You are on page 1of 7

Nume: Gheorghe

Prenume: Ioana
Anul: I
Educația Grupa: 3
Facultatea: Științe ale
nonformală Educației

într-o manieră regulată sau intermitentă. ci ar trebui „să fie orientată spre dezvoltarea calităţilor personalităţii.  orice activitate organizată în mod sistematic.  o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată. Educaţia nonformală este definită astfel:  educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin statutul şcolarităţii („Dicţionarul intenaţional al educaţiei”)  educaţia care are loc în afara şcolii.) ( „Vocabularul educaţiei”. cât şi adulţi (Coombs şi Ahmed. muzee. 1977)  educaţia urmărită în afara sistemului şcolar. la o implicare și descoperire a preferințelor tânărului.atât copii. 2 . Cuvintele cheie: educație. 1978). influență exterioară. Cozma)  reprezintă ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extradidactic constituit ca "o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate nonformal( Văideanu. asociaţii dicerse. Page et al. O îmbinare între util și plăcut ce permite o asimilare facilă a informațiilor și o participare opțională a copilului/ tânărului. educaţia trebuie să aibă un caracter global. caracter formativ. T. Moise. Pentru a deveni o dimensiune permanentă a existenţei umane. educaţia nonformală poate fi considerată ca un ansamblu de mijloace extraşcolare de a dobândi cunoştinţele generale sau calificări profesionale („Terminologia învăţământului tehnic şi profesional. George). succesiv sau simultan. instruire permanentă. Implicarea copilului în activități de weekend.. fără a se preda efectiv.de exemplu.  orice activitate educativă structurată într-un cadru nonşcolar (diferite organizaţii ale tinerilor. ci prin experimentarea proprie cu caracter formativ – educativ. în cadrul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane. împreună cu ceilalți memebri ai familiei ajută individul la o dezvoltare socială. adică spre un învăţământ educativ” Educaţia nonformală alături de educaţia formală şi educația informală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate. cluburi. prin influenţa mediului familial. conjugând armonios şi eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală. dar întotdeauna cu efecte formative ) C. Acesta învață de plăcere. excursii. aplicabilitate. al grupurilor de prieteni şi al mediului de viaţă ( Terry G. creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare a subgrupelor specifice populaţiei. copilului. dezvoltarea personalității. 1979). ONG-uri etc. 1974). interesele copilului/elevului. EDUCAŢIA NONFORMALĂ „Şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe străine”. Ajută la completarea celorlalte forme de educație a copilului prin valorificarea timpului liber al acestuia într-un mod educațional.

tânăr sau adult. cunoaşte modalităţi diferite de finanţare. prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene. • modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor .elevii sunt implicaţi în proiectarea. Educaţia nonformală are un caracter mai puţin formal. pictură. . individuală sau colectivă. .permite momente de abstractizare. -are caracter facultativ sau opţional. Obiectivele pedagogice specifice educaţiei nonformale completează resursele educaţiei formale la nivelul unor coordonate "de vocaţie" aşa cum precizează Viviane Landsheere: 3 . Educaţia nonformală este caracterizată prin: . de management al timpului. • participare voluntară. din punct de vedere educaţional. muzică. O caracteristică nou apărută la acest tip de educaţie.permite o mare varietate de forme. Educaţia nonformală. elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice. Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative. . • un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii. capacităţi de autogospodărire. de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme. • oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor. . lăsând loc funcţiei de învăţare. organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi. care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie.răspunderea concretă la cerinţele fixate. este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educaţia formală.nu se pun note. • dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi. cultură. nu se face o evaluare riguroasă. particular pentru fiecare persoană. utile pentru fiecare copil. . care au loc în afara clasei. şi vin în întîmpinarea diferitelor grupuri sociale. flexibilitate sporită a formelor. sport. aptitudini şi capacităţi. Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare.permite punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor. IT etc.facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri sau interdisciplinar. de gândire critică. sunt flexibile. de manifestare a talentelor în artă. . prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică. -accentuează obiective de tip formativ-educativ. funcţia de predare. dar cu acelaşi rezultat formativ.scoate din educaţie. pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care se încadrează proiectele sau activităţile nonformale. Acţiunile educative. îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. Acestea sunt activităţi extradidactice sau activităţi opţionale sau facultative. complementarizând celelalte forme de educaţie prin: • valorificarea timpului liber al elevilor. .gama largă de activităţi pe care le propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe.

discotecă. de reuşită şcolară. vizionări de spectacole (teatru. instituţionalizate special la nivel de presă pedagogică. cluburi. .cercuri pe discipline de învăţământ. instruire permanentă. instruire asistată pe calculator. competiţii.cu programe speciale de educaţie permanentă etc. mediatecă. radio. c) o reţea de comunicare susţinută printr-un organism care "facilitează întrunirile între "semeni" şi înregistrarea dorinţelor în materie de educaţie. . culturale etc. săli de expoziţii. fizic.) şi de expoziţii etc. vizite. b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii: . capabile de "servicii educative" oferite chiar la nivelul unui "anuar". de alfabetizare funcţională a grupurilor sociale defavorizate. concursuri. profesională etc.televiziune şcolară. Educaţia nonformală sprijină. laboratoare. cu şanse speciale-minime-maxime. . artistice. adulţilor etc. studenţilor etc.activităţi perişcolare. moral. săli de spectacol. conferinţe tematice . Teoria "deşcolarizării societăţii" a lui Ivan Iuich propune "patru reţele ale cunoaşterii" caracteristice pentru "noile instituţii educative" de tip nonformal: a) o reţea de "servicii utilizată în activitatea zilnică " care pun la dispoziţia publicului diferite "obiecte educative": instrumente.cu resurse tradiţionale: excursii. stimularea dezvoltării personalităţii elevilor. b) o reţea de "schimburi de cunoştinţe" actualizate. valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acţiunilor (de formare si de perfecţionare profesională.organizate special pentru valorificarea educativă a timpului liber: . ca "soluţii alternative" de perfecţionare. olimpiade şcolare. cinema etc. estetic. şi a comunităţii educative locale. bazată pe "o listă de persoane" dispuse şi capabile de asemenea activităţi. reciclare. radio-televiziune şcolară.activităţi paraşcolare. tehnologic. cercuri interdisciplinare. de organizare a timpului liber. cursuri. sprijinirea elevilor. direct şi indirect. . acţiunile şi influenţele sistemului de învăţământ prin două circuite pedagogice principale: a) un circuit pedagogic situat în afara clasei: . la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare. universităţi populare.organizate în mediul socio-profesional. relevante în plan intelectual. muzee etc. biblioteci. .cu resurse moderne: videotecă. . d) o reţea de adrese ale persoanelor profesioniste sau amatoare. cu reţele de programe nonformale etc.ansambluri sportive. cercuri tematice / transdisciplinare.întreceri. . studenţilor. 4 . tabere. .

sesiuni de comunicări ştiinţifice .activităţi de grup .acţiuni unidisciplinare . vizita de lucru 2. sportiv. Activităţi directe în sprijinul educării elevilor . dirijate de personalul specializat în strânsă legătură cu părinţii. Activităţi directe în sprijinul instruirii elevilor . ecologic. organizarea clasei de elevi . meditaţia . c) evaluarea facultativă. Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ. cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă . cultural.la nivel general-uman. prioritar stimulative. antrenamentul . excursia de studiu . Exemple de programe sau de activităţi de educaţie nonformală 1. estetic etc.activităţi pluri şi interdisciplinare . Aceste note specifice explică avantajele dar şi limitele educaţiei nonformale dependente de incapacitatea momentană a acesteia de validare socială a rezultatelor care "nu conduc decât rareori la o calificare oficială a competenţelor" după Viviane De Landsheere. profesional. organizaţiile nonguvernamentale social-culturale. umanitar) . Conţinutul şi metodologia educaţiei nonformale evidenţiază următoarele note specifice care apar la nivel funcţional-structural pe fondul unui plus de flexibilitate realizat în raport cu educaţia formală şi de deschidere în raport cu educatia informală: a) proiectarea pedagogica neformalizată. cercul pe materii . cu accente psihologice. concursul şcolar. competiţii sportive 5 . b) organizaţia facultativă. neformalizată (ONG).activităţi individuale . neformalizată.formarea competenţelor de organizare-autoorganizare . cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie. atribuirea de sarcini . consultaţia . sportiv. fără note sau calificative oficiale. competiţii culturale . prin excelenţă. cercurile extracurriculare ( tehnologic. olimpiade . serbările şcolare . cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale comunităţilor şcolare şi locale. elevii.

de decizie. discuţii în grupuri mici sau în plen despre probleme care îi preocupă pe tineri la ora actuală . dezvoltarea afectivă. centrată pe probleme ale vieţii cotidiene..amenajarea unor spaţii destinate unei discipline: punctul. atelierul. planing familial. . . L. Activităţi indirecte în spijinul instruirii . acţiunile organizaţiilor nonguvernamentale ( Crucea Roşie.traducerea unor mijloace informatice de predare În ceea ce priveşte desfăşurarea educaţiei nonformale. medicale. centrată pe conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor individuale). tabere şcolare . sportive. jocuri interculturale (“Derdienii”. a încrederii în capacităţile de iniţiativă. Salvaţi copiii. activităţi culturale -vizite la muzee. muzică. centre culturale . Oferă un sprijin activ în alfabetizarea categoriilor sociale defavorizate: săraci. dezvoltarea spirituală). .. jocuri de cooperare . disciplinei . asigură 6 . expoziţii şcolare . dezvoltarea socială. fotografie.şedinţa cu părinţii . reprezentanţi ai unor instituţii culturale. formare agricolă). mese rotunde . organizaţii socio-profesionale 4. colţul. de creaţie. Activităţi indirecte în spijinul educării -comemorări sau festivităţi . dezvoltarea intelectuală. . 3. graffitti.personalităţi. centrată pe conţinuturi (sănătate. cluburi şcolare . vizite de studiu în ţară sau în alte ţări . teatru. ateliere teoretice şi practice (pictură. “Trenul European”). persoane cu handicap etc. centrul. crează condiții pentru formarea profesională. educaţie umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine. Srinivasan (1985) distingea patru mari opţiuni metodologice generale: .consultaţii pentru părinţi . Concluzii: Unul dintre principalele scopuri ale acestui tip de instruire îl reprezintă lărgirea și completarea orizontului de cultură din diferite domenii.şcoala părinţilor . IT) .invitaţi. Organizaţia Naţională „Cercetaşii României”) prin promovarea de proiecte pe cele cinci piste educaţionale (dezvoltarea fizică.

care pot dezechilibra corelaţia funcţională dintre subiectul şi obiectul educaţiei. abilităților practice. 20. educația nonformală își propune să ofere modalități inedite de recreere și de petrecere a timpului liber. CEnF reprezintă un spațiu dedicat competențelor. Dezvoltarea educatiei nonformale oferă sugestii şi chiar soluţii pentru depăşirea prelungitei "crize a şcolii". 4. îmbunătățirii cunoștințelor teoretice.ro/educatia-nonformala. avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile. In Bucuresti. Asociatia EuroDeMOS (Str.html http://www. funcționează Centrul de Educație non-Formală CenF. .ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si-avantajele- sale-406. aflate. eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în raport cu "diplomele şi certificatele" obţinute la nivelul educaţiei formale. într-o expansiune cantitativă greu controlabilă.uaic. Pacurari.ro/materiale/86083_educatia-nonformala 7 .imparte. nr. parter) din Iași a lansat in urma cu trei ani Centrul de Resurse pentru Managementul Voluntarilor și Educație Nonformală. . nr. Bibliografie: http://iec. . promovarea unui activism de suprafaţă dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete.html http://www. Proiectul are ca scop principal creșterea conștientizării de către studenți a importanței implicării în viața asociativă pentru dezvoltare socio-profesională. neimplicare totală ci doar de suprafaţă a celor care îndrumă aceste activităţi Educaţia nonformală oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis procesului de formare-dezvoltare a personalităţii elevului. Limitele educaţiei nonformale prezintă trei riscuri pedagogice majore: . capacități și aptitudini. altfel. Acest centru își propune să organizeze și să faciliteze acțiuni educative. mediul propice dezvoltării unor anumite înclinații. care-și desfășoară activitatea la parterul Casei de Cultură a Studenților (Calea Plevnei. având o capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale. Nu în ultimul rând. bl. de informare și conștientizare pe teme actuale.ro/?chapter=Strategii%20de%20educatie%20nonformala http://www.didactic. mentalităților și atitudinilor de succes.asociatia-profesorilor.psih. 61).