You are on page 1of 4

1)พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าอะไร

ก.พระราธะ
ข.เจ้าชายสิทธัตถะ
2)เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับใคร
ก.พระนางยโสธรา(พิมพา)
ข.พระนางปชาบดีโคตมี
3)โอรสของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าอะไร
ก.ราหุล
ข.อานนท์
4)พระพุทธเจ้าประสูตท ิ ใี่ ด
ก.สวนลุมพินีวน ั
ข.เมืองกุสนิ ารา
5)ใครคือปฐมสาวก
ก.พระอานนท์
ข.พระอัญญาโกณฑัญญะ
6)ใครคือปัจฉิมสาวก
ก.พระสุภทั ทะปริพาชก
ข.พระนเรศวร
7)ใครเป็ นผูน้ าข้าวมธุปายาสมาถวายพระพุทธเจ้า
ก.พระนางพิมพา
ข.นางสุชาดา
8)ราหุลแปลว่าอะไร
ก.คลาดแคล้ว
ข.บ่วง
9)ศาสนาพุทธเกิดในประเทศอะไร
ก.อินเดีย
ข.เนปาล
10)ใครเป็ นศาสดาของศาสนาพุทธ
ก.นบีมุฮมั มัด
ข.พระพุทธเจ้า

ฆราวาสธรรม ง.อิทธิบาท 6)คาว่า “อักโกธะ” หมายถึงข้อใด ก.เป็ นทีพ ่ งึ่ ทางใจแก่คนทั่วไป ค.ด้านการศึกษา ค.หลบหน้า 5)หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดทีพ ่ ระมหากษัตริย์ไทยนามาใช้ในการป กครองและบริหารประเทศ ก.ตัง้ ใจฟังคาสอน ง.เป็ นผูน ้ าในการรณรงค์ประชาธิปไตย ง.16 ปี ค.ความไม่โกรธ ข.ทศพิธราชธรรม ค.ตักบาตร ค.วัด ข.18 ปี ง.เป็ นผูน ้ าในการประกอบพิธีกรรม 3)ชาวพุทธไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานทีใ่ ด ก.ความไม่คลาดธรรม ง.ด้านก่อการร้าย ง.15 ปี ข.ด้านการปกครอง ข.แสดงความเคารพ ข.ความประพฤติอน ั ดีงาม 7)ชายทีจ่ ะอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ ได้จะต้องมีอายุเท่าไร ก.ความไม่เบียดเบียน ค.20 ปี .1)พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อชาติไทยหลายด้าน ยกเว้นด้านใด ก.สวนสาธารณะ ค.โรงเรียน 4)ข้อใดไม่ใช่การปฏิบตั ต ิ นทีเ่ หมาะสมต่อพระสงฆ์ ก.ด้านเศรษฐกิจ 2)ข้อใดไม่ใช่บทบาทและหน้าทีข ่ องพระสงฆ์ ก.พรหมวิหาร ข.เป็ นผูเ้ ผยแผ่คาสอน ข.บ้าน ง.

ทาตามธรรมเนียมโบราณ 9)เพราะเหตุใดพระนางสิรม ิ หามายาจึงต้องเสด็จไปประสูตพ ิ ระโอรสทีบ ่ า้ นเมื องของพระนาง ก.รัง ง.เพราะโหรหลวงทูลเชิญ 10)ต้นไม้ในข้อใดถือเป็ นต้นไม้แห่งการตรัสรู ้ ก.สถานทีแ ่ สดงปฐมเทศนา ง.ต้นจิก 11)ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงเรือ ่ งใด ก.การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 12)รุมมินเด คือสถานทีใ่ ด ก.ช่วยอบรบสั่งสอนเด็กๆ ข.เพราะพระนางคิดถึงพระบิดา ข.ต้นไทร ค.เพราะปฏิบตั ต ิ ามธรรมเนียมโบราณ ค.เป็ นผูด ้ แู ลผลประโยชน์ของวัด 15)คาว่า “ศรัทธา” หมายถึงข้อใด .8)เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช ก.สถานทีป ่ ระสูติ ข.ทดแทนพระคุณพระราชมารดา ง.ทาตามคาทานาย ข.ต้นโพธิ ์ ข.ต้องการพ้นทุกข์ ค.ความไม่เทีย่ งแท้ของสังขาร ง.ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ค.สืบทอดพระพุทธศาสนา ค.สถานทีป ่ ระสูติ ข.การทาพิธีเกีย่ วกับพระบรมศพของพระองค์ ข.สถานทีแ ่ สดงปฐมเทศนา ง.เป็ นผูด้ แ ู ลโบสถ์วห ิ าร ง.เพราะพระนางต้องการให้พระโอรสประสูตท ิ บ ี่ า้ นเมืองของตน ง.สถานทีต ่ รัสรู ้ ค.สถานทีป ่ รินิพพาน 13)พุทธคยา คือสถานทีใ่ ด ก.สถานทีป ่ รินิพพาน 14)พระสงฆ์มีความสาคัญอย่างไร ก.สถานทีต ่ รัสรู ้ ค.

นาหลักธรรมของพระองค์ไปปฏิบตั ิ ค.พระภิกษุ ทเี่ ทศน์เก่ง ค.พระภิกษุ ทป ี่ ฏิบตั ต ิ ามพระธรรมวินยั อย่างเคร่งครัด .วิธีการศึกษาของพระองค์ 19)การบาเพ็ญเพียรทางจิตจนตรัสรูข ้ องพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร ก.ก.ความสามัคคี ง.สาวกของพระองค์ ง.ความเคารพยกย่อง 16)พระพุทธเจ้าทรงนาหลักธรรมทีต ่ รัสรูม ้ าแสดงให้ผอ ู ้ ืน ่ รูต ้ าม แสดงว่าพระองค์มีคณ ุ ธรรมข้อใด ก.กราบไหว้พระพุทธรูป ข.พูดคุยกับเพือ ่ นขณะสวดมนต์ 18)ชาวพุทธเลือ ่ มใสพระพุทธเจ้าในข้อใดมากทีส ่ ุด ก.พระภิกษุ ทบ ี่ วชมานานหลายปี ง.การปกป้ องคุม ้ ครอง ข.การทอดอาลัยในชีวต ิ 20)พระภิกษุ ประเภทใดทีค ่ วรเลือ ่ มใสมากทีส ่ ุด ก.นาพระพุทธรูปมาห้อยคอ ง.ชาติกาเนิดของพระองค์ ข.การแสวงโมกขธรรม ง.ความอดทน 17)การปฏิบตั อ ิ ย่างไรถือว่าไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้า ก.ความเสียสละ ค.พระภิกษุ ทบ ี่ วชใหม่ ข.การนั่งสมาธิ ข.คาสอนของพระองค์ ค.การบูชาสิง่ ศักดิส์ ท ิ ธิ ์ ค.การบาเพ็ญทุกรกิรยิ า ค.ความเชือ ่ ความเลือ ่ มใส ง.ความเมตตา ข.