You are on page 1of 1

Oh ashes Hai yo - Berserk

Haimae! Hai yo, Mae yo, Aaa, aru wa kataki


yuiitsuno shutsuji wo
Kunieru gekka tamino dokkoku Hai yo, Nanore yo, Aaa, shiru wa
Kyomono nobi ni Kami wa naru kataki mukyo no chikara wo

Hai yo, Hai yo, muneno kubiki wa Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa
sennen no
Ikaku no tou no kazenari to
Aaa Momai no Momai no Obie no muma ni Kami wa naru
Kase ni Hogo sae utsushi mise
Hai yo, Hai yo, ute yo jaaku wa
Iko no kaze ni yakare mau sennen no
Karma no akuta yorube naku
Aaa, Kunkai no, kunkai no
Hai yo, Hai yo, satore byakuya no hito
nareba Iwaku muimi wo sengen shi

Aaa yukyu wo, yukyu wo (Hai yo, Hai yo, Hai yo, Hai yo)
Mune ni yamanai koe wo shite
Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa
(Hai yo, Hai yo, Hai yo, Hai yo) Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa

Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa Hai yo, Mae yo, Aaa, aru wa kataki
Haimae, Haimae, Haimae yo Aaa yuiitsuno shutsuji wo
Hai yo, Nanore yo, Aaa, shiru wa
kataki mukyo no hikari wo