You are on page 1of 13
‘ eo, coasts) \ \PRIMARIA MUNICIPIULUL CHISINAU DISPOZITIE dind ab 1 Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic ‘Avand in vedere nota informativa a Directiei generale arhitecturs ‘urbanism si relafii funciare $i avizol Comisiei pentru construchi, arhitecturd gi resurse fimciare din 06.02.2006, referitor ,Cu privire fa aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic”, in temeiul art.6 al Legii nr.1350 XIV din 2 noiembrie 2000 privind activitatea arhitecturalé in Republica Moldova, Hotardrii Guvernului Republicii Moldova nr.499 din 30 ‘mai 2000 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organclor locale de arhitecturé gi urbanism, art. 18 alin, 2 lit. d si 23(3) din Legea nr.123-XV din 18.03.2008 privind administrafia public’ local, dispozitiei nr. 297-d din 26.04.2008 ,,Cu privire la desemnarea dlui Vasile Ursu pentru executarea funcfiei de primar general interimar al municipiului Chisinau”, primaral general interimar al municipiului Chisinéu DISPUNE: Se aprobé Regulamentul Consiliului arhitectural-urbanistic (anexa nr.1). ‘Se accept componenja nominal a Consiliului arhitectural - urbanistic gi ‘grapului de lucru al Consiliului (anexele nr.2 ginr.3). . Controlul indeplinirii prezentei dispozifii mi-] asum. Vasile Ursu Iddispedipg Prigacuoi general intewinan Lies ok into oe REGULAMENTUL CONSILIULUI ARHITECTURAL - URBANISTIC AL MUNICIPIULUI CHISINAU Sarcina de baza a planifictrii urbane, in conditiile economiei de piaya, consta in necesitatea coordonirii de c&tre Consiliul municipal Chisinéu a intentiilor agentilor economici, ou diferite forme de proprietate, de a aloca resurse financiare pentru dezvoltarea urbana, prin constructia unor obiective. Eventualele objective. find initial optimale gi eficiente, pot intra la réndul lor in contradictie cu directia generald de dezvoltare a municipiului. Conform noilor tendinte, oragul nu poate fi considerat doar ca spafiu teritorial, pe care se amplaseazA diferite obiective cu infrastructura inginereascd, ci, luat in ansamblu, oragul constituie o valoarc imobiliard unicd, de mare important, care, fiind folosita rational, trebuie s& asigure in primul rand conditii optime de trai pentru populatie, si, in al doilea rand, s& aducd venituri tn bugetul municipal 1, DESPOZITI GENERALE, 1.1, Consiliul arhitectural-urbanistic este un organ consultativ, constituit pe léngé Directia generald arhitecturé, urbanism si relajii funciare a Consitiului municipal Chisindu, in scopul examinarii colegiale a chestiunilor privind amplasamentele obiectivelor gi amenajitilor, a solujiilor arhitecturale si urbanistice vizand obiectele de desfigoara activitatex in portant deosebits, si i conformitate cu legislatia in vigoare, atributiile Consiliului arhitectural-urbanistic respectiv gi solicitarile exprimate pe parcursul timpului 1.2. in activitatea sa Consiliul arhitectural-urbanistic se conduce de actele legislative in vigoare, Decretele Pregedintelui Republicii Moldova, Hotararile Guvernului, instructiunile respective gi alte acte normative ale aultoritayi BRR emanate cee 2.9, Concluziile Consiliuiui achitectural-urbanistic se adopté prin votul eschis al “tl din membrii prezenti ta sedintd. fh cazul paritayii voturilor, vextul Presedintelui este decisiv. 2.10, La gedinfele Consiliulai erhitectural-urbanistic pot fi invitati membrii Consiliului urbanistic Republican. in caz de necesitate, pentru consult are, le gedintele Consiliului urbanistic pot fi invitaji specialisti gi persoane interes ate, care nu fac parte din componente Consilfului, fra drept de vol. 211 Tn procesul examinfrii problemelor prezentate Consiliului, se taccepté cee mai potrivité concluzie si se intoemeste un proces-verbal care este semnat de edtre presedintele si secretarul Consiliului (anexa nr.l la prezentul Regulament). 2.12, Solicitantii au dreptul de a cere examinarea, repetaté, a situazici dupa conformarea solutiilor cu propunerile’expuse tn procesul-verbal al Consiliuilui ctural-urbanistic. 2.13. Membri Consiliului arhitectural-urbanistic -se—numese—si— activeazs pe baze obstesti. 2.14. intru examinarea in mod urgent a problemelor urbanistice stringente, presedintele Consiliului urbanistic este in drept s& formeze Grupul de Jucru al Consiliului arhitectural-urbanistic in componenja a 1/3 din membrii permanenti ai Consiliului. . 3. ATRIBUTIILE $I SARCINILE 5 3.1, Atributiile de baza ale Consiliului arhitectural-urbanisti¢ tin de examinarea $i elaborarea recomandarilor, vizand: 3.1.1, Dezvoltarea de perspectiva a unititii administrativ-teritoriale municipale; 3.1.2. Proiectarea obiectivelor importante gi a celor amplasate in Zonele istorice, centrale gi alte zone speciale ale locality 3.1.3. Solutionarea amplasarii obiectivelor pe terenuri care nu dispun de documentajie de urbanism, 2 obiectelor pentru care, prin certificatul de Urbanism, aJfost solicitaté elaborares unui plan urbanistic de detaliu, publice centrale in domeniul arhitecturii, urbanismului gi amenajarii teritori wai, documentele normative in domeniul constructiei, deciziile Consiliviui municipal Chisinau, dispozifiite Primarului general al mun. Chisinau , precum gi de prezentul Regulament, 2. ACTIVITATEA CONSILIULUL 2.1. Prin prezentul Regulament se stabileste modul de functionare a Consiliul urbanistic. 2.2. In componenta Consiliului arhitectural-urbanistic sunt inclusi specialisti notorii tn domeniul arhitecturii si urbanismului, reprezentanti ai Inspectiei de Stat in Constructii gi ai Inspectoratului Ecologic de Stat, ai serviciilor f ritoriale sanitere, serviciului antiincendiar, cadastral gi ai autoritatilor \\ administratiei publice locale, precum si reprezentanti ai organizatiilor autorizate ¢: C proiectare si constructie ‘gi ai organizatiilor no-guvenamentale implicate in | proiecte de ordin urbanistic. 2.3. Pregedinte al Consiliului arhitectural-urbanistic este directorut Directiei genorale arhitectura, urbanism.¢i relat Chisinau. - fanciare a Consiliului municipal 2.4. Sedinfele Consiliului se conivoaca de/catre presedinte. 25. Inijiativa examinarii eventualelor situ ‘ii de ordin urbanistic, arhitectural sau artistic la gedinjele Consiliului constituie prerogativi a directorului Directiei generale arhitecturg, urbanism si retatii funciare a Consiliului municipal Chisinau, a consiliilor unitajilor administrativ-teritoriale, primatiilor municipiulu sia localitajilor suburbane, institutiilor de proiectari, a autorilor gi beneficiarilor, 2.6. Concluziile Consiliului arhitectural-urbanistie exprima parerca colegiala adoptati in cadrul dezbaterilor la tema (prgiectul luerdrii) respective si ‘au un caracter consultativ, 27. Sedinjele Consiliului arhitecrural-tirt anistic se destagoara Wit! mod deschis tn prezenta autorilor. 28. Pentru gedinjele decisive ale Consiliului arhitectural-urbanistic sild prezenja a Yt! din numérul total al membrilor lui 3.2, Inteu exercitarea atributiilor sale de baz’, Consiliul arhitectus I. Lrbanisti¢ utilizeaz’ in activitatea sa stampile, formulare, alte rechizite necesare directorului Directiei generale arhitecturé, urbanism gi relafii Sunciare a Consil iului municipal Chisinau. 3.3. Consitiul are dreptul si 3.3.1. Examineze documentajia de urbanism a orice etapa de elaborare a acesteia. 33.2. Adopte, colegial, hotéréri privind solufionarea chestiunilor ce tin de evizarea documentatiei de urbanism respective. 3.33. Examineze amplasamentele, solufiile urbanistice gi arhiteeturale vizdnd obiectele de imvortantd locala; . ‘ 3.3.4, Examineze propunerile de conservare, reabilitare, restaurare, reconstructie ete. a obiectelor incluse in patrimoniul de importanta local si zonele aferente protejate; 3.3.5. Inifieze ‘concursuri urbanistice si arhitecturale, elaborand regulamentele necesare; : 3.3.6. Colaboreze cu societatea civild in scopul asigurarii transparentei procesului de elaborare si aprobare a documentatiei de urbanism gi amenajare a teritoriului, organizand expozifii, companii de presi privind atragerea populatiei in procesul de dezvoltare urbana 3.3.7. Invite reprezentanfi ai organizatiilor interesate sau responsabile la. gedingele sale 3.4, Sarcina principala a Consiliului arhitectural-urbanistic const; in fundamentarea deciaiehpenieu amplasaréa si determinarea solutiei spatial planimetrice a obiectelor in municipiut Chigindu. 3.5. Concluziile Consiliului urbanistic au rol consultativ—pentru arhitectul-sef al mun. Chigindu, si au un caracter recomandabit pentru a fi executate.de beneficial gi proiectang 4. FUNCTIILE PRESEDINTELUL CONSILIULUL ARH(TECTURAL - URBANISTIC Pregedintele Consiliului urbanistic executa urmatoarele functi 4.1, Organizeaz& activitatea Consiliului achitectural-urbanistic. 4.2, Aprobi ordinea de zi a sedintelor Coasiliului, 4,3. Convoacd sedintele ordinare ale Consiliului urbanistic. 4.4, Informeaz& Consiliul municipal Chigindu si Primaria municipiului Chisinau referitor la coneluziile adoptate 4.5. Pregedintele Consiliului arhifsctural-urbanistic este in drept: 45.1, Sa convoace gedinte extraordinare. 4.5.2. SA formeze Comisia operativa in componenja a o treime din membrii permanenti ai Consiliului urbanistic, intru examinarea in mod urgent a problemelor urbanistice stringente, 4.5.3. Sa propuna modificdri si completéri in ordinea de zi. 4.5.4. $8 invite la sedinfele de aprobare a ordinii de zi a sedintelor persoane fizice gi juridice cointeresate, si s& antreneze experti pentru solutionarea problemelor complicate, aparute in activitatea Consiliului. 4.5.5. SA delege, in caz de absenté, functiile sale cétre unul din membrii Consiliului. 4.5.6. SA propunt primarului general al municipiului si fie modificata componenja nominal a Consiliului arhitectural-urbanistic (anexele nr. 2 $1 3 la prezenta dispozitie). 5. FUNCTILLE SECRETARULUI Secretarul-responsabil al Consiliului arhiteetural-urbanistic (numit de Peegedintele Consitiului urbanistic) igi asum§ urmatoarete functil 5.1, Aduce la cunostinta membrilor Consiliulai urbanistic informutia despre locul si ziua desfigurarii gedinjei gi temele propuse spre examinare, asigura cu materiglele necesare mersul gedintel; 5.2 inoomeste gi administ-vazd orocesele-verbole ale sedin Consiliului arhitectural-urbanistic 5.3, Elibereazé copli de pe procesele-verbale sau cencluziile din ele, la eerinta persoanelor fizice si juridice interesate; 5.4, Asigurd perfectarea si pastrarea primului exemplar al proceselor- verbale ale gedinjelor Consiliului gi ale concluziilor elaborate, 6. MODUL DE PERFECTARE SI DE PREZENTARE A. DOCUMENTATIEI DE PROIECT 61 Solicitantul prezint& spre examinare in cadrul Consiliului arhitectural-urbanistic documentatia de proiect, care cuprinde: - Studi gi acte corespunzitoare, dupa az; ~ Extras din documentajia urbanistic& — scara 1:2000; - Amplasarea obiectului in spatiul urban existent ~ scara {:2000; ~ Planul general al obiectivului ~ scara 1: 500; - Planurile si sectiunile obiectului proiectat— scara nu mai micé decat 1:200; - Recenzia arhitectural-urbanisticl, elaboraté prin intermediul Uniunii Arhitectilor din Republica Moldova; - Macheta, la care scara se stabilegte dupa caz, Toata informatia mentionata se prezinta Directiei generale arhitectura, urbanism si relatii funciare @ Consillui municipal Chiginga, pe plange gi sud forma electronica pe CD. 7. DISPOZITH FINALE. 7.1, Membrii Consiliului arhitectural-urbanistic sunt obliga s& panicig {a ridicarea nivelului de cunostinte a specialigtilor din domeniu in problemele de i arhitecturald, dezvoltare urban’ re membre al vis de problema examinatS, iar Consiliul, in ansemblu, pentru examinarea tn termen @ materialelor prezemste si corectimdinea adopt ari hotedsilor respective in problemele abordate, 7.3. Activitatea Consiliului urbanistic poate fi suspendata in conformitate cu decizia respectiva a Consiliului municipal Chigindu. 7.4, Componenta Consiliului urbanistic gi modificdtile lui se aproba prin dispozita respective a primarului general al municipiului Chisindu. SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUL “ Nicolae Manastarli Lista membrilor Consiliului Arhitecturat U1 al mun, Chisiniu 1, Zaporojan Nicon Sof isterimar al D.G.A.U, si RP, athitect-emerit 2. Gatmaniue Sergi Specialist principal al D. 3.Blaj Radu Vicedirector al D.G.A.U. $i RF. 4, Craciun Nicolaie Sef el Diroctiei Funciare al DGAU si RF 5. Boldeseo Alexandra Inginer sef al D.G.A-U. si RF. 6.Modirca Vlad Pregedintele Uniunii Arhitectilor 7. Bremeiue Vasile Progedintele Asociatiei Arhiteciilor din RM 8, Povar lurie Director INCP ,Urbanproiee” 9. Kare(ci Mihail Achitect sef IMP ,Chisinaproiest” 10. Apostolov igor ‘Ahitect-sef de proiecte IPS ,Ruralproiect”™ IL. Vednceanu Nicolae Athitect-emerit,laureat al premiilor de Stet, Caveler al ordinului Republicit 12, TebindS Anatoli ‘Vicedirector general al Agentiei construcfi si dezvoltarea tert 13. Bodeanu Valeriu Sef incerimar al Direcfiei Autorizare si disciplin8 tn constructit 14, Popa lon Consilierul Primarului municipiului Chigindu (arhitec) 15. Slapac Mariana ‘Academia de Stiinge a RM (erhitect) 16, Soihet Semion “Athitest -emerit 17. Gordeev Anatoli arhitect -emerit 18, Garaba Vladimir ‘Seful migciri ecotogice din mun. Chisinau 19. Verstiue Valeriu Director — manager Directia Verificare gi Expertizare a Proiectelor in Constructic 20, Eremeiue Mit Academician — arhitect, RE. Iu a RM Anexa a.2 Priya general neering ae tin dt td ADE Presedintele constitu Secretar responssbi rembr a eonsit smembru al consiliuul membrw al consti sembra al consi rmembe al east smembru al cnsiial smembra al consis smombn a eons membr al consi rembev al consi smembra eonsiia rmembmu al consi membr l eonsilil emma consi membre al eons smembru al cnsiiai smembru al cosiiul ‘membru al consiliului Arhitectural - Urbanistic al mun, Chisindu 1, Zaporojan Nicon Sef interimar al D.G.A.U. gi LF, athitect -emerit 2. Gatmaniue Sergiu Specialist principal al D.G.A.U. si RF. 3. Blaj Radu Vieedirector al DG.A.U. i RE. 4, Craciun Nicolaie Sef al Directiei Funciare al DGAU gi RF 5. Boldesco Alexandru Inginer sefal D.G.A.U. si RF. 6, Povar furie Director INCP ,Urbanproice” 4. Karejki Mihail Arhitectjef IMP ,Chisiniproiect” 8. Apostoloy Igor Athitect-ef de proiecte IPS ,Ruralproiect” 9, Bromeive Vasile Presedintele Asociajiei Athitecjlor din RM 10. Visofehii Gheorghe arhitect- emerit 11. Gordeev Anatoli Arhitect~ emerit 12. Bulat Gicw arhitect 13, Telipiz Gheorghii arhitect 14, Eremeiue Mihai Academician — arhitect 15, Stratu Vasile arhitect 16, Seremet Vlad arhitect ups caz, vor f invita i ahitectii—gefi de sector. Anecn ur veined ee Presedintcle consilivlut Secretar responsabil ‘membre al consiliului membru al consiliului ‘membrual consi rmembru al eons smombry al constitu smembru al consiiuli semua eonsilivli smembru al consiiului smembev al consis meme al onsiliuui smembru al eonsitilu smembru al eonsiiuui smembew al consi membru al consifiul SECRETAR AL CONSILIULUI MUNICIPAL, NICOLAIE MANASTARLI 4 yl 1 otek ou ates oe Ov ree tre gong Fle fiennce! 7 mis a Pd OM feedug, 9 A lA MUNICIPIULUT CHISINAU i OlsPozrpie } se nb eelombce tie - iwite Ie modificares componente” 1 ME Son tn ma Foe Nl \ f ia mt rede Pe 4. y immed Comaie — B satan mantener serena apc ES ALE 2 2006 «pat ce | ine, tn Lonel an. 290) ae it Lopes Repub on {PSXVI din 2612 2006 mag St abl sa rar gear «| ui achitectral— uence i de Iueru din acral Cons lovessene tae PSs ule aon ne ge 7 i spotter 1585-44 primal £-slinevinar din tt reson iene Milt China, et tag “ull execute prove Modsres, va sigurn er preenei isnot PRIVAR GENERAL DecinChnoses st \ PONE Ry — bm : ene eae Lista gropului de lu din ead arhiteetural ~ urtanistic al munieipiulul Chign Presedinteie comitatus Mdina Ved + afhiegefa msc Chin ‘Vieepreyeditee consis Bly Hal aehtet year a ni Chis ‘Membr eonstiatls Asoo pe + sheet. 28,RURALPROIECT” 1 Balloo Alenia + inginr gel esi ips {Bul Gieu ~ whee etal fe de poe ARHSTUDIOX CUB" 8.2, | Evomcice Mila» shite eal field proce ARHICONI GRUP" 5 Koki tail» arhkeee ENP, .CHISINAUPAOTECT” "Pot se ~ iret INCE. .URBANPROIECT” . 7 Tels Chori aeiterel Erle proce ARD" SRL 9 .FRACHIA” SAL, Dupe vermin 9 alee de sect seceiiaunrenman aLcovsunnursanierat 0. NADEIDAIWANOvA al arhltecta iui Chisindy Pregedintele consis: po Chigas al ounicip 77 Metical siege ma Viespreedintete constitu: ‘eee aut menpss engage Membr consiatas + heen. wnaLPRonecr™ ® ie = iaber i map ea histo = et Dircetncies tt —Ehicon Valera = gee > Pierce Vac ~ prejedinle Accag SBreneive Minas TRE Sle roc ati cau Rt, ~ htc gta fot mca eteNETTUT DEARGTECRRsve ny 7 cee at i ass Se “wba GIMP, ChSNAUIMONe sor Coes = eect Notts ren Cor pg “Feta gag a tis Sa Stina ata Fab st watt saan do pa El SOAR TUNA A ConsaLLU epg ADEIDA WaNova