You are on page 1of 17

TĂNG TỐC MÙA THI - LUYỆN THI CÙNG THẦY TIÊN

KHÔNG! TÔI NÓI LÀ HOW DO YOU DO?

Một ngày đẹp trời, ta lang thang phố thị,ta bỗng vô tình gặp chủ tịch nƣớc Obama. Ngài
ấy nở một nụ cƣời bắt tay ta, và ông nói:
Obama: “ How do you do?”
Ta cũng nỡ một nụ cười và dõng dạc trả lời một câu………..
Trong đầu rất nhiều chiến binh của thầy sẽ trả lời bằng:
I‟m fine….
I‟m a student/ I am…
I‟m “bí”….
Nếu ai đó nghĩ tới các trường hợp trên thì cần phải xem lại kiến thức của mình nhé!
Đáp án đúng nhất để trả lời câu của Obama là:
Cách 1: how do you do? Rất hân hạnh được gặp ngài
Cách 2: nice, (pleased/happy) to meet you ! Rất hân hạnh được gặp ngài.

I’ll try my best Ex 2: A: It was very kind of you to help me B: It’s my pleasure APOLOGIES – LỜI XIN LỖI ANSWER – ĐÁP LẠI: . THANKS – LỜI CÁM ƠN CÁM ƠN TRẢ LỜI Thank you You‟re welcome Thank you very much My pleasure = (It‟s) my pleasure Thanks No problem Thanks a lot It‟s OK : Không có chi Thanks for your advice : Cám ơn lời khuyên của bạn Don‟t mention it : Đừng nhắc tới nhé! nữa mà I‟m really grateful to you : Tớ thật sự biết ơn cậu It was very kind of you : Cậu thật tốt khi giúp tớ I really/highly appreciate it : Tớ thật sự biết ơn Thanks anyway(Cám ơn người khác đã giúp mình cho dù điều người đó làm không mang lại lợi ích gì cho mình) Ex1: A: What a beautiful dress you‟re wearing! Ex 1: A: Thanks for helping me B: Thanks. John. I believe you can make it B: Thank you.đi thẳng vấn đề  Văn Hóa phƣơng Tây! Nhấn mạnh – Giải thích rõ rang LUYỆN THI ĐẠI HỌC: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP CÁM ƠN – XIN LỖI a. I made it myself review the knowledge B: You’re welcome ExA: Don‟t worry.ĐÓ LÀ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ TA CHINH PHỤC PHẦN CHỨC NĂNG GIAO TIẾP ĐÚNG KHÔNG NÀO? Những điều lƣu ý khi làm bài tập Phần này:  Văn hóa phƣơng Tây cực kỳ LỊCH SỰ TRONG GIAO TIẾP  Văn hóa phƣơng tây ít khi xem trọng cái Tôi của mình  Văn hóa pƣơng Tây ngắn gọn xúc tích.

I‟m sorry. I slept very well all night. (nhận trách nhiệm) B: Don’t worry about it I‟m sorry. Example 1: A: I apologize for the noise last night B: Don‟t worry about it.I‟m sorry (for…) That‟s alright I‟m so / very / terrible / extremely sorry Never mind I apologize for… Don‟t worry about it I hope you‟ll forgive my… Don‟t apologize Please accept my apologies for… It doesn‟t matter It‟s OK Note: Thông thường. Example 2: A: I‟m very sorry. LỜI MỜI THỨC ĂN: movies tonight? Chấp nhận: How about: How about joining us to the Yes. please party? Sure. I didn’t see you. YÊU CẦU VÀ ĐỀ NGHỊ A – LỜI MỚI – INVITATIONS Do you want: Do you want to go to the a. LỜI MỜI. It‟s not your fault Example: Oh. hoặc hứa No harm done một điều gì đó. I just forgot to hứa) bring your book B: It’s alright Note: Người nói cũng có thể đưa ra lí do mình tha lỗi cho người khác. anyway. thank you Would you like to: Would you like to Well. I don’t need it today. (lời Example 2: A: I‟m very sorry. (lí do Please don‟t blame yourself làm sai) Example 1: A: I apologize for the noise last night I‟m so sorry. I’ll be more careful next time. I just forgot to bring your book B: It‟s alright. người xin lỗi sẽ đưa ra lí do Forget about it phạm lỗi. a small piece is OK dance? Don‟t mind if I do . It’s all my fault. nhận trách nhiệm về mình.

thanks. I‟d love to I‟d rather not Sounds good No.? CHẤP NHẬN KHÔNG CHẤP NHẬN Sure. Would you like: Would you like Từ chối: something to drink? No. I‟ll do it for you(Trả lời câu .? Do you feel like going? Coming…. Example 3: A: Would you like some spaghetti? B: NO. What can I do for you? Would you mind: Would you mind sending Here you are this letter for me? No. but thanks for offering I‟d better not Example 1: A: Would you like a cup of coffee? B: Yes. thanks. Thanks. Where and when? Sorry. WOULD YOU LIKE TO –COME/TO DANCE/TO GO……. I‟m really full No. of course not. I have a big test next week Câu mệnh lệnh: Please open the door Chấp nhận: Can/will: Can you help me with this exercise? Sure Could/would: Would you please send this OK letter for me? No problem.? Do you like to…. right? Example 2: A: How about going camping with us next weekend? B: I don‟t think I can. but thanks for inviting me Why not? I‟m really like… I‟m sorry but I can‟t Good idea. please Example 2: A: Do you want some more soup? B: I‟d better not. I‟m on a diet. but I‟m very busy these days That would be great I don‟t think I can Sounds like fun How about some other time? Example 1: A: Do you feel like joining with us to the party tonight? B: Why not? You know I‟m a party-goer.

hỏi Would you mind…? Từ chối: I‟m sorry. Example 2: A: Can you help me? B: No problem. Here you are. please? B: Sure. What can I do for you? . but Example 1: A: Can you pass me those documents. but… I‟d like to. but… I‟d really like to help you.

I can do it myself Example 3: A: Would you like to wash these potatoes? B: It‟s OK. Thanks Example 2: A: Let me make the table for you B: Don‟t worry. SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC KHEN NGỢI VỀ THÀNH TỰU CỦA NGƢỜI KHÁC: You deserve it! Good for you! Well done! Good job! You‟ve done a good job! I‟m proud of you! Example 2: Your exam is very good. . I can do it myself Sure. Thank you Don‟t worry. please That‟s OK. I can manage. CHÚC MỪNG VÀ ĐỘNG VIÊN A – LỜI KHEN NGỢI – COMPLIMENTS 1. I passed the exam B: Really? I‟m proud of you.ĐỀ NGHỊ GIÚP NGƢỜI KHÁC Let me: Let me wash the dishes for you Can I: Can I help you? Shall I: Shall I clean the car for you? Would you like: Would you like me to clean the car for you? Would you like + N: Would you like some bread? Chấp nhận: Từ chối: Yes. Tom! Example 1: A: Mom. Thanks No. please. Thank you. KHEN NGỢI MỘT VẬT GÌ ĐÓ CỦA ĐÁP LẠI LỜI KHEN NGỢI NGƢỜI KHÁC Your house is so beautiful. KHEN NGỢI. thanks anyway Example 1: Can I bring you a cup of tea? B: Yes. I can manage That would be nice. Well done.

Example 2: A: Your performance was wonderful! B: Thanks! I‟m glad you like it. I‟m glad you‟re here. Thank you very much. SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC ĐỘNG VIÊN AI ĐÓ ĐANG GẶP KHÓ KHĂN. Just do your best. B: Don‟t worry. Be confident! Example 1: A: I‟m so woryy about the exam next week. I really love/like your house. C – LỜI ĐỘNG VIÊN – ENCOURAGMENTS Good luck! = Break a leg! You can do it! I believe you can make/do it! Don‟t worry. What a nice house! How nice of you to say so. My khiêm tốn của người nói) compliments to you! Example 1: A: You look gorgeous in this dress! B: Really? It‟s my favorite. (Thể hiện sự This soup is so delicious. Just do your best. Nghiamanly! B: Thanks a lot. Example 2: A: I have an interview tomorrow. it‟s my favorite. Example: A: Congratulation. B – LỜI CHÚC MỪNG – CONGRATULATIONS CHÚC MỪNG TRẢ LỜI Congratulation! Thank you. Congratulation on your success! Thanks a lot. You look very good in this dress! It was nothing really. too. too. BUỒN PHIỀN: Don‟t worry! That‟s OK Everything will be fine Take it easy . B: Good luck! 2. How gorgeous your house is! I‟m glad you like it. Isn‟t your house beautiful! Yeah.

It‟s going to be alright Don‟t give yp! Be strong! It‟s not that bad. Example 2: A: Don‟t give up. I would: If I were you. 3. Everything will be fine. B: Take it easy. B: Thanks.O TO-V If I were you. B: Don‟t worry. Everything will be fine. LỜI KHUYÊN. Example 2: A: My french is hopeless. I would call her right now Why don‟t you: why don‟ you find another job? Example 1: A: My math test is coming. John. I really hope so. Example 1: A: I‟m so depressed. SUGGESTIONS AND WARNINGS) A – LỜI KHUYÊN – ADVICE SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC: You should/ought to: You should pay attention to your study You need to: You need to go see the doctor soon ADVISED S. but I‟m not ready yet B: If I were you. It‟s not that bad. B: Thank you. ĐỀ XUẤT VÀ CẢNH BÁO (ADVICE. I think I‟ll quit my job soon. I believe you make it. I would start reviewing it right away Example 2: A: I‟m always broke at the end of the month B: I think you should reconsider your spending B – LỜI ĐỀ XUẤT – SUGGESTIONS . ANSWER – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC TRẢ LỜI LỜI ĐỘNG VIÊN CỦA NGƢỜI KHÁC(CÁM ƠN + THÔNG TIN THÊM NẾU CẦN): Example 1: A: Don‟t worry.

I will (submit the assignment on time) . SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC KHI CẦN ĐƢA RA MỘT Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HAY ĐỀ NGHỊ: What/ How about: How about going to the concert tonight? Why don’t we: Why don‟t we take a hiking trip tomorrow? Why not V: Why not take a hiking trip tomorrow? Let’s: Let‟s discuss this problm right now Suggest + ving We could: We could eat at Pablo‟s. ANSWER – CÁC CÂU HOẶC CẤU TRÚC ĐỂ TRẢ LỜI: OK! I will/won‟t Don‟t worry. ANSWERS – CÁC CÂU ĐỂ TRẢ LỜI: It‟s a good idea Sounds great/Sounds like fun I don‟t think it‟s a good idea Example 1: A: I‟m so bored. I won‟t (stay up late) Example 2: A: You‟d better submit the assignment on time B: OK.1. I will/won‟t Example 1: A: Don‟t stay up late. otherwise you won‟t get promotion Warn s. Sitting around here makes me sick B: How about watching some movies? Example 2: A: Next Saturday is Jane‟s birthday B: Really? So. It‟s wonderfull I suggest we: I suggest we leave the party soon Have you thought of: have you ever thought of giving him a tie? 2. let‟s make her a surprising party C – LỜI CẢNH BÁO – WARNINGS 1.o (not) to -v Watch out!: Watch out! There‟s a hole on the ground Be careful!: Be careful! The box is very heavy You’d better: You‟d better no swim too far away 2. or you‟ll be late tomorrow B: Don‟t worry. SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC ĐỂ CẢNH BÁO AI ĐÓ VỀ NHỮNG VIỆC HỌ KHÔNG NÊN LÀM: Or: Don‟t stay up late. or you‟ll be late tomorrow Otherwise: Work harder.

sợ hãi thậm chí có những trường hợp nặng hơn bị đe dọa hay rơi vào trầm cảm. làm tổn thương gián tiếp tới bố mẹ đối phương và có thể sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình đối phương. Ngày nay thế giới mạng phát triển. dùng những lời nói ác ý khác nhau để tổn thương đối phương. có thể đơn giản chỉ là câu đùa cợt mà bạn nghĩ “có gì đâu. bạn hẳn đã không thể hiểu sự tủi thân. Ngay sau đó hàng loạt. Có những câu trêu chọc vô hại. Vậy tại sao bạn lại nhẫn tâm đối xử với những người xung quanh bạn như những gì bạn căm ghét? Những trường hợp tôi nói ở trên chỉ mới giới hạn trong phạm vi “cá nhân” với nhau. thất vọng và khủng hoảng của bạn mình khi đối diện với số điểm không đẹp đẽ đó. Như khi bạn trêu chọc cậu bạn mình khi bạn ấy không đủ điều kiện để mua quần áo đồng phục. bạn chắc hẳn đã không hiểu nỗi sợ hãi. Như khi bạn trêu chọc đứa bạn mình vì bị điểm thấp. viết lên. cảm giác bất lực cũng như xấu hổ của người đó khi đối diện với những lời chê bai như vậy. có nhiều trường hợp chỉ vì một hành động vô tình nào đó không được đúng đắn. hãy suy nghĩ kỹ khi nói và tránh làm tổn thương bất kỳ ai bạn nhé. hãy dừng những lời nói trêu chọc khích bác mang tính ác ý lại. Hãy cẩn thận với lời bạn nói. nhưng có những câu trêu chọc lại để lại tổn thương sâu. GIAO TIẾP ỨNG XỬ HÃY SUY NGHĨ THÂT KỸ TRƢỚC KHI NÓI ĐỪNG VÔ TÌNH LÀM TỔN THƢƠNG NGƢỜI KHÁC! Tôi chắc rằng. hàng trăm thậm chí hàng nghìn những người khác đã hùa vào hưởng ứng lời trêu chọc đó. khi chúng ta trêu chọc một ai đó về một vấn đề gì đó. “đùa một chút thôi mà”. Lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng nhưng cũng có thể có sức sát thương rất lớn nếu nó chạm phải một tâm hồn nhạy cảm. bị ai đó vô tình chụp lại hay ghi lại.Hay như khi bạn trêu chọc ai đó vì bố mẹ của bạn ấy làm công nhân. Như câu danh ngôn tôi từng nghe “Cái lưỡi không có xương nhưng nó đủ cứng để phá vỡ trái tim”. thậm chí để lại “ám ảnh” đối với đối phương mà bạn không thể hình dung được. làm cho đối phương bị khủng hoảng. tạo ra sự ám ảnh có thể là “mãi mãi”. tổn thương và giận dữ khi nghe một câu chê bai hay khích bác nào chưa? Hẳn có. Đừng dùng sự “vô tình” của bản thân mà làm cho đối phương rơi vào sự “cố tình” của nhiều người khác. Nguồn từ Tác giả: Fly209 . hẳn bạn đã không thể hiểu được tâm trạng buồn tủi của cậu ấy. Bạn của tôi. viết cho vui” nhưng lại gây sự kinh hãi không nhỏ cho đối phương. “chẳng có gì nghiêm trọng” hoặc “không cần nghiêm túc quá”. chúng ta chỉ đơn giản nghĩ đó là “cho vui”. bạn đã vô tình xúc phạm tới người thân của bạn ấy. mang lên mạng với những lời chê trách hay trêu chọc cá nhân. Đã bao giờ bạn hứng chịu cảm giác khó chịu. Tất cả những lời nói ác ý đó khi được thốt ra. đã không thể thông cảm cho gia cảnh của cậu ấy và càng không hiểu được rằng cậu ấy cũng mong muốn biết bao được mặc vào mình chiếc áo mới tinh sạch đẹp. Như khi bạn trêu chọc ai đó vì đối phương không xinh đẹp hay quá béo hay quá lùn.

I will come C.” “………” A. và hứa với thầy rằng các em sẽ làm tốt những câu hỏi xoáy này chứ? Đừng quên những nguyên tắc của VĂN HÓA PHƢƠNG TÂY NHÉ  Văn hóa phƣơng Tây cực kỳ LỊCH SỰ TRONG GIAO TIẾP  Văn hóa phƣơng tây ít khi xem trọng cái Tôi của mình  Văn hóa pƣơng Tây ngắn gọn xúc tích. It doesn‟t matter D. I have a dictionary 11. he isn‟t C. Well. No. Good C. thank you 6. It‟s over there D. Don‟t be sorry again C. he does 10. let‟s wait for a while D.” A.Your friend says to you. isn‟t it? B. Take it back to the shop. Hi. he isn‟t D. Your teacher is reading a book. BÀI TẬP CHỨC NĂNG GIAO TIẾP Nào mời các chiến binh vào ghế nóng.” A. please. I don‟t hope D. No. I‟m sorry I can‟t C. “…………………?. I‟d love to 8. I‟m sorry. Do it yourself 5. “Do you think they will fail in the examination?” “ No. No problem B. Please have it repaired C. Freezing. 3. No. I‟d like coming D. “ Will you come to our party tonight?” “…………. Yes. I don‟t think so C.” A. No. Bad weather. No. I can‟t do that D.đi thẳng vấn đề  Văn Hóa phƣơng Tây! Nhấn mạnh – Giải thích rõ ràng 1. “How is John‟s homework done?” “……………. Quite well B. though.” “……. I hope not so B. Never mind D. You‟re welcome D. isn‟t it D. I ask a question C. What shall I do?” You reply: A. 4.” A. I think not 9.” “ yes. go away C. Wrong number.. you say: A. I‟ll ask you a question.” A. Yes. isn‟t it 7. a bit cold. don‟t you think C. thanks B. Excuse me. B. I don‟t have it D. Cold weather. You want to ask her a question. Sure .. You say: A. That‟s all right C. “my radio won‟t work. “Have a cup of tea. “ Please remember me to your parents. I don‟t want to B. When someone says “I‟m sorry” to you. may I ask a question? B. May I ask you a question? D. I‟m afraid not. but I‟ll have an important meeting. By the way. ……………. Don‟t do that B. I like it B. “Isn‟t your uncle a doctor?” “……………” A. he is B. “ Would you mind if I use your dictionary?” “ Of course not. 2. Nice day. …….” A.

You‟re welcome 24. I‟d better to post C. This is John Smith speaking. Teacher Jack D. Don‟t must C. Sorry. “Will you be able to come to the party?” “………………. How do you like English C. “Good morning. it is so good 17. I don‟t hope so D. thank you. I‟m Jack Brown. It‟s very nice D. it myself this afternoon. never mind C. she‟ll tell us. I like that very much C.. …………. I agree B. Please to tell you 13. “Must we take a bus” “ No. you…………… You can walk from here. may I speak to John Smith?” “……………….” A. And you?” A. I hope that 15.” “Good morning. Mr.” A.” A. I‟m late B.?” “ a little” A. thank you B. “……………………. “I lost my wallet on my way to school this morning. How are you? D. Don‟t have to D. It doesn‟t matter D. Brown C. I‟m john Smith B. I don‟t mind C.. “How about a game of chess?” “…………. Don‟t ask me the problem. What a pity C.” “……………! You must be careful next time. Must not B. “ It‟s kind of you to give me a ride to the station?” “ …………. Take care B.” A.” A.” A. Good. Do you speak German C..” “ Never mind. Let‟s go and have a look.” A. Better not 20. Shall we speak German B. and you? D. “ How are things going with you?” “…………” A. I beg your pardon? B. How do you do? 21. My name is John Smith C. That‟s right 19. “………. I‟ll post 22. It‟s was fine D. “ did you have a good trip?” “ ………. Can I help you 18. I‟m afraid not C. Excuse me C. I don‟t think so D. I‟d rather post B.” “ it‟s doesn‟t matter. your new teacher.” A. of course C.” A. thanks. Yes. Jack B. John Smith is me D. Not at all. I forgot to post the letter for you. Good night B. Oh. Teacher Brown 23. I believe yes B. Quite well..12. Would you mind speaking German D. What language do you speak 14.” A. C. Thank you. It was a pleasure B.. If so. “…………………” “ Very well. . “ Sorry.” A.…………. What a pity D. Why not? D. “ Hello. good B. I‟m going to post D. Don‟t mention it 16. ………………. Mr. Yes. 22. “Is Mary hungry?” “………..

Twelve Yuan. Good noon C. “I think the pants are alittle big. Sorry. You are welcome D. Is Jack short D. “………………. Good idea C.” “…” A. What is Jack like B. With pleasure B. When you go to your friends at night. I can‟t give you any C. His family is just like me B. It says. No problem D. thanks C. she is unlucky C.” A. “What is Johnson‟s family like?” “………. Johnson. Oh.” “ Did you? ………. No.” “……. I‟m afraid we can‟t B. With pleasure C. No. You‟re welcome 27. I passed the exam. I don‟t C. Good evening D. Best wishes D. D. Not at all B. 25. They are all warm-hearted and helpful 34. “How much meat do you want?” “………. Good night 30.” A. Don‟t be sorry C. which is the way to the post office?” “Sorry. Bad luck C.” A.. Good morning B. Certainly 26. Half a kilo please D. „no smoking‟” A. That‟s nothing 40. please B.. “My mother is ill in hospital. Yes. A. They all like sports and games C. can I book a ticket for Paris?” “…………. What‟s Jack 28. a kilo 36. Congratulations C. How is Jack C. “Excuse me. Have a good time D.” “………. “Can I speak to Mr. you can. With pleasure 39. Thank you all the same 33. “I passed the driving test yesterday. 35. Smith? “………” A. Oh.. I‟m sorry to hear that 31. Sure C. please?” “………” A. The weather report says a storm is coming”. That‟s a deal 32. all right C. You‟d better not D. you greet. Yes. “Excuse me. you can‟t D. I‟ve broken your glasses. there isn‟t any B. It‟s nice of you 29. That‟s a good idea. I wouldn‟t 38.” “………………. That‟s true D.. “I‟m sorry. “Would you like some more chicken?” “………..” A. John B. No.. “Can I get some chalk for you. No problem D. I don‟t think so B. “What can I do for you. it‟s really a big one D. That‟s very nice of you 41.” A. Some apples D. Never mind 37. Mr.?” “He is tall and thin” A.” A. Never mind D. I‟m new here. I would D.I‟m full. Thank you B. I‟m Mr. Yes. “Shall we go boating tomorrow?” “ …………. Thank you C. “Do you mind me smoking here?” “ ………look at the sign. Congratulations B. “………!” A.!” A. Hold on please C. Hurry up B. Madam?” “ …………….” A. Not at all B. It doesn‟t matter B. “Sam.” A. It‟s OK B. No.” “ ____________” .

I agree. 49. I don‟t think he will come.A. D. 55. I think you should watch the news. B. Yes. I can use it well. 44. “__________” “ Yes. 46. I can afford the tickets. When is it? D. of course. Yes. Don‟t you think so? C. D. It peels potatoes. maybe a little. anything else? B. What time does Helen‟s party begin this weekend? D. I‟ll be back in five minutes. they are not big at all. you didn‟t break it. Oh. Yes. Do you have any plans tonight? B. C. “I think the new resort will ruin the environment. Where shall we go?” A. . thanks. Are you free tonight? 47.” A. B. 53. Yes. C. Oh. How can I get there? B. I love exciting work. You often watch the news. You should get a bigger pair. I doubt whether it‟s easy. It will be open until 6 pm. Oh. D. “May I take my break now?” “_____________” A. I think it‟s a waste of money. D. 50. I‟ll do it now. D. Yes. B. Let‟s go there. Yes. “____________” “ Yes. C. It‟s different every day. “Do you support the proposal to build a new airport?” “____________” A. Adams? C. C. 42. I think I need five minutes. it‟s really exciting. D. B. I want to go shopping. “Go two blocks and then you are there. 52. D. D. D. Shall we go the jazz concert? B. Yes. No. “Your job is pretty routine. C. Brown? ” “______________” A. No. It sure does. it‟s OK. “Would you mind sending those flowers to Mr. I would if I were you. “I‟ve got two tickets for the show. He wouldn‟t mind. It is two blocks away. Sure.” “_________________” A. Have you done the shopping? C. B. he probably won‟t.” “________________” A. reading books and going shopping. B. then?” “________________” A. A. No. C. D. No. Are they big enough? B. I don‟t like the noise at parties. Don‟t you like the news? B. 54. 43. That‟s great. Ok. B. don‟t you? 51. C. It is not very far. the test was difficult. No. 48. I don‟t think you are right. let‟s go and get the tickets. Would you like to go to Helen‟s party this weekend? B. C. sometimes it‟s a little boring. C. What‟s the time. Yes. D. I‟m against it. but it‟s boring”. Can I go to Helen‟s party this weekend? C. please? D. not really. B. Would you prefer news to films? C. Excuse me. “Will the maths teacher give us a test this week? ” “______________” A. 45.” “__________________” A. Thanks. “How late will the bank be open?” “___________” A. “What does this thing do?” “__________” A. “_____________” “OK. Its services are very good indeed. Yes. It sounds nice. No. “____________” “Oh. I‟m afraid so. I have a date. But could you clean your room first? ” A. I can handle it myself. I like it. Can I have an appointment with Dr.

I‟m afraid I can‟t drive. What‟s that? B. I‟m glad you like it.” “______________” A. Ann‟s not in. 57. niether. Almost every day. I was not good at it. I‟m sorry. sure. C. “Guess what! I‟ve just been invited to the manager‟s house for dinner. 69. “Would you like to order now? ” “ _______________” A. C. 61. That would be nice. 59. Well done. Would you like to leave a message? 70. D. Yes. I think so. Really? I don‟t think so. yes. 65. how nice. 58. I don‟t. C. too. What do I do next? B. Oh. B. could I have your name and address? C. C. It certainly was. really? Why?” A. “That was a boring book. D. “I don‟t think we should exercise late at night. C. it‟s been nice talking to you. please? C. “Hi. How nice! C. “Did you hear about the robbery the other day?” “________________” A. Thanks a million. B. Just a moment. B. I‟d like some information about driving lessons. D. D. Thanks. the manager is not here. “Well. Tom?” “______________” A. This is Daisy speaking. B. 62. it was exciting. B. “It was very kind of you to help me out. Oh. B. B. D. D. D. 56. Oh. So do I.” “_______________” A. Sure. thanks. 64. Go ahead. And you? D. Not so bad. . Neither do I.” “_________________” A. Neither do I. Not at all. Can I speak to the manager. Yes. it‟s very boring. No. Oh. 68. Paul? ” “________________” A. Can I take a message? C. No. When do you have class again? C. I‟m afraid so. C.C. Yes. How lovely! D. Can I leave a message then? D. B. D. “Do you fancy going to a movie this evening?” “_______________” A. Well. No. Our tomorrow‟s class has been canceled. D. It‟s my pleasure. From 9 am to 5 pm.” “______________” A.” “______________” A. You have a doctor‟s appointment at ten. what happened? C. nice to have met you too. B. Oh. I like beef steak. Do you? I think it‟s boring. “So are things at school. It‟s excellent. 63. D. a table for five. B. Oh. we didn‟t. I‟m sorry. B. I‟m coming. Can I take a message then? B. 66. “I think golf is really great. “___________” “ Oh. C. I can‟t agree with you. D. Nice to meet you.” “_______________” A. Don‟t you believe so? C. pretty good. I think it will be good. I‟d like beef steak. Yes. It was great. have we? B. Yes.” “_____________” A. Have you been here long? 67. “Sorry. No. actually. no.too. Yes. 60. please do.” “____________” A. I‟m sorry I don‟t know. D. “We‟ve been there before. “Could I speak to Ann?” “____________” A. Sure. I don‟t know that.

Thank you. Not at all B. Mary” “…………. yes.. I‟m sorry to hear that B. “Good luck and have a nice weekend.” “____________” A.” “………………. No. That‟s good D. D. No.. Have a nice time B. please B. I don‟t like the weekend 73. Yes. Yes.” “ …………. How can we get to the post office? C. All right B. 79. I‟d like to see a football match. what about more fish? D. Go straight along here. please B. bye-bye” A. thank you B.. Just so-so C. I don‟t here that. You are right C. It doesn‟t matter C..” A. but I don‟t feel well today D. You have it too C.” “…………………. How get to the post office D. you say: A. let me see C. I‟m John.. “I hear The Golden Bride is a very good film. You can say that again. No. 86. You are too D. no yours is better D. Bill! Congratulations!” “……………. “Hi.” A. It‟s nothing serious 74. I can‟t stand it. No.With pleasure 76. No. Congratulations C. “Don‟t forget to give my best wishes to your mother. That was the least I could do. 71. thank you. “My wife is ill and I can‟t go to work today.” A.?” “Certainly. “Let me introduce myself.” “………. “Your dress is very beautiful. 72.” A. I won‟t B.” A.” . B. I hear it. No. You are right.. I do. thank you C.. Can‟t you fish? B.. “Excuse me. Here you are 81. that‟s all right D.” A. it‟s boring. “I‟ll go fishing this weekend. “Excuse me. would you please tell me………. OK D. I won‟t D. I hate to go hiking C.. “Would you like to go hiking with us?” “………” A.” “ Really?. I‟d love to.. The same as you 85. too. The same to you B. Thank you 78. it‟s very exciting. it‟s isn‟t D. OK. It‟s doesn‟t matter D. it‟s next to a hospital. Let‟s take her to hospital D. It‟s nice of you 80. Your friend told you his mother was ill.” A.. Yes.” A. I‟m sorry to hear that C. I don‟t like B. I‟m glad to hear that 77. B. Yes. You should look after her B. Have a good time 75. I like to do a lot. C. Come this way. I‟d like 83. “I‟m going a trip to Long Hai after the exam. “Your dress is just wonderful. D. Yes. That‟s very kind of you C...” “…………. I will C.. You‟re welcome D. “What would you like to do at the weekend?” “______________” A. D. and you? C. No. Thank you 84. C. “Can I get you something to drink?” “……………………I‟m thirsty. How we can get to the post office B..” A.” A. where is the post office?” “……………. I hope it‟s nothing serious.C.” “…………. How could we get to the post office? 82.

what a pleasure .A. I‟m very pleased B. It‟s my pleasure D. Please to meet you C.