You are on page 1of 4

UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering


Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu

PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE-Master

Semestri
Shtator 2
rendor

Viti
Numri

Shifra

Emrtimi i lnds
Dita Muaji Dita Data Programi

Viti i par

1 100 Matematika III I I 15 9 e enjte 15-09-2016 PA, TT, KM


2 101 Prpunimi me deformim II I I 26 9 e hn 26-09-2016 PA
3 102 Saldimi II I I 20 9 e mart 20-09-2016 PA
4 103 Instrumentet metalprese I I 19 9 e hn 19-09-2016 PA
5 104 Menaxhimi i prodhimtaris I I 23 9 e premte 23-09-2016 PA
6 105 Materialet bashkkohore inxhinierike I I 22 9 e enjte 22-09-2016 PA
7 106 Prpunueshmria e metaleve I I 27 9 e mart 27-09-2016 PA
8 114 Rregullimi optimal i proceseve I I 28 9 e mrkur 28-09-2016 PA
9 115 Sistemet jolineare t rregullimit automatik I I 26 9 e hn 26-09-2016 PA
10 116 Modelimi i sistemeve prodhuese I I 30 9 e premte 30-09-2016 PA
11 101 Termodinamika inxhinierike I I 29 9 e enjte 29-09-2016 TT
12 102 Teknikat e djegies I I 26 9 e hn 26-09-2016 TT
13 103 Projektimi me kompjuter n termoenergjetik I I 22 9 e enjte 22-09-2016 TT
14 114 Pompat termike I I 21 9 e mrkur 21-09-2016 TT
15 115 Hidroteknika e aplikuar I I 27 9 e mart 27-09-2016 TT
16 116 Efienca e pajisjeve termoteknike I I 23 9 e premte 23-09-2016 TT
17 101 Metodika e konstruktimit I I 20 9 e mart 20-09-2016 KM
18 102 Transmetuesit special I I 22 9 e enjte 22-09-2016 KM
19 103 Makinat ndrtimore dhe minerore I I 30 9 e premte 30-09-2016 KM
20 104 Teoria e elasticitetit I I 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
21 105 Siguria e mjeteve transportuese I I 29 9 e enjte 29-09-2016 KM
22 106 Projektimi i konstruksioneve t lehta I I 21 9 e mrkur 21-09-2016 KM
23 114 Konstruksioni i automjeteve I I 19 9 e hn 19-09-2016 KM
24 115 Konstruksioni i motorve I I 23 9 e premte 23-09-2016 KM
25 116 Karakteristikat e automjeteve dhe rregullativat I I 21 9 e mrkur 21-09-2016 KM
26 100 Projektimi i komunikacionit I I 23 9 e premte 23-09-2016 KO
27 101 Teknologjia e transportit I I 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
28 102 Siguria n komunikacion II I I 22 9 e enjte 22-09-2016 KO
29 103 Sinjalizimi n komunikacion I I 27 9 e mart 27-09-2016 KO
30 104 Krkimet operacionale I I 26 9 e hn 26-09-2016 KO
31 105 Telematika rrugore I I 15 9 e enjte 15-09-2016 KO
32 Komunikacioni dhe mjedisi I I 21 9 e mrkur 21-09-2016 KO

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00


UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE-Master
Numri rendor

Shtator 2

Semestri
Viti
Emrtimi i lnds
Shifra

Dita Muaji Dita Data Programi

Viti i par

32 107 Pajisjet ndihmse I II 22 9 e enjte 22-09-2016 PA


33 108 Makinat pr prpunim me deformim I II 19 9 e hn 19-09-2016 PA
34 109 Makinat metalprerse I II 30 9 e premte 30-09-2016 PA
35 110 Siguria e sistemeve makinerike I II 23 9 e premte 23-09-2016 PA
36 111 Menaxhimi i kualitetit I II 21 9 e mrkur 21-09-2016 PA
37 112 Metodat jokonvencionale t prpunimit I II 29 9 e enjte 29-09-2016 PA
38 113 CIM I II 27 9 e mart 27-09-2016 PA
39 117 Simulimi dhe modelimi I II 21 9 e mrkur 21-09-2016 PA
40 107 Modelimi i rrymimit t fluideve I II 23 9 e premte 23-09-2016 TT
41 108 Modelimi dhe optimizimi n termoenergjetik I II 20 9 e mart 20-09-2016 TT
42 111 Analiza energjetike dhe eksergjetike e cikleve I II 22 9 e enjte 22-09-2016 TT
43 112 Ent nn presion I II 27 9 e mart 27-09-2016 TT
44 113 Sistemet e qndrueshme energjetike I II 30 9 e premte 30-09-2016 TT
45 114 Termocentralet I II 19 9 e hn 19-09-2016 TT
46 115 Termocentralet e kombinuara I II 28 9 e mrkur 28-09-2016 TT
47 107 Projektimi i mjeteve transportiuese I II 27 9 e mart 27-09-2016 KM
48 108 Prmasat zinxhirore I II 19 9 e hn 19-09-2016 KM
49 109 Modelimi i konstruksioneve makinerike I II 23 9 e premte 23-09-2016 KM
50 110 MEF I II 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
51 111 Shkenca e konstruktimit I II 21 9 e mrkur 21-09-2016 KM
52 112 Stabiliteti i konstruksioneve I II 26 9 e hn 26-09-2016 KM
53 113 Sistemet e transportit t brendshm dhe t pand. I II 29 9 KM
e enjte 29-09-2016
54 117 Metodat e llogaritjes s automjeteve motorike I II 26 9 e hn 26-09-2016 KM
55 118 Dinamika e automjeteve I II 20 9 e mart 20-09-2016 KM
56 119 Sistemet e motorve dhe automjeteve I II 22 9 e enjte 22-09-2016 KM
57 120 Sistemi i varjes tek automjetet I II 23 9 e premte 23-09-2016 KM
58 121 Diagnostifikimi i automjeteve I II 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
59 106 Logjistika e transporit I II 28 9 e mrkur 28-09-2016 KO
60 107 Teorija e lvizjes s automjeteve I II 20 9 e mart 20-09-2016 KO
61 108 Analiza dhe modelimi i sistemeve transportuese I II 19 9 e hn 19-09-2016 KO
62 109 Autobazat dhe autostacionet I II 30 9 e premte 30-09-2016 KO
63 110 Menaxhmenti n komunikacion I II 21 9 e mrkur 21-09-2016 KO
64 213 Mekanizimi i ngarkim-shkarkimit I II 15 9 e enjte 15-09-2016 KO
65 111 Simulimet n komunikacion I II 26 9 e hn 26-09-2016 KO

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Sht-16
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu

PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE-Master

Semestri
Shtator 2
rendor

Viti
Numri

Shifra

Emrtimi i lnds
Dita Muaji Dita Data Programi

Viti i dyt

65 200 Makinat numerike kompjuterike II III 26 9 e hn 26-09-2016 PA


66 201 Makinat pr saldim II III 21 9 e mrkur 21-09-2016 PA
67 202 Projektimi i fabrikave II III 30 9 e premte 30-09-2016 PA

68 203 Eksploatimi dhe mirmbajtja e makinave metalpre. II III 20 9 PA


e mart 20-09-2016
69 204 Kontrolli i bashksive t salduara II III 23 9 e premte 23-09-2016 PA
70 205 MOPSHH II III 22 9 e enjte 22-09-2016 PA
71 206 Mbrojtja n pun II III 19 9 e hn 19-09-2016 PA
72 207 Sistemet adaptive II III 29 9 e enjte 29-09-2016 PA
73 208 Sistemet digjitale II III 28 9 e mrkur 28-09-2016 PA
74 202 Gazrat teknike II III 20 9 e mart 20-09-2016 TT
75 204 Kaldajat energjetike t avullit II III 21 9 e mrkur 21-09-2016 TT
76 205 Mbrojtja n pun II III 30 9 e premte 30-09-2016 TT
77 206 Analiza hidraulike e rrjetave termike II III 19 9 e hn 19-09-2016 TT
78 207 Termofikimi dhe rrjetat termofikuese II III 22 9 e enjte 22-09-2016 TT
79 208 Menaxhimi n energjetik II III 28 9 e mrkur 28-09-2016 TT
80 209 Operacionet mekanike dhe hidraulike II III 27 9 e mart 27-09-2016 TT
81 200 Tribologjia e konstruksioneve makinerike II III 29 9 e enjte 29-09-2016 KM
82 201 Dinamika e mjeteve transportuese II III 26 9 e hn 26-09-2016 KM
83 202 CAE II III 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
84 203 Konstruktimi ekologjik (ECO Design) II III 20 9 e mart 20-09-2016 KM
85 206 Mbrojtja n pun II III 30 9 e premte 30-09-2016 KM
86 204 Metodat e optimizimit t mjeteve transportuese II III 23 9 e premte 23-09-2016 KM
87 205 Mekanika e thyerjes II III 27 9 e mart 27-09-2016 KM
88 207 Kontrolli aktiv i automjeteve II III 26 9 e hn 26-09-2016 KM
89 208 Mirmbajtja e automjeteve II III 21 9 e mrkur 21-09-2016 KM
90 209 Modelimi i proceseve t motorve II III 29 9 e enjte 29-09-2016 KM
91 210 Metodat eksperimentale te motort II III 28 9 e mrkur 28-09-2016 KM
92 211 Siguria n komunikacion II III 22 9 e enjte 22-09-2016 KM
93 200 Ekspertiza teknike n komunikacion II III 26 9 e hn 26-09-2016 KO
94 201 Kapaciteti i infrastrukturs rrugore II III 21 9 e mrkur 21-09-2016 KO
95 202 Portet dhe terminalet II III 29 9 e enjte 29-09-2016 KO
96 203 Sistemet informative t operatorve t rrjetit II III 19 9 e hn 19-09-2016 KO
97 204 Optimizimi i proceseve t transportit II III 23 9 e premte 23-09-2016 KO
98 205 Inxhinieria e qarkullimit II III 30 9 e premte 30-09-2016 KO
99 20 Teknika e trafikut II III 30 9 e premte 30-09-2016 KO

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Sht-16
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE-Master

Semestri
Shtator 2

Viti
rendor

Emrtimi i lnds Programi


Numri

Shifra

Dita Muaji Dita Data

Gjeneratat e vjetra
Viti i I

1 Modelet dhe metodat e modelimit


2 Dirigjimi i sistemeve t prbra
3 Analiza dhe preventiva e fatkeqsive Prshtaten

TT, KO
4 Modimi dhe simulimi n komunikacion I me lndt
6 Planet urbane n komunikacion aktive
7 105 Operacionet difuzive
8 106 Pajisjet hidraulike

9 Sistemet teknologjike t trans. integr. dhe interm.


14 Bazat e transportit inteligjent
15 109 Instalimet e paisjeve procesore
Prshtaten

TT, KO
16 110 Rrymimi shumfazsh
II me lndt
17 113 Termoelasticiteti
aktive
18 117 Makinat rrymore t kombinuara
19 118 Furrat industriale

20 Mirmbajtja dhe zhvillimi i infrastr. n kom. rrugor

Viti i II

21 Aftsia qarkulluese dhe kapac. e sistemeve trasp.

24 Utilitetet dhe vlersimet n shrbim t transportit


Prshtaten

TT, KO
25 Metodat e strategjis s zhvillimit t kom. rrugor III me lndt
27 200 Aparatet termike e difuzive dhe proceset aktive
28 201 Transporti hidraulik dhe pneumatik
29 202 Pajisjet ftohse
30 203 Centralet brthamore

Provimet fillojn m 15 shtator 2016 dhe perfundojne me 30 shtator

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00


Prodekani pr shtje msimore

Prof. Asoc. Dr. Ilir Doi