You are on page 1of 73

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!

"

"" DRAF"
KEMENTERIAN"PENDIDIKAN"MALAYSIA"
"

" KURIKULUM&STANDARD&SEKOLAH&
"

"
RENDAH&
DOKUMEN"STANDARD"KURIKULUM"DAN"PENTAKSIRAN"

"

"

"
SAINS& "
"
"
TAHUN&LIMA&
"

BAGI&SEKOLAH&KEBANGSAAN& &
i"

"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!

KURIKULUM'STANDARD'SEKOLAH'RENDAH' ' '


DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'
'

'
'
'

SAINS'
TAHUN&LIMA&
BAGI&SEKOLAH&KEBANGSAAN'
"
"
BAHAGIAN&PEMBANGUNAN&KURIKULUM&

ii"

"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!
&
"

!
!
!
!
Cetakan'Pertama'2014'

'Kementerian'Pendidikan'Malaysia'

'

Hak'Cipta'Terpelihara.'Tidak'dibenarkan'mengeluar'ulang'mana?mana'bahagian'artikel,'ilustrasi'dan'isi'kandungan'buku'ini'dalam'
apa'juga'bentuk'dan'dengan'cara'apa'jua'sama'ada'secara'elektronik,'fotokopi,'mekanik,'rakaman'atau'cara'lain'sebelum'me n?
dapat'kebenaran'bertulis'daripada'Pengarah,'Bahagian'Pembangunan'Kurikulum,'Kementerian'Pendidikan'Malaysia,'Aras'4?8,'
Blok'E9,'Parcel'E,'Kompleks'Pentadbiran'Kerajaan'Persekutuan,'62604'Putrajaya.'

'

! !

iii"

"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!
'
'
'
RUKUN'NEGARA'
'
!
Bahawasanya,'Negara'kita'Malaysia'mendukung'cita?cita'hendak:'Mencapai'perpaduan'yang'lebih'erat'di'kalangan'

seluruh' masyarakatnyaN' memelihara'cara' hidup'yang' demokratikN' mencipta'satu' masyarakat'yang' adil' di' mana' ke?

makmuran'negara'akan'dinikmati'secara'adil'dan'saksamaN'menjamin'satu'cara'yang'liberal'terhadap'tradisi?tradisi'

kebudayaannya'yang'kaya'dan'berbagai?bagai'corakN'membina'satu'masyarakat'progresif'yang'akan'menggunakan'

sains'dan'teknologi'modenN' '

Maka' kami,' rakyat' Malaysia,' berikrar' akan' menumpukan' seluruh'tenaga' dan' usaha' kami' untuk'mencapai' cita' ?cita'

tersebut'berdasarkan'prinsip?prinsip'berikut:' '

' KEPERCAYAAN'KEPADA'TUHAN'

''''''''''''''' KESETIAAN'KEPADA'RAJA'DAN'NEGARA' '

' KELURUHAN'PERLEMBANGAAN' '

''' KEDAULATAN'UNDANG?UNDANG'

' KESOPANAN'DAN'KESUSILAAN'
!
' '

iv"

"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!
'
!
'

FALSAFAH'PENDIDIKAN'KEBANGSAAN'

Pendidikan' ' di' Malaysia' adalah' ' suatu' usaha' berterusan' ke' arah' memperkembangkan' lagi' ' ' '

potensi' ' individu'secara'menyeluruh'dan'bersepadu'untuk'melahirkan'insan'yang'seimbang'dan'

harmonis'dari'segi'intelek,'rohani,'emosi'dan'jasmani'berdasarkan'kepercayaan'dan'kepatuhan'

kepada'Tuhan.Usaha' ' ini' ' adalah'bagi'melahirkan'bangsa'Malaysia'yang'berilmu'pengetahuan,'

berketerampilan,'berakhlak'mulia,'bertanggungjawab'dan'berkeupayaan' ' ' ' ' ' mencapai' ' kese?

jahteraan' ' diri'serta'memberikan'sumbangan'terhadap'keharmonian'dan' ' ' ' ' ' kemakmuran'ke?

luarga,'masyarakat'dan'negara.' '

!'

'
!
!
!
!
!
!
v"

"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!
!
!
!
!
FALSAFAH'PENDIDIKAN'SAINS'NEGARA'
'
'
'
Selaras' dengan' Falsafah' Pendidikan' Kebangsaan,' pendidikan' sains' di' Malaysia' memupuk' budaya' Sains'

dan'Teknologi'dengan'memberi'tumpuan'kepada'perkembangan'individu'yang'kompetitif,'dinamik,'tangkas'

dan'berdaya'tahan'serta'dapat'menguasai'ilmu'sains'dan'keterampilan'teknologi.' '

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
vi"

"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!
'
'
KANDUNGAN'
!
!
!
! Rukun'Negara' iii'
! Falsafah'Pendidikan'Kebangsaan' iv'
! Falsafah'Pendidikan'Sains'Negara' v'
Kandungan' vi'
Pendahuluan' 1'
Matlamat' 1'
Objektif' 1'
Kemahiran'Saintifik' 2'
Kemahiran'Berfikir' 3'
Kemahiran'Berfikir'Aras'Tinggi'(KBAT)' 5'
Sikap'Saintifik'dan'Nilai'Murni' 9'
Elemen'Merentas'Kurikulum' 10'
Strategi'Pengajaran'dan'Pembelajaran' 11'
Kaedah'Pengajaran'dan'Pembelajaran'Sains' 13'
Kemahiran'dan'Nilai'untuk'Abad'ke'21' 15'
Profil'Murid' 16'
Organisasi' Standard' Kandungan' Kurikulum' 17'
Sains'
Pentaksiran'Sekolah' 18'
!
!
!
!
!

vii"

"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014!
!
Tema:'Pengenalan'Kepada'Sains' ' !
' 1.'Kemahiran'Saintifik' 23' !
' 2.'Peraturan'Bilik'Sains' 36'
' ' '
'
Tema:'Sains'Hayat' '
' 3.'Proses'Hidup'Haiwan' 37'
' 4.'Proses'Hidup'Tumbuhan' 43'
' ' '
'
Tema:'Sains'Fizikal' '
' 5.'Tenaga' 46'
6.'Sifat'Cahaya' 50'
7.'Elektrik' 53'
8.'Haba' 55'
' ' '
'
Tema:'Sains'Bahan' '
' 9.' ' Jirim' 57'
10.'Asid'dan'Alkali' ' 60'
' ' '
'
Tema:'Bumi'dan'Sains'Angkasa' '
' 11.'Bumi,'Bulan'dan'Matahari' 63'
' ' '
'
Tema:'Teknologi'dan'Kehidupan'Lestari' '
' 12.'Teknologi' 65'

viii"

"
DRAF!KSSR!SAINS!TAHUN!5! ! ! 2014"

PENDAHULUAN' MATLAMAT'
' '
' Matlamat' Kurikulum' Sains' Sekolah' Rendah' ini' adalah' untuk'
Pendidikan' di' Malaysia' seperti' yang' termaktub' dalam' Falsafah' menanam' minat' dan' mengembangkan' kreativiti' murid' melalui'
Pendidikan' Kebangsaan' adalah' satu' usaha' berterusan' untuk' pengalaman'dan'penyiasatan'bagi'menguasai'ilmu'sains,'kemahiran'
memperkembangkan' lagi' potensi' individu' secara' menyeluruh' dan' saintifik'dan'kemahiran'berfikir'serta'sikap'saintifik'dan'nilai'murni.' '
bersepadu'supaya'dapat'melahirkan'insan'yang'seimbang,'dari'segi' '
intelek,' rohani,' emosi' dan' jasmani.' Standard' Kurikulum' Sains' '
sekolah' rendah' dan' menengah' dibangunkan' untuk' menghasilkan' '
insan'yang'dihasratkan.' ' OBJEKTIF'
' '
Standard' Kurikulum' Sains' secara' keseluruhan' merangkumi' tiga' '
mata'pelajaran' sains' teras'dan'empat' mata'pelajaran' sains'elektif.'
Mata' Pelajaran' Sains' Teras' adalah' Sains' Sekolah' Rendah,' Sains' Standard'Kurikulum'Sains'Sekolah'Rendah'Tahap'2'bertujuan:'
Menengah'Rendah'dan'Sains'Menengah'Atas.'Mata'pelajaran'Sains'
Elektif'yang' ditawarkan'di'peringkat'menengah'atas'adalah'Biologi,' 1.'Merangsang'sifat'ingin'tahu'murid'dan'mengembangkan'minat' ''
Kimia,'Fizik'dan'Sains'Tambahan.' ' ' ' ' ' 'tentang'dunia'di'sekeliling'mereka.'
' 2.'Menyediakan'peluang'untuk'murid'menguasai'kemahiran'saintifik'
Mata' Pelajaran' Sains' Teras' untuk' sekolah' rendah' dan' sekolah' ' ' ' dan'kemahiran'berfikir'secara'kritis'dan'kreatif.'
menengah' rendah' direka' bentuk' dengan' memberi' penekanan'
3.'Meningkatkan'daya'kreativiti'murid.'
kepada' pengetahuan' dan' kefahaman' tentang' sains' kepada' murid'
supaya' celik' sains' dan' menyediakan' mereka' untuk' mempelajari' 4.'Memberi'kefahaman'tentang'fakta'dan'konsep'sains.'
sains'di'peringkat'yang'lebih'tinggi.'Mata'pelajaran'Sains'Teras'bagi' 5.'Membolehkan'murid'mengaplikasikan'pengetahuan'dan'kemahi''
peringkat'sekolah'menengah'atas'adalah'untuk'menghasilkan'murid' ' ' ' ran'secara'krtitis,'kreatif'dan'analitis'bagi'membuat'keputusan' ' ' ' ' ' ' '
yang' celik' sains,' inovatif' dan' menyediakan' murid' untuk' menceburi' ' ' ' dan'menyelesaikan'masalah.' '
bidang' sains' yang' lebih' umum.' Mata' pelajaran' Sains' Elektif' 6.'Menyemai'sikap'saintifik'dan'nilai'murni'dan'seterusnya'membo''
menawarkan' pilihan' kepada' murid' mengikut' kecenderungan,' minat' ' ' ' lehkan'murid'mengamalkannya.'
dan' keupayaan' dalam' bidang' sains' bagi' menceburi' kerjaya' dalam'
7.'Menyedari'keperluan'menjaga'alam'sekitar.'
bidang'sains'dan'teknologi'yang'khusus.' '
' '
Golongan' murid' ini' bakal' menjadi' sumber' tenaga' manusia' dalam' '
bidang' sains' dan' teknologi' yang' akan' menyumbang' kepada' '
penerusan'dalam'pembangunan'negara.' '
' '
'
1"

'
DRAF!KSSR!SAINS!TAHUN!5! ! ! 2014"

KEMAHIRAN'SAINTIFIK' Mengukur'dan' Membuat' pemerhatian' secara' kuantitatif'


' menggunakan' dengan' menggunakan' nombor' atau' alat'
Sains'menekankan'kaedah'inkuiri'dan'penyelesaian'masalah.'Dalam' nombor' berunit' piawai' atau' alat' yang' diseragamkan'
proses' inkuiri' dan' penyelesaian' masalah' kemahiran' saintifik' dan' sebagai'unit'rujukan.' '
kemahiran' berfikir' perlu' digunakan.' Kemahiran' saintifik' merupakan' '
kemahiran' yang' penting' untuk' menjalankan' sebarang' aktiviti' Membuat'inferens' Membuat'kesimpulan'awal'yang'munasabah,'
mengikut'kaedah'saintifik.' ' yang' mungkin' benar' atau' tidak' benar' untuk'
' menerangkan' sesuatu' peristiwa' atau' pemer?
Kemahiran' Saintifik' terdiri' daripada' kemahiran' proses' sains' dan' hatian.'
kemahiran' manipulatif.' Kemahiran' ini'dipupuk' dan'dicapai' melalui' ' '
aktiviti' atau' penyiasatan' yang' mesti' dilaksanakan' semasa' Meramalkan' Membuat'jangkaan'tentang'sesuatu'peristiwa'
pengajaran' dan' pembelajaran' supaya' pembelajaran'sai'ns' menjadi' berdasarkan' pemerhatian' dan' pengalaman'
bermakna.' yang'lalu'atau'berdasarkan'data.' '
' ''
' Berkomunikasi' Menerima,' memilih,' menyusun' dan' mem?
' persembahkan' maklumat' atau' idea' dalam'
Kemahiran'Proses'Sains' bentuk' tulisan,' lisan,' jadual,' graf,' rajah' atau'
' model.' '
Kemahiran' proses' sains' membolehkan' murid' mempersoalkan' '
tentang'sesuatu'perkara'dan'mencari'jawapan'secara'bersistem.' ' Menggunakan' Memerihalkan' perubahan' parameter' seperti'
Penerangan' tentang' setiap' kemahiran' proses' sains' adalah' seperti' perhubungan' lokasi,' arah,' bentuk,' saiz,' isipadu,' berat' dan'
berikut:' ruang'dan'masa' jisim'dengan'masa.'
' '
' Mentafsirkan'data' Memberi' penerangan' yang' rasional' tentang'
Memerhatikan' Menggunakan' deria' penglihatan,' pendenga? objek,'peristiwa'atau'pola'daripada'data'yang'
ran,' sentuhan,' rasa' atau' bau' untuk' men? dikumpulkan.'
gumpulkan' maklumat' tentang' objek' dan' '
fenomena.' Mendefinisikan' Memberi' tafsiran' tentang' sesuatu' konsep'
'' secara'operasi' dengan' menyatakan' perkara' yang' dilakukan'
Mengelaskan' Menggunakan'pemerhatian'untuk'mengasing' dan'diperhatikan.'
dan' mengumpulkan' objek' atau' fenomena' '
berdasarkan'ciri'yang'sama.' Mengawal'pemboL Mengenal' pasti' pemboleh' ubah' dimanipu?
'' leh'ubah' lasikan,' pemboleh' ubah' bergerak' balas' dan'
' ' pemboleh' ubah' yang' dimalarkan.' Dalam' se?
' ' suatu' penyiasatan' satu' pemboleh' ubah' di?
2"

'
DRAF!KSSR!SAINS!TAHUN!5! ! ! 2014"

manipulasikan' untuk' memerhatikan' hubun? KEMAHIRAN'BERFIKIR'


gannya' dengan' pemboleh' ubah' bergerak' '
balas.'Pada'masa'yang'sama'pemboleh'ubah'
yang'lain'dimalarkan.' Berfikir' adalah' satu' proses' mental' yang' memerlukan' individu'
' menggabungjalinkan' pengetahuan,' kemahiran' dan' sikap' yang' ada'
Membuat'hipotesis' Membuat' suatu' pernyataan' umum' tentang' pada' dirinya' bagi' membolehkannya' memahami' dan' mencorakkan'
hubungan' antara' pemboleh' ubah' yang' di? alam' sekelilingnya.' Salah' satu' objektif' sistem' pendidikan' negara'
fikirkan' benar' bagi' menerangkan' sesuatu' adalah'mempertingkatkan'daya'berfikir'di'kalangan'murid.'Objektif'ini'
perkara' atau' peristiwa.' Pernyataan' ini' boleh' boleh'dicapai'melalui' ' pembelajaran'berfikrah.'
diuji'untuk'menentukan'kesahihannya.' '
' Pembelajaran' berfikrah' boleh' dicapai' jika' murid' dilibatkan' secara'
Mengeksperimen' Merancang' dan' menjalankan' penyiasatan' aktif'dalam'proses'pengajaran'dan'pembelajaran.'Dalam'proses'ini'
' untuk' menguji' sesuatu' hipotesis,' mengum? aktiviti' pengajaran' dan' pembelajaran' yang' dirancang' dengan' teliti'
pulkan' data,' mentafsirkan' data' sehingga' dapat' mencungkil' minda' murid' dan' mendorongnya' untuk' berfikir'
mendapat'rumusan'daripada'penyiasatan'itu.' ' ' ' agar'mereka'dapat'mengkonsepsikan,'menyelesaikan'masalah'dan'
' membuat' keputusan.' Pengajaran' dan' pembelajaran' yang'
' menekankan' kemahiran' berfikir' dan' strategi' berfikir' adalah' teras'
' kepada'pembelajaran'berfikrah.'
Kemahiran'Manipulatif' '
' Kemahiran' berfikir' boleh' digolongkan' kepada' pemikiran' kritis' dan'
Kemahiran' manipulatif' merupakan' kemahiran' psikomotor' dalam' pemikiran'kreatif.'Seseorang'yang'berfikir'secara'kritis'akan'sentiasa'
penyiasatan' sains' yang' membolehkan' murid' melakukan' perkara' menilai' sesuatu' idea' dengan' sistematik' sebelum' menerimanya.'
berikut:' ' Seseorang' yang' berfikir' secara' kreatif' mempunyai' daya' imiginasi'
' yang'tinggi,'berupaya'menjanakan'idea'yang'inovatif'dan'asli'serta'
' Menggunakan'dan'mengendalikan'peralatan'dan'bahan'sains' ' ' boleh'mengubah'suai'idea'dan'produk'sedia'ada.' '
' ' dengan'betul.' '
' Menyimpan'peralatan'dan'bahan'sains'dengan'betul'dan' ' Strategi' berfikir' merupakan' proses' berfikir' yang' lebih' tinggi'
' ' selamat.' peringkatnya' yang' melibatkan' beberapa' langkah.' Setiap' langkah'
' Membersihkan'peralatan'sains'dengan'cara'yang'betul.' ' melibatkan' beberapa' kemahiran' berfikir' kritis' dan' kreatif.' Strategi'
' Mengendalikan'spesimen'dengan'betul'dan'selamat.' ' berfikir'merupakan'matlamat'akhir'kepada'proses'berfikir.'
' Melakar'spesimen,'peralatan'dan'bahan'sains'dengan'tepat.' ' '
' '
' '
'
'
3"

'
DRAF!KSSR!SAINS!TAHUN!5! ! ! 2014"

Kemahiran'Berfikir'Kritis' berdasarkan'bukti'atau'dalil'yang'sah.'
' '
Penerangan' ringkas' tentang' setiap' kemahiran' berfikir' kritis' adalah' Membuat'kesimpuL Membuat' pernyataan' tentang' hasil' sesuatu'
seperti'berikut:' ' lan' kajian' yang' berdasarkan' kepada' sesuatu' hi?
' potesis' atau' mengukuhkan' sesuatu' perkara'
Mencirikan' Mengenal'pasti'kriteria'seperti'ciri,'sifat,'kualiti' berdasarkan'penyiasatan.'
dan'unsur'sesuatu'konsep'atau'objek.' ' '
' '
Membandingkan' Mencari' persamaan' dan' perbezaan' berdasar? '
dan'membezakan' kan' kriteria' seperti' ciri,' sifat,' kualiti' dan' unsur' '
sesuatu'objek'atau'peristiwa.' ' Kemahiran'Berfikir'Kreatif'
' '
Mengumpulkan'dan' Mengasingkan'dan'mengumpulkan'objek'atau' '
mengelaskan' fenomena' kepada' kumpulan' masing?masing' Penerangan'ringkas'tentang'setiap'kemahiran'berfikir'kreatif'adalah'
berdasarkan' kriteria' tertentu' seperti' ciri' atau' seperti'berikut:'
sifat'sepunya.' '
' ' '
Membuat'urutan' Menyusun'objek'dan'maklumat'mengikut'tertib' ' '
berdasarkan'kualiti'atau'kuantiti'ciri'atau'sifat? Menjanakan'idea' Menghasilkan' idea' yang' berkaitan' dengan'
nya'seperti'saiz,'masa,'bentuk'atau'bilangan.' sesuatu'perkara.'
' '
Menyusun'mengikut' Menyusun'objek'atau'maklumat'mengikut'tertib' MenghubungkaLitkan' Membuat' perkaitan' dalam' sesuatu' keadaan'
keutamaan' berdasarkan'kepentingan'atau'kesegeraan.' atau'peristiwa'untuk'mencari'sesuatu'struktur'
' atau'corak'perhubungan.'
'
Menganalisis' Mengolah' maklumat' dengan' menguraikannya' '
kepada'bahagian'yang'lebih'kecil'bagi'mema? Membuat' ' ' ' ' Membuat'kesimpulan'awal'yang'munasabah,'
hami' sesuatu' konsep' atau' peristiwa' serta' inferens' yang' mungkin' benar' atau' tidak' benar' untuk'
mencari'makna'yang'tersirat.' ' menerangkan' sesuatu' peristiwa' atau' pe?
merhatian.'
'
Mengesan'keconL Mengesan' pandangan' atau' pendapat' yang' '
dongan' berpihak'kepada'atau'menentang'sesuatu.' Meramalkan' Membuat' jangkaan' tentang' sesuatu'
' ' peristiwa' berdasarkan' pemerhatian' dan'
Menilai' Membuat' pertimbangan' tentang' sesuatu' pengalaman' ' yang'lalu'atau'data'yang'boleh'
perkara' dari' segi' kebaikan' dan' keburukan,' dipercayai.'
'
4"

'
DRAF!KSSR!SAINS!TAHUN!5! ! ! 2014"

Mengitlakkan' Membuat' pernyataan' umum' terhadap' se? KEMAHIRAN'BERFIKIR'ARAS'TINGGI'(KBAT)'


' suatu' perkara' untuk' keseluruhan' kumpulan'
berdasarkan' pemerhatian' ke' atas' sampel' Kurikulum' kebangsaan' bermatlamat' untuk' melahirkan' murid' yang'
atau' beberapa' maklumat' daripada' kumpulan' seimbang,berdaya'tahan,'bersifat'ingin'tahu,'berprinsip,'bermaklumat,'
itu.'
dan'patriotik'serta'mempunyai'kemahiran'berfikir,'berkomunikasi'dan'
'
Membuat' gambaran' Membuat' tanggapan' atau' membayangkan' bekerja'secara'berpasukan.'Kemahiran'abad'ke?21'ini'selari'dengan'6'
mental' sesuatu'idea,'konsep,'keadaan'atau'gagasan' aspirasi' yang' diperlukan' oleh' setiap' murid' untuk' berupaya' bersaing'
dalam'minda.' ' pada' peringkat' global' yang' digariskan' dalam' Pelan' Pembangunan'
' Pendidikan' Malaysia' iaitu' setiap' murid' akan' mempunyai' kemahiran'
Mensintesiskan' Menggabungkan' unsur' yang' berasingan' un? memimpin,' kemahiran' dwibahasa,' etika' dan' kerohanian,' identiti'
tuk'menghasilkan'satu'gambaran'menyeluruh' sosial,'pengetahuan'dan'kemahiran'berfikir.' '
dalam'bentuk'seperti'pernyataan,'lukisan'atau'
'
artifak.'
Kemahiran' berfikir' telah' ditekankan' di' dalam' kurikulum' sejak' tahun'
'
Membuat'hipotesis' Membuat' suatu' pernyataan' umum' tentang' 1994' dengan' memperkenalkan' Kemahiran' Berfikir' Aras' Tinggi'
hubungan' antara' pemboleh' ubah' yang' di? (KBKK).Kemahiran' berfikir' ini' menekan' kepada' pemikiran' dari' aras'
fikirkan' benar' bagi' menerangkan' sesuatu' rendah' sehingga' aras' tinggi.Bermula' pada' tahun' 2011,' Kurikulum'
perkara' atau' peristiwa.' Pernyataan' ini' boleh' Standard'Sekolah'Rendah'(KSSR)'telah'memberi'penekanan'kepada'
diuji'untuk'menentukan'kesahihannya.' Kemahiran'Berfikir'Aras'Tinggi'(KBAT).'
' '
Menganalogikan' Membentuk' kefahaman' tentang' sesuatu'
Kemahiran' Berfikir' Aras' Tinggi' ialah' keupayaan' untuk'
konsep' yang' kompleks' atau' mujarad' secara'
mengaitkan' konsep' itu' dengan' konsep' yang' mengaplikasikan' pengetahuan,kemahiran' dan' nilai' dalam' membuat'
mudah' atau' maujud' yang' mempunyai' ciri' penaakulan' dan' refleksi' bagi' menyelesaikan' masalah,membuat'
yang'serupa.' keputusan,berinovasi' dan' berupaya' mencipta' sesuatu.KBAT' adalah'
' merujuk' kepada' kemahiran' mengaplikasi,' menganalisis,' menilai' dan'
Mereka'cipta' ' Menghasilkan' sesuatu' yang' baru' atau' mela? mencipta'seperti'Jadual'1.'
kukan'pengubahsuaian'kepada'sesuatu'yang'
sedia' ada' untuk' mengatasi' masalah' secara'
terancang.' ' '
'
'
'

5"

'
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

KBAT' Penerangan' Strategi'Berfikir'


Penerangan'tentang'setiap'strategi'berfikir'adalah'seperti'berikut:' ' '
Mengaplikasi' ' Menggunakan'pengetahuan,'kemahiran,'dan' '
nilai'dalam'situasi'berlainan'untuk' Mengkonsepsikan' Membuat' pengitlakan' ke' arah' membina' penger?
melaksanakan'sesuatu'perkara' tian,' konsep'atau' model'berdasarkan' ciri' spesifik'
sepunya'yang'saling'berhubung.' '
Menganalisis' ' Mencerakinkan'maklumat'kepada'bahagian' '
kecil'untuk'memahami'dengan'lebih' Membuat' kepuL Memilih' satu' alternatif' penyelesaian' yang' terbaik'
mendalam'serta'hubung'kait'antara' tusan' daripada' beberapa' alternatif' berdasarkan' kriteria'
tertentu'bagi'mencapai'matlamat'yang'ditetapkan.'
bahagian'berkenaan' '
Menilai' ' Membuat'pertimbangan'dan'keputusan' Menyelesaikan' Mencari' penyelesaian' yang' tepat' secara' teran?
menggunakan'pengetahuan,'pengalaman,' masalah' cang' terhadap' situasi' yang' tidak'pasti' atau' men?
kemahiran,'dan'nilai'serta'memberi'justifikasi' cabar'ataupun'kesulitan'yang'tidak'dijangkakan.'
'
Mencipta' ' Menghasilkan' ' idea'atau' ' produk' ' atau' '
kaedah'yang'kreatif'dan'inovatif'
Selain' daripada' kemahiran' berfikir' dan' strategi' berfikir,kemahiran'
' menaakul' merupakan' satu' lagi' kemahiran' yang' ditekankan.' Kemahiran'
Jadual'1:'Penerangan'KBAT' menaakul' adalah' kemahiran' yang' digunakan' dalam' membuat'
pertimbangan' secara' logik,' rasional,' adil' dan' saksama.' Penguasaan'
'
kemahiran'berfikir'kritis,'kreatif'dan'strategi'berfikir'menjadi'lebih'mudah'
Kemahiran' ini' ditulis' secara' eksplisit' di' dalam' setiap' kurikulum' jika' seseorang' itu' berkebolehan' membuat' penaakulan' secara' induktif'
mata'pelajaran.' dan' deduktif.' Rajah' 1' memberi' gambaran' keseluruhan' tentang'
' kemahiran'berfikir'dan'strategi'berfikir'(KBSB).' '
KBAT' boleh' diaplikasikan' di' dalam' bilik' darjah' melalui' aktiviti' '
berbentuk'menaakul,'pembelajaran'inkuiri,'penyelesaian'masalah'
'
dan' projek.Guru' dan' murid' perlu' menggunakan' alat' berfikir'
seperti' peta' pemikiran,' peta' minda,' dan' Thinking' Hats' serta' '
penyoalan' aras' tinggi' di' dalam' dan' di' luar' bilik' darjah' untuk' '
menggalakkan' murid'berfikir.Murid' diberi' tanggungjawab'di' atas' '
pembelajaran'mereka.' ' '
'
' '
'
' '
6"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Rajah'1:'Model'KBSB'dalam'Sains' Penguasaan'KBSB'melalui'pengajaran'dan'pembelajaran'sains'boleh'
' dikembangkan'melalui'peringkat'berikut:' '
'
Kemahiran' '
' 1.' KBSB'diperkenalkan.'
Berfikir'
' 2.' KBSB'dipraktikkan'dengan'bimbingan'guru.'
' 3.' KBSB'dipraktikkan'tanpa'bimbingan'guru.'
' 4.' KBSB'diaplikasikan'ke'situasi'baru'dan'diperkembangkan' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' dengan'bimbingan'guru.' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Kritis' ' ' ' ' ' ' ' ' Kreatif' 5.' KBSB'digunakan'bersama'dengan'kemahiran'yang'lain' '
'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' untuk'mencapai'tugasan'berfikir.' '
' ' Mencirikan' ' '
' ' Membandingkan'&' Penerangan' lanjut' tentang' peringkat' penerapan' KBSB' dalam' sains'
' membezakan' 'Menjanakan'idea' diberikan' dalam' Buku' Panduan' Penerapan' Kemahiran' Berfikir' dan'
' Mengumpulkan'&' 'Menghubungkaitkan'
' Strategi' Berfikir' dalam' Pengajaran' dan' Pembelajaran' Sains' (Pusat'
mengelaskan' 'Membuat'inferens'
' 'Meramalkan' Perkembangan'Kurikulum,'1999).'
' Membuat'urutan'
' ' Menyusun'mengikut' Menaakul' 'Membuat'hipotesis' '
' keutamaan' 'Mensintesiskan' '
' ' Menganalisis' 'Mengitlakkan' '
' ' Mengesan'kecon? 'Membuat'gambaran' Perkaitan'Antara'Kemahiran'Berfikir'dan'Kemahiran'Proses'Sains'
dongan' mental'
' '
' Menilai' 'Menganalogikan'
' 'Mereka'cipta'
Kemahiran' Proses' Sains' adalah' kemahiran' yang' diperlukan' untuk'
' Membuat'kesimpulan'
' mencari' jawapan' kepada' sesuatu' masalah' atau' membuat' keputusan'
' secara' bersistem.' Ia' merupakan' satu' proses' mental' ' yang'
' menggalakkan' pemikiran' secara' kritis,' kreatif,' analitis' dan' sistematik.'
' Penguasaan' Kemahiran' Proses' Sains' bersama' dengan' pengetahuan'
' dan'sikap'yang'sesuai'menjamin'keupayaan'murid'untuk'berfikir'secara'
' ' ' ' ' ' ' Strategi'Berfikir' berkesan.'
' ' Untuk'menguasai'kemahiran'proses'sains,'seseorang'perlu'menguasai'
' kemahiran' berfikir' yang' berkaitan.' Kemahiran' berfikir' utama' yang'
' 'Mengkonsepsikan' berkaitan'dengan'setiap'kemahiran'proses'sains'adalah'seperti'berikut:'
'Menyelesaikan'masalah'
' 'Membuat'keputusan'
'
' ' '
' '
' '
' '

7"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

' ' ' '


Kemahiran'Proses'Sains' Kemahiran'Berfikir' Kemahiran'Proses'Sains' Kemahiran'Berfikir'
Memerhati' Mencirikan' Menilai'
Membandingkan'dan'mem? ' '
bezakan' Mendefinisi'secara'operasi' Menghubungkaitkan' ' '
Menghubungkaitkan' Menganalogikan'
' Membuat'gambaran'mental'
Mengelaskan' Mencirikan' Menganalisis'
Membandingkan'dan'mem? '
bezakan' Mengawal'pemboleh'ubah' Mencirikan'
Mengumpulkan'dan'menge? Membandingkan'dan'mem?
laskan' bezakan'
' Menghubungkaitkan'
Mengukur'dan'menggunakan' Menghubungkaitkan' Menganalisis'
nombor' Membandingkan'dan'mem? '
' bezakan' Membuat'hipotesis' Mencirikan'
' ' Menghubungkaitkan' '
Membuat'inferens' Menghubungkaitkan' Membandingkan'dan'
Membandingkan'dan'mem? membezakan'
bezakan' Menjanakan'idea'
Menganalisis' Membuat'hipotesis'
Membuat'inferens' Meramalkan'
' Mensintesiskan'
Meramalkan' Menghubungkaitkan' ' '
Membuat'gambaran'mental' Mengeksperimen' Semua'kemahiran'berfikir'
' ' '
Menggunakan'perhubungan'ruang' Membuat'urutan' Berkomunikasi' Semua'kemahiran'berfikir'
dan'masa' Menyusun'mengikut' ' keu? '
' tamaan' '
' '
Mentafsirkan'data' Membandingkan'dan'mem? '
bezakan' '
Menganalisis' '
Mengesan'kecondongan' '
Membuat'kesimpulan' '
Mengitlakkan' '
8"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Pengajaran'dan'Pembelajaran'yang'Berteraskan'Kemahiran' ' Mensyukuri'nikmat'yang'dikurniakan'Tuhan.' '


Berfikir'dan'Kemahiran'Saintifik' ' Berfikiran'kritikal'dan'analitis.'
' ' Luwes'dan'berfikiran'terbuka.'
Standard' Kurikulum' Sains' ini' menekankan' pembelajaran' ' Baik'hati'dan'penyayang.'
berfikrah' yang' berteraskan' kemahiran' berfikir' dan' kemahiran' ' Bersifat'objektif.' '
saintifik.' Dalam' kurikulum' ini' standard' pembelajaran' yang' ' Sistematik.'
dihasratkan' ditulis' secara' mengintegrasikan' pemerolehan' ' Bekerjasama.'
pengetahuan' dengan' penguasaan' kemahiran' berfikir' dan'
' Adil'dan'saksama.'
kemahiran' saintifik.' Oleh' itu' dalam' pengajaran' dan'
' Berani'mencuba.'
pembelajaran' guru' perlu' mengintegrasikan' penguasaan'
kemahiran' bersama' dengan' pemerolehan' pengetahuan' di' ' Berfikir'secara'rasional.' '
samping'penerapan'sikap'saintifik'dan'nilai'murni.' ' Yakin'dan'berdikari.'
' '
' '
' '
SIKAP'SAINTIFIK'DAN'NILAI'MURNI' Penerapan'sikap'saintifik'dan'nilai'murni'secara'umum'berlaku'mengikut'
' peringkat'berikut:' '
Pengalaman'pembelajaran'sains'boleh'memupuk'sikap'dan'nilai' '
positif' dalam' diri' murid.' Sikap' dan' nilai' positif' yang' dipupuk' ' Menyedari'dan'memahami'kepentingan'dan'keperluan'sikap'saintifik'
dalam'pembelajaran'sains'di'sekolah'meliputi'sikap'saintifik'dan' dan'nilai'murni.'
nilai'murni'seperti'yang'berikut:' ' Memberi'perhatian'serta'respons.'
' ' Menghayati'dan'mengamalkan.'
' Minat'dan'bersifat'ingin'tahu'tentang'alam'sekeliling.' ' ' Membudayakan'sikap'saintifik'dan'nilai'murni'dalam'kehidupan.'
' Jujur'dan'tepat'dalam'merekod'dan'mengesahkan'data.' '
' Rajin' dan' tabah' dalam' menjalankan' atau' menceburi' sesuatu' '
perkara.' Dalam'standard'kurikulum'ini,standard'pembelajaran'untuk'domain'afek?
' Bertanggungjawab' ke' atas' keselamatan' diri' dan' rakan' serta' tif' ditulis' secara' eksplisit' dimana' yang' sesuai.Walau' bagaimanapun,'
terhadap'alam'sekitar.' dalam'pengajaran'dan'pembelajaran'penerapan'sikap'saintifik'dan'nilai'
' Menyedari'bahawa'sains'merupakan'satu'daripada'cara'untuk' murni' harus' berlaku' secara' berterusan.Contohnya' semasa' pembela?
memahami'alam.' jaran' yang' melibatkan' kerja' amali,' guru' perlu' sentiasa' mengingatkan'
' Menghargai' dan' mengamalkan' kehidupan' yang' bersih' dan' murid' tentang' kepentingan' menjalankan' eksperimen' secara' teliti,' cer?
sihat.'
mat,'bekerjasama,'jujur'dan'tabah.' ' '
' Menghargai'keseimbangan'alam'semula'jadi.'
'
' Berhemah'tinggi'dan'hormat'menghormati.'
'
' Menghargai'sumbangan'sains'dan'teknologi.'
'
9"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Perancangan' yang' rapi' diperlukan' untuk' mengoptimumkan' ' Kreatviti'dan'Inovasi'


penerapan' sikap' saintifik' dan' nilai' murni.' Guru' digalakkan' me? '
neliti' semua' standard' pembelajaran' dalam' sesuatu' standard' Kreativiti' dan' inovasi'adalah' dua' perkara'yang' saling'berkaitan.'
kandungan' yang' berkaitan' termasuk' standard' pembelajaran' Secara' ' ' ' umum,' ' ' ' kreati'viti' ' ' ' ' merujuk' ' ' ' kepada' ' ' ' ti'
tentang' penerapan' sikap' saintifik' dan' nilai' murni' sebelum' me? ndakan'penghasilan' idea,' pendekatan' atau'tindakan'baru.'Inovasi'pula'
ialah' proses' menjana' idea' dan' mengaplikasikan' idea'kreatif'dalam'
mulakan'pelajaran'untuk'sesuatu'bidang'pembelajaran.' '
konteks'tertentu.'
'
'
'
Elemen'kreativiti'dan'inovasi'merupakan'salah'satu'elemen'yang'diberi'
'
penekanan' dalam'KSSR'bagi' menyediakan' murid' dalam' menangani'
Penerapan'Unsur'Patriotisme'
cabaran' abad' 21.' Kreativiti' dan' i'novasi' murid' perlu' dipupuk' dan'
'
dibangunkan' ke' tahap' optimum' supaya' mereka' berkeupayaan'
Standard' kurikulum' sains' dapat' mengukuhkan' dan' memupuk'
menghasilkan' idea' dan' ciptaan' yang' berkualiti,' dan' seterusnya'
unsur'patriotisme'dan'nilai'kewarganegaraan'di'kalangan'murid'
menjadi' amalan' dan'budaya' dalam' kehidupan' warganegara' Malaysia'
bagi' meningkatkan' komitmen' individu' terhadap' bangsa' dan'
pada' masa'hadapan.'
negara.' Melalui' tajuk' yang' berkaitan' dengan' sumber' bumi' ke?
'
pelbagaian'hidupan'serta'perkembangan'sains'dan'teknologi'di'
Bagi'mencapai'matlamat'ini'penulisan'standard'pembelajaran'bagi'mata'
negara'kita,'semangat'mencintai'negara'dapat'dikukuhkan.'
pelajaran' Sains' yang' berkaitan' dengan' pemupukan' kreati'viti' dan'
'
inovasi' di'nyatakan' secara' tersurat.'Walau' bagaimanapun' guru' juga'
'
digalakkan' menerapkan'elemen' kreati'viti' dan' inovasi' di' mana'?mana'
'
topik' yang' difikirkan' sesuai' jika' elemen' ini' tidak' dinyatakan' secara'
'
tersurat.Guru' ' ' haruslah' ' ' menyediakan' ' ' aktiviti' ' ' yang' meni'
ELEMEN'MERENTAS'KURIKULUM' ngkatkan' minat' dan' kreati' viti' dan' murid' perlu' dibekalkan' dengan'
pengetahuan,' kemahiran' dan' alat' yang' membolehkan' mereka'
Dalam' KBSR' terdapat' beberapa' elemen' merentas' kurikulum' membangunkan' kreativiti' dan'memupuk' sikap'dan'personaliti'i'ndividu'
telah' diperkenalkan' seperti' Bahasa,Pendidikan' Alam' Sekitar,' kreatif.'
Patriotisme,' Kemahiran' Berfikir,Pendidikan' Kesihatan' Repro? '
duktif' dan' Sosial,Pencegahan' Rasuah,Pendidikan' Pengguna' '
dan'Keselamatan'Jalanraya.' Keusahawanan'
' '
Elemen' Merentas' Kurikulum' dalam' KBSR' dikekalkan' dan' Dalam' Model' Baru' Ekonomi,' antara' ciri?ciri' Malaysia' pada' tahun'2020'
ditambah' dengan' memperkenalkan' elemen' Kreati' viti' dan' adalan'inovasi'dan'keusahawanan.Penerapan'elemen'keusahawanan'di'
Inovasi,' Keusahawanan' dan' Teknologi' Maklumat' dan' dalam' KSSR' bertujuan' membentuk' ciri?ciri' dan'amalan' keusahawanan'
Komunikasi.' sehingga' menjadi' satu' budaya' dalam'kalangan'murid.' '
'
'
10"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Ciri'dan'amalan' keusahawanan' ini'boleh'dibentuk'dengan:' STRATEGI'PENGAJARAN'DAN'PEMBELAJARAN'


' Mengamalkan' sikap' keusahawanan' '
' Mengaplikasikan' pemikiran' keusahawanan' Strategi'pengajaran'dan'pembelajaran'dalam'standard'kurikulum'sains'
' Mengaplikasikan' ' pengetahuan' dan' kemahiran' penguru? mengutamakan'pembelajaran'berfikrah.'Pembelajaran'berfikrah'adalah'
san'perniagaan'
satu' proses' pemerolehan' dan' penguasaan' kemahiran' dan' ilmu'
' Memformulasikan' konsep,' proses' atau' '
pengetahuan'yang'dapat'mengembangkan'minda'seseorang'murid'ke'
produk'keusahawanan'
' Mengamalkan' nilai,' moral' dan' etika' baik' ' tahap' yang' optimum.' Aktiviti' yang' dirancangkan' dalam' pembelajaran'
dalam'keusahawanan' berfikrah'mestilah'dapat'mencetuskan'pemikiran'kritis'dan'kreatif'murid'
' dan' bukan' berbentuk' rutin.' Murid' perlu' sedar' secara' eksplisit'
Semua' ciri' dan' amalan' ini' dilaksanakan' bersesuaian' dengan' kemahiran' berfikir' dan' strategi' berfikir' yang' digunakan' dalam'
tahap'kebolehan'murid'sekolah'rendah.' pembelajaran.' Soalan' atau' masalah' yang' beraras' tinggi' ditanyakan'
' kepada' murid' dan' murid' diminta' menyelesaikan' masalah'
menggunakan' daya' kreatif' dan' kritis' mereka.' Murid' dilibatkan' secara'
Teknologi'Maklumat'&'Komunikasi' aktif' dalam' pengajaran' dan' pembelajaran' yang' mengintegrasikan'
'
pemerolehan' pengetahuan,' penguasaan' kemahiran' dan' penerapan'
Teknologi' merupakan' satu' wadah' yang' berkesan' untuk'
memperkukuhkan' pembelajaran' sai'ns.' Penggunaan'teknologi' sikap' saintifik' dan' nilai' murni.' Pembelajaran' berfikrah' boleh' berlaku'
seperti' televisyen,radio,komputer,internet' perisian' komputer,' melalui'pendekatan'seperti'inkuiri,'konstruktivisme,'sains'teknologi'dan'
perisian' kursus' dan' antara' muka' berkomputer' menjadikan' masyarakat,'pembelajaran'konstekstual'dan'pembelajaran'masteri.'
pengajaran' dan' pembelajaran' sains' lebih' menarik' dan' '
berkesan.Animasi' dan' simulasi' berkomputer'merupakan' satu' '
wadah'yang'berkesan'untuk'mempelajari'sesuatu' konsep' yang' '
sukar' dan' abstrak' dan' boleh'dipersembahkan' dalam' bentuk' Pendekatan'Pengajaran'dan'Pembelajaran'Sains'
perisian' kursus' atau' laman'web.' !

' Pendekatan!Inkuiri-Penemuan!
' '
Elemen' Teknologi' Maklumat' &' Komunikasi' merupakan' salah' Pendekatan' inkuiri?penemuan' merupakan' pendekatan' yang'
satu' elemen' yang' ditambah' dalam' KSSR.' Terdapat' tiga' mementingkan' pembelajaran' melalui' pengalaman.' Inkuiri' secara' am'
pendekatan' dalam' menggunakan' Teknologi' Maklumat' &' bermaksud' mencari' maklumat,' menyoal' dan' menyiasat' sesuatu'
Komunikasi'dalam'KSSR:' fenomena' yang' berlaku.' Penemuan' merupakan' sifat' utama' inkuiri.'
' Pembelajaran' secara' penemuan' berlaku' apabila' konsep' dan' prinsip'
' Belajar'mengenai'TMK' utama'dikaji'dan'ditemui'oleh'murid'sendiri.' '
' Belajar'melalui'TMK' '
'
' Belajar'dengan'TMK' '
11"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Melalui' aktiviti' seperti' eksperimen' murid' akan' menyiasat' kurikulum'standard'ini.'Pendekatan'STM'mengesyorkan'pembelajaran'


sesuatu' fenomena' dan' mencapai' kesimpulan' sendiri.' Guru' sains' melalui' penyiasatan' dan' perbincangan' berlandaskan' isu' sains,'
kemudian' membimbing' murid' untuk' memahami' konsep' sains' teknologi'dan'masyarakat.'Pengetahuan'sains'dan'teknologi'dipelajari'
melalui'hasil'inkuiri?penemuan'tersebut.'Kemahiran'berfikir'dan' bersama' dengan' aplikasi' sains' dan' teknologi' serta' implikasi' kepada'
kemahiran' saintifik' dikembangkan' semasa' proses' kehidupan'masyarakat.' '
inkuiri?penemuan' ini.' Namun'perlu'diingat' bahawa' pendekatan' !
inkuiri?penemuan' tidak' sesuai' digunakan' dalam' semua' situasi' !
pengajaran' dan' pembelajaran.' Terdapat' konsep' dan' prinsip' Pembelajaran!Kontekstual!
lebih'sesuai'didedahkan'secara'langsung'oleh'guru'atau'melalui' '
inkuiri?penemuan'terbimbing.' Pembelajaran'kontekstual'adalah'pembelajaran'yang'dikaitkan'dengan'
! kehidupan' harian' murid.' Pendekatan' ini' melibatkan' murid' belajar'
! secara'menyiasat'seperti'dalam'pendekatan'inkuiri?penemuan.'Dalam'
Konstruktivisme! pembelajaran' kontekstual,' kaitan' di' antara' ilmu' yang' diajar' dengan'
' kehidupan' harian' dieksplisitkan.' Dalam' konteks' ini' murid' tidak' hanya'
Konstruktivisme' adalah' satu' fahaman' yang' mencadangkan' belajar' secara' teori' sahaja' tetapi' dapat' menghayati' kerelevanan'
bahawa' murid' belajar' sesuatu' dengan' cara' membina' sendiri' pembelajaran'sains'dengan'kehidupan'mereka.'
pemahaman'yang'bermakna'kepada'diri'mereka.'Antara'unsur' !
penting'dalam'kontruktivisme'adalah:' !
' Pembelajaran!Masteri!
' Guru'mengambil'kira'pengetahuan'sedia'ada'murid.' '
' Pembelajaran'adalah'hasil'usaha'murid'itu'sendiri.' Pembelajaran' ini' merupakan' satu' pendekatan' yang' memastikan'
' Pembelajaran' berlaku' bila' murid' menghubungkan' idea' semua' murid' menguasai' standard' pembelajaran' yang' ditetapkan.'
asal'dengan'idea'baru'bagi'menstrukturkan'semula'idea' Pendekatan'ini'berpegang'kepada'prinsip'bahawa'setiap'murid'mampu'
mereka.' belajar' jika' diberi' peluang.' Peluang' perlu' diberi' kepada' murid' untuk'
' Murid' berpeluang' bekerjasama,' berkongsi' idea' dan' belajar' mengikut' kadarnya.' Aktiviti' pengayaan' dan' pemulihan' perlu'
pengalaman'serta'membuat'refleksi.' dijadikan'sebahagian'daripada'proses'pengajaran'dan'pembelajaran.'
! '
! '
Pendekatan!Sains,!Teknologi!dan!Masyarakat! '
' '
Pembelajaran' yang' bermakna' akan' berlaku' jika' murid' dapat' '
menghubungkaitkan' apa' yang' dipelajari' dengan' kehidupan' '
harian'mereka.'Pembelajaran'bermakna'berlaku'dalam'pelbagai' '
pendekatan'seperti'Pembelajaran'Kontekstual'dan'Pendekatan' '
Sains,' Teknologi' dan' Masyarakat' (STM).' Tema' dan' objektif' '
pembelajaran' yang' berunsurkan' STM' dijelmakan' dalam' '
12"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

KAEDAH'PENGAJARAN'DAN'PEMBELAJARAN'SAINS' Secara' umum' langkah' yang' diikuti' semasa' menjalankan' eksperimen'


' adalah:'
Pendekatan' pengajaran' dan' pembelajaran' tersebut' boleh' ' Mengenal'pasti'masalah'
dilaksanakan' melalui' pelbagai' kaedah' pengajaran' dan' ' Membuat'hipotesis'
pembelajaran' seperti' eksperimen,' perbincangan,' simulasi,' ' Merancang'eksperimen'
projek,'penggunaan'sumber'luar'bilik'darjah,'kajian'masa'depan' ?' Mengawal'pemboleh'ubah'
dan' penyelesaian' masalah.' Dalam' standard' kurikulum' ini' ?' Menentukan'peralatan'dan'bahan'yang'diperlukan'
?' Menentukan'langkah'menjalankan'eksperimen'
cadangan' kaedah' pengajaran' dan' pembelajaran' tidak'
?' Menentukan'kaedah'mengumpulkan'data'
dinyatakan' secara' eksplisit.' Penulisan' standard' kurikulum' ?' Menentukan'kaedah'menganalisis'data'
begini' membolehkan' guru' menggunakan' kreativiti' mereka' ' Melakukan'eksperimen'
sendiri' untuk' menyampaikan' dan' murid' memperoleh' ' Mengumpulkan'data'
pengetahuan,'kemahiran,'sikap'dan'nilai'yang'dihasratkan.' ' Menganalisis'data'
' ' Mentafsirkan'data'
Penentuan' kaedah' pengajaran' dan' pembelajaran' seharusnya' ' Membuat'kesimpulan'
berdasarkan' kandungan' standard' kurikulum,' kebolehan' dan' ' Membuat'pelaporan'
kepelbagaian' kecerdasan' murid' serta' sumber' dan' prasarana' '
'
yang' ada.' Di' samping' berperanan' sebagai' penyampai' Dalam'kurikulum'standard'ini,'dicadangkan'selain'daripada'eksperimen'
pengetahuan' dan' pakar' rujuk' dalam' bidang' pengajarannya,' yang' dibimbing' oleh' guru,' murid' diberi' peluang' mereka' bentuk'
guru'juga'berperanan'sebagai'fasilitator'dalam'pengajaran'dan' eksperimen,'iaitu'mereka'sendiri'yang'merangka'cara'eksperimen'yang'
pembelajaran.' Guru' perlu' prihatin' terhadap' kepelbagaian' jenis' berkenaan'boleh'dijalankan,'data'yang'boleh'diukur,'bagaimana'men?
ganalisis' data' dan' bagaimana' membentangkan' hasil' eksperimen'
kecerdasan' di' kalangan' murid.' Kaedah' dan' aktiviti' yang'
mereka.' Aktiviti' ini' boleh' dijalankan' secara' bersendirian' atau' secara'
berbeza'perlu'dirancang'untuk'murid'yang'pelbagai'kecerdasan.' kumpulan'kecil.'
Berikut'adalah' ' penerangan'ringkas'tentang'kaedah'ini.' ' !
! !
! Perbincangan!
Eksperimen! '
! Perbincangan' adalah' aktiviti' di' mana' murid' menyoal' dan' mengemu?
Eksperimen' adalah' satu' kaedah' yang' lazim' dijalankan' dalam' kakan' pendapat' berlandaskan' dalil' atau' alasan' yang' sahih.' Semasa'
pelajaran' sains.' Murid' menguji' hipotesis' secara' penyiasatan' perbincangan' murid' perlu' mempunyai' fikiran' yang' terbuka' untuk'
untuk' menemui' konsep' atau' idea' sains' yang' tertentu.' Kaedah' menerima'pendapat'orang'lain.Guru'boleh'bertindak'sebagai'fasilitator'
saintifik' digunakan' semasa' eksperimen' melibatkan' kemahiran' dengan' mengemukakan' soalan?soalan' yang' memandu' murid' ke'arah'
berfikir,'kemahiran'proses'sains'dan'kemahiran'manipulatif.' ' tajuk' perbincangan.' Perbincangan' boleh' dijalankan' semasa' dan'
selepas' menjalankan' eksperimen,' projek,' aktiviti' mengumpul' dan'
13"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

mentafsirkan' data,' simulasi' penggunaan' sumber' luar' bilik' dar? lawatan,' ia' mesti' dirancang' secara' rapi' di' mana' murid' perlu'
jah,'penyelesaian'masalah'dan'lain?lain.' menjalankan' aktiviti' atau' melaksanakan' tugasan' semasa' lawatan.'
! Perbincangan'selepas'lawatan'perlu'diadakan'bagi'membuat'rumusan'
! aktiviti'yang'dijalankan.'
Simulasi! '
' '
Simulasi' adalah' aktiviti' yang' dijalankan' menyerupai' yang' se? Kajian!Masa!Depan!
benar.' Simulasi' boleh' dilaksanakan' melalui' main' peranan,' !
permainan' atau' penggunaan' model.' Dalam' main' peranan,' Murid' menggunakan' pemikiran' kritis' dan' kreatif' untuk' meninjau'
murid' melakonkan' sesuatu' peranan' secara' spontan' perubahan'keadaan'daripada'masa'lalu'ke'masa'depan.'Pedagogi'ini'
berdasarkan'beberapa'syarat'yang'telah'ditentukan.'Permainan' berpusatkan' murid' dan' menggabungjalinkan' pelbagai' bidang.' Nilai'
pula' mempunyai' syarat' yang' perlu' dipatuhi.' Murid' bermain' murni' seperti' bertanggungjawab' dan' bekerjasama' dipupuk' melalui'
untuk' mempelajari' sesuatu' prinsip' ataupun' untuk' memahami' kaedah'ini.'
proses' membuat' keputusan.' Model' digunakan' untuk' mewakili' '
objek'atau'keadaan'sebenar.'Murid'akan'dapat'membayangkan' Penyelesaian!Masalah!
situasi'sebenar'dan'seterusnya'memahami'konsep'dan'prinsip' !
yang'dipelajari.' Penyelesaian' masalah' adalah' satu' kaedah' yang' melibatkan' murid'
' secara' aktif' untuk' membuat' keputusan' atau' untuk' mencapai' sasaran'
! tertentu.' Semasa' penyelesaian' masalah,' aktiviti' seperti' simulasi,'
Projek! perbincangan'dan'eksperimen'boleh'dijalankan.' Secara'umum'penye?
' lesaian'masalah'melibatkan'langkah'berikut:'
Projek'adalah'aktiviti' yang' dijalankan'oleh' individu' atau' dalam' '
kumpulan'untuk'mencapai'sesuatu'tujuan'dan'mengambil'masa' ' Kenal'pasti'dan'faham'masalah'
yang' panjang' serta' menjangkau' waktu' pembelajaran' formal.' ' Jelaskan'masalah'
Murid'dikehendaki'mengenal'pasti'kaedah'untuk'menyelesaikan'
' Cari'alternatif'penyelesaian'masalah'
masalah' yang' dikemukakan' dan' seterusnya' merancang'
' Jalankan'operasi'penyelesaian'
keseluruhan' projek.' Hasil' projek' dalam' bentuk' laporan,' artifak'
atau'lain?lain'perlu'dibentangkan.' ' Nilaikan'penyelesaian'
'
!
'
!
Penggunaan'Teknologi'
Lawatan!dan!Penggunaan!Sumber!Luar!bilik!Darjah!
' '
Pembelajaran' sains' melalui' lawatan' ke' zoo,' muzium,' pusat' Teknologi' merupakan' satu' wadah' yang' berkesan' untuk'
sains,' institut' penyelidikan,' paya' bakau' dan' kilang' boleh' memperkukuhkan' pembelajaran' sains.' Penggunaan' teknologi' seperti'
menjadikan' pembelajaran' lebih'berkesan,' menyeronokkan' dan' televisyen,'radio,'komputer,'internet'perisian'komputer,'perisian'kursus'
dan' antara' muka' berkomputer' menjadikan' pengajaran' dan'
bermakna.' Untuk' mengoptimumkan' pembelajaran' melalui'
pembelajaran'sains'lebih'menarik'dan'berkesan.'Animasi'dan'simulasi'
14"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

berkomputer'merupakan' ' ' ' ' satu'wadah'yang'berkesan'untuk' kompleks' dan' persekitaran' kerjaya' dalam' dunia' yang' semakin' men?
mempelajari' sesuatu' ' ' ' ' konsep' yang' sukar' dan' abstrak' dan' cabar.'Antaranya'ialah:'
boleh' dipersembahkan' dalam' bentuk' perisian' kursus' atau' ' Kemahiran'Komunikasi'
laman'web.' ' ' Teknologi'Maklumat'dan'Komunikasi'
'
' Bekerjasama'
'
' Keusahawanan'
'
KEMAHIRAN'DAN'NILAI'UNTUK'ABAD'KE'21' ' Kepimpinan'
' ' Belajar'Sepanjang'Hayat'
' Keluwesan'
Seseorang' murid' perlu' dilengkapkan' dengan' kemahiran,'
' Kemampuan'Menyesuaikan'Diri'
berpengetahuan' dan' nilai' yang' perlu' dikuasai' untuk' berjaya'
' Berinisiatif'dan'Terarah'Kendiri'
dalam'kehidupan'dan'kerjaya'dalam'abad'ke'21.' '
'
Kementerian' Pelajaran' Malaysia(KPM)' telah' mengenal' pasti' Nilai:'Merupakan'garis'panduan'untuk'murid'menjadi'seorang'individu'
kemahiran' dan' nilai' yang' perlu' ada' pada' setiap' murid' untuk' berpewatakan' mulia' yang' mampu' membuat' keputusan' dan' tindakan'
menghadapi'abad'ke'21.'Kemahiran'dan'nilai'tersebut'terbahagi' sebagai' melaksanakan' tanggungjawab' kepada' keluarga,' masyarakat'
kepada'3'aspek:' dan'negara,'merangkumi:'
'
Kemahiran' berfikir:' Menyediakan' murid' untuk' menghadapi' ke? ' Kerohanian'
' Berperikemanusiaan'
hidupan' yang' semakin' mencabar' serta' persekitaran' kerja' masa'
' Patriotik'
kini.'Kemahiran'ini'antaranya'adalah:' ' Berintegriti'
' Bertanggungjawab'
' Kreatif'
' Bersatu'Padu'
' Kritis'
'
' Menaakul' '
' Inovatif' PROFIL'MURID'
' Penyelesaian'Masalah'
' Membuat'Keputusan' Faktor' kritikal' yang' menyumbang' pertumbuhan' sosial,budaya' dan'
' ekonomi' sesebuah' negara' adalah' pembangunan' modal' insan' yang'
Kemahiran' Hidup' dan' Kerjaya:' Memerlukan' lebih'dari' kema? berinovatif' dan' berkemahiran' tinggi.Dengan' itu,' setiap' murid' yang' di?
hiran' berfikir' dan' pengetahuan.Murid' membangunkan' kemahi? hasilkan'perlulah'seimbang'dari'segi'jasmani,'emosi,'rohani'dan'intelek'
ran' hidup' dan' kerjaya' bagi' menghadapi' kehidupan' yang' ' ' ' ' seperti'yang'terkandung'dalam'Falsafah' ' ' Pendidikan'Kebangsaan.'

15"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

KPM'telah'menggariskan'10' Profil'Murid'yang'perlu'ada'untuk' menghargai' sumbangan' yang' diberikan' oleh'


murid' berupaya' bersaing' pada' peringkat' global.' Profil' Murid' setiap' ahli' pasukan.' Mereka' memperoleh' kema?
adalah'ciri'yang'ada'pada'setiap'murid:' ' hiran'interpersonal'melalui'aktiviti'kolaboratif,'dan'
ini' menjadikan' mereka' pemimpin' dan' ahli' pasu?
Seimbang' Mereka' seimbang' dari' segi' fizikal,' emosi,' rohani' kan'yang'lebih'baik.'
dan' intelek' untuk' mencapai' kesejahteraan' peri? '
badi,' serta' menunjukkan' empati,' belas' kasihan' Bersifat' ingin' Mereka' membangunkan' rasa' ingin' tahu' semula?
dan'menghormati'orang'lain.'Dapat'menyumbang' tahu' jadi' untuk' meneroka' strategi' dan' idea' baru.'
ke' arah' keharmonian' keluarga,' masyarakat' dan' Mereka' mempelajari' kemahiran' yang' diperlukan'
negara.' untuk'menjalankan'inkuiri'dan'penyelidikan,'serta'
'
menunjukkan'sifat'berdikari'dalam'pembelajaran.'
Berdaya'tahan' Mereka' mampu' menghadapi' dan' mengatasi' ke?
Mereka' menikmati' pengalaman' pembelajaran'
sukaran,' mengatasi' cabaran' dengan' kebijak?
sanaan,'keyakinan,'toleransi'dan'empati.' sepanjang'hayat'secara'berterusan.'
' '
Pemikir' Mereka'berfikir'secara'kritikal,'kreatif'dan'inovatifN' Berprinsip' Mereka' berintegriti' dan' jujur,' kesamarataan,' adil'
mampu'untuk'menangani'masalah'kompleks'dan' dan'menghormati'maruah'individu,'kumpulan'dan'
membuat' keputusan' yang' beretika.' Mereka' ber? komuniti.' Mereka' bertanggungjawab' atas' tinda?
fikir' tentang' pembelajaran'dan' diri' mereka' seba? kan,'akibat'tindakan'serta'keputusan'mereka.'
gai' pelajar.' Mereka' menjana' soalan' dan' bersifat' '
terbuka' kepada' perspektif,' nilai' dan' tradisi' indi? Bermaklumat' Mereka' mendapatkan' pengetahuan' dan' mem?
vidu' dan' masyarakat' lain.' Mereka' berkeyakinan' bentuk' pemahaman' yang' luas' dan' seimbang'
dan' kreatif' dalam' menangani' bidang' pembela? merentasi'pelbagai'disiplin'pengetahuan.'Mereka'
jaran'yang'baru.' meneroka' pengetahuan' dengan' cekap' dan'
' berkesan'dalam'konteks'isu'tempatan'dan'global.'
Mahir' berkoL Mereka'menyuarakan'dan'meluahkan'fikiran,'idea' Mereka' memahami' isu?isu' etika/undang?undang'
munikasi' dan' maklumat' dengan' yakin' dan' kreatif' secara' berkaitan'maklumat'yang'diperolehi.'
lisan' dan' bertulis,' menggunakan' pelbagai' media'
Penyayang/' Mereka' menunjukkan' empati,' belas' kasihan' dan'
dan'teknologi.'
Prihatin' rasa' hormat' terhadap' keperluan' dan' perasaan'
'
orang' lain.' Mereka' komited' untuk' berkhidmat'
Kerja' Mereka'boleh'bekerjasama'secara'berkesan'dan'
kepada' masyarakat' dan' memastikan' kelestarian'
sepasukan' harmoni' dengan' orang' lain.' Mereka' menggalas'
tanggungjawab' bersama' serta' menghormati' dan' alam'sekitar.'

16"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

" kemahiran' saintifik' serta' kemahiran' berfikir' yang' menuntut' murid'


melakukan' sains'bagi' membolehkan'mereka'menguasai' konsep' sains'
Patriotik' Mereka' mempamerkan' kasih' sayang,' sokongan' yang' di' hasratkan.' Secara' am,' Standard' Pembelajaran' disusun'
dan'rasa'hormat'terhadap'negara.' mengikut' hierarki' dari'mudah'ke'kompleks,'sungguhpun'begitu'urutan'
Standard' Pembelajaran' boleh' diubahsuai' mengikut' kesesuaian' dan'
' keperluan' pembelajaran.' Standard' Kandungan' bagi' domain' afektif'
ORGANISASI'STANDARD'KURIKULUM'SAINS' ditulis' di' akhir' Standard' Kandungan' domain' kognitif'yang' berkaitan,'
tetapi'tidak'semua'Standard'Kandungan'domain'kognitif'diikuti'dengan'
' domai'n'afektif.'
Standard' Kurikulum' Sains'Tahun' 1'hingga' ke'Tahun'6'' disusun' '
mengikut' enam' bidang' pembelajaran' iaitu'Pengenalan'kepada'
Standard' Prestasi' ialah'pernyataan' tentang'tahap' perkembangan' pem?
Sains,'Sains' Hayat,'Sains'Fizikal,'Sains'Bahan,' Bumi' dan' Sains'
Angkasa' serta'Teknologi'dan'Kehidupan' Lestari.Sungguhpun' belajaran' murid' yang' diukur' berdasarkan' Standard' Kandungan' dan'
begitu,'setiap'tahun'pembelajaran' tidak'semesti'nya'merangkumi' Standard' Pembelajaran' serta' menunjukkan' di' mana' kedudukan' murid'
keenam?enam'bidang'pembelajaran'tersebut.' dalam' perkembangan' atau' kemajuan' pembelajarannya.Pertumbuhan'
murid' dijelaskan' dengan' satu' atau' lebih' qualifier' menggunakan' per?
'
kataan' atau' rangkai' kata' yang' betul' menggambarkan' standard' dalam'
Bidang' Pembelajaran' Pengenalan' kepada' Sains,' Sains'Hayat,' bentuk' hasil' pembelajaran.Standard' Prestasi' dibina' sebagai' panduan'
Sains' Fizikal,' Sains' Bahan,' Bumi' dan' Sains' Angkasa' serta' untuk' guru' menambahbaik' Pentaksiran' Sekolah' sejajar' dengan' pelak?
Teknologi' dan'Kehidupan' Lestari' diperi'ncikan'melalui'Standard' sanaan'Pentaksiran'Rujukan'Standard.' '
Kandungan'dan'Standard' Pembelajaran.'Standard'Kandungan' '
mempunyai' satu' atau' lebih' Standard' Pembelajaran' yang'
dikonsepsikan' berdasarkan' bidang' pembelajaran' tertentu.' Proses' pengajaran' dan' pembelajaran' (PdP)' sepatutnya' dirancang'
Standard' Kandungan' ditulis' mengikut' hierarki' dalam' domain' secara' holistik' dan' bersepadu'bagi' membolehkan' beberapa'Standard'
kognitif' dan' afektif.' Pernyataan' Standard' Kandungan' ini' Pembelajaran' dicapai'bergantung' kepada'kesesuaian' dan' keperluan'
merupakan' pernyataan' umum' yang' mengandungi' unsur' pembelajaran.' Guru' seharusnya' meneliti' semua' Standard'
pengetahuan,' kemahiran' saintifik,' kemahiran' berfikir,' sikap' Pembelajaran' d a n ' S t a n d a r d ' P r e s t a s i ' dalam' Standard'
saintifik' dan' nilai' murni' yang' sesuai' dengan' Standard'
Kandungan' yang' berkenaan' sebelum' merancang' aktiviti' pengajaran'
Pembelajaran'yang'dihasratkan.'
dan' pembelajaran.' Standard' Kandungan' bagi' domain' afektif' diterap'
' secara' tidak' langsung' semasa' Standard' Kandungan' bagi' domain'
kognitif' dijalankan.' Aktiviti' boleh' dipelbagaikan' untuk' mencapai' satu'
Standard' Pembelajaran' merupakan' objektif'pembelajaran'yang' Standard'Kandungan' bagi' memenuhi' keperluan' pembelajaran,' sesuai'
ditulis' dalam' bentuk' objektif' perlakuan' yang' boleh' diukur.' dengan'kebolehan'serta'gaya'pembelajaran'murid.'
Standard' Pembelajaran' merangkumi' skop' pembelajaran' dan'
17"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Guru' digalakkan' merancang' aktiviti' yang' dapat' melibatkan' PS' amat' penting' untuk' menentukan' keberkesanan' guru' dan' pihak'
murid' secara' aktif' bagi' menjana' pemikiran' secara' analitis,' sekolah' dalam' usaha' menghasilkan' insan' yang' harmoni' dan'
kritis,' inovatif' dan' kreatif' di' samping' menggunakan' teknologi' seimbang.PS' merupakan' aktiviti' yang' berterusan' yang' menagih'
sebagai' wahana'dalam'mencapai'Standard' Kandungan'tersebut'
komitmen'yang'tinggi'serta'hala'tuju'yang'jelas'daripada'guru'dan'pihak'
dengan' lebih' berkesan.' Pelaksanaan' pengajaran' dan'
pembelajaran' yang' memerlukan' aktiviti,' penyiasatan' dan' sekolah' untuk' memperkembangkan' potensi' setiap' murid' ke' tahap'
eksperimen' yang' difikirkan' sesuai' bagi' mencapai' sesuatu' PS'mempunyai'ciri?ciri'berikut:'
maksimum.'
standard' pembelajaran' hendaklah' dijalankan' bagi'
mengukuhkan'kefahaman'murid.' ' Holistik'iaitu'mampu'memberi'maklumat'keseluruhan'tentang'penca?
' paian'pengetahuan'dan'kemahiran'serta'pengamalan'nilai'murni.'
Modul' Teras' Tema' Dunia' Sains' dan' Teknologi' diperkenalkan' ' Berterusan'iaitu'aktiviti'pentaksiran'berjalan'seiring'dengan'PdP.'
kepada' murid' Tahap' Satu' bagi' menggantikan' mata' pelajaran' ' Fleksibel' iaitu' kaedah' pentaksiran' yang' pelbagai' mengikut' kese?
Sains.'Tema'i'ni'menggabungkan'elemen'Sai'ns,'Reka'Bentuk'&' suaian'dan'kesediaan'murid.'
Teknologi' dan' Teknologi' Maklumat' &' Komunikasi.'Masa' yang' ' Merujuk' standard'prestasi' yang' dibina' berdasarkan' standard' kuriku?
diperuntukkan' untuk' mata' pelajaran' adalah'60'minit'semi'nggu.' lum.'
' '
Bagi' Tahap' Dua,' mata' pelajaran' Sains' wujud' sebagai' satu' PS'boleh'dilaksanakan'secara:'
mata' pelajaran' yang' berdiri' sendiri' dan' masa' yang'
diperuntukkan'adalah'120'minit'semi'nggu.' ' Pentaksiran'formatif'yang'dijalankan'seiring'dengan' ' proses'PdP.'
' 'Pentaksiran' sumatif' yang' dijalankan' pada' akhir' unit' pembelajaran,'
' semester'atau'tahun.'
PENTAKSIRAN'SEKOLAH' '
' '
Pentaksiran' Sekolah' (PS)' adalah' salah' satu' komponen' utama' Standard'Prestasi'
'
dalam' proses' PdP' kerana' ia' berperanan' mengukuhkan' Standard' Prestasi' ialah'pernyataan' tentang'tahap'perkembangan' pem?
pembelajaran' murid,' meningkatkan' pengajaran' guru' serta' belajaran'murid'yang'diukur'berdasarkan'standard'dan'menunjukkan'di'
mampu' memberi' maklumat' yang' sah' tentang' apa' yang' telah' mana' kedudukan' murid'dalam'perkembangan' ' atau'kemajuan'pembe?
dilaksanakan'atau'dicapai'dalam'satu?satu'proses'PdP.' lajarannya.Perkembangan'dalam'standard'itu'terbahagi'kepada'dua'iaitu'
' perkembangan' secara' mendatar' (konstruk)' dan' perkembangan' me?
PS' dilaksanakan' oleh' guru' dan' pihak' sekolah' sepenuhnya' ber? negak'(tahap'penguasaan)'.Pertumbuhan'murid'dijelaskan'dengan'satu'
mula' daripada' aspek' perancangan,' pembinaan' item' dan' instru? atau'lebih'qualifier'menggunakan'perkataan'atau'rangkai'kata'yang'betul'
men' pentaksiran,' pentadbiran,' pemeriksaan' atau' penskoran,' menggambarkan'standard'dalam'bentuk'hasil'pembelajaran.' '
perekodan'dan'pelaporannya.' '
'
Tahap'Penguasaan'
18"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Tahap' Penguasaan' ialah' satu' label' yang' digunakan' untuk' Ujian:Ujian' boleh' dijalankan' dalam' bentuk' kertas' pensel' atau' lisan.'
menunjukkan' tanda' aras' tertentu' yang' disusun' secara' hierarki' Ujian'kertas'pensel'boleh'disediakan'dalam'bentuk'soalan'objektif'atau'
digunakan'bagi'tujuan'pelaporan'individu.' subjektif.'Contoh'ujian'lisan'adalah'kuiz.'
'
PELAKSANAAN'PdP'DAN'PENTAKSIRAN'SEKOLAH' Persembahan' secara' lisan:' Persembahan' secara' lisan' adalah'
' penting' untuk' menilai' kemahiran' bertutur,' keyakinan' diri' dan'
Setiap' guru' perlu' melaksanakan' proses' pdp' dalam' bilik' darjah' pengetahuan'murid'tentang'konten'yang'dipelajari.'
'
dengan' merujuk' kepada' Standard' Kandungan' dan' Standard' Senarai' semak:' Senarai' semak' merupakan' laporan' individu' tentang'
Pembelajaran.' Kebijaksanaan' guru' perlu' ada' bagi' menentukan' penguasaan' elemen?elemen' yang' diuji' dalam' proses' pengajaran' dan'
proses' pdp' dilaksanakan' secara' berkesan' dan' berse? pembelajaran.' Elemen' yang' diuji' dalam' sains' adalah' pengetahuan,'
suaian.Dalam' keadaan' yang' sama,guru' perlu' mentaksir' keu? kemahiran'serta'sikap'saintifik'dan'nilai'murni.'
payaan'murid'dan'menentukan'tahap'keupayaannya'berdasarkan' '
senarai'standard'prestasi'yang'telah'disusun'mengikut'tajuk?tajuk' '
Portfolio:' Portfolio' adalah' kompilasi' hasil' kerja' murid' secara' individu'
pembelajaran.Guru' seharusnya' memberi' peluang' kepada' setiap'
atau'kumpulan.'Contoh'portfolio'adalah'buku'skrap'dan'folio.'
muridnya'untuk'berupaya'mencapai'tahap'keupayaan'yang'lebih' '
baik'dengan'melaksanakan'proses'bimbingan'dan'pengukuhan.' Esei:'' Esei' mempamerkan' tentang' kemahiran' murid' untuk'
' menyampaikan'maklumat'secara'saintifik.' '
Standard' Pembelajaran' mengandungi' perkara?perkara' yang'
patut' dipelajari' dan'perlu' disampaikan'dalam'proses' PdP.' Stan?
dard' Prestasi' pula' mengandungi' panduan' untuk' mentaksir' pen? TAFSIRAN'TAHAP'PENGUASAAN'UNTUK'SAINS'
'
capaian' murid' mengikut' tahap?tahap' pencapaian' seperti' yang' Terdapat'3'kelompok'yang'perlu'dinilai'bagi'menentukan'tahap'pen?
dihasratkan.' Dokumen' Standard' Kurikulum' dan' Pentaksiran' guasaan'murid'sebagaimana'berikut:'
mengintegrasikan'kurikulum'dan'pentaksiran'sekolah'dalam'satu' '
dokumen.' 1.' Pengetahuan'
' 2.' Kemahiran'Saintifik'
Beberapa' kaedah' pentaksiran' dalam' bilik' darjah' yang' boleh' 3.' Sikap'dan'Nilai' '
dijalankan'adalah:' '
' '
Pemerhatian:' Kaedah' ini' sesuai' untuk' menilai' individu' dari' Tafsiran'Tahap'Penguasaan'Secara'Umum' '
aspek' kemahiran' saintifik' serta' sikap' saintifik' dan' nilai' murni.'
'
'
Kaedah' pemerhatian' adalah' untuk' menilai' proses' yang' TAHAP' '
TAFSIRAN'UMUM'
dilakukan'murid,'bukan'hasil'akhir'yang'diperoleh.' PENGUASAAN'
'

19"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

Murid'tahu'perkara'asas,'atau'boleh'melakukan' '
kemahiran'asas'atau'memberi'respons'terhadap' '
1' '
perkara'yang'asas.'
'
Murid' menunjukkan' kefahaman' untuk' menukar' '
bentuk' komunikasi' atau' menterjemah' serta' '
2' '
menjelaskan'apa'yang'telah'dipelajari.'
'
Murid' menggunakan' pengetahuan' untuk' melak? '
3' sanakan'sesuatu'kemahiran'pada'suatu'situasi.' '
'
Murid'melaksanakan'sesuatu'kemahiran'dengan' '
beradab,' iaitu' mengikut' prosedur' atau' secara' '
4' '
sistematik.'
'
Murid' melaksanakan' sesuatu' kemahiran' pada' '
'
situasi' baru,' dengan' mengikut' prosedur' atau'
5' '
secara'sistematik,'serta'tekal'dan'bersikap'positif.' '
'
Murid'mampu'menzahirkan'idea'yang'kreatif'dan' '
inovatif,' mempunyai' keupayaan' membuat' kepu? '
tusan' untuk' mengadaptasi' permintaan' serta' '
cabaran' dalam' kehidupan' seharian' serta' boleh' '
6' berbicara' untuk' mendapatkan' dan' menyampai? '
kan' maklumat' menggunakan' ayat' yang' sesuai' '
secara' bertatasusila' dan' menjadi' contoh' secara' '
tekal.' '
'
'
'
'
'
'
'
'
1.' PENGETAHUAN'DAN'KEMAHIRAN'SAINTIFIK'
' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Tafsiran'Tahap'Penguasaan'bagi'Sains'Rendah'
'
'
20"
'' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' DRAF!DSKP!SAINS!TAHUN!5! ! 2014'

TAHAP TAHAP' '


PENGUASAAN
TAFSIRAN' PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
Mengetahui'pengetahuan'dan'kemahiran'asas' 1' Minat'
1'
sains'

Memahami'pengetahuan'dan'kemahiran'sains' 2' Minat'dan'bersifat'ingin'tahu'


2' serta'dapat'menjelaskan'kefahaman'tersebut'
dengan'apa?apa'cara.'
3' Minat,'bersifat'ingin'tahu,'jujur'dan'tepat'dalam'
merekod'data.' '
Mengaplikasikan'pengetahuan'dan'kemahiran'
3' sains'untuk'melaksanakan'tugasan'pada'suatu'
Minat,'bersifat'ingin'tahu,'jujur'dan'tepat'dalam' '
situasi' ' 4'
merekod'data,'berani'mencuba'dan' '
bersistematik.' '
Menganalisis'pengetahuan'dan'kemahiran'sains'
untuk'diaplikasikan'dalam'melaksanakan'tugasan'
4' Minat,'bersifat'ingin'tahu,'jujur'dan'tepat'dalam' '
pada'suatu'situasi'dengan'cara'yang'bersis?
5' merekod'data,'berani'mencuba,'bersistematik,'
tematik'
bekerjasama,'rajin'dan'tabah'dalam'
menjalankan'tugasan.' '
Menganalisis'dan'mensintesis'pengetahuan'dan'
kemahiran'sains'untuk'diaplikasikan'dalam'me?
5'
laksanakan'satu'tugasan'atau'situasi'baru'secara' Minat,'bersifat'ingin'tahu,'jujur'dan'tepat'dalam'
tekal,'bersistematik'dan'bersikap'positif' merekod'data,'berani'mencuba,'bersis?
6' tematik,bekerjasama,'rajin'dan'tabah'dalam'
Menganalisis'dan'mensintesis'pengetahuan'dan' menjalankan'tugas,'bertanggung'jawab'ke'atas'
kemahiran'sains'untuk'diaplikasikan'dalam' diri,'rakan,'alam'sekitar'dan'berhemah'tinggi.'
6' rekacipta,'menilai'atau'menkonsepsikan'sesuatu'
yang'baru'dengan'kreatif'dan'inovatif'dalam'me?
laksanakan'sesuatu'tugasan.' '
'
'
'
2.' ' ' NILAI' '
' '
' ' ' ' ' ' Tafsiran'Tahap'Penguasaan'Nilai'bagi'Sains'Rendah'
' '
21"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

PENGENALAN'KEPADA'SAINS' ' ' ' '


1.0'' ' KEMAHIRAN'SAINTIFIK'
22"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN
1.1' Kemahiran' ' Murid'boleh:' 1' Menyatakan'semua'deria'yang'terlibat'untuk'membuat'pe?
Proses' ' ' merhatian'tentang'fenomena'yang'berlaku.'
Sains' 1.1.1' Memerhati' '
2' Memerihalkan'penggunaan'semua'deria'yang'terlibat'untuk'
membuat'pemerhatian'tentang'fenomena'atau'perubahan'
yang'berlaku.'

3' Menggunakan'semua'deria'yang'terlibat'untuk'membuat'
pemerhatian'tentang'fenomena'atau'perubahan'yang'ber?
laku.'
4' ' Menggunakan'semua'deria'yang'terlibat'untuk'membuat'
pemerhatian'secara'kualitatif'bagi'menerangkan'
fenomena'atau'perubahan'yang'berlaku'
' Menggunakan'alat'yang'sesuai'jika'perlu'untuk'mem?
bantu'pemerhatian'
'
5' ' Menggunakan'semua'deria'yang'terlibat'untuk'membuat'
pemerhatian'secara'kualitatif'dan'kuantitatif'bagi'
menerangkan'fenomena'atau'perubahan'yang'berlaku'
' Menggunakan'alat'yang'sesuai'jika'perlu'untuk'mem?
bantu'pemerhatian'
'
6' ' Menggunakan'semua'deria'yang'terlibat'untuk'membuat'
pemerhatian'secara'kualitatif'dan'kuantitatif'bagi'
menerangkan'fenomena'atau'perubahan'yang'berlaku'
secara'sistematik'
' Menggunakan'alat'yang'sesuai'jika'perlu'untuk'mem?
bantu'pemerhatian'
"
STANDARD' STANDARD'PEMBELAJARAN' STANDARD'PRESTASI'

23"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

KANDUNGAN' TAHAP
TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' ' ' '
1.1.2' Mengelas' 1' Menyatakan'ciri'objek'dengan'melihat'persamaan'dan'per?
' bezaan'
'
2' Memerihalkan'ciri'objek'dengan'menyatakan'persamaan'
dan'perbezaan'
'
'
3' Mengasing'dan'mengumpul'objek'berdasarkan'ciri'sepunya'
dan'berbeza'
'
'
4' Mengasing'dan'mengumpul'objek'berdasarkan'ciri'sepunya'
dan'berbeza'dan'menyatakan'ciri'sepunya'yang'digunakan'
'
'
5' Mengasing'dan'mengumpul'objek'berdasarkan'ciri'sepunya'
dan'berbeza'dan'menyatakan'ciri'sepunya'yang'digunakan'
serta'boleh'menggunakan'ciri'lain'untuk'mengasing'dan'
mengumpul'
'
'
6' Mengasing'dan'mengumpul'objek'berdasarkan'ciri'sepunya'
dan'berbeza'sehingga'peringkat'terakhir'dan'menyatakan'
ciri'yang'digunakan' '
'

24"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' ' '
1.1.3' Mengukur'dan'menggunakan'nombor' ' Menyatakan'lebih'dari'satu'peralatan'yang'sesuai'bagi'
1' mengukur'suatu'kuantiti'
' '
' '
2' Memerihalkan'peralatan'dan'cara'mengukur'yang'se?
suai'bagi'suatu'kuantiti'
'
'
3' Mengukur'dengan'menggunakan'alat'dan'unit'piawai'
yang'betul' '
'
'
4' Mengukur'dengan'menggunakan'alat'dan'unit'piawai'
dengan'teknik'yang'betul'
'
'
5' Mengukur'dengan'menggunakan'alat'dan'unit'piawai'
dengan'teknik'yang'betul'serta'merekod'dalam'jadual'
secara'sistematik'dan'lengkap'
'
'
6' Menunjuk'cara'untuk'mengukur'dengan'menggunakan'
alat'dan'unit'piawai'dengan'teknik'yang'betul'serta'
merekod'dalam'jadual'secara'sistematik'dan'lengkap'
'

STANDARD' STANDARD'PEMBELAJARAN' STANDARD'PRESTASI'


25"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

KANDUNGAN' TAHAP
TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' ' ' '
1.1.4' Membuat' ' inferens' 1' Menyatakan'satu'tafsiran'yang'munasabah'bagi'satu'
' peristiwa'atau'pemerhatian'
' '
2' Memerihalkan'lebih'dari'satu'tafsiran'yang'munasabah'
bagi'satu'peristiwa'atau'pemerhatian'
'
'
3' Membuat'kesimpulan'awal'yang'munasabah'berdasar?
kan'beberapa'tafsiran'bagi'satu'peristiwa'atau'pemer?
hatian'
'
'
4' Membuat'kesimpulan'awal'yang'munasabah'bagi'satu'
peristiwa'atau'pemerhatian'dengan'menggunakan'mak?
lumat'yang'diperolehi'
'
'
5' Membuat'lebih'dari'satu'kesimpulan'awal'yang'muna?
sabah'bagi'satu'peristiwa'atau'pemerhatian'dengan'
menggunakan'maklumat'yang'diperolehi'
'
'
6' Membuat'lebih'dari'satu'kesimpulan'awal'yang'muna?
sabah'bagi'satu'peristiwa'atau'pemerhatian'dengan'
menggunakan'maklumat'yang'diperolehi'dan'boleh'
menerangkan'kesimpulan'awal'yang'dibuat'
'

26"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' ' '
1.1.5' Meramal' 1' Menyatakan'satu'kemungkinan'bagi'satu'peristiwa'
' atau'data'
' '
2' Memerihalkan'satu'kemungkinan'atau'peristiwa'
'
'
3' Membuat'jangkaan'tentang'satu'peristiwa'ber?
dasarkan'pemerhatian,'pengalaman'lalu'atau'data'
'
'
4' Mewajarkan'pemilihan'jangkaan'yang'munasabah'
dan'paling'sesuai'bagi'satu'peristiwa'atau'data'
'
'
5' Membuat' ' lebih'dari'satu'jangkaan'yang'muna?
sabah'tentang'suatu'peristiwa'berdasarkan'pe?
merhatian,' ' pengalaman'lalu'atau'data'
'
'
6' Membuat'lebih'dari'satu'jangkaan'yang'munasabah'
tentang'suatu'peristiwa'berdasarkan'pemerhatian,'
pengalaman'lalu'atau'data'
Membuat'jangkaan'melalui'intrapolasi'atau'ek?
strapolasi'data'
'

STANDARD' STANDARD'PEMBELAJARAN' STANDARD'PRESTASI'


27"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

KANDUNGAN' TAHAP
TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' 1' Menyusun'maklumat'yang'diperoleh'dalam'bentuk'
1.1.6' Berkomunikasi' ' yang'sesuai'
' '
2' Merekod'maklumat'atau'idea'dalam'bentuk'yang'se?
suai'
'
'
3' Merekodkan'maklumat'atau'idea'dalam'lebih'dari'satu'
bentuk'yang'sesuai'
'
'
4' Merekod'maklumat'atau'idea'dalam'bentuk'yang'se?
suai'dan'mempersembahkan' ' maklumat'atau'idea'
tersebut'secara'sistematik'
'
'
5' Merekod'maklumat'atau'idea'dalam'bentuk'yang'se?
suai'dan'mempersembahkan' ' maklumat'atau'idea'
tersebut'secara'sistematik'dan'bersikap'positif'terha?
dap'maklumat'yang'diterima'
'
'
6' Merekod'maklumat'atau'idea'dalam'bentuk'yang'se?
suai'dan'mempersembahkan'maklumat'atau'idea'
tersebut'secara'sistematik'dalam'pelbagai'bentuk'se?
cara'kreatif'dan'inovatif'serta'boleh'memberi'maklum'
balas.'

STANDARD' STANDARD'PEMBELAJARAN' STANDARD'PRESTASI'


28"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

KANDUNGAN' TAHAP
TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' '
'
1.1.7' Menggunakan'perhubungan'ruang' Menyatakan'satu'parameter'yang'berubah'mengikut'
1'
dan'masa' masa'berdasarkan'satu'situasi'
'
'
'
'
2' Memerihalkan'satu'parameter'yang'berubah'mengikut'
masa'berdasarkan'satu'situasi'
'
'
3' Menyusun'kejadian'suatu'fenomena'atau'peristiwa'
mengikut'kronologi'berdasarkan'masa'
'
'
4' Menaakul'perubahan'parameter'yang'berlaku'bagi'
satu'fenomena'atau'peristiwa'mengikut'kronologi'
berdasarkan'masa'
'
'
5' Menyusun'kejadian'suatu'fenomena'atau'peristiwa'
yang'berubah'mengikut'masa'mengikut'kronologi'
dalam'bentuk'penyusun'grafik'yang'sesuai'
'
'
6' Mempersembahkan'dan'menghuraikan'kronologi'pe?
rubahan'yang'berlaku'bagi'suatu'fenomena'atau'
peristiwa'yang'berubah'mengikut'masa.'
'

STANDARD' STANDARD'PEMBELAJARAN' STANDARD'PRESTASI'

29"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

KANDUNGAN' TAHAP
TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' ' '
1.1.8' Mentafsir'data' 1' Membuat'satu'penerangan'berdasarkan'data'
' '
'
2' Memerihalkan'lebih'dari'satu'penerangan'berdasarkan'
data'
'
'
3' Memilih'idea'yang'releven'tentang'objek,'peristiwa'
atau'pola'yang'terdapat'pada'data'untuk'membuat' '
satu'penerangan'
'
'
4' Membuat'satu'hubung'kait'antara'parameter'pada'data'
berdasarkan'hubungan'antara'parameter'atau'konsep'
sains'
'
'
5' Memberi'penerangan'secara'rasional'dengan'mem?
buat'intrapolasi'tentang'objek,'peristiwa'atau'pola'
daripada'data'yang'dikumpulkan'
'
'
6' Memberi'penerangan'secara'rasional'dengan'mem?
buat'intrapolasi'atau'ekstrapolasi'daripada'data'yang'
dikumpulkan.'
'

STANDARD' STANDARD'PEMBELAJARAN' STANDARD'PRESTASI'

30"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

KANDUNGAN' TAHAP
TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' '
'
1.1.9' Mendefinisi'secara'operasi' Menyatakan'apa'yang'dilakukan'dan'diperhatikan'bagi'
1'
satu'situasi'
'
'
'
'
2' Memerihalkan'apa'yang'dilakukan'dan'diperhatikan'bagi'
satu'situasi'
'
'
3' Membuat'satu'tafsiran'tentang'apa'yang'dilakukan'dan'
diperhatikan'bagi'satu'situasi'mengikut'aspek'yang'
ditentukan' '
'
'
4' Membuat'lebih'dari'satu'tafsiran'tentang'apa'yang'dila?
kukan'dan'diperhatikan'bagi'satu'situasi'mengikut'aspek'
yang'ditentukan' '
'
'
5' Memilih'satu'tafsiran'yang'paling'sesuai'tentang'suatu'
konsep'dengan'menyatakan'apa'yang'dilakukan'dan'
diperhatikan'bagi'satu'situasi'
'
'
6' Memerihalkan'satu'tafsiran'yang'paling'sesuai'tentang'
suatu'konsep'dengan'menyatakan'apa'yang'dilakukan'
dan'diperhatikan'bagi'satu'situasi.'
'

31"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' ' '
1.1.10' Mengawal'pemboleh'ubah' ' Mengenal'pasti'pemboleh'ubah'yang'mempengaruhi'
1' suatu'penyiasatan'
' '
'
2' Memerihalkan'pemboleh'ubah'yang'mempengaruhi'
suatu'penyiasatan'
'
'
3' Menentukan'pemboleh'ubah'yang'dimanipulasi'
dalam'suatu'penyiasatan.'
'
'
4' Menentukan'pemboleh'ubah'bergerak'balas'dan'di?
malarkan'setelah'pemboleh'ubah'dimanipulasi'di'
tentukan'dalam'suatu'penyiasatan'
'
'
5' Menerangkan'hubungan'pemboleh'ubah'dimanipulasi' '
dengan'pemboleh'ubah'bergerak'balas'dalam'suatu'
penyiasatan'
'
'
6' Menukarkan'pemboleh'ubah'yang'dimalarkan'kepada'
pemboleh'ubah'dimanipulasi'dan'menyatakan'pem?
boleh'ubah'bergerak'balas'yang'baru'

32"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN
' ' ' '
1.1.11' Membuat' ' hipotesis' 1' Menyatakan'pemboleh'ubah'yang'terlibat'dalam'suatu'
' penyiasatan'
' '
'
2' Memerihalkan'pemboleh'ubah'yang'terlibat'dalam'
suatu'penyiasatan'
'
'
3' Memerihalkan'hubungan'antara'pemboleh'ubah'dalam'
suatu'penyiasatan'
'
'
4' Membuat'suatu'pernyataan'umum'yang'boleh'diuji'
tentang'hubungan'antara'pemboleh'ubah'dalam'suatu'
penyiasatan'
'
'
5' Membuat'suatu'perhubungan'antara'pemboleh'ubah'
dimanipulasi'dan'pemboleh'ubah'bergerak'balas'bagi'
membuat'hipotesis' ' untuk'diuji'
'
'
6' Merangka'satu'penyiasatan'untuk'diuji'berdasarkan'
hipotesis'yang'dibina'
'

33"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN'
' ' ' ' '
1.1.12' Mengeksperimen' ' Menyatakan'persoalan'berdasarkan'masalah'yang'
1' dikenal'pasti'
' '
'
2' Membuat'pernyataan'hipotesis'berdasarkan'masalah'
yang'dikenal'pasti'
'
'
3' Menentukan'kaedah'dan'alat'radas'yang'sesuai'
seperti'yang'dirancang'
'
'
4' Menjalankan'eksperimen'untuk'menguji'suatu'hipote?
sis'
'
'
5' Menjalankan'eksperimen,'mengumpul'data,'mentafsir'
data'serta'membuat'rumusan'untuk'membuktikan'
hipotesis'dan'membuat'laporan'
'
'
6' Mencetuskan'persoalan'baru'dan'merancang'satu'
eksperimen'untuk'menguji'hipotesis'baru'daripada'
persoalan'yang'dicetuskan'
'
'

34"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'
TAFSIRAN'
PENGUASAAN'
1.2' Kemahiran' ' Murid'boleh:' 1' Menyenaraikan'peralatan,'bahan'sains'dan'spesimen'
Manipulatif' yang'diperlukan'bagi'suatu'aktiviti'

' 1.2.1' Menggunakan'dan'mengendalikan' 2' Memerihalkan'penggunaan'peralatan,'bahan'sains'dan'


peralatan'dan'bahan'sains'dengan' spesimen'yang'diperlukan'bagi'suatu'aktiviti'dengan'
'
betul' kaedah'yang'betul'
' '
' 1.2.2' Mengendalikan'spesimen'dengan' 3' Mengendalikan'penggunaan'peralatan,'bahan'sains'
betul'dan'cermat' dan'spesimen'yang'diperlukan'bagi'suatu'aktiviti'den?
'
gan'kaedah'yang'betul'
'
' 1.2.3' Melakar'spesimen,'peralatan'dan' 4' Mengguna,'mengendali,'melakar,'membersih'dan'
bahan'sains'dengan'betul' menyimpan'penggunaan'peralatan,'bahan'sains'dan'
' ' spesimen'yang'digunakan'dalam'suatu'aktiviti'dengan'
kaedah'yang'betul'
'
' 1.2.4' Membersihkan'peralatan'sains'den? 5' Mengguna,'mengendali,'melakar,'membersih'dan'
gan'cara'yang'betul' menyimpan'penggunaan'peralatan,'bahan'sains'dan'
' ' spesimen'yang'digunakan'dalam'suatu'aktiviti'dengan'
kaedah'yang'betul,'bersistematik'dan'berhemah'
'
' 1.2.5' Menyimpan'peralatan'dan'bahan' 6' Mengguna,'mengendali,'melakar,'membersih'dan'
sains'dengan'betul'dan'selamat' menyimpan'penggunaan'peralatan,'bahan'sains'dan'
spesimen'yang'digunakan'dalam'suatu'aktiviti'dengan'
'
kaedah'yang'betul,'bersistematik,'berhemah'dan'men?
jadi'contoh'kepada'rakan'lain.'
'

35"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

2.0'PERATURAN'BILIK'SAINS'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'
TAFSIRAN'
PENGUASAAN'
2.1' Peraturan' ' Murid'boleh:' ' '
Bilik'Sains' ' ' 1' Menyatakan'salah'satu'peraturan'bilik'sains.'
' 2.1.1' Mematuhi'peraturan'bilik'sains' ' '
'
2' Menyatakan'lebih'daripada'satu'peraturan'bilik'
' sains.'
' '
3' Mengaplikasi'salah'satu'peraturan'bilik'sains.'
' '
'
4' Mengaplikasi'lebih'daripada'satu'peraturan'bilik'
sains'
'
'
5' Memberi'sebab'peraturan'bilik'sains'perlu'dipatuhi.' '
' '
'
6' Menjadi'contoh'kepada'rakan'dalam' ' mematuhi'
peraturan'bilik'sains.'
'
'
'
'
'
'

36"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

" " " " " " SAINS'HAYAT'

3.' ' PROSES'HIDUP'HAIWAN'

STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP' '
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN'
3.1' Ciri'dan'tingkah' ' Murid'boleh:' ' '
1' Menyatakan' ciri' dan' tingkah' laku' khas'
laku'khas'hai? ' '
' haiwan' melindungi' diri' daripada' musuh' '
wan'untuk' 3.1.1' Menjelaskan' dengan' contoh' melalui' pemerhatian'
' dan'cuaca'melampau.'
melindungi'diri.' ' menerusi'pelbagai'media,'ciri'dan'tingkah'laku'khas'
' '
' haiwan' untuk' melindungi' diri' daripada' musuh' dan'
2' Memerihalkan' ciri' dan' tingkah' laku' khas'
' tingkah'laku'seperti:'
' haiwan' dapat' melindungi' diri' daripada'
' '
' musuh' ' dan'cuaca'melampau.' '
' ' duri'tajam'contoh' ' landak,'ikan'buntalN'
' '
'
' cangkerang'keras'contoh'kura?kura,'penyuN' 3' Menjelas' dengan' contoh' ciri' dan' tingkah'
'
' laku' khas' haiwan' untuk' melindungi' diri'
' ' sisik'keras'contoh'tenggiling,'buayaN' ' daripada'musuh' ' dan'cuaca'melampau.' '
'
' tanduk'contoh'kerbau,'rusaN' ' '
'
4' Membina' pengurusan' grafik' tentang' ciri,'
' ' bisa'contoh'kala'jengking,'lipanN' ' tingkah' laku' khas,' cara' melindungi' diri'
'
' menggulungkan'diri'contoh'ulat'gonggok,'teng? ' daripada'musuh'dan'cuaca'melampau.'
'
gilingN' ' '
'
5' Mewajarkan'ramalan'tentang'cara'haiwan'
' ' menyamar'contoh'sesumpah,'mentadakN' ' lain' melindungi' diri' berdasarkan'
'
' memutuskan' anggota' badan' contoh' cicak,' ku? ' pengetahuan' ciri' atau' tingkah' laku' khas'
'
ritaN' ' haiwan'tersebut.'
'
' '
' ' memasukkan' anggota' badannya' ke' dalam' 6' Mereka' bentuk' model' ' haiwan' '
' cangkerang'contoh'siput,'kura?kuraN' imaginasi' dengan' mengaplikasikan'
'
' hidup' dalam' kumpulan' contoh' ' gajah,' ikan' bi? pengetahuan'tentang'ciri'dan'tingkah'laku'
lis.' khas' haiwan' serta' membuat' penaakulan'
tentang'ciri'tersebut.'
"

22"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
' KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
' ' 3.1.2' Menjelaskan'dengan'contoh'melalui'pemerhatian' ' '
' menerusi'pelbagai'media,'ciri'dan'tingkah'laku'
khas'haiwan'untuk'melindungi'diri'daripada'cuaca'
melampau'seperti':'
'

' bulu'tebal'contoh'beruang' ' kutub,'serigala'ku?


tubN'
' lapisan'lemak'tebal'contoh'singa'laut,'paus,'
penguinN'
' bonggol'contoh'unta,'bisonN'
' berendam'dalam'lumpur'contoh' ' kerbau,'
badak'sumbuN'
' bermigrasi'contoh' ' burung'bangau,'pausN'
' berhibernasi'contoh' ' beruang','musangN'
'
' ' 3.1.3' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'TMK,' ' '
penulisan'atau'lisan.'
'
3.2' Mereka'cipta' ' Murid'boleh:' ' '
model'haiwan.' ' '
3.2.1' Mencipta' model' haiwan' imaginasi' yang' boleh'
' melindungi' diri' daripada' musuh' dan' cuaca'
' melampau.'
' '
' '

3.2.2' Menaakul' ciri' khas' yang' boleh' melindungi' diri'


daripada' musuh' dan' cuaca' melampau' yang' ter?
dapat'pada'model'ciptaan.'
"
"
23"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
KANDUNGAN'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
3.3' Kemandirian'spe? ' Murid'boleh:' ' '
sies'haiwan' ' ' ' '
3.3.1' Menyatakan' kemandirian' spesies' ialah' keu? 1' Menyatakan'cara'haiwan'membiak.'
' payaan' haiwan' untuk' mengekalkan' spesiesnya' ' '
' bagi'mengelakkan'kepupusan.' ' '
' ' 2' Memerihalkan' cara' haiwan' memas?
' ' ' ' '' tikan'spesiesnya'tidak'pupus.'
3.3.2' Mengenal' pasti' melalui' pemerhatian' menerusi' ' '
' pelbagai' media,'cara'haiwan'yang' bertelur'untuk' ' '
' memastikan'kemandirian'spesiesnya'seperti:' 3' Menerangkan' maksud' kemandirian'
' ' ' spesies.'
' ' menyembunyikan' telur' contoh' ' buaya,' ' '
' belalang,'cicakN' ' '
' ' bertelur' banyak' contoh' lalat,' nyamuk,' 4' Menaakul'tentang'cara'haiwan'untuk'
' penyuN' ' memastikan'kemandirian'spesies'
' ' telur'diselaputi'lendir'contoh'katak,'ikanN' ' '
' ' mengeram'telur'contoh' ' ayam,'penguinN' ' ' '
' ' menjaga'telur'contoh'ular,'burung.' ' 5' Menjana' idea' tentang' kepentingan'
' ' ' kemandirian' spesies' haiwan' terha?
' ' ' dap'hidupan'lain.'
'
Mengenal' pasti' melalui' pemerhatian' menerusi' ' '
3.3.3'
pelbagai'media,'cara'haiwan'menjaga'anak'untuk' ' '
'
memastikan'kemandirian'spesiesnya'seperti:' 6' Mewajarkan' ramalan' tentang' cara'
'
' haiwan' ' lain' memastikan'
'
' menyusukan'anak'contoh'kucing,'harimau,' kemandirian'spesiesnya'berdasarkan'
'
lembuN' pengetahuan' ciri' atau' tingkah' laku'
'
' haiwan'tersebut.'
'
'
'
'
"
24"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
KANDUNGAN'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
' ' ' ' ' '

' ' memberi'anak'makan'contoh'burung,'singaN'


' membawa'anak'dalam'kantung'contoh' '
' kanggaruN'
' ' bergerak'dalam'kumpulan'contoh' ' gajah,'
burung'layang?layangN'
'
' membawa'anak'dalam'mulut'contoh' ' buaya,'
' ikan'kelisaN'
' menyerang'apabila'anaknya'diganggu'contoh' '
' ayam,'kucing.'

' '
'
3.3.4' Mengitlak'kepentingan'kemandirian'spesies'hai?
wan.'
' '
'
3.3.5' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'TMK,'
penulisan'atau'lisan.'
' ' '
'
'
'
"

"
25"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP' '
KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
3.4' ' Hubungan' ' Murid'boleh:' ' '
makanan'antara' ' ' 1' Memberi'contoh'rantai'makanan.'
hidupan' 3.4.1' Menyatakan' maksud' rantai' makanan' ialah' ' '
' hubungan'makanan'antara'hidupan.' ' '
' ' 2' Menyatakan' maksud' rantai' makanan'
3.4.2' Membina' rantai' makanan' di' pelbagai' habitat' ' dan'siratan'makanan.'
' seperti' kolam,' hutan,' padang' rumput,' sawah' ' '
' padi'dan'ladang.' ' '
' ' 3' Membina' rantai' makanan' dan' siratan'
' ' ' makanan' dengan' mengenal' pasti'
3.4.3' Menyatakan'Matahari'merupakan'sumber'utama' ' pengeluar'dan'pengguna.'
' tenaga'dalam'rantai'makanan.' ' '
' ' ' '
' ' 4' Mengitlak' bahawa' Matahari'
3.4.4' Mengenal'pasti' pengeluar'dan'pengguna' dalam' ' merupakan' sumber' utama' tenaga'
' rantai'makanan.' ' dalam'suatu'rantai'makanan.'
' ' ' '
' ' ' '
3.4.5' Menyatakan' maksud' siratan' makanan' ialah' ga? 5' Mewajarkan' ' kesan' ' terhadap' '
' bungan' beberapa' rantai' makanan' dalam' suatu' ' hidupan' lain' jika' ' berlaku' satu'
' habitat.' ' perubahan'populasi.'
' ' ' '
' ' ' '
3.4.6' Membina'siratan'makanan'di'pelbagai'habitat' 6' Merumus' tentang' hubungan' makanan'
' seperti'kolam,'hutan,'padang'rumput,'sawah'padi' antara' hidupan' dengan' proses'
' dan'ladang.' fotosintesis' dari' segi' perpindahan'
' tenaga.'
'
'
"
"
26"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'KANDL
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'PENL
UNGAN'
GUASAAN' TAFSIRAN'
'
' ' 3.4.7' Meramalkan' kesan' terhadap' hidupan' lain' jika' ' '
' berlaku' perubahan' populasi' dalam' siratan'
' makanan'di'suatu'habitat.'
' '
' '
3.4.8' Mengitlak' kepentingan' siratan' makanan' terha?
' dap'kemandirian'spesies.'
' '
' '
3.4.9' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'TMK,'
' penulisan'atau'lisan.'
'
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

27"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

'
4.' ' PROSES'HIDUP'TUMBUHAN'

STANDARD'KANDL STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
UNGAN'
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
4.1' Ciri'khas'tumbuhan' ' Murid'boleh:' 1' Menyatakan'ciri'khas'tumbuhan'untuk' '
' untuk'melindungi' ' '
' melindungi' diri,' dan' menyesuaikan' diri'
Menjelaskan' dengan' contoh' melalui' pemer?
' diri.' 4.1.1' ' dari'iklim'dan'perubahan'musim.'
hatian' tumbuhan' sebenar' atau' menerusi' pel?
' ' '
bagai' media,' ciri' khas' tumbuhan' untuk'
' ' 2' Memerihalkan' cara' ciri' khas' tumbuhan'
' melindungi'diri'daripada'musuh'seperti:' ' melindungi' diri,' dan' menyesuaikan' diri'
' ' duri'contoh'semalu,'kaktusN' '
' dari'iklim'dan'perubahan'musim'
' ' getah'contoh'nangka,'keladiN' ' ' '
' ' 3' Menjelaskan' dengan' contoh' ciri' khas'
' ' bulu'halus'contoh'buluh,'tebu,'lalangN' ' tumbuhan' untuk' melindungi' diri,' dan'
' ' ' racun'contoh'cendawan,'pong?pongN' ' menyesuaikan' diri' dari' iklim' dan' pe?
' ' rubahan'musim' '
' ' ' bau'contoh'rafflesia,'daun'tembakau.' ' '
' ' '
Membina' pengurusan' grafik' tentang' ciri'
' ' ' 4'
khas' tumbuhan' ' untuk' melindungi' diri,' '
4.1.2' Menjelaskan' dengan' contoh' melalui' pemer? '
dan' menyesuaikan' diri' dari' iklim' ' dan'
' ' hatian' tumbuhan' sebenar' atau' menerusi' pel? '
perubahan'musim.' '
' bagai' media,' ciri' khas' tumbuhan' untuk' men? '
'
' ' yesuaikan' diri' dengan' iklim' dan' perubahan' '
' musim'seperti:' 5' Mewajarkan' ' ramalan' tentang' ' cara'
' ' akar'panjang'contoh'kaktusN' ' tumbuhan' lain' melindungi' diri' dan' men?
' ' yesuaikan'diri'berdasarkan'pengetahuan'
' batang'menyimpan'air'contoh'kaktus,' ciri'khas'tumbuhan'tersebut.'
' '
pokok'pisangN' '
' '
' ' menggulung'daun'contoh'kunyit,'pokok' 6' Menjana' idea' tentang' kepentingan' ciri'
' keladiN' khas' tumbuhan' ' terhadap' ' hidupan' '
' lain.'
' ' menggugurkan'daun'contoh'pokok'getahN'
"

28"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"

STANDARD' ' STANDARD'PRESTASI'


STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
' ' ' ' ' '
' daun'berbentuk'jarum'contoh'pokok'ru,'
' kaktusN'
'
' ' daun'berpecah?pecah'contoh'pokok'ke?
lapa.'
' '
' '
4.1.3' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'
' TMK,'penulisan'atau'lisan.'
' '
'
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
29"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
4.2' Kemandirian'spe? ' Murid'boleh:' 1' Menyatakan' cara' tumbuhan'
sies'tumbuhan.' ' ' ' memencarkan'biji'benih'atau'buah.'
4.2.1' Menyatakan' cara' tumbuhan' memencarkan' biji' ' '
' benih'atau'buah'melalui'pemerhatian'tumbuhan' 2' Memberi' contoh' biji' benih' atau' buah'
' ' sebenar'atau'menerusi'pelbagai'media'iaitu:' ' berdasarkan'cara'pencaran.'
' ' melalui'air'contoh' ' teratai,'kelapaN' ' '
' ' '
' ' ' melalui'angin'contoh' ' lalang,'angsanaN' 3' Menjelaskan' melalui' contoh' hubung?
' ' melalui' manusia' dan' haiwan' contoh' ' ' kait' cara' pencaran' dengan' ciri?ciri' biji'
' ' kemuncup,'betikN' ' benih'atau'buah.'
' ' ' '
' ' mekanisma' letupan' contoh' ' buah' getah,' 4' Menaakul' kepentingan' pencaran'
' buah'saga,'keembungN'
' ' kepada' kemandirian' spesies'
' ' ' tumbuhan.'
4.2.2' Menghubungkait' cara' pencaran' tumbuhan' ' ''
' ' dengan'ciri?ciri'biji'benih'atau'buah'melalui'pe? 5' Menjana' idea' tentang' kepentingan'
' merhatian' spesimen' sebenar' atau' menerusi' ' kemandirian'spesies'tumbuhan'kepada' ' '
' pelbagai'media.' ' hidupan'lain.' '
' ' ' '
4.2.3' Menaakul'kepentingan'pencaran'biji'benih'atau' ' '
' buah'kepada'kemandirian'spesies'tumbuhan.' 6' Mewajarkan' ramalan' tentang' cara'
' ' pencaran' biji' benih' atau' buah' bagi'
4.2.4' Menjelaskan' pemerhatian' melalui' lakaran,' tumbuhan' lain' untuk' memastikan' ke?
' TMK,'penulisan'atau'lisan' mandirian' spesies' berdasarkan' pen?
' getahuan'ciri'tumbuhan'tersebut.' '
4.3' Kepentingan' ' Murid'boleh:' ' '
kemandirian' ' '
4.3.1' Menaakul' kepentingan' kemandirian' spesies'
spesies'tumbuhan.'
tumbuhan'kepada'hidupan'lain.'

"

30"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

SAINS'FIZIKAL'
5.' ' TENAGA'

STANDARD' STANDARD'PRESTASI'
' ' STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
5.1' Sumber'dan' ' Murid'boleh:' ' '
bentuk'tenaga.' ' ' ' '
' 5.1.1' Memerihalkan' pelbagai' sumber' tenaga' 1' Menyatakan'sumber'tenaga.'
' seperti' Matahari,' angin,' air,' ombak,' ' '
makanan,'bateri,'biojisim,'nuklear'dan'bahan' ' '
api' fosil' melalui' pemerhatian' menerusi' pel? 2' Memerihalkan' sumber' tenaga' dan' bentuk'
bagai'media.' ' tenaga'yang'dihasilkan.'
'' ' '
' ' '
5.1.2' Menjelas' dengan' contoh' pelbagai' bentuk' 3' Menjelaskan'dengan'contoh'perubahan'bentuk'
' tenaga' seperti' tenaga' suria,' tenaga' haba,' ' tenaga.'
' tenaga'kimia,'tenaga'elektrik,'tenaga'kinetik,' ' '
' tenaga' bunyi,' tenaga' keupayaan,' tenaga' ' '
' cahaya' dan' tenaga' nuklear' melalui' 4' Mengitlak' bahawa' tenaga' boleh' berubah' dari'
pemerhatian'pelbagai'peristiwa'yang'berlaku' ' satu'bentuk'ke'bentuk'lain'
di'persekitaran.' ' '
' ' '
' 5' Menaakul' ' kepentingan' perubahan' bentuk'
5.1.3' Menyatakan'tenaga'boleh'berubah'dari'satu' .' tenaga' yang' berlaku' dalam' kehidupan'
bentuk' ke' bentuk' lain' melalui' pemerhatian' ' seharian.'
pelbagai' peristiwa' yang' berlaku' di' perseki? ' '
taran.' ' '
6' Mereka' bentuk' model' ' secara' kreatif' dan'
inovatif' dengan' memerihalkan' perubahan' '
bentuk'tenaga'yang'terlibat.'
'
"
"
"
"
31"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
' ' ' ' ' '
5.1.4' Menjelaskan'melalui'contoh'perubahan'
bentuk'tenaga'berdasarkan'contoh'peralatan'
seperti'radio,'talifon'bimbit,'lampu'suluh,'te?
levisyen,'lilin,'basikal.'
'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5.1.5' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
'
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

32"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP' '
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
5.2' Tenaga'boleh' ' Murid'boleh:' ' '
dibaharui'dan' ' 1' Menyatakan' maksud' tenaga' yang' boleh'
tidak'boleh'di? 5.2.1' Menyatakan' tenaga' boleh' ' dibaharui' ialah' ' dibaharui' dan' tenaga' yang' tidak' boleh'
baharui.' tenaga'yang'boleh'dijana'daripada'sumber'yang' ' dibaharui.'
sentiasa' ada' secara' berterusan' melalui' ' '
' pemerhatian'menerusi'pelbagai'media.' ' '
' 2' Memberi' contoh' sumber' tenaga' boleh' '
' ' ' dibaharui' dan' tenaga' yang' tidak' boleh'
5.2.2' Menyatakan' tenaga' tidak' boleh' dibaharui' ialah' ' ' dibaharui'.'
tenaga' ' yang' ' tidak' boleh' ' dijana' apabila' ' ' '
sumber' adalah' ' terhad' ' atau' ' tidak' boleh' ' '
diperoleh' ' secara' berterusan' melalui' 3' Membina'pengurusan'grafik'sumber'tenaga' '
pemerhatian'menerusi'pelbagai'media.' ' kepada' tenaga' dibaharui' dan' tenaga' yang'
' ' tidak'boleh'dibaharui.'
' ' '
5.2.3' Menyenaraikan' ' sumber' ' tenaga' ' boleh' ' 4' Menaakul' kepentingan' penggunaan'
' dibaharui' seperti'angin,' cahaya' matahari,'hujan,' ' sumber'tenaga'secara'berhemah.' '
biojisim'dan'ombak.' ' ' '
' ' '
' 5' Menjana'idea'tentang'penggunaan'sumber'
5.2.4' Menyenaraikan' sumber' tenaga' tidak' boleh' ' ' tenaga' yg' tidak' dibaharui' kepada' tenaga'
dibaharui' seperti' petroleum,' arang' batu' dan' ' dibaharui'dalam'kehidupan'harian.'
bahan'nuklear.' ' '
6' Menjana' idea' tentang' kesan' dan' tindakan'
' ' ke' atas' pengurangan' sumber' tenaga' yang'
boleh'dibaharui.'

'
'
'
33"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

'
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP' '
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
' PENGUASAAN'
' ' ' ' '
5.2.5' Menaakul' kepentingan' penggunaan' secara'
' berhemah' untuk' sumber' tenaga' tidak' boleh' di?
' baharui' '
' ' '
' '
5.2.6' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'TMK,'
' penulisan'atau'lisan'
'
'
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
34"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

6.'Sifat' ' Cahaya'


' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
6.1' Cahaya' ' Murid'boleh:' 1' Menyatakan'cahaya'bergerak'lurus.'
' bergerak' ' ' ' ' '
' lurus' 6.1.1' Menyatakan'cahaya'bergerak'lurus'dengan' ' '
' ' ' menjalankan'aktiviti.' 2' Memberi' contoh' aktiviti' menunjukkan' cahaya'
' ' ' ' bergerak'lurus.'
' ' ' '
6.1.2' Mengeksperimen' untuk' menentukan' faktor' ' '
' yang'mempengaruhi'saiz'bayang?bayang.' 3' Membuat' inferens' tentang' pembentukan'
' ' ' bayang?bayang.'
' ' ' '
' Mengeksperimen'untuk'menentukan'faktor' ' '
6.1.3' yang'mempengaruhi'bentuk'bayang?bayang.' 4' Meramalkan' faktor' yang' mempengaruhi' saiz'
' ' dan'bentuk'bayang?bayang.'
' ' '
5' Menguji' faktor' yang' mempengaruhi' saiz' dan'
' bentuk'bayang?bayang.'
' '
' '
6' Membuat' kesimpulan' tentang' faktor' yang'
mempengaruhi' saiz' dan' bentuk'
bayang?bayang.' '
'
''
'
'
'
"

"
"
35"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
'
6.2' ' Cahaya'boleh'di? ' Murid'boleh:' 1' Menyatakan'cahaya'boleh'dibiaskan'dan'
pantulkan' ' ' ' dipantulkan.'
' 6.2.1' Menyatakan'cahaya'boleh'dipantulkan'dengan' ' '
' ' menjalankan'aktiviti.' ' '
' ' ' 2' Memberi'contoh'fenomena'menunjukkan'
' ' ' ' cahaya'boleh'dibiaskan'dan'contoh'alat'
6.2.2' Memerihalkan' ' kegunaan'pantulan'cahaya' ' yang' menggunakan' sifat' cahaya' boleh'
' ' dalam'kehidupan'harian'seperti:' ' dipantulkan'
' ' cermin'sisi'kereta' ' '
' ' ' periskop' ' '
' 3' Melakar' gambar' rajah' sinar' yang'
' ' cermin'muka.'
' ' menunjukkan' sifat' cahaya' dipantul'
' ' ' daripada'permukaan'cermin.'
' ' ' ' '
6.2.3' Melukis'gambar'rajah'sinar'menunjukkan' ' '
' ' pantulan'cahaya'pada'permukaan'cermin.' 4' Menjelaskan' melalui' contoh' alat' yang'
' ' menggunakan' sifat' cahaya' dipantulkan'
' ' ' dengan'melakar'gambar'rajah'sinar.'
' '
' ' '
5' Mereka' cipta' alat' atau' model' yang'
'
' menggunakan'sifat' ' cahaya.'
' '
' ' '
6' Mewajarkan' penggunaan' sifat' cahaya'
bagi'alat'atau'model'yang'dicipta.'
'
"

"

36"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
' PENGUASAAN'
6.3' Cahaya'boleh' ' ' ' '
dibiasan' ' 6.3.1' Menyatakan'cahaya'boleh'dibiaskan' ' ' '
' ' '
' ' '
6.3.2' Memerihalkan' satu' peristiwa' atau' fenomena'
' yang'menunjukkan'sifat'cahaya'boleh'dibiaskan'
' seperti:'
' ' kedudukan'duit'syiling'dalam'air'
' ' bentuk'pensel'dalam'gelas'berisi'air'
' ' saiz'huruf'apabila'dilihat'melalui' ' kaca.'
' ' saiz' ikan' dalam' akuariumdengan' men?
' jalankan'aktiviti.' '
' '
' '
6.3.3' Mencipta' alat' atau' model' yang' menggunakan'
sifat'cahaya.'
'
'
! ! 6.3.4' Menaakul' alat' atau' model' yang' telah' dicipta'
! dengan'sifat'cahaya.'
'
'
' ' 6.3.5' Menjelaskan' pemerhatian' melalui' lakaran,'
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
'
'
'
'

'

37"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

'
7.' ' ' ELEKTRIK'
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
'
7.1' Sumber' ' tenaga' ' Murid'boleh:' ' '
elektrik' ' ' ' '
7.1.1' Menjelaskan' dengan' contoh' sumber' yang' 1' Menyatakan' langkah' keselamatan' semasa'
menghasilkan'tenaga'elektrik' seperti' sel' ker? ' mengendalikan'peralatan'elektrik.'
ing,' sel' suria,' dinamo,' janakuasa' elektrik,' ' '
akumulator'dan'generator.' ' '
' 2' Memberi' ' contoh' sumber' yang'
7.2' Litar' elektrik' ' Murid'boleh:' ' menghasilkan'tenaga'elektrik.'
lengkap.' ' '
' '
7.2.1' Membina'litar'elektrik'lengkap'dengan'
' ' '
' menggunakan'sel'kering,'mentol,'suis'dan'
' 3' Membina' ' litar' elektrik' lengkap' dan'
' wayar'penyambung.'
' ' melakar' gambar' rajah' menggunakan'
.' ' ' '
' ' ' simbol.'
'
7.2.2' Menyatakan'fungsi'suis'dalam'litar'elektrik.' ' '
' ' ' '
' ' 4' Membuat' kesimpulan' tentang' nyalaan'
7.2.3' Mengenal'pasti'simbol?simbol'komponen' ' mentol' dalam' litar' bersiri' dan' selari' secara'
' dalam'litar'elektrik'lengkap.' ' mengeksperimen.' '
' ' ' '
' ' ' '
7.2.4' Melakarkan'gambarajah'litar'elektrik' 5' Menaakul' penggunaan' litar' bersiri' dan' se?
' menggunakan'simbol.' ' lari' ke' arah' penjimatan' ' tenaga' elektrik'
' ' ' seharian.'
' '
7.2.5' Mengeksperimen'untuk'membezakan'ke? ' '
' cerahan'mentol'dalam'litar'lengkap'dengan' ' '
' mengubah'bilangan'mentol'atau'bilangan'sel' 6' Menjana' idea' tentang' kelebihan' dan' ke?
' kering.' ' ' kurangan'litar'bersiri'dan'litar'selari.'
"
"

38"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
' ' 7.2.6' Mengenal' pasti' susunan' mentol' secara' ' '
' bersiri'dan'selari'dalam'litar'elektrik'lengkap'
' melalui' pemerhatian' menerusi' pelbagai'
' media.' '
' '
7.2.7' Melakarkan'litar'bersiri'dan'litar'selari'den?
' gan'menggunakan'simbol.'
' '
' '
7.2.8' Membanding' dan' membezakan' kecerahan'
' mentol'dalam'litar'bersiri'dan'litar'selari.' '
' '
' '
7.2.9' Menyatakan'kesan'ke'atas'nyalaan'mentol'
' apabila' beberapa' suis' dalam' litar' bersiri'
' dan'litar'selari'ditutup'atau'dibuka.'
' '
' '

7.2.10' Menjelaskan' pemerhatian' melalui' lakaran,'


TMK,'penulisan'atau'lisan.'
7.3' Lang? ' Murid'boleh:' ' '
kah?langkah' ' '

7.3.1' Menjana'idea'kesan'kecuaian'pengendalian'
keselamatan'
' peralatan' elektrik' melalui' pemerhatian'
pengendalian'
' menerusi'pelbagai'media.'
peralatan'elek?
' '
trik.'
7.3.2' Menjelaskan' langkah?langkah' keselamatan'
' ketika'mengendalikan'peralatan'elektrik.'
' '
7.3.3' Menjelaskan' pemerhatian' melalui' lakaran,'
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
"

39"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
8.' ' ' HABA'

STANDARD' ' STANDARD'PRESTASI'


STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
8.1' Suhu' dan' ' Murid'boleh:' ' '
1' Menyatakan' maksud' suhu' dan' unit'
haba.' ' ' '
' piawai.'
' 8.1.1' Menyatakan' suhu' adalah' ukuran' darjah'
' '
' ' kepanasan.'
2' Menyukat' suhu' dengan' menggunakan'
' ' '
' alat'dan'teknik'yang'betul.'
' ' '
' '
' 8.1.2' Menyatakan'unit'piawai'untuk'suhu.'
' '
' ' ' Mengitlak'bahawa'perubahan'suhu'bahan'
3'
' ' ' disebabkan' oleh' penerimaan' dan'
'
' 8.1.3' Menyukat' suhu' dengan' menggunakan' alat' kehilangan'haba.'
'
' ' dan'teknik'yang'betul.' '
'
' ' ' '
'

' ' ' Menjelaskan' melalui' contoh' tentang'


4'
' 8.1.4' Mengiltak' bahawa' bahan' menjadi' panas' pengembangan' dan' pengecutan' bahan'
'
' ' apabila' menerima' haba' dan' menjadi' sejuk' dari' segi' penerimaan' dan' kehilangan'
'
' ' apabila' kehilangan' haba' dengan' haba.'
'
' ' menjalankan' ' aktiviti.' ' '
'
' ' ' Berkomunikasi' tentang' aplikasi' prinsip'
5'
' ' ' pengembangan' dan' pengecutan' bahan'
'
8.1.5' Membuat' kesimpulan' suhu' bahan' pada' alat'dengan' memberi' kebaikan'dan'
'
' meningkat' apabila' menerima' haba' dan' ' keburukan.'
' menurun' apabila' kehilangan' haba' dengan' '
'
' menjalankan'aktiviti'seperti'pemanasan'dan' Menjana' idea' tentang' alat' yang'
6'
' penyejukan'air.' mengaplikasi' prinsip' pengembangan' dan'
'
' ' pengecutan'bahan' dengan' menerangkan'
'
' cara'ia'berfungsi.'
'
"
"

40"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
' ' 8.1.6' Menyatakan'bahan'mengembang'apabila' ' '
' menerima' haba' dan' mengecut' apabila'
' kehilangan' haba' dengan' menjalankan'
' aktiviti'seperti':'
'
' ' memanaskan'bebola'besi'dan'gelangN'
' ' memanas' dan' menyejukkan' air'
' berwarna'dalam'salur'kacaN' '
'
' ' merendam'botol'yang'dipasang'belon'
' pada' mulutnya' ke' dalam' air' panas'
' dan'ais.' '
' '
' '
8.1.7' Menaakul'kepentingan'aplikasi'prinsip'
' pengembangan'dan'pengecutan'bahan'
' dalam'kehidupan'seharian'seperti:'
' ' ruang'di'antara'sambungan'landasan'
' keretapi.'
'
' kabel'elektrik'dipasang'kendur.'
'
' ' cecair'dalam'bebuli'termometer.'
'
'
'
'
8.1.8' Menjelaskan' pemerhatian' melalui'
lakaran,'TMK,'penulisan'atau'lisan.'

"
"
"

41"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
SAINS'BAHAN'
9.'JIRIM'
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
' STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'PENL
TAFSIRAN'
GUASAAN'
9.1' Keadaan' ' Murid'boleh:' ' '
jirim' ' ' ' 1' Memberi'contoh'pepejal,'cecair'dan'gas.'
9.1.1' Menyatakan'jirim'wujud'dalam'keadaan'pepejal,' ' '
cecair'dan'gas.' ' '
' ' Memerihalkan' sifat' pepejal,' cecair' dan'
' gas.'
2'
9.1.2' Mengelas'contoh'bahan/objek'dalam'keadaan' ' '
' pepejal,'cecair'dan'gas' ' ' '
' ' ' Mengelaskan' contoh' bahan/objek' ber?
' ' dasarkan'keadaan' ' jirim.' '
3'
9.1.3' Mencirikan'sifat'pepejal,'cecair'dan'gas'dengan' '
'
menjalankan'aktiviti'dari'segi:' '
' Mengitlak' bahawa' air' boleh' wujud' dalam'
' jisim'
' memenuhi' ' ruang'
4' tiga'keadaan'jirim.'
' isipadu' ' '
' bentuk' ' '
' ' Berkomunikasi' untuk' menjelaskan' susu?
' 5' nan' zarah' bagi' air' dalam' tiga' keadaan'
9.1.4' Mengitlak' bahawa' air' boleh' wujud' dalam' tiga' ' jirim.' ' '
keadaan'jirim'dengan'menjalankan'aktiviti.' ' '
' ' '
' Menganalogikan' sifat' pepejal,' cecair' dan'
6'
9.1.5' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'TMK,' gas'dan'kaitannya'dengan'susunan'zarah.'
penulisan'atau'lisan.'
'
"

"
42"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"

STANDARD' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
PENGUASAAN'
9.2' Perubahan' ' Murid'boleh:' ' '
keadaan'jirim' ' ' 1' Menyenaraikan' proses' perubahan' keadaan'
9.2.1' Memerihalkan' air' boleh' berubah' keadaan' ' air' '
' melalui' proses' pembekuan,' peleburan,' pen? ' '
' didihan,' penyejatan' dan' kondensasi' dengan' ' '
menjalankan'aktiviti.' Memerihalkan' ' proses' perubahan' keadaan'
2' air' ' dari' segi' menerima' atau' kehilangan'
' '
' ' ' haba.'
9.2.2' Menjelas'dengan'contoh'perubahan'keadaan' ' '
'
' jirim'berlaku'apabila'jirim'menerima'atau'ke? ' '
hilangan'haba'dengan'menjalankan'aktiviti.' Menghubungkait'antara'perubahan'keadaan'
3'
' air'dengan'pembentukan'awan'dan'hujan.'
'
' ' '
9.2.3' Menjelaskan' pemerhatian' melalui' lakaran,'
' Menaakul' ' kepentingan' kitaran' air'
' TMK,'penulisan'atau'lisan.' 4' semulajadi'bagi'mengekalkan'sumber'air.'
9.3' Kitaran' air' ' Murid'boleh:' ' '
semulajadi.' ' ' ' ' '
9.3.1' Menghubungkait' perubahan' keadaan' air' 5' Menjana' idea' faktor?faktor' yang'
dengan'pembentukan'awan'dan'hujan.' ' menyebabkan'sumber'air'tercemar'dan'cara'
' ' mengekalkan' ' kebersihan'sumber'air.'
' ' '
9.3.2' Menjana' idea' kepentingan' kitar' air' semula? ' '
jadi.' 6' Berkomunikasi' tentang' faktor' yang'
' mengganggu' kitaran' air' semulajadi' dan'
' kesannya'terhadap'hidupan.'
9.3.3' Menjelaskan' pemerhatian' melalui' lakaran,'
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
'
'
'
'
'

43"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

'

STANDARD' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'PEMBELAJARAN'
KANDUNGAN' TAHAP'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
' ' ' ' ' '
9.4' Kepentingan' ' Murid'boleh'
' sumber'air' ' '
' 9.4.1' Menyatakan' sumber' air' semulajadi'
' seperti'sungai,'tasik,'telaga'dan'mata'air.'
' '
' '
' '
9.4.2' Menerangkan' kepentingan' untuk' '
' mengekalkan'kebersihan'sumber'air.'
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
'

'
'
'
'
44"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

'
10.' ' ASID'DAN'ALKALI'

STANDARD' ' STANDARD'PRESTASI'


STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP' '
KANDUNGAN'
PENGUASAAN'
TAFSIRAN'
10.1' Sifat' ' kimia' ' Murid'boleh:' 1' Memberi'contoh'bahan'yang'berasid,berakali'dan'
bahan.' ' ' ' neutral.'
10.1.1' Mendefinisi'secara'operasi'bahan'berasid,' ' '
' beralkali'dan'neutral'dari'segi'perubahan' ' '
warna'kertas'litmus.' Mengelas'bahan'berdasarkan'sifat'kimianya.'
2'
' ' ' ' ' '
' ' ' '
10.1.2' Mengitlak'sifat'bahan'berasid,'beralkali'dan' 3' Mendefinisi'secara'operasi'bahan'yang'berasid,'
' neutral'dari'aspek'perubahan'warna'kertas' ' berakali'dan'neutral'dengan'kertas'litmus.'
' litmus,'rasa,'dan'sentuhan'dengan'menguji' '
'
' beberapa'contoh'bahan.' ' '
'
' ' Mengitlak'sifat'bahan'berasid,'beralkali'dan'neu?
' ' 4' tral'dari'aspek'perubahan'warna'kertas'litmus,'
10.1.3' Memberi'contoh'bahan'berasid,'beralkali' rasa'dan'sentuhan.'
dan'neutral.' '
' '
' ' ' ' 5' Berkomunikasi'kepentingan'sifat'bahan'berasid,'
10.1.4' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,' beralkali'dan'neutral'dalam'kehidupan'harian.'
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
'
' ' ' 6' Menjana'idea'tentang'asid'dan'alkali'untuk'
' mengubah'sifat'sesuatu'bahan.'
' '
'
'
'

'

45"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

'
'
BUMI'DAN'SAINS'ANGKASA'
11.'BUMI,'BULAN'DAN'MATAHARI'
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
' PENGUASAAN'
11.1' Pergerakan' ' Murid'boleh:' ' '
' Bumi' ' ' '
1' Menyatakan'Bumi'berputar'dan'beredar.'
11.1.1' Menyatakan'Bumi'berputar'pada'paksinya'
' ' ' '
' dan' pada' masa' yang' sama' beredar'
' '
' mengikut'orbitnya'mengelilingi'Matahari.'
' ' 2' Menjalankan' simulasi' kejadian' siang' dan'
' '
' malam.' '
' '
' '
11.1.2' Memerihalkan' putaran' dan' ' peredaran'
3' Menjelaskan'putaran'dan'peredaran'Bumi' '
' Bumi'dari'aspek'arah'dan'tempoh'dengan'
' dari'aspek'arah'dan'tempoh.'
' menjalankan'simulasi.' '
' '
' '''''''''
' ' ' '
' '''''
4' Memerihalkan' Bumi' berputar' pada'
11.1.3' Menunjukcara' kejadian' siang' dan' malam'
' paksinya' dan' pada' masa' yang' sama'
' melalui'simulasi.'
' beredar' mengikut' orbitnya' mengelilingi'
' '
' Matahari.'
' '
' '
11.1.4' Memerihalkan' putaran' Bumi' pada' pak?
' '
' sinya'menyebabkan'kesan'seperti:'
5' Menjelaskan' melalui' contoh' tentang' kesan'
' ' kejadian'siang'dan'malam' ' putaran'Bumi.'
' ' kedudukan' Matahari' kelihatan' ' '
' seperti'berubah?ubah' ' '
' ' perubahan' panjang' dan' arah' ba? 6' Menjana' idea' tentang' kesan' lain' yang'
' yang?bayang' disebabkan' oleh' putaran' dan' peredaran'
' ' Bumi'serta'melibatkan'Bulan'dan'Matahari.' '
11.1.5' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,' '
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
"
46"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD' '
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
11.2' Fasa?fasa'Bulan' ' Murid'boleh:' ' '
' ' ' '
' ' 11.2.1' Memerihalkan'Bulan'tidak'mengeluarkan' 1' Menyatakan'Bulan'tidak'mengeluarkan'cahaya.'
' cahaya'tetapi'memantulkan'cahaya' ' '
' daripada'Matahari.' ' '
' ' ' ' 2' Menerangkan'Bulan'bercahaya'adalah'pantulan'
' ' ' cahaya'Matahari'ke'Bumi.'
11.2.2' Memerihalkan'Bulan'berputar'pada' ' '
' paksinya'dan'pada'masa'yang'sama' ' '
' beredar'mengelilingi'Bumi'dari'aspek'arah' 3' Menerangkan'cara'pergerakan'Bulan'dan'Bumi.' '
' dan'tempoh'dengan'menjalankan'simulasi.' ' '
' '' ' '
' ' 4' Menggunakan'perhubungan'ruang'dan'masa'un?
11.2.3' Menggunakan'perhubungan'ruang'dan' ' tuk'menggambarkan'fasa?fasa'Bulan.'
' masa'untuk'menggambarkan'fasa'Bulan' ' '
' seperti'anak'bulan,'bulan'sabit,'bulan' ' '
' separa'dan'bulan'purnama'dalam'satu' 5' Menjana'idea'tentang'fasa?fasa'Bulan'dengan'
' edaran'lengkap'dengan'mengikut'takwim' ' peristiwa'yang'berlaku'dalam'kehidupan'seharian.'
' Qamari.' ' '
' ' ' '
' ' 6' Berkomunikasi'bagi'menyatakan'bahagian'per?
11.2.4' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,' mukaan'Bulan'yang'sama'sentiasa'menghadap'
TMK,'penulisan'atau'lisan.' Bumi'dan'memerihalkan'gambaran'tersebut.'
' '
' ' ' ' '
'
'
"

"

47"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
TEKNOLOGI'DAN'KEHIDUPAN'LESTARI'
12.'TEKNOLOGI'
STANDARD' ' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN' TAFSIRAN'
' PENGUASAAN'
12.1' Kestabilan' dan' ' Murid'boleh:' ' '
kekuatan' sesuatu' ' ' 1' Menyatakan' contoh' struktur' binaan' yang'
objek'dan'binaan' 12.1.1' Memberi' contoh' suatu' struktur' yang' kuat' ' kuat'dan'stabil.'
' ' ' dan' stabil' melalui' pemerhatian' menerusi' ' '
pelbagai'media.' ' '
' 2' Menentukan' faktor' yang' mempengaruhi'
' ' kestabilan'dan'kekuatan'binaan.'
' 12.1.2' Mengeksperimen'untuk'menentukan'faktor' ' '
yang'mempengaruhi'kestabilan'objek'iaitu' ' '
luas'tapak'dan'ketinggian.' 3' Menjana'idea'kepentingan'binaan'yang'kuat'
' '
dan'stabil'bagi'kehidupan'lestari.'
' ' '
' 12.1.3' Mengeksperimen'untuk'menentukan'faktor' ' '
' yang'mempengaruhi'kekuatan'binaan'iaitu' 4' Mencipta'model'binaan'yang'kuat'dan'stabil.'
' '
jenis'bahan'dan'bentuk'struktur.'
' ' '
' Menaakul' kekuatan' dan' kestabilan' model'
'
5' yang'telah'dibina/dicipta.'
12.1.4' Menjana' idea' kepentingan' binaan' yang'
' '
kuat' dan' stabil' dalam' meneruskan'
' '
kesejahteraan'kehidupan'manusia.' '
' Menambahbaik' model' binaan' yang' dicipta'
'
6' berdasarkan' dapatan' pengujian' yang' telah'
'
' dijalankan.'
12.1.5' Mencipta' model' binaan' yang' kuat' dan'
stabil' dengan' menggunakan' bahan' kitar' '
semula.' '
'
'
"
"
"
48"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

"
' STANDARD'PRESTASI'
STANDARD'
STANDARD'PEMBELAJARAN' TAHAP'
KANDUNGAN'
PENGUASAAN' TAFSIRAN'
'
' ' 12.1.6' Menaakul' pemilihan' bahan' yang' ' '
' digunakan' untuk' membina' model' yang'
' kuat'dan'stabil'untuk'meningkatkan'kualiti'
' kehidupan'lestari.'
' '
' '
12.1.7' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,'
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
'
'
12.2' Pembudayaan' ' Murid'boleh:' '
kehidupan'lestari.' ' '
12.2.1' Mempraktikkan' amalan' penggunaan'
bahan'yang'lestari.'
'
'
' ' 12.2.2' ' Menjelaskan'pemerhatian'melalui'lakaran,' ' '
TMK,'penulisan'atau'lisan.'
'

'

'

'

'

'

'
49"
' ' ' ' ' ' ' DRAF' ' DOKUMEN'STANDARD'KURIKULUM'DAN'PENTAKSIRAN'(DSKP)'SAINS'TAHUN'5' ' 2014'

SEKIAN,'

TERIMA'KASIH.'

'

'
'

'

SSM/USR/SRYFEB07/2014/DESTOP'

50"