You are on page 1of 2

EAAHNIKH ~HMOKPATIA

A8~va 15.6.2017
npoe; LOUe; An: 1300
krrpucouc ~uMoyoue;
Ulc;Xwpae;

Kupla/ E npOEopE,

1. E8vlKOU Opvcviouou napox~c; VIU1PWlWV VYElae;,f"Ev.6/voll opyuvwolle; &


~XEOLaOIlOUAyopue; Ynnpsouov Yveinc, 6/vOrj CDaplluKou, TIl~lla L).laXElplOrje;
CDapllaKElWV ronvv, apl81l.npWT. L).B46/f"99/olK.25343/14.6.2017, (An ruz:
1291/14.6.2017), IlE rn napuKArjorj oruoc EVrjllEPWOETErn IlEArj nEplOx~e; EU8uvrjC;
TOU~uMoyou ouc,

IIANEAAHNIO!: IAT PIKO!: !:YAAoro!: (II.I.!:.)


TIAOYTAPXOY 3 & Y\fHAANTOY. 10675 A8HNA. THA.: 2107258660,2107258661,2107258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENlC MEDICAL ASSOCIATION. 3, PLOUT ARCHOU & IPSILANDOU Str., 10675 ATHENS. HELLAS
www.pis.gr e e-mails:KENTPIKO:pisinfo@pis.gr.rPAMMATEIA:pis@pis.gr.TIPQTOKOAAO:pisref@pis.gr
AOnI.THPIO: pislog@pis.gr ME8NEI.: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
MHXANOrPA<1>HL.H: pismember@pis.gr
\. ~,

EAAHNIKH AHMOKP A TIA


YIIOyprEIO yrEIAl:
E9vtK6<; Mapo6a~14/06/2017
~ OpyaVLO.~6C;
Jb!Y!Jb n(lpOx~<; Ap. npOOT.: IlB4A/r99/OIK.qS~-f~
EO yy Y7t"'~WtWV
YyeLu<;
www.eopyy.gov.gr

j fENIKH A/NLH: OprANnIHI


AfOPAI vnHPEtInN
A/NIH: cPAPMAKOY
VrEIAI
& IXEAIAIMOY npOc;: 1. nove:M~vlo
'iuMoyo
IOTplKo

TMHMA: AIAXEIPIIHI CS>APMAKEInNeorrrv


2. novEM~vlo <l>aplJaKEUTIKO
Tax. t./vorJ: An. naLli-ou 12, MapouOl 'iuMoyo
Tax. KWOIKac;:151 23 Korv.: Ynoupvelo YYEiac;
nArlPo<.popic:<;:
LouM AIKOTc:pivrJ rpo<pEio rEVIKOU rPOlJlJOTta
TrJA.: 2108110680 APIOTOTEAOUC;17-19
Fax: 210 8110566 104 33 AS~va
E-mail: d6.t3@eopyy.gov.gr

etllO: IXTIKO IJE TIC;~iIJI1VEC;ouvrcvec

KOTOniV EVIlIJEPWOEWC; nou M~aIJE ana TO TIJ~IJO HAEJcrPOVIK~<;


LUVToyoypa<PIlOIl<; Tile; HillKA, EnavEvEpyonol~SIlKe: ana Til LlEUTEPO 29-05-
2017 II oilJllVIl ouvrovn, OlaPKElaC;SEpanEiae; OUO (2) IJIlVWV nou EKOioETOIOE
svo <puMo I..lE O)(ETIK~ tvoEI~1l KOI snrrpsnouevn nooornro Ewe; oe:Ko (10)
TElJaXIO, ouuqxovo IJE TO OV0<pEPOIJEVO OTO NOlJo 3892/2010 (<l>EK
189A' /04.11.2010) KGI OTO n~ 121/2008 (<l>EK183A' /03.09.2008).
01 icrpoi unopouv ov ouveylcouv vo EKOioouv rplunvec EWe; KOI
E~alJllVEC;novoAalJ~av6IJEvEC; oUVTaYEe;, 01 enola; OIJWC;,ouuqxovo IJE TO nil
121/2008 (<l>EK183A' /03.09.2008), So EJcrEAOUVTOItva <puMo avo lJ~va.

o ANTInpOEIlPOI eonvv

nANArInTHI rEnpr AKOnOYAOI

You might also like