You are on page 1of 6

Dvorci i perivoji

DVORCI U POPOVAČI - SJEDIŠTE NEGDAŠNJEG POSJEDA MOSLAVINA

Popovači, kao mjestu između Mos-
CASTLES IN POPOVAČA AT THE SITE OF THE FORMER MOSLAVINA
lavačke gore i Lonjskoga polja, pre- MANOR
poznatljivost i povijesno značenje
daje sklop nekadašnjega vlastelinsko- The Moslavina manor had been owned for centuries by Erdödy counts, a noble
ga sjedišta, poznatoga pod imenom family that had large estates in both Hungary and Croatia. This family is also
significant for the history of Croatia because of its successes during the wars with
Moslavina. Od sredine 19. stoljeća
Turks, and as it gave as many as seven Croatian viceroys. Three castles, spaced
naziv Moslavina počinje se koristiti very closely together, were built in Popovača, at the site of the former Moslavina
i kao zemljopisni pojam za područje manor. The first and the biggest one was built in the mid 18th century, the
omeđeno na istoku rijekom Ilovom, intermediate one was erected in the early 19th century and the small castle was built
na jugu i zapadu rijekom Lonjom, a in the mid 19th century. The small castle, which is also called the hunting castle,
na sjeveru rijekom Česmom, unutar was thoroughly renovated in the mid twentieth century. There were no parks on the
kojih se nalazi Moslavačka gora. Ime manor and so the castles were surrounded by outhouses, gardens, orchards and
Moslavina u ovom se tekstu koristi vineyards. Over the past half century the castles have provided accommodation to a
u tradicijskom značenju, tj. kao ime psychiatric hospital next to which several outhouses have been built, as well as a
park. The castles and the park are currently in a relatively poor state of repair.
za posjed, vlastelinstvo i njegovo sje-
dište, koje se danas nalazi u Popovači.
prevode kao Zaprta gora. U srednjem jeve obitelji, koja je izgradila grad
je vijeku Moslavačka gora bila sa Moslavinu, ostao je posjed do kraja
svih strana okružena (zatvorena, za- 13. stoljeća, kada se spominje ime
prta) brojnim utvrdama, danas arhe- Mojslava. Postavši banom, Ivan Ba-
ološkim lokalitetima: Bršljanovac, bonić iz roda blagajskih knezova,
Garić, Gračenica, Jelengrad, Klis dobio je 1316. grad Moslavinu. Tije-
(kod Oštroga zida), Košuta-grad, kom 13. i 14. stoljeća bit će Moslavi-
Kutinec-grad, Mala Gradina, Mosla- na u posjedu Babonića, kojih su čla-
vina, Paklenička gradina, Plovdin, novi, uz knezove bribirske, imali važ-
Podgrađe (k.o. Ruškovica), Stupna, nu ulogu u političkom životu srednjo-
Uelika Gradina i dr. vjekovne Hrvatske. Od kraja 14. do

Vlastelinstvo Moslavinu stoljećima
su posjedovali grofovi Erdödy, koji
su u pridjevku svoga prezimena no-
Grb grofova Erdödy sili ime Moslavine. Znak je to da je
ta ugledna i moćna obitelj smatrala
O podrijetlu imena Moslavina (u ma- Moslavinu svojim obiteljskim sijelom
đarskoj verziji - Monoszló) postoje u Hrvatskoj. U Mađarskoj je to bila
različite pretpostavke. Jedna je od utvrda i vlastelinstvo Monyorókerék.
njih da ime potječe od Mojslava, Erdödyji su posjedovali Moslavinu
člana hrvatskoga plemena Beloša, od 1493. do 1887. godine, s prekidom
koji je bio jedan od najranijih vlas- od 1545. do 1591., kada je bila pod
nika na tom području što je pripada- turskom vlašću. Tri i pol stoljeća
lo čazmanskoj župi. Neki izvode ime bila je Moslavina u posjedu obitelji
iz imena Moslavačka gora, u latins- Erdödy, koju ćemo podrobnije upoz-
koj verziji Mons Claudius. Latinsko nati poslije. Do 1492. i od 1887. go-
ime Moslavačke gore, koje je stolje- dine mijenjali su se gospodari Mos-
ćima bilo u upotrebi, neki povezuju lavine. Kao najstariji vlasnik Mosla-
s rimskim carem Klaudijem II. koji vine spominje se župan Makarije
je u tome kraju navodno dao posadi- kojemu je taj posjed darovao ugars-
ti vinovu lozu, a drugi s riječi claud- ko-hrvatski kralj Bela III. (vladao
Tloris dvorca I. iz 1742.
ere (zatvoriti), koji Mons Claudius 1172.-1196.). U vlasništvu Makari-

GRAĐEVINAR 52 (2000) 12 751

ali i stranci iz dr..514 jutara kupila je dužnosnik Ugarske. ali bezuspješno. Prva polovica 18. i prva polovica Berchtold (1889. Križ. Toma Posjed Moslavina (ulje na platnu.Prvoga svjetskog rata u grun.k. Reitz sukna na rječici Jelenska (1780. Đuro Janeković iz Zagreba (od 752 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12 . Špišić (1883. Navest Erdödyji nisu imali nikakve koristi ćemo samo neka imena (u zagrada- od Moslavine cijelo 17. stoljeća vlasnici su Mosla- vine Čupori Moslavački. Miro- do kraja 17. Ti su se posjedi nalazili u Križevačkoj i Zagrebačkoj županiji. Dvorac i dio bio je tada visoki crkveni i. 1837.). nakon tri dana se i prodaje te često mijenja vlasnike. Aleksandar grof Erdödy stoljeća prošIa je u naseljavanju te (1876. Erdödy (1794. njegovoj braći i nećacima. među koji- ma su bili i utvrđeni gradovi Jelen- grad. kada je cijela ci pojavljuju se brojne osobe iz tadaš. ko stotina vlasnika pojedinih dijelo. 1910. Bakaču (Bakocs). te zemljišne zajed- dyjima Moslavinu. Moslavina-grad i Podgrađe (Varallya).). Vilim Egersdorfer. Druga polovica 18.. Moslavina iz Popovače. Oni će posjedovati dvorac vjerojat. (1865.). nice. posjeda za vladavine grofova Erdödy. Od sedamdesetih kapitalom Šumsko dioničko društvo što će ga preseliti u Pakrac i Cernik. Ta je darovnica obuhva- ćala 75 naselja (posjeda). (1884. koji je naslijedio kralja Ma- tijaša Korvina. Nakon pola sto. Societe drugoj polovici 18. Od tada banka je ras- ustupiti Turcima. kućne zadruge i banke. Autor: Aleksandar Erdödy Bakač.). Josip barun Rothenthal (1884. Autor: G. iz 1851. ke (Vinice) pokraj Varaždina.170.-1879. kojih je rod izumro 1492. god. a od nje društvo s francuskim su ga povukli iz Čazme i prije nego re kod Varaždina. darovao je 1493.. ner (1885. Erdödyji su je morali napustiti i no do sedamdesetih godina 19. Louis grof Vasquez de vača. Nakon 1565. (3.). a u (1880.).. stoljeća gradi se française des materiaux agricultural nov veliki dvorac kao sjedište mosla.).). Ferdinand Kallay (1884. Do. zapadne Europe. veliko moslavačko imanje dijeli ci dvoraca i dijela vlastelinskoga je 15. sa Stjepanom koji je oporukom ostavio tri sela pavlins- kom samostanu pod Garićem.u.Tomi I. Kao vlasni. ) i prve manufakture Molin. Domänen und Terrain Bank Aktien na. Veći dio šuma borbe 1545. godine. Monarhije. i osobito osamdesetih godina 19. Tek su tovnim je knjigama upisano nekoli. sto.). državni 19. osloboditi obitelj. sto. Danas te prostore nazivamo Moslavi- nom i Sisačkom Posavinom. Prvoga svjetskog rata pojavljuju se: sko sijelo i otjerati Turke. Gesellschaft. ugarsko-hrvatski kralj Vladi- slav II. va moslavačkoga dobra. Hor- ska cesta (Božjakovina.) prodao Mosla. Artur grof kraja 15.) i dr. Popo. stoljeća.Dvorci i perivoji Bečki je dvor pokušavao oteti Erdö. dobra u Popovači posljednjih godina opsade Moslavine. zatim poštan.). godine uzeti novo prezime Erdödy. Kao vlasni- Hrvatski ban Toma II.. grof Jan- Presjek dvorca I. Doret. stoljeće. Isto- dobno. kada je Ivan Nepomuk III. stoljeća doba je najvećega uspona imanja od 12. go- dine sva imanja obitelji Čupor .). vačkoga vlastelinstva. vinu.). Kutina . godine budimpeštanska banka ljeća posjedovanja tvrđave Moslavi. grof prodavala posjed. Marko grof Bombelles iz Ope- koje su trajale cijelo jedno stoljeće. a brojne umjetnine i obiteljski tvrtka iz Pariza Carrel Fouche et na smjestili sjedište sandžaka. Učinili su to bez ljeća. ković iz Cabune (1887. Max Lustig i Melanie Brix ustrojavanju i jačanju gospoštije. nje k. J. pošto stari namještaj prenio u Bajnske Dvo. comp. Louis grof Erdödy turskih osvajanja. jer ma je navedena godina upisa vlasniš- je to bila pusta i nenaseljena zemlja tva u vlastovnici): Ljudevit grof koje su se stanovnici raselili prilikom Erdödy (1852. slav grof Kulmer (1917. kolovoza 1591.11 ha) kupila je francuska Turci su nakratko u tvrđavi Moslavi. belgijski poslanik u Beču Leon conte tada počele teškoće za obitelj Erdödy. Erdödy uspio ljeća.). čiji će nasljednici nakon 1511. odvjetnik Slavonija bila oslobođena od Turaka.

82 ha). sjeme dje. Turaka postojala je samo porušena tvrđava.) i ćen. izgrađena 17. materijal se upotrijebio za gradnju lile su se na vlastelinstvu Erdödyja u na. nakon izgona Turaka. vrtovi (10. ali nije nikada Turaka bili sve učestaliji. Tome.63 ha) i neplodno zemljište moslavačka utvrda stajala je sve do domove i gospoštiju odlazeći u sje- (112.08 hektara (12. možemo danas pronaći samo ostatke ću ili Burgenlandu).-1754. a dograđen i ar- ne 1591.).514 1543. zauzimao je Križevačkoj županiji.33 ha). Ivan doba. godine. stoljeća. godine. godine. i tako postala granična utvrda prema izgraöen je majur s brojnim zgrada- GRAĐEVINAR 52 (2000) 12 753 . Centralni invalidski dom (1924. podložnika (kmetova). Pogled s pjevališta na oltar dvorske kapele bito česti od 1538. koja se tu nalazi do danas. u istočnoj Austriji (Gradiš- raž. Pošto je hrvatski ban Toma II. Od početka Prvoga podložnicima. godine (dvorac II. dišta gospoštije Moslavina grofova gradišćanski Eberava) u zapadnoj telinstvu se proizvodilo: pšenica. 2. bez pučan. stoljeća. godine bila tri majura (Ludi. Posjed su sačinjavale: orani- dimova što znači četiri do šest tisuća sudjeluju u obnovi tvrđave Moslavi- ce (830. Do tada Ivan Mučnjak. ratni invalidi i Posavine. 3. Osim dvorca Ulaz u dvorac I.). kada je srušena. Na vlas. drukčija je od one iz predturskoga 1933. i 18. Na gospodarstvu su 1746. Od srednjovjekovne utvrde Ugarskoj. koji su bili oso- 20.). baroknoga dvorca kao novoga sje- Moyorókeréku (njemački Eberau. Gospoštija je rujna 1608. livade (503. godine. izgrađen nakon provale su tri dvorca. bolnica i osnivati bolnicu za duševne bolesni. su se posjedu uz tvrđavu nalazili: njega moslavačkoga vlastelinstva župna crkva sv. opet bila cilj napada turske vojske. jeke Lonje. Brojne obitelji nase- 1902. vodio je Osobito je to bilo potrebno nakon Matija Marković. Na vlastelinstvu je 1848. Najprije je doseljeno svjetskog rata u dvorcima su bili pučanstvo iz Erdödyjeve Sisačke smješteni ranjenici. na bivšem vlastelins- stva. Budući da su Erdödy. a vernije krajeve. kada je posjed Moslavi. Ravnik i Moslavina) te ciglana. da bi 1933. podignut 1746. godine cijela je moslavačka gospoštija bila već pusta. na moslavačkom Barbot počeo u dvorcima nekadaš. grad je ostao neošte. Prije Turaka. je u velikom broju napuštalo svoje (4815. Nakon odlaska ke.. mali (lovački) dvorac.80 ha). U Popovači. Nakon odlaska Turaka. te iz Kalničkoga prigorja ma. koja su sačuvana do velike napore da vlastelinstvo nasele Tatara u Hrvatsku. skih i posavskih (Sisačka Posavina) kada je Moslavina pripala Hrvatskoj dobara Jurja Erdödyja..87 ha). Obnova je započela. veliki (najstariji) dvorac. tura grofa Berchtolda. Dvorci i perivoji 1918. stoljeća Erdödyji su ulagali Moslavina. godine (dvorac jevi vojnici napustili utvrdu prije I. Kako su upadi pašnjaci (880.93 na. Erdödy. Nova 1924. a zatim iz ćem dvorcu škola za slijepe (1919.-1941. trg. tijekom njega vijeka utvrđeni feudalni grad kom posjedu Moslavina. izgrađen Erdödy protjerao Turke iz Moslavi. prije 1839. godine dr. (1820.). Sjedište gospoštije bilo je još od sred. Arhitektonski i povijesno najvrjed- Budući da se oslobođenje Slavonije niji i najzanimljiviji jest veliki dvorac od Turaka još nije slutilo. zapo- razmišljali su o obnovi Moslavine. cikorija te kvalitetno crno i pod zemljom na humku. sjeverno od Bra- teline.70 ha). vinogradi (40. do tur- godine bilo 135 selišta.). podgrađe (naselje). gospoštija na još bio cjelovit i u vlasništvu Ar- Moslavina bila je najveća u tadašnjoj Turskoj.) i drugi.). kukuruz. i iz varaždinskoga kraja. U prvoj polovici 16. Početkom skih upada i pljački. odluku da Erdödyjevi površinu od 7185. Nikada pasve obnovljena. i danas: 1.- ulaska Turaka.). pučanstvo ha). zob.. 1545. godine imala 440 kmetskih kmetovi s gospoštija Želin i Novigrad jutara). repica. srednji dvorac. za braću Ladislava i Ludovika gro- Toma grof Erdödy i Hrvatski sabor fove Erdödy. Upravitelj imanja bio je metara od sjeverozapadnoga pročelja padnim dijelovima Hrvatske. četoga oko 1746. 1294. staru djedovsku utvrdu kako ne bi godine (dvorac III. a Turci su (dvorac I. Hrvatski sabor donosi 3. najstarijega dvorca (dvorac I. Nakon rata otvara se u najve. upravitelj slavon- mira sklopljenoga s Turcima 1606. građen 1812. između 1242. Gradnju dvorca. godine. zapalio je i razorio hitektonski preoblikovan 1938. pedesetak tislave. paromlin i dvije vodenice. zatim se dvorci koriste kao gospoštija. šume dovršena. 1818. koji je građen za Jurja te kanili obnoviti obližnji Jelengrad. ali i u sigurnijim sjeveroza- bijelo vino. iz krajeva zapadno od ri- prognano pučanstvo iz Bosne i Srije. godine. Turopolja i Kravarskih gorica.

(južno) pročelje široko je 33. godine koja Dvjestotinjak metara sjeverozapadno je nastala prije izgradnje dvorca.). koji je podignut u drugom desetljeću 19. manji broj prozora i njihov nejedno.62 uočava na nacrtu. a dvoriš. također vanjska pročelja nesimetričan tloris. godine nije bit. godine još Južno pročelje dvorca II. u odnosu na izvedeno ga baroknoga dvorca imaju tri razine stanje. a stubište i zemna razina zgrade posve zatrpana torija. nji. a u novije su vrijeme u prizemlju. To je jednostavna kasnoba- Tloris je dvorca u obliku kvadrata sa Ulaz u dvorac II. stvu Moslavini kao posjedu poglavi- tlocrtna zamisao dvorca nije bitno to gospodarskoga značenja. nak perivoja. Dvo- opterećen renesansno-ranobaroknom njim dvorištem veličine 23 x 23 met. i 1942. nalazi se mala tektonsko-agrikulturni sklop. a na katu s pilastrima. otvorene kade četverokrilnoga hod- nika. nude dvorac s kulama na ug. Danas je u toj a bočna. tloris u obliku plitkoga slova U. stubišta na drugim mjestima. hodnik u unutrašnjem dvo. a poslije Tri dvorca.Dvorci i perivoji ma i vrtom. rustikalnim horizontalnim plohama. Nacrt iz 1851. Broj- pregradnih zidova za potrebe bolni. aIi i zahtjevom za upo- ra. no narušen. izbočena na sjeve. tva. okre- na su pročelja jednokatna jer je pri. Reitz. Dvo- dugačka zgrada koja je vjerojatno Budući da se u njemu nalazili vojni i rišna pročelja imaju po sedam pro- služila kao konjušnica. Usporedimo li taj izve. vidjet vidljiv i na slikama Aleksandra grofa ćemo da se od ideje do ostvarenja Erdödyja. Izvorno su to bile kočije i upravu gospoštije. ponajprije brojne teškoće zbog ukidanja kmets- u arhitektonskoj i tlorisnoj zamisli. Njegovo glavno rabnom i vlasničkom podjelom dvor- odnosno ranobarokni predložak poz. (dvorac III. tavna: po sredini prolazi hodnik iz prizemlje. grupama stabala i travnjacima. na nja.13 me- ca između tri brata. na udaljenosti od 24 metra.). rac nije doživio nikakve značajnije tradicijom. napravljene loše pobuna Jurjevih podložnika. stoljeća. voć- U sklopu dvorca. Izosta- kapela.). deni tlocrt s onim iz 1742. prostora i sadržaja govori o vlastelin- ga kata. Vanjska pročelja toga veliko. srednji dvorac (dvorac II. njaci i vinogradi činili su velik arhi- rozapadnom pročelju. Moslavina je 1867. nutih na glavno pročelje. Ulazno pročelje s porta. rištu u liku slova L. ma. Ta zgrada. gospodarske zgrade te vrtovi. nekoliko malih pomoćnih prostorija zemljom. ali tloris iz 1851. u lom i prilaznim ubama ima petnaest. Izgrađeno je nekoliko stambenoga i reprezentativnoga. To. ne građevine. kojega se ulazi u pet prostorija. tlorisne površine oko 18 m2. zgradi uprava bolnice. Tlocrtna slika vrlo mu je jednos- 18. manji broj pros. tili su se kmetovi najstarijega brata izmijenjena je u odnosu izvorno sta- Jurja. mali dvorac pročelja velikoga dvorca (dvorac I. tima. danas jasno uočljive. Nacrti iz sredine dvorca. kako to dobro nat pod imenom četverokrilnoga tara. s tri rizalita. godine bio je odviše uvijek bila dobro vođeno gospodar- 754 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12 .. to naziva lovački dvorac. lovima. prizemna godine. pokazuje današnje stoljeća kao sjedište vlastelinske (izvedeno) stanje dvorca Moslavina. Kao radna snaga koris. kao i mnoga druga optereće. rokno-klasicistička zgrada. ali od velikoga dvorca (dvorac I. u literaturi se on čes- zorskih otvora. gradnje. Vanjska Oko 125 metara zapadno od srednjega Ispred ulaznoga (jugoistočnoga) su pročelja u prizemlju oblikovana s dvorca nalazi se treći. duljine 68. Na glavnom pročelju te zgra- nosti o graditeljima i izgradnji još su de zabilježeno je doba gradnje i dog- neistražene. godina. spremište za Iovački trofeji.) nala- dvorac nije izveden prema tim nacr- zi tzv. dokumentacije iz 1742. bili su razlogom nezadovoljstava i dvorišnoj strani. se pojavljuje po jedan prozor. Pojedi. između kojih istodobno s njim podignuta je. Tlocrt još odaje kasnorenensni graditeljske izmjene. Iako su se već osjećale mnogo toga promijenilo. imaju 14 prozorskih otvora. a bočna su pročelja široka 15. podignut prije 1839. potpisao G. uprave. činile su slikovit pastoralni ugođaj. za potrebe bolnice. Priložen je dio grafičke radnje: 1754. Projekt 1742. oblikovana 1942. Usprkos promjeni namjene. majur i brojne pomoćne su zazidane s umetnutim prozorima. m. godine. dok Ladislavovi i Ludovikovi nje: dograđen je kat i u cjelini je pre- podložnici nisu sudjelovali u grad. ličan ritam na pročelju te u cjelini bočnim krilima dvorca. a manje izmijenjena.65 metara. a dograđen stoljeće poslije. a nazočnost navedenih u koju se može ući iz prvoga drugo. prvi i drugi kat). ispremiješane s vrtovi- ce. nalaze se s druge strane hodnika. koje je stranicom od 46 metara i s unutraš.

koja u svom pridjevku stva Novi Marof. dobro održavanim dvorcima i lijepom to se uskoro i pokazalo točnim. stekavši vlastelin- Monoszló. te hrvat- tako da drveće krije od pogleda dvor. godine plems. Njihov našajući istaknute političke. uzdigli su obitelj Erdödy: Nikolin Stubica. Pöstyén. prema ću. stoljeća na panije. ska grana koja je naslijedila sva hr- šen prepoznatljivosti i ambijentalne padača. osobito me Bakocs u Erdödy kao sjećanje na učenici Gospodarsko-šumarskoga tijekom 16. vojske kod Siska 1593. godine. Odlaskom Erdödyja iz Moslavine i Tomom II.). grane: od Ladislava potječe starija. Sredinom 18. Od Petra III. stoljeću povećan. od brata mu Ludovika mlađa loza. godine naslov Karla VI. nosti i uništavanja prepoznatljivih nik bila obitelj Dragfy de Beltek. ska grana. godine. stoljeća. s banom 1565. odakle su potekli. gradnje novih bolničkih i pomoćnih obitelj. stolje- vjerske časti. Usprkos novoposađenom par. Ponajviše je to zbog iz. skoj se udomaćio naziv Bakač. Draganić. a kraljica Marija Terezija Tome II.nekadašnji je su od tada Turci sve češće u ulozi Krste. praotac je hrvatske grane Varaždin (Stari grad). Okić. Lipovec. vedgrad. Ladislavova loza dijeli se u dvije tragova povijesnoga vlastelinskog novi Franje Bakoča (Bakocs. Franjini sinovi Nikola I. Nikolu I. krunidbe Franje Josipa I. Od tada obitelj mijenja prezi. a nata po vlastelinstvu Jastrebarsko). II i Petar I. Ta je obitelj. (banski namjes. 1607. seljaka kolara na posjedu sko. Erdöd. obitelji Erdödy žive danas u Njemač- vijesti i politike. listopada (jedan ral po pet do deset forinti). Kutina. Broj vu. fova Erdödy očuvala je opstojnost mo za Moslavinu i druge posjede u do danas. Jastrebarsko. koja posjeda. kojega je vlas. Di- Tomu II. a mnogo rjeđe u ulozi na. veljače 1580.-1693. ali i zbog zapušte. potječe hrvatska grana obitelji (poz- ku (nakon 1945. . Moslavina. Dubrovčak. potvrdila je 1742. lijedio Petar I. Plovdin. i brata mu Petra III. na vlastelinstva u Hrvatskoj. 1867. Metlika.-1864.). stoljeću obiteljska se loza gro- zgrada. zamisli i bez promišljenih vizura. Od 16. na posjedu Erdöd. Dvorci i perivoji stvo koje su posjećivali profesori i sudnih bojeva s Turcima.. potvrdio je grofovs- dolaskom novih gospodara. Bila je to čast koju su grofovi stekao je brojne posjede koje je nas.) i Ivana Ne.-1789.-1595. koje im je dodijelio kralj Rudolf vrdio je 1489. pa do 1845. koja je u srednjem vijeku U 18. stoljećima je vezana ne sa. ban 1680. Ze- 17 velikih župana Varaždinske žu. dobiva 1511. čenica. Rakovec. godine). poglavito Petra. Turcima. (ban 1790. grane: jedna je posve mađarska. Erdödyji su pos. godine kralj Matija je imanja u 18. a linskoga sklopa. Gra- munda (ban 1627. počevši od Tome II. Desinić. Si. Vrbovec. imanje tada moćnom turskom vojnom silom ku titulu 26.. Od prirodnom okruženju . ke). branitelja. potječe mađar- vlastelinski sklop u velikoj mjeri li.. Szöllös i dr. Stupnik. Samobor. ob. Klanjec. Vép. i njegovoj braći. Nikolu II. i Toma vo.). Već su tada tali znani po svom junaštvu diljem ljednu grofovsku titulu dobio je Pet- grofovi Erdödy rasprodavali zemlju Europe. obitelji. u Budimpešti (Novi Dvori klanječki). dala sedam hrvatskih većih imanja u Hrvatskoj: Cesargrad Aleksandar V. više od 4000 seljačkih obitelji. vatska imanja i neka od njih posjedo- vrijednosti. (ban 1584. Erdödyji su podrijetlom mađarska vala sve do 1945. Erdödyjem na čelu. nad Kralj Rudolf II. (ban 1557. jer koja je izumrla 1703. rjeđe lovac. oku nimalo 1864. sina Tome II.). Mlađa (Ludovikova) loza privlačne zgrade. Novopodignuti je park bez posjeduje vlastelinstva Galgócz.značila je prekretnicu u ratovima s II. Nas- učilišta iz Križevaca. dovec.-1680.). Trgovišće. (ulje na platnu).. Kar- (†1663. Plemstvo iz 1459. za Tomu sve više osiromašuje i postaje zapuš. 11. na istoku Mađars. U godinama velikih i pre.- ce. baruna. koj. Bakovac).). (1724. vojne i je broj bio osobito velik u 16. stoljeća članovi te obitelji sudionici Obitelj Erdödy posjedovala je broj- su društvenoga života Hrvatske. došla je s Karlom (1816. Austriji i Americi. za osobite zasluge te obitelji na Korvin Tomi I. u Hrvat. Bakač lina i dr. Kravar- nik 1670. počevši od Antuna (1797. živjela u Županiji Szatmár (danas fova Erdödy ponovno dijeli u dvije dile zatečenim vrijednostima vlaste. Kerestinec. Jelengrad. Članovi stare i ugledne Hrvatskoj nego je i dio hrvatske po.). Jastrebarsko i Vi- prezimena nosi ime Moslavine (Mo.-1567. koje se nisu odviše prilago. od kralja Maksimilijana II. La- II. Szabolcs-Szatmár. prilično vali tu godinu "godinom propasti". obitelj Erdödy dala je sin Petar I. do kraja 19.-1806. Oboro- pomuka II. Autor: Kis janovec. Erdödy na konju za banova: Petra II. tenije. posjed Erdöd. a dislav grof Erdödy dobio je od kralja vojnom planu. Turski su povjesničari naz. ban Petar II.-1639. pot. godine. imanjima grofova Erdödy bilo je Erdödy obnašali po nasljednom pra. godine imanja Be- GRAĐEVINAR 52 (2000) 12 755 . Slavna pobjeda hrvatske rov sin.) po- Obitelj Erdödy de Monyorókerék et novno u Hrvatsku. Ladislavova loza obitelji gro- noszló). a kardinal Toma I.. Sigis. Tuhelj. Lukavec. Od tvo. I. dobili su 1459. Med- Ivana III. kada su bili vlasnici sljedećih rodoslovlju. a razotkriva nove.

(Vép. Dvorci i perivoji Slavonije – jali. S dvorca na mnogim dijelovima otpa- da žbuka. Oborovo. Ivanec (do 1817. ali oni najveći su osta. granja i lišća. godine. Erdödyji su posjedo- vali gradove Rothenburg. je bolja situacija s unutrašnjim dvorištem dvorca u kojem se redovito tena u sva tri popovačka dvorca i u domaćinstva. 756 GRAĐEVINAR 52 (2000) 12 . smješ. Obitelj grofova Erdödy SADAŠNJE STANJE Zapuštenost je opći dojam koji stječe atno više pridonijelo i zdravlju boles. zamjenjivali i davali u miraz propasti Austro-Ugarske Monarhije: Mladen i Bojana Obad Šćitaroci ženskim članovima obitelji. A to opet pokreće staru šenje za smještaj jedne velike psihi. onda se uviđa da mu malo više brige u održavanju zaista ne bi škodilo. 1924. Novi Marof. Austriji i danas posjeduje stari obi- je naziv Prefectura bonorum Croati. (Galgócz kod Pištijana-Bathory). nema dovoljno novca da bi redovito nosi i ne odveć lijep park s brojnim i temeljito održavala dvorce i prostor bolesnicima koji šeću uokolo. Mučnom dojmu prido.. Štakorovec. barsko. Ipak treba priznati da se u par. lovačkom dvorcu smješteni su paci- posjetitelj kada se danas prošeta pros. godine). nika. vjerojat. nji. koji je bio podignut kao sjedište ska bolnica. nekoliko velikih imanja u Mađarskoj tada imali zajedničku upravu. jenti (neuroze i granična stanja) i torom što ga zauzima neuropsihijatrij. no se njome koriste okolna seljačka a pacijenti ljubopitljivo ispituju svakog posjetitelja. Uprava izgleda građevinama. pa su se Jastrebarsko do 1922. Varaždin teljski dvorac Monyorókerék (Ebe- corum. posjedovala je sve do 1945. Jurketinec (do 1817. Luku. Najteža je situacija s najstarijim ve- likim dvorcem kojega je teško i uočiti jer je skriven iza velikih stabala. odvoje.). U malom B. Cerje (do 1817. posjeda Erdödyji su zadržali i nakon davali. ali bi bolje održava. održava zelenilo i gdje su pročelja u mnogim drugim uz njih izgrađenim tom predjelu se redovito čiste od nešto boljem stanju. od koji se jedan dio zadržava ispred dvorca i u predvorju.Dvorci i perivoji la. pred njim je inače uvijek živo i veselo. Cesargrad.). godine skom zagorju. posebno održavanju novih i tog dvorca je svježe oličeno i zgrada zaista neprikladnih građevina. Želin i dr. Uprava za Hrvatsku nosila Nove Dvore zaprešićke. a čini se da ni prozorska stolarija nije u najboljem stanju. posjeda i koji zapravo i nije promije- dilemu jesu li dvorci iz naše graditelj- jatrijske bolnice. Ivanec. vjeroj. a do onih koji su zaključani nismo ni pokušali doći iako smo povremeno čuli njihove krikove. Na početku 19. stoljeća posjedo. Belu i i Vörösvar. Tijekom vremena posjedi su se pro. se očito dobro održava. Za svoje su posjede Glogovac. a u Ugarskoj. nio svoju namjenu jer je u njemu ske baštine prikladni za zdravstvene nje dvoraca i više brige o održavanju smještena uprava bolnice. Kuzmi. Cerje i Jurketinec u Hrvat. a i staze po brežuljkas. Moslavinu. ska bolnica Dr. Novi Marof do 1923. Ovaj Od dvoraca je u najboljem stanju sred- u kojem je smještena ova psihijatrij- je veliki posjed očigledno dobro rje. Negovec. N. Pročelje ustanove i za smještaj oboljelih? okoliša. Neke od tih rau). (Stari grad). Somlovár i dr. i Stari grad Varaždin do Preneseno iz knjige: i smanjivali. Taj se dvorac ne doima zapušteno. Nešto Unutrašnje dvorište dvorca I. te dvorce Kohfidisch i Luising. ali kada se zna da je temeljito uređen uoči Drugoga svjetskog rata. Jastre. U njemu su smješteni teški i najteži psihijatrijski slučajevi. ku trava redovito podšišava.) i Slovačkoj nu za imanja u Hrvatskoj od onih u nec. Ivan Barbot. Körmend -od Zagreba do Iloka vali su Erdödyji u Hrvatskoj ova vlastelinstva: Bajnske Dvore.