You are on page 1of 2

REPUBLIKA NG PILIPINAS

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES


KAGAWARAN NG EDUKASYON
DEPARTMENT OF EDUCATION
REHIYON III
REGION III
SANGAY NG PAMPANGA
DIVISION OF PAMPANGA
FLORIDABLANCA
PUROK
DISTRICT

PAARALAN
SCHOOL

Pinatutunayan nito na si
This certifies that

Jean Nathalie M. Reyes (LRN: 419552150197)

ay kasiya-siyang nakatapos ng kurikulum sa Elementarya na itinakda para sa


has satisfactorily completed the Elementary curriculum as prescribed for
Paaralang Elementarya ng Kagawaran ng Edukasyon, kaya pinagkakalooban siya nitong
Elementary School by the Department of Education and is therefore awarded this

KATUNAYAN
Certificate
Nilagdaan sa San Isidro, Floridablanca, Pampanga,
Signed at Floridablanca, Pampanga,
Pilipinas nitong ika-31 ng Marso, 2016.
Philippines on 31st of March, 2016.

_
Rosario M. McEwen Ralph James McEwen
Punong-Guro Direktor

REPUBLIKA NG PILIPINAS
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
KAGAWARAN NG EDUKASYON
DEPARTMENT OF EDUCATION
REHIYON III
REGION III
SANGAY NG PAMPANGA
DIVISION OF PAMPANGA
FLORIDABLANCA
PUROK
DISTRICT

PAARALAN
SCHOOL

Pinatutunayan nito na si
This certifies that

Erika Mikaela S. Sanchez (LRN: 419552150207)

ay kasiya-siyang nakatapos ng kurikulum sa Elementarya na itinakda para sa


has satisfactorily completed the Elementary curriculum as prescribed for
Paaralang Elementarya ng Kagawaran ng Edukasyon, kaya pinagkakalooban siya nitong
Elementary School by the Department of Education and is therefore awarded this

KATUNAYAN
Certificate
Nilagdaan sa San Isidro, Floridablanca, Pampanga,
Signed at Floridablanca, Pampanga,
Pilipinas nitong ika-31 ng Marso, 2016.
Philippines on 31st of March, 2016.

_
Rosario M. McEwen Ralph James McEwen
Punong-Guro Direktor