JUDECĂTORIA ..........................

(se va completa în funcție de caz – poate fi
Tribunal, Curte de Apel, ICCJ)
DOSAR NR. .........../............./................... (este numărul menționat pe citația
primită de la instanță)
TERMEN: ................................ (se va preciza termenul de judecată următor al
dosarului)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul/a, .............................., cu domiciliul în ....................................... și
adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedură .............................., (doar
dacă vă alegeți o adresă unde să se efectueze comunicarea actelor – de exemplu
adresa la care locuiți este diferită de cea din CI) formulez prezenta

CERERE

Prin care vă solicit judecarea cauzei nr. ............../............/............. în lipsa
părților, în temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 teza a doua C.pr.civ.

Data: Semnătura,

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .......................................