You are on page 1of 4

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM

SENIOR HIGH SCHOOL-CORE SUBJECT-FILIPINO 11

NILALAMAN KAKAYAHANG DISKORSAL

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon ng
paggamit ng wika dito. (U)
PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga penomenang kultural at panlipunan sa bansa.
KASANAYANG PAMPAGKATUTO: 1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa talakayan (F11PT-IIe-87)
DETALYADONG KASANAYANG Nakasusulat ng isang halimbawang diskurso.
PAMPAGKATUTO:

INILAANG ORAS: 60 minuto


BALANGKAS
1. PANIMULA : (5 minuto)
2. PAGGANYAK : (5 minuto)
3.INSTRUKSYON: : (25 minuto)
3. PAGSASANAY : (10 minuto)
4. PAGPAPAYAMAN : (5 minuto)
5.PAGTATAYA : (10 minuto)

MGA KAGAMITAN: LCD Projector,Laptop, papel


MGA REPERENSYA: KOMUNIKASYON SA AKADEMIKONG FILIPINO pahina 181-184
PAMAMARAAN (PROCEDURE) GAWAING PAMPAGKATUTO

PANIMULA 5 minuto

1. Panalangin Pipili ang guro ng mag-aaral na manguna sa panalangin.


2. Batiin at kamustahin ang mga mag-aaral
3. Isulat sa pisara ang mga detalyadong kasanayang pampagkatuto Siguraduhin ng guro na handa na ang lahat klase
(layunin/objective)
4. Ipabasa ito sa mga mag-aaral. Tanungin kung malinaw ang mga ito.
5. Tawagin ang mag-aaral na naatasang magbahagi ng bagong salita para sa klase.

PAGGANYAK 5 minuto
1. Pagpaparinig ng isang halimbawa ng diskursong pasalita Mag hahanda ang guro ng mga kagamitan sa pagpaparinig ng diskursong pasalita gamit ang
TV, LCD, Laptop.
TANONG: Ano ang nilalaman ng diskursong inyong narinig?

Ipoproseso ang mga kasagutan ng mga mag-aaral


INSTRUKSYON (25 minuto)

Ilahad/ipakilala ng guro ang paksang tatalakayin gamit ang powerpoint (ppt) Ang guro ay magbibigay ng sapat na paglalahad o pagkilala sa paksang tatalakayin gamit ang
Ano ang diskurso? ppt.
Konsepto ng diskurso

PAGSASANAY (10 minuto)


Bilang isang panauhing pandangal, anong istilo ng diskurso ang gagamitin Magbibigay ang guro ng instruksyon sa pagsasanay
mo,kung ikaw ay naatasang magsalita tungkol sa napapanahong isyu?
PAGPAPAYAMAN (5 minuto)

Gaano kahalaga ang papel ng kakayahan (Pakikinig, pagsasalita, pagbasa at Ipaliwanag ng guro ang Gawain sa pagpapayaman.
pagsulat) tungo sa mabisang diskurso.

PAGTATAYA (10 minuto)

Pumili ng isa sa mga isyong panlipunan at ipaliwanag sa sariling opinyon: Ipasulat ng guro sa isang buong papel ang awtput.

1. Pagpapalibing kay Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani


2. Maagang pagbubuntis ng mga mag-aaral sa sekundarya (Teenage pregnancy)
3. Death penalty
4. Gender Equality