You are on page 1of 5

UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering


Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator 2

Semestri
lnds
Nr. rendor

Viti
Emrtimi i lnds
E vjetr

E re

D M Dita Data Programi

1 1101 100 Matematika I I I 15 9 e enjte 15-09-2016 T gjith


2 1002 101 Grafika inxhinierike I I 20 9 e mart 20-09-2016 T gjith
3 1105 102 Fizika I I 17 9 e shtun 17-09-2016 T gjith
4 1004 103 Informatik dhe programim I I 28 9 e mrkur 28-09-2016 T gjith
5 111_ 10_ Gjuha e huaj I (4-anglisht,5-frngji.6-gjerman.) I I 21 9 e mrkur 21-09-2016 T gjith
6 1106 120 Matematika II I II 19 9 e hn 19-09-2016 T gjith
7 1210 125 Vizatimi me kompjuter I II 22 9 e enjte 22-09-2016 T gjith
8 1124 122 Mekanika teknike I I II 30 9 e premte 30-09-2016 KO, MT, SER,IIM
9 1102 123 Materialet mekanike I II 23 9 e premte 23-09-2016 PA, TT, KM,SER,IIM
10 121 Materialet mekanike dhe elektrike I II 23 9 e premte 23-09-2016 MT
11 126 Shkenca e materialeve I II 23 9 e premte 23-09-2016 KO
12 1121 109 Softuert aplikativ I II 29 9 e enjte 29-09-2016 PA, TT, KM
13 1104 108 Statika I II 26 9 e hn 26-09-2016 PA, TT, KM
14 123 Teoria e prodhimit dhe organizimi i ndrmarrjes I II 27 9 e mart 27-09-2016 MT
15 2401 201 Sistemet e informimit dhe komunikimit I II 27 9 e mart 27-09-2016 KO
16 123 Ekonomia energjetike I II 26 9 e hn 26-09-2016 SER
17 123 Bazat e menaxhmentit I II 27 9 e mart 27-09-2016 IIM

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Sht-16

Faqe 1 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator 2

Semestri
lnds
Nr. rendor

Viti
Emrtimi i lnds
E vjetr

E re

D M Dita Data Programi Koha

18 1227 200 Detalet e makinave II III 28 9 e mrkur 28-09-2016 KO, MT,IIM,SER


19 1219 200 Detalet e makinave I II III 29 9 e enjte 29-09-2016 PA, TT, KM
20 1202 201 Mekanika e fluideve II III 21 9 e mrkur 21-09-2016 PA, TT, KM, SER
21 1125 202 Mekanika teknike II II III 22 9 e enjte 22-09-2016 KO, MT,IIM,SER
22 1107 202 Rezistenca e materialeve II III 27 9 e mart 27-09-2016 PA, TT, KM
23 200_ 20_ Gjuha e huaj II (8- Ang. 9-Fren. 10- Gjer.) II III 17 9 e shtun 17-09-2016 T gjith
24 212 Sociologjia industriale II III 15 9 e enjte 15-09-2016 T gjith Ora 13:00
25 1108 122 Kinematika II III 22 9 e enjte 22-09-2016 PA, TT, KM
26 1118 205 Mbrojtja e ambientit II III 15 9 e enjte 15-09-2016 TT,IIM,SER
27 2402 204 Bazat e infrastrukturs s komunikacionit II III 23 9 e premte 23-09-2016 KO
28 2403 205 Ekonomika e komunikacionit II III 15 9 e enjte 15-09-2016 KO
29 Bazat e teknologjis s komunikacionit II III 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
30 204 Struktura e t dhnave dhe algoritmet II III 26 9 e hn 26-09-2016 MT
31 201 Hidraulika dhe termodinamika II III 20 9 e mart 20-09-2016 MT, IIM
32 045 Statistika inxhinierike II III 21 9 e mrkur 21-09-2016 IIM
33 035 Energjia e Biomases dhe e mbeturinave II III 26 9 e hn 26-09-2016 SER
34 040 Menaxhimi teknik i projekteve II III 27 9 e mart 27-09-2016 SER
35 1220 207 Detalet e makinave II II IV 30 9 e premte 30-09-2016 PA, TT, KM
36 1204 211 Dinamika II IV 26 9 e hn 26-09-2016 PA, TT, KM
37 1211 203 Elektroteknika II IV 24 9 e shtun 24-09-2016 T gjith
38 1205 212 Termodinamika II IV 23 9 e premte 23-09-2016 PA, TT, KM, SER
39 1214 216 Polimeret II IV 19 9 e hn 19-09-2016 PA
40 1223 215 Bazat e ekonomis II IV 20 9 e mart 20-09-2016 PA
41 218 Fonderit II IV 28 9 e mrkur 28-09-2016 PA
42 218 Burimet e energjis II IV 19 9 e hn 19-09-2016 TT
43 1225 220 Mekanika e aplikuar e fluideve II IV 20 9 e mart 20-09-2016 TT
44 218 Konstruksionet e lehta dhe kompozite II IV 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
45 1232 213 Mekanizimi i ngarkim shkarkimit II IV 15 9 e enjte 15-09-2016 KM
46 1224 213 Standardizimi II IV 20 9 e mart 20-09-2016 KM
47 1359 212 Rrugt dhe objektet n rrug II IV 26 9 e hn 26-09-2016 KO
48 1233 211 Shpedicioni II IV 30 9 e premte 30-09-2016 KO
49 1367 215 Planifikimi i komunikacionit II IV 19 9 e hn 19-09-2016 KO
50 Bazat e automjeteve motorike II IV 20 9 e mart 20-09-2016 KO
51 1117 216 Psikologjia e komunikacionit II IV 27 9 e mart 27-09-2016 KO
52 205 Dinamika e sistemit me rregullim II IV 27 9 e mart 27-09-2016 MT
53 206 Dizajnimi i qarqeve II IV 30 9 e premte 30-09-2016 MT
54 207 Teoria dhe teknika e matjeve II IV 23 9 e premte 23-09-2016 MT, IIM
55 213 Ngasjet elektrike II IV 21 9 e mrkur 21-09-2016 MT
56 214 Hyrje n softuert inxhinierik II IV 29 9 e enjte 29-09-2016 MT
57 300 Teknologjit e prodhimit II IV 30 9 e premte 30-09-2016 IIM
58 206 Ekonomia e prodhimtaris II IV 26 9 e hn 26-09-2016 IIM
59 205 Inxhinieria industriale II IV 27 9 e mart 27-09-2016 IIM
60 212 Makinat energjetike II IV 21 9 e mrkur 21-09-2016 IIM
61 308 Web Aplikacionet II IV 29 9 e enjte 29-09-2016 IIM
62 205 Energjia e ers II IV 20 9 e mart 20-09-2016 SER
63 209 Bazat e energjis s riprtrishme II IV 30 9 e premte 30-09-2016 SER
64 214 Praktikum i energjis s riprtrishme II IV 29 9 e enjte 29-09-2016 SER

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00, perveq provimeve ku koha sht shnuar n kolonn e fundit

Sht-16

Faqe 2 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator 2

Viti tret

Semestri
lnds
Nr. rendor

Emrtimi i lnds
E vjetr

E re

D M Dita Data Programi Koha

65 1212 315 Organizimi i prodhimtaris III V 15 9 e enjte 15-09-2016 PA, TT Ora 13:00
66 1302 302 Prpunimi me deformim I III V 21 9 e mrkur 21-09-2016 PA
67 1304 300 Prpunimi me prerje I III V 19 9 e hn 19-09-2016 PA
68 1305 301 Prpunimi termik III V 15 9 e enjte 15-09-2016 PA
69 1307 310 Sistemet CAD/CAM III V 28 9 e mrkur 28-09-2016 PA
70 1312 308 Mbrojtja nga korrozioni III V 22 9 e enjte 22-09-2016 PA
71 1369 314 Prpunimi me prerje III V 19 9 e hn 19-09-2016 PA
72 1370 316 Prpunimi me deformim III V 21 9 e mrkur 21-09-2016 PA
73 60 Provat e materialeve III V 23 9 e premte 23-09-2016 PA
74 50 Bazat e metrologjis III V 15 9 e enjte 15-09-2016 PA
75 55 Makinat pr prpunimin e materialeve polimere III V 23 9 e premte 23-09-2016 PA
76 1321 300 Kaldajat e avullit III V 23 9 e premte 23-09-2016 TT
77 1336 308 Dinamika e proceseve III V 19 9 e hn 19-09-2016 TT
78 1306 330 Makinat termike III V 26 9 e hn 26-09-2016 TT
79 1373 333 Gazrat teknike III V 23 9 e premte 23-09-2016 TT
80 1374 301 Makinat rrymore III V 15 9 e enjte 15-09-2016 TT
81 1375 302 Ngrohja III V 27 9 e mart 27-09-2016 TT
82 1222 216 Termodinamika e aplikuar III V 28 9 e mrkur 28-09-2016 TT
83 1324 303 Stabilimentet termoenergjetike III V 21 9 e mrkur 21-09-2016 TT
84 1338 300 Transmetuesit e fuqis III V 26 9 e hn 26-09-2016 KM
85 1342 302 Konstruktimi me kompjuter III V 21 9 e mrkur 21-09-2016 KM
86 1346 314 Motort me djegie t brendshme III V 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
87 1347 315 Automjetet motorike III V 19 9 e hn 19-09-2016 KM
88 1352 318 Teoria e lkundjeve III V 23 9 e premte 23-09-2016 KM
89 Robott dhe manipulatort III V 15 9 e enjte 15-09-2016 KM
90 1366 331 Dinamika e automjeteve III V 30 9 e premte 30-09-2016 KM
91 1372 301 Analiza dhe sinteza e mekanizmave III V 23 9 e premte 23-09-2016 KM
92 1378 303 Teoria e konstruktimit III V 15 9 e enjte 15-09-2016 KM
93 Simulimi i sistemeve makinerike III V 27 9 e mart 27-09-2016 KM
94 1357 300 Teoria e qarkullimit n komunikacion III V 23 9 e premte 23-09-2016 KO
95 1217 301 Mjetet e transportit n komunikacion III V 30 9 e premte 30-09-2016 KO
96 1382 302 Transporti publik III V 19 9 e hn 19-09-2016 KO
97 3404 303 Sistemet inteligjente t transportit III V 20 9 e mart 20-09-2016 KO
98 1120 334 Mjeksia e komunikacionit III V 21 9 e mrkur 21-09-2016 KO
99 1385 310 Transporti hekurudhor III V 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
100 3405 304 Komunikacioni dhe mjedisi III V 15 9 e enjte 15-09-2016 KO
101 065 Bazat e tekniks s rregullimit III V 15 9 e enjte 15-09-2016 MT
102 070 Menaxhimi n Mekatronik III V 19 9 e hn 19-09-2016 MT
103 075 Senzort dhe aktuatort n mekatronik III V 20 9 e mart 20-09-2016 MT
104 080 Bazat e automatizimit III V 26 9 e hn 26-09-2016 MT
105 085 Bazat e teknologjis s softuerve n prodhimin automatik
III V 27 9 e mart 27-09-2016 MT
106 090 Bazat e mikro-teknologjis III V 23 9 e premte 23-09-2016 MT

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00, perveq provimeve ku koha sht shnuar n kolonn e fundit

Sht-16

Faqe 3 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator 2

Viti tret

Semestri
lnds
Nr. rendor

Emrtimi i lnds
E vjetr

E re

D M Dita Data Programi

107 1301 305 Saldimi I III VI 27 9 e mart 27-09-2016 PA


108 1309 322 Mjetet transportuese III VI 27 9 e mart 27-09-2016 PA, KM
109 1314 312 Sistemet hidraulike dhe pneumatike III VI 20 9 e mart 20-09-2016 PA, KM, TT
110 1319 318 Automatizimi i proceseve prodhuese III VI 29 9 e enjte 29-09-2016 PA
111 1316 307 Automatizimi i prodhimtaris III VI 29 9 e enjte 29-09-2016 PA
112 1317 319 Saldimi III VI 27 9 e mart 27-09-2016 PA
113 301 Saldimi i masave plastike III VI 30 9 e premte 30-09-2016 PA
114 321 Menaxhimi i sistemeve informative n prodhimtari III VI 23 9 e premte 23-09-2016 PA
115 306 Metrologjia n prodhimtari III VI 26 9 e hn 26-09-2016 PA
116 1368 304 Prpunimi me prerje II III VI 28 9 e mrkur 28-09-2016 PA
117 1344 311 Rregullimi automatik III VI 22 9 e enjte 22-09-2016 PA, KM
118 1325 310 Tubacionet III VI 23 9 e premte 23-09-2016 TT
119 1328 309 Teknikat e matjeve n energjetik III VI 26 9 e hn 26-09-2016 TT
120 306 Pajisjet ftohse III VI 28 9 e mrkur 28-09-2016 TT
121 1326 307 Transmetimi i nxehtsis dhe i mass III VI 29 9 e enjte 29-09-2016 TT
122 1376 304 Ventilimi dhe klimatizimi III VI 30 9 e premte 30-09-2016 TT
123 1377 305 Makinat rrymore termike III VI 22 9 e enjte 22-09-2016 TT
124 1340 304 Konstruksionet metalike III VI 19 9 e hn 19-09-2016 KM
125 1341 336 Siguria e sistemeve makinerike III VI 23 9 e premte 23-09-2016 KM
126 1343 313 Metodat eksperimentale III VI 20 9 e mart 20-09-2016 KM
127 1313 309 Teknologjia e prpunimit III VI 22 9 e enjte 22-09-2016 KM
128 1348 316 Eksploatimi dhe mirmbajtja e automjeteve III VI 15 9 e enjte 15-09-2016 KM
129 1349 317 Shqyrtimi i automjeteve III VI 30 9 e premte 30-09-2016 KM
130 310 Dmtimet e sistemeve makinerike III VI 26 9 e hn 26-09-2016 KM
131 305 Vibrimet dhe balansimi III VI 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
132 1379 306 Dinamika e makinave III VI 29 9 e enjte 29-09-2016 KM, MT
133 Pajisjet e motorit III VI 23 9 e premte 23-09-2016 KM
134 1358 304 Rregullimi i qarkullimit n komunikacion III VI 27 9 e mart 27-09-2016 KO
135 3406 305 Siguria n komunikacion I III VI 22 9 e enjte 22-09-2016 KO
136 3407 306 Mirmbajtja e automjeteve n komunikacion III VI 28 9 e mrkur 28-09-2016 KO
137 3408 307 Sistemet integrale dhe intermodale III VI 26 9 e hn 26-09-2016 KO
138 3412 310 Komunikacioni hekurudhor III VI 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
139 3409 311 Komunikacioni ajror III VI 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
140 1215 214 E drejta n komunikacion III VI 20 9 e mart 20-09-2016 KO
141 304 Mekatronika e automjeteve III VI 30 9 e premte 30-09-2016 MT
Rregullimi inxhinierik i pajisjeve dhe robott
142 301
industrial III VI 21 9 e mrkur 21-09-2016 MT
143 307 Procesimi digjital i sinjaleve III VI 22 9 e enjte 22-09-2016 MT
144 310 Dizajnimi preciz inxhinierik III VI 23 9 e premte 23-09-2016 MT
145 311 Projekti i mekatroniks I III VI 28 9 e mrkur 28-09-2016 MT

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Sht-16

Faqe 4 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor

Shifra e
Shtator 2

Semestri
lnds
Nr. rendor

Viti
Emrtimi i lnds
E vjetr

E re

D M Dita Data
Programi
Gjeneratat e vjetra
1 120_ 20_ Gjuha e huaj II (6-anglisht,7-frngjisht,8-gjerman.) 17 9 e shtun 17-09-2016 T gjith
2 1221 Statistika matematikore 21 9 e mrkur 21-09-2016 T gjith
3 1229 Informimet dhe komunikimet n komunikacion 27 9 e mart 27-09-2016 KO
4 1231 Krkimet operacionale n komunikacion 26 9 e hn 26-09-2016 KO
5 1362 Shpedicioni ndrkombtar 30 9 e premte 30-09-2016 KO
6 1230 Vetit transportuese t mallrave n komunikacion 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
7 1383 Motoret pr ngasjen e mjeteve n komunikacion 19 9 e hn 19-09-2016 KO
8 1380 Faktoret e sigurise n komunikacion 22 9 e enjte 22-09-2016 KO
e mrkur

T gjith Semetrat
9 1213 Organizimi dhe ekonomika e komunikacionit 21 9 21-09-2016 KO

T gjitha Vitet
10 1384 Infrastruktura n komunikacion 23 9 e premte 23-09-2016 KO
11 1381 Teknika e sigurise n komunikacion 22 9 e enjte 22-09-2016 KO
12 1364 Komunikacioni stacionar 15 9 e enjte 15-09-2016 KO
13 1361 Teknologjia e transportit n komunikacion 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
14 1363 123 Bazat e automjeteve 20 9 e mart 20-09-2016 KO
15 1405 121 Bazat e teknologjise s komunikacionit 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
16 3410 300 Teknologjia e transportit hekurudhor 28 9 e mrkur 28-09-2016 KO
17 3411 303 Organizimi i komunikacionit hekurudhor 15 9 e enjte 15-09-2016 KO
18 3414 305 Sinjalizimi n komunikacionin hekurudhor 27 9 e mart 27-09-2016 KO
19 1113 128 Materiet e repartit 20 9 e mart 20-09-2016 PA, TT, KM
20 1206 214 Programimi 28 9 e mrkur 28-09-2016 PA, TT, KM
21 1303 335 Teknikat matse 15 9 e enjte 15-09-2016 PA
22 1226 206 Provat e materialeve 23 9 e premte 23-09-2016 PA

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00 Prodekani pr shtje msimore

Sht-16 Prof. Asoc. Dr. Ilir Doi

Faqe 5 prej 5