DOA QUNUT NAZILAH

. , , .
Erti :WahaiTuhan kami, sesungguhnya kami menjadikan-Mu sebagaipendinding (kepada musuh2) kami, dan kami berlindungdengan-Mu daripadakejahatanmereka. WahaiTuhan kami, wahaiTuhan yang menurunkan al-Kitab (al-Quran), danwahai yang menjalankanawan, danwahai yang menghancurkantentera al-Ahzab, hancurkanlahYahudiperampasdanpenjajahdanbantulah kami keatasmerekadangoyankanlahmereka. WahaiTuhan kami, binasakanlahkesempurnaanmereka, danpecahbelahkanlahjemaah/kesatuanmereka, dangagapkanlahperkataanmereka (melalutkankereka), pecahbelahkanlahhati-hatimereka, goyahkanlahpendirianmereka, danhantarkanlahanjingkeatasmerekadarianjing-anjingsuruhanMu, wahaiTuhan Yang MahaGagah Perkasa, wahaiTuhan Yang MahaBerani, wahaiTuhan Yang MahaBerdendam, wahai Allah tuhan kami, turunkanlahkeatasmerekakemarahandankesakitandariMu yang tidakmampuditolakolehkaum yang berdosa.

, ,

DOA KESEJAHTERAAN KAUM MUSLIMIN DI SELURUH DUNIA

.. .. .. , .. .. .. ..

Erti : Ya Allah, bantulahmuslimindanpejuang Islam dalampetempurannyadenganYahudi, Ya Allah bantulah kami untukmengalahkanmereka di mana-manasahaja, Ya Allah tunjukkanlahkepadamerekakeajaibankuasaMu, Ya Allah jadikanlahmerekabolehdibilang, danbunuhlahmerekasebinasanya, danjanganlahengkaulepaskanmerekawalauseorang. Ya Allah jadikanlahsenjatadanhartamerekasebagaihartarampasan di tangankaum Muslim, Ya Allah jadikanlahsenjatamerekamengenai dada merekasendiri, danhelahmerekamengenaitengkukmereka, danperancanganmerekapenghancurmerekasendiri, Ya Allah jadikanlahparaMalaikatmembantukaumMuslimin, Ya Allah tepatkanlahtembakandanlontaranmereka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful