You are on page 1of 5

MarkahanBlg: 1

Asignatura: Komunikasyon sa Wika at Kulturang Filipino


NILALAMAN (PaksangAralin): (DepEdCurr.) Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika at
kulturang Pilipino

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: (DepEdCurr) Nauunawan ang mga konsepto, elementong


kultural, kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang
Pilipino.

PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nasusuri ang kalikasan, gamit, mga kaganapang


pinagdaanan at pinagdaaanan ng Wikang
Pambansa.

KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagbuo ng


isang makabuluhang pananaliksik.
DETALYADONG KASANAYANG -Naibibigay ang mga hakbang sa pagbuo ng
PAMPAGKATUTO: isang makabuluhang pananaliksik.
-Nakapagsunod-sunod ng mga hakbang sa
pagbuo ng isang makabuluhang
pananaliksik.
-Naipabatid ang kahalagahan ng isang
makabuluhang pananaliksik.

INILAANG ORAS: 60 MINUTO


BALANGKAS
1. PANIMULA( 5 MINUTO )
2. PAGGANYAK( 5 MINUTO )
3. INSTRUKSYON( 25 MINUTO )
4. PAGSASANAY(5 MINUTO)
5. PAGPAPAYAMAN( 5 MINUTO)
6. PAGTATAYA( 15 MINUTO )

MGA KAGAMITAN:Cut-out na mga titik,handout


atbp.
MGA REPERENSYA: Veronica C. Abangan, EdD at
Irma V. Ugot, EdD. (2014).
Komunikasyon at Pananaliksik
sa Wika at Kulturang Pilipino.
Pagbasa at Pagsulat
Tungo sa Pananaliksik. Lacsama
Press & Publishing Corp. Manila.
PAMAMARAAN ( PROCEDURE) GAWAING PAMPAGKATUTO
PANIMULA ( 5 MIN )
1. PANALANGIN
2. BATIIN AT KAMUSTAHIN ANG MGA MAG-
AARAL
3. PAGTALA NG LIBAN
4. ISULAT/IPAKITA SA PISARA ANG MGA
DETALYADONG MGA KANASAYANG
PAMPAGKATUTO
5. IPABASA SA MGA MAG-AARAL. TANUNGIN
KUNG MALINAW ANG MGA ITO.

6. TAWAGIN ANG MGA MAG-AARAL NA


NAATASANG MAGBAHAGI NG BAGONG
IDEYA NA MAY KAUGNAYAN SA PAKSANG p-a-g-t-u-k-l-a-s
TATALAKAYIN.

PAGGANYAK:
Panuto: Ayusin ang mga titik.
pahulaan sa mga mag-aaral.

P N A l A NI KS S
A
PANANALIKSIK
A S K I L I K

Basahin..

INSTRUKSYON:
Katuloy ng pagganyak:
Bigyan ng handout ang mga mag-aaral
Gamit ng word map bigyang kahulugan ang salitang
pananaliksik?
Pagpapabasa sa mga mag-aaral ng
handout tungkol sa mga hakbang at kasanayan sa
pananaliksik.

PAGSASANAY:
(Nakasulat sa Pisara)

Pagpapasagot sa mga mag-aaral sa mga hakbang sa Panuto: Isaayos ang tamang pagkakasunod-sunod
pagbuo ng papel pananaliksik. Ano ang kahalagahan na mga hakbang sa pagbuo ng papel pananaliksik.
ng mga hakbang sa pananaliksik? Mag hakbang sa Pagbuo ng Papel Pananaliksik
1.
2.
3.
4.
5.

PAGPAPAYAMAN:
Ano ang Pananaliksik?
(Tanong-Sagot na metodo/estratehiya) Ano-ano ang mga nakapaloob sa unang
hakbang sa Pananaliksik? Ikalawa?
Ikatatlo?ikaapat? ikalima?
Ipaliwanag ang bawat hakbang.
Para sa inyo, bakit mahalaga ang
pananaliksik?

PAGTATAYA:
Pagsusunod-sunod ng mga Hakbang sa
Pananaliksik
(Sayklikal na Tsart)