You are on page 1of 2

Colegiul Tehnic „ Edmond Nicolau” Focşani

Profesor: VOICU ADELINA

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul şcolar 2017-2018

Subsemnata,Voicu Adelina,profesor titular pe catedra de stiinte socio-umane,la
Colegiul Tehnic,,Edmond Nicolau ” din Focşani -Vrancea, am derulat activităţi didactice,
şcolare şi extraşcolare prezentate in acest raport de activitate ce insoteste fisa de evaluare.
Proiectarea activităţii
- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planificarea unităţilor de
învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în
vigoare;
- am predat la termen aceste documente şcolare, respectând indicaţiile metodice
furnizate de către responsabilul comisiei metodice;
- am elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- am elaborat testele de evaluare iniţială, continuă/formativă şi finală/sumativă,
precum şi baremele de corectare şi notare, adaptand permanent procesul instructiv-
educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecţiona demersul didactic;
- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând
elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format
Microsoft Word şi Excel;
Realizarea activităţilor didactice
- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat şi metode şi strategii didactice capabile
să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu-
învăţarea prin proiecte, investigaţia sau portofoliile;
- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor atât pentru
dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt şi a celor practice.
- am utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia,
internet, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-
educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii mei;
- am organizat derularea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare în cadrul
proiectului”Sa stii mai multe,sa fii mai bun!”
- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor
educaţionale derulate de către elevi pe parcursul anului şcolar;
- am mobilizat elevii să se implice în acţiunile de voluntariat derulate în şcoală ;
- am utilizat in procesul de invatare diverse materiale achiziţionate prin proiectul
Junior Achievement,dar si alte auxiliare curriculare precum culegeri de teste de logica si
economie;

cetatenie activa. Dezvoltare profesionala. gradul în care au fost realizate competenţele generale şi specifice. valorilor şi competenţelor elevilor mei.respectarea drepturilor omului.activitatea metodica si ştiinţifica -prin activitatile desfasurate. -am parcurs materia la fiecare clasa conform planificărilor calendaristice proiectate pe unitati de invatare. . -am fost si sunt permanent preocupata de noutatile privind mijloacele de invataresi predare precum si de aplicarea la clasa a metodelor psihopedagogice de cunoaşterea a elevilor. cât şi părinţilor acestora. clasice (probe orale şi probe scrise).am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării. -am avut activitate la nivelul Comisiei metodice elaborând fise de evaluare formativa si sumativa. în vederea realizării evaluărilor iniţială.aplicand informaţiile in practica prin metode diversificate si corespunzătoare. investigaţii. am respectat normele. . am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale. Evaluarea rezultatelor învăţării . proiecte şi portofolii. . atitudinilor. am elaborat şi aplicat teste. precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ. aptitudinilor.facand observaţii si aprecieri folositoare in ideea supravegherii actului de invatare . securitate şi de protecţia muncii pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate. cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode modeme: evaluarea prin referate. Voicu Adelina . continuă şi sumativă. Profesor. precum şi bareme de corectare şi notare. am realizat notarea ritmică a elevilor. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare . .pace. implicându-mă activ în crearea unei culturi a calitatii la nivelul şcolii noastre.toleranta. atât elevilor mei. pentru obţinerea unor rezultate bune la invatatura si disciplina am mentinut o relaţie stransa cu părinţii. -am insistat pe stimularea implicării elevilor in promovarea valorilor si principiilor etice- dreptate. procedurile de sănătate. -am manifestat interes in crearea condiţiilor egale de acces la educaţie pentru dezvoltrea deplina a potenţialului personal si reducerea inegalităţii si excluziunii sociale.am atins obiectivele procesului instructiv-educativ.am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor. având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor. în conformitate cu prevederile documentelor şcolare aflate în vigoare. ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative.