You are on page 1of 4
UBND QUAN TAN PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PHONG GIAO DUC VA DAO TAO De Kip - Tywdo - Hanh phic 440 /HD-GDBT Tén Phi, ngay 22 thang 5 nam 2017 HUONG DAN Vé vige gidi quyét va tiép nh4n hoe sinh chuyén trudng nam hoe 2017-2018 Can ett Nghi dinh sé 20/2014/ND-CP ngay 24 thing 3 nam 2014 ciia Chinh phii vé pho cap gido duc, x6a mii chit; Cn ett Quyét dinh B6 Gido duc va Dao tao vé viée ban hanh “Quy dinh chu sinh hoc tai cdc trudng trung hoc co sé va trung he pho thong”; Can ett Céng van s6 2026/GDPT-TH ngay 31 thang 7 nam 2012 eta $6 Giéo due va Dao tgo thinh phé Hé Chi Minh vé tiép nhan he sinh chuyén dén va giéi thigu hge sinh chuyén trudng c4p tiéu hoc; Can cit tinh hinh thy té trang, Iép, hoc sinh va yéu cdu phé cap gidio duc trén dia ban quan, Phong Giao dye va Dao tgo quan Tan Phi huéng din vige gidi quyét nhan hge sinh chuyén trudng nam hoc 2017-2018 nhur sau: I. NGUYEN TAC CHUNG tigp - Tiéu hge va trung hoc co sé’ la cdc cép hoc “pho cGp, vige tuyén sinh va tiép nh{n hge sinh chuyén trudng vio ete trudng tiéu hoe va trung hoe co’ sé phai bao dim thye hign muc ti¢u phé cap giao dye trén dia ban quan. ~ Céng Khai céng téc tuyén sinh, tiép nan hge sinh chuyén truding dén cha me hoe sinh; dim bao quyén Igi chinh dang, vé nhu cdu hoc tap cla nhan dan trong quan. - Héi déng tuyén sinh cdc trang ctr cdc thanh vién trong Héi déng tiép xtic va giai dap mg mac ciia cha me hoe sinh, tranh dé cha me hoe sinh phai mat thoi gian di lai nhiéu lan. huyén trudng trong quan; d6i voi nhitng trubng, phong Gido duc va Dao tao true khi tiép nhan, - Khong gidi quy hop dae bigt phai xin y k Il. THAM QUYEN VA THOI GIAN GIAI QUYET CHUYEN TRUONG 1. Chuyén tring dén tir ce quén, huyén trong thanh phé Hd Chi Minh a) Tham quyén hanh. truéng noi dén tiép nhan hé so va xem xét, gidi quyét theo quy dinh hién b) Thai gian thy hign - Tir ngay 18/7/2017 dén ngiy 20/7/2017; Cac trudng tiéu hoe, trung hoe co sé phat don va gidi quyét chuyén trudng theo ding d6i tuong, hd so va tham quyén quy dinh tai Didu Ie trudng, Quyét dinh s6 51/2002/QD-BGD&DT ngay 25 thang 12 nam 2002 celia BO Gido dyc va Dao tao va Céng vin sé 2026/GDDT-TH ngiy 31 thang 7 nam 2012 ciia $6 Gido dye va Dao tao. Luu ¥: - Ngay 21/7/2017: Higu trudng cdc hoe va trung hge co sé bao c4o sé ligu tiép nhdn hoc sinh chuyén trudng dén va tong s6 hoc sinh ton trudng theo timg khéi lép 6 thoi diém hién tai v8 Phong Gido duc vi Bao tao (b6 phan phd cap gido duc). Higu truéng khong gidi quyét chuyén trudng sau ngay 20/772017. 2. Chuyén trudng dén tir cite tinh, thianh phd ngoai thanh phé HO Chi Minh va cdc truvng hop khac a) Tham quyén Phong Gido duc va Dao tao xem xét, gidi quyét va gidi thiéu vé cae trudng trong quan. b) Thdi gian thye hign - Phong Gido dye va Dao tao phat don tir ngay 25/7/2017 dén 02/8/2017. - Giai quyét chuyén trudng: tir ngay 01/8/2017 dén hét ngay 04/8/2017. - Trén co s6 duyét cia Phong Giéo dye vi Dao tao, Higu trrdng céc trudng tidu hoe va trung hoe eo s6 cé trach nhiém hudng din cha me hge sinh thyc hign cae hd so theo quy dinh va té chit tiép nhan hd so hoc sinh tir ngay 01/8/2017 dén ngay 09/8/2017. - Ngiy 10/8/2017; Higu trudng cée trudng tiéu hoe va trung hoe co s6 béo cdo sé ligu nhan hoc sinh chuyén trudng dén va tong sé hoc sinh toan trudng theo timg khéi lp theo mau quy dinh vé Phong Giéo dye va Dao tao (b6 phan phé cap gido duc). IIL. DOL TUQNG VA HO SO CHUYEN TRUONG 1. Déi twgng chuyén trudng Phong Gido duc va Dao tao va c4 Phiixét tiép nin hoe sinh vé he tai gu cdc dign nhu sau: ‘ong tiéu hoc, trung hge co sé quéin Tan Phi déi vai cac hoe sinh thudc 1 trong a) Hoe sinh c6 h6 khéu thudng tra hoge dang kim tha tue chuyén h6 khau ve quan Tan Pha. b) Hoe sinh 6 sé tam tri tai quan Tan Phi c) Cha hoae me hge sinh dang céng tac hodc chuyén céng tic vé co quan Nha nude thude quan Tan Phi 4d) Cha me hoe sinh da mua nha hop phap tai quan Tan Pha. ) Cha me hoe sinh c6 h@ khau tai cde quan ndi thanh nhumg moi chuyén dén ‘in Phi theo churong trinh giai toa, di ddi ctia Nha nude (c6 gidy xac nhain), .__) Cée trudng hop wu tién khée: con thong binh, con ligt s, tré em trong dé twdi di hoc c6 ho’n canh gia dinh kh6 kh’in (c6 xac nhén ctia chinh quyén dia phuong). * Ngoai doi twgng néu trén, cha me hoc sinh 6 thé lign hé cde trudng trung hge co sé ngoai cing ip, Trung tim Gio duc thudng xuyén trén dia ban quan dé xin hoc cho hge sinh theo dia chi sau: TRUONG DIA CHi Nhan Van 16/3 Son Ky, P. Son Ky 38470481 | Tri Dite 1333A Thoai Neoe Hau, P. Hoa Thanh 39736369 Hong Dite 20A Hd Die Di, P-Tay Thanh 38109155 Khai Minh 410 Tan Ky ~ Tan Quy, P. Son Ky [38473 175 Tan Phi 519 Thoai Ngoe Hau ~ P. Hoa Thanh 39737055 _ | Dinh Tién Hoang | 85 Ché Lan Vi 38159701 Hoa Binh rm Trinh Dinh Thao — P.Hoa Thanh = 39760028 | Héng Ngoc (584 Liy Ban Bich, P ‘an Théi Hoa 39618138 Nam Viét }25 Doone Dite Hién, P. Tay Thanh "38165582 Quéc Van = Sai Gon | 126 T6 Hiéu, nutes Hiép 3961 8423 Trung tim Gido duc : : 78/2/45 Phan Dinh Phing—P.Tan Thanh | 38132677 thudng xuyén hge sinh thuge dign uu ban 2 nam 6 mot cp hoe thi hgc hé Gido due thuong xuyén tai cdc Trung tm Gio dyc thudng xuyén, - Néu hoc sinh hge 6 ep THCS (l6p 7 dén lop 9) ma chua hge ngoai ngtt thi chi duge gidi thigu vao hoe tai truréng ngoai céng lap. 2. HO so chuyén truong * Khi ngp hd so tai Phong Gido dye va Dio tyo: a) Don chuyén trudng (do Phong Gido duc va Dao tao phat). b) Ban photo Hoge ba hoge sé lién lac. c) Ban sao giay khai sinh. d) Ban sao gidy to thuéc | trong céc dién néu 6 muc 1 phan II. * Khi ndp hd so tai trang, hoc sinh phai e6 dii eae Logi hd so sau: a) Don xin chuyén trudng do cha ho&c me hod ngudi gidm hd ky. b) Ban chinh Hoc ba hop Ié theo quy dinh. c) Ban sao gidy khai_ sinh hop lé. d) Ban sao giay to thuge | trong cdc dign néu & muc 1 phéin III (c6 chimg thy). __ e)Gidy gidi thigu chuyén trong do Higu truéng nha trudng noi di cap (467 cdp trung hoc co sé, khong dp dung v6i cdp tiéu hoc). £) Gidy gidi thigu chuyén trudng_ do Trudng phOng Gido dye va Bao tao quan, huyén noi di cap (déi véi cap trung hoc co so, khong dp dung vi cap tiéu hoc). 2) Cae gidy 10 hop 1g dé husmg ché d6 wu tién, khuyén khich trong hoc tap, tuyén sinh (neu cd). Luu y: = Cha hod me hoe sinh lam thi tue nhap hoc theo ding huéng dan ctia nha trudng. -t truong cdc trudng cé trach nhiém thu nhan va kiém tra lai tinh hgp Ié va hgp phap ctia cdc hd so xin nhap hoc truéc khi tiép nhfin hoc sinh vao trudng. Trén diy la Hudng dn giai quyét va tiép nhn hoe sinh chuyén tru@ng nim hoc 2017-2018, Phong Giéo duc va Dao tao yéu cau Higu trudng cde trudng ticu hoc ‘va trung hoc co sé to chtre thyc hién theo ding quy dinh./. ERUONG PHONG RUONG PHONG img TH, THCS; ~B6 phn PCGD, TH, THCS: ~ Luu: VP, PCGD. a a Ta Duy Hong