRITSAR

222

AMRITSAR

BASARKE
GILLAN
KOT DHARAM
CHAND
ADDA MATHOLA

223

AMRITSAR

DADUJODH

224

AMRITSAR

CHAK SHARIF

225

AMRITSAR

226

AMRITSAR

BATALA, SIMBLE
CHOWK
BHOA

227

AMRITSAR

BAMIAL

228

AMRITSAR

CHAMIARI

229

AMRITSAR

SAHNSARA(BHA
LLAPIND)

AMRITSAR
ROAD,
SULTANWI
ND ROAD
ALGON
KOTHI,
DISTT.GU
RDASPUR,
BATALA
ROAD
MEWA
MANDI
VILL.
BUTALA,DI
NEAR BUS
STAND,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
GOINDWA
L
PATTI
RAOD,
BATALA
ROAD
KHASA,DIS
TT.
KATHUNA
NGAL,DIST
KHEM
KARAN,DI
DISTT.GU
RDASPUR,
RAJA
SANSI,DIS
DISTT.GU
RDASPUR,
TARSIKKA,
DISTT.AM
SATHIALA
, DISTT.
ADDA
DAYAL
ADDA
DADUANA,
JALLIANW
ALA BAGH
HANSLI
BAZAR
ADDA
DABURJI,D
VPO
KALEKE,14
VILL
ATTARI,
INDUSTRI
AL
DISTT.GU
RDASPUR,
VILL.
MINHALA
KATRA
BHAI SANT
DISTT.GU
RDASPUR,
VPO:
DHULKA,DI
NEAR
GURDWA
VILL.KOT
DHARAM
ADDA
MATHOLA,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
VILL.
CHAMIARI,
VPO:
BHALLA

143002

PUNJAB

505 01858-221009

nil

nil

PUNB0050500

143001

PUNJAB

508 0183-2490052, 53 nil

nil

0183-2490053

nil

PUNB0050800

143419

PUNJAB

513 01851-230224

nil

nil

nil

PUNB0051300

144306

PUNJAB

518 01871-248232

nil

nil

nil

PUNB0051800

143001

PUNJAB

520 0183-2579035, 36 nil

0183-2579035

nil

PUNB0052000

143001

PUNJAB

0183-2557425

nil

PUNB0052300

143203

PUNJAB

523 0183nil
2555729,2557425
537 01853-241409
nil

nil

nil

PUNB0053700

143301

PUNJAB

576 01852-277252

nil

nil

PUNB0057600

nil

143532

PUNJAB

595 01875-266321

nil

nil

nil

PUNB0059500

143604

PUNJAB

621 01871-247247

nil

01871-247247

nil

PUNB0062100

143605

PUNJAB

634 01871-262336

nil

01871-262336

nil

PUNB0063400

143602

PUNJAB

651 01871-256227

nil

01871-256227

nil

PUNB0065100

143407

PUNJAB

652 01859-238142

nil

nil

nil

PUNB0065200

143421

PUNJAB

672 01851-225210

nil

nil

nil

PUNB0067200

143001

PUNJAB

711 0183-2767024

nil

nil

nil

PUNB0071100

143107

PUNJAB

nil

PUNB0073200

PUNJAB

732 0183nil
2476726,2476756
740 0183-2763719
nil

nil

143502

nil

nil

PUNB0074000

143419

PUNJAB

742 01851-268652

nil

nil

nil

PUNB0074200

145026

PUNJAB

803 0186-2269238

nil

0186-2269238

nil

PUNB0080300

143101

PUNJAB

839 01858-233431

nil

nil

nil

PUNB0083900

143515

PUNJAB

848 01872-255435

nil

01872-255435

nil

PUNB0084800

143116

PUNJAB

875 01853-267735

nil

nil

nil

PUNB0087500

143205

PUNJAB

895 01853-242339

nil

nil

nil

PUNB0089500

143606

PUNJAB

909 01858-254212

nil

nil

nil

PUNB0090900

143113

PUNJAB

942 0183-2757246

nil

nil

nil

PUNB0094200

143001

PUNJAB

nil

0183-2550081

nil

PUNB0097600

143001

PUNJAB

143401

PUNJAB

976 0183-2557429
2550081
978 0183-2556017,
2545017
1041 01852-238009

nil

nil

nil

PUNB0097800

nil

nil

nil

PUNB0104100

143111

PUNJAB

1042 01853-247105

nil

nil

nil

PUNB0104200

143108

PUNJAB

1043 0183-2382034

nil

nil

nil

PUNB0104300

143505

PUNJAB

1055 01871-242151

nil

PUNB0105500

143520

PUNJAB

1056 01874-262237

bo1055@ 01871-242151
pnb.co.in
nil
01874-262237

nil

PUNB0105600

143304

PUNJAB

1086 01851-250557

nil

nil

nil

PUNB0108600

143001

PUNJAB

nil

PUNB0116000

PUNJAB

1160 0183nil
2555976,2556923
1179 01870-250336
nil

nil

145001

nil

nil

PUNB0117900

143111

PUNJAB

1187 01853-243322

nil

nil

nil

PUNB0118700

143105

PUNJAB

1188 0183-2255693

nil

nil

nil

PUNB0118800

143301

PUNJAB

1189 01852-262190

nil

nil

nil

PUNB0118900

143527

PUNJAB

nil

01872-272990

nil

PUNB0119200

143602

PUNJAB

1192 01872-221310,
272990
1193 01871-256898

nil

nil

nil

PUNB0119300

143528

PUNJAB

1194 01872-258250

nil

01872-258250

nil

PUNB0119400

143505

PUNJAB

1227 01871-241158

nil

PUNB0122700

145024

PUNJAB

1250 0186-2265324

bo1227@ 01871-242325
pnb.co.in
nil
0186-2265324

nil

PUNB0125000

145026

PUNJAB

1293 0186-2260421

nil

nil

PUNB0129300

0186-2260421

143103

PUNJAB

1322 01858-256002

nil

nil

nil

PUNB0132200

143002

PUNJAB

1323 01858-250089

nil

nil

nil

PUNB0132300

230

AMRITSAR

KALLAH

231

AMRITSAR

CHANANKE
(UDHO NANGAL)
AMRITSAR,
BASANT
CHETANPURA

232

AMRITSAR

233

AMRITSAR

234

AMRITSAR

235

AMRITSAR

236

AMRITSAR

237

AMRITSAR

238

AMRITSAR

TALWANDI
RAIDADU
AMRITSAR,
MAJITH MANDI
PATHANKOT,
DHANGU
GANDIWIND
(SARAI AMANAT
GOINDWAL

239

AMRITSAR

AMRITSAR, RCC

240

AMRITSAR

CHAKBHAJURA

241

AMRITSAR

242

AMRITSAR

243

AMRITSAR

244

AMRITSAR

245

AMRITSAR

246

AMRITSAR

JANGLE
BHIWANI
AMRITSAR,
INDUSTRIAL
KOT MOHAMAD
KHAN
MALLIA (KAD
BAGRIAN)
ADDA BHAM
(AULAKH)
DEHRIWALA

247

AMRITSAR

NEW SHAILLE

248

AMRITSAR

AMRITSAR,
GHEE MANDI
AMRITSAR,
PRATAP STEEL
PATHANKOT,
MODEL TOWN
AMRITSAR, IBB

249

AMRITSAR

250

AMRITSAR

251

AMRITSAR

252

AMRITSAR

253

AMRITSAR

254

AMRITSAR

255

AMRITSAR

256

AMRITSAR

257

AMRITSAR

258

AMRITSAR

259

AMRITSAR

260

AMRITSAR

261

AMRITSAR

262

AMRITSAR

263

AMRITSAR

264

AMRITSAR

SHAHPUR
KANDI
GHASITPUR
TALWANDI
RAMA
AMRITSAR
CANTT.
AMRITSAR,
GREEN AVENUE
AMRITSAR, KOT
KHALSA
AMRITSAR, KOT
MIT SINGH
AMRITSAR,
MAJITHA ROAD
WADALA VIRAM
(MAJITHA)
AMRITSAR,
QUEENS ROAD
AMRITSAR,
KATRA JAIMAL
SARHALI
(MONANPURA)
JAMARAI
(MUNDAPIND)
NAGKALAN

265

AMRITSAR

266

AMRITSAR

267

AMRITSAR

268

AMRITSAR

269

AMRITSAR

270

AMRITSAR

271

AMRITSAR

272

AMRITSAR

GURDASPUR,
HANUMAN
GHOMAN

273

AMRITSAR

MAMOON

274

AMRITSAR

275

AMRITSAR

PATHANKOT,
MOHAN MARKET
BHATOYA

RAYYA, GT
ROAD
RURIWALA(CHO
LA SAHIB)
BATALA, PREM
NAGAR
DHARIWAL,
GURDSPR
DORANGALA

KALLAH,
DISTT.
VILL
CHANANK
BASANT
AVENUE,
SANGATP
URA
DERA
ROAD,
MAJITH
MANDI
DISTT.GU
RDASPUR,
VILL.
GANDIWIN
INSIDE
GURUDW
REGIONAL
COLLECTI
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
20, MEHTA
ROAD,
KOT
MOHAMAD
VPO
MALLIAN (
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
GHEE
MANDI
PARTAP
STEELCHH
DISTT.GU
RDASPUR,
INTERNATI
ONAL
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
MCLEOD
ROAD,AM
GREEN
AVENUE.A
KOT
KHALSA
KOT MIT
SINGH
MAJITHA
ROAD
VPO:
MAJITHA,D
QUEENS
ROAD,AM
KATRA.JAI
MAL
SARHALI
KALAN,DIS
JAMARAI
VIA
VILL.
NAGKALA
G.T.RD
RAYYA,143
CHOLA
SAHIB,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,
DISTT.GU
RDASPUR,

143406

PUNJAB

1329 01852-234051

nil

nil

nil

PUNB0132900

143114

PUNJAB

1330 01853-256217

nil

nil

nil

PUNB0133000

143001

PUNJAB

0183-2562081

nil

PUNB0133900

PUNJAB

1339 0183-2562075
2562081
1413 01858-245288

nil

143606

nil

nil

nil

PUNB0141300

143002

PUNJAB

1440 01858-221485

nil

nil

nil

PUNB0144000

143001

PUNJAB

1794 0183-2555257

nil

nil

nil

PUNB0179400

145001

PUNJAB

1815 0186-2251132

PUNB0181500

PUNJAB

1918 01852-272590

bo1815@ 0186-2251132
pnb.co.in
nil
nil

nil

143414

nil

PUNB0191800

143422

PUNJAB

1932 01859-222032

nil

nil

nil

PUNB0193200

143001

PUNJAB

1980 0183-2548650

nil

0183-2557880

nil

PUNB0198000

144501

PUNJAB

nil

0186-2244197

nil

PUNB0208900

nil

01875-262721

nil

PUNB0213100

nil

nil

nil

PUNB0227100

143531

PUNJAB

2089 0186-244197
2244197
2131 01875-262731

143001

PUNJAB

2271 0183-2588228

143411

PUNJAB

2330 01852-248159

nil

nil

nil

PUNB0233000

143401

PUNJAB

2383 01852-222732

nil

nil

nil

PUNB0238300

144305

PUNJAB

2436 01872-252443

nil

nil

nil

PUNB0243600

143518

PUNJAB

2471 01874-265404

nil

nil

nil

PUNB0247100

143530

PUNJAB

2709 01874-258632

nil

01874-258632

nil

PUNB0270900

143001

PUNJAB

2896 0183-2556329

nil

nil

nil

PUNB0289600

1812450100 nil

PUNB0289800

143105

PUNJAB

2898

145001

PUNJAB

2917 0186-2221563

1832450100 nil

143001

PUNJAB

143029
143505

PUNJAB

bo2917@
1862234698
pnb.co.in
3015
1832562052 bo3015@
1832562064
pnb.co.in
3106 01870-263241
nil
01870-263241

PUNBINB PUNB0301500
BAHB
nil
PUNB0310600

PUNJAB

3156 01871-260355

nil

nil

nil

PUNB0315600

143501

PUNJAB

3157 01871-289382

nil

nil

nil

PUNB0315700

143001

PUNJAB

nil

0183-2542966

nil

PUNB0339500

143001

PUNJAB

3395 01832562068 66
69
3396 0183-2504810

nil

0183-2504652

nil

PUNB0339600

143001

PUNJAB

3397

nil

nil

PUNB0339700

1832450040 nil

nil

PUNB0291700

143001

PUNJAB

3398 0183-2482351

nil

nil

nil

PUNB0339800

143001

PUNJAB

3400 0183-2571532

nil

nil

nil

PUNB0340000

143606

PUNJAB

3409 0183-2773416

nil

nil

nil

PUNB0340900

143001

PUNJAB

3411

1832562113 nil

0183-2566042

nil

PUNB0341100

143001

PUNJAB

0183-2555608

nil

PUNB0341200

143401

PUNJAB

3412 0183nil
2555737,2556637
3413 01852-249283
nil

nil

nil

PUNB0341300

143411

PUNJAB

3414 01859-244042

nil

nil

nil

PUNB0341400

143001

PUNJAB

3415 0183-2773351

nil

nil

nil

PUNB0341500

143112

PUNJAB

nil

01853-222052

nil

PUNB0341700

143401

PUNJAB

3417 01853222024,222323
3418 01859-248262

nil

143505

PUNJAB

3480 01871-242277

143515

PUNJAB

144605

PUNJAB

143521

nil

nil

PUNB0341800

nil

PUNB0348000

3481 01874-275126

bo3480@ 01871-242277
pnb.co.in
nil
nil

nil

PUNB0348100

3482 01874-251421

nil

nil

nil

PUNB0348200

PUNJAB

3483 01874-247897

nil

01874-247987

nil

PUNB0348300

143528

PUNJAB

3484 01872-265605

nil

nil

nil

PUNB0348400

144501

PUNJAB

3485 0186-2247011

nil

nil

nil

PUNB0348500

145001

PUNJAB

3486 0186-2220087

PUNB0348600

PUNJAB

3487 01875-221408

bo3486@ 0186-2224463
pnb.co.in
nil
nil

nil

143521

nil

PUNB0348700

276

AMRITSAR

277

AMRITSAR

278

AMRITSAR

279

AMRITSAR

280

AMRITSAR

281

AMRITSAR

282

AMRITSAR

283

AMRITSAR

284

AMRITSAR

285

AMRITSAR

286

AMRITSAR

287

AMRITSAR

288

AMRITSAR

289

AMRITSAR

290

AMRITSAR

WADALA
GRANTHIAN
WARAICH
AMRITSAR, THE
MALL
AMRITSAR, DAV
COLLEGE
MIRTHAL
AMRITSAR,
GURU NANAK
ARMED
BRIGADE, NEW
BEAS, M.S.S.
CHARITABLE
GURDASPUR,
NEW
BATALA, R.R.
BAWA DAV
PATHANKOT,
SOLDIERS'
BATALA, DAINIK
PRARTHANA
BATALA, S.L.
BAWA DAV
AMRITSAR,
RANJIT AVENUE
VERKA

291

AMRITSAR

292

ARA

AMRITSAR,
GUMTALA
NUAON

293

ARA

BIHIYA

294

ARA

SANDESH

295

ARA

BRAHMPUR

296

ARA

ADHAURA

297

ARA

ANAITH

298

ARRAH

ARRAH CHOWK

299

ARRAH

DUMRAON

300

ARRAH

PIRO

301

ARRAH

DALMIANAGAR

302

ARRAH

DEHRI ON SONE

303

ARRAH

KUDRA

304

ARRAH

KOILWAR

305

ARRAH

NATWAR

306

ARRAH

SASARAM

307

ARRAH

308

ARRAH

SHAHPUR
BHOJPUR
ARAKH

309

ARRAH

AMAON (HATA)

310

ARRAH

LILAWACHH

311

ARRAH

312

ARRAH

MOKARI
(BETARI)
BARAHARI

313

ARRAH

BARHARA

314

ARRAH

BOULIA

315

ARRAH

BALIHAR

316

ARRAH

BABHANI

317

ARRAH

CHARPOKHARI

318

ARRAH

CHENARI

319

ARRAH

CHAND

320

ARRAH

321

ARRAH

ARRAH,
STATION ROAD
DAWATH

DISTT.GU
RDASPUR,
WARAICH,
DISTT.
SPL. SSI
BRANCH,
D.A.V.COL
LEGE,.AM
DISTT.GU
RDASPUR,
GURU
NANAK
ARMED
BRIGADE,
MAHARAJ
SAWAN
NEW
GURDASP
R.R. BAWA
DAV
SOLDIER
SALES
QUILLA
MANDI,
S.L. BAWA
DAV
RANJIT
AVENUE, ASPECIALIZ
ED
GUMTALA,
RAJA
VILL. &
POST
KATYA
ROAD,
VILL. &
POST
VILL. &
POST
VILL. & PO
ADHAURA,
ANAITH
PO
DISTBHOJPUR
DIST.BUXAR
DIST.BHOJPUR
DIST.ROHTAS
G.T.ROAD,
THANA
DIST.BHABUA
DIST.BHOJPUR
DIST.ROHTAS
DIST.ROHTAS
DIST.BHOJPUR
BLOCK
BRAHAMP
DIST.BHABUA
DIST.ROHTAS
DISTBHABUA
MAIN PO
SASARAM
DIST.BHOJPUR
DIST.ROHTAS
PO
DULHAPU
DISTROHTAS
DIST.BHOJPUR
DIST.ROHTAS
DIST.BHABUA
DIST.BHOJPUR
DIST.ROHTAS

143505

PUNJAB

3501 01871-273479

nil

nil

nil

PUNB0350100

143204

PUNJAB

3505 01853-272644

nil

01853-2272916 nil

PUNB0350500

143001

PUNJAB

bo3930@ 0183-2562083
pnb.co.in
nil
nil

PUNB0388200

PUNJAB

3882 0183-2562083
2562088
4006 0183-2556761

nil

143001

nil

PUNB0400600

145030

PUNJAB

4149 0186-2267326

nil

nil

nil

PUNB0414900

143001

PUNJAB

4164 0183-2570024

nil

nil

nil

PUNB0416400

143107

PUNJAB

4696 0183-5092162

-

-

PUNB0469600

143201

PUNJAB

4701 01853-273229

-

-

PUNBO470100

143530

PUNJAB

4702

-

-

PUNBO470200

143505

PUNJAB

4703

-

-

PUNBO470300

145001

PUNJAB

4706

0186-2224617

-

PUNB0470600

143505

PUNJAB

4707

01871-221767

-

PUNB0470700

143505

PUNJAB

4712

01871-243106

-

PUNB0471200

143001

PUNJAB

4808

143501

PUNJAB

4970

143001

PUNJAB

6166 -

802132

BIHAR

6008 -

802152

BIHAR

6002 06181-241400

802164

BIHAR

6004 06182-287161

bo4696@
pnb.co.in
bo4701@
pnb.co.in
9217617594 bo4702@
pnb.co.in
01871-240571
bo4703@
pnb.co.in
0186-2224617
bo4706@
pnb.co.in
01871-221767
bo4707@
pnb.co.in
01871-243106
bo4712@
pnb.co.in
bo4808@
pnb.co.in
0183-2264765
-

802112

BIHAR

6005 06183-223103

821102

BIHAR

6007 -

802301

BIHAR

6001 -

-

-

PUNB0477300

-

-

PUNBO497000

bo6166@ pnb.co.in
bo6002@
pnb.co.in
bo6004@
pnb.co.in
bo6005@
pnb.co.in
-

N.A.

PUNBO606600

N.A.

PUNBO600800

-

N.A.

PUNBO600200

-

N.A.

PUNBO600400

-

N.A.

PUNBO600500

-

N.A.

PUNBO600700

-

N.A.

PUNBO600100

802301

BIHAR

NA

NA

PUNB0002200

BIHAR

22 06182221444/241154
152 06323-222722

NA

802119

NA

NA

NA

PUNB0015200

802207

BIHAR

493 06181-223355

NA

NA

NA

PUNB0049300

821305

BIHAR

606 06184-253163

NA

NA

NA

PUNB0060600

821307

BIHAR

607 06184-253215

NA

NA

NA

PUNB0060700

821108

BIHAR

724 06187-255239

NA

NA

NA

PUNB0072400

802160

BIHAR

725 06182-282322

NA

NA

NA

PUNB0072500

802218

BIHAR

809 06185-246322

NA

NA

NA

PUNB0080900

821115

BIHAR

PUNB0084600

BIHAR

bo0846@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

802165

846 06184222480/222503
899 06181-282231

NA

PUNB0089900

802111

BIHAR

1012 06323-265284

NA

NA

NA

PUNB0101200

821121

BIHAR

1017 06189-231348

NA

NA

NA

PUNB0101700

802213

BIHAR

1139 06185-260265

NA

NA

NA

PUNB0113900

821101

BIHAR

1140 06189-223054

NA

NA

NA

PUNB0114000

821115

BIHAR

1141 06184-242335

NA

NA

NA

PUNB0114100

802311

BIHAR

1228 06182-273512

NA

NA

NA

PUNB0122800

821304

BIHAR

1308 06184-246528

NA

NA

NA

PUNB0130800

802118

BIHAR

1311 06323-246552

NA

NA

NA

PUNB0131100

802215

BIHAR

1312 06184-270468

NA

NA

NA

PUNB0131200

802203

BIHAR

1403 06181-289279

NA

NA

NA

PUNB0140300

821104

BIHAR

1404 06184-271530

NA

NA

NA

PUNB0140400

821120

BIHAR

1422 06189-261050

NA

NA

NA

PUNB0142200

802301

BIHAR

NA

NA

PUNB0149400

BIHAR

1494 06182233961/239547
1544 06185-249339

NA

802226

NA

NA

NA

PUNB0154400

322

ARRAH

323

ARRAH

324

ARRAH

325

ARRAH

326

ARRAH

327

ARRAH

328

ARRAH

329

ARRAH

330

ARRAH

331

ARRAH

332

ARRAH

333

ARRAH

334

ARRAH

335

ARRAH

336

ARRAH

337

ARRAH

338

ARRAH

339

ARRAH

340

ARRAH

341

ARRAH

342

ARRAH

343

ARRAH

344

ARRAH

345

ARRAH

346

ARRAH

347

ARRAH

348

ARRAH

349

ARRAH

350

ARRAH

351

ARRAH

352

ARRAH

353

ARRAH

354

ARRAH

355

ARRAH

356

ARRAH

357

ARRAH

358

ARRAH

359

ARRAH

360

ARRAH

361

ARRAH

362

ARRAH

363

ARRAH

364

ARRAH

365

ARRAH

366

ARRAH

367

ARRAH

DUMRI

802120

BIHAR

1547 06323-243109

NA

NA

NA

PUNB0154700

KRISHNAGARH

BLOCK SIMRI,
DIST.BHOJPUR
DHAWANI
DISTROHTAS
BAGAR
VIAKHUTHA,
SIKARHATTA
DIST.BHOJPUR
GAJRAJ GANJ
BLOCK
UDVANT
GHAGHA BAZAR PO
NAWADAB
GAURA
BLOCK
SHAHPUR,
HASWADIH
BLOCK
PIROMAIN,
ITAMHA
PO
KARMA,
BARUANA
PO
NARAYAN
PIANIA
DIST. BHOJPUR
SIRPALPUR
DIST.BHOJPUR
KARWADIA
BLOCKSASARAM,
BARIYAN
DIST.ROHTAS
PASAUR
VIA-CHAR
POKHRI,
KARGAHAR
DIST.ROHTAS
KHAIRABHUDHA POR
NATWAR,
KHAJURA
PO
KARMNAS
KUKURHA
BLOCK
ITARHI,
KABILAS PUR
DIST.BHABUA
KARAUNDIA
BLOCK CHAND,
USRAON
PO
KOCHAS,
PIPRAUNTA
PO
PIPRAUNT
BARKAGAON
PO
DAWAN
MALAHIPUR
BLOCK:CH
ENARI,
(BHARANDUA)
BAISPURA
DISTROHTAS
KARJI
DIST:BHAB
(KHARIGAWAN) HUA
AKORHI
DIST.BHABUA
NAWANAGAR
DIST.BUXAR
NONSARI
PO
NOKHA,
AMAWAN
POAMAWAN
THAKURHAT
BLOCK
BHAGWAN
GORSARA
DIST.BHABUA
RAMPUR
BLOCK
BHAGWAN
CHUTIA
PO
PADARIYA,
SAHBAJPUR
VILL.
SAHBAJPU
ODDAR(AUDAR) PO
ODDAR
RAMPUR
VIA BLOCK
RAJPUR,
(BUXAR)
RAIPUR CHOR
DIST:ROH
TAS
RATWAR
VIAMOHANIA,
SAHAR
THANA
ROAD,
SURAJPURA
DIST.ROHTAS
SAKLA BAZAR
DISTT.ROHTAS
SONHAN
DIST.BHABUA
TARARI
DIST.BHOJPUR

802313

BIHAR

1617 06182-279248

NA

NA

NA

PUNB0161700

802214

BIHAR

1689 06185-240529

NA

NA

NA

PUNB0168900

802222

BIHAR

1717 06181-245531

NA

NA

NA

PUNB0171700

802222

BIHAR

1751 06181-245590

NA

NA

NA

PUNB0175100

802165

BIHAR

1917 06182-284210

NA

NA

NA

PUNB0191700

802162

BIHAR

1928 06182-284323

NA

NA

NA

PUNB0192800

802166

BIHAR

1929 06181-263671

NA

NA

NA

PUNB0192900

802155

BIHAR

2010 06181-280360

NA

NA

NA

PUNB0201000

821310

BIHAR

2103 06188-232279

NA

NA

NA

PUNB0210300

802201

BIHAR

2141 06182-276308

NA

NA

NA

PUNB0214100

802133

BIHAR

2142 06182-260711

NA

NA

NA

PUNB0214200

802221

BIHAR

2153 06182-260705

NA

NA

NA

PUNB0215300

821316

BIHAR

2169 06184-281061

NA

NA

NA

PUNB0216900

821307

BIHAR

2170 06184-250016

NA

NA

NA

PUNB0217000

802233

BIHAR

2172 06181-285126

NA

NA

NA

PUNB0217200

821107

BIHAR

2353 06184-266461

NA

NA

NA

PUNB0235300

802218

BIHAR

2358 06185-246366

NA

NA

NA

PUNB0235800

821105

BIHAR

2367 06187-259331

NA

NA

NA

PUNB0236700
PUNB0237000

802123

BIHAR

2370 06183-266212(PP) NA

NA

NA

821105

BIHAR

2374 NA

NA

NA

NA

PUNB0237400

821106

BIHAR

2396 0542-221433

NA

NA

NA

PUNB0239600

821112

BIHAR

2397 06184-277527

NA

NA

NA

PUNB0239700

802312

BIHAR

2691 NA

NA

NA

NA

PUNB0269100

814101

BIHAR

2692 06183-289058

NA

NA

NA

PUNB0269200

821105

BIHAR

2693 06184-271977

NA

NA

NA

PUNB0269300

802219

BIHAR

2694 06184-242835

NA

NA

NA

PUNB0269400

833216

BIHAR

2695 06189-231447(PP) NA

NA

NA

PUNB0269500

821109

BIHAR

2696 06187-222358

NA

NA

NA

PUNB0269600

802129

BIHAR

2703 06323-247712

NA

NA

NA

PUNB0270300

802215

BIHAR

2738 06184-273473

NA

NA

NA

PUNB0273800

821104

BIHAR

2758 06189-249476(PP) NA

NA

NA

PUNB0275800

802182

BIHAR

2759 06189-258339

NA

NA

NA

PUNB0275900

802214

BIHAR

2784 06187-244360

NA

NA

NA

PUNB0278400

821102

BIHAR

2828 06189-235669

NA

NA

NA

PUNB0282800

821312

BIHAR

2829 06188-259103

NA

NA

NA

PUNB0282900

802215

BIHAR

2830 06189-243457

NA

NA

NA

PUNB0283000

821108

BIHAR

2831 NA

NA

NA

NA

PUNB0283100

802114

BIHAR

3005 06183-267160(P)

NA

NA

NA

PUNB0300500

821123

BIHAR

3006 06188-282408

NA

NA

NA

PUNB0300600

821109

BIHAR

3007 06187-222942

NA

NA

NA

PUNB0300700

802208

BIHAR

3103 06182-272258

NA

NA

NA

PUNB0310300

802221

BIHAR

3112 06185-236269

NA

NA

NA

PUNB0311200

803216

BIHAR

3152 06185-240172(P)

NA

NA

NA

PUNB0315200

821101

BIHAR

3159 06189-266202

NA

NA

NA

PUNB0315900

802209

BIHAR

3315 06181-244204

NA

NA

NA

PUNB0331500

368

ARRAH

369

ARRAH

370

ARRAH

371

ARRAH

372

ARRAH

373

BANGALORE

374

BANGALORE

375

BANGALORE

376

BANGALORE

377

BANGALORE

378

BANGALORE

379

BANGALORE

380

BANGALORE

381

BANGALORE

382

BANGALORE

383

BANGALORE

384

BANGALORE

385

BANGALORE

386

BANGALORE

387

BANGALORE

388

BANGALORE

389

BANGALORE

390

BANGALORE

391

BANGALORE

392

BANGALORE

393

BANGALORE

394

BANGALORE

395

BANGALORE

396

BANGALORE

397

BANGALORE

398

BANGALORE

399

BANGALORE

400

BANGALORE

401

BANGALORE

402

BANGALORE

403

BANGALORE

404

BANGALORE

405

BANGALORE

406

BANGALORE

407

BANGALORE

408

BANGALORE

409

BANGALORE

410

BANGALORE

411

BANGALORE

412

BANGALORE

413

BANGALORE

UDWANTNAGAR DIST.BHOJPUR
BHABUA
DIST.BHABUA
BUXAR
MAIN
ROAD,
AKROHI GOLA
AKROHI
GOLA,
SANJHAULI
SANJHAUL
I, DISTT.
BANGALORE
4,COMME
CANTT
RCIAL
BANGALORE
VOKKALIG
CITY
ARA
BIJAPUR
SRI
SIDDESH
GADAG
DR.N.S.HA
MBARWAD
GULBARGA
PLOT
NO.88,89,9
HUBLI
NO.CTS
122/150,
MYSORE, MAIN 57/58,D.DE
D URS ROAD
VARAJ
MYSORE, V V
581,THYA
MARKET
GARAJA
BANGALORE,
ADI
CHICKPPET
COMPLEX,
BANGALORE,
380,KAMA
SADASHIVA
CHI
BANGALORE,
8,WHEELE
FRAZERTOWN R ROAD,
BELGAUM
3381,COLL
EGE
PENIA
C-243, 5TH
INDUSTRIAL
CROSS,
BANGALORE,
OPP. SSLC
MALLESWARA
BOARD
BANGALORE,
33/A,I
INDIRA NAGAR STAGE,
BANGALORE,
1382,
JAYA NAGAR
32ND
BANGALORE,
1, 50 FEET
ANAND NAGAR ROAD,
BANGALORE, J 501, 7TH
P NAGAR
MAIN
HASSAN
VIDYA
BHAVAN
BANGALORE,
28,
LCB
M.G.ROAD
BANGALORE
VOKKALIG
R.C.C.
ARA
MANDYA
DOOR
NO.138,M.
SRINIVASA
GULBARG
SARADGI
A TALUK
JERATGI
JERDARGI
BLOCK
THOPPANAHALI KOLAR
DIST.,
KASHETTYPALLI SRINIVASP
UR TALUK
DADGI
BHALKI
TALUK,
KODAMBAL
HUMNABA
D TALUK,
TUMKUR
3463/3381,
VIDYANAGAR
VIDYANAG
BANGALORE, 34 34
KG ROAD
K.G.ROAD
MANGALORE,
ALFAREED
BALMATTA
CENTRE
BANGALORE,
40 NEW
RMV
BEL
SHIMOGA
K.SUBBEG
OWDA
BANGALORE,
1078, 11TH
MAHALXMI
MAIN, 9TH
DAVENGERE
SANDEEP'
PAVANAGORE
253/254 I
MYSORE,
MANASA
S.J.C.E.COMPLE GANGOTR
DHARWAD
SRIVATSA
SUBHASH ROAD ARCADE I
100, K.H.B
BANGALORE,
KORAMANGALA COLONY,
KARWAR PORT 454/5,I
TOWN
FLOOR,CO
BANGALORE,
1007/49,
RAJAJI NAGAR DR.RAJKU
BANGLORE, LAL P.B.NO.
BAGH FORT RD. 489,NO.11

802210

BIHAR

3352 06182-275466

NA

NA

NA

PUNB0335200

821101

BIHAR

3863 06189-223375

NA

NA

NA

PUNB0386300

802101

BIHAR

3877 06183-224389

NA

NA

NA

PUNB0387700

821305

BIHAR

4646 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0464600

BIHAR

4647 N.A.

802220

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0464700

KARNATAKA

40 080-25582077

NA

080-25594205

NA

PUNB0004000

KARNATAKA

41 080-22237910

NA

080-22278794

KARNATAKA

55 08352-250090

NA

08352-250090

PUNB0004100
PUNB
INBB BCY
NA
PUNB0005500

KARNATAKA

177 08372-278538

NA

NA

NA

PUNB0017700

KARNATAKA

192 08472-220227

NA

08472-260132

NA

PUNB0019200

KARNATAKA

209 0836-2355009

NA

0836-2354045

NA

PUNB0020900

PUNB
INBB
NA

PUNB0078500

KARNATAKA

335 0821-2424292

NA

0821-2426139

KARNATAKA

785 0821-2443659

NA

NA

PUNB0033500

KARNATAKA

953 080-22877150

NA

080-22873072

NA

PUNB0095300

KARNATAKA

1062 080-23615412

NA

080-23610251

NA

PUNB0106200

KARNATAKA

1202 080-25485920

NA

080-25485819

NA

PUNB0120200

KARNATAKA

1233 0831-2422935

NA

0831-2422935

NA

PUNB0123300

KARNATAKA

1251 080-28393367

NA

080-28394729

NA

PUNB0125100

KARNATAKA

1261 080-23342245

NA

080-23313307

NA

PUNB0126100

KARNATAKA

1268 080-25250113

NA

080-25215606

NA

PUNB0126800

KARNATAKA

1287 080-22442019

NA

080-22444040

NA

PUNB0128700

KARNATAKA

1567 080-23332156

NA

080-23434339

NA

PUNB0156700

KARNATAKA

1594 080-26583257

NA

080-26493273

NA

PUNB0159400

KARNATAKA

2004 08172-268928

NA

08172-268928

NA

PUNB0200400

KARNATAKA

2273 080-25581861

NA

080-25582515

KARNATAKA

2446 080-22129357

NA

080-22106190

PUNB
PUNB0227300
INBB BFB
NA
PUNB0244600

KARNATAKA

2527 08232-220738

NA

NA

NA

PUNB0252700

KARNATAKA

2849 08472-214022

NA

NA

NA

PUNB0284900

KARNATAKA

2850 08442-280479

NA

NA

NA

PUNB0285000

KARNATAKA

2889 08153-259002

NA

NA

NA

PUNB0288900

KARNATAKA

2890 08157-243885

NA

NA

NA

PUNB0289000

KARNATAKA

2900 08484-269761

NA

NA

NA

PUNB0290000

KARNATAKA

2959 08483-275213

NA

NA

NA

PUNB0295900

KARNATAKA

3032 0816-2280317

NA

NA

NA

PUNB0303200

KARNATAKA

3621 080-22370119

NA

080-22282208

KARNATAKA

3623 0824-2426801

NA

0824-2441278

PUNB
PUNB0362100
INBB BKG
NA
PUNB0362300

KARNATAKA

3625 080-23601716

NA

080-23606358

NA

KARNATAKA

3911 08182-273042

NA

NA

NA

PUNB0391100

KARNATAKA

3925 080-23490431

NA

080-23494661

NA

PUNB0392500

PUNB0362500

KARNATAKA

3945 08192-251621

NA

NA

NA

PUNB0394500

KARNATAKA

3950 0821-2514416

NA

0821-2416906

NA

PUNB0395000

KARNATAKA

3961 0836-2447800

NA

0836-2441587

NA

PUNB0396100

KARNATAKA

3971 080-25520699

NA

080-25505618

NA

PUNB0397100

KARNATAKA

3983 08382-225042

NA

08382-225042

NA

PUNB0398300

KARNATAKA

4080 080-23206182

NA

080-23206182

NA

PUNB0408000

KARNATAKA

4246 080-26624167

NA

080-26671984

NA

PUNB0424600

414

BANGALORE

415

BANGALORE

BHEL CAMPUS,
MYSORE RD.
MYSORE,
SARASWATHIPU
UDUPI

416

BANGALORE

417

BANGALORE

418

BANGALORE

419

BANGALORE

420

BANGALORE

421

BANGALORE

422

BANGALORE

423

BANGALORE

BANGALORE,
ST. PETER'S
BANGALORE,
HAL,
BANGALORE,
HSR LAYOUT
BANGALORE,
SEA COLLEGE,
DEVANAHALI

424

BANGALORE

TORANAGALLU

BANGALORE,
BANASHANKARI
BIDADI

425

BANGALORE

BIDAR

426

BANGALORE

427

BANGALORE

428

BAREILLY

429

BAREILLY

430

BAREILLY

431

BAREILLY

BEGUR,
ELECTRONIC
BANGALORE,
WHITEFIELD,
BAREILLY, CIVIL
LINES ,
BAREILLY,
SHYAMGANJ
LAKHIMPURKHE
RI, STATION
PILIBHIT

432

BAREILLY

PURANPUR

433

BAREILLY

RAMPUR CITY

434

BAREILLY

435

BAREILLY

SHAHJAHANPUR
K.K.
BABRALA

436

BAREILLY

GUNNAUR

437

BAREILLY

438

BAREILLY

BAREILLY,
IZATNAGAR
KAKRALA

439

BAREILLY

440

BAREILLY

SHERPUR
KALAN
USHAIT

441

BAREILLY

RAMNAGAR

442

BAREILLY

443

BAREILLY

444

BAREILLY

RAMPUR, CIVIL
LINES
RAJPURA
(BADAUN)
ASAF PUR

445

BAREILLY

ALIGANJ

446

BAREILLY

AMBIA PUR

447

BAREILLY

RANET

448

BAREILLY

MADKAWALI

449

BAREILLY

KHARSAWAL

450

BAREILLY

LAGHUCHA

451

BAREILLY

SIKANDRABAD

452

BAREILLY

RAZA GANJ

453

BAREILLY

HAIDERABAD

454

BAREILLY

MAJHGAI

455

BAREILLY

KASTA

456

BAREILLY

DHAKIA

457

BAREILLY

LAKHAI

458

BAREILLY

BISAULI

459

BAREILLY

BADAUN, CIVIL
LINES

BHEL
COMPLEX,
P.B.NO.20,
267
DEVASH
TOWERS,
CA SITE
21,
LNJ
APPAREL
18TH
MAIN,
HAL
LABOUR
BANGALO
RE, HSR
SOUTH
EAST
BO:
DEVANAH
BO:
TORANAG
BO: BIDAR,
AMBURE
BO:
BEGUR,
BO:
WHITEFIEL
47, CIVIL
LINES,
SHYAM
GANJ,BAR
STATION
ROAD,
GITA
MANDIR
DISTT.
PILIBHIT
DISTT.
RAMPUR
KACHA
KATRA ,
PO:BABRA
LA, DISTT
PO:
GUNNAUR
BDA
COMPLEX
PO:KAKRA
LA DISTT.
DISTT.
PILIBHIT
PO:USHAI
T DISTT.
TEHSIL
ANOLA
CIVIL
LINES,
PO:
RAJPURA
ASAF PUR
PO: ASAF
ALIGANJ
TEH.ANOL
AMBIAPUR
PO:AMBIA
PO:RANET
(KARANPU
TEH.
GUNNAUR
PO
KHARSAU
DISTT.LAK
HIMPUR
DISTT.LAK
HIMPUR
DISTT.LAK
HIMPUR
DISTT.LAK
HIMPUR
DISTT.LAK
HIMPUR
DISTT.LAK
HIMPUR
PO
DHAKIA,DI
DISTT.LAK
HIMPUR
BISAULI
THE.
CIVIL
LINES

KARNATAKA

4247 080-26751261

NA

NA

NA

PUNB0424700

KARNATAKA

4250 0821-2543422

NA

NA

NA

PUNB0425000

KARNATAKA

4514 0820-2527571

NA

NA

NA

PUNB0451400

560070- KARNATAKA

4623 080-26712836

N.A.

N.A

PUMB0462300

N.A.

N.A.

562109 KARNATAKA

4624

560005 KARNATAKA

4625

560017 KARNATAKA

4730

560102 KARNATAKA

4774

bo4623@
pnb.co.in
9900113840 bo4624@
pnb.co.in
8023347907 bo4625@
pnb.co.in
080-25238884
bo4730@
pnb.co.in
080-25724331
bo4774@
pnb.co.in
080-25617353
bo4961@
pnb.co.in
9448504670
-

560049 KARNATAKA

4961

562110 KARNATAKA

4998

583123 KARNATAKA

4999 9243483710

-

PUNB0462400
PUNB0462500

N.A.

N.A.

PUNB0473000

-

-

PUNB04774

-

-

PUNBO496100

-

-

PUNBO499800

-

-

PUNBO499900

585401 KARNATAKA

5000 9448093517

-

-

-

PUNBO500000

560100 KARNATAKA

6062

9902297788 -

-

N.A.

PUNB0606200

560048 KARNATAKA

6063

9663305108 -

-

N.A.

PUNBO606300

N.A.

N.A.

PUNB0004300

N.A.

N.A.

PUNB0007500

N.A.

N.A.

PUNB0028900

243001
243001
262701
262001
262122
N.A
242001
202521
202522
243122
243637
262122
243641
243303
244901
201527
243632
243302
243633

202522
244922
262721
262805

262802
262902
261701
244922

202520
243601

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

43 0581-2570669

N.A.

N.A.

PUNB0038500

389 05880-262044

bo0043@
pnb.co.in
bo0075@
pnb.co.in
bo0289@
pnb.co.in
bo0385@
pnb.co.in
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0038900

402 0595-2353556

N.A

N.A

N.A.

PUNB040200

423 05880-62044

bo0423@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0042300

N.A.

PUNB0056800

669 05836-233352

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0066900

695 0581-2542993

N.A.

PUNB0069500

734 05831-275104

bo0695@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0073400

910 05880-262186

N.A.

N.A.

PUNB0091000

75 0581-2571986
289 05662-32237
385 05672-40261

568 05836-237230

N.A.

912 05831-274532

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0091200

915 05824-236425

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0091500
PUNB0093200

932 01336-65594

N.A

N.A

N.A.

933 05836-239001

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0093300

967 05834-247050

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0096700

1002 05823-239325

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0100200

1016 05833-251360

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0101600

1039

9412368150 N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0103900

1080

9719201551 N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0108000

1119 05960-262207

N.A

N.A

N.A.

PUNB0111900

1135 05872-223249

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0113500

1136 05735-269672

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0113600

1137 05872-226650

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0113700

1138 05876-240321

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0113800

1148 05871-257835

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0114800

1151 05875-248439

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0115100

1152 05960-266014

N.A

N.A

N.A.

PUNB0115200

1176 05874-280233

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0117600

1220 05834-244323

N.A.

N.A.

1243 05832-224048

bo1243@
pnb.co.in

N.A.

PUNB0122000

5832224263 N.A.

PUNB0124300

460

BAREILLY

461

BAREILLY

BAREILLY
CANTT
LAKHUN

462

BAREILLY

CHAMRAUWA

463

BAREILLY

464

BAREILLY

465

BAREILLY

BAREILLY, PREM
NAGAR
DAHAR PUR
KALAN
PIPRAULA

466

BAREILLY

467

BAREILLY

468

BAREILLY

469

BAREILLY

470

BAREILLY

471

BAREILLY

472

BAREILLY

473

BAREILLY

474

BAREILLY

BUDAUN,
SARAFA BAZAR
BILSI
BAREILLY,
RAJINDRA
SHAHJAHANPUR
, MOTI CHOWK
LAKHIMPURKHE
RI, HOSPITL RD
GOLA GOKARAN
NATH
GOWAN
SARAHBHAROLI
A
ORCHHI

475

BAREILLY

BERSER

476

BAREILLY

GAINI

477

BAREILLY

PIPERJHALA

478

BAREILLY

GUDARIA

479

BAREILLY

JUNAWAI

480

BAREILLY

KUNWAR GAON

481

BAREILLY

KOTHA

482

BAREILLY

MIAOON

483

BAREILLY

484

BAREILLY

BAREILLY,
MADINATH
RUDIAN

485

BAREILLY

SAKHANOO

486

BAREILLY

SIRAULI

487

BAREILLY

SHEIKHUPUR

488

BAREILLY

UJHANI

489

BAREILLY

USAWAN

490

BAREILLY

WAZIRGANJ

491

BAREILLY

492

BAREILLY

BAREILLY,
PATEL CHOWK
BAHERI

493

BAREILLY

494

BAREILLY

495

BAREILLY

496

BAREILLY

497

BAREILLY

BAREILLY,
RLY.WKSP,
TILHAR, DISTT.
SHAHJAHANPUR
BISALPUR,
DISTT. PILIBHIT
BAREILLY,
DISTT.CONAWABGANJ

498

BAREILLY

PALIA

499

BAREILLY

500

BAREILLY

501

BAREILLY

BAREILLY,
R.C.C.
BAREILLY, CIVIL
LINES
DATA GANJ

502

BAREILLY

BILASPUR

503

BAREILLY

504

BAREILLY

BAREILLY,
PILIBHIT
SAHASWAN

505

BAREILLY

ISLAM NAGAR

BI
BAZAR,BA
DISTT.LAK
HIMPUR
DISTT.RA
MPUR
PREM
NAGAR,BA
DAHARPU
R KALAN,
PIPRAULA
VIA
SARAFA
BAZAR,
BILSI
TEH. BILSI
RAJINDRA
NAGAR,BA
MOTI
CHOWK,
HOSPITAL
ROAD,
DISTT.LAK
HIMPUR
PO:
GOWAN
DISTT.
BUDAUN
ORCHI
DISTT.
DISTT.BAR
EILLY
DISTT.BAR
EILLY
DISTT.LAK
HIMPUR
DISTT.LAK
HIMPUR
PO:
JUNAWAI
KUNWAR
GAON
TEH.
SHASWAN
PO:MIAOO
N DISTT.
NEKPUR
MANINATH
TEH.
RUDAIN
PO:SAKHA
NOO
DISTT.BAR
EILLY
PO:SHEIK
HUPUR
STATION
ROAD
DISTT.
BUDAUN
PO:WAZIR
GANJ
OPPOSITE
HIND
DISTT.BAR
EILLY
NER
WORKSH
BLOCK
ROAD,
DISTT.
PILIBHIT
DISTT.
SUGAR
DISTT.BAR
EILLY
DISTT.LAK
HIMPUR
PREM
NAGAR,BA
156, CIVIL
LINES
BUDH
BAZAR,
SHIV
BAGH
NEAR
SATELITE
MAIN
BAZAR,
MAIN
BAZAR,

243004

244901
243003
243601
242230
243601
202520
243122
242001
262701
262802
202527
202520
243632
243303
243302
262701
262701
202527
243601
243638
243631
243003
202524
243604
243303
243601
243639
243621

243001
243201
243122

243001
243406
262902
243001
243001
243601
244921
243006
202521
202523

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

1267 0581-2422800

bo1267@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0126700

N.A.

PUNB0135300

1409 0595-2468056

N.A

N.A

N.A.

PUNB0140900

1461 0581-2540972

N.A.

PUNB0146100

1540 05831-270246

bo1461@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0154000

1658 05842-240142

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0165800

1839 05832-224914

bo1839@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0183900

N.A.

PUNB0184000

N.A.

N.A.

PUNB0187000

N.A.

N.A.

PUNB0187300

N.A.

N.A.

PUNB0187400

1353 N.A.

1840 05833-251367
1870 05851-40007
1873 05842-22922
1874 05872-252703
1901 05876-232425
1908 05836-235104
2029

bo1870@
pnb.co.in
bo1873@
pnb.co.in
bo1874@
pnb.co.in
bo1901@
pnb.co.in
N.A.

9412740521 N.A.

2059 05921-266263

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0190100

N.A.

N.A.

PUNB0190800

N.A.

N.A.

PUNB0202900

N.A.

N.A.

PUNB0205900

2078

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0207800

2111 05823-239577

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0211100

2127

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0212700

2128

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0212800

2211 05836-236056

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0221100

2318 05832-260214

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0231800

2469 05833-259143

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0246900

2544 05831-274047

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0254400

2979 0581-2556433

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0297900

3012 05834-248423

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0301200

3113 05832-261407

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0311300

3134 05824-237523

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0313400

3140 05832-266927

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0314000

3351 05832-264032

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0335100

3356 05831-276819

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0335600

3503 05834-241026

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0350300

3647 0581-2570864

bo3647@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0364700

N.A.

PUNB0386700

bo4085@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0408500

N.A.

PUNB0410300

4104 05841-42421

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0410400

4111 0581-2421142

N.A.

PUNB0411100

4194 05825-227326

bo4111@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0419400

4195 05871-234508

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0419500

4203 0581-2546499

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0420300

4226 0581-2511495

N.A.

PUNB0422600

4598 05831-270053

bo4226@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0459800

6066 0595-241511

3867 05822-22031
4085 0581-2410516
4103 05841-242421

-

-

N.A.

PUNBO606600

6134

9368206393 -

-

N.A.

PUNBO613400

6154

9368312174 -

6155 05834-245240

-

-

N.A.

PUNBO615400

-

N.A.

PUNBO615500

506

BAREILLY

507

BATHINDA

508

BATHINDA

509

BATHINDA

510

BATHINDA

511

BHARATPUR

512

BHARATPUR

513

BHARATPUR

514

BHARATPUR

515

BHARATPUR

516

BHARATPUR

517

BHARATPUR

518

BHARATPUR

519

BHARATPUR

520

BHARATPUR

521

BHARATPUR

522

BHARATPUR

523

BHARATPUR

524

BHARATPUR

525

BHARATPUR

526

BHARATPUR

527

BHARATPUR

528

BHARATPUR

529

BHARATPUR

530

BHARATPUR

531

BHARATPUR

532

BHARATPUR

533

BHARATPUR

534

BHARATPUR

535

BHARATPUR

536

BHARATPUR

537

BHARATPUR

538

BHARATPUR

539

BHARATPUR

540

BHARATPUR

541

BHARATPUR

542

BHARATPUR

543

BHARATPUR

544

BHARATPUR

545

BHARATPUR

546

BHARATPUR

547

BHARATPUR

548

BHARATPUR

549

BHARATPUR

550

BHARATPUR

551

BHARATPUR

FARIDPUR

243503

BHADAUR

STATION
ROAD,
BARNALABHAGTA
GOBINDPUR
SANGRUR
NAGARI
PATIALA
PAKHO KALAN VPO
PAKHO
BATHINDA, BIBI- BIBI-WALA
WALA ROAD
ROAD,
ALWAR, MANU MANU
MARG
MARG,
BHARATPUR, LM LAXMAN
CHOWK
MANDIR
DHOLPUR CITY DHOLPUR,
NEAR
NADBAI
NADBAI,
DISTT.
BARROD
V.&
P.BARROD
BARI
BARI,
DISTT.
HARSOLI
V.& P.
HARSAULI,
HALENA
TEHSILWEIR,
KUMHER
KUMHER,
DISTT.
JUREHRA
TEHSIL
KAMAN,
JAGHINA
DISTT.
BHARATP
PAHARI
PAHARI,
DISTT.
RAMGARH
V.& P.
RAMGARH
SAIPAU
SAIPAU,
DISTT.
SIR MATHURA
SIR
MATHURA,
SIKRI
TEHSILNAGAR,BH
TAPUKARA
V.& P.
TAPUKAR
UCHAIN
TEHSILRUPWAS,
RUDAWAL
RUDAWAR
L, DISTT,
RENI
V.& P.
RENI,ALW
ALWAR,
MATSYA
MATSYA
INDUSTRI
DEEG
JAWAHAR
GANJ,
ALAWARA
V.& POST
ALAWARA,
GOLA KA BAS
V.& P.
GOLA KA
BAHADURPUR
V.& P
BAHADUR
BAYANA
ARYA
SAMAJ
BARODA MEO
V.& P.
BARODA
BEHROR
KUND
GANGA BISHAN ROAD,
BHANOKHAR
V.& P.
BHANOKA
BAROLI CHHAR TEHSILNADBAI,
CHANDOLI
MOUGHAL
SARAI,GT.
CHIKSANA
CHIKSANA
, DISTT.
DHOLPUR,
DHOOLKO
DHOOL KOT
T, DISTT.
HARSORA
V.& P.
HARSORA,
HELAK
SEWAR,
DISTT.
LAKHANPUR
VIA
KHERLI,
JANUTHAR
VIA DEEG,
DISTT.
JAWALI
V.& P.
JAWLI,
JAT BEHROR
V.& P. JAT
BEHROR,
GUNPUR
VIA
MARENA,
TEHSILBIJAULI(BASAI
BARI,
DANG)

148102

UTTAR
PRADESH
PUNJAB

148028

PUNJAB

148101

PUNJAB

151001

PUNJAB

301001 RAJASTHAN
321001 RAJASTHAN
328001 RAJASTHAN
321602 RAJASTHAN
301020 RAJASTHAN
328021 RAJASTHAN
301403 RAJASTHAN
321601 RAJASTHAN
321201 RAJASTHAN
321023 RAJASTHAN
321021 RAJASTHAN
321204 RAJASTHAN
301026 RAJASTHAN
328027 RAJASTHAN
328026 RAJASTHAN
321024 RAJASTHAN
301707 RAJASTHAN
321302 RAJASTHAN
321402 RAJASTHAN
301409 RAJASTHAN
301001 RAJASTHAN
321203 RAJASTHAN
301026 RAJASTHAN
303507 RAJASTHAN
301028 RAJASTHAN
321401 RAJASTHAN
301021 RAJASTHAN
301701 RAJASTHAN
301035 RAJASTHAN
321614 RAJASTHAN
301037 RAJASTHAN
321001 RAJASTHAN
328001 RAJASTHAN
301412 RAJASTHAN
321303 RAJASTHAN
RAJASTHAN
321203 RAJASTHAN
321607 RAJASTHAN
301706 RAJASTHAN
328027 RAJASTHAN
RAJASTHAN

6065 05821-223023
6025 01679-275929

-

bo6025@
pnb.co.in
6055 01672-244066
bo6055@
pnb.co.in
4809 01679-277243
bo4809@
pnb.co.in
6183 0164-2213062
bo6183@
pnb.co.in
bo0013@
13 01442337459,2702449* pnb.co.in
49 05644bo0049@
222047,228387
pnb.co.in
138 05642-220645,
bo0138@
220646*
pnb.co.in
bo0368@
368 05643223826,223360*
pnb.co.in
529 01494-243002
bo0529@
pnb.co.in
533 05647-243537
bo0533@
pnb.co.in
691 01460-236028
bo0691@
pnb.co.in
692 05643-251004
bo0692@
pnb.co.in
738 05644-240627
bo0738@
pnb.co.in
792 05640-232011
bo0792@
pnb.co.in
793 05644-229317
bo0793@
pnb.co.in
827 05640-242026
bo0827@
pnb.co.in
840 01468-232031
bo0840@
pnb.co.in
870 05642-266124
bo0870@
pnb.co.in
891 05646-230270
bo0891@
pnb.co.in
900 05641-260032
bo0900@
pnb.co.in
905 01493-243004
bo0905@
pnb.co.in
907 05645-220007
bo0907@
pnb.co.in
931 05645-254034
bo0931@
pnb.co.in
947 01464-242031
bo0947@
pnb.co.in
bo0977@
977 01442881688,2881376* pnb.co.in
989 05641bo0989@
220662,220004
pnb.co.in
1011 01468-266222
bo1011@
pnb.co.in
1069 01464-246008
bo1069@
pnb.co.in
1208 0144-2883208
bo1208@
pnb.co.in
1230 05648bo1230@
220100,222324
pnb.co.in
1242 01492-232234
bo1242@
pnb.co.in
1291 01494bo1291@
230661,230555
pnb.co.in
1297 01492-229222
bo1297@
pnb.co.in
1304 05643-282026
bo1304@
pnb.co.in
1439 0144-2767315
bo1439@
pnb.co.in
1442 05644-253240
bo1442@
pnb.co.in
1942 05642bo1942@
220625,220616
pnb.co.in
2011 01461-248008
bo2011@
pnb.co.in
2013 05644-247053
bo2013@
pnb.co.in
2043 05643-243207
bo2043@
pnb.co.in
2236 05641-232030
bo2236@
pnb.co.in
2238 01492-233023
bo2238@
pnb.co.in
2241 01495-234048
bo2241@
pnb.co.in
2260 ---bo2260@
pnb.co.in
2261 05642 243544pp bo2261@
pnb.co.in

-

N.A.

PUNBO6065

-

N.A.

PUNBO602500

-

N.A.

PUNBO605500

-

N.A.

PUNBO480900

-

N.A.

PUNBO618300
PUNB0001300
PUNB0004900
PUNB0013800
PUNB0036800
PUNB0052900
PUNB0053300
PUNB0069100
PUNB0069200
PUNB0073800
PUNB0079200
PUNB0079300
PUNB0082700
PUNB0084000
PUNB0087000
PUNB0089100
PUNB0090000
PUNB0090500
PUNB0090700
PUNB0093100
PUNB0094700
PUNB0097700
PUNB0098900
PUNB0101100
PUNB0106900
PUNB0120800
PUNB0123000
PUNB0124200
PUNB0129100
PUNB0129700
PUNB0130400
PUNB0143900
PUNB0144200
PUNB0194200
PUNB0201100
PUNB0201300
PUNB0204300
PUNB0223600
PUNB0223800
PUNB0224100
PUNB0226000
PUNB0226100

552

BHARATPUR

KHERLI

553

BHARATPUR

KATHUMAR

554

BHARATPUR

KAMAN

555

BHARATPUR

KAITHWARA

556

BHARATPUR

KHANUWA

557

BHARATPUR

KHOH

558

BHARATPUR

559

BHARATPUR

560

BHARATPUR

561

BHARATPUR

KHANPUR
MEWAN
KHAIRTHAL
MANDI
SAMUKA(SAUMK
A)
BORAI

562

BHARATPUR

SABORA

563

BHARATPUR

MANIA

564

BHARATPUR

MACHERI

565

BHARATPUR

MARENA

566

BHARATPUR

BEROO

567

BHARATPUR

BACHHAMADI

568

BHARATPUR

569

BHARATPUR

KATHAUL
PAHARI
NEEMRANA

570

BHARATPUR

NAGAR

571

BHARATPUR

NADAN PUR

572

BHARATPUR

PUR

573

BHARATPUR

574

BHARATPUR

575

BHARATPUR

BHARATPUR,
SUPER BAZAR
ALWAR, SHIVAJI
PARK
RARAH

576

BHARATPUR

577

BHARATPUR

RAJGARH
(ALWAR)
TEHLA

578

BHARATPUR

TIJARA

579

BHARATPUR

UMRAIN

580

BHARATPUR

BURHIBAWAL

581

BHARATPUR

GANDALA

582

BHARATPUR

HAMIRPUR

583

BHARATPUR

584

BHARATPUR

585

BHARATPUR

ISHRODA
(SHEKHUPUR)
JAKHRANA
KALAN
KUTEENA

586

BHARATPUR

MAUJPUR

587

BHARATPUR

PINAN

588

BHARATPUR

SHAHBAD

589

BHARATPUR

SHAJAHANPUR

590

BHARATPUR

TATARPUR

591

BHARATPUR

592

BHARATPUR

593

BHARATPUR

594

BHARATPUR

GARHI
SWAIRAM
AMARGARH
SAPOTRA
RAJPUR,
UPADHYA
MILKPUR GUJAR

595

BHARATPUR

BAUROLI

596

BHARATPUR

597

BHARATPUR

BHARATPUR,
MANDI STATION
BASAI, NAWAB

KHERLI,
DISTT.
V.& P.
KATHUMA
KAMAN,
DISTT.
VIA SIKRI,
BHARATP
TEHSILRUPBAS,B
TEHSILDEEG,BHA
V.& P.
KHANPUR
KHARITHA
L MANDI,
TEHSILPAHARI,
BORAI,
DISTT.
TEHSILKUMHER,
MANIA,
DISTT.
V.& P.
MACHERI,
MARENA,
DISTT.
VIA SIKRI,
TEHSILBACHAMA
DI NOH,
TEHSIL
PAHARI,
V.& P.
NEEM
NAGAR,
DISTT.
TEHSILBASERI,
V.& P.
PUR,ALWA
RAJENDR
A NAGAR,
SHIVAJI
PARK
RARAH,
DISTT.
MAIN
MARKET,
V.& P.
TEHLA,AL
POST
TIJARA,AL
POST
UMRAIN,A
V.& P BURI
BAWAL,
V.& P
GANDALA,
V.& P
HAMIRPUR
TEHSIL
TIJARA,
V.& P.
JAKHARA
V.&.P
KUTEENA,
V.& P.
MAUJPUR,
V.&.P.
PINAN,
V.&.POST
SHAHBAD,
POST
SHAHJAH
V.& P.
TATARPU
V.& P.
GARHI
TEHSIL
SAPOTRA ,
V.&.P
RAJPUR
VILL.
MILAKPUR
VIASAIPAU,
NAI
MANDI,
BASAI
NAWAB,

321606 RAJASTHAN
321605 RAJASTHAN
321022 RAJASTHAN
321024 RAJASTHAN
321404 RAJASTHAN
321206 RAJASTHAN
301405 RAJASTHAN
301404 RAJASTHAN
321204 RAJASTHAN
321026 RAJASTHAN
RAJASTHAN
328024 RAJASTHAN
301408 RAJASTHAN
328029 RAJASTHAN
321024 RAJASTHAN
321001 RAJASTHAN
321204 RAJASTHAN
301705 RAJASTHAN
321205 RAJASTHAN
328022 RAJASTHAN
301702 RAJASTHAN
321001 RAJASTHAN
301001 RAJASTHAN
321025 RAJASTHAN
301408 RAJASTHAN
301410 RAJASTHAN
301411 RAJASTHAN
301001 RAJASTHAN
301707 RAJASTHAN
301709 RAJASTHAN
301402 RAJASTHAN
301411 RAJASTHAN
301713 RAJASTHAN
301708 RAJASTHAN
321633 RAJASTHAN
301408 RAJASTHAN
301422 RAJASTHAN
301706 RAJASTHAN
301404 RAJASTHAN
301413 RAJASTHAN
322218 RAJASTHAN
301408 RAJASTHAN
301019 RAJASTHAN
328007 RAJASTHAN
321001 RAJASTHAN
322025 RAJASTHAN

2315 01492-220122

PUNB0231500

2331 01492-260022

bo2315@
pnb.co.in
bo2331@
pnb.co.in
2333 05640-220032
bo2333@
pnb.co.in
2355 05640-252030
bo2355@
pnb.co.in
2356 05645-230012
bo2356@
pnb.co.in
2362 05641-252003
bo2362@
pnb.co.in
2364 01460-237202
bo2364@
pnb.co.in
2369 01464-222164
bo2369@
pnb.co.in
2461 ---bo2461@
pnb.co.in
2462 05644-255356
bo2462@
pnb.co.in
2463 0545 245131
bo2463@
pnb.co.in
2504 05642-244004
bo2504@
pnb.co.in
2547 01464-243022
bo2547@
pnb.co.in
2548 05642-234213
bo2548@
pnb.co.in
2618 05641-245362
bo2618@
pnb.co.in
2619 05644-224759
bo2619@
pnb.co.in
2676
bo2676@
pnb.co.in
2707 01494-246010
bo2707@
pnb.co.in
2725 05641-242045
bo2725@
pnb.co.in
2769 ---bo2769@
pnb.co.in
2946 01460-233315
bo2946@
pnb.co.in
2967 05644bo2967@
223915.225482
pnb.co.in
2975 0144bo2975@
2731092,2731823 pnb.co.in
3001 05644-272219
bo3001@
pnb.co.in
3004 01464-220085
bo3004@
pnb.co.in
3316 01464-247022
bo3316@
pnb.co.in
3319 01469-222043
bo3319@
pnb.co.in
3361 0144bo3361@
2886337,2886207 pnb.co.in
3543 01493-250259
bo3543@
pnb.co.in
3546 01494-240015
bo3546@
pnb.co.in
3547 01461-243003
bo3547@
pnb.co.in
3550 01469-233022
bo3550@
pnb.co.in
3551 01494-248049
bo3551@
pnb.co.in
3556 01494-512811
bo3556@
pnb.co.in
3558 01492-240139
bo3558@
pnb.co.in
3561 01464-249022
bo3561@
pnb.co.in
3563 01469-222056
bo3563@
pnb.co.in
3564 01494-235222
bo3564@
pnb.co.in
3565 01495-283307
bo3565@
pnb.co.in
3567 01464-248022
bo3567@
pnb.co.in
3568 07485 -250348pp bo3568@
pnb.co.in
3569 01464-250037
bo3569@
pnb.co.in
3572 01493-220935
bo3572@
pnb.co.in
3582 05646 262050
bo3582@
pnb.co.in
3583 05644-223603,
bo3583@
pnb.co.in
236926*
3584 05642-277171
bo3584@
pnb.co.in

PUNB0233100
PUNB0233300
PUNB0235500
PUNB0235600
PUNB0236200
PUNB0236400
PUNB0236900
PUNB0246100
PUNB0246200
PUNB0246300
PUNB0250400
PUNB0254700
PUNB0254800
PUNB0261800
PUNB0261900
PUNB0267600
PUNB0270700
PUNB0272500
PUNB0276900
PUNB0294600
PUNB0296700
PUNB0297500
PUNB0300100
PUNB0300400
PUNB0331600
PUNB0331900
PUNB0336100
PUNB0354300
PUNB0354600
PUNB0354700
PUNB0355000
PUNB0355100
PUNB0355600
PUNB0355800
PUNB0356100
PUNB0356300
PUNB0356400
PUNB0356500
PUNB0356700
PUNB0356800
PUNB0356900
PUNB0357200
PUNB0358200
PUNB0358300
PUNB0358400

598

BHARATPUR

KALSARA

599

BHARATPUR

PATHENA

600

BHARATPUR

SINSINI

601

BHARATPUR

602

BHARATPUR

603

BHARATPUR

GANGAPUR
CITY
BHIWADI,
INDUSTRIAL
KAROLI

604

BHARATPUR

605

BHARATPUR

606

BHARATPUR

607

BHARATPUR

608

BHATINDA

609

BHATINDA

610

BHATINDA

611

BHATINDA

612

BHATINDA

613

BHATINDA

614

BHATINDA

615

BHATINDA

616

BHATINDA

617

BHATINDA

618

BHATINDA

619

BHATINDA

620

BHATINDA

621

BHATINDA

622

BHATINDA

623

BHATINDA

624

BHATINDA

625

BHATINDA

626

BHATINDA

627

BHATINDA

628

BHATINDA

629
630

HINDAUN,
STATION ROAD
SAWAI
MADHOPUR
BAYANA,
GANDHI SEWA
ALWAR, DELHI
ROAD
ABOHAR MAIN

TEHSILBAYANA,
TEHSILWEIR,
TEHSILDEEG,BHA
NEAR BUS
STAND,
K-159
PHASE I
NEAR
SANTOSHI
STATION
ROAD,
RANTHAM
BOR
GANDHI
SEWA
CHEMBER
BHAWAN,
ABOHAR

AHMEDGARH
MANDI
BARNALA MAIN

AHMEDGA
RH MANDI
MAIN
BAZAR,
BATHINDA MAIN, BANK
BANK STREET
STREET,B
BUDHLADA
BUDHLAD
A
DHURI MAIN
DHURI
MAIN
FARIDKOT CITY FARIDKOT
CITY FEROZEPUR
FIROZPUR
CANTT.
CANTTFIROZPUR
FEROZEPUR
CITY CITY
FAZILKA MAIN
FAZILKA 152133
GIDDERBAHA
GIDDERBA
HAJALALABAD
JALALABA
WEST
D WESTJAITU MANDI
JAITU
MANDIKOTKAPURA
KOTKAPU
RA-151204
MALERKOTLA
MAIN
MAIN
BAZAR,
MANSA
MANSA
MUKTSAR MAIN MUKTSAR 152004
MALOUT MANDI MALOUT
MANDI NATHANA
NATHANA

321409 RAJASTHAN

3587 05648-244023

321615 RAJASTHAN

3589 05643-234292

321302 RAJASTHAN

3590 05641-233015

322201 RAJASTHAN

3896 07463-232004

301019 RAJASTHAN
322241 RAJASTHAN

3993 01493222551,224754*
4069 07464-220187

322230 RAJASTHAN

4161 07469-234922

332001 RAJASTHAN

4523 07462-224753

321401 RAJASTHAN

4648 05648-223769

301001 RAJASTHAN

6067 0144-2738152,
2738151
1 01634-234545,

152116

PUNJAB

148021

PUNJAB

148101

PUNJAB

151005

PUNJAB

151502

PUNJAB

148024

PUNJAB

151203

PUNJAB

152001

PUNJAB

152202

PUNJAB

152133

PUNJAB

152101

PUNJAB

152024

PUNJAB

151202

PUNJAB

151204

PUNJAB

7 01675-240010,
245353
44 01679243343,230043
50 0164-2252717,
2252008
78 98724-22030

bo3587@
pnb.co.in
bo3589@
pnb.co.in
bo3590@
pnb.co.in
bo3896@
pnb.co.in
bo3993@
pnb.co.in
bo4069@
pnb.co.in
bo4161@
pnb.co.in
bo4523@
pnb.co.in
bo4648@
pnb.co.in
bo6067@
pnb.co.in
bo0001@
pnb.co.in
bo0007@
pnb.co.in
bo0044@
pnb.co.in
bo0050@
pnb.co.in
NA

140 01675220245,220045
168 01639-250047,
250003
171 01632246855,242351
172 01632220386,220718
174 01638262168,267701
193 01637-230051

bo0140@
pnb.co.in
bo0168@
pnb.co.in
bo0171@
pnb.co.in
bo0172@
pnb.co.in
bo0174@
pnb.co.in
NA

NO

PUNB0017400

NO

PUNB0019300

bo0239@ NO
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0023900

bo0273@
pnb.co.in
bo0309@
pnb.co.in
bo0313@
pnb.co.in
bo0330@
pnb.co.in
bo0337@
pnb.co.in
NA

BHATINDA
BHATINDA

639

BHATINDA

640

BHATINDA

641

BHATINDA

642

BHATINDA

643

BHATINDA

PUNB0004400

2251875

PUNB0005000

NO

PUNB0007800

01675-220245

PUNB0014000

NO

PUNB0016800

NO

PUNB0017100

NO

PUNB0017200

NA

NO

PUNB0040300

bo0419@ NO
pnb.co.in
NA
01676-223029

PUNB0041900

PUNJAB

638

PUNB0000700

01679-243343

403 01651-220027

PUNJAB

637

01675-245353

PUNJAB

151504

BHATINDA

PUNB0000100

PUNJAB

148101

BHATINDA

PUNBO606700

NO

151103

PUNJAB

635

PUNB0464800

151101

PUNJAB

636

N.A.

PUNJAB

142047

BHATINDA

-

PUNJAB

148028

BHATINDA

PUNB0452300

152107

ZIRA

633

PUNB0416100

152004

BHATINDA

634

PUNB0406900

PUNJAB

BHATINDA

BHATINDA

PUNB0399300

PUNJAB

419 01672233254,232038,23
438 01676220029,223029
476 01632-250739

BHATINDA

PUNB0389600

148023

PUNJAB

631

PUNB0359000

151505

148001

632

PUNB0358900

239 01638250031,250513
246 01635230681,230991
273 01635220014,221392
309 01675253029,252529
313 01652222025,220425
330 01633262409,262359
337 01637262075,262975
371 0164-2750333

RAMPURA PHUL RAMPURA
PHUL
SANGRUR MAIN PATIALA
GATE,
SUNAM
SUNAM
ZIRA 142047
AMARGARH
AMARGAR
H
BHIKHI
V.P.O. :
BHIKHI
FARIDKOT
FARIDKOT
CANTT
CANTT DHANAULA
DHANAUL
A
FEROZEPUR,
FIROZPUR
TANKANWALI
,TANKANW
LONGOWAL
LONGOWA
L
LAMBI
LAMBI 152113
LADHUKA
LADHUKA
MANDI
MANDI MANDI, AMIN
MANDI
GANJ
AMIN
PAKKA KALAN
PAKKA
KALAN
SANGAT MANDI SANGAT
MANDI
SARDULGARH
SARDULG
ARH
SHERPUR
SHERPUR

PUNB0358700

PUNB0024600

NO

PUNB0027300

01675-252529

PUNB0030900

01652-220425

PUNB0031300

NO

PUNB0033000

NO

PUNB0033700

NO

PUNB0037100

PUNB0043800

510 01675-284236

bo0476@ NO
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0051000

546 01652-275537

NA

PUNB0054600

NO

PUNB0047600

151203

PUNJAB

601 01639-250030

NA

NO

PUNB0060100

148105

PUNJAB

611 01679-263448

NA

NO

PUNB0061100

bogb0654 NO
@pnb.co.i
NA
NO

PUNB0075400

152002

PUNJAB

654 01632-242472

148106

PUNJAB

754 01672-283545

PUNB0065400

152113

PUNJAB

755 01637-240308

NA

NO

PUNB0075500

152123

PUNJAB

759 01638-221138

NA

NO

PUNB0075900

152033

PUNJAB

783 01638-247028

NA

NO

PUNB0078300

151401

PUNJAB

844 01655-246015

NA

NO

PUNB0084400

151401

PUNJAB

852 0164-2426248

NA

NO

PUNB0085200

151507

PUNJAB

853 01659-250053

NA

NO

PUNB0085300

148025

PUNJAB

856 01675-233224

NA

NO

PUNB0085600

644

BHATINDA

645

BHATINDA

646

BHATINDA

647

BHATINDA

648

BHATINDA

649

BHATINDA

650

BHATINDA

651

BHATINDA

652

BHATINDA

FIROZSHA
H - 152052
SANDE HASHAM SANDE
HASHAM TIBBIKHURD
TIBBIKHUR
DHAMAD
HAMAD152024
BHAGSAR
BHAGSAR 152026
BHUCHO
VILL.
KHURD
BHUCHO
BALLUANA
BALLUANA
-152001
BARETTA
GRAIN
MARKET,
BOREWAL
BOREWAL

653

BHATINDA

HIRON KALAN

654

BHATINDA

655

BHATINDA

656

BHATINDA

657

BHATINDA

658

BHATINDA

659

BHATINDA

660

BHATINDA

661

BHATINDA

662

BHATINDA

663

BHATINDA

664

BHATINDA

665

BHATINDA

FEROZESHAH

HIRON
KALAN
MAGHANIA
VPO:
MAGHANIA
(Reond Kalan)
RAM SARA
RAM SARA
-152120
HARI KE KALAN HARIKE
KALANSAILBRAH
SAILBRAH
CHATHA
NANHERA
KANGANWAL

VPO
CHATHA
KANGANW
AL
RANJIT GARH
RANJIT
GARH VILL CHAK
CHAK RULDU
RULDU
SINGH WALA
LUBANIANWALI LUBANIAW
ALI LAKHEWALI
LAKHEWA
MANDI
LI MUKTSAR, NEW MUKTSAR.
GRAIN MARKET NEW
BATHINDA,
ARYA
ARYA SAMAJ
SAMAJ
GOBINDPURA
GOBINDP
URA,
GHALLU
GHALLU152122
KULRIAN
KULRIAN

666

BHATINDA

667

BHATINDA

668

BHATINDA

669

BHATINDA

670

BHATINDA

671

BHATINDA

672

BHATINDA

KHUIAN
SARWAR
KHOSA DAL
SINGH
KOHAR SINGH
WALA(GURUHA
KUNDAL

673

BHATINDA

AMIRKHAS

674

BHATINDA

MAUR NABHA

675

BHATINDA

NIHALKHERA

676

BHATINDA

PANJKOSI

677

BHATINDA

TALLEWAL

678

BHATINDA

THIKRI WALA

679

BHATINDA

680

BHATINDA

681

BHATINDA

682

BHATINDA

683

BHATINDA

684

BHATINDA

685

BHATINDA

686

BHATINDA

687

BHATINDA

688

BHATINDA

689

BHATINDA

KHUIAN
SARWARKHOSA
DAL
KOHAR
SINGH
KUNDAL152116
AMIR
KHAS MAUR
NABHA
NIHALKHE
RA PANJKOSI 152129
TALLEWAL

THIKRI
WALA
BADHAI
BADHAI152026
FARIDKOT, MAIN FARIDKOT,
BAZAR
MAIN BZR.MUKTSAR.
MUKTSAR,
SADAR BAZAR SADAR
MALOUT, LOHA MALOUT
BAZAR
LOHA
ABOHAR,
GOSHALA
GOSHALA RD
RD
FAZILKA, CYCLE FAZILKA,C
YCLE BZR
BAZAR
FIROZPUR
FEROZEPUR,
BAGDADI GATE ,BAGDADI
LADHUWA
LADHUWALA
LA UTTAR UTTAR
BATHINDA, CIVIL CIVIL
LINES
LINES,BAT
KIKAR
BATHINDA,
KIKKAR BAZAR BAZAR,BA
KOTHA GURU
VILL.KOTH
A GURU

152052

PUNJAB

1000 01632-254041

NA

NO

PUNB0100000

152001

PUNJAB

1065 01632-272037

NA

NO

PUNB0106500

152001

PUNJAB

1078 01632-275753

NA

NO

PUNB0107800

152024

PUNJAB

1154 01632-260070

NA

NO

PUNB0115400

152026

PUNJAB

1234 01633-272219

NA

NO

PUNB0123400

151109

PUNJAB

1246 0164-2741029

NA

NO

PUNB0124600

152001

PUNJAB

1247 01634-256060

NA

NO

PUNB0124700

151501

PUNJAB

1266 01652-242050

PUNB0126600

151502

PUNJAB

1283 01652-283300

bogb1266 NO
@pnb.co.i
NA
NO

PUNB0128300

151504

PUNJAB

1331 01652-271076

NA

NO

PUNB0133100

147001

PUNJAB

1332 01652-259119

NA

NO

PUNB0133200

152120

PUNJAB

1334 01634-278023

NA

NO

PUNB0133400

152025

PUNJAB

1337 01633-279730

NA

NO

PUNB0133700

151104

PUNJAB

1358 01651-230165

NA

NO

PUNB0135800

148028

PUNJAB

1368 01676-282713

NA

NO

PUNB0136800

148020

PUNJAB

1369 01675-247236

NA

NO

PUNB0136900

152002

PUNJAB

1372 01633-281707

NA

NO

PUNB0137200

151401

PUNJAB

1430 0164-2423662

NA

NO

PUNB0143000

152026

PUNJAB

1696 01633-253058

NA

NO

PUNB0169600

152026

PUNJAB

1811 01633-274263

NA

NO

PUNB0181100

152004

PUNJAB

1812 01633-260112

NA

NO

PUNB0181200

151005

PUNJAB

PUNB0181300

151102

PUNJAB

1813 0164bo1813@ NO
2237487,235592,9 pnb.co.in
1912 0164-2754103
NA
NO

PUNB0191200

152122

PUNJAB

1924 01638-235005

NA

NO

PUNB0192400

151501

PUNJAB

2341 01652-247147

NA

NO

PUNB0234100

152128

PUNJAB

2343 01634-267039

NA

NO

PUNB0234300

152052

PUNJAB

2360 01632-261004

NA

NO

PUNB0236000

152002

PUNJAB

2361 01632-230196

NA

NO

PUNB0236100

152116

PUNJAB

2363 01634-253323

NA

NO

PUNB0236300

152024

PUNJAB

2438 01638-250394

NA

NO

PUNB0243800

148108

PUNJAB

2564 01679-276216

NA

NO

PUNB0256400

152122

PUNJAB

2706 01638-230046

NA

NO

PUNB0270600

152129

PUNJAB

2906 01634-272023

NA

NO

PUNB0290600

148028

PUNJAB

3308 01679-227827

NA

NO

PUNB0330800

148101

PUNJAB

3309 01679-280203

NA

NO

PUNB0330900

152026

PUNJAB

3441 01633-278307

NA

NO

PUNB0344100

151203

PUNJAB
PUNJAB

bo3442@ NO
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0344200

152004

3442 01639250065,256622
3444 01633-260284

PUNB0344400

152107

PUNJAB

3446 01637-262455

NA

NO

PUNB0344600

152116

PUNJAB

3449 01634-221043

PUNB0344900

PUNJAB

NO

PUNB0345100

152002

PUNJAB

3451 01638262108,262109
3452 01632-220374

NO

PUNB0345200

152024

PUNJAB

3453 01633-278370

bo3449@
pnb.co.in
bo3451@
pnb.co.in
bo3452@
pnb.co.in
NA

NO

152133

NO

PUNB0345300

151001

PUNJAB

3467 0164-2240094

PUNB0346700

151005

PUNJAB

151205

PUNJAB

bo3467@ NO
pnb.co.in
3468 0164bo3468@ NO
2237493,2239487 pnb.co.in
3469 01651-257521
NA
NO

PUNB0346800
PUNB0346900

690

BHATINDA

691

BHATINDA

692

BHATINDA

693

BHATINDA

694

BHATINDA

695

BHATINDA

696

BHATINDA

697

BHATINDA

BHAGTA

VILL.
BHAGTA,
BARNALA,
HANDIYA
HANDIYA BAZAR BAZAR,
BHUTAL KALAN BHUTAL
KALAN
DHADRIAN
DHADRIAN
DHURI, LOHA
MANDI
GAGA

698

BHATINDA

MALERKOTLA,
SADAR BAZAR
SANGRUR,
COURT ROAD
SANGHERA

699

BHATINDA

TAPA

700

BHATINDA

701

BHATINDA

RAMAN, DISTT.
BHATINDA
MOONAK

702

BHATINDA

703

BHATINDA

704

BHATINDA

705

BHATINDA

706

BHATINDA

707

BHATINDA

708

BHATINDA

709

BHATINDA

710

BHOPAL

711

BHOPAL

BARNALA,
ABHISHEK
SANGRUR, BHAI
GURDAS
BHOPAL,
MARWARI ROAD
BETUL

712

BHOPAL

HARDA

713

BHOPAL

ITARSI

ABOHAR, DAV
COLLEGE
VILLAGE
RAMSARA
MALOUT, DAV
COLLEGE
FARIDKOT, MGM
SR.SEC.
FEROZEPUR,
RSD COLLEGE
SANGRUR

714

BHOPAL

715

BHOPAL

716

BHOPAL

GWALIOR, L
NAYA BAZAR
GWALIOR L
SARAFA BAZAR
MORAR

717

BHOPAL

SEHORE

718

BHOPAL

AMLA DEPOT

719

BHOPAL

AMLAHA

720

BHOPAL

BAIRAGARH

721

BHOPAL

722

BHOPAL

BHOPAL, TT
NAGAR
BASAI

723

BHOPAL

BARONI KHURD

724

BHOPAL

DATIA

725

BHOPAL

DORAHA

726

BHOPAL

GANJ BASODA

727

BHOPAL

INDERGARH

728

BHOPAL

MASOODPUR

729

BHOPAL

PIPARIYA

730

BHOPAL

SEONDHA

731

BHOPAL

UNNAO

732

BHOPAL

VIDISHA

733

BHOPAL

JHARKHEDA

734

BHOPAL

DUNAWA

735

BHOPAL

BHOPAL,
HAMIDIA ROAD

LOHA
MANDI ,
VILL.GAGA
PO:
MALERKO
TLA
COURT
ROAD,
SANGHER
A
TAPA
RAMAN,
DISTT.
MOONAK,
DISTT.
DAV
COLLEGE,
RAMSARA,
POST
DAV
COLLEGE
MGM
SR.SEC.
OUTSIDE
MAKHU
SPECIALIS
ED
ABHISHEK
INDUSTRI
BHAI
GURDAS
DISTT.
BHOPAL
PO.
BETUL,
DISTT.
HARDA
DISTT.
HOSHANG
DISTT.
GWALIOR
DISTT.
GWALIOR
DISTT.
GWALIOR
PO.
SEHORE,
PO.
BADAKHI,
VILL. & PO.
AMLAHA,
DISTT.
BHOPAL
DISTT.
BHOPAL
VILLAGE
BASAI ,
VILLAGE &
PO.
DISTT.
DATIA
PO.
DORAHA,
DISTT.
VIDISHA
DISTT.
DATIA
TH.
GANJBAS
DISTT.
HOSHANG
DISTT.
DATIA
DISTT.
DATIA
DISTT.
VIDISHA
DISTT.
SEHORE
VILLAGE &
PO.
DISTT.
BHOPAL

151206

PUNJAB

3470 01651-257743

NA

NO

PUNB0347000

148101

PUNJAB

bo3471@ NO
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0347100
PUNB0347200

148041

PUNJAB

3471 01679230044,231344
3472 01676-256033

148106

PUNJAB

3473 01672-288077

NA

NO

PUNB0347300

148024

PUNJAB

3474 01675-220073

NA

NO

PUNB0347400

148031

PUNJAB

3475 01676-272753

NA

NO

PUNB0347500

148023

PUNJAB

3476 01675-253233

PUNB0347600

148001

PUNJAB

3477 01672-234059

PUNB0347800

148113

PUNJAB

3478 01679-230702

bo3476@ NO
pnb.co.in
bo3477@ NO
pnb.co.in
NA
NO

148108

PUNJAB

3479 01679-272085

NA

NO

PUNB0347900

151301

PUNJAB

4055 01655-241717

NA

NO

PUNB0405500

148033

PUNJAB

4443 01676-277447

NA

NO

152116

PUNJAB

4669 01634-221460

bo4669@
pnb.co.in
bo4768@
pnb.co.in
bo4827@
pnb.co.in
bo4828@
pnb.co.in
bo4829@
pnb.co.in
bo4873@
pnb.co.in
bo4877@
pnb.co.in
bo4878@
pnb.co.in
bo0054@
pnb.co.in
bo0081@
pnb.co.in
bo0208@
pnb.co.in
bo0214@
pnb.co.in
bo0290@
pnb.co.in
bo0291@
pnb.co.in
bo0328@
pnb.co.in
bo0447@
pnb.co.in
NA

N.A.

NA

NA

PUNB0050600

NA

NA

NA

PUNB0052600

bo0563@
pnb.co.in
bo0591@
pnb.co.in
NA
NA

2643605 NA

PUNB0056300

N.A.

PUNJAB

4768 01655-242718

152107

PUNJAB

4827 01637-262652

151203

PUNJAB

4828 01639-250051

152002

PUNJAB

4829 01632-221673

148001

PUNJAB

4873 01672-232138

148101

PUNJAB

4877 01679-230070

PUNJAB

4878 01672-278020

148001

460553
466113

475661
475686

466661

475675
464221
461775
475682
475671
464001
466661
460663
462001

MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH

54 0755-2543798
81 07141-234324
208 07577-222030
214 07572-241935
290 0751-2434431/
2320645
291 0751-2452245/
2636827
328 0751-2367433
447 07562-226047
506 07147-288121 /
285247
526 07562-265434
563 0755-2641542
591 0755-2552426 /
2558033
597 07522-289215

PUNB0347700

PUNB0444300
N.A.

PUNB0466900

N.A.

N.A.

PUNB0476800

-

-

PUNB0482700

-

-

PUNBO482800

-

-

PUNBO482900

01672-233238

-

PUNBO487300

-

-

PUNBO487700

-

-

PUNBO487800

2543114 NA

PUNB0005400

NA

NA

PUNB0008100

NA

NA

PUNB0020800

NA

NA

PUNBINB PUNB0021400
BITR
2321017 NA
PUNB0029000
2636827 NA

PUNB0029100

2368328 NA

PUNB0032800

NA

PUNB0044700

2552426 NA

PUNB0059100

NA

PUNB0059700

599 07522-269225

NA

NA

NA

PUNB0059900

638 07522-236453

bo0638@
pnb.co.in
NA
NA

233950 NA

PUNB0063800

NA

PUNB0064300

NA

PUNB0068000

698 07521-274331

bo0680@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0069800

787 07594-228222

NA

NA

NA

PUNB0078700

818 07576-222083

bo0818@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0081800

866 07521-271233

NA

PUNB0086600

882 07522-266525

NA

NA

NA

PUNB0088200

887 07592-232996 /
233492
1046 07562-269741

bo0887@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0088700

NA

PUNB0104600

1057 07147-257135

NA

NA

PUNB0105700

1222 0755-2740126 /
2740439

bo1222@
pnb.co.in

2740439 NA

PUNB0122200

643 07562-261431
680 07594-220080

NA

736

BHOPAL

737

BHOPAL

738

BHOPAL

739

BHOPAL

BHOPAL,
GOVINDPURA
BANAPURA
BHOPAL, NEW
MARKET
BHAURA

740

BHOPAL

GORAGHAT

741

BHOPAL

742

BHOPAL

743

BHOPAL

BANMORE,
INDUSTRIAL
BHOPAL, HABIB
GANJ
KASBA BAGROD

744

BHOPAL

BHILKHERIA

745

BHOPAL

BHAGUAPURA

746

BHOPAL

DHIRPURA

747

BHOPAL

PATAI

748

BHOPAL

DAHUA

749

BHOPAL

NAPLA KHEDI

750

BHOPAL

751

BHOPAL

752

BHOPAL

753

BHOPAL

BHOPAL,
JUMERATI
GWALIOR
HAZIRA
DATIA,
MUNICIPAL
SUNARI

754

BHOPAL

HOSHANGABAD

755

BHOPAL

756

BHOPAL

RANIPUR (TAWA
NAGAR)
TEMAGAON

757

BHOPAL

BHOPAL RCC

758

BHOPAL

UHAR

759

BHOPAL

VEERPUR

760

BHOPAL

BAGCHINI

761

BHOPAL

DHOBNI

762

BHOPAL

PATHROTA

763

BHOPAL

764

BHOPAL

765

BHOPAL

GWALIOR,
CHETAKPURI
BHOPAL, NEHRU
NAGAR
SIRONJ

766

BHOPAL

767

BHOPAL

768

BHOPAL

769

BHOPAL

770

BHOPAL

771

BHOPAL

BHOPAL,
MULLICK
HATHWAS,
PIPRAIYA
BHOPAL,
SHAHPURA
ITARSI,
BHILAKHERI
GWALIOR,
JAYENDRA
THARET

772

BHOPAL

ASHTHA

773

BHOPAL

774

BHOPAL

VIDISHA SSL
JAIN COLLEGE
MORENA

775

BHOPAL

RAISEN

776

BHOPAL

777

BHOPAL

778

BHOPAL

779

BHOPAL

BHOPAL,
AYODHYA
BHOPAL,
BERASIA ROAD
MANDIDEEP,
NAHAR
SHEOPUR

780

BHUBANESHW CUTTACK, BUXI
AR
BAZAR
BHUBANESHW ROURKELA
AR

781

DISTT.
BHOPAL
DISTT.
HOSHANG
DISTT.
BHOPAL
VILLAGE &
PO.
DISTT.
DATIA
A.B.
ROAD,
PLOT
NO.66,
DISTT.
VIDISHA
PO.
KOLUA
PO.
BHAGUAP
PO.
GOHNA,
DISTT.
GWALIOR
VILLAGE &
PO.
PO.
NAPLAKHE
DISTT.
BHOPAL
PO.
HAZIRA,
DISTT.
DATIA
DISTT.
DATIA
DISTT.
HOSHANG
PO. TAWA
NAGAR,
PO.
TEMAGAO
DISTT.
BHOPAL
TH.
GANJBAS
PO.
VEERPUR,
DISTT.
MORENA
PO.
SAHASRA
TH. ITARSI,
DISTT.
DISTT.
GWALIOR
DISTT.
BHOPAL
DISTT.
VIDISHA
DISTT.
BHOPAL
PO.
HATHWAS,
DISTT.
BHOPAL
PO. NEW
YARD,
DISTT.
GWALIOR
VILLAGE &
PO.
VILL. & PO.
ASHTA,
DISTT.
VIDISHA
NEAR
GOVT.
8,
MUKHERJ
SHOP
NO.4,5,6
BERASIA
ROAD,
NAHAR
SPINNING
NEAR
PWD REST
PO BUXI
BAZAR
STEEL
TOWNSHI

462023

753 001

MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
ORISSA

769 005

ORISSA

461221
462003
460440
475668
476444
462011
464001
462041
475673
475661
474001
460663
486001
462001
474004
475661
475661
461001
461551
461228
462003
464221
466111
476219
NA.
461445
474009
462003
464228
462001
461775
462016
461115
474009
475661
466116
464001
476001
464551
462041
462038
464993
476337

1257 0755-2601034 /
258633
1258 07570-224366

bo1257@
pnb.co.in
NA
NA

2784769 NA

PUNB0125700

NA

PUNB0125800

1276 0755-2571845
/2554665
1296 07146-275031

bo1276@
pnb.co.in
NA
NA

2553659 PUNBINB PUNB0127600
BBNW
NA
PUNB0129600

1300 07522-282646

NA

NA

NA

PUNB0130000

1301 07532- 255510

NA

PUNB0130100

1305 0755-2765578 /
2572694
1375 07594-225220

bo1301@ NA
pnb.co.in
bo1305@
pnb.co.in
NA
NA

1378 0755-2852624

NA

1379 07521-272205

NA

1385 07522-267324

2552504 NA

PUNB0130500

NA

PUNB0137500

NA

NA

PUNB0137800

NA

NA

PUNB0137900

NA

NA

NA

PUNB0138500

1389 07526-225713

NA

NA

NA

PUNB0138900

1390 07147-254682

NA

NA

NA

PUNB0139000

1447 07562-268402

NA

NA

NA

PUNB0144700

1673 0755-2543053

2536621 NA

PUNB0167300

2450382 NA

PUNB0190900

NA

PUNB0193500

1987 07522-282634

bo1673@
pnb.co.in
bo1909@
pnb.co.in
bo1935@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0198700

2009 07574-253253 /
252913
2040 07572-272806

bo2009@
pnb.co.in
NA
NA

252913 NA

PUNB0200900

NA

PUNB0204000

2443 07573-232702

NA

NA

NA

PUNB0244300

2670 0755-2573771

2552251 NA

PUNB0267000

2671 07572-237599

rccbhopal
@pnb.co.i
NA
NA

NA

PUNB0267100

2672 0755-2669331

NA

NA

NA

PUNB0267200

1909 0751-2421156
1935 07522-237508

2681 07532-237341

NA

NA

NA

PUNB0268100

2764 N.Available

NA

NA

NA

PUNB0276400

2915 07572-261120

NA

NA

NA

PUNB0291500

2964 0751-2434409
/2326964
2965 0755-2768339

bo2964@ NA
pnb.co.in
bo2965@
pnb.co.in
bo3117@ NA
pnb.co.in
bo3227@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0296400

2770090 NA

PUNB0296500

3117 07591-253001
3227 0755-2535760
3228 07576-220273
3229 0755-2463073
3230 07572-265017
3237 0751-2322641 /
2320379
3307 07521-273263
3879 07560-243356
4048 07592-235086 /
235908
4896 07532-230204

bo3229@
pnb.co.in
bo3230@ NA
pnb.co.in
bo3237@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0311700

2533954 NA

PUNB0322700

NA

PUNB0322800

2468830 NA

PUNB0322900

NA

PUNB0323000

2320379 NA

PUNB0323700

NA

PUNB0330700

bo3879@ NA
NA
pnb.co.in
bo4048@
235908 NA
pnb.co.in
07532-230204 -

PUNB0387900
PUNB0404800
PUNBO489600

4897 07482-222508

-

07482-222508

-

PUNBO4897

4971 0755-2750275

-

0755-2750275

-

PUNBO497100

6014 0755-2731339

-

0755-2731339

-

PUNBO601400

6015 07480-232605

-

-

-

PUNBO601501

6132 07530-220700

-

07530-220700

N.A.

PUNBO613200

99 0671-2421896
410 0661-2648421

bo0099@ 0671-2423433
pnb.co.in
bo0410@
pnb.co.in

PUNB0009900
PUNB0041000

782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827

BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR

SAMBALPUR

VEER
SURENDR
BHUBANESHWA 122A,
R, STATION
STATION
BHADRAK
KADAMBE
DA, PO
BERHAMPUR
BARABAZA
R, PO
BANTH
VILL + PO
BANTH
GOP
VILL + PO
GOP,
NAGPUR
VILL + PO
NAGPUR
LAIKERA
VILL + PO
LAIKARA
HOTEL
PARADEEP
(PORT TOWN)
ARISTOCA
JATNI
MAIN
ROAD, PO
JHARSUGUDA
JHANDA
CHAWK,
GOBINDAP
SALIA DAM
UR
COLONY
KISSEN NAGAR PO
KISSEN
BANKI
BANKI
BAZAR,
DARPAN
VILLKHANDIAB
MANESWAR
VILL + PO
MANESWA
PARMANPUR
VILL
SASAN,
BADRAMA
CHIRA
MOHULI,
GUNDURICHUA PO
JAMANKIR
LABANYAGARH VILL
LABANYA
MANDAR BASTA PO
GARTHAS
TALATUMBA
PO DEULI,
VIA
KOMAND
VILL
KOMAND,
SARALAPADAR PARIMALA,
VIA
PAIKARAPUR
PO
PATPUR,
NODHANA
PO
KULIANA
PURI
STATION
CHAKRATIRTHA RD, PO
CHAITANA
VILL + PO
CHAITANA
BHUBNESHWAR OSHB
,
COLONY,
TENDABADI
PO
POIBARI,
BALASORE
O T ROAD,
PO
SUNDER GARH PO
SUNDERG
KANTALA
PO
PALLAHAR
SATMILE
PO
DUDURKO
CUTTACK,
BAJAJ
CHOWDHRY
HOUSE,
HARIPURHAT
PO
HARIPUR
BIRANARASING PO
HPUR
BIRANARA
PO
BIRAHARE
BIRAHARE
KRISHNAPUR
BHUBNESHWR, 29
BAPUJI NAGAR JANAPATH
CHANDAKA
VILL + PO
CHANDAK
GOPINATHPUR VILL + PO
GOPINATH
PURI GRAND
GRAND
ROAD
ROAD, PO
CHATRACHAKA VILL + PO
CHATRA
DA
BALIPUT
VILL + PO
BALIPUT,
BRAJRAJ
PO
NAGAR
LAMTIBAH
BARGARH
AMBIKA
COMPLEX,

768 001

ORISSA

442 0663-2520217

751 001

ORISSA

553 0674-2534296

bo0442@ 0671-2401988
pnb.co.in
bo0553@ 0674-2534314
pnb.co.in
bo1223@
pnb.co.in
bo1271@
pnb.co.in

PUNB0044200

756 100

ORISSA

1223 06784-250844

760 002

ORISSA

1271 0680-2251758

756 120

ORISSA

1272 06784-263137

PUNB0127200

752 110

ORISSA

1902 06758-257436

PUNB0190200

PUNBINB PUNB0055300
BBBN
PUNB0122300
PUNB0127100

752 110

ORISSA

2044 06758-234128

PUNB0204400

768 215

ORISSA

2062 06645-282008

PUNB0206200

754 142

ORISSA

2166 06722-222718

752 050

ORISSA

2210 0674-2490802

768 201

ORISSA

2218 06645-272652

752 031

ORISSA

2255 06756-223121

PUNB0225500

754 131

ORISSA

2317 0671-2359524

PUNB0231700

770 046

ORISSA

2445 0661-2615002

PUNB0244500

755 044

ORISSA

2447 06725-220317

PUNB0244700

768 120

ORISSA

2520 06681-238912

PUNB0252000

768 200

ORISSA

2698 0663-263226

PUNB0269800

bo2166@
pnb.co.in
bo2210@
pnb.co.in
bo2218@
pnb.co.in

PUNB0216600
PUNB0221000
PUNB0221800

768 107

ORISSA

2699 06649-234226

PUNB0269900

768 107

ORISSA

2741

PUNB0274100

768 215

ORISSA

2743

PUNB0274300

752 060

ORISSA

2771 06755-244028

PUNB0277100

752 064

ORISSA

2774 06755-247112

PUNB0277400

752 090

ORISSA

2790 06753-266018

PUNB0279000

671 016

ORISSA

2812 06817-240219

PUNB0281200

6649231026

754 284

ORISSA

2837 0671-2352990

PUNB0283700

757 030

ORISSA

2884 06791-224695

PUNB0288400

752 002

ORISSA

2891 06752-223721

752 002

ORISSA

2969 06752-246606

751 016

ORISSA

2977 0674-2742756

752 084

ORISSA

2984 956757-220132

756 001

ORISSA

3039 06782-263625

bo2891@
pnb.co.in

PUNB0289100
PUNB0296900

bo2977@
pnb.co.in

PUNB0297700
PUNB0298400

bo3039@
pnb.co.in

PUNB0303900

770 001

ORISSA

3133 06622-272260

PUNB0313300

759 119

ORISSA

3215 06765-279636

PUNB0321500

759 020

ORISSA

3216 06732-254409

753 001

ORISSA

3217 0671-2619122

PUNB0321600
bo3217@ 0671-2622940
pnb.co.in

PUNB0321700

755 009

ORISSA

3218 06725-271046

PUNB0321800

752 024

ORISSA

3219 06752-274426

PUNB0321900

752 087

ORISSA

3220 06752-223487

751 009

ORISSA

3221 0674-2533080

754 015

ORISSA

3222 0674-2384624

752 002

ORISSA

3223 06752-223321

752 001

ORISSA

3224 06752-223572

PUNB0322000
bo3221@ 0674-2532197
pnb.co.in

PUNB0322100
PUNB0322200
PUNB0322300

bo3224@ 0674-2742756
pnb.co.in

PUNB0322400

754 289

ORISSA

3225 06727-263828

PUNB0322500

752 002

ORISSA

3226

PUNB0322600

768 230

ORISSA

4019 06645-243300

768 028

ORISSA

4020 06646-234081

6752325144

PUNB0401900
bo4020@
pnb.co.in

PUNB0402000

828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873

BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESHW
AR
BHUBANESWA
R
BHUBANESWA
R
BHUBANESWA
R
BHUBANESWA
R
BHUBANESWA
R
BHUBANESWA
R
BIHAR SHARIF

KEONJHAR

758 001

ORISSA

4076 06766-255019

BHUBANESWAR,
SAHEED NAGAR
BHUBNESHWAR
, RPRC
ANUGUL

MADHAPU
R, PO
PLOT NO,.
638,
EKAMRA
KANAN,IR
KANCHAN
TALKIES
BARBIL
STATION
RD., PO:
BARIPADA
KMBM
SAHI.
DUBURI
DUBURI,
PO:
BANDHABAHAL MAHANADI
COAL
BERHAMPUR,
CHRISTIA
CHRISTIAN
N
PHULBANI
GANESH
BAZAR,
DARINGBARI
MAIN
ROAD,
BALANGIR
CLUB
PARA,
BHAWANIPATNA MANIKES
WARI
RAYAGADA
GAJAPATI
JUNCTION
CUTTACK, THE THE
SAMAJ
SAMAJ,
DHENKANAL
MEDICAL
ROAD,
NAYAGARH
COLLEGE
ROAD,
BONAI
NEAR
BANESWA
KENDRAPARA
AMBER
MARKET
SONEPUR
MAIN
ROAD,
ASKA
KALINGA
ROAD,
BARBIGHA
NEAR SBI,
SARMERA
BIHAR SHARIF GIRIAK
PATNA
RANCHI
BIHAR SHARIF HASUA
HASUA,DI
ST.BIHAR SHARIF NOORSARAI
NOORSAR
AI,DIST.BIHAR SHARIF SOHSARAI
SOHSARAI
,BLOCK:
BIHAR SHARIF RAHUI
RAHUI,DIS
T.BIHAR SHARIF RAJAULI
RAJAULI,D
IST.BIHAR SHARIF ASTHAWAN
ASTHAWA
N,DIST.BIHAR SHARIF AKBARPUR
AKBARPU
NAWADAH
R
BIHAR SHARIF SHAHPUR
BLOCK:
NAWADAH
WARISALI
BIHAR SHARIF THALPOSE
PO
:BHATA,
BIHAR SHARIF BIHAR SHARIF
BHADANI
MKT.,
BIHAR SHARIF BIND
BIND,BLO
CK BIHAR SHARIF CHANDI
MAIN
ROAD,
BIHAR SHARIF DHAMAUL
DHAMAUL
,DIST.BIHAR SHARIF TELHARA
TELHARA,
DIST.BIHAR SHARIF TILAKPUR
TILAKPUR,
DIST:LAKH
BIHAR SHARIF GOPALPUR
GOPALPU
R,DIST:LA
BIHAR SHARIF SARARI
SARARI.DI
ST.BIHAR SHARIF SIJOURI
BLOCK:
KIKANDRA
BIHAR SHARIF MAHAPUR
MAHAPUR,
DIST.BIHAR SHARIF GOBINDPUR
GOBINDP
UR,DIST.BIHAR SHARIF BARHAT
BLOCKLAXMIPUR
BIHAR SHARIF NAZARDIH
BLOCK:
NAZARDIH
BIHAR SHARIF TEAR
BLOCK AKBARPU

751 007

ORISSA

4077 0674-2520349

751 015

ORISSA

4188 0674-2554916

759122

ORISSA

4616

758035

ORISSA

4617

757 001

ORISSA

4638 N.A.

755026

ORISSA

4639 06726-245171

768211

ORISSA

4645 06645-233298

760001

ORISSA

4794 0680-2224050

762001

ORISSA

4795 06842 254319

762104

ORISSA

4796 068449-245299

767001

ORISSA

4798 06652-234437

766001

ORISSA

4799 06670-223270

765001

ORISSA

4800 06856 222944

753001

ORISSA

4911 0671-2303532

bo4076@
pnb.co.in
bo4077@
pnb.co.in
bo4188@
pnb.co.in

PUNB0407600
PUNB0407700
PUNB0418800
PUNB0461600

759001

ORISSA

4981 06762-221589

752069

ORISSA

4984 06753-252801

770038

ORISSA

4986 -

754211

ORISSA

4983 -

767017

ORISSA

4985 06654-220744

761110

ORISSA

4982 -

811101

BIHAR

555 06341-236055

bo4617@
pnb.co.in
bo4638@
pnb.co.in
bo4639@
pnb.co.in
bo4645@
pnb.co.in
bo4794@
pnb.co.in
bo4795@
pnb.co.in
bo4796@
pnb.co.in
bo4798@
pnb.co.in
bo4799@
pnb.co.in
bo4800@
pnb.co.in
bo4911@
pnb.co.in
bo4981@
pnb.co.in
bo4984@
pnb.co.in
bo4986@
pnb.co.in
bo4983@
pnb.co.in
bo4985@
pnb.co.in
bo4982@
pnb.co.in
NA

PUNB0461700

803109

BIHAR

677 06112-288225

NA

NA

NA

PUNB0067700

805103

BIHAR

685 06324-263427

NA

NA

NA

PUNB0068500

803113

BIHAR

814 06112-242625

NA

NA

NA

PUNB0081400

803118

BIHAR

896 06112-223116

NA

PUNB0089600

N.A.

N.A.

PUNB0463800

N.A.

N.A.

PUNB0463900

N.A.

N.A.

PUNB0464500

-

-

PUNBO479400

-

-

PUNBO479500

-

-

PUNBO479600

-

-

PUNBO479800

-

-

PUNB0479900

-

-

PUNB0480000

-

-

PUNBO491100

-

-

PUNBO498100

-

-

PUNBO498400

-

-

PUNBO498600

-

N.A.

PUNBO4098300

-

N.A.

PUNBO498500

-

N.A.

PUNBO498200

NA

NA

PUNB0055500

803119

BIHAR

918 06112-246131

mukesh@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0091800

805125

BIHAR

919 06336-233632

NA

NA

NA

PUNB0091900

803107

BIHAR

959 06112-248244

NA

NA

NA

PUNB0095900

805126

BIHAR

968 06324-261103

NA

NA

NA

PUNB0096800

805108

BIHAR

1032 NA

NA

NA

NA

PUNB0103200

805310

BIHAR

1150 NA

NA

NA

NA

PUNB0115000

803101

BIHAR

1255 06112-222022

NA

NA

NA

PUNB0125500

811108

BIHAR

1292 06112-264077

NA

NA

NA

PUNB0129200

803108

BIHAR

1402 06112-273331

NA

NA

NA

PUNB0140200

805101

BIHAR

1543 NA

NA

NA

NA

PUNB0154300

801306

BIHAR

1573 06111-267045

NA

NA

NA

PUNB0157300

813228

BIHAR

1648 NA

NA

NA

NA

PUNB0164800

811312

BIHAR

1649 NA

NA

NA

NA

PUNB0164900

811105

BIHAR

1676 06341-255368

NA

NA

NA

PUNB0167600

811315

BIHAR

1688 06345-289445

NA

NA

NA

PUNB0168800

805121

BIHAR

1762 NA

NA

NA

NA

PUNB0176200

805102

BIHAR

1903 06336-238637

NA

NA

NA

PUNB0190300

811313

BIHAR

2047 06345-261009

NA

NA

NA

PUNB0204700

805104

BIHAR

2048 NA

NA

NA

NA

PUNB0204800

805134

BIHAR

2049 NA

NA

NA

NA

PUNB0204900

874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

BIHAR SHARIF BHAGAN BIGHA POBHAGANBI
BIHAR SHARIF TULSIGARH
BLOCK
:CHANDI,D
BIHAR SHARIF ANDHANA
VILL & POANDHANA,
BIHAR SHARIF NEPURA
BLOCK
:ASTHAVA
BIHAR SHARIF KHIRUBIGHA
BLOCK :
CHANDI,
BIHAR SHARIF KAWAKOLE
KAWAKOL
E,DIST.BIHAR SHARIF KATRI SARAI
BLOCK
:GIRIAK,
BIHAR SHARIF SIUR
PO :SIUR,
BLOCK :
BIHAR SHARIF BHADSENI
PO
:BHADSEN
BIHAR SHARIF DERAWAN
BELA
(BELA)
(DERAWA
BIHAR SHARIF NAWADAH
NAWADAH
, DIST.BIHAR SHARIF NARDIGANJ
NARDIGAN
J,DIST.BIHAR SHARIF NAGAR NAUSA BLOCK:
CHANDI,
BIHAR SHARIF PAKRI
PAKRI
BARAWAN
BARAWAN
BIHAR SHARIF PAWAPURI
BLOCK
:GIRIAK,
BIHAR SHARIF BABHANGAWAN BABHANG
AWAN,
BIHAR SHARIF SARMERA
SARMERA,
DIST.BIHAR SHARIF SIRDALA
SIRDALA,D
IST.BIHAR SHARIF LAKHISARAI
DIST.LAKHISAR
BIHAR SHARIF HILSA
NEAR KALI
ASTHAN,
BULANDSHAH ALIGARH,
RAILWAY
R
RAILWAY ROAD ROAD,ALI
BULANDSHAH ANUPSHAHR,
SUBZIMAN
R
SUBZIMANDI
DI
BULANDSHAH BULANDSHAHR, CIVIL
R
CIVIL LINES
LINES,
BULANDSHAH KHURJA,
SUBHASH
R
SUBHASH ROAD ROAD,KHU
BULANDSHAH SIKANDRABAD, GANDHI
R
GANDHI GANJ
GANJ,SIKA
BULANDSHAH SIANA
BLOCK &
R
TEHSILBULANDSHAH ALIGARH, CIVIL MARRIS
R
LINES
TOWER,CI
BLOCK-BB
BULANDSHAH BHAWAN
R
BHADUR NAGAR NAGAR,TE
BULANDSHAH DEBAI
BSR
R
ROAD,
BULANDSHAH GULAOTHI
DISTT.BUL
R
ANDSHAH
BULANDSHAH KOURIYA GANJ KOURIYA
R
GANJ
BULANDSHAH ARNIA KHURD
BLOCK
ARNIAKHU
R
BULANDSHAH AHMEDGARH
BLOCKR
PAHASU,T
BULANDSHAH BARAL
BLOCKR
GULAOTHI
BULANDSHAH BULANDSHAHR, BLOCKR
AMARGARH
UNCHAGA
BULANDSHAH DAULATPUR
BLOCKR
KALAN
UNCHAGA
BULANDSHAH SANAUTHA
BLOCK &
R
TEHSIL
BULANDSHAH SARAWA
TEHSILR
SHIKARPU
BULANDSHAH SATWARA
BLOCKR
DANPUR,T
BULANDSHAH DAN PUR
BLOCK
R
DANPUR,
BULANDSHAH AURANGABAD
DISTT.BUL
R
ANDSHAH
BLOCKBULANDSHAH BAROLI
LAKHAOTI,
R
BASDEOPUR
BULANDSHAH INDOREKHERA BLOCKR
DANPUR,T
BULANDSHAH RAMGHAT
BLOCK &
R
TEHSILBULANDSHAH BULANDSHAR, DEPUTY
R
DEPUTY GANJ
GANJ,
BULANDSHAH ALIGARH,
GANDHI
R
GANDHI MARG MARG,ALI

803118

BIHAR

2084 06112-287530

NA

NA

NA

PUNB0208400

803108

BIHAR

2085 06111-275638

NA

NA

NA

PUNB0208500

803113

BIHAR

2086 06112-242331

NA

NA

NA

PUNB0208600

803107

BIHAR

2293 06112-248144

NA

NA

NA

PUNB0229300

803108

BIHAR

2294 06111-253470

NA

NA

NA

PUNB0229400

805106

BIHAR

2309 06324-241055

NA

NA

NA

PUNB0230900

805105

BIHAR

2351 06112-289367

NA

NA

NA

PUNB0235100

805107

BIHAR

2686 NA

NA

NA

NA

PUNB0268600

805129

BIHAR

2687 NA

NA

NA

NA

PUNB0268700

805122

BIHAR

2688 06324-210240

NA

NA

NA

PUNB0268800

805110

BIHAR

2711 06324-212291

NA

NA

NA

PUNB0271100

805109

BIHAR

2727 06324-266018

NA

NA

NA

PUNB0272700

801305

BIHAR

2728 06111-274438

NA

NA

NA

PUNB0272800

805124

BIHAR

2908 06324-28406

NA

NA

NA

PUNB0290800

803115

BIHAR

2942 06112-262738

NA

NA

NA

PUNB0294200

811311

BIHAR

3022 NA

NA

NA

NA

PUNB0302200

811104

BIHAR

3108 06112-266403

NA

NA

NA

PUNB0310800

805127

BIHAR

3163 06326-231122

NA

NA

NA

PUNB0316300

811311

BIHAR

3936 06346-232666

NA

NA

NA

PUNB0393600

801302

BIHAR

6069 -

-

-

N.A.

PUNBO606900

202001

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

203001

202305

202001

203131

202392
245401

203001
202001

bo0010@ 0571-2402941
pnb.co.in
N.A.
N.A.

PUNBINB PUNB0001000
BXARR
N.A.
PUNB0003100
N.A.

PUNB0006900

N.A.

PUNB0026700

441 05842-22121

bo0069@ N.A.
pnb.co.in
bo0267@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0044100

479 05736-271129

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0047900

511 0571-2429223

bo0511@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0051100

N.A.

PUNB0058800

10 0571-24033347
31 05734-275228
69 05732-253635
267 05738-242007

588 05736-273230
633 05734-264225

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0063300

670 05732-229056

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0067000

721 0571-2245519

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0072100

965 05738-260178

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0096500

1015 05733-278130

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0101500

1123 05732-269114

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0112300

1124 05734-279240

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0112400

1125 05734-279164

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0112500

1162 05879-36239

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0116200

1380 94122-29917

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0138000

1381 05734-277420

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0138100

1511 05734-249101

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0151100

1619 05732-236664

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0161900

1634 05736-270857

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0163400

1640

N.A.

N.A.

PUNB0164000

1641 05734-272160

9412229920 N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0164100

1824 05732-250946

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0182400

1825 0571-2523137

bo1825@ N.A.
pnb.co.in

N.A.

PUNB0182500

920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965

BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R
BULANDSHAH
R

JATPURA
MUKHIMPUR
DHARAMPUR
BHAINSROLI
SOFA
JAHANGIRABAD
KARORA
KHANPUR
LAKHAOTI
NARORA
KASIMPUR HTP
STATION
SALGAWAN
BHURIYA
GODHA
BULANDSHAHA
R, BHOOR
PAHASU
ALIGARH,
MAHANDRA
SHIKARPUR
SALEMPUR
SATHALA
UNCHAGAON
ALIGARH,
KANWARIGANJ
AMARPUR
BALKA
BIBIYANA
BULANDSHAHR,
MOTIBAGH
CHUNDERA
DASHERA
JAKETHA
KUTUBPUR
KHURZA,
JEWAR ROAD
KHALAUR
MALAKPUR
MOHARSA
MUNI
NETHLA
HASANPUR
PALRAJHAL
SAMASPUR
SURAJPUR
MAKHENA
TIYANA
ALIGARH,
SHREE
YAMUNAPURAM
ATRAULI
ANOOPSHAHR,
ANGLO VEDIC
BHIMPUR
DORAHA
BULANDSHAHR,
NEAR
KHAIR

BLOCK &
TEHSILBLOCKDANPUR,T
BLOCK-BB
NAGAR,
SOFA PO:
DAYALPU
BLOCKJAHANGIR
BLOCKARNIA
BLOCKUNCHAGA
BLOCKLAKHAOTI,
BLOCK &
TEHSILH.T.P.S.
KASIMPUR
SALGAWA
N PO:
PO:CHABIL
PUR,ALIGA
GODHA
DISTT.
BHOOR
CHAURAH,
TEHSIL
KHURJA,
MAHENDR
A
TEHSILSHIKARPU
TEHSILSHIKARPU
BLOCK-BB
NAGAR,TE
BLOCKUNCHAGA
KANWARI
GANJ,
BLOCKUNCHAGA
BLOCKLAKHAOTI,
BLOCKANOOPSH
D.M.ROAD,
BULANDS
BLOCKPAHASU,D
BLOCKARNIA
BLOCK &
TEHSILBLOCK &
TEHSIL
BLOCK &
TEHSILBLOCKJAHANGIR
BLOCK &
TEHSIL
BLOCKJAHANGIR
BLOCKARNIA
BLOCK &
TEHSIL
BLOCKARNIA,TEH
TEHSIL
KHURJA,
BLOCK &
TEHSILBLOCK-BB
NAGAR,TE
SV
COLLEGE,
PNB
HOUSE,
K&EMV
INTER
ANGLO
VEDIC
BHIMPUR
DORAHA
DAV
TIRAHA,
RASHTRIY
A

202141

202127

202404

202001

202001

203001

202001
273001
204216
202390
202393
203001
202138

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

2038 05732-239779

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0203800

2039 05734-271207

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0203900

2050 05732-237458

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0205000

2145 94127-31362

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0214500

2204 05734-260242

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0220400

2348 05733-228758

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0234800

2350 05736-277628

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0235000

2402 05732-236687

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0240200

2702 05734-222286

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0270200

2789 0571-2482232

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0278900

2800 05723-222080

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0280000

2806

N.A.

N.A.

PUNB0280600

2807 0571-2900431

9412733909 N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0280700

2899 05732-282650

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0289900

2956 05733-220039

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0295600

2961 0571-2410598

N.A.

PUNB0296100

N.A.

PUNB0312500

3150 05732-239915

bo2961@ N.A.
pnb.co.in
bo3125@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0315000

3177 05736-273225

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0317700

3357 05734-279135

N.A.

PUNB0335700

3125 05732-230034

N.A.

N.A.

3646 0571-2513350

N.A.

PUNB0364600

3651

bo3646@ N.A.
pnb.co.in
9412229918 N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0365100

3652

9412744791 N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0365200

N.A.

N.A.

PUNB0365300

3654 05732-254380

bo3654@ N.A.
pnb.co.in
9412229915 N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0365400

3655

N.A.

PUNB0365500

3653 05734-277474

3656 05738-260151
3657

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0365600

9412229916 N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0365700

N.A.

N.A.

PUNB0365800

N.A.

N.A.

PUNB0366000

3658 05732-268175

N.A.

3660 05738-253197
3661 05734-282248

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366100

3662 05734-277467

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366200

3663 05734-281131

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366300

3664 05738-260099

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366400

3665 05732-235850

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366500

3666 05733-228791

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366600

3667 05738-250115

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366700

3669 05734-276103

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0366900

9412229919 N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0367000

bo4046@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0404600

N.A.

PUNB0456800

3670

4046 0571-2421811
4568 NA
4599 05723-234045

PUNB0459900

4735 05734-275517
4950 05734-249624

-

N.A.

N.A.

PUNB0473500

-

-

PUNBO495000

6198 05732-235439

-

-

N.A.

PUNBO619800

6199 05724-222192

-

-

N.A.

PUNBO619900

966

BURDWAN

967

BURDWAN

968

BURDWAN

969

BURDWAN

970

BURDWAN

ASANSOL,
BASTIN BAZAR
DURGAPUR,
BHIRINGI
SILIGURI, HC
ROAD
BURDWAN, GT
ROAD
DASGHARA

971

BURDWAN

GUPTIPARA

972

BURDWAN

973

BURDWAN

HARIPUR
KENDA
RAJBALHAT

974

BURDWAN

RAIGANJ

975

BURDWAN

AMBIKA NAGAR

976

BURDWAN

GOPINATHPUR

977

BURDWAN

MOYNA PUR

978

BURDWAN

RADHA NAGAR

979

BURDWAN

JHILIMILI

980

BURDWAN

BHASTARA

981

BURDWAN

BHANDAR HATI

982

BURDWAN

BANKURA

983

BURDWAN

CHINSURAH

984

BURDWAN

NIBHUJI BAZAR

985

BURDWAN

986

BURDWAN

CHANDAN
NAGAR
GOGRA

987

BURDWAN

BABNAN BAZAR

988

BURDWAN

ITACHUNA

989

BURDWAN

990

BURDWAN

SHYAMPUR
BAZAR
DEWAN SARAI

991

BURDWAN

BIDHAN NAGAR

992

BURDWAN

BEWA

993

BURDWAN

HETIA

994

BURDWAN

GOPINAGAR

995

BURDWAN

CHOWTARA

996

BURDWAN

KHATIHAR

997

BURDWAN

BALIDAHA

998

BURDWAN

SANTORE

999

BURDWAN

FURFURA

1000 BURDWAN

MASIARA

1001 BURDWAN

JOYPUR
(SHYAM NAGAR)
KUMBHIRA

1002 BURDWAN
1003 BURDWAN

KHANPUR

1004 BURDWAN

MONDAL GHAT

1005 BURDWAN

1007 BURDWAN

RAMPUR
CHANDRA
DURAMARI
BAZAR
MANDRA

1008 BURDWAN

NALI KUL

1009 BURDWAN

NIMDANGI

1010 BURDWAN

NABADWEEP

1011 BURDWAN

SILIGURI NEHRU
ROAD

1006 BURDWAN

BASTIN
BAZAR,
BENACHITI
, PO:
HILL CART
ROAD, PO
109, G T
ROAD, PO:
PO
DASGHAR
MAIN
ROAD PO
PO
HARIPUR,
PO
RAJBALHA
HAZARILA
L MARKET
VILL+ PO:
AMBIKANA
VILL+ PO:
GOPINATH
VILL+ PO:
MOYNAPU
PO: BON
RADHANA
VILL+ PO:
JHILIMILI
VILL + PO
BHASTAR
VILL + PO
BHANDAR
MACHANT
ALA,
TOWN
GUARD
PO NIBUJI
BAZAR,
LAXMIGAN
J BAZAR,
PO:
GOGRA,
PO
BABNANB
KHANYAN
STATION
PO PAR
SHYAMPU
PO
LASKHARP
PO
BATABARI,
VILL
PALASI,
VILL+ PO:
HETIA, VIA
VILL + PO
GOPINAG
VILL
NARAYAN
VILL
KHATIAR,
VILL + PO
BALIDAHA
VILL+ PO:
BALIARA
GRAM
PANCHAY
VILL+ PO:
MASIARA
VILL+ PO:
JOYPUR
VILL + PO
JOYENPU
PO
KHANPUR,
VILL + PO
MONDALG
PO
CHANCHR
PO PURBA
DURAMARI
PO PORA
BAZAR,
PO
NALIKUL,
PO
NIMDANGI,
DEARAPA
RA RD, PO
NEHRU
ROAD, PO

713 301
713 203
734 401
713 101
712 402
712 512
713 342
712 408
733 134
722 140
722 101
722 138
722 157
722 135
712 303
712 301
722 101
712 102
713 434
712 136
722 137
712 305
712 147
712 401
742 148
735 206
742 212
722 138
712 402
712 410
713 128
713 303
722 101
712 706
722 101
722 138
732 201
712 308
735 101
733 124
735 233
712 305
712 407
712 414
741 302
734 405

WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL

32 0341-2204767
158 03432582939,2587940,
444 03532431005,0353541 03422568796,2550748
641 03213-258311
671 03213-262355

NIL

NA

NA

PUNB0003200

NIL

0343-2582939

NA

PUNB0015800

NIL

0353-2538088

NA

PUNB0044400

NIL

0342-2550748

NA

PUNB0054100

NIL

NA

NA

PUNB0064100

NIL

NA

NA

PUNB0067100

690 0341-2667373

NIL

0341-2667373

NA

PUNB0069000

934 03212-254222

NIL

NA

NA

PUNB0093400

937 03523-252566

NIL

NA

NA

PUNB0093700

1026 03243-253230

NIL

NA

NA

PUNB0102600

1027 03244-243073

NIL

NA

NA

PUNB0102700

1028 03244-247202

NIL

NA

NA

PUNB0102800

1029 03244-257668

NIL

NA

NA

PUNB0102900

1127 03243-240216

NIL

NA

NA

PUNB0112700

1167 03213-265596

NIL

NA

NA

PUNB0116700

1241 03213-254286

NIL

NA

NA

PUNB0124100

1295 03242-251331

NIL

03242-256955

NA

PUNB0129500

1421 033NIL
26802611,2680261
1495 03454-255013
NIL

033-26802654

NA

PUNB0142100

NA

NA

PUNB0149500

1498 033NIL
26836483,2685925
1604 03242-280570
NIL

033-26859256

NA

PUNB0149800

NA

NA

PUNB0160400

1643 03213-252506

NIL

NA

NA

PUNB0164300

1668 03213-272305

NIL

NA

NA

PUNB0166800

1682 03212-255196

NIL

NA

NA

PUNB0168200

1683 03483-274218

NIL

NA

NA

PUNB0168300

1684 03561-282138

NIL

NA

NA

PUNB0168400

1773 03485-253270

NIL

NA

NA

PUNB0177300

2019 03244-246420

NIL

NA

NA

PUNB0201900

2072 03212-272283

NIL

NA

NA

PUNB0207200

2073 03212-276127

NIL

NA

NA

PUNB0207300

2122 03452-260640

NIL

NA

NA

PUNB0212200

2156 03213-253310

NIL

NA

NA

PUNB0215600

2160 03242-289482

NIL

NA

NA

PUNB0216000

2184 03212-266181

NIL

NA

NA

PUNB0218400

2185 03242-284515

NIL

NA

NA

PUNB0218500

2191 03244-249266

NIL

NA

NA

PUNB0219100

2372 03512-229555

NIL

NA

NA

PUNB0237200

2380 03213-258253

NIL

NA

NA

PUNB0238000

2565 03561-270101

NIL

NA

NA

PUNB0256500

2589 03521-260103

NIL

NA

NA

PUNB0258900

2605 03563-246150

NIL

NA

NA

PUNB0260500

2615 03212-235327

NIL

NA

NA

PUNB0261500

2708 03212-233608

NIL

NA

NA

PUNB0270800

2772 03212-252392

NIL

NA

NA

PUNB0277200

3035 03472-240466

NIL

NA

NA

PUNB0303500

3132 0353-2503586

NIL

0353-2500614

NA

PUNB0313200

1012 BURDWAN

SUKHNA

1013 BURDWAN

ASANSOL, GT
ROAD
BURDWAN, BC
ROAD
BHATURIA

1014 BURDWAN
1015 BURDWAN
1016 BURDWAN
1017 BURDWAN
1018 BURDWAN
1019 BURDWAN

SILIGURI, SEVAK
ROAD
DURGAPUR,
NACHAN ROAD
BAMUNERI

1020 BURDWAN

MOLLARPUR
(DAKSHINGRAM)
INDAS

1021 BURDWAN

KRISHNANAGAR

1022 BURDWAN

MALDA

1023 BURDWAN

GANGTOK

1024 BURDWAN

BEHRAMPUR

1025 BURDWAN

BANKOLA

1026 BURDWAN

KAJORA

1027 BURDWAN

1029 BURDWAN

PANDAVESHWA
R
DURGAPUR,
BENGAL
KANKI

1030 BURDWAN

SURI

1028 BURDWAN

1031 CHANDIGARH AMBALA CANTT
1032 CHANDIGARH AMBALA CITY
1033 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR 17 - B
1034 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR 22 - D
1035 CHANDIGARH JAGADHARI KB
1036 CHANDIGARH KALKA

PO
SUKNA(AT
95, G T
ROAD, PO:
75,BIJOY
CHAND
PO: CHAK
BAMUNGA
SEWAK
ROAD, PO
NACHAN
ROAD,
DELHI
ROAD, PO
VILL+ PO:
MOLLARP
VILL+ PO:
INDUAS
27, RN
TAGORE
PLOT NO.
13,
31A
NATIONAL
BEHRAMP
UR,
BANKOLA
AREA 4,
KAJORA
AREA
OFFICE
OF
BENGAL
COLLEGE
NEW
MARKET,
"J.K.
COMPLEX"
AMBALA
CANTT
AMBALA
CITY
CHANDIGA
RH
CHANDIGA
RH
JAGADHA
RI KB
KALKA

1037 CHANDIGARH YAMUNANAGAR YAMUNAN
AGAR
1038 CHANDIGARH AMBALA, MODEL AMBALA
TOWN
MODEL
AMBALA
1039 CHANDIGARH AMBALA,
BALDEV NAGAR CITY
BILASPUR
1040 CHANDIGARH BILASPUR
(HARYANA)
(HARYANA
1041 CHANDIGARH BURIA
BURIA

734 225
713 301
713 101
713 513
734 402
713 203
712 248
731 216
722 205
741 101
732 101
737 102
742 103

WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
SIKKIM

133001

WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
HARYANA

134001

HARYANA

713363
713384
713346
713212
733209
731101

3171 0353-2573736

NIL

NA

NA

PUNB0317100

3193 0341-2204752

NIL

NA

NA

PUNB0319300

NIL
3194 03422568615,2568615
3195 034272-554188
NIL

0342-2568362

NA

PUNB0319400

NA

NA

PUNB0319500

3196 0353-2435499

NIL

NA

NA

PUNB0319600

3197 0343-2584474

NIL

NA

NA

PUNB0319700

3201 033-26724629

NIL

NA

NA

PUNB0320100

3202 03461-262865

NIL

NA

NA

PUNB0320200

3203 03244-263253

NIL

NA

NA

PUNB0320300

3204 03472252798/252289
3975 03512-283420

NIL

03472-252798

NA

PUNB0320400

NIL

03512-265914

NA

PUNB0397500

4068 03592-201396

NIL

NA

NA

PUNB0406800

4466 03482-262005

NIL

NA

NA

PUNB0446600

4629 0341-2664344

N.A.

N.A.

PUNB0462900

4723 0341-2669963

N.A.

N.A.

PUNB0472300

4736 0341-2678900

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0473600

4767 0343-2533888

-

-

-

PUNB0476700

4929 03525-254333

bo4929@
pnb.co.in
bo6070@
pnb.co.in
bo14@pn
b.co.in
bo15@pn
b.co.in
bo87@pn
b.co.in
bo0095@
pnb.co.in
bo0219@
pnb.co.in
bo0249@
pnb.co.in
bo0471@
pnb.co.in
bo0521@
pnb.co.in
bo0522@
pnb.co.in

6070 03462-259422

134001

HARYANA

14 0171 - 2642849,
2630246, 641236,
15 01712519963,2518039,
87 01722704669,2702669,
95 01722700979,2707259
219 01732242786,242534,24
249 01733221661,224811,22
471 01732229937,221811
521 0171-2520511,

134001

HARYANA

522 0171-2540263,

CHANDIGAR
H UT
CHANDIGAR
H UT
135003 HARYANA
HARYANA
HARYANA

03525-254333

-

PUNBO492900

-

N.A.

PUNBO607000

0171-2640133

PUNBINB PUNB0001400
BABA
PUNB0001500

0172-2700517

PUNB0008700

2727325

PUNB0009500
PUNBINB PUNB0021900
BJKB
PUNB0024900

261755
2520409
0171-2540868

PUNB0047100
PUNB0052100
PUNB0052200

135102

HARYANA

548 01735-273130

PUNB0054800

135101

HARYANA

561 01732-240116

PUNB0056100

1042 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 28
1043 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 16
1044 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 19
1045 CHANDIGARH JAGADHRI
WORKSHOP
1046 CHANDIGARH ADHOYA

CHANDIGA
RH
CHANDIGA
RH
CHANDIGA
RH
JAGADHRI
WORKSH
ADHOYA

133205

HARYANA

574 01722641866,2650778
575 01722782866,2547320,
583 01722547611,2548661
715 01732252025,256870
1004 01731-283041

1047 CHANDIGARH DURANA

DURANA

133004

HARYANA

1050 0171-2872421

PUNB0105000

1048 CHANDIGARH CHOURMAST
PUR
1049 CHANDIGARH UDHAMGARH
(MANAKPUR)
1050 CHANDIGARH AMBALA CANTT,
AJIT NAGAR
1051 CHANDIGARH KHUDA LAHORA

HARYANA

1107 0171-2855034

PUNB0110700

134102

HARYANA

1113 01735-286666

PUNB0111300

133001

HARYANA

1170 0171bo1170@
2663085,2664735 pnb.co.in
1172 0172-2789271

PUNB0117000

1054 CHANDIGARH JAGDHOLI

CHOURMA
ST PUR
HSIDC
COMPLEX,
AMBALA
CITY AJIT
KHUDA
LAHORA
MANI
MAJRA,
PABNI
KALAN
JAGDHOLI

1055 CHANDIGARH CHHAPRA,
KATHGARH
1056 CHANDIGARH KHERI LAKHA
SINGH
1057 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 23

CHHAPRA
KATHGAR
KHERI
LAKHA
CHANDIGA
RH

1052 CHANDIGARH MANI MAJRA
1053 CHANDIGARH PABNI KALAN

CHANDIGAR
H UT
CHANDIGAR
H UT
CHANDIGAR
H UT
135003 HARYANA

160014 CHANDIGAR
H UT
160001 CHANDIGAR
H UT
135003 HARYANA

1183 0172-2737096

bo0574@ 0172-2657951
PUNB0057400
pnb.co.in
2770029 PUNBINB PUNB0057500
bo0575@
pnb.co.in
BAC16
bo0583@ 0172-2775459
PUNB0058300
pnb.co.in
bo0715@
PUNB0071500
pnb.co.in
PUNB0100400

bo1183@ 0172-2733896
pnb.co.in

PUNB0117200
PUNB0118300

1341 01735-258605

PUNB0134100

139102

HARYANA

1342 01735-260641

PUNB0134200

134003

HARYANA

1352 01744-252155

PUNB0135200

135133

HARYANA

1355 01732-275424

PUNB0135500

1418 01722705081,2704982

PUNB0141800

160023 CHANDIGAR
H UT

1058 CHANDIGARH CHAPPAR

CHAPPAR

133103

1059 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 09
1060 CHANDIGARH DHANAS

CHANDIGA
RH
DHANAS

160009 CHANDIGAR
H UT
160014 CHANDIGAR
H UT
133206 HARYANA

1542 0172-2690380

PUNB0154200

1722 01735-271003

PUNB0172200

160017 CHANDIGAR
H UT
133001 HARYANA

1808 0172bo1808@ 0172-27043218 A/D
PUNB0180800
2722090,2703401, pnb.co.in
PUNBINB
1944 0171-2631792
PUNB0194400

135003

1945 01732241233,245037
1983 0172-2722140

1061 CHANDIGARH SADHAURA

SADHAUR
A
1062 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR
SECTOR 17 - C 17/C
AMBALA
1063 CHANDIGARH AMBALA,
TIMBER MARKET CANTT
1064 CHANDIGARH JAGADHARI,
JAGADHA
INDIRA MARKET RI INDIRA
1065 CHANDIGARH CHANDIGARH
CHANDIGA
R.C.C.
RH R.C.C.
1066 CHANDIGARH YAMUNANAGAR, YAMUNAN
SAHARANPUR
AGAR
1067 CHANDIGARH RANJIT PUR
RANJIT
PUR P.O.
1068 CHANDIGARH MORNIHILL
MORNIHIL
L
1069 CHANDIGARH MALOYA
MALOYA
1070 CHANDIGARH MARRAHAN
WALA
1071 CHANDIGARH NARAIN GARH
1072 CHANDIGARH AMBALA,
DURGA NAGAR
1073 CHANDIGARH PALSAURA
1074 CHANDIGARH PANCHKULA

MARRAHA
N WALA
NARAIN
GARH
AMBALA
DURGA
PALSAURA

1075 CHANDIGARH PINJORE

PANCHKU
LA
PINJORE

1076 CHANDIGARH YAMUNANAGAR,
N.G.MARKET
1077 CHANDIGARH CHANDIGARH,
IND AREA
1078 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR 22 - B
1079 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 26
1080 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 37
1081 CHANDIGARH CHANDIGARH,
SECTOR - 33
1082 CHANDIGARH CHANDIGARH,
BURAIL
1083 CHANDIGARH AMBALA CITY,
KACHERI ROAD
1084 CHANDIGARH CHANDIMANDIR
SAKET
1085 CHANDIGARH JALBERA

YAMUNAN
AGAR
CHANDIGA
RH IND
CHANDIGA
RH
CHANDIGA
RH
CHANDIGA
RH
CHANDIGA
RH
BUILDING
NO.23,VILLAMBALA
CITY
CHANDIMA
NDIR
JALBERA

1086 CHANDIGARH NANEOLA

NANEOLA

1087 CHANDIGARH JAGADHRI,
BHAGWANGRH
1088 CHANDIGARH CHHACHHRLI
1089 CHANDIGARH DEODHAR

BHAGWAN
GRH
CHHACHH
RLI
DEODHAR

1090 CHANDIGARH YAMUNANAGAR,
MODEL TOWN
1091 CHANDIGARH AMBALA CANTT,
SSI BRANCH
1092 CHANDIGARH CHANDIGARH,
MOTI RAM
1093 CHANDIGARH CHANDIGARH,
DAV SCHOOL
1094 CHANDIGARH AMBALA CITY
DAV COLLEGE
1095 CHANDIGARH PANCHKULA,
SECTOR - 4
1096 CHANDIGARH PANCHKULA,
SECTOR - 12 A
1097 CHANDIGARH AMBALA
CANTT.G.T.ROA
1098 CHANDIGARH JAGADHARI,
AGGARSAIN
1099 CHANDIGARH JAGADHARI,
CHRISTIAN
1100 CHANDIGARH AMBALA CANTT.
CASTLE LINES
1101 CHANDIGARH PANCHKULA,
SEC. 5, SCO
1102 CHANDIGARH CHANDIGARH,
MCB SEC.-17
1103 CHANDIGARH CHANDIGARH,
DAV

JAGADHA
RI
YAMUNAN
AGAR
CHANDIGA
RH MOTI
CHANDIGA
RH DAV
AMBALA
CITY DAV
PANCHKU
LA
PANCHKU
LA
AMBALA
CANTT.
JAGADHA
RI
CHRISTIA
N
CASTLE
LINES,
SECTOR 5,
PANCHKU
SECTOR17,CHANDI
SECTOR8.

HARYANA

HARYANA

1419 01732-286329
1488 0172-2742106

PUNB0141900
bo1488@ 0172-2741584
pnb.co.in

bo1945@
pnb.co.in
bo1983@
pnb.co.in
bo0014@
pnb.co.in

PUNB0148800

PUNB0194500

160017 CHANDIGAR
H UT
135001 HARYANA

2140 01732-238337

133204

HARYANA

2493 01735-259433

PUNB0249300

HARYANA

2522 01733250133,240835
2545 172-2643231

PUNB0252200

160025 CHANDIGAR
H UT
HARYANA
134203

HARYANA

134003

HARYANA
CHANDIGAR
H UT
HARYANA

135001

PUNB0198300
PUNB0214000

PUNB0254500

2558 01792255209,017332733 1734284060,284971
2897 0171-2530450

PUNB0255800
PUNB0273300
PUNB0289700

HARYANA

2936 01722691643,2626019
2938 0172bo2938@ 0172-2566938
2560371,2571702 pnb.co.in
2939 01733-264160
1733264162

PUNB0293900

HARYANA

2971 01746 270243

PUNB0297100

160029 CHANDIGAR
H UT
160022 CHANDIGAR
H UT
CHANDIGAR
H UT
160036 CHANDIGAR
H UT
160020 CHANDIGAR
H UT
160047 CHANDIGAR
H UT
134001 HARYANA

bo2971@
pnb.co.in
bo3247@
pnb.co.in
bo3248@
pnb.co.in
bo3249@
pnb.co.in
bo3250@
pnb.co.in
bo3252@
pnb.co.in

PUNB0293600
PUNB0293800

HARYANA

3247 01722654516,2653474
3248 01722705349,2704425
3249 01722794548,2791987
3250 01722794548,2791977,
3252 01722603867,2613897
3253 01722602415,2668949,
3255 0171bo3255@
2530721,2533131, pnb.co.in
3256 0172-2554477
bo3256@
pnb.co.in
3257 0171-2802378

PUNB0325700

HARYANA
134003

2702221

PUNB0324700
PUNB0324800
PUNB0324900
PUNB0325000
PUNB0325200
PUNB0325300
PUNB0325500
PUNB0325600

HARYANA

3258 0171-2851324

PUNB0325800

135101

HARYANA

3259 01732-245068

PUNB0325900

135103

HARYANA

3260 01735-277235

PUNB0326000

135021

HARYANA

3261 01735-283213

135001

HARYANA

133001

HARYANA

3701 01732231331,263034
3887 01712643945,2633249
3918 1722650867,2651411
3919 01722780866,2542743
3931 01712443259,2446759
3949 01263-252359

160019 CHANDIGAR
H UT
160008 CHANDIGAR
H UT
134001 HARYANA

PUNB0326100
bo3701@
pnb.co.in
bo3887@
pnb.co.in

PUNB0370100
PUNB0388700
PUNB0391800

133001

HARYANA

135003

HARYANA

bo3919@
pnb.co.in
bo3931@
pnb.co.in
01720172-2585770
2581519
3956 0172-2571895
bo3956@
2560625
pnb.co.in
3989 0171bo3989@
2632006,2630817, pnb.co.in
4002 01732-227607

135003

HARYANA

4059 01732-241423

133001

HARYANA

4071 0171-2631957

HARYANA

4075 01722566486,2590800
4207 01722727505,2727504
4425 01722542405,2784214

HARYANA
HARYANA

160017 CHANDIGAR
H UT
160008 CHANDIGAR
H UT

PUNB0391900
PUNB0393100
PUNB0394900
PUNB0395600
PUNB0398900
PUNB0400200
PUNB0405900
PUNB0407100

bo4075@
pnb.co.in
bo4207@
pnb.co.in

PUNB0407500
2727502 PUNBINB PUNB0420700
BACMC
PUNB0442500

1104 CHANDIGARH CHANDIGARH,
CHANDIGA
SECTOR - 17
RH,SCO
1105 CHANDIGARH YAMUNANAGAR,
RCC
1106 CHANDIGARH AMBALA CANTT.
RCC
1107 CHANDIGARH SAHA SSI
V&PO
SAHA,
1108 CHANDIGARH MANIMAJRA
MANI
MHC
MAJRA
1109 CHANDIGARH PANCHKULA,
SECTORSECTOR - 20
20,
1110 CHANDIGARH PINJORE, MAIN MAIN
BAZAR,
BAZAR
1111 CHANDIGARH PANCHKULA
SECTORARMB,
5,
1112 CHANDIGARH JAGADHRI, S D SD PUBLIC
PUBLIC SCHOOL SCHOOL,
1113 CHANDIGARH BARWALA
PANCHKU
LA
1114 CHANDIGARH PANCHKULA,
SCO
SECTOR - 25
NO.114,
1115 CHANDIGARH RADAUR
BUBKA
ROAD,
1116 CHANDIGARH DOSARKA (SPL. SADHAUR
AGRICULTURE A ROAD
1117 CHANDIGARH PANCHKULA,
REGIONAL
SECTOR - 6
STAFF
1118 CHANDIGARH CHANDIGARH,
KURUKSH
KURUKSHETRA ETRA
1119 CHANDIGARH PANCHKULA,
SHRI
SHRI MATA
MATA
1120 CHENNAI
AMBUR
73,BROAD
BAZAAR,
1121 CHENNAI
KANCHEEPURA 514M
515,GAND
1122 CHENNAI
CHENNAI, LCB
17,RAJAJI
SALAI,
1123 CHENNAI
CHENNAI ANNA 15, THIRUSALAI
VI- KA
1124 CHENNAI
CHENNAI
549,
WASHERMENPE T.H.ROAD,
1125 CHENNAI
CHENNAI ADYAR NO.7, I
MAIN
1126 CHENNAI
CHENNAI
150, LUZ
MYLAPORE
CHURCH
1127 CHENNAI
CHENNAI NSC
177,N.S.C.
BOSE ROAD
BOSE
1128 CHENNAI
CHENNAI
10 RAJA
THYAGARAJANG STREET
1129 CHENNAI
CHENNAI
50,SINGAR
TRIPLICANE
ACHARY
1130 CHENNAI
VELLORE
13A,LONG
BAZAAR,
1131 CHENNAI
VILLUPURAM
BABU
MG ROAD
COMPLEX,
1132 CHENNAI
CHENNAI NEW 74, NEW
AVADIROAD
AVADI
1133 CHENNAI
POMBUR
REDDIAR
STREET,
1134 CHENNAI
CHENNAI ANNA PLOT
NAGAR
NO.4055,
256,PAPER
1135 CHENNAI
CHENNAI
THIRUVIKA NGR MILLS
1136 CHENNAI
CHENNAI PARK 255,MINT
TOWN
STREET,
1137 CHENNAI
CHENNAI R.C.C. 706,ANNA
SALAI,
1138 CHENNAI
CHENNAI DR KK 94,A.L.MU
NAGAR
DALIAR
21,RAJA
1139 CHENNAI
CHENNAI
PURASAWALKA ANNAMAL
152,ELDA
1140 CHENNAI
CHENNAI
MS ROAD,
TEYNAMPET
1141 CHENNAI
CHENNAI MINT 19,MINT
STREET,
STREET
GANGA
1142 CHENNAI
CHENNAI
NUNGAMBAKKA GRIHA
1143 CHENNAI
THIRUVAMBATT GINGEE
U
TALUK
1144 CHENNAI
PONDICHERRY 7,KAMARA
J SALAI,
1145 CHENNAI
MUTHUPUTHUP BALAMAN
ET AVADI
DIR
1146 CHENNAI
AMBATTUR
3,R.H.ROA
D, BHANU
1147 CHENNAI
CHENNAI 156 LC 156 LINGHI
CHETTI
STREET
1148 CHENNAI
CHENNAI, ARMB 642, ANNA
SALAI,
7
1149 CHENNAI
CHENNAI
NARAYAN
PERIAMET

160017 CHANDIGAR
H UT
135001 HARYANA
133001

HARYANA

4431 01722702611,2702652
4435 01732200231,200232
4436 0171-2633178

133104

HARYANA

4455 0171-2822766

134112

CHANDIGAR
H UT
HARYANA

4480 0172-2552398

HARYANA

4527 01733-231312

PUNB0452700

134109

HARYANA

4537 0172-2587787

PUNB0453700

135003

HARYANA

134118

HARYANA

4682 01732-264394,
200024
4822 -

134113

HARYANA

135133

HARYANA

133202

HARYANA

134113

HARYANA

160014 CHANDIGAR
H
134109 HARYANA
635802 TAMIL NADU
631501 TAMIL NADU
600001 TAMIL NADU
600002 TAMIL NADU
600021 TAMIL NADU
600020 TAMIL NADU
600004 TAMIL NADU
600001 TAMIL NADU
600017 TAMIL NADU
600005 TAMIL NADU
632004 TAMIL NADU
605602 TAMIL NADU
600010 TAMIL NADU
605652 TAMIL NADU
600040 TAMIL NADU
600011 TAMIL NADU
600003 TAMIL NADU
600002 TAMIL NADU

1384 044-26213406,
26211635
1587 044-25586258,
25581504
1970 044-25353678

605011 PONDICHER
RY
600055 TAMIL NADU

2928 0413-2210197,
2211539
2980 044-26360990

600018 TAMIL NADU
600079 TAMIL NADU
600034 TAMIL NADU

600053 TAMIL NADU

3029 044-26864211

600001 TAMIL NADU

3611 044-25224366,
25224368,
3612 044-28293412,
28290159
3613 044-25615264,
25615254

600006 TAMIL NADU
600003 TAMIL NADU

PUNB0443500
PUNB0443600
PUNB0445500
PUNB0446200

bo4480@
pnb.co.in

N.A.

bo4822@
pnb.co.in
4823 0172-2550014
bo4823@
pnb.co.in
4824 01732-296092
bo4824@
pnb.co.in
4825 01731- 274481
bo4825@
pnb.co.in
4916 0172-2583218
bo4916@
pnb.co.in
6060 0172-2749422
bo6060@
pnb.co.in
6130 0172-2556804
bo6130@
pnb.co.in
29 04174-242772
bo29@pn
b.co.in
283 044-27222995,
bo283@p
27222107
nb.co.in
305 044-55785506,
bo305@p
55785513,
nb.co.in
306 044bo306@p
28601861,2860078 nb.co.in
307 044-25954776,
bo307@p
25951718
nb.co.in
338 044-24412782,
bo338@p
24902093
nb.co.in
343 044-24987227,
bo343@p
24992990,
nb.co.in
344 044-25343636,
bo344@p
25343637-38
nb.co.in
345 044-24342286,
bo345@p
24329328
nb.co.in
346 044-28441199,
bo346@p
28441761
nb.co.in
486 0416-2229913,
bo486@p
2222912
nb.co.in
488 04146-222807,
bo488@p
221407
nb.co.in
1092 044-26460320,
bo1092@
26454620
pnb.co.in
1364 04146-269300

604205 TAMIL NADU

600084 TAMIL NADU

PUNB0443100

4462 0172-2732840

1974 044-28603472,
28600726,
2510 044-24800538,
24800539
2511 044-26422202,
26412497,
2523 044-24339116,
24352375,
2524 044-25209141,
25203575
2543 044-28270364,
28279965
2851 04145-236208

600078 TAMIL NADU

bo4431@
pnb.co.in
bo4435@
pnb.co.in
bo4436@
pnb.co.in

bo1384@
pnb.co.in
bo1587@
pnb.co.in
bo1970@
pnb.co.in
bo1974@
pnb.co.in
bo2510@
pnb.co.in
bo2511@
pnb.co.in
bo2523@
pnb.co.in
bo2524@
pnb.co.in
bo2543@
pnb.co.in

bo2928@
pnb.co.in
bo2980@
pnb.co.in
bo3029@
pnb.co.in
bo3611@
pnb.co.in
bo3612@
pnb.co.in
bo3613@
pnb.co.in

PUNB0448000

N.A.

N.A.

PUNB0468200

-

-

PUNB0482200

-

-

PUNBO482300

-

-

PUNB0482400

-

-

PUNB0482500

-

-

PUNBO491600

-

N.A.

PUNBO606000

-

N.A.

PUNBO613000

NA

NA

PUNB0002900

NA

NA

PUNB0028300

044-28601260

PUNBINB PUNB0030500
BMFR
NA
PUNB0030600

044-25954776

NA

PUNB0030700

044-24902093

NA

PUNB0033800

044-24995570

PUNBINB PUNB0034300
BMMY
NA
PUNB0034400

044-25343638
044-24341050
044-28441199

PUNBINB PUNB0034500
BTNC
NA
PUNB0034600

0416-2229913

NA

PUNB0048600

04146-221407

NA

PUNB0048800

044-26441817

NA

PUNB0109200

NA

NA

PUNB0136400

044-26265890

NA

PUNB0138400

NA

NA

PUNB0158700

NA

NA

PUNB0197000

044-28600921

NA

PUNB0197400

044-24730257

NA

PUNB0251000

044-26422202
044-24339116

PUNBINB PUNB0251100
BCPR
NA
PUNB0252300

044-25201093

NA

044-28278543
NA

PUNBINB PUNB0254300
BCNG
NA
PUNB0285100

0413-2210941

NA

PUNB0292800

NA

NA

PUNB0298000

NA

NA

PUNB0302900

044-25227366

PUNBINB PUNB0361100
BCLC
NA
PUNB0361200

044-28291712
NA

PUNB0252400

PUNBINB PUNB0361300
BCPT

1150 CHENNAI

1154 CHENNAI

CHENNAI
SOWCARPET
CHENNAI
KILPAUK
CHENNAI
THIRUVANMIYU
EAST
TAMBARAM
ADAMBAKKAM

1155 CHENNAI

ABHIRAMPURAM

1156 CHENNAI

ARCOT

1157 CHENNAI

MYLAPORE -NBL

1158 CHENNAI

NANDANAM NBL
PURASVALKAM NBL
NORTH USMAN
ROAD T NAGAR
TIRUPATHUR NBL
ULUNDURPET

1151 CHENNAI
1152 CHENNAI
1153 CHENNAI

1159 CHENNAI
1160 CHENNAI
1161 CHENNAI
1162 CHENNAI
1163 CHENNAI

1170 CHENNAI

TAMBARAM,
BIHER
BACK OFFICE
CHENNAI
CHENNAI,
AVADI, AMS
CHENNAI,
CHROMEPET
CHENNAI,
PALLIKARANAI
CHENNAI, WEST
MAMBALAM
TIRUVANNAMAL
AI
TIRUVALLUR

1171 CHENNAI

MOGAPPAIR

1172 CHENNAI

CHENNAI,
GOPALAPURAM
CHENNAI, G.N.
CHETTY ROAD,
IRUNGATTUKOT
TAI
MEDAVAKKAM

1164 CHENNAI
1165 CHENNAI
1166 CHENNAI
1167 CHENNAI
1168 CHENNAI
1169 CHENNAI

1173 CHENNAI
1174 CHENNAI
1175 CHENNAI
1176 DARBHANGA

BHAGALPUR

1177 DARBHANGA
1178 DARBHANGA

DARBHANGA
TOWER CHOWK
JAYNAGAR

1179 DARBHANGA

KATIHAR

1180 DARBHANGA

MUNGER

1181 DARBHANGA
1182 DARBHANGA

WAINI PUSA
ROAD
NEHRA

1183 DARBHANGA

BENIPATTI

1184 DARBHANGA

HAVELI
KHARAGPUR
RAJ NAGAR

1185 DARBHANGA
1186 DARBHANGA
1187 DARBHANGA

ANDHRA
THARHI
SAHARSA

1188 DARBHANGA

DARIAPUR

1189 DARBHANGA

RAHATPUR

1190 DARBHANGA

NAOKOTHI

1191 DARBHANGA

CHOWKI

1192 DARBHANGA
1193 DARBHANGA

BARARI
INDUSTRIAL
BABU BARHI

1194 DARBHANGA

BISFI

1195 DARBHANGA

BEGUSARAI

108
NYNIAPPA
263,
KILPAUK
75 SOUTH
MADA
430/225-A,
VELACHE
39,I
FLOOR,KA
NO.2,SUB
BARAYA
LAKSHMI
THEATRE
180,ROYA
PETTAH
DOOR
NO.40 A ,
56,
PURASWA
P.B.NO.14
10,50,NOR
BLDG.
NO.7, IST
17, OLD
POST
173,
AGARAM
KURALAG
AM
AMS
COLLEGE
7, C.L.C.
WORKS
JERUSALE
M
1,
RAMAKRIS
FIRST
FLOOR,
FIRST
FLOOR, 1,
DAV BOYS
SCHOOL
383, AVVAI
SHANMUG
80, G.N.
CHETTY
CHENNAI
BANGALO
"GURU
KRIPA",
D.N.SINGH
ROAD,
DIST.DARBHAN
DIST.MADHUBA
M.G.ROAD
, KATIHAR
301/302
BARI
DIST.SAMASTIP
DIST.DARBHAN
DIST.MADHUBA
KAVELI
KHARAGP
GHANDI
CHOWK,
DIST. MADHUBA
WARD NO.
9, PWD
PO VIA
LAKHMINI
VIALAKHMINI
VIAMAJHAUL
VIA BLOCK
TEHSIL
BARARI,BL
OCK:
DIST.MADHUBA
DIST.MADHUBA
KACHAHA
RI ROAD,

600001 TAMIL NADU

635601 TAMIL NADU

4397 044-28157408,
28156005,
4401 04179-220027

606107 TAMIL NADU

4405 04149-222269

600073 TAMIL NADU

4557 044-22294005

600108 TAMIL NADU

4719 044-64584748

bo3614@
pnb.co.in
bo3619@
pnb.co.in
bo3940@
pnb.co.in
bo3958@
pnb.co.in
bo4062@
pnb.co.in
bo4228@
pnb.co.in
bo4370@
pnb.co.in
bo4386@
pnb.co.in
bo4389@
pnb.co.in
bo4394@
pnb.co.in
BO4397@
PNB.CO.I
bo4401@
pnb.co.in
BO4405@
PNB.CO.I
bo4557@
pnb.co.in
N.A.

600055 TAMIL NADU

4919 044-26841089

-

-

-

PUNBO491900

600044 TAMIL NADU

4920 044-22412231

bo4920@ pnb.co.in
-

-

PUNBO492000

600010 TAMIL NADU
600041 TAMIL NADU
600073 TAMIL NADU
600088 TAMIL NADU
600018 TAMIL NADU
632503 TAMIL NADU
600004 TAMIL NADU
600035 TAMIL NADU
600007 TAMIL NADU
600017 TAMIL NADU

3614 044-25353515,
25353326,2535168
3619 044-26461091,
26461267
3940 044-24424303,
24423215
3958 044-26211635,
22396095,
4062 044-22443315,
22210941
4228 044-24995888,
24996575
4370 04172-235972,
235014
4386 044-24991830,
24661221
4389 044-24330726,
55513906
4394 044-25322040

600100 TAMIL NADU

4921 044-22462262

600033 TAMIL NADU

6028 044-24893017

606601 TAMIL NADU

6080 04175-224142

602001 TAMIL NADU

6079 044-27666922

600050 TAMIL NADU

6182 044-26244955

600086 TAMIL NADU

6180 044-28113326

600017 TAMIL NADU

6181 044-28158780

602105 TAMIL NADU

6076 044-27156088,
044-27150099
6077 044-22773440

600100 TAMIL NADU
812001

BIHAR

846004

BIHAR

847226

BIHAR

854105

BIHAR

811201

BIHAR

848131
847233

bo6028@
pnb.co.in
bo6080@
pnb.co.in
bo6079@
pnb.co.in
bo6182@
pnb.co.in
bo6180@
pnb.co.in
bo6181@
pnb.co.in
bo6076@
pnb.co.in
bo6077@
pnb.co.in
NA

48 06412420028/2301862(
108 06272NA
254118/222432
237 06246-222029
NA

044-25353515
044-26461091

PUNBINB PUNB0361400
BCSC
NA
PUNB0361900

044-24423215

NA

PUNB0394000

044-

NA

PUNB0395800

044-22553216

NA

PUNB0406200

044-2499588

NA

PUNB0422800

NA

PUNB0437000

044-24661221

NA

PUNB0438600

NA

PUNB0438900

044-26400069

NA

PUNB0439400

044-28157408

NA

PUNB0439700

NA

PUNB0440100

NA

PUNB0440500

NA

PUNB0455700

N.A.

N.A.

PUNB0471900

-

PUNBO492100

-

N.A.

PUNBO602800

04175-224143

N.A.

PUNBO608000

044-27663922

N.A.

PUNBO607900

-

N.A.

PUNBO618200

-

N.A.

PUNBO618000

-

N.A.

PUNBO618100

-

N.A.

PUNBO607600

-

N.A.

PUNBO607700

2301862 NA

PUNB0004800

NA

NA

PUNB0010800

NA

NA

PUNB0023700

NA

NA

PUNB0028200

222178 NA

PUNB0032600

BIHAR

282 06452NA
244058/241759
NA
326 06344222703/222178(fax
469 06274-283210
NA

NA

NA

PUNB0046900

BIHAR

498 06272-275452

NA

NA

NA

PUNB0049800

847223

BIHAR

586 06271-222230

NA

NA

NA

PUNB0058600

811213

BIHAR

737 06342-252024

NA

NA

NA

PUNB0073700

847235

BIHAR

935 06276-240543

NA

NA

NA

PUNB0093500

847428

BIHAR

988 06273-273215

NA

NA

NA

PUNB0098800

852201

BIHAR

1104 06478-224227

NA

224227 NA

PUNB0110400

851211

BIHAR

1105 06243-253162

NA

NA

NA

PUNB0110500

851211

BIHAR

1106 06243-262464

NA

NA

NA

PUNB0110600

851130

BIHAR

1156 06243-271475

NA

NA

NA

PUNB0115600

851217

BIHAR

1157 06243-257207

NA

NA

NA

PUNB0115700

812003

BIHAR

1200 0641-2400170

NA

NA

NA

PUNB0120000

847224

BIHAR

1269 06276-287215

NA

NA

NA

PUNB0126900

847211

BIHAR

1282 06271-280427

NA

NA

NA

PUNB0128200

851101

BIHAR

1324 06243242947/241277

NA

NA

NA

PUNB0132400

1196 DARBHANGA

GODERGAMA

1197 DARBHANGA

KOTHIA

1198 DARBHANGA

GOKULPUR

1199 DARBHANGA

SIRDILPUR

1200 DARBHANGA

1202 DARBHANGA

MARSAND
CHOWK
RAJGANGELI
(MAJRA)
NANAUTI

1203 DARBHANGA

LAUKAHA

1204 DARBHANGA

BASBITTI

1205 DARBHANGA

SHAHPUR

1206 DARBHANGA

BARETHA

1207 DARBHANGA

GANGOUR

1208 DARBHANGA
1209 DARBHANGA

BICHHI
CHACHER
NADIAWAN

1210 DARBHANGA

MADHOPUR

1211 DARBHANGA

SIMRI
(SAMASTIPUR)
SAIDPUR SALHA

1201 DARBHANGA

1212 DARBHANGA
1213 DARBHANGA

1216 DARBHANGA

BHAGALPUR
BAZAR
KATIHAR D R
CHOWK
JHANJHARPUR
BAZAR
SAKARPURA

1217 DARBHANGA

SATI GHAT

1218 DARBHANGA

DAHIBHAT

1219 DARBHANGA

MANGAUR

1220 DARBHANGA

LACHMINIA

1221 DARBHANGA

CHARNE

1222 DARBHANGA

BALAUNJA

1223 DARBHANGA

KULHARIA

1224 DARBHANGA

RAMANKABAD

1225 DARBHANGA

DARBHANGA,
LAHERIA SARAI
LADANIA

1214 DARBHANGA
1215 DARBHANGA

1226 DARBHANGA

1228 DARBHANGA

1227 DARBHANGA

SANKATRA
PANCHAGCHHI
GARAUL

1229 DARBHANGA

PIPRAKHURD

1230 DARBHANGA

BALBHADARPUR

1231 DARBHANGA

BHIROPAPATTI

1232 DARBHANGA

SIMRI

1233 DARBHANGA

MADHUBANI

1234 DARBHANGA

MADHEPUR

1235 DARBHANGA

MADHAWA PUR

1236 DARBHANGA

BARBETA

1237 DARBHANGA
1238 DARBHANGA

PURNEA MANJU
COMPLEX
NAGARPARA

1239 DARBHANGA

TETRI

1240 DARBHANGA

KHOJPUR

1241 DARBHANGA

UMGAON

BLOCK
MATIHANI,
DIST.DARBHAN
DISTPURNIEA
DIST.SAMASTIP
DIST.SAMASTIP
RAJANGEL
I,
DIST.SAHARSA
DIST.SUPAUL
DIST.SUPAUL
VIA-SONE
BARSARA
DIST.KATIHAR
DIST:MAD
HUBANI
BICHHI
CHACHAR,
BLOCK:
SABAUR,
SHIVNAGA
R,
PO:BAKHTI
ARPUR
BLOCK
MOTIHARI,
HOLDING
NO. 83,
DIST.KATIHAR
DIST.MADHUBA
DIST.BEGUSAR
PO-HIRNI,
SATIGHAT,
PO
TERHAGA
BLOCK SONBARS
DIST.SUPAUL
TEHSILSUPAUL,
DIST:MAD
HUBANI
BLOCK
BABU
BLOCK:
HAVELI
DIST.DARBHAN
DIST.MADHUBA
BLOCK
KEDWA,
PO
BAGHAWA
VILL.&PO
PIPRAKHU
V & PO,
VIA BALDA
V & PO
BHAROPA
VILL.SIMRI, PO
DIST.MADHUBA
DIST.MADHUBA
DIST.MADHUBA
PO
DHANPAT
BHATTA
BAZAR,
BLOCK:
BIHPUR,
BLOCK:NA
UGACHIA,
BLOCK
BABU
OFFICE
BASOPATT

851139

BIHAR

1492 06243-253729

NA

NA

NA

PUNB0149200

847121

BIHAR

1608 06272-220664

NA

NA

NA

PUNB0160800

854206

BIHAR

1618 9835293734(R)

NA

NA

NA

PUNB0161800

841221

BIHAR

1690 06278-234434

NA

NA

NA

PUNB0169000

848121

BIHAR

1693 06274-283260

NA

NA

NA

PUNB0169300

854303

BIHAR

1700 06454-253127

NA

NA

NA

PUNB0170000

852129

BIHAR

1714 06475-253209

NA

NA

NA

PUNB0171400

852110

BIHAR

1742 NA

NA

NA

NA

PUNB0174200

852160

BIHAR

1744 06473-224303

NA

NA

NA

PUNB0174400

843118

BIHAR

1745 06475-240333

NA

NA

NA

PUNB0174500

854114

BIHAR

1746 06457-267549

NA

NA

NA

PUNB0174600

847308

BIHAR

1752 NA

NA

NA

NA

PUNB0175200

811213

BIHAR

1759 NA

NA

NA

NA

PUNB0175900

813210

BIHAR

1760 NA

NA

NA

NA

PUNB0176000

847102

BIHAR

1778 06271-282541

NA

NA

NA

PUNB0177800

852127

BIHAR

1780 06475-223066

NA

NA

NA

PUNB0178000

845401

BIHAR

1781

9431276605 NA

NA

NA

PUNB0178100

812001

BIHAR

1966 0641-2420123

NA

NA

NA

PUNB0196600

854105

BIHAR

1968 06452-242653

NA

NA

NA

PUNB0196800

847404

BIHAR

2228 06273-222203

NA

NA

NA

PUNB0222800

848203

BIHAR

2288 06243-267242

NA

NA

NA

PUNB0228800

848213

BIHAR

2289

9431010655 NA

NA

NA

PUNB0228900

855101

BIHAR

2291 06456-240210

NA

NA

NA

PUNB0229100

852217

BIHAR

2297 06475-253117

NA

NA

NA

PUNB0229700

852214

BIHAR

2298 06477-241407

NA

NA

NA

PUNB0229800

852214

BIHAR

2300 06477-223742(PP) NA

NA

NA

PUNB0230000

847238

BIHAR

2398 06272240687(R)

NA

NA

NA

PUNB0239800

847401

BIHAR

2399 9431451252(PP)

NA

NA

NA

PUNB0239900

811213

BIHAR

2401 06342-252372

NA

NA

NA

PUNB0240100

846001

BIHAR

NA

847232

BIHAR

2407 06272244775/243464
2415 06246-275270

NA

855113

BIHAR

2485 06451-248479

854311

BIHAR

2487 06478-232539

852131

BIHAR

854339

BIHAR

852218
802222

244775 NA

PUNB0240700

NA

NA

PUNB0241500

NA

NA

NA

PUNB0248500

NA

NA

NA

PUNB0248700

2488 06473-223885

NA

NA

NA

PUNB0248800

2489 06471-244290

NA

NA

NA

PUNB0248900

BIHAR

2490 06473224236(R)

NA

NA

NA

PUNB0249000

BIHAR

2491 06473-265074

NA

NA

NA

PUNB0249100

847211

BIHAR

NA

NA

PUNB0251500

BIHAR

2515 06276222337/225410
2535 06273-283230

NA

847305

NA

NA

NA

PUNB0253500

847478

BIHAR

2539 06271-283270

NA

NA

NA

PUNB0253900

855115

BIHAR

2882 06456-242309

NA

NA

NA

PUNB0288200

854302

BIHAR

2931 06451-222845

NA

222845 NA

PUNB0293100

812006

BIHAR

3042 06421-264523

NA

NA

NA

PUNB0304200

813226

BIHAR

3043 06421-223053

NA

NA

NA

PUNB0304300

842241

BIHAR

3047 06277-286537

NA

NA

NA

PUNB0304700

847225

BIHAR

3359 06246-273264

NA

NA

NA

PUNB0335900

1242 DARBHANGA
1243 DARBHANGA
1244 DARBHANGA
1245 DARBHANGA
1246 DARBHANGA
1247 DARBHANGA
1248 DARBHANGA
1249 DARBHANGA
1250 DARBHANGA
1251 DARBHANGA
1252 DARBHANGA
1253 DARBHANGA
1254 DARBHANGA
1255 DARBHANGA
1256 DARBHANGA
1257 DARBHANGA
1258 DARBHANGA
1259 DEHRADUN
1260 DEHRADUN
1261 DEHRADUN
1262 DEHRADUN
1263 DEHRADUN
1264 DEHRADUN
1265 DEHRADUN
1266 DEHRADUN
1267 DEHRADUN
1268 DEHRADUN
1269 DEHRADUN
1270 DEHRADUN
1271 DEHRADUN
1272 DEHRADUN
1273 DEHRADUN
1274 DEHRADUN
1275 DEHRADUN
1276 DEHRADUN
1277 DEHRADUN
1278 DEHRADUN
1279 DEHRADUN
1280 DEHRADUN
1281 DEHRADUN
1282 DEHRADUN
1283 DEHRADUN
1284 DEHRADUN
1285 DEHRADUN
1286 DEHRADUN
1287 DEHRADUN

WARIS NAGAR

848101

BIHAR

FORBES GANJ

PO
MATHURA
FORBES
GANJ,
PUSA
RAU
CAMPUS
DARBHANGA
C.M.
C.M. COLLEGE COLLEGE
MARWARI
MARWARI
COLLEGE
COLLEGE
SAMASTIPUR,
RNAR
RNAR COLLEGE COLLEGE
BEGUSARAI,
S.K.M.
S.K.M. COLLEGE COLLEGE,
MADHUBANI,
R.K.
R.K. COLLEGE
COLLEGE,
PUSA, UMA
U.P.
PANDEY
COLLEGE,
KHAGARIA
GUPTA
MARKET,
MADHEPURA
06476222032
ARARIA
ADB
CHOWK,
KISHANGANJ
LOHAR
PATTI
MUNGER, RD & RD & DJ
DJ COLLEGE,
COLLEGE,
MUNGER,
BALMIKI
BALMIKI RAJNITI RAJNITI
BHAGALPUR,
SUNDERV
SUNDERVATI
ATI
BHAGALPUR,
BIHAR
VIDYUT NAGAR STATE
DEHRADU
DEHRADUN
N - 248001
ARHAT BAZAR
ASHLEY
DEHRADUN
PALTAN BAZAR HALL,
MUSSOORIE
DISTT.
DEHRADU
DOIWALA
VILL.& PO
DOIWALA,
DEHRADU
DEHRADUN
N
KARANPUR
DEV PRAYAG
DISTT.
TEHRI
DAK PATHAR
VILL.
DAKPATH
RISHIKESH
HARDWAR
ROAD,
UTTARKASHI
UTTAR
KASHI
VIKASNAGAR
DISTT.
DEHRADU
RAIWALA
DISTT.
DEHRADU
RANIPOKHRI
VILL.& PO
RANIPOKH
ADHOI WALA
RAIPUR
ROAD,
VILL.
DHAKRANI
DHAKRANI
HARBARTPUR
CHAKRATA
TEHSIL
CHAKRAT
DEHRADUN
DEHRADU
TILAK ROAD
N
LAKHWAR
VILL.
LAKHWAR,
NAGTHAT
VILL.& PO
NAGTHAT,
BHAUWALA
VILL. & PO
BHAUWAL
DEHRADUN
KAULAGA
KAULA GARH
RH ROAD,
VILL.
BIAS NEHARI
BIASNEHR
HARIPUR
HATAL
VILL.
HATAL,
KOTI KANASAR VILL.& PO
KOTI
QUANSI
VILL.& PO
QUANSI,
DHOPARDHAR DISTT.
TEHRI
DEHRADUN
DEHRADU
PATEL NAGAR
N
DEHRADUN
DEHRADU
RACE COURSE N
DUNDA
DISTT.
UTTAR
DEHRADU
DEHRADUN
INDIRA NAGAR N

834318

BIHAR

3504 06274222573/222994
3876 06455-222626

NA

NA

NA

PUNB0350400

NA

NA

NA

PUNB0387600

848125

BIHAR

4512 NA

NA

NA

NA

PUNB0451200

846004

BIHAR

4649 06272-222304

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0464900

N.A.

N.A.

PUNB0465000

-

PUNBO465300

846 004

BIHAR

4650 06272-224314

N.A.

848101

BIHAR

4653 06274-225848

851101

BIHAR

4741 06243-212968

-

PUNBO474100

847211

BIHAR

4743 06276-224877

bo4653@ pnb.co.in
bo4741@ pnb.co.in
-

-

PUNB0474300

848115

BIHAR

4746 06274-240012

-

-

-

PUNB0485200

851204

BIHAR

4931 06244-222440

-

-

PUNB0493100

852113

BIHAR

4932 06476-222032

-

-

PUNBO493200

852113

BIHAR

4933 06453-224731

-

-

PUNB0493300

855108

BIHAR

4934 06456-233233

-

-

PUNBO493400

811201

BIHAR

6160 06344-220662

bo4931@
pnb.co.in
bo4932@
pnb.co.in
bo4933@
pnb.co.in
bo4934@
pnb.co.in
-

811201

BIHAR

6161 06344-220661

-

-

N.A.

PUNBO616000

N.A.

PUNBO616100

812001

BIHAR

6162 0641-2401229

-

-

N.A.

PUNBO616200

812001

BIHAR

6163 0641-230931

-

-

N.A.

PUNBO616300

bo0110@
pnb.co.in
bo0111@
pnb.co.in
bo0331@
pnb.co.in
bo0609@
pnb.co.in
bo0616@
pnb.co.in
NA

0135-2724810

NA

PUNB0011000

0135-2654711
NA

PUNBINB PUNB0011100
BDPR
NA
PUNB0033100

NA

NA

PUNB0060900

NA

NA

PUNB0061600

NA

NA

PUNB0062500

NA

NA

PUNB0063900

0135-2431302

NA

PUNB0083600

NA

NA

PUNB0088100

NA

NA

PUNB0088600

NA

NA

PUNB0092200

248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248179 UTTARAKHA
ND
248140 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
249301 UTTARAKHA
ND
248125 UTTARAKHA
ND
249201 UTTARAKHA
ND
249193 UTTARAKHA
ND
248191 UTTARAKHA
ND
249205 UTTARAKHA
ND
248145 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248125 UTTARAKHA
ND
248123 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248159 UTTARAKHA
ND
248158 UTTARAKHA
ND
248007 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248159 UTTARAKHA
ND
248199 UTTARAKHA
ND
248123 UTTARAKHA
ND
248123 UTTARAKHA
ND
249155 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
249151 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND

110 0135-2623754
111 0135-2657334
331 0135-2632385
609 0135-2695242
616 0135-2655872
625 01378-266014
639 01360-222173
836 0135-2430213
881 01374-222156
886 01360-250228
922 0135-2484226
950 0135-2416233
1024 0135-2787013
1072 01360-259096
1082 01360-272209

bo0639@
pnb.co.in
bo0836@
pnb.co.in
bo0881@
pnb.co.in
bo0886@
pnb.co.in
bo0922@
pnb.co.in
bo0950@
pnb.co.in
bo1024@
pnb.co.in
bo1072@
pnb.co.in
NA

NA

NA

PUNB0095000

0135-2787277

NA

PUNB0102400

NA

NA

PUNB0107200

NA

NA

PUNB0108200

NA

PUNB0108700

1099 01360-277508

bo1087@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0109900

1100 01360-278009

NA

NA

NA

PUNB0110000

1101 0135-2694850

NA

PUNB0110100

NA

PUNB0117500

1326 01360-275075

bo1101@ NA
pnb.co.in
bo1175@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0132600

1452 NA

NA

NA

NA

PUNB0145200

1454 NA

NA

NA

NA

PUNB0145400

1462 NA

NA

NA

NA

PUNB0146200

1469 NA

NA

NA

NA

PUNB0146900

1516 0135-2726837

bo1516@ 0135-2626002
pnb.co.in
bo1532@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0151600

NA

PUNB0153200

NA

PUNB0153300

NA

PUNB0155600

1087 0135-2628117

1175 0135-2758350

1532 0135-2627536
1533 01371-225402
1556 0135-2768312

bo1556@ NA
pnb.co.in

1288 DEHRADUN

MALDEVTA

1289 DEHRADUN

BHOGPUR

1290 DEHRADUN

NAYAGAON

1291 DEHRADUN
1292 DEHRADUN

DEHRADUN
RAJA ROAD
KEMPTI

1293 DEHRADUN

PANTWARI

1294 DEHRADUN

RANA

1295 DEHRADUN

PIPLI RAJAK

1296 DEHRADUN

DUNG BODWALI

1297 DEHRADUN

RAJAKHET

1298 DEHRADUN

GUDIALGOAN

1299 DEHRADUN

KOTI COLONY

1300 DEHRADUN

1303 DEHRADUN

DEHRADUN
R.C.C.
PUROLA NEHRU
MARKET
BANDERKOT
JAUNPUR
HARSIL

1304 DEHRADUN

SAHIYA

1305 DEHRADUN

TEHRIGARHWAL

1306 DEHRADUN

AJABPUR KALAN

1307 DEHRADUN

DEHRADUN
RAJPUR ROAD
RISHIKESH
LAXMAN
IDPL RISHIKESH

1301 DEHRADUN
1302 DEHRADUN

1308 DEHRADUN
1309 DEHRADUN
1310 DEHRADUN
1311 DEHRADUN
1312 DEHRADUN
1313 DEHRADUN
1314 DEHRADUN
1315 DEHRADUN
1316 DEHRADUN
1317 DEHRADUN
1318 DEHRADUN
1319 DEHRADUN
1320 DEHRADUN
1321 DEHRADUN
1322 DEHRADUN
1323 DEHRADUN
1324 DEHRADUN
1325 DEHRADUN
1326 DEHRADUN
1327 DEHRADUN
1328 DEHRADUN
1329 DEHRADUN
1330 DEHRADUN
1331 DEHRADUN
1332 DEHRADUN
1333 DEHRADUN

DEHRADUN
HINDU COLLEGE
DEHRADUN
YAMUNA
DEHRADUN,
NARI SHILP
DEHRADUN IMA
HOUSE
DEHRADUN M
BI, KANWALI
DEHRADUN
VIDHAN SABHA
SURVEY OF
INDIA, HATHI
DEHRADUN, E.C.
ROAD
DEHRADUN,
PREM NAGAR
DEHRADUN,
RAIPUR ROAD
DEHRADUN,
NIRANJANPUR
DEHRADUN,
SUBHASH ROAD
SELAQUAIN
DEHRADUN,
SHIMLA BYE
DEHRADUN,
SHASTRADHAR
DEHRADUN,
PPCL, RAJPUR
DEHRADUN,
INFANTRY
DEHRADUN,
THE NATIONAL
RISHIKESH,
KRISHI
RAIWALA,
MILITARY
HERBERTPUR,
HERBERTPUR
RISHIKESH,
BARRANGE
DEHRADUN,
GRAPHIC ERA
TEHRI
GARHWAL,

VILL. & PO
MALDEVT
VILL. & PO
BHOGPUR
VILL.& PO
NAYAGAO
DEHRADU
N
DISTT.
TEHRI
DISTT.
TEHRI
DISTT.
UTTAR
DISTT.
UTTAR
BLOCK
JAKHRIDH
DISTT.
TEHRI
DISTT.
UTTAR
DISTT.
DEHRADU
ASHLEY
HALL,
PUROLA,
DISTT.
DISTT.
TEHRI
DISTT.
UTTAR
VILL.& PO
SAHIYA,
TEHRI
GARHWAL
AJABPURK
ALAN,
CLOCK
TOWER,
L.J.ROAD,
RISHIKES
DISTT.
DEHRADU
HNIC,
PARK
28C
CHAKRAT
DEHRADU
N
DEHRADU
N
MBI,
KANWALI
VIDHAN
SABHA
11, NEW
CANTT.
25 - EC
ROAD,
PREM
NAGAR,
DEFENCE
ELECTRO
KRISHI
UTPADAN
SUBHASH
ROAD,
BO:
SELAQUAI
DEHRADU
N, SHIMLA
SHASTRA
DHARA
PPCL,
RAJPUR
INFANTRY
DIVISION,
THE
NATIONAL
KRISHI
UTPADAN
MILITARY
CAMPUS,
HERBERT
PUR
BARRANG
GRAPHIC
ERA
TEHRI
HYDRO

248008 UTTARAKHA
ND
248143 UTTARAKHA
ND
248171 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248179 UTTARAKHA
ND
249180 UTTARAKHA
ND
249185 UTTARAKHA
ND
249193 UTTARAKHA
ND
249155 UTTARAKHA
ND
249131 UTTARAKHA
ND
249185 UTTARAKHA
ND
248165 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
249185 UTTARAKHA
ND
249180 UTTARAKHA
ND
249135 UTTARAKHA
ND
248196 UTTARAKHA
ND
249148 UTTARAKHA
ND
248148 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
249201 UTTARAKHA
ND
249201 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248007 UTTARAKHA
ND
248009 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248197 UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
248102 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
248001 UTTARAKHA
ND
249201 UTTARAKHA
ND
249205 UTTARAKHA
ND
248142 UTTARAKHA
ND
249201 UTTARAKHA
ND
248002 UTTARAKHA
ND
249134 UTTARAKHA
ND

1592 0135-2684014

NA

NA

NA

PUNB0159200

1620 0135-417050

NA

NA

NA

PUNB0162000

1664 0135-2693106

NA

PUNB0166400

NA

PUNB0184300

1999 01376-224204

bo1664@ NA
pnb.co.in
bo1843@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0199900

2000 01376-220303

NA

NA

NA

PUNB0200000

2067 01375-233369

NA

NA

NA

PUNB0206700

2068 01371-227224

NA

NA

NA

PUNB0206800

2265 NA

NA

NA

NA

PUNB0226500

2266 NA

NA

NA

NA

PUNB0226600

2267 NA

NA

NA

NA

PUNB0226700

2365 01360-287633

NA

NA

NA

PUNB0236500

2434 0135-658740

bo2434@
pnb.co.in
bo2780@
pnb.co.in
bo2852@
pnb.co.in
bo2853@
pnb.co.in
bo3128@
pnb.co.in
bo3302@
pnb.co.in
bo3712@
pnb.co.in
bo3713@
pnb.co.in
bo3714@
pnb.co.in
bo3907@
pnb.co.in
bo3908@
pnb.co.in
bo3968@
pnb.co.in
bo4040@
pnb.co.in
bo4086@
pnb.co.in
bo4211@
pnb.co.in
bo4422@
pnb.co.in
bo4456@
pnb.co.in
bo4689@
pnb.co.in
bo4690@
pnb.co.in
bo4692@
pnb.co.in
bo4693@
pnb.co.in
bo.4695@
pnb.co.in
bo4731@
pnb.co.in

NA

NA

PUNB0243400

NA

NA

PUNB0278000

NA

NA

PUNB0285200

NA

NA

PUNB0285300

NA

NA

PUNB0312800

01376-232701

NA

PUNB0330200

NA

NA

PUNB0371200

NA

NA

PUNB0371300

NA

NA

PUNB0371400

NA

NA

PUNB0390700

0135-2721228

NA

PUNB0390800

NA

NA

PUNB0396800

0135-2714077

NA

PUNB0404000

NA

NA

PUNB0408600

NA

NA

PUNB0421100

NA

NA

PUNB0442200

1843 0135-2627304

2780 01373-223203
2852 NA
2853 01377-232217
3128 01360-274319
3302 01376-232701
3712 0135-2670901
3713 0135-2652904
3714 0135-2430363
3907 0135-2455936
3908 0135-2721228
3968 0135-2531039
4040 0135-2719376
4086 0135-2755081
4211 0135-2722407
4422 0135-2665954
4456 0135-2743351
4689 0135-2658655
4690 0135-2771280
4692 0135-2788163
4693 0135-2624436
4695 0135-2711759
4731 0135-2697820

NA

NA

PUNB0445600

0135-2658655

N.A.

PUNB0468900

0135-2771280

N.A.

PUNB0469000

0135-2788163

N.A.

PUNB0469200

0135-2624436

N.A.

PUNB0469300

0135-2711759

N.A.

PUNB0469500

0135-2697820

-

PUNB0473100

-

-

4854
4925
6018
6020
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191

PUNBO85400
9412055435 bo4925@
pnb.co.in
0135-2651565
bo6018@
pnb.co.in
0135-2640520
bo6020@
pnb.co.in
0135-2735178
bo6185@
pnb.co.in
0135-2431643
bo6186@
pnb.co.in
0135-2484229
bo6187@
pnb.co.in
01360-250852
bo6188@
pnb.co.in
0135-2450415
bo6190@
pnb.co.in
0135-2746174
bo6190@
pnb.co.in
01376-236375
bo6191@
pnb.co.in

0135-2651565
0135-2640520

PUNBO492500
PUNBO601800

N.A.

PUNBO602000

-

N.A.

PUNBO618500

0135-2431643

N.A.

PUNBO618600

0135-2484229

N.A.

PUNBO618700

01360-250852

N.A.

PUNBO618800

0135-2450415

N.A.

PUNBO618900

0135-2746174

N.A.

PUNBO619000

01376-23675

N.A.

PUNBO619100

1334 DEHRADUN
1335 DEHRADUN
1336 DELHI
1337 DELHI
1338 DELHI
1339 DELHI
1340 DELHI
1341 DELHI
1342 DELHI
1343 DELHI
1344 DELHI
1345 DELHI
1346 DELHI
1347 DELHI
1348 DELHI
1349 DELHI
1350 DELHI
1351 DELHI
1352 DELHI
1353 DELHI
1354 DELHI
1355 DELHI
1356 DELHI
1357 DELHI
1358 DELHI
1359 DELHI
1360 DELHI
1361 DELHI
1362 DELHI
1363 DELHI
1364 DELHI
1365 DELHI
1366 DELHI
1367 DELHI
1368 DELHI
1369 DELHI
1370 DELHI
1371 DELHI
1372 DELHI
1373 DELHI
1374 DELHI
1375 DELHI
1376 DELHI
1377 DELHI
1378 DELHI
1379 DELHI

RISHIKESH, SRM
FOUNDATION
RISHIKESH,
TEHRI HYDRO
DELHI, DELHI
CANTT.
DELHI, CHANDNI
CHOWK
DELHI, CHAWRI
BAZAR
DELHI, CIVIL
LINES
DELHI, KATRA
MOHAN TRADE
DELHI, DARYA
GANJ
DELHI, BANK
STREET
DELHI,
GURUDWARA
DELHI,
KASHMERE
DELHI, KHARI
BAOLI
DELHI, SADAR
BAZAR
DELHI,
SHAHDARA
DELHI, SUBZI
MANDI
DELHI, ASAF ALI
ROAD
NEW DELHI
LODHI ROAD
NEW DELHI
MINTO ROAD
DELHI,
PAHARGANJ
NEW DELHI
JANPATH
NEW DELHI
TROPICAL
NEW DELHI
JANGPURA
DELHI, KIRTI
NAGAR
NEW DELHI
KHAN MARKET
NEW DELHI
VINAY NAGAR
NEW DELHI
PARLIAMENT
DELHI, KAMLA
NAGAR
DELHI, BARA
HINDU RAO
NEW DELHI
KALKAJI
NEW DELHI
GREEN PARK
NEW DELHI
NIZAMUDDIN
DELHI, GANDHI
NAGAR
NEW DELHI R K
PURAM
NEW DELHI
JORBAGH
NEW DELHI
SOUTH
NEW DELHI
OKHLA
DELHI, WEST
PATEL NAGAR
NEW DELHI
RAJOURI
NEW DELHI
NAUROJI
DELHI, GOKHLE
MARKET
DELHI,
R.P.BAGH
DELHI,
AZADPUR
DELHI, ROHTAK
ROAD
DELHI, KISHAN
GANJ
DELHI, NARAINA

SRM
FOUNDATI
TEHRI
HYDRO
GOPINATH
BAZAR
CHANDNI
NAGAR
CHAWRI
BAZAR
13,ALIPUR
ROAD,
465,TRADE
FINANCE
DMA
HOUSE,AN
BANK
STREET,K
GURDWA
RA ROAD,
LOTHIAN
ROAD,NEA
KHARI
BAOLI
SADAR
BAZAR
BHOLA
NATH
SUBZI
MANDI,
1/8B,ASAF
ALI ROAD
SHOP
NO.1,
K-BLOCK,
CONNAUG
PNB
HOUSE,D.
74,
JANPATH,
H22,TROPIC
603
CENTRAL
KIRTI
NAGAR
27, KHAN
MARKET,
SHOP
NO.187,
5-SANSAD
MARG,
8A,KAMLA
NAGAR
PLOT NO.
40-41,
36,
KRISHNA
RAKESH
DUTT
MAIN
ROAD,
BHAGWAN
DASS
SECTOR-4
MARKET,
JOR BAGH
MARKET,
N-13,
SOUTH
NSIC
BUILDING,
222, WEST
PATEL
J-2/15A
B.K.DUTT
PLOT
NO.A,S.J.D
29,1ST
FLOOR,AB
D
1/1,R.P.BA
A1,PANCHV
ROHTAK
ROAD,
PADAM
NAGAR,KI
NARAINA

DELHI, NEW
RAJINDER

AHIMSA
BHAWAN,

249201 UTTARAKHA
ND
249201 UTTARAKHA
ND
DELHIDELHI
110010
110006
DELHI
110006

DELHI

110048

DELHI

110006

DELHI

110002

DELHI

110005

DELHI

110005

DELHI

110006

DELHI

110006

DELHI

110006

DELHI

110032

DELHI

110006

DELHI

110002

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHI110055

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHI110015

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

NEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHI110007

DELHI

110009

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHI110031
NEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHI110008

DELHI
DELHI
DELHI

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

6192 0135-2432906
6184 0135-2435225
112 25692835,
25691956,
113 23978908/2397871
1/23979427
114 23929598/2396124
8/23914492
115 23923617/2398240
1/23981957
116 23262327/2326586
5
117 23274730/2327522
3/23271523
119 25711835/2572331
7
120 25728068/2576039
5/25713414
121 23974663/2392261
7
122 23969411/2396620
3
124 23674031/2367421
2/23671728
125 22389113/2230421
9/22308296
126 23821917/2382279
6
127 23236013/2323405
9/23232869
128
24623452
129 23417885,
23418440,
130 23617172/2368022
2/23617191
131 23317321,
23315589
133 23738724,
23320625,
147 , 24374854
148 25103027/2593428
4/25938456
149 24619181,
151 26879472,
24671647
153 23710457,
23739061,
154 23844680/2384112
0
155 23679397/2355859
2
156 26214223,2621431
3, 26439615,
159 26868063,
26565695,
160 , 24351126

DELHI

161 22081106/2207660
8/22076587
162 26175429,

DELHI

175 24611998,

DELHI

176 24622903,
24626565,
602 26923054,
26927409
604 25883970/2588664
8
605 25415290,
25458009,
612 26100016,
55734485,
613 23910914/2396537
9
617 27112424/2724750
1/27245216
618 27672875/2767040
6
619 28712131/2871124
5
620 23692249/2369256
9
627 25798260/2579427
1/25797863
629 28742460/2874121
0/2874103

DELHI
DELHI

NEW
DELHINEW
DELHI110006

DELHI

DELHI

110007

DELHI

110033

DELHI

110005

DELHI

110007

DELHI

110028

DELHI

110060

DELHI

DELHI

bo6192@
pnb.co.in
bo6184@
pnb.co.in
bo0112@
pnb.co.in
bo113@
pnb.co.in
bo114@
pnb.co.in
bo115@
pnb.co.in
bo116@p
nb.co.in
bo117@
pnb.co.in
bo119@
pnb.co.in
bo120@
pnb.co.in
bo121@
pnb.co.in
bo122@p
nb.co.in
bo124@p
nb.co.in
bo125@p
nb.co.in
bo126@p
nb.co.in
bo 0127@
pnb.co.in
bo0128@
pnb.co.in
bo0129@
pnb.co.in
bo2726@
pnb.co.in
bo0131@
pnb.co.in
bo0133@
pnb.co.in
bo0147@
pnb.co.in
bo148@p
nb.co.in
bo0149@
pnb.co.in
bo0151@
pnb.co.in
bo0153@
pnb.co.in
bo154@
pnb.co.in
bo155@
pnb.co.in
bo0156@
pnb.co.in
bo0159@
pnb.co.in
bo0160@
pnb.co.in
bo161@
pnb.co.in
bo0162@
pnb.co.in
bo0175@
pnb.co.in
bo0176@
pnb.co.in
bo0602@
pnb.co.in
bo604@p
nb.co.in
bo0605@
pnb.co.in
bo0612@
pnb.co.in
bo613@
pnb.co.in
bo617@p
nb.co.in
bo618@
pnb.co.in
bo619@p
nb.co.in
bo6@pnb.
co.in20
bo627@
pnb.co.in
bo629@p
nb.co.in

0135-2432906

N.A.

PUNBO619200

0135-2435225

N.A.

PUNBO618400

25686602

PUNB011200

23979905 N.A.

PUNB011300

23915974 N.A.

PUNB011400

23922747 PUNBINB PUNB011500
BDCL
23262327 N.A.
PUNB011600
23263885 N.A.

PUNB011700

25711835 N.A.

PUNB011900

25769123 PUNBINB PUNB012000
BDKB
23922617 N.A.
PUNB012100
23966203 N.A.

PUNB012200

23671728 N.A.

PUNB012400

22307141 N.A.

PUNB012500

23821917 N.A.

PUNB012600

23236013 N.A.

PUNB012700

24616623

PUNB012800

23417690**

PUNBINB PUNB012900
BMRD
23617172 N.A.
PUNB013000

23324019**
24373437*

PUNBINB PUNB013100
BDJC
PUNBINB PUNB013300
BDTB
PUNB014700

25190411 N.A.
24692723**

PUNB014800
PUNB014900
PUNB015100

PUNBINB PUNB015300
BDPS
23841120 N.A.
PUNB015400
23672925 N.A.

PUNB015500

26441318**

PUNB015600

26531833**

PUNB015900

24359957**

PUNB016000

22079280 N.A.

PUNB016100

26101660**

PUNB016200

24622384**

PUNB017500

24618869**

PUNB017600

PUNBINB PUNB060200
BDOI
25883970 N.A.
PUNB060400
25412257**
26106463**

PUNBINB PUNB060500
BDRG
PUNB061200

23967770 N.A.

PUNB061300

27112424 N.A.

PUNB061700

27679781 N.A.

PUNB061800

28712131 N.A.

PUNB061900

23692569 N.A.

PUNB062000

25790289 PUNBINB PUNB062700
BDNR
28742460 N.A.
PUNB062900

1380 DELHI
1381 DELHI
1382 DELHI
1383 DELHI
1384 DELHI
1385 DELHI
1386 DELHI
1387 DELHI
1388 DELHI
1389 DELHI
1390 DELHI
1391 DELHI
1392 DELHI
1393 DELHI
1394 DELHI
1395 DELHI
1396 DELHI
1397 DELHI
1398 DELHI
1399 DELHI
1400 DELHI
1401 DELHI
1402 DELHI
1403 DELHI
1404 DELHI
1405 DELHI
1406 DELHI
1407 DELHI
1408 DELHI
1409 DELHI
1410 DELHI
1411 DELHI
1412 DELHI
1413 DELHI
1414 DELHI
1415 DELHI
1416 DELHI
1417 DELHI
1418 DELHI
1419 DELHI
1420 DELHI
1421 DELHI
1422 DELHI
1423 DELHI
1424 DELHI
1425 DELHI

NEW DELHI
TILAK NAGAR
DELHI, DEV
NAGAR
NEW DELHI
SARVODAYA
DELHI,
WAZIRPUR
DELHI, KRISHAN
NAGAR
NEW DELHI
MALAVIYA
DELHI, SHAKUR
BASTI (RANI
DELHI, MODEL
TOWN III
DELHI, MALL
ROAD
NEW DELHI
LAJPAT NAGAR
NEW DELHI
GREATER
NEW DELHI
MOTI BAGH
DELHI, BURARI

1/17 MAIN
NAJAFGA
16 B/4,
KAROL
A-4, SRI
AURBINDO
23 PHASEI, ASHOK
F2/3,KRISH
D-80,
MALVIYA
499,SAINIK
VIHAR
D-14A/1,
MODEL
34,REVIER
A
11, K-59,
LAJPAT
B-73,
GREATER
D-17,
ANAND
303/1,BUR
ARI
NEW DELHI ECE 26-A,K G
HOUSE
MARG,CO
RCC, NEW
5,
DELHI
PARLIAME
DELHI, SHASTRI SHASTRI
NAGAR
NAGAR
F-90,VIKAS
DELHI, PREET
MARG,
VIHAR
NEW DELHI
13-15
GREATER
SAVITRI
DELHI,
AGUJARANWALA 17,GUJRA
DELHI, PUNJABI 38,CENTR
BAGH
E
NEW DELHI
B-1,
JANAKPURI
COMMUNI
NEW DELHI
1SHEIKH SARAI
2,COMMU
NEW DELHI
3,
MAHARANI
COMMERC
DELHI, TRI
381,ZOOR
NAGAR
BAGH, TRI
MEHRAULI
NEW DELHI
BADARPU
KHANPUR
DELHI,
91,
PATPARGANJ
PATPARG
NEW DELHI
THANA
NAJAFGARH
ROAD,
DELHI,
117,PRAB
RAJINDRA
HAT KIRAN
DELHI, VIJAY
SHOP NO.
NAGAR
8,9, & 10
DELHI, SHAKTI 1/9,ROOP
NAGAR
NAGAR,
JAIL
NEW DELHI
ROAD,
HARI NAGAR
NEW DELHI
46, NEHRU
NEHRU PLACE PLACE,
PLOT
NEW DELHI
VASANT VIHAR NO.5,
NEW DELHI
H32KOTLA
SUBHASH
H.NO. 158,
NEW DELHI
VILL.MOC
NANAK PURA
DELHI, TRILOK NEAR
PURI
CHAND
DELHI,
A/11,COM
LAWRENCE
MUNITY
NEW DELHI
A-9,
GITANJALI
GEETANJA
DELHI,
LSHAKARPUR,
142,143,M
NEW DELHI
A-9, MAIN
VIKASPURI
UTTAM
14,VASHAL
DELHI,
I,
PITAMPURA
NEW DELHI
22,
CHANAKYAPURI SARDAR
NEW DELHI
ALAKNAN
ALAKANANDA
DA
DELHI, KAILASH 9/56,SHAHI
NAGAR
BLOCK,KAI
GT
DELHI,
AZADPUR GT
ROAD,AZA
N-46,
NEW DELHI
CONN.CIRCUS N- CONNAUG

NEW
DELHI110005

DELHI

DELHI

NEW
DELHI110052

DELHI

110051

DELHI

NEW
DELHI110034

DELHI
DELHI

110009

DELHI

110007

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHI110009

DELHI

DELHI

NEW
DELHI110001

DELHI

110052

DELHI

110092

DELHI

NEW
DELHI110006

DELHI

110026

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHI
NEW
DELHI110035

DELHI

DELHI

NEW
DELHI110092

DELHI

DELHI110043
110008

DELHI

DELHI

DELHI
DELHI

DELHI

632
25990983 bo0632@
pnb.co.in
635 25722712/2572693 bo635@
7
pnb.co.in
636 26963132,
bo0636@
pnb.co.in
637 27127950/2721018 bo637@p
5/27464915
nb.co.in
646 22092772/2209255 bo646@
1/22098980
pnb.co.in
647 26681487,
bo0647@
26682512,
pnb.co.in
649 27023573/2702146 bo649@p
7
nb.co.in
650 27121996/2724261 bo650@
9
pnb.co.in
991 23819839/2381127 bo991@
3
pnb.co.in
992 29830852,
bo0992@
29831454,
pnb.co.in
993 29231619,
bo0993@
29232617,
pnb.co.in
994
24112689 bo0994@
pnb.co.in
1051 27612729,
bo1051@
27614055
pnb.co.in
1120 23323357,
bo1120@
23317856,
pnb.co.in
1165

110009

DELHI

110007

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHI110091

DELHI

DELHI

1398 23643546/2364903
9
1399 22530488/2241168
6/22050056
1467 29218102,
29235697,
1470 27466566/2721372
3
1501 25221618/2522063
1/25220195
1503 25591757,
25508686,
1504 26011525,
26014756,
1509 26340961,
26346946,
1513 27383370/2738260
5/27386349
1514 26087033,
26053148,
1518 22754036/2275443
1/22799429
1519 28019919,
28016782,
1522 25766853/2571450
9/25712049
1524 27128200/2714207
6
1526 23841101/2384110
2
1527 25129741,
28123679,
1529 26430152,
26225017,
1530 26141656,
26145724,
1536 24625470,

DELHI

1537 24673357,

DELHI

110035

DELHI

NEW
DELHI110092

DELHI

NEW
DELHI110034

DELHI

1538 22775271/2277165
1
1539 27181233/2718384
9/27190108
1546 26692931,
26693160,
1603 22044626/2254284
5/22012675
1610 25594225,
25513965,
1710 27317519/2731328
5/27316299
1736 26111330,

DELHI

DELHI
DELHI

DELHI

DELHI

DELHI
DELHI

DELHI

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHI110031

DELHI

DELHI

110033

DELHI

NEW
DELHI-

DELHI

DELHI

1755 26441521,
26285082
1765 ###############
1845 27674563/2767682
9
1846 23322596,
23356040,

bo1398@
pnb.co.in
bo1399@
pnb.co.in
bo1467@
pnb.co.in
bo1470@
pnb.co.in
bo1501@
pnb.co.in
bo1503@
pnb.co.in
bo1504@
pnb.co.in
bo1509@
pnb.co.in
bo1513@
pnb.co.in
bo1514@
pnb.co.in
bo4081@
pnb.co.in
bo1519@
pnb.co.in
bo1522@
pnb.co.in
bo1524@
pnb.co.in
bo1526@
pnb.co.in
bo1527@
pnb.co.in
bo1529@
pnb.co.in
bo1530@
pnb.co.in
bo1536@
pnb.co.in
bo1537@
pnb.co.in
bo1538@
pnb.co.in
bo1539@
pnb.co.in
bo1546@
pnb.co.in
bo1603@
pnb.co.in
bo1610@
pnb.co.in
bo1710@
pnb.co.in
bo1736@
pnb.co.in
bo1755@
pnb.co.in
bo1765@
pnb.co.in
bo1845@
pnb.co.in
bo1846@
pnb.co.in

PUNB063200
25725207 N.A.
26960325**

PUNB063500
PUNB063600

27127950 N.A.
22001633 N.A.
26681487**

PUNB063700
PUNB064600
PUNB064700

27023573 N.A.

PUNB064900

27215916 N.A.

PUNB065000

23818191 N.A.

PUNB099100

29830243**

PUNB099200

29236338*

PUNB099300

24118904**,

PUNB099400

23672925 N.A.

PUNB0105100

PUNBINB PUNB0112000
BDCG
PUNB0116500
23643546 N.A.

PUNB0139800

22530488 N.A.

PUNB0139900

29222513**

PUNB0146700

27224780 N.A.

PUNB0147000

25221618 PUNBINB PUNB0150100
BNDPB
PUNB0150300

25591289**
26015951**
26345210**

PUNBINB PUNB0150400
BDCD
PUNB0150900

27383370 N.A.
26088210**

PUNB0151300
PUNB0151400

22754036 N.A.
28010456**

PUNB0151800
PUNB0151900

25766853 PUNBINB PUNB0152200
BDRP
27128200 N.A.
PUNB0152400
23841101 N.A.

PUNB0152600

28122656**

PUNB0152700

26143385**

PUNBINB PUNB0152900
BDNP
PUNB0153000

24632882**

PUNB0153600

24121044**

PUNB0153700

22775271 N.A.

PUNB0153800

27190810 N.A.

PUNB0153900

26691557**
22044626 N.A.
25553912**
27317519 N.A.

PUNB0154600
PUNB0160300
PUNB0161000
PUNB0171000

26876909**

PUNB0173600

26288799**

PUNB0175500

22083336 N.A.
27672373 N.A.
23314661**

PUNB0176500
PUNB0184500
PUNB0184600

1426 DELHI
1427 DELHI
1428 DELHI
1429 DELHI
1430 DELHI
1431 DELHI
1432 DELHI
1433 DELHI
1434 DELHI
1435 DELHI
1436 DELHI
1437 DELHI
1438 DELHI
1439 DELHI
1440 DELHI
1441 DELHI
1442 DELHI
1443 DELHI
1444 DELHI
1445 DELHI
1446 DELHI
1447 DELHI
1448 DELHI
1449 DELHI
1450 DELHI
1451 DELHI
1452 DELHI
1453 DELHI
1454 DELHI
1455 DELHI
1456 DELHI
1457 DELHI
1458 DELHI
1459 DELHI
1460 DELHI
1461 DELHI
1462 DELHI
1463 DELHI
1464 DELHI
1465 DELHI
1466 DELHI
1467 DELHI
1468 DELHI
1469 DELHI
1470 DELHI
1471 DELHI

NEW DELHI
MAYAPURI
NEW DELHI
BHIKAJI CAMA
NEW DELHI
CDPC
NEW DELHI LCB

PHASE-1,
MAIN
7 BHIKAJI
CAMA
IST
FLOOR
NEW
DELHI
NEW DELHI
PLOT
JHATIKARA
NO.2,
NEW DELHI IBB 8TH
(OVERSEAS
FLOOR,
DELHI, YAMUNA C3/55,YAMU
VIHAR
NEW DELHI
IGNOU
IGNOU
COMPLEX,
DELHI,
CMADHUBAN
184,MADH
DELHI, QUTAB
VILLAGE &
GARH
P.O.
DELHI, ROHINI - ROHINI-7
7
DELHI, RADHEY 500/13,ARJ
PURI
UN
DELHI, ASHOK
ASHOK
VIHAR KHRMS
VIHAR
DELHI, INDER
ERPURI
14,INDERP
DELHI, WEST
11/12,WES
PATEL NAGAR
T PATEL
DELHI, RANI
MAIN
BAGH
BAZAR,
DELHI, NANGLOI NANGLOI

DELHI,
RAJINDER
DELHI,
S.N.COLONY
NEW DELHI
CHANDANHOLA
NEW DELHI
NANGAL DEWAT
NEW DELHI
PAPRAWAT
NEW DELHI
OKHLA
NEW DELHI R K
PURAM SEWA
NEW DELHI
VASANT VIHAR
NEW DELHI
ALAKNANDA
NEW DELHI
JANGPURA
NEW DELHI
JANPATH, N-86
NEW DELHI
CONN.CIRCUS L
NEW DELHI
MEHRAULI
NEW DELHI
EAST OF
DELHI, DILSHAD
GARDEN
DELHI, NARAINA
SSI
NEW DELHI
SARITA VIHAR
NEW DELHI MCC
(DEFENCE
DELHI, CGHS
PATPARGANJ
DELHI, ANAND
VIHAR
DELHI, MAYUR
VIHAR
NEW DELHI
NEW CUSTOM
DELHI, PASCHIM
VIHAR
NEW DELHI
VASANT KUNJ
DELHI,
PRASHANT
NEW DELHI
ASSET
DELHI, ROHINI 5
NEW DELHI
NANGAL RAYA,
DELHI,
SHALIMAR

BLDG NO
RS.N.COLO
NY
CHHATAR
PUR
VILL.& PO
NANGAL
VILL.&PO:
PAPRAWA
A-249,
OKHLA
SEWA
BHAWAN,
C-BLOCK
VASANT
ALAKNAN
DA
NEAR
EROS
N-86,
CONNAUG
L-BLOCK,
CON.CIRC
G-6,
HAUZKHA
C-BLOCK,
EAST OF
KK9BLOCK
C30,COMMU
J
BLOCK,CS
A-16 DDA
SHOPP.CO
DDA MKT,
CSC-I
BLOCK
D,DDA
MAYUR
VIHAR
NEW
CUSTOM
194,GH13,PASCHI
POCKET7,PLOT
C 3/9,
PRASHAN
10TH
FLOOR
NIKHILPLAZA
D-2/13,
JANAKPU
AM60,SHALIM

NEW
DELHINEW
DELHI110008

DELHI

DELHI

110001

DELHI

DELHI110043
NEW
DELHI110053

DELHI

DELHI

DELHI

DELHI

DELHI110030
110092

DELHI
DELHI

110039

DELHI

110085

DELHI

110051

DELHI

110052

DELHI

110012

DELHI

110008

DELHI

110034

DELHI

110041

DELHI

110060

DELHI

110009

DELHI

DELHI110030
DELHI110037
NEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHINEW
DELHI110095

DELHI

DELHI

110028

DELHI

NEW
DELHINEW
DELHI110092

DELHI
DELHI

110092

DELHI

110091

DELHI

NEW
DELHI110087

DELHI

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

DELHI

DELHI

NEW
DELHI110085

DELHI
DELHI

NEW
DELHI110085

DELHI

NEW
DELHI110088

DELHI

DELHI

DELHI

1847 28115229,

bo1847@
pnb.co.in
1988 26192856,
bo1988@
26172175
pnb.co.in
2107 2574889,
25749890
2164 23731869,
23712522
2247
25012337 bo2247@
pnb.co.in
2254 23328894,
bo2254@
23731673
pnb.co.in
2256 22918081/2291555 bo2256@
2/22911203
pnb.co.in
2257 29532672,
bo2257@
29532625
pnb.co.in
2572 22048310/2250395 bo2572@
6
pnb.co.in
2958 27741384/2774103 bo2958@
0
pnb.co.in
3028 27054008/2705358 bo3028@
6/27040853
pnb.co.in
3058 22014665/2254641 bo3058@
6
pnb.co.in
3061 27125979/2712939 bo3061@
pnb.co.in
0
3063 25834883/2583420 bo3063@
0
pnb.co.in
3071 25881094/2588653 bo3071@
4
pnb.co.in
3072 27014895/2702154 bo3072@
6
pnb.co.in
3073 25798260/2579427 bo3073@
1/25797863
pnb.co.in
3075 28741260/2874502 bo3075@
2
pnb.co.in
3077 27462055/2712803 bo3077@
2
pnb.co.in
3078 26653172,
bo3078@
pnb.co.in
3080
25652643 bo3087@
pnb.co.in
3081 25016346,
bo3081@
28024517
pnb.co.in
3082 26913682,
bo3082@
26845215,
pnb.co.in
3083 26106066,
bo3083@
26100438
pnb.co.in
3086 26141781,
bo3086@
pnb.co.in
3087 26419516,
bo3087@
26230296
pnb.co.in
3090 24316812,
bo3090@
24328730
pnb.co.in
3091 23314673,
bo3091@
23721131,
pnb.co.in
3092 23413323,
bo3092@
pnb.co.in
3093 26966439,
bo3093@
26569931,
pnb.co.in
3096 26917165,
bo3096@
26391030,
pnb.co.in
3927
22595052 bo3927@
pnb.co.in
3929 25797026/2579726 bo3929@
7
pnb.co.in
3976 26951805,
bo3976@
26952057
pnb.co.in
3978 24622519,
bo3978@
24604224,
pnb.co.in
3979 22241117,
bo3979@
22240057
pnb.co.in
3980 22143016/2216845 bo 3980
7
@
3981 22785289/2277975 bo3981@
8
pnb.co.in
4047 25654026,
bo4047@
25656548,
pnb.co.in
4081 25277104/2525313 bo130@p
9
nb.co.in
4114 26139898,
bo4114@
26139899,
pnb.co.in
4166 27556086/2786805 bo4166@
5
pnb.co.in
4168
23326374 bo4168@
pnb.co.in
4171 27057333/2793123 bo4171@
3
pnb.co.in
4172 28520600,
bo4172@
pnb.co.in
4184 27483976/2747162 bo4184@
0
pnb.co.in

28115189**

PUNB0184700
PUNB0198800

25749896

PUNB0210700

23712518

PUNB0216400
PUNB0224700

PUNBINB PUNB0225400
BDOB
22918081 N.A.
PUNB0225600
PUNB0225700
22048310 N.A.

PUNB0257200

27741384 N.A.

PUNB0295800

27054008 N.A.

PUNB0302800

22014665 N.A.

PUNB0305800

27125979 N.A.

PUNB0306100

25832157 N.A.

PUNB0306300

25881094 N.A.

PUNB0307100

27014895 N.A.

PUNB0307200

25472366 N.A.

PUNB0307300

28741260 N.A.

PUNB0307500

27462055 N.A.

PUNB0307700

26654889**

PUNB0307800
PUNB0308000
PUNB0308100

26928805**

PUNB0308200
PUNB0308300

26155359**

PUNB0308600
PUNB0308700
PUNB0309000

23319367**
23416619**

PUNBINB PUNB0309100
BDCC
PUNB0309200

26961264**

PUNB0309300
PUNB0309600

22137093 N.A.

PUNB0392700

25797026 N.A.

PUNB0392900
PUNB0397600

24647274**

PUNBINB PUNB0397800
BDDC
22241117 N.A.
PUNB0397900

22143016 N.A.
22785289 N.A.
25655580**
25277104 N.A.
26891530**

PUNB0398000
PUNB0398100
PUNB0404700
PUNB0408100
PUNB0411400

27556086 PUBBINB PUNB0416600
BDPV
PUNB0416800
27057333 N.A.
28522173**

PUNB0417100
PUNB0417200

27483976 PUNBINB PUNB0418400
BADSB

1472 DELHI
1473 DELHI
1474 DELHI
1475 DELHI
1476 DELHI
1477 DELHI
1478 DELHI
1479 DELHI
1480 DELHI
1481 DELHI
1482 DELHI
1483 DELHI
1484 DELHI
1485 DELHI
1486 DELHI
1487 DELHI
1488 DELHI
1489 DELHI
1490 DELHI
1491 DELHI
1492 DELHI
1493 DELHI
1494 DELHI
1495 DELHI
1496 DELHI
1497 DELHI
1498 DELHI
1499 DELHI
1500 DELHI
1501 DELHI
1502 DELHI
1503 DELHI
1504 DELHI
1505 DELHI
1506 DELHI
1507 DELHI
1508 DELHI
1509 DELHI
1510 DELHI
1511 DELHI
1512 DELHI
1513 DELHI
1514 DELHI
1515 DELHI
1516 DELHI
1517 DELHI

NEW DELHI, MID
CORPORATE,
DELHI, SCOPE
TOWER LAXMI
NEW DELHI CCI,
TUGLAKABAD
DELHI, VIVEK
VIHAR
DELHI, MAYUR
VIHAR (NBL)
NEW DELHI
DWARKA
NEW DELHI
VIKAS PURI NEW DELHI,
RAJOURI
CAPITAL
MARKET
INTERNATIONAL
SERVICE
BACK OFFICE,
DELHI
NEW DELHI, C D
BLOCK
DELHI,
BHAJANPURA
BACK OFFICE,
DELHI
DELHI,
KARAWAL
DELHI, VILLAGE
GHEVRA
VILLAGE
BARWALA,
MAYUR VIHAR
PH.III, DELHI
VILLAGE KHERA
KHURD, DELHI
N.C. JINDAL
PUBLIC
FRUIT & VEG.
UNIT, MOTHER
DHOOL SIRAS
NEW DELHI,
SALWAN PUBLIC
DELHI, MOTHER
TERESA PUBLIC
DELHI,
SATYAWATI
NEW DELHI,
MANDIR MARG,
KAKROLA
DWARKA,
SECTOR 12A
NEW DELHI,
MUKANDPUR
DELHI,
GHAZIPUR
NEW DELHI,
CENTRAL
JHARODA
KALAN, DELHI
NEW DELHI,
SAKET
DELHI, DURGA
PURI CHOWK
NEW DELHI,
DEOLI
NEW DELHI,
VILLAGE GOYLA
DELHI, INLAND
CONTAINER
DELHI,
PATPARGANJ,
DELHI, SHIV
VIHAR
NEW DELHI,
VILLAGE
NEW DELHI,
DWARKA
DELHI, NARELA
(SME)
NEW DELHI,
VILLAGE DERA
DELHI, BAWANA
DELHI,
MUKHERJEE
DELHI, ROHINI,
SECTOR-18

9-A,
110001
CONNAUG
SCOPE
110092
TOWER
INLAND
NEW
CONTAINE
DELHIA-5,VIVEK
110095
VIHAR,
MAYUR
110091
VIHAR
IST & IIND NEW DEHIFLOOR,
110075
F-122,
NEW
VIKAS
DELHIG-8
110064
AREA,RAJ
5, SANSAD
110001
MARG,
K-16,
110001
CONNAUG
26-A, K.G.
110001
MARG,
HAMAHRA
110034
JA
PANDIT
110053
YAD RAM
N-86,
110001
JANPATH,
NAVYUG
110094
HAPPY
566/2
110081
NARELA
A-169,
110039
BARWALA
CSC-III, B110096
1, DDA
602,
110082
VILLAGE &
PUNJABI
110026
BAGH,
MOTHER
110083
DAIRY,
VILLAGE
110 077
DHOOL
RAJINDER
110060
NAGAR,
MOTHER
110 092
TERESA
SATYAWA
110052
TI COMANDIR
110 007
MARG,
RING
110059
MIDWAY
PLOT
110075
NO.17,
MAIN
110042
ROAD
PLOT
110096
NO.5,
CENTRAL
110010
VEHICLE
PLOT
110072
NO.186M
J-211,
110017
SAKET,
HOUSE
110093
NO.642,
151, MAIN
110062
BUS
PLOT
110071
NO.89,
INLAND
110096
CONTAINE
372,
110091
PATPARG
C-7, MAIN
110094
ROAD,
PLOT NO.
110081
366,
URIVI
110075
VIKRAM
2030,
110040
NARELA
BHATI
110074
MINES
ARIHANT
110039
SQUARE
SHOP
110009
NO.G1,G2,
H-3/26,
110085
SECTOR-

DELHI

DELHI

4196 23327015,
23313949
4200 22459768/2245204
5
4209 26365661,
26365813,
4235 22145470/2214536
5
4408 22789699/2278777
7
4447 25081533,
30900440(K),
4496 28537148,

DELHI

4550 011-25492610

DELHI

4552

DELHI

4553 011-23414237

DELHI

4554

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

DELHI

4563

DELHI

4564

DELHI

4569

DELHI

4579

DELHI

4593

DELHI

4605

DELHI

4606

DELHI

4607

DELHI

4633

DELHI

4634

DELHI

4641

DELHI
DELHI
DELHI
DELHI
DELHI

bo4196@
pnb.co.in
bo4200@
22459768
pnb.co.in
bo4209@ 26365663**
pnb.co.in
bo4235@
22145470
pnb.co.in
bo4408@
22782222
pnb.co.in
bo4447@ 25081722**
pnb.co.in
bo4496@ 28537152**
pnb.co.in

PUNBINB PUNB0419600
BDMC
N.A.
PUNB0420000
PUNB0420900
N.A.
N.A.

PUNB0423500
PUNB0440800
PUNB0444700
PUNB0449600
PUNB0455000

23737531 bo4552@
pnb.co.in
N.A.
N.A.

23737528
N.A.

PUNB0455300

23705880 N.A.

23705879 N.A.

PUNB0455400

27315692

PUNB0456300

22856484

PUNB0456400

25728950

PUNB0456900

22934091

PUNB0457900

25951965

PUNB0459300

27822037

PUNB0460500

22621061

PUNB0460600

27844465

PUNB0460700

27315692 bo4563@
pnb.co.in
22856484 bo4564@
pnb.co.in
25728950 bo4569@
pnb.co.in
22934091 bo4579@
pnb.co.in
25951965 bo4593@
pnb.co.in
27822037 bo4605@
pnb.co.in
011-22621061
bo4606@
pnb.co.in
27844465 bo4607@
pnb.co.in
25228123 bo4633@
pnb.co.in
27921729 bo4634@ N.A.
pnb.co.in
011-25314718
N.A.
N.A.

PUNB0455200

25228123 N.A

PUNB0463300

N.A.

PUNB0463400

N.A.

PUNB0464100

4659

25854513 N.A.

PUNB0465900

4662

N.A.

PUNB0466200

27121857 N.A.

PUNB0466400

23364082 N.A.

PUNB0466500

25854513 bo45659
@pnb.co.i
22451646 bo4662@ N.A.
pnb.co.in
4664
27121857 bo4664@
pnb.co.in
4665
23364082 bo4665@
pnb.co.in
4684 011-25372935
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0468400

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

DELHI

4765 011-28033611,
2803612
4810 011-27613502

-

011-27613501

-

PUNB0481000

DELHI

4838 011-22239951

-

011-22239950

-

PUNBO483800

DELHI

4865 011-25686853

-

-

-

PUNBO486500

DELHI

4866 011-25315253

-

-

-

PUNBO486600

DELHI

4867 011-29554764

-

-

-

PUNBO486700

DELHI

DELHI

4872 011-22595812

-

011-22595813

-

PUNB0487200

DELHI

4881 011-29911340

-

011-29911339

-

PUNBO488100

DELHI

4888 011-25319133

-

-

-

PUNBO488800

DELHI
DELHI

4895 23555708/2352715 bo4895@
0
pnb.co.in
4904 011-22165410
-

DELHI

4907 011-22813008

-

23555708 N.A.

PUNB0489500

-

PUNBO490400

-

-

PUNBO490700

DELHI

4908 011-25952988

-

-

-

PUNBO4908

DELHI

4913 011-28052520

-

-

-

PUNB0491300

DELHI

-

-

-

PUNB0491400

DELHI

4914 011-27282186,
27282187
4943 011-26653407

DELHI

4958 011-27761977

DELHI
DELHI

-

PUNBO494300

-

PUNBO495800

4988 -

bo4943@ pnb.co.in
bo4958@ 011-27761976
pnb.co.in
-

-

PUNBO498800

4989 -

-

-

PUNBO498900

-

1518 DELHI

DELHI, SANJAY
GANDHI
NEW DELHI,
LADO SARAI
DELHI
NEW DELHI,
LADY SRI RAM
DELHI
NEW DELHI,
MAITREYI
DELHI
NEW DELHI,
DILLI HAAT
DELHI
NEW DELHI,
CENTRAL
DELHI
NEW DELHI,
GYMKHANA
DELHI
NEW DELHI,
NEW
DHARAMSHAL DALHOUSIE
A
DHARAMSHAL DHARAMSALA
KOTWALI BAZAR
A
DHARAMSHAL KANGRA
A
DHARAMSHAL PALAMPUR
A
DHARAMSHAL BAKLOH
A
DHARAMSHAL BHARMAUR
A
DHARAMSHAL DADA SIBA
A
DHARAMSHAL DHAMETA
A
DHARAMSHAL DAMTAL
A
DHARAMSHAL GAGGAL
A
DHARAMSHAL HARIPUR
A
DHARAMSHAL INDORA
A
DHARAMSHAL JAWALAMUKHI
A
DHARAMSHAL LUBH
A
DHARAMSHAL NAGROTA
BAGWAN
A
DHARAMSHAL NAGROTA
SURIAN
A
DHARAMSHAL PAPROLA
A
DHARAMSHAL REHAN
A
DHARAMSHAL TISSA
A
DHARAMSHAL SHAHPUR
A
DHARAMSHAL RAJA KA TALAB
A
DHARAMSHAL RAIPUR
CHAMBA
A
DHARAMSHAL HOLI
A
DHARAMSHAL KALOHA
A
DHARAMSHAL CHAMBA
A
DHARAMSHAL THILL
A
DHARAMSHAL DAROH
A
DHARAMSHAL SUNHI
A
DHARAMSHAL BANKHANDI
A
DHARAMSHAL DARINI
A
DHARAMSHAL SANSARPUR
TERRAS
A
DHARAMSHAL GHALLOUR
A
DHARAMSHAL DHROON
A
DHARAMSHAL KHANYARA
A
DHARAMSHAL BALUGLOA
A
DHARAMSHAL MULTHAN
A
DHARAMSHAL PURBA
A
DHARAMSHAL GAGWAN
A

1519 DELHI
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563

AG-102,
SANJAY
F-3332A,
LADO
LADY SRI
RAM
MAITREYI
COLLEGE,
DILLI
HAAT, INA
CENTRAL
ORDNANC
GYMKHAN
A CLUB,
NEW
INTERNATI
DISTT.
CHAMBA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
CHAMBA
DISTT.
CHAMBA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
CHAMBA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
CHAMBA
TEH.BHAR
MAUR,
DISTT.
KANGRA
DISTT.
CHAMBA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
TEH
DEHRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
TEH
DEHRA
TEH
NURPUR
DISTT.
KANGRA
TEH.&
DISTT.
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA
DISTT.
KANGRA

110042

DELHI

4991 011-27830464

-

011-27830465

-

PUNBO499100

110030

DELHI

4980 011-29522102

-

-

N.A.

PUNBO498000

110024

DELHI

6146 011-26288897

-

-

N.A.

PUNBO614600

110021

DELHI

6150 011-26874206

-

-

N.A.

PUNBO615000

110029

DELHI

6148 011-26111999

-

-

N.A.

PUNBO614800

110010

DELHI

6145 011-25699439

-

-

N.A.

PUNBO614500

110011

DELHI

6147 011-23010746

-

-

N.A.

PUNBO614700

110037

DELHI

-

-

N.A.

PUNBO614900

176304

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH

6149 011-25652321,
25653118
106 01899-242190

176215
176001
176061
176301
176315
177106
176025
176403
176209
176028
176401
176031
176023
176047
176027
176115
176022
176316
176206
176051
176302
176309
177043
176310
176055
176092
176037
177114
178206
176501
176066
176205
126218
176029
176122
176084
176401

136 01892 222030
250 01892-265052
375 01894-230545
562 01899- 257241

NA

242190 NA

PUNB0010600

bo0136@
pnb.co.in
bo0250@
pnb.co.in
bo0375@
pnb.co.in
NA
NA

224215 NA

PUNB0013600

265074 NA

PUNB0025000

234145 NA

PUNB0037500

NA

PUNB0056200

567 01890 225022

NA

NA

NA

PUNB0056700

630 01970-289221

NA

NA

NA

PUNB0063000

631 01893-254426

NA

NA

645 01893-244009

NA

678 01892-232224

NA

686 01893-265023

NA

697 01893-241228
717 01970-222234
768 01893-264224

NA

802 01892-252464

NA

PUNB0063100

244189 NA

PUNB0064500

NA

NA

PUNB0067800

NA

NA

PUNB0068600

NA

241228 NA

PUNB0069700

NA

223234 NA

PUNB0071700

NA

NA

PUNB0076800

bo0802@
pnb.co.in
NA
NA

252839 NA

PUNB0080200

808 01893-265033

NA

PUNB0080800

822 01894-242061

NA

NA

NA

PUNB0082200

843 01893-250026

NA

NA

NA

PUNB0084300

877 01896 227042

NA

NA

894 01892-238048

NA

NA

PUNB0087700

239585 NA

PUNB0089400
PUNB0092000

920 01893-250041

NA

NA

NA

1325 01899 269505

NA

NA

NA

PUNB0132500

1362 01890-232215

NA

NA

NA

PUNB0136200

1396 01970-279228

NA

NA

NA

PUNB0139600

1420 01899-222391

NA

PUNB0142000

1448 01970-272161

bo1420@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0144800

1541 01894-275025

NA

NA

NA

PUNB0154100

1989 01892-266635

NA

NA

NA

PUNB0198900

1990 01970-284121

NA

NA

NA

PUNB0199000

1998 01892-272035

NA

NA

NA

PUNB0199800

2075 01970-256434

NA

NA

NA

PUNB0207500

2137 01970-277044

NA

NA

NA

PUNB0213700

2253 01893-278056

NA

NA

NA

PUNB0225300

2338 01892-246207

NA

NA

NA

PUNB0233800

2440 01970-288031

NA

NA

NA

PUNB0244000

2458 01906-266242

NA

NA

NA

PUNB0245800

2459 01894-276637

NA

NA

NA

PUNB0245900

2492 01893-248013

NA

NA

NA

PUNB0249200

1564 DHARAMSHAL
A
1565 DHARAMSHAL
A
1566 DHARAMSHAL
A
1567 DHARAMSHAL
A
1568 DHARAMSHAL
A
1569 DHARAMSHAL
A
1570 DHARAMSHAL
A
1571 DHARAMSHAL
A
1572 DHARAMSHAL
A
1573 DHARAMSHAL
A
1574 DHARAMSHAL
A
1575 DHARAMSHAL
A
1576 DHARAMSHAL
A
1577 DHARAMSHAL
A
1578 DHARAMSHAL
A
1579 DHARAMSHAL
A
1580 DHARAMSHAL
A
1581 DHARAMSHAL
A
1582 DHARAMSHAL
A
1583 DHARAMSHAL
A
1584 DHARAMSHAL
A
1585 DHARAMSHAL
A
1586 GAYA
1587 GAYA
1588 GAYA
1589 GAYA
1590 GAYA
1591 GAYA
1592 GAYA
1593 GAYA
1594 GAYA
1595 GAYA
1596 GAYA
1597 GAYA
1598 GAYA
1599 GAYA
1600 GAYA
1601 GAYA
1602 GAYA
1603 GAYA
1604 GAYA
1605 GAYA
1606 GAYA
1607 GAYA
1608 GAYA
1609 GAYA

MCLEODGANJ

176219

MAHAKAL

DISTT.
KANGRA
TEH.BAIJN
ATH,
GARH JAMULA DISTT.
KANGRA
SAMLOTI
DISTT.
KANGRA
KANDBANI
DISTT.
KANGRA
NAHLIAN
DISTT.
KANGRA
BALAKRUPI
TEH.
PALAMPU
KATHOG
DISTT.
KANGRA
MASROOR
DISTT.
KANGRA
PALAMPUR P S DISTT.
CELL
KANGRA
ADDE DE HATTI TEH.
DEHRA
GANOH
DISTT.
KANGRA
THURAL
DISTT.
KANGRA
BAIJNATH
DISTT.
KANGRA
CHHATTROLI
DISTT.
KANGRA
DHARMSHALA
DISTT.
KANGRA ROAD KANGRA
DEHRA
DISTT.
KANGRA
DAL
DISTT.
KANGRA
MARANDA
V.P.O.
MARANDA,
SIDHPUR,
SIDHPUR,
SACRED HEART SACRED
NURPUR, INDRA V.P.O.
PRABHA
NURPUR,
PRAGPUR
V.P.O.
PRAGPUR,
GAYA
DIST.DHAMITOLA
GAYA
JEHANABAD
DIST.JEHANDA
AURANGABAD
DISTAURANGA
BELAGANJ
DISTGAYA
DEO
DIST.AURANGA
FATEHPUR
DIST.GAYA
GURARU
GURARU
CHINI
GOH
DIST.AURANGA
IMAMGANJ
DIST.GAYA
KHIZAR SARAI
DIST.GAYA
RAFIGANJ
DIST.AURANGA
RISIAP
DIST.AURANGA
AMBA
DISTAURANGA
AMAS
DIST.GAYA
ATRI
VIA PO
KHIZIRSAR
RUKUNDI
BLOCK
GOH,
MODAN GANJ
BLOCKGHOSI,
GAYA BAIRAGI 73
SHALIGRA
BARACHHATI
DIST.GAYA
BAROON
DIST.AURANGA
BADEM
PS & PONABINAGA
BHALUA
DIST.GAYA
CHIRAILI
DIST.GAYA
DIST.SARAVAN
GAYA
BAZAR

176125

823001

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
BIHAR

804408

BIHAR

824101

BIHAR

804403

BIHAR

502 06186223164/225440
600 0631-2461423

824202

BIHAR

640 06186-28741

NA

NA

NA

PUNB0064000

824232

BIHAR

658 06322-274429

NA

NA

NA

PUNB0065800

824118

BIHAR

675 0631-2474322

NA

NA

NA

PUNB0067500

824102

BIHAR

676 06328-248722

NA

NA

NA

PUNB0067600

824206

BIHAR

700 06331-203150

NA

NA

NA

PUNB0070000

824233

BIHAR

723 06322-246441

NA

NA

NA

PUNB0072300

824125

BIHAR

841 06327-222784

NA

NA

NA

PUNB0084100

824101

BIHAR

949 NA

NA

NA

NA

PUNB0094900

824111

BIHAR

982 06332-224372

NA

NA

NA

PUNB0098200

824212

BIHAR

1009 06326-241202

NA

NA

NA

PUNB0100900

824233

BIHAR

1010 06322-241370

NA

NA

NA

PUNB0101000

824129

BIHAR

1037 NA

NA

NA

NA

PUNB0103700

804418

BIHAR

1089 06114-265364

NA

NA

NA

PUNB0108900

823002

BIHAR

1199 0631-2421063

NA

NA

NA

PUNB0119900

824201

BIHAR

1205 06326-240113

NA

NA

NA

PUNB0120500

824112

BIHAR

1226 06186-244101

NA

NA

NA

PUNB0122600

823401

BIHAR

1298 NA

NA

NA

NA

PUNB0129800

824201

BIHAR

1313 NA

NA

NA

NA

PUNB0131300

824233

BIHAR

1569 06322-246143

NA

NA

NA

PUNB0156900

824201

BIHAR

1570 9431263405(R)

NA

NA

NA

PUNB0157000

176093
176056
176061
176030
176082
176033
176026
176061
176036
176051
176107
176125
176201
176215
177101
176216
176102
176057
176202
177107

2517 01892-221056
2578 01894-265218

bo2517@
pnb.co.in
NA
NA

2579 01894-224018

NA

2580 01892-252440

NA

2581 01894-230460
2645 01970-251028

220773 NA

PUNB0251700

NA

PUNB0257800

NA

NA

PUNB0257900

NA

NA

PUNB0258000

NA

NA

NA

PUNB0258100

NA

NA

NA

PUNB0264500

2646 01894-271285

NA

NA

NA

PUNB0264600

2658 01970-222314

NA

NA

NA

PUNB0265800

2659 01893-265163

NA

NA

NA

PUNB0265900

2934 01894-230586

NA

PUNB0293400

3021 01970-273006

bo2934@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0302100

3027 01893-274439

NA

NA

PUNB0302700

3311 01894-276623

NA

276623 NA

PUNB0331100

3371 01894-263044

NA

262944 NA

PUNB0337100

3372 01893-226082

NA

227060 NA

PUNB0337200

3373 01892-222101

bo3373@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0337300

NA

PUNB0406700

bo4478@ NA
pnb.co.in
-

NA

PUNB0447800

4748 01894-239056

-

PUNB0474800

4749 01892-225011

N.A.

N.A.

PUNB0474900

4884 01893-221110

bo4884@ pnb.co.in
bo6153@ pnb.co.in
NA
NA

-

PUNBO488400

N.A.

PUNBO615300

4067 01970-233441
4478 01892-221214

6153 01970-245144

NA

N.A.

179 06312221134,2420022
228 06114-223322
NA

NA
NA

NA

NA

PUNB0017900

227010 NA

PUNB0022800

225440 NA

PUNB0050200

NA

PUNB0060000

1610 GAYA
1611 GAYA
1612 GAYA
1613 GAYA
1614 GAYA
1615 GAYA
1616 GAYA
1617 GAYA
1618 GAYA
1619 GAYA
1620 GAYA
1621 GAYA
1622 GAYA
1623 GAYA
1624 GAYA
1625 GAYA
1626 GAYA
1627 GAYA
1628 GAYA
1629 GAYA
1630 GAYA
1631 GAYA
1632 GAYA
1633 GAYA
1634 GAYA
1635 GAYA
1636 GAYA
1637 GAYA
1638 GAYA
1639 GAYA
1640 GAYA
1641 GAYA
1642 GAYA
1643 GAYA
1644 GAYA
1645 GAYA
1646 GAYA
1647 GAYA
1648 GAYA
1649 GAYA
1650 GAYA
1651 GAYA
1652 GAYA
1653 GAYA
1654 GAYA
1655 GAYA

GAYA CHAND
CHAURA
SONWAN

CHAND
CHAURA,
BLOCK
GHOSI,
BARAKALA
DIST.GAYA
NAGWAN IMAM DIST.GANJ
GAYA
MAKARPUR
DIST.JEHANABA
ITWAN
DIST.GAYA
NOAWAN
DIST.JEHANABA
UPTHU
BLOCK
ATRI, DIST.BANDIMANIYAR BLOCKA
ATRI,
JAMUAWAN
DIST.GAYA
RATNI
POKURTHA,
DOBHI
BLOCK
SHERGHA
SHERGHATI
PALIKA
BAZAR,
JAMHAITA
PO
FATEHPU
DEOKUND
DIST.AURANGA
BELSARA
DIST.AURANGA
EROO
DIST.GAYA
NAGWAN
BLOCK
FATEHPUR
FATEHPU
SUKHIAWAN
BLOCK
GHOSI,
NAI BAZAR
DIST.GAYA
BELKHARA
DIST.ARWAL
PURAN
BLOCK
KARPI,
AMBATARI
BLOCKMOHANPU
GURUA
DIST.GAYA
GAYA TEKARI
DIST.ROAD
GAYA
HASPURA
DIST.AURANGA
KAKO
DIST.JEHANABA
KUTUMBA
DIST.AURANGA
KETAKI
DIST.AURANGA
KAZI SARAI
DIST.JEHANABA
PIPRA
IMMAMGA
NJ
SURAJ MANDAL BLOCK
BARACHA
PANANIA(
DIST.BANKE BAZAR) GAYA
BITHRA
PO NARHI,
DIST:ARW
UMTA
BLOCK
MAKHDUM
TURUKTELPA
BLOCK
BANSI
MURGAON
DIST.JEHANABA
NONHI
BLOCK KAKO,
MALI
BLOCK
NAVINAGA
KIYAKHAP
KIYAKHAP
, BLOCKJAITPUR
AT
PACHRUK
LAKHAWAR
BLOCK:GH
OSI,DIST:J
LARI
DIST:ARW
AL
MEHANDIA
VIA
USHARI
MATHURAPUR DIST.GAYA
DIST.PIRAH SARAI
(MAKSUDPUR) GAYA

823001

BIHAR

1571 0631-2221946

NA

NA

NA

PUNB0157100

804406

BIHAR

1572 NA

NA

NA

NA

PUNB0157200

824201

BIHAR

1613 NA

NA

NA

NA

PUNB0161300

824210

BIHAR

1614 06331-203566

NA

NA

NA

PUNB0161400

804422

BIHAR

1615 NA

NA

NA

NA

PUNB0161500

824232

BIHAR

1616 0631-2330095

NA

NA

NA

PUNB0161600

804431

BIHAR

1622 NA

NA

NA

NA

PUNB0162200

824233

BIHAR

1623

2221029 NA

NA

NA

PUNB0162300

843311

BIHAR

1624 06322-2434569

NA

NA

NA

PUNB0162400

805129

BIHAR

1632 06322-272308

NA

NA

NA

PUNB0163200

804421

BIHAR

1633 NA

NA

NA

NA

PUNB0163300

824211

BIHAR

1685 06323-247339

NA

NA

NA

PUNB0168500

824211

BIHAR

1686 06326-222961

NA

NA

NA

PUNB0168600

824232

BIHAR

1687 06322-274734

NA

NA

NA

PUNB0168700

824202

BIHAR

1699 NA

NA

NA

NA

PUNB0169900

824126

BIHAR

1706 NA

NA

NA

NA

PUNB0170600

805131

BIHAR

1738 06322-226911

NA

NA

NA

PUNB0173800

824232

BIHAR

1739 NA

NA

NA

NA

PUNB0173900

804406

BIHAR

1740 NA

NA

NA

NA

PUNB0174000

804407

BIHAR

1741 NA

NA

NA

NA

PUNB0174100

804451

BIHAR

1753 NA

NA

NA

NA

PUNB0175300

804419

BIHAR

1757 NA

NA

NA

NA

PUNB0175700

814164

BIHAR

1789 06534-223679(R)

NA

NA

NA

PUNB0178900

824205

BIHAR

1922 06326-246636

NA

NA

NA

PUNB0192200

823001

BIHAR

NA

PUNB0196700

BIHAR

1967 0631NA
2434284/2420086
2006 06328-257378
NA

NA

824120

NA

NA

PUNB0200600

804418

BIHAR

2321 06114-255025

NA

NA

NA

PUNB0232100

824123

BIHAR

2354 NA

NA

NA

NA

PUNB0235400

824216

BIHAR

2359 NA

NA

NA

NA

PUNB0235900

804420

BIHAR

2375 NA

NA

NA

NA

PUNB0237500

824206

BIHAR

2385 NA

NA

NA

NA

PUNB0238500

824201

BIHAR

2386

824217

BIHAR

2387 06326-244725

804421

BIHAR

2388 NA

NA

NA

NA

PUNB0238800

804403

BIHAR

2389 0631-261406

NA

NA

NA

PUNB0238900

804419

BIHAR

2390 NA

NA

NA

NA

PUNB0239000

804426

BIHAR

2391 NA

NA

NA

NA

PUNB0239100

804418

BIHAR

2392 06114-255045

NA

NA

NA

PUNB0239200

824301

BIHAR

2393 NA

NA

NA

NA

PUNB0239300

824125

BIHAR

2394 NA

NA

NA

NA

PUNB0239400

824120

BIHAR

2395 06328-251404

NA

NA

NA

PUNB0239500

804406

BIHAR

2421 NA

NA

NA

NA

PUNB0242100

804409

BIHAR

2422 NA

NA

NA

NA

PUNB0242200

804408

BIHAR

2550 06337-288640

NA

NA

NA

PUNB0255000

824118

BIHAR

2551 NA

NA

NA

NA

PUNB0255100

823003

BIHAR

2556 NA

NA

NA

NA

PUNB0255600

9431288394 NA
NA

NA

NA

PUNB0238600

NA

NA

PUNB0238700

1656 GAYA

PHESAR

1657 GAYA

TILAIYA

1658 GAYA

MATUKBIGHA

1659 GAYA

MEH

1660 GAYA

ANKORHA

1661 GAYA

BALIA

1662 GAYA

OBRA

1663 GAYA

KURMAWAN

1664 GAYA

MOHIUDDINPUR

1665 GAYA

NIMI

1666 GAYA
1667 GAYA

POKHARPUR
(DUMARIA)
SHEOGANJ

1668 GAYA

TANDWA

1669 GAYA

TANKUPPA

1670 GAYA
1671 GAYA

GAYA
CHANDAUTI
TEKARI

1672 GAYA

DAUD NAGAR

1673 GAYA

ARWAL

1674 GAYA

BODHGAYA

1675 GAYA
1676 GAYA

GAYA, A.P.
COLONY
NABINAGAR

1677 GORAKHPUR

BALRAMPUR

1678 GORAKHPUR

1680 GORAKHPUR

GORAKHPUR
BANK ROAD
GORAKHPUR
URDU BAZAR
PADRAUNA

1681 GORAKHPUR

BASTI

1682 GORAKHPUR
1683 GORAKHPUR

GORAKHPUR
INDUSTRIAL
KALWARI

1684 GORAKHPUR

NICHLAUL

1685 GORAKHPUR

PIPRAICH

1686 GORAKHPUR

PARTAWAL

1687 GORAKHPUR
1688 GORAKHPUR

NATH NAGAR
NATH BAZAR
TAMKUHI ROAD

1689 GORAKHPUR

SEMARIANWAN

1690 GORAKHPUR

BHATNI

1691 GORAKHPUR
1692 GORAKHPUR

BIKRAM JOT
CANTT
DEORIA

1693 GORAKHPUR

DHANGHATA

1694 GORAKHPUR

MAJHGAWAN

1695 GORAKHPUR

NANDA NAGAR

1696 GORAKHPUR

HARPUR TIWARI

1697 GORAKHPUR

DEAHGHAT

1698 GORAKHPUR

EKLA BAZAR

1699 GORAKHPUR

HATWA BAZAR

1700 GORAKHPUR

BHARPAHI

1701 GORAKHPUR

KURI BAZAR

1679 GORAKHPUR

STATION
RD., PO
VILL.
TILAIYA,
MATTUKBI
GHA,
VILL.-MEH,
PO
BLOCK
NABINAGA
AT
MAHARAJ
DIST.AURANGA
VIA
BARACHA
POSINDUARI,
VIA-NIMI,
PO
DIST.GAYA
PO
TELDIHA,D
DIST.AURANGA
DIST.GAYA
DIST.GAYA
POTEKARI,
DIST.AURANGA
DIST.ARWAL
BODHGAY
A,
A.P.
COLONY,
NEAR BUS
STAND,
TULSIPUR
ROAD,
BANK
ROAD,
MAIN
MARKET,
DHARAMS
HALA
GANDHI
NAGAR,
GORAKHN
ATH
VILL.P.O.K
ALWARI,
THANA
ROAD,
BHATHAT
ROAD,
PARTWAL
BAZAR,
P.O.NATH
NAGAR,
TAMKUHI
ROAD,
P.O.SAME
RIAWAN,
MAIN
ROAD,
P.O.CHHA
WNI,
STATION
ROAD,
P.O.DHAN
GHATA,
MAJHGAW
AN
P.O.KUNR
AGHAT,
P.O.HARP
UR
P.O.DEEH
GHAT,
VIA
NAUSARH,
P.O.HATW
A BAZAR,
P.O.BHAR
PAHI,
P.O.KURI
BAZAR,

824121

BIHAR

2742 NA

NA

NA

NA

PUNB0274200

825413

BIHAR

2745 06326-240113

NA

NA

NA

PUNB0274500

824118

BIHAR

2746 NA

NA

NA

NA

PUNB0274600

824115

BIHAR

2765 NA

NA

NA

NA

PUNB0276500

820401

BIHAR

2766 NA

NA

NA

NA

PUNB0276600

824101

BIHAR

2767 06332-251541

NA

NA

NA

PUNB0276700

824124

BIHAR

2801 06328-266350

NA

NA

NA

PUNB0280100

824201

BIHAR

2824 NA

NA

NA

NA

PUNB0282400

805127

BIHAR

2825 NA

NA

NA

NA

PUNB0282500

824232

BIHAR

2826 NA

NA

NA

NA

PUNB0282600

823005

BIHAR

2827 06331-201541

NA

NA

NA

PUNB0282700

824103

BIHAR

3153 06327-288244

NA

NA

NA

PUNB0315300

824302

BIHAR

3320 NA

NA

NA

NA

PUNB0332000

804427

BIHAR

3325 06322-277084

NA

NA

NA

PUNB0332500

823001

BIHAR

3850 0631-2431018

NA

NA

NA

PUNB0385000

824236

BIHAR

3851 0631-2472552

NA

NA

NA

PUNB0385100

824113

BIHAR

3861 06328-228627

NA

NA

NA

PUNB0386100

804401

BIHAR

4484 06337-229050

NA

NA

NA

PUNB0448400

824231

BIHAR

4922

-

PUNBO492200

823001

BIHAR

4923

824301

BIHAR

6082

271201

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

273001
273005
274304
272001
273015
272301
273704
273152
273301
272175
274406
272126
274701
272127
274001
272162
243304
273008
273301
273405
273401
272125
273209
273404

37
183
184
374

9431454255 bo4922@ pnb.co.in
9934236135 bo4923@
pnb.co.in
bo6082@ pnb.co.in
05263N.A.
233950/232048
05512337102/2333101
05512531539/2532343
05564-242219

-

PUNBO492300

N.A.

PUNBO608200

N.A

PUNB0003700

2337102 N.A

PUNB0018300

2531539 N.A

PUNB0018400

242087 N.A

PUNB0037400

282218 N.A

PUNB0058700

587 05542287574/282218
666 05512251019/2257416
798 05542-277541

257416 N.A

PUNB0066600

N.A.

N.A

PUNB0079800

815 05523-246361

N.A.

N.A

PUNB0081500

826 0551-2672224

N.A.

N.A

PUNB0082600

830 05523-241289

N.A.

N.A

PUNB0083000

845 05547-252324

N.A.

N.A

PUNB0084500

871 05564-262043

N.A.

N.A

PUNB0087100

901 05547-264339

N.A.

N.A

PUNB0090100

1237 05566-281360

N.A.

N.A

PUNB0123700

1248 05546-277723

N.A.

1507 05568-222515

N.A

PUNB0124800

222515 N.A

PUNB0150700

1531 05547-255386

N.A.

N.A

PUNB0153100

1577 05568-222674

N.A.

N.A

PUNB0157700

1578 0551-2273185

N.A.

N.A

PUNB0157800

1579 05523-241757

N.A.

N.A

PUNB0157900

1601 0551-2732224

N.A.

N.A

PUNB0160100

1602 0551-2320376

N.A.

N.A

PUNB0160200

1612

N.A.

N.A

PUNB0161200

1675 0551-2744690

N.A.

N.A

PUNB0167500

1697 05521-247107

N.A.

N.A

PUNB0169700

1702 GORAKHPUR

MAIL

1703 GORAKHPUR

SIKARPUR

1704 GORAKHPUR

JOKWA

1705 GORAKHPUR

SISWA BAZAR

1706 GORAKHPUR

DHENSA

1707 GORAKHPUR

RAMNAGAR

1708 GORAKHPUR

PIPRA BUZRANG

1709 GORAKHPUR

SOHRAUNA

1710 GORAKHPUR

NOONKHAR

1711 GORAKHPUR

BHADARA

1712 GORAKHPUR

GORAKHPUR
JUBILEE ROAD
BARHALGANJ

1713 GORAKHPUR
1714 GORAKHPUR
1715 GORAKHPUR
1716 GORAKHPUR
1717 GORAKHPUR
1718 GORAKHPUR

DEORIA CIVIL
LINES
SEORAHI
PADRAUNA
DHARMSALA
PATHERWA

1720 GORAKHPUR

GORAKHPUR
KUNRAGAT
PIPRAHI
BHARKULWA
KHOTTHA

1721 GORAKHPUR

NARAYANPUR

1722 GORAKHPUR

SISAI

1723 GORAKHPUR

HARPURBARWA

1724 GORAKHPUR

GOPALPUR

1725 GORAKHPUR

PARSA

1726 GORAKHPUR

GOPINATHPUR

1727 GORAKHPUR

PASIABABU

1719 GORAKHPUR

1728 GORAKHPUR

KOTHA

1729 GORAKHPUR

NONAPAR

1730 GORAKHPUR

LAKSHMANPUR

1731 GORAKHPUR

JOGIA

1732 GORAKHPUR
1733 GORAKHPUR

KATHOTIA
SAUNDEEH
PAKRI BAZAR

1734 GORAKHPUR

ASNAR

1735 GORAKHPUR

SIKTAHA

1736 GORAKHPUR

TUSAIL

1737 GORAKHPUR

JUNGLE
BAHDURALI
UMARIA BAZAR

1738 GORAKHPUR
1739 GORAKHPUR

FETAWA

1740 GORAKHPUR

BHIRIA RITURAJ

1741 GORAKHPUR

PACHBAS

1742 GORAKHPUR

JAMDASHAHI

1743 GORAKHPUR
1744 GORAKHPUR

BANKATA
TIWARI
MEHALI

1745 GORAKHPUR

KAHALA

1746 GORAKHPUR

SAITAL

1747 GORAKHPUR

DUDHAI

P.O.MAIL,
DISTT.
P.O.SHIKA
RPUR,
P.O.LALA
GURWALI
P.O.SISWA
BAZAR,
VILL &
P.O.DHEN
VILL RAM
NAGAR,
PIPRA
BAZAR,
P.O.
KHADDA,
VIA
KHUKHUN
PIC INTER
COLLEGE
AGRASEN
TIRAHA,
MAIN
ROAD,
CIVIL
LINES,
CC ROAD,
SEORAHI,
SUBHASH
CHOWK,
P.O.PATHE
RWA,
P.O.KUNR
AGHAT,
P.O.SHAH
BAAZPUR,
P.O.DURK
HADIHA,
MAIN
MARKET,
VILL SISAI,
P.O.KATRA
HARPUR
BARWAN
VIA GOLA
BAZAR,
VILL
PARSA,
VILL &
P.O.GOPIN
MAIN
ROAD,
P.O.KOTH
A, DISTT.
P.O.NONA
PAR
VILL.
LAKSHMA
VILL. &
P.O.JOGIA,
VILL.
KATHAUTI
VILL &
P.O.PAKRI
VILL. &
P.O.ASNA
VILL
SIKTAHA,
VILL
TUSSAIL
SHEKHPU
RA ROAD,
VILL. &
P.O.
VILL.FETW
A, P.O.
VILL. &
P.O.BHIRIA
VILL &
P.O.PACH
VILL. &
P.O.
P.O.PIPRA
BHITTHAL,
VILL.
MEHALI,
POST
SHIVPUIR,
SAITAL,
DISTT.
P.O.DUDA
HI, DISTT.

274505
273304
274401
273153
272207
272001
274305
274802
274501
274149
273001
273402
274001
274406
274304
274403
273008
274206
274149
274404
271201
274201
273408
271020
272120
273164
273411
274701
272182
272109
272161
272205
272153
272172
272194
273007
272162
272301
272190
272127
272002
274702
271604
273412
273403
274302

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

1698 05561-225016

N.A.

N.A

PUNB0169800

1703 05523-222049

N.A.

N.A

PUNB0170300

1704 05564-266029

N.A.

N.A

PUNB0170400

1748 05523-232124

N.A.

N.A

PUNB0174800

1763 05544-220032

N.A.

N.A

PUNB0176300

1764 05542-252522

N.A.

N.A

PUNB0176400

1776 05564-279143

N.A.

N.A

PUNB0177600

1777 05563-285042

N.A.

N.A

PUNB0177700

1792 05566-232742

N.A.

N.A

PUNB0179200

1793 05567-283024

N.A.

N.A

PUNB0179300

2341396 NA

PUNB0187500

1875 0551-2336402
1876 0525-280033

N.A.

NA

PUNB0187600

1877 05568-222630

N.A.

NA

PUNB0187700

1878 05564-262083

N.A.

NA

PUNB0187800

1879 05564-242232

N.A.

NA

PUNB0187900

1880 05564-266023

N.A.

NA

PUNB0188000

1914 0551-2273401

N.A.

NA

PUNB0191400

1971 05567-220241

N.A.

NA

PUNB0197100

1972 05567-285079

N.A.

NA

PUNB0197200

1973 05568-280064

N.A.

NA

PUNB0197300

2025 05263-232452

N.A.

NA

PUNB0202500

2080 05567-282039

N.A.

NA

PUNB0208000

2110 05525-231818

N.A.

NA

PUNB0211000

2114 05543-251071

N.A.

NA

PUNB0211400

2115 05546-266438

N.A.

NA

PUNB0211500

2119 05523-235254

N.A.

NA

PUNB0211900

2129 05525-237999

N.A.

NA

PUNB0212900

2147 05566-232424

N.A.

NA

PUNB0214700

2155 05542-274584

N.A.

NA

PUNB0215500

2233 05544-222033

N.A.

NA

PUNB0223300

2279 05546-256438

N.A.

NA

PUNB0227900

2280 05544-263497

N.A.

NA

PUNB0228000

2281 05545246077/246047
2282 05547-253411

N.A.

NA

PUNB0228100

N.A.

NA

PUNB0228200

2283 05542-252778

N.A.

NA

PUNB0228300

2285 0551-2260623

N.A.

NA

PUNB0228500

2478 05547-225612

N.A.

NA

PUNB0247800

2479 05542-273391

N.A.

NA

PUNB0247900

2480 05542-270104

N.A.

NA

PUNB0248000

2482 05546-277241

N.A.

NA

PUNB0248200

2483 05542-278661

N.A.

NA

PUNB0248300

2484 05566-281504

N.A.

NA

PUNB0248400

2760 05265-226033

N.A.

NA

PUNB0276000

2791 05525-235006

N.A.

NA

PUNB0279100

2792 05521-230522

N.A.

NA

PUNB0279200

2861 05564-264124

N.A.

NA

PUNB0286100

1748 GORAKHPUR

1750 GORAKHPUR

DHANDHRA
TULSIPUR
NAHARBALA
GANJ
PANIHARA

1751 GORAKHPUR

MAHARAJGANJ

1752 GORAKHPUR

GORAKHPUR
RAMGARHTAL
SALTAUWA

1749 GORAKHPUR

1753 GORAKHPUR
1754 GORAKHPUR

SAUN GHAT

1755 GORAKHPUR

KASIA

1756 GORAKHPUR

NAUGARH
SIDARTH
NAUTANWA

1757 GORAKHPUR
1758 GORAKHPUR
1759 GORAKHPUR
1760 GORAKHPUR
1761 GORAKHPUR

RAMKOLA, UP
STATE SUGAR
SANT KABIR
NAGAR
BARHNI

1762 GORAKHPUR

GORAKHPUR
RCC
CAPTAINGANJ

1763 GORAKHPUR

GOLA BAZAR

1764 GORAKHPUR

SALEMPUR

1765 GORAKHPUR

1776 GORAKHPUR

PAWA NAGAR
MAHAVIR INTER
SHOHRATGARH,
SHIVPATI
VIKASH
BHAWAN,
CIVIL LINES
AREA,
BANAHARA
ROAD, TAMKUHI
BETIA HATA,
GORAKHPUR
TEHSIL OFFICE,
UTRAULA
VIKAS BHAWAN,
RAVINDRA
HATA ( shifted
from Padrauna
GORAKHPUR,
MEDICAL
DEORIA,. GAURI
BAZAR
CHHITAUNI

1777 GORAKHPUR

ANAND NAGAR

1778 GORAKHPUR

KAURI RAM

1779 GORAKHPUR

BHIND

1780 GUWAHATI

DIBRUGARH

1781 GUWAHATI

1783 GUWAHATI

GAUHATI FANCY
BAZAR
JORHAT A T
ROAD
NOWGONG

1784 GUWAHATI

TINSUKHIA

1785 GUWAHATI

SHILLONG

1786 GUWAHATI

RUPAHI HAT

1787 GUWAHATI

RAHA

1788 GUWAHATI

IMPHAL

1789 GUWAHATI

UMLYNGKA

1790 GUWAHATI

MISSAMARI

1791 GUWAHATI

BONGAIGAON

1766 GORAKHPUR
1767 GORAKHPUR
1768 GORAKHPUR
1769 GORAKHPUR
1770 GORAKHPUR
1771 GORAKHPUR
1772 GORAKHPUR
1773 GORAKHPUR
1774 GORAKHPUR
1775 GORAKHPUR

1782 GUWAHATI

1792 GUWAHATI

BAHARI HAT

1793 GUWAHATI

LOHAR GHAT

VILL.
DHANDHA
NAHARBA
LAGANJ,
P.O.
PANIARA,
MAIN
MARKET,
P.O.SHIVP
URI,
VILL. &
P.O.
SAUNGHA
T(PANDEY
OPP. CIVIL
COURT,
SIDDHART
H NAGAR
MAIN
ROAD,
POST
RAMKOLA,
P.O.KHALI
LABAD,
BARHNI,
DISTT.
PNB BANK
ROAD
PO :
CAPTAIN
GOLA
BAZAR,
NEAR
THANA
PAWA
NAGAR,
SHIVPATI
DEGREE
VIKAS
BHAWAN,
CIVIL
LINES
BANAHAR
A ROAD,
BETIA
HATA, PO:
TEHSIL
BHAWAN,
VIKAS
BHAWAN,
HATA,
KASIA
MEDICAL
COLLEGE
GAURI
BAZAR,
VILL. &
POST.
VILL.&
POST.
VILL. &
POST.
IN FRONT
OF
PO
DIBRUGAR
JEEVAN
DEEP
A T ROAD,
PO
PO
NOWGON
PO
TINSUKIA
POLICE
BAZAR,
VILL + PO
RUPAHIHA
VILL + PO
RAHA
THANGAL
BAZAR,
101 AREA
COMMAND
VILL + PO
MISSAMAR
PO
BONGAIG
VILL + PO
BAHARIHA
VILL + PO
LOHARGH

271208

786 001

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
MADHYA
PRADESH
ASSAM

781001

ASSAM

189 0361-2542453

785 001

ASSAM

241 0376-2320311

271201
273178
273303
273009
272190
272002
274402
272203
273164
274305
272175
272201
273001
274301
273 408
274509
274401
272205

274406
273001

274203
273003
274202
274801
273155
273413
477001

2864 05264-244170

N.A.

NA

PUNB0286400

2873 05263-232230

N.A.

NA

PUNB0287300

2911 05523-243219

N.A.

NA

PUNB0291100

2989 05523-22120

N.A.

NA

PUNB0298900

2990 05512320231/2324069
3142 05542-270021

N.A.

NA

PUNB0299000

N.A.

NA

PUNB0314200

3143 05542-242088

N.A.

NA

PUNB0314300

3875 05564-271199

N.A.

NA

PUNB0387500

3963 05544-220195

N.A.

NA

PUNB0396300

4003 05522-234740

N.A.

NA

PUNB0400300

4016 05567-226384

N.A.

NA

PUNB0401600

4101 05547-223301

N.A.

NA

PUNB0410100

4156 05543-272199

N.A.

NA

PUNB0415600

4532 0551-2333101

N.A.

N.A.

PUNB0465700

4658 05525-231803

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0465800

4686 05566-221354

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0468600

4747 05564-267340

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0474700

4753 05544-263049

-

-

-

PUNB0475300

4755 0551-2200418

-

-

-

PUNB0475500

4756 0551-2203454

PUNB0475600

4757 9935741992,
9450982759
4758 0551-2202578

-

-

-

PUNB0475700

4777 05265-253501

-

-

-

PUNB0477700

-

-

PUNB0477800

-

-

PUNB0489200

PUNB0475800

4778 05564-240045
4892

-

4894 0551-2507565

-

-

-

PUNBO489400

4831 05568-275826

-

-

N.A.

PUNBO483100

6131 05563-286012

-

-

N.A.

PUNBO618300

6085 -

-

-

N.A.

PUNBO608500

6084 05521-243292

-

-

N.A.

PUNBO608400

-

07534-233786

N.A.

PUNBO606800

6068 07534-233786
157 0373-2327126

782 001

ASSAM

373 03672-222485

ASSAM

451 0374-2330373

793 001 MEGHALAYA

864 0364-2224848

782 124

928 03672-265683

bo157@p
nb.co.in
bo0189@
pnb.co
bo0241@
pnb.co.in
NA
NA

2321179 1.57E+11 PUNB0015700

bo0451@
pnb.co.in
bo0864@
pnb.co.in
NA
NA

2338626 4.51E+11 PUNB0045100

782 103

ASSAM

936 03672-285729

NA

795 001

MANIPUR

1067 0385-2451367

NA

1115 0364-2560014

NA

793 005 MEGHALAYA

PUNB0453200

N.A.

786 125

ASSAM

N.A.

4657 05567-252060

NA

2517502 1.89E+11 PUNB0018900
2.41E+11 PUNB0024100
NA

PUNB0037300

2221605 8.64E+11 PUNB0086400
NA

PUNB0092800

NA

PUNB0093600

2451367 NA

PUNB0106700

NA

NA

PUNB0111500

NA

NA

PUNB0111800

784 506

ASSAM

1118 03714-253586

NA

783 380

ASSAM

1201 03664-230264

NA

PUNB0122400

NA

PUNB0138200

781 302

ASSAM

1224 03665-283426

bo1201@
pnb.co.in
NA
NA

782 127

ASSAM

1382 03623-210309

NA

NA

1.20E+12 PUNB0120100

1794 GUWAHATI
1795 GUWAHATI
1796 GUWAHATI
1797 GUWAHATI
1798 GUWAHATI
1799 GUWAHATI
1800 GUWAHATI
1801 GUWAHATI
1802 GUWAHATI
1803 GUWAHATI
1804 GUWAHATI
1805 GUWAHATI
1806 GUWAHATI
1807 GUWAHATI
1808 GUWAHATI
1809 GUWAHATI
1810 GUWAHATI
1811 GUWAHATI
1812 GUWAHATI
1813 GUWAHATI
1814 GUWAHATI
1815 GUWAHATI
1816 GUWAHATI
1817 GUWAHATI
1818 GUWAHATI
1819 GUWAHATI
1820 GUWAHATI
1821 GUWAHATI
1822 GUWAHATI
1823 GUWAHATI
1824 GUWAHATI
1825 GUWAHATI
1826 GUWAHATI
1827 GUWAHATI
1828 GUWAHATI
1829 GUWAHATI
1830 GUWAHATI
1831 GUWAHATI
1832 GUWAHATI
1833 GUWAHATI
1834 GUWAHATI
1835 GUWAHATI
1836 GUWAHATI
1837 GUWAHATI
1838 GUWAHATI
1839 GUWAHATI

BARAJOL

781 369

ASSAM

1386

NA

NA

NA

PUNB0138600

CINNAMARA

PO
BORAJOL
VILL + PO
CINNAMAR
KATHALGURI
VILL + PO
KATHALG
SINGIMARI
VILL + PO
SINGIMARI
UDAIPUR
VILL + PO
UDAIPUR
BASHBERA
VILL + PO
BASHBER
NOAPARA NO 1 PO
NOAPARA,
CHIBITA BICHIA VILL + PO
CHIBITA
GORAIMARI
PO
BAMUNIGA
GAUHATI ZOO
ZOO
ROAD
ROAD, PO
HILARA
JOWAI
BADARPU
MAWIONG
MAWIONG
SINGIA
SINGARI
MADRASA,
BARGHOPA
VILL + PO
AMRIKHO
PATHERKANDI MAIN
ROAD,
LICHUBARI
VILL + PO
LICHUBARI
JURIA
VILL + PO
JURIA
KARIMGANJ
PO
KARIMGAN
LEDO
VILL + PO
LEDO
LEKHAPANI
VILL + PO
LEKHAPAN
MAWRYNG
VILL + PO
KNENG
MOWRING
SEPON
A T ROAD,
CHAKALIA
PO
SENCHOWA
PO
PUKHURI
SANCHUA
PENGAREE
VILL + PO
PENGERE
BALAGAON
PO
JAMUGURI
CHOWDH
IRILBUNG
M.G.
AVENUE,
MARGHERITA
NK
GHOSH &
KYNTON
NONGKES
H, PO
RAMPUR
PO
RAMPUR
LADSOHBAR
PO
LOWER
SARUPETA
PO
SARUPET
SILCHAR
PO
SILCHAR
KANIHA
VILL + PO
KANIHA,
LUMDING
COLLEGE
ROAD, PO
GAUHATI
24
MAHAVIR
MAHAVIR
MEDAGHAT
MAIN
ROAD, PO
TEZPUR M G
MAHATMA
ROAD
GANDHI
BENGENAKHOW VILL + PO
A
BENGENE
AMAYAPUR
PO
YAGYA DHAM
JANIGOG
BYRNIHAT
15TH MILE,
G S ROAD,
LAITUMKHRAH ST.ANTHO
NY'S
AGARTALA
4, MANTRI
BARI
DIMAPUR
G.S.
ROAD,
MALIGAON
KUKILA'S
ARCADE,
BELTOLA,
BASISTHA
GUWAHATI
ROAD
GUWAHATI,
NILGIRI
BHANGAGARH MANSION,

785 008

ASSAM

1429 0376-2360322

NA

NA

NA

PUNB0142900

785 622

ASSAM

1478 03774-245666

NA

NA

NA

PUNB0147800

782 130

ASSAM

1479

NA

NA

NA

PUNB0147900

786 182

ASSAM

1487 03751-82719

NA

NA

NA

PUNB0148700

784 506

ASSAM

1644

NA

NA

NA

PUNB0164400

783 392

ASSAM

1718 03664-264369

NA

NA

NA

PUNB0171800

788 150

ASSAM

1758 03842-213178

NA

NA

NA

PUNB0175800

NA

NA

PUNB0178500

781137

ASSAM

1785 03623-2474739

NA

781 005

ASSAM

1907 0361-2201393

788 815

ASSAM

2014

bo1907@
pnb.co.in
NA
NA

793 008 MEGHALAYA

2035 0364-2575467

NA

782 124

ASSAM

2060

NA

781 312

ASSAM

2076

788 724

ASSAM

2180

2200535 1.91E+12 PUNB0190700
NA

PUNB0201400

NA

NA

PUNB0203500

NA

NA

PUNB0206000

NA

NA

NA

PUNB0207600

NA

NA

NA

PUNB0218000

785 008

ASSAM

2187 0376-2340359

NA

NA

NA

PUNB0218700

782 124

ASSAM

2232 03672-245613

NA

NA

NA

PUNB0223200

788 710

ASSAM

2328 03843-262175

NA

262175 NA

PUNB0232800

786 182

ASSAM

2413 03751-225637

NA

NA

PUNB0241300

786 182

ASSAM

NA

2425 03751-282734

NA

NA

NA

PUNB0242500

793 021 MEGHALAYA

2541 0364-2264205

NA

NA

NA

PUNB0254100

785 673

ASSAM

2662 03754-274427

NA

NA

NA

PUNB0266200

785 675

ASSAM

2663 03754-211622

NA

NA

NA

PUNB0266300

786 174

ASSAM

2664 03751-261211

NA

NA

NA

PUNB0266400

791 141

ASSAM

2666 03623-261781

NA

NA

NA

PUNB0266600

795001

MANIPUR

2775 0385-2440475

NA

NA

NA

PUNB0277500

786 181

ASSAM

793 005 MEGHALAYA
781 132

ASSAM

2808 03751-222539

NA

NA

NA

PUNB0280800

2880 0364-2560003

NA

NA

NA

PUNB0288000

3013 03623-250090

NA

NA

NA

PUNB0301300

793 104 MEGHALAYA

3026 0364-235923

NA

NA

NA

PUNB0302600

781 318

3109 03666-245505

NA

NA

NA

PUNB0310900

ASSAM

788 001

ASSAM

3110 03842-221694

NA

220205 NA

PUNB0311000

781 385

ASSAM

3211 03621-270118

NA

NA

NA

PUNB0321100

782 447

ASSAM

3212 03674-263374

NA

NA

NA

PUNB0321200

781 101

ASSAM

3213 0361-2540487

bo3213@
pnb.co.in
NA
NA

3.21E+12 PUNB0321300

781 346

ASSAM

3214 03624-282576

783 001

ASSAM

3306 03712-220205

785 621

ASSAM

3933 03774-281297

bo3306@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0393300

781 334

ASSAM

4175 03624-224403

NA

NA

NA

PUNB0417500

NA

NA

PUNB0419700

793 001 MEGHALAYA

4197 03638-263695

NA

793 003 MEGHALAYA

4205 0364-2228208

799001

4497 0381-2314207

bo4205@
pnb.co.in
bo4497@
pnb.co.in
bo4498@
pnb.co.in
N.A.
N.A.

TRIPURA

797112 NAGALAND

4498 03862-236719

781011

4589 0361-273771

ASSAM

NA

PUNB0321400

220205 3.31E+12 PUNB0330600

4.21E+12 PUNB0420500
2314207 4.50E+12 PUNB0449700
4.50E+12 PUNB0449800
N.A.

PUNB0458900

781 028

ASSAM

4590 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0459000

781005

ASSAM

4651 0361-2457847

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0465100

1840 GUWAHATI
1841 GUWAHATI
1842 GUWAHATI
1843 GUWAHATI
1844 GUWAHATI
1845 GUWAHATI
1846 GUWAHATI
1847 GUWAHATI
1848 GUWAHATI
1849 GUWAHATI
1850 HAMIRPUR
1851 HAMIRPUR
1852 HAMIRPUR
1853 HAMIRPUR
1854 HAMIRPUR
1855 HAMIRPUR
1856 HAMIRPUR
1857 HAMIRPUR
1858 HAMIRPUR
1859 HAMIRPUR
1860 HAMIRPUR
1861 HAMIRPUR
1862 HAMIRPUR
1863 HAMIRPUR
1864 HAMIRPUR
1865 HAMIRPUR
1866 HAMIRPUR
1867 HAMIRPUR
1868 HAMIRPUR
1869 HAMIRPUR
1870 HAMIRPUR
1871 HAMIRPUR
1872 HAMIRPUR
1873 HAMIRPUR
1874 HAMIRPUR
1875 HAMIRPUR
1876 HAMIRPUR
1877 HAMIRPUR
1878 HAMIRPUR
1879 HAMIRPUR
1880 HAMIRPUR
1881 HAMIRPUR
1882 HAMIRPUR
1883 HAMIRPUR
1884 HAMIRPUR
1885 HAMIRPUR

AIZAWL

796001

ITANAGAR

M-154,
MILLENIU
NH-52,
GANGA
SIBASAGAR
N.R.
MARKET,
JAGIROAD
MAIN
ROAD,
NALBARI
BARUAH
MARKET,
GUWAHATI, SIX SIX MILE,
MILE
KHANAPA
MANGALDOI
M.G.
ROAD,
GOALPARA
PANCHAR
ATNA
HOJAI
MAIN
ROAD,
DHUBRI
GURDWA
RA
HAMIRPUR
DISTT.
HAMIRPUR
MEHATPUR
DISTT.
UNA (H.P.)
SUJANPUR TIRA DISTT.
HAMIRPUR
GALORE
DISTT.
HAMIRPUR
BHARWAIN
DISTT.
UNA (H.P.)
BHUMPAL
DISTT.
HAMIRPUR
BHARERI
DISTT.
HAMIRPUR
KUNGRAT
DISTT.
UNA (H.P.)
GHANARI
TEH AMB,
DISTT.
MAIR
DISTT.
HAMIRPUR
JOWAR
DISTT.
UNA (H.P.)
CHOWKIMANIYA DISTT.
R
UNA (H.P.)
CHABUTRA
DISTT.
HAMIRPUR
DERA PAROL
DISTT.
HAMIRPUR
LAMBLOO
DISTT.
HAMIRPUR
THANA KALAN
DISTT.
UNA (H.P.)
JUNGLE BERI
DISTT.
HAMIRPUR
SALOH
DISTT.
UNA (H.P.)
DHANED
TEH
BARSAR
KARUR GAUNA DISTT.
HAMIRPUR
SALAUNI
DISTT.
HAMIRPUR
PANDOGA
DISTT.
UNA (H.P.)
CHAK SARAI
TEH. AMB
DISTT.
TAL
DISTT.
HAMIRPUR
NALTI
DISTT.
HAMIRPUR
MAHARAL
DISTT.
HAMIRPUR
RAIPUR
DISTT.
UNA (H.P.)
BEHDALA
DISTT.
UNA (H.P.)
PATLANDAR
DISTT.
HAMIRPUR
KOT
DISTT.
HAMIRPUR
JAURE AMB
DISTT.
HAMIRPUR
JAHU
DISTT.
HAMIRPUR
GARLI
DISTT.
HAMIRPUR
CHAMBI
TEH. AMB
DISTT.
TALMERA
DISTT.
UNA (H.P.)
LADRAUR
DISTT.
HAMIRPUR

791113 ARUNACHAL
PRADESH
785640
ASSAM

MIZORAM

4784 03772-232525

782410

4979 -

ASSAM

4782 0389-2306175

-

-

-

PUNB0478200

4783 0360-2291231

bo4783@
pnb.co.in
bo4784@
pnb.co,in
bo4979@
pnb.co.in
bo6036@
pnb.co.in
bo4652@
pnb.co.in
bo6029@
pnb.co.in
bo6032@
pnb.co.in
bo6035@
pnb.co.in
bo6031@
pnb.co.in
bo0211@
pnb.co.in
bo0786@
pnb.co.in
NA

-

-

PUNBO478300

781355

ASSAM

6036 -

781006

ASSAM

4652 -

784125

ASSAM

6029 -

783101

ASSAM

6032 -

782435

ASSAM

6035 -

783301

ASSAM

6031

177001

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH

174315
176110
177026
177109
177076
177024
176601
177212
176042
177210
176314
177020
177501
177029
174321
176109
177209
177311
177038
174311
177207
177210
176045
177001
176049
177031
174306
177111
177027
174312
176048
174309
177110
174320
176043

211 01972-222272
786 01975-232035
890 01972-272033

-

-

PUNBO478400

-

-

PUNBO497900

-

N.A.

PUNBO603600

-

N.A.

PUNBO465200

-

PUNBO602900
N.A.

PUNBO603200

N.A.

PUNBO603500

N.A.
224941 NA

PUNBO603100
PUNB0021100

232212 NA

PUNB0078600

272010 NA

PUNB0089000

1117 01972-242026

NA

NA

NA

PUNB0111700

1134 01976-255709

NA

NA

NA

PUNB0113400

1143 01972-237025

NA

NA

NA

PUNB0114300

1180 01972-260621

NA

NA

NA

PUNB0118000

1181 01975-251038

NA

NA

NA

PUNB0118100

1374 01976-243122

NA

NA

NA

PUNB0137400

1388 01972-257722

NA

NA

NA

PUNB0138800

1395 01976-270027

NA

NA

NA

PUNB0139500

1444 01975-279032

NA

NA

NA

PUNB0144400

1719 01972-271031

NA

NA

NA

PUNB0171900

1720 01972-265533

NA

NA

NA

PUNB0172000

1721 01972-248038

NA

NA

NA

PUNB0172100

1723 01975-273023

NA

NA

NA

PUNB0172300

1726 01972-276121

NA

NA

NA

PUNB0172600

1727 01975-281027

NA

NA

NA

PUNB0172700

1728 01972-229701

NA

NA

NA

PUNB0172800

1731 01972-235032

NA

NA

NA

PUNB0173100

1732 01972-251045

NA

NA

NA

PUNB0173200

1733 01975-241731

NA

NA

NA

PUNB0173300

1737 01976-269039

NA

NA

NA

PUNB0173700

2056 01972-252807

NA

NA

NA

PUNB0205600

2083 01972-247625

NA

NA

NA

PUNB0208300

2112 01972-284031

NA

NA

NA

PUNB0211200

2136 01975-244414

NA

NA

NA

PUNB0213600

2173 01975-232167

NA

NA

NA

PUNB0217300

2198 01972-270636

NA

NA

NA

PUNB0219800

2199 01972-274146

NA

NA

NA

PUNB0219900

2200 01972-288348

NA

NA

NA

PUNB0220000

2222 01972-263025

NA

NA

NA

PUNB0222200

2248 01972-280104

NA

NA

NA

PUNB0224800

2249 01976-255820

NA

NA

NA

PUNB0224900

2250 01975-266810

NA

NA

NA

PUNB0225000

2423 01972-267022

NA

NA

NA

PUNB0242300

1886 HAMIRPUR
1887 HAMIRPUR
1888 HAMIRPUR
1889 HAMIRPUR
1890 HAMIRPUR
1891 HAMIRPUR
1892 HAMIRPUR
1893 HAMIRPUR
1894 HAMIRPUR
1895 HAMIRPUR
1896 HAMIRPUR
1897 HAMIRPUR
1898 HAMIRPUR
1899 HAMIRPUR
1900 HAMIRPUR
1901 HAMIRPUR
1902 HAMIRPUR
1903 HARIDWAR
1904 HARIDWAR
1905 HARIDWAR
1906 HARIDWAR
1907 HARIDWAR
1908 HARIDWAR
1909 HARIDWAR
1910 HARIDWAR
1911 HARIDWAR
1912 HARIDWAR
1913 HARIDWAR
1914 HARIDWAR
1915 HARIDWAR
1916 HARIDWAR
1917 HARIDWAR
1918 HARIDWAR
1919 HARIDWAR
1920 HARIDWAR
1921 HARIDWAR
1922 HARIDWAR
1923 HARIDWAR
1924 HARIDWAR
1925 HARIDWAR
1926 HARIDWAR
1927 HARIDWAR
1928 HARIDWAR
1929 HARIDWAR
1930 HARIDWAR
1931 HARIDWAR

DOH(DHOH)

177025

NANGRAN

DISTT.
HAMIRPUR
DISTT.
UNA (H.P.)
MEHRE
DISTT.
HAMIRPUR
AMROH
THE
NADAUN
HAR SAUR
TEH
BARSAR
TAHLIWALA
DISTT.
UNA (H.P.)
KHURWAIN
DISTT.
UNA (H.P.)
GAHLI
TEH.
NADAUN
PANJAWAR
DISTT.
UNA (H.P.)
KHARWAD
TEH.BHOR
ANJ,
TAUNI DEVI
DISTT.
HAMIRPUR
UNA
DISTT.
UNA (H.P.)
DISTT.
BHOTA MAIN
HAMIRPUR
BAZAR
DAULATPUR
DISTT.
UNA (H.P.)
GAGRET
DISTT.
UNA (H.P.)
AMB
DISTT.
UNA (H.P.)
SANTOKHGARH DISTT.
UNA (H.P.)
HARDWAR
HARDWAR
UPPER ROAD
PEETH
JWALAPUR
BAZAR,
(HARDWAR)
JOSHIMATH
DISTT.
CHAMOLI
KANKHAL
DISTT.
HARDWAR
KOTDWARA
DISTT.
BADRINATHMG PAURI
ROORKEE,
B T GANJ
B.T.GANJ
ROORKEE,
DOGADDA
DISTT.
PAURI
IQBALPUR
DISTT.
HARDWAR
LANDHAURA
DISTT.
HARDWAR
SRINAGAR,
DISTT.
GARHWAL
PAURI
ROORKEE CIVIL DISTT.
LINES
HARDWAR
RIKHNIKHAL
DISTT.
PAURI
ROORKEE,
ROORKEE
DISTT.
CANTT
AVP
JWALAPUR
ARYA V P A
ASHRAM,
BHEL COMPLEX DISTT.
HARDWAR
RANIPUR
ROSHNABAD
DISTT.
HARDWAR
PAURI
MALL
ROAD,
RATURA
DISTT.
CHAMOLI
AHMEDPUR
RANIPURA
MORE,
LABHOLI
DISTT.
HARDWAR
BUGGA WALA
DISTT.
HARDWAR
NAGAONKHAL
DISTT.
PAURI
JWALAPUR
DISTT.
GURDWARA
HARDWAR
GORDHAN PUR DISTT.
HARDWAR
BHAGTOVALI
DISTT.
HARDWAR
BELDA
DISTT.
HARDWAR
SIKANDERPUR DISTT.
BHAISWAL
HARDWAR
MANGLAUR
DISTT.
TOWN
HARDWAR
NIRANJANPUR DISTT.
HARDWAR

174315
174313
177024
177024
174301
174321
177405
177208
176042
177023
174303
176041
177204
177201
177203
174301
249401
249407
246443
249408
246149
247667
246127
247668
247664
246174
247667
246170
247667
249407
249403
249402
246001
246171
249401
249406
247662
246162
249407
247663
224319
247667
247661
247666
247671

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND
UTTARAKHA
ND

2448 01972-266158

NA

NA

NA

PUNB0244800

2455 01975-277001

NA

NA

NA

PUNB0245500

2528 01972-288033

bo2528@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0252800

NA

PUNB0265600

2656 01972-260671
2657 01972-288352

NA

NA

NA

PUNB0265700

2660 01975-257616

NA

NA

NA

PUNB0266000

2661 01975-246046

NA

NA

NA

PUNB0266100

2814 01972-240572

NA

NA

NA

PUNB0281400

2914 01975-286024

NA

NA

NA

PUNB0291400

2993 01972-269116

NA

NA

NA

PUNB0299300

3310 01972-278023

NA

NA

NA

PUNB0331000

3353 01975-226067

bo3353@
pnb.co.in
NA
NA

223573 NA

PUNB0335300

3376 01972-255023

NA

PUNB0337600

3957 01976-265167

NA

NA

NA

PUNB0395700

3986 01976-241368

bo3986@ NA
pnb.co.in
bo3992@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0398600

3992 01975-260339
4015 01975-256302
199 01334-227029

260339 NA

PUNB0399200

NA

PUNB0401500

NA

NA

PUNB0019900

NA

NA

PUNB0022700

NA

NA

PUNB0024500

NA

NA

PUNB0025100

01382-222105

NA

PUNB0027200

0135-263287

NA

PUNB0040700

624 01382-251223

bo0199@
pnb.co.in
bo0227@
pnb.co.in
bo0245@
pnb.co.in
bo0251@
pnb.co.in
bo0272@
pnb.co.in
bo0407@
pnb.co.in
NA

NA

NA

PUNB0062400

696 01332-231229

NA

NA

NA

PUNB0069600

761 01332-251325

bo0761@
pnb.co.in
bo0854@
pnb.co.in
bo0924@
pnb.co.in
NA

NA

NA

PUNB0076100

227 01334-250322
245 01389-222129
251 01334-216054
272 01382-225700
407 0135-262287

854 01368-252126
924 01332-272679
941 01386-228282
946 01332-272791
1064 01334-254386
1074 01334-231271
1333 01334-231729
1370 01368-222344
1486 01364-239218
1496 01334-227911
1621 01332-225142

bo0946@
pnb.co.in
bo1064@
pnb.co.in
bo1074@
pnb.co.in
bo1333@
pnb.co.in
bo1370@
pnb.co.in
NA

NA

NA

PUNB0085400

01332-279876

NA

PUNB0092400

NA

NA

PUNB0094100

NA

NA

PUNB0094600

NA

NA

PUNB0106400

01334-231355

NA

PUNB0107400

NA

NA

PUNB0133300

NA

NA

PUNB0137000

NA

NA

PUNB0148600

bo1496@ 01334-224620
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0149600

NA

PUNB0162100

1663 NA

NA

NA

NA

PUNB0166300

1754 01386-265221

NA

NA

NA

PUNB0175400

1829 01334-250335

bo1829@ 01334-252796
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0182900

1926 01332-259107

NA

PUNB0192600

2022 01332-224202

NA

NA

NA

PUNB0202200

2031 01332-277328

NA

NA

NA

PUNB0203100

2466 01332-232552

NA

NA

NA

PUNB0246600

2506 01332-222306

bo2506@ NA
pnb.co.in
bo2778@ NA
pnb.co.in

NA

PUNB0250600

NA

PUNB0277800

2778 01332-253381

1932 HARIDWAR

1963 HISAR

DISTT.
CHAMOLI
DISTT.
PAURI
KIRKHU
DISTT.
PAURI
SIRIAKHAL
DISTT.
PAURI
TRISHULA
DISTT.
CHAMOLI
CHAILUSAIN
DISTT.
PAURI
GAINDAKHAL
DISTT.
PAURI
KHANDUSAIN
DISTT.
PAURI
POKHRA
DISTT.
PAURI
KHANPUR
DISTT.
HARDWAR
SHYAMPUR
DISTT.
HARDWAR
IMLIKHERA
DISTT.
HARDWAR
HARDWAR
SRA
SAPT.ASHRAM ROAD,
SULTAN PUR
DISTT.
KUNHARI
HARDWAR
DIGOLIKHAL
DISTT.
PAURI
RAMNAGAR
DISTT.
ROORKEE
HARDWAR
DISTT.
MAYAPUR
HARDWAR
DEVPURA
ROORKEE IIT
I I T,
ROORKEE
HARDWAR
HARDWAR
GURUKUL
DISTT.
GOPESHWAR
DISTT.
CHAMOLI
LAKSAR
DISTT.
HARDWAR
HARIDWAR,
VEDMATA
VEDMATA
GYATRI
KARANPARYAG MAIN
MARKET,
THARALI
VILL. &
P.O.
BAHADRABAD
PATANJALI
YOGPEET
BHAGWANPUR BO:
BHAGWAN
(SME)
LANSDOWNE
NEAR
MUNSIF
HARIDWAR,
PENTAGO
SIDCUL,
N MALL,
ROORKEE,
58,
ROORKEE
ARMOURE
SRINAGAR
NEAR
(GARHWAL),
GOVT.
DHANPURA
POST
OFFICE:
BHIWANI
BHIWANI

246419 UTTARAKHA
ND
246149 UTTARAKHA
ND
265210 UTTARAKHA
ND
246169 UTTARAKHA
ND
246424 UTTARAKHA
ND
246001 UTTARAKHA
ND
246173 UTTARAKHA
ND
246001 UTTARAKHA
ND
246149 UTTARAKHA
ND
247663 UTTARAKHA
ND
249407 UTTARAKHA
ND
247667 UTTARAKHA
ND
249401 UTTARAKHA
ND
247663 UTTARAKHA
ND
246280 UTTARAKHA
ND
247667 UTTARAKHA
ND
249401 UTTARAKHA
ND
247667 UTTARAKHA
ND
249404 UTTARAKHA
ND
246401 UTTARAKHA
ND
247643 UTTARAKHA
ND
N.A. UTTARAKHA
ND
N.A. UTTARAKHA
ND
N.A. UTTARAKHA
ND
249402 UTTARAKHA
ND
247661 UTTARAKHA
ND
246155 UTTARAKHA
ND
246155 UTTARAKHA
ND
247667 UTTARAKHA
ND
246174 UTTARAKHA
ND
249404 UTTARAKHA
ND
127021 HARYANA

1964 HISAR

HANSI

HANSI

125033

HARYANA

197

1965 HISAR

HISSAR

HISSAR

125001

HARYANA

203

1966 HISAR

JIND CITY

JIND CITY

126102

HARYANA

231

1967 HISAR

NARWANA

NARWANA

126116

HARYANA

361

1968 HISAR

SIRSA

SIRSA

125055

HARYANA

430

1969 HISAR

TOHANA

TOHANA

126120

HARYANA

452

1970 HISAR

BHUNA

BHUNA

126008

HARYANA

547

1971 HISAR

BHATTU KALAN BHATTU
KALAN
CHARKHI DADRI CHARKHI
DADRI,
DING
DING

125053

HARYANA

565 01667-252262

PUNB0056500

127306

HARYANA

125058

HARYANA

577 01250bo0577@
220155,220486,22 pnb.co.in
642 01666-254222

PUNB0064200

FATEHABAD
NEW MANDI
LOHARU

125050

HARYANA

127201

HARYANA

125104

HARYANA

126112

HARYANA

1933 HARIDWAR
1934 HARIDWAR
1935 HARIDWAR
1936 HARIDWAR
1937 HARIDWAR
1938 HARIDWAR
1939 HARIDWAR
1940 HARIDWAR
1941 HARIDWAR
1942 HARIDWAR
1943 HARIDWAR
1944 HARIDWAR
1945 HARIDWAR
1946 HARIDWAR
1947 HARIDWAR
1948 HARIDWAR
1949 HARIDWAR
1950 HARIDWAR
1951 HARIDWAR
1952 HARIDWAR
1953 HARIDWAR
1954 HARIDWAR
1955 HARIDWAR
1956 HARIDWAR
1957 HARIDWAR
1958 HARIDWAR
1959 HARIDWAR
1960 HARIDWAR
1961 HARIDWAR
1962 HARIDWAR

1972 HISAR
1973 HISAR
1974 HISAR
1975 HISAR
1976 HISAR
1977 HISAR

MUKKHU

KISHANPUR

FATEHABA
D NEW
LOHARU

MANDI DABWALI MANDI
DABWALI
SAFIDON MANDI SAFIDON
MANDI

2779 NA
2781 01382-242203
2858 NA
2859 01386-265661
2860 01372-252007
2871 01386-276219
2872 NA
2888 01386-229021
2930 01386-265611
3017 01332-259123
3018 01334-260668
3019 01332-278669
3129 01334-226750
3137 01332-252234
3715 NA
3898 01332-261640
3924 01334-227611
4044 01332-277988
4063 01334-241668
4083 01372-252929
4132 01332-254901
4694 01334-260037
4726 01363-244809
4727 01363-271582
4871 01332-241313
4882 01332-232040

bo2779@
pnb.co.in
bo2781@
pnb.co.in
bo2858@
pnb.co.in
bo2859@
pnb.co.in
bo2860@
pnb.co.in
bo2871@
pnb.co.in
bo2872@
pnb.co.in
bo2888@
pnb.co.in
bo2930@
pnb.co.in
bo3017@
pnb.co.in
bo3018@
pnb.co.in
bo3019@
pnb.co.in
bo3129@
pnb.co.in
bo3137@
pnb.co.in
bo3715@
pnb.co.in
bo3898@
pnb.co.in
bo3924@
pnb.co.in
bo4044@
pnb.co.in
bo4063@
pnb.co.in
bo4083@
pnb.co.in
bo4132@
pnb.co.in
bo4694@
pnb.co.in
bo4726@
pnb.co.in
bo4727@
pnb.co.in
bo4871@
pnb.co.in
-

NA

PUNB0277900

NA

NA

PUNB0278100

NA

NA

PUNB0285800

NA

NA

PUNB0285900

NA

NA

PUNB0286000

NA

NA

PUNB0287100

NA

NA

PUNB0287200

NA

NA

PUNB0288800

NA

NA

PUNB0293000

NA

NA

PUNB0301700

NA

NA

PUNB0301800

NA

NA

PUNB0301900

NA

NA

PUNB0312900

NA

NA

PUNB0313700

NA

NA

PUNB0371500

NA

NA

PUNB0389800

NA

NA

PUNB0392400

01332-273288

NA

PUNB0404400

NA

NA

PUNB0406300

NA

NA

PUNB0408300

NA

NA

PUNB0413200

01334-260037

N.A.

PUNB0469400

01363-244809

N.A.

PUNB0472600

01363-271582

N.A.

PUNB0472700

-

-

PUNBO487100

-

-

PUNBO488200

4912 01386-262140

-

-

PUNBO491200

6021

NA

NA

PUNB0602100

-

N.A.

PUNBO613800

-

N.A.

PUNBO614000

-

N.A.

PUNBO496000

6138
6140
4960
53

bo4912@
pnb.co.in
9897314366 bo6021@
pnb.co.in
01332-241820
bo6138@
pnb.co.in
01346-252554
bo6140@
pnb.co.in
bo4960@
pnb.co.in
01664bo0053@
244168,242205,
pnb.co.in
01663bo0197@
254939,254054
pnb.co.in
01662bo0203@
237023,232744,27 pnb.co.in
01681bo0231@
pnb.co.in
247131,253468
01684-242143
bo0361@
pnb.co.in
01666bo0430@
220314,223004
pnb.co.in
01692230016,233916
01667-242249

NA

653 01667220093,221293
757 0171 2631792
771 01668230796,222796
851 01686-262074

PUNB0005300
PUNB0019700
232105 PUNBINB PUNB0020300
BHIS
PUNB0023100

01681-257436
01684-242413

PUNB0036100
PUNB0043000
PUNB0045200
PUNB0054700

PUNB0057700

bo0653@
pnb.co.in
bo0757@
pnb.co.in

PUNB0065300
PUNB0075700
PUNB0077100
01686-262507

PUNB0085100

1978 HISAR

UJHANA

UJHANA

126116

HARYANA

880 01684-275813

PUNB0088000

1979 HISAR

RATTIA

125051

HARYANA

ABUBSHAHR

125107

HARYANA

927 01697252664,250064
970 01668-254221

PUNB0092700

1980 HISAR

ABUBSHA
HR
RATTIA

1981 HISAR

BAHAUDDIN

125054

HARYANA

1982 HISAR

KALANWALI

1983 HISAR

PUNB0097000

1984 HISAR

CHORMAR
KHERA
RAM RAI

BAHAUDDI
N
KALANWA
LI
CHORMAR
KHERA
RAM RAI

126102

HARYANA

1052 01681-282127

PUNB0105200

1985 HISAR

RATERA

RATERA

125035

HARYANA

1053 01252-288242

PUNB0105300

1986 HISAR

SISAI KAIRAWAN SISAI
KAIRAWA
NEHLA
NEHLA

125049

HARYANA

1054 01663-232240

PUNB0105400

1987 HISAR

125001

HARYANA

1068 01667-248294

PUNB0106800

1988 HISAR

NALWA

NALWA

125037

HARYANA

1096 01669-273299

PUNB0109600

1989 HISAR

PANJUANA

HARYANA

1102 01666-252619

PUNB0110200

KARELA

PANJUAN
A
KARELA

125077

1990 HISAR

126101

HARYANA

1110 01683-220555

PUNB0111000

1991 HISAR

BAJEKAN

BAJEKAN

125055

HARYANA

1121 01666-250780

PUNB0112100

1992 HISAR

KHANDA KHERI

125038

HARYANA

1122 01663-242026

PUNB0112200

1993 HISAR

NEZADELA
KALAN
MALLEKAN

KHANDA
KHERI
NEZADELA
KALAN
MALLEKAN

1997 HISAR

BHIWANI HALU
BAZAR
LAJWANA
KALAN
KANDELA

RED
CROSS
LAJWANA
KALAN
KANDELA

1998 HISAR

BAHL

BAHL

1999 HISAR

BASS

2000 HISAR
2001 HISAR
2002 HISAR
2003 HISAR
2004 HISAR

SUKHCHAIN

2005 HISAR

GORAKHPUR

2006 HISAR

CHANG

2007 HISAR

CHHATTAR

1994 HISAR
1995 HISAR
1996 HISAR

1022 01666-251145

PUNB0102200

125201

HARYANA

1025 01696-222050

PUNB0102500

125077

HARYANA

1030 01696-251246

PUNB0103000

125055

HARYANA

1126 01666-279404

PUNB0112600

125055

HARYANA

1169 01698-285421

PUNB0116900

127021

HARYANA

1182 01664-242196

126101

HARYANA

1195 01683-268831

PUNB0119500

126111

HARYANA

1196 01681-247134

PUNB0119600

127028

HARYANA

1215 01255-265222

PUNB0121500

BASS

125042

HARYANA

1216 01663-240260

PUNB0121600

BADHRA

BADHRA

123308

HARYANA

BITHMARA

BITHMARA

126009

HARYANA

1219 0172 2705349,
2704425
1252 01252-253027

PUNB0125200

ALIKA

ALIKA

125051

HARYANA

1345 01697-288231

PUNB0134500

DARBA KALAN

DARBA
KALAN
SUKHCHAI
N
GORAKHP
UR
CHANG

125055

HARYANA

1350 01666-256146

PUNB0135000

125201

HARYANA

1351 01696-223726

PUNB0135100

125047

HARYANA

1354 01667-246244

PUNB0135400

127027

HARYANA

1417 01664-273010

PUNB0141700

126125

HARYANA

1436 01684-285552

PUNB0143600

125001

HARYANA

PUNB0145100

126153

PUNB0150800

bo1182@
pnb.co.in

PUNB0118200

PUNB0121900

HARYANA

1451 01662284790,284791
1508 01684-265023

126009

HARYANA

1558 01684-284305

PUNB0155800

2011 HISAR

CHHATTA
R
HISSAR J NGR
HISSAR J
DEFENCE
NGR
DANODA KALAN DANODA
KALAN
DURJAN PUR
DURJAN
PUR
BERWALA
BERWALA

125021

HARYANA

1631 01693-242148

PUNB0163100

2012 HISAR

BALSMAND

125001

HARYANA

1642 01662-264445

PUNB0164200

2013 HISAR

UKLANA

126140

HARYANA

2014 HISAR

GORIAWALA

125103

HARYANA

1715 01693233180,235180
1916 01668-282221

PUNB0191600

2008 HISAR
2009 HISAR
2010 HISAR

BALSMAN
D
UKLANA

PUNB0171500

GORIAWA
LA
HISSAR NAGORI HISSAR
GATE
NAGORI
SIRSA NEW
SIRSA
ANAJ MANDI
NEW ANAJ
HISSAR MODEL HISSAR
TOWN
MODEL
MANOHARPUR MANOHAR
PUR
PANIHARI
PANIHARI

2021 HISAR

RAMPUR
DHILLON
THIRAJ

2022 HISAR

BANI

BANI

125075

HARYANA

2095 01698-277252

PUNB0209500

2023 HISAR

BERLA

BERLA

127038

HARYANA

2097 01250-265555

PUNB0209700

2015 HISAR
2016 HISAR
2017 HISAR
2018 HISAR
2019 HISAR
2020 HISAR

RAMPUR
DHILLON
THIRAJ

125001

HARYANA

125055

HARYANA

125005

HARYANA

126102

HARYANA

1946 01662237189,272638
1947 01666221089,233689
2002 01662295946,245378
2036 01681-236027

PUNB0194600

125055

HARYANA

2092 01666-258838

PUNB0209200

125055

HARYANA

125078

HARYANA

2093 01666272644,253194
2094 01666-297213

PUNB0209400

bo1947@
pnb.co.in
bo2002@
pnb.co.in

PUNB0194700
PUNB0200200
PUNB0203600

PUNB0209300

2024 HISAR

DEVSAR

DEVSAR

125025

HARYANA

2098 01664-283230

PUNB0209800

2025 HISAR

DIDWARA
(ANTA)
BARODA
UCHANA
KAKROD

126112

HARYANA

2100 01686-237649

PUNB0210000

2027 HISAR

DIDWARA
(ANTA)
BARODA
UCHANA
KAKROD

2028 HISAR

JAKHAL

JAKHAL

125133

2029 HISAR

JULANI

JULANI

126102

2030 HISAR

KHARAR ALIPUR KHARAR
ALIPUR
LUDANA
LUDANA

2026 HISAR

2031 HISAR
2032 HISAR

126115

HARYANA

2193 01684-230054

PUNB0219300

126115

HARYANA

2194 01684-286490

PUNB0219400

HARYANA

2214 01692-252268

PUNB0221400

HARYANA

2245 01681-225050

PUNB0224500

125086

HARYANA

2306 01662-261428

PUNB0230600

126113

HARYANA

2419 01686-235833

PUNB0241900

125001

HARYANA

125052

HARYANA

2494 0171 2443259,
2446759
2495 01662-267234

PUNB0249500

125050

HARYANA

2497 01667-282227

PUNB0249700

2035 HISAR

TALWANDIRANA TALWANDI
RANA
DURJANPUR
DURJANP
UR
HIJRANWAN
HIJRANWA
KALAN
N KALAN
NAGURA
NAGURA

126125

HARYANA

2704 01681-284125

PUNB0270400

2036 HISAR

PABRA

126007

HARYANA

2903 01693-231233

PUNB0290300

2037 HISAR

MANDI
MANDI
ADAMPUR
ADAMPUR
SHAMLO KALAN SHAMLO
KALAN
SATROD KHURD SATROD
KHURD
AMARGARH
AMARGAR
JIND
H JIND
DHARODHI JIND DHARODH
I JIND
DHAMTAN JIND DHAMTAN
JIND
GATAULI JIND
GATAULI
JIND
JIND BANK
JIND BANK
ROAD
ROAD
KHETKAR JIND KHETKAR
JIND
MODAKHERA
MODAKHE
RA
HANSI BARSI
HANSI
ROAD
BARSI
HISSAR MT
HISSAR
DARBARACHK
MT
SARSOD
SARSOD

125052

HARYANA

126114

HARYANA

2994 01669242370,242047
3119 01683-262719

PUNB0311900

125044

HARYANA

126116

HARYANA

3130 01662220219,220819
3275 01684-267129

PUNB0327500

126116

HARYANA

3276 01684-277224

PUNB0327600

126116

HARYANA

3277 01684-273127

PUNB0327700

126114

HARYANA

3278 01683-264831

126102

HARYANA

3279 01681-251160

126136

HARYANA

3280 01684-285613

125052

HARYANA

3289 01669-247167

PUNB0328900

125033

HARYANA

3290 01663254216,259970
3292 01662245592,249619
3294 01693-259208

PUNB0329000

2033 HISAR
2034 HISAR

2038 HISAR
2039 HISAR
2040 HISAR
2041 HISAR
2042 HISAR
2043 HISAR
2044 HISAR
2045 HISAR
2046 HISAR
2047 HISAR
2048 HISAR
2049 HISAR

PABRA

HARYANA

127032

HARYANA

3296 01664242213,255062
3297 01254-233036

127308

HARYANA

3298 01252-246038

125055

HARYANA

3299 01666-259004

PUNB0329900

125055

HARYANA

3300 01666-257526

PUNB0330000

3326 01666-220161,163 bo3326@
pnb.co.in
3360 01684-230264
bo4482@ 01684-230264
pnb.co.in
4058 01250-220302
bo4058@
pnb.co.in
4116 01686-268586

PUNB0411600
PUNB0415500

2054 HISAR

MANGALA

JAMAL
SIRSA
MANGALA

2055 HISAR

SIRSA CHANDNI SIRSA
CHOWK
CHANDNI
UCHANA MANDI UCHANA
MANDI
CHARKHI DADRI JVMGRR
JVMGRR
COLLEGE,
PILLUKHE
PILLUKHERA,
RA,
DISTT.JIND
SIRSA CMK
RAM
GIRLS
COLONY,
HISSAR CANTT HISSAR
CANTT
FATEHABAD
MMC
RCC HISSAR
REGIONAL
COLLECTI
RANIA

125055

HARYANA

126115

HARYANA

2067 HISAR

HISAR,
MUNICIPAL
HISAR, GURU
JAMBHESHWAR
HISAR, D.N.
POSTGRADUAT
SWANI

2068 HISAR

NARNAUND

2069 HISAR

ELLENABAD,
SPECIALISED

2059 HISAR
2060 HISAR
2061 HISAR
2062 HISAR
2063 HISAR
2064 HISAR
2065 HISAR
2066 HISAR

MC
COMPLEX,
GURU
JAMBHES
D.N.
POSTGRA
RAILWAY
ROAD,
HANSIJIND
SIRSA
ROAD,

PUNB0328000

127021

JAMAL SIRSA

2058 HISAR

PUNB0327900

HARYANA

2053 HISAR

2057 HISAR

PUNB0327800
bo3279@
pnb.co.in
bo4482@
pnb.co.in

HARYANA

2052 HISAR

2056 HISAR

PUNB0313000

125005

BHIWANI
GHANTA
BAWANI
KHERA
NANDHA

2051 HISAR

PUNB0299400

126010

BHIWANI
GHANTA GHAR
BWANI KHERA
MAIN ROAD
NANDHA

2050 HISAR

PUNB0249400

127306

HARYANA

126113

HARYANA

125055

HARYANA

4155 01666-240863

125001

HARYANA

4167 01662-222725

125050

HARYANA

4460 01667-220500

125001

HARYANA

4560 01662-237377

HARYANA

4562 01668-2517700

125001

HARYANA

4620 01662-231247

HISAR,

HARYANA

4674 01662-276080

125001

HARYANA

4675 01662-227575

127046

HARYANA

bo3292@
pnb.co.in

PUNB0329200
PUNB0329400

bo3296@
pnb.co.in

PUNB0329600
PUNB0329700
PUNB0329800

PUNB0332600
PUNB0336000
PUNB0405800

bo4155@
pnb.co.in
bo4167@
pnb.co.in
bo4460@
pnb.co.in

PUNB0416700
PUNB0446000
PUNB04560OO
PUNB0456200

N.A.

N.A.

PUNB0467500

4839 01255-278176

bo4620@
pnb.co.in
bo4674@
pnb.co.in
bo4675@
pnb.co.in
-

-

-

PUNBO483900

N.A.

N

PUNB0462000

N.A.

N.A.

PUNB0467400

125039

HARYANA

4840 01663-234500

-

-

-

PUNBO484000

125102

HARYANA

4879 01698 - 221182

-

-

-

PUNBO487900

2070 HISAR

KALINGA
KALINGA,
V&PO
2071 HOSHIARPUR BANGA
BANGA
RAILWAY ROAD (NAWANS
2072 HOSHIARPUR GARHSHANKAR GARHSHA
NKER
2073 HOSHIARPUR HOSHIARPUR
HOSHIARP
JALDHR ROAD UR
2074 HOSHIARPUR HOSHIARPUR
RAILWAY
RAILWAY ROAD ROAD,
2075 HOSHIARPUR MAHILPUR
MAHILPUR

146001

PUNJAB

146105

PUNJAB

2076 HOSHIARPUR MUKERIAN

MUKERIAN

144211

PUNJAB

2077 HOSHIARPUR NAWANSHAHR
DOABA
2078 HOSHIARPUR TANDA URMAR

144514

PUNJAB

144203

PUNJAB

144216

PUNJAB

144519

PUNJAB

144417

PUNJAB

2082 HOSHIARPUR AJNOHA

NAWANSH
AHR
TANDA
URMUR
TALWARA
TOWNSHI
ADDA KOT
PATOOHI
V&PO AUR
(NAWANS
AJNOHA

144404

PUNJAB

2083 HOSHIARPUR DASUYA GT
ROAD
2084 HOSHIARPUR HARIANA

DASUYA
GT ROAD
HARIANA

144205

PUNJAB

144208

PUNJAB

2085 HOSHIARPUR HOSHIARPUR
MANDIAREA
2086 HOSHIARPUR MIANI KHAS

HOSHIARP
UR
MIANI
KHAS
PHARALA
144503
PALDI

146001

PUNJAB

144202

PUNJAB

2079 HOSHIARPUR TALWARA
TOWNSHIP
2080 HOSHIARPUR ADDA KOT
PATOOHI
2081 HOSHIARPUR AUR

2087 HOSHIARPUR PHARALA
2088 HOSHIARPUR PALDI
2089 HOSHIARPUR BHANGALA
2090 HOSHIARPUR RAIL MAJRA
2091 HOSHIARPUR TALWANDI
SALLAN
2092 HOSHIARPUR MAKHUPUR
2093 HOSHIARPUR GONDPUR
(BLOCK
2094 HOSHIARPUR GONDPUR(BLO
CK MAHILPUR)
2095 HOSHIARPUR JANAURI

BHANGAL
A
VPO RAIL
MAJRA
TALWANDI
SALLAN
VPO
MAKHUPU
GONDPUR
(BLOCK
GONDPUR
(BLOCK
JANAURI

127114

HARYANA

144505

PUNJAB

144527

PUNJAB

146001

PUNJAB

4880 39 01823-260049
178 01884282034,281362
205 01882220978,222435,24
206 01882223804,222476
308 01884245227,245364
329 01883244004,247487
363 01823-220033
220549
455 01886222051,226674
456 01883236100,236069
507 01884250235,250663,
509 01823-245054

-

-

-

PUNB0488000

nil

01823-260049

nil

PUNB0003900

nil

01884-281362

nil

PUNB0017800

bo0205@ 01882-220978
pnb.co.in
bo0206@ 01882-223804
pnb.co.in
nil
01884-245364

nil

PUNB0020500

nil

PUNB0020600

nil

PUNB0030800

bo0329@ 01883-247487
pnb.co.in
nil
01823-220033

nil

PUNB0032900

nil

PUNB0036300

nil

PUNB0045500

01886-226074

nil

bo0456@ 01883-236100
pnb.co.in
nil
01884-250235

nil

PUNB0045600

nil

PUNB0050700

nil

nil

nil

nil

PUNB0050900

519 01884254555,255455
615 01883287189,285060,28
682 01886-250042

01884-253455

nil

PUNB0051900

bo0615@ 01882-285174
pnb.co.in
nil
01886-250042

nil

PUNB0061500

nil

PUNB0068200

694 01882222819,245290
775 01886-245027

bo0694@ 01882-245290
pnb.co.in
nil
01886-245027

nil

PUNB0069400

nil

PUNB0077500

144503

PUNJAB

816

146107

PUNJAB

823 01884-242253

1823270248 nil

nil

nil

PUNB0081600

01884-242253

nil

PUNB0082300

144306

PUNJAB

958 01883-233036

144522

PUNJAB

1031 01881-270267

nil

01883-233036

nil

PUNB0095800

nil

nil

nil

144203

PUNJAB

1075 01886-235101

PUNB0103100

nil

nil

nil

PUNB0107500

144525

PUNJAB

144207

PUNJAB

1076 01885-236615

nil

nil

nil

PUNB0107600

1149 01886-260350

nil

01886-260350

nil

PUNB0114900

nil

146105

PUNJAB

1168 01884-244757

nil

01884-244757

nil

PUNB0116800

144209

PUNJAB

1190 01886-254418

nil

01886-254418

nil

PUNB0119000

2096 HOSHIARPUR BHAM

BHAM

146103

PUNJAB

1191 01884-254160

nil

nil

nil

PUNB0119100

2097 HOSHIARPUR BHUNGA

BHUNGA

144210

PUNJAB

nil

01886-253431

nil

PUNB0120400

2098 HOSHIARPUR BARIAN KALAN

BARIAN
KALAN
BASSI
DAULAT
CHUTALA

146101

PUNJAB

1204 01886253431,253808
1244 01884-243707

nil

01884-243707

nil

PUNB0124400

146111

PUNJAB

1273 01882-279104

nil

01882-279104

nil

PUNB0127300

144210

PUNJAB

1437 01886-240051

nil

nil

nil

PUNB0143700

2099 HOSHIARPUR BASSI DAULAT
KHAN
2100 HOSHIARPUR CHUTALA
2101 HOSHIARPUR HOSHIARPUR
N.S.MANDI
2102 HOSHIARPUR JAIJON DOABA
2103 HOSHIARPUR KHATKAR
KALAN
2104 HOSHIARPUR KANDHALA
JATTAN
2105 HOSHIARPUR MANHOTA

NEW
SUBZI
JAIJON
DOABA
VPO
KHATKAR
KANDHAL
A JATTAN
MANHOTA

2106 HOSHIARPUR MEGHOWAL
DOABA
2107 HOSHIARPUR TERKIANA

MEGHOW
AL DOABA
TERKIANA

146001

PUNJAB

1774 01882-248875

PUNB0177400

PUNJAB

2215 01884-241706

bo1774@ 01882-248875
pnb.co.in
nil
01884-241706

nil

144530

nil

PUNB0221500

144565

PUNJAB

2307 01823-260329

nil

nil

nil

PUNB0230700

146113

PUNJAB

nil

01886-231221

nil

PUNB0232300

144213

PUNJAB

2323 01886231221,233221
2472 01886-244085

nil

01886-244085

nil

PUNB0247200

146109

PUNJAB

2555 01884-246172

nil

nil

nil

PUNB0255500

144214

PUNJAB

2667 01883-253679

nil

01883-253679

nil

PUNB0266700

2108 HOSHIARPUR PADDI SURA
SINGH
2109 HOSHIARPUR POJEWAL

144529

PUNJAB

2925 01884-230238

nil

nil

nil

PUNB0292500

144524

PUNJAB

2945 01885-244607

nil

nil

nil

PUNB0294500

2110 HOSHIARPUR

144524

PUNJAB

3107 01885-230053

nil

nil

nil

PUNB0310700

144521

PUNJAB

3420 01885-220057

nil

nil

nil

PUNB0342000

146102

PUNJAB

3421 01882-270230

nil

01882-270230

nil

PUNB0342100

144221

PUNJAB

3422 01883-271621

nil

01883-271621

nil

PUNB0342200

144203

PUNJAB

3423 01886-274134

nil

01886-274134

nil

PUNB0342300

144205

PUNJAB

3424 01883-285091

bo3424@
pnb.co.in

1883285091 nil

PUNB0342400

2111 HOSHIARPUR
2112 HOSHIARPUR
2113 HOSHIARPUR
2114 HOSHIARPUR
2115 HOSHIARPUR

PADDI
SURA
VPO
POJEWAL
SAROYA
VPO
SAROYA
BALACHAUR
BALACHA
UR
BASSI KALAN
BASSI
KALAN
BUDHABARH
BUDHABA
RH,MANSA
ADDA CHOLANG ADDA
CHOLANG
DASUYA
DASUYA OLD
GRAIN MARKET OLD

2116 HOSHIARPUR GARHDIWALA
MAIN ROAD
2117 HOSHIARPUR GARHSHANKAR
MAIN BAZAR
2118 HOSHIARPUR HAJIPUR

GARHDIW
ALA
GARHSHA
NKAR
HAJIPUR

2119 HOSHIARPUR HOSHIARPUR
PRABHAT
2120 HOSHIARPUR KHUDDA

JALANDHA
R ROAD,
KHUDDA

2121 HOSHIARPUR KAMAHI DEVI

KAMAHI
DEVI
2122 HOSHIARPUR MAHILPUR
MAHILPUR
PHAGWARA
,PHAGWA
2123 HOSHIARPUR MEHLANWALI
VPO: RAM
(Ram Colony
COLONY
2124 HOSHIARPUR MORANWALI
MORANW
ALI
2125 HOSHIARPUR MUKERIAN MAIN MUKERIAN
MAIN
BAZAR
2126 HOSHIARPUR NANDACHAUR NANDACH
AUR
2127 HOSHIARPUR SAHRI(MANDIAL VPO
MANDIALA
AN)
2128 HOSHIARPUR SAILA KHURD
SAILAKHU
RD
2129 HOSHIARPUR SHAM
SHAM
CHAURASI
CHAURASI
2130 HOSHIARPUR UCHHI BASSI
UNCHI
BASSI
2131 HOSHIARPUR BANGA DANA
BANGA
MANDI
(NAWANS
2132 HOSHIARPUR USMAN PUR
VPO
(BEHLOOR
BEHLOOR
2133 HOSHIARPUR JADLA
VPO
JADLA
2134 HOSHIARPUR LANGROYA
VPO
LANGROY
2135 HOSHIARPUR MAHIL GEHLAN VPO
MAHILGEL
2136 HOSHIARPUR MOKANDPUR
VPO
MUKANDP
2137 HOSHIARPUR NAWANSHAHR NAWANSH
RAILWAY ROAD AHR
RAHON
2138 HOSHIARPUR RAHON MAIN
144517
BAZAR
2139 HOSHIARPUR URAPAR
NAWANSA
2140 HOSHIARPUR HOSHIARPUR
HOSHIARP
BAHADURPUR
UR
2141 HOSHIARPUR MUKERIAN, SPN MUKERIAN
COLLEGE,
SPN
2142 HOSHIARPUR MEHATPUR
VILL.
VILLAGE
MEHATPU
2143 HOSHIARPUR BINJON
VPO
BINJON,
2144 HOSHIARPUR MURADPUR
GOVERNM
NARYAL, GOVT. ENT HIGH
2145 HOSHIARPUR DASUYA, J.C.
JC DAV
DAV COLLEGE COLLEGE,
2146 HOSHIARPUR PANJAURA
SANT
BABA 108
2147 HYDERABAD ELURU
22-10-13,
GNT
2148 HYDERABAD GUNTUR
STATION
ROAD,
2149 HYDERABAD HYDERABAD
BANK
BANK STREET
STREET,
2150 HYDERABAD NELLORE
17-1-139,
SHIVPRIYA
2151 HYDERABAD SECUNDERABA 291/292,
D RP ROAD
SHIVAJI
2152 HYDERABAD VISAKHAPATNA GROUND
M
FLOOR LIC
2153 HYDERABAD VIJAYWADA
12-10-2,
CONVENT
2154 HYDERABAD WARANGAL
J.P.N.ROA
D,
2155 HYDERABAD VIJAYANAGRAM M.G.ROAD
,
DECCAN
2156 HYDERABAD HYDERABAD
SANATH NAGAR CHMBERS
16-11-12157 HYDERABAD HYDERABAD
1/5/B,
MALKEPET
2158 HYDERABAD KAKINADA
DOOR
NO.21-1-10
2159 HYDERABAD RAJAHMUNDRY H. NO. 724-9,
2160 HYDERABAD ONGOLE
ADDANKI
BUS
2161 HYDERABAD CUDDAPAH
19/146
MADRAS

144207

PUNJAB

144527

PUNJAB

3425 01886260321,262363
3426 01884-282077

nil

PUNB0342500
PUNB0342600

3427 01883-272235

bo3426@
1884282077 nil
pnb.co.in
nil
nil
nil

144221

PUNJAB

146001

PUNJAB

144305
144203

nil

nil

bo3428@ nil
pnb.co.in
nil
nil

nil

PUNB0342800

PUNJAB

3428 01882-256391,
256760
3429 01886-266421

nil

PUNB0342900

PUNJAB

3430 01883-231629

nil

nil

nil

PUNB0343000

146105

PUNJAB

3431 01884-245250

PUNB0343100

PUNJAB

3432 01882-236378

bo3431@ 01884-245250
pnb.co.in
nil
nil

nil

146110

nil

PUNB0343200

144507

PUNJAB

3433 01884-233732

nil

nil

PUNB0343300

144211

PUNJAB

146114

PUNJAB

3434 01883244088,244240
3435 01882-269342

bo03434
1883244240 nil
@pnb.co.i
nil
nil
nil

PUNB0343500

144105

PUNJAB

3436 01882-260279

nil

nil

nil

PUNB0343600

144529

PUNJAB

nil

01884-230222

nil

PUNB0343700

144105

PUNJAB

3437 01884-230222,
5011979
3438 01882-263226

nil

nil

nil

PUNB0343800

144205

PUNJAB

3440 01883-253695

nil

nil

nil

PUNB0344000

144505

PUNJAB

01823-260907

nil

PUNB0349900

PUNJAB

3499 01823-260196
260024
3500 01823-244999

nil

144517

nil

nil

nil

PUNB0350000

nil

PUNB0342700

PUNB0343400

144515

PUNJAB

3508 01823-253025

nil

nil

nil

PUNB0350800

144629

PUNJAB

3515 01823-250044

nil

nil

nil

PUNB0351500

144506

PUNJAB

3516 01823-273036

nil

nil

nil

PUNB0351600

144507

PUNJAB

3517 01823-276021

nil

nil

nil

PUNB0351700

144514

PUNJAB

3519 01823-220013

nil

nil

nil

PUNB0351900

144517

PUNJAB

3523 01823-240022

nil

nil

nil

PUNB0352300

144422

PUNJAB

3525 01823-248021

nil

nil

nil

PUNB0352500

146001

PUNJAB

3930 01882-224200

nil

01882-224200

nil

PUNB0393000

144211

PUNJAB

4163 01883-244413

nil

PUNB0416300

144315

PUNJAB

4233 01885-270057

bo04163 01883-244413
@pnb.co.i
nil
nil

nil

PUNB0423300

144520

PUNJAB

4472 01884-250334

nil

01884-250334

nil

PUNB0447200

146114

PUNJAB

4698 01882-267067

-

PUNB0469800

PUNJAB

4700 01883-289389

01883-289389

-

PUNB04700

144404

PUNJAB

4715 01884-256265

01883-256265

-

PUNB0471500

534002

ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH

164 04142-30035

bo4698@
pnb.co.in
bo4700@
pnb.co.in
bo4715@
pnb.co.in
boO164@
pnb.co.in
boo195@
pnb.co.in
bo207@p
nb.co.in
boO370@
pnb.co.in
bo421@p
nb.co.in
boO462@
pnb.co.in
boO465@
pnb.co.in
boO468@
pnb.co.in
boO481@
pnb.co.in
bo0687@
pnb.co.in
bo0689@
pnb.co.in
bo0728@
pnb.co.in
bo0835@
pnb.co.in
bo1020@
pnb.co.in
bo1079@
pnb.co.in

01884-267067

14205

522001
500001
524001
500003
530002
520001
506002
531202
500018
500036
533001
533101
523001
516001

195 0863-2246506
207 O40-24743748
370 0861-2326507
421 040-27702898
462 0891-2501045
465 0866-2560662
468 0870-2565941
481 08922-225668
687 040-23810297
689 040-24549902
728 O884-2376147
835 0833-2442524
1020 08592-233025
1079 08562-224466

227813 NA

PUNB0016400

2228147 NA

PUNB0019500

24744534 PUNBINB PUNB0020700
BHBS
2349953 NA
PUNB0037000
27700910 PUNBINB PUNB0042100
BSRP
2561920 NA
PUNB0046200

NIL

2560662 NA

PUNB0046500

NA

PUNB0046800

233449 NA

PUNB0048100

23700501 NA

PUNB0068700

24549735 NA

PUNB0068900

2386841 NA

PUNB0072800

2420530 NA

PUNB0083500

224823 NA

PUNB0102000

224466 NA

PUNB0107900

2162 HYDERABAD
2163 HYDERABAD
2164 HYDERABAD
2165 HYDERABAD
2166 HYDERABAD
2167 HYDERABAD
2168 HYDERABAD

HYDERABAD
CHARMINAR
HYDERABAD
SECOND
HYDERABAD
SULTANSAHI
HYDERABAD
KOTHI
HYDERABAD
MUSHIRABAD
PATANCHERU

2170 HYDERABAD

KURNOOL PARK
ROAD
HYDERABAD
RCC SAIFABAD
NANDIGAON

2171 HYDERABAD

NIZAMABAD

2172 HYDERABAD

2169 HYDERABAD

2173 HYDERABAD

PEDDAKARPAM
ULA
KURMED

2174 HYDERABAD

PALUKURU

2175 HYDERABAD
2176 HYDERABAD

CHETLACHENNA
RAM
BASINENIPALLI

2177 HYDERABAD

MOPURU

2178 HYDERABAD

SANIKAVARAM

2179 HYDERABAD

EDARA

2180 HYDERABAD

MUTHYAMPET

2181 HYDERABAD

CHENNUR

2182 HYDERABAD

MUDIGONDA

2183 HYDERABAD
2184 HYDERABAD

PEDDALINGAPU
R
KANNAIGUDEM

2185 HYDERABAD

BHEEMARAM

2186 HYDERABAD

SECUNDERABA
D LAL BAZAR
HYDERABAD
CHIKDAPALY
VIJAYAWADA
SURYAPET
KARIM NAGAR

2187 HYDERABAD
2188 HYDERABAD
2189 HYDERABAD
2190 HYDERABAD

2196 HYDERABAD

SECUNDERABA
D MG ROAD
HYDERABAD LIC
BUILDING
TADEPALLIGUD
EM
HYDERABAD
KANCHAN BAGH
HYDERABAD
HABSIGUDA
HYDERABAD
SAIFABAD
TENALI

2197 HYDERABAD

CHITTOOR

2198 HYDERABAD

HI-TEC CITY,
MADHAPUR
TIRUPATHI

2191 HYDERABAD
2192 HYDERABAD
2193 HYDERABAD
2194 HYDERABAD
2195 HYDERABAD

2199 HYDERABAD
2200 HYDERABAD
2201 HYDERABAD
2202 HYDERABAD
2203 HYDERABAD
2204 HYDERABAD
2205 HYDERABAD
2206 HYDERABAD
2207 HYDERABAD

GUNTUR -NBL
Arundalpet
HYDRABAD -NBL
SECUNDRABADNBL PARK LANE
VIJAYWADA II NBL
VISHAKAPATNA
M -NBL DABA
MID
CORPORATE
VISHAKHAPATN
AM NAD KOTHA
MANO VIKAS
NAGAR, (NIMH),

I
FLOOR,21GANDHI
COMPLEX
D.NO. 23-6901/5,
HARIDWA
R HOTEL
OPP:
SUBASH
OPP.ALLW
YN
40/29,A.PA
RK ROAD,
3-6-140/1B,
HIMAYAT
SHADNAG
AR TALUQ,
5.5.126/2,K
HALEELW
VIA
LINGAL
CHINTAPA
LLI(MANDA
VIA
SINGARAI
KANAGAL
A MANDAL
VIA
UDAYAGIR
P.O.MOPU
RU
VIA
PEDDADO
MUNDALA
MURU
DOMAKON
DA P.O
PALAKURT
HY
DEVARAK
ONDA
NEAR BUS
STAND
ETURNAG
ARAM
BHEEMAR
AM
PLOT
NO.4,
1-8-59
GREEN
29-37-129
SURYARA
H.NO.2-7755, BUS
2-3-15 TO
17
6-3682/A,THA
DOORNO.
3-1-9/1
SARVAR
COMPLEX
PLOT NO.3
& 4,
6-1-73, IST
FLOOR,SA
10-1-53,
GROUND
DR.NO.10.
869
1Q4/A3
CYBER
DOOR NO
142,HOTEL
P.B.NO.20
2, DOOR
101,IST
FLOOR,BA
M-6,
CHENOY
54-15-3,
SRINAGAR
K.N.TOWE
RS, IST
ROAD NO
12,BANJA
HOUSE
NO 58-1BOINPALLI
,

500002
500028
500265
500195
500048
502319
518001
500029
509223
503003
509412
508250
523101
508247
524226
524132
523331
521223
503123
506222
508248
505402
506165
506015
500015
500020
520002
505002
500003
500001
534101
500059
500007
500004
522201
517001
500081
517501
522001
500001
500003
520002
530002
500034
530009
500009

ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH

1095 040-24525625

bo1095@
pnb.co.in
bo1565@
pnb.co.in
bo1597@ NIL
pnb.co.in
bo1969@
pnb.co.in
bo2007@
pnb.co.in
bo2149@
pnb.co.in
bo2346@
pnb.co.in
bo2642@
pnb.co.in
NA
NIL

24417722 NA

PUNB0109500

23510173 NA

PUNB0156500

23282 NA

PUNB0272200

2815 08501 - 289712

bo2722@
pnb.co.in
NA
NIL

NA

PUNB0281500

2816 08691 - 230004

NA

NIL

NA

PUNB0281600

2817 08598 - 224393

NA

NIL

NA

PUNB0281700

1565 040-23510173
1597 040 - 24524981
1969 040 - 24743252
2007 040 - 2714857
2149 08455-242144
2346 08518-221054
2642 044-23261179
2715 08548 - 240041
2722 08462 - 221283

NA

PUNB0159700

24743252 NA

PUNB0196900

27614851 NA

PUNB0200700

240047 NA

PUNB0214900

249727 NA

PUNB0234600

23261292 NA

PUNB0264200

NA

PUNB0271500

2818 08681 - 282217

NA

NIL

NA

PUNB0281800

2819 08620 - 223037

NA

NIL

NA

PUNB0281900

2820 08625 - 252009

NA

NIL

NA

PUNB0282000

2821 08596 - 229217

NA

NIL

NA

PUNB0282100

2822 08407 - 241211

NA

NIL

NA

PUNB0282200

2848 08468 - 230648

NA

NIL

NA

PUNB0284800

2854 08716 - 278218

NA

NIL

NA

PUNB0285400

2855 08691 - 241979

NA

NIL

NA

PUNB0285500

2856 08723 - 270170

NA

NIL

NA

PUNB0285600

2878 08717 - 231244

NA

NIL

NA

PUNB0287800

3016 0870 - 2438165

NA

NIL

NA

PUNB0301600

3160 040 - 27792704

bo3160@
pnb.co.in
bo3628@
pnb.co.in
bo3629@
pnb.co.in
bo3630@
pnb.co.in
bo3631@
pnb.co.in
bo3632@
pnb.co.in
NA

27797542 NA

PUNB0316000

27605992 NA

PUNB0362800

2434263 NA

PUNB0362900

2237567 NA

PUNB0363000

27840819 NA

PUNB0363100

bo3934@
pnb.co.in
bo3935@
pnb.co.in
bo3972@
pnb.co.in
bo3987@
pnb.co.in
bo4017@
pnb.co.in
bo4106@
pnb.co.in
bo4198@
pnb.co.in
bo4238@
pnb.co.in
bo4239@
pnb.co.in
bo4340@
pnb.co.in
bo4242@
pnb.co.in
bo4244@
pnb.co.in
bo4437@
pnb.co.in
bo4481@
pnb.co.in
NIL
NIL

3628 040-27668636
3629 0866 - 2430496
3630 0878 - 2243748
3631 040 - 27840819
3632 040 - 23416954
3888 08818 - 223626
3934 040 - 24533142
3935 040 - 27172103
3972 040 - 23232034
3987 08644 - 224688
4017 08572 - 233909
4106 040 23100364
4198 0877 - 2251725
4238 0863 - 2233957
4239 040 - 23234722
4240 040 - 27816931
4242 0866 - 2573818
4244 0891 - 2734196
4437 040-23301854
4481 0891-2742117
4538 040-27757056

23416743 NA

PUNB0363200

221900 NA

PUNB0388800

24530043 NA

PUNB0393400

27077038 NA

PUNB0393500

23240406 NA

PUNB0397200

NA

PUNB0398700

NA

PUNB0401700

23100488 NA

PUNB0410600

2253484 NA

PUNB0419800

221308 NA

PUNB0423800

23234275 NA

PUNB0423900

27891717 NA

PUNB0424000

2576944 NA

PUNB0424200

2734181 NA

PUNB0424400

23301854 PUNBINB PUNB0443700
BAHMC
2742117 NA
PUNB0448100
NA

PUNB0453800

2208 HYDERABAD
2209 HYDERABAD
2210 HYDERABAD
2211 HYDERABAD
2212 HYDERABAD
2213 HYDERABAD

KAPRA A.S. RAO
NAGAR
SANTOSH
NAGAR,
SRIKAKULAM
MIYAPUR,
HYDERABAD
MVP COLONY,
VISAKHAPATNA
BALANAGAR

2214 HYDERABAD

TANUKU

2215 HYDERABAD

KHAMMAM

2216 HYDERABAD
2217 HYDERABAD

MAHABUBNAGA
R
KUKATPALLY

2218 HYDERABAD

BHIMAVARAM

2219 HYDERABAD

2223 HYDERABAD

VISAKHAPATNA
M, GAJUWAKA
HYDERABAD,
HIMAYATNAGAR
HYDERABAD,
GACHIBOWLI
HYDERABAD,
L.B. NAGAR
KOMPALLY

2224 HYDERABAD

ADILABAD

2225 HYDERABAD

ANANTAPUR

2226 INDORE

ASHOK NAGAR

2220 HYDERABAD
2221 HYDERABAD
2222 HYDERABAD

2227 INDORE

BURHANPUR

2228 INDORE

GUNA

2229 INDORE

INDORE CITY S
M BAZAR
INDORE
SIYAGANJ
KHANDWA

2230 INDORE
2231 INDORE
2232 INDORE

KHARGONE

2233 INDORE

MHOW CANTT.

2234 INDORE

MANDSAUR

2235 INDORE

2237 INDORE

NEEMUCH
CANTT.
RATLAM,
SUBHASH MARG
UJJAIN

2238 INDORE

PUNASA

2236 INDORE

2239 INDORE

BIAORA

2240 INDORE
2241 INDORE

INDORE
MANORMAGANJ
TAJPUR

2242 INDORE

MALAWAR

2243 INDORE

KHARSOD
KALAN
BUDHA

2244 INDORE
2245 INDORE
2246 INDORE

BARGAON
GUJAR
BARUPHATAK

2247 INDORE

TUMEN

2248 INDORE

DEWAS

2249 INDORE
2250 INDORE

INDORE
JAWAHAR
KHAREH

2251 INDORE

INDAR

2252 INDORE

RAJPUR

2253 INDORE

INDORE
SANWAR ROAD

PLOT
NO.1,
SANTOSH
NAGAR,
FIRST
FLOOR,
G2-G5,
GR.
MVP
COLONY,
SONI
COMPLEX,
VIDYA
MAHAL,
SHIRIDI
SAI
KALDI
COMPLEX,
DEAR
VILLA,
D.NO. 3-1186 TO
NO.7-15-15
& 16,
D.NO.3-6271,
PLOT
NO.74 &
3-11-482/1,
PLOT
PLOT
NO.164,
GADEWAR
COMPLEX,
D.NO.
15/604, SS
DISTT.
ASHOK
DISTT.
BURHANP
DISTT.
GUNA
DISTT.
INDORE
DISTT.
INDORE
DISTT.
KHANDWA
DISTT.
KHARGON
DISTT.
INDORE
DISTT.
MANDSAU
DISTT.
MANDSAU
DISTT.
RATLAM
DISTT.
UJJAIN
DISTT.
KHANDWA
DISTT.
RAJGARH
DISTT.
INDORE
DISTT.
UJJAIN
DISTT.
RAJGARH
DISTT.
UJJAIN
DISTT.
MANDSAU
DISTT.
KHANDWA
DISTT.
BARWANI
DISTT.
ASHOK
DISTT.
DEWAS
DISTT.
INDORE
DISTT.
SHIVPURI
DISTT.
SHIVPURI
DISTT.
ASHOK
DISTT.
INDORE

500062
500059
532001
500049
17
500072
534211
507003
509001
500072
534202
530026
500029
500032
500074
500014
504001
515001

450114

452001
456661
465671
456457
458556
450052
451448
473331
455001
452002
473885
473885
473331
452006

ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
ANDHRA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH

4565 040-27120063
4630 040-24072981

PUNB0456500
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0463000

4631 08942-221977

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0463100

4632 040-23045347

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0463200

4636 0891-2798092

-

-

-

PUNB0463600

4737 040-23073617

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0473700

4818 08819-227177

-

-

PUNBO481800

4847 08742 - 254847

-

-

PUNBO484700

-

-

PUNBO485500

-

-

bo4818@
pnb.co.in
bo4847@
pnb.co.in
4855 08542 250088
bo4855@
pnb.co.in
4857 040-23050915
bo4857@
pnb.co.in
4930 8816251788
bo4930@
pnb.co.in
4959 0891-2708402
bo4959@
pnb.co.in
4978 4023220939
bo4978@
pnb.co.in
4987 040-23000009
bo4987@
pnb.co.in
4995 040-24031129
bo4995@
pnb.co.in
6056 bo6056@
pnb.co.in
6088 08732-230125
bo6088@
pnb.co.in
6089 08554-276555
bo6089@
pnb.co.in
27 07543-222738 /
bo0027@
223124
pnb.co.in
74 07325bo0074@
255328/255589
pnb.co.in
186 07542-222648 /
bo0186@
224648
pnb.co.in
212 0731bo0212@
2532985,2543362 pnb.co.in
213 0731- 2543789 /
bo0213@
2542501
pnb.co.in
264 0733- 2223258
bo0264@
pnb.co.in
287 07282-231314
bo0287@
pnb.co.in
321 07324-272884 /
bo0321@
229363
pnb.co.in
336 07422-241260
bo0336@
pnb.co.in
364 07423-223011 /
bo0364@
230599
pnb.co.in
409 07412-236182 /
bo0409@
235582
pnb.co.in
459 0734bo0459@
2560440,2556820 pnb.co.in
496 07323-288056
NA

-

PUNBO485700
PUNBO493000

-

-

PUNBO495900

-

-

PUNB0497800

-

PUNBO498700

-

-

PUNBO499500

-

N.A.

PUNBO605600

-

N.A.

PUNBO608800

-

N.A.
223124 NA

NA

PUNBO608900
PUNB0002700

NA

PUNB0007400

224648 NA

PUNB0018600

2545958 NA

PUNB0021200

2431077 PUNBINB PUNB0021300
BISG
2229991 NA
PUNB0026400
NA

NA
NA

NA

PUNB0028700

229363 NA

PUNB0032100

253477 NA

PUNB0033600

NA

PUNB0036400

NA

PUNB0040900

2552365 NA

PUNB0045900

NA

NA

PUNB0049600

536 07374-232027 /
234917
699 07312490753,2491960
1047 0734-2614232

bo0536@
pnb.co.in
bo0699@
pnb.co.in
NA
NA

234917 NA

PUNB0053600

2490185 NA

PUNB0069900

NA

PUNB0104700

1058 07374-238080

NA

NA

NA

PUNB0105800

1161 07367-266133

NA

NA

NA

PUNB0116100

1309 07424-247534

NA

NA

NA

PUNB0130900

1319 0733-2281122

NA

NA

NA

PUNB0131900

1320 07284-277228

NA

NA

NA

PUNB0132000

1387 07543-227225

NA

NA

NA

PUNB0138700

1505 07272-252089

254189 NA

PUNB0150500

1936 0731-2342025 /
2340133
2069 07494-249132

bo1505@
pnb.co.in
bo1936@
pnb.co.in
NA
NA

2340133 NA

PUNB0193600

NA

PUNB0206900

2104 07495-243917

NA

NA

NA

PUNB0210400

2144 07543-227625

NA

NA

NA

PUNB0214400

2157 0731-2422571/
2421185

bo2157@
pnb.co.in

2422571 NA

PUNB0215700

2254 INDORE
2255 INDORE

KHOKHRA
KALAN
GUDAR

2256 INDORE

FATEHGARH

2257 INDORE

VIKRAMPUR

2258 INDORE

PACHALANA

2259 INDORE

NAGRI

2260 INDORE

TIGRIYAGOGA

2261 INDORE

INDORE R C C

2262 INDORE

INDORE MPHB
COMPLEX
PACHORE

2263 INDORE
2264 INDORE
2265 INDORE

UJJAIN
SUBHASH
SUTHALIA

2266 INDORE

SHIVPURI

2267 INDORE

SHADORA
GAON
SUKHPUR

2268 INDORE
2269 INDORE

BAR NAGAR

2270 INDORE

BURHANPUR
SANWARA
INDORE INDIRA
COMPLEX
PITHAMPURA

2271 INDORE
2272 INDORE
2273 INDORE
2274 INDORE
2275 INDORE
2276 INDORE
2277 INDORE
2278 INDORE
2279 INDORE
2280 INDORE
2281 INDORE

RATLAM,
ALKAPURI
UJJAIN DEVAS
GATE
JAORA
INDORE
KESARBAGH
INDORE NEW
SUBJI MANDI
VIJAY NAGAR
INDORE
INDORE, GOYAL
NAGAR
RAGHOGARH

2282 INDORE

INDORE RETAIL
LENDING HUB
JHABUA

2283 JABALPUR

BALAGHAT

2284 JABALPUR

CHHINDWARA

2285 JABALPUR

2288 JABALPUR

JABALPUR
JAWAHARGANJ
JABALPUR
SADAR BAZAR
KATNI, STATION
ROAD
MANDLA

2289 JABALPUR

SAUGOR

2290 JABALPUR

SATNA

2286 JABALPUR
2287 JABALPUR

2291 JABALPUR

SEONI

2292 JABALPUR

REWA

2293 JABALPUR

BINA

2294 JABALPUR

JABALPUR
NAGPUR ROAD
MALTHONE

2295 JABALPUR
2296 JABALPUR

SIRMOUR

2297 JABALPUR

TEONTHAR

2298 JABALPUR

DAMOH

2299 JABALPUR

GANGE WADA

DISTT.
SHAJAPU
DISTT.
SHIVPURI
FATEHGA
RH, DITT.
DISTT.
DEWAS
DISTT.
SHAJAPU
DISTT.
MANDSAU
DISTT.
DEWAS
PALIWAL
BRAHMAN
PHADNIS
COLONY,
DISTT.
RAJGARH
DISTT.
UJJAIN
DISTT.
RAJGARH
DISTT.
SHIVPURI
DISTT.
ASHOK
DISTT.
ASHOK
DISTT.
UJJAIN
DISTT.
BURHANP
DISTT.
INDORE
DISTT.
DHAR
DISTT.
RATLAM
DISTT.
UJJAIN
DISTT.
RATLAM
DISTT.
INDORE
DISTT.
INDORE
FF, 36,
SCHEME
96-97,
MANBHAW
SADA
COLONY,
MP
HOUSING
14, NEHRU
MARG,
Y.C.RATH
ORE,MAIN
DISTT.
CHHINDW
DISTT.
JABALPUR
DISTT.
JABALPUR
DISTT.
KATNI
DISTT.
MANDLA
DISTT.
SAGAR
DISTT.
SATNA
DURGA
CHOWK,
DISTT.
REWA
DISTT.
SAGAR
DISTT.
JABALPUR
DISTT.
SAGAR
DISTT.
REWA
DISTT.
REWA
DISTT.
DAMOH
DISTT.
CHHINDW

465339
473551
473105
455001
465230
458669
455111
452002
452001
465683
456006
465677
473551
473330
473335
456771
450331
452001
454775
457001
456001
457226
452009
452001
452001
452016
473226
453008
457661

482001
470440
486448
486220
470661
480103

MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH

2381 07360-264422

NA

NA

NA

PUNB0238100

2567 N.A.

NA

NA

NA

PUNB0256700

2568 07540-271631

NA

NA

NA

PUNB0256800

2569 07274-268332

NA

NA

NA

PUNB0256900

2571 07362-244524

NA

NA

NA

PUNB0257100

2732 07422-266044

NA

NA

NA

PUNB0273200

2823 07272-260676

NA

NA

NA

PUNB0282300

2886 0731-2450523

rccindore
@pnb.co.i
bo2892@
pnb.co.in
NA
NA

2454654 NA

PUNB0288600

2892 0731-2558542 /
2551555
2933 07371-226357

2558542 NA

PUNB0289200

NA

PUNB0293300

2513871 NA

PUNB0296300

3121 07374-238624

bo2963@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0312100

3127 07492234261,232299
3135 07543-226525

bo3127@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0312700

3139 07541-243246

NA

3235 07367-225460

bo3235@
pnb.co.in
bo3236@
pnb.co.in
bo3238@
pnb.co.in
bo3239@
pnb.co.in
bo3241@
pnb.co.in
bo3242@
pnb.co.in
NA

2963 0734-2515170

3236 07325-251281
3238 0731-2475255 /
2468709
3239 07292-256240
3241 07412-236758
3242 0734-2562537
3899 07414-220842
3941 0731-2368687 /
2473754
3990 0731-2330253

NA

PUNB0313500

244032 NA

PUNB0313900

NA

NA

PUNB0323500

NA

NA

PUNB0323600

2465255 NA

PUNB0323800

NA

PUNB0323900

NA
NA

NA

bo3941@ NA
pnb.co.in
bo3990@
pnb.co.in

NA

PUNB0324100

2553399 NA

PUNB0324200

NA

PUNB0389900

NA

PUNB0394100

2330204 NA

PUNB0399000

4622 0731-2575385

PUNB0462200

4751 0731-2595247

N.A.

4973 07544-263398

bo4973@ pnb.co.in
-

5204 0731-2551555
6090 07392-245368
38 07632249420/243350
83 07162-246697 /
245129
217 0761-2400148 /
2311283
218 0761- 2626426
263 07622-223250
310 07642-252412
420 07582-244329
445 07672-222423
490 07692-220611
491 07662-256766
532 07580-223060
708 0761-2422764 /
2425613
788 07581-271225
868 07662-260625
876 07661-282522
990 07812-222201
1023 07162-254239

bo6090@
pnb.co.in
bo0038@
pnb.co.in
bo0083@
pnb.co.in
bo0217@
pnb.co.in
bo0218@
pnb.co.in
bo0263@
pnb.co.in
bo0310@
pnb.co.in
bo0420@
pnb.co.in
bo0445@
pnb.co.in
bo0490@
pnb.co.in
bo0491@
pnb.co.in
bo0532@
pnb.co.in
bo0708@
pnb.co.in
NA
bo0868@
pnb.co.in
bo0876@
pnb.co.in
bo0990@
pnb.co.in
NA

N.A.

N.A.

PUNB0475100

-

PUNBO497300

-

PUNB0520400

-

N.A.

PUNBO609000

NA

NA

PUNB0003800

NA

NA

PUNB0008300

4063984 NA

PUNB0021700

2622391 NA

PUNB0021800

227664 NA

PUNB0026300

NA

PUNB0031000

244667 NA

PUNB0042000

223081 NA

PUNB0044500

NA

NA

NA

PUNB0049000

241466 NA

PUNB0049100

NA

NA

PUNB0053200

NA

NA

PUNB0070800

NA

NA

PUNB0078800

NA

NA

PUNB0086800

NA

NA

PUNB0087600

NA

NA

PUNB0099000

NA

NA

PUNB0102300

2300 JABALPUR

BANDAKPUR

470664

2301 JABALPUR

GAIRTALAI

2334 JAIPUR

DISTT.
DAMOH
DISTT.
KATNI
NANDANER
DISTT.
NARSINGP
CHHATARPUR
DISTT.
CHHATAR
DISTT.
JABALPUR
JABALPUR
BHARTIPUR
DARSHANI
DISTT.
JABALPUR
JABALPUR
DISTT.
FAUWARA
JABALPUR
HARPALPUR
DISTT.
CHHATAR
JABALPUR
DISTT.
SHAKTI NAGAR JABALPUR
MAJHGOAN
DISTT.
REWA
JABALPUR
DISTT.
GHAMAPUR
JABALPUR
KARANJIYA
DISTT.
DINDORI
AURAI
DISTT.
MANDLA
MEHGOAN
DISTT.
KATNI
PARASARI
DISTT.
KALAN
SAGAR
SUKWAHA
PO.
BAIRHANA
DHANGORE
DISTT.
DAMOH
DEORI KALAN
GANESHG
ANJ,
DISTT.
KALBODI
SEONI
SUKHTARA
NARSINGHPUR DISTT.
NARSINGP
NARAYAOLI
DISTT.
SAGAR
DISTT.
DHOOMA
SEONI
(BABLEE)
SAGAR SADAR DISTT.
SAGAR
SAORI
DISTT.
CHHINDW
RAIKHORE
PO.
RAMPUR,
SARRA
TEH
CHURHAT
BAIRDAH
BLOCK
CHITRANG
JABALPUR
DISTT.
VEHICLE
JABALPUR
SATNA LALTA
REWA
CHOWK
ROAD,
TENDU KHEDA DISTT.
NARSINGP
RCC JABALPUR 264,GOLE
BAZAR,
ASSET
GHAMAPU
RECOVERY
RA,
KHURAI
DEEN
DAYAL
BHAWANI MANDI POWER
HOUSE
BARAN
BARAN

483880

325205 RAJASTHAN

2335 JAIPUR

ITAWA

325004 RAJASTHAN

2336 JAIPUR

2338 JAIPUR

JAIPUR M I
ROAD
JAIPUR BAPU
NAGAR
KOTA CITY

2339 JAIPUR

PHULERA

2340 JAIPUR

SAMBHARLAKE

2341 JAIPUR

AJITGARH

2342 JAIPUR

DAG

2343 JAIPUR

FATEHPUR
SHEKHAWATI
KOTA
INDUSTRIAL
KANWAT

2302 JABALPUR
2303 JABALPUR
2304 JABALPUR
2305 JABALPUR
2306 JABALPUR
2307 JABALPUR
2308 JABALPUR
2309 JABALPUR
2310 JABALPUR
2311 JABALPUR
2312 JABALPUR
2313 JABALPUR
2314 JABALPUR
2315 JABALPUR
2316 JABALPUR
2317 JABALPUR
2318 JABALPUR
2319 JABALPUR
2320 JABALPUR
2321 JABALPUR
2322 JABALPUR
2323 JABALPUR
2324 JABALPUR
2325 JABALPUR
2326 JABALPUR
2327 JABALPUR
2328 JABALPUR
2329 JABALPUR
2330 JABALPUR
2331 JABALPUR
2332 JABALPUR
2333 JAIPUR

2337 JAIPUR

2344 JAIPUR
2345 JAIPUR

DISTT.
KOTA
MI ROAD,
JAIPURSB94,
JAWAHAR
RAMPURA
BAZAR,
MAIN
MARKET,
DHAN
MANDI,
AJEETGAR
H, DISTT.
TEHSILGANGDHA
DISTT.
SIKAR
INDUSTRI
AL
KANWAT,
DISTT.

487661
471001
482002
483336
482002
471111
482001
486226
482001
481880
481993
483880
470119
485226
470880
480886
480661
487001
470122
480888
470001
480031
486775
486771
486882
482002
485001
487337
482001
482001
470117
326502

MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
MADHYA
PRADESH
RAJASTHAN

302001 RAJASTHAN

1318 07812-251235

NA

NA

NA

PUNB0131800

1391 07626-273224

NA

NA

NA

PUNB0139100

1392 07791-240321

NA

NA

NA

PUNB0139200

1424 07682-248376

bo1424@
pnb.co.in
bo1561@ NA
pnb.co.in
NA
NA

248376 NA

PUNB0142400

1561 0761-2620012
1655 07624-260235
1937 0761-2345627
1938 07685-261736
2165 0761-2422899
2168 N.Available
2206 0761-2621233

PUNB0193700
PUNB0193800

bo2165@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0216500

NA

PUNB0216800

2629939 NA

PUNB0220600

NA

PUNB0233900

NA

NA

NA

PUNB0249800

2552 07626-271221

NA

NA

NA

PUNB0255200

2573 07584-243217

NA

NA

NA

PUNB0257300

2675 N.Available

NA

NA

NA

PUNB0267500

2677 07603-204206

NA

NA

NA

PUNB0267700

2684 07690-284465

NA

NA

NA

PUNB0268400

2685 07695-245251

NA

NA

NA

PUNB0268500

2720 07792-230498

bo2720@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0272000

2730 07584-247230

NA

PUNB0273000

2739 07693-214132

NA

NA

NA

PUNB0273900

2962 07582-224307

bo2962@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0296200

3175 07162-276802

NA

PUNB0317500

3231 07802-274428

NA

NA

NA

PUNB0323100

3232 07802-272001

NA

NA

NA

PUNB0323200

3233 N.Available

NA

NA

NA

PUNB0323300

3243 0761-2331601

bo3243@ NA
pnb.co.in
bo3244@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0324300

3244 07672-222603
3324 07791-252223
4594 0761-2411130

NA

PUNB0324400

NA

PUNB0332400

0761-2411130

PUNB0459400

4775 0761-2629938

N.A.

0761-2620702

N.A.

PUNB0477500

6091 07581-241386

-

07581-241386

N.A.

PUNBO609100

71 07433222756,222028
73 07453-230089,
230122
216 07458-225233

417 01425-224209

332701 RAJASTHAN

527 01575-222039

326514 RAJASTHAN

628 07435-238322

332301 RAJASTHAN

657 01571512040,230083*
726 07442360272,2360319*
748 01575-233327

325007 RAJASTHAN

NA
NA

2498 N.Available

303604 RAJASTHAN

332708 RAJASTHAN

bo1937@ NA
pnb.co.in
NA
NA

2339 07644-266520

303338 RAJASTHAN

325006 RAJASTHAN

PUNB0156100
PUNB0165500

bo2206@
pnb.co.in
NA
NA

221 01412570624,2565969
247 0141
2717062.2717063
271 07442380615,2380205
395 01425-244034

302015 RAJASTHAN

NA
NA

bo0071@
pnb.co.in
bo0073@
pnb.co.in
bo0216@
pnb.co.in
pnbmird@
hotmail.co
bo0247@
pnb.co.in
bo0271@
pnb.co.in
bo0395@
pnb.co.in
bo0417@
pnb.co.in
bo0527@
pnb.co.in
bo0628@
pnb.co.in
bo0657@
pnb.co.in
pnbie@ka
ppa.net.in
bo0748@
pnb.co.in

PUNBINB PUNB0007100
BBHM
PUNB0007300
PUNB0021600
PUNBINB PUNB0022100
BJMR
PUNBINB PUNB0024700
BJBN
PUNB0027100
PUNB0039500
PUNB0041700
PUNB0052700
PUNB0062800
PUNB0065700
PUNBINB PUNB0072600
BKIE
PUNB0074800

2346 JAIPUR
2347 JAIPUR
2348 JAIPUR
2349 JAIPUR
2350 JAIPUR
2351 JAIPUR
2352 JAIPUR
2353 JAIPUR
2354 JAIPUR
2355 JAIPUR
2356 JAIPUR
2357 JAIPUR
2358 JAIPUR
2359 JAIPUR
2360 JAIPUR
2361 JAIPUR
2362 JAIPUR
2363 JAIPUR
2364 JAIPUR
2365 JAIPUR
2366 JAIPUR
2367 JAIPUR
2368 JAIPUR
2369 JAIPUR
2370 JAIPUR
2371 JAIPUR
2372 JAIPUR
2373 JAIPUR
2374 JAIPUR
2375 JAIPUR
2376 JAIPUR
2377 JAIPUR
2378 JAIPUR
2379 JAIPUR
2380 JAIPUR
2381 JAIPUR
2382 JAIPUR
2383 JAIPUR
2384 JAIPUR
2385 JAIPUR
2386 JAIPUR
2387 JAIPUR
2388 JAIPUR
2389 JAIPUR
2390 JAIPUR
2391 JAIPUR

LOSAL

LOSAL,
DISTT.
JAIPUR SSI
NEAR
BRANCH,JHOTW OVER
REENGUS
REENGUS,
SIKAR
RANOLI
RANOLI,
DISTT.
SIKAR KOTWALI SIKAR
ROAD
KOTWALI
TONK
SUBHASH
BAZAR,
PALSANA
PALSANA,
DISTT.
SIKAR K U M S
SIKAR
KUMS,
JAIPUR
DHER KA
DHERKABALAJI BALAJI, 3
KARANSAR
VILL &
POST
BHADWA
VILL. &
POST
BIWAI
V.& POST
BIWAI, VIA
BAIJU PARA
V.& POST
BAIJU
GONER
VILL &
POST
NAWAB
JAIPUR
TRIPOLIA BAZAR SAHAB KI
KOTA DADABARI SHASTRI
SHASTRI NAGAR NAGAR,
RAGHUNATH
RAGHUNA
GARH
THGARH,
GHATWARI
VILL. &
POST
JAIPUR RCC
PARNAMI
MANDIR,
BEEDASAR
TEHSILLAXMANG
JAIPUR
NEW
CHANDPOLE
MANDAVA
JAIPUR RAJA
RAJA
PARK
PARK,
JAIPUR NEW
PLOT NO.
TRUCK STAND 9
JAIPUR
7 DA 25,
JAWAHAR
JAWAHAR
JAIPUR E CLY
57,
TONK ROAD
EVEREST
KAWAI
TEHSILATRU,BAR
KOTA BHIM
BHIMGANJ
GANJMANDI
MANDI,
PHALAYAWAS
VILL. &
POST
DUNGARPUR
V.& POST
DUNGARP
KHAWA RANIJI VILL. &
POST
KOTDI
KOTDI,
DISTT.
GURADIYA
TEHSILKALAN
PANCH
RASEEDPURA
RASHEED
PURA,
TODA
TODA,
DISTT.
CHEEPLATA
VIA NEEM
KA THANA
BAORI(BAWRI) VIA
REENGUS,
JAMDOLI
V. & POST
JAMDOLI,
NECHHWA
NECHWA,
DISTT.
NEEM KA THANA NEEM KA
THANA,
PIPRALI
PIPRALI,
DISTT.
JAIPUR
NEAR
BRAHMPURI
KHURRA,
JAIPUR IBB
C-46,
SAROJANI
HATHIDEH
HATHIDEH
HARDASKABAS , BLOCK
BADALWAS
BADALWA
S,
GANEDI
BLOCKLAXMANG
SRI MADHO PUR SRI
MADHOPU

332025 RAJASTHAN
302012 RAJASTHAN
332404 RAJASTHAN
RAJASTHAN
332001 RAJASTHAN
304001 RAJASTHAN
332402 RAJASTHAN
332001 RAJASTHAN
302012 RAJASTHAN
303606 RAJASTHAN
303338 RAJASTHAN
303315 RAJASTHAN
303313 RAJASTHAN
303905 RAJASTHAN
302002 RAJASTHAN
325009 RAJASTHAN
RAJASTHAN
303104 RAJASTHAN
302004 RAJASTHAN
332316 RAJASTHAN
302001 RAJASTHAN
302004 RAJASTHAN
302003 RAJASTHAN
302004 RAJASTHAN
302015 RAJASTHAN
325219 RAJASTHAN
324002 RAJASTHAN
303012 RAJASTHAN
303503 RAJASTHAN
303109 RAJASTHAN
326034 RAJASTHAN
326512 RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
332411 RAJASTHAN
304021 RAJASTHAN
332026 RAJASTHAN
332713 RAJASTHAN
RAJASTHAN
302002 RAJASTHAN
RAJASTHAN
332707 RAJASTHAN
332023 RAJASTHAN
RAJASTHAN
331803 RAJASTHAN

760 01577-220325

bo0760@
pnb.co.in
767 0141bo0767@
2341860,2340520 pnb.co.in
834 01575-224221
bo0834@
pnb.co.in
842 01576-220344
bo0842@
pnb.co.in
bo0847@
847 01572256136,252519*
pnb.co.in
872 01432-247481
bo0872@
pnb.co.in
906 01576-225028
bo0906@
pnb.co.in
1081 01572-245454*
bo1081@
pnb.co.in
1586 0141bo1586@
2231603,2230693 pnb.co.in
1677 01424-282223
bo1677@
pnb.co.in
1678 01424-258639
bo1678@
pnb.co.in
1679 01420-235001
bo1679@
pnb.co.in
1680 01420-237010
bo1680@
pnb.co.in
1906 0141-2588134
bo1906@
pnb.co.in
1939 0141bo1939@
2571961,2567336* pnb.co.in
1943 0744bo1943@
2500657,2500965 pnb.co.in
2034 01572-284418
bo2034@
pnb.co.in
2087 01426-239120
bo2087@
pnb.co.in
bo2091@
2091 01412620359,2620308* pnb.co.in
2106 01573-285228
bo2106@
pnb.co.in
2208 0141bo2208@
2378208,2366029 pnb.co.in
2226 0141bo2226@
2621257,2620728 pnb.co.in
2234 0141bo2234@
2641083,2642599 pnb.co.in
2246 0141bo2246@
2650402,2652864 pnb.co.in
2263 0141bo2263@
2747083,2747084 pnb.co.in
2347 07451-281310
bo2347@
pnb.co.in
2379 0744bo2379@
2440102,2462758 pnb.co.in
2627 01429-234476
bo2627@
pnb.co.in
2628 01431 230030 pp bo2628@
pnb.co.in
2629 01426-264088
bo2629@
pnb.co.in
2633 07434-258065
bo2633@
pnb.co.in
2634 07435-238348
bo2634@
pnb.co.in
2635 01572-228022
bo2635@
pnb.co.in
2636 01574-284223
bo2636@
pnb.co.in
2637 01574-273401
bo2637@
pnb.co.in
2638 01575-248431
bo2638@
pnb.co.in
2639 01438-225148
bo2639@
pnb.co.in
2701 01570-220225
bo2701@
pnb.co.in
2718 01574-230075
bo2718@
pnb.co.in
2937 01572-226015
bo2937@
pnb.co.in
2976 0141bo2976@
2315481,2328016 pnb.co.in
2987 0141pnbibb.jp
5113829,2373181 @eth.com
3020 01575-241305
bo3020@
pnb.co.in
3024 01572-262047
bo3024@
pnb.co.in
3025 01580-220288
bo3025@
pnb.co.in
3114 01575-250026
bo3114@
pnb.co.in

PUNB0076000
PUNB0076700
PUNB0083400
PUNB0084200
PUNB0084700
PUNB0087200
PUNB0090600
PUNB0108100
PUNB0158600
PUNB0167700
PUNB0167800
PUNB0167900
PUNB0168000
PUNB0190600
PUNB0193900
PUNB0194300
PUNB0203400
PUNB0208700
PUNB0209100
PUNB0210600
PUNB0220800
PUNBINB PUNB0222600
BJRP
PUNB0223400
PUNB0224600
PUNB0226300
PUNB0234700
PUNB0237900
PUNB0262700
PUNB0262800
PUNB0262900
PUNB0263300
PUNB0263400
PUNB0263500
PUNB0263600
PUNB0263700
PUNB0263800
PUNB0263900
PUNB0270100
PUNB0271800
PUNB0293700
PUNB0297600
PUNBINB PUNB0298700
BJMI
PUNB0302000
PUNB0302400
PUNB0302500
PUNB0311400

2392 JAIPUR

DABLANA

2393 JAIPUR

HARSAULI

2394 JAIPUR

2397 JAIPUR

JAIPUR JOHRI
BAZAR
JAIPUR PANCHBATTI
JAIPUR SHSTRI
NAGAR
MARWA

2398 JAIPUR

MANDDORE

2399 JAIPUR

SANWASA

2400 JAIPUR

HARIGARH

2401 JAIPUR

KOTA JHALWAR
ROAD
JAIPUR SSI
BRANCH
DAUSA

2395 JAIPUR
2396 JAIPUR

2402 JAIPUR
2403 JAIPUR
2404 JAIPUR
2405 JAIPUR
2406 JAIPUR
2407 JAIPUR
2408 JAIPUR
2409 JAIPUR
2410 JAIPUR
2411 JAIPUR

JAIPUR PRATAP
NAGAR
JAIPUR
MANSAROVAR
JAIPUR NEHRU
PLACE
JAIPUR,
GEEJGARH
JAIPUR ADARSH
NAGAR
JAIPUR NEW
SANGANER
BUNDI

2415 JAIPUR

JAIPUR MALVIYA
NAGAR
JAIPUR
VAISHALI
KOTA NAGAR
NIGAM
JAIPUR,
K.V.NO.2,
KHEERWA

2416 JAIPUR

JHALRAPATAN

2417 JAIPUR

JAIPUR TRADE
FINANCE
RAMGANJ
MANDI
KESHORAIPATA
N
LALSOT

2412 JAIPUR
2413 JAIPUR
2414 JAIPUR

2418 JAIPUR
2419 JAIPUR
2420 JAIPUR
2421 JAIPUR
2422 JAIPUR
2423 JAIPUR
2424 JAIPUR
2425 JAIPUR
2426 JAIPUR

KOTA,
RAJASTHAN
KHATUSHYAMJI
JAIPUR, MUSLIM
SENIOR
JAIPUR, AIR
FORCE SCHOOL
JAIPUR,
SITAPUR
MEENA SEEMLA

2427 JAIPUR

JULIASAR

2428 JALANDHAR

GORAYA

2429 JALANDHAR

2434 JALANDHAR

JALANDAR
CANTT .
JALANDAR
CHOWK SUDAN
JALANDAR CIVIL
LINES
JALANDAR IND
AREA
KAPURTHALA
JALANDHAR
KARTARPUR

2435 JALANDHAR

NAKODAR

2436 JALANDHAR

PHAGWARA G T
ROAD
PHILLAUR

2430 JALANDHAR
2431 JALANDHAR
2432 JALANDHAR
2433 JALANDHAR

2437 JALANDHAR

DABLANA,
DISTT.
VILL. &
POST
VARDHMA
N
5 BATTI, MI
ROAD,
NEAR
PEETAL
V.& POST
MARWA,
V.& POST
MANDORE
V.& POST
SANWASA,
DISTT.
JHALAWA
JHALAWA
R ROAD,
SSI
BRANCH,
NEW
MANDI
RAJASTHA
N
HOUSE
NO. 3/3
PNB
HOUSE, 2
GEEJGAR
H HOUSE,
HOUSE
NO.247,
19, VIVEK
VIHAR,
NEAR
AZAD
A415, OPP.
SATKAR
F-27,
GAUTAM
KOTA
NAGAR
2B,
KAILASH
TEHSILLAXMANG
JHALRA
PATAN,
942,
TAKSALI
BAZAR
NO. 1 ,
MAIN
BAZAR,
KRISHI
UPAJ
RAJASTHA
N
KHATUSH
YAMJI BUS
MUSLIM
SENIOR
AIR
FORCE
G-1, 270 A,
EPIP,
NEAR
MEHANDIP
NEAR
SALASAR
GORAYA 144409
JALANDHA
R CANTT
JALANDHA
R CITY
JALANDHA
R CITY
JALANDHA
R CITY
DISTT
KAPURTH
KARTARP
PUR(JALA
NAKODAR
141310
DISTT
KAPURTH
PHILLAUR
144410

RAJASTHAN

3544 07436-274107

303008 RAJASTHAN

3548 01428-280514

302003 RAJASTHAN

303348 RAJASTHAN

3553 01412565822,2571399*
3554 01412370578,2366152*
3555 01412280431,2280271
3559 01428-262723

303009 RAJASTHAN

3560 0141 5123554

303503 RAJASTHAN

3570 01431-285576

326001 RAJASTHAN

3586 07430-265337

325007 RAJASTHAN

3588 07442391983,2391811
3906 01412332413,2333261*
3909 01427-221447

302001 RAJASTHAN
302016 RAJASTHAN

302013 RAJASTHAN
303303 RAJASTHAN
303906 RAJASTHAN
302020 RAJASTHAN
302015 RAJASTHAN
302003 RAJASTHAN
302004 RAJASTHAN
302019 RAJASTHAN
323001 RAJASTHAN
302017 RAJASTHAN
302021 RAJASTHAN
324009 RAJASTHAN
302012 RAJASTHAN
332316 RAJASTHAN
RAJASTHAN
302003 RAJASTHAN

3952 01412797056,2797054
3953 01412397742,2396710*
4064 01412747149,2747150*
4066 01412610987,2605500
4079 0141-2617100
4087 01412292282,2291905
4089 0747-2445151*
4110 01412525485,2520087
4144 01412351851,2357389
4148 07442501554]2503984
4157 01412348212,2341121
4162 01573-286011
4190 07432-240750

326519 RAJASTHAN

4434 01412568702,2567360
4463 07459-223663

323601 RAJASTHAN

4475 07438-263384

303503 RAJASTHAN

4549 01431-223295

324010 RAJASTHAN

6009 0744-2470819

332602 RAJASTHAN

6094 01576-230857

302003 RAJASTHAN

6139 0141-2616580

302002 RAJASTHAN

6201 0141-2672898

302022 RAJASTHAN

6143 -

303709 RAJASTHAN

6092 01420-247466

332318 RAJASTHAN

6093 -

144409

PUNJAB

144001

PUNJAB

144001

PUNJAB

144001

PUNJAB

144001

PUNJAB

144601

PUNJAB

185 01826-262722
263129 263130
233 0181-2261325,
2260309
234 0181-2403134,
2281224
235 0181-2224040
2224878
242 0181-2290469,
5084464
258 01822-232030

144801

PUNJAB

260 0181-2781738

141310

PUNJAB

144001

PUNJAB

144410

PUNJAB

358 01821-500782
220039
383 01824261413,222432,22
384 01826-222521
222698

bo3544@
pnb.co.in
bo3548@
pnb.co.in
bo3553@
pnb.co.in
bo3554@
pnb.co.in
bo3555@
pnb.co.in
bo3559@
pnb.co.in
bo3560@
pnb.co.in
bo3570@
pnb.co.in
bo3586@
pnb.co.in
bo3588@
pnb.co.in
bo3609@
pnb.co.in
bo3909@
pnb.co.in
bo3952@
pnb.co.in
bo3953@
pnb.co.in
bo4064@
pnb.co.in
bo4066@
pnb.co.in
bo4079@
pnb.co.in
bo4087@
pnb.co.in
bo4089@
pnb.co.in
bo4110@
pnb.co.in
bo4144@
pnb.co.in
bo4148@
pnb.co.in
bo4157@
pnb.co.in
bo4162@
pnb.co.in
bo4190@
pnb.co.in
bo4434@
pnb.co.in
bo4463@
pnb.co.in
bo4475@
pnb.co.in
bo4549@
pnb.co.in
bo6009@
pnb.co.in
bo6094@
pnb.co.in
bo6139@
pnb.co.in
bo6201@
pnb.co.in
bo6143@
pnb.co.in
bo6092@
pnb.co.in
bo6093@
pnb.co.in
nil

-

N.A.

PUNBO609300

01826-262722

nil

PUNB0018500

nil

0181-2260674

nil

PUNB0023300

nil

0181-2282302

nil

PUNB0023400

nil

0181-5084878

nil

PUNB0023500

nil

0181-2290674

nil

PUNB0024200

bo0258@ 01822-236485
pnb.co.in
nil
0181-2782038

nil

PUNB0025800

nil

PUNB0026000

nil

01821-220182

nil

PUNB0035800

bo0383@ 01824-263811
pnb.co.in
nil
01826-222521

nil

PUNB0038300

nil

PUNB0038400

PUNB0354400
PUNB0354800
PUNBINB PUNB0355300
BJJB
PUNBINB PUNB0355400
BJPB
PUNB0355500
PUNB0355900
PUNB0356000
PUNB0357000
PUNB0358600
PUNB0358800
PUNB0390600
PUNB0390900
PUNB0395200
PUNB0395300
PUNB0406400
PUNB0406600
PUNB0407900
PUNB0408700
PUNB0408900
PUNB0411000
PUNB0414400
PUNB0414800
PUNB0415700
PUNB0416200
PUNB0419000
PUNB0443400
PUNB0446300
PUNB0447500
PUNB0454900
-

-

PUNBO600900

-

N.A.

PUNBO609400

-

N.A.

PUNBO613900

-

N.A.

PUNBO620100

-

N.A.

PUNBO614300

-

N.A.

PUNBO609200

2438 JALANDHAR
2439 JALANDHAR
2440 JALANDHAR
2441 JALANDHAR
2442 JALANDHAR
2443 JALANDHAR
2444 JALANDHAR
2445 JALANDHAR
2446 JALANDHAR
2447 JALANDHAR
2448 JALANDHAR
2449 JALANDHAR
2450 JALANDHAR
2451 JALANDHAR
2452 JALANDHAR
2453 JALANDHAR
2454 JALANDHAR
2455 JALANDHAR
2456 JALANDHAR
2457 JALANDHAR
2458 JALANDHAR
2459 JALANDHAR
2460 JALANDHAR
2461 JALANDHAR
2462 JALANDHAR
2463 JALANDHAR
2464 JALANDHAR
2465 JALANDHAR
2466 JALANDHAR
2467 JALANDHAR
2468 JALANDHAR
2469 JALANDHAR
2470 JALANDHAR
2471 JALANDHAR
2472 JALANDHAR
2473 JALANDHAR
2474 JALANDHAR
2475 JALANDHAR
2476 JALANDHAR
2477 JALANDHAR
2478 JALANDHAR
2479 JALANDHAR
2480 JALANDHAR
2481 JALANDHAR
2482 JALANDHAR
2483 JALANDHAR

TALWANDI
CHAUDHRIAN
JALANDAR
BASTI NAU
JALANDAR
LADOWALI
JALANDAR NEW
GRAIN MARKET
LOHIAN KHAS

DISTT
KAPURTH
JALANDHA
R CITY
JALANDHA
R CITY
JALANDHA
R CITY
V&PO
LOHIAN
LAMBRA
V&PO
LABRA
MALSIAN
MALSIAN
(JALANDH
MEHATPUR
V&PO
MEHATPU
KANG SAHABU V&PO
KANG
NURMAHAL
NURMAHA
L 141309
PHAGWARA
DISTT
BANGA ROAD
KAPURTH
REHANA
DISTT
JATTAN
KAPURTH
SAMRAI
V&PO
SAMRAI
SARIH
V&PO
SARIH
RUPEWAL
V&PO
CHOWK
RUPEWAL
ADAMPUR
V&PO
DOABA
ADAMPUR
BUSSOWAL
DISTT
KAPURTH
BINPALKE
V&PO
BINPALKE BALER KHAN
DISTT
PUR
KAPURTH
BEGOWAL
DISTT
NADALA ROAD KAPURTH
JALANDAR DAV JALANDHA
COLLEGE
R CITY
JALANDAR G N JALANDHA
NAGAR
R CITY
DHALIWAL BET DISTT
KAPURTH
JALANDAR
JALANDHA
DEFENCE
R CITY
JALANDHAR
JALANDHA
TANDA ROAD
R CITY
PHAGWARA
DISTT
NEHRU NAGAR KAPURTH
GAKHAL
V&PO
GAKHAL JALANDHAR
JALANDHA
R.C.C.
R CITY
HERAN
V&PO
HERAN
HARIPUR
V&PO
HARIPURJALANDAR N
JALANDHA
JAWAHARNG
R CITY
JALANDAR
JALANDHA
RAMA MANDI
R CANTT
JALANDAR M H JALANDHA
GATE
R CITY
JALANDAR
JALANDHA
S.UDHAM
R CITY
JALANDAR
JALANDHA
KISHAN PURA
R CITY
JAGPAL PUR
DISTT
KAPURTH
JALANDHA
JALANDAR
PREET NAGAR R CITY
JALANDAR
JALANDHA
FOCAL POINT
R CITY
KOTLI THAN
V&PO
SINGH
KOTLI
KULLAR
V&PO
KULLAR
DEEPANWALI
DISTT
KAPURTH
MATHADA
V&PO
KALAN
MATHADA
MAKSUDPUR
DISTT
KAPURTH
MALLIAN KALAN V&PO
MALLIAN
DUDWANDI
DISTT
KAPURTH
PASLA
V&PO
PASLA

144606

PUNJAB

473 01828-251042

nil

01828-251042

nil

PUNB0047300

144001

PUNJAB

703 0181-2254531

nil

0181-2251109

nil

PUNB0070300

144001

PUNJAB

0181-2242674

nil

PUNB0071300

PUNJAB

713 0181-2242674,
2456373
720 0181-5093348

nil

144001

nil

0181-2255473

nil

PUNB0072000

144629

PUNJAB

752 01821-276238

nil

nil

nil

PUNB0075200

144026

PUNJAB

753 0181-2790096

nil

nil

nil

PUNB0075300

144701

PUNJAB

01821-272658

nil

PUNB0077200

PUNJAB

772 01821-271258,
271658, 272658
773 01821-250038

nil

141315

nil

nil

nil

PUNB0077300

143406

PUNJAB

795 01821-255316

nil

nil

nil

PUNB0079500

141309

PUNJAB

nil

01826-242146

nil

PUNB0080100

144001

PUNJAB

801 01826-242023,
242146
820 01824-224108

nil

PUNB0082000

144401

PUNJAB

832 01824-242035

bo0820@ 01824-260579
pnb.co.in
nil
01824-242035

nil

PUNB0083200

141302

PUNJAB

850 01826-275159

nil

nil

nil

PUNB0085000

141317

PUNJAB

857 01821-247210

nil

nil

nil

PUNB0085700

144701

PUNJAB

940 01821-271268

nil

nil

nil

PUNB0094000

144102

PUNJAB

0181-2753431

nil

PUNB0098000

PUNJAB

980 0181-2753431
2753264
1077 01828-256104

nil

144626

nil

nil

nil

PUNB0107700

144201

PUNJAB

1265 0181-2722084

nil

nil

nil

PUNB0126500

144601

PUNJAB

1302 01822-257219

nil

1822-257219

nil

PUNB0130200

144621

PUNJAB

1310 01822-248152

nil

01822-248152

nil

PUNB0131000

144001

PUNJAB

0181-2472372

nil

PUNB0134400

144001

PUNJAB

1344 0181nil
2255715,2472372
1463 0181-22272420
nil

0181-2442087

nil

PUNB0146300

144804

PUNJAB

1523 01822-267090

nil

nil

nil

PUNB0152300

144001

PUNJAB

1549 0181-2225446

nil

0181-2225446

nil

PUNB0154900

144001

PUNJAB

1796 0181-2458071

nil

nil

nil

PUNB0179600

144001

PUNJAB

1816 01824-260396

nil

PUNB0181600

144002

PUNJAB

1933 0181-2639329

bo1816@ 01824-220053
pnb.co.in
nil
0181-2639329

144001

PUNJAB

1978 0181-2240067

nil

144630

PUNJAB

2001 01821-257699

nil

141315

PUNJAB

2008 01821-249230

nil

144001

PUNJAB

2201

144001

PUNJAB

144001

PUNJAB

144001
144001

nil

PUNB0193300

1812455067 nil

PUNB0197800

nil

nil

PUNB0200100

nil

nil

PUNB0200800

1812277797 nil

1812441787 nil

PUNB0220100

2205

1812412518 nil

1812412081 nil

PUNB0220500

2217

1812281271 nil

1812401336 nil

PUNB0221700

PUNJAB

2221

1812227648 nil

1812230732 nil

PUNB0222100

PUNJAB

2227

1815013340 nil

1812641588 nil

PUNB0222700

144401

PUNJAB

2229 01824-244023

nil

nil

PUNB0222900

144001

PUNJAB

0181-2242913

nil

PUNB0223100

nil

144001

PUNJAB

2231 0181-2242913,
nil
2455282
2272
1815084465 nil

1812602323 nil

PUNB0227200

144001

PUNJAB

2316 0181-2770901

nil

nil

nil

PUNB0231600

144625

PUNJAB

2320 01821-244227

nil

nil

nil

PUNB0232000

144626

PUNJAB

2437 01828-222974

nil

nil

nil

PUNB0243700

144409

PUNJAB

2505 01826-237094

nil

nil

nil

PUNB0250500

144624

PUNJAB

2529 01822-242286

nil

01822-242286

nil

PUNB0252900

148104

PUNJAB

2537 01821-240242

nil

nil

nil

PUNB0253700

144626

PUNJAB

2557 01828-257166

nil

01828-257166

nil

PUNB0255700

141307

PUNJAB

2902 01826-231751

nil

nil

nil

PUNB0290200

2484 JALANDHAR
2485 JALANDHAR
2486 JALANDHAR
2487 JALANDHAR
2488 JALANDHAR
2489 JALANDHAR
2490 JALANDHAR
2491 JALANDHAR
2492 JALANDHAR
2493 JALANDHAR
2494 JALANDHAR
2495 JALANDHAR
2496 JALANDHAR
2497 JALANDHAR
2498 JALANDHAR
2499 JALANDHAR
2500 JALANDHAR
2501 JALANDHAR
2502 JALANDHAR
2503 JALANDHAR
2504 JALANDHAR
2505 JALANDHAR
2506 JALANDHAR
2507 JALANDHAR
2508 JALANDHAR
2509 JALANDHAR
2510 JALANDHAR
2511 JALANDHAR
2512 JALANDHAR
2513 JALANDHAR
2514 JALANDHAR
2515 JALANDHAR
2516 JALANDHAR
2517 JALANDHAR
2518 JALANDHAR
2519 JALANDHAR
2520 JALANDHAR
2521 JALANDHAR
2522 JALANDHAR
2523 JALANDHAR
2524 JALANDHAR
2525 JALANDHAR
2526 JALANDHAR
2527 JALANDHAR
2528 JALANDHAR
2529 JALANDHAR

JALANDAR
JALANDHA
DANSH MANDIR R CITY
JALANDHAR IBB JALANDHA
R CITY
SULTANPUR
DISTT
LODHI
KAPURTH
SHAIKHUPUR
DISTT
KAPURTH
TIBBA
DISTT
KAPURTH
UGGI
V&PO
UGGI
BHANDALBET
DISTT
KAPURTH
BEGOWAL
DISTT
TANDA ROAD
KAPURTH
DHILWAN
DISTT
KAPURTH
KALA SANGHIAN DISTT
KAPURTH
KAPURTHLA
DISTT
SULTNPUR
KAPURTH
MANIK WAHID
DISTT
KAPURTH
PHAGWARA
DISTT
RAILWAY ROAD KAPURTH
RAMGARH
DISTT
KAPURTH
SIDHWAN DONA DISTT
KAPURTH
ALAWALPUR
V&PO
ALAWALP
ATTA (GORAYA) GORAYA 144409
BHATNURA
V&PO
JADIAN
BHATNUR
JANDIALA
NURMAHA
L ROADJALANDHAR GT JALANDHA
ROAD
R CITY
JALANDHAR
JALANDHA
NAKODAR ROAD R CITY
JALANDHAR
JALANDHA
OLD RAILWAY
R CITY
KARTARPUR GT
-DOROAD
NAKODAR ADA NAKODAR
MEHTPUR
141310
PHILLAUR
PHILLAUR
GRAIN MARKET 144410
TALWANDI
V&PO
MADHO
TALWANDI
JALANDHAR
JALANDHA
SPL.SME
R CITY
JALANDHAR
JALANDHA
KMV COLLEGE R CITY
NADALADISTT
GURUNANAK
KAPURTH
JALANDHAR
JALANDHA
URBAN ESTATE, R CITY
JALANDAR
JALANDHA
KAPURTHALA
R CITY
JALANDHAR,
BANK
BANK ENCLAVE, ENCLAVE,
APRA
KAPURTHALA
CANTT AREA
JALANDHAR,
GULAB DEVI
VPO BILGA,
S.R.T. DAV DAV
JALANDHAR,
SGL
JALANDHAR,
MASTER K.L.
PHAGWARA,
GURU RAVI
JALANDHAR,
HANS RAJ
SHAHKOT,
MANDI
VPO SHANKER,
SHREE BHAI
BHOLATH

KAPURTH
ALA
GULAB
DEVI
VPO
BILGA,
GARHA
ROAD,
DEEP
NAGAR,
GURU
RAVI DASS
HMV
COLLEGE,
JAWAHAR
MARKET,
VPO:
SHANKER
VPO
BHOLATH,
JALANDHAR,
BABA
BABA MOHAN
MOHAN
CHAHERU
VPO
CHAHERU,
JALANDHAR,
URBAN
URBAN ESTATE ESTATE

144001

PUNJAB

144001

PUNJAB
PUNJAB

2991 0181-5084463,
2253988, 5084463
2999 01812221171,2224021,
3123 01828-222074

144626
144601

nil

bo2999@ 0181-2224244
pnb.co.in
nil
01828-222074

nil

PUNBINB PUNB0299900
BJCL
nil
PUNB0312300

nil

PUNB0299100

PUNJAB

3131 01822-232207

nil

01822-232207

nil

PUNB0313100

144628

PUNJAB

3304 01828-252173

nil

nil

nil

PUNB0330400

144623

PUNJAB

3354 01821-242226

nil

nil

nil

PUNB0335400

144804

PUNJAB

3488 01822-252221

nil

nil

nil

PUNB0348800

144621

PUNJAB

3489 01822-248129

nil

nil

nil

PUNB0348900

144804

PUNJAB

3490 01822-273524

nil

nil

nil

PUNB0349000

144623

PUNJAB

3491 01822-258230

nil

01822-258230

nil

PUNB0349100

144601

PUNJAB

3492 01822-231315

bo3492@ 01822-231315
pnb.co.in
nil
nil

nil

PUNB0349200

nil

PUNB0349300

144401

PUNJAB

3493 01824-256027

144001

PUNJAB

3494 01824-260570

140202

PUNJAB

144625

PUNJAB

144301
144409

nil

PUNB0349400

3495 01822-245238

bo3494@ 01824-260570
pnb.co.in
nil
nil

nil

PUNB0349500

3496 01822-254205

nil

nil

nil

PUNB0349600

PUNJAB

3497 0181-2715021

nil

nil

nil

PUNB0349700

PUNJAB

3498 01826-263126

nil

01826-262157

nil

PUNB0349800

144001

PUNJAB

3507 0181-2728010

nil

nil

nil

PUNB0350700

141303

PUNJAB

3509 01826-275146

nil

nil

nil

PUNB0350900

144001

PUNJAB

0181-2222886

nil

PUNB0351100

PUNJAB

144001

PUNJAB

3511 0181-2452207,
2225075
3512 0181-2453943
2230421
3513 01812223781,2223083,
3514 0181-2780402

nil

144001

144801

PUNJAB

141310

PUNJAB

144410
144625

nil

nil

PUNB0351200

nil

0181-2457443

nil

PUNB0351300

nil

0181-2782002

nil

PUNB0351400

nil

nil

nil

PUNB0351800

PUNJAB

3518 01821-220283
250038
3522 01826-222576

nil

nil

nil

PUNB0352200

PUNJAB

3524 01821-270237

nil

nil

nil

PUNB0352400

144001

PUNJAB

0181-5081875

nil

PUNB0389200

PUNJAB

nil

0181 5093349

nil

PUNB0392000

144620

PUNJAB

3892 0181-5081875
2294437
3920 0181-2291491
5093349
4092 01822-271760

nil

144001

nil

nil

nil

PUNB0409200

144001

PUNJAB

nil

0181-2480664

nil

PUNB0411200

144001

PUNJAB

nil

0181-2651422

nil

PUNB0413000

nil

nil

nil

PUNB0451300

PUNJAB

4112 0181-2482356
2480664
4130 0181-2651914,
2651422
4513 0181-2680654

PUNJAB

4573

144601

PUNJAB

144008

PUNJAB

4697 01822-230793,
9876712363
4699 0181-2252097

144036

PUNJAB

4704 01826-245822

144022

PUNJAB

4705 0181-2480300

144005

PUNJAB

4708 0181-2265593

144401

PUNJAB

4709 01824-228471

144008

PUNJAB

4710 0181-2254913

144702

PUNJAB

4711 01821-260377

144042

PUNJAB

4713 01821-246300

144003

-

PUNJAB

4714 01822-244033

144014

PUNJAB

4844 0181-2600433

144402

PUNJAB

4942 01824 - 241315

144022

PUNJAB

4951 0181-2680674

PUNB0457300
bo4697@
pnb.co.in
bo4699@
pnb.co.in
bo4704@
pnb.co.in
bo4705@
pnb.co.in
bo4708@
pnb.co.in
bo4709@
pnb.co.in
bo4710@
pnb.co.in
bo4711@
pnb.co.in
bo4713@
pnb.co.in
bo4714@
pnb.co.in
bo4844@
pnb.co.in
bo4942@
pnb.co.in
bo4951@
pnb.co.in

01822- 230793

-

PUNB0469700

-

-

PUNBO469900

-

-

PUNB0470400

-

-

PUNBO470500

-

-

PUNB0470800

01824-271721

-

PUNB0470900

-

-

PUNBO471000

-

-

PUNB0471100

-

-

PUNB0471300

01822-244033

-

PUNBO471400

-

-

PUNB0484400

-

-

PUNBO494200

-

-

PUNBO495100

2530 JAMMU

ANANTNAG

2531 JAMMU

JAMMU TAWI

2532 JAMMU

2534 JAMMU

JAMMU JAIN
BAZAR
SRINAGAR
MAHARAJGANJ
ARNIA

2535 JAMMU

BARAMULLA

2536 JAMMU

BIJBEHARA

2537 JAMMU

BASOHLI

2538 JAMMU

HIRANAGAR

2533 JAMMU

ANANTNA
G
JAMMU
TAWI
JAMMU
JAIN
SRINAGAR
MAHARAJ
ARNIA
BARAMUL
LA
BIJBEHAR
A
BASOHLI

2540 JAMMU

HIRANAGA
R
JAMMU GANDHI JAMMU
NAGAR
GANDHI
KULGAM
KULGAM

2541 JAMMU

KATHUA

2539 JAMMU

2544 JAMMU

COLLEGE
ROAD,
JAMMU REHARI JAMMU
CHOWK
REHARI
NATIPORA
NATIPORA
, DISTT.
NAGROTA
NAGROTA

2545 JAMMU

PAMPORE

2546 JAMMU

RANBIRSINGHP RANBIRSI
URA
NGHPURA
SOPORE
SOPORE

2542 JAMMU
2543 JAMMU

2547 JAMMU
2548 JAMMU

PAMPORE

2550 JAMMU

SRINAGAR
BATMALOO
SRINAGAR
DALGATE
UDHAMPUR

2551 JAMMU

AKHNOOR

BATMALO
O
SRINAGAR
DALGATE
UDHAMPU
R
AKHNOOR

2552 JAMMU

JAMMU BAKSHI
NAGAR
BARI
BRAHMANA
GORDHI

JAMMU
BAKSHI
JAMMU
PATHANK
GORDHI

CHAMAL
VAS(BANIHAL)
JAMMU SHASTRI
NAGAR
GANGYAL

CHAMAL
VAS(BANI
JAMMU
SHASTRI
GANGYAL

2560 JAMMU

JAMMU
RAGHUNATH
JAMMU CANAL
ROAD
MANWAL

JAMMU
RAGHUNA
JAMMU
CANAL
MANWAL

2561 JAMMU

AGHORE

AGHORE

2562 JAMMU

LAKHANPUR

2563 JAMMU

SAMROLI

LAKHANP
UR
SAMROLI

2564 JAMMU
2565 JAMMU

SRINAGAR
AMIRA KADAL
DANNI

SRINAGAR
AMIR
DANNI

2566 JAMMU

BARMEEN

BARMEEN

2567 JAMMU

MATTAN

MATTAN

2568 JAMMU
2569 JAMMU

MAL MANDI
RAJOURI
CHAWALGAM

2570 JAMMU

JAMMU R.C.C.

2571 JAMMU

POONCH

MAL
MANDI
CHAWALG
AM
JAMMU
R.P.C.,
POONCH

2572 JAMMU

PHRISAL

PHRISAL

2573 JAMMU

SRINAGAR
BADAMI BAGH
SRINAGAR
ZADIBAL
SRINAGAR
JAWAHAR

SRINAGAR
BADAMI
SRINAGAR
ZADIBAL
SRINAGAR
JAWAHAR

2549 JAMMU

2553 JAMMU
2554 JAMMU
2555 JAMMU
2556 JAMMU
2557 JAMMU
2558 JAMMU
2559 JAMMU

2574 JAMMU
2575 JAMMU

181133

JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR

23 01932-222407

PUNBINB PUNB0022300
BJTS
PUNB0024000

437 0194-2477394

bo0023@ 0194-227502
pnb.co.in
bo0223@ 0191-2547307
pnb.co.in
bo0240@ 0191-2571960
pnb.co.in
0194-2477394

517 01923-272233

01923-272233

PUNB0051700

558 01952-234318

01923-234318

PUNB0055800

559 01932-234279

01932-234279

PUNB0055900

560 01921-251217

01921-251217

PUNB0056000

683 01922-274237

01922-274237

PUNB0068300

702 0191-2435189

bo0702@ 0191-2435392
pnb.co.in
01931-260228

PUNB0073900

223 0191-2547044
240 0191-2540967

739 01931-260228
744 01922-238509

PUNB02300

PUNB0043700

PUNB0070200

804 0194-2430780

bo0744@ 01922-234671
pnb.co.in
bo0794@ 0191-2543966
pnb.co.in
0194-2430780

PUNB0080400

806 0191-2673021

0191-2673104

PUNB0080600

828 01933-222212

01933-222212

PUNB0082800

837 01923-250246

01923-251204

PUNB0083700

865 01954-222921

01954-222921

PUNB0086500

884 0194-2477230

bo08884 0194-2477230
@pnb.co.i
bo0888@ 0194-2470414
pnb.co.in
bo0904@ 01992-270360
pnb.co.in
01924-252393

PUNB0088400

PUNB0098600

1197 0191-2582857

0191-2582857

PUNB0119700

1254 01923-220233

PUNB0125400

1340 01990-226026

bo1254@ 01923-220233
pnb.co.in
01990-226026

PUNB0134000

1445 01998-255390

01998-255390

PUNB0144500

01923-2437883

PUNB0146000

794 0191-2561545

888 0194-2471033
904 01992-270360
986 01924-252252

1460 0191-2437883
1910 0191-2480304

PUNB0074400
PUNB0079400

PUNB0088800
PUNB0090400

bo1910@ 0191-2480069
pnb.co.in
0191-2565552

PUNB0194800

2251 01990-222247

bo2219@ 0191-2543969
pnb.co.in
01990-222247

PUNB0225100

2252 0191-2624060

0191-2624060

PUNB0225200

2335 01922-285033

01922-285033

PUNB0233500

1948 0191-2565552
2219 0191-2543969

PUNB0191000

PUNB0221900

2384 01992-240019

01992-240019

PUNB0238400

2432 0194-2456449

bo2432@ 0194-2452649
pnb.co.in

2456

PUNBINB PUNB0243200
BSAK
PUNB0245600

2460

PUNB0246000

2503 01932-237242
2563 01962-263306

PUNB0250300
01962-263306

PUNB0256300

2749 0191-2548692

0191-2561087

PUNB0274900

2922 01965-220277

01965-220277

PUNB0292200

PUNB0311600

3124 0194-2427133

bo3116@ 0194-2466141
pnb.co.in
0194-2427133

PUNB0312400

3144 0194-2310402

0194-2310402

PUNB0314400

2697 01931-260228

PUNB0269700

2957
3116 0194-2466274

PUNB0295700

2576 JAMMU
2577 JAMMU

SRINAGAR
KHANAYAR
SANJI MOUR

2578 JAMMU

SHAMACHAK

2579 JAMMU

SHADIPORA

2580 JAMMU

THEIN

2581 JAMMU

THILLROWN

2582 JAMMU

DUMANA
RAIPUR
JAMMU NEHRU
MARKET
JAMMU PURANI
MANDI
MIRAN SAHB

2583 JAMMU
2584 JAMMU
2585 JAMMU
2586 JAMMU
2587 JAMMU
2588 JAMMU

REASI MAIN
BAZAR
BHADARWAH

2590 JAMMU

ANANTNAG
MATTAN ADDA
SRINAGAR
JAHANGIR
RAWALPURA

2591 JAMMU

JAMMU CANTT

2592 JAMMU

JAMMU TRIKUTA
NAGAR
SRINAGAR
CHINAR
SRINAGAR
REGIONAL
BSF PALOURA

2589 JAMMU

2593 JAMMU
2594 JAMMU
2595 JAMMU
2596 JAMMU
2597 JAMMU
2598 JAMMU
2599 JAMMU
2600 JAMMU
2601 JAMMU
2602 JAMMU
2603 JAMMU
2604 JAMMU
2605 JAMMU
2606 JAMMU
2607 JAMMU
2608 JAMMU
2609 JAMMU
2610 JAMMU
2611 JHANSI
2612 JHANSI
2613 JHANSI
2614 JHANSI
2615 JHANSI
2616 JHANSI
2617 JHANSI
2618 JHANSI
2619 JHANSI
2620 JHANSI
2621 JHANSI

CHHANNI
HIMMAT, JAMMU
LEH
*JANIPUR,
JAMMU
DURGA NAGAR,
BANTALAB
KUPWARA
SAMBA
(SSI/SME)
JAMMU BYEPASS
UDHAMPUR,
ARMY PUBLIC
BISHNAH

SRINAGAR
KHANAYA
SANJI
MOUR
SHAMACH
AK
SHADIPOR
A
THEIN
THILLROW
N
DUMANA
RAIPUR
JAMMU
NEHRU
JAMMU
PURANI
MIRAN
SAHB
REASI
MAIN
BHADARW
AH
ANANTNA
G MATTAN
SRINAGAR
JAHANGIR
RAWALPU
RA
JAMMU
CANTT
JAMMU
TRIKUTA
SRINAGAR
BADAMI
DAGA
HOUSE,
BSF
PALOURA,
15/01,
CENTRAL
MAIN
BAZAR,LE
MAIN
ROAD,
DURGA
NAGAR,

NEAR
INDUSTIAL
NEAR
SECTORARMY
PUBLIC
SPECIALIS
ED
KATRA
C/O
HOTEL
JAMMU, TALAB MANI
TILLO
BHAWAN,
JAMMU, DEWAN DEWAN
BADRINATH
BADRINAT
BARI BRAHMINA, ARMY
ARMY SCHOOL, SCHOOL,
GANDERBAL
DUDARHA
MA ROAD,
HANDWARA
MAIN
ROAD,
JHANSI CITY
MANIK
CHOWK,J
LALITPUR
NEAR
TUVAN
GARAUTHA
NEAR
TEHSIL,GA
JHANSI CANTT SADAR
BAZAR,
MADAWARA
DISTT.
LALITPUR
MEHRONI
DISTT.
LALITPUR
SAMTHAR
BLOCK &
TEHSILTALBEHAT
MAIN
ROAD,TAL
BANSI
BLOCKBAR,
KATERA
DISTT.
JHANSI
BANPUR
BLOCKBAR,

194101
180007
181123

184121
180011
182101
181132
182301
180002
180001
181133
191201
193221
284001
284403
284203
284001
284404
284405
284304
284126
284122
285121
284402

JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
JAMMU &
KASHMIR
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

3147 0194-2479945

0194-2479945

PUNB0314700

3172 01922-258037

01922-258037

PUNB0317200

3173 0191-2615222

0191-2615222

PUNB0317300

3176

PUNB0317600

3321

PUNB0332100

3323 01992-244421

01992-244421

PUNB0332300

3385 0191-2604213

0191-2604213

PUNB0338500

3386 0191-2453284

PUNB0338600

3387 0191-2543209

bo3386@ 0191-2439615
pnb.co.in
0191-2543209

PUNB0338700

3388 01923-263241

01923-263241

PUNB0338800

3389 01991-244154

01991-244154

PUNB0338900

3391 01997-244184

01997-244184

PUNB0339100

3393 01932-222283

01932-222283

PUNB0339300

3394 0194-2474723

0194-2459084

PUNB0339400

3769 0194-2433359

PUNB0376900

3932 0191-2452368

bo3769@ 0194-2433359
pnb.co.in
0191-2452368

PUNB0393200

3962 0191-2473391

0191-2473391

PUNB0396200

3965 0194-2465070

0194-2465070

PUNB0396500

4417 0194-2470080

0194-2483619

PUNB0441700

4440 0191-2584113

0191-2581350

PUNB0444000

4494 0191-2465533

0191-2460594

PUNB0449400

4566 01982-256277

PUNB0456600

4574 0191-2530010

PUNB0457400

4575 0191-2591260

PUNB0457500

4595
4596

PUNB0459600

4642 0191-2108809

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0464200

4752 01992-277089

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0475200

4801 01923-236088

bo4801@
pnb.co.in
bo4837@
pnb.co.in
bo4886@
pnb.co.in
bo6135@
pnb.co.in
bo6136@
pnb.co.in
bo6125@
pnb.co.in
bo6124@
pnb.co.in
bo0229@
pnb.co.in
bo0299@
pnb.co.in
N.A.

-

-

PUNB0480100

-

-

PUNBO483700

-

-

PUNBO488600

0191-2563676

N.A.

PUNBO613500

01923-222636

N.A.

PUNBO613600

0194-2416097

N.A.

PUNBO612500

-

N.A.

PUNBO612400

0510-2446295

N.A.

PUNB0022900

05176-272357

N.A.

PUNB0029900

4837 01991-233423
4886 0191-2501483
6135 0191-2563676
6136 01923-222636
6125 0194-2416097
6124 229 0510-2440638
299 05176-272221
665 05171-275732

N.A.

N.A.

PUNB0066500

N.A.

PUNB0070900

770 05172-230320

bo0709@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0077000

781 05172-250527

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0078100

862 05170-283432

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0086200

874 05175-232507

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0087400

955 05175-266021

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0095500

1097 05178-230086

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0109700

1130 05172-240193

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0113000

709 0510-2470257

2622 JHANSI
2623 JHANSI
2624 JHANSI
2625 JHANSI
2626 JHANSI
2627 JHANSI
2628 JHANSI
2629 JHANSI
2630 JHANSI
2631 JHANSI
2632 JHANSI
2633 JHANSI
2634 JHANSI
2635 JHANSI
2636 JHANSI
2637 JHANSI
2638 JHANSI
2639 JHANSI
2640 JHANSI
2641 JHANSI
2642 JHANSI
2643 JHANSI
2644 JHANSI
2645 JHANSI
2646 JHANSI
2647 JHANSI
2648 JHANSI
2649 JHANSI
2650 JODHPUR
2651 JODHPUR
2652 JODHPUR
2653 JODHPUR
2654 JODHPUR
2655 JODHPUR
2656 JODHPUR
2657 JODHPUR
2658 JODHPUR
2659 JODHPUR
2660 JODHPUR
2661 JODHPUR
2662 JODHPUR
2663 JODHPUR
2664 JODHPUR
2665 JODHPUR
2666 JODHPUR
2667 JODHPUR

BIJAULI

MAIN
ROAD
TODI FATEHPUR BLOCKGURSARAI
BIRDHA
DISTT.
LALITPUR
BAR
BLOCKBAR,
BANGRA
DISTT.
JHANSI
BAMORE
DISTT.
JHANSI
BABINA
BABINA
CANTT.
BARUWASAGAR DISTT.
JHANSI
GURSARAI
DISTT.
JHANSI
JHANSI FORT
KHANDE
RAO
JAKHORA
DISTT.
LALITPUR
JHANSI SIPRI
TANDON
BAZAR
ROAD,SIP
LOHAGARH
DISTT.
JHANSI
PO:MADO
KURETHA
RI,DISTT.
(MADORI)
BILLA
DISTT.
(GUGARWARA) LALITPUR
KHAILAR
DISTT.
JHANSI
REWAN
TEHSILMAURANIP
POONCH
BLOCK &
TEHSILPARICHHA
PARICHHA
THERMAL
POORA KALAN
DISTT.
LALITPUR
SAKRAR
BLOCKBANGRA,
JHANSI CITY
JOKHAN
JHOKAN BAGH BAGH,JHA
JHANSI CIVIL
108,CIVIL
LINES
LINES,JHA
MAURANIPUR
OPP.
GOVT.
NAGRA
NAGRA
JHANSI
MLB MEDICAL
MAHARANI
COLLEGE,
LAXMI BAI
WHITE TIGER
B.K.D.
DIVISION,
CHAURAH
MAHOBA
GANDHI
NAGAR,
ABUROAD
ABU
ROAD,
AJMER
KUTCHER
KUTCHERY
Y ROAD
BEAWAR
BEAWAR,
DISTT.
BHILWARA
BHOPAL
BHOPALGANG
GANJ,
JODHPUR M G H MGH
ROAD
ROAD,
KISHANGARH
KISHANGA
RH, DISTT.
SHEOGANJ
SHEOGAN
J, DISTT.
SIROHI
SIROHI,
DISTT.
UDAIPUR
UDAIPUR
PANCHSHEEL
PANCHSH
BALOTRA
BALOTRA,
DISTT.
BANSWARA
BANSWAR
A
BHUPALSAGAR BHUPAL
SAGAR,
DISTT.
CHITORGARH
PRATAPNAGAR CHITTORG
DUNGARPUR
DISTT.
DUNGARP
GHOSUNDA
DISTT.
CHITTORG
JHADOL
JHADOL,
DISTT.
JODHPUR
NEAR
RATNADA
BHATI
KOTDA
KOTDA,
DISTT.

284135
284203
284403
284123
284201
284202
284401
284201
284203
284001
284124
284001
285205
284202
284123
284129
284204
284303
284121
284126
284205
284001
284001
284204
284001
284128
284003
210427
307026

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
RAJASTHAN

305001 RAJASTHAN
305901 RAJASTHAN
311001 RAJASTHAN
342001 RAJASTHAN
305801 RAJASTHAN
307027 RAJASTHAN
RAJASTHAN
313001 RAJASTHAN
344022 RAJASTHAN
327001 RAJASTHAN
312001 RAJASTHAN
312001 RAJASTHAN
RAJASTHAN
312001 RAJASTHAN
313702 RAJASTHAN
342011 RAJASTHAN
RAJASTHAN

1147 0510-2720567

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0114700

1198 05874-32207

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0119800

1239 05834-44323

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0123900

1256 05832-24048

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0125600

1270 05178-222044

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0127000

1285 05171-252035

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0128500

1288 0510-2740021

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0128800

1321 0510-2735324

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0132100

1459 05171-220861

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0145900

1894 0510-2441862

bo1894@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0189400

N.A.

PUNB0221200

bo2223@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0222300

N.A.

PUNB0227400

2212 05836-36056
2223 0510-2441580
2274 05170-282365
2275 05171-221092

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0227500

2276 0510-2706426

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0227600

2325 05832-44414

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0232500

2476 05178-280065

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0247600

2924 05170-260018

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0292400

2935 0510-2782101

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0293500

2940 05175-287159

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0294000

3169 05178-240004

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0316900

3671 0510-2472708

bo3671@ N.A.
pnb.co.in
bo3672@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0367100

3672 0510-2440810
3673 05178-260246
3884 0517-2310944

bo3884@ N.A.
pnb.co.in

N.A.

PUNB0367200

N.A.

PUNB0367300

N.A.

4602 0510-2320780

PUNB0388400
PUNB0460200

4734 0510-2471913

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0473400

4797 05281-244726

-

05281-244726

-

PUNB0479700

2 02974222119,222758
8 01452431225,2423484
47 01462 -258303,
250303*
52 01482226219,230913*
232 02912627670,2625207*
288 01463-246937,
246967*
425 02976-220196

bo0002@
pnb.co.in
bo0008@
pnb.co.in
bo0047@
pnb.co.in
bo0052@
pnb.co.in
bo0232@
pnb.co.in
bo0288@
pnb.co.in
bo0425@
pnb.co.in
429 02972bo0429@
224132,222166
pnb.co.in
pnbpmudr
458 02942424933,2522118* @darainfo
551 02988-220123*
bo0551@
pnb.co.in
556 02962bo0556@
248358,247985*
pnb.co.in
557 01476-224228
bo0557@
pnb.co.in
579 01472bo0579@
241275,241120
pnb.co.in
623 02964-232487
bo0623@
pnb.co.in
673 01472-227032
bo0673@
pnb.co.in
707 02959-222235
bo0707@
pnb.co.in
pnbrcjodh
712 02912515589,2513327* pur@saty
749 02958-256449
bo0749@
pnb.co.in

PUNB0000200
PUNB0000800
PUNB0004700
PUNBINB PUNB0005200
BBBG
PUNB0023200
PUNB0028800
PUNB0042500
PUNB0042900
PUNBINB PUNB0045800
BUDP
PUNB0055100
PUNBINB PUNB0055600
BBKB
PUNB0055700
PUNB0057900
PUNB0062300
PUNB0067300
PUNB0070700
PUNBINB PUNB0071200
BJRC
PUNB0074900

2668 JODHPUR

PIPAR CITY

2669 JODHPUR

PUSHKAR

2670 JODHPUR

FATEHNAGAR
SANWAR
BHILWARA
SANGAN.GATE
AJMER RMGANJ
BAZAR
JODHPUR
CHOPASANI
KARKERI

2671 JODHPUR
2672 JODHPUR
2673 JODHPUR
2674 JODHPUR
2675 JODHPUR
2676 JODHPUR
2677 JODHPUR

JODHPUR
SHASTRI NAGAR
MANPUR

2678 JODHPUR

JODHPUR
CHOPSANI
BADLIPARA

2679 JODHPUR

ABAPURA

2680 JODHPUR

UNDOO

2681 JODHPUR

GAGARIYA

2682 JODHPUR

SUHAGPURA

2683 JODHPUR
2684 JODHPUR

RAJGARH
(CHITTORGARH)
BHAISARA

2685 JODHPUR

KHARA

2686 JODHPUR

MALWA KA
CHORA
SAM

2687 JODHPUR
2688 JODHPUR
2689 JODHPUR
2690 JODHPUR
2691 JODHPUR
2692 JODHPUR
2693 JODHPUR
2694 JODHPUR
2695 JODHPUR
2696 JODHPUR
2697 JODHPUR

UDAIPUR
KALAJIGORAJI
AJMER FS RD
SKR COLONY
DIDWANA
NAGAURI GT
LALASARI
PALI MARAWR
LAKSHMI
UDAIPUR
CHETAK CIRCLE
PIPALI KA
BARIYA
AJMER CINEMA
ROAD
BAGORE

2699 JODHPUR

BHILWARA
NAGORI
CHITTORGRH
SADAR BAZAR
JASMA

2700 JODHPUR

SAWA

2701 JODHPUR

SINGHPUR

2702 JODHPUR

ASAWARA

2703 JODHPUR
2704 JODHPUR

JODHPUR
MADHUBAN
PRATAPGARH

2705 JODHPUR

JAISELMER

2706 JODHPUR

BARMER

2707 JODHPUR

RAJASMAND

2708 JODHPUR

2711 JODHPUR

AJMER ASHA
GANJ
SARDAR
SCHOOL,BHERU
JODHPUR 32
WING
AJMER NAGRA

2712 JODHPUR

FALNA

2713 JODHPUR

BHINMAL

2698 JODHPUR

2709 JODHPUR
2710 JODHPUR

PIPAR
CITY,
PUSHKAR,
DISTT.
MAIN
CHOURAH
NEHRU
ROAD,
RAM GANJ
BAZAR,
CHOPASA
NI ROAD,
KARKERI,
DISTT.
SHASTRI
NAGAR,
TEHSIL
JHADOL,
CHOPASA
NI
BADLIPAR
A, DISTT,
ABAPURA,
DISTT.
TEHSIL
SHIV,
DISTT.
BARMER
SUHAGPU
RA, DISTT.
VIA BASSI,
TEHSIL
BHAINSRA
, DISTT.
KHARA,
DISTT.
MALWA KA
CHORA,
SAM,
DISTT.
MAHARAJ
A APTT., 8,
FY SAGAR,
AJMER
DISTT.
NAGAUR
VIA
DIDWANA,
AHINSA
COMPLEX,
UDAIPUR
CHETAK
TEHSIL
BHIM,
CINEMA
ROAD,
BAGHORE,
DISTT.
NAGORI
GARDEN,
DISTT.
CHITTORG
DISTT.
CHITTORG
SAWA,
DISTT.
SINGHPUR
, DISTT.
TEHSIL
BHADESH
MADHUBA
N CHOWK,
PRATAPG
ARH,
SHIV
ROAD,
BARMER
RAJSAMA
ND, DISTT.
SS
MEDICAL
SARDAR
SHS
32 WING
AIR
NAGRA,
DISTT,.
COLLEGE
ROAD,
PRITHVI
PLAZA,

342601 RAJASTHAN
305022 RAJASTHAN

824 02930233032,233017
825 0145-2772027

313205 RAJASTHAN

897 02955-220074

311001 RAJASTHAN
305001 RAJASTHAN
342003 RAJASTHAN
305819 RAJASTHAN
342003 RAJASTHAN
303508 RAJASTHAN
342008 RAJASTHAN

908 01482220160,227277
963 0145-2691799,
2691908*
1131 02912613903,2625527*
1393 01497-229128
1497 02912433816,2645816
2262 ----

RAJASTHAN

2264 02912753596,2752634*
2616 ----

RAJASTHAN

2617 02962-267656

RAJASTHAN

2620 02987 264824pp

RAJASTHAN

2621 02982-24233PP

312207 RAJASTHAN

2622 01478-265655

312022 RAJASTHAN

2623 01474-223447

RAJASTHAN
343029 RAJASTHAN
RAJASTHAN
RAJASTHAN
313001 RAJASTHAN

2631 ---2632 02979 233177pp
2640 ---2840 03014-274351

305001 RAJASTHAN

2973 02942422299,2421950
2974 0145-2600987

341303 RAJASTHAN

3545 01580-221847

341303 RAJASTHAN

3557 01580-235200

306401 RAJASTHAN

3562 02932250360,228328
3566 02942529175*,2526175
3571 01462 309261

313001 RAJASTHAN
RAJASTHAN
305001 RAJASTHAN
311402 RAJASTHAN
311001 RAJASTHAN

3573 0145-2620164*,
2429046
3574

312202 RAJASTHAN

3575 01482226598,238479*
3576 01472246045,240120*
3577 01476-282293

312613 RAJASTHAN

3579 01472-223028

312207 RAJASTHAN

3580 01476-229366

312602 RAJASTHAN

3581 01470-243278

312001 RAJASTHAN

342005 RAJASTHAN

3886 0291-2741294

312605 RAJASTHAN

3904 01478-222461

345001 RAJASTHAN

3905 02992-250421*

344001 RAJASTHAN

4065 02982-221618

RAJASTHAN

4091 02952-231300

305001 RAJASTHAN

4118 0145-2620164

342003 RAJASTHAN

4145 0291-2636960

342006 RAJASTHAN

4146 0291-2638361

305001 RAJASTHAN

4160 0145-2664062

306116 RAJASTHAN

4445 02938-234500

343029 RAJASTHAN

4474 02969-220741

bo0824@
pnb.co.in
bo0825@
pnb.co.in
bo0897@
pnb.co.in
bo0908@
pnb.co.in
bo0963@
pnb.co.in
pnbchopa
@datainfo
bo1393@
pnb.co.in
bo1497@
pnb.co.in
bo2262@
pnb.co.in
bo2264@
pnb.co.in
bo2616@
pnb.co.in
bo2617@
pnb.co.in
bo2620@
pnb.co.in
bo2621@
pnb.co.in
bo2622@
pnb.co.in
bo2623@
pnb.co.in
bo2631@
pnb.co.in
bo2632@
pnb.co.in
bo2640@
pnb.co.in
bo2840@
pnb.co.in
bo2973@
pnb.co.in
bo2974@
pnb.co.in
bo3545@
pnb.co.in
bo3557@
pnb.co.in
bo3562@
pnb.co.in
ccpnbudr
@yahoo.c
bo3571@
pnb.co.in
bo3573@
pnb.co.in
bo3574@
pnb.co.in
bo3575@
pnb.co.in
bo3576@
pnb.co.in
bo3577@
pnb.co.in
bo3579@
pnb.co.in
bo3580@
pnb.co.in
bo3581@
pnb.co.in
bo3886@
pnb.co.in
bo3904@
pnb.co.in
bo3905@
pnb.co.in
bo4065@
pnb.co.in
bo4091@
pnb.co.in
bo4118@
pnb.co.in
bo4145@
pnb.co.in
bo4146@
pnb.co.in
bo4160@
pnb.co.in
bo4445@
pnb.co.in
bo4474@
pnb.co.in

PUNB0082400
PUNB0082500
PUNB0089700
PUNB0090800
PUNB0096300
PUNBINB PUNB0113100
BJCA
PUNB0139300
PUNB0149700
PUNB0226200
PUNB0226400
PUNB0261600
PUNB0261700
PUNB0262000
PUNB0262100
PUNB0262200
PUNB0262300
PUNB0263100
PUNB0263200
PUNB0264000
PUNB0284000
PUNB0297300
PUNB0297400
PUNB0354500
PUNB0355700
PUNB0356200
PUNBINB PUNB0356600
BUCC
PUNB0357100
PUNB0357300
PUNB0357400
PUNB0357500
PUNB0357600
PUNB0357700
PUNB0357900
PUNB0358000
PUNB0358100
PUNB0388600
PUNB0390400
PUNB0390500
PUNB0406500
PUNB0409100
PUNB0411800
PUNB0414500
PUNB0414600
PUNB0416000
PUNB0444500
PUNB0447400

2714 JODHPUR
2715 JODHPUR
2716 JODHPUR
2717 JODHPUR
2718 JODHPUR
2719 KANPUR
2720 KANPUR

KISHANGARH
SSI
BHILWARA,
GANDHI NAGAR,
UDAIPUR, ST.
TERESA
BANSWARA
JODHPUR,
ARMY
FARRUKHABAD

2728 KANPUR

FATEHPUR,
CIVIL LINES
KANPUR
GANDHI NAGAR
KANPUR
GENERAL GANJ
KANPUR
HALSEY ROAD
KANPUR MALL
ROAD
KANPUR
MESTON ROAD
KANPUR
NAYAGANJ
KANPUR GUMTI
NO.5
ACHALGANJ

2729 KANPUR

BANDA

2730 KANPUR

BIGHAPUR

2731 KANPUR

BHAGWANTNAG
AR
JHINJHAK

2721 KANPUR
2722 KANPUR
2723 KANPUR
2724 KANPUR
2725 KANPUR
2726 KANPUR
2727 KANPUR

2732 KANPUR
2733 KANPUR
2734 KANPUR
2735 KANPUR
2736 KANPUR
2737 KANPUR

KANPUR
SWAROOP
KANPUR AZAD
NAGAR
KANPUR
KIDWAINAGAR
KAMALGANJ

2739 KANPUR

KANPUR PANDU
NAGAR
KANPUR DPTY
KA PARAO
SHAMSABAD

2740 KANPUR

REONA

2741 KANPUR

BANIPARA
MAHARAJ
KANPUR
GOVIND NAGAR
BIDHNU

2738 KANPUR

2742 KANPUR
2743 KANPUR
2744 KANPUR
2745 KANPUR
2746 KANPUR
2747 KANPUR

KANPUR
DWARKADHEES
KANPUR
JAGESWAR
INDAMAU

2751 KANPUR

KANPUR
BIRHANA ROAD
KANPUR
KRISHNA
KANPUR C
KIDWAI NAGAR
KANPUR
KARRAHI ROAD
NARWAL

2752 KANPUR

PREMPUR

2753 KANPUR
2754 KANPUR

KANPUR SRAI
MASWNPUR
SHEOLI

2755 KANPUR

UGU

2756 KANPUR

TAURA

2757 KANPUR

FATEHGARH

2748 KANPUR
2749 KANPUR
2750 KANPUR

2758 KANPUR

KANPUR R.C.C.

2759 KANPUR

KHAMOLI

G-46/47
INDUSTRI
GANDHI
NAGAR,
SAINT
TERESSA
BANSWAR
A SYNTEX
ARMY
CANTT.,
NEHRU
NAGAR,
MAHALLA
MAHAJIRI,
108/37,
P.ROAD,
48/230231,
74/44,
HALSEY
MALL
ROAD,KAN
38/105 'A' ,
MESTON
NAYA
GANJ,
119/564,
MAIN
VILL & P.O.
ACHALGA
CHAVNI,
BANDA
BIGHAPUR
DISTT.
BHAGWAN
T NAGAR
MAIN
ROAD,
7/111-B,
SWAROOP
3A/8, AZAD
NAGAR,
M/18,
KIDWAI
MAIN
MARKET,
117/H2/168,
89/331-A,
DEPUTY
BAZAR
KALAN,SH
VILL.
REONA,
BANSI
NIWADA,
124/C/240,
GOVIND
PANCHAY
AT
29/8-D,
DWARIKA
65, PAMIA
PURVA,
VILL. &
P.O.INDAM
59/29, PNB
HOUSE,
104/B-12,
GANDHI
128/K/598,
GAUSHAL
81/W-2,
VIVEK
VILL. &
P.O.NARW
VILL
PREMPUR,
11/15,
SARAIMAS
VILL &
P.O.SHEO
VILL &
P.O.UGU,
VILL &
P.O.TAUR
NEAR
FATEHGA
PNB
HOUSE,
VILL.
BANGARM

305801 RAJASTHAN

4511 01463-250026

311001 RAJASTHAN
313001 RAJASTHAN

4667 01482-247470,
01482-246471
4721 0294-2471153

327001 RAJASTHAN

4936 02962-257626

342011 RAJASTHAN

6152 0291-2512219

209625
212601
208012
208001
208001
208001
208001
208001
208012
209801
211001
229503
229502
209302
208002
208002
208011
209724
208005
208001
207503
209206
209383
208006
209211
208001
208002
229506
208001
208007
208011
208027
209401
208001
208017
209204
241504
209825
209625
208001
241501

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

169 0569-2225243
170 05180224810/224433
252 05122545634/2540195
253 05122313921/2318441
254 0512-2367165

bo4511@
pnb.co.in
bo4667@ pnb.co.in
bo4721@ pnb.co.in
-

PUNB0451100
-

bo6152@ pnb.co.in
N.A.
0562-226385
bo170@p N.A.
nb.co.in
bo252@p
nb.co.in
bo253@p N.A.
nb.co.in
bo254@p N.A.
nb.co.in
N.A.

255 05122311577/2314159/
256 0512-2367541
bo256@p
nb.co.in
257 0512bo257@p
2365148/2367216 nb.co.in
269 0512bo269@p
2216740/2230116 nb.co.in
525 0515-2895424
bo0525@
pnb.co.in
540 05192-224639
bo540@p
nb.co.in
589 05142-242310
bo0589@
pnb.co.in
590 05142-245624
bo0590@
pnb.co.in
701 05114-2234208
bo701@p
nb.co.in
727 0512bo727@p
2531561/2531523 nb.co.in
730 0512bo730@p
2561145/2563392 nb.co.in
731 0512bo731@p
2641108/2605997 nb.co.in
733 05692-251044
N.A.

PUNB0466700

-

PUNB0472100

-

PUNB0493600

N.A.

PUNBO615200

PUNBBF
NR
N.A

PUNB0016900
PUNB0017000

2540195 N.A

PUNB0025200

N.A

PUNB0025300

N.A

PUNB0025400

N.A

PUNB0025500

N.A.

N.A

PUNB0025600

N.A.

N.A

PUNB0025700

N.A.

N.A

PUNB0026900

N.A.

N.A

PUNB0052500

N.A.

N.A

PUNB0054000

N.A.

N.A

PUNB0058900

N.A.

N.A

PUNB0059000

N.A.

N.A

PUNB0070100

2531623 N.A

PUNB0072700

N.A.

N.A

PUNB0073000

N.A.

N.A

PUNB0073100

N.A.

N.A.

PUNB0073300

746 0512bo746@p N.A.
2297506/2215619 nb.co.in
747 0512-2341143
bo747@p N.A.
nb.co.in
863 05690-274243
N.A.
N.A.

N.A

PUNB0074600

N.A

PUNB0074700

N.A.

PUNB0086300

945 05115-231202

N.A.

N.A

PUNB0094500

957 05114-295412

N.A.

N.A

PUNB0095700

N.A.

N.A

PUNB0103500

N.A.

N.A

PUNB0123800

N.A.

N.A

PUNB0160700

N.A.

N.A

PUNB0162700

N.A.

N.A

PUNB0163600

N.A.

NA

PUNB0188200

N.A.

NA

PUNB0188400

N.A.

NA

PUNB0188600

N.A.

NA

PUNB0188900

N.A.

NA

PUNB0189000

N.A.

NA

PUNB0189100

N.A.

NA

PUNB0189200

N.A.

NA

PUNB0189300

N.A.

NA

PUNB0189600

bo945@p
nb.co.in
bo957@p
nb.co.in
1035 0512bo1035@
2651102/2650848 pnb.co.in
1238 0512-2732225
bo1238@
pnb.co.in
1607 0512-2360283
bo1607@
pnb.co.in
1627 0512-2560473
bo1627@
pnb.co.in
1636
bo1636@
pnb.co.in
1882 0512bo1882@
2312821/2312251 pnb.co.in
1884 0512-2403638
bo1884@
pnb.co.in
1886 0512bo1886@
2641169/2601976 pnb.co.in
1889 0512-2607278
bo1889@
pnb.co.in
1890 0512-2748212
bo1890@
pnb.co.in
1891 0512-2756201
bo1891@
pnb.co.in
1892 0512-2512654
bo1892@
pnb.co.in
1893 0511-225232
bo1893@
pnb.co.in
1896 05144-230302
bo1896@
pnb.co.in
1897 05142-282070
bo1897@
pnb.co.in
1934 05692-234613
N.A.

N.A.

NA

PUNB0189700

N.A.

N.A.

PUNB0193400

1977 0512N.A.
2362581/2312809
2088 05144-250146
bo2088@ N.A.
pnb.co.in

NA

PUNB0197700

NA

PUNB0208800

2760 KANPUR
2761 KANPUR

KANPUR
RAWATPUR
AURAS

2762 KANPUR

KULUAGADA

2763 KANPUR

KANPUR NIRALA
NAGAR
KANPUR PREM
NAGAR
KANPUR CIVIL
LINES
KANPUR
SHASTRI NAGAR
KANPUR PANKI
INDUSTRIAL
KANPUR
GWALTOLI
KANPUR
RAILBAZAR
KANPUR
JAWAHAR
KANPUR
COLONEL GANJ
KALIMITTI

2764 KANPUR
2765 KANPUR
2766 KANPUR
2767 KANPUR
2768 KANPUR
2769 KANPUR
2770 KANPUR
2771 KANPUR
2772 KANPUR
2773 KANPUR
2774 KANPUR

KANPUR UP
FIN.CORPORATI
ASRENDA

2775 KANPUR

ORAI

2776 KANPUR

KANPUR
CHAKERI
KANPUR ELGIN
MILLS
UNNAO

2777 KANPUR
2778 KANPUR
2779 KANPUR

116/K,
RAWATPU
VILL &
P.O.AURA
VILL. &
P.O.KULU
W-1/522,
SAKETNA
105/198,
PREM
15/54-B,
CIVIL
122/627-A,
SHASTRI
C-10,
SECTOR 1,
12/155,
GWALTOLI
320-D,
RAIL
107/172,
JAWAHAR
103/2A-1,
BAKAR
VILL. &
P.O.KALIMI
14/88,
UPFC
VILL.
BEHTA,
STATION
ROAD,
31,
PARDEVA
ELGIN
MILL
UNNAO

2802 KARNAL

UNNAO JAWAHR ATAL
NAGAR
BEHARI
GHATAMPUR
ASHOK
NAGAR,
KANPUR K-BLK 125/62, KGOBIND NAGAR BLOCK,
KANPUR
14/13,
M.G.ROAD
OPP.
KANPUR,
INDIAN AIR
I.A.F.CHAKERI
FORCE
AIT
KRISHI
UPAJ
KANPUR, ARMB 128/9,
"C"BLOCK,
HOUSE
BARRA-8
NO.SKANPUR
JAL SANSATHAN H.NO.118/0
KANPUR
8, KANPUR
SARAI MEERA
KAILASH
KANNAUJ
KUNJ,
KDA KANPUR
KDA,
MOTIJHEE
AKBARPUR
AKBARKP
(shited from
UR MATI
17,
PUKHRAYAN
(shifted from
RAJENDR
KANPUR,
128/1/190
YASHODA
B,
KANPUR,
BO
JUHARI DEVI
JUHARI
KANPUR, VIKAS BO VIKAS
BHAWAN
BHAWAN,
KANPUR,
LABOUR
SARVODAYA
COMMISSI
ISMAILABAD
ISMAILABA
D
KAITHAL
AMBALA
ROAD,
KARNAL G T
KARNAL G
ROAD
T ROAD
KARNAL MODEL KARNAL
TOWN
MODEL
PANIPAT G T
PANIPAT G
ROAD
T ROAD
SHAHBAD
SHAHBAD
MARKAND
MARKANDA
SONEPAT
SONEPAT

2803 KARNAL

SAMALKHA

2804 KARNAL

SALWAN

SAMALKH
A
SALWAN

2805 KARNAL

BUTANA

BUTANA

2780 KANPUR
2781 KANPUR
2782 KANPUR
2783 KANPUR
2784 KANPUR
2785 KANPUR
2786 KANPUR
2787 KANPUR
2788 KANPUR
2789 KANPUR
2790 KANPUR
2791 KANPUR
2792 KANPUR
2793 KANPUR
2794 KANPUR
2795 KANPUR
2796 KARNAL
2797 KARNAL
2798 KARNAL
2799 KARNAL
2800 KARNAL
2801 KARNAL

208019

136129

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
HARYANA

136027

HARYANA

132001

HARYANA

241503
229503
208014
208012
208001
208001
208022
208001
208004
208012
208001
241504
208001
229821
285001
208007
208001
209801
209801
209206
208006
208001
208007
285201
208011
208027

209726
208002
209101
209111
208011
208004
208001
208005

2148 0512-2501618
2277 05143-235169
2287 0515-2895700
2302 05122641046/2605440
2308 05122546566/2548949
2324 05122304016/2331548
2326 05122237639/2237427
2336 05122691039/2692193
2340 05122531052/2537082
2345 0512-2320458
2349 05122544225/2543083
2378 0512-2548174
2474 05144-234151
2757 0512-2530852
2783
2802 05162252583/252945
2863 05122401300/2453431/
2893 0512-2530237
3355 05152827005/2820414
3679
3686 05115-271224
3687 05122650337/2674810
3689 0512-2368588
4419 0512-2406590
4506 05162-233369
4546

4640 N.A.

HARYANA

131001

HARYANA

132103

HARYANA

N.A.

4874

PUNB0227700

N.A.

NA

PUNB0228700

N.A.

NA

PUNB0230200

N.A.

NA

PUNB0230800

N.A.

NA

PUNB0232400

N.A.

NA

PUNB0232600

N.A.

NA

PUNB0233600

N.A.

NA

PUNB0234000

N.A.

NA

PUNB0234500

N.A.

NA

PUNB0234900

N.A.

NA

PUNB0237800

N.A.

NA

PUNB0247400

N.A.

NA

PUNB0275700

N.A.

NA

PUNB0278300

NA

PUNB0280200

N.A.

N.A.

2402470 PUNBINB PUNB0286300
BKNC
NA
PUNB0289300
2827005 NA

PUNB0335500

N.A.

NA

PUNB0367900

N.A.

NA

PUNB0368600

N.A.

NA

PUNB0368700

N.A.

NA

PUNB0368900

N.A.

NA

PUNB0441900

N.A.

NA

PUNB0450600
PUNB0454600

N.A.

N.A.

PUNB0458700

N.A.

N.A.

PUNB0459100

N.A.

N.A.

PUNB0464000

N.A.

NA

PUNB0483400

N.A.

NA

PUNB0487400

NA

PUNB0487500

4945 0512-2312757

bo4875@ N.A.
pnb.co.in
-

-

PUNBO494500

4946 0512-2557756

-

-

-

PUNBO494600

-

-

N.A.

PUNBO612600

bo0215@
pnb.co.in
bo0248@
pnb.co.in
bo0259@
pnb.co.in
bo0286@
pnb.co.in
bo0377@
pnb.co.in
bo422@p
nb.co.in
bo0434@
pnb.co.in
bo0443@
pnb.co.in

01744-252048

4875 0512-2531759

6126 0512-2223280
215 01744-250048,

585 01263-287022

136135

PUNB0214800

NA

PUNB0458600
N.A.

4834

HARYANA

HARYANA
HARYANA

NA

N.A.

N.A.

4591

HARYANA

132001

N.A.

4586 0512-2683698
4587 0512-2557872

248 01746222903,223509
259 01842250261,2272304,
286 01842265684,2266348,
377 01802649180,2632531,
422 01744242376,240034
434 01302243149,2240970,
443 01802570247,2572147
474 01749-285572

132103

bo2148@
pnb.co.in
bo2277@
pnb.co.in
bo2287@
pnb.co.in
bo2302@
pnb.co.in
bo2308@
pnb.co.in
bo2324@
pnb.co.in
bo2326@
pnb.co.in
bo2336@
pnb.co.in
bo2340@
pnb.co.in
bo2345@
pnb.co.in
bo2349@
pnb.co.in
bo2378@
pnb.co.in
bo2474@
pnb.co.in
bo2757@
pnb.co.in
bo2783@
pnb.co.in
bo2802@
pnb.co.in
bo2863@
pnb.co.in
bo2893@
pnb.co.in
bo3366@
pnb.co.in
bo3679@
pnb.co.in
bo3686@
pnb.co.in
bo3687@
pnb.co.in
bo3689@
pnb.co.in
bo4419@
pnb.co.in
bo4506@
pnb.co.in

01746-223509

PUNB0021500
PUNB0024800
PUNBINB PUNB0025900
BKCB
PUNB0028600

01744-240085

PUNBINB PUNB0037700
BPGT
PUNB0042200

0130-2243206

PUNB0043400
PUNB0044300
PUNB0047400
PUNB0058500

2806 KARNAL

FARMANA

FARMANA

2807 KARNAL

FATEHPUR

2808 KARNAL

GANAUR

FATEHPU
R
GANAUR

2809 KARNAL

GOHANA

GOHANA

2810 KARNAL

JAKHOLI

JAKHOLI

2811 KARNAL

KUTAIL

KUTAIL

2812 KARNAL

KARNAL PREM
NAGAR
KAUL

KARNAL
PREM
KAUL

2813 KARNAL

136042

HARYANA

656

HARYANA

660 01746-270263

PUNB0066000

HARYANA

PUNB0066100

HARYANA

661 01302460072,2462272,
667 01263253014,252066
714 01746-258327

PUNB0071400

HARYANA

722 01748-257022

PUNB0072200

HARYANA
136047

1302545022

132001

HARYANA

745 0184-2290929

136021

HARYANA

797 01746-254561

PUNB0065600

PUNB0066700

bo0745@
pnb.co.in

PUNB0074500
PUNB0079700

2814 KARNAL

PEHOWA

PEHOWA

136128

HARYANA

2815 KARNAL

SIWAN

SIWAN

136033

HARYANA

817 01741223089,220070
849 01746-240737

2816 KARNAL

THANESAR

136118

HARYANA

873 01744-290105

2817 KARNAL

PANIPAT
CHOWK AMAR
RASOI

132103

HARYANA

2818 KARNAL

THANESA
R
PANIPAT
CHOWK A
RASOI

2819 KARNAL

AMIN

AMIN

136038

2820 KARNAL
2821 KARNAL

NANGAL KALAN NANGAL
KALAN
KOHAND
KOHAND

2822 KARNAL

CHAURA

2823 KARNAL

JYOTISAR

JYOTISAR

136119

HARYANA

1146 01744-239324

PUNB0114600

2824 KARNAL

BALU

BALU

136117

HARYANA

1212 01746-283135

PUNB0121200

2825 KARNAL

BARODA

BARODA

HARYANA

1229

PUNB0122900

2826 KARNAL

BALLA

BALLA

132040

HARYANA

1245 01749-275623

PUNB0124500

2827 KARNAL

BHAGAL

BHAGAL

136034

HARYANA

1249 01743-278535

PUNB0124900

2828 KARNAL
2829 KARNAL

BHANSWAL
KALAN
SAMORA

BHANSWA
LA KALAN
SAMORA

2830 KARNAL

CHARAO

CHARAO

2831 KARNAL

PANIPAT
NEW
SONEPAT
SECTOR
NAUNCH

131001

HARYANA

2833 KARNAL

PANIPAT NEW
SUBZI MANDI
SONEPAT
SECTOR 14
NAUNCH

136027

2834 KARNAL

NALVI

NALVI

2835 KARNAL

LADWA

LADWA

2836 KARNAL

GHARAUNDA

2837 KARNAL

KALRAM

GHARAUN
DA
KALRAM

2838 KARNAL

GUHLA

GUHLA

2839 KARNAL

GARHI BIRBAL

2840 KARNAL

KARNAL CLOCK
TOWER
PANIPAT
ASSANDH ROAD
SONEPAT
MODEL TOWN
REWARA

GARHI
BIRBAL
KARNAL
CLOCK
PANIPAT
ASSANDH
SONEPAT
MODEL
REWARA

DHANAURA
JAGIR
SIMLA

DHANAUR
A JAGIR
SIMLA

KHANPUR
KALAN
KATHURA

KHANPUR
KALAN
KATHURA

KHERI
SHARAFALI
KHANDRAI

KHERI
SHARAF LI
KHANDRAI

HARYANA

2327 01749-282033

PUNB0232700

2849 KARNAL

HARYANA

2352 01263-252359

PUNB0235200

2850 KARNAL

KHARINDWA

HARYANA

2371 01744-287033

PUNB0237100

AJRANA KALAN

KHARIND
WA
AJRANA
KALAN

136135

2851 KARNAL

136130

HARYANA

2496 01744-257710

PUNB0249800

2832 KARNAL

2841 KARNAL
2842 KARNAL
2843 KARNAL
2844 KARNAL
2845 KARNAL
2846 KARNAL
2847 KARNAL
2848 KARNAL

CHAURA

PUNB0081700
PUNB0084900

bo0873@ 01744-220952
pnb.co.in
903 0180bo0903@
2639640,2635281, pnb.co.in
925 0130-2370359

PUNB0092500

HARYANA

979 01744-254231

PUNB0097900

HARYANA

1049 0130-2370395

PUNB0104900

HARYANA

132114

bo0817@ 0174-220070
pnb.co.in

PUNB0087300
PUNB0090300

HARYANA

1060 01748-259050

PUNB0106000

HARYANA

1061 01748-251442

PUNB0106100

HARYANA

1327 01263-285218

PUNB0132700

HARYANA

1343 0184-2372052

PUNB0134300

132036

HARYANA

1432 0184--2290216

PUNB0143200

132103

HARYANA

PUNB0145600

HARYANA

1456 0180bo1456@
2664890,2664556 pnb.co.in
1457 0130-2233693
bo1457@
pnb.co.in
1464 01746-280081

PUNB0136400

136135

HARYANA

1611 01744-284144

PUNB0161100

136132

HARYANA

1647 01744-264151

PUNB0164700

HARYANA

1716 ###############

PUNB0171600

136117

HARYANA

1734 01746-266395

PUNB0173400

136035

HARYANA

1925 01743-221808

PUNB0192500

HARYANA

1930

PUNB0193000

132001

HARYANA

1950 0184-2255962

132103

HARYANA

131001

HARYANA

131001
132133
136117

184270034

PUNB0145700

HARYANA

bo1950@
pnb.co.in
1951 0180bo1951@
2653182,2659182 pnb.co.in
1952 0130-2246517,
bo1952@
pnb.co.in
2077 01263-275106

PUNB0207700

HARYANA

2096 0184-2398133

PUNB0209600

HARYANA

2108 01746-260567

PUNB0210800

HARYANA

2303 01263-283623

HARYANA

2305 01263-280022

PUNB0195000
PUNB0195100
PUNB0195200

PUNB0230300
bo0203@
pnb.co.in

PUNB0230500

2852 KARNAL

MOHANA

MOHANA

HARYANA

2507 0130-2555603

PUNB0250700

2853 KARNAL

MUNDLANA

HARYANA

2538 01263-278003

PUNB0253800

2854 KARNAL

MATHANA

MUNDLAN
A
MATHANA

HARYANA

2549 01744-282563

PUNB0254900

2855 KARNAL

NIGDU

NIGDU

HARYANA

2713 01745-267616

PUNB0271300

2856 KARNAL

PANIPAT TEHSIL PANIPAT
CAMP (SSI BR.) TEHSIL
PURKHAS
PURKHAS

132103

HARYANA

2857 KARNAL

HARYANA

2895 01802638865,2635891
2926 0130-2496060

PUNB0292600

2858 KARNAL

PIPLI

PIPLI

136118

HARYANA

2949 01744-230930

PUNB0294900

2859 KARNAL

SISANA

SISANA

HARYANA

3120 0130-2535011

PUNB0312000

2860 KARNAL

SIWAH

SIWAH

HARYANA

3138 0180-2575271

PUNB0313800

2861 KARNAL

SONEPAT CITY

131001

HARYANA

2862 KARNAL

SHAMGARH

3141 0130bo3141@
2245717,2261839 pnb.co.in
3162 01745-242823

PUNB0316200

2863 KARNAL

GHEER

2864 KARNAL

JUNDLA

SONEPAT
CITY
SHAMGAR
H
GHEER
PANCHAY
JUNDLA

2865 KARNAL

KIRMICH

KIRMICH

2866 KARNAL

SECTOR13,
KUNJPUR
A
NILOKHER
I RAILWAY
PADHA

2867 KARNAL

KARNAL
SECTOR 13
KUNJPURA

2868 KARNAL

NILOKHERI

2869 KARNAL

PADHA

2870 KARNAL

PANIPAT MANDI MANDI
PANIPAT
PANIPAT JATTAL PANIPAT
RD.(SSI BR.)
JATL
SONEPAT
SONEPAT
SUJAN SINGH
S S PARK
POPRAN
POPRAN

2871 KARNAL
2872 KARNAL
2873 KARNAL

2888 KARNAL

KALSANA
KURUSHE
NARWANA
ANAJ
RATGAL
PIPLI
KUNDLI
SPL.SSI
NAMASTE
Y CHOWK,
KARNAL
LIBERTY
KARNAL
SECTOR 7
TARORI,
DISTT.
SHAMBU
DAYAL
KAITHAL,
KARNAL
NISSING,D
ISTT.
PANIPAT KHADI KHADI
ASHRAM
ASHRAM,
KARNAL
KUNJPUR
A
KUNJPURA
PANIPAT RCC,
REGIONAL
COLLECTI
INDRI
INDRI

2889 KARNAL

PANIPAT IBB,

2890 KARNAL

KARNAL RCC

2874 KARNAL
2875 KARNAL
2876 KARNAL
2877 KARNAL
2878 KARNAL
2879 KARNAL
2880 KARNAL
2881 KARNAL
2882 KARNAL
2883 KARNAL
2884 KARNAL
2885 KARNAL
2886 KARNAL
2887 KARNAL

2891 KARNAL
2892 KARNAL
2893 KARNAL
2894 KARNAL
2895 KARNAL
2896 KARNAL
2897 KARNAL

KALSANA
KURUKSHETRA
PUNDRI
KAITHAL
RATGAL PIPLI
ROAD
KUNDLI SPL.SSI
BRANCH
KARNAL
NAMASTEY
KARNAL
RAILWAY ROAD
KARNAL
SECTOR 7
TARAORI (SSI
BR.)
SONEPAT
GOHANA ROAD
KAITHAL,
KARNAL ROAD
NISSING

PANIPAT

RCC
KARNAL
BABAIN
NIRANKAR
(SPL.AGR.
IMARKET,
KURUKSHETRA, JHANSA
JHANSA ROAD ROAD,
KURUKSHETRA, DHAND
GURUKUL
ROAD,
DEVI MANDIR
SD
RD., PANIPAT
MODERN
RAIPUR (BMIET) BMIET,
RAIPUR,
SANJAY
HYDERAB
CHOWK,
ADI GEN.
MADLAUDA,
NEW
NEW GRAIN
GRAIN

136131

HARYANA

PUNB0289500

PUNB0314100

HARYANA

3264 0184-2386739

PUNB0326400

HARYANA

3265 01745-274222

PUNB0326500

136119

HARYANA

3266 01744-273421

132001

HARYANA

3267 0184-2200371

PUNB0326600
bo3167@
pnb.co.in

PUNB0316700

HARYANA

3268 0184-2384325

PUNB0326800

HARYANA

3269 01745-246097

PUNB0326900

HARYANA

3270 01745-269202

PUNB0327000

HARYANA

3271 0180-2579685

PUNB0327100

132103

HARYANA
HARYANA

3272 0180bo3272@
2631644,2644306 pnb.co.in
3274 0130-2245709
bo3274@
pnb.co.in
3282 01749-283031

PUNB0327200

131001

HARYANA

PUNB0327400
PUNB0328200

136135

HARYANA

3284 01744-289032

PUNB0328400

136026

HARYANA

3285 01746-270243

PUNB0328500

136118

HARYANA

3287 01744-220560

PUNB0328700

3916 01302370169,2371169
3917 01842220838,2220510
3951 01842242666,2241882
4001 0184-2282212

PUNB0391600

HARYANA
132001

HARYANA

132001

HARYANA

132001

HARYANA
HARYANA

131001

HARYANA

136027

HARYANA
HARYANA

132103

HARYANA

132001

HARYANA

132103

HARYANA
HARYANA

bo3287@
pnb.co.in
bo3916@
pnb.co.in
bo3917@
pnb.co.in
bo3951@
pnb.co.in
bo4001@
pnb.co.in
4041 01745-242886,872 bo4041@
pnb.co.in
4061 0130-2246860
bo4061@
pnb.co.in
4072 01746-224167
bo4072@
pnb.co.in
4073 01745271379,270840
4088 0180-2664936
bo4088@
pnb.co.in
4137 0184-2230855
bo4137@
pnb.co.in
bo4153@
4153 01802631994,2631995 pnb.co.in
4176 0184-2382567

132103

HARYANA

132001

HARYANA

136156

HARYANA

4189 0180-2647513,515 bo4189@
pnb.co.in
4482 0184bo4482@
2260011,2251001 pnb.co.in
4571 01744-281793

136118

HARYANA

4672 01744-235900

125001

HARYANA

4673 01744-238360

132103

HARYANA

4677 0180-2640066

HARYANA
HARYANA

4678 0130-2218287,
2218973
4679 0180-2632408

HARYANA

4680 0180-2584269

132103

PUNB0391700
PUNB0395100
PUNB0400100
PUNB0404100
PUNB0406100
PUNB0407200
PUNB0407300
PUNB0408800
PUNB0413700
PUNB0415300
PUNB0417600
PUNBINB PUNB0418900
BPIB
PUNB0448200
PUNB0457100

bo4672@ N.A.
pnb.co.in
bo4673@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0467200

N.A.

PUNB0467300

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0467700

N.A.

PUNB0467800

N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0467900

N.A.

N.A.

PUNB0468000

2898 KARNAL

136132

HARYANA

4811 01746-242834

-

136156

HARYANA

4812 01746-226669

-

2900 KARNAL

SHAHBAD (M),
M.N.
M.N. COLLEGE COLLEGE,
KAITHAL (STFB) SPECIALIS
ED TRADE
DHAND
DHAND

HARYANA

4813 01746-250534

-

-

-

PUNB0481300

2901 KARNAL

KALAYAT

136117

HARYANA

4814 01746-260333

-

-

-

PUNB0481400

2902 KARNAL

136118

HARYANA

4815 01746-290504

-

-

132103

HARYANA

4926 0180-2668636

-

-

PUNBO492600

-

-

PUNBO492700

-

-

PUNBO493900

2899 KARNAL

2906 KARNAL

KURUKSHETRA,
RCC
PANIPAT, S.D.
VIDYA MANDIR,
UCHANA,
HARYANA
RAI, HSIDC IND.
AREA (SME)
ASSANDH

2907 KARNAL

BARHI

2908 KARNAL
2909 KASHIPUR

KARNAL,
SECTOR - 6
HALDWANI

2910 KASHIPUR

KASHIPUR

2911 KASHIPUR

RUDRAPUR

2912 KASHIPUR

RANIKHET

2913 KASHIPUR

ALMORA

2914 KASHIPUR

GULARBHOJ

2915 KASHIPUR

BERIA DAULAT

2916 KASHIPUR

BANA KHERA

2917 KASHIPUR

SHANTIPURI

2918 KASHIPUR

PITHORAGARH

2919 KASHIPUR

2921 KASHIPUR

NAINITAL BARA
BAZAR
HALDWANI,
RAILWAY BAZAR
HEMPUR

2922 KASHIPUR

NAINITAL

2923 KASHIPUR
2924 KASHIPUR

BILEKH
JALIKHAN
MARCHULA

2925 KASHIPUR

PADAM PURI

2926 KASHIPUR
2927 KASHIPUR

MAHAKALESHW
AR
RAM NAGAR

2928 KASHIPUR

BAZPUR

2929 KASHIPUR

PANTNAGAR

2930 KASHIPUR

KICHCHA

2931 KASHIPUR

KHATIMA

2932 KASHIPUR

JASPUR

2933 KASHIPUR

GADARPUR

2934 KASHIPUR
2935 KASHIPUR

KASHIPUR
AGRICULUTURE
BAGESHWAR

2936 KASHIPUR

CHAMPAWAT

2937 KOLKATA

KOLKATA
TOLLYGUNGE
KOLKATA
BALLYGUNGE
KOLKATA NEW
ALIPORE
KOLKATA
BHOWANIPUR
KOLKATA BARA
BAZAR
KOLKATA BRBB
ROAD
KOLKATA 31 CR
AVENUE

2903 KARNAL
2904 KARNAL
2905 KARNAL

2920 KASHIPUR

2938 KOLKATA
2939 KOLKATA
2940 KOLKATA
2941 KOLKATA
2942 KOLKATA
2943 KOLKATA

OPP. ANAJ
MANDI,
REGIONAL
COLLECTI
S.D. VIDYA
MANDIR,
HARYANA
TOURISM
BDPO
OFFICE,
ASSANDH,
DISTT.
VPO
BARHI SECTOR 6,
URBAN
NAINITAL
ROAD,
DISTT.
UDHAM
DISTT.
UDHAM
DISTT.
ALMORA
DISTT.
ALMORA
TEHSIL
GADARPU
DISTT.
UDHAM
TEHSIL
TAJPUR,
DISTT.
UDHAM
DISTT.
PITHORAG
DISTT.
NAINITAL
RAILWAY
BAZAR,
PO RTC,
BLOCK
MALL
ROAD,
PO KOTAR
VIA
PO
SHANKAR
DISTT.
NAINITAL
VIA
RANIKHET,
DISTT.
NAINITAL
MAIN
BAZAR,
DISTT.
UDHAM
DISTT.
UDHAM
DISTT.
UDHAM
THANA
ROAD,
MAIN
ROAD,
BAZPUR
ROAD,
VIVEK
HOTEL,
SAH
MARKET,
1/1A &
1/1B,
18/1,
GARIAHAT
P-40,
BLOCK-B,
5,
SHYAMAP
P-35,
COTTON
135/136,
BRBB
31,
CHITTARA

-

-

PUNB0481100
PUNB0481200

PUNB0481500

132039

HARYANA

4956 01749-277333

bo4926@
pnb.co.in
bo4927@
pnb.co.in
bo4939@
pnb.co.in
-

-

-

PUNB0495600

1311001

HARYANA

4967 0130-2461722

-

-

-

PUNBO496700

132001

HARYANA

4974 0184-2281123

-

-

-

PUNBO497400

05946-282557

NA

PUNB0019600

05947-272092

NA

PUNB0026200

NA

NA

PUNB0083300

NA

NA

PUNB0093800

NA

NA

PUNB0096200

1045 05949-245143

bo0196@
pnb.co.in
bo0262@
pnb.co.in
bo0833@
pnb.co.in
bo0938@
pnb.co.in
bo0962@
pnb.co.in
NA

NA

NA

PUNB0104500

1071 05949-242249

NA

NA

NA

PUNB0107100

1177 05949-246149

NA

NA

NA

PUNB0117700

1178 05944-266431

NA

NA

NA

PUNB0117800

1672 05964-225593

bo1672@
pnb.co.in
bo1871@
pnb.co.in
bo1872@
pnb.co.in
NA

05964-225107

NA

PUNB0167200

NA

NA

PUNB0187100

132001

HARYANA

4927 0184-2388793

131029

HARYANA

4939 0130-2367170

263139 UTTARAKHA
ND
244713 UTTARAKHA
ND
263153 UTTARAKHA
ND
263648 UTTARAKHA
ND
263601 UTTARAKHA
ND
262408 UTTARAKHA
ND
262401 UTTARAKHA
ND
262401 UTTARAKHA
ND
263148 UTTARAKHA
ND
262501 UTTARAKHA
ND
263001 UTTARAKHA
ND
263139 UTTARAKHA
ND
244716 UTTARAKHA
ND
263001 UTTARAKHA
ND
263663 UTTARAKHA
ND
244715 UTTARAKHA
ND
263136 UTTARAKHA
ND
263653 UTTARAKHA
ND
244715 UTTARAKHA
ND
262401 UTTARAKHA
ND
263145 UTTARAKHA
ND
263148 UTTARAKHA
ND
262308 UTTARAKHA
ND
244712 UTTARAKHA
ND
263152 UTTARAKHA
ND
244713 UTTARAKHA
ND
263642 UTTARAKHA
ND
262523 UTTARAKHA
ND
700 033
WEST
BENGAL
700 029
WEST
BENGAL
700 053
WEST
BENGAL
700 025
WEST
BENGAL
700 007
WEST
BENGAL
700 001
WEST
BENGAL
700 072
WEST
BENGAL

196 05946-250109
262 05947-274033
833 05944-245839
938 05966-220630
962 05962-220040

1871 05942-235714
1872 05946-250197
2120 05947-223116
2717 05942-235604

84 2424-4405

bo2717@
pnb.co.in
bo2857@
pnb.co.in
bo2876@
pnb.co.in
bo2953@
pnb.co.in
bo3674@
pnb.co.in
bo3880@
pnb.co.in
bo4430@
pnb.co.in
bo4446@
pnb.co.in
bo4453@
pnb.co.in
bo4461@
pnb.co.in
bo4485@
pnb.co.in
bo4502@
pnb.co.in
bo4534@
pnb.co.in
bo4816@
pnb.co.in
bo4954@
pnb.co.in
NIL

85 2440 5827

NIL

86 2478 0024

2857 NA
2876 NA
2953 05942-246615
3674 05966-286702
3880 05947-251042
4430 05949-283972
4446 05944-233245
4453 05944-264408
4461 05943-253515
4485 05947-220207
4502 05949-271858
4534 05947-276469
4816 05963-221747

NA

NA

PUNB0187200

NA

NA

PUNB0212000

05942-233130

NA

PUNB0271700

NA

NA

PUNB0285700

NA

NA

PUNB0287600

NA

NA

PUNB0295300

NA

NA

PUNB0367400

NA

NA

PUNB0388000

NA

NA

PUNB0443000

NA

NA

PUNB0444600

NA

NA

PUNB0445300

NA

NA

PUNB0446100

NA

NA

PUNB0448500

NA

NA

PUNB0450200

NA

NA

PUNB0453400

-

-

PUNB0481600

05965-230777

-

PUNBO495400

2424-4405

NA

PUNB0008400

2440-5827

NA

PUNB0008500

NIL

2457-4901

NA

PUNB0008600

88 2475 4306

NIL

2475-4306

NA

PUNB0008800

89 2269 1788

NIL

2218-2519

PUNBINB PUNB0008900
BKBB
NA
PUNB0009000

4954 05965-230777

90 242 2774

NIL

NA

91 2221 5355

NIL

2211-8397

PUNBINB PUNB0009100
BACC

2944 KOLKATA
2945 KOLKATA
2946 KOLKATA
2947 KOLKATA
2948 KOLKATA
2949 KOLKATA
2950 KOLKATA
2951 KOLKATA
2952 KOLKATA
2953 KOLKATA
2954 KOLKATA
2955 KOLKATA
2956 KOLKATA
2957 KOLKATA
2958 KOLKATA
2959 KOLKATA
2960 KOLKATA
2961 KOLKATA
2962 KOLKATA
2963 KOLKATA
2964 KOLKATA
2965 KOLKATA
2966 KOLKATA
2967 KOLKATA
2968 KOLKATA
2969 KOLKATA
2970 KOLKATA
2971 KOLKATA
2972 KOLKATA
2973 KOLKATA
2974 KOLKATA
2975 KOLKATA
2976 KOLKATA
2977 KOLKATA
2978 KOLKATA
2979 KOLKATA
2980 KOLKATA
2981 KOLKATA
2982 KOLKATA
2983 KOLKATA
2984 KOLKATA
2985 KOLKATA
2986 KOLKATA
2987 KOLKATA
2988 KOLKATA
2989 KOLKATA

KOLKATA
LYONS RANGE
KOLKATA NEW
MARKET
KOLKATA
BRABOURNE
KOLKATA
SHYAM BAZAR
HALISAHAR
HOWRAH
LILUAH
KOLKATA
DHARMATALA
BIRATI, NORTH
DUM DUM
KOLKATA PARK
STREET (LCB)
KOLKATA
COLLEGE
SALT LAKE CITY,
SECTOR - I
KOLKATA
VIVEKNANDA
KOLKATA
MANICKTALA
KOLKATA
ZAKARIA
DANDIR
HATKHOLA
KHALISANI
KOLKATA
SEALDAH
KOLKATA BK
PAUL AVENUE
KOLKATA
KIDDERPORE
KOLKATA
NIMTALA POSTA
KOLKATA
ALIPUR CHETLA
KOLKATA
PAIKPARA
KOLKATA
BELIAGHATA
KOLKATA PARK
CIRCUS
KOLKATA
BEHALA
KOLKATA
KALIGHAT
KOLKATA GARIA
KOLKATA
LANSDOWN
KOLKATA LAKE
AREA
KOLKATA
JADAVPUR
KOLKATA
SOUTH SINTHEE
SALT LAKE CITY,
SECTOR - III
PATIPUKUR,
SOUTH
BHATPARA
KAKINARA
BHATPARA
SHYAMNAGAR
KOLKATA
KEYATALA
PATHARGHATA CHAKLA
GUMA
CHAUMATHA
CHAKDAHAT
KOLKATA
SHAKHARIPARA
KOLKATA
CHARU AVENUE
KOLKATA
SELIMPUR
KOLKATA
SATISH
DHUKRI JHORA
SARBERIA
HATKHOLA
KOLKATA
GARDEN REACH

1, R N
MUKHERJ
9,
LINDSAY
18A,
BRABOUR
138/1,
BIDHAN
100,
GHOSH
268/2, G T
ROAD,
120, LENIN
SARANI
M. B.
ROAD, PO:
44, PARK
STREET
52/2/1A,
COLLEGE
A-34,
SECTOR-I,
34,
BIDHAN
P/43, C I T
SCHEME
2C,
TARACHA
MAYER
BAZAR,
PO:
KHALISANI
4,
MAHATMA
27, RAJA
NABAKRIS
73,
DIAMOND
64/72,
STRAND
27A,
ALIPORE
5/1/B,
RAJA
16A,
BELIAGHA
62A, PARK
STREET
567,
DIAMOND
35/1, KALI
TEMPLE
511/512,
RAJA S C
66, SARAT
BOSE
174,
SHYAMA
52/6, RAJA
SC
48/B, B T
ROAD
GD 24,
SECTOR
P-128,
KALINDI
13,WEST
GHOSHPA
FEDAR
ROAD, PO:
123,
SOUTHER
P.O
CHAKLA,
P.O
GUMACHO
P.O
HANSURI
56A,
HARISH
10/12B,
CHARU
26A,
GARIAHAT
11, JANAK
ROAD
P.O
SADHURH
P.O
FAKIRTAKI
384,
GARDEN

700 001
700 087
700 001
700 004
743 134
711 204
700 013
700 051
700 016
700 072
700 064
700 006
700 054
700 073
743 411
711 301
700 009
700 005
700 023
700 006
700 027
700 002
700 010
700 017
700 034
700 026
700 084
700 025
700 026
700 032
700 050
700 091
700 089
743 126
743 127
700 029
743 440
743 704
743 609
700 025
700 033
700 031
700 029
743 304
743 329
700 024

WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL

92 243 6512

NIL

NA

NA

PUNB0009200

93 226 2125

NIL

NA

NA

PUNB0009300

100 221 5750

NIL

NA

NA

PUNB0010000

105 2555 3886

NIL

033-2555-3886

NA

PUNB0010500

210 033-2588-8438

NIL

NA

NA

PUNB0021000

300 033-2655-6130

NIL

033-2654-3510

NA

PUNB0030000

528 2246 2601

NIL

2217-7980

NA

PUNB0052800

535 2539 3321

NIL

2539-4764

NA

PUNB0053500

573 2287-4334

NIL

2283-0672

NA

PUNB0057300

22197280 NIL

2219-7280

NA

PUNB0058400

584

952 033-2359-0362

NIL

033-2321-3364

NA

PUNB0095200

954 2241-1724

NIL

2219-8566

NA

PUNB0095400

956 2355-9042

NIL

2355-2425

NA

PUNB0095600

1063 2219-8549

NIL

2219-8549

NA

PUNB0106300

1109 03217-265603

NIL

NA

NA

PUNB0110900

1129 033-2691-0050

NIL

NA

NA

PUNB0112900

1401 2350 1096

NIL

2354-4219

NA

PUNB0140100

1405 2543-5134

NIL

2543-5134

NA

PUNB0140500

1406 2449 7540

NIL

2448-6850

NA

PUNB0140600
PUNB0140700

1407 2259-1389

NIL

2259-1389

NA

1412 2479 7240

NIL

2479-7240

NA

PUNB0141200

1414 2546-4336

NIL

2556-6213

NA

PUNB0141400

1415 2350 6578

NIL

2373-2099

NA

PUNB0141500

1426 247 4334

NIL

NA

NA

PUNB0142600

1427

24579424 NIL

1428 2455-8209

2457-6424

NA

PUNB0142700

NIL

2455-8209

NA

PUNB0142800

1431 2430-5465

NIL

2430-5030

NA

PUNB0143100

1435 2475-7584

NIL

2454-4924

NA

PUNB0143500

1449 2465-6562

NIL

NA

NA

PUNB0144900

1485 2414-4475

NIL

2414-4475

NA

PUNB0148500

1575 033-2546-4396

NIL

033-2557-9681

NA

PUNB0157500

1625 2337-0813

NIL

033-2321-4352

NA

PUNB0162500

1626 2522-2347

NIL

033-2522-1671

NA

PUNB0162600

1645 033-2581 3133

NIL

033-2580-6036

NA

PUNB0164500

1646 2586-2973

NIL

NA

NA

PUNB0164600

1667 2464 2318

NIL

2464-2318

NA

PUNB0166700

1743 03216-228072

NIL

NA

NA

PUNB0174300

1747 03216-227002

NIL

NA

NA

PUNB0174700

1767 03174-252247

NIL

NA

NA

PUNB0176700

1768 2455-5945

NIL

NA

NA

PUNB0176800

1769 2424 0806

NIL

NA

NA

PUNB0176900

1770 2473 6981

NIL

NA

NA

PUNB0177000

1771 466 5470

NIL

NA

NA

PUNB0177100

1772 03174-244369

NIL

NA

NA

PUNB0177200

1788 033-2405-2209

NIL

NA

NA

PUNB0178800

2469-9994

NA

PUNB0191100

1911

24699994 NIL

2990 KOLKATA
2991 KOLKATA
2992 KOLKATA
2993 KOLKATA
2994 KOLKATA
2995 KOLKATA

KOLKATA SUTA
PATTY
KOLKATA
GARPAR
KOLKATA N S
ROAD
KOLKATA
MOHAN LAL
KOLKATA R.C.C.

2996 KOLKATA

HOWRAH
SHIBPUR
ICHAPUR

2997 KOLKATA

PORT BLAIR

2998 KOLKATA

BAKKHALI

2999 KOLKATA

3002 KOLKATA

KOLKATA
OVERSEAS
KOLKATA
KETOPOLE
KOLKATA
TANGRA
PANA

3003 KOLKATA

DEULI

3004 KOLKATA

KHARUBERIA

3005 KOLKATA

PATHARGHATA RAJARHAT
KOLKATA
ASUTOSH
KOLKATA MG
ROAD
KOLKATA
PRINCEP
KOLKATA CLIVE
ROW
KOLKATA LENIN
SARANI
KOLKATA EZRA
STREET
KOLKATA
GARIAHAT
KOLKATA
SHAKESPEARE
HOWRAH JN
MUKHRJEE
JHINKIRHAT

3000 KOLKATA
3001 KOLKATA

3006 KOLKATA
3007 KOLKATA
3008 KOLKATA
3009 KOLKATA
3010 KOLKATA
3011 KOLKATA
3012 KOLKATA
3013 KOLKATA
3014 KOLKATA
3015 KOLKATA
3016 KOLKATA

KHEADAHA

3017 KOLKATA

SOUTH GARIA

3018 KOLKATA
3019 KOLKATA

KOLKATA
C.D.P.C.
BARASAT

3020 KOLKATA

NAIHATI

3021 KOLKATA
3022 KOLKATA

KOLKATA
DUNLOP
HABRA BAZAR

3023 KOLKATA

JAGATDAL

3024 KOLKATA

BELUR

3025 KOLKATA

KOLKATA ARMB

3026 KOLKATA

3031 KOLKATA

SALT LAKE CITY,
SECTOR - V
SALT LAKE,
SECTOR - II
HABRA
MUNICIPALITY
HALISAHAR,
HALISAHAR
GARIA, NETAJI
SUBHAS
KESTOPUR

3032 KOLKATA

ULUBERIA

3033 KOLKATA

HOWRAH
MAIDAN
KOCHI

3027 KOLKATA
3028 KOLKATA
3029 KOLKATA
3030 KOLKATA

3034 KOZHIKODE
3035 KOZHIKODE

CALICUT(LINK
ROAD)

73,
JAMUNAL
111A, A. P.
C. ROY
18, NETAJI
SUBHASH
112,
BIDHAN
8, LYONS
RANGE
468,
SARAT
P.O
NAWABGU
PLOT
NO.105,
P.O
LAKSHIPU
311,
JAHARLAL
406, HO
CHI MIN
16C, SEAL
LANE,
VILL PANA,
P.O
VILL + PO :
DEULI, VIA
VILL + PO :
GOBINDAP
P.O
PATHARG
2,
ASHUTOS
165/167,
MAHATMA
6,
PRINCEP
5, CLIVE
ROW
7, LENIN
SARANI,
9, ESRA
STREET
161/6,
RASH
52A,
SHAKESP
122, J N
MUKHERJ
P.O
SOUTH
P.O
SOUTH
P.O
SOUTH
7, LENIN
SARANI,
COLONY
MORE, P.O
6, BANKIM
CHATTERJ
164, BT
ROAD
JESSORE
ROAD,
24
PARGANA
13/1,
DHARMAT
3,
CHITTARA
EM-4/1
SALT
CJ 20,
SALT
PROMOD
DASGUPT
COL .P.K.
GUPTA
NETAJI
SUBHAS
ARATI
APARTME
BISWANAT
H TOWER,
2,
BELILIOUS
KOTTUKUL
AM ROAD,
AMBEDHK
AR

700 007
700 009
700 001
700 004
700 001
711 103
743 144
744 103
743 357
700 016
700 061
700 015
743 331
711 301
711 314
743 510
700 020
700 007
700 072
700 001
700 013
700 001
700 019
700 017
711 107
743 302
743 369
743 613
700 013
743 203
743 165
700 035
743 263

711202
700 072
700 091
700091
743221
743134
700152
700101
711316
711016

WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
A'MAN/N'BAR
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
KERALA
KERALA

1962 2268-3985

NIL

2270-8667

NA

PUNB0196200

1963 2360-5931

NIL

2360-5931

NA

PUNB0196300

1964 2231-5286

NIL

2220-7240

NA

PUNB0196400

1965 2555-4357

NIL

NA

NA

PUNB0196500

1982 2230-2181

NIL

2231-6827

NA

PUNB0198200

2005 033-2678 1876

NIL

033-2688-0193

NA

PUNB0200500

2101 033-2592-0100

NIL

NA

NA

PUNB0210100

2167 03192-232848

NIL

03192-232848

NA

PUNB0216700
PUNB0218200

2182 03210-225220

NIL

NA

NA

2186 226 8057

NIL

NA

NA

PUNB0218600

2188 2452 4060

NIL

2452-3016

NA

PUNB0218800

2189 2329-2396

NIL

2329-2396

NA

PUNB0218900

2190 03174-222365

NIL

NA

NA

PUNB0219000

2606 03214-261333

NIL

NA

NA

PUNB0260600

2773 03214-264574

NIL

NA

NA

PUNB0277300

2881 03216-272342

NIL

NA

NA

PUNB0288100

3181 2455 1838

NIL

2455-1838

NA

PUNB0318100

3182 2268-3822

NIL

2268-3822

NA

PUNB0318200

3183 2236 9588

NIL

NA

NA

PUNB0318300

3184 2242-1401

NIL

2242-3357

NA

PUNB0318400

3185 2228-9316

NIL

2228-9316

NA

PUNB0318500

3186 2225-4886

NIL

2225-4887

NA

PUNB0318600

3187 2465-3459

NIL

2465-3759

NA

PUNB0318700

3190 2247-4786

NIL

2247-1738

3192 033-2655-6617

NIL

NA

PUNBINB PUNB0319000
BKSS
NA
PUNB0319200

3198 033-2420-3368

NIL

NA

NA

3199 033-21110060,6417-0105
3200 03218-260004

NIL

NA

NA

PUNB0319900

NIL

NA

NA

PUNB0320000

3897 2228-5202

NIL

2228-3398

NA

PUNB0389700

3910 2542 5258

NIL

3912 033-2581-4726

NIL

25427622 NA

PUNB0319800

PUNB0391000

2580-5795

NA

PUNB0391200

3977 2578-5757

NIL

2578-5757

NA

PUNB0397700

4206 03216-238784

NIL

NA

NA

PUNB0420600

4427 033-25813149

NIL

NA

NA

PUNB0442700

4439 033-2654-5294

NIL

NA

NA

PUNB0443900

4479 236 1792

NIL

NA

NA

PUNB0447900

4548 033-2357-2862,61 NIL

NA

NA

PUNB0454800

4656 033N.A.
23341798,2334179
4835 03216-237557
-

N.A.

N.A.

PUNB0465600

-

-

PUNB0483500

4836 033-25883686

-

-

-

PUNBO483600

4885 033-2436-8777

bo4885@ pnb.co.in
-

-

PUNBO488500

-

PUNBO489300

-

-

N.A.

PUNBO609700

-

-

N.A.

PUNBO609600

NIL

PUNB0010100

NIL

PUNB0142300

4893 033-25914888,
033-25914887
6097 2661-2412
6096 2666-2268, 26662269
101 0484-2224464
1423 0495-2701821

pnbcochin 0484-2224370
@pnb.co.i
pnblinkroa 0495-2701647
dclt@pnb.

3037 KOZHIKODE

3036 KOZHIKODE

ERNAKULAM
(M.G.ROAD)
VANNIAMPARA

3038 KOZHIKODE

MOORKANIKARA

3039 KOZHIKODE

MANANTHAVAD
Y
KOLLAM(Q.S.RO
AD)
KOTTAYAM
(LOGOS)
TRIVANDRUM
(STATUE JN.)
TRICHUR
(PALACE ROAD)
TRIVANDRUM
MEDICAL
CANNANORE
(SOUTH BAZAR)
CHERTHALA

3040 KOZHIKODE
3041 KOZHIKODE
3042 KOZHIKODE
3043 KOZHIKODE
3044 KOZHIKODE
3045 KOZHIKODE
3046 KOZHIKODE
3047 KOZHIKODE

TIRUVALLA

3048 KOZHIKODE
3049 KOZHIKODE

CHENGANACHE
RRY
ALLEPPEY

3050 KOZHIKODE

AMBALAPARA

3051 KOZHIKODE

ANGAMALI

3052 KOZHIKODE

BADAGARA

3053 KOZHIKODE

CALICUT( BANK
ROAD)
CALICUT MAIN
(K.P.K.MENON
CANANNORE
(BANK ROAD)
CHANDRANAGA
R
CHAVAKKAD

3054 KOZHIKODE
3055 KOZHIKODE
3056 KOZHIKODE
3057 KOZHIKODE
3058 KOZHIKODE

CHENGANNUR

3059 KOZHIKODE

CHERPLALCHER
I
CHITTUR

3060 KOZHIKODE
3061 KOZHIKODE
3062 KOZHIKODE

DESAMANGALA
M
EDAPPAL

3063 KOZHIKODE

EDATHARA

3064 KOZHIKODE

ERAMANGALAM

3065 KOZHIKODE

3069 KOZHIKODE

ERNAKULAM
(MARKET ROAD)
ERANHIPALAM
CALICUT
ERNAKULAM
SOUTH
GOVINDAPURA
M CALICUT
GURUYAVUR

3070 KOZHIKODE

HARIPAD

3071 KOZHIKODE

IRITTY

3072 KOZHIKODE
3073 KOZHIKODE

KADAMBAZHIPU
RAM
KAKKAYUR

3074 KOZHIKODE

KALIKAVU

3066 KOZHIKODE
3067 KOZHIKODE
3068 KOZHIKODE

3075 KOZHIKODE

KALPATHY

3076 KOZHIKODE

KALPETTA

3077 KOZHIKODE

KANDANASSERY

3078 KOZHIKODE

KANHANGAD

3079 KOZHIKODE

KANJIKODE

3080 KOZHIKODE

KARUPPADANN
A
KASARGODE

3081 KOZHIKODE

35/2240 A,
M.G,ROAD
VANIAMPA
RA,
PO
KOOZHUK
K.P.V.
COMPLEX
DOOR
NO.500,Q.
8/519
LOGOS
1945,STAT
UE
PARAMEK
KAVU,
ANJANA
BUILDING,
SOUTH
BAZAR
AMRITA
COMPLEX
RELISH
TOWERS,
XV/489,SA
LIM
P.B.3812,
MULLACK
P.O.AMBA
LAPARA,P
MENACHE
RY
P.B.NO.5,
MAIN
P.B.NO.13
2, 5/2521,
P.B.NO.11,
K.P.KESHA
SUSHIL
TOWERS,
7/1808
RAM
P.B.NO.28,
HASSAN
P.B.NO.20,
PUTHIYAT
V&V
BUILDING,
DOOR
NO9/378, C
IST
FLOOR,
DOOR NO
8/3802
PANCHAV
ATI
PO
ERAMANG
P.B.NO.11
77,
DEVI
ARCADE
35/574-5,
DURBAR
SHATADB
HI
P.B.NO.5,
WEST
P.B.NO.13,
NSS
KCP/XIII1505,
K.P.COMP
LEX, MAIN
RAS
COMPLEX,
WANDOO
R ROAD,
2/8,
EASWARA
P.B.NO.39,
RHEMA
6/568 -D,
P.O.MATT
P.B.NO.41,
HI LAL
SSI
BRANCH,
(PO)
KARUPAD
P.B.NO52,I
ST

KERALA

1701 0484-2352775

KERALA

2587 0487-2687027
2588 0487-2315488

pnbboern 0484-2373831
@sanchar
pnbvania NIL
mbara@s
NIL

KERALA
KERALA

NIL

PUNB0258800

2879 04935-241183

NIL

NIL

PUNB0287900

KERALA

2951 0474-2748916

KERALA

2982 0484-2560784

KERALA

3301 0471-2477697

KERALA

3314 0487-2330127

KERALA

3624 0471-2555675

KERALA

3878 0497-2761851

KERALA

3894 0478-2813556

KERALA

3922 0469-2730950

KERALA

3954 0481-2421300

KERALA

4252 0477-2260608

KERALA

4253 0466-2240237

KERALA

4254 0484-2458996

KERALA

4256 0496-2523048

KERALA

4257 0495-2766689

KERALA

4258 0495-2703128

KERALA

4259 0497-2701408

KERALA

4260 0491-2570719

KERALA

4262 0487-2507598

KERALA

4263 0479-2452581

KERALA

4264 0466-2282254

KERALA

4265 04923-222373

KERALA

4267 04884-277339

KERALA

4268 0494-2680241

KERALA

4269 0491-2856252

KERALA

4270 0494-2670247

KERALA

4271 0484-2382156

KERALA

4272 0495-2766370

pnbqsroa
dkollam@
pnblogosc
enterktym
pnbstatuej
unctiontv
pnbpalace
roadtcr@
pnbmedco
ltvm@pnb
pnbsouthb
azarknr@
pnbcherth
ala@pnb.
pnbnritiruv
alla@pnb.
pnbcheng
anasserry
pnbalpy@
sancharne
pnbabpa
@sanchar
pnbangam
ally@pnb.
pnbvataka
ra@yahoo
pnbbankr
oadclt@p
pnbkpkme
nonroadclt
pnbbankr
oadknr@p
pnbchand
ranagarpl
pnbckd@
sancharne
pnbchngr
@sanchar
pnbcpy@
sancharne
pnbctr@s
ancharnet
pnbdesam
@sanchar
pnbedapp
al@sanch
pnbedath
ara@sanc
pnberama
ngalam@
pnbmarket
roadekm
pnberanhi
palamclt

PUNBINB PUNB0170100
BERK
NIL
PUNB0258700

0474-2740930

NIL

PUNB0295100

0481-2564486

NIL

PUNB0298200

0471-2463694

NIL

PUNB0330100

0487-2331425

NIL

PUNB0331400

NIL

NIL

PUNB0362400

NIL

NIL

PUNB0387800

NIL

NIL

PUNB0389400

NIL

NIL

PUNB0392200

NIL

NIL

PUNB0395400

NIL

NIL

PUNB0425200

NIL

NIL

PUNB0425300

NIL

NIL

PUNB0425400

NIL

NIL

PUNB0425600

0495-2765043

NIL

PUNB0425700

0495-2704665

NIL

PUNB0425800

NIL

NIL

PUNB0425900

NIL

NIL

PUNB0426000

NIL

NIL

PUNB0426200

NIL

NIL

PUNB0426300

NIL

NIL

PUNB0426400

NIL

NIL

PUNB0426500

NIL

NIL

PUNB0426700

NIL

NIL

PUNB0426800

NIL

NIL

PUNB0426900

NIL

NIL

PUNB0427000

0484-2382156

NIL

PUNB0427100

0495-2367370

NIL

PUNB0427200

KERALA

4273 0484-2366679

NIL

NIL

PUNB0427300

KERALA

4274 0495-2743074

NIL

PUNB0427400

NIL

PUNB0427500

NIL

PUNB0427600

NIL

PUNB0427800

NIL

PUNB0427900

KERALA

4275 0487-2556446

KERALA

4276 0479-2412752

KERALA

4278 0490-2491476

pnbgovind NIL
apuramclt
pnbguruv NIL
ayur@pnb
pnbharipa NIL
d@pnb.co
NIL

KERALA

4279 0466-2267225

NIL

KERALA

4280 04923-252398

KERALA

4281 04931-257246

KERALA

4283 0491-2577903

KERALA

4284 04936-202491

KERALA

4285 04885-235028

KERALA

4286 0467-2204960

KERALA

4287 0491-2567249

KERALA

4289 0480-2860342

KERALA

4290 04994-222753

pnbkkyr@
sancharne
pnbkalika
vu@sanc
pnbkpty@
sancharne
pnbkalpett
a@rediffm
pnbmtm@
sancharne
pnbkngd
@sanchar
pnbknjd@
sancharne
pnbkarup
padana@

NIL

NIL

PUNB0428000

NIL

NIL

PUNB0428100

NIL

NIL

PUNB0428300

NIL

NIL

PUNB0428400

NIL

NIL

PUNB0428500

NIL

NIL

PUNB0428600

NIL

NIL

PUNB0428700

NIL

NIL

PUNB0428900

NIL

NIL

PUNB0429000

3082 KOZHIKODE
3083 KOZHIKODE
3084 KOZHIKODE
3085 KOZHIKODE
3086 KOZHIKODE
3087 KOZHIKODE
3088 KOZHIKODE
3089 KOZHIKODE
3090 KOZHIKODE
3091 KOZHIKODE
3092 KOZHIKODE
3093 KOZHIKODE
3094 KOZHIKODE
3095 KOZHIKODE
3096 KOZHIKODE
3097 KOZHIKODE
3098 KOZHIKODE
3099 KOZHIKODE
3100 KOZHIKODE
3101 KOZHIKODE
3102 KOZHIKODE
3103 KOZHIKODE
3104 KOZHIKODE
3105 KOZHIKODE
3106 KOZHIKODE
3107 KOZHIKODE
3108 KOZHIKODE
3109 KOZHIKODE
3110 KOZHIKODE
3111 KOZHIKODE
3112 KOZHIKODE
3113 KOZHIKODE
3114 KOZHIKODE
3115 KOZHIKODE
3116 KOZHIKODE
3117 KOZHIKODE
3118 KOZHIKODE
3119 KOZHIKODE
3120 KOZHIKODE
3121 KOZHIKODE
3122 KOZHIKODE
3123 KOZHIKODE
3124 KOZHIKODE
3125 KOZHIKODE
3126 KOZHIKODE
3127 KOZHIKODE

KATHRIKADAVU 36/1935D,METILDA
KAVASSERY
8/702, BIJU
BUILDING,
KINASSERY
KINASSERI
. P.O.
KOLLENGODE
P.B.NO.4,
SRT
KOTTAKAL
TIP TOP
COMPLEX,
KOTTARAKKARA K.P.XI/1182
, THEJUS
P.B.NO.13
KOTTAYAM
5,
(T.B.RAOD)
KOTTEKAD
ROSHINI ,
KOTTEKKA
KOZHENCHERR P.B.NO. 4,
THIRUMAL
Y
KULAPPULLY
PALAKKAD
ROAD,
KUMBANAD
P.B.NO.00
3,
KUNNAMANGLA MAIN
M
ROAD,
KUTHANUR
3/605,
VENKATES
KUTHUPARAMB MALABAR
A
PLAZA,
KUTTIPURAM
12/853,
KALYANI
KUTTYADI
KARAPAR
A BLDGS,
MALAPURAM
P.B.NO.
203, 17/485
MANJAPRA
PADUR
ROAD,
MANJERI
P.B.NO.30,
KUTHARA
MANKAVU
BABIL
CALICUT
COMPLEX,
MANNAR
VII-503G,P.B.NO.5
MAVELIKKARA DOOR
6/513 ,
MAVOOR
MAIN
ROAD,MA
MEENCHANADA GROUND
CALICUT
FLOOR,VIJ
MELADI
MAIN
ROAD,MAL
MUNDUR
IST
FLOOR,SU
NADAKKAV
P.N.NO.10
CALICUT
13,OSC
NADAPURAM
NK
COMPLEX,
NANMINDA
NANMINDA
,
NENMARA
4/33 MAIN
ROAD,NEN
NILAMBUR
A.M.BUILDI
NGS,HOSP
NORTH PERUR SUVARNA
PARK,
OTTAPALAM
PB.NO.9,
PALAKKAD
PALAI
544,KURU
MUNDAYIL
PALAKAD(
DOOR.NO
PRIYADARSHINI) 12/1324/14PALKULANGARA TC 29/16461,P.O.VALL
PALLIKANDY
SOUTHER
N TRADE
PALLIPURAM
V/488,PULI
YAPPATTA
PANNAGATTIRI DOOR NO.
7/511-A,
PATTAMBI
PB.NO.4,
HYATT
PAVARATIY
P.B.NO.3,P
AVARATTY
PAYYANNUR
P.B.NO.22,
CENTRAL
PAZHAYANNUR 4/330-K
SOUTH
PERAMBRA
SRI
KAILAS
PERINGOTTUKU IV /605,
RISSI
MEENA,
PERINTHALMAN 18/1129NA
21&30 C T

KERALA

4291 0484-2340374

NIL

NIL

PUNB0429100

KERALA

4292 04922-237447

NIL

NIL

PUNB0429200

KERALA

4294 0491-2527402

PUNB0429400

4296 04923-262317

pnbksry@ NIL
sancharne
NIL

NIL

KERALA

NIL

PUNB0429600

KERALA

4297 0483-2742236

KERALA

4298 0474-2452694

KERALA

4299 0481-2568650

KERALA

4300 0491-2527543

KERALA

4301 0468-2212097

KERALA

4302 0466-2220447

KERALA

4303 0469-2664223

pnbkottak
kal@rediff
pnbkottar
akkara@s
pnbtbroad
ktym@pn
pnbkot@s
ancharnet
pnbkozhe
ncherry@
pnbkulapu
ly@sanch
pnb2004
@sanchar
pnbkunna
mangalam

NIL

NIL

PUNB0429700

NIL

NIL

PUNB0429800

NIL

NIL

PUNB0429900

NIL

NIL

PUNB0430000

NIL

NIL

PUNB0430100

NIL

NIL

PUNB0430200

NIL

NIL

PUNB0430300

KERALA

4304 0495-2800298

NIL

NIL

PUNB0430400

KERALA

4305 04922-287235

NIL

NIL

PUNB0430500

pnbkba@ NIL
sancharne
NIL

NIL

PUNB0430600

NIL

PUNB0430700

KERALA

4306 0490-2361321

KERALA

4307 0494-2607600

KERALA

4308 0496-2597471

NIL

NIL

PUNB0430800

KERALA

4309 0483-2734323

pnbmpm NIL
@sanchar
NIL

NIL

PUNB0430900

KERALA

4310 04922-255539

KERALA

4311 0483-2766131

KERALA

4312 0495-2332754

KERALA

4313 0479-2312315

KERALA

4314 0479-2302359

KERALA

4315 0495-2883247

KERALA

4316 0495-2420538

KERALA
KERALA

stability@
sancharne
pnbmanka
v@sanch
pnbmanna
r@sancha
pnbmvk@
sancharne
pnbmavoo
r@yahoo.
pnbmbank
@sanchar

NIL

PUNB0431000

NIL

NIL

PUNB0431100

NIL

NIL

PUNB0431200

NIL

NIL

PUNB0431300

NIL

NIL

PUNB0431400

NIL

NIL

PUNB0431500

NIL

NIL

PUNB0431600

4317 0496-2602026

NIL

NIL

PUNB0431700

4318 0491-2832233

NIL

PUNB0431800

NIL

PUNB0431900

NIL

PUNB0432000

KERALA

4319 0495-2765051

KERALA

4320 0496-2550001

KERALA

4321 0496-2855018

pnbmundu NIL
r@sancha
pnbnadclt NIL
@sanchar
pnbndm@ NIL
sancharne
NIL

NIL

PUNB0432100

KERALA

4322 04923-244210

NIL

NIL

PUNB0432200

KERALA

4323 04931-220267

NIL

NIL

PUNB0432300

NIL

NIL

PUNB0432400

NIL

NIL

PUNB0432500

KERALA

4324 0484-2442582

KERALA

4325 0466-2244341

KERALA

4326 04822-215970

KERALA

4327 0491-2522739

KERALA
KERALA

pnb4324
@yahoo.c
pnbottapal
am@pnb.
pnbpala@
sancharne
pnbpripkd
@sanchar

NIL

NIL

PUNB0432600

NIL

NIL

PUNB0432700

4328 0471-2450262

NIL

NIL

PUNB0432800

4329 0495-2300918

pnbpallika NIL
ndyclt@p
pnbpprm NIL
@sanchar
NIL

NIL

PUNB0432900

NIL

PUNB0433000

NIL

PUNB0433100

KERALA

4330 0466-2238221

KERALA

4331 04923-266307

KERALA

4332 0466-2212269

PUNB0433200

4333 0487-2642334

pnbptb@s NIL
ancharnet
NIL

NIL

KERALA

NIL

PUNB0433300

KERALA

4334 04985-202959

NIL

NIL

PUNB0433400

KERALA

4335 04884-225043

NIL

NIL

PUNB0433500

KERALA

4336 0496-2610234

NIL

PUNB0433600

KERALA

4337 04922-216223

pnbperam NIL
bra@sify.
NIL

NIL

PUNB0433700

KERALA

4338 04933-227329

NIL

NIL

PUNB0433800

3128 KOZHIKODE

3169 LUCKNOW

PERUMBAVOOR KUNNATH
BLDGS.,
PONNANI
30/86 D,
CITY
PUDUKAD
P.B.NO.9,
IX/146 IST
PUTHIYANGAM 8/497,
KAILAS
QUILANDY
P.B.NO.2,
AKB
QUILON P.B.NO.
CHAMKADA
194, IST
RAMANATTUKA BHASKAR
RA
BLDGS,
S.M.STREET
P.
CALICUT
B.NO.71,
SERVICE
K.P.KESAV
BRANCH
AMENEON
SULTHAN'S
P.B.NO.6,
BATTERY
NOORNAL
TALIKULAM
IV/605-A,
IKARATH
TELLICHERRY(T TMC
44/416,
HALASSERY
TIRUMITTAKODE KARUKAP
UTHUR,
THIRUVEGAPUR P.O.THIRU
VEGAPUR
A
THODUPUZHA
DOOR NO.
73/K
TIRUR
P.B.NO.13,
CENTRAL
TRICHUR
P.B.NO.8,
(KURUPPAM
KURUPPA
TRIPUNTHARA OPP.
KAIRALI
TRIVENDRUM(S HANTEX
TATION ROAD) BLDGS.
VALAPAD
CHAITANY
A
VAZHAKKAD
EDAVANN
APARA,
VENGARA
MALIYEKK
AL
WANDOOR
P.B.NO.3,P
ANDIKKAD
ERNAKULAM,
40-1461,
ARMB
MARKET
MUVATTUPUZH WARD
NO.6,
A
ALUVA
28/29,
MUKKATH
VYTTILA
MENKA
PPERSONAL
ARCADE,
PARAPPANANG 11/1778, AADI
I, FIRST
ORACHIRA
FIRST
FLOOR,
CHELARI
3/57, PV
BUILDING,
TRIKKAKKARA
KRISHNA
TOWERS,
PATHNAMTHITT PATHNAM
THITTA,
A
MANNARKAD
MANNARK
(shifted from
AD,
TALIPARAMBA
TALIPARA
MBA,
KOLENCHERI
1ST
FLOOR,
KOTHAMANGAL KMC
AM
381/H,
IRINJALAKUDA CKK
COMPLEX
VADAKKANTHAR SRI
THIRUPUR
A
KOZHIKODE,
1ST
KOVOOR
FLOOR,
BAHRAICH
H.S.MARK
ET,
FAIZABAD
CHOWK,
FAIZABAD
GONDA
GONDA

271001

3170 LUCKNOW

GOSAINGANJ

224141

3171 LUCKNOW

LUCKNOW G B
MARG
LUCKNOW
HAZRATGANJ
LUCKNOW
SADAR BAZAR

3129 KOZHIKODE
3130 KOZHIKODE
3131 KOZHIKODE
3132 KOZHIKODE
3133 KOZHIKODE
3134 KOZHIKODE
3135 KOZHIKODE
3136 KOZHIKODE
3137 KOZHIKODE
3138 KOZHIKODE
3139 KOZHIKODE
3140 KOZHIKODE
3141 KOZHIKODE
3142 KOZHIKODE
3143 KOZHIKODE
3144 KOZHIKODE
3145 KOZHIKODE
3146 KOZHIKODE
3147 KOZHIKODE
3148 KOZHIKODE
3149 KOZHIKODE
3150 KOZHIKODE
3151 KOZHIKODE
3152 KOZHIKODE
3153 KOZHIKODE
3154 KOZHIKODE
3155 KOZHIKODE
3156 KOZHIKODE
3157 KOZHIKODE
3158 KOZHIKODE
3159 KOZHIKODE
3160 KOZHIKODE
3161 KOZHIKODE
3162 KOZHIKODE
3163 KOZHIKODE
3164 KOZHIKODE
3165 KOZHIKODE
3166 KOZHIKODE
3167 LUCKNOW
3168 LUCKNOW

3172 LUCKNOW
3173 LUCKNOW

P.O.GOSAI
NGANJ,
GAUTAM
BUDH
HAZRATG
ANJ,
SADAR
BAZAR,

682021

KERALA

4339 0484-2522864

KERALA

4340 0494-2666047

KERALA

4341 0480-2751391

KERALA

4342 04922-222273

KERALA

4343 0496-2620240

KERALA

4344 0474-2741321

KERALA

4345 0495-2440035

KERALA

4346 0495-2721936

KERALA

4347 0495-2702644

KERALA

4348 04936-220234

KERALA

4349 0487-2600784

KERALA

4350 0490-2322138

KERALA

4351 0466-2258224

KERALA

4354 0492-696232

KERALA

4355 04862-224311

KERALA

4356 0494-2422235

KERALA

4357 0487-2443081

KERALA

4358 0484-2777676

KERALA

4359 0471-2320070

KERALA

4360 0487-2391232

KERALA

4361 0483-2725223

KERALA

4362 0494-2450249

pnbponna
ni@sanch
pnbpdkd
@sanchar
pnbpkm@
sancharne
pnbquilan
dy@sanc
pnbchama
kadakolla
pnbrkara
@yahoo.c
pnbsmstre
etclt@pnb
pnbrccclt
@pnb.co.i

pnbtlm434
9@sanch
pnbtellich
erry@pnb.
pnbtmcod
e@sanch
pnbtvpa@
sancharne
krnn@san
charnet.in
pnbtirur@
sancharne
pnbkurup
pamroadt
pnbtripunit
hura@pnb

pnb_valap
ad@yaho
pnbvazha
kkad@sa
pnbvenga
ra@sanch
pnbwando
or@sanch
pnbarmbe
km@pnb.
pnbmuvatt
upuzha@

NIL

NIL

PUNB0433900

NIL

NIL

PUNB0434000

NIL

NIL

PUNB0434100

NIL

NIL

PUNB0434200

NIL

NIL

PUNB0434300

NIL

NIL

PUNB0434400

NIL

NIL

PUNB0434500

NIL

NIL

PUNB0434600

NIL

NIL

PUNB0434700

NIL

NIL

PUNB0434800

NIL

NIL

PUNB0434900

NIL

NIL

PUNB0435000

NIL

NIL

PUNB0435100

NIL

NIL

PUNB0435400

NIL

NIL

PUNB0435500

NIL

NIL

PUNB0435600

NIL

NIL

PUNB0435700

NIL

NIL

PUNB0435800

0471-2331395

NIL

PUNB0435900

NIL

NIL

PUNB0436000

NIL

NIL

PUNB0436100

NIL

NIL

PUNB0436200

KERALA

4363 04931-247039

KERALA

4459 0484-2371334

NIL

NIL

PUNB0436300

0484-2361554

NIL

PUNB0445900

KERALA

4473 0485-2835620

NIL

NIL

PUNB0447300

KERALA

4489 0484-2626944

NIL

NIL

PUNB0448900

KERALA

4490 0484-2389434

PUNB0449000

4522 0494-2415110

pnbvytilla NIL
@pnb.co.i
NIL

NIL

KERALA

NIL

PUNB0452200

KERALA

4528 0476-2692005

NIL

NIL

PUNB0452800

KERALA

4529 0494-2476300

NIL

NIL

PUNB0452900

KERALA

4628 0484-2576286

N.A.

N.A.

PUNB0462800

N.A.

KERALA

4802

NIL

NIL

PUNBO480200

KERALA

4803

NIL

NIL

PUNB0480300

KERALA

4804

682311

KERALA

4805 0484-2762856

-

NIL

NIL

PUNB0480400

NIL

NIL

PUNB0480500

686691

KERALA

4806 0491-2534722

PUNB0480600

KERALA

4859 0480-2833989

pnbgbroa 0491-2527209
dplkd@pn
-

NIL

680121

-

PUNB0485900

-

PUNB0486100

-

PUNBO490900

678012

KERALA

4861 0491-2501557

-

673008

KERALA

4909 0495-2357070

271801

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

bo4909@ pnb.co.in
N.A.

224001

226001
226001
226002

72 052522232011/232029
166 05278227080/2232281
181 05262-222663
194 05278250024/250794
293 05222683016/2684045
294 05222221830/2622717/
295 05222480874/2480976

-

N.A.
bo0293@
pnb.co.in
N.A.
bo0295@
pnb.co.in

N.A

PUNB0007200

223281 N.A

PUNB0016600

225495 N.A

PUNB0018100

N.A

PUNB0019400

2341678 N.A

PUNB0029300

N.A

PUNB0029400

2307255 N.A

PUNB0029500

3174 LUCKNOW

3176 LUCKNOW

LUCKNOW ALAM
BAGH
LUCKNOW
CHOWK
SITAPUR

3177 LUCKNOW

ZAIDPUR

3178 LUCKNOW

BARABANKI

3179 LUCKNOW

3175 LUCKNOW

3180 LUCKNOW

FAIZABAD
KUMARGANJ
JEHANGIRABAD

3181 LUCKNOW

JARWAL ROAD

3182 LUCKNOW

3186 LUCKNOW

LUCKNOW
DALIGANJ
LUCKNOW
MAHANAGAR
LUCKNOW
NISHAT GANJ
LUCKNOW
SADAT GANJ
MAHOLI

3187 LUCKNOW

NASIRABAD

3188 LUCKNOW

PISAWAN

3189 LUCKNOW

RAIBAREILLY

3190 LUCKNOW

RASOOLPUR

3191 LUCKNOW

3193 LUCKNOW

LUCKNOW
THAKUR GANJ
LUCKNOW
CHARBAGH
BHARAYAL

3194 LUCKNOW

CHHATHA MEEL

3195 LUCKNOW
3196 LUCKNOW

LUCKNOW
SUBHASH MARG
MAU

3197 LUCKNOW

AIN

3198 LUCKNOW

BANTHRA

3199 LUCKNOW

3183 LUCKNOW
3184 LUCKNOW
3185 LUCKNOW

3192 LUCKNOW

3205 LUCKNOW

LUCKNOW
INDRA NAGAR
LUCKNOW
ALIGANJ
LUCKNOW
VIKAS NAGAR
LUCKNOW
RAJENDRA
BAHRAICH
CHHAWNI
BARABANKI
MUNICIPAL
SADATGANJ

3206 LUCKNOW

SAFDARGANJ

3207 LUCKNOW
3208 LUCKNOW

HARDOI
RAILWAY GANJ
BENIGANJ

3209 LUCKNOW

MADHOGANJ

3210 LUCKNOW

BARAGOAN
GONDA
KAURIA BAZAR
GONDA
BHADARSA

3200 LUCKNOW
3201 LUCKNOW
3202 LUCKNOW
3203 LUCKNOW
3204 LUCKNOW

3211 LUCKNOW
3212 LUCKNOW
3213 LUCKNOW
3214 LUCKNOW
3215 LUCKNOW

LUCKNOW
R.C.C.
DILWAR NAGAR

3218 LUCKNOW

HARDOI SADAR
BAZAR
SHIVRATANGAN
J
KESHAVPUR
PEHRWA
DEHRAS

3219 LUCKNOW

BHAURIGANJ

3216 LUCKNOW
3217 LUCKNOW

ALAMBAG
H,
CHOWK,
LUCKNOW
GREEK
GANJ,
VILL. &
P.O.
INDIRA
MARKET,
P.O.KUMA
RGANJ,
JEHANGIR
ABAD
P.O.JARW
AL ROAD,
DALIGANJ,
LUCKNOW
MAHANAG
AR,
NISHATGA
NJ,
SADATGA
NJ,
MAHOLI,
DISTT.
VILL.&
P.O.NASIR
PISAWAN
DISTT.
CHAUHAN
MARKET,
VILL. &
P.O.RASO
THAKURG
ANJ,
ELAHI
COMPLEX,
V & PO
BHARYAL,
CHATTAM
EEL,
DAL
MANDI,
OPP. ITI,
MAU
VILL & P.O.
AIN DISTT.
BANTHAR
A, DISTT.
AMRAPALI
MARKET,
KAPOORT
HALA
SECTOR 3,
VIKAS
DAV
COLLEGE,
CHAWNI
BAZAR,
NAKA
SARRIKH,
VILL. &
P.O.SADAT
VILL &
P.O.SAFD
RAILWAY
GANJ,
DISTT.
HARDOI
DISTT.
HARDOI
BARAGAO
N,
P.O.KAURI
A BAZAR,
P.O.BHAD
ARSA,
94,
MAHATMA
VILL &
P.O.BHAT
SADAR
BAZAR,
VILL. &
P.O.SHIVR
P.O.KESH
AVPUR
VILL &
POST
VILL &
P.O.BHAU

226005
226003
261001
225414
225001
224229
261202
271901
226008
226006
226006
226003
261141
229307
261151
229001
229127
226003
226001

227002
226003
271302
226005
227101
226016
226008
226002
226001
271801
225001
225206
225412
241001
241304
241302
271002
271122
224302
226001
227111
241001
229802
271001
271314
271504

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

301 05222459236/2454604
303 05222255012/2253185
431 05862242840/241664
485 05248-233518
539 05248-222318
659 05270-262020
718 05863/222230
719 05251-225104

bo0301@
pnb.co.in
bo0303@
pnb.co.in
bo0431@
pnb.co.in
bo0485@ N.A.
pnb.co.in
bo0539@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
bo0718@ N.A.
pnb.co.in
N.A.

bo0756@
pnb.co.in
bo0758@
pnb.co.in
bo0762@
pnb.co.in
bo0769@
pnb.co.in
776 05861bo0776@
pnb.co.in
235575/235538
913 05313-265533
bo0913@
pnb.co.in
914 05861-245429
bo0914@
pnb.co.in
917 0535bo0917@
2213046/2212311 pnb.co.in
923 0535-2801283
bo0923@
pnb.co.in
1153 0522-2259877
bo1153@
pnb.co.in
1468 0522-2684943
bo1468@
pnb.co.in
1657 05852-254033
N.A.
756 05222787826/2786555
758 0522233977/2321245/2
762 0522781283/2781281/
769 0522-2649093

2459236 N.A

PUNB0030100

2255012 N.A

PUNB0030300

241664 N.A

PUNB0043100

N.A

PUNB0048500

N.A

PUNB0053900

N.A

PUNB0065900

N.A

PUNB0071800

N.A

PUNB0071900

2757261 N.A

PUNB0075600

2333977 N.A

PUNB0075800

2781284 N.A

PUNB0076200

2456643 N.A

PUNB0076900

N.A.

N.A

PUNB0077600

N.A.

N.A

PUNB0091300

N.A.

N.A

PUNB0091400

2210221 N.A

PUNB0091700

N.A

PUNB0092300

N.A.
N.A.

N.A

PUNB0115300

2439336 N.A

PUNB0146800

N.A.

N.A.

PUNB0165700

1670 05212-298039

N.A

PUNB0167000

1671

bo1670@ N.A.
pnb.co.in
0522bo1671@ N.A.
2265122/2260138 pnb.co.in
05266230187/230998
0522-2899885
bo1851@ N.A.
pnb.co.in
0522-2861619
bo1852@ N.A.
pnb.co.in
0522bo1853@
3551881/2352275 pnb.co.in
0522bo1854@
2334855/2326674 pnb.co.in
0522-2769768
bo1855@
pnb.co.in
0522bo1856@
2690300/2693642 pnb.co.in
05252-228320
N.A.

N.A

PUNB0167100

230187 N.A

PUNB0173000

N.A

PUNB0185100

1730
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

1858 05248-222235

N.A

PUNB0185200

2352275 N.A

PUNB0185300

2334855 N.A

PUNB0185400

2623853 N.A

PUNB0185500

2362153 N.A

PUNB0185600

N.A

PUNB0185700

222235 N.A

PUNB0185800

N.A.

N.A

PUNB0185900

N.A.

N.A

PUNB0186000

N.A.

N.A.

PUNB0186100

1862 05854-273030

bo1858@
pnb.co.in
bo1859@
pnb.co.in
bo1860@
pnb.co.in
bo1861@
pnb.co.in
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0186200

1863 05851-240007

N.A.

N.A.

1859 05241-258760
1860 05248-265420
1861 05852-234387

N.A.

PUNB0186300

1864 05262222350/225514
1865 05262-271324

N.A.

N.A

PUNB0186400

N.A.

N.A

PUNB0186500

1866 05278-253622

N.A.

N.A

PUNB0186600

1986 0522bo1986@
2239110/2239084 pnb.co.in
1997 0512-2218436
bo1997@ N.A.
pnb.co.in
2003 05852-234477
N.A.
N.A.

2239110 NA

PUNB0198600

2016 0535--2632233

NA

PUNB0199700

N.A.

PUNB0200300

bo2016@ N.A.
pnb.co.in
N.A.

NA

PUNB0201600

2024 05262-230129

NA

PUNB0202400

2026 05261-253818

N.A.

NA

PUNB0202600

2027 05261213789/253789

N.A.

NA

PUNB0202700

3220 LUCKNOW
3221 LUCKNOW

PRAHIYA
NAMAKSAR
ASTIKAN

3222 LUCKNOW

KATHURA

3223 LUCKNOW

REWAN

3224 LUCKNOW

ALAMNAGAR

3225 LUCKNOW

3231 LUCKNOW

LUCKNOW AISH
BAGH
LUCKNOW LAL
BAGH
LUCKNOW
RAKAB GANJ
LUCKNOW V.S.
MARG
LUCKNOW HAL
TOWNSHIP
LUCKNOW
TALKATORA
AYARI

3232 LUCKNOW

HARIPUR

3233 LUCKNOW

NANPARA

3234 LUCKNOW

KHEMIPUR

3235 LUCKNOW

HAIBATPUR

3236 LUCKNOW

USMANPUR

3237 LUCKNOW
3238 LUCKNOW

HARDOI MG
ROAD
PAWAYAN

3239 LUCKNOW

AMETHI

3240 LUCKNOW

BARABANKI
VIJAY NAGAR
AYODHYA NAYA
GHAT
LUCKNOW
GOMTI NAGAR
FAIZABAD
SAHIBGANJ
RUDAULI

3226 LUCKNOW
3227 LUCKNOW
3228 LUCKNOW
3229 LUCKNOW
3230 LUCKNOW

3241 LUCKNOW
3242 LUCKNOW
3243 LUCKNOW
3244 LUCKNOW
3245 LUCKNOW
3246 LUCKNOW
3247 LUCKNOW
3248 LUCKNOW
3249 LUCKNOW
3250 LUCKNOW
3251 LUCKNOW
3252 LUCKNOW
3253 LUCKNOW

SANDILA, DISTT.
HARDOI
BILGRAM, DISTT.
HARDOI
LUCKNOW, MG
MARG
UNCHAHAR
LUCKNOW,
AASHIANA,
FAIZABAD, CIVIL
LINES
NAWAB
GANJ,DISTT.
BHINGA

3256 LUCKNOW

FAIZABAD,
NAVEEN MANDI
LUCKNOW,
JANKIPURAM
LUCKNOW,
GOMTI NAGAR JAIS

3257 LUCKNOW

TILOI

3258 LUCKNOW

LDA COLONY,
SPRING DALES
CIVIL LINES
RAIBARREILLY
SAHAKARI
GANNA VIKAS
LUCKNOW, PCF
BUILDING
LUCKNOW, IIT
DASAULI, KURSI
LUCKNOW,
RAEBARELI
BARABANKI,
KRIPALINI
LUCKNOW,
FAIZABAD ROAD

3254 LUCKNOW
3255 LUCKNOW

3259 LUCKNOW
3260 LUCKNOW
3261 LUCKNOW
3262 LUCKNOW
3263 LUCKNOW
3264 LUCKNOW
3265 LUCKNOW

PARIYA
NAMAKSA
VILL &
P.O.ASTIK
KATHURA
VILL.
REWAN,
PO:CHAIN
NA,DISTT.
MILL
ROAD,
LALBAGH,
LUCKNOW
RAKABGA
NJ,
19,
VIDHAN
H.A.L.LUC
KNOW
RAJAJIPU
RAM,
DISTT.
HARDOI
(PORTERG
ANJ)
STATION
ROAD,
DISTT.
HARDOI
TEHSIL
BILGRAM,
USMANPU
R, DISTT.
MG
MARG,
DISTT.
HARDOI
VILL.AMET
HI, DISTT.
VIJAY
NAGAR,
NAYA
GHAT,
GOMTI
NAGAR,
SAHEBGA
NJ,
RUDAULI,
DISTT.
DISTT.
HARDOI
DISTT.
HARDOI
94,
M.G.MARG
NTPC,
UNCHAHA
KHAJANA
COMPLEX,
CIVIL
LINES,
NAWABGA
NJ, DISTT.
P.O.BHING
A, DISTT.
NAVEEN
MANDI,
JANKIPUR
AM,
1/13B,
VIPUL
JAIS,
DISTT.
TILOI,
DISTT.
SPRING
DALE
CIVIL
LINES
SAHAKARI
GANNA
PCF
BUILDING,
IIT
CAMPUS,
A-58,
SOUTH
KSHETRIY
A SHRI
BABU
BANARSI

229305
224184
261208
261202
241407
226004
226001
226001
226001
226016
226017

271001
271865

225119
241001

227120
225001
224123
226010
224001
225411

226001
229406
226012
224001
271303
271831
224001
226022
226010
229305
229301
226012
229 001
271302
226001
226026
226002
225001
227105

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

2121 05313-260310
2126 05270-265719
2132 05862-2824487
2278
2286

bo2121@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
bo2132@ N.A.
pnb.co.in
bo2278@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

2405 05222265771/2267869
2408 05222210342/2219299
2410 0522-2265380

bo2405@
pnb.co.in
bo2408@
pnb.co.in
bo2410@
pnb.co.in
2411 0522bo2411@
2237421/2737586 pnb.co.in
bo2414@
2414 05222381394/2355170/ pnb.co.in
2424 0522bo2424@ N.A.
2418396/2412367 pnb.co.in
2475 05853-262450
N.A.
N.A.
2481 05262223503/231547
2719 05253-232229

NA

PUNB0212100

NA

PUNB0212600

NA

PUNB0213200

NA

PUNB0227800

N.A.

PUNB0228600

2437081 NA

PUNB0240500

2610342 NA

PUNB0240800

2359818 NA

PUNB0241000

2237906 NA

PUNB0241100

2311819 NA

PUNB0241400

NA

PUNB0242400

N.A.

PUNB0247500

N.A.

NA

PUNB0248100

N.A.

NA

PUNB0271900

2788 05851-242034

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0278800

2834 05851-253526

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0283400

2866 05244-274222

bo2866@ N.A.
pnb.co.in
bo3648@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

NA

PUNB0286600

3648 05852-234945
3649
3675 0522-2835512
3682 05248-223133
3865 05278-232345
3926 05222394759/2394513
3973 05278260174/260196
4100 05241-235177

bo3675@ N.A.
pnb.co.in
bo3682@ N.A.
pnb.co.in
N.A.

N.A.

PUNB0364800

N.A.

PUNB0364900

NA

PUNB0367500

NA

PUNB0368200

NA

PUNB0386500

N.A.

NA

PUNB0392600

N.A.

NA

PUNB0397300

N.A.

NA

PUNB0410000

4102 05854-270803

bo3926@
pnb.co.in
bo3973@
pnb.co.in
bo4100@
pnb.co.in
N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0410200

4105 05851-241022

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0410500

4117 0522bo4117@
2237895/2237892 pnb.co.in
4120 0535-290049
bo4120@
pnb.co.in
4140 0522bo4140@
2423017/2421040 pnb.co.in
4152 05278-222962
bo4152@ N.A.
pnb.co.in
4158 05260-274713
N.A.
4159 05250-222243

N.A.

4181 05278-246991

N.A.

2237892 NA

PUNB0411700

220049 NA

PUNB0412000

2421040 NA

PUNB0414000

NA

PUNB0415200

NA

PUNB0415800

NA

PUNB0415900

NA

PUNB0418100

2369517 NA

PUNB0423600

N.A.

NA

PUNB0448300

N.A.

NA

PUNB0449500

4236 0522-2731757

bo4236@
pnb.co.in
4483 0522-2397010
bo4483@
pnb.co.in
4495
bo4495@
pnb.co.in
4505 0535-2634477(PP) bo4505@
pnb.co.
4611 0522-2424534
N.A.

N.A.

NA

PUNB0450500

N.A.

N.A.

PUNB0461100

4655 0535-2700372

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0465500

4685 05265-230855

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0468500

4740 N.A.

bo4740@
pnb.co.in
bo478600
pnb.co.in
bo479300
pnb.co.in
bo6026@
pnb.co.in
bo6027@
pnb.co.in

N.A.

N.A.

PUNB0474000

-

-

PUNBO478600

-

-

PUNBO479300

-

-

PUNBO602600

-

-

PUNBO602700

4786 0522-2890753
4793 0522-2440023
6026 05248-22226
6027 0522-3911175

3266 LUCKNOW

3271 LUCKNOW

RAEBAREILLY,
LIC BUILDING
FAIZABAD,
AYODHYA
FAIZABAD,
VIKAS BHAVAN
FAIZABAD,
DOGRA
LUCKNOW,
RAJKIYA KRISHI
DALMAU

3272 LUDHIANA

DORAHA

3273 LUDHIANA
3274 LUDHIANA

MANDI
GOBINDGARH
JAGRAON

3275 LUDHIANA

KHANNA

3276 LUDHIANA

KHARAR MAIN

3267 LUCKNOW
3268 LUCKNOW
3269 LUCKNOW
3270 LUCKNOW

3277 LUDHIANA

KURALI MAIN

3278 LUDHIANA

LUDHIANA
KESAR GANJ
LUDHIANA
CHAURA BAZAR
LUDHIANA CIVIL
LINES
LUDHIANA
MILLERGANJ
LUDHIANA
INDUSTRIAL
LUDHIANA
MODEL TOWN
MOGA PRATAP
SINGH ROAD
MANDI
MULLANPUR
NABHA (MAIN)

3279 LUDHIANA
3280 LUDHIANA
3281 LUDHIANA
3282 LUDHIANA
3283 LUDHIANA
3284 LUDHIANA
3285 LUDHIANA
3286 LUDHIANA
3287 LUDHIANA

3290 LUDHIANA

NANGAL
TOWNSHIP
PATIALA
GURMANDI
PATIALA THE
MALL
RAJPURA (MAIN)

3291 LUDHIANA

ROPAR (MAIN)

3292 LUDHIANA

SIRHIND (MAIN)

3293 LUDHIANA

BADHNI KALAN

3294 LUDHIANA
3295 LUDHIANA

BADALI ALA
SINGH
DHUDIKE

3296 LUDHIANA

DAKALA

3297 LUDHIANA
3298 LUDHIANA

FATEHGARH
PANJTOOR
GHANAUR

3299 LUDHIANA

GHARUAN

3300 LUDHIANA

LALRU (MAIN)

3301 LUDHIANA

3306 LUDHIANA

LUDHIANA GILL
ROAD
LUDHIANA
CHOWK SAIDAN
LUDHIANA B N
CHOWK
LUDHIANA
BROWN ROAD
MULLANPUR
GARIBDAS
MALLAH

3307 LUDHIANA

SIALBA (MAJRI)

3308 LUDHIANA

SANAUR

3309 LUDHIANA

RAIKOT

3310 LUDHIANA

ANANDPUR
SAHIB
MOHALI PHASE I

3288 LUDHIANA
3289 LUDHIANA

3302 LUDHIANA
3303 LUDHIANA
3304 LUDHIANA
3305 LUDHIANA

3311 LUDHIANA

LIC
BUILDING,
AYODHYA
FAIZABAD
VIKAS
BHAWAN,
DOGRA
REGIMENT
MANDI
PARISHAD
VILLAGE &
POST:
VPO
DORAHA,
MANDI
GOBINDG
JAGRAON,
DISTT.
NEAR
LAKIGIDHA
RANDHAW
A ROAD,
ROPAR
ROAD,
KESAR
GANJ,
CHAURA
BAZAR,
CIVIL
LINES,
MILLER
GANJ,
INDUSTRI
AL. AREA,
MODEL
TOWN,
MOGA
PARTAP
RAIKOT
ROAD,MA
BANK
STREET,
N-BLOCK,
HOSPITAL
GUR
MANDI,
THE MALL,
PATIALA
MAIN
BAZAR,
COLLEGE
ROAD,
SIRHIND
MANDI
BADHNI
KALANV&PO:
BADALI
DHUDIKE 142053
V&PO:
DAKALA
FATEHGA
RH
V&PO:
GHANAUR
V&PO:
GHARUAN
LALRU
MANDI,
GILL
ROAD,
CHOWK
SAIDAN,
CHOWK
BHARAT
BROWN
ROAD,
V&PO:MUL
LANPUR
VPO
MALLAH,
V&PO:
SIALBA
SANAUR
147103
LUDHIANA
ROAD,
V&PO:
ANANDPU
PHASE - I,
MOHALI

229001

141421

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
PUNJAB

147301

PUNJAB

224001
224001
224001
226010
229207

142026

PUNJAB

141001

PUNJAB

140301

PUNJAB

140103

PUNJAB

141008

PUNJAB

141008

PUNJAB

141001

PUNJAB

6127 0535-2208130

-

N.A.

PUNBO612700

-

N.A.

PUNBO612900

-

N.A.

PUNBO612800

-

N.A.

PUNBO619700

-

N.A.

PUNBO619400

-

N.A.

PUNBO606100

220 01624-222312222049
265 01628235014,234204
266 0160-2280847,
2280848, 2280107
279 01602640232,2640022
281 0161-27268252725971,2727144
296 0161-27079032706195
297 0161-24402412441258,2445687
298 0161-2543795,
2531036
302 0161-25311422531874, 2530308
304 0161-24099632431128
324 01636222339,223945
340 0161-2878057

bo6127@
pnb.co.in
bo6129@
pnb.co.in
bo6128@
pnb.co.in
bo6197@
pnb.co.in
bo6194@
pnb.co.in
bo6061@
pnb.co.in
bo0143@
pnb.co.in
bo0191@
pnb.co.in
bo0220@
pnb.co.in
bo0265@
pnb.co.in
bo0266@
pnb.co.in
bo0279@
pnb.co.in
bo0281@
pnb.co.in
bo0296@
pnb.co.in
bo0297@
pnb.co.in
bo0298@
pnb.co.in
bo0302@
pnb.co.in
bo0304@
pnb.co.in
bo0324@
pnb.co.in
NA
bo0351@
pnb.co.in
bo0359@
pnb.co.in
bo0379@
pnb.co.in
bo0390@
pnb.co.in
bo0401@
pnb.co.in
bo0408@
pnb.co.in
bo0428@
pnb.co.in
NA

NO

PUNB0035100

01887-227068

PUNB0035900

NO

PUNB0042800

NO

PUNB0054500

bo0598@ NO
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0060800

6129 05278-222141
6128 05278-227088
6197 05278-225875
6194 0522-2720866
6061 143 01628-257022256322
191 01765-253650,

141003

PUNJAB

141003

PUNJAB

141002

PUNJAB

142001

PUNJAB

141120

PUNJAB

147201

PUNJAB

140124

PUNJAB

147001

PUNJAB

147001

PUNJAB

140401

PUNJAB

140001

PUNJAB

140406

PUNJAB

142037

PUNJAB

351 01765222642,220142
359 01887223473,223068
379 01752225041,2201116
390 0175-2201394,
2226644
401 017622223512,2224226,
408 01881221014,222039,22
428 01763-222014,
222948
545 01636-250051

140406

PUNJAB

598 01763-264234

142053

PUNJAB

608 01636-269034

147001

PUNJAB

644 0175-2230524

142051

PUNJAB

655 01682-269134

140702

PUNJAB

663 01762-267438

140413

PUNJAB

664 0160-2635636

140501

PUNJAB

751 01762-274353

141003

PUNJAB

141008

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

140901

PUNJAB

763 0161-24906832500083
764 0161-27093552707355
765 0161-24420462448516
766 0161-26856282685752
779 0160-2255702

142035

PUNJAB

789 01624-253225

140110

PUNJAB

790 0160-2643037

147103

PUNJAB

855 0175-2650263

141009

PUNJAB

929 01624-264312

140118

PUNJAB

160062

PUNJAB

973 01887232057,233234
1155 0172- 2225433,
2225919, 2272264

NO

PUNB0014300

01765-256434

PUNB0019100

NO

PUNB0022000

NO

PUNB0026500
2280847

NO

PUNB0026600
PUNB0027900

No

PUNB0028100

2707668,

PUNB0029600

2403845

PUNB0029700

2531036 A/D
PUNB0029800
PUNBINB
2531331 A/D
PUNB0030200
No

PUNB0030400

NO

PUNB0032400
No

PUNB0034000

NO

PUNB0037900

0175-2213052

PUNB0039000

01762-2222212

PUNB0040100

NO

PUNB0040800

PUNB0059800

bo0644@ NO
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0065500

NO

PUNB0066300

NO

PUNB0066400

NO

PUNB0075100

bo0663@
pnb.co.in
bo0664@
pnb.co.in
bo0751@
pnb.co.in
bo0763@
pnb.co.in
bo0764@
pnb.co.in
bo.0765@
pnb.co.in
bo0766@
pnb.co.in
bo0779@
pnb.co.in
NA

PUNB0064400

No

PUNB0076300

No

PUNB0076400

NA

PUNB0076500

NA

PUNB0076600

NO

PUNB0077900
No

PUNB0078900

bo0790@ NO
pnb.co.in
bo0855@ NO
pnb.co.in
NA
No

PUNB0079000

bo0973@
pnb.co.in
bo1155@
pnb.co.in

PUNB0085500
PUNB0092900
233234

PUNB0097300

2267186

PUNB0115500

3312 LUDHIANA
3313 LUDHIANA
3314 LUDHIANA
3315 LUDHIANA
3316 LUDHIANA
3317 LUDHIANA
3318 LUDHIANA
3319 LUDHIANA
3320 LUDHIANA
3321 LUDHIANA
3322 LUDHIANA
3323 LUDHIANA
3324 LUDHIANA
3325 LUDHIANA
3326 LUDHIANA
3327 LUDHIANA
3328 LUDHIANA
3329 LUDHIANA
3330 LUDHIANA
3331 LUDHIANA
3332 LUDHIANA
3333 LUDHIANA
3334 LUDHIANA
3335 LUDHIANA
3336 LUDHIANA
3337 LUDHIANA
3338 LUDHIANA
3339 LUDHIANA
3340 LUDHIANA
3341 LUDHIANA
3342 LUDHIANA
3343 LUDHIANA
3344 LUDHIANA
3345 LUDHIANA
3346 LUDHIANA
3347 LUDHIANA
3348 LUDHIANA
3349 LUDHIANA

BASSI PATHANA JAIL
ROAD,
BIJA
VPO BIJA,
DISTT.
MALKANA
V&PO:
MALKANA
BASANT PURA V&PO:
BASANTP
VAIROKE
VAIROKE
CAMP.BAG
LUDHIANA DHANDARI
DHANDARI
KALAN,LU
PATIALA
PHATAK
PHATAK NO 22 NO.22,
DHANDRA
VPO
DHANDRA,
CHOWK
LUDHIANA
KARIMPUR
KARIMPURA
BAREWAL
VPO
AWANA
BAREWAL
DHANDHARI
DHANDARI
KHURD
KHURD,LU
GOINDWAL
VPO
GONDWAL
JAWADDI
VPO
JAWADDI
JAGRAON
GRAIN
GRAIN MARKET MARKET
BOPARAI KALAN VPO
BOPARAI
BUTTER
BUTTER 142040
GHALKALAN
GHAL
KALAN LUDHIANA R C C ZO BLDG.,
PAKHOWA
MANAWAN
MANAWAN
-142061
LUDHIANA
FEROZE
FEROZ G
GANDHI
KHOSA
KHOSA
RANDHIRRANDHIR
LUDHIANA
BAZAR
B.KHARADIAN
KHARADIA
LUDHIANA
SARABHA
SARABHA
NAGAR,
LUDHIANA
RAJPURA
RAJPURA ROAD ROAD,
LUDHIANA
SALEM
SALEM TABRI
TABRI,
LUDHIANA
CHANDIGA
CHANDIGARH
RH ROAD,
TIRA
V&PO:
TIRA
RANI MAJRA
V&PO:
RANI
MOGA GT ROAD MOGA
G.T.ROAD V&PO:
NANDPUR
NANDPUR
KALAUR
PATIALA MODEL MODEL
TOWN
TOWN,
PATIALA
BHADSON
BHADSON ROAD ROAD,
LUDHIANA IBB
IBB,INDL.A
REA,
LUDHIANA
NEW
SHIVPURI
SHIVPURI,
MOGA
MOGA
CHAMBER ROAD CHAMBER
NIHALSINGH
NIHALSIN
WALA
GH WALA SAIDOKE
SAIDOKE -

3350 LUDHIANA

DHARAMKOT
OPP.P.S.
CHAUNTA

3351 LUDHIANA

DHANANSU

3352 LUDHIANA

LUDHIANA BASTI
JODHEWAL SME
KHANNA BANK
COLONY
KUM KALAN

3353 LUDHIANA
3354 LUDHIANA
3355 LUDHIANA
3356 LUDHIANA
3357 LUDHIANA

LUDHIANA MATA
RANI CHOWK
LUDHIANA
OVERLOK RD.
MULLANPUR
GRAIN MARKET

DHARAMK
OT,OPP.P.
VPO
CHAUNTA,
VPO
DHANANS
BASTI
JODHEWA
BANK
COLONY
VPO
KUMKALA
MATA
RANI
OVERLOC
K ROAD,
GRAIN
MARKET,

140412

PUNJAB

141001

PUNJAB

147101

PUNJAB

1279 01764-220577,

140401

PUNJAB

1280 01762-239033

142049

PUNJAB

1383 01636-240425

bo1217@
pnb.co.in
bo1275@
pnb.co.in
bo1279@
pnb.co.in
bo1280@
pnb.co.in
NA

141010

PUNJAB

1453 0161-2678042,
2678043
1482 0175-2228556,
2203893
1528 0161-2815006

bo1453@ 0161-2510406
pnb.co.in
bo1482@ NO
pnb.co.in
NA
NO

1600 0161-27223802727655
1798 .0161-2550399

bo1600@
No
pnb.co.in
`
NO

PUNB0179800

1799 0161-2510339,
5080134
1800 01624-264067

NA

NO

PUNB0179900

147001

PUNJAB

141001

PUNJAB

141008

PUNJAB

141001

PUNJAB

141010

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

142026
141001

1217 01763250005,252905
1275 01628-289225

NO

PUNB0121700

NO

PUNB0127500

01764-222577

PUNB0127900

NO

PUNB0128000

NO

PUNB0138300
A/D
PUNB0145300
PUNBINB
PUNB0148200
PUNB0152800
PUNB0160000

NA

NO

PUNB0180000

NO

PUNB0180300

PUNJAB

1803 0161NA
2561198,2564880
1805 01624-222740
NA

NO

PUNB0180500

PUNJAB

1807 01624-271531

NA

NO

PUNB0180700

142040

PUNJAB

1810 01636-288070

NA

NO

PUNB0181000

142048

PUNJAB

1905 01636-265684

NA

NO

PUNB0190500

141001

PUNJAB

1979 0161-2770680

142061

PUNJAB

1995 01682-248050

bo1979@
No
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0199500

2057 0161-24001962403813
2342 01682-246655

bo2057@
No
pnb.co.in
NA
NO

PUNB0234200

2403 01612703474,2703475
2404 0161-24552182458218
2406 0161-23030082300705
2409 0161-27413522742227
2416 0161-26529602662330, 2650437
2435 0160-2255467

NA

PUNB0240300

141001

PUNJAB

152001

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

141005

PUNJAB

141008

PUNJAB

PUNB0197900

PUNB0205700

NA

142055

PUNJAB

bo2404@
pnb.co.in
bogb2406
@pnb.co.i
bogb2409
@pnb.co.i
bo2416@
pnb.co.in
bo2435@
pnb.co.in
2473 0160-2255540
bo2473@
pnb.co.in
2530 01636bo2530@
222864,233564
pnb.co.in
2712 01763-236425
bo2712@
pnb.co.in
2918 0175-2200644,
bo2918@
2209076
pnb.co.in
2985 0175bo2985@
2365284,2364284 pnb.co.in
3014 0161-2533463bo3014@
2544000
pnb.co.in
3031 0161bo3031@
2669843,2654218 pnb.co.in
3445 01636bo3445@
pnb.co.in
394384,291843
3447 01636-254182
NA

NO

PUNB0344700

142055

PUNJAB

3448 01636-259555

NA

NO

PUNB0344800

142042

PUNJAB

3450 01682-220054

NA

NO

PUNB0345000

141001

PUNJAB

3454 0161-2836318

NA

NO

PUNB0345400

160014

PUNJAB

140901

PUNJAB

142001

PUNJAB

140412

PUNJAB

147001

PUNJAB

147001

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

142001

PUNJAB

No

PUNB0240400

No

PUNB0240600

No

PUNB0240900

NO

2609752 A/D
PUNB0241600
PUNBINB
PUNB0243500

NO

PUNB0247300

NO

PUNB0253000

NO

PUNB0271200

0175-2200084

PUNB0291800

NO

PUNB0298500
2533691 A/D
PUNB0301400
PUNBINB
No
PUNB0303100

NO

PUNB0344500

141001

PUNJAB

3455 0161-2830292

NA

NO

PUNB0345500

141008

PUNJAB

PUNB0345700

141001

PUNJAB

3457 0161-2220638,
2225110
3458 01628-230759

141001

PUNJAB

3459 0161-2832158

bo3457@ NA
pnb.co.in
bo.3458@ NO
pnb.co.in
NA
NO

141008

PUNJAB

3462 0161-27459012749257
3463 0161-25301802533248
3464 0161-2878144

bo3462@
pnb.co.in
bo3463@
pnb.co.in
NA

141003

PUNJAB

141120

PUNJAB

PUNB0345800
PUNB0345900
2749257

PUNB0346200

No

PUNB0346300

No

PUNB0346400

3358 LUDHIANA

PANJ GARIAN

3359 LUDHIANA

3364 LUDHIANA

SAMRALA LIC
BUILDING
KHARAR ROPAR
ROAD
ROPAR KURALI
ROAD
KURALI
MORINDA ROAD
MOHALI PHASEVII
ZIRAKPUR

3365 LUDHIANA

DHABLAN

3366 LUDHIANA

3369 LUDHIANA

DHANDRALA
DHINDSA
HARPALPUR
(KUTAKHERI)
LALRU
CHANDIGRH
LANG

3370 LUDHIANA

MUBARAKPUR

3371 LUDHIANA

MASSINGHAN

3372 LUDHIANA

NABHA HAKIMA
STREET
PATIALA TRADE FINANCE
SIRHIND
RAILWAY ROAD
RAJPURA
TOWNSHIP
LUDHIANA SME
BRANCH
MORINDA

3360 LUDHIANA
3361 LUDHIANA
3362 LUDHIANA
3363 LUDHIANA

3367 LUDHIANA
3368 LUDHIANA

3373 LUDHIANA
3374 LUDHIANA
3375 LUDHIANA
3376 LUDHIANA
3377 LUDHIANA
3378 LUDHIANA
3379 LUDHIANA
3380 LUDHIANA
3381 LUDHIANA
3382 LUDHIANA
3383 LUDHIANA
3384 LUDHIANA
3385 LUDHIANA
3386 LUDHIANA
3387 LUDHIANA
3388 LUDHIANA
3389 LUDHIANA
3390 LUDHIANA
3391 LUDHIANA
3392 LUDHIANA
3393 LUDHIANA

LUDHIANA
AGR.FIN.BR.
LUDHIANA BHAI
RANDHIR SINGH
LUDHIANA
HAIBOWAL
LUDHIANA,
AGGAR NGR
PATIALA SST
NAGAR
MOGA - DM
COLLEGE,
LUDHIANA
BENJAMIN
KHANNA,
A.S.COLLEGE,
LUDHIANA URBAN ESTATE,
SAHNEWAL,
G.T.ROAD
SUNDER NGR,
LUDHIANA SM
LUDHIANA- LCB
RAJ GURU
NAGAR-LDH
LUDHIANA,
ARMB
PAYAL

3394 LUDHIANA

VILLAGE
LANDRAN
THREEKEE

3395 LUDHIANA

MACHHIWARA

3396 LUDHIANA

DERA BASSI

3397 LUDHIANA

MOGA, NESTLE
INDIA LTD.
AMRITSAR
ROAD, MOGA
BAHADURKE
ROAD,
BARAN, GOVT.
HIGH SCHOOL
LUDHIANA,
CONTAINER
LUDHIANA, TSS
SR. SEC.
KOTAN,
GURDWARA

3398 LUDHIANA
3399 LUDHIANA
3400 LUDHIANA
3401 LUDHIANA
3402 LUDHIANA
3403 LUDHIANA

VPO
PANJGRAI
SAMRALA,
DISTT.
ROPAR
ROAD,
KURALI
ROAD,
MORINDA
ROAD,
PHASE VII,
ZIRAKPUR,
PATIALA
V&PO:
DHABLAN
V&PO:
DHANDRA
PO:HARPA
LPUR
CHANDIGA
RH ROAD,
V&PO:
LANG
V&PO:
MUBARIKP
V&PO:
MASSINGH
HAKIMA
STREET,N
TRADE
FINANCE
RAILWAY
ROAD,
RAJPURA
TOWNSHI
CHEEMA
CHOWK,
MORINDA
140101
GOLE
MKT.MOD
BHAI
RANDHIR
HAIBOWAL
KALAN,
AGGAR
NAGAR.(T
SEWA
SINGH
MOGA.
D.M.COLL
JAIN
PUBLIC
A.S.COLLE
GE,
UDAI
BUILDING,
VPO:
SAHNEWA
SUNDER
NGR.,
BHAGWAT
I TOWERS,
SCF-17
LUDHIANA
AVON
BUILDING,
MUNICIPA
L
C/O
CHANDIGA
VPO
THREKEE,
KOHARA
ROAD,
KHADI
GRAM
NEDTLE
(INDIA)
AMRITSAR
ROAD,
BHADURK
E ROAD,
GOVT.
HIGH
CONTAINE
R
TSS SR.
SEC.
GURDWA
RA

141001

PUNJAB

141114

PUNJAB

140301

PUNJAB

140001

PUNJAB

140103

PUNJAB

160062

PUNJAB

3465 01628248102,250690
3466 01628-262061

NA

141008

PUNJAB

bo.3466@
pnb.co.in
3526 0160-2280395,
bo3526@
pnb.co.in
3527 01881-222238
bo3527@
pnb.co.in
3528 0160-2640012
bo3528@
pnb.co.in
3529 0172bo3529@
2225004,2264524, pnb.co.in
3530 01762-286726,
bo3530@
287531
pnb.co.in
3531 0175-2670208
bo3531@
pnb.co.in
3532 01765-278539
bo3532@
pnb.co.in
3533 01762-260218
bo3533@
pnb.co.in
3534 01762-274363
bo3534@
pnb.co.in
3535 0175-2690141
bo3535@
pnb.co.in
3536 01762-280050
bo3536@
pnb.co.in
3537 0175-2667201
bo3537@
pnb.co.in
3538 01765bo3538@
222033,220281
pnb.co.in
3539 0175-2227742
bo3539@
pnb.co.in
3540 01763bo3540@
222269,229669
pnb.co.in
3541 01762-224102,
bo3541@
224103
pnb.co.in
3881 0161-2665298bo3881@
2609248
pnb.co.in
3883 0160-2630904
bo3883@
pnb.co.in
3915 0161-2425747
bo3915@
pnb.co.in
4005 0161-2464622bo4005@
2460531
pnb.co.in
4084 0161-2479671
bo4084@
pnb.co.in
4095 0161-2553563
bo4095@
pnb.co.in
4096 0175-2370416
bo4096@
pnb.co.in
4150 01636-221329
bo4150@
pnb.co.in
4208 0161-2729187
NA

141401

PUNJAB

4225 01628-228081

141002

PUNJAB

4433 0161-2493276

141003

PUNJAB

4449 0161-2844022

141007

PUNJAB

140603

PUNJAB

147001

PUNJAB

147201

PUNJAB

140701

PUNJAB

140501

PUNJAB

147001

PUNJAB

140201

PUNJAB

147111

PUNJAB

147201

PUNJAB

147001

PUNJAB

140406

PUNJAB

140401

PUNJAB

141001

PUNJAB

140101

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

141001

PUNJAB

147001

PUNJAB

142001

PUNJAB

NA

PUNJAB

bo4433@
pnb.co.in
bo4449@
pnb.co.in
4450 0161-2620111
bo4450@
pnb.co.in
4451 0161-4631001-TO bo4451@
pnb.co.in
4631015
4507 0161-2454488
bo4507@
pnb.co.in
4540 0161-5070089
bo4540@
pnb.co.in
4561 01628-244892

140 507

PUNJAB

4582 95160-2252444

142 021

PUNJAB

4610 0161-5004964

141001

PUNJAB

141012

PUNJAB

141001

PUNJAB

141115

PUNJAB

4612 01628-251556

140 307

PUNJAB

4666 01762-280207

142001

PUNJAB

4668 01636-236003

N.A.

PUNJAB

4750 01636-234331

141008

PUNJAB

4766 0161-2781311

147004

PUNJAB

4851 0175-2681234

141010

PUNJAB

4858 0161-2670732

141003

PUNJAB

4862 0161-5025510

141416

PUNJAB

4863 01628-289648

No

PUNB0346500

No

PUNB0346600

NO

PUNB0352600

NO

PUNB0352700

NO

PUNB0352800
2225004

PUNB0352900

NO

PUNB0353000

NO

PUNB0353100

NO

PUNB0353200

NO

PUNB0353300

NO

PUNB0353400

NO

PUNB0353500

NO

PUNB0353600

NO

PUNB0353700

NO

PUNB0353800

NO

PUNB0353900

NO

PUNB0354000

NO

PUNB0354100
No

PUNB0388100

NO

PUNB0388300

NA

PUNB0391500

NA

PUNB0400500
No

PUNB0408400

No

PUNB0409500

NO

PUNB0409600

NO

PUNB0415000

NA

PUNB0420800

NO

PUNB0422500

NO

PUNB0443300
No

0161-2620100,
2620011
0161-2541268
No

PUNB0444900
A/D

PUNB0445000

A/D
PUNB0445100
PUNBINB
PUNB0450700

No

PUNB0454000
PUNB0456100

bo4582@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0458200

N.A.

PUNB0461000
PUNB0461200

bo4666@ N.A.
pnb.co.in
bo4668@ N.A.
pnb.co.in
N.A.
N.A.
bo4766@
pnb.co.in
bo4851@
pnb.co.in
bo4858@
pnb.co.in
bo4862@
pnb.co.in
bo4863@
pnb.co.in

N.A.

PUNB046660

N.A.

PUNB0466800

N.A.

PUNB0475000

-

-

PUNB0476600

-

-

PUNB0485100

-

-

PUNBO485800

-

-

PUNBO486200

-

-

PUNBO486300

3404 LUDHIANA
3405 LUDHIANA
3406 LUDHIANA
3407 LUDHIANA
3408 LUDHIANA
3409 LUDHIANA
3410 LUDHIANA
3411 LUDHIANA
3412 MANDI
3413 MANDI
3414 MANDI
3415 MANDI
3416 MANDI
3417 MANDI
3418 MANDI
3419 MANDI
3420 MANDI
3421 MANDI
3422 MANDI
3423 MANDI
3424 MANDI
3425 MANDI
3426 MANDI
3427 MANDI
3428 MANDI
3429 MANDI
3430 MANDI
3431 MANDI
3432 MANDI
3433 MANDI
3434 MANDI
3435 MANDI
3436 MANDI
3437 MANDI
3438 MANDI
3439 MANDI
3440 MANDI
3441 MANDI
3442 MANDI
3443 MANDI
3444 MANDI
3445 MANDI
3446 MANDI
3447 MANDI
3448 MANDI
3449 MANDI

LUDHIANA,
VOCATIONAL
RAJPURA,
GAGAN CHOWK
PATIALA,
REGIONAL
LUDHIANA,
HERO DMC
LUDHIANA,
FEROZEPUR
PATIALA,
CHHOTI
MOHALI,
SECTOR-70
VILLAGE
DABURJEE,
JOGINDER
NAGAR
KULU AKHARA
BAZAR
MANDI MOTI
BAZAR
PANDOH

HAIBOWAL
ROAD,
GAGAN
CHOWK,
MODEL
TOWN,
HERO
DMC
5,
FEROZEP
BEANT
SINGH
SCO 534,
SECTORVILLAGE
DABURJE
DISTT.
MANDI
DISTT.
KULLU
DISTT.
MANDI
DISTT.
MANDI
CHAILCHOWK
DISTT.
MANDI
BANJAR
DISTT.
KULLU
KARSOG
DISTT.
MANDI
SARKAGHAT
DISTT.
MANDI
NERCHOWK
DISTT.
MANDI
RAWALSAR
DISTT.
MANDI
AUT
DISTT.
MANDI
ANI
DISTT.
KULLU
FOJJAL
DISTT.
KULLU
HATWAR
DISTT.
BILASPUR
BAGGI
DISTT.
MANDI
TALYANA
DISTT.
BILASPUR
CHAUNTRA
DISTT.
MANDI
BERI BARMANA DISTT.
BILASPUR
DEOTH
DISTT.
BILASPUR
MANALI
DISTT.
KULLU
MAJHWAR
DISTT.
MANDI
JAROL
DISTT.
MANDI
MEHRI KAITHLA DISTT.
BILASPUR
SANDHOL
DISTT.
MANDI
CHHAKOH
DISTT.
BILASPUR
KALATH
DISTT.
KULLU
HARLOG
DISTT.
BILASPUR
KANWAL
DISTT.
MANDI
JARRI
DISTT.
KULLU
JHANJHELI
DISTT.
MANDI
BAGIPAL
TEH.
NIRMAND
SEOBAGH
DISTT.
KULLU
JACHH
DISTT.
MANDI
JHUNGI
DISTT.
MANDI
SIANJ
DISTT.
MANDI
SIDHPUR
TEH.DHAR
AMPUR,
BAROTI
TEH.
SARKAGH
METHER
DISTT.
MANDI

141008

PUNJAB

4864 0161-2301032

140401

PUNJAB

147001

PUNJAB

4899 01762-230999,
233999
4924 0175-2301744

497 01905-282091

bo4864@
pnb.co.in
bo4899@
pnb.co.in
rcc4924@
pnb.co.in
bo4944@
pnb.co.in
bo4997@
pnb.co.in
bo6012@
pnb.co.in
bo6024@
pnb.co.in
bo4056@
pnb.co.in
bo0243@
pnb.co.in
bo0274@
pnb.co.in
bo0311@
pnb.co.in
NA

141001

PUNJAB

4944 9161-2304751

580 01907-250286

NA

596 01903-222238

NA

222238 NA

PUNB0059600

743 01905-262013

NA

222234 NA

PUNB0074300

867 01905-230054

230054 NA

PUNB0086700

241357 NA

PUNB0091100

921 01905-280225

bo0867@
pnb.co.in
bo0911@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0092100

961 01905-279229

NA

NA

PUNB0096100

141012

PUNJAB

4997 0161-2458218

147001

PUNJAB

6012 0175-5051919

160061

PUNJAB

6024 0172-2263843

140013

PUNJAB

4056 01881-214660

176120

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH

175101
175001
175124
175045
175123
171304
175024
175021
176023
173121
172026
175129
174028
175027
174026
175032
174013
174033
175131
175001
174401
174026
178090
174001
175129
174026
175001
175103
175047
172002
175101
175030
175031
176029
175040
175040
175032

243 01908-222090
274 01902-2222687
311 01905-224434

911 01905-242243

-

-

PUNBO486400

-

-

PUNBO489900

-

-

PUNBO492400

-

-

PUNBO494400

0161-2450826

-

PUNBO499700

0175-5051919

-

PUNBO601200

0172-2225004

-

PUNBO602400

-

N.A.

PUNBO405600

NA

NA

222071 NA

PUNB0024300

222687 NA

PUNB0027400

223839 NA

PUNB0031100

282091 NA

PUNB0049700

NA

PUNB0058000

975 01904-253321

NA

253321 NA

PUNB0097500

1036 01902-240145

NA

NA

NA

PUNB0103600

1040 01978-252641

NA

NA

NA

PUNB0104000

1206 01905-245231

NA

NA

NA

PUNB0120600

1373 01978-258060

NA

NA

NA

PUNB0137300

1408 01908-252236

NA

252236 NA

PUNB0140800

1705 01978-244045

bo1705@
pnb.co.in
NA
NA

244045 NA

PUNB0170500

NA

PUNB0171200

252364 NA

PUNB0171300

2018 01905-268525

bo1713@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0201800

2032 01907-275230

NA

2055 01978-250456

1712 01978-249528
1713 01902-252125

NA

NA

PUNB0203200

NA

250456 NA

PUNB0205500

2099 01905-273211

NA

273211 NA

PUNB0209900

2133 01978-249045

NA

249045 NA

PUNB0213300

2134 01902-258804

NA

2135 01978-285025

NA

2192 01905-262013

NA

2216 01902-276224

NA

2224 01907-256723
2429 01904-259005
2430 01902-230060

NA

2450 01907-255225

NA

2451 01907-227048

NA

PUNB0213400

238858 NA

PUNB0213500

NA

NA

PUNB0219200

NA

NA

PUNB0221600

NA

256723 NA

PUNB0222400

NA

259005 NA

PUNB0242900

NA

NA

PUNB0243000

NA

NA

PUNB0245000

NA

NA

NA

PUNB0245100

NA

2452 01907-252229

NA

2453 01905-275057

NA

2454 01905-272353

NA

2457 01908-274022

NA

NA

NA

NA

PUNB0245200

275057 NA

PUNB0245300

NA

PUNB0245400

274022 NA

PUNB0245700

3450 MANDI

BADHU

3451 MANDI

KUFRI

3452 MANDI

JADUKULJIAR

3453 MANDI

NAGGAR

3454 MANDI

NIRMAND

3455 MANDI

NERI LANGNA

3456 MANDI

TULLAH

3457 MANDI

DABATMATARI

3458 MANDI

RANI KOTLA

3459 MANDI

THONA

3460 MANDI

TIKKAN

3461 MANDI

KOTLU

3462 MANDI

SUNDERNAGAR

3463 MANDI
3464 MANDI

MANDI SCHOOL
BAZAR
KULU DHALPUR

3465 MANDI

PANJGAIN

3466 MANDI

BILASPUR
SECTOR 6
JAGATSUKH

3467 MANDI
3468 MANDI
3469 MANDI

KULLU
SULTANPUR
BAJAURA

3470 MANDI

KEYLONG

3471 MANDI

BHAROL

3472 MANDI

BARCHHWAR

3473 MEERUT

BARAUT

3474 MEERUT

DADRI

3475 MEERUT
3476 MEERUT

GHAZIABAD G T
ROAD
HAPUR

3477 MEERUT

MAWANA

3478 MEERUT

3480 MEERUT

MEERUT CANTT
ABULANE
MEERUT
KHAIRNAGAR
MODINAGAR

3481 MEERUT

MOHAN NAGAR

3482 MEERUT

AMIN NAGAR
SARAI
CHHAPRAULI

3479 MEERUT

3483 MEERUT
3484 MEERUT
3485 MEERUT
3486 MEERUT
3487 MEERUT
3488 MEERUT
3489 MEERUT
3490 MEERUT
3491 MEERUT
3492 MEERUT
3493 MEERUT
3494 MEERUT
3495 MEERUT

GHAZIABAD
NAVYUG
JANI KHURD
MEERUT
KANKAR KHERA
MURADNAGAR

TEH.
CHACHIOT
TEH
JOGINDER
TEH.GHU
MARWIN
DISTT.
KULLU
DISTT.
KULLU
DISTT.
MANDI
DISTT.
MANDI
DISTT.
BILASPUR
DISTT.
BILASPUR
DISTT.
MANDI
TEH.JOGI
NDERNAG
DISTT.
MANDI
DISTT.
MANDI
DISTT.
MANDI
DISTT.
KULLU
DISTT.
BILASPUR
DISTT.
BILASPUR
DISTT.
KULLU
DISTT.
KULLU
DISTT.
KULLU
MAIN
MARKET,K
BO:
BHAROL,
BO:
BARCHHW
DISTT.
BAGHPAT
RAILWAY
ROAD,
GHAZIABA
DGT
DISTT.
GHAZIABA
DISTT.
MEERUT
MEERUT
CANTT.,
DISTT.
MEERUT
DISTT.
GHAZIABA
DISTT.
GHAZIABA
DISTT.
BAGHPAT
DISTT.
BAGHPAT
DISTT.
GHAZIABA
DISTT.
MEERUT
DISTT.
MEERUT
DISTT.
GHAZIABA
MEERUT

MEERUT
SUBHASH
PARIKSHITGARH DISTT.
MEERUT
SARDHANA
DISTT.
MEERUT
MODIPURAM
DISTT.
PAWLI KHAS
MEERUT
DELHI,
BILASPUR
BILASPUR
DISTT.
GHAZIABAD
DISTT.
NEHRU NAGAR GHAZIABA
BAHADURGARH DISTT.
GHAZIABA
SIMBHAOL
BHOAPUR
MASTAN NAGAR I, HAPUR,

175028
176121
174030
175130
172023
176120
176120
174002
174033
175049
176122
171304
174401
175001
175101
174012
174001
175131
175001
175125
175132
176126
175024
N.A
203207
N.A
N.A
N.A
250001
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
203202
N.A
N.A
N.A

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

2576 01907-274048

NA

274048 NA

PUNB0257600

2644 01908-254029

NA

254029 NA

PUNB0264400

2655 01978-279045

NA

279045 NA

PUNB0265500

2705 01902-248249

NA

NA

PUNB0270500

2716 01782-255124

NA

255124 NA

PUNB0271600

2747 01908-258905

NA

NA

PUNB0274700

2748 01908-277780

NA

277780 NA

PUNB0274800

2843 01978-239032

NA

NA

NA

PUNB0284300

2846 01978-286059

NA

NA

NA

PUNB0284600

2995 01905-214633

NA

214633 NA

PUNB0299500

2996 01908-255317

NA

255317 NA

PUNB0299600

2998 01907-229064

NA

229064 NA

PUNB0299800

3034 01907-262806

bo3034@
pnb.co.in
bo3377@
pnb.co.in
bo3378@
pnb.co.in
NA
NA

262806 NA

PUNB0303400

222902 NA

PUNB0337700

222448 NA

PUNB0337800

NA

PUNB0338100

221027 NA

PUNB0338200

3895 01902-259203

bo3382@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0389500

4448 01902-224080

NA

NA

PUNB0444800

3377 01905-222902
3378 01902-222448
3381 01978-244078
3382 01978-222351

NA

NA

NA

4454 01902-266188

NA

NA

NA

PUNB0445400

4519 01900-222942

NA

NA

NA

PUNB0451900

4898 01905-278390

bo4898@ pnb.co.in
bo6017@ pnb.co.in
N.A
N.A

-

PUNBO489800

6017 01905-231910
42 01234-262062

-

PUNBO601700

N.A.

PUNB0004200

109 2665136/2052662 Not
Allotted
N.A

N.A

N.A.

PUNB0018000

198 0122-2313811

N.A

N.A

N.A.

PUNB0019800

317 01233-271929

N.A

N.A

N.A.

PUNB0031700

180 0120-2831042

2665136 N.A.

PUNB010900

318 0121-2660518

N.A

N.A

N.A.

PUNB0031800

320 0121-2420440

N.A

N.A

N.A.

PUNB0032000

323 01232-242450

N.A

N.A

N.A.

PUNB0032300

341 0120-2657101

N.A

N.A

N.A.

PUNB0034100

512 0121-2234028

N.A

N.A

N.A.

PUNB0051200

578 0234-230038

N.A

N.A

N.A.

PUNB0057800

674 0120-2790131

N.A

N.A

N.A.

PUNB0067400

704 0121-2880050

N.A

N.A

N.A.

PUNB0070400

729 0121-2555466

N.A

N.A

N.A.

PUNB0072900

774 01232-261044

N.A

N.A

N.A.

PUNB0077400

782 0121-2422942

N.A

N.A

N.A.

PUNB0078200

821 01233-228238

N.A

N.A

N.A.

PUNB0082100

858 01237-236066

N.A

N.A

N.A.

PUNB0085800

902 0121-2577258

N.A

N.A

N.A.

PUNB0090200

Not
Allotted
N.A

Not Allotted

N.A.

PUNB0111200

N.A

N.A.

PUNB0111600

1112 95120-2565409
1116 0120-2793516
1262 01396-72139

N.A

N.A

N.A.

PUNB0126200

1263 05731-223057

N.A

N.A

N.A.

PUNB0126300

3496 MEERUT
3497 MEERUT
3498 MEERUT
3499 MEERUT
3500 MEERUT
3501 MEERUT
3502 MEERUT
3503 MEERUT
3504 MEERUT
3505 MEERUT
3506 MEERUT
3507 MEERUT
3508 MEERUT
3509 MEERUT
3510 MEERUT
3511 MEERUT
3512 MEERUT
3513 MEERUT
3514 MEERUT
3515 MEERUT
3516 MEERUT
3517 MEERUT
3518 MEERUT
3519 MEERUT
3520 MEERUT
3521 MEERUT
3522 MEERUT
3523 MEERUT
3524 MEERUT
3525 MEERUT
3526 MEERUT
3527 MEERUT
3528 MEERUT
3529 MEERUT
3530 MEERUT
3531 MEERUT
3532 MEERUT
3533 MEERUT
3534 MEERUT
3535 MEERUT
3536 MEERUT
3537 MEERUT
3538 MEERUT
3539 MEERUT
3540 MEERUT
3541 MEERUT

MOR KHURD

DISTT.
MEERUT
CHHAPRA
ULA
DISTT.
GHAZIABA
DISTT.
MEERUT
SATHLA
DISTT.
MEERUT
GHORIDELHI, GHORI
BACHHER
BACHHERA
MEERUT
MEERUT
BOMBAY BAZAR CITY
MEERUT
MEERUT
GYMKHANA
CITY
GHAZIABAD
DISTT.GHA
MCB
ZIABAD
BEHANA
DISTT.
GHAZIABA
KHUDALIA
DISTT.
GHAZIABA
GHAZIABAD
DISTT.
SHASTRI NAGAR GHAZIABA
CHAMRAWAL
DISTT.
GHAZIABA
INCHOLI
DISTT.
MEERUT
MEERUT SPORT SPORTS
COMPLEX
COMPLEX,
DELHI,
JAHANGIR
JAHANGIRPUR PUR
MEERUT R.C.C. E.K.
ROAD,
MEERUT SAKET SAKET,
MEERUT
CIVIL LINE
MODINAGAR
TEXTILE
TEXTILE MILL
MILL,
MACHHRA
DISTT.
GARH ROAD
MEERUT
MEERUT
BAGHPAT
BAGPAT ROAD ROAD,
MEERUT E
MEERUT
KUTCHERY
CITY
NOIDA, SECTOR I BLOCK
- 27
MARKET,
DATIYANA
DISTT.
GHAZIABA
GHAZIABAD
DISTT.
KAUSHAMBI
GHAZIABA
MEERUT DAV
DISTT.
KANKARKHERA MEERUT
DELHI, KASNA
KASNA,365
9,GAUTAM
ATOLA
DISTT.
GHAZIABA
MEERUT BEGUM MEERUT
BRIDGE
CITY
BIJROLI
DISTT.
MEERUT
BAGHPAT JAIN DISTT.
BAGHPAT
MOHALA
NOIDA, SECTOR - PLOT NO
18
20,21,
GHAZIABAD 43 DISTT.
AMBEDKAR
GHAZIABA
HASTINAPUR
DISTT.
MEERUT
KHERA
VILL.
KHERA,
RARDHANA
DISTT.
MEERUT
SAHIBABAD
DISTT.
GHAZIABA
TARAPUR
DISTT.
MEERUT
GHAZIABAD
A-49,
BRIJ VIHAR
RAMPURI,
GHAZIABAD
DISTT.
ARYA KANYA
GHAZIABA
GHAZIABAD
DISTT.
K.D.B.PUBLIC
GHAZIABA
MODI
MODINAGAR
STEEL,MO
MODISTEEL
MEERUT
JAGRITI
JAGRITI VIHAR VIHAR,ME
MEERUT SEC.2 SECTOR 2
SHASTRI NAGAR SHASTRI
MEERUT ROAD, MEERUT
GHAZIABAD
ROAD,
GHAZIABAD
DISTT.
LONI
GHAZIABA
DELHI,
CHHAPRAULA
GHAZIABAD
CHANDERNGR
KALLI RAMPUR

N.A
201209
N.A
N.A
N.A
203207
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
203141
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
201301
N.A
N.A
N.A
201306
N.A
N.A
N.A
N.A
201301
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
201204
250005
250004
N.A
N.A

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

1367 01233-289423

N.A

N.A.

PUNB0136700

2674615 N.A.

PUNB0142500

N.A

N.A.

PUNB0144300

N.A

N.A.

PUNB0147300

N.A

N.A

N.A.

PUNB0147400

Not Allotted

N.A.

PUNB0148100

1818 0121-2667432

Not
Alotted
N.A

N.A

N.A.

PUNB0181800

1819 0121-2421616

N.A

N.A

N.A.

PUNB0181900

1820 0120-2750696

N.A

N.A

N.A.

PUNB0182000

2041 01336-54755

N.A

N.A

N.A.

PUNB0204100

2042 05731-223093

N.A

N.A

N.A.

PUNB0204200

2051 0120-2706061

N.A

N.A

N.A.

PUNB0205100

2061 0121-2274653

N.A

N.A

N.A.

PUNB0206100

1425 95120Not
2674615,6524408 Allotted
1443 0120-2624770
N.A
1473 01233-229095

N.A

1474 01233-275941
1481 95120-3227878

N.A

2102

N.A

N.A

N.A.

PUNB0210200

2159 0121-2401785

N.A

N.A

N.A.

PUNB0215900

2230 05738-261828

Not
Allotted
N.A

Not Allotted

N.A.

PUNB0223000

N.A

N.A.

PUNB0227000

2270 0121-2602148
2512 0121-2696587

N.A

N.A

N.A.

PUNB0251200

2516 01232-243440

N.A

N.A

N.A.

PUNB0251600

2519 01232-257032

N.A

N.A

N.A.

PUNB0251900

2533 0121-2517724

N.A

N.A

N.A.

PUNB0253300

2534 0121-2650424

N.A

N.A

N.A.

PUNB0253400

2726 95120bo3702@
2546510/2521674 pnb.co.in
2756 05731-23170
N.A
N.A

2546510 PUNBINB PUNB0272600
BDAN
N.A.
PUNB0275600

3000 0120-2776289

N.A

N.A

N.A.

PUNB0300000

3040 0121-2556617

N.A

N.A

N.A.

PUNB0304000

3659 95120-2341234

Not
Allotted
N.A

Not Allotted

N.A.

PUNB0365900

3697 0121-2448064

N.A

N.A.

PUNB0369700

3698 0121-2662112

N.A

N.A

N.A.

PUNB0369800

3699 0121-663897

N.A

N.A

N.A.

PUNB0369900

3700 0121-2221032

N.A

N.A

N.A.

PUNB0370000

3702 95120bo4172@
2511283/2488400 pnb.co.in
3703 0120-2711763
N.A
N.A

2511283 N.A.

PUNB0370200

N.A.

PUNB0370300

3704 01233-280159

N.A

N.A

N.A.

PUNB0370400

3705 0122-232286

N.A

N.A

N.A.

PUNB0370500

3708 01237-282673

N.A

N.A

N.A.

PUNB0370800

3709 0120-2631205

N.A

N.A

N.A.

PUNB0370900

3710 01233-282183

N.A

N.A

N.A.

PUNB0371000

3711 0120-2628105

N.A

N.A

N.A.

PUNB0371100

3946 0120-2740963

N.A

N.A

N.A.

PUNB0394600

3947 0120-2781682

N.A

N.A

N.A.

PUNB0394700

3969 01232-246650

N.A

N.A

N.A.

PUNB0396900

4007 0121-2601443

N.A

N.A

N.A.

PUNB0400700

4009 0121-2770489

N.A

N.A

N.A.

PUNB0400900

4021 0120-2833100

N.A

N.A

N.A.

PUNB0402100

4022 0120-2602244

N.A

N.A

N.A.

PUNB0402200

3542 MEERUT
3543 MEERUT
3544 MEERUT
3545 MEERUT
3546 MEERUT
3547 MEERUT
3548 MEERUT
3549 MEERUT
3550 MEERUT
3551 MEERUT
3552 MEERUT
3553 MEERUT
3554 MEERUT
3555 MEERUT
3556 MEERUT
3557 MEERUT
3558 MEERUT
3559 MEERUT
3560 MEERUT
3561 MEERUT
3562 MEERUT
3563 MEERUT
3564 MEERUT
3565 MEERUT
3566 MEERUT
3567 MEERUT
3568 MEERUT
3569 MEERUT
3570 MEERUT
3571 MEERUT
3572 MEERUT
3573 MEERUT
3574 MEERUT
3575 MEERUT
3576 MEERUT
3577 MIDNAPUR
3578 MIDNAPUR
3579 MIDNAPUR
3580 MIDNAPUR
3581 MIDNAPUR
3582 MIDNAPUR
3583 MIDNAPUR
3584 MIDNAPUR
3585 MIDNAPUR
3586 MIDNAPUR
3587 MIDNAPUR

MEERUT GANGA
NAGAR
GHAZIABAD
GOVINDPURAM
MEERUT LAL
KURTI
GHAZIABAD
INDIRA PURAM
GHAZIABAD
VAISHALI
KITHORE

MAWANA
ROAD,
GOVINDP
URAM,GH
DISTT.
MEERUT
INDIRA
PURAM,
VAISHALI,
GHAZIABA
DISTT.
MEERUT
GHAZIABAD RAJ 127 C,
NAGAR
SECTOR
NOIDA, SECTOR - CI
13,SECTO
MEERUT KUMS MEERUT
CITY
HAPUR
S O C S,
SERVANTS OF HAPUR,
DELHI,
SURAJPU
SURAJPUR
R
MEERUT, DAV, DISTT.
SHASTRI NAGAR MEERUT
DELHI, ALPHA, ALPHA
GREATER
SECTOR
DELHI, ROZA
ROZA
YAQUBPUR
YAQUBPU
MEERUT
DISTT.MEE
KANKERKHERA RUT
SAHIBABAD
DISTT.
RAJINDER
GHAZIABA
NOIDA
PHASE-II,
SPL.ECONOMIC NOIDA
SECTOR
SECTOR
OMEGA,
OMEGA,
SECTOR GAMA, B-6 GAMA
GREATER
SHOPPING
NOIDA, JSS
SECTOR
ACADEMY OF
62, BLOCK
CENTRAL
ICD,
WAREHOUSING GREAT
NOIDA, U.G.
U.G.
HOSPITAL LTD. HOSPITAL
SADHOPUR KI
AIR
JHAL
FORCE
CONTAINER
DADRI,
CORPN. OF
U.P.
S.S. LINE
SHAITAN
MEERUT
SINGH
DAURALA
CANE
DEVELOP
VASUNDHRA
C - 12,
SECTOR MORTA
VILLAGE &
PO:
MEERUT,
MEERUT
MEERUT
COLLEGE,
RITHANI (shifted RITHANI,
from Meerut,
DELHI
RAMALA,
RAMALA
RAMALA
SEHKARI
GHAZIABAD
INLAND
VMLG COLLEGE CONTAINE
MODI NAGAR,
BO:
GOVIND PURI,
GOVIND
VIDYUT NAGAR, NTPC,
NTPC (DISTT.
(DELHI
SHIV
BHANGEL
MANDIR
(NOIDA)
KHARAGPUR
MALANCH
A ROAD,
MIDNAPUR
COLLECT
ORATE
PURULIA
NANDALAL
GHOSH
GOBINDA
PO
NAGAR
CHECHUA
BELDA
BELDA
BAZAR,
CONTAI
NEW
CINEMA
PARIHATI
VILL + PO
PARIHATI
BOYAL
VILL + PO
BOYAL
PINGBONI
PO
GAOLTOR
NEKURSENI
VILL + PO
NEKURSA
KHAJRA
VILL
KHAJRA,

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
201301
N.A
N.A
201306
N.A
201308
201009
N.A
N.A
201305
201308

201301
201306
201301
203208
203207
250001
250221

250002
250103
250617
201102
201004
201008
201304
721 301
721 101
723 101
721 146
721 101
721 401
721 505
721 658
721 128
721 451
721 133

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL

4038 0121-2621266

N.A

N.A

N.A.

PUNB0403800

4039 0120-2765431

N.A

N.A

N.A.

PUNB0403900

4049 0121-2650222

N.A

N.A

N.A.

PUNB0404900

4052 0120-2605035

N.A

N.A

N.A.

PUNB0405200

4053 0120-2775976

N.A

N.A

N.A.

PUNB0405300

4054 01233-250114

N.A

N.A

N.A.

PUNB0405400

4078 0120-2963844

N.A

N.A

N.A.

PUNB0407800

4127 95120bo629@p
2543518/2545916 nb.co.in
4180 0121-2510065
N.A
N.A

2543518 N.A.

PUNB0412700

N.A.

PUNB0418000

4187 0122-2316873

N.A

N.A

N.A.

PUNB0418700

4227 95120-2351125

Not
Allotted
N.A

Not Allotted

N.A.

PUNB0422700

N.A

N.A.

PUNB0444200

2321902 N.A.

PUNB0447600

4442 0121-2766364
4476 951202321901/951204544 95120-2564999

Not Allotted

N.A.

PUNB0454400

4558 0121-2555251

Not
Allotted
Not
Allotted
N.A

N.A

N.A.

PUNB0455800

4559 0120-2630158

N.A

N.A

N.A.

PUNB0455900

4572 0120-2460677

bo4572@
pnb.co.in
bo4603@
pnb.co.in
bo4604@
pnb.co.in
bo4613@
pnb.co.in
bo4635@
pnb.co.in

0120-2460677

4603 0120-3242703
4604 95120-2322466
4613 0120-2401590

N.A.

PUNB0457200
N.A.

95120-2322465

PUNB0460300
PUNB0460400

0120-2401590

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0463500

4660 0120-2547462

0120-2547462

N.A.

PUNB0466000

4661 0120-2673578

N.A.

PUNB0466100

N.A.

PUNB0466300

4716 0121-2512910

bo4661@ 0120-2673578
pnb.co.in
bo4663@ 0120-2351501
pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0471600

4717 951237-230670

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0471700

4718 95120-2700897

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0471800

4788 0120-3114788

bo4788@ pnb.co.in
bo4842@ pnb.co.in
N.A
N.A

-

PUNB0478800

4635 0120-2351116

4663 0120-2351501

4842 0121-2656968
4876
4883 01234-292655

PUNB0461300

-

PUNB0484200

N.A.

PUNB0487600

-

PUNBO488300

4937 0120-2717346

bo4883@ pnb.co.in
N.A
N.A

N.A.

PUNB0493700

6011 01232-251377

-

-

-

PUNBO601100

6013 0120-2672103

-

-

-

PUNBO601300

6064 0120-2460880,
9811805932
280 03222-253029

-

-

N.A.

PUNBO606400

NIL

NA

NA

PUNB0028000

350 03222-275549

NIL

NA

NA

PUNB0035000

475 03252-222530

NIL

NA

NA

PUNB0047500

1174 03225-258244

NIL

NA

NA

PUNB0117400

1214 03229-255236

NIL

NA

NA

PUNB0121400

1411 03220-55152

NIL

NA

NA

PUNB0141100

1475 03221-267373

NIL

NA

NA

PUNB0147500

1476

NIL

NA

NA

PUNB0147600

1477 03227-288239

NIL

NA

NA

PUNB0147700

1483 03229-258237

NIL

NA

NA

PUNB0148300

1484 03222-286220

NIL

NA

NA

PUNB0148400

3588 MIDNAPUR

BHAKRABAD

3589 MIDNAPUR

DEBRA

3590 MIDNAPUR

DEOLIHAT

3591 MIDNAPUR

ROGRA

3592 MIDNAPUR

MAHAPAL

3593 MIDNAPUR

GOBINDAPUR

3594 MIDNAPUR

KULBONI

3595 MIDNAPUR

NACHIPUR

3596 MIDNAPUR

METALDOBA

3597 MIDNAPUR

KAMALAPUR

3598 MIDNAPUR

BHIMPUR

3599 MIDNAPUR

CHILKIGARH

3600 MIDNAPUR

KENDA

3601 MIDNAPUR

LALAT

3602 MIDNAPUR

JAMNA

3603 MIDNAPUR

BIBHISANPUR

3604 MIDNAPUR

TEKHALI BAZAR

3605 MIDNAPUR

NONEKWRI

3606 MIDNAPUR

MANGALMARO

3607 MIDNAPUR

SHANKARPUR

3608 MIDNAPUR

MUGBASON

3609 MIDNAPUR

PANCHGERIA

3610 MIDNAPUR

3612 MIDNAPUR

BIRSINGHAMOR
E
HALDIA,
KHANJANCHAK
KESHIARY

3613 MIDNAPUR

KALAI KUNDA

3614 MIDNAPUR

MACHEDA

3615 MIDNAPUR

MONDALKUPI

3611 MIDNAPUR

3616 MIDNAPUR

SUNDERGERIA

3617 MIDNAPUR

KHALINA

3618 MIDNAPUR

BILASPUR

3619 MIDNAPUR

PINDRUI

3620 MIDNAPUR

GOBARDHANPU
R
KOLABONI
(JOYKRISHNAPU
TAPARPARA
(BULAKIPUR)
BURAMALA

3621 MIDNAPUR
3622 MIDNAPUR
3623 MIDNAPUR
3624 MIDNAPUR
3625 MIDNAPUR

RUPNARAYANP
UR
CHAKARASUL

3626 MIDNAPUR

JANAKPUR

3627 MIDNAPUR
3628 MIDNAPUR
3629 MIDNAPUR
3630 MIDNAPUR
3631 MIDNAPUR
3632 MIDNAPUR
3633 MIDNAPUR

VILL + PO
BHAKRAB
VILL + PO
DEBRA
VILL
DEULIHAT,
VILL + PO
ROGRA
PO
PETBINDHI
PO
GOBINDAP
PO
BENADIHA
VILL + PO
NACHIPUR
PO
HOOMGAR
PO
MANGLAP
VILL + PO
BHIMPUR
VILL + PO
CHILKIGA
PO
BALAKDIH
PO LALAT,
VIA
VILL + PO
JAMNA
VILL + PO
BIBHISANP
VILL + PO
TEKHALIB
PO
KAKTIA,
VILL + PO
MANGALM
PO
BODHRA,
VILL + PO
MUGBASA
VILL + PO
PANCHGH
PO
RADHANA
DURGACH
AWK, PO
VILL + PO
KESHIARY
AIRFORCE
STATION,
PO
MECHEDA
PO
SALBANI
PO
DOBATI
VILL + PO
KHALINA
PO
POHITRAK
VILL + PO
PINDRUI
VILL + PO
GOBARDH
PO
JUNBALDA
TAPARPA
RA,POPO
KEUSHI
PO
JAKPUR
PO LALUA

VILL + PO
JANAKPU
BORAI
VILL + PO
BORAI
SARBERIA
VILL + PO
SARBERIA
CHANDRA
VILL
CHANDRA,
BHAUDI
VILL + PO
BHAUDI
SHYAMCHANDP VILL + PO
UR
SHYAMCH
NARAYANGARH PO
(GOPINATHPUR) NARAYAN
PO HARIA
HERIA
(HALUDBARI)

721 424
721 126
721 446
721 517
721 517
723 101
721 133
721 133
721 157
721 121
721 516
721 503
723 128
721 443
721 140
721 458
721 646
721 137
721 434
721 423
721 150
721 156
721 212
721 602
721 133
721 303
721 137
721 147
721 121
721 424
721 401
721 131
721 131
721 133
721 658
721 126
721 301
721 456
721 435
721 658
721 211
721 101
721 147
721 147
721 437
721 430

WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL

1491 03229-255306

NIL

NA

NA

PUNB0149100

1506 03222-43276

NIL

NA

NA

PUNB0150600

1557 03220-269249

NIL

NA

NA

PUNB0155700

1588 03222-270476

NIL

NA

NA

PUNB0158800

1589

NIL

NA

NA

PUNB0158900

1605 03252-280252

NIL

NA

NA

PUNB0160500

1629 03229-241017

NIL

NA

NA

PUNB0162900

1630 03229-52241

NIL

NA

NA

PUNB0163000

1650 03227-284226

NIL

NA

NA

PUNB0165000

1651 03227-284245

NIL

NA

NA

PUNB0165100

1652 NIL

NIL

NA

NA

PUNB0165200

1669 03221-268615

NIL

NA

NA

PUNB0166900

1681 03252-284386

NIL

NA

NA

PUNB0168100

1766 03220-248227

NIL

NA

NA

PUNB0176600

1996 03222-238028

NIL

NA

NA

PUNB0199600

2017 03220-249686

NIL

NA

NA

PUNB0201700

2020 03224-329794

NIL

NA

NA

PUNB0202000

2066 03228-58237

NIL

NA

NA

PUNB0206600

2130 03220-249303

NIL

NA

NA

PUNB0213000

2146 03220-264012

NIL

NA

NA

PUNB0214600

2154 03227-250551

NIL

NA

NA

PUNB0215400

2178 03222-243623

NIL

NA

NA

PUNB0217800

2179 03225-60267

NIL

NA

NA

PUNB0217900

2314 953224-74268

NIL

03224-273273

NA

PUNB0231400

2322 03229-252221

NIL

NA

NA

PUNB0232200

2373 03222-232120

NIL

NA

NA

PUNB0237300

2521 03228-250245

NIL

NA

NA

PUNB0252100

2590 03227-285430

NIL

NA

NA

PUNB0259000

2591 03227-272655

NIL

NA

NA

PUNB0259100

2592 03229-280951

NIL

NA

NA

PUNB0259200

2593

NIL

NA

NA

PUNB0259300

2594 03228-246696

NIL

NA

NA

PUNB0259400

2595 03228-246603

NIL

NA

NA

PUNB0259500

2596 03229-256584

NIL

NA

NA

PUNB0259600

2597 03220-242630

NIL

NA

NA

PUNB0259700

2598 03222-39252

NIL

NA

NA

PUNB0259800

2599 03222-228073

NIL

NA

NA

PUNB0259900

2600 03220-277003

NIL

NA

NA

PUNB0260000

3229290120 NIL

NA

NA

PUNB0260100

2601

2602 03229-51260

NIL

NA

NA

PUNB0260200

2603 03225-251564

NIL

NA

NA

PUNB0260300

2607 03222-288175

NIL

NA

NA

PUNB0260700

2608 NIL

NIL

NA

NA

PUNB0260800

2609

NIL

NA

NA

PUNB0260900

2610 03229-258581

NIL

NA

NA

PUNB0261000

2612 03220-276507

NIL

NA

NA

PUNB0261200

3634 MIDNAPUR
3635 MIDNAPUR
3636 MIDNAPUR
3637 MIDNAPUR
3638 MIDNAPUR
3639 MIDNAPUR
3640 MIDNAPUR
3641 MIDNAPUR
3642 MIDNAPUR
3643 MIDNAPUR
3644 MIDNAPUR
3645 MIDNAPUR
3646 MIDNAPUR
3647 MIDNAPUR
3648 MIDNAPUR
3649 MIDNAPUR
3650 MIDNAPUR
3651 MORADABAD
3652 MORADABAD
3653 MORADABAD
3654 MORADABAD
3655 MORADABAD
3656 MORADABAD
3657 MORADABAD
3658 MORADABAD
3659 MORADABAD
3660 MORADABAD
3661 MORADABAD
3662 MORADABAD
3663 MORADABAD
3664 MORADABAD
3665 MORADABAD
3666 MORADABAD
3667 MORADABAD
3668 MORADABAD
3669 MORADABAD
3670 MORADABAD
3671 MORADABAD
3672 MORADABAD
3673 MORADABAD
3674 MORADABAD
3675 MORADABAD
3676 MORADABAD
3677 MORADABAD
3678 MORADABAD
3679 MORADABAD

KULTIKRI
(LAUDAHA)
PANSKURA
(UDAIPUR)
TABAGERIA
(BHAGABANPUR
BHAGWANPUR
(GURGRAM)
PURUSHOTTAM
PUR
RATULIA

VILL + PO
LAUDAHA
PANSKUR
A STATION
PO
MASTALA
PO
BHAGWAB
PO
RAGHUNA
NH - 6,
BOMBAY
PO HALDIA

HALDIA
H.P.C.COMPLEX
SRIRAMPUR
VILL + PO
SRIRAMPU
NANDIGRAM
PO
(CHOWRANGI
RAJARAM
KALIKAPUR
PO
BANKA,
KESHIARY ROAD CHHOTA
TANGRA,
KUKRA KHUPI
PO
KUKRAKH
MADPUR
VILL + PO
MADHPUR
MAWA
PO
BARACHA,
TAMLUK
MAIN
ROAD PO
KHARAGPUR I I IIT
T
COMPLEX,
CHAITANYAPUR VIVEKANA
VIVEKANAND
ND
AMROHA
DIST J P
NAGA
BIJNOR
CIVIL
LINES,
CHANDAUSI
DISTT.
MORADAB
CHANDPUR
DISTT.
BIJNOR
DHAMPUR
DHAMPUR
BAZAR KALAN
, DISTT.
KIRATPUR
PO
KIRATPUR,
MORADABAD
DR. AMIT
AMROHA GATE RASTOGI
MORADABAD
STATION
STATION ROAD ROAD,
NAGINA
NAGINA,DI
STT.
NAJIBABAD
NAJIBABA
CHOWK
D,DISTT.
NEHTAUR
NEHTAUR,
DISTT.
AFZALGARH
KALAGAR
H ROAD,
BAHJOI
PO
BEHJOI,
BARHAPUR
PO
BARHAPU
HALDAUR
DISTT.
BIJNOR
JHALU
JHALLU,DI
STT.
KOTWALI
KOTWALI,
DISTT.
MANDAWAR
PO
MANDAWA
NOORPUR
NOORPUR
,DISTT.
NAGAL SOTI
DISTT.
BIJNOR
SAMBHAL
SAMBHAL,
DISTT.
SAHASPUR
SAHASPU
R,DISTT.
TAJPUR
PO
TAJPUR,DI
BAROOKI
BAROOKI
MOHAMM
GAJRAULA SHIV PO
GAJRAULA
KASIMPUR
PO
GARHI
KASIMPUR
BASTA
PO
BASTA,DIS
AKBARABAD
PO
AKBARAB
BHAGUWALA
PO
BHAGUWA

721 135
721 152
721 156
721 601
721 634
721 390
721 602
721 651
721 631
721 101
721 301
721 517
721 149
721 301
721 636
721 301
721 645
N.A
N.A
202412
246725
246761
N.A
244001
N.A
246762
N.A
246733
246722
202410
246724
246726
246728
246762
N.A
246734
246732
244302
N.A
246735
N.A
246701
246722
246725
246762
246749

WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
WEST
BENGAL
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

2614 03223-265429

NIL

NA

NA

PUNB0261400

2809 03228-252912

NIL

NA

NA

PUNB0280900

2810 03222-237323

NIL

NA

NA

PUNB0281000

2811 NIL

NIL

NA

NA

PUNB0281100

2954 03228-241603

NIL

NA

NA

PUNB0295400

3010 03228-243201

NIL

NA

NA

PUNB0301000

3036 953224-252801

NIL

NA

NA

PUNB0303600

3170 03228-260221

NIL

NA

NA

PUNB0317000

3205 03224-232657

NIL

NA

NA

PUNB0320500

3206 03225-266704

NIL

NA

NA

PUNB0320600

3207 03222-255737

NIL

NA

NA

PUNB0320700

3208 03222-270515

NIL

NA

NA

PUNB0320800

3209 03222-247203

NIL

NA

NA

PUNB0320900

3210 03222-289574

NIL

NA

NA

PUNB0321000

3305 03228-266017

NIL

NA

NA

PUNB0330500

3872 03222-279569

NIL

NA

NA

PUNB0387200

4432 03224-286268

NIL

NA

NA

PUNB0443200

N.A

N.A

N.A.

PUNB0002100

N.A

N.A

N.A.

PUNB0005600

N.A

N.A

N.A.

PUNB0009400

N.A

N.A

N.A.

PUNB0009600

N.A

N.A

N.A.

PUNB0013500

21
56 01342262852,262846
94 05921250080,253416
96 01345220677,221962
135 01344234344,234354
268 01341240683,240235
327 05912325905,2325215
347 05912310597,2321168
355 01343250134,251448
357 01341220542,220023
365 01344-262344

N.A

N.A

N.A.

PUNB0035700

N.A

N.A

N.A.

PUNB0036500

515 01343-240329

N.A

N.A

N.A.

PUNB0051500

543 05921-243254

N.A

N.A

N.A.

PUNB0054300

592 01343-265330

N.A

N.A

N.A.

PUNB0059200

681 01342-275246

N.A

N.A

N.A.

PUNB0068100

716 01342-287537

N.A

N.A

N.A.

PUNB0071600

750 01343-260147

N.A

N.A

N.A.

PUNB0075000

777 01342-276240

N.A

N.A

N.A.

PUNB0077700

805 01345-245227

N.A

N.A

N.A.

PUNB0080500

812 01341-250050

N.A

N.A

N.A.

PUNB0081200

893 05923230993,231448
898 01344-278436

N.A

N.A

N.A.

PUNB0089300

N.A

N.A

N.A.

PUNB0089800

1070 01345-248177

N.A

N.A

N.A.

PUNB0107000

1098 01342-282007

N.A

N.A

N.A.

PUNB0109800

1103 01342-288024

N.A

N.A

N.A.

PUNB0110300

N.A

N.A

N.A.

PUNB0026800

N.A

N.A

N.A.

PUNB0032700

N.A

N.A

N.A.

PUNB0034700

N.A

N.A

N.A.

PUNB0035500

1171 01343-240683

N.A

N.A

N.A.

PUNB0117100

1306 01345-286028

N.A

N.A

N.A.

PUNB0130600

1346 01341-257748

N.A

N.A

N.A.

PUNB0134600

1347 01341-252003

N.A

N.A

N.A.

PUNB0134700

3680 MORADABAD

CHANDAK

3681 MORADABAD

3686 MORADABAD

HAZARAT
NAGAR GARHI
GAJRAULA
INDUSTRIAL
SAMBHAL
MOHALLA
MANDI
DHAMPUR
NAJIBABAD
KOTDWAR
SEOHARA

3687 MORADABAD

JALILPUR

3688 MORADABAD

JALALABAD

3689 MORADABAD
3690 MORADABAD

MORADABAD
CIVIL LINE
TANDA MAIDAS

3691 MORADABAD

MEEMLA

3692 MORADABAD

PAKHANPUR

3693 MORADABAD
3694 MORADABAD

CHANDAUSI
MORADABAD
PURAINI

3695 MORADABAD

PHEENA

3696 MORADABAD
3697 MORADABAD

AMROHA
MOHALLA
RAIPUR SADAT

3698 MORADABAD

KANTH

3682 MORADABAD
3683 MORADABAD
3684 MORADABAD
3685 MORADABAD

3699 MORADABAD

SHADIPUR

3700 MORADABAD

3709 MORADABAD

MORADABAD
LAJPAT NAGAR
MORADABAD
BUDH BAZAR
MORADABAD
KANTH ROAD
BIJNOR VIKAS
BHAWAN
MAJHOLA
KRISHI
RCC,MORADABA
D
NAUGAON
SADAT
BIJNOR, RANI
BHAGYAWATI
DHARMNAGRI,
VIRA
BUNDKI

3710 MORADABAD

ALLAHPUR

3711 MORADABAD

BAGADPUR

3712 MORADABAD

MORADABAD,
I.C.D.
MUMBAI N C
KELKAR ROAD
MUMBAI DADAR
KOD CIRCLE
MUMBAI ILACO
HOUSE
MUMBAI PNB
HOUSE
MUMBAI
KALBADEVI
MUMBAI
LALBAUG
MUMBAI KURLA

3701 MORADABAD
3702 MORADABAD
3703 MORADABAD
3704 MORADABAD
3705 MORADABAD
3706 MORADABAD
3707 MORADABAD
3708 MORADABAD

3713 MUMBAI
3714 MUMBAI
3715 MUMBAI
3716 MUMBAI
3717 MUMBAI
3718 MUMBAI
3719 MUMBAI
3720 MUMBAI
3721 MUMBAI
3722 MUMBAI
3723 MUMBAI
3724 MUMBAI
3725 MUMBAI

MUMBAI OPERA
HOUSE
MUMBAI ZAVERI
BAZAR
MUMBAI
CHEMBUR
MUMBAI
BANDRA
ULHASNAGAR II
MUMBAI
COLABA

PO
CHANDAK,
PO
HAZRAT
GAJRAULA
,DIST J P
DISTT.
MORADAB
DHAMPUR
, DISTT.
NAJIBABA
D,DIST
SEOHARA,
DISTT.
PO
CHANDPU
PO
JALALABA
CIVIL
LINES,
PO TANDA
MAIDAS,DI
MEEMLA,
BLOCK
PO
PAKHANP
CHANDAU
SI, DISTT.
PO
PURAINI,DI
PO
PHEENA,D
DISTT.
MORADAB
PO
RAIPUR
DISTT.
MORADAB
PO
SHADIPUR
LAJPAT
NAGAR
BUDH
BAZAR,
DISTT.
MORADAB
VIKAS
BHAWAN,
KUMS
MAJHOLA,
CIVIL
LINES,
USHA BIDI
CO.,
RANI
BHAGYAW
VIRA
CHARITAB
DWARIKE
SH DHAM,
ALLAHPUR
, NEAR
TEERTHA
NKAR
I.C.D.
LOCO
NC
KELKAR
BEHIND
SWAMI
SIR P M
ROAD,
P M ROAD,
FORT
353 MANI
MAHAL
11, MEHTA
MANSION,
GOI BLDG,
LBS
RAWAL
BUILDING,
SHAIKH
MEMON
SABRI
ANGAN
BABA
HOUSE
NEHRU
CHOWK,
SHIRIN,
NEAR

246763
244301
246701
N.A
246761
N.A
246746
N.A
246763
N.A
N.A
N.A
N.A
202412
246762
246734
244001
246763
N.A
246762
N.A
N.A
N.A
246701
244001
244001
244251
246701
246701
246762
246761
244001
244001
400028
400014
400001
400001
400002
400012
400070
400004
400002
400071
400050
421002
400005

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA
MAHARASHT
RA

1438 01342-286523

N.A

N.A

N.A.

PUNB0143800

1660 01396-43140

N.A

N.A

N.A.

PUNB0166000

1775 05924252084,254114
1831 05923-232327

N.A

N.A

N.A.

PUNB0177500

N.A

N.A

N.A.

PUNB0183100

1833 01344-220169

N.A

N.A

N.A.

PUNB0183300

1834 01341222955,220068
1836 01344253045,252259
2213 01345-284024

N.A

N.A

N.A.

PUNB0183400

N.A

N.A

N.A.

PUNB0183600

N.A

N.A

N.A.

PUNB0221300

2242 01341-230146

PUNB0224200

N.A

N.A

N.A.

2540 0591N.A
2417255,2417286
2770 01343-263057
N.A

N.A

N.A.

PUNB0254000

N.A

N.A.

PUNB0277000

2776 01344-293347

N.A

N.A

N.A.

PUNB0277600

2777 01343-274106

N.A

N.A

N.A.

PUNB0277700

2867 05921-250273

N.A

N.A

N.A.

PUNB0286700

2941 01343-274032

N.A

N.A

N.A.

PUNB0294100

2944 01345-271231

N.A

N.A

N.A.

PUNB0294400

2986 05922-261270

N.A

N.A

N.A.

PUNB0298600

3003 01343-268033

N.A

N.A

N.A.

PUNB0300300

3038 0591-2220204

N.A

N.A

N.A.

PUNB0303800

3155 01342-282133

PUNB0315500

N.A

N.A

N.A.

3928 0591N.A
2498048,2497038
3942 0591N.A
2327312,2328168
4070 0120-4753406
N.A

N.A

N.A.

PUNB0392800

N.A

N.A.

PUNB0394200

N.A

N.A.

PUNB0407000

4423 01342-260898

N.A

N.A

N.A.

PUNB0442300

4429 0591-2482358

N.A

N.A

N.A.

PUNB0442900

4491 0591-2419172

N.A

N.A

N.A.

PUNB0449100

4724 05922-223589

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0472400

4772 01342-264885

-

-

-

PUNB0477200

4773 01342-265321

-

-

-

PUNB0477300

4905 01343-267341

-

-

-

PUNBO490500

4969 01344-262278

N.A

N.A

N.A.

PUNB0496900

6010 0591-2360600/
9412237366
6141 0591-2430860

-

-

-

59 02224301419/2430366
60 02224145956/2411453
61 02222661499/2266047
62 022-2676348

PUNB0005900

Nil

PUNB0006000

Nil

No

PUNBO614100

ilacopnb 22660129/22702 PUNBINB PUNB0006100
@vsnl.net 839
BBIII
Nil
Nil
No
PUNB0006200

63 022Nil
22405621/2240285
64 022Nil
24707375/2470272
66 022-26503644
Nil
67 022Nil
23814254/2382129
68 022-22419262
Nil
77 02225221331/2522266
82 02226559539/2641573
461 952512544550/2548164
530 02222152793/2215163

PUNBO601000

bo6141@ 0591-2430860 N.A.
pnb.co.in
Nil
24306881 No

22403204 No

PUNB0006300

No

PUNB0006400

26505117 No

PUNB0006600

Nil

022-23853292

No

PUNB0006700

022-22413704

No

PUNB0006800

bo0077pn Nil
No
b.co.in
bo0082pn 022No
b.co.in
26426174/26420
Nil
2551016 No

PUNB0007700

PUNB0046100

Nil

PUNB0053000

022-22150534

No

PUNB0008200

3726 MUMBAI
3727 MUMBAI
3728 MUMBAI
3729 MUMBAI
3730 MUMBAI
3731 MUMBAI

MUMBAI
MATUNGA
MUMBAI
ANDHERI
MUMBAI VILE
PARLE
MUMBAI SHIVAJI
PARK
MUMBAI WORLI

3732 MUMBAI

MUMBAI
NAPEAN SEA
THANE WEST

3733 MUMBAI

MUMBAI CDPC

3734 MUMBAI

MUMBAI MALAD
EAST
MUMBAI
GOREGOAN
MUMBAI
ANUSHAKTI
MUMBAI MALAD
WEST
MUMBAI
BORIVILI EAST
MUMBAI
FORESHORE
MUMBAI SEEPZ
ANDHERI
MUMBAI
PEDDAR ROAD
MUMBAI
MULUND
MUMBAI SANTA
CRUZ
MUMBAI
KANDIVLI WEST
MUMBAI
CHEMBUR
MUMBAI BORIVLI
WEST
MUMBAI
BHANDUP EAST
MUMBAI
GOREGAON
MUMBAI SAIN
GU. MARG
MUMBAI
SAMACHAR
MUMBAI SION
WEST
LOCAL
CLEARING
MUMBAI LCB

3735 MUMBAI
3736 MUMBAI
3737 MUMBAI
3738 MUMBAI
3739 MUMBAI
3740 MUMBAI
3741 MUMBAI
3742 MUMBAI
3743 MUMBAI
3744 MUMBAI
3745 MUMBAI
3746 MUMBAI
3747 MUMBAI
3748 MUMBAI
3749 MUMBAI
3750 MUMBAI
3751 MUMBAI
3752 MUMBAI
3753 MUMBAI
3754 MUMBAI
3755 MUMBAI

SHIVAJI NGR
THANE-WEST
KHAPOLI

3756 MUMBAI

KALYAN

3757 MUMBAI

MARGOA

3758 MUMBAI

MET

3759 MUMBAI

DADADE

3760 MUMBAI

PANJIM

3761 MUMBAI

THANA EAST

3762 MUMBAI

ULHASNAGAR
CAMP 4
VASCO DA
GAMA
WASHI TURBHE

3763 MUMBAI
3764 MUMBAI
3765 MUMBAI
3766 MUMBAI
3767 MUMBAI
3768 MUMBAI
3769 MUMBAI
3770 MUMBAI
3771 MUMBAI

MUMBAI
CHEMBUR CA
MUMBAI BRADY
HOUSE
MUMBAI MALAD
SV ROAD
MUMBAI MANDVI
33D STREET
MUMBAI VILE
PARLE(E)
MUMBAI
OVERSEAS
THANE MG
ROAD

KING
CIRCLE,
130, S V
ROAD,
C.H.S.N.S.
ROAD,8,
GOPI
TANK
205, DR
ANNIE
51, JAL
DARSHAN,
SHIPAYAN,
SHIVAJI
PNB
HOUSE,
DAFTARI
ROAD,
GROUND
FLOOR,
1-A,
TAKSHAS
BHADRAN
NAGAR
BHAJANLA
L
102-105
1ST
SEEPZ,
ANDHERI
AJAY'
NO.25,
51,
BHAGWAN
82/5, JAY
APTT.,LINK
ARVIND
APTS.,
12
GONSALV
SHASHITA
RA APTT.
35 LAXMI
SADAN,
GROUND
FLOOR,
JACOB
CIRCLE,
RAJBAHA
DUR
43,
VANDANA
1ST
FLOOR,
MAKER
TOWER E,
LAXMI
RESIDENC
PLOT
NO.139
MURBAD
ROAD,
LOTUS
MARKET,
BHIVANDI
WADA
TAL
VIKRAMGA
PO :
PISURLEK
SV
NAGAR,
MAIN
BAZAR,
ST.PETAGI
A BLDG.
SECTOR 1, NAVI
CA ROAD,
NEAR
12/14, V N
RD, FORT,
CHANDER
KIRAN,
33,
DARYAST
SAMARTH
A
265, BIRYA
HOUSE
M.G. RD.
NAUPADA,

400019 MAHARASHT
RA
400058 MAHARASHT
RA
400049 MAHARASHT
RA
400016 MAHARASHT
RA
400018 MAHARASHT
RA
400036 MAHARASHT
RA
400603 MAHARASHT
RA
400001 MAHARASHT
RA
400064 MAHARASHT
RA
400062 MAHARASHT
RA
400094 MAHARASHT
RA
400064 MAHARASHT
RA
400066 MAHARASHT
RA
400021 MAHARASHT
RA
400096 MAHARASHT
RA
400026 MAHARASHT
RA
400080 MAHARASHT
RA
400054 MAHARASHT
RA
400067 MAHARASHT
RA
400074 MAHARASHT
RA
400103 MAHARASHT
RA
400042 MAHARASHT
RA
400062 MAHARASHT
RA
400011 MAHARASHT
RA
400023 MAHARASHT
RA
400022 MAHARASHT
RA
400023 MAHARASHT
RA
400005 MAHARASHT
RA
400604 MAHARASHT
RA
410203 MAHARASHT
RA
421301 MAHARASHT
RA
403601
GOA
Nil MAHARASHT
RA
Nil MAHARASHT
RA
403001
GOA
400003 MAHARASHT
RA
421004 MAHARASHT
RA
403802
GOA
400703 MAHARASHT
RA
400071 MAHARASHT
RA
400023 MAHARASHT
RA
400064 MAHARASHT
RA
400003 MAHARASHT
RA
400057 MAHARASHT
RA
400005 MAHARASHT
RA
400602 MAHARASHT
RA

538 022-24096415

Nil

022-24096914

550 022bo055pnb
26208399/2620522 .co.in
552 022-24922939
Nil
554 022-24461261/
Nil
56645971/5664597
564 022Nil
24935892/2493156
951 022-23675960
Nil
1144 022-25333915

Nil

No

PUNB0053800

26206840 No

PUNB0055000

26207542 No

PUNB0055200

24469182 No

PUNB0055400

Nil

No

PUNB0056400

Nil

No

PUNB0095100

022-25333990

No

PUNB0114400

1184 022bo1184pn 22665454/22626 No
22613476/2267911 b.co.in
385
1186 022-28834072
Nil
022-28808657 No

PUNB0118400
PUNB0118600

1203 022-28720080

28724362 No

PUNB0120300

25573343 No

PUNB0120700

28021084 No

PUNB0121800

No

PUNB0123100

Nil

1207 022bo1207pn
25576939/2551963 b.co.in
1218 022-28021060
Nil
1231 022-8071347

Nil

Nil

1232 02222790000/2202228
1253 28291344/2829255
9
1274 02223512672/2352310
1277 02225617682/2560174
1281 02226600618/2660182
1286 02228637756/2861299
1299 02225546127/2554604
1317 02228954767/2893485
1606 022-25906267

agm@pnb 022-22026072 No
PUNB0123200
np.com
Nil
28290942 PUNBINB PUNB0125300
BBSZ
Nil
022-23512672 No
PUNB0127400
Nil

25617682 No

Nil

26600618 No

Nil

022-28015104

No

Nil

PUNB0127700
PUNB0128100
PUNB0128600

Nil

No

PUNB0129900

28900755 No

PUNB0131700

25662414 No

PUNB0160600

1756 022-26851099

bo1317pn
b.co.in
bo1606pn
b.co.in
Nil
Nil

No

PUNB0175600

1786 022-23097099

Nil

23006956 No

PUNB0178600

1955 022Nil
22700412/2265385
1956 022-24093489
Nil

22653855 No

PUNB0195500

24037765 No

PUNB0195600

1975 022Nil
22651066/5524159
2175 0712-538273
Nil

22672915 No

PUNB0197500

No

PUNB0217500

Nil

2176 022-25824279

Nil

25836988 No

PUNB0217600

2311 02192-267229
2329 35251-2208778

bo2311@
262208 No
pnb.co.in
Nil
95251-2329894 No

PUNB0232900

2531 0832-2512975

Nil

0832-2513585

No

PUNB0253100

2751 9502526-220374

Nil

Nil

No

PUNB0275100

2762 952520-240061

Nil

Nil

No

PUNB0276200

PUNB0231100

2923 0832pnb_panji 0832-2224528
2422329/2426593/ m@yahoo
3303 022-25321534
Nil
022-25320937

N.A.

PUNB0292300

No

PUNB0330300

3358 95251-2580877

Nil

Nil

No

PUNB0335800

3404 0832-2512975

Nil

0832-2513585

No

PUNB0340400

3502 022-27823581

Nil

Nil

No

PUNB0350200

3730 022Nil
25280607/2215163
3731 022-5559165
Nil

25295468 No

PUNB0373000

Nil

No

PUNB0373100

3734 022-28070770

Nil

022-28071873

No

PUNB0373400

3735 022Nil
23428116/2344779
3736 022-26166179
Nil

022-23450431

No

PUNB0373500

26166054 No

PUNB0373600

3737 022bo3737@ 22188428/22164 PUNBINB PUNB0373700
22164340/2216262 pnb.co.in 732
BDBB
3739 022-25405099
Nil
25432177 No
PUNB0373900

3772 MUMBAI
3773 MUMBAI
3774 MUMBAI
3775 MUMBAI
3776 MUMBAI
3777 MUMBAI
3778 MUMBAI
3779 MUMBAI
3780 MUMBAI
3781 MUMBAI
3782 MUMBAI
3783 MUMBAI
3784 MUMBAI
3785 MUMBAI
3786 MUMBAI
3787 MUMBAI
3788 MUMBAI
3789 MUMBAI
3790 MUMBAI
3791 MUZAFFARNA
GAR
3792 MUZAFFARNA
GAR
3793 MUZAFFARNA
GAR
3794 MUZAFFARNA
GAR
3795 MUZAFFARNA
GAR
3796 MUZAFFARNA
GAR
3797 MUZAFFARNA
GAR
3798 MUZAFFARNA
GAR
3799 MUZAFFARNA
GAR
3800 MUZAFFARNA
GAR
3801 MUZAFFARNA
GAR
3802 MUZAFFARNA
GAR
3803 MUZAFFARNA
GAR
3804 MUZAFFARNA
GAR
3805 MUZAFFARNA
GAR
3806 MUZAFFARNA
GAR
3807 MUZAFFARNA
GAR
3808 MUZAFFARNA
GAR
3809 MUZAFFARNA
GAR
3810 MUZAFFARNA
GAR
3811 MUZAFFARNA
GAR
3812 MUZAFFARNA
GAR
3813 MUZAFFARNA
GAR
3814 MUZAFFARNA
GAR
3815 MUZAFFARNA
GAR
3816 MUZAFFARNA
GAR
3817 MUZAFFARNA
GAR

MUMBAI WORLI 9 A,
SEAFACE
SPORTS
VASHI APMC
APMC,
MKT II,
MUMBAI
THAKUR
KANDIVILI
HSE, 1ST
MUMBAI
SUBHASH
DOMIBIVLI
RD,
GOA MAPUSA
BAPSIN
RESIDENC
MUMBAI
TILAK
GHATKOPAR (E) ROAD,
BELAPUR
SECTOR
11, PLOT
MUMBAI
NIRMAN
ANDHERI -NBL DARSHAN,
MIDC
GROUND
DOMBIVALI
FLOOR,
MUMBAI ARMB PNB
HOUSE,
MIRA ROAD
GROUND
THANE
FLR.,
MUMBAI
SHOP NO.
KHARGHAR
6,
MUMBAI,
84
CHURCHGATE RAJMAHA
PANVEL (EAST) PLOT NO.1
& 3,
MUMBAI,
MARKET
CAPITAL
TOWER VASAI (EAST)
D.L.
SHELTER,
BHAYANDER (E) OSTWAL
PARADISE,
MUMBAI,
MAHATMA
MAHATMA
GANDHI
MUMBAI,
BUREAU
BUREAU OF
OF
DEOBAND
DISTT.
SAHARAN
MUZAFFARNAG DISTT.
MUZAFFA
AR CITY
MUZAFFARNAG DISTT.
AR NEW MANDI MUZAFFA
RAMPUR
DISTT.
MANHYARAN
SAHARAN
SHAHEEDGANG, SAHARAN
SRE
PUR
SHAMLI
DISTT.
BUDHNA BUS
MUZAFFA
SAHARANPUR
CIVIL
CIVIL LINES
LINES,
BUDHANA
DISTT.
MUZAFFA
CHILKANA
DISTT.
SULTANPUR
SAHARAN
CHHAPAR
DISTT.
MUZAFFA
GARHI PUKHTA DISTT.
MUZAFFA
GANGOH
DISTT.
SAHARAN
JHINJANA
DISTT.
MUZAFFA
JALLALABAD
DISTT.
MUZAFFA
NAGAL
DISTT.
SAHARAN
PURQAZI G T
DISTT.
ROAD
MUZAFFA
TITRON
DISTT.
SAHARAN
SAHARANPUR
FOUNTAIN
FOUNTAIN
,
RAJUPUR
DISTT.
SAHARAN
AILUM KALAN
DISTT.
MUZAFFA
BADSHAHI
DISTT.
BAGH
SAHARAN
JASOI
DISTT.
MUZAFFA
PHUGANA
DISTT.
MUZAFFA
KARODA HATHI DISTT.
MUZAFFA
KAZI KHERA
DISTT.
MUZAFFA
BIRALSI
DISTT.
MUZAFFA
JAT MUJHERA
DISTT.
MUZAFFA

400025 MAHARASHT
RA
400703 MAHARASHT
RA
400101 MAHARASHT
RA
421202 MAHARASHT
RA
403507
GOA
400077 MAHARASHT
RA
400614 MAHARASHT
RA
400093 MAHARASHT
RA
421203 MAHARASHT
RA
400001 MAHARASHT
RA
401107 MAHARASHT
RA
410210 MAHARASHT
RA
400020 MAHARASHT
RA
410206 MAHARASHT
RA
400005 MAHARASHT
RA
401208 MAHARASHT
RA
401107 MAHARASHT
RA
400012 MAHARASHT
RA
400088 MAHARASHT
RA
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
247551
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
247122
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH
N.A
UTTAR
PRADESH

3740 022-24922939

Nil

3864 022-27651957

Nil

022No
24953852/24935
27652890 No

PUNB0374000
PUNB0386400

3985 022-28850589

Nil

28852121 No

PUNB0398500

3988 95251-2486374

Nil

95251-2494779 No

PUNB0398800

4004 0832-2254395

Nil

0832-2250800

No

PUNB0400400

4093 02225109351/2510933
4138 02227564838,2756483
4364 022-28244266

Nil

022No
25109351/25090
bo4138pn
27564839 No
b.co.in
bo4364pn 022-28244247 No
b.co.in

PUNB0409300

4365 0251-2435502

PUNB0413800
PUNB0436400
PUNB0436500

4444 22613515/2261348 Nil
6
4509 022Nil
28552666/2813171
4510 022Nil
27577973/2757797
4541 022-22020709

22703868 No

PUNB0444400

Nil

No

PUNB0450900

Nil

No

022-22020711

-

PUNB0451000
PUNB0454100

4770 27458144,
27458244
4776 (022)22180305/22
182293/22188911
4792 95250-2464844,
2461244
4938 022-28116120

nil

nil

nil

PUNBO479200

-

022-28116110

-

PUNBO493800

6202 022-24124438

-

022-24707375

N.A.

PUNBO620200

6203 022-25514215

-

022-25519639

N.A.

PUNBO620300

N.A.

27458244 N.A.

N.A.

PUNBO477000
PUNB0477600

134 01336-222346

N.A

N.A

N.A.

PUNB0013400

332 0131-2430747

N.A

N.A

N.A.

PUNB0033200

333 0131-2608012

N.A

N.A

N.A.

PUNB0033300

397 01336-251577

N.A

N.A

N.A.

PUNB0039700

415 0132-2644440

N.A

N.A

N.A.

PUNB041500

424 01398-256392

N.A

N.A

N.A.

PUNB0042400

478 0132-2725139

N.A

N.A

N.A.

PUNB0047800

566 01392-233443

N.A

N.A

N.A.

PUNB0056600

581 0132-2696242

N.A

N.A

N.A.

PUNB0058100

582 0131-2484426

N.A

N.A

N.A.

PUNB0058200

668 01398-223445

N.A

N.A

N.A.

PUNB0066800

679 01331-232170

N.A

N.A

N.A.

PUNB0067900

706 01398-244223

N.A

N.A

N.A.

PUNB0070600

710 01398-233257

N.A

N.A

N.A.

PUNB0071000

807 01336-231207

N.A

N.A

N.A.

PUNB0080700

819 0131-2470443

N.A

N.A

N.A.

PUNB0081900

878 01331-262205

N.A

N.A

N.A.

PUNB0087800

885 0132-2652426

N.A

N.A

N.A.

PUNB0088500

926 01336-247594

N.A

N.A

N.A.

PUNB0092600

1013 01392-224219

N.A

N.A

N.A.

PUNB0101300

1019 0132-2794283

N.A

N.A

N.A.

PUNB0101900

1034 0131-2489238

N.A

N.A

N.A.

PUNB0103400

1044 01392-262293

N.A

N.A

N.A.

PUNB0104400

1108 01398-273129

N.A

N.A

N.A.

PUNB0110800

1133 0131-2486170

N.A

N.A

N.A.

PUNB0113300

1158 01398-231118

N.A

N.A

N.A.

PUNB0115800

1173 01310-2468462

N.A

N.A

N.A.

PUNB0117300

3818 MUZAFFARNA
GAR
3819 MUZAFFARNA
GAR
3820 MUZAFFARNA
GAR
3821 MUZAFFARNA
GAR
3822 MUZAFFARNA
GAR
3823 MUZAFFARNA
GAR
3824 MUZAFFARNA
GAR
3825 MUZAFFARNA
GAR
3826 MUZAFFARNA
GAR
3827 MUZAFFARNA
GAR
3828 MUZAFFARNA
GAR
3829 MUZAFFARNA
GAR
3830 MUZAFFARNA
GAR
3831 MUZAFFARNA
GAR
3832 MUZAFFARNA
GAR
3833 MUZAFFARNA
GAR
3834 MUZAFFARNA
GAR
3835 MUZAFFARNA
GAR
3836 MUZAFFARNA
GAR
3837 MUZAFFARNA
GAR
3838 MUZAFFARNA
GAR
3839 MUZAFFARNA
GAR
3840 MUZAFFARNA
GAR
3841 MUZAFFARNA
GAR
3842 MUZAFFARNA
GAR
3843 MUZAFFARNA
GAR
3844 MUZAFFARNA
GAR
3845 MUZAFFARNA
GAR
3846 MUZAFFARNA
GAR
3847 MUZAFFARNA
GAR
3848 MUZAFFARNA
GAR
3849 MUZAFFARNA
GAR
3850 MUZAFFARNA
GAR
3851 MUZAFFARNA
GAR
3852 MUZAFFARNA
GAR
3853 MUZAFFARNA
GAR
3854 MUZAFFARNA
GAR
3855 MUZAFFARNA
GAR
3856 MUZAFFARNA
GAR
3857 MUZAFFARNA
GAR
3858 MUZAFFARNA
GAR
3859 MUZAFFARNA
GAR
3860 MUZAFFARNA
GAR
3861 MUZAFFARNA
GAR
3862 MUZAFFARNA
GAR
3863 MUZAFFARNA
GAR

BABRI
BEHARIGARH
BHUR KHATAULI
BALIA KHERI
SONA
ARJUNPUR
SALEMPUR
ISLAM NAGAR
BUDHAI KHURD
GALIB PUR
TUGLAK PUR
DADHEDU
DHATERYKHUR
KALUWALA
PAHARIPUR
KUTBA
KALYANPUR
KHUDDA
SAHARANPUR
KHALASI LINES
MUZAFFARNAG
AR HANUMAN
KAITHORA
KHERA MUGAL
KOLKI KALAN
MALHIPUR
GHUNNA
MAHESWARI
NEW AVAS
VIKAS COLONY
FALODA
SAHARANPUR
FATEHPUR
MUZAFFARNAG
AR COURT
SHAMLI MANDI
MAHARAJGANJ
KHATAULI
G.T.ROAD
SAHARANPUR
COURT ROAD
GANGERU
HARSOLI
THASKA
JASMOUR
NIVADA TIVAYA
JHADWAN
THITHKI
JARODA PANDA
KAWAL
KHERA AFGHAN
KUTUB PUR
BASTAM
BACHITI
TODARPUR VIA
CHILKANA
MUZAFFARNAG
AR INDUSTRIAL
MORNA
PURBALIAN

DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
NEHRU
NAGAR,
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
NEW AVAS
VIKAS
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
INDU
VATIKA,
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
COURT
ROAD,
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
BLOCK
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA

N.A
247662
N.A
247662
N.A
N.A
247451
N.A
N.A
N.A
N.A
247129
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
247001
247120
N.A
N.A
247662
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
247554
N.A
N.A
N.A
N.A
247554
247551
N.A
N.A
N.A
N.A

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

1211 01398-275022

N.A

N.A

N.A.

PUNB0121100

1213 0132-2784229

N.A

N.A

N.A.

PUNB0121300

1235 01396-272139

N.A

N.A

N.A.

PUNB0123500

1294 0132-2792312

N.A

N.A

N.A.

PUNB0129400

1328 01336-297327

N.A

N.A

N.A.

PUNB0132800

1335 01331-244234

N.A

N.A

N.A.

PUNB0133500

1336 01331-277509

N.A

N.A

N.A.

PUNB0133600

1356 0131-2485506

N.A

N.A

N.A.

PUNB0135600

1360 01396-283600

N.A

N.A

N.A.

PUNB0136000

1366 0131-2470235

N.A

N.A

N.A.

PUNB0136600

1376 0131-2482564

N.A

N.A

N.A.

PUNB0137600

1458 0132-2777380

N.A

N.A

N.A.

PUNB0145800

1480 01392-292601

N.A

N.A

N.A.

PUNB0148000

1489 01396-282430

N.A

N.A

N.A.

PUNB0148900

1490 0131-2484413

N.A

N.A

N.A.

PUNB0149000

1566 0131-485513

N.A

N.A

N.A.

PUNB0156600

1591 0131-2450580

N.A

N.A

N.A.

PUNB0159100

1609 01396-243140

N.A

N.A

N.A.

PUNB0160900

1661 01336-232223

N.A

N.A

N.A.

PUNB0166100

1662 0132-2785085

N.A

N.A

N.A.

PUNB0166200

1707 0132-2763214

N.A

N.A

N.A.

PUNB0170700

1708 0132-2773435

N.A

N.A

N.A.

PUNB0170800

1709 0132-2763568

N.A

N.A

N.A.

PUNB0170900

1801 0131-2470421

N.A

N.A

N.A.

PUNB0180100

1802 0132-2782237

N.A

N.A

N.A.

PUNB0180200

1821 0131-2622250

N.A

N.A

N.A.

PUNB0182100

1822 01398-250136

N.A

N.A

N.A.

PUNB0182200

1823 01396-272216

N.A

N.A

N.A.

PUNB0182300

1828 0132-2646113

N.A

N.A

N.A.

PUNB0182800

1919 01392-222242

N.A

N.A

N.A.

PUNB0191900

2015 01392-292425

N.A

N.A

N.A.

PUNB0201500

2028 01336-254755

N.A

N.A

N.A.

PUNB0202800

2063 0132-2772355

N.A

N.A

N.A.

PUNB0206300

2064 0132-2785088

N.A

N.A

N.A.

PUNB0206400

2065 0132-297298

N.A

N.A

N.A.

PUNB0206500

2143 01336-247567

N.A

N.A

N.A.

PUNB0214300

2237 01336-267387

N.A

N.A

N.A.

PUNB0223700

2313 01396-234132

N.A

N.A

N.A.

PUNB0231300

2334 01331-225243

N.A

N.A

N.A.

PUNB0233400

2377 01396-243142

N.A

N.A

N.A.

PUNB0237700

2464 01336-221548

N.A

N.A

N.A.

PUNB0246400

2465 01336-232620

N.A

N.A

N.A.

PUNB0246500

2470 0132-2779283

N.A

N.A

N.A.

PUNB0247000

2514 0131-2621314

N.A

N.A

N.A.

PUNB0251400

2553 01396-222226

N.A

N.A

N.A.

PUNB0255300

2948 01396-253373

N.A

N.A

N.A.

PUNB0294800

3864 MUZAFFARNA
GAR
3865 MUZAFFARNA
GAR
3866 MUZAFFARNA
GAR
3867 MUZAFFARNA
GAR
3868 MUZAFFARNA
GAR
3869 MUZAFFARNA
GAR
3870 MUZAFFARNA
GAR
3871 MUZAFFARNA
GAR
3872 MUZAFFARNA
GAR
3873 MUZAFFARNA
GAR
3874 MUZAFFARNA
GAR
3875 MUZAFFARNA
GAR
3876 MUZAFFARNA
GAR
3877 MUZAFFARNA
GAR
3878 MUZAFFARNA
GAR
3879 MUZAFFARNA
GAR
3880 MUZAFFARNA
GAR
3881 MUZAFFARNA
GAR
3882 MUZAFFARNA
GAR
3883 MUZAFFARNA
GAR
3884 MUZAFFARNA
GAR
3885 MUZAFFARNA
GAR
3886 MUZAFFARNA
GAR
3887 MUZAFFARNA
GAR
3888 MUZAFFARNA
GAR
3889 MUZAFFARNA
GAR
3890 MUZAFFARNA
GAR
3891 MUZAFFARNA
GAR
3892 MUZAFFARNA
GAR
3893 MUZAFFARNA
GAR
3894 MUZAFFARNA
GAR
3895 MUZAFFARPU
R
3896 MUZAFFARPU
R
3897 MUZAFFARPU
R
3898 MUZAFFARPU
R
3899 MUZAFFARPU
R
3900 MUZAFFARPU
R
3901 MUZAFFARPU
R
3902 MUZAFFARPU
R
3903 MUZAFFARPU
R
3904 MUZAFFARPU
R
3905 MUZAFFARPU
R
3906 MUZAFFARPU
R
3907 MUZAFFARPU
R
3908 MUZAFFARPU
R
3909 MUZAFFARPU
R

SAHARANPUR
BERI BAGH
KAIRANA
SADHOLI KADIM
SAHARANPUR
SHASTRI
TALHERI
BUZARG
CHAUSANA
KANDHLA
MUZAFFARNAG
AR S.BHOPA
JANSATH
PACHENDA
KALAN
PINDORA
JEHANGIR
BAROLI
DUDHALA
PANDU KHERI
SINGH FC
PHANDPURI
SAHARANPUR
MADHO NAGAR
SAHARANPUR
SSI BRANCH
MUZZAFARNGR
GANDHI
SAHARANPUR
RPS DEPOT
KAIRANA
DEHAT(THANA
MUZAFFARNAG
MUZAFFARNAG
AR KUMS
MUZAFFARNAG
AR RCC
SAHARANPUR
RCC
BAGHRA
RAMPUR
MANIHARAN,
BEHAT
MANSURPUR
CHARTHAWAL
CHUTMALPUR,
A.H.P. INTER
SAHARANPUR,
SAHKARI
BAGHA
CHAPRA
MUZAFFARPUR
J.L. ROAD
MAHARAJGANJ
MAJHAULIA
SUGAULI
SONEPUR
ASAON
MUZAFFARPUR
BELA
BANIAPUR
BHAGWANPUR
HAT
BASANT
KHABRA ROAD
CHHITAULI
DON

BERI
BAGH,
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
SHASTRI
MARKET,
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
DISTT.
SAHARAN
MADHO
NAGAR,
PATIALA
GATE
DISTT.
MUZAFFA
PRAKASH
PURAM,BA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
DISTT.
MUZAFFA
68,
KAMBALW
IST
FLOOR,SS
K.K. INTER
COLLEGE,
GUJAR
VIDYA
BEHAT,
BLOCK
DSM
SUGAR
JAI HIND
INTER
A.H.P.
INTER
SAHKARI
GANNA
DISTWEST
HATHUA
MARKET,
JAWAHAR
LAL
DIST.SIWAN
DIST.WES
T
DIST.EAST
DIST.SARAN
DIST.SIWAN
BELA IND.
ESTATE,
DIST SARAN
DIST.SIWAN
DIST.SARAN
DIST.MUZAFFA
VIAMUSTFAP
DIST.SIWAN

N.A

845101

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
BIHAR

841301

BIHAR

N.A
247121
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
247341
247452
N.A
N.A
N.A
N.A
247001
N.A
N.A
N.A
N.A
247001
251306
247451
247121
251203
251311
247662
247001

2970 0132-2663298

N.A

N.A

N.A.

PUNB0297000

3023 01398-266569

N.A

N.A

N.A.

PUNB0302300

3118 0132-2772383

N.A

N.A

N.A.

PUNB0311800

3161 0132-2656292

N.A

N.A

N.A.

PUNB0316100

3312 01336-248004

N.A

N.A

N.A.

PUNB0331200

3718 01398-224559

N.A

N.A

N.A.

PUNB0371800

3719 01392-222676

N.A

N.A

N.A.

PUNB0371900

3720 0131-2608005

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372000

3721 01396-234082

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372100

3722 0131-2411750

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372200

3723 01398-247032

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372300

3724 0132-277545

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372400

3725 0132-234594

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372500

3726 01336-254235

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372600

3727 01331-226002

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372700

3728 0132-2660849

N.A

N.A

N.A.

PUNB0372800

3885 0132-2731430

N.A

N.A

N.A.

PUNB0388500

3955 0131-2412029

N.A

N.A

N.A.

PUNB0395500

3982 0132-2715159

N.A

N.A

N.A.

PUNB0398200

4023 01398-233794

N.A

N.A

N.A.

PUNB0402300

4082 0131-2400682

N.A

N.A

N.A.

PUNB0408200

4094 0131-2407866

N.A

N.A

N.A.

PUNB0409400

4210 0131-2600051

N.A

N.A

N.A.

PUNB0421000

4231 0132-2729749

N.A

N.A

N.A.

PUNB0423100

4764 0131-2466455

-

-

-

PUNBO476400

4819 01336-252432

bo4819@ pnb.co.in

-

PUNBO481900

bo4832@
pnb.co.in
bo4856@
pnb.co.in
bo4957@
pnb.co.in
bo6168@
pnb.co.in
NA

-

-

PUNB0483200

-

-

PUNB0485600

-

-

PUNBO495700

-

N.A.

PUNBO616800

NA

NA

PUNB0008000

NA

NA

PUNB0009700

4820
4832 01396-252448
4856 0131-2482524
4957 0132-2782368
6168 0132-2728168
80 06251-226229

PUNBO482000

842001

BIHAR

841238

BIHAR

97 06152NA
243408/232248/23
334 0621NA
2245362/2242041(
349 06153-242422
NA

845454

BIHAR

780 06254-282236

NA

NA

NA

PUNB0078000

845456

BIHAR

859 06252-280260

NA

NA

NA

PUNB0085900

841101

BIHAR

889 06158-222250

NA

NA

NA

PUNB0088900

841231

BIHAR

1014 NA

NA

NA

NA

PUNB0101400

843116

BIHAR

1159 0621-2273147

NA

NA

NA

PUNB0115900

841403

BIHAR

1221 06155-267239

NA

NA

NA

PUNB0122100

841408

BIHAR

1225 06153-272447

NA

NA

NA

PUNB0122500

841202

BIHAR

1307 06152-277214

NA

NA

NA

PUNB0130700

842002

BIHAR

NA

NA

PUNB0135700

841439

BIHAR

1357 0621NA
2244662/2243312
1441 06153-274563
NA

NA

NA

PUNB0144100

841235

BIHAR

1551 9431093784(M)

NA

NA

PUNB0155100

NA

2242041 NA

PUNB0033400

NA

NA

PUNB0034900

3910 MUZAFFARPU
R
3911 MUZAFFARPU
R
3912 MUZAFFARPU
R
3913 MUZAFFARPU
R
3914 MUZAFFARPU
R
3915 MUZAFFARPU
R
3916 MUZAFFARPU
R
3917 MUZAFFARPU
R
3918 MUZAFFARPU
R
3919 MUZAFFARPU
R
3920 MUZAFFARPU
R
3921 MUZAFFARPU
R
3922 MUZAFFARPU
R
3923 MUZAFFARPU
R
3924 MUZAFFARPU
R
3925 MUZAFFARPU
R
3926 MUZAFFARPU
R
3927 MUZAFFARPU
R
3928 MUZAFFARPU
R
3929 MUZAFFARPU
R
3930 MUZAFFARPU
R
3931 MUZAFFARPU
R
3932 MUZAFFARPU
R
3933 MUZAFFARPU
R
3934 MUZAFFARPU
R
3935 MUZAFFARPU
R
3936 MUZAFFARPU
R
3937 MUZAFFARPU
R
3938 MUZAFFARPU
R
3939 MUZAFFARPU
R
3940 MUZAFFARPU
R
3941 MUZAFFARPU
R
3942 MUZAFFARPU
R
3943 MUZAFFARPU
R
3944 MUZAFFARPU
R
3945 MUZAFFARPU
R
3946 MUZAFFARPU
R
3947 MUZAFFARPU
R
3948 MUZAFFARPU
R
3949 MUZAFFARPU
R
3950 MUZAFFARPU
R
3951 MUZAFFARPU
R
3952 MUZAFFARPU
R
3953 MUZAFFARPU
R
3954 MUZAFFARPU
R
3955 MUZAFFARPU
R

DUMRI MANJHI
DERNI BAZAR
SARAI
DINDAYAL PUR
LAKHAURA
MEHURA
KAWAIA/SRIPUR
BHORA SAHAN
KAMALPURA
NEKNAMPUR
BARUARI
SIWAN
PARSAUNI NATH
NAWADA
GOVINDGANJ
DUMRIKALAN
MOHANI
(MAHUAGACHHI)
PANDAUL
BHANDAR
GAMBHIRAR
JALALPUR
JANTA BAZAR
SHEOGANJ
LAUKHAN
INARWA
BANAUL
KAROM
BHITHI
MOTIHARI
MUZAFFARPUR
,M.D.D.M.COLLE
MIRJAPUR
BHUSRA
NARAYAN PUR
PAROO
CHETAN
CHAPRA(PAIGA
MURLIPUR
TARAIYA
RAJA
PUR((DARAUND
MUZAFFARPUR
PANKAJ
NARIYAR(BATHN
A)
SIMRA
GOPALGANJ
BETTIAH
HAZIPUR
RAXAUL
CHAPRA
(SARAN),
MIRGANJ
SITAMARHI
SHEOHAR
BIDDUPUR

DIST:SARAN
BLOCK &
PO
DIST.SIWAN
DIST.EAST
DIST.WEST
DIST.EAST
DIST.MUZAFFA
DIST.MUZAFFA
DIST.MUZAFFA
DIST.SIWAN
PERSAUNI
NATH,BLO
DISTT:
EAST
DIST.SITAMARH
DIST.SITAMARH
DIST.SITAMARH
DIST.EAST
DIST.SIWAN
JALALPUR
,
JANTA
BAZAR,PO
BLOCK &
TEHSIL
DHAKAGHORASA
BLOCK
MAINATAR
BLOCK
NURPUR,
DIST.SIWAN
BLOCK
GORIAKOT
DIST.EAST
M.D.D.M.C
OLLEGE,
DIST.SARAN
VIA
BOCHHA,
DIST.SARAN
DIST.MUZAFFA
DIST.SARAN
DIST.SARAN
VIA MAIN,
PO:
DIST.MUZAFFA
DIST.MUZAFFA
SARMASTI
PUR
DIST.GOPALGA
DIST.WEST
DIST:VAIS
HALI
DIST.EAST
RAJENDR
A
AT + PO:
MIRGANJ,
BYE PASS
CHOWK,
LAXMI
COMPLEX,
BIDDUPUR
BAJAR,

841313

BIHAR

1553 06155-272462

NA

NA

NA

PUNB0155300

841222

BIHAR

1554 06158-283221

NA

NA

NA

PUNB0155400

841506

BIHAR

1555 9431439682(R)

NA

NA

NA

PUNB0155500

847421

BIHAR

1562 06252-255002

NA

NA

NA

PUNB0156200

845001

BIHAR

1563 06251-2534379

NA

NA

NA

PUNB0156300

851132

BIHAR

1564 06250-284233

NA

NA

NA

PUNB0156400

843108

BIHAR

1637 9431007425(M)

NA

NA

NA

PUNB0163700

843120

BIHAR

1638 9431006230(M)

NA

NA

NA

PUNB0163800

847107

BIHAR

1653 0621-2811271

NA

NA

NA

PUNB0165300

841226

BIHAR

NA

NA

PUNB0165900

843325

BIHAR

1659 06154NA
227151/247494(fax
1694 06223-231220
NA

NA

NA

PUNB0169400

845419

BIHAR

1695 06258-285985

NA

NA

NA

PUNB0169500

843315

BIHAR

1750 06226-275385

NA

NA

NA

PUNB0175000

843305

BIHAR

1779 06228-243239

NA

NA

NA

PUNB0177900

843326

BIHAR

1790 NA

NA

NA

NA

PUNB0179000

845424

BIHAR

1791 06250-250036

NA

NA

NA

PUNB0179100

841504

BIHAR

1927

9835044567 NA

NA

NA

PUNB0192700

811302

BIHAR

2203 06155-268326

NA

NA

NA

PUNB0220300

841224

BIHAR

2243 06155-261287

NA

NA

NA

PUNB0224300

841419

BIHAR

2290 NA

NA

NA

NA

PUNB0229000

845418

BIHAR

2292 NA

NA

NA

NA

PUNB0229200

845306

BIHAR

2295 06254-285330

NA

NA

NA

PUNB0229500

843313

BIHAR

2296 06228-281328

NA

NA

NA

PUNB0229600

841502

BIHAR

2366 NA

NA

NA

NA

PUNB0236600

841434

BIHAR

2400 06153-274381(PP) NA

NA

NA

PUNB0240000

845401

BIHAR

NA

NA

PUNB0251300

842002

BIHAR

2513 06252NA
232502/238502(fax
2518 0621-2245013
NA

NA

NA

PUNB0251800

841419

BIHAR

2559 06159-278357

NA

NA

NA

PUNB0255900

843041

BIHAR

2585 0621-2827305

NA

NA

NA

PUNB0258500

843129

BIHAR

2736 06159-278357

NA

NA

NA

PUNB0273600

843112

BIHAR

2907 06223-254286

NA

NA

NA

PUNB0290700

852124

BIHAR

2950 06155-267283

NA

NA

NA

PUNB0295000

841223

BIHAR

2952 06159-273300

NA

NA

NA

PUNB0295200

841238

BIHAR

3002 06153-271726

NA

NA

NA

PUNB0300200

842001

BIHAR

NA

NA

PUNB0304800

843102

BIHAR

3048 0621NA
2215056/2221866
3049 06223-234272
NA

NA

NA

PUNB0304900

852127

BIHAR

3050 0621-2293292

NA

NA

NA

PUNB0305000

841428

BIHAR

3938 06156-224991

NA

NA

NA

PUNB0393800

845438

BIHAR

3939 06254-235226

NA

NA

NA

PUNB0393900

844101

BIHAR

4037 06224-260009

NA

NA

NA

PUNB0403700

845305

BIHAR

4108 06255-261603

NA

NA

NA

PUNB0410800

841301

BIHAR

-

-

-

PUNB0474400

841438

BIHAR

4744 06152- 243410 &
09334864895
4745 06150-232183

-

-

-

PUNBO474500

843302

BIHAR

4992 06226-250755

-

PUNBO499200

843329

BIHAR

4993 -

844503

BIHAR

6016

bo4992@ pnb.co.in
bo4993@ pnb.co.in
9431812723 -

-

PUNBO499300

N.A.

PUNBO601600

3956 MUZAFFARPU MUZAFFARPUR, ZILAPARIS
R
ZILAPARISHAD HAD
3957 NAGPUR
AKOLA
KAPDA
BAZAR,
3958 NAGPUR
AMRAVATI
SHYAM
CHOWK,
3959 NAGPUR
AMALNER
NEW
PLOTS,
3960 NAGPUR
BHUSAWAL
BALAJI
GALI,
3961 NAGPUR
GONDIA
GONDIA,
GURU
3962 NAGPUR
HINGANGHAT
DESH
SEWA RD.,
3963 NAGPUR
JALGAON
JALGAON
46/47,
3964 NAGPUR
KHAMGAON
AKOLA
BAZAR,
3965 NAGPUR
NAGPUR
VIDYA
GANDHI BAGH
BHAWAN,
3966 NAGPUR
NAGPUR
PNB
KINGSWAY
HOUSE,
3967 NAGPUR
NANDED
OLD
MONDHA
3968 NAGPUR
PUSAD
SAKIA
BLDG.
3969 NAGPUR
WARDHA
KAPDA
LINE,
3970 NAGPUR
YEOTMAL
MAIN ROD,
YEOTMAL
3971 NAGPUR
SAVDA
SWARGEE
YA PREM
3972 NAGPUR
NAGPUR
MAHAJAN
SITABULDI
CHAWL,
3973 NAGPUR
NAGPUR
DR.
INDORA CHOWK AMBEDKE
3974 NAGPUR
ACHALPUR
VAKIL
CAMP
LANE,
3975 NAGPUR
BALLARPUR
STATION
RD.,
3976 NAGPUR
KANHAN
JABALPUR
ROAD,
3977 NAGPUR
NAGPUR
RATAN
LAKADGANJ
HOUSE,
3978 NAGPUR
AND0RI
ANDORI
POST
3979 NAGPUR
CHANDRAPUR MAIN
ROAD,
3980 NAGPUR
NAGPUR
KHAMLA,
KHAMLA
NAGPUR
3981 NAGPUR
TARODA
TARODA
NEAR BUS
3982 NAGPUR
WADODA
WADODA
TAL SIL &
3983 NAGPUR
NAGPUR
KBHARAT NAGAR 4,BHARAT
3984 NAGPUR
NAGPUR
BLDG.
HANUMAN
NO.1444,
3985 NAGPUR
NAGPUR
PATNI
PAT.BH.G.BAGH BHAWAN,
3986 NAGPUR
TALEGAON
TALEGAO
NEAR ZP
3987 NAGPUR
KAPSI (BUJURG) TAL
KAMPTEE,
3988 NAGPUR
NAGPUR R C C PNB RESI
COMPLEX
3989 NAGPUR
NAGPUR
E ZONE
E.ZONE HINGNA HINGANA
3990 NAGPUR
NAGPUR
KOTHARI
DHARAMPETH
BHAVAN,
3991 NAGPUR
NAGPUR SURYA 8 B
KALMANA
NAGAR ( MCB)
3992 NAGPUR
NAGPUR,
PATHODE
NANDANVAN
HOUSE,
3993 NAGPUR
MECL,
OPP.CGO
SEMINARY
COMPLEX,
3994 NAGPUR
NAGPUR,
PLOT
MANISH NAGAR NO.2,
3995 NAGPUR
SAWANGI
JNMC,
(MEGHE),
SAWANGI
3996 NAGPUR
WARDHA,
VIVIDHA
COLLECTOR
BHAWAN,
3997 PATNA
DINAPORE
BLOCK:
CANTT.
DANAPUR
3998 PATNA
MOKAMEH
DIST.PATNA
3999 PATNA
PATNA
BLOCK:
EXHIBITION
PATNA
4000 PATNA
PATNA CITY
BLOCK:
PATNA
4001 PATNA
PATNA
BLOCK
MURADPUR
PATNA

842001

BIHAR

444001 MAHARASHT
RA
444601 MAHARASHT
RA
425401 MAHARASHT
RA
425207 MAHARASHT
RA
441601 MAHARASHT
RA
442301 MAHARASHT
RA
425001 MAHARASHT
RA
444303 MAHARASHT
RA
441017 MAHARASHT
RA
440001 MAHARASHT
RA
431601 MAHARASHT
RA
445204 MAHARASHT
RA
442001 MAHARASHT
RA
445001 MAHARASHT
RA
425502 MAHARASHT
RA
440012 MAHARASHT
RA
441017 MAHARASHT
RA
444805 MAHARASHT
RA
442701 MAHARASHT
RA
441001 MAHARASHT
RA
440008 MAHARASHT
RA
442001 MAHARASHT
RA
442401 MAHARASHT
RA
440025 MAHARASHT
RA
442301 MAHARASHT
RA
441001 MAHARASHT
RA
441001 MAHARASHT
RA
440009 MAHARASHT
RA
440009 MAHARASHT
RA
Nil MAHARASHT
RA
Nil MAHARASHT
RA
440001 MAHARASHT
RA
440016 MAHARASHT
RA
440010 MAHARASHT
RA
440008 MAHARASHT
RA
440009 MAHARASHT
RA
440006 MAHARASHT
RA
440015 MAHARASHT
RA
442004 MAHARASHT
RA
442001 MAHARASHT
RA
801503
BIHAR
803302

BIHAR

800001

BIHAR

800008

BIHAR

800004

BIHAR

6169 0621-2212030

-

9 0724Nil
2434160/2422646
16 0721-2562105
Nil
25 02587-223574

Nil

-

N.A.

PUNBO616900

Nil

No

PUNB0000900

Nil

No

PUNB0001600

Nil

No

PUNB0002500

79 02582-222322

Nil

Nil

No

PUNB0007900

182 07182-222066

Nil

Nil

No

PUNB0018200

202 07153Nil
244045/247591
222 0257Nil
2229582/2224798
277 07263-255093
Nil

Nil

No

PUNB0020200

Nil

No

PUNB0022200

Nil

No

PUNB0027700

353 0712no
no
No
2727303/2724484
354 0712pnbbo354 PUNBINBBNKW yes
2559829/2525649 nodalzpnb
367 02462-235565
Nil
No

PUNB0035300

PUNB0036700

388 957233-246038

PUNB0038800

Nil

467 957152252623/242760
472 07232-245508

Nil

477 02584-222018

No

PUNB0035400

Nil

No

PUNB0046700

9.42E+09 Nil

No

PUNB0047200

Nil

Nil

No

PUNB0047700

499 0712Nil
2522945/2535054
500 0712Nil
2640935/2640521
501 07223-2220663
Nil

Nil

No

PUNB0049900

Nil

No

PUNB0050000

Nil

No

PUNB0050100

534 07172-240386

Nil

Nil

No

PUNB0053400

799 07102Nil
236279/236979
813 0712Nil
2733300/2769318
1349 07158-251703
Nil

Nil

No

PUNB0079900

Nil

No

PUNB0081300

Nil

No

PUNB0134900

Nil

No

PUNB0143400

1434 07172Nil
252094/277190
1472 0712Nil
2293523/2271729
1994 957152-289138
Nil

Nil

No

PUNB0147200

Nil

No

PUNB0199400

2033 957109-268164

Nil

Nil

No

PUNB0203300

2162 07122564263/2538273
2723 07122758077/2744273
2737 07122764445/2766129
2786 02467-244167

Nil

Nil

No

PUNB0216200

Nil

Nil

No

PUNB0272300

Nil

Nil

No

PUNB0273700

Nil

Nil

No

PUNB0278600

2787 07109-278202

Nil

Nil

No

PUNB0278700

2887 0712Nil
2520819/2553532
2997 957104-236539
Nil

Nil

No

PUNB0288700

Nil

No

PUNB0299700

Nil

No

PUNB0376100

3761 07122548856/2728975
4204 07122684368/2683990
4608 0712-6464755

Nil

pnbsurya 0712-2683990
@sanchar
bo4608pn b.co.in

PUNBINB PUNB0420400
BNMC
PUNBO460800

-

-

-

PUNBO484100

bo6178@
pnb.co.in
bo6179@
pnb.co.in
Nirendra
@pnb.co.i
NA

-

N.A.

PUNBO617800

-

N.A.

PUNBO617900

NA

NA

PUNB0014200

NA

PUNB0032500

2233575 NA

PUNB0038000

4609 0712-2291729
4841 0712-2041949,
0712-2020617
6178 07152-287820
6179 07152-255274
142 0612-2427282/
2423085
325 06133-232332

PUNB0460900

380 0612NA
2215982233575,22
381 0612NA
2643256/2641130
394 0612-2667036
NA

NA

NA

NA

PUNB0038100

2667036 NA

PUNB0039400

4002 PATNA

BARH

4003 PATNA

BIKRAM

4004 PATNA

PALIGANJ

4005 PATNA

SIMRI

4006 PATNA

BHADOUR

4007 PATNA

BELDARI CHAK

4008 PATNA

BAIKAT PUR

4009 PATNA

BHARATPURA

4010 PATNA
4011 PATNA

PATNA KANKAR
BAGH
DHANARUA

4012 PATNA

DULHIN BAZAR

4013 PATNA

DANIYAWAN

4014 PATNA

DATIYANA

4015 PATNA

PABHERA

4016 PATNA

VEER

4017 PATNA

KORARI
BAGHATILA
GAUNPURA(BO
CHACHAK)
PATOOT

4018 PATNA
4019 PATNA
4020 PATNA
4021 PATNA
4022 PATNA
4023 PATNA
4024 PATNA
4025 PATNA
4026 PATNA
4027 PATNA

KORIAYA
SULTANPUR
MOHANPUR
RAMGANJ
RASULPUR
BIJAYGOPAL
DUMRI
FATEHPUR
PATNA
GORIYASTHAN
GHOSWARI
CHAMPAPUR
PATNA R.C.C.

4028 PATNA

HALDICHAPRA

4029 PATNA

IMAMGANJ

4030 PATNA

JANIPUR

4031 PATNA

JALALPUR

4032 PATNA

KANPA

4033 PATNA

LALGANJ SEHRA

4034 PATNA

MARANCHI

4035 PATNA

MAHABALI PUR

4036 PATNA

MASAURHA

4037 PATNA

NEURA

4038 PATNA

NADAUL

4039 PATNA

NADWAN

4040 PATNA

PANDARAK

4041 PATNA

PUNPUN

4042 PATNA

PATNA BORING
ROAD
PATNA NEW
MARKET
PATNA MORCHA
ROAD
PATNA BUDH
COLONY
PATNA R. K.
AVENUE
PARSA BAZAR

4043 PATNA
4044 PATNA
4045 PATNA
4046 PATNA
4047 PATNA

DIST.PATNA
DIST.PATNA
DIST.PATNA
PO DAULATPU
BLOCK:
PANDARA
DIST.PATNA
BAIKATPU
R ,BLOCKDIST.PATNA
DIST.PATNA
DIST.PATNA
PO
DELHORI,
BLOCKFATWAH,
BLOCK
BIKRAM,
BLOCK
DHANARU
BLOCK
DHANARU
PO JAMUI,
DIST:DIST.PATNA
BLOCK
BIKRAM,
PO JAMUI,
VIA
DIST.PATNA
DIST.PATNA
BLOCKPUNPUN,
BLOCK
PATNA
PO:
BEAPUR,
PO
GHOSWA
BANK
ROAD,DIS
PO:
RAMNAGA
PO
SHANBAR
PO
SHORAMP
VIABARAHIYA,
PO
:SAIDABAD
BLOCK PALIGANJ,
VIA HATHIDAH
MAHABALI
PUR,VIA:BI
MASAURH
A,VIANEURA,BL
OCK:
AT & P.O.
MASAURHI
BLOCK
DHANARU
BLOCK:PA
NDARAK,D
BLOCK:
PUNPUN,D
BORING
ROAD,
FRAZER
ROAD,BLO
MORCHA
ROAD,BLO
BUDH
COLONY,B
KADAMKU
AN,BLOCK
PARSA
BAZAR,BL

803313

BIHAR

569 06132-242237

NA

NA

NA

PUNB0056900

801104

BIHAR

593 06135-225264

NA

NA

NA

PUNB0059300

801110

BIHAR

829 06135-277187

NA

NA

NA

PUNB0082900

801103

BIHAR

1094 06115-252606

NA

NA

NA

PUNB0109400

803213

BIHAR

1290 NA

NA

NA

NA

PUNB0129000

800024

BIHAR

1314 0612-2701222

NA

NA

NA

PUNB0131400

803205

BIHAR

1315 0612-2416645

NA

NA

NA

PUNB0131500

801110

BIHAR

1455 NA

NA

NA

NA

PUNB0145500

800020

BIHAR

1499 0612-2353136

NA

NA

NA

PUNB0149900

804455

BIHAR

1525 0612-2484006

NA

NA

NA

PUNB0152500

801110

BIHAR

1545 06135-255402

NA

NA

NA

PUNB0154500

801304

BIHAR

1548 0612-2445520

NA

NA

NA

PUNB0154800

801115

BIHAR

1552 06135-225768

NA

NA

NA

PUNB0155200

804455

BIHAR

1580 0612-2484422

NA

NA

NA

PUNB0158000

804455

BIHAR

1581 0612-2701335

NA

NA

NA

PUNB0158100

801102

BIHAR

1582 NA

NA

NA

NA

PUNB0158200

801505

BIHAR

1583 0612-2252884

NA

NA

NA

PUNB0158300

801104

BIHAR

1584 06135-251160

NA

NA

NA

PUNB0158400

801102

BIHAR

1585 NA

NA

NA

NA

PUNB0158500

801506

BIHAR

1599 NA

NA

NA

NA

PUNB0159900

801119

BIHAR

1691 NA

NA

NA

NA

PUNB0169100

804453

BIHAR

1692 0612-2477562

NA

NA

NA

PUNB0169200

803206

BIHAR

1804 NA

NA

NA

NA

PUNB0180400

801108

BIHAR

1920 06115-273435

NA

NA

NA

PUNB0192000

801232

BIHAR

1921 06132-227065

NA

NA

NA

PUNB0192100

800001

BIHAR

1984 0612-223929

NA

NA

NA

PUNB0198400

801108

BIHAR

2012 06115-286498

NA

NA

NA

PUNB0201200

804426

BIHAR

2105 06337-248447

NA

NA

NA

PUNB0210500

801505

BIHAR

2239 0612-2452420

NA

NA

NA

PUNB0223900

841412

BIHAR

2244 06132-261221

NA

NA

NA

PUNB0224400

801104

BIHAR

2376 06135-253102

NA

NA

NA

PUNB0237600

801110

BIHAR

2420 NA

NA

NA

NA

PUNB0242000

803301

BIHAR

2560 06132-262904

NA

NA

NA

PUNB0256000

801110

BIHAR

2561 NA

NA

NA

NA

PUNB0256100

801110

BIHAR

2562 NA

NA

NA

NA

PUNB0256200

801113

BIHAR

2729 06115-266246

NA

NA

NA

PUNB0272900

804454

BIHAR

2734 0612-2435659

NA

NA

NA

PUNB0273400

804453

BIHAR

2735 0612-2435030

NA

NA

NA

PUNB0273500

803221

BIHAR

2905 06132-222848

NA

NA

NA

PUNB0290500

NA

804453

BIHAR

2909 0612-2477366

NA

NA

PUNB0290900

800001

BIHAR

2910 0612-2273567

NA

2573567 NA

PUNB0291000

800001

BIHAR

2913 0612-2221519

bo2913@
pnb.co.in
NA
NA

2202555 NA

PUNB0291300

2916 06122616447/2641180
2920 0612-2531215
NA

800008

BIHAR

800001

BIHAR

800003

BIHAR

804453

BIHAR

2921 0612NA
2692463/2670868
2943 0612-2624425
NA

NA

PUNB0291600

2532465 NA

PUNB0292000

NA

NA

PUNB0292100

NA

NA

PUNB0294300

4048 PATNA
4049 PATNA
4050 PATNA
4051 PATNA
4052 PATNA
4053 PATNA
4054 PATNA
4055 PATNA
4056 PATNA
4057 PATNA
4058 PATNA
4059 PATNA
4060 PATNA
4061 PATNA
4062 PATNA
4063 PATNA
4064 PATNA
4065 PATNA
4066 PUNE
4067 PUNE
4068 PUNE
4069 PUNE
4070 PUNE
4071 PUNE
4072 PUNE
4073 PUNE
4074 PUNE
4075 PUNE
4076 PUNE
4077 PUNE
4078 PUNE
4079 PUNE
4080 PUNE
4081 PUNE
4082 PUNE
4083 PUNE
4084 PUNE
4085 PUNE
4086 PUNE
4087 PUNE
4088 PUNE
4089 PUNE
4090 PUNE
4091 PUNE
4092 PUNE
4093 PUNE

POTHAHI

804453

BIHAR

2947 0612-2212843

NA

NA

NA

PUNB0294700

PATNA
PUNAICHAK
RAILI

POTHAHI,
DIST.PUMP
HOUSE
BLOCKPANDARA
PATNA EAST
HOTEL
GANDHI MAIDAN TOURIST
SHAHPUR
PO
:DAUDPUR
SHERPUR
BLOCKMANER,
SADISOPUR
BLOCK:
BIHTA,
SAMPAT CHAK BLOCK:
PHULWARI
SIGORI
BLOCKPALIGANJ,
SABNIMA
BLOCK:
BARH,
SAKSOHRA
BLOCK:
BARH,DIST
SAMYAGARH
SAMAYAG
ARH,BLOC
PATNA GANDHI KANTI
NAGAR
FACTORY
PATNA .SSI
EAST
BRANCH
BORING
PATNA
TRANSPO
TRANSPORT
RT
GHOSWARI
BLOCK:GH
OSAWARI.
PATNA RAJA
BAILEE
BAZAR
ROAD,PO:
PATNA,
ANISABAD,
PATNA
ANISABAD
DHULIA
CTS NO.
1695, OPP.
KIRKEE
COMMERC
IAL
NASIK CITY
RAVIVAR
KARANJA,
NASIK ROAD
MUKTI
DHAM,
PUNE CAMP 9
9,MOLEDI
MADINA ROAD NA
PUNE CITY
MOTI
LAXMI ROAD
CHOWK,
SANGLI
VAKHAR
BGH HIGH
PUNE PASHAN GOL
ROAD
MARKET,
AHMEDNAGAR AHMEDNA
DAL MANDI
GAR,
AURANGP
AURANGABAD
URA,
AURNGPURA
AURNGABAD
AJANTA
BHAGYA NAGAR HIGHWAY,
BHOPKHED CME BHOPKHE
CAMPUS
D, CME
MUDAVAD
TALUKA/B
LOCK
PUNE DECCAN 95/A,HARI
GYMKHANA
SADAN
UMBARTHAN
AT & POST
UMBARTH
AHMEDNAGAR MIRC,
MIRC
DAREWAD
PUNE VIDYA
264
ADARSHA
NAGAR
KOLHAPUR
GEM
STONE,RO
JEHUR
TAL.
KANNAD,
MATWAN
TAL,
DAPOLI,
JOWAN
JOWAN
POST
OJHAR HAL
HAL
COMPLEX
TOWNSHI
KUMBHALE
TAL
SHINDKHE
ATWAN
AIR
FORCE
PUNE R C C
864,
SADASHIV
PUNE
564
NANAPETH
SADASHIV
PUNE BAOSARI LANDEWA
INDUSTRIAL
DI,
GHOGARGAON TAL
SHREEGO

800023

BIHAR

NA

NA

PUNB0296800

803221

BIHAR

2968 0612NA
2204561/2228959
3008 06132-222889
NA

800004

BIHAR

3041 0612-2683761

NA

801502

BIHAR

3148 06115-227451

NA

801509

BIHAR

3149 0612-2427920

NA

801111

BIHAR

3151 06115-262633

800007

BIHAR

3158 0612-2494115

801110

BIHAR

803212

BIHAR

803216

BIHAR

NA

NA

PUNB0300800

2683761 NA

PUNB0304100

NA

NA

PUNB0314800

NA

NA

PUNB0314900

NA

NA

NA

PUNB0315100

NA

NA

NA

PUNB0315800

3164 NA

NA

NA

NA

PUNB0316400

3165 NA

NA

NA

NA

PUNB0316500

3166 NA

NA

NA

NA

PUNB0316600

803306

BIHAR

3167 NA

NA

NA

NA

PUNB0316700

800020

BIHAR

NA

NA

PUNB0386900

800001

BIHAR

800020

BIHAR

3869 0612NA
2353620/2350221
NA
3891 06122522680/2525585
4057 0612-2365969
NA

803205

BIHAR

4097 NA

NA

NA

NA

PUNB0409700

800014

BIHAR

4458 0612-2284410

NA

NA

NA

PUNB0445800

800002

BIHAR

6059 0612-2252662

bo6059@ pnb.co.in
Nil
Nil

N.A.

PUNBO605900

No

PUNB0013900

No

PUNB0027800

No

PUNB0036200

No

PUNB0036600

424001 MAHARASHT
RA
411003 MAHARASHT
RA
422001 MAHARASHT
RA
422101 MAHARASHT
RA
411001 MAHARASHT
RA
411002 MAHARASHT
RA
416416 MAHARASHT
RA
411021 MAHARASHT
RA
414001 MAHARASHT
RA
431001 MAHARASHT
RA
431001 MAHARASHT
RA
411031 MAHARASHT
RA
425433 MAHARASHT
RA
411004 MAHARASHT
RA
422211 MAHARASHT
RA
414110 MAHARASHT
RA
411032 MAHARASHT
RA
416002 MAHARASHT
RA
Nil MAHARASHT
RA
415712 MAHARASHT
RA
Nil MAHARASHT
RA
422207 MAHARASHT
RA
425403 MAHARASHT
RA
410402 MAHARASHT
RA
411001 MAHARASHT
RA
411002 MAHARASHT
RA
411026 MAHARASHT
RA
414401 MAHARASHT
RA

139 02562-232115

NA

NA

PUNB0389100

NA

NA

PUNB0405700

278 020-25817963

bo0278@
25817895
pnb.co.in
362 0253bo0362@
2599278
2502848/2596682 pnb.co.in
366 0253-2465441
bo0362@
2465961
pnb.co.in
386 020bo0386@
26133925
26130300/2613067 pnb.co.in
387 020-24456573
bo0387@
24457744
pnb.co.in
418 0233-2623056
bo0418@
2620576
pnb.co.in
495 020-25887092
bo0495@
25885285
pnb.co.in
503 0241-2345280
bo0503@ 0241-2346058
pnb.co.in
981 0240-2334088
bo0981@
2320319
pnb.co.in
1005 0240-2331997
BO1005@
2330924
PNB.CO.I
1209 020-27145105
bo1209pn
27145933
b.co.in
1348 02566-231265
Nil
Nil

No

PUNB0120900

No

PUNB0134800

1394 020bo1394@
25443133/2546682 pnb.co.in
1596 0253-2469937
Nil
Nil

25458721 No

PUNB0139400

No

PUNB0159600

1729 0241-2325830
1783 020-26689346
2332 0231-2666350
2785 02435-224003

bo1729@
pnb.co.in
bo1783@
pnb.co.in
bo2332@
pnb.co.in
Nil
Nil

2796 02358-284537/020- Nil
25658395
2799 02114-268449
Nil

punbinbbp PUNB0038600
uc
No
PUNB0038700
No

PUNB0041800

No

PUNB0049500

No

PUNB0050300

PUNBINB PUNB0098100
BAAUR
No
PUNB0100500

2325830 No

PUNB0172900

26699839 No

PUNB0178300

2666351 No

PUNB0233200

No

PUNB0278500

Nil

No

PUNB0279600

Nil

No

PUNB0279900

bo2803@
pnb.co.in
Nil
Nil

272235 No

PUNB0280300

2813 0253-2533767

No

PUNB0281300

2845 02114-284217

Nil

Nil

No

PUNB0284500

bo2885@
pnb.co.in
2901 020bo2901@
26336508/2633665 pnb.co.in
2919 020-27120924
bo2919@
pnb.co.in
3757 02487-242249
Nil
Nil

26336895 No

PUNB0288500

2803 02550-275065

2885 020-26335458

26135279 punbinbbp PUNB0290100
np
27122296 No
PUNB0291900
No

PUNB0375700

4094 PUNE

MANIK DHANDI

4095 PUNE

AURANGABAD
ADALAT ROAD
NASIK
SHARANPUR
SHOLAPUR
KASTURBA
PUNE KOTHRUD

4096 PUNE
4097 PUNE
4098 PUNE
4099 PUNE
4100 PUNE
4101 PUNE

PUNE SATARA
ROAD
AUNDH

4106 PUNE

PIMPRI
CHINCHWAD
PUNE, KALYANI
NAGAR
PUNE,
MAGARPATTA
SHOLAPUR,
DAYANAND
NASIK,
MAHATMANAGA
BARAMATI

4107 PUNE

HINJEWADI

4108 RAIPUR

4110 RAIPUR

BILASPUR
SADAR BAZAR
BHILAI, CIVIC
CENTRE
RAIPUR MAIN

4111 RAIPUR

RAIGARH

4112 RAIPUR

RATANPUR

4113 RAIPUR

RAJNANDGAON

4114 RAIPUR

KHAMARIYA

4115 RAIPUR
4116 RAIPUR

RAIPUR
STATION ROAD
BARELA

4117 RAIPUR

DALLIRAJHARA

4118 RAIPUR

DARRI

4119 RAIPUR

4121 RAIPUR

BILASPUR
BUDHWARI
DURG DHAMDA
NAKA
CHANDKHURI

4122 RAIPUR

NARTORA

4123 RAIPUR

CHAPORA

4124 RAIPUR

GAUD

4102 PUNE
4103 PUNE
4104 PUNE
4105 PUNE

4109 RAIPUR

4120 RAIPUR

4125 RAIPUR

SASAHA

4126 RAIPUR

BAGBAHARA,MA
HASAMUND
BUDGAHAN

4127 RAIPUR
4128 RAIPUR
4129 RAIPUR

BHILAI NANDINI
ROAD
KUKREL

4130 RAIPUR

JAGDALPUR

4131 RAIPUR

KORBA

4132 RAIPUR

SARDHA LORMI

4133 RAIPUR

ACHANKMAR

4134 RAIPUR

MAHASAMUND

4135 RAIPUR

MUNGELI

4136 RAIPUR

MANDIR HASOD

4137 RAIPUR

JAIBEL

4138 RAIPUR

KHAPRIKALAN

4139 RAIPUR

RENGAKATHER
A

AT & POST
MANIKDH
ADALAT
RD.
SUYOJIT
HEIGHTS,
65,
KASTURB
119/1
PLOT 1-B
SHOP NO.
1,2,3 & 4,
1/2/3
GAIKWAD
SHOP NO,
7& 8, B
7, UPPER
GROUND
26 TO 28,
DESTINATI
DAV
COLLEGE
SHOP
NO.22-24,
SHOP
NO.7 & 12
SHOP
NO.1 TO 7,
SADAR
BAZAR,BIL
CIVIC
CENTRE,B
JAISTAMB
H CHOWK,
RAIGARH,
DIST.
MAIN
BAZAR,RA
RAJNAND
GAON,
POST
KHAMARIY
STATION
RD,RAIPU
POST
BARELA
DALLI
RAJHARA,
PODARRI,
BUDHWAR
I MKT,RLY
142/1,STAT
ION
CHANDKH
URI,TEH.R
NARTORA,
CHILPAWA
HOUSE
NO.124,
PANCHAY
AT
SASHA,TE
H.PAMGA
BAGBAHA
RA,TEH.M
BUDGAHA
N, VIA
LINK
ROAD,
KUKREL ,
VIA
OPP:
SHAHID
KORBA,
DIST.
SARDHA,T
EH.LORMI,
FOREST
HOSPITAL,
MAHASAM
UND, DIST.
MUNGELI,
DIST.
NATIONAL
HIGHWAY
JAIBEL,
BLOCK:
KHAPRIKA
LAN,(GOD
RENGAKA
THERA,TE

Nil MAHARASHT
RA
431001 MAHARASHT
RA
422005 MAHARASHT
RA
413002 MAHARASHT
RA
411038 MAHARASHT
RA
411009 MAHARASHT
RA
411007 MAHARASHT
RA
411018 MAHARASHT
RA
411006 MAHARASHT
RA
411013 MAHARASHT
RA
413002 MAHARASHT
RA
422109 MAHARASHT
RA
413102 MAHARASHT
RA
411057 MAHARASHT
RA
495001 CHATTISGAR
H
490001 CHATTISGAR
H
492001 CHATTISGAR
H
496551 CHATTISGAR
H
496442 CHATTISGAR
H
491441 CHATTISGAR
H
493445 CHATTISGAR
H
492001 CHATTISGAR
H
453001 CHATTISGAR
H
491228 CHATTISGAR
H
495680 CHATTISGAR
H
495001 CHATTISGAR
H
490001 CHATTISGAR
H
492101 CHATTISGAR
H
493551 CHATTISGAR
H
495442 CHATTISGAR
H
495671 CHATTISGAR
H
495554 CHATTISGAR
H
493449 CHATTISGAR
H
495559 CHATTISGAR
H
490001 CHATTISGAR
H
493773 CHATTISGAR
H
494001 CHATTISGAR
H
495677 CHATTISGAR
H
495115 CHATTISGAR
H
495113 CHATTISGAR
H
493445 CHATTISGAR
H
495334 CHATTISGAR
H
492010 CHATTISGAR
H
494224 CHATTISGAR
H
495115 CHATTISGAR
H
491665 CHATTISGAR
H

3758 02428-261006

Nil

Nil

3759 0240bo3759@
2334482/2347985 pnb.co.in
3762 0253-2580763
bo3762@
pnb.co.in
3764 0217bo3764@
2747400/2747401 pnb.co.in
3974 020-25439677
bo3974@
pnb.co.in
3984 METRO
bo3984@
pnb.co.in
4508 020-25897511
bo4808@ Nil
pnb.co.in
4518 020-27425751
bo4518@
pnb.co.in
4644 N.A.
N.A.
N.A.

No

PUNB0375800

2349585 No

PUNB0375900

2314884 No

PUNB0376200

2720677 No

PUNB0376400

25463122 No

PUNB0397400

24218377 No

PUNB0398400

No

PUNB0450800

27425752 No

PUNB0451800

N.A.

PUNB0464400

4739 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0473900

4807 02172747402,
02172747403
4843 0253-2376022,
0253-2376222
4850 02112 227897

bo4807@
pnb.co.in
bo4843@
pnb.co.in
bo4850@
pnb.co.in
bo4870@
pnb.co.in
bo0058@
pnb.co.in
bo0076@
pnb.co.in
raipurmain
@pnb.co.i
bo0412@
pnb.co.in
NA

;-

-

PUNB0480700

-

-

PUNBO484300

-

-

PUNBO485000

020-22933585

-

PUNBO487000

07752-231831

NA

PUNB0005800

0788-2261551

NA

PUNB0007600

0771-2236469

4870 020-22933585/86
58 07752-221270
07752-220101
76 0788-2224381
0788-2224128
399 0771-2537853
0771-2234291
412 07762-232805
07762-235106
470 07753-255538
492 07744-224185
1059 07723-231379
1066 0771-2524678
1303 07755-264630
1521 07748-285660
1550 07759-233992
1590 07752-230886
07752-237207
1654 0788-2332562
2030 07721-265243
2070 07707-263354
2071 07753-281194
2081 07819-286163
2082 07818-286028
2150 07707-242206
2151 07819-286751
2158 0788-2346066
2161 07722-263114
2225 07782-225254
2319 07759-248157
2499 07756-253183
2500 07753-253598
2525 07723-222034
2526 07755-264034
2554 0771-2471228
2566 07867-243024
2668 07756-251528
2678 07747-296529

07762-232805

PUNBINB PUNB0039900
BXRPM
NA
PUNB0041200

NA

NA

bo0492@ 07744-224185
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0049200

NA

PUNB0105900

NA

PUNB0106600

bo1066@
pnb.co.in
bo1303@
pnb.co.in
bo1521@
pnb.co.in
bo1550@
pnb.co.in
bo1590@
pnb.co.in
bo1654@
pnb.co.in
bo2030@
pnb.co.in
bo2070@
pnb.co.in
bo2071@
pnb.co.in
bo2081@
pnb.co.in
NA
bo2150@
pnb.co.in
bo2151@
pnb.co.in
bo2158@
pnb.co.in
bo2161@
pnb.co.in
bo2225@
pnb.co.in
bo2319@
pnb.co.in
bo2499@
pnb.co.in
bo2500@
pnb.co.in
bo2525@
pnb.co.in
bo2526@
pnb.co.in
bo2554@
pnb.co.in
bo2566@
pnb.co.in
bo2668@
pnb.co.in
bo2678@
pnb.co.in

0771-2528787

PUNB0047000

NA

NA

PUNB0130300

07748-285660

NA

PUNB0152100

07759-233039

NA

PUNB0155000

07752-247230

NA

PUNB0159000

0788-2323097

NA

PUNB0165400

NA

NA

PUNB0203000

NA

NA

PUNB0207000

NA

NA

PUNB0207100

NA

NA

PUNB0208100

NA

NA

PUNB0208200

NA

NA

PUNB0215000

NA

NA

PUNB0215100

0788-2296523

NA

PUNB0215800

NA

NA

PUNB0216100

07782-226060

NA

PUNB0222500

07759-221250

NA

PUNB0231900

NA

NA

PUNB0249900

NA

NA

PUNB0250000

07723-222034

NA

PUNB0252500

07755-274239

NA

PUNB0252600

0771-2471228

NA

PUNB0255400

NA

NA

PUNB0256600

NA

NA

PUNB0266800

NA

NA

PUNB0267800

4140 RAIPUR
4141 RAIPUR
4142 RAIPUR
4143 RAIPUR
4144 RAIPUR
4145 RAIPUR
4146 RAIPUR
4147 RAIPUR
4148 RAIPUR
4149 RAIPUR
4150 RAIPUR
4151 RAIPUR
4152 RAIPUR
4153 RAIPUR
4154 RAIPUR
4155 RAIPUR
4156 RAIPUR
4157 RAIPUR
4158 RAIPUR
4159 RAIPUR
4160 RAIPUR
4161 RAIPUR
4162 RAIPUR
4163 RAIPUR
4164 RAIPUR
4165 RAIPUR
4166 RAIPUR
4167 RAIPUR
4168 RAIPUR
4169 RANCHI
4170 RANCHI
4171 RANCHI
4172 RANCHI
4173 RANCHI
4174 RANCHI
4175 RANCHI
4176 RANCHI
4177 RANCHI
4178 RANCHI
4179 RANCHI
4180 RANCHI
4181 RANCHI
4182 RANCHI
4183 RANCHI
4184 RANCHI
4185 RANCHI

BASNA

BASNA,
NH: NO:6,
BUS
STAND
KANCHAN
PUR, VIA
MAINPUR,
TEH.GARI
NAILA
NAILA
JANJGIR,T
BAYA
BAYA, VIA
PITHORA,
BHANDARPUR
DONGARG
ARHLAILUNGA
LAILUNGA,
TEH.
LODHI
RAIPUR
ANUPAM NAGAR PARA
RAJGAMAR
VILLAGE
RAJGAMA
MANENDRAGAR MANENDR
H
AGARH,
SEONI CHAMPA
SEONI(CH
DAYAL
BILASPUR
BANDH,RL
DAYALBAND
RAIPUR PHOOL PHOOL
CHOWK
CHOWK,
TAROD
TAROD,
VIA
DHAMTARI
SIHAWA
CHOWK,
BHATAPARA
SHANKAR
YARD,
SHAKTI
STATION
ROAD,
DANTEWADA
AMBAR
LODGE,
PENDRA
NEAR
GOVT.
BALOD
STATION
ROAD,
JASHPUR
NEAR
NAGAR
HOUSING
KAWARDHA
SWASTIK
COMPLEX,
BAIKUNTHPUR OLD HERO
HONDA
PUNJIPATHARA JINDAL
STEEL &
RAIPUR,
JEEVAN
TELIBANDHA
VIHAR
RAJIM
RAIPUR
ROAD,
WEST KORBA,
BALCO
BALCO CAPTIVE CAPTIVE
BILASPUR,
CHHATISG
CHHATISGARH ARH
DALTONGANJ
DALTONG
ANJ, DIST.
JAMSHEDPUR
JAMSHED
PUR, DIST.
JHARIA
JHARIA,
DIST.
RANCHI S N
RANCHI S
GANGULY ROAD N
JHINKPANI
JHINKPANI
, DIST. W.
KHARSAWAN
KHARSAW
AN, DIST.
KANDRA
KANDRA,
DIST.
RANCHI
RANCHI
AGRORA
AGRORA
RAMGARH
RAMGARH
CANTT,
CANTT
CHAIBASA
CHAIBASA,
DIST.
CHIRKI
CHIRKI,P.
O.
CHARGHARA
CHARGHA
RA, DIST.
TELO
TELO,VIA
CHANDRA
BACHRA
BACHRA,
VIA
RANCHI
RANCHI
MAHAVIR
MAHAVIR
SURHI
SURHI,
BLOCKBOKARO STEEL BOKARO
STEEL
CITY-IV
NAGARI (Shifted
from Mechka)
KANCHANPUR
(Shifted from
MAINPUR

493554 CHATTISGAR
H
493778 CHATTISGAR
H
496554 CHATTISGAR
H
493889 CHATTISGAR
H
495665 CHATTISGAR
H
493551 CHATTISGAR
H
491445 CHATTISGAR
H
496113 CHATTISGAR
H
492001 CHATTISGAR
H
495677 CHATTISGAR
H
497442 CHATTISGAR
H
495671 CHATTISGAR
H
495001 CHATTISGAR
H
492001 CHATTISGAR
H
495553 CHATTISGAR
H
493773 CHATTISGAR
H
493118 CHATTISGAR
H
495689 CHATTISGAR
H
494449 CHATTISGAR
H
495119 CHHATISGAR
H
491226 CHHATISGAR
H
496331 CHHATISGAR
H
491995 CHHATISGAR
H
497335 CHHATISGAR
H
496001 CHHATISGAR
H
492006 CHHATISGAR
H
493881 CHHATISGAR
H
459450 CHHATISGAR
H
495001 CHHATISGAR
H
JHARKHAND

2679 07724-246554
2680 07700-251763
2682 07768-267183
2689 07703-243215
2731 07817-223693
2768 07707-269903
2782 07820-253292
2877 07767-274323
2966 0771-2283950
3011 07759-289208
3037 07771-241224
07771-242945
3174 07819-245070
3245 07752-238120
3246 0771-2227643
0771-5541643
3322 07817-252614
4618 07722-236473
4619 07726-223311
4833 07757-233509

bo2679@
pnb.co.in
bo2680@
pnb.co.in
bo2682@
pnb.co.in
bo2689@
pnb.co.in
bo2731@
pnb.co.in
bo2768@
pnb.co.in
NA
bo2877@
pnb.co.in
bo2966@
pnb.co.in
bo3011@
pnb.co.in
bo3037@
pnb.co.in
bo3174@
pnb.co.in
bo3245@
pnb.co.in
bo3246@
pnb.co.in
bo3322@
pnb.co.in
bo4618@
pnb.co.in
bo4619@
pnb.co.in
-

NA

NA

PUNB0267900

NA

NA

PUNB0268000

NA

NA

PUNB0268200

NA

NA

PUNB0268900

07817-222294

NA

PUNB0273100

NA

NA

PUNB0276800

NA

NA

PUNB0278200

NA

NA

PUNB0287700

0771-2284121

NA

PUNB0296600

NA

NA

PUNB0301100

NA

NA

PUNB0303700

07819-245070

NA

PUNB0317400

07752-230875

NA

PUNB0324500

0771-2227990

NA

PUNB0324600

NA

NA

PUNB0332200

N.A.

N.A.

PUNB0461800

N.A.

N.A.

PUNB0461900

-

-

PUNBO483300

-

PUNBO494900

6103 07751-224022

bo4949@ pnb.co.in
-

N.A.

PUNBO610300

6104 07749-222777

-

-

N.A.

PUNBO610400

6105 -

-

-

N.A.

PUNBO610500

6107 07741-233807

-

-

N.A.

PUNBO610700

6110 07836-232386

-

-

N.A.

PUNBO6110

4949 07856-252046

6112 -

-

-

N.A.

PUNBO611200

6114 0771-2444484

-

-

N.A.

PUNBO611400

6115 07701-234888

-

-

N.A.

PUNBO611500

6172 07759-233139

-

-

N.A.

PUNBO617200

6173 07752-237430

-

-

N.A.

PUNBO617300

JHARKHAND

107 06562230503/230185
225 06572756055/2756057
230 03262461092/2461192
404 06512205601/2204755/
705 06589-235229

bo0404@
pnb.co.in
NA
NA

JHARKHAND

736 06583-254809

NA

NA

NA

NA

NA

PUNB0080000

bo0939@
pnb.co.in
bo0944@
pnb.co.in
NA
NA

2243626 NA

PUNB0093900

223317 NA

PUNB0094400

NA

PUNB0107300
PUNB0108300

JHARKHAND
JHARKHAND
JHARKHAND

JHARKHAND

bo0107@
pnb.co.in
bo0225@
pnb.co.in
NA
NA

230503 NA

PUNB0010700

2756056 punbinbbj PUNB0022500
sh
NA
PUNB0023000
2205601 NA

PUNB0040400

NA

PUNB0070500

NA

PUNB0073600

JHARKHAND

800 06597255336/255233
939 06512241891/2243626
944 06553223317/223217/22
1073 06582256563/259664
1083 06558-231230

NA

NA

NA

JHARKHAND

1084 NA

NA

NA

NA

PUNB0108400

JHARKHAND

1085 06549-202681

NA

NA

NA

PUNB0108500

JHARKHAND

1090 6531266659/260300
1091 06512204261/2203561/
1142 NA

NA

NA

NA

PUNB0109000

bo1091@
pnb.co.in
NA
NA

2204261 NA

PUNB0109100

NA

PUNB0114200

2231237 NA

PUNB0121000

JHARKHAND
JHARKHAND
JHARKHAND

JHARKHAND
JHARKHAND
JHARKHAND

1210 06542bo1210@
231237/232849/23 pnb.co.in

4186 RANCHI

BHANDARIA

4187 RANCHI

CHAINPUR

4188 RANCHI

DHANBAD
KATRAS ROAD
BHORANDIHA

4189 RANCHI
4190 RANCHI
4191 RANCHI
4192 RANCHI
4193 RANCHI
4194 RANCHI
4195 RANCHI
4196 RANCHI
4197 RANCHI
4198 RANCHI
4199 RANCHI
4200 RANCHI
4201 RANCHI
4202 RANCHI
4203 RANCHI
4204 RANCHI
4205 RANCHI
4206 RANCHI
4207 RANCHI
4208 RANCHI
4209 RANCHI
4210 RANCHI
4211 RANCHI
4212 RANCHI
4213 RANCHI
4214 RANCHI
4215 RANCHI
4216 RANCHI
4217 RANCHI
4218 RANCHI
4219 RANCHI
4220 RANCHI
4221 RANCHI
4222 RANCHI

JAGANNATHPUR NATIONAL
HIGHWAY,
VIA
ISHIPUR,B
BETLA
BETLA,
DIST.
JAMSHEDPUR
JAMSHED
SAKCHI
PUR
BOKARO STEEL BOKARO
CITY-I
STEEL
MANATU
MANATU,
DIST.
CHANDA
MIRZA
CHOWKI,B
JAPLA
JAPLA
SAHID
SULTANI
SULTANI,
POARKA
POKAZIPAURI
BASDIHA
BASDIHAD
ANDAR
KARMA
KARMA,
SATBARW
SINGHITALI
SINGHITAL
I,BHAVNAT
DARISOL
DARISOL,V
IA
CHITARDIH
CHITARDI
H,
BURUDIH
BURUDIH,
VIA
PADAMPUR
PADAMPU
R,POPARASI
PARASI,
NEAR
ASANTALIA
ASANTALI
A, PO
JAMSHEDPUR
JAMSHED
ADITYAPUR
PUR
PANDRA SHALI PANDRA
SHALI,
RANCHI
RANCHI
KISHORE GANJ KISHORE
DHANBAD
DHANBAD
CHIRAGO
CHIRAGORA
RANCHI MAIN
RAJ HOSP.
ROAD
COMPLEX,
DHANBAD
DHANBAD
BANKMORE
BANKMOR
JAMSEDPUR
JAMSEDP
GOLMURI
UR
LOHARDAGA
LOHARDA
GA,MM
GARHWA
GARHWA,
DIST
HAZARIBAGH
HAZARIBA
GH,INDRA
DEOGHAR
NEAR
KOTWALI,
JAMSHEDPUR, MANGO,H
MANGO DIMNA EERA
DUMKA
DIVYA
PALACE,
PHUSRO
BAZITPUR

4223 RANCHI

BARKAKANNA

4224 RANCHI

RAJRAPPA

4225 RANCHI

HINOO

4226 RANCHI

SAUNDA (D)

4227 RANCHI

RANCHI, BAHU
BAZAR
DHANBAD,
RAILWAY
BHURKUNDA

4228 RANCHI
4229 RANCHI

BHANDARI
A, DIST.
CHAINPUR
, DIST.
DHANBAD
KATRAS
GIRIDIH

4230 RANCHI

GIDDI

4231 RANCHI

GUMLA

CENTRAL
WORKSH
CENTRAL
COALFIEL
BIHAR
STATE
CENTRAL
COAL
BAHU
BAZAR,
DHANBAD
RAILWAY
BHURKUN
DA
BO: GIDDI
PROJECT
BO
GUMLA,

JHARKHAND

1284 06581-255503

NA

NA

NA

PUNB0128400

JHARKHAND

1410 06586-251106

NA

NA

NA

PUNB0141000

JHARKHAND

2302368 NA

PUNB0151500

NA

PUNB0156800

JHARKHAND

bo1515@
1515 03262302368/2303515 pnb.co.in
1568 06532-222747
bo1568@ NA
pnb.co.in
1674 06594-252059
NA
NA

NA

PUNB0167400

JHARKHAND

1761 06429-282258

NA

NA

NA

PUNB0176100

JHARKHAND

2152 06567-226514

NA

NA

NA

PUNB0215200

JHARKHAND

bo2209@
pnb.co.in
bo2426@ NA
pnb.co.in
NA
NA

2436013 NA

PUNB0220900

JHARKHAND

2209 06572431502/2436013/
2426 06542246195/221403
2509 NA

JHARKHAND

2586 NA

NA

JHARKHAND

2647 06566-222248

JHARKHAND

2648 NA

JHARKHAND
JHARKHAND

JHARKHAND

JHARKHAND

NA

PUNB0242600

NA

PUNB0250900

NA

NA

PUNB0258600

NA

NA

NA

PUNB0264700

NA

NA

NA

PUNB0264800

2650 NA

NA

NA

NA

PUNB0265000

2651 NA

NA

NA

NA

PUNB0265100

JHARKHAND

2652 06562-254203

NA

NA

NA

PUNB0265200

JHARKHAND

2653 06563-233331

NA

NA

NA

PUNB0265300

JHARKHAND

2690 06594-252091(PP) NA

NA

NA

PUNB0269000

JHARKHAND

2700 NA

NA

NA

PUNB0270000

JHARKHAND

2744 NA

NA

NA

NA

PUNB0274400

JHARKHAND

2761 06583-252861

NA

NA

NA

PUNB0276100

JHARKHAND

2844 NA

NA

NA

NA

PUNB0284400

NA

JHARKHAND

2874 06587-238375

NA

NA

NA

PUNB0287400

JHARKHAND

2894 0657-2383323

bo2894@ NA
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0289400

NA

PUNB0293200

NA

PUNB0298300

JHARKHAND

2932 06582-282220

JHARKHAND

2983 0651bo2983@ NA
2201245/2211229 pnb.co.in
2992 0326-2312077
bo2992@ NA
pnb.co.in
3044 0651bo3044@
2330346/2330324 pnb.co.in
3045 0326-2303112
NA
NA

JHARKHAND
JHARKHAND
JHARKHAND
JHARKHAND

NA

PUNB0299200

2230324 NA

PUNB0304400

NA

PUNB0304500

NA

PUNB0304600

JHARKHAND

3046 0657bo3046@ NA
2435596/2340259/ pnb.co.in
4043 06526-223171
NA
NA

NA

PUNB0404300

JHARKHAND

4051 06561-222694

NA

NA

NA

PUNB0405100

JHARKHAND

4107 06546-265956

NA

NA

PUNB0410700

JHARKHAND

4109 06432-224953

NA

NA

PUNB0410900

JHARKHAND

4191 0657-2360055

bo4107@
pnb.co.in
bo4109@
pnb.co.in
bo4191@
pnb.co.in
bo4492@
pnb.co.in
NA

NA

NA

PUNB0419100

JHARKHAND

4492 06434-230210

JHARKHAND

4545 NA

829 103 JHARKHAND

4567 6553-254722

829 150 JHARKHAND

4577 6553-251199

834002 JHARKHAND

4670 0651-2508433

N.A.

829133 JHARKHAND

4671 N.A.

N.A.

834001 JHARKHAND

4787 0651-2350185

826001 JHARKHAND
829135 JHARKHAND
829108 JHARKHAND
835207 JHARKHAND

NA

NA

PUNB0449200

NA

NA

PUNB0454500

N.A.

N.A.

PUNB0456700

N.A.

PUNB0457700

N.A.

N.A.

PUNB0467000

N.A.

N.A.

PUNB0467100

-

-

-

PUNB0478700

4887 0326-2220597

-

-

-

PUNBO488700

4900 06553-283678

-

PUNBO490000

4901 06533-273247

bo4900@ pnb.co.in
-

-

PUNBO490100

4935 06524-224966

-

-

PUNBO493500

-

4232 RANCHI

KODERMA

4233 RANCHI

PAKUR

4240 ROHTAK

GURGAON MAIN
BR. GURGAON
FARIDABAD
HODAL
NARNAUL

RAM JANKI
COMPLEX,
BHAGAT
PARA,
SUBJI
MANDI,
BAHADUR
GARH
MATHURA
ROAD,BAL
NIT
FARIDABA
FOUTAIN
CHOWK
OLD G.T.
ROAD,
NARNAUL

4234 RANCHI

SAHIBGANJ

4235 ROHTAK

BAHADURGARH
RAILWAY ROAD
DELHI,
BALLABHGARH
FARIDABAD NIT

4241 ROHTAK

REWARI

REWARI

4242 ROHTAK
4243 ROHTAK

ROHTAK
JHAJJAR ROAD
ATELI

ROHTAK
JHAJJAR
ATELI

4244 ROHTAK

BADLI

BADLI

HARYANA

594 01276-240024

4245 ROHTAK

KANINA

KANINA

HARYANA

735 01285-235124

4246 ROHTAK

MEWLA
MAHARAJPUR
ROHTAK CIVIL
LINES
NANGAL
CHOWDHARY
ROHTAK KATH
MANDI
ROHTAK VAISH
COLLEGE
FARIDABAD
ALAWALPUR
DADRI TOE

HARYANA

778 95129-2275497,
95129-2256270
838 01262244438,242984,24
883 01282-278232

bo0778@
pnb.co.in
bo0838@
pnb.co.in

916 01262248188,278910
948 01262248427,259627
987 951275-268228

bo0916@
pnb.co.in
bo0948@
pnb.co.in
bo0987@
pnb.co.in

4254 ROHTAK

FARIDABAD
SECTOR 15
MATTAN

14/3,
HARYANAMATHURA
ROHTAK
124001
CIVIL
NANGAL
CHOWDH
ROHTAK
124001
KATH
ROHTAK
124001
VAISH
VILL & PO HARYANAALAWALP
121102
DADRI
TOE
LOCAL
HARYANASHIOOING
121107
MATTAN

4255 ROHTAK

CHIRI

CHIRI

4256 ROHTAK

ROHTAK INDIRA ROHTAK
COLONY
INDIRA
DULEHRA
DULEHRA

4236 ROHTAK
4237 ROHTAK
4238 ROHTAK
4239 ROHTAK

4247 ROHTAK
4248 ROHTAK
4249 ROHTAK
4250 ROHTAK
4251 ROHTAK
4252 ROHTAK
4253 ROHTAK

4257 ROHTAK
4258 ROHTAK

DHARUHERA

4259 ROHTAK

KHOL

4260 ROHTAK

REWARI NEW
ANAJ MANDI
GOD BALAWA

825410 JHARKHAND

6118 06534-252892

-

N.A.

PUNBO611800

816107 JHARKHAND

6119 06535-221229

-

N.A.

PUNBO611900

-

N.A.

PUNBO612000

816109 JHARKHAND
HARYANA
HARYANA121104
HARYANA121004
HARYANA122001
HARYANA121106

HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA

124001

HARYANA
HARYANA

124001

DHARUHE
RA
KHOL

HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA
HARYANA

1021 01251-261067

HARYANA
HARYANA

1111 95129-2283839,
2280148,
1114 01276-276152

HARYANA

1433 01262-229107

HARYANA

1450 01262-248541

HARYANA

1512 01276-253034

PUNB0083800
PUNB0088300
PUNB0091600
PUNB0094800
PUNB098700
PUNB0102100

bo1111@ 95129pnb.co.in 2223381**

PUNB0111100
PUNB0111400
PUNB0143500

bo1450@
pnb.co.in

PUNB0145000
PUNB0151200

bo1953@
pnb.co.in

HARYANA
HARYANA

2046 01282-240488
2139 01281-241005

4267 ROHTAK

JHARLI

JHARLI

HARYANA

4268 ROHTAK

HUDA
HARYANASHOPPING
121104
KANWALI

HARYANA

4269 ROHTAK

FARIDABAD
SECTOR 37
KANWALI

HARYANA

2202 01251252062,252156
2240 01251215681,0941602258 95129-2275064,
95129-2254859
2337 01281-248732

4270 ROHTAK

KANSALA

KANSALA

HARYANA

2357 01262-222281

4271 ROHTAK

MOHINDERGAR MOHINDE
H
RGARH
MACHHRAULI
MACHHRA
ULI
NAHAR
NAHAR

HARYANA
HARYANA

2508 01285220328,222700
2546 01251-265239

HARYANA

2710 01259-271628

HARYANA

2714 01285-246322

HARYANA

4277 ROHTAK

PUNB077800

1953 01262252451,271314
2045 01258-256228

HARYANA

4276 ROHTAK

PUNB0073500

bo1725@
pnb.co.in

HARYANA

NANGAL SIROHI NANGAL
SIROHI
FARIDABAD
PNB,
PALWAL
BYPASS
ROHTAK TILAK ROHTAK
NAGAR
TILAK
ROHTAK BABRA ROHTAK
BABRA
MOHALLA

PUNB0059400

1725 01274223406,224766
1904 01282-244522

NANGAL MUNDI NANGAL
MUNDI
JHAJJAR
JHAJJAR

4275 ROHTAK

PUNB0051600

HARYANA

4266 ROHTAK

4274 ROHTAK

01282-276150

PUNB0166500

4265 ROHTAK

4273 ROHTAK

PUNB0040600

PUNB0172400

HUDINA

4272 ROHTAK

PUNB0040500

1665 01274-242121

4264 ROHTAK

HUDINA

PUNB0036000
01274-255843

1724 01281-230117

HARYANA
124001

95129PUNBINB PUNB016700
2415039**
BFNB
95124-2326876* PUNBINB PUNB018800
BGGA
PUNB020400

HARYANA

4263 ROHTAK

4262 ROHTAK

PUNBINB PUNB0003500
BBRR
95129-2241013
PUNB03600

HARYANA

REWARI
NEW ANAJ
GOD
BALAWA
ROHTAK OUTER ROHTAK
QUILA ROAD
OUTER
NIGANA
NIGANA

4261 ROHTAK

124001

HARYANA

bo6118@
pnb.co.in
bo6119@
pnb.co.in
6120 06436-222288
bo6120@
pnb.co.in
35 01276bo0035@
280216,231962,23 pnb.co.in
36 95129-2241466,
bo0036@
1892,
pnb.co.in
167 95129bo0167@
2415674,5880,242 pnb.co.in
188 95124-2321926,
bo0188@
2331730, 2335596, pnb.co.in
204 951275-235220
bo0204@
pnb.co.in
360 01282bo0360@
251939,258319
pnb.co.in
405 01274bo405@p
254765,253884
nb.co.in
406 01262bo406@p
252797,257246
nb.co.in
516 01282-276150

HARYANA

HARYANA121102
124001

HARYANA

2862 951275-252010,
259893
2978 01262-293400

124001

HARYANA

3009 01262-235010

PUNB0172500
PUNB0190400
PUNB0195300
PUNB0204500
PUNB0204600
PUNB0213900

bo2202@
pnb.co.in

PUNB0220200

bo@2258
pnb.co.in

PUNB0225800

PUNB0224000

PUNB0233700
PUNB0235700
bo2508@
pnb.co.in

PUNB0250800
PUNB0254600
PUNB0271000
PUNB0271400

bo2862@
pnb.co.in
bo2978@
pnb.co.in
bo3009@
pnb.co.in

PUNB0286200
PUNB0297800
PUNB0300900

4278 ROHTAK

SAHLAWAS

4279 ROHTAK

GURGAON
SUKHRALI
SUBANA

4280 ROHTAK
4281 ROHTAK

SAHLAWA
S
BHANU
HARYANACOMPLEX,
1220015
SUBANA

HARYANA

3115 01251-276163

HARYANA

3145 95124-2343900,
2345776
3154 01251-272062

HARYANA

PUNB0314500
PUNB0315400

4283 ROHTAK

FARIDABAD
RAILWAY ROAD
BORIAKAMALPU
R
BUCHAWAS

4284 ROHTAK

CHILLAR

RAILWAY HARYANAROAD,
121102
BORIAKAM
ALPUR
BUCHAWA
S
CHILLAR

HARYANA

3329 01281-239656

PUNB0332900

4285 ROHTAK

KAMANIA

KAMANIA

HARYANA

3330 01282-273915

PUNB0333000

4286 ROHTAK

KUND

KUND

HARYANA

3331 01281-244630

PUNB0333100

4287 ROHTAK

MALPURA

MALPURA

HARYANA

3333 01274-267122

PUNB0333300

4288 ROHTAK

NARNAUL
COURT ROAD
RAMBAS

NARNAUL
COURT
RAMBAS

HARYANA

3335 01282-251967

PUNB0333500

HARYANA

3337 01285-244578

PUNB0333700

HARYANA

3338 01282-260751

PUNB0333800

4282 ROHTAK

4289 ROHTAK
4290 ROHTAK
4291 ROHTAK
4292 ROHTAK
4293 ROHTAK
4294 ROHTAK

NASIBPUR
(BARKODHA)
DONGRA AHIR

NASIBPUR
(BARKODH
DONGRA
AHIR
ROHTAK MODEL ROHTAK
124001
TOWN
MODEL
GURGAON
SADAR
HARYANARAMLILA
BAZAR,GU
122001
KHARANTI
KHARANTI

HARYANA

PUNB0311500
bo3145@
pnb.co.in

HARYANA

3179 95129bo3179@ 951292297803,2226732, pnb.co.in 2296903**
3327 01281-237610

PUNB0332700

HARYANA

3328 01285-249229

PUNB0332800

HARYANA

3339 01285-243740

HARYANA

3341 01262212929,210617
3342 95124-2322370,
2309491
3343 01257-265658

HARYANA
HARYANA

PUNB0317900

PUNB0333900
bo3341@
pnb.co.in
bo3342@
pnb.co.in

PUNB0334100
PUNB0334200
PUNB0334300

4295 ROHTAK

MUNDAHERA

3344 94163-12071

PUNB0334400

BAINSI

MUNDAHE
RA
BAINSI

HARYANA

4296 ROHTAK

HARYANA

3345 01257-270624

PUNB0334500

4297 ROHTAK

BERI

BERI

HARYANA

3346 01251-220223

4298 ROHTAK

4300 ROHTAK

GURGAON
HAILEY MANDI
FARIDABAD
JHAR SANTLI
KALANAUR

4301 ROHTAK

MEHAM

4302 ROHTAK

SAMPLA

WARD
GURGAON- HARYANA
NO.5,HAIL
123504
VILL.&
HARYANA- HARYANA
POJHARS
KALANAU
HARYANA
R
KRANTI
HARYANA
CHOWK,
SAMPLA
HARYANA

4303 ROHTAK

BAHADURGARH
DELHI ROAD
GURGAON
SOHNA
MOKHRA

BAHADUR
GARH
OPPOSITE HARYANAPUNJABI
122103
MOKHRA

HARYANA

4307 ROHTAK

FARIDABAD
MANDKOLA
ASUDHA

VILLAGE
HARYANA&P.O.MAN
121103
ASUDHA

4308 ROHTAK

DATTAUR

DATTAUR

4309 ROHTAK

KASNI

KASNI

4310 ROHTAK

4314 ROHTAK

GURGAON
UDYOG VIHAR
GURGAON DAV
GURGAON
GURGAON
BHONDSI
GURGAON
MANESAR
RCC, ROHTAK

4315 ROHTAK

RITHAL

96,PHASEI,UDHYOG
DAV
PUBLIC
PREM.OF
RATANSIN
REDDU
PATTI,
REGIONAL
COLLECTI
RITHAL

4316 ROHTAK

GURGAON, DLF
ENCLAVE ( HIGH
KHANDSA
ROAD,
FARIDABAD,
SECTOR 21-C
SUSHANT LOK
GURGAON
GURGAON MCB

4299 ROHTAK

4304 ROHTAK
4305 ROHTAK
4306 ROHTAK

4311 ROHTAK
4312 ROHTAK
4313 ROHTAK

4317 ROHTAK
4318 ROHTAK
4319 ROHTAK
4320 ROHTAK
4321 ROHTAK
4322 ROHTAK
4323 ROHTAK

HARYANA

3347 95124-2671029
3348 95129-2309615,

PUNB0334600
bo3347@
pnb.co.in
bo3348@ 95129pnb.co.in 2307274**

PUNB0334700
PUNB0334800

3349 01258-222456

PUNB0334900

3350 01257-233026

PUNB0335000

3362 01262-263255

PUNB0336200

3363 01276230739,290835
3364 95124-2362241,
2362282
3365 01257-280512

bo3363@
pnb.co.in
bo3364@
pnb.co.in

HARYANA

3366 951275-269228

bo3366@
pnb.co.in

HARYANA

3367 01276-280367

PUNB0336700

HARYANA

3368 01262-263110

PUNB0336800

HARYANA

3369 01251-272423

HARYANA
HARYANA

3862 95124-2341514,
2439013
4099 95124-2334199

HARYANA

4129 95124-2266007

HARYANA

HARYANA122001
HARYANA122001
HARYANA122102
HARYANA122050
124001

HARYANA

4136 95124-2338553

HARYANA

124429

HARYANA

4418 01262258870,252488
4501 01262-306783

MGF
HARYANAPLAZA
122002
SCO 5,
122001
SECTOR
12100123
SCO 136
(LGF),
SHOP
122 002
NO.14,
JMD
122 001
PACIFIC
KASSAR
V & PO :
124507
KASSAR,
REWARI, DISTT. DISTT.
123401
SECRETARIAT
SECRETA
BALLABHGARH AGGARWA
121004
L VIDYA

HARYANA

PUNB0336300
PUNB0336400
PUNB0336500
PUNB0336600

PUNB0336900
bo3862@
pnb.co.in
bo4099@
pnb.co.in
bo4129@
pnb.co.in
bo4136@
pnb.co.in
bo4418@
pnb.co.in

PUNB0386200
PUNB0409900
PUNB0412900
PUNB0413600
PUNB0441800
PUNB0450100

HARYANA

4542 95124-2578540,
2578541
4578 95124-2212280

bo4542@
pnb.co.in
N.A.
95124-2212281 N.A.

PUNB0457800

HARYANA

4585 95129-2437003

-

95129-2437004 -

PUNB0458500

HARYANA

4614 0124-4273193

N.A.

N.A.

PUNB0461400

N.A.

PUNB0454200

HARYANA

4615 0124-2221582

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0461500

HARYANA

4676 01276-241495

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0467600

HARYANA

4681 01274-220749

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0468100

HARYANA

4683 0129-23301125

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0468300

4324 ROHTAK
4325 ROHTAK
4326 ROHTAK
4327 ROHTAK
4328 ROHTAK
4329 ROHTAK
4330 ROHTAK
4331 ROHTAK
4332 ROHTAK
4333 ROHTAK
4334 ROHTAK
4335 ROHTAK
4336 SHIMLA
4337 SHIMLA
4338 SHIMLA
4339 SHIMLA
4340 SHIMLA
4341 SHIMLA
4342 SHIMLA
4343 SHIMLA
4344 SHIMLA
4345 SHIMLA
4346 SHIMLA
4347 SHIMLA
4348 SHIMLA
4349 SHIMLA
4350 SHIMLA
4351 SHIMLA
4352 SHIMLA
4353 SHIMLA
4354 SHIMLA
4355 SHIMLA
4356 SHIMLA
4357 SHIMLA
4358 SHIMLA
4359 SHIMLA
4360 SHIMLA
4361 SHIMLA
4362 SHIMLA
4363 SHIMLA
4364 SHIMLA
4365 SHIMLA
4366 SHIMLA
4367 SHIMLA
4368 SHIMLA
4369 SHIMLA

BACK OFFICE,
GURGAON
FARIDABAD

FOUNTAIN
CHOWK,
SCO-61,
SECTOR
GURGAON,
SCF-15,
SECTOR-4,
SECTORROHTAK,
SHIKSHA
SHIKSHA
BHARTI
GURGAON,
SCO 20-P,
SECTOR 23-A
SECTORFARIDABAD,
FARIDABA
DAV
D, DAV
GARHI
VPO HARSARU
GARHI
MEERPUR, SS
SS YADAV
YADAV RAM
RAM
BAWAL
BAWAL,
HSIDC
BYE PASS
FARIDABAD,
BYE PASS ROAD ROAD,
FARIDABAD,
PNB
CENTRALISED
HOUSE,
JHARSA
GOVERNM
ENT CO(GURGAON)
NAHAN
DISTT.
SIRMAUR
SIMLA THE MALL DISTT.
SHIMLA
SOLAN
DISTT.
SOLAN
DAGSHAI
DISTT.
SOLAN
KUMARSAIN
DISTT.
SHIMLA
SUNI
DISTT.
SHIMLA
SIMLA TOTU
DISTT.
BAZAR
SHIMLA
DISTT.
RAMPUR
SHIMLA
BUSHAHR
SAINJ
TEH
THEOG,
GHANA HATTI
DISTT.
SHIMLA
KAULA WALA
DISTT.
BHOOD
SIRMAUR
DEEGAL
DISTT.
SOLAN
BARAGAON
DISTT.
SHIMLA
PULBAHAL
DISTT.
SHIMLA
THROACH
TEH.CHOP
AL, DISTT.
TRANDA
DISTT.
KINNAUR
THANEDAR
DISTT.
SHIMLA
SARAIN
DISTT.
SHIMLA
DABHOTA
TEH.NALA
GARH
KARCHAM
DISTT.
KINNAUR
NIRTH
DISTT.
SHIMLA
MADHAUNI
DISTT.
SHIMLA
NUND
DISTT.
SOLAN
MAUHRI
DISTT.
SHIMLA
PIPLUGHAT
DISTT.
SOLAN
JANEDGHAT
DISTT.
MASHOBHRA
SHIMLA
KOT(BEJA)
DISTT.
SOLAN
BALG
TEH.THEO
G DISTT.
JAGJIT NAGAR DISTT.
SOLAN
KALPA
DISTT.
KINNAUR
PARARA
TEH
RENUKA
BENETHI
TEH.NAHA
N DISTT.
BANOT
TEH
KUMARSAI
BHOJ NAGAR
DISTT.
SOLAN

122001

HARYANA

4725 95124-2335596

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0472500

121003

HARYANA

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0476900

122001

HARYANA

4769 95129-2277959,
2277938
4785 95124-2351453

-

-

-

PUNB0478500

124001

HARYANA

4848 01262-256262

-

-

-

PUNB0484800

122017

HARYANA

4849 95124-2365586

-

95125-2365585 -

PUNBO484900

121001

HARYANA

4860 0129-2420596

-

-

-

PUNBO486000

122505

HARYANA

4868 0124-2276420

PUNBO486800

HARYANA

4906 01274-248360

bo4868@ pnb.co.in
-

-

123502

-

PUNBO490600

123501

HARYANA

4915 01284-264272

121002

HARYANA

4994 0129-2500458

121001

HARYANA

5430 0129 - 2410567,
2410488
4928 0124-2764069

122001

HARYANA

173001

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH

171001
173212
173210
172029
171301
171011
172001
171220
171011
173001
173218
172027
171226
171210
172101
172030
171211
174101
172105
172024
171213
174102
171220
173102
173217
173233
171226
173225
172108
173001
173024
172030
173229

626 01792-266156

bo4915@
pnb.co.in
bo4994@
pnb.co.in
cbotf@pn
b.co.in
bo4928@
pnb.co.in
bo0356@
pnb.co.in
bo0427@
pnb.co.in
bo0433@
pnb.co.in
NA

741 01782-240048

NA

356 01702-222243
427 0177-2653823
433 01792-223659

869 0177-2786631

NA

892 0177-2837203

bo0892@
pnb.co.in
NA

943 01782-233055

01284-264272

-

PUNBO491500

0129-2500458

-

PUNBO499400

-

-

PUNBO5443000

-

NA

NA

N.A.

PUNBO492800

224238 NA

PUNB0035600

2801677 NA

PUNB0042700

220025 NA

PUNB0043300

NA

PUNB0062600

240048 NA

PUNB0074100

NA

PUNB0086900

2838341 NA

PUNB0089200

233055 NA

PUNB0094300

1038 01783-235203

NA

NA

NA

PUNB0103800

1132 0177-2774356

NA

NA

NA

PUNB0113200

1145 01702-234810

NA

NA

NA

PUNB0114500

1163 01795-278721

NA

NA

NA

PUNB0116300

1264 01782-245625

NA

NA

NA

PUNB0126400

1359 01783-271065

NA

NA

NA

PUNB0135900

1465 01783-269008

NA

NA

NA

PUNB0146500

1493 01786-255215

NA

NA

NA

PUNB0149300

1711 01782-222349

NA

NA

NA

PUNB0171100

1784 01783-267713

NA

NA

NA

PUNB0178400

1992 01795-260906

NA

NA

NA

PUNB0199200

1993 01786-227205

NA

NA

NA

PUNB0199300

2117 01782-229260

NA

NA

NA

PUNB0211700

2118 01782-227430

NA

NA

NA

PUNB0211800

2124 01795-237127

NA

NA

NA

PUNB0212400

2125 01783-227242

NA

NA

NA

PUNB0212500

2163 01796-258124

NA

NA

NA

PUNB0216300

2171 01792-248227

NA

NA

NA

PUNB0217100

2195 01792-285929

NA

NA

NA

PUNB0219500

2196 01799-229230

NA

NA

NA

PUNB0219600

2197 01792-283744

NA

NA

NA

PUNB0219700

2368 01786-226007

NA

NA

NA

PUNB0236800

2427 01702-247431

NA

NA

NA

PUNB0242700

2428 01702-235580

NA

NA

NA

PUNB0242800

2431 01782-222371

NA

NA

NA

PUNB0243100

2441 01792-269122

NA

NA

NA

PUNB0244100

4370 SHIMLA

PANESH

4371 SHIMLA

BASANTPUR

4372 SHIMLA

CHAILY

4373 SHIMLA

NALAGARH

4374 SHIMLA

PEO

4375 SHIMLA

PARWANOO

4376 SHIMLA

PATTA MEHLOG

4377 SHIMLA

SUBATHU

4378 SHIMLA
4379 SHIMLA

SIMLA LIFT
ROAD
PARAG SOLAN

4380 SHIMLA

SANJAULI

4381 SHIMLA

4383 SHIMLA

SIMLA ANAJ
MANDI
PAONTA SAHIB
SIRMOUR
KUNIHAR

4384 SHIMLA

BADDI

4385 SHIMLA
4386 SHIMLA

SHIMLA SDA
COMPLEX,
SULHI

4387 SHIMLA

SHIMLA NEW

4388 SHIMLA

KALA AMB

4382 SHIMLA

4389 SHIMLA

SHIMLA R.C.C.

4390 SHIMLA

ROHRU

4391 SHIMLA

SHIMLA, H.P.
SECRETARIAT
BYE PASS
SOLAN
SHIMLA, DAV
SR.
BHARARI,
LAUREATE
GHORA
CHOWKI, H.P.
CHAMBAGHAT

4392 SHIMLA
4393 SHIMLA
4394 SHIMLA
4395 SHIMLA
4396 SHIMLA
4397 SRIGANGANA
GAR
4398 SRIGANGANA
GAR
4399 SRIGANGANA
GAR
4400 SRIGANGANA
GAR
4401 SRIGANGANA
GAR
4402 SRIGANGANA
GAR
4403 SRIGANGANA
GAR
4404 SRIGANGANA
GAR
4405 SRIGANGANA
GAR
4406 SRIGANGANA
GAR
4407 SRIGANGANA
GAR
4408 SRIGANGANA
GAR
4409 SRIGANGANA
GAR
4410 SRIGANGANA
GAR
4411 SRIGANGANA
GAR
4412 SRIGANGANA
GAR
4413 SRIGANGANA
GAR
4414 SRIGANGANA
GAR
4415 SRIGANGANA
GAR

BIKANER RANI
BAZAR
JHUNJHUNU
RAISINGHNAGA
R
SADULSHAHR
SRIGANGANAGA
R MAIN
SRIKANANPUR
MADI BLOCK
SANGARIA
BISSAU
CHURU MAIN
HANUMANGARH
TOWN
RAJGARH
(CHURU)
RAWATSAR
SURATGARH
PARLIKA
PILI BANGA
GANGUWALA
JATAN
SRIGANGANAGA
R N.KRISHI
MALSISAR
K L D 2 (365
HEAD)

KANDA,
DISTT.
DISTT.
SHIMLA
TEH. &
DISTT.
DISTT.
SOLAN
DISTT.
KINNAUR
DISTT.
SOLAN
DISTT.
SOLAN
DISTT.
SOLAN
DISTT.
SHIMLA
DISTT.
SOLAN
DISTT.
SHIMLA
DISTT.
SHIMLA
DISTT.
SIRMAUR
DISTT.
SOLAN
DISTT.
SOLAN
DISTT.
SHIMLA
SULHI,
DISTRICT
NEW
SHIMLA,
H M STEEL
LTD.
REGIONAL
COLLECTI
MAIN
MARKET,R
H.P.
SECRETA
BYE PASS
SOLAN,
DAV SR.
SECONDA
LAUREATE
PUBLIC
GHORA
CHOWKI,
BO
CHAMBAG
RANI
BAZAR,
JHUNJHU
NU
RAISINGH
NAGAR,
SADULSH
AHAR,
1-J BLOCK
BIRBAL
SRIKARAN
PUR MADI
MAIN
BRANCH
BISSAU,
DISTT.
DISTT.
CHURU
DISTT.
HANUMAN
RAJGARH,
DISTT.
RAWATSA
R,
SURATGA
RH,
VIANOHAR,
PILI
BANGA,
VIA
PADAMPU
NAI KRISHI
MANDI,
VIABHADWA,
BLOCKANUPGAR

171011
171018
171005
174101
172107
173220
173233
173206
171001
173214
171008
171001
173025
173207
173205
171009
171102
171009
173030
171001
171207
171002

171001
171005
173213
334001

HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
PRADESH
RAJASTHAN

333001 RAJASTHAN
335051 RAJASTHAN
335062 RAJASTHAN
335001 RAJASTHAN
335073 RAJASTHAN
335063 RAJASTHAN
331027 RAJASTHAN
331001 RAJASTHAN
335513 RAJASTHAN
331023 RAJASTHAN
335524 RAJASTHAN
335804 RAJASTHAN
335523 RAJASTHAN
335803 RAJASTHAN
335026 RAJASTHAN
335001 RAJASTHAN
335502 RAJASTHAN
RAJASTHAN

2582 0177-2774151

NA

NA

NA

PUNB0258200

2583 0177-2784629

NA

NA

NA

PUNB0258300

2584 0177-2830901

NA

NA

NA

PUNB0258400

2721 01795-223071

bo2721@
pnb.co.in
NA

223213 NA

PUNB0272100

222071 NA

PUNB0290400

bo2912@
pnb.co.in
NA
NA

232934 PUNBINB PUNB0291200
BPAR
NA
PUNB0295500

2904 01786-222271
2912 01792-233001
2955 01792-282424
3136 01792-275077
3383 0177-2658051
3384 01792-230779
3889 0177-2842781

bo3136@ NA
pnb.co.in
bo3383@
pnb.co.in
NA
NA

NA

PUNB0313600

2807240 NA

PUNB0338300

NA

PUNB0338400

2842781 NA

PUNB0388900

4008 01704-224084

bo3889@
pnb.co.in
bo3923@ NA
pnb.co.in
NA

4113 01796-260495

NA

4131 01795-245173

4530 0177-2652838

bo4131@
pnb.co.in
bo4193@
pnb.co.in
bo4477@
pnb.co.in
bo4500@
pnb.co.in
bo4503@
pnb.co.in
NA

NA

NA

PUNB0453000

4536 01781-220030

NA

NA

NA

PUNB0453600

4588 0177-2627531,
0177- 2627532
4621 01792-226695

bo4588@ pnb.co.in
N.A.
N.A.

N.A.

PUNB0462100

4722 0177-2658319

-

-

PUNBO472200

3923 0177-2552146

4193 0177-2622063
4477 01796-248612
4500 0177-2670443
4503 01702-238225

NA

PUNB0392300

224084 NA

PUNB0400800

NA

NA

PUNB0411300

NA

NA

PUNB0413100

2628013 NA

PUNB0419300

NA

NA

PUNB0447700

NA

NA

PUNB0450000

NA

NA

PUNB0450300

-

4733 0177-2658061

-

0177-2658061

-

PUNB0473300

4790 0177-2830143

-

0177-2830143

-

PUNB0479000

N.A.

PUNBO616700

6167 01792-230651

bo6167@ 01792-230651
pnb.co.in
57 0151bo0057@
2544206,2545059* pnb.co.in
244 01592-232672
bo0244@
pnb.co.in
bo0411@
411 01507220044,222876*
pnb.co.in
432 01503-222023
bo0432@
pnb.co.in
bo0435@
435 01542472071,2470128* pnb.co.in
448 01501-220040
bo0448@
pnb.co.in
480 01499-220025,
bo0480@
pnb.co.in
544 01595-264211
bo0544@
pnb.co.in
bo0571@
571 01562250370.250254*
pnb.co.in
bo0684@
684 01552222034,222126*
pnb.co.in
831 01559-222036
bo0831@
.226089
pnb.co.in
930 01537-230050
bo0930@
pnb.co.in
1185 01509-220304
bo1185@
pnb.co.in
1363 01555-282001
bo1363@
pnb.co.in
1446 01508-233155
bo1446@
pnb.co.in
1923 01507-280225
bo1923@
pnb.co.in
1940 0154-2472526
bo1940@
pnb.co.in
bo2116@
2116 01504222418.212432pp pnb.co.in
2624 01506-281419
bo2624@
pnb.co.in

PUNBINB PUNB0005700
BBRB
PUNB0024400
PUNB0041100
PUNB0043200
PUNB0043500
PUNB0044800
PUNB0048000
PUNB0054400
PUNB0057100
PUNB0068400
PUNB0083100
PUNB0093000
PUNB0118500
PUNB0136300
PUNB0144600
PUNB0192300
PUNB0194000
PUNB0211600
PUNB0262400

4416 SRIGANGANA
GAR
4417 SRIGANGANA
GAR
4418 SRIGANGANA
GAR
4419 SRIGANGANA
GAR
4420 SRIGANGANA
GAR
4421 SRIGANGANA
GAR
4422 SRIGANGANA
GAR
4423 SRIGANGANA
GAR
4424 SRIGANGANA
GAR
4425 SRIGANGANA
GAR
4426 SRIGANGANA
GAR
4427 SRIGANGANA
GAR
4428 SRIGANGANA
GAR
4429 SRIGANGANA
GAR
4430 SRIGANGANA
GAR
4431 SRIGANGANA
GAR
4432 SRIGANGANA
GAR
4433 SRIGANGANA
GAR
4434 SRIGANGANA
GAR
4435 SRIGANGANA
GAR
4436 SRIGANGANA
GAR
4437 SRIGANGANA
GAR
4438 SRIGANGANA
GAR
4439 SRIGANGANA
GAR
4440 SRIGANGANA
GAR
4441 SRIGANGANA
GAR
4442 SRIGANGANA
GAR
4443 SRIGANGANA
GAR
4444 SRIGANGANA
GAR
4445 SRIGANGANA
GAR
4446 SRIGANGANA
GAR
4447 SRIGANGANA
GAR
4448 SRIGANGANA
GAR
4449 SRIGANGANA
GAR
4450 SRIGANGANA
GAR
4451 SRIGANGANA
GAR
4452 TRICHY
4453 TRICHY
4454 TRICHY
4455 TRICHY
4456 TRICHY
4457 TRICHY
4458 TRICHY
4459 TRICHY
4460 TRICHY
4461 TRICHY

BANDA

RAJASTHAN

RAMPURA
(3RWD)
HARNOLI, 1, FFB
GAJSINGHPUR
BIKANER
BEECHWAL
BINASAR

TEHSILANUPGAR
3 RWD,
TEHSILDISTT.
SRIGANGA
BICHHWAL
IND. AREA,
BINASAR,
DISTT.
THALARKA
VIA
RAWATSA
DHANOUR
TEHSILSRIKARAN
BIKANER KEM
KEM
ROAD
ROAD,
BIGGA
TEHSILSRIDUNGA
BUCHAWAS
TEHSILTARANAG
CHARWAS
CHARWAS
, DISTT.
DUDWAKHARA DIST.
CHURU
GHANTEL
DISTT.
CHURU
MALASAR
MALASAR,
DISTT.
NOKHA
NOKHA,
DISTT.
RATANGA
RATTANGARH
RH MOTI
MOTI BAZAR
RIDI
TEHSILSRIDUNGA
SATASAR
SATTASAR
, DISTT.
SRI
SRIDUNGA
DUNGARGRH
RGARH,
SARDARSHAHR SARDAR
SHAHAR
MAIN MARKET
SANKHU FORT SANKHU
FORT,
SUJANGA
SUJAN GARH
RH MAIN
MAIN BAZAR
SRIGANGANAGA SWAMI
R DYANND
DAYANAN
GHARSANA
NEW
MANDI,
SRIGANGANAGA SRIGANGA
R MEERA
NAGAR
CHIRAWA
CHIRAWA
RAJKALA
BIKANER
BIKANER
CANTT.,
CANTT.,
BIKANER,
JASUSSAR
JASSUSAR
GATE,
21,DHAN
KHAJUWALA,
DISTT.BIKANER MANDI,
NOHAR
BRAHMIN
MAHA
KRISHI UPAJ
KRISHI
MANDI SAMITI, UPAJ
BIKANER
BIKANER
VISHAV
VISHAV
BIKANER,
UIT
URBAN
CAMPUS,
SRIGANGANAGA STATION
R, STATION
HEADQUA
LALGARH JATAN STATION
CANTONMENT, HEADQUA
SURATGARH,
STATION
STATION
HEADQUA
AMBASAMUDRA 115M WEST CAR
A,WEST
COIMBATORE
OLD
NO.408,
CHIDAMBARAM SHAR
JAHAN
CUDDALORE
NO.1,BHA
RATHI
ERODE
341,
CHURCH
KARAIKUDI
118,KALLU
KATTI
KUMBAKONAM 12,T.S.R.
(BIG)
MAYILADUTHUR 63,MAHAD
AI
ANA
PUDUKKOTTAI T.S.NO.
2470,SOUT
RAMANATHAPU CENTRAL
RAM
PLAZA,DO

RAJASTHAN

335051 RAJASTHAN

bo2625@
pnb.co.in
bo2626@
pnb.co.in
2641 01505-230039
bo2641@
pnb.co.in
bo2972@
2972 01512250225,2250504* pnb.co.in
3030 01573-285228
bo3030@
pnb.co.in
3318 01537-284530
bo3318@
pnb.co.in
3591 01501-270131
bo3591@
pnb.co.in
3592 0151bo3592@
2540090,2528269 pnb.co.in
3593 01565-263227
bo3593@
pnb.co.in
3594 01561-266378
bo3594@
pnb.co.in
3596 01568-242033
bo3596@
pnb.co.in
3597 01562-286405
bo3597@
pnb.co.in
3598 01562-232110
bo3598@
pnb.co.in
3599 ---bo3599@
pnb.co.in
bo3600@
3600 01531220080,220936*
pnb.co.in
3601 01567-222057
bo3601@
pnb.co.in
3602 01565-242206
bo3602@
pnb.co.in
3603 01520-255061
bo3603@
pnb.co.in
3604 01565-222094
bo3604@
pnb.co.in
3605 01564-220080*
bo3605@
pnb.co.in
3606 01559-288636
bo3606@
pnb.co.in
3607 01568-220070
bo3607@
pnb.co.in
3608 0154-2470898
bo3608@
pnb.co.in
3610 01506-220500
bo3610@
pnb.co.in
3959 0154bo3959@
2462958,2460857 pnb.co.in
3967 01596-222702
bo3967@
pnb.co.in
4128 0151-2203994,
bo4128@
2541966
pnb.co.in
4142 0151-2543922
bo4142@
pnb.co.in
4147 01520-233050
bo4147@
pnb.co.in
4487 01555-220516
bo4487@
pnb.co.in
4643 01507-220747
N.A.
N.A.

N

PUNB0464300

334001 RAJASTHAN

4720 0151-2544660

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0472000

334001 RAJASTHAN

4947 0151-2549014

-

-

PUNBO494700

335001 RAJASTHAN

6156 0154-2492414

-

N.A.

PUNBO615600

335037 RAJASTHAN

6157 01503-287548

-

N.A.

PUNBO615700

335804 RAJASTHAN

6158 01509-268573

627401 TAMIL NADU

28 0141-2568702

641001 TAMIL NADU

98 0422-2399269,
2396178
103 04144-222281

bo4947@
pnb.co.in
bo6156@
pnb.co.in
bo6157@
pnb.co.in
bo6158@
pnb.co.in
bo28@pn
b.co.in
bo98@pn
b.co.iin

RAJASTHAN
334001 RAJASTHAN
331031 RAJASTHAN
335524 RAJASTHAN
335073 RAJASTHAN
334001 RAJASTHAN
331804 RAJASTHAN
331304 RAJASTHAN
331503 RAJASTHAN
331029 RAJASTHAN
331001 RAJASTHAN
RAJASTHAN
342310 RAJASTHAN
331022 RAJASTHAN
331803 RAJASTHAN
RAJASTHAN
331803 RAJASTHAN
331403 RAJASTHAN
331303 RAJASTHAN
335804 RAJASTHAN
335001 RAJASTHAN
335707 RAJASTHAN
335001 RAJASTHAN
RAJASTHAN
334001 RAJASTHAN
334001 RAJASTHAN
334023 RAJASTHAN
335523 RAJASTHAN

608001 TAMIL NADU
607001 TAMIL NADU

2625 01498-260030

PUNB0262500

2626 01539-284256

PUNB0262600

623001 TAMIL NADU

104 04142-230005,
232562
165 0424-2254432,
2254848
284 04565-238372

612001 TAMIL NADU

285 0435-2420098

609001 TAMIL NADU

342 04364-223203

622001 TAMIL NADU

393 04322-222212,
232212
414 04567-220360

638001 TAMIL NADU

623501 TAMIL NADU

PUNB0297200
PUNB0303000
PUNB0331800
PUNB0359100
PUNB0359200
PUNB0359300
PUNB0359400
PUNB0359600
PUNB0359700
PUNB0359800
PUNB0359900
PUNB0360000
PUNB0360100
PUNB0360200
PUNB0360300
PUNB0360400
PUNB0360500
PUNB0360600
PUNB0360700
PUNB0360800
PUNB0361000
PUNB0395900
PUNB0396700
PUNB0412800
PUNB0414200
PUNB0414700
PUNB0448700

-

N.A.

PUNBO615800

NA

NIL

PUNB0002800

0422-2390583

PUNBINB PUNB0009800
BCOM
NA
PUNB0010300

NA
bo104@p
nb.co.in
bo165@p
nb.co.in
bo284@p
nb.co.in
bo285@p
nb.co.in
bo342@p
nb.co.in
bo393@p
nb.co.in

PUNB0264100

04142-232562

NA

0424-2254848

NA

PUNB0010400
PUNB0016500

04565-234260

NA

PUNB0028400

NA

NA

PUNB0028500

NA

NA

PUNB0034200

NA

NA

PUNB0039300

04567-220360

NA

PUNB0041400

4462 TRICHY

SALEM

4463 TRICHY

TIRUPUR

4464 TRICHY

TRICHY MAIN

4465 TRICHY

THANJAVUR

4466 TRICHY

TENKASI

4467 TRICHY

TIRUNELVELI
TOWN
THIRUVARUR
VIJAYPURAM
SIRKALI

4468 TRICHY
4469 TRICHY
4470 TRICHY

DALMIAPURAM

4471 TRICHY

DHARA PURAM

4472 TRICHY

SETHURAPATTI

4473 TRICHY

4476 TRICHY

BIKSHANDAR
KOIL
DALAVAIPATINA
M
ALUNTHALAIPU
R
KATTUKOTTAI

4477 TRICHY

ERAIYUR

4478 TRICHY

KARUR

4474 TRICHY
4475 TRICHY

4479 TRICHY

VEETANVIDUTHI

4480 TRICHY

KUVAGAM

4481 TRICHY

MADRIVELUR(P
UTHUR)
PERIYASAMIYAP
URAM
KOLAPPADU

4482 TRICHY
4483 TRICHY
4484 TRICHY

4487 TRICHY

THIRUVANDAPU
RAM
NAL ROAD TG
VALSU
SEMBIAN
MAHADEVI
MANNAVANUR

4488 TRICHY

DINDIGUL

4489 TRICHY

SANKARI WEST

4490 TRICHY

4498 TRICHY

TRICHY
INDUSTRIAL
ERODE R G
ROAD
TRICHY NANDI
KOIL STREET
KONAM
NAGERCOIL
NAGAPATTNAM
MARKET AREA
MADURAI ANNA
NAGAR
COIMBATORE
GANDHIPURAM
VAYALUR ROAD
TRICHY
SIVAKASI

4499 TRICHY

NAMAKKAL

4500 TRICHY

PILLAIYARPATTI

4501 TRICHY
4502 TRICHY

ARMB,
COIMBATORE
THENI

4503 TRICHY

COONOOR -NBL

4504 TRICHY

CROSS CUT RD
COIMBATORE
MADURAI MAIN

4485 TRICHY
4486 TRICHY

4491 TRICHY
4492 TRICHY
4493 TRICHY
4494 TRICHY
4495 TRICHY
4496 TRICHY
4497 TRICHY

4505 TRICHY
4506 TRICHY
4507 TRICHY

MARTHANDAM NBL
NAGERCOIL NBL

156,BRETT
S ROAD
54, SABARI
SALAI,
3,CHINNA
KADAI
85,MARKE
T ROAD,
50,SWAMI
SANNIDHI
59, FIRST
FLOOR,
34,T.AGRA
HARAM
135,
BAZAAR
265,MAIN
ROAD,
54,CLOTH
BAZAAR
FATIMA
NAGAR
NO.1,TOL
GATE
3/9,AGRAH
ARAM
MAIN
ROAD,
CUDDALO
RE MAIN
INSIDE
ARUNA
COVAI
ROAD,
2/64/A3,MAIN
PONAPAR
APPI(VIA)
PUTHUR
DISTT.
PO
EACHAND
KACHANA
M MAIN
PO
METTUPA
A.
NALROAD,
PO
SEMBIANM
CENTRAL
SHEEPMUTHU
VILAS
2/5-16,
SALEM
TRICHYTANJORE
119
RAMASAM
25 NANDI
KOIL
155
RAJAKKA
VETRI
VIJAYA
C21,EIGHTY
190,
SAROJINI
BHC
CAMPUS
20 B, IST
FLOOR,
88, SALEM
ROAD,
239,
KARAIKUD
448-A, DR.
NANJAPR
T.S.NO.168
0,
82 CD
CHAMBER
1035, IST
FLOOR,
DOOR NO
284 & 285,
6/69 A, IST
FLOOR,CR
NATESAN
PALACE,

636001 TAMIL NADU
641601 TAMIL NADU
620002 TAMIL NADU
613001 TAMIL NADU
627811 TAMIL NADU
627006 TAMIL NADU

416 0427-2448449,
2448450
449 0421-2200806,
2202891, 2201318
457 0431-2466578,
2466563, 2416581
482 04362-230036,
235819
483 04633-222113

bo416@p
nb.co.in
bo449@p
nb.co.in
bo457@p
nb.co.in
bo482@p
nb.co.in
bo483@p
nb.co.in
bo484@p
nb.co.in
bo487@p
nb.co.in

0427-2448551

NA

0421-2200780

PUNB0041600

0431-2416581

PUNBINB PUNB0044900
BTRP
NA
PUNB0045700

04362-235819

NA

PUNB0048200

04633-221702

NA

PUNB0048300

NA

NA

PUNB0048400

610001 TAMIL NADU

484 0462-2334689,
2334807
487 04366-222357

NA

NA

PUNB0048700

609110 TAMIL NADU

489 04364-270244

NA

NA

PUNB0048900

621651 TAMIL NADU

603 04329-235239

PUNB0060300

1033 04258-220294

bo603@p NA
nb.co.in
NA

NA

638656 TAMIL NADU

NA

PUNB0103300

621316 TAMIL NADU

1088 0431-2680239

NA

NA

PUNB0108800

621216 TAMIL NADU

1093 0431-2591467

PUNB0109300

1361 04258-257244

bo1093@ NA
pnb.co.in
NA

NA

638672 TAMIL NADU

NA

PUNB0136100

621651 TAMIL NADU

1365 0431-2651418

NA

NA

PUNB0136500

636121 TAMIL NADU

1666 0428-235040

NA

NA

PUNB0166600

606111 TAMIL NADU

1702 04143-222272

NA

NA

PUNB0170200

639001 TAMIL NADU

bo2310@ 04324-249064
pnb.co.in
NA

NA

PUNB0231000

622301 TAMIL NADU

2310 04324-249064,
249010
2832 04322-256202

NA

PUNB0283200

621710 TAMIL NADU

2833 04331-246431

NA

NA

PUNB0283300

609102 TAMIL NADU

2835 04364-277470

NA

NA

PUNB0283500

627857 TAMIL NADU

2836 04633-247400

NA

NA

PUNB0283600

610207 TAMIL NADU

2838 04636-287172

NA

NA

PUNB0283800

624616 TAMIL NADU

2839 04545-204334

NA

NA

PUNB0283900

624616 TAMIL NADU

2841 04553-265241

NA

NA

PUNB0284100

611109 TAMIL NADU

2842 04366-279454

NA

NA

PUNB0284200

624103 TAMIL NADU

NA

NA

PUNB0284700

NA

NA

PUNB0298100

637303 TAMIL NADU

2847 04542-276320,
9444414084
2981 0451-2433908,
2430351
3104 04283-240532

NA

NA

PUNB0310400

620014 TAMIL NADU

3313 0431-2520436

0431-2520345

NA

PUNB0331300

638001 TAMIL NADU

3616 2424-2258058

NA

NA

PUNB0361600

620002 TAMIL NADU

0431-2704981

NA

PUNB0361800

629004 TAMIL NADU

3618 0431-2708181,
2704981
3868 04652-260065

NA

NA

PUNB0386800

611001 TAMIL NADU

3960 043565-240743

NA

PUNB0396000

625020 TAMIL NADU

NA

PUNB0397000

NA

PUNB0399100

620017 TAMIL NADU

3970 0452-2520987,
2527989
3991 0422-2231323,
2235522
4134 0431-2770826

NA

PUNB0413400

626123 TAMIL NADU

4199 04562-0275992

NA

PUNB0419900

636001 TAMIL NADU
630207 TAMIL NADU

4201 04286-277533,
275933
4202 04577-264555

641009 TAMIL NADU

4371 0422-2231314

NA

PUNB0437100

624301 TAMIL NADU

4373 0451-2452353

NA

PUNB0437300

643102 TAMIL NADU

4376 0423-2234000

NA

PUNB0437600

641012 TAMIL NADU

bo4379@
pnb.co.in
BO4383@
PNB.CO.I

NA

PUNB0437900

NA

PUNB0438300

629165 TAMIL NADU

4379 0422-2498632,
2491225
4383 452-2343313,
2346950, 2346949
4384 04651-271054

NA

PUNB0438400

629001 TAMIL NADU

4387 04652-231682

bo4387@
pnb.co.in

NA

PUNB0438700

624001 TAMIL NADU

641009 TAMIL NADU

625001 TAMIL NADU

bo2981@
pnb.co.in
bo3104@
pnb.co.in
bo3313@
pnb.co.in
bo3616@
pnb.co.in
bo3618@
pnb.co.in
bo3868@
pnb.co.in
bo3960@
pnb.co.in
bo3970@
pnb.co.in
bo3991@
pnb.co.in
bo4134@
pnb.co.in
bo4199@
pnb.co.in
bo4201@
pnb.co.in

bo4371@
pnb.co.in

NA

PUNB0420100

NA

PUNB0420200

4508 TRICHY
4509 TRICHY
4510 TRICHY
4511 TRICHY
4512 TRICHY
4513 TRICHY
4514 TRICHY
4515 TRICHY
4516 TRICHY
4517 TRICHY
4518 TRICHY
4519 TRICHY
4520 TRICHY
4521 TRICHY
4522 VARANASI
4523 VARANASI
4524 VARANASI
4525 VARANASI
4526 VARANASI
4527 VARANASI
4528 VARANASI
4529 VARANASI
4530 VARANASI
4531 VARANASI
4532 VARANASI
4533 VARANASI
4534 VARANASI
4535 VARANASI
4536 VARANASI
4537 VARANASI
4538 VARANASI
4539 VARANASI
4540 VARANASI
4541 VARANASI
4542 VARANASI
4543 VARANASI
4544 VARANASI
4545 VARANASI
4546 VARANASI
4547 VARANASI
4548 VARANASI
4549 VARANASI
4550 VARANASI
4551 VARANASI
4552 VARANASI
4553 VARANASI

OOTACAMUND - P.B.NO.31,
NBL
IST
PALANI -ENBL
DR.THIRU
MALIPLAZ
POLLACHI
26-A,
MKT.ROAD
FIRST
SALEM -NBL
P.B.NO.20
1, DOOR
THIRUPPARAMK 8/62,
UNDRUM -NBL
SANNADHI
TIRUPPUR 220,
ENBL
AVINASHI
NO. 54 D,
WB ROAD
WEST
TRICHY
TUTICORIN
AYM
(THOTHUKUDI) - JEWEL
RAJAPALAYAM 880/13,
RAJESHW
HOSUR
3/19,
SITARAM
TIRUCHENGODE 95, S.S.D.
(shifted from
ROAD,
PERIYANAHALLI SAPTHAGI
RI
MADURAI,
SOURASH
SOURASHTRA
TRA
PERAMBALUR
110,
VENKATES
ALLAHABAD,
56/8 SHIV
CHOWK
CHARAN
ALLAHABAD,
CIVIL
CIVIL LINES
LINES,
MAUNATH
MAUNATH
BHANJAN
BHANJAB
MIRZAPUR,
MIRZAPUR
BADLI KATRA
, BADLI
MOGHAL SARAI MOGAL
SARAI
ALLAHABAD
17, IND.
NAINI
COLONY,
ROBERTSGANJ ROBERTS
GANJ,
TANDA
NEAR
POLICE
VARANASI NICHI NAGAR
BAGH
MAHAPALI
AZAMGARH
MOHALLA
SADAWAR
DOHRIGHAT
P.O.DOHRI
GHAT,
GHAZIPUR
VISHESH
WARGANJ
AKBARPUR
P.O.AKBA
FAIZABAD
RPUR,
ALLAHABAD
OPP.
COLONEL GANJ SCIENCE
ALLAHABAD
565KYDGANJ
K.L.2ND
BHADOI
STATION
ROAD,
BALLIA
STATION
ROAD,
KATHAURA
P.O.KATH
URA,
JAIRAJPUR
VILL. &
P.O.JAIRA
ALLAHABAD
185/363
RAM BAGH
BAI KA
RAJENDRA
P.O.UNDU
NAGAR
RA, VIA
NEAR
ALLAHABAD
GOAL
MEERAPUR
VARANASI
MEHMOO
MAHMOORGANJ RGANJ,
PRATAPGARH
77/2,
STATION
MANDA
QILA
ROAD,
MUKUNDPUR
P.O.SORA
M,
HATA
VILL. &
P.O. HATA,
FATEHPUR
VILL &
MANDAV
P.O.FATEH
GADWAL
VILL &
CHAURAHA
P.O.GODW
JAUNPUR
KESARI
BAZAR,
MANDA ROAD
MANDA
ROAD,
MADHO SINGH P.O.ORAI
DISTT.

643001 TAMIL NADU

4390 0423-2444008

624601 TAMIL NADU

4391 04545-242602

642002 TAMIL NADU

4393 04259-224684,
232482
4395 0427-2220277,
2212035
4399 0452-2482412

636002 TAMIL NADU
624616 TAMIL NADU
641603 TAMIL NADU
620008 TAMIL NADU
628001 TAMIL NADU
626117 TAMIL NADU
635109 TAMIL NADU
637211 TAMIL NADU
635205 TAMIL NADU

4402 0421-2204107,
2201837
4403 0431-2700519
4404 0461-2326966,
2320130
4531 04563-224334
4962 04344-245040,
245090
4966 04288-250578

625004 TAMIL NADU

6057 04348-257254,
257255
6019 0452-2370804

621212 TAMIL NADU

6087 04328-225011

211001
211001
275101
231001
232101
211001
231216
224190
221001
276001
275303
233001
224122
211008
211001
221401
277001
261208
276121
211001
221603
211003
221005
230001
212104
212503
212104
212601
224147
222001
212304
221301

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

11 05322403689/2401277
12 05322560184/2560059
316 0547-2220611 &
2227942
322 05442 - 268851 &
221749
339 05412255701/257157
369 05322694466/2697544
413 05444222051/223458
453 05273-225094

bo4390@
pnb.co.in

BO4393@
PNB
bo4395@
pnb.co.in
BO4399@
PNB.CO.I
bo4402@
pnb.co.in
bo4403@
pnb.co.in
bo4404@
pnb.co.in
bo4531@
pnb.co.in
bo4962@ pnb.co.in
bo4966@ pnb.co.in
-

-

bo6087@ pnb.co.in
bo0011@ N.A.
pnb.co.in
N.A.

bo0339@ N.A.
pnb.co.in
bo0369@
pnb.co.in

NA

PUNB0439000

NA

PUNB0439100

NA

PUNB0439300

NA

PUNB0439500

NA

PUNB0439900

NA

PUNB0440200

NA

PUNB0440300

NA

PUNB0440400

NA

PUNB0453100

-

PUNBO496200

NA

PUNB0496600

N.A.

PUNBO605700

N.A.

PUNBO601900

N.A.

PUNBO608700

N.A

PUNB0001100

N.A

PUNB0001200

2220611 N.A

PUNB0031600

221755 N.A

PUNB0032200

N.A

PUNB0033900

2698931 N.A

PUNB0036900

223458 N.A

PUNB0041300

N.A.

N.A

PUNB0045300

464 0542bo0464@
2353577/2353586 pnb.co.in
504 05462247381/220272
614 05461-232231
N.A.

2413586 N.A

PUNB0046400

220272 N.A

PUNB0050400

N.A

PUNB0061400

662 05482221312/2223800
974 05271-244153

2223800 N.A

PUNB0066200

1001 05322460964/2461317
1006 05322557730/2557830
1236 05414226009/225952
1259 05498220244/224489
1471 05361-270166

N.A.
bo1001@
pnb.co.in
bo1006@
pnb.co.in
bo1236@
pnb.co.in
bo1259@
pnb.co.in

1574 05466-228120
1593 0532-2418120
1628 05474-267267
1749 05322659668/2450868
1868 05422220507/2220508
1869 05342220418/228255
1899 05334-234430

N.A

PUNB0097400

2460964 N.A

PUNB0100100

2417712 N.A

PUNB0100600

225659 PUNBINB PUNB0123600
BBHO
224489 N.A
PUNB0125900
N.A.

N.A

PUNB0147100

N.A.

N.A

PUNB0157400

bo1593@
pnb.co.in
N.A.
bo1749@ N.A.
pnb.co.in
bo1868pn
b.co.in
N.A.

2418121 N.A

PUNB0159300

N.A

PUNB0162800

N.A

PUNB0174900

2220508 PUNBINB PUNB0186800
BVNG
NA
PUNB0186900

N.A.

NA

PUNB0189900

2021 05335-245209

N.A.

NA

PUNB0202100

2074 05334-236173

N.A.

NA

PUNB0207400

2090 05474-267344

N.A.

NA

PUNB0209000

2113 05274-271020

N.A.

2207 05452263268/240420
2284 05334-237405
2501 05414-243442

NA

PUNB0211300

263268 NA

PUNB0220700

N.A.

NA

PUNB0228400

N.A.

NA

PUNB0250100

4554 VARANASI
4555 VARANASI
4556 VARANASI
4557 VARANASI
4558 VARANASI
4559 VARANASI
4560 VARANASI
4561 VARANASI
4562 VARANASI
4563 VARANASI
4564 VARANASI
4565 VARANASI
4566 VARANASI
4567 VARANASI
4568 VARANASI
4569 VARANASI
4570 VARANASI
4571 VARANASI
4572 VARANASI
4573 VARANASI
4574 VARANASI
4575 VARANASI
4576 VARANASI
4577 VARANASI
4578 VARANASI
4579 VARANASI
4580 VARANASI
4581 VARANASI
4582 VARANASI
4583 VARANASI
4584 VARANASI
4585 VARANASI
4586 VARANASI
4587 VARANASI
4588 VARANASI
4589 VARANASI
4590 VARANASI
4591 VARANASI
4592 VARANASI
4593 VARANASI
4594 VARANASI
4595 VARANASI
4596 VARANASI
4597 VARANASI
4598 VARANASI
4599 VARANASI

MAHARAJ GANJ P.O.MAHA
RAJGANJ,
UTRATHU
VILL & P.O.
UTHRETH
KHAZOORI
P.O. BABU
KI
LAGHUPUR
P.O.
RAJAPUR,
GAJIA PUR
VILL.
P.O.GAJIA
PAHALWAN PUR P.O.GAURI
NARAINPU
DARGAH
DARGAH,
VIAGAHAJI
VILL. &
P.O.GAHJI,
MEGHNA
P.O.KOHA
SAIDULLAPUR
NDA,
VARANASI
ORDERLY
ORDERLY
BAZAR,
CHHAPKA
CHAPKA,
P.O.ROBE
SULTANPUR
CHOWK,
AVADH
SULTANPU
SURHURPUR
VILL &
P.O.SURH
TANDA
TANDA
THERMAL
T.P.P.
VARANASI
VISHESH
BISESARGANJ
WARGANJ
RANI GANJ
VILL.&
P.O.RANIG
DURGA GANJ
VILL.
DURGAGA
N.Y. ROAD,
ALFINSTIN
VARANASI
GANG,
VARANASI IMA IMA
BUILDING
BUILDING,
IBRAHMPATTI
P.O.IBRAHI
MPATTI,
MIRZAPUR CIVIL KUTCHER
LINES
Y ROAD,
SAIDPUR
MAIN
GHAZIPUR
ROAD,
RAUZA
GHAZIPUR
GHAZIPUR
BALIA
ALLAHABAD
ZEESHAN
GOVINDPUR
MARKET,
ALLAHABAD
P.O.DHOO
RAJROOPPUR
MANGANJ,
KNIT,
KNIT
SULTANPU
SULTANPUR
GOPIGANJ
G.T.ROAD,
GOPIGANJ
BHIKHARIPUR
BHIKHARI
PUR, DLW ALLAHABAD
ALOPI
ALOPI BAGH
BAGH,
CHANDAULI
G.T.ROAD,
CHANDAU
PANDEYPUR
S-9/471,
NAIBASTI
AMETHI
AMETHI,
DISTT.
ALLAHABAD,
100 ZERO
RCC
ROAD,
VARANASI,
C-21/1-35,
MALDEHIYA
LAJPATNA
VARANASI, RCC NICHIBAG
H,
SHAHGANJ
EAST
KAURIA,
JAUNPUR,
V.B.S.POO
PURVANCHAL
RVANCHA
KSGA RAHUL
KSGA,
NAGAR,
RAHUL
THEKMA BAZAR JANTA
INTER
SHIV MAHESH
SHIV
SAIKSHIK
MAHESH
GYANPUR,
GYANPUR,
BHADOHI
BHADOHI
GHAZIPUR,
STEAMER
STEAMER GHAT GHAT,
AZAMGARH,
NEAR
HEERAPATTI
SHIBLI
VARANASI,
VARANASI
VARANASI
VIKAS
ALLAHABAD,
YAMUNA
MOHALLA
PARISAR,
LANKA
PRAFUL
NAGAR,

221301
224234
276204
275136
221601
276135
275603
223221
276288
221002
231216
228001
224164
224238
221001
230301
230301
222001
221001
221716
231001
223304
233001
211001
211001
228001
254611
221005
211001
232104
221002
227405
211003
221010
221001
223101
222001
276001
276303
227409
221304
233001
276001
221002
211001
221105

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

2502 05414266218/266852
2683

N.A.

NA

PUNB0250200

N.A.

NA

PUNB0268300

2750 05463-260975

N.A.

NA

PUNB0275000

2752 0547-2390158

N.A.

NA

PUNB0275200

2753 05461-262275

N.A.

NA

PUNB0275300

2755 05462-231913

N.A.

NA

PUNB0275500

2793 05474-227901

N.A.

NA

PUNB0279300

2794 05465-228729

N.A.

NA

PUNB0279400

2795 05460-252137

PUNB0279500

N.A.

NA

2988 0542bo2988@ N.A.
2501565/2500920 pnb.co.in
3033 05444-222853
N.A.

NA

PUNB0298800

NA

PUNB0303300

3126 05362226672/240446
3146 05275-235724

N.A.

NA

PUNB0312600

N.A.

NA

PUNB0314600

3317 05273N.A.
222118/292495
3401 0542bo3401@
2335236/2330593 pnb.co.in
3680 05343-233318
N.A.

NA

PUNB0331700

2330593 NA

PUNB0340100

NA

PUNB0368000

3681 05343-233556

N.A.

NA

PUNB0368100

3692 05242-242503

N.A.

NA

PUNB0369200

3695 0542bo3695@ N.A.
2414494/2421205 pnb.co.in
3696 05491-251513
N.A.

NA

PUNB0369500

NA

PUNB0369600

3866 05442-252269

N.A.

NA

PUNB0386600

3871 05495-222256

N.A.

NA

PUNB0387100

3873 0548-2230259

N.A.

NA

PUNB0387300

3893 0532bo3893@ N.A.
2541131/2646678 pnb.co.in
3913 0532-2431336
bo3913@ N.A.
pnb.co.in
3914 05362-240696
bo3914@ N.A.
pnb.co.in
4018 05414232825/232824
4045 0542-2270069
N.A.

NA

PUNB0389300

NA

PUNB0391300

NA

PUNB0391400

232824 NA

PUNB0401800

NA

PUNB0404500

4098 0532bo4098@
2500790/2505988 pnb.co.in
4119 05412-262682
N.A.

2505988 NA

PUNB0409800

NA

PUNB0411900

4141 0542bo4141@ N.A.
2582845/2581724 pnb.co.in
4154 05368-223060
N.A.

NA

PUNB0414100

4165 2560655-2560656

NA

PUNB0415400

2560656 NA

PUNB0416500

NA

PUNB0418200

NA

PUNB0421800

4182 0542bo4182@ N.A.
2400009/2413344 pnb.co.in
4218 0542N.A.
2401387/2421216
4504 05453-226353
N.A.

NA

PUNB0450400

4539 05452-252532

NA

PUNB0453900

N.A.

4581 05462-220289

NA

PUNB0458100

4688 05463-231306

N.A.

N.A.

N.A.

PUNB0468800

4754 05368-244009

-

-

-

PUNB04754

4759 05414-251576

-

-

-

PUNBO475900

4760 9453810900

-

-

-

PUNBO476000

4761 9918538283

-

-

-

PUNBO476100

4762 9839944644

-

-

-

PUNBO476200

9451060380 bo4763@ pnb.co.in
-

-

PUNBO476300

-

PUNBO477900

4763

4779 0542-2368377

4600 VARANASI
4601 VARANASI
4602 VARANASI
4603 VARANASI
4604 VARANASI
4605 VARANASI
4606 VARANASI
4607 VARANASI
4608 VARANASI
4609 VARANASI
4610 VARANASI
4611 VARANASI

JAUNPUR,
POLYTECHNIC
MAUNATH
BHANJAN,
DALA BAZAR

RSKD PG
COLLEGE,
NEAR
ROADWAY
DALA
BAZAR,
MANJHANPUR
MANJHAN
PUR,
BARKACHHA
MAIN
ROAD,
PARAO
MUGALSA
RAI ROAD,
VARANASI,
PAHARIYA,
PAHARIA
PO DUBARKALAN
DUBARKA
LAN, TAH.
JAMALPUR
JAMALPU
R,
MARIAHU
SARDAR
MAKKHAN
BALLIA,
KUNWAR
KUNWAR SINGH SINGH
ALLAHABAD,
CIVIL
JANPAD
COURT

222001
275101
231207
212207
231001
221102
2210007
231211
221006
222161
277001
211001

UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH
UTTAR
PRADESH

4780 05452-243987,
09451234500
4781 9219539098

-

-

-

PUNBO478000

-

-

-

PUNBO478100

-

PUNBO481700

-

-

-

PUNBO486900

4817
4869 4940 9452287261

-

-

-

PUNBO494000

4941 0542-2338286

-

-

-

PUNBO494100

4972 0542-2582229

-

-

-

PUNBO497200

6122 -

-

-

N.A.

PUNBO612200

6123 0542-2623333

-

-

N.A.

PUNBO612300

6121 -

-

-

N.A.

PUNBO612100

6176 05498-223918

-

-

N.A.

PUNBO617600

6177 0532-2250181

-

-

N.A.

PUNBO617700

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful