Αζήλα Ηνχληνο 2017

Τέξκα ζηελ αλνρή! Υςώλνπκε ηείρνο αληίζηαζεο!
Έρνπκε ηε δύλακε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε!
Σπκκεηέρνπκε ζηηο εθινγέο ηνπ Σσκαηείνπ ησλ
Απηναπαζρνινύκελσλ Φνξηεγαηδήδσλ
Σάββαην 24/6 & Κπξηαθή 25/6 10:νν πκ έσο 18:νν κκ

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ
΢πλάδειθνη κηθξνί απηναπαζρνινχκελνη θνξηεγαηδήδεο,
Απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο δεθάδεο ζπλάδειθνί καο, έβαιαλ “ινπθέην” θαη
νδεγήζεθαλ ζηελ αλεξγία. Δθαηνληάδεο απφ εκάο, είκαζηε θαηαρξεσκέλνη θαη
βιέπνπκε ηελ ρξεσθνπία λα έξρεηαη θαηαπάλσ καο.
Μήπσο απηνί πνπ έθιεηζαλ ή απηνί πνπ εηνηκάδνληαη λα θιείζνπλ, έρνπλ επζχλε
γηα απηφ;;;
Οη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, ζε
πιήξε ζχκπλνηα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ, θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα δηεπξχλνληαη κε
ην ηέηαξην θαηά ζεηξά κλεκφλην, ηεο θπβέξλεζεο ΢ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, έρνπλ κεηψζεη
θαηαθφξπθα ην εηζφδεκά καο, έρνπλ νδεγήζεη αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο ζηα φξηα ηεο
ρξεσθνπίαο θαη πνιινχο λα κελ έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο ίδηνπο
θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Επηβεβαηώζεθε πεξίηξαλα όηη ε αληηιατθή επίζεζε ζηα δηθαηώκαηά καο δελ
ήηαλ ζέκα ρεηξηζκψλ, ηεο κηαο ή ηεο άιιεο θπβέξλεζεο. Οη ςεύηηθνη δηαρσξηζκνί
ηχπνπ παιηφ θαη λέν, κλεκφλην-αληηκλεκφλην, επξψ-δξαρκή, απνδείρζεθαλ
ςεπδεπίγξαθνη, ελψ ηελ ίδηα ψξα εθαξκνδφηαλ ε ίδηα ζηξαηεγηθή πνπ νδεγεί ζηελ
βαζχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ εθηνπηζκφ ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ, απφ ην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην.
Απνδείρηεθε όηη νη εθθιήζεηο γηα λα «επηηειέζνπκε ην παηξησηηθό καο
θαζήθνλ» θαη λα απνδερηνχκε ηα βάξβαξα κέηξα ψζηε λα έξζεη ε αλάπηπμε, ήηαλ
ζηάρηε ζηα κάηηα, γηα λα θξχςνπλ φηη ε αλάθακςε ησλ θεξδψλ ηνπ κεγάινπ
θεθαιαίνπ ρηίδεηαη πάλσ ζηε δηθή καο θηψρεηα.
Σα βάξβαξα κέηξα ησλ 3 πξώησλ, ζπκπιεξψζεθαλ κε ην ρεηξόηεξν 4ν
κλεκόλην. Όια απηά πνπ ςεθίζηεθαλ, ρεηξνηεξεχνπλ δξακαηηθά ηε δσή καο.
Από ηελ επίζεζε δελ εμαηξείηαη θαλείο!
Μελ κέλεηο άιιν απαζήο! Μελ κέλεηο ακέηνρνο
ζηνλ πόιεκν πνπ καο έρνπλ θεξύμεη.
΢πλάδειθνη,
Οη αγσλίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ κηθξνθνξηεγαηδήδσλ,
δελ άγγημαλ θαη δελ απαζρφιεζαλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ησλ ΢σκαηείσλ
θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ, πνπ ζηα Γ΢ ηνπο έρνπλ ηδηνθηήηεο κηθξψλ ή κεγάισλ
κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ.
Γελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηα ζεηηθφ απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο πνπ
είλαη ππνηαγκέλεο ζηελ ππεξεζία ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απειεπζέξσζεο ησλ
αγνξψλ, ηεο ελίζρπζεο ησλ κνλνπσιίσλ.
Απνδείρηεθε όηη ηα “ζνπιάηζα” ηνπο ζηα ππνπξγεία, νη επαθέο θαη νη
ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππνπξγνχο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, δελ νδήγεζαλ πνπζελά,
αληίζεηα θξελάξηζαλ θάζε πηζαλφηεηα αληίδξαζεο ησλ ζπλαδέιθσλ, απέλαληη ζηα
βάξβαξα κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο κέρξη ζήκεξα.
΢ήκεξα κε ηελ παξαπέξα απειεπζέξσζε ησλ κεηαθνξψλ, ζην άξζξν 104 ηνπ 4νπ
κλεκνλίνπ, αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο θαη πεδία θεξδνθνξίαο γηα ηα κνλνπψιηα θαη
πςψλεη λένπο θξαγκνχο ζηελ δξαζηεξηφηεηα ρηιηάδσλ επαγγεικαηηψλ θαη νδεγεί
καζεκαηηθά ζηελ ζηαδηαθή εμαθάληζε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ηνπ θιάδνπ.
Σν ΢σκαηείν καο θαη ε Οκνζπνλδία πνπ αλήθεη, κε ηηο δπλάκεηο πνπ δηαζέηνπλ,
έδσζαλ όια απηά ηα ρξόληα ηε κάρε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ
απηναπαζρνινύκελσλ κηθξώλ θνξηεγαηδήδσλ, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο
πνπ καο αθαλίδεη, γηα ηελ απφζπαζε ιχζεσλ γηα ηα νμπκέλα πξνβιήκαηά καο.
Σν ΢σκαηείν καο, ζηάζεθε απέλαληη ηνπο, πξφβαιε ηελ αγσληζηηθή – δηεθδηθεηηθή
αληίιεςε γηα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη ζπκκεηείρε κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο
ζηνπο αγψλεο ηνπ αληηκνλνπσιηαθνχ θηλήκαηνο πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζηελ
ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΟΝΟΠΩΛΗΑΚΖ ΢Τ΢ΠΔΗΡΩ΢Ζ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ -
ΒΗΟΣΔΥΝΩΝ – ΔΜΠΟΡΩΝ (ΠΑ΢ΔΒΔ).
Σψξα είλαη ε ψξα λα αιιάμνπκε ξφηα. ΢ήκεξα ππάξρεη κηα θαη κνλαδηθή επηινγή.
Ο δξφκνο ηνπ ζπιινγηθνχ αγψλα. Καλέλαο κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη
ηελ επίζεζε ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ηνπ θξάηνπο. Μαδί κε ηνπο άιινπο
ζπλάδειθνπο ζνπ, πνπ δελ είλαη αληαγσληζηέο ζνπ, πνπ δνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα,
θνπβαιάλε ηα ίδηα βάξε ζηελ πιάηε ηνπο, έρνπλ ηηο ίδηεο αγσλίεο κε ζέλα. Μαδί κε
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηελ λενιαία, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο
ζπλέπεηεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο.
Γελ πξέπεη λα μερλάκε πνηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο αληίπαινο καο. Αληίπαινο δελ
είλαη ν ζπλάδειθνο απηναπαζρνινχκελνο, ν εξγάηεο, ν ζπληαμηνχρνπο. Αληίπαινη
καο είλαη ηα κνλνπψιηα, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε.
Από ηελ επίζεζε δελ εμαηξείηαη θαλείο!
Καλέλαο ακέηνρνο ζηνλ πόιεκν πνπ καο έρνπλ θεξύμεη.
Υξεηάδνληαη καδηθνί θαη επίκνλνη αγψλεο γηα λα απνθξνπζηεί ε αληηιατθή επίζεζε,
αγψλεο πνπ ζα ζέηνπλ ζην ζηφραζηξν ηνλ πξαγκαηηθφ έλνρν, πνπ ζα ακθηζβεηνχλ ηελ
θπξηαξρία ησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ, πνπ ζα δηακνξθψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο καο θαη ησλ νηθνγελεηψλ καο.
Μόλν έλα ηέηνην θίλεκα καδηθό, θαιά πξνζαλαηνιηζκέλν θαη νξγαλσκέλν
κπνξεί λα νξζώζεη θαη εκπόδηα ζηελ θαηαηγίδα ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ καο
νδεγεί ζην θιείζηκν.
΢ε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη αλαγθαίν λα δπλακψζνπλ ηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ
αγσληζηηθφ πξφζεκν, λα γίλνπλ φξγαλα πάιεο θαη φρη ζπλδηαιιαγήο θαη ππνηαγήο,
θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ δηθή ζνπ ελεξγή ζπκκεηνρή.

ΠΑΘΡΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΜΑ΢
ΔΘΕΚΔΘΚΟΤΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΠΟΤ ΜΑ΢ ΑΞΘΖΕΘ!!!
Μφλν ε ελσκέλε πάιε κπνξεί λα ζε ππεξαζπίζεη φηαλ ζε θπλεγά ε ηξάπεδα, ε
εθνξία, ην ηακείν, φηαλ ε ΓΔΖ αθξηβαίλεη ππεξβνιηθά θαη ζνπ θφβεη ην ξεχκα, φηαλ
ππνζεθεχνπλ ηελ κφξθσζε ησλ παηδηψλ ζνπ, φηαλ ζνπ αξλνχληαη ηελ πεξίζαιςε
ζηα λνζνθνκεία πνπ έθηηζεο, φηαλ μεπνπιάλε θάζε δεκφζην αγαζφ.
΢πλάδειθνη,
Οη ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπκε ζε απηφ ην ΢σκαηείν, δελ παξηζηάλνπκε ηνπο
«αλεμάξηεηνπο». Γελ ζε ρηππάκε θηιηθά ζηελ πιάηε γηα λα ζνπ απνζπάζνπκε κηα
ςήθν θαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο πξνζσπηθέο καο θηινδνμίεο θαη ηα ζπκθέξνληα καο.
Γελ ζε ρατδεχνπκε γηα λα καο μαλαδείο ζηηο επφκελεο εθινγέο. Αληίζεηα
δηαθεξχζζνπκε φηη γηα λα «γπξίζεη ν ηξνρφο» είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγή ζπκκεηνρή
ησλ ζπλάδειθσλ ζηελ δσή ησλ ζσκαηείσλ, ε καδηθνπνίεζε θαη ν αγσληζηηθφο
αληηκνλνπσιηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο.
΢ε θαινύκε:
Να εληζρύζεηο ηε δηθή ζνπ δύλακε, κε ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζην ΢σκαηείν.
Nα απνδπλακώζεηο ηελ επηδήκηα πνιηηηθή πνπ αθνινύζεζε ε
ζπκβηβαζκέλε πιεηνςεθία ηνπ θιάδνπ. Δίλαη πνιιά ηα ρξφληα θαη έρνπκε
θαηαιάβεη ην ξφιν πνπ παίδνπλ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα.
Να απαιιαγνύκε από ηηο εγεζίεο ησλ νκνζπνλδηώλ πνπ καο έρνπλ νδεγήζεη
ζηελ απξαμία θαη ζηνλ εθθπιηζκφ, απαμηψλνληαο ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηνπο
αγψλεο καο, είηε κε ηελ ππνλφκεπζε ηνπο, είηε κε ηελ απνπζία ηνπο.
Να εληζρύζνπκε ην δηεθδηθεηηθό ραξαθηήξα θαη ηελ καδηθή δξάζε καο, ζε
ζπκπφξεπζε κε ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο αλέξγνπο, ην ιαφ, πςψλνληαο ηε ζεκαία
ππεξάζπηζεο ησλ δηθψλ καο δηθαησκάησλ θαη αλάθηεζεο ησλ απσιεηψλ καο.
Να απνξξίςεηο ηελ ηαθηηθή ηνπ ζπκβηβαζκνύ θαη ηεο κνηξνιαηξίαο πνπ
δηεπθνιχλεη ην πέξαζκα ησλ κέηξσλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο.

Είλαη ώξα λα ηνπο ραιάζνπκε ηα ζρέδηα.
Μπνξνύκε λα βάινπκε θξέλν!!
Γηα λα αιιάμνπλ νη ζπζρεηηζκνί πξνο όθεινο ησλ απηναπαζρνινύκελσλ
θνξηεγαηδήδσλ θαη ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, εληζρχζηε ην ΢σκαηείν ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ, γηα λα δπλακψζεη ν αγσληζηηθφο, αληηκνλνπσιηαθφο πφινο
ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, γηα λα θνπληψζεη ε αγσληζηηθή θιφγα πνπ απνηειεί ηελ
κνλαδηθή ειπίδα γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο.
Καινύκε θάζε ζπλάδειθν απηναπαζρνινύκελν κηθξνθνξηεγαηδή, λα ζπληαρζεί –
ζπκπνξεπηεί κε ην ΢σκαηείν καο.
Έρνπκε ζαθέο αγσληζηηθό πιαίζην δηεθδίθεζεο:
Καηάξγεζε όισλ ησλ λόκσλ (3887/10 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ, άξζξν
104 ζην 4ν κλεκφλην) πνπ απειεπζεξψλνπλ ην επάγγεικα πξνο φθεινο ησλ
κνλνπσιίσλ.
Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο Οηθνλνκηθήο Επηθάλεηαο (9.000 επξψ) γηα
ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο.
Κξαηηθή επηδόηεζε γηα αληηθαηάζηαζε θνξηεγνχ κε λέαο ηερλνινγίαο.
Ειεπζεξε θαη αζθαιήο θίλεζε ησλ ΦΔΥ ζηνπο εζληθνύο δξόκνπο
(θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ)
Καηάξγεζε ηεο θνξνινγίαο κε 26% από ην πξώην επξώ. Αθνξνιφγεην
φξην 20.000, κε πξνζαχμεζε 5.000 επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο.
Καηάξγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ, ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο θαη ηνπ
ΕΝΦΘΑ
Κνύξεκα ησλ ρξεώλ πξνο ηηο ηξάπεδεο θαηά 30% γηα φζνπο δηαηεξνχλ αθφκα
ηελ επηρείξεζή ηνπο, θαη 50% γηα φζνπο έθιεηζαλ.
Αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΕΦΚΑ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Πάγσκα ησλ ρξεώλ πξνο ην ηακείν θαη ην δεκόζην, ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη
πξφζζεηα ηέιε. Μαθξφρξνλε ξχζκηζε γηα ην ππφινηπν πνζφ, κε δφζεηο πνπ λα
κελ μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο.
Κακία θαηάζρεζε 1εο θαηνηθίαο, αλαζηνιή θαηαζρέζεσλ, επαγγεικαηηθήο
ζηέγεο, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ.
Καηάξγεζε ησλ λόκσλ πνπ επηηαρύλνπλ ηηο θαηαζρέζεηο θαη ηνπο
ειεθηξνληθνχο πιεηζηεξηαζκνχο.
Επίδνκα αλεξγίαο γηα ηνπο άλεξγνπο απηναπαζρνινύκελνπο θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο.
Καηάξγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ πγεία. Γσξεάλ πγεία –
πξφλνηα θαη πεξίζαιςε γηα φινπο.

Παίξλνπκε κέξνο ζηηο εθινγέο ηνπ ΢σκαηείνπ