You are on page 1of 2

ANALISIS DATA

1. Kualitatif
Jarak sampel 1 = 4,1 cm
Jarak sampel 2 = 4,6 cm
Jarak elusi = 8 cm
Jarak standar = 6,2 cm

jarak sampel
Nilai rf =
jarak elusi

6,2
Nilai rf standar =
8
= 0,775

4,1
Nilai rf sampel 1 =
8
= 0,5125

4,6
Nilai rf standar =
8
= 0,575

Hasil : tidak terdapat kandungan rhodamin B

2. Kuantitatif
Data kurva baku

No Konsentrasi (ppm) Absorbansi


1 0 0
2 1 0.2211
3 2 0.3924
4 3 0.5781
5 4 0.6738
6 5 0.9261
Kurva Baku
1
0.9
0.8 f(x) = 0.18x + 0.02
R = 0.99
0.7
0.6
Absorbansi

0.5 Linear ()
0.4 Linear ()
0.3
0.2
0.1
0
0 1 2 3 4 5 6
Waktu